MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/12 12/282 ÅRSMELDING FOR PERSONALAVDELINGEN 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/12 12/282 ÅRSMELDING FOR PERSONALAVDELINGEN 2011"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall må meldes på telefon / 21 eller på e-post til Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Innledningsvis vil fysioterapeut Janne Robertsen ved bedriftshelsetjenesten orientere om bedriftshelsetjenesten generelt og utfordringene ved institusjonene i omsorgstjenesten spesielt. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/12 12/282 ÅRSMELDING FOR PERSONALAVDELINGEN /12 12/186 STRATEGISK KOMPETANSEPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN 12/12 12/1737 RETNINGSLINJER FOR UTGIFTSDEKNING AV TELEFON (FAST TELEFON OG MOBIL) - JUSTERING 13/12 12/1730 HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 14/12 12/93 ARBEIDSTØYSORDNING I HELSE- OG OMSORGSETATEN 15/12 12/281 REFERATLISTE 16/12 12/1798 EVENTUELT Karmøy rådhus, Einar Endresen(s) leder. Wenche Håvik personalsjef

2 Sak 10/12 ÅRSMELDING FOR PERSONALAVDELINGEN 2011 Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 12/282 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 10/12 Hovedutvalg administrasjon Forslag til vedtak: Hovedutvalg administrasjon tar årsmeldingen til orientering.

3 SAKSFRAMSTILLING Personalavdelingen omfatter personalkontoret, lønningskontoret, bedriftshelsetjenesten, servicetorget, fellesekspedisjonen og kantina. Personalkontoret har ansvar for arbeid med overordnet kompetanseutvikling, rekrutteringspolitikk herunder inntak og systemer for oppfølging av lærlinger, samt annet strategisk arbeid innen personalforvaltning- /utvikling. Videre er sentrale arbeidsområder pensjon og forsikring for ansatte, IA-og attføringsarbeid, forhandlinger med arbeidstaker-organisasjonene herunder lønnsforhandlinger, samt rådgiving overfor etatene og i forhold til enkeltpersoner. Lønningskontoret forestår all utbetaling av lønn og godtgjørelser, samt refusjonsinn-kreving fra NAV av syke-/fødselspenger. Opplæring og kompetanseutvikling Interne ledersamlinger i 2011 har hatt tema innen etikk, motivasjon og kommunikasjon og employer branding. Dette er heldagssamlinger for ledere på alle nivå i kommunen. I desember ble det gjennomført en evaluering av samlingene hvor det fremkom at deltagerne verdsetter disse samlingene svært høyt. De ulike etatene arrangerer i tillegg egne regelmessige ledersamlinger. Gjennom året er det arrangert en rekke tverretatlige dagskurs innen ulike fag og tema, som: Ny IA-avtale 2011, pensjon, den vanskelige personalsaken og psykisk helse og arbeid. Videre blir det årlig gjennomført introduksjonsdager både for nyansatte og for lærlinger, samt flere kurs innen IT. Det blir også gjennomført årlig 40-timers grunnkurs i verne- og miljøarbeid. Kommunal og regionaldepartementet, i samarbeid med KS og fagforbundene, inviterte våren 2011 landets kommuner til å være med på utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Karmøy kommune ble tatt opp i programmet med et omdømmeprosjekt som tar sikte på å heve lederkompetansen i kommunen, samt bedre dialogen med ungdom. Programmet varer fram til 2015, og Karmøy kommune blir tildelt ,- kr årlig i perioden I samarbeid med KS og prosjektet Flink med folk i første rekke er det utarbeidet en strategisk kompetanseplan for Helse og omsorgsetaten. Alle lederne, samt hovedtillitsvalgte har vært involvert i prosessen. Planen behandles politisk våren 2012 og skal rulleres hvert år frem til Lærlinger Lærlingeordningen i kommunen skal tilby læreplasser til å kvalifisere elever fra videre-gående skole til et fag-/svennebrev. Karmøy kommune har for tiden en godkjent ramme for inntak av 30 lærlinger pr år. Inntaksrammen for årlig inntak ble i 2011 justert ned fra 36 til 30. Ordinær læretid er 2 år, dette tilsvarer 60 lærlinger i kommunale virksomheter til enhver tid. Kommunen er godkjent lærebedrift i 8 forskjellige fag. I 2011 utlyste vi i 6 fag, men fikk i lærlinger i 5 av dem. Vi fikk fylt opp alle plassene, til sammen 30 lærlinger. Inntaket i 2011 fordeler seg slik: Helsefagarbeiderfaget : 17 lærlinger Barn-og ungdomsarbeiderfaget : 10 lærlinger IKT-servicefaget : 1 lærling Feierfaget : 1 lærling Kontorfaget : 1 lærling Tall fra Rogaland fylkeskommune, viser at det i 2010 var 109 elever som søkte helsefagarbeiderfaget og i 2011 var det 118 søkere. Dette viser en liten oppgang i elever som søker seg til helsearbeiderfaget. I barn-og ungdomsarbeiderfaget var det 72 søkere i 2010 og 71 i Side 3 av 23

4 Fylkeskommunen fortsetter med tiltaket som ble iverksatt for 2 år siden i håp om å opprettholde søkere til helsearbeiderfaget, den såkalte rogalandsretten. Elevene får tilbud om påbygg etter endt læretid. Dette gjelder alle fag i Rogaland. De får da generell studiekompetanse til opptak for høyere utdanning. Fylkeskommunen har i 2011 bortimot halvert antall klasser innenfor Vg3 påbygg generell studiekompetanse, samt vedtatt ytterligere reduksjon fra Dette vil føre til at flere elever fra de yrkesfaglige utdanningsprogrammene vil ha behov for læreplasser. I 2012 forventes ca 200 flere søkere til læreplass i følge Rogaland fylkeskommune som igjen ber lærebedriftene om fortsatt å ha høyt fokus på inntak av lærlinger. Karmøy kommune er med i to prosjekt gjennom fylkeskommunen og UDIR. Prosjektene kalles Gjennomgående dokumentasjon og Vurdering for læring. Hensikten med begge disse er å øke kvaliteten og brukervennligheten på opplæringen. Prosjektene har også ført til tett samarbeid med skolene og bedre faglig og relasjonsmessig kvalitet. Velferd Arbeidsmiljøutvalget vedtar årlig en fordeling av budsjettmidlene som er satt av til velferdstiltak for de ansatte. En stor del av midlene ble fordelt etatene/arbeidsplassene for sammenkomster eller andre opplegg for de ansatte. Ellers blir deler av velferdsmidlene nyttet til å leie bedriftshytte i Skiparvåg i Vindafjord kommune. Denne har vært svært populær blant de ansatte både sommer og vinter. Kommunens bedriftskunstforening er også et av de populære tiltakene som baserer driften sin på tilskudd via velferdsmidlene. I juni måned hadde kommunen den årvisse samlingen av jubilanter med henholdsvis 25 og 35 års tjeneste i kommunen. Totalt var det 55 jubilanter i 2011 herav hele 17 med 35 års tjeneste og 38 med 25 års tjeneste. Deler av velferdsmidlene ble i 2011 som tidligere år, nyttet i tilknytning til fysisk aktivitet for de ansatte. Kommunen har blant annet avtale med flere treningssentre i kommunen, gratis bading i kommunens svømmehaller og tilskudd til kommunale bedriftsidrettslag. Videre ble kommunens mangeårige trimaksjon Kom i form som innebærer at deltakerne må gjennomføre et minimum av treningsaktiviteter, videreført også i Hele 700 av de ansatte deltok i trimaksjonen dette året. Inkluderende arbeidsliv Ny samarbeidsavtale ble inngått , med varighet tom Avtalen forplikter både arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte til å jobbe målrettet for å oppnå en mer inkluderende arbeidsplass. Nav arbeidslivssenter er en viktig medspiller i arbeidet Kommunens hovedmålsetting er å nå et arbeidsnærvær på 94 %. Rapport for 2011 viser en nærværsprosent på 93,1 %. Dette er en økning på 0,3 % det siste året og for de 2 siste årene har økningen vært 1 %. IA-arbeid rommer både sykefraværsoppfølging, forebyggende arbeid og arbeidsmiljøtiltak av psykososial, fysisk og organisatorisk art. IA-arbeidet skal være en integrert del av det systematiske HMS-arbeidet. Dette krever planmessig og målrettet arbeid på mange ulike felt, og et utstrakt samarbeid. Den nye avtalen legger sterkt vekt på partssamarbeid. Den nye IA-avtalen forplikter arbeidsgiver til å avholde 2 møter årlig, hvor både øverste ledelse, tillitsvalgte og verneombud er representert. Disse møtene er i Karmøy kommune etablert og kalt IA-forum. Side 4 av 23

5 IA-forum består av rådmann/ledergruppa og kommunens partssammensatte IA-gruppa. I tillegg inngår kommunens rådgiver for kompetanseutvikling og en ekstra arbeidstakerrepresentant. IA-forum hadde 2 møter i 2011, 6. juni og 24. oktober. IA-forum har fokus på de overordna mål og handlingsplaner for IA-arbeidet i kommunen. Lovendringer i Ftl og Aml fra medførte strengere krav til tidligere oppfølging og raskere avklaringer i sykefraværsarbeidet. Det er innført tidligere tidsfrister for utarbeiding av oppfølgingsplaner og gjennomføring av dialogmøter. Innrapportering til Nav er også skjerpet og det er innført sanksjoner ved manglende oppfølging/medvirkning, både for arbeidstaker, arbeidsgiver og leger/syke-meldere og ordningen med sanksjoner blir fulgt opp. Tidligere ordning med Aktiv sykemelding er avviklet fra og det er nå gradert/ delvis sykmelding som skal være hovedregelen ved sykefravær. Dette innebærer en god del endringer i forhold til tidligere praksis. De nye lovendringene har medført mye arbeid med informasjon, samt oppdatering av skriftlig intern informasjon, og endringer i interne skjemaer og brevmaler. attføringskonsulent. Sykefraværsoppfølging er en viktig del av IA-arbeidet. Sykefraværsoppfølging handler om oppfølging av enkeltpersoner. Hovedtyngden av dette arbeidet skjer på den enkelte arbeidsplass. God sykefraværsoppfølging er avhengig av dyktige ledere og av gode rutiner og retningslinjer. Godt samarbeid og samhandling internt og eksternt er også av avgjørende betydning. Sykefraværsarbeid tar mye tid og er vanskelig å synliggjøre. Kommunen har gode rutiner og verktøy for sykefraværsoppfølging, og det blir gjort mye godt oppfølgingsarbeid på den enkelte arbeidsplass. Dialogmøter Ordningen med dialogmøter er lovfestet og er ytterligere skjerpet inn i siste lovendring. Ordningen er utvidet til å gjelde for alle sykemeldte, også graderte. Dette fører til at det må gjennomføres mange flere dialogmøter. Arbeidsgiver har ansvar for gjennomføring innen 7 ukers sykefravær (tidligere 12 uker). Arbeidsgiver (leder), arbeidstaker og representant fra bedriftshelsetjenesten skal delta. Legen er også en viktig medspiller på dialogmøtene. I 2010 ble det etterspurt dialogmøte for 116 personer. I 2011 ble det etterspurt 319 dialogmøter. Attføringsutvalgene Attføringsarbeidet er organisert med ett lokalt attføringsutvalg i hver etat og ett sentralt attføringsutvalg som også fungerer som lokalt utvalg for sentraladministrasjonen. Totalt 83 saker (enkeltpersoner) har vært drøftet i attføringsutvalgene i løpet av året. Mange av sakene tar langt tid før det oppnås varig løsning. Av 21 avslutta saker, ble det funnet interne løsninger til 16; - varig omplassert helt/delvis - tilbakeført opprinnelig stilling helt/delvis - noen i kombinasjon trygd/arbeid. 62 saker er videreført fra 2010 til Det blir stadig vanskeligere å finne ledige stillinger til omplasseringstiltak. Det blir også vanskeligere å tilrettelegge/tilpasse arbeidssituasjonen for mennesker som er sykemeldt eller som står i fare for å bli sykemeldt. Samtidig blir det stilt høyere krav om tilrette-legging. Side 5 av 23

6 Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjenesten har i løpet av 2011 fått etablert seg i henhold til de nye bransje-forskriftene. Ny bransjeforskrift trådte i kraft pr.1.januar 2010, og Karmøy kommune har etablert en ordning som foreløpig er midlertidig godkjent av Arbeidstilsynet. Den nye forskriften stiller krav om kvalitet og kompetanse i driften av bedriftshelse-tjenesten innenfor arbeidsmedisin, ergonomi, psykososialt arbeidsmiljø, organisatorisk i tillegg til teknisk og kjemisk kompetanse. Det stilles krav om at alle ansatte skal ha kunnskap om systematisk HMS arbeid. Ved utgangen av 2011 har bedriftshelsetjenesten følgende kompetanse: bedriftssykepleier (100 % stilling), fysioterapeut (100 % stilling), bedriftsleger (30 % stilling), samt en IKkoordinator (20% stilling). Bedriftshelsetjenesten skal arbeide med forebygging av sykefravær og tilrettelegging for helsefremmende arbeidsplasser. Hovedarbeidsoppgaver for bedriftshelsetjenesten (BHT) er: arbeidsmiljøkartlegging, arbeidsplassvurdering, ergonomisk kartlegging av arbeids-plasser og helsekontroller. Andre viktige arbeidsoppgaver er deltakelse i dialogmøter for oppfølging av langtidssykemeldte, attføringsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, AKAN-arbeid, samt å forestå opplæring/kursing på en rekke felt så som ryggskole, førstehjelpskurs, opplæring i forebygging av muskel og skjelettplager mv. Når det gjelder arbeidsmiljøkartlegging er det i 2011 gjennomført utprøving av en ny elektronisk kartleggingsmetode som er en metode mange kommuner bruker. Metoden er utarbeidet av KS, og er planlagt innført i hele kommunen fra I løpet av 2011 er det også arbeidet med å få på plass en programvare som sørger for trygg lagring av den informasjon BHT skal dokumentere, videre har tjenesten i 2011 flyttet inn i nye lokaler. Servicetorget Servicetorget utfører et bredt spekter av kunderelaterte tjenester og har veldig mange henvendelser daglig. Av det totale antall henvendelser utgjør besøkende ca 30 %, et omfang som har vært relativt stabilt siden åpningen i I 2011 var det totalt i overkant av telefonhenvendelser. Henvendelser til sentral-bordet (4-500 pr. dag) kommer i tillegg. Servicetorget administrerer en ordning som Justisdepartementet har innført med gratis juridisk rådgivning. Ordningen ble innført som et prøveprosjekt, men ble fra 2011 utvidet til å gjelde alle kommunene i Rogaland. I denne ordningen kan innbyggerne få inntil en halv times rådgivning pr. sak. Servicetorget mottok hele 234 henvendelser vedrørende denne rådgivningstjenesten i løpet av 2011, noe som er en markant økning fra året før. Servicetorget har en viktig funksjon i kommunens informasjonsformidling, og i tråd med vedtatt informasjonsstrategi satses det kontinuerlig på en bedring av informasjonen som gis innbyggerne og kommunens ansatte. Kommunen sin internettside fikk 77 poeng ved Difi s evaluering i november 2011, noe som ga en plassering som syvende beste kommunale nettside i Rogaland. Året 2011 var et valgår, og i tilknytning til kommune-og fylkestingsvalget mottok service-torget 3500 forhåndsstemmer. Personalsjefen i Karmøy, Wenche Håvik Sign. Side 6 av 23

7 Sak 11/12 STRATEGISK KOMPETANSEPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN Saksbehandler: Stine K. Bjelland Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 12/186 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 11/12 Hovedutvalg administrasjon / Hovedutvalg helse og omsorg Forslag til vedtak: Hovedutvalg administrasjon tar saken til orientering.

8 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Strategisk kompetanseplan for Helse- og omsorgsetaten mot 2020 er utarbeidet i samarbeid med KS gjennom prosjektet Flink med folk som Karmøy kommune har deltatt i. Målet med prosjektet var å utarbeide en strategisk kompetanseplan for helse- og omsorgsetaten. Planen bygger på vedtatt visjon, verdier og kvalitetspolitikk i etaten, samt en analyse av kompetansebehovet fram mot Formålet med strategisk kompetanseplan er at den skal være retningsgivende og styrende for kompetanseutviklingen i helse- og omsorgsetaten. Det er utarbeidet 5 satsingsområder i planperioden. 1. Rekruttere, beholde og utvikle 2. Mestring 3. Forebygging og helsefremming 4. Organisering av kompetansen 5. Innovativ ledelse og kvalitetsforbedring I startfasen av prosjektet, ble det gjennomført en enkel brukerundersøkelse. Det er vektlagt bred involvering både fra ledere og fagorganisasjoner v/hovedtillitsvalgte. Det har vært gjennomført flere samlinger der man har arbeidet med planen. I sluttfasen ble planen sendt ut på høring både til ledere og hovedtillitsvalgte. Prosjektgruppen har bestått av avdelingssjef omsorg Tove Rosseland, avdelingssjef helse Aslaug Irene Skjold, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Mette Ask, virksomhetsleder Marit Elin Hansen, kompetanserådgiver Lene S. Pilskog og stabsleder personal Stine K. Bjelland (prosjektleder). Planen skal rulleres årlig fra Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Fremtidens arbeidskraft- og kompetansebehov vil i følge prognosene bli krevende for helse- og omsorgssektoren i Norge. I Karmøy kommunes Arbeidsgiverstrategi 2020, er det flere tiltak som skal bidra til å skaffe tilstrekkelig og kompetent personell til kommunen i fremtiden. Det er utarbeidet en helhetlig sak med tiltaksplan for utforming av kommunens omsorgstjenester frem mot år 2020 som ble vedtatt i kommunestyret juni Det er nedfelt i saken at en plan for rekruttering/kompetanseutvikling knyttet til Samhandlingsreformen skal utarbeides 1. halvår Side 8 av 23

9 Økonomi Strategisk kompetanseplan finansieres gjennom midler fra Kompetanseløftet 2015, kommunale opplæringsmidler og evt OU-midler. Behov for nye stillinger som knyttes til planen, behandles på ordinær måte i budsjettsammenheng. Man må videre være våken for mulighetene til å søke midler som utlyses fra ulike aktører (departementer m fl) og som samsvarer med satsingsområdene i planen. Vurdering: Det blir viktig å få på plass en Strategisk kompetanseplan som er politisk forankret, slik at man kan jobbe målrettet, systematisk og fremtidsrettet med kompetanseutvikling i helse- og omsorgsetaten. Det må settes av tid til dette arbeidet slik at planen blir fulgt opp og forbedret etter hvert som man gjør seg erfaringer og evaluerer mål, delmål og tiltak. Planen bør sees på som et levende dokument som gir klar retning og tydelige mål. Personalsjefen i Karmøy, Wenche Håvik sign. Side 9 av 23

10 Sak 12/12 RETNINGSLINJER FOR UTGIFTSDEKNING AV TELEFON (FAST TELEFON OG MOBIL) - JUSTERING Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 635 Arkivsaksnr.: 12/1737 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 12/12 Hovedutvalg administrasjon Forslag til vedtak: Hovedutvalg administrasjon vedtar forslag til endring i Retningslinjer for utgiftsdekning av telefon (fast telefon og mobil) med virkning fra 1. mai 2012.

11 SAKSFRAMSTILLING Fakta/saksopplysninger: I gjeldende reglement kan dekning av telefon tilstås arbeidstakere når dette er nødvendig av hensyn til tjenesten. Dette knyttes til den enkelte stilling/arbeidsoppgaver (ikke person) og vurderes ved nytilsetting, endring av arbeidsoppgaver eller ansvar, eventuelt endring av arbeidssted. Kriterier for tildeling av mobiltelefon er sikkerhet, vaktordning, service, tilgjengelighet og/eller tidsbesparelse. Det er også gitt åpning for at arbeidstakeren kan bruke telefonen til annet enn tjenestesamtaler mot at arbeidstakeren dekker dette selv. Karmøy kommune har i underkant av 600 mobiltelefoner som benyttes i jobbsammenheng. I 2006 ble skattereglene endret slik at arbeidstakere som disponerer telefonen utover ordinær arbeidstid blir beskattet for dette. Dersom arbeidstakeren får en samlet rekning på kroner eller mer vil beløpet som betales i skatt utgjøre ca kr pr år (ca 150 kr pr måned), med en skattesats på 44,8 (toppskatt trinn 1). Noen arbeidstakere har arbeidsoppgaver eller ansvar som tilsier at han/hun har behov for telefon også utover ordinær arbeidstid. Arbeidsgiver ønsker at denne gruppen skal få en kompensasjon for økt skattebelastning og foreslår en mindre justering av gjeldende reglement. Dette er tatt inn som et nytt avsnitt, ingen andre endringer er foreslått. Hele reglementet gjengis med nytt avsnitt (som er merket med fet skrift): Retningslinjer for utgiftsdekning av telefon (fast telefon og mobil) 1. Generelt Dekning av telefon kan tilstås arbeidstakere når dette er nødvendig av hensyn til tjenesten. Godtgjørelsen knyttes til den enkelte stilling/arbeidsoppgaver (ikke person). Godtgjørelsen vurderes ved nytilsetting, endring av arbeidsoppgaver eller ansvar, eventuelt endring av arbeidssted. 2. Mobiltelefon Kriterier for tildeling. Kriterier for tildeling av mobiltelefon er sikkerhet, vaktordning, service, tilgjengelighet og/eller tidsbesparelse. Følgende arbeidstakere kan tilstås tjenestemobil: Arbeidstakere med et arbeids- og ansvarsområde som tilsier behov for telefon som kommunikasjonsmiddel utenom ordinær arbeidstid, eller som er uten fast/stasjonært arbeidssted. Arbeidstakere som er ute på tjenesteoppdrag utenfor fast arbeidsplass. Arbeidstakere som inngår i vaktordninger hvor telefon er nødvendig. Side 11 av 23

12 Former for bruk/godtgjøring/beskatning. Alternativ 1. Tjenestemobil nyttes kun i arbeidstiden. Telefonen legges igjen på arbeidsplassen når oppdraget er utført/arbeidsdagen er slutt. Slik bruk innberettes ikke til skattemyndighetene. Alternativ 2. Tjenestemobilen legges ikke igjen på arbeidsplassen. Arbeidsgiver dekker abonnement/ tjenestesamtaler. Slik adgang til å kunne disponere mobiltelefonen på fritiden innberettes og fordelsbeskattes etter de til enhver tid gjeldende regler. Arbeidstakere som har arbeidsoppgaver eller ansvar som tilsier at vedkommende har behov for mobiltelefon utover ordinær arbeidstid, kan gis kompensasjon i form av godtgjørelse/lønn for økt skatt. Alternativt kan arbeidstakeren gis anledning til privat bruk av telefonen tilsvarende økt skatt. Det inngås avtale med den enkelte arbeidstaker. For øvrige arbeidstakere kan det inngås avtale om fast lønnstrekk pr. måned dersom arbeidstaker har behov for å nytte telefonen til annet enn tjenestesamtaler en sum som går til fradrag før beskatning. Alternativ 3. Arbeidstaker som er pålagt å være tilgjengelig, men som ikke har mobiltelefon som tilhører arbeidsgiver, kan tilstås en godtgjørelse på opptil maks kr ,- pr år som utgiftsdekning. Godtgjørelsen krever at privatnummeret registreres i det kommunale telefonregister. Godtgjørelsen innberettes ikke når arbeidstakeren leverer orginalkvitteringer for utgiftene som dekkes. Alternativ 4. Utgiftsdekning etter avtalt bruk av privat mobiltelefon. Dette innebærer at arbeidstaker som har sporadisk bruk eller bruk knyttet til reiser, avgrensede oppdrag med mer, kan få dekket utgiftene til tjenestesamtaler ved innlevering av dokumentasjon. 3 Fasttelefon Ansatte som har særskilte funksjoner og roller i kriser og under kriseberedskapsplaner kan innvilges dekning av fasttelefonabonnement. Personalsjefen i Karmøy, Wenche Håvik sign. Side 12 av 23

13 Sak 13/12 HÅNDTERING AV PERSONALSAKER Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 404 Arkivsaksnr.: 12/1730 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 13/12 Hovedutvalg administrasjon Forslag til vedtak: Hovedutvalg administrasjon tar saken til orientering

14 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag: Saken gir en oppdatert orientering om hvordan konflikter og disiplinærforhold håndteres i kommunen. Saken beskriver prinsipper og rutiner for saksgang både når det gjelder konflikthåndtering og tilsvarende når det gjelder disiplinærforhold. Den tar også for seg en gjennomgang av de ulike reaksjonsformer som er aktuelle i disiplinærsaker. Innledningsvis blir det for øvrig pekt på noen personalpolitiske virkemiddel som antas å ha forebyggende virkning på mulige konflikter og disiplinærforhold. De interne retningslinjene gjengis under i sin helhet. Håndtering av personalsaker. Innledning Samarbeid og medbestemmelse Gode personalpolitiske virkemidler og god arbeidsgiverpolitikk vil være medvirkende for å lykkes. Innledningsvis pekes det derfor på en del virkemidler som antas å ha forebyggende effekt på mulige konflikter og disiplinærforhold. I Hovedavtalen, som blant annet har bestemmelser om samarbeid og medbestemmelse, heter det innledningsvis at Målet er gjennom videreutvikling av kommunesektoren å gi tjenester av høy kvalitet, skape trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og et godt arbeidsmiljø. Partene er enige om at godt samarbeid mellom arbeidsgiver og de tilsatte,samt deres organisasjoner er en forutsetning for å få dette til. Evnen til åpen dialog og vilje fra begge parter vil i stor grad være avgjørende for om man lykkes. Rekruttering av nye medarbeidere Utover vedtatt ansettelsesreglement, er det utarbeidet en rekrutteringsveileder. Veilederens formål er å være et hjelpemiddel i rekrutteringsprosessen og den skal være retningsgivende ved alle ansettelser i Karmøy kommune. Veilederen skal medvirke til å kvalitetssikre kommunens ansettelsesrutiner for å oppnå målet om å ansette den best kvalifiserte søker, samt legge grunnlaget for å opptre som en ryddig arbeidsgiver i rekrutteringsøyemed. Introduksjonsrutiner Det til enhver tid gjeldende introduksjonsprogram skal sikre at den nytilsatte får nødvendige informasjon om sin nye arbeidsplass og om organisasjonen som sådan, samt innføring/ opplæring i stillingens arbeidsoppgaver. Prøvetiden på 6 måneder er en del av introduksjons-programmet. Nye arbeidstakere skal videre delta på kommunens introduksjonsdag for nyansatte. Side 14 av 23

15 Utviklingssamtaler Ledere på alle nivå i organisasjonen skal årlig gjennomføre utviklingssamtaler med medarbeiderne i sin enhet. Målet med utviklingssamtalen er å gjøre ledelse og medarbeidere dyktigere og derigjennom bidra til bedre bruk av ressurser og økt trivsel. Forhold som gjelder arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø, trivsel og videreutvikling er naturlige tema i samtalen. Utviklingssamtalen som skal være en forpliktende samtale mellom to likeverdige parter, skal brukes som et av flere virkemidler i oppfølgingen av den enkelte medarbeider. Kommunikasjon og samarbeid Karmøy kommune legger stor vekt på god kommunikasjon gjennom åpenhet, redelighet og ærlighet. Alle ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. En god kommunikasjon som bygger på gjensidig respekt og tillit vil være et godt grunnlag for å forebygge konflikt-situasjoner. Erfaringsmessig vil det likevel oppstå konfliktsituasjoner og disiplinærforhold som fordrer gode prosedyrer for gjennomgang, behandling og oppfølging. Konflikter - konflikthåndtering En konflikt foreligger når minst en av partene definerer den som en konflikt. Alle ansatte har en plikt til å bidra til å forebygge konflikter og være aktivt med på å skape et arbeidsmiljø hvor konflikter håndteres på en konstruktiv måte. En del av en leder sitt arbeidsgiveransvar er å gjøre noe med konfliktskapende forhold i arbeidsmiljø. Dette er en del av det systematiske HMS-arbeidet som ligger til lederansvaret. Prinsipper og rutiner for saksgang Et grunnprinsipp er at konflikter i størst mulig grad bør håndteres i en tidlig fase, og mellom dem det gjelder. Når det ikke er mulig å finne løsninger på dette plan, og en eller flere av partene mener det er grunn til å forfølge saken videre, skal nærmeste overordnede med arbeidsgiveransvar involveres. Leder har et ansvar for å kontakte de involverte og gjøre seg kjent med sakens innhold. Om nødvendig søkes bistand hos støtte- og stabspersonell som har spesialkompetanse på feltet. Ellers kan konstruktive støttespillere være tillitsvalgte, vernetjenesten og bedriftshelse-tjenesten. Det skal informeres om rettigheten til å ha med seg tillitsvalgt i møter. Leder må ikke nøle med å søke bistand i saken, og eventuelt bringe den videre dersom konflikten fortsetter. Dersom leder selv er part i saken bringes saken direkte videre til overordnet nivå. Det må utøves skjønn om hensiktsmessigheten av skriftlig dokumentasjon undervegs i prosessen. Enkelte saker preges av ulikt styrkeforhold mellom partene. Dersom en arbeidstaker opplever mobbing eller trakassering kan det være vanskelig, og noen ganger uheldig, å ta opp problemene med den det gjelder alene. Utarbeidde retningslinjer for Forebygging og håndtering av mobbing og trakassering tar opp dette temaet. Disiplinærforhold Brudd på arbeidsreglement, arbeidsavtalen eller utilbørlig opptreden for øvrig vil kunne føre til disiplinære reaksjoner fra Karmøy kommune. De reaksjonsformer som benyttes er muntlig og/eller skriftlig advarsel/irettesettelse, oppsigelse, suspensjon eller avskjed. Side 15 av 23

16 Bruken av reaksjonsform må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Valg av virkemiddel må stå i forhold til den forseelse som er begått. I vurderingen må det tillegges vekt hvorvidt handlingen er et enkelttilfelle eller om det dreier seg om gjentatte forseelser. Det må også avklares om det foreligger en overveid handling eller en form for impulshandling. Hvilken stilling eller funksjon vedkommende har vil også kunne være av betydning. Type forseelser Eksempler på forseelser som kan utløse sanksjoner: - Brudd på arbeidsreglement (manglende overholdelse av arbeidstiden, ulegitimert fravær, rettsstridig fratreden - Illojalitet, straffbare handlinger - Ordrenekt - Mobbing, trakassering av kollegaer - Møter beruset på arbeid eller nyter rusmidler på arbeidsstedet - Forstyrrer ordenen på arbeidsstedet - Uakseptabel/utilbørlig opptreden eller misbruk av tillit - Tyveri/underslag (listen er ikke uttømmende) Prinsipper og rutiner for saksgang Forvaltningslovens saksbehandlingsregler vil gjelde ved behandling av personalsaker. Fvl kap IV (om saksforberedelse ved enkeltvedtak) og V (om vedtaket) og VI (om klage og omgjøring) gjelder ved oppsigelse, suspensjon, avskjed og ordensstraff (enkeltvedtak). Fvl kap II (om ugildhet) og kap III (alminnelige regler om saksbehandling) vil gjelde ved behandling av alle typer personalsaker. Det er ikke et formelt krav i forvaltningsloven om skriftlig møteinnkalling, men av notoritetshensyn bør innkallingen være skriftlig. Det bør fremgå hva som er tema for møtet. Arbeidsgiver fastsetter i kraft av styringsretten når møtet skal avholdes. Det er ingen krav til bestemt varslingsplikt. Arbeidstaker skal informeres om retten til å ha med seg tillitsvalgt, advokat eller annen myndig person. I personalsaker er det særs viktig å ha skriftlig dokumentasjon på de faktiske forhold og skriftlige referater som viser den behandling/oppfølging saken har fått. Den vanligste saksbehandlingsfeil i slike saker er som regel mangelfull eller manglende dokumentasjon av forholdet som det vil påtale for. Muntlig advarsel/irettesettelse Muntlig advarsel/irettesettelse, som er den mildeste form for reaksjonsmiddel som benyttes, meddeles av nærmeste overordnede. Leder må i forkant innhente de nødvendige opplysninger, og arbeidstakeren må gis mulighet til å uttale seg om forholdet. Arbeidstaker må gjøres oppmerksom på følgene av gjentagelse av den aktuelle forseelse, samt eventuelle konsekvenser av å ikke rette seg etter det påbud som advarselen grunner seg i. Side 16 av 23

17 Muntlig advarsel dokumenteres med møtereferat. Møtereferatet skal gjenspeile den meningsutveksling som har funnet sted i møtet. Dersom det er helt motsatte syn på sakens fakta, kan synspunktene gjengis separat. Møtereferatet skal dateres og underskrives av de som var tilstede. Et møtereferat er ikke en forhandlingssak, men det kan åpnes for å skrive et vedlegg til referatet. Muntlig advarsel kan som hovedregel gis to ganger. Skriftlig advarsel/irettesettelse Skriftlig advarsel/irettesettelse er en strengere reaksjon enn muntlig advarsel og kan benyttes i tilfeller hvor det før er gitt muntlig advarsel. Skriftlig advarsel kan også brukes ved første gangs forseelse i de tilfeller hvor muntlig advarsel anses å være en for mild reaksjon. Ved første gangs forseelse meddeles den skriftlige advarselen/irettesettelsen av nærmeste overordnede. Ved andre gangs forseelse meddeles denne av etatsjef, eller den vedkommende bemyndiger. Skriftlig advarsel meddeles i møte hvor den ansatte på vanlig måte kan la seg bistå av fullmektig. Alvorlige forseelser Ved alvorlige forseelser kan det være aktuelt å forelegge saken direkte for oppsigelses-myndigheten. I slike saker skal saken alltid drøftes med etatsjef og personalsjef. Oppsigelse / avskjed Oppsigelse Karmøy kommune kan gå til oppsigelse grunnet i arbeidstakers forhold når dette er saklig begrunnet. Normalt vil oppsigelse være en reaksjonsform som kommer i forlengelsen av tidligere gitte advarsler. Det er dog ikke noe krav om at arbeidstaker skal ha mottatt advarsel før oppsigelse blir gitt. En oppsigelse skal som utgangspunkt ikke komme overraskende på arbeidstakeren. Rettsgrunnlaget for oppsigelse er hjemlet i arbeidsmiljøloven. Rettsgrunnlaget for lærere ansatt i uoppsigelige stillinger før 1.august 1999 vil være noe annet, da disse har et spesielt stillingsvern, jfr. for øvrig overgangsreglene i opplæringsloven. Saksbehandlingsregler ved oppsigelse av arbeidstaker er regulert i arbeidsmiljøloven og forvaltningsloven. Rådmannen eller den han/hun bemyndiger har fullmakt til å foreta oppsigelser. Avskjed Avskjed er en beslutning fra arbeidsgiver om at arbeidsforholdet skal opphøre med øyeblikkelig virkning, det vil si uten oppsigelsestid. En øyeblikkelig avvikling av et arbeidsforhold er dramatisk og loven krever derfor at det må foreligge et konkret og sterkt behov for øyeblikkelig avslutning av arbeidsforholdet begrunnet i grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Ved avskjed har arbeidstaker ikke rett til å bli stående i stillingen under en tvistebehandling med mindre retten bestemmer dette ved kjennelse. For saksbehandling av avskjedssaker gjelder for øvrig de samme saksbehandlingsregler som ved oppsigelse. Ved suspensjon gjelder formkravene så langt de passer. Suspensjon innebærer at arbeidstakeren besluttes å fjernes fra sin stilling midlertidig og med øyeblikkelig virkning når det er grunn til å anta at arbeidstaker har gjort seg skyldig i forhold om kan medføre avskjed. Arbeidsmiljøloven har nå en uttrykkelig hjemmel for suspensjon. Rådmannen eller den som er delegert slik fullmakt kan foreta suspensjon og/eller avskjed. Side 17 av 23

18 Personalsjefen i Karmøy, Wenche Håvik sign. Side 18 av 23

19 Sak 14/12 ARBEIDSTØYSORDNING I HELSE- OG OMSORGSETATEN Saksbehandler: Stine K. Bjelland Arkiv: 032 Arkivsaksnr.: 12/93 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 14/12 Hovedutvalg administrasjon Forslag til vedtak: Hovedutvalg administrasjon tar saken om arbeidstøysordningen i helse- og omsorgsetaten til orientering.

20 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Kommunen er omfattet av den sentrale særavtalen SGS 1002 hva angår arbeidstøy. Avtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalens del A, 4-3. Særavtalen gjelder for arbeidstakere omfattet av Hovedtariffavtalen. Avtalen gjelder for perioden I særavtalen heter det om arbeidstøy: Arbeidstaker får som hovedregel utlevert arbeidstøy etter behov. Behovet avgjøres av partene lokalt gjennom særavtale. Ved uenighet om behovet gjelder Hovedavtalen del A 4-5, jf I de tilfeller det er behov for arbeidstøy, jf. ovenfor, men partene er enige om at det er mest hensiktsmessig at arbeidstaker selv skaffer arbeidstøy, skal det gis refusjon for de faktiske utgiftene. Det ble inngått en lokal særavtale om arbeidstøy i helse- og omsorgsetaten i 2005 i forbindelse med omlegging av vaskerifunksjonen. Omleggingen resulterte i at pleiepersonell, renholdere og kjøkken/vaskeripersonell ved institusjonene fikk utlevert rent arbeidstøy (overdel og underdel) på arbeidsplassen. Disse hadde tidligere fått klesgodtgjørelse. Ansatte må selv holde seg med egnet fottøy da det ikke stilles krav til fottøyet. Ved institusjonene finnes det støvler som ansatte kan bruke i situasjoner med fuktighet (eks dusjing). Det er kun kjøkkenpersonell som får dekket kostnader med sko, da det ved kjøkken stilles krav til at fottøy om at det skal være tett og sklisikkert og beskytte mot varme. Ansatte i hjemmetjenesten, ved dagavdelinger og de fleste boliger som ikke får utlevert arbeidstøy på arbeidsplassen, mottar klesgodtgjøring pålydende kr 857,- pr år for full stilling. For deltidsstillinger, reduseres beløpet forholdsmessig etter stillingsstørrelsen. Beløpet har vært uendret i mange år. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Organisasjonene har vært i kontakt med arbeidsgiver om å gjøre noe med eksisterende ordning. Det har ikke vært gjennomført forhandlinger. Hovedutvalg administrasjon har bedt om en oversikt over eksisterende ordning. Side 20 av 23

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2010 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon. Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 15/1101. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon. Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 15/1101. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 15/1101 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon ÅRSMELDING FOR 2014 - PERSONALAVDELINGEN Forslag til vedtak: Hovedutvalg administrasjon

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar.

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar. Vår ref. 03/20362-3707/09 Konflikthåndtering Retningslinjer Meløy Kommune: 1. FORMÅL Retningslinjene viser saksgang i konfliktsaker i Meløy kommune, samt ansvar, oppgaver og koordinering mellom ulike instanser

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.06.2015 Tid: 12:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 435, Midtre Gauldal rådhus Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Arbeidsmiljøutvalg 05.04.2013 22/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Arbeidsmiljøutvalg 05.04.2013 22/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Søgne kommune Arkiv: 408 Saksmappe: 2013/1282-11236/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 20.03.2013 Saksframlegg Retningslinjer for konflikthåndtering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Arbeidsmiljøutvalg

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx Fagområde: Omstilling Dok. type: Prosedyre Dok. nr.: BKDOK-2011-00510.01 Rev. dato: xxxxxx Gyldig til: Side 1 av 7 Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.02.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 05.03.08 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Arbeidsrett vs. elevrett

Arbeidsrett vs. elevrett Arbeidsrett vs. elevrett Når lærernes arbeidsrettslige vern står mot elevenes rett til et godt skolemiljø Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Fagsamling for skoleledere i Nordland 29. oktober 2014 Elevenes

Detaljer

Sakskart partssammensatt utvalg 02.02.04

Sakskart partssammensatt utvalg 02.02.04 Page 1 of 5 Sakskart partssammensatt utvalg 02.02.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalget) Formannskapssalen Møtedato: 02.02.04Tid: Kl. 16.00

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Konflikthåndtering Saksbehandling. HTV/PTV samling 22. 23. april 2015

Konflikthåndtering Saksbehandling. HTV/PTV samling 22. 23. april 2015 Konflikthåndtering Saksbehandling HTV/PTV samling 22. 23. april 2015 Tema: Saksbehandling og formaliteter ved person konflikter. Drøfting og erfaringsutveksling spesielt knyttet til konfliktsaker. Utfordringer

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6 Dok.id.: 1.2.2.2.5.1.1 Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml Utgave: 2.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 10.03.2014 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Innledning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: kl.12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

AKAN. Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer)

AKAN. Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer) Vedlegg 3 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer) 1.0 Innledning AKAN

Detaljer

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING -TO SIDER AV SAMME SAK- 9.juni 2010 Irene B. Dahle, Petroleumstilsynet Elin Bergsholm, NAV Arbeidslivssenter Rogaland Alt jeg spurte etter var to hjelpsomme hender, men jeg

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 1 Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 2 11.mai 2007 INNHOLD: Sammendrag s. 3 Bakgrunn for prosjektet s. 3 Prosjektets mandat s. 3 Prosjektgruppe S. 4 Arbeidsform S. 4 Seniorpolitikk livsfaseorientert

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 STATUS OG VIDERE FREMDRIFT TILKNYTTET UTVIKLINGSPROGRAMMET «SAMAN

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 73 18 / 52 85 74 21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 73 18 / 52 85 74 21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2011 Tid: Kl. 08.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 73 18 / 52 85 74 21. Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: Kl. 10.00 12.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/10 RAPPORT SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2010 7/10 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Den nødvendige samtalen

Den nødvendige samtalen v/ Karin Ask-Henriksen personaldirektør NSH konferanse 19. april 2007 Hvordan løse konflikter? En godt eksempel og en god oppskrift på konflikthåndtering Den nødvendige samtalen forberedelse gjennomføring

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Forankring og prosess

Forankring og prosess Forankring og prosess Prosjektledersamling Thon hotel Vettre, Asker Steinar Hannevig prosjektleder Prosjektet samhandling NAV, lege og arbeidsgiver Prosjekt samhandling lege, arbeidsgiver og NAV oppdragsgiver:

Detaljer

Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet

Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet Alta kommune Fagområde Tema Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet Kvalitetssystem Utstedt av/ dato HMS AKAN Felles IK-HMS KITO 13.05.13 Versjon

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer