en i- Cl ~.. oct E 'S; E en c. Cl i: s... ro ~ en ~ i: i: o i: :: E .c ct ct i- ca

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "en i- Cl ~.. oct E 'S; E en c. Cl i: s... ro ~ en ~ i: i: o i: :: E .c ct ct i- ca"

Transkript

1

2 :i Cl en i- Cl ct E 'S; E en c. Cl -Q) Cl Q) s. r en E Cl ;: Q) C) O en.c Q) Cl :: :: E E.c ct ct ;: "' :. i- ca i- ct.e :i "' en ct r: en. Ē "C c:

3 eg 2008 Kmmunefrlaget AS, Osl Frrd 1. utgave 2008, 1. pplag 2008 Omslags- g ilustrasjnsftgrafier: AlT Otta Layut g sats: Labremus Sandefjrd AS Trykk g innbinding: AlT Trykk Otta AS, 2008 ISB: Standard abnnementsvilkår fr vann g avløp er en videreføring av Nrmalreglement fr sanitæranlegg, utgitt av Kmmunefrlaget på vegne av KS g sist ppdatert i Fr den freliggende utgaven har Kmmunefrlaget ledet revisjnsarbeidet på vegne av KS. Arbeidet har vært utført av en egen redaksjnskmité i sm har bestått av: Tm Arne Gjertsen, Osl kmmune Bjørn Grimsrud, Nrske Rørleggerbedrifters Landsfrenig (NRL) Tril Hfshagen, Nrsk Vann Guttrm Jakbsen, adv. firmaet Haavid Vislie AS Øistein Trgersen, senirknsulent Teije Wiktrøm, Hias Trhild 0ien, Kmmunefrlaget Materialet i denne publikasjnen er mfattet av åndsverklvens bestemmelser. Uten særskit avtale med Kmmunefrlaget AS er enhver eksemplarframstiling g tilgjengeliggjøring bare tiatt i den utstrekning det er hjemlet i lv eller tilatt gjennm avtale med Kpinr, Interessergan fr rettighetshavere til åndsverk. Kpiering i strid med lv eller avtale kan medføre erstatningsansvar g inndragning, g kan straffes med bøter eller fengsel. Et høringsutkast ble i februar 2008 sendt ut til en rekke ffentlge instanser g private rganisasjner, g deres inspil har vært verdifue bidrag til resultatet sm nå freligger. Kmmunefrlaget AS Pstbks 1263 Vika 0111 OSLO Kundesupprt: Bestilling, spørsmål g kmmentarer: kunderservice(!kmmunefrlaget.n ww.kmmunefrlaget.n

4 Innhld INNLEDNING, GENERELT,.,", i 1.1 Frmål,.,.,,,. i 1.2 Virkemråde/hjemmel.,. i 1.3 Definisjner,., Plit til å verhlde bestemmelsene.,, Overtredelser g håndhevelse ,.., Endringer.,.,, Dispensasjn L Ikrafttreden. Opphevelse av tidligere bestemmelser.,, SØKNAD OG GODKJENNING AV TILKNTNING M.M Søknad m tilyting ti ffentlig vann- g avløpsanlegg Søknad m endringer....., Tinglyste erklæringer.,, Gdkjenning av søknad m tilytning Kntrll g besiktigelse av anlegg g instalasjner under utførelse Prøving.,, Krav til materiell g utførelse, Separatsystem., ØVRIGE BESTEMMELSER , L Anleggs- g vedlehldsutgifter,., Funksjnskrav g tekniske krav , Eksisterende ffentlge vann- g avløpsanegg Bygging nær ffentlig vann- g avløpsanegg , Opphør av tilytning,, Stengning av ffentlige ledninger , , Besiktigelse g kntrll av eksisterende anegg g installasjner.,.", Kntrll g innskrenkng av vannfrbruk., Vanaltet g trykk "., Videredistribusjn av van- g avløpstjenester Ekstrardinære vannuttakpåslipp., Påslippenes beskaffenhet," Generelt.,. 25

5 Frurensningsfrskriften Eksempler på uønskede væsker, stffer, gasser eller prdukter UtskiIere g renseanlegg Ansvarsfrhld. 27 Innledning Standard abnnementsvilkår fr vann g avløp består av administrative g tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte, De administrative bestemmelsene tar fr seg juridiske g frvaltnigsmessige frhld, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknsk utførelse. Vilårenes frmål er å ivareta det gjensidige ansvarsfrhldet mellm kmmunen g den enkelte abnnent i frbindelse med tilytning til ffentlig vann- g avløpsanlegg, g å sike betryggende utførelse av santærinstalasjner g private vann- g avløpsanegg. Standard abnnementsvilkår fr vann g avløp bør vedtas av den enkelte kmmune fr at de skal ha tilstrekkelig gyldighet. Vilårene er utfrmet slik at de ufrandret kan vedtas av kmmunen. Det er imidlertid gså mulighet fr kmmunen ti å legge in egne særbestemmelser. Bestemmelsene gis i hvedsak av kmmunen sm eier av hvedaneggene g leverandør av tjenestene inenfr vann g avløp. En del bestemmelser er i tilegg direkte eller indirekte hjeiiet i lver g frskrifter, sm plan - g bygningslven (pbl) g teknisk frskrift (TEK). Den freliggende teksten er ment å utdype g knketisere bestemmelsene i eksisterende lvverk g gi en krtfattet g lett tilgjengelig sammenfatning av de krav sm gjelder. Det er imidlertid ike meningen å presentere infrmasjn sm finnes andre steder hvis dette ike er nødvendig fr samenhengen i disse vilårene. Det er brukt henvisninger ti aktuelt regelverk der dette er naturlig. Den freliggende revisjnen har tatt hensyn til endrede krav g bestemmelser g nye utfrdringer sm kmmunene står verfr, blant annet når det gjelder klaendringer, Ale berørte parter, både huseiere, prfesjnelle aktører g kmmunalt ansatte, skal kunne ha nyte av å bruke disse abnnementsviårene. STANDARD ABONNEMENTSVILKÂR FOR VANN OG AVLØP 9

6 1. Generelt 1,1 Frmål Frmålet med disse bestemmelsene er å fastsette hvile leveringsbestemmelser g viår kmmunen, sm eier av ffentlig vann- g avløpsanlegg g leverandør av tjenestene, stiller fr tilytning til g bruk av ffentlig vann- g avløpsanlegg. Dette mfatter gså det gjensidige ansvarsfrhldet mellm kmmunen g den enkelte abnnent sm er eller blir tilknyttet ffentlig vann- g avløpsanlegg. stille krav til aktørene slik at de private vann- g avløpsanlegg sm tilknyttes kmmunalt nett, blir utført på en betryggende måte med hensyn til funksjnssikerhet g anleggs- g utstyrskvalitet. 1.2 Virkemråde/hjemmel Abnnementsvilkårene mfatter private vann- g avløpsanlegg tilyttet ffentlige vann- g avløpsanlegg. De gjelder både fr eksisterende g nye abnnenter, g uavhengig av m abnnenten har skrevet under en erklæring m å verhlde vilkårene eller ike. Fr eksisterende abnnenter på vedtagelsestidspunktet i den enkelte kmmune gjelder de administrative bestemmelsene fut ut, med unntak fr søknadsplikten fr eksisterende anlegg der det ike fretas vesentlige endringer, jf. pkt. 2.2, g kravet til avstandsgrense på 4 meter fr eksisterende bebyggelse, jf. pkt Fr eksisterende abnnenter på vedtagelsestidspunktet i den enkelte kmmune gjelder de tekniske bestemmelsene knyttet til ppføring av anlegg bare fr følgende punkter: Krav til verhøyde mellm tpp hvedledning g laveste innvendig avløpsåpning, jf. pkt. 3.5 i tekniske bestemmelser Krav m siking mt frurensning fr å hindre tilbakesuging fra privat ledningsnett til ffentlig ledningsnett, jf. pkt. 2.4 i tekniske bestemmel - ser Kmmentar: Dette er selvsagt ikke til hinder fr at kmmunen håndhever øvrige lver g regler dersm anlegg/bygning/installasjner er ppført i strid med gjeldende bestemmelser på ppføringstidspunktet. Eksempler på dette kan være ppføring av bygninger g installasjner sm er i strid med gjeldende kmmunale vedtekter, nrmer etc., eller i strid med servituttlvens alminnelige bestemmelser m hvrdan eieren aven eiendm med kmmunen sm ledningseier/servitutthaver plikter å pptre. Fr øvrig gjelder de tekniske bestemmelsenes krav i tilytning til drif g vedlehld av anleggene fut ut så langt de passer. Kmmentar: Dersm fr eksempel en vannledning lekker, vil det utgjøre et brudd på de tekniske bestemmelsene sm kan følges pp med et pålegg m utbedring, uavhengig av når ledningen ble lagt. Abnnementsviårene fr vann g avløp gjelder, så langt de passer, gså fr påslipp ti kmmunal ledning fra ffentlig veg, plass 0,1. Abnnementsviårene fr vann g avløp er gitt av kmmunen sm eier av hvedanleggene g leverandør av vann- g avløpstjenester. En del viår er i tiegg direkte hjemlet i lver g frskrifter, Kmmentar: Private vann- g avløpsanlegg uten ffentlig tilknyting mfattes ikke av abnnementsvilkårene, med mindre pålegg m tilknytning til ffentlig vann- g avløpsanlegg er gitt etter plan- g bygningslvens bestemmelser. Henvisninger til lver g frskrifter Vann- g avløpsanlegg er mfattet av et betydelig regelverk sm det er viktig å ha kjennskap til g følge. Plan- g bygningslven, med teknisk frskrift (TK) g veiledning til teknisk frskrift (\K), gir rammebetingelsene fr pla'ilegging g utfrming av sanitærinstallasjner g vann- g avløpsaniegg. I tillegg kmmer enkelte lver med tilhørende frskrifter sm nrmalt vii være av betydning fr den enkelte kmmunes vann- g avløpsabnnenter. Det gjøres ppmerksm på at lver g frskrifter kan endre seg ver tid: Plan- g bygningslven med bl.a. følgende frskrifter: - Frskrift m krav til byggverk g prdukter til byggverk (teknisk frskrift - TEK). Det vises til kapittel 9-5 Sanitæranlegg g kapittel 11 Vannfrsynings- g avløpsanlegg - Frskrift m saksbehandling g kntrll i byggesaker (SAK) - 'Frskrift m gdkjenning av fretak fr ansvarsrett (GOF) Lv m vem mt frurensninger g m avfall (frurensningslven) med bl.a. følgende frskrift: - Frskrift m begrensning av frurensning (frurensningsfrskrften) 10 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER STANDARD ABONNEMENTSVILKÂR FOR VANN OG AVLØP 11

7 . Lv m matprduksjn g mattrygghet (matlven) g Lv m helsetjenesten i kmmunene (kmmunehelsetjenestelven) med bl.a, følgende frskrift: - Frskrift m vannfrsyning g drikkevann (drikkevannsfrskriften) wwwbe.n :; byggeregler Databasen til Statens bygningstekniske etat ver lver, frskrfter, veiledninger, blanketter m.v, - Frskrift m miljørettet helsevern - Frskrift fr badeanlegg, bassengbad, badstu m,v.. Lv m vassdrag g grunnvann (vannressurslven). Lv m kmmunale vass- g klakkavgifter med bl.a. følgende frskrifter: - Frskrift m begrensning av frurensning, kapittel 16 m kmmunale vann- g avløpsgebyrer - Kmmunens frskrift m vann- g avløpsgebyrer Nettbaserte kilder Det finnes gså et strt antall veiledninger, nrmer, standarder, detaljblad, rapprter etc. sm er av betydning fr den sm arbeider innenfr vann-, avløps- g sanitærmrildet. Fr nærmere versikt ver gjeldende regelverk g annen nytig infrmasjn viser vi blant annet til følgende nettbaserte kilder: Standard Nrges hjemmesider, der man bl.a. kan finne versikt ver standarder pil WS- g VA-mrilet. Det gjøres ppmerksm pil at nettadressene kan endre seg ver tid. 1.3 Definisjner Kmmentar: Standard abnnementsvilkilr mhandler frhldet mellm abnnent g kmmunen sm leverandør av enestene, g fr bedre presisering er det derfr valgt il awike ne fra den terminlgien innen vann g avløp sm benytes i lv g frskrift, Lvdata gir den kmplette versikt ver lver g frskrifter m.m, i Nrge. wwwnrskvann.n Pil Nrsk Vanns hjemmesider finner du infrmasjn m regelverk, rapprter, veiledninger g annet fagstff pil VA-mrildet. Avløpsanlegg: Med avløpsanlegg menes ledninger g øvrige anegg både fr santært avløpsvann (spilvann), industrielt avløpsvan g vervann. Kmmentar: Avløpsanlegg mfatter ikke drensledninger. :; regelverk innen VA Pil Nrsk Vanns regelverkssider legges det frtløpende ut infrmasjn m nyt regelverk pil vann- g avløpsmrildet. Nrsk Vanns regelverkshjelp innehlder bl.a. følgende databaser:. Regelverksdatabasen: database med lver, frskrifter g veiledninger pil VAmrildet med lenker til nedlastbare versjner pil Lvdata g andre nettsteder. VA-jusdatabasen: tematisk database med ulike juridiske prblemstillinger pil VAmrildet sm drøftes i lys av regelverk g rettspraksis VA-nrm Nrsk Rørsenter NS er et kurs- g kmpetansesenter innen vann- g avløpsteknikk g har prsjektledelsen fr NKF g Nrsk Vanns VNMiljø-blad g fr Nrsk Vanns VA-nrm (vv.va-nrm.n), Regelhjelp.n er et tilbud m bransjevise versikter ver regelverket. Bak nettstedet stilr Statens frurensningstilsyn, Mattilsynet, Direktratet fr arbeidstilsynet, Næringslivets sikkerhetsrganisasjn g Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap. Offentlig vanng avløpsanlegg: Privat vanng avløpsanlegg: Hvedanegg fr vann g/eller avløp sm kmmunen eller annet ffentligrettslig rgan har bygd eller vertatt ansvaret fr. Kmmentar: Stikkledning fr vann g avløp fra ffentlig bygg regnes i disse vilkilene sm privat vann- g avløpsanlegg. Private ledninger (stikedniger) g utsty utenfr husets ytervegg sm er tiytet ffentlg van- g/ eller avløpsanlegg. Sm privat anegg regnes videre ethvert anegg sm kmmunen eller annet ffentlgrettslig rgan selv ike har bygd, ike har vertatt ansvaret fr etter plan- g bygningslvens regler eller ike på annen måte har påtatt seg ansvaret fr gjennm skrifg erklæring eller ved sin handlemåte/adferd. 12 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER STANDARD ABONNEMENTSVILKÂR FOR VANN OG AVLØP 13

8 Hvis ike annet er angitt eller avtalt, er grensen mellm det private g det ffentlige vann- g avløpsanlegget i tilplingspunktet på ffentlig ledning (se figur nedenfr): Sanitærinstallasjner: Svennebrev sm rørlegger Privat vanng avløpsanlegg: Svennebrev sm rørlegger, samt S-ADKleller ADKI -sertifiat Rørstuss eller sadel AVLØP eller Fagbrev innen veg- g aneggsfaget eller anleggsmaskinførerfaget, samt ADKI -sertifiat VANN _ Sanitærinstallasjner: Abnnent: Gdkjent fretak: Privat "eiendm" _ Kmmunal "eiendm)) Privat anlegg Offentlig anlegg Rør, instalasjner g utsty innenfr husets yttervegg sm er tilytet vann- g/eller avløpsanlegg. Eier av eiendm med vann- g/eller avløpsinstalasjner sm enten er tilyttet ffentlig vann- g 1.4 Plikt til å verhlde bestemmelsene avløpsanlegg, eller sm har fått pålegg m tilytning etter plan- g bygningslvens regler. 1.5 Overtredelser g håndhevelse Gdkjent fretak er i disse vilkårene fretak sm er gdkjent i henhld til frskrif m gdkjenning av fretak fr ansvarsrett (gdkjenningsfrskriften) innenfr relevant fagmråde. Fretaket skal i tilegg dkumentere at det utførende persnellet har følgende minimumskvalifiasjner fr det relevante arbeidsmrådet: Abnnenten er ansvarlig fr at hans private vann- g avløpsanlegg til enhver tid er i frskriftsmessig stand, g at de til enhver tid gjeldende bestemmelser m bruken av anegget blir fugt, jf, pkt. 1.2, 1.5,2.5 g 3.7 i disse bestemmelsene. Abnnenten er gså ansvarlig fr at hans husstand, leiebere g andre sm benytter hans anlegg, verhlder abnnementsvilkårene. Gdkjent fretak er ansvarlig fr at de private vann- g avløpsaneggene blir planagt g utført i samsvar med gjeldende lv- g regelverk. Ale arbeider på private vann- g avløpsanlegg g santærinstalasjner skal utføres av gdkjent fretak i henhld ti pkt. 1.3, med midre kmmunen, sm eier av hvedaneggene, i det enkelte tielle har gdkjent en anen utførende. Abnnementsvilårene fr vann g avløp skal håndheves av kmmunen eller den kmmunestyet gir delegert myndighet til, med mindre ne annet framgår av disse bestemmelsene. Kmmunen kan kreve anegg reparert, utbedret, mlagt eller fjernet dersm de er i strid med de admiistrative eller tekniske bestemmelsene i disse abnnementsvilårene, eller med plan - g bygningslven med tiørende tekniske frskrif (TEK). Dette gjelder uavhengig av den myndighet sm kmmunen er tilagt etter frurensningslven g plan- g bygningslven når det gjelder krav m reparasjn av anlegg. 14 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER STANDARD ABONNEMENTSVILKÂR FOR VANN OG AVLØP 15

9 Kmmunen kan etter frutgående varsel få arbeidet utført fr abnnentens regning dersm slik pålegg ike etterkmmes. Arbeid sm ike kan utsettes, kan kmmunen få utført uten frutgående varsel. Kmmentar: Håndhevelse av disse abnnementsvilkårene reguleres av privatrettslige regler g anses ikke i utgangspunktet sm utøvelse av ffentlig myndighet. i den grad et vilkår er stilt med hjemmel i kmmunens private eierrådighet ver eget vanng avløpsanlegg, freligger det derfr ikke frmell klageadgang til nen verrdnet instans. Dette gjelder hvis kmmunen har funnet det sikrest å bruke eierrådigheten sm hjemmelsgrunnlag, selv m det gså skulle være en mulig altemativ hjemmel fr pålegget i lwerket. Et eksempel på dette kan være ved krav m utbedring av utette vannledninger, hvr det kan være uklart i hvilken grad man gså kan hjemle vedtaket i plan- g bygningslven 89. Hvis kmmunen derimt bruker gjeldende lwerk sm hjemmel fr pålegg, gjelder frvaltningslvens bestemmelser. Hvis en minnelig rdning med den aktuelle abnnent ikke kmmer i stand, skjer håndhevelsen ved at søksmål reises fr de rdinære dmstler med krav m dm fr at abnnenten plikter å etterkmme et nærmere gitt pålegg eller må unnlate å freta en nærmere bestemt handling. Kmmunen kan ev. kreve å få dekket utgifter fr slikt arbeid i medhld av pkt. 1.5 andre g tredje ledd. På samme måte kan abnnenten reise sivilt søksmål fr dmstlene hvis han ikke gdtar abnnementsvilkårene. i den grad bestemmelsene i abnnementsvilkårene gså har hjemmel i sentrale lver eller frskrifter g håndheves i tråd med disse, jfr. pkt. 1.2, kan sanksjnsbestemmelsene i dette lwerket benytes. Kmmunen kan gså ved vesentlig mislighld av abnnementsvilårene stenge eiendmmens vanntilførsel g hlde den stengt til frhldet er rettet. Kmmentar: Det frutsettes at kmmunen utviser skjønn i slike saker, spesielt når det gjelder vanntilførsel til bliger. En eventuell stenging må ikke true liv g helse eller kunne medføre brannfare. Kmmunen kan nekte gdkjent fretak sm ike verhlder de til enhver tid gjeldende abnnementsvilårene (administrative g tekniske bestemmelser), å utføre arbeid på slike anlegg hvis frhldene ike blir brakt i rden innen rimelig tid. Det samme gjelder hvis krav til utførelsen etter plan- g bygningslven med tilørende frskrifter ike blir verhldt. 1 J 1.6 Endringer Kmmunestyet kan vedta endringer i de administrative bestemmelsene. Kmmunestyet, eller den kmmunestyet gir delegert myndighet, kan vedta endringer i de tekniske bestemmelsene. 1.7 Dispensasjn Når særlige grunner taler fr det, kan kmmunestyet eller det rgan sm kmmunestyet har delegert myndighet til, gi dispensasjn fra disse abnnementsviårene. 1.7,1 Ikafeden. Opphevelse av tidlgere bestemmelser Abnnementsvilårene fr van g avløp trer i kraft fra den dat kmmunestyet bestemmer. Fra samme tidspunkt ppheves tidlgere vedtatte sanitærreglement eller tilsvarende bestemmelser m private vann- g avløpsanlegg tilkyttet kmmunalt nett. 2 Søknad g gdkjenning av tilknytning m.m Søknad m tilknytning til ffentlig vann- g avløpsanlegg i tilegg til nødvendige søknader i henhld ti plan- g bygningslven skal kmmunen, sm eier av vann- g avløpsaneggene, ha søknad m tilytning ti ffentlige vann- g avløpsanlegg. Søknadsskjema fås hs kmmunen. Søknad m tilytning skal underskrives av abnnenten g gdkjent fretak. Søknad skal være gdkent før arbeidet settes i gang, med mindre kmmunen tilater ne annet. Kmmunen kan gså kreve at andre enn abnnenten, herunder leietakere, festere etc., underskriver slik søknad. Overdras et arbeid under utførelsen til et anet gdkjent fretak, skal det sendes ny søknad. Fr et arbeid sm ike er påbegyt innen tre år etter at tiatelsen er gitt, brtfaler gdkjenningen. 16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER STANDARD ABONNEMENTSVILKÂR FOR VANN OG AVLØP 17

10 Gdkjent fretak skal sørge fr at det freligger situasjnsplan sm viser privat vann- g avløpsanlegg (slik det er bygget) så snart anegget er ferdig. Situasjnsplanen sendes kmmunen fr ppbevaring. Kmmentar: Andre søknader Tiltak sm ppføring, endring eller reparasjn av vann- g avløpsanlegg er søknadspliktig etter plan- g bygningslven. Mindre tiltak sm ikke fører til fare eller urimelig ulempe fr mgivelser eller alimenne interesser, f.eks. lkal drenering g reparasjner ved rør- g ledningsbrudd, kan unntas fra søknadsplikten. Uavhengig av m et tiltak er søknadspliktig, skal bestemmelser i plan- g bygningslven g teknisk frskrift Ivaretas av tiltakshaver. Når det gjelder søknad m utslipp av ljehldig avløpsvann, henvises det til frurensningsfrskriftens kap 15, jf. pkt Kmmunen kan gså kreve søknad m påslipp av fetthldig avløpsvann. 2,2 Søknad m endringer Senere reparasjner g utbedringer av sanitærinstallasjner g private vann- g avløpsanlegg sm medfører vesentlge endringer i vannfrbruk eller utslippsmengder, krever tilatelse fra kmmunen. Det kreves altid tilatelse ved instalasjn av sprinkeranlegg mt brann, snøkanner g lignende. Det samme gjelder ved ITegging, rehabilitering eller pphør/stenging av private vann- g avløpsanlegg. Søknad m endringer skal underskrives av abnnenten g gdkjent fretak sm skal utføre arbeidet. Kmmunen kan gså kreve at andre enn abnnenten, herunder leietakere, festere etc., underskriver sli søknad. Fr øvrig gjelder de samme krav til søknaden sm under pkt. 2.1, g det benyttes samme søknadsskjema. 2,3 Tinglyste erklæringer Ved søknad m tilkytning kan det kreves vedlagt tinglyst erklæring fr følgende frhld: At det er innhentet tilatelse til å legge, drifte/vedlikehlde g skifte ut privat vann- g avløpsanlegg på andres eiendm At flere eiere er slidarisk ansvarlig fr at gjeldende viår vedrørende felles privat vann - g avløpsanlegg blir fulgt At senere utvidet bruk av etablert felles privat van- g avløpsanlegg blir gdkjent av samtlige brukere/eiere Også ellers kan det kreves fraitagt tinglyste erklæringer når det er nødvendig fr å sike nens rett. De tinglyste erklæringene skal i nødvendig utstrekning være påført at de ike kan avlyses uten kmmunens samtykke. 2,4 Gdkjenning av søknad m tilknytning De vilår sm skal gjelde fr gdkjenning av søknad m tilytning, fastsettes av kmmunen i hvert enkelt tilelle, herunder gså eventuell påslippsavtale i henhld til frurensningsfrskriften. Gdkjent søknad innebærer at et arbeid må utføres i henhld til gjeldende abnnementsviår, lver g frskrifter, med mindre skriftg dispensasjn er gitt. Gdkjent søknad m tilytning skal sendes ansvarlig, gdkjent fretak g abnnenten. 2.5 Kntrll g besiktigelse av anlegg g installasjner under utførelse Kmmunen har når sm helst, g uten frutgående varsel, rett til å kntrllere/besikige sanitærinstalasjner g private vann- g avløpsanegg under utførelse i den grad disse kan ha betydning fr drift g vedlikehld av ffentlge vann- g avløpsanlegg. Vedkmmende kntrllør skal uten ppfrdring legitiere seg. Kmmunen vertar med sin kntrll ike ne ansvar verfr abnnent, utførende gdkjent fretak eller tredjeman. Kmmunen kan gi pålegg m reparasjn, utbedring g ev. ITegging av private vann- g avløpsanegg under utførelse dersm de ike er i samsvar med abnnementsviårenes administrative g teknske bestemmelser. Kmmentar: Se gså pkt. 3.7, sm har tilsvarende bestemmelser fr eksisterende anlegg g installasjner. 18 AD M I NISTRATIVE BESTEMM ELSER STANDARD ABONNEMENTSVILKÂR FOR VANN OG AVLØP 19

11 2,6 Prøving i frbindelse med kntrll etter pkt. 2.5 kan kmmunen frlange dkumentasjn av trykk g tetthets- g funkjnsprøving av sanitærinstalasjner g private vann- g avløpsanegg. 2,7 Krav til materiell g utførelse Det henvises til abnnementsvilårenes tekniske bestemmelser når det gjelder krav til materiell g utførelse. Det vises gså til plan- g bygningslven med tilørende teknisk frskrift. Det skal utarbeides drifts- g vedlehldsinstruks fr instalasjner g materiell, g denne skal ppbevares av abnnenten. 2.7,1 Separatsystem Kmmunen kan kreve at stikedningene legges sm separatsystem i mråder hvr kmmunens ledninger er lagt sm kmbinertsystem. hvedledning i frgreningspuntet g laveste avløpsåpning i bygning (fr eksempel sluk i kjeller) blir ppfylt. Dersm avløpsvannet pumpes, gjelder tilsvarende høydekrav målt til det høyeste punktet (gravitasjnspunktet) på pumpelednigen. I den grad en bygning på et tidlgere tidspunt er anagt med lavere verhøyde enn dagens krav, skal det iverksettes titak fr å kmpensere fr dette, f.eks. ved instalasjn av tibakeslagsventil eller pumpestasjn etter dispensasjn fra kmmunen fr å mtvirke tilbakeslag, Abnnenten har plikt til å vedlehlde slie instalasjner regelmessig, 3.3 Eksisterende ffentlige vann- g avløpsanlegg Abnnenten gdtar ved tilytning til kmmunens nett at eventuelle eksisterende ffentlge vann- g avløpsanegg på abnnentens grunn har rett ti å bli liggende uavhengig av m denne rett er tinglyst eller ike, g uavhengig av abnnentens kunnskap m ledningen på vertakelsestidspuntet fr eiendmmen. 3 Øvrige bestemmelser Kmmentar: Fr nye vann- g avløpsanlegg sm kmmunen ønsker lagt ver abnnentens eiendm etter at eiendmmen ble tilknytet kmmunens nett, må kmmunen inngå en avtale med abnnenten m rett til å ha ledningen på eiendmmen. 3.1 Anleggs- g vedlikehldsutgifter Alle mkstninger i frbindelse med etablering g drift av private vanng avløpsanlegg bæres av abnnenten. Kummer, stengeventiler mv. sm med kmmunens tilatelse mnteres på ffentlig vann- g avløpsanlegg sm del av det private anlegget, bekstes i sin helhet av vedkmmende abnnent. Utstyr g vedlikehldsansvar kan etter søknad vertas av kmmunen. 3.2 Funksjnskrav g tekniske krav Abnnenten er ansvarlig fr at funksjnskravene g de tekniske kravene i tekniske bestemmelser, g i plan- g bygningslven med tilørende teknisk frskrift, verhldes i hele anleggets levetid. Dette gjelder gså krav m at det private vann- g avløpsanlegget til enhver tid skal være tett, samt at de til enhver tid gjeldende krav til verhøyde mellm innvendig tpp 3,4 Bygging nær ffentlig vann- g avløpsanlegg Offentlge vann- g avløpsanegg skal ike verbygges, Ny bebyggelse, inkusive garasjer g støttemurer, skal ike plasseres slik at den er til ulempe fr drift g vedliehld av ffentlge vann- g avløpsanegg. Slik bebyggelse skal ha en avstand til ffentlig vann- g/eller avløpsanegg på minst 4 meter. Det kan gis dispensasjn fra denne bestemmelsen etter søknad hvis utbygger siker drift g vedliehld av ffentlige ledninger med anegg av varerør, kulvert eller tisvarende, eller dersm titakhaver/abnnent frestår mlegging av hvedledningene etter servituttvens regler..eier av ffentlge vann- g avløpsanlegg skal påse at vennevnte krav bli ivaretatt i frbindelse med, g så langt sm mulg paralelt med, den rdinære byggesaksbehandlngen av titaket etter plan- g bygningslven. 20 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER STANDARD ABONNEMENTSVILKÂR FOR VANN OG AVLØP 21

12 i i. 1 ß 'E 5 g,,$ i..g ::'fl :: Of v ß,Ḅ..:: "' ê5 ft E rs g, Of ; stb i.s. S ;;ê Of i. W 5h S. :- v ;p Of C" H. l ( Ofß.S Of -t '5I 1l01l"' i3 ;:t :: v ;; 't.t ê:,g Q 0(ñ ('. "n gß g,. TJ S -B0f ;r vs;. Et ti ê:0;'-t ê 5 ß i S S tl ß. c : 'tofrll i p.0f.. r. es g, l5r; S Of c Of i. š.gg. r. r.2.agß tl '5b.Q "' '.0 i1::roc -l i. (l ClS"''+Cd S 'C tl ; 50fS.S NC"::"-VO,: P. "EQ-t :: -. i. :: 0 O't tb.t v V" v r (/ Ol ID Ol 1).ç È å).w åi D dj Ol 11 c.ç (/ c C ë2!s al : D (j E Ol c Ol tí ål :.s '+ : il L 10 C Q) i' Ol Ol i! 5.ç L - E 1'.s.B.D"_ (/ "' v sll"'tl S g i.,b "'.- C tb :: Cd.S 'r tj "' t i. S tptb. i. tb i. 1l:: ::ê l: vv.:!. i. r i "' "' r ' Š õ.b i. tj TJ v S. 555TJ N ;Q i. OfS:S ;. "8 tb.of Cd Of v i.. i3 v 5 Cd ::,t Sí= K :: 5. ê es m:-:b "'' p. s Eš 't,b v - O-.E i. r g 3515.s2ei Ol \S C '( Gi tb '" :-.il :: i. l5 tb :-. -' ::,r.g.t '( fl ri. 0C"0f g "" : UJ lj(jol g-.8 gs J2 "5ED.B i. tb. S.-r z"" D al (/(/ i l Qj ei. JgOl cec J E Q) C D 1i L 6) = j2.ceole Ol.Ol Ol E -ói ci J8Ol(jC i.id. l9. g.s.s ËOalal ES N ::.... i- ::.c i- C) :s en C) :: ;;.- i- 00 M. '9ã''' TJ "-CdB 3v-t cl r s:- Oftl;;;'W vll,rlllltl :: v l- l- i."- p.::::"' S1: ;'tls p.gooi- i. a. :: :;,B 'r tbc is:- Cd i. Of. ti i. ;; ' S g :t aj i. i. "' aj. ï5i3 tl ;;,r Of'i..s.a 'bh. Ċ) "C (j M 'i. C" gf "'t;;.llv 'i "':-1l0 tlhrs S -t "'.s :: r5 ;'.. 1: Cd d S l i. t: :-p. í=s.2 ;;VOv Eri il &Sš "-b.:t (\ N :: a: I. a: 04. -' :: V) I- Z u. :; u. Z en "" a: "" z"" l- V) v v Ec.2 dj E vi,. Ol ál c :& al (/ "'.!S S "' Ol 'r O i. C. i. 5v S S v aj ii v ; Qj S 'r S ;' v.ql 1: t l :: C. :: Q) L (i Ol ;; JJ al ai E Ol O Ol (j c E " i' :ê L Ol LÎ D." Ol L r 1: (j '" c E Ol 15 5 :. E C) : i- '&.i c. c. O i i l 5 i. Of Of.2 r.s. 'r.s 51 i CdaJ i. il'i r. V 1'\ en r en I:. p. T -t "' ' ; r 'r S p.: i. Of Of i. aj tb ::.s tb S OfS il. :; l.t: ms s5 ;: Of'C v"'op. gf Of Of l: ll v..s r vc" ; :: Ofi. 0VOp.aJ p.;' ê p:! 't,9 6 O r - j (l. (t t :: Oftl p'i.,b.s. i. tb -- ;; g, l "2. r :õ. 1l5aJ 2 E l5 i- CD C) "' CD CD C) : CD :i O C) C) CD en l "' ;;,r (I es (I 'r i. tbc":- ESaJ. i. i. S O. S :t p.. :-.9 i.. Q) "g. 'r i.. v p..g, 't r v tl ::. bl. aj Of bl.s.s. i. tb q: ii Cd 5. :: S 5 p. El p. O O O (l ct Of aj ;' "' i..(i p. i. (I "' es i. :t. l: 0 ;; Of r tl l5 t: r.s 'Sff': :: S 5h "' '+ lt 'r p. '5I tb 'E i. ri. 5::Nv aj1: OfSI:8 -" p...s. S Of d b- ß 'r "' aj V' i. i. Of Of n r- :: Of tb t11. 'S. S ;' v. ",8'" ;. i. _ l:.tb"' v r Of Of Cl ' :: S i..s Cd v Of "' i...!; 'bh ;; Of"- ti,r:: W c lt b;;tlv i1l5 E 1 gf.s 'V :l C".:: 'bh Of S gf. C c v"- r r Ofi. S S S 51 ' O "'S5 tj i. Cl i. r ;'Cd i.,r p. ; i- CD l "- "= -- :: v;'of"-8 O,- en e gi C) C) CD C) O ct CD CD!! -g CD CD, à5 1i 'ei 'ei CD CC CD I. OJ en Of. v Of" 'r r:: O i. TJ p. :t v "8 i. :: tb "i õ O "' 'r i. l,r.(i v ê. "811 r p, 'SS ::p., t: ;'OfS d '- 8 rl 'gb. O ß 8 l5 'r tb Of -t 5 O i. O 15 tl tb tl Of Of:: O "ú;.s. rbl il,,c '" v v S. Q.a gß, 'S P. 0 :: r 't :: g, ê 5h O 5 '."' : u. V) -' u. :; :; u. l- V) u. en u. :: I- "" a: l- V) Z :; "" U1 M (O CV "" M N N

13 Næringsabnnenter med særskit behv kan inngå avtale med kmmunen m hvie kvalitetsavvik de vil ha varsel m. Vanntrykket ska være minst 2 bar ved tilytningspunktet på den kmmunale vannledningen, Dersm vanntrykket inne i bygningen ike er tilfredsstillende, g dette ike skyldes manglende trykk på kmmunens ledning, må abnnenten bekste g instalere trykkrsterkningsanlegg. Kmmunen kan kreve instalering av reduksjnsventil på vanninnlegget dersm vanntrykket inne i bygningen verstiger 6 bar. Kmmunen plikter å varsle abnnentene ved vesentlge endringer i vanntrykk eller vannkalitet. Kmmentar: I den grad vannkvalitet g/eller trykk utgjør en mangel etter frbrukerkjøpsiven 16, kan abnnenten etter nærmere regler kreve prisavslag g/eller erstatning, jf. frbrukerkjøpslven 26. 3,10 Videredistribusjn av vann- g avløpstjenester Uten kmmunens samtykke må det ike tas, brtledes eller selges vann fra en eiendm sm er tiytet ffentlig vannanlegg, på en sli måte at uttaket i mengde verstiger et nrmalt hushldningsabnnement eller det vannfrbruk sm den aktuelle type virksmhet vanligvis har. Det samme gjelder fr tilførte avløpsmengder fra den enkelte abnnent til ffentlig avløpsanlegg. 3,11 Ekstrardinære vannuttak/påslipp Ved unrmalt stre eller støtvise vannuttak eller unrmalt stre eller støtvise påslipp av avløpsvann, f.eks. ved bruk til klmakjøling, sprinkeranlegg, jrdvanning eller ved tømming av bassenger g ppfylling av tanker sm verstiger det sm er gdkjent etter pkt. 2.1, 2.2 g 2.4, må særskit tilatelse innhentes fra kmmunen. Kmmunen kan sm vilår fr slik tilatelse stile krav m instalering av vannmåler Påslippenes beskaffenhet Generelt Til ffentlig avløpsanlegg må det ike føres væsker, stffer, gasser eller prdukter sm kan være brann- eller eksplsjnsfarlige, miljø- eller helsefarlige eller skadelige fr ffentlg avløpsanegg. Dette innebærer at abnnenter sm er tilytet ffentlg avløpsanegg, må vise aksmhet ved bruk av sine sanitærinstalasjner fr å unngå at slike væsker, stffer, gasser eller prdukter føres ut med avløpsvannet via vasker, sluk eller talett. Eksempelvis skal farlig avfal leveres til gdkjent mttak, legemiddelrester skal leveres til aptek g hygieneprdukter skal avhendes gjennm avfalsinnsamingen. Kmmunen må straks varsles dersm farlige eller skadelige væsker, stffer, gasser eller prdukter ved uhell blir ført til ffentlig avløpsanlegg. Kmmunen kan stie krav til påslipp av vervann ti ffentlg avløpsanlegg, bl.a. innhld, mengde, sandfang, frdrøyningsbasseng m.m. 3,12,2 Fruensnigsfrskren Frskrift m begrensning av frurensning (frurensningsfrskriften) har en rekke bestemmelser sm regulerer påslipp av avløpsvan fra virksmheter g hushldninger til ffentlg avløpsanlegg. De vikigste i denne sammenhengen er: Utslipp av ljehldig avløpsvann, herunder påslipp til ffentlg avløpsanlegg, er regulert i frurensnigsfrskriften kap. 15. Det skal bl.a. sendes søknad til kmmunen ved etablering av nye utslipp eller vesentlg økning av eksisterende utslipp av ljehldig avløpsvann, Påslipp av ppmalt matavfal til ffentlig avløpsanegg fra virksmheter g hushldninger er regulert i frurensningsfrskrifen kap, isa. Slike påslipp er frbudt med midre kmmunen i frskrif gjør unntak fra frbudet. Ingen kan sette i verk eller øke utslipp av ftkjemialehldig eller amalgamldig avløpsvann uten at utslippet, herunder påslipp til ffentlg avløpsanegg, etableres g drives i samsvar med kravene i frurensningsfrskrifen lsa-s til lsa-7. Kmmunen kan i enkeltvedtak eller i frskrift fastsette krav ti virksmheters påslipp av avløpsvann ti ffentlg avløpsanegg, jf. frurensningsfrskrifen lsa-4. Kravene kan fastsettes ut fra hensynet 24 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER STANDARD ABONNEMENTSVILKÂR FOR VANN OG AVLØP 25

14 til det ffentlige avløpsanleggets utslippskrav, fr å unngå skade på ffentlig avløpsanlegg, fr å sike at driften av avløpsanlegget g slambehandlingen ike vanskeliggjøres, fr å sike kvaliteten på avløpsslammet eller fr å sike helsen ti persnell sm arbeider med ffentlg avløpsanlegg. Kravene vil kmme i tiegg til eventuelle krav sm statlig frurensningsmyndighet har stilt i virksmhetens utslippstilatelse. 3,12.3 Eksempler på uønskede væsker, stffer, gasser eller prdukter Vi nevner her nen eksempler på hva sm er å anse sm væsker, stffer, gasser eller prdukter sm kan være brann- eller eksplsjnsfarlige, miljøeller helsefarlige eller skadelige fr ffentlig avløpsanlegg, jf. pkt Det gjelder blant annet bensin, rensevæsker, løsningsmidler, maling, lakk, sprøytemidler, legemidler, tjære, fett, lje, vks, sement, kal, mørtel, st, asfalt, karbid, presskaker, cyanidfrbindelser, sulfater, sulfider, kadmium, kviksølv, amalgam, bly, kpper, nikel, sink, krm, ammnium g magnesiumsulater. Andre eksempler er vaskefiler g hygieneprdukter sm bind, bleier, tampnger g Q-tips, Denne pplistingen er ike uttømmende Ansvarsfrhld Kmmunen har ansvaret fr bygging, frvaltning, drift g vedlehld av kmmunale ledninger fr vann g avløp. Abnnenten har tisvarende ansvar fr bygnigens sanitærinstalasjner g private vann- g avløpsanlegg. Kmmunen er uten ansvar fr ulemper eller skader hs abnnenten (herunder leietaker, fester.l.) eller på private vann- g avløpsanegg eller sanitærinstalasjner sm skyldes svit i vanntiførselen eller i avløpssystemet, herunder tilbakeslag fra ffentlig avløpsanegg, med mindre sviten skyldes frsettig eller uaktsmt frhld fra kmmunens side. Kmmunen er uten ansvar hvis private vann- g avløpsanegg eller sanitærinstalasjner, på grunn av arbeider på det ffentlge hvednettet, frurenses eller tilstppes av rust, slam eller andre stffer, eller får frstskader. Det samme gjelder ved manglende vann til brannslkkg/sprining g fr skader sm skyldes frhld sm beskrevet i pkt. 3.9 g Kmmentar: Det henvises til teknisk frskrift, frskrift m brannfrebyggende tiltak g tilsyn 5-4 g NKF g Nrsk Vanns VNMiljø-blad nr ,13 Utskilere g renseanlegg Ettersyn, tømming g vedlikehld av private lje- g fettutskillere, slamavskillere/septiktanker g andre renseanrdninger tilyttet ffentlig avløpsanlegg må utføres i henhld til gjeldende frskrifter, utslippstillatelser g eventuelle øvrige viår sm er satt. Dersm slike anlegg ike drives tilfredsstilende, kan kmmunen gi pålegg m utbedring eller stengning, eller verta driften midlertidig fr abnnentens g/eller leietakers regning. Eieransvaret fr de aktuelle anlegg tiligger fremdeles abnnenten/leietaker. Eier er pliktig til å sette utskiiere g renseanegg ut av drift g føre avløpet direkte til ffentlig avløpsanlegg når kmmunen krever det, jf. frurensningslven 26. Så lenge kmmunens uaktsmhet ike kan anses fr å være grv, gjelder den same ansvarsbegrensning fr svikt i frm av tilbakeslag/versvømmelse fra ffentlg avløpsanlegg sm skyldes nedbør/flm sm er større enn den avløpsanlegget er dimensjnert fr, eller dersm det private avløpsanegget eller sanitærinstalasjnene ike er i samsvar med abnnementsviårenes administrative eller tekniske bestemmelser. Kmmunen er heller ike ansvarlig fr skader etter versvømmelse i kjeller/lagerlkaler, andre næringslkaler eller bligareal sm skyldes ledningsbrudd, klaktpp eller kapasitetsprblemer når skadetilfellene mfatter: Bygningsmessig innredning, innb g løsøre i rm sm brukes til varig pphld (bligfrmål) g/eller næringsvirksmhet, g sm mangler nødvendig gdkjenning av bygningsmyndighetene til slik bruk, Gjenstander sm pga. sin verdi eller andre frhld er uvanlig eller uaktsmt å ppbevare på slie steder. Varer sm er lagret under lagringshøyde 100 mm ver guv. 26 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER STANDARD ABONNEMENTSVILKÃR FOR VANN OG AVLØP 27

15 V) VJ :: r; +"Of."' ȯ bl S V) Cl "' V) s b tl (/ I CT i bo l- Cb.S- rv) il tb i. tl.s. t: l- V) l '"O tb r "'V) V) ig il.a.. i. 1l 1l0fJ p. ::.; rll i. ß"2lî btl s "S&stiS i. 0 0"2 Of Cl "t.s rllp.1l1l "' il Of 02 Cl il il O. _ i! Of C" "'.BS êp.;: r( ;; tl V) N "', c tj ::S'''Of &OfSp, g O 11 "'. O i."s Cl 5"' tl tl ti 'Qj i. 0;: O Cl Cltltl p.i.:-p. S 3,rrll+" Cl +" "' i2 i. p.r; tb tb,. Ö "d t: i. p. i. i. "' 'ê Of a: w Cf -- w :; :; w f- Cf W aj W ;0 f-.q a: f- Cf Z :;.q c N

16

17 - :i i- Cl ct en Cl 'S; en c. s. E "S E Q) 'S Cl r E ct Cl ø C).E O en Q) O Cl ::.c.c E ct ct ;: Cl E "' i- i- "' ct.e.- en ct r: en

18 eg 2008 Kmmunefrlaget AS, Osl 1. utgave, 1. pplag 2008 Omslags- g ilustrasjnsftgrafier: AlT Otta Layut g sats: Labremus Sandefjrd AS Trykk g innbindig: AlT Trykk Otta AS, 2008 ISBN: Materialet i denne publikasjnen er mfattet av åndsverklvens bestemmelser. Uten særskit avtale med Kmmunefrlaget AS er enhver eksemplarframsting g tilgjengeliggjøring bare tilatt i den utstrekning det er hjemlet i lv eller tiatt gjennm avtale med Kpinr, Interessergan fr rettighetshavere til åndsverk. Kpiering i strid med lv eller avtale kan medføre erstatningsansvar g inndragning, g kan straffes med bøter eller fengsel Kmmunefrlaget AS Pstbks 1263 Vika 0111 OSLO Kundesupprt: Bestilling, spørsmål g kmmentarer: kunderservcekmmunefrlaget.n ww.kmmunefrlaget.n Frrd Standard abnnementsvilkår fr vann g avløp er en videreføring av Nrmalreglement fr sanitæranlegg, utgitt av Kmmunefrlaget på vegne av KS g sist ppdatert i Fr den freliggende utgaven har Kmmunefrlaget ledet revisjnsarbeidet på vegne av KS. Arbeidet har vært utført av en egen redakjnskmité i sm har bestått av: Tm Arne Gjertsen, Osl kmmune Bjørn Grimsrud, Nrske Rørleggerbedrifters Landsfrening (NRL) Tril Hfshagen, Nrsk Vann Guttrm Jakbsen, adv. firmaet Haavind Vislie AS Øistein Trgersen, senirknsulent Terje Wiktrøm, Hias Trhild Øien, Kmmunefrlaget Et høringsutkast ble i februar 2008 sendt ut ti en rekke ffentlge instanser g private rganisasjner, g deres innspil har vært verdifue bidrag til resultatet sm nå freligger.

19 Innhld INNLEDNING.,,, 9 L GENERELT.,.,,.,.,.,",,, i 2 VANFORSYNING.,,., L Dimensjnering...,......,,..,......,., ,..,. l L Vannmengder., , ,., Samtidighet , , Vanntrkk,,,., Ekstrardinære vannuttak ,1.5 Krrsjn/ersjn ,......, Tiltak mt støy, Frenket diensjnering...,, ,,, , 13 2,1.8 Trykktapsdimensjnering.,,.,." Tetthetskrav,.,,.,.,,.,., Utførelse, , , ,1 Mntering av vannledning i bygning....., Legging av vannledning i grøft ".,', Tilyting ti hvedledning ,, Siking mt frurensning Stengeventiler.,., Utvendig hvedstengeventi , , ,2 Innvendige stengeventiler." Vannmålere,.,.,.,....,., Varmtvann, Temperatur , Leginellabakterier ,, Vannvarmere g sikerhetsventier.....,.,, Energiøknmisering., AVLØP,.,., Dimensjnering, , Spilvannsledninger.,,,., Overvans- g drensledninger,, Felleslednger,,., Trekninger ,....., ,, Retnings- g diensjnsfrandring i bygning Tetthetskrav ,.....,,,,..... " 27

20 C) r:.- r: "C Cl - r: r: Of l l C":-.,!,r l l C"1l1l!:.tl O C". i=,: C" v Of S O "' "' w O ;: OfS ßl -ê v 5 5 J;.. v, ti "' B w. Of i- "' S ' 'f. 'J jf "' El :: t;.. ;!: v, ti v i- - J; i-,. w.!: "' l:. ' S i2 v. r -;.i t.!i.;: gp.. -t r ii t. :: 1l' tl.;: G,. i-. '. i- vs "'' r -si-t.1l. - "'. Q ì:.s v,e ',,_c8 w i2:; t--ês.isof.: Q ii ßl. ess p. _ )! v, ' ' 'E S "' i- '" d"8 N. 9 ct. r 'r v.: Jf:p ;; v S la '; J;.Of "'.C' S. "O v I: "O S d ;; v Ofs 0 :p ;: g' ß ' t. p. 9- S 51 i-.g, i- Of' -:.s l. Of S t 5 tl ; Cl.t:.t:p ci"- v r 8 ß. v 't '6ò Ë t (i ;; 'r ßl ;..E 8 ß tl:p. t: r "' ßl l- r.e '- "i :t. l- Of i- gg,,i v. ßl"- "' ;: t. J;,i. ti v Of ll"os"- r,:t ; r, f tl Of ßl.;; :::. v i- p. ;; (i C'.. ;.. i- Yl ;: i-.!: -., 0 p. 'í= lë '" '" ::..;; ; "'.. "' _ v ': r Of '" S Of.!:.:: ti lë s"*c8 'bò S 0tlCl Of Ë "' 1l11gfOfl- "' S t; '" '( 'r - -,.6b. æ :- r ;; :p p, 1l:::: tl. +:'r1l v r i=.8 5 p.:: e Si-ê 1l0 VO001:i-00 Of1 i-ßo:' 1l=1 Q'"_ Of '6ò S Cl '". '" '" ti S v 'P Of Of r l-.i t t. (i il g5ê' 5 5 ;; '" S. È i- Of tj, Of "' tl Of il 'V r; s;p.e S t tj tl 5 i- '6ò tp. ß J S. er S': 1 "* t S S s'â ß ig ß S S õ. Of t1 r :: J; t. i, ê ß, ßl i- v t1 :p 5 ; - S. :t,i S 8 : e S'r S..E : ti. i= i- r "gi=t:1l Of S i-qt v C'. \S -- :: C! zẓ. :: a: u. d a: :: -- :: Cf f- Zl. :; l. Z a: c ẓ. f- Cf i-o\o\oo-nc'c' N N N N C' C' C' C' C' C' C' C' LJ LJ LJ \O i- C' C' C' C' C' C' gp ï5 i-. i-. Of Of Of.S.. Of "'.B.s.B p. i- 0'" p. Of r 0.S :: r r 'E gp '(.Oftl.s S vcia gf i- i2nc' C"0jC"0j,. C' C' C' C' "! C' Of i- : :: Of ß : tl Of'; tl "O.rC'.B.. OtL'E 5'.Ef : 31tl il p'o"-vo Ofv :: ;;.E p..s p.:: '( El 3!'-;;0 Of"- v'. 0 v B i-;q "t S a.s õ õ õ r v ß"t;S S S S Of '5 t: p."" gpgp 'E El ti 'í= tíoq..tt.t-5 ;;i-asofi-:.''"t a LJ \O i- 00 0\ Q '' i- O;Q N C' C"NNNN tj tj tjt15i-r-r- C' ff ff ff ff. S p: ti C' ff C' C' Lf \O i- ff ff ff ff ff :: Q

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 2 Tuesday, October 7, 2008

Detaljer

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014.

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014. Gjensidise (D Gj ensidige Frsikring ASA Org.nr. NO995 568 217 Marthas Have Huseierfrening Sigurd Iversensvei 41 0281 Osl Frnyelse Fakturanummer 56785760013001 Frsikringsnummer 56785760 Hvedfrfall l1.l

Detaljer

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013)

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013) Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER (Rev. jan. 2013) 1 Forord Sanitærreglementet er utarbeidet for å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010 UTKAST Vegdirektratets høringsntat av 14. april 2010 Frslag til frskrift m innhenting, kvalitetssikring g frmidling av data knyttet til ffentlig veg, trafikken m.m. (Vegdatafrskriften). Vegdatafrskrift

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND.

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. - ADGANG TIL ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. - SPØRSMÅL OM TILBAKEVIRKENDE KRAFT - KOMMUNENS

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: 2015-00-00 Innhld 1. INTRODUKSJON 6 1.1. OM HÅNDBOKEN 6 1.2. MÅLSETTING 6 1.3. MILJØREGLER I BERGEN AERO

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Avtalevilkår for - tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Forelagt kommunestyret 14.12.05 Avtalevilkår for tilknytning

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) 2014-07-11 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: 00 Revisjn:

Detaljer

Tilbudsinnbydelse vedrørende

Tilbudsinnbydelse vedrørende Tilbudsinnbydelse vedrørende utfasing av databaseplattfrm (gjennmføring g prsjektledelse), utbedring av rapprteringsløsning g design av et nytt mttakssystem fr statsregnskapet Senter fr statlig øknmistyring

Detaljer

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r.

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r. Gjensidige ( Gjensidige Frsikring ASA Orgnr: N0-995 568 217 K--: FE r 000097020000006 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Interesserganisasjn 92290 Rådhusgata 1-0151 Osl nnhld Frsikringsversikt Side Viser versikt

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS POWERCIAT 2

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS POWERCIAT 2 Vers: 06.08.2014 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS POWERCIAT 2 LX vannkjølemaskin med luftkjølt kndensatr LXC vannkjølemaskin med luftkjølt kndensatr g sirkulasjnspumpe www.eptec.n Biskp Jens Nilssønsgate

Detaljer

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune Lkal Energiutredning 2010 Tlga Kmmune Utarbeidet av Nrd-Østerdal Kraftlag, 2010 Frrd I følge Frskrift m Energiutredninger, utgitt av Nrges Vassdrag g Energidirektrat (NVE) i januar 2003, skal mrådeknsesjnær

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer