Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør."

Transkript

1 Planbeskrivelse DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Foto: John Lie Sist revidert:

2 Side 1 FORORD Grunneier Unni Steinsholt er tiltakshaver for arbeidet med reguleringsplanen på deler av sin eiendom i området vest for Hestetjern Tiltaket er satt av til formål for fritidsbebyggelse i arealdelen til kommuneplanen for Lardal kommune, og er vurdert til ikke å komme inn under kravene til konsekvensutredning. Arbeidet med reguleringsplanen for hytteområdet vest for Hestetjern utføres av landskapsarkitekt John Lie i samarbeid med grunneier. Det konkluderes med at tiltaket ikke har særlige negative virkninger på miljø, naturressurser og samfunn. Reguleringsplanen blir behandlet i og sendt ut på høring til offentlige instanser, naboer og berørte parter. Frist for merknader vil gå fram av avisannonse og brev.

3 Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Bakgrunn Hensikten med planen Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold Krav om konsekvensutredning Planprosessen Medvirkningsprosess, varsel om oppstart Avklaring med offentlige myndigheter Brukermedvirkning Planstatus og rammebetingelser Overordnede planer Gjeldende reguleringsplan Tilgrensende planer Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Beliggenhet Dagens arealbruk Landskap Kulturminner og kulturmiljø Naturverdier Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk Landbruk - skog Trafikkforhold Barns interesser Teknisk infrastruktur vann og avløp, renovasjon, strømforsyning Grunnforhold Risiko og sårbarhet Beskrivelse av planforslaget Planlagt arealbruk Reguleringsformål Gjennomgang av reguleringsformål Bebyggelse og anlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift Tilknytning til infrastruktur Trafikkløsning Kjøreatkomst tilknytning til overordnet vegnett Krav til samtidig opparbeidelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. 6.5 Miljøoppfølging - miljøtiltak Universell utforming Naturressurser - skog Kulturminner Plan for vann og avløp Plan for avfallshenting Rekkefølgebestemmelser Krav vedrørende vegetasjon Vann og avløp Annen teknisk infrastruktur Krav vedrørende skilting av Vindfjellløypa Virkninger/ konsekvenser av planforslaget Landskapsbilde Nær- og fjernvirkning Kulturminner og kulturmiljø Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven Naturverdier - biologisk mangfold Friluftsliv Trafikkforhold Barns interesser... 20

4 Side Universell utforming Energibehov - energibruk Støy og støv Utslipp til vann og grunn Naturressurser Teknisk infrastruktur Vann og avløp Rosanalyse Samfunnsmessige konsekvenser Innkomne innspill Referanser... 25

5 Side 4 1. Sammendrag Detaljreguleringen sikrer etableringen av et nytt hyttefelt vest for Hestetjern på eiendommen gnr 74/ bnr 4. Planbeskrivelsen belyser virkningene av tiltaket med hensyn på følgende tema: Landskapsbilde Kulturminner og kulturmiljø Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven herunder naturverdier, biologisk mangfold, verdifull vegetasjon og økologiske funksjoner Friluftsliv Trafikkforhold Barns interesser Universell tilgjengelighet Energibehov - energibruk Naturressurser Teknisk infrastruktur herunder vann og avløp, trafo med mer ROS Samfunnsmessige konsekvenser Med bakgrunn de virkninger tiltaket vil ha på omgivelsene, konkluderes det med at tiltaket ikke er til særlig ulempe for miljø og samfunn i området. 2. Bakgrunn Planens geografiske avgrensning i forhold til omgivelsene.

6 Side Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette for at det kan bygges 17 nye hytter på området. 2.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold Grunneier Unni Steinsholt er forslagsstiller for prosjektet. er ansvarlig planlegger. Følgende eiendommer inngår i planområdet: Gnr Bnr Navn Hjemmelshaver 74 1, 8 Unni Steinsholt, Skiensveien Steinsholt Kjetil Styrvold, Lofstadveien 13, 3277 Steinsholt Tabell: Berørte eiendommer 2.3 Krav om konsekvensutredning Tiltaket er vist som område for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Ut fra en vurdering av utredningsplikten i hht 3, 4 Vedlegg II, og omfanget av 17 nye hyttetomter inn til eksisterende hyttefelt ved Hestetjern, vurderes tiltaket å få marginale virkninger i forhold til landskap og natur. Det vil ikke være nødvendig å utrede konsekvensene av tiltaket i hht til KU-forskriftens 3, 4 Vedlegg II, så lenge det gjøres tilfredsstillende utredninger og vurderinger i planbeskrivelsen. 3. Planprosessen 3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart Oppstart av planarbeid ble annonsert i Østlandsposten ca. 14. november Det ble sendt varsel om oppstart den 10. november 2013, i form av brev, til: Grunneiere som er berørt av planarbeidet samt berørte og tilgrensende nabo- og hytteeiendommer Fylkesmannen i Vestfold Vestfold fylkeskommune Statens vegvesen NVE Med flere Frist for merknader ble satt til Avklaring med offentlige myndigheter Det ble avholdt oppstartsmøte med mandag , representert ved Morten Ulleberg, sammen med Thyge Steinsholt for grunneier, og konsulent John Lie. Før planarbeidet ble varslet i samsvar med Plan- og bygningslovens krav, ble annonsetekst med oversiktskart diskutert og avklart med kommunen. 3.3 Brukermedvirkning Hytteeiere og tomteeiere i hytteområdet ved Hestetjern er tilskrevet og gitt varsel om planarbeidet.

7 Side 6 Det er vurdert som ikke nødvending å ha eget informasjonsmøte om plansaken. Annonsen for varsling av planarbeid slik den fremstod i Østlandsposten Planstatus og rammebetingelser 4.1 Overordnede planer Området som reguleres er avsatt til framtidig utbyggingsområde for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel , og som ble godkjent

8 Side 7 Det videre reguleringsplanarbeidet vil etterkomme kommuneplanens tilhørende bestemmelser og retningslinjer. 4.2 Gjeldende reguleringsplan Det er ingen gjeldende reguleringsplan for området. 4.3 Tilgrensende planer Det er ingen tilgrensende plan til planområdet, men like øst for dette ligger eksisterende hyttefelt ved Hestetjern. Sør for eksisterende hytteområde ved Hestetjern, er det også avsatt et område i kommuneplanens arealdel for utbygging av hytter. Dette vil ikke innvirke direkte på denne planen. 5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 5.2 Beliggenhet Dagens arealbruk Området ligger like vest for eksisterende hytteområde ved Hestetjern. Avstanden til Breivann som ligger nord for planområde, er ca. 1,3 km. Avstanden fra Fv32 er 2,2 km. Fra Nordigårdsetra er det 0,7 km. Planområdet måler noe over 60 dekar. Søndre del av planområde. Foto: John Lie Nordvestre del av planområde. Foto: John Lie

9 Side 8 Flyfoto viser dagens arealbruk SKOG planområdet i stiplet grønn linje. 5.3 Landskap Planområdet ligger i et skoglandskap med varierende terreng. Området preges av å være underlagt ordinær skogskjøtsel, og har i dag liten variasjon i hogstklassenivå med hogstflater og plantefelt av gran. Bekkedraget fra Hestetjern utgjør planområdets østre avgrensning. Planområdet ligger i høydeintervallet moh. 5.4 Kulturminner og kulturmiljø Planområdet er tidligere blitt registrert med hensyn på kulturminner. Det skjedde i forbindelse med varsling av planarbeidet i Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner og det vil ikke være behov for ytterligere registreringer i området. Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven 9 er dermed oppfylt. Det understrekes likevel at stanse- og meldeplikten etter kulturminneloven 8 annet ledd første punktum må fanges opp i reguleringsbestemmelsene. Det vises til Vestfold fylkeskommunes brev datert Naturverdier Det er ikke registrert spesielle naturverdier innenfor planområdet. Arealene innenfor planområdet består i dag av skoggrunn og opparbeidet skogsbilvei med snuplass. Vassdraget fra Hestetjern starten på Østre Vindfjellbekken - som ledes til Sandåa som igjen renner ut i Gorningen i Siljanvassdraget, er et lite bekkedrag med helårs vannføring.

10 Detaljreguleringsplan for hyttefelt vest for Hestetjern Bekkedraget fra Hestetjern Side 9 Skogbestand nordøst i planområdet 5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk Vindfjelløypa berører så vidt planområdets sørøstre del, og krysser ved regulert atkomstveg øst for bekkedraget fra Hestetjern. Vindfjellløypa er en viktig skiløypetrasé for allmennheten og hytteeiere i området og sørger for god forbindelse til store friluftsområder mot Breivann, Vindfjell og Viddaseter-/ Årumområde. Skogområdene omkring planområdet benyttes også til bærplukking, jakt og fiske. Vannene i nærheten, som Breivann og Langevann, er fine fiskevann. Idylliske Hestetjern ligger like øst for planområdet. Tjernet har levedyktig ørretbestand.

11 Detaljreguleringsplan for hyttefelt vest for Hestetjern Side Landbruk - skog Områdene innenfor planområdet består av hovedsakelig høy og middels bonitets skog, med ca. prosentfordeling 20/80. HB: Høy bonitet, MB: middels bonitet, LB: lav bonitet. Kollen i bakgrunnen der enkelttrær er satt igjen, utgjør vestre del av planområdet

12 Detaljreguleringsplan for hyttefelt vest for Hestetjern Planområdet i sør Side 11 Nordvestlig del av planområdet Skogen er underlagt ordinær skogskjøtsel, og området bærer preg av flatehogst. Det går i dag en skogsbilveg som driftsveg gjennom området. 5.9 Trafikkforhold Planområdet har atkomst fra Fv32 Skiensvegen via vegen som går inn ved Vindfjellhytta, forbi Nordigårdsetra og opp til Hestetjern. En skogsbilveg er bygget fra Hestetjern og inn i planområde fra øst. Denne vegen skal være fremtidig atkomstveg til hytteområdet Barns interesser Det er ikke spesielle forhold innenfor planområde som er av betydning for barns lek og opphold i friluft. Hestetjern som ligger like vest for planområdet har levedyktig ørretbestand og nyttes til fiske. Friluftsliv kan utøves i skogområdene omkring, med sti- og skiløypeforbindelse til blant annet Breivannområde som ligger ca. 1,3 km nord for planområdet Teknisk infrastruktur vann og avløp, renovasjon, strømforsyning Renovasjonsområde og transformatorkiosk ved Hestetjern. Det er strømforsyning til området, men ikke vann- og avløp. Transformatorkiosk ligger sentralt i eksisterende hyttefelt ved Hestetjern. Eksisterende renovasjonsområde ligger ved innkjøringen til dette hyttefeltet.

13 Side 12 Renovasjonsområde og transformatorkiosk ligger ved innkjøringen til eksisterende hyttefelt ved Hestetjern Grunnforhold Det er stabile grunnforhold innenfor planområdet. Løsmasse over fjellgrunnen består av faste morenelag i forskjellig dybde Risiko og sårbarhet Bekken som går ut fra Hestetjern utgjør delvis avgrensningen av planområdet i øst, og er et naturmiljø innenfor planområdet det må tas spesielle hensyn til. Det er ikke ras- eller flomfare innenfor planområde. 6. Beskrivelse av planforslaget Planområdet er på i alt omkring 62 dekar, og avgrenset som vist på plankartet i målestokk 1:1000. Av totalt areal innenfor planområdet utgjør byggeområdene for fritidsboliger ca. 25 dekar. Ved BYA=150 m2 for hytteområdene FRF1-6, tilsier dette totalt bebygd område på ca. 2,55 dekar. Friluftsområdene omfatter ca. 30 dekar. Veger og plasser legger beslag på ca. 6 dekar. Planforslaget har navnet: Detaljreguleringsplan for hyttefelt vest for Hestetjern. Grense for planområdet er: Mot øst: Bekkedraget som går ut fra Hestetjern Mot sør og vest: Skogområde Mot nord: Skogområde 6.1 Planlagt arealbruk Hovedformålet i reguleringsplanen vil være Fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg.

14 Side Reguleringsformål Planområdet omfattes av følgende formål: REGULERINGSFORMÅL, PBL Bebyggelse og anlegg nr. 1 Kartkode Kode Rp Areal - daa Fritidsbebyggelse - frittliggende Renovasjonsanlegg Avløpsanlegg 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur nr. 2 Kjøreveg Annen veggrunn tekniske anlegg Kombinert teknisk infrastruktur kjørveg/ skiløype/ sti BFF1-6 BRE1 BAV1 SKV1-6 SVT ,23 daa 0,63 daa 0,39 daa 2,97 daa 2,79 daa SKI ,08 daa 3. Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift nr. 5 Friluftsformål LF ,58 daa 4. Hensynssoner Bevaring naturmiljø H560_1-2 H560 5,55 daa LINJESYMBOL Plangrense Ltema 1201 Formålsgrense Ltema 1202 Grense for angitt hensynssone AngitHensyn Grense Tomtegrense Ltema 1203 Byggegrense Ltema 1211 Regulert senterlinje Ltema 1221 Måle- og avstandslinje Ltema 1259 Midtlinje vassdrag Ltema 1262 Formål og arealoversikt 6.2 Gjennomgang av reguleringsformål Bebyggelse og anlegg Område Fritidsbebyggelse - frittliggende BFF1-6 Område BFF1-6 er hovedformålet for planen, og viser 17 nye hyttetomter fordelt på 6 delfelt. Innenfor områdene bygging av hytter skje i samsvar med bestemmelsene knyttet til formålet. Planområdet utgjør til sammen ca. 62 dekar. Ca. 25 dekar av dette er byggeområder for hytter, Dette tilsier en gjennomsnittlig tomtestørrelse på omkring 1488 kvadratmeter. Tomtestrukturen slik den er vist tilsier maksimal utnytting. Med en maks BYA=150 m2 for hver av tomtene, vil en kunne bebygge ca. 2,55 dekar av totalarealet på 62 dekar. Område for renovasjonsanlegg BRE1 Det skal anlegges område for plassering av søppelholdere/ evt. containere like ved innkjøringen til hyttefeltet. Område er på ca. 0,5 dekar og har egen avkjørsel fra hovedveien inn i hyttefeltet.

15 Side 14 Område for vann og avløpsanlegg BAV1 Det legges opp til etablering av renseanlegg sørøst i planområdet ved innkjøringen av hyttefeltet. Område er på ca. 1,0 dekar og har egen avkjørsel fra hovedveien inn i hyttefeltet. Planforslaget med sine forskjellige formål Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg SKV1-9 Veiområde SKV1 privat felles vei, er hovedatkomstvei som går fra Fv32 via Nordigårdsetra og eksisterende hyttefelt ved Hestetjern til det nye hyttefeltet. Øvrige veier SKV2-9 felles private veier, er internveier i hyttefeltet. Bredder og byggegrenser i forhold til midtlinje veg, går fram av plankartet. Annen veggrunn tekniske anlegg - SVT Annen veggrunn skal sikre grøfteprofil for drenering av vann og opplagring av snø med mer. Kombinert teknisk infrastruktur kjøreveg/ skiløype/ sti SKI1-3 SKI-områdene skal sikre kryssende skiløype - Vindfjelløypa Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift Friluftsformål BFF1-3 Områdene BFF1-3 er friluftsområder som ligger inntil byggeområdene for hytter og skogområdene omkring planområdet. Friluftsområdene innenfor planområdet utgjør ca. 30 dekar. Skogskjøtsel som styrker områdets rekreasjonskvalitet og landskapsopplevelse, og enkle tiltak for å legge til rette for allment friluftsliv er tillatt. Flatehogst er ikke tillatt.

16 Side Tilknytning til infrastruktur Det er etablert strømtilførsel til Hestetjern og kopling vil skje fra transformatorkiosk ved eksisterende hyttefelt. Fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. skal innenfor planområdet legges som jordkabler. 6.4 Trafikkløsning Kjøreatkomst tilknytning til overordnet vegnett Det er sammenhengende veisystem fra avkjørselen fra FV32 ved Vindfjellhytta og opp til hyttefeltet ved Hestetjern via Nordigårdsetra. Siste strekning fra eksisterende hyttefelt ved Hestetjern og inn i nytt hyttefelt, er regulert til veiformål i planen. 6.5 Miljøoppfølging - miljøtiltak Det skal være etablert renovasjonsordning for hytteområdet, knyttet til eget område ved innkjøringen til feltet. Videre legges det opp til fullrensing av avløpet fra hyttene, ved etablering av renseanlegg i eget område ved innkjøringen til feltet. 6.6 Universell utforming Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak innenfor hyttefeltet, skal det så langt det er mulig ut fra terrengmessige forhold, sikres god tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper. 6.7 Naturressurser - skog Skogen innenfor planområdet er regulert til friluftsområde. Skogskjøtsel som styrker områdets rekreasjonskvalitet og landskapsopplevelse, og enkle tiltak for å legge til rette for allment friluftsliv er tillatt. Flatehogst er ikke tillatt. 6.8 Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet, og planen viser ingen hensynsone for vern av kulturminner. Meldeplikten etter kulturminneloven er tatt med i bestemmelsene til planen. 6.9 Plan for vann og avløp Det skal legges inn vann i hyttene. Således blir det også lagt opp til avløp fra hyttene, til eget fullrenseanlegg lagt nært opp til atkomstvegen til hyttefeltet og nede ved bekkeløpet som går ut fra Hestetjern, og som blir resipient for renset avløpsvann. Planen er å etablere et felles renseanlegg med kjemisk/ biologisk rensing av avløp fra hyttene for å unngå eutrofiering i resipienten. Det skal lages egen plan for vann- og avløp. Dette er nedfelt i bestemmelsene som eget dokumentasjonskrav Plan for avfallshenting Det skal legges opp til kommunal ordning for avfallshenting ved hyttefeltet fra eget regulert område for renovasjon.

17 Side Rekkefølgebestemmelser Krav vedrørende vegetasjon Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det foreligger tillatelse til tiltak, og kan bare gjøres innenfor det området som tillatelsen omfatter Vann og avløp Før søknad om tillatelse til tiltak kan fremmes for behandling, eller annet ikke søknadspliktig tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven 1-6 kan utføres, må det foreligge vann- og avløpsplan godkjent av kommunen. Planen skal inneholde: - Tillatelse etter forurensingsloven til utslipp av avløpsvann fra alle 17 hytter som er planlagt bygd. - Dokumentasjon av at alle 17 hytter får tilstrekkelig forsyning av sanitærvann og av drikkevann. - Dokumentasjon på hvordan framføring av vann- og avløpsledninger skal løses. - Dokumentasjon på hvordan håndtering av overvann fra bebygd areal og terreng skal løses Annen teknisk infrastruktur Før søknad om tiltak innenfor byggeområdene BFF1-6 kan fremmes for behandling må følgende være utført: - Veger og ledninger for vann, avløp og elforsyning med videre skal være ført fram til den tomten søknad om tiltak gjelder for. - Skjæringer, fyllinger, grøfteløp og andre terrenginngrep skal være klargjort med jorddekke for tilsåing eller naturlig revegetering - Anleggene for vannforsyning, avløpsrensing og renovasjon skal være ferdigstilt og klargjort for drift Krav vedrørende skilting av Vindfjellløypa Før søknad om tiltak innenfor byggeområdene BFF1-6 fremmes for behandling, skal det merkes med skilt «kryssing av skiløype» der Vindfjelløypa krysser atkomstvegen inn i hyttefeltet. Likeledes skal det merkes med skilt «kryssing av bilveg» ca meter inn i løypa på hver side av kjørevegen. 7. Virkninger/ konsekvenser av planforslaget 7.1 Landskapsbilde Planområde ligger i et utpreget skoglandskap der granskogen er dominerende i vegetasjonsbilde. Myrdrag, vann og små tjern, høyderygger der fjellgrunnen er synlig oppe i dagen og der vegetasjon av gran, furu og bjørk finner grobunn, gir landskapet omkring et variert preg. Planområdets byggeområder og veiareal dekker et areal på 33 dekar, og fotavtrykket av hyttebebyggelsen vil utgjøre maksimalt 150 m2 for hver tomt dvs. ca. 2,55 dekar, som er et lite areal. Utbyggingen vil derfor ha marginale negative konsekvenser for landskapet og opplevelsen av dette.

18 Detaljreguleringsplan for hyttefelt vest for Hestetjern Side Nær- og fjernvirkning Det er åpen hogstflate mellom området der de nye hyttene skal etableres og Breivannvegen. Området får fjernvirkning mot Breivannvegen vest for hogstflaten inn til ny ungskog er etablert om ca år. Planområdet er lokalisert til et lavereliggende skogsparti sør for Breivann, beliggende mellom de skogkledde åsene med Heklingkollen og Torsrudkollen i øst og Blåmyrkollen og Eikeberget i vest.

19 Detaljreguleringsplan for hyttefelt vest for Hestetjern Side 18 Planområdet er lokalisert til et lavereliggende skogsparti sør for Breivann, beliggende mellom de skogkledde åsene med Heklingkollen og Torsrudkollen i øst og Blåmyrkollen og Eikeberget i vest. Området blir i dag godt skjermet av skog mot omgivelsene mot sør og nord. M ot vest er skogen i den senere tid blitt hogd så området eksponeres noe og har således nærvirkning i den retningen, og også fjernvirkning mot åssidene i vest. Området har for øvrig ikke spesiell fjernvirkning. 7.2 Kulturminner og kulturmiljø Fylkeskommunen v/ arkeolog Bengta Ryste foretok befaring i planområdet 13. mai Det ble ikke gjort funn av kulturminner. Følgende bestemmelse er tatt med: Dersom det under arbeider framkommer objekter som kan være automatisk fredete kulturminner, skal arbeidene straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles. Arbeidene kan ikke fortsette før kulturvernmyndighetene har godkjent dette. 7.3 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven Naturverdier - biologisk mangfold Vegetasjon, naturtyper, arter Innenfor planområdet består vegetasjonen hovedsaklig av gran i plantestadie, med innslag av lauvvegetasjon av vesentlig bjørk. Deler av området har et åpent preg som følge av skogsdrift på eiendommen. Terrenget er variert. Det ligger en høyderygg sentralt i område i nord-sør retning, og terrenget heller mot øst og mot vest. Det er en brattere skråning mot bekkedraget som går ut fra Hestetjern. Det er også en brattere skrent i sørvestre del av planområde. Partier fra bekken som renner ut fra Hestetjern Østre Vindfjellbekken har helårs vannføring og rik flora langs sidene. Bekken går i rør under skogsbilvegen som leder til hyttefeltet og som skal være atkomst til dette. Områdene der tiltakene med nye byggeområder for fritidsboliger skal gjennomføres, har ikke spesielle verdifulle naturmiljøer eller vernete eller prioriterte arter, naturtyper eller områder innenfor planområdet. (Kilde: skogoglandskap.no og DN-håndbok 13 endret , og Artsdatabanken; Rødliste for naturtyper 2011). Det er heller ikke påvist arter som befinner seg på Rødlista (Artsdatabanken 2010).

20 Detaljreguleringsplan for hyttefelt vest for Hestetjern Side 19 Planområdet grenser i øst mot bekken som renner ut fra Hestetjern Østre Vindfjellbekken. Bekken har helårs vannføring og rik flora langs sidene. Det er satt av en egen hensynssone Bevaring av naturmiljø, innenfor planområdet - med en bredde på 20 meter fra bekkens vestside. Fugle- og dyreliv Normalt vil en fuglebestands størrelse og utbredelse være, for de fleste arter, bestemt av naturgitte forhold som mattilgang, hekkemuligheter, naturgitte fiender og klima. Urørt skog er interessant som biotop for fugle- og dyrelivet i området. Avvirkning av skog vil påvirke dette bildet, og fugle- og dyrelivet vil variere over tid etter som skogen utvikler seg gjennom suksesjonsstadier. I nærheten til området i Hestetjern er det registrert livskraftig bestand av ørret, og i et myrområde øst for tjernet er det en livskraftig bestand av buttsnutefrosk. Det er ikke registrert spesielle trekkveier for hjortedyr innenfor planområdet, men hjortedyr oppholder seg tidvis i skogområde her. Hyttetomtene, renovasjonsområde, avløpsanlegg og vegareal legger beslag på ca. 33 dekar, noe som vil medføre at hjortedyrene sjeldnere besøker akkurat dette område. De store sammenhengende skogområdene som planområdet grenser inn til, har totalt sett høy diversitet og er variert med hensyn på vegetasjon og landskap, og biologisk mangfold. Om hjortedyr og skogsfugl fortrenges noe som følge av denne utbyggingen, vil skogområdene rundt gi tilfredsstillende biotopforhold for disse. Utbyggingen vil derfor ha liten eller ingen innvirkning av fugle- og dyrelivet i området. Tiltakene har således ikke særlige konsekvenser for det biologiske mangfoldet i området. 7.4 Friluftsliv Vindfjelløypa krysser atkomstvegen til det nye hyttefeltet på oversiktlig sted.

21 Side 20 Planområdet er en del av de store skogområdene som strekker seg fra Larvik og opp mot Skrimfjellene. Vindfjellområde og områdene ved Breivann og Viddaseter er fine turområder. Skogområdene har et godt utviklet sti- og skiløypenett. Vindfjelltraseen går like forbi planområde. Hovedatkomstvegen inn til planområde krysser Vindfjelltraseen. Kryssing av veien skjer i plan og på et oversiktlig sted der skiløpernes fart er liten. Her vil det også være riktig å sørge for nødvendig skilting både for skiløpere og de som ferdes etter vegen som krysser løypa. Dette sikres ved eget rekkefølgekrav i planen. Utbyggingen regnes å ha liten eller ingen negativ konsekvens for friluftslivet i dette område. 7.5 Trafikkforhold Skogsvegen forbi Nordigårdsetra er hovedatkomstvegen til planområde. Ved Hestetjern er eksisterende skogsbilveg regulert som privat veg inn i planområdet. 17 nye hytter regnes som marginalt i forhold til trafikken som dette genererer etter eksisterende atkomstveg fra Vindfjelltunet og forbi Nordigårdsetra til hyttefeltet. Utbygging vil imidlertid gi økt belastning på atkomstvegen i byggeperioden. 7.6 Barns interesser Det legges ikke opp til etablering av noen form for leke- og oppholdsarealer for barn innenfor planområdet. 7.7 Universell utforming Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak, skal det så langt det er mulig ut fra terrengmessige forhold, sikres god tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper. Bygninger og anlegg bør utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor del av befolkningen som mulig. 7.8 Energibehov - energibruk Energibehovet dekkes ved vanlig strømforsyning via jordkabel fra transformatorkiosk i området øst for eksisterende hytteområde ved Hestetjern. 7.9 Støy og støv Det vil i byggeperioden være mer støy og støv enn det en forventer i et hyttefelt. Anleggsperioden vil imidlertid pågå før området blir bygget ut. Tiltaket vil i anleggs- og byggeperioden hva gjelder støy og støv, også ha betydning for eksisterende hyttefelt ved Hestetjern, og Nordigårdsetra som ligger inn til atkomstvegen til feltet. «Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal tilfredsstille kravene i T-1442/2012 kapittel 4: Retningslinjer for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet», gjelder for planområdet og er nedfelt i bestemmelsene. Støvproblematikk vil dreie seg om støv fra bygge- anleggstrafikken langs atkomstvegen til hyttefeltet. Det kan om nødvendig saltes etter vegen for å binde støvet Utslipp til vann og grunn Planområdet ligger i nedslagsfeltet for det vernede Siljanvassdraget. Det planlegges å legge inn vann til hyttene. Resipienten for avløpet vil være Østre Vindfjellbekken som renner ut fra Hestetjern som utgjør østgrensen av planområdet. Planen er derfor å etablere et felles renseanlegg med kjemisk/ biologisk rensing for de 17 hyttene for å unngå eutrofiering i resipienten. Videre for å unngå smittestoffare i resipienten, kan etterpolering (ekstra rensing etter minirenseanlegg) være nødvendig. En etterpoleringsenhet vil stabilisere utløpskvaliteten og sikre mot slamflukt. Se pkt

22 Side Naturressurser Skogen er den viktigste naturressursen innenfor planområdet. Områdene som er regulert til friluftsformål skal sikre tilgjengeligheten til landbruks-, natur- og friluftsområdene omkring, samt verne om mest mulig av terreng og vegetasjon i område, og eksisterende løyper og stier. Vegetasjonen skal skjøttes etter prinsippene for god skogskjøtsel. Byggeområdene innenfor planområde er lokalisert over en høyderygg i landskapet. Her er marka grunnlendt og fjellet stikker delvis opp i dagen. Totalt sett har dette området middels bonitet, og har således middels verdi som produksjonsområde for skog Teknisk infrastruktur Hyttefeltet skal etableres med helårsvei, og godkjent vann- og avløpssystem Vann og avløp Overvann fra tak skal ledes ut i grunnen. Det skal legges inn vann i hyttene. Dette skal skje fra egen borebrønn en eller flere, innenfor planområdet. Således blir det også lagt opp til at avløpet fra hyttene skal føres fram til eget fullrenseanlegg/ minirenseanlegg ved bekkevassdraget som går ut fra Hestetjern, som berører østre del av planområdet, og som skal benyttes som resipient. Planområdet ligger i nedslagsfeltet for det vernede Siljanvassdraget. Planen er derfor å etablere et felles renseanlegg med kjemisk/ biologisk rensing for de 17 hyttene for å unngå eutrofiering i resipienten. Videre for å unngå smittestoffare i resipienten, kan etterpolering (ekstra rensing etter minirenseanlegg) være nødvendig. En etterpoleringsenhet vil stabilisere utløpskvaliteten og sikre mot slamflukt. Slik type renseanlegg vil ha en rense-evne av totalfosfor på 90 %, organisk stoff 90 %, total nitrogen 20 %, og bakterier og virus 99 %. Forurensningsforskriften setter krav til at slike renseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN med nasjonalt tillegg fra juli 2009, som henviser til nasjonale krav gitt i lov eller forskrift, eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Det skal dokumenteres at utløpsvannet over tid tilfredsstiller pålagte krav til rensing. Det kreves tinglyst erklæring fra eier, hvor han påtar seg den økonomiske risikoen dersom rensekravene ikke oppfylles og anlegget må bygges om eller det må bygges nytt anlegg. Det er et krav at renset utslipp skal føres til bekk med helårs vannføring. Kommunen skal godkjenne ansvarshavende foretak ved bygging av avløpsanlegget. Kravene i plan- og bygningslovens 93, forskrift om foretak for ansvarsrett og temaveiledning for godkjenning av foretak legges til grunn for godkjenningen av foretaket. Som dokumentasjon kan sentral godkjenning eller dokumentasjon som tilsvarer søknad om lokal godkjenning av foretak nyttes. Ansvarshavende for byggingen av anlegget er ansvarlig for at anlegget er utført i samsvar med kommunens krav, og skal når anlegget er ferdig bekrefte dette overfor kommunen. Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at kravene kommunen stiller, følges. Kommunen skal føre nødvendig tilsyn av driften av anlegget Rosanalyse Det vises til egen Risiko- og sårbarhetsanalyse for prosjektet.

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning:

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN...3 1.1 Formål og bakgrunn...3 2 PLANSTATUS...3

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, områderegulering. HOLMENGA Eidsvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, områderegulering. HOLMENGA Eidsvoll kommune Planbeskrivelse Holmenga, 25.4.2014 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, områderegulering HOLMENGA Eidsvoll kommune Bilde av terrengmodell, sett fra Staviåsen Forside: Bilde hentet ut av en terrengmodell,

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING.

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune PlanID: 201219 Dato: 09.03.2015 PLANBESKRIVELSE Bilder av planområdet Utarbeidet for: KJELLANDSHEIA AS 3356 Kjellandsheia Syd, områdeplan, planbeskrivelse

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer