en i- Cl ~.. oct E 'S; E en c. Cl i: s... ro ~ en ~ i: i: o i: :: E .c ct ct i- ca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "en i- Cl ~.. oct E 'S; E en c. Cl i: s... ro ~ en ~ i: i: o i: :: E .c ct ct i- ca"

Transkript

1

2 :i Cl en i- Cl ct E 'S; E en c. Cl -Q) Cl Q) s. r en E Cl ;: Q) C) O en.c Q) Cl :: :: E E.c ct ct ;: "' :. i- ca i- ct.e :i "' en ct r: en. Ē "C c:

3 eg 2008 Kmmunefrlaget AS, Osl Frrd 1. utgave 2008, 1. pplag 2008 Omslags- g ilustrasjnsftgrafier: AlT Otta Layut g sats: Labremus Sandefjrd AS Trykk g innbinding: AlT Trykk Otta AS, 2008 ISB: Standard abnnementsvilkår fr vann g avløp er en videreføring av Nrmalreglement fr sanitæranlegg, utgitt av Kmmunefrlaget på vegne av KS g sist ppdatert i Fr den freliggende utgaven har Kmmunefrlaget ledet revisjnsarbeidet på vegne av KS. Arbeidet har vært utført av en egen redaksjnskmité i sm har bestått av: Tm Arne Gjertsen, Osl kmmune Bjørn Grimsrud, Nrske Rørleggerbedrifters Landsfrenig (NRL) Tril Hfshagen, Nrsk Vann Guttrm Jakbsen, adv. firmaet Haavid Vislie AS Øistein Trgersen, senirknsulent Teije Wiktrøm, Hias Trhild 0ien, Kmmunefrlaget Materialet i denne publikasjnen er mfattet av åndsverklvens bestemmelser. Uten særskit avtale med Kmmunefrlaget AS er enhver eksemplarframstiling g tilgjengeliggjøring bare tiatt i den utstrekning det er hjemlet i lv eller tilatt gjennm avtale med Kpinr, Interessergan fr rettighetshavere til åndsverk. Kpiering i strid med lv eller avtale kan medføre erstatningsansvar g inndragning, g kan straffes med bøter eller fengsel. Et høringsutkast ble i februar 2008 sendt ut til en rekke ffentlge instanser g private rganisasjner, g deres inspil har vært verdifue bidrag til resultatet sm nå freligger. Kmmunefrlaget AS Pstbks 1263 Vika 0111 OSLO Kundesupprt: Bestilling, spørsmål g kmmentarer: kunderservice(!kmmunefrlaget.n ww.kmmunefrlaget.n

4 Innhld INNLEDNING, GENERELT,.,", i 1.1 Frmål,.,.,,,. i 1.2 Virkemråde/hjemmel.,. i 1.3 Definisjner,., Plit til å verhlde bestemmelsene.,, Overtredelser g håndhevelse ,.., Endringer.,.,, Dispensasjn L Ikrafttreden. Opphevelse av tidligere bestemmelser.,, SØKNAD OG GODKJENNING AV TILKNTNING M.M Søknad m tilyting ti ffentlig vann- g avløpsanlegg Søknad m endringer....., Tinglyste erklæringer.,, Gdkjenning av søknad m tilytning Kntrll g besiktigelse av anlegg g instalasjner under utførelse Prøving.,, Krav til materiell g utførelse, Separatsystem., ØVRIGE BESTEMMELSER , L Anleggs- g vedlehldsutgifter,., Funksjnskrav g tekniske krav , Eksisterende ffentlge vann- g avløpsanegg Bygging nær ffentlig vann- g avløpsanegg , Opphør av tilytning,, Stengning av ffentlige ledninger , , Besiktigelse g kntrll av eksisterende anegg g installasjner.,.", Kntrll g innskrenkng av vannfrbruk., Vanaltet g trykk "., Videredistribusjn av van- g avløpstjenester Ekstrardinære vannuttakpåslipp., Påslippenes beskaffenhet," Generelt.,. 25

5 Frurensningsfrskriften Eksempler på uønskede væsker, stffer, gasser eller prdukter UtskiIere g renseanlegg Ansvarsfrhld. 27 Innledning Standard abnnementsvilkår fr vann g avløp består av administrative g tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte, De administrative bestemmelsene tar fr seg juridiske g frvaltnigsmessige frhld, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknsk utførelse. Vilårenes frmål er å ivareta det gjensidige ansvarsfrhldet mellm kmmunen g den enkelte abnnent i frbindelse med tilytning til ffentlig vann- g avløpsanlegg, g å sike betryggende utførelse av santærinstalasjner g private vann- g avløpsanegg. Standard abnnementsvilkår fr vann g avløp bør vedtas av den enkelte kmmune fr at de skal ha tilstrekkelig gyldighet. Vilårene er utfrmet slik at de ufrandret kan vedtas av kmmunen. Det er imidlertid gså mulighet fr kmmunen ti å legge in egne særbestemmelser. Bestemmelsene gis i hvedsak av kmmunen sm eier av hvedaneggene g leverandør av tjenestene inenfr vann g avløp. En del bestemmelser er i tilegg direkte eller indirekte hjeiiet i lver g frskrifter, sm plan - g bygningslven (pbl) g teknisk frskrift (TEK). Den freliggende teksten er ment å utdype g knketisere bestemmelsene i eksisterende lvverk g gi en krtfattet g lett tilgjengelig sammenfatning av de krav sm gjelder. Det er imidlertid ike meningen å presentere infrmasjn sm finnes andre steder hvis dette ike er nødvendig fr samenhengen i disse vilårene. Det er brukt henvisninger ti aktuelt regelverk der dette er naturlig. Den freliggende revisjnen har tatt hensyn til endrede krav g bestemmelser g nye utfrdringer sm kmmunene står verfr, blant annet når det gjelder klaendringer, Ale berørte parter, både huseiere, prfesjnelle aktører g kmmunalt ansatte, skal kunne ha nyte av å bruke disse abnnementsviårene. STANDARD ABONNEMENTSVILKÂR FOR VANN OG AVLØP 9

6 1. Generelt 1,1 Frmål Frmålet med disse bestemmelsene er å fastsette hvile leveringsbestemmelser g viår kmmunen, sm eier av ffentlig vann- g avløpsanlegg g leverandør av tjenestene, stiller fr tilytning til g bruk av ffentlig vann- g avløpsanlegg. Dette mfatter gså det gjensidige ansvarsfrhldet mellm kmmunen g den enkelte abnnent sm er eller blir tilknyttet ffentlig vann- g avløpsanlegg. stille krav til aktørene slik at de private vann- g avløpsanlegg sm tilknyttes kmmunalt nett, blir utført på en betryggende måte med hensyn til funksjnssikerhet g anleggs- g utstyrskvalitet. 1.2 Virkemråde/hjemmel Abnnementsvilkårene mfatter private vann- g avløpsanlegg tilyttet ffentlige vann- g avløpsanlegg. De gjelder både fr eksisterende g nye abnnenter, g uavhengig av m abnnenten har skrevet under en erklæring m å verhlde vilkårene eller ike. Fr eksisterende abnnenter på vedtagelsestidspunktet i den enkelte kmmune gjelder de administrative bestemmelsene fut ut, med unntak fr søknadsplikten fr eksisterende anlegg der det ike fretas vesentlige endringer, jf. pkt. 2.2, g kravet til avstandsgrense på 4 meter fr eksisterende bebyggelse, jf. pkt Fr eksisterende abnnenter på vedtagelsestidspunktet i den enkelte kmmune gjelder de tekniske bestemmelsene knyttet til ppføring av anlegg bare fr følgende punkter: Krav til verhøyde mellm tpp hvedledning g laveste innvendig avløpsåpning, jf. pkt. 3.5 i tekniske bestemmelser Krav m siking mt frurensning fr å hindre tilbakesuging fra privat ledningsnett til ffentlig ledningsnett, jf. pkt. 2.4 i tekniske bestemmel - ser Kmmentar: Dette er selvsagt ikke til hinder fr at kmmunen håndhever øvrige lver g regler dersm anlegg/bygning/installasjner er ppført i strid med gjeldende bestemmelser på ppføringstidspunktet. Eksempler på dette kan være ppføring av bygninger g installasjner sm er i strid med gjeldende kmmunale vedtekter, nrmer etc., eller i strid med servituttlvens alminnelige bestemmelser m hvrdan eieren aven eiendm med kmmunen sm ledningseier/servitutthaver plikter å pptre. Fr øvrig gjelder de tekniske bestemmelsenes krav i tilytning til drif g vedlehld av anleggene fut ut så langt de passer. Kmmentar: Dersm fr eksempel en vannledning lekker, vil det utgjøre et brudd på de tekniske bestemmelsene sm kan følges pp med et pålegg m utbedring, uavhengig av når ledningen ble lagt. Abnnementsviårene fr vann g avløp gjelder, så langt de passer, gså fr påslipp ti kmmunal ledning fra ffentlig veg, plass 0,1. Abnnementsviårene fr vann g avløp er gitt av kmmunen sm eier av hvedanleggene g leverandør av vann- g avløpstjenester. En del viår er i tiegg direkte hjemlet i lver g frskrifter, Kmmentar: Private vann- g avløpsanlegg uten ffentlig tilknyting mfattes ikke av abnnementsvilkårene, med mindre pålegg m tilknytning til ffentlig vann- g avløpsanlegg er gitt etter plan- g bygningslvens bestemmelser. Henvisninger til lver g frskrifter Vann- g avløpsanlegg er mfattet av et betydelig regelverk sm det er viktig å ha kjennskap til g følge. Plan- g bygningslven, med teknisk frskrift (TK) g veiledning til teknisk frskrift (\K), gir rammebetingelsene fr pla'ilegging g utfrming av sanitærinstallasjner g vann- g avløpsaniegg. I tillegg kmmer enkelte lver med tilhørende frskrifter sm nrmalt vii være av betydning fr den enkelte kmmunes vann- g avløpsabnnenter. Det gjøres ppmerksm på at lver g frskrifter kan endre seg ver tid: Plan- g bygningslven med bl.a. følgende frskrifter: - Frskrift m krav til byggverk g prdukter til byggverk (teknisk frskrift - TEK). Det vises til kapittel 9-5 Sanitæranlegg g kapittel 11 Vannfrsynings- g avløpsanlegg - Frskrift m saksbehandling g kntrll i byggesaker (SAK) - 'Frskrift m gdkjenning av fretak fr ansvarsrett (GOF) Lv m vem mt frurensninger g m avfall (frurensningslven) med bl.a. følgende frskrift: - Frskrift m begrensning av frurensning (frurensningsfrskrften) 10 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER STANDARD ABONNEMENTSVILKÂR FOR VANN OG AVLØP 11

7 . Lv m matprduksjn g mattrygghet (matlven) g Lv m helsetjenesten i kmmunene (kmmunehelsetjenestelven) med bl.a, følgende frskrift: - Frskrift m vannfrsyning g drikkevann (drikkevannsfrskriften) wwwbe.n :; byggeregler Databasen til Statens bygningstekniske etat ver lver, frskrfter, veiledninger, blanketter m.v, - Frskrift m miljørettet helsevern - Frskrift fr badeanlegg, bassengbad, badstu m,v.. Lv m vassdrag g grunnvann (vannressurslven). Lv m kmmunale vass- g klakkavgifter med bl.a. følgende frskrifter: - Frskrift m begrensning av frurensning, kapittel 16 m kmmunale vann- g avløpsgebyrer - Kmmunens frskrift m vann- g avløpsgebyrer Nettbaserte kilder Det finnes gså et strt antall veiledninger, nrmer, standarder, detaljblad, rapprter etc. sm er av betydning fr den sm arbeider innenfr vann-, avløps- g sanitærmrildet. Fr nærmere versikt ver gjeldende regelverk g annen nytig infrmasjn viser vi blant annet til følgende nettbaserte kilder: Standard Nrges hjemmesider, der man bl.a. kan finne versikt ver standarder pil WS- g VA-mrilet. Det gjøres ppmerksm pil at nettadressene kan endre seg ver tid. 1.3 Definisjner Kmmentar: Standard abnnementsvilkilr mhandler frhldet mellm abnnent g kmmunen sm leverandør av enestene, g fr bedre presisering er det derfr valgt il awike ne fra den terminlgien innen vann g avløp sm benytes i lv g frskrift, Lvdata gir den kmplette versikt ver lver g frskrifter m.m, i Nrge. wwwnrskvann.n Pil Nrsk Vanns hjemmesider finner du infrmasjn m regelverk, rapprter, veiledninger g annet fagstff pil VA-mrildet. Avløpsanlegg: Med avløpsanlegg menes ledninger g øvrige anegg både fr santært avløpsvann (spilvann), industrielt avløpsvan g vervann. Kmmentar: Avløpsanlegg mfatter ikke drensledninger. :; regelverk innen VA Pil Nrsk Vanns regelverkssider legges det frtløpende ut infrmasjn m nyt regelverk pil vann- g avløpsmrildet. Nrsk Vanns regelverkshjelp innehlder bl.a. følgende databaser:. Regelverksdatabasen: database med lver, frskrifter g veiledninger pil VAmrildet med lenker til nedlastbare versjner pil Lvdata g andre nettsteder. VA-jusdatabasen: tematisk database med ulike juridiske prblemstillinger pil VAmrildet sm drøftes i lys av regelverk g rettspraksis VA-nrm Nrsk Rørsenter NS er et kurs- g kmpetansesenter innen vann- g avløpsteknikk g har prsjektledelsen fr NKF g Nrsk Vanns VNMiljø-blad g fr Nrsk Vanns VA-nrm (vv.va-nrm.n), Regelhjelp.n er et tilbud m bransjevise versikter ver regelverket. Bak nettstedet stilr Statens frurensningstilsyn, Mattilsynet, Direktratet fr arbeidstilsynet, Næringslivets sikkerhetsrganisasjn g Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap. Offentlig vanng avløpsanlegg: Privat vanng avløpsanlegg: Hvedanegg fr vann g/eller avløp sm kmmunen eller annet ffentligrettslig rgan har bygd eller vertatt ansvaret fr. Kmmentar: Stikkledning fr vann g avløp fra ffentlig bygg regnes i disse vilkilene sm privat vann- g avløpsanlegg. Private ledninger (stikedniger) g utsty utenfr husets ytervegg sm er tiytet ffentlg van- g/ eller avløpsanlegg. Sm privat anegg regnes videre ethvert anegg sm kmmunen eller annet ffentlgrettslig rgan selv ike har bygd, ike har vertatt ansvaret fr etter plan- g bygningslvens regler eller ike på annen måte har påtatt seg ansvaret fr gjennm skrifg erklæring eller ved sin handlemåte/adferd. 12 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER STANDARD ABONNEMENTSVILKÂR FOR VANN OG AVLØP 13

8 Hvis ike annet er angitt eller avtalt, er grensen mellm det private g det ffentlige vann- g avløpsanlegget i tilplingspunktet på ffentlig ledning (se figur nedenfr): Sanitærinstallasjner: Svennebrev sm rørlegger Privat vanng avløpsanlegg: Svennebrev sm rørlegger, samt S-ADKleller ADKI -sertifiat Rørstuss eller sadel AVLØP eller Fagbrev innen veg- g aneggsfaget eller anleggsmaskinførerfaget, samt ADKI -sertifiat VANN _ Sanitærinstallasjner: Abnnent: Gdkjent fretak: Privat "eiendm" _ Kmmunal "eiendm)) Privat anlegg Offentlig anlegg Rør, instalasjner g utsty innenfr husets yttervegg sm er tilytet vann- g/eller avløpsanlegg. Eier av eiendm med vann- g/eller avløpsinstalasjner sm enten er tilyttet ffentlig vann- g 1.4 Plikt til å verhlde bestemmelsene avløpsanlegg, eller sm har fått pålegg m tilytning etter plan- g bygningslvens regler. 1.5 Overtredelser g håndhevelse Gdkjent fretak er i disse vilkårene fretak sm er gdkjent i henhld til frskrif m gdkjenning av fretak fr ansvarsrett (gdkjenningsfrskriften) innenfr relevant fagmråde. Fretaket skal i tilegg dkumentere at det utførende persnellet har følgende minimumskvalifiasjner fr det relevante arbeidsmrådet: Abnnenten er ansvarlig fr at hans private vann- g avløpsanlegg til enhver tid er i frskriftsmessig stand, g at de til enhver tid gjeldende bestemmelser m bruken av anegget blir fugt, jf, pkt. 1.2, 1.5,2.5 g 3.7 i disse bestemmelsene. Abnnenten er gså ansvarlig fr at hans husstand, leiebere g andre sm benytter hans anlegg, verhlder abnnementsvilkårene. Gdkjent fretak er ansvarlig fr at de private vann- g avløpsaneggene blir planagt g utført i samsvar med gjeldende lv- g regelverk. Ale arbeider på private vann- g avløpsanlegg g santærinstalasjner skal utføres av gdkjent fretak i henhld ti pkt. 1.3, med midre kmmunen, sm eier av hvedaneggene, i det enkelte tielle har gdkjent en anen utførende. Abnnementsvilårene fr vann g avløp skal håndheves av kmmunen eller den kmmunestyet gir delegert myndighet til, med mindre ne annet framgår av disse bestemmelsene. Kmmunen kan kreve anegg reparert, utbedret, mlagt eller fjernet dersm de er i strid med de admiistrative eller tekniske bestemmelsene i disse abnnementsvilårene, eller med plan - g bygningslven med tiørende tekniske frskrif (TEK). Dette gjelder uavhengig av den myndighet sm kmmunen er tilagt etter frurensningslven g plan- g bygningslven når det gjelder krav m reparasjn av anlegg. 14 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER STANDARD ABONNEMENTSVILKÂR FOR VANN OG AVLØP 15

9 Kmmunen kan etter frutgående varsel få arbeidet utført fr abnnentens regning dersm slik pålegg ike etterkmmes. Arbeid sm ike kan utsettes, kan kmmunen få utført uten frutgående varsel. Kmmentar: Håndhevelse av disse abnnementsvilkårene reguleres av privatrettslige regler g anses ikke i utgangspunktet sm utøvelse av ffentlig myndighet. i den grad et vilkår er stilt med hjemmel i kmmunens private eierrådighet ver eget vanng avløpsanlegg, freligger det derfr ikke frmell klageadgang til nen verrdnet instans. Dette gjelder hvis kmmunen har funnet det sikrest å bruke eierrådigheten sm hjemmelsgrunnlag, selv m det gså skulle være en mulig altemativ hjemmel fr pålegget i lwerket. Et eksempel på dette kan være ved krav m utbedring av utette vannledninger, hvr det kan være uklart i hvilken grad man gså kan hjemle vedtaket i plan- g bygningslven 89. Hvis kmmunen derimt bruker gjeldende lwerk sm hjemmel fr pålegg, gjelder frvaltningslvens bestemmelser. Hvis en minnelig rdning med den aktuelle abnnent ikke kmmer i stand, skjer håndhevelsen ved at søksmål reises fr de rdinære dmstler med krav m dm fr at abnnenten plikter å etterkmme et nærmere gitt pålegg eller må unnlate å freta en nærmere bestemt handling. Kmmunen kan ev. kreve å få dekket utgifter fr slikt arbeid i medhld av pkt. 1.5 andre g tredje ledd. På samme måte kan abnnenten reise sivilt søksmål fr dmstlene hvis han ikke gdtar abnnementsvilkårene. i den grad bestemmelsene i abnnementsvilkårene gså har hjemmel i sentrale lver eller frskrifter g håndheves i tråd med disse, jfr. pkt. 1.2, kan sanksjnsbestemmelsene i dette lwerket benytes. Kmmunen kan gså ved vesentlig mislighld av abnnementsvilårene stenge eiendmmens vanntilførsel g hlde den stengt til frhldet er rettet. Kmmentar: Det frutsettes at kmmunen utviser skjønn i slike saker, spesielt når det gjelder vanntilførsel til bliger. En eventuell stenging må ikke true liv g helse eller kunne medføre brannfare. Kmmunen kan nekte gdkjent fretak sm ike verhlder de til enhver tid gjeldende abnnementsvilårene (administrative g tekniske bestemmelser), å utføre arbeid på slike anlegg hvis frhldene ike blir brakt i rden innen rimelig tid. Det samme gjelder hvis krav til utførelsen etter plan- g bygningslven med tilørende frskrifter ike blir verhldt. 1 J 1.6 Endringer Kmmunestyet kan vedta endringer i de administrative bestemmelsene. Kmmunestyet, eller den kmmunestyet gir delegert myndighet, kan vedta endringer i de tekniske bestemmelsene. 1.7 Dispensasjn Når særlige grunner taler fr det, kan kmmunestyet eller det rgan sm kmmunestyet har delegert myndighet til, gi dispensasjn fra disse abnnementsviårene. 1.7,1 Ikafeden. Opphevelse av tidlgere bestemmelser Abnnementsvilårene fr van g avløp trer i kraft fra den dat kmmunestyet bestemmer. Fra samme tidspunkt ppheves tidlgere vedtatte sanitærreglement eller tilsvarende bestemmelser m private vann- g avløpsanlegg tilkyttet kmmunalt nett. 2 Søknad g gdkjenning av tilknytning m.m Søknad m tilknytning til ffentlig vann- g avløpsanlegg i tilegg til nødvendige søknader i henhld ti plan- g bygningslven skal kmmunen, sm eier av vann- g avløpsaneggene, ha søknad m tilytning ti ffentlige vann- g avløpsanlegg. Søknadsskjema fås hs kmmunen. Søknad m tilytning skal underskrives av abnnenten g gdkjent fretak. Søknad skal være gdkent før arbeidet settes i gang, med mindre kmmunen tilater ne annet. Kmmunen kan gså kreve at andre enn abnnenten, herunder leietakere, festere etc., underskriver slik søknad. Overdras et arbeid under utførelsen til et anet gdkjent fretak, skal det sendes ny søknad. Fr et arbeid sm ike er påbegyt innen tre år etter at tiatelsen er gitt, brtfaler gdkjenningen. 16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER STANDARD ABONNEMENTSVILKÂR FOR VANN OG AVLØP 17

10 Gdkjent fretak skal sørge fr at det freligger situasjnsplan sm viser privat vann- g avløpsanlegg (slik det er bygget) så snart anegget er ferdig. Situasjnsplanen sendes kmmunen fr ppbevaring. Kmmentar: Andre søknader Tiltak sm ppføring, endring eller reparasjn av vann- g avløpsanlegg er søknadspliktig etter plan- g bygningslven. Mindre tiltak sm ikke fører til fare eller urimelig ulempe fr mgivelser eller alimenne interesser, f.eks. lkal drenering g reparasjner ved rør- g ledningsbrudd, kan unntas fra søknadsplikten. Uavhengig av m et tiltak er søknadspliktig, skal bestemmelser i plan- g bygningslven g teknisk frskrift Ivaretas av tiltakshaver. Når det gjelder søknad m utslipp av ljehldig avløpsvann, henvises det til frurensningsfrskriftens kap 15, jf. pkt Kmmunen kan gså kreve søknad m påslipp av fetthldig avløpsvann. 2,2 Søknad m endringer Senere reparasjner g utbedringer av sanitærinstallasjner g private vann- g avløpsanlegg sm medfører vesentlge endringer i vannfrbruk eller utslippsmengder, krever tilatelse fra kmmunen. Det kreves altid tilatelse ved instalasjn av sprinkeranlegg mt brann, snøkanner g lignende. Det samme gjelder ved ITegging, rehabilitering eller pphør/stenging av private vann- g avløpsanlegg. Søknad m endringer skal underskrives av abnnenten g gdkjent fretak sm skal utføre arbeidet. Kmmunen kan gså kreve at andre enn abnnenten, herunder leietakere, festere etc., underskriver sli søknad. Fr øvrig gjelder de samme krav til søknaden sm under pkt. 2.1, g det benyttes samme søknadsskjema. 2,3 Tinglyste erklæringer Ved søknad m tilkytning kan det kreves vedlagt tinglyst erklæring fr følgende frhld: At det er innhentet tilatelse til å legge, drifte/vedlikehlde g skifte ut privat vann- g avløpsanlegg på andres eiendm At flere eiere er slidarisk ansvarlig fr at gjeldende viår vedrørende felles privat vann - g avløpsanlegg blir fulgt At senere utvidet bruk av etablert felles privat van- g avløpsanlegg blir gdkjent av samtlige brukere/eiere Også ellers kan det kreves fraitagt tinglyste erklæringer når det er nødvendig fr å sike nens rett. De tinglyste erklæringene skal i nødvendig utstrekning være påført at de ike kan avlyses uten kmmunens samtykke. 2,4 Gdkjenning av søknad m tilknytning De vilår sm skal gjelde fr gdkjenning av søknad m tilytning, fastsettes av kmmunen i hvert enkelt tilelle, herunder gså eventuell påslippsavtale i henhld til frurensningsfrskriften. Gdkjent søknad innebærer at et arbeid må utføres i henhld til gjeldende abnnementsviår, lver g frskrifter, med mindre skriftg dispensasjn er gitt. Gdkjent søknad m tilytning skal sendes ansvarlig, gdkjent fretak g abnnenten. 2.5 Kntrll g besiktigelse av anlegg g installasjner under utførelse Kmmunen har når sm helst, g uten frutgående varsel, rett til å kntrllere/besikige sanitærinstalasjner g private vann- g avløpsanegg under utførelse i den grad disse kan ha betydning fr drift g vedlikehld av ffentlge vann- g avløpsanlegg. Vedkmmende kntrllør skal uten ppfrdring legitiere seg. Kmmunen vertar med sin kntrll ike ne ansvar verfr abnnent, utførende gdkjent fretak eller tredjeman. Kmmunen kan gi pålegg m reparasjn, utbedring g ev. ITegging av private vann- g avløpsanegg under utførelse dersm de ike er i samsvar med abnnementsviårenes administrative g teknske bestemmelser. Kmmentar: Se gså pkt. 3.7, sm har tilsvarende bestemmelser fr eksisterende anlegg g installasjner. 18 AD M I NISTRATIVE BESTEMM ELSER STANDARD ABONNEMENTSVILKÂR FOR VANN OG AVLØP 19

11 2,6 Prøving i frbindelse med kntrll etter pkt. 2.5 kan kmmunen frlange dkumentasjn av trykk g tetthets- g funkjnsprøving av sanitærinstalasjner g private vann- g avløpsanegg. 2,7 Krav til materiell g utførelse Det henvises til abnnementsvilårenes tekniske bestemmelser når det gjelder krav til materiell g utførelse. Det vises gså til plan- g bygningslven med tilørende teknisk frskrift. Det skal utarbeides drifts- g vedlehldsinstruks fr instalasjner g materiell, g denne skal ppbevares av abnnenten. 2.7,1 Separatsystem Kmmunen kan kreve at stikedningene legges sm separatsystem i mråder hvr kmmunens ledninger er lagt sm kmbinertsystem. hvedledning i frgreningspuntet g laveste avløpsåpning i bygning (fr eksempel sluk i kjeller) blir ppfylt. Dersm avløpsvannet pumpes, gjelder tilsvarende høydekrav målt til det høyeste punktet (gravitasjnspunktet) på pumpelednigen. I den grad en bygning på et tidlgere tidspunt er anagt med lavere verhøyde enn dagens krav, skal det iverksettes titak fr å kmpensere fr dette, f.eks. ved instalasjn av tibakeslagsventil eller pumpestasjn etter dispensasjn fra kmmunen fr å mtvirke tilbakeslag, Abnnenten har plikt til å vedlehlde slie instalasjner regelmessig, 3.3 Eksisterende ffentlige vann- g avløpsanlegg Abnnenten gdtar ved tilytning til kmmunens nett at eventuelle eksisterende ffentlge vann- g avløpsanegg på abnnentens grunn har rett ti å bli liggende uavhengig av m denne rett er tinglyst eller ike, g uavhengig av abnnentens kunnskap m ledningen på vertakelsestidspuntet fr eiendmmen. 3 Øvrige bestemmelser Kmmentar: Fr nye vann- g avløpsanlegg sm kmmunen ønsker lagt ver abnnentens eiendm etter at eiendmmen ble tilknytet kmmunens nett, må kmmunen inngå en avtale med abnnenten m rett til å ha ledningen på eiendmmen. 3.1 Anleggs- g vedlikehldsutgifter Alle mkstninger i frbindelse med etablering g drift av private vanng avløpsanlegg bæres av abnnenten. Kummer, stengeventiler mv. sm med kmmunens tilatelse mnteres på ffentlig vann- g avløpsanlegg sm del av det private anlegget, bekstes i sin helhet av vedkmmende abnnent. Utstyr g vedlikehldsansvar kan etter søknad vertas av kmmunen. 3.2 Funksjnskrav g tekniske krav Abnnenten er ansvarlig fr at funksjnskravene g de tekniske kravene i tekniske bestemmelser, g i plan- g bygningslven med tilørende teknisk frskrift, verhldes i hele anleggets levetid. Dette gjelder gså krav m at det private vann- g avløpsanlegget til enhver tid skal være tett, samt at de til enhver tid gjeldende krav til verhøyde mellm innvendig tpp 3,4 Bygging nær ffentlig vann- g avløpsanlegg Offentlge vann- g avløpsanegg skal ike verbygges, Ny bebyggelse, inkusive garasjer g støttemurer, skal ike plasseres slik at den er til ulempe fr drift g vedliehld av ffentlge vann- g avløpsanegg. Slik bebyggelse skal ha en avstand til ffentlig vann- g/eller avløpsanegg på minst 4 meter. Det kan gis dispensasjn fra denne bestemmelsen etter søknad hvis utbygger siker drift g vedliehld av ffentlige ledninger med anegg av varerør, kulvert eller tisvarende, eller dersm titakhaver/abnnent frestår mlegging av hvedledningene etter servituttvens regler..eier av ffentlge vann- g avløpsanlegg skal påse at vennevnte krav bli ivaretatt i frbindelse med, g så langt sm mulg paralelt med, den rdinære byggesaksbehandlngen av titaket etter plan- g bygningslven. 20 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER STANDARD ABONNEMENTSVILKÂR FOR VANN OG AVLØP 21

12 i i. 1 ß 'E 5 g,,$ i..g ::'fl :: Of v ß,Ḅ..:: "' ê5 ft E rs g, Of ; stb i.s. S ;;ê Of i. W 5h S. :- v ;p Of C" H. l ( Ofß.S Of -t '5I 1l01l"' i3 ;:t :: v ;; 't.t ê:,g Q 0(ñ ('. "n gß g,. TJ S -B0f ;r vs;. Et ti ê:0;'-t ê 5 ß i S S tl ß. c : 'tofrll i p.0f.. r. es g, l5r; S Of c Of i. š.gg. r. r.2.agß tl '5b.Q "' '.0 i1::roc -l i. (l ClS"''+Cd S 'C tl ; 50fS.S NC"::"-VO,: P. "EQ-t :: -. i. :: 0 O't tb.t v V" v r (/ Ol ID Ol 1).ç È å).w åi D dj Ol 11 c.ç (/ c C ë2!s al : D (j E Ol c Ol tí ål :.s '+ : il L 10 C Q) i' Ol Ol i! 5.ç L - E 1'.s.B.D"_ (/ "' v sll"'tl S g i.,b "'.- C tb :: Cd.S 'r tj "' t i. S tptb. i. tb i. 1l:: ::ê l: vv.:!. i. r i "' "' r ' Š õ.b i. tj TJ v S. 555TJ N ;Q i. OfS:S ;. "8 tb.of Cd Of v i.. i3 v 5 Cd ::,t Sí= K :: 5. ê es m:-:b "'' p. s Eš 't,b v - O-.E i. r g 3515.s2ei Ol \S C '( Gi tb '" :-.il :: i. l5 tb :-. -' ::,r.g.t '( fl ri. 0C"0f g "" : UJ lj(jol g-.8 gs J2 "5ED.B i. tb. S.-r z"" D al (/(/ i l Qj ei. JgOl cec J E Q) C D 1i L 6) = j2.ceole Ol.Ol Ol E -ói ci J8Ol(jC i.id. l9. g.s.s ËOalal ES N ::.... i- ::.c i- C) :s en C) :: ;;.- i- 00 M. '9ã''' TJ "-CdB 3v-t cl r s:- Oftl;;;'W vll,rlllltl :: v l- l- i."- p.::::"' S1: ;'tls p.gooi- i. a. :: :;,B 'r tbc is:- Cd i. Of. ti i. ;; ' S g :t aj i. i. "' aj. ï5i3 tl ;;,r Of'i..s.a 'bh. Ċ) "C (j M 'i. C" gf "'t;;.llv 'i "':-1l0 tlhrs S -t "'.s :: r5 ;'.. 1: Cd d S l i. t: :-p. í=s.2 ;;VOv Eri il &Sš "-b.:t (\ N :: a: I. a: 04. -' :: V) I- Z u. :; u. Z en "" a: "" z"" l- V) v v Ec.2 dj E vi,. Ol ál c :& al (/ "'.!S S "' Ol 'r O i. C. i. 5v S S v aj ii v ; Qj S 'r S ;' v.ql 1: t l :: C. :: Q) L (i Ol ;; JJ al ai E Ol O Ol (j c E " i' :ê L Ol LÎ D." Ol L r 1: (j '" c E Ol 15 5 :. E C) : i- '&.i c. c. O i i l 5 i. Of Of.2 r.s. 'r.s 51 i CdaJ i. il'i r. V 1'\ en r en I:. p. T -t "' ' ; r 'r S p.: i. Of Of i. aj tb ::.s tb S OfS il. :; l.t: ms s5 ;: Of'C v"'op. gf Of Of l: ll v..s r vc" ; :: Ofi. 0VOp.aJ p.;' ê p:! 't,9 6 O r - j (l. (t t :: Oftl p'i.,b.s. i. tb -- ;; g, l "2. r :õ. 1l5aJ 2 E l5 i- CD C) "' CD CD C) : CD :i O C) C) CD en l "' ;;,r (I es (I 'r i. tbc":- ESaJ. i. i. S O. S :t p.. :-.9 i.. Q) "g. 'r i.. v p..g, 't r v tl ::. bl. aj Of bl.s.s. i. tb q: ii Cd 5. :: S 5 p. El p. O O O (l ct Of aj ;' "' i..(i p. i. (I "' es i. :t. l: 0 ;; Of r tl l5 t: r.s 'Sff': :: S 5h "' '+ lt 'r p. '5I tb 'E i. ri. 5::Nv aj1: OfSI:8 -" p...s. S Of d b- ß 'r "' aj V' i. i. Of Of n r- :: Of tb t11. 'S. S ;' v. ",8'" ;. i. _ l:.tb"' v r Of Of Cl ' :: S i..s Cd v Of "' i...!; 'bh ;; Of"- ti,r:: W c lt b;;tlv i1l5 E 1 gf.s 'V :l C".:: 'bh Of S gf. C c v"- r r Ofi. S S S 51 ' O "'S5 tj i. Cl i. r ;'Cd i.,r p. ; i- CD l "- "= -- :: v;'of"-8 O,- en e gi C) C) CD C) O ct CD CD!! -g CD CD, à5 1i 'ei 'ei CD CC CD I. OJ en Of. v Of" 'r r:: O i. TJ p. :t v "8 i. :: tb "i õ O "' 'r i. l,r.(i v ê. "811 r p, 'SS ::p., t: ;'OfS d '- 8 rl 'gb. O ß 8 l5 'r tb Of -t 5 O i. O 15 tl tb tl Of Of:: O "ú;.s. rbl il,,c '" v v S. Q.a gß, 'S P. 0 :: r 't :: g, ê 5h O 5 '."' : u. V) -' u. :; :; u. l- V) u. en u. :: I- "" a: l- V) Z :; "" U1 M (O CV "" M N N

13 Næringsabnnenter med særskit behv kan inngå avtale med kmmunen m hvie kvalitetsavvik de vil ha varsel m. Vanntrykket ska være minst 2 bar ved tilytningspunktet på den kmmunale vannledningen, Dersm vanntrykket inne i bygningen ike er tilfredsstillende, g dette ike skyldes manglende trykk på kmmunens ledning, må abnnenten bekste g instalere trykkrsterkningsanlegg. Kmmunen kan kreve instalering av reduksjnsventil på vanninnlegget dersm vanntrykket inne i bygningen verstiger 6 bar. Kmmunen plikter å varsle abnnentene ved vesentlge endringer i vanntrykk eller vannkalitet. Kmmentar: I den grad vannkvalitet g/eller trykk utgjør en mangel etter frbrukerkjøpsiven 16, kan abnnenten etter nærmere regler kreve prisavslag g/eller erstatning, jf. frbrukerkjøpslven 26. 3,10 Videredistribusjn av vann- g avløpstjenester Uten kmmunens samtykke må det ike tas, brtledes eller selges vann fra en eiendm sm er tiytet ffentlig vannanlegg, på en sli måte at uttaket i mengde verstiger et nrmalt hushldningsabnnement eller det vannfrbruk sm den aktuelle type virksmhet vanligvis har. Det samme gjelder fr tilførte avløpsmengder fra den enkelte abnnent til ffentlig avløpsanlegg. 3,11 Ekstrardinære vannuttak/påslipp Ved unrmalt stre eller støtvise vannuttak eller unrmalt stre eller støtvise påslipp av avløpsvann, f.eks. ved bruk til klmakjøling, sprinkeranlegg, jrdvanning eller ved tømming av bassenger g ppfylling av tanker sm verstiger det sm er gdkjent etter pkt. 2.1, 2.2 g 2.4, må særskit tilatelse innhentes fra kmmunen. Kmmunen kan sm vilår fr slik tilatelse stile krav m instalering av vannmåler Påslippenes beskaffenhet Generelt Til ffentlig avløpsanlegg må det ike føres væsker, stffer, gasser eller prdukter sm kan være brann- eller eksplsjnsfarlige, miljø- eller helsefarlige eller skadelige fr ffentlg avløpsanegg. Dette innebærer at abnnenter sm er tilytet ffentlg avløpsanegg, må vise aksmhet ved bruk av sine sanitærinstalasjner fr å unngå at slike væsker, stffer, gasser eller prdukter føres ut med avløpsvannet via vasker, sluk eller talett. Eksempelvis skal farlig avfal leveres til gdkjent mttak, legemiddelrester skal leveres til aptek g hygieneprdukter skal avhendes gjennm avfalsinnsamingen. Kmmunen må straks varsles dersm farlige eller skadelige væsker, stffer, gasser eller prdukter ved uhell blir ført til ffentlig avløpsanlegg. Kmmunen kan stie krav til påslipp av vervann ti ffentlg avløpsanlegg, bl.a. innhld, mengde, sandfang, frdrøyningsbasseng m.m. 3,12,2 Fruensnigsfrskren Frskrift m begrensning av frurensning (frurensningsfrskriften) har en rekke bestemmelser sm regulerer påslipp av avløpsvan fra virksmheter g hushldninger til ffentlg avløpsanlegg. De vikigste i denne sammenhengen er: Utslipp av ljehldig avløpsvann, herunder påslipp til ffentlg avløpsanlegg, er regulert i frurensnigsfrskriften kap. 15. Det skal bl.a. sendes søknad til kmmunen ved etablering av nye utslipp eller vesentlg økning av eksisterende utslipp av ljehldig avløpsvann, Påslipp av ppmalt matavfal til ffentlig avløpsanegg fra virksmheter g hushldninger er regulert i frurensningsfrskrifen kap, isa. Slike påslipp er frbudt med midre kmmunen i frskrif gjør unntak fra frbudet. Ingen kan sette i verk eller øke utslipp av ftkjemialehldig eller amalgamldig avløpsvann uten at utslippet, herunder påslipp til ffentlg avløpsanegg, etableres g drives i samsvar med kravene i frurensningsfrskrifen lsa-s til lsa-7. Kmmunen kan i enkeltvedtak eller i frskrift fastsette krav ti virksmheters påslipp av avløpsvann ti ffentlg avløpsanegg, jf. frurensningsfrskrifen lsa-4. Kravene kan fastsettes ut fra hensynet 24 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER STANDARD ABONNEMENTSVILKÂR FOR VANN OG AVLØP 25

14 til det ffentlige avløpsanleggets utslippskrav, fr å unngå skade på ffentlig avløpsanlegg, fr å sike at driften av avløpsanlegget g slambehandlingen ike vanskeliggjøres, fr å sike kvaliteten på avløpsslammet eller fr å sike helsen ti persnell sm arbeider med ffentlg avløpsanlegg. Kravene vil kmme i tiegg til eventuelle krav sm statlig frurensningsmyndighet har stilt i virksmhetens utslippstilatelse. 3,12.3 Eksempler på uønskede væsker, stffer, gasser eller prdukter Vi nevner her nen eksempler på hva sm er å anse sm væsker, stffer, gasser eller prdukter sm kan være brann- eller eksplsjnsfarlige, miljøeller helsefarlige eller skadelige fr ffentlig avløpsanlegg, jf. pkt Det gjelder blant annet bensin, rensevæsker, løsningsmidler, maling, lakk, sprøytemidler, legemidler, tjære, fett, lje, vks, sement, kal, mørtel, st, asfalt, karbid, presskaker, cyanidfrbindelser, sulfater, sulfider, kadmium, kviksølv, amalgam, bly, kpper, nikel, sink, krm, ammnium g magnesiumsulater. Andre eksempler er vaskefiler g hygieneprdukter sm bind, bleier, tampnger g Q-tips, Denne pplistingen er ike uttømmende Ansvarsfrhld Kmmunen har ansvaret fr bygging, frvaltning, drift g vedlehld av kmmunale ledninger fr vann g avløp. Abnnenten har tisvarende ansvar fr bygnigens sanitærinstalasjner g private vann- g avløpsanlegg. Kmmunen er uten ansvar fr ulemper eller skader hs abnnenten (herunder leietaker, fester.l.) eller på private vann- g avløpsanegg eller sanitærinstalasjner sm skyldes svit i vanntiførselen eller i avløpssystemet, herunder tilbakeslag fra ffentlig avløpsanegg, med mindre sviten skyldes frsettig eller uaktsmt frhld fra kmmunens side. Kmmunen er uten ansvar hvis private vann- g avløpsanegg eller sanitærinstalasjner, på grunn av arbeider på det ffentlge hvednettet, frurenses eller tilstppes av rust, slam eller andre stffer, eller får frstskader. Det samme gjelder ved manglende vann til brannslkkg/sprining g fr skader sm skyldes frhld sm beskrevet i pkt. 3.9 g Kmmentar: Det henvises til teknisk frskrift, frskrift m brannfrebyggende tiltak g tilsyn 5-4 g NKF g Nrsk Vanns VNMiljø-blad nr ,13 Utskilere g renseanlegg Ettersyn, tømming g vedlikehld av private lje- g fettutskillere, slamavskillere/septiktanker g andre renseanrdninger tilyttet ffentlig avløpsanlegg må utføres i henhld til gjeldende frskrifter, utslippstillatelser g eventuelle øvrige viår sm er satt. Dersm slike anlegg ike drives tilfredsstilende, kan kmmunen gi pålegg m utbedring eller stengning, eller verta driften midlertidig fr abnnentens g/eller leietakers regning. Eieransvaret fr de aktuelle anlegg tiligger fremdeles abnnenten/leietaker. Eier er pliktig til å sette utskiiere g renseanegg ut av drift g føre avløpet direkte til ffentlig avløpsanlegg når kmmunen krever det, jf. frurensningslven 26. Så lenge kmmunens uaktsmhet ike kan anses fr å være grv, gjelder den same ansvarsbegrensning fr svikt i frm av tilbakeslag/versvømmelse fra ffentlg avløpsanlegg sm skyldes nedbør/flm sm er større enn den avløpsanlegget er dimensjnert fr, eller dersm det private avløpsanegget eller sanitærinstalasjnene ike er i samsvar med abnnementsviårenes administrative eller tekniske bestemmelser. Kmmunen er heller ike ansvarlig fr skader etter versvømmelse i kjeller/lagerlkaler, andre næringslkaler eller bligareal sm skyldes ledningsbrudd, klaktpp eller kapasitetsprblemer når skadetilfellene mfatter: Bygningsmessig innredning, innb g løsøre i rm sm brukes til varig pphld (bligfrmål) g/eller næringsvirksmhet, g sm mangler nødvendig gdkjenning av bygningsmyndighetene til slik bruk, Gjenstander sm pga. sin verdi eller andre frhld er uvanlig eller uaktsmt å ppbevare på slie steder. Varer sm er lagret under lagringshøyde 100 mm ver guv. 26 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER STANDARD ABONNEMENTSVILKÃR FOR VANN OG AVLØP 27

15 V) VJ :: r; +"Of."' ȯ bl S V) Cl "' V) s b tl (/ I CT i bo l- Cb.S- rv) il tb i. tl.s. t: l- V) l '"O tb r "'V) V) ig il.a.. i. 1l 1l0fJ p. ::.; rll i. ß"2lî btl s "S&stiS i. 0 0"2 Of Cl "t.s rllp.1l1l "' il Of 02 Cl il il O. _ i! Of C" "'.BS êp.;: r( ;; tl V) N "', c tj ::S'''Of &OfSp, g O 11 "'. O i."s Cl 5"' tl tl ti 'Qj i. 0;: O Cl Cltltl p.i.:-p. S 3,rrll+" Cl +" "' i2 i. p.r; tb tb,. Ö "d t: i. p. i. i. "' 'ê Of a: w Cf -- w :; :; w f- Cf W aj W ;0 f-.q a: f- Cf Z :;.q c N

16

17 - :i i- Cl ct en Cl 'S; en c. s. E "S E Q) 'S Cl r E ct Cl ø C).E O en Q) O Cl ::.c.c E ct ct ;: Cl E "' i- i- "' ct.e.- en ct r: en

18 eg 2008 Kmmunefrlaget AS, Osl 1. utgave, 1. pplag 2008 Omslags- g ilustrasjnsftgrafier: AlT Otta Layut g sats: Labremus Sandefjrd AS Trykk g innbindig: AlT Trykk Otta AS, 2008 ISBN: Materialet i denne publikasjnen er mfattet av åndsverklvens bestemmelser. Uten særskit avtale med Kmmunefrlaget AS er enhver eksemplarframsting g tilgjengeliggjøring bare tilatt i den utstrekning det er hjemlet i lv eller tiatt gjennm avtale med Kpinr, Interessergan fr rettighetshavere til åndsverk. Kpiering i strid med lv eller avtale kan medføre erstatningsansvar g inndragning, g kan straffes med bøter eller fengsel Kmmunefrlaget AS Pstbks 1263 Vika 0111 OSLO Kundesupprt: Bestilling, spørsmål g kmmentarer: kunderservcekmmunefrlaget.n ww.kmmunefrlaget.n Frrd Standard abnnementsvilkår fr vann g avløp er en videreføring av Nrmalreglement fr sanitæranlegg, utgitt av Kmmunefrlaget på vegne av KS g sist ppdatert i Fr den freliggende utgaven har Kmmunefrlaget ledet revisjnsarbeidet på vegne av KS. Arbeidet har vært utført av en egen redakjnskmité i sm har bestått av: Tm Arne Gjertsen, Osl kmmune Bjørn Grimsrud, Nrske Rørleggerbedrifters Landsfrening (NRL) Tril Hfshagen, Nrsk Vann Guttrm Jakbsen, adv. firmaet Haavind Vislie AS Øistein Trgersen, senirknsulent Terje Wiktrøm, Hias Trhild Øien, Kmmunefrlaget Et høringsutkast ble i februar 2008 sendt ut ti en rekke ffentlge instanser g private rganisasjner, g deres innspil har vært verdifue bidrag til resultatet sm nå freligger.

19 Innhld INNLEDNING.,,, 9 L GENERELT.,.,,.,.,.,",,, i 2 VANFORSYNING.,,., L Dimensjnering...,......,,..,......,., ,..,. l L Vannmengder., , ,., Samtidighet , , Vanntrkk,,,., Ekstrardinære vannuttak ,1.5 Krrsjn/ersjn ,......, Tiltak mt støy, Frenket diensjnering...,, ,,, , 13 2,1.8 Trykktapsdimensjnering.,,.,." Tetthetskrav,.,,.,.,,.,., Utførelse, , , ,1 Mntering av vannledning i bygning....., Legging av vannledning i grøft ".,', Tilyting ti hvedledning ,, Siking mt frurensning Stengeventiler.,., Utvendig hvedstengeventi , , ,2 Innvendige stengeventiler." Vannmålere,.,.,.,....,., Varmtvann, Temperatur , Leginellabakterier ,, Vannvarmere g sikerhetsventier.....,.,, Energiøknmisering., AVLØP,.,., Dimensjnering, , Spilvannsledninger.,,,., Overvans- g drensledninger,, Felleslednger,,., Trekninger ,....., ,, Retnings- g diensjnsfrandring i bygning Tetthetskrav ,.....,,,,..... " 27

20 C) r:.- r: "C Cl - r: r: Of l l C":-.,!,r l l C"1l1l!:.tl O C". i=,: C" v Of S O "' "' w O ;: OfS ßl -ê v 5 5 J;.. v, ti "' B w. Of i- "' S ' 'f. 'J jf "' El :: t;.. ;!: v, ti v i- - J; i-,. w.!: "' l:. ' S i2 v. r -;.i t.!i.;: gp.. -t r ii t. :: 1l' tl.;: G,. i-. '. i- vs "'' r -si-t.1l. - "'. Q ì:.s v,e ',,_c8 w i2:; t--ês.isof.: Q ii ßl. ess p. _ )! v, ' ' 'E S "' i- '" d"8 N. 9 ct. r 'r v.: Jf:p ;; v S la '; J;.Of "'.C' S. "O v I: "O S d ;; v Ofs 0 :p ;: g' ß ' t. p. 9- S 51 i-.g, i- Of' -:.s l. Of S t 5 tl ; Cl.t:.t:p ci"- v r 8 ß. v 't '6ò Ë t (i ;; 'r ßl ;..E 8 ß tl:p. t: r "' ßl l- r.e '- "i :t. l- Of i- gg,,i v. ßl"- "' ;: t. J;,i. ti v Of ll"os"- r,:t ; r, f tl Of ßl.;; :::. v i- p. ;; (i C'.. ;.. i- Yl ;: i-.!: -., 0 p. 'í= lë '" '" ::..;; ; "'.. "' _ v ': r Of '" S Of.!:.:: ti lë s"*c8 'bò S 0tlCl Of Ë "' 1l11gfOfl- "' S t; '" '( 'r - -,.6b. æ :- r ;; :p p, 1l:::: tl. +:'r1l v r i=.8 5 p.:: e Si-ê 1l0 VO001:i-00 Of1 i-ßo:' 1l=1 Q'"_ Of '6ò S Cl '". '" '" ti S v 'P Of Of r l-.i t t. (i il g5ê' 5 5 ;; '" S. È i- Of tj, Of "' tl Of il 'V r; s;p.e S t tj tl 5 i- '6ò tp. ß J S. er S': 1 "* t S S s'â ß ig ß S S õ. Of t1 r :: J; t. i, ê ß, ßl i- v t1 :p 5 ; - S. :t,i S 8 : e S'r S..E : ti. i= i- r "gi=t:1l Of S i-qt v C'. \S -- :: C! zẓ. :: a: u. d a: :: -- :: Cf f- Zl. :; l. Z a: c ẓ. f- Cf i-o\o\oo-nc'c' N N N N C' C' C' C' C' C' C' C' LJ LJ LJ \O i- C' C' C' C' C' C' gp ï5 i-. i-. Of Of Of.S.. Of "'.B.s.B p. i- 0'" p. Of r 0.S :: r r 'E gp '(.Oftl.s S vcia gf i- i2nc' C"0jC"0j,. C' C' C' C' "! C' Of i- : :: Of ß : tl Of'; tl "O.rC'.B.. OtL'E 5'.Ef : 31tl il p'o"-vo Ofv :: ;;.E p..s p.:: '( El 3!'-;;0 Of"- v'. 0 v B i-;q "t S a.s õ õ õ r v ß"t;S S S S Of '5 t: p."" gpgp 'E El ti 'í= tíoq..tt.t-5 ;;i-asofi-:.''"t a LJ \O i- 00 0\ Q '' i- O;Q N C' C"NNNN tj tj tjt15i-r-r- C' ff ff ff ff. S p: ti C' ff C' C' Lf \O i- ff ff ff ff ff :: Q

LEKA KOMMUNE. Lokal forskrift for kloakkavgifter LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lokal forskrift for kloakkavgifter LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lkal frskrift fr klakkavgifter LEKA KOMMUNE K.sak 15/2013 Lkal frskrift fr klakkavgifter Innledende bestemmelser: Sm eier av kmmunale ledningsnett fr klakk, g med hjemmel i plan g bygningslven

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP

FAUSKE KOMMUNE STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9861 I I Arkiv Jour,alpostID: sakid.: 09/2656 I Saksbehandler: Frode Ramskjell Sluttbehandlede vedtaksinstans: KOMMUNSTYR Sak nr. 006/10 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 27.01.2010 STANDARD

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

GRIMSTAD KOMMUNE - STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER GRIMSTAD KOMMUNE - STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1. Generelt 1.1. Formål Formålet med disse bestemmelsene er å fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Administrative bestemmelser Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Administrative bestemmelser 1 Forord Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er en videreføring av Normalreglement for sanitæranlegg, utgitt av Kommuneforlaget

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Administrative bestemmelser

Administrative bestemmelser KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Administrative bestemmelser www.kommuneforlaget.no 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo 1. utgave 2008, 1. opplag 2008 Omslags- og illustrasjonsfotografier: AIT

Detaljer

Administrative bestemmelser

Administrative bestemmelser KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Administrative bestemmelser www.kommuneforlaget.no 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo 1. utgave 2008, 1. opplag 2008 Omslags- og illustrasjonsfotografier: AIT

Detaljer

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Administrative bestemmelser Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Administrative bestemmelser Forord Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er en videreføring av Normalreglement for sanitæranlegg, utgitt av Kommuneforlaget

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Bakgrunn SAKSPAPIR. Abonnementsvilkår for vann og avløp STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG A VL0P

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Bakgrunn SAKSPAPIR. Abonnementsvilkår for vann og avløp STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG A VL0P SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9861 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2656 I Saksbehandler: Frode Ramskjell Sluttbehandlede vedtaksinstans: KOMMUNSTYRE Sak nr.: 006/10 DRIFTSUTV ALG Dato: 27.01.2010 012/10

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse 13.03.2015 Risik- g sårbarhetsanalyse Kmmuneplanens arealdel 2015-2027 Hrten kmmune Side 2 INNHOLD Innledning... 3 Frmålet med ROS... 3 Kmmuneplanens arealdel... 4 Aktuelle tema fr ROS... 5 Radn... 5 Frurensning...

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no EKSTRAORDINÆR MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for miljø og næring Møtedato:

Detaljer

Utslippstillatelse - søknad

Utslippstillatelse - søknad Oppdal kmmune Inge Krkannsvei 2 7340 OPPDAL Telefn: 72 40 10 00 Telefaks: 72 40 10 01 E-pst: pst@ppdal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.ppdal.kmmune.n Utslippstillatelse - søknad Utslipps- g byggsøknad

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER. GARDERMOEN 25. NOVEMBER 2009. STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER.

VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER. GARDERMOEN 25. NOVEMBER 2009. STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER. GARDERMOEN 25. NOVEMBER 2009. STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS V/ASS. PARTNER GUTTORM JAKOBSEN docs

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjnal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist ppdatert: 2007-07-02 Veiledning fr sikring av kryptrm Veiledning til frskrift m infrmasjnssikkerhet Veilederen er et verktøy fr de sm skal planlegge, ppføre

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

Fjernvarmekonsesjon. Østfold Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 879 904 412. Dato: 09.09.2015. Varighet: 08.07.2039.

Fjernvarmekonsesjon. Østfold Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 879 904 412. Dato: 09.09.2015. Varighet: 08.07.2039. Fjernvarmeknsesjn Meddelt: Østfld Energi AS Organisasjnsnummer: 879 904 412 Dat: 09.09.2015 Varighet: 08.07.2039 Ref: 201105361-37 Kmmune: Sarpsbrg Fylke: Østfld Side 2 I medhld av lv av 29. juni 1990

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Søknad om motorferdsel i utmark

Søknad om motorferdsel i utmark Nes kmmune - Buskerud Rukkedalsvn. 46 Kmmunehuset 3540 Nesbyen Telefn: 32 06 83 00 Telefaks: 32 06 83 21 E-pst: pstmttak@nes-bu.kmmune.n Hjemmeside: http://www.nes-bu.kmmune.n Søknad m mtrferdsel i utmark

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKS Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

SIKKERHETSINSTRUKS Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi SIKKERHETSINSTRUKS Fakultet fr ingeniørvitenskap g teknlgi Institutt fr bygg, anlegg g transprt Institutt fr bygg, anlegg g transprt 1 HUSK! DIN SIKKERHET ER DITT ANSVAR!! Den første sm blir ppmerksm på

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger

Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger Temadag RIN SSTT, 14. April 2011 Live Johannessen Virksomhetsleder Vann og avløp i Drammen kommune Kommunens praksis Drammen Kommunen som myndighet og veileder

Detaljer

Forslag til korresponderende tekst i REN veiledning...

Forslag til korresponderende tekst i REN veiledning... BE 30.1.07 NYE ENERGIKRAV Frslag til krrespnderende tekst i REN veiledning.... 8-2. Energikrav Bygningsmassen står fr stre deler av den samlede energibruken i landet. Hensyn til frsyningssikkerhet, miljøet

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER. Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX

UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER. Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kmmunestyret XX.XX.XX Generelle utleiebestemmelser All utleie av lkaler tilhørende Rakkestad kmmune

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til reguleringsplan. Arnebekktunet 01.12.15. Forslag til bestemmelser er sist revidert

FORSLAG TIL. Bestemmelser til reguleringsplan. Arnebekktunet 01.12.15. Forslag til bestemmelser er sist revidert FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan, PlanID 0663 Arnebekktunet 01.12.15. Frslag til bestemmelser er sist revidert 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Referat fra møte i Vannområde Vest

Referat fra møte i Vannområde Vest Referat fra møte i Vannmråde Vest Tid: 25.09.13, kl. 11:30 Sted: Bergen rådhus, møterm 225. Prgram Velkmmen Oppsummering av arbeidet i Vannmråde Vest i år Gjennmgang av tiltakstabell Eventuelt Vi startet

Detaljer

Normalreglement for sanitæranlegg

Normalreglement for sanitæranlegg Kommunenes Sentralforbund Normalreglement for sanitæranlegg Administrative bestemmelser med kommentarer 4. utgave Kommuneforlaget 1992 Kommuneforlaget AS, Oslo 4. utgave 1998 Forlagsredaksjon: Kirsten

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din 552 S Statens innkxevbigsseiitral I appcatebss RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat: Vår referanse: 03. august 2015 2737632 Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Vedtatt av Kommunestyret 27.05.13 Ikrafttredelse 01.06.13. Undertittel

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Vedtatt av Kommunestyret 27.05.13 Ikrafttredelse 01.06.13. Undertittel Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Vedtatt av Kommunestyret 27.05.13 Ikrafttredelse 01.06.13 Undertittel Innhold 1 Administrative bestemmelser... 5 1.1 Formål 5 1.2 Virkeområde/hjemmel 5 1.3

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Vår saksbehandler: Rnny Alver Gursli Direkte tlf: 23302781 E-pst: rnny.alver.gursli@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 24.03.2011 Deres dat: Vår referanse: 2010/3560 Deres referanse: Tyrifjrd videregående

Detaljer

Reglement for sanitæranlegg - Administrative bestemmelser

Reglement for sanitæranlegg - Administrative bestemmelser Reglement for sanitæranlegg - Administrative bestemmelser Vedtatt av Flekkefjord bystyre 15.november 2001 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT 1.1 Formål 1.2 Virkeområde/hjemmel 1.3 Plikt til å overholde reglementet

Detaljer

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk EVU kurs Arbeidsvarsling kurs fr kurshldere Osl uke 5/008 g Trndheim uke 7/008 Trafikk g fysikk - lver g sammenhenger fr bevegelse g energi Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg g samferdsel arvid.aakre@ntnu.n

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- g kulturkmiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kmmunestyresalen Trsdag 05.03.2015 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste g saksdkumenter. Tidsplan fr

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE Arkivsak Arkivkde Vedtatt Frslag ved Swec Nrge Offentlig ettersyn (dat) AS 10.01. 2011 Sluttbehandling (dat) 1 Bakgrunn Måsøy

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim. F. Høringssvar er også sendt elektronisk til: post@arbeidstilsynet.no

Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim. F. Høringssvar er også sendt elektronisk til: post@arbeidstilsynet.no Dkumentsenteret 08 SEPT. Besksadresse 2... _ Pstadresse Direktratet fr arbeidstilsynet fílevfafsjffçlfsfelv, Pstbks 4720 Sluppen, T 7468 Trndheim. F å21541019 vàrdat:04.09.2015 W i 'i" W E ` ' Jan Rald

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: 962986633. Dato: 22.10.2015. Varighet: 23.09.2044

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: 962986633. Dato: 22.10.2015. Varighet: 23.09.2044 Anleggsknsesjn Meddelt: Statnett SF Organisasjnsnummer: 962986633 Dat: 22.10.2015 Varighet: 23.09.2044 Ref: 201203690-129 Kmmune: Rana, Hemnes, Vefsn, Grane, Bindal, Namsskgan, Høylandet, Grng, Overhalla

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1 Retningslinje 01-01-01 ELEKTRONISK MELDING AV INSTALLASJONS- ARBEIDER Dk. ansvarlig: Arne Ringstad Dk. gdkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-10-28 Distribusjn: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Tilsynsrapport - systemrevisjon

Tilsynsrapport - systemrevisjon Rapprt tilsynsrevisjn 06.05.2008 fr Hafslund Nett AS Tilsynsrapprt - systemrevisjn Revidert enhet: Hafslund Nett AS Revis'nsdat: 6. mai 2008 Sted: Drammenveien 144, Skøyen Medvirkende fra revidert enhet:

Detaljer

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL OG TANDEM EIENDOM AS Denne avtale regulerer de tjenester sm Tandem Eiendm AS yter verfr Aurskggata BRL, Aurskggata 5,0655 Osl. 1. FORRETNINGSFØRERS ARBEID OMFATTER: 1.1.

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Vår dat: 23.12.2014 Vår ref.: 201401376-5 Arkiv: 642 Deres dat:

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014.

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. s.1 Installatørmøte_2014 AGENDA Frtum Distributin AS Hafslund Nett AS ved Marius. 15:00 15:20 NEK 399 FEK ved Marius / Arild 15:20 16:00 Pause Tilknytnings avdelingen

Detaljer

VILKÅR FOR TILKNYTNING TIL RYGGE KOMMUNES VANN- OG/ELLER AVLØPSLEDNINGER.

VILKÅR FOR TILKNYTNING TIL RYGGE KOMMUNES VANN- OG/ELLER AVLØPSLEDNINGER. VILKÅR FOR TILKNYTNING TIL RYGGE KOMMUNES VANN- OG/ELLER AVLØPSLEDNINGER. VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.2011. 1. Innledning 1.1 Omfang Disse betingelsene gjelder for anlegg som tilknyttes Rygge kommunes

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven)

Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven) Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven) 2 Til dels overlappende regler a) Offentlig myndighetsutøvelse PBL og forskrifter (gjelder både vann og avløp) Forurensningsloven (gjelder bare

Detaljer

Forslag til Reguleringsendring. Reguleringsplan for Tjødnestøl. Sinnes, Sirdal. Del av gnr/bnr: 9/5. Plan ID 20100001

Forslag til Reguleringsendring. Reguleringsplan for Tjødnestøl. Sinnes, Sirdal. Del av gnr/bnr: 9/5. Plan ID 20100001 Sirdal Kmmune Frslag til Reguleringsendring Reguleringsplan fr Tjødnestøl Sinnes, Sirdal Del av gnr/bnr: 9/5 Plan ID 20100001 16.01.2012 Reguleringsplan fr Tjødnestøl, Sinnes Sirdal Kmmune 1. Bakgrunn

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprtkll Utvalg: Utvalget fr miljø g teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dat: 24.01.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjn Listetilhørighet Møtte fr: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE Arkivsak Arkivkde 2001109 Vedtatt Frslag ved 17.02.2010 Offentlig ettersyn (dat) Sluttbehandling (dat) 1 Bakgrunn Systembygg

Detaljer

NEK Elsikkerhetskonferansen 2013. Norsk Elektroteknisk Komite 1

NEK Elsikkerhetskonferansen 2013. Norsk Elektroteknisk Komite 1 NEK Elsikkerhetsknferansen 2013 Nrsk Elektrteknisk Kmite 1 NY NORM NEK 399 Tilknytningspunkt fr el- g ekmnett 26-11-2013 Kjell Myrann Nrsk Elektrteknisk Kmite 2 REJLERS» Et nrdisk knsern sm tilbyr tekniske

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

Formingsveileder. Mulehei hyttefelt

Formingsveileder. Mulehei hyttefelt Frmingsveileder fr Mulehei hyttefelt Beinesdalen, Sirdal kmmune Karttjenester as - 2014 Dat: 10.03.2015 PlanID: 2013010 Frmingsveileder fr Mulehei hyttefelt gnr. 10 bnr. 3, Beinesdalen, Sirdal kmmune Frrd

Detaljer