Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør."

Transkript

1 Planbeskrivelse DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Foto: John Lie Sist revidert:

2 Side 1 FORORD Grunneier Unni Steinsholt er tiltakshaver for arbeidet med reguleringsplanen på deler av sin eiendom i området vest for Hestetjern Tiltaket er satt av til formål for fritidsbebyggelse i arealdelen til kommuneplanen for Lardal kommune, og er vurdert til ikke å komme inn under kravene til konsekvensutredning. Arbeidet med reguleringsplanen for hytteområdet vest for Hestetjern utføres av landskapsarkitekt John Lie i samarbeid med grunneier. Det konkluderes med at tiltaket ikke har særlige negative virkninger på miljø, naturressurser og samfunn. Reguleringsplanen blir behandlet i og sendt ut på høring til offentlige instanser, naboer og berørte parter. Frist for merknader vil gå fram av avisannonse og brev.

3 Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Bakgrunn Hensikten med planen Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold Krav om konsekvensutredning Planprosessen Medvirkningsprosess, varsel om oppstart Avklaring med offentlige myndigheter Brukermedvirkning Planstatus og rammebetingelser Overordnede planer Gjeldende reguleringsplan Tilgrensende planer Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Beliggenhet Dagens arealbruk Landskap Kulturminner og kulturmiljø Naturverdier Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk Landbruk - skog Trafikkforhold Barns interesser Teknisk infrastruktur vann og avløp, renovasjon, strømforsyning Grunnforhold Risiko og sårbarhet Beskrivelse av planforslaget Planlagt arealbruk Reguleringsformål Gjennomgang av reguleringsformål Bebyggelse og anlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift Tilknytning til infrastruktur Trafikkløsning Kjøreatkomst tilknytning til overordnet vegnett Krav til samtidig opparbeidelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. 6.5 Miljøoppfølging - miljøtiltak Universell utforming Naturressurser - skog Kulturminner Plan for vann og avløp Plan for avfallshenting Rekkefølgebestemmelser Krav vedrørende vegetasjon Vann og avløp Annen teknisk infrastruktur Krav vedrørende skilting av Vindfjellløypa Virkninger/ konsekvenser av planforslaget Landskapsbilde Nær- og fjernvirkning Kulturminner og kulturmiljø Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven Naturverdier - biologisk mangfold Friluftsliv Trafikkforhold Barns interesser... 20

4 Side Universell utforming Energibehov - energibruk Støy og støv Utslipp til vann og grunn Naturressurser Teknisk infrastruktur Vann og avløp Rosanalyse Samfunnsmessige konsekvenser Innkomne innspill Referanser... 25

5 Side 4 1. Sammendrag Detaljreguleringen sikrer etableringen av et nytt hyttefelt vest for Hestetjern på eiendommen gnr 74/ bnr 4. Planbeskrivelsen belyser virkningene av tiltaket med hensyn på følgende tema: Landskapsbilde Kulturminner og kulturmiljø Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven herunder naturverdier, biologisk mangfold, verdifull vegetasjon og økologiske funksjoner Friluftsliv Trafikkforhold Barns interesser Universell tilgjengelighet Energibehov - energibruk Naturressurser Teknisk infrastruktur herunder vann og avløp, trafo med mer ROS Samfunnsmessige konsekvenser Med bakgrunn de virkninger tiltaket vil ha på omgivelsene, konkluderes det med at tiltaket ikke er til særlig ulempe for miljø og samfunn i området. 2. Bakgrunn Planens geografiske avgrensning i forhold til omgivelsene.

6 Side Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette for at det kan bygges 17 nye hytter på området. 2.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold Grunneier Unni Steinsholt er forslagsstiller for prosjektet. er ansvarlig planlegger. Følgende eiendommer inngår i planområdet: Gnr Bnr Navn Hjemmelshaver 74 1, 8 Unni Steinsholt, Skiensveien Steinsholt Kjetil Styrvold, Lofstadveien 13, 3277 Steinsholt Tabell: Berørte eiendommer 2.3 Krav om konsekvensutredning Tiltaket er vist som område for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Ut fra en vurdering av utredningsplikten i hht 3, 4 Vedlegg II, og omfanget av 17 nye hyttetomter inn til eksisterende hyttefelt ved Hestetjern, vurderes tiltaket å få marginale virkninger i forhold til landskap og natur. Det vil ikke være nødvendig å utrede konsekvensene av tiltaket i hht til KU-forskriftens 3, 4 Vedlegg II, så lenge det gjøres tilfredsstillende utredninger og vurderinger i planbeskrivelsen. 3. Planprosessen 3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart Oppstart av planarbeid ble annonsert i Østlandsposten ca. 14. november Det ble sendt varsel om oppstart den 10. november 2013, i form av brev, til: Grunneiere som er berørt av planarbeidet samt berørte og tilgrensende nabo- og hytteeiendommer Fylkesmannen i Vestfold Vestfold fylkeskommune Statens vegvesen NVE Med flere Frist for merknader ble satt til Avklaring med offentlige myndigheter Det ble avholdt oppstartsmøte med mandag , representert ved Morten Ulleberg, sammen med Thyge Steinsholt for grunneier, og konsulent John Lie. Før planarbeidet ble varslet i samsvar med Plan- og bygningslovens krav, ble annonsetekst med oversiktskart diskutert og avklart med kommunen. 3.3 Brukermedvirkning Hytteeiere og tomteeiere i hytteområdet ved Hestetjern er tilskrevet og gitt varsel om planarbeidet.

7 Side 6 Det er vurdert som ikke nødvending å ha eget informasjonsmøte om plansaken. Annonsen for varsling av planarbeid slik den fremstod i Østlandsposten Planstatus og rammebetingelser 4.1 Overordnede planer Området som reguleres er avsatt til framtidig utbyggingsområde for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel , og som ble godkjent

8 Side 7 Det videre reguleringsplanarbeidet vil etterkomme kommuneplanens tilhørende bestemmelser og retningslinjer. 4.2 Gjeldende reguleringsplan Det er ingen gjeldende reguleringsplan for området. 4.3 Tilgrensende planer Det er ingen tilgrensende plan til planområdet, men like øst for dette ligger eksisterende hyttefelt ved Hestetjern. Sør for eksisterende hytteområde ved Hestetjern, er det også avsatt et område i kommuneplanens arealdel for utbygging av hytter. Dette vil ikke innvirke direkte på denne planen. 5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 5.2 Beliggenhet Dagens arealbruk Området ligger like vest for eksisterende hytteområde ved Hestetjern. Avstanden til Breivann som ligger nord for planområde, er ca. 1,3 km. Avstanden fra Fv32 er 2,2 km. Fra Nordigårdsetra er det 0,7 km. Planområdet måler noe over 60 dekar. Søndre del av planområde. Foto: John Lie Nordvestre del av planområde. Foto: John Lie

9 Side 8 Flyfoto viser dagens arealbruk SKOG planområdet i stiplet grønn linje. 5.3 Landskap Planområdet ligger i et skoglandskap med varierende terreng. Området preges av å være underlagt ordinær skogskjøtsel, og har i dag liten variasjon i hogstklassenivå med hogstflater og plantefelt av gran. Bekkedraget fra Hestetjern utgjør planområdets østre avgrensning. Planområdet ligger i høydeintervallet moh. 5.4 Kulturminner og kulturmiljø Planområdet er tidligere blitt registrert med hensyn på kulturminner. Det skjedde i forbindelse med varsling av planarbeidet i Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner og det vil ikke være behov for ytterligere registreringer i området. Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven 9 er dermed oppfylt. Det understrekes likevel at stanse- og meldeplikten etter kulturminneloven 8 annet ledd første punktum må fanges opp i reguleringsbestemmelsene. Det vises til Vestfold fylkeskommunes brev datert Naturverdier Det er ikke registrert spesielle naturverdier innenfor planområdet. Arealene innenfor planområdet består i dag av skoggrunn og opparbeidet skogsbilvei med snuplass. Vassdraget fra Hestetjern starten på Østre Vindfjellbekken - som ledes til Sandåa som igjen renner ut i Gorningen i Siljanvassdraget, er et lite bekkedrag med helårs vannføring.

10 Detaljreguleringsplan for hyttefelt vest for Hestetjern Bekkedraget fra Hestetjern Side 9 Skogbestand nordøst i planområdet 5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk Vindfjelløypa berører så vidt planområdets sørøstre del, og krysser ved regulert atkomstveg øst for bekkedraget fra Hestetjern. Vindfjellløypa er en viktig skiløypetrasé for allmennheten og hytteeiere i området og sørger for god forbindelse til store friluftsområder mot Breivann, Vindfjell og Viddaseter-/ Årumområde. Skogområdene omkring planområdet benyttes også til bærplukking, jakt og fiske. Vannene i nærheten, som Breivann og Langevann, er fine fiskevann. Idylliske Hestetjern ligger like øst for planområdet. Tjernet har levedyktig ørretbestand.

11 Detaljreguleringsplan for hyttefelt vest for Hestetjern Side Landbruk - skog Områdene innenfor planområdet består av hovedsakelig høy og middels bonitets skog, med ca. prosentfordeling 20/80. HB: Høy bonitet, MB: middels bonitet, LB: lav bonitet. Kollen i bakgrunnen der enkelttrær er satt igjen, utgjør vestre del av planområdet

12 Detaljreguleringsplan for hyttefelt vest for Hestetjern Planområdet i sør Side 11 Nordvestlig del av planområdet Skogen er underlagt ordinær skogskjøtsel, og området bærer preg av flatehogst. Det går i dag en skogsbilveg som driftsveg gjennom området. 5.9 Trafikkforhold Planområdet har atkomst fra Fv32 Skiensvegen via vegen som går inn ved Vindfjellhytta, forbi Nordigårdsetra og opp til Hestetjern. En skogsbilveg er bygget fra Hestetjern og inn i planområde fra øst. Denne vegen skal være fremtidig atkomstveg til hytteområdet Barns interesser Det er ikke spesielle forhold innenfor planområde som er av betydning for barns lek og opphold i friluft. Hestetjern som ligger like vest for planområdet har levedyktig ørretbestand og nyttes til fiske. Friluftsliv kan utøves i skogområdene omkring, med sti- og skiløypeforbindelse til blant annet Breivannområde som ligger ca. 1,3 km nord for planområdet Teknisk infrastruktur vann og avløp, renovasjon, strømforsyning Renovasjonsområde og transformatorkiosk ved Hestetjern. Det er strømforsyning til området, men ikke vann- og avløp. Transformatorkiosk ligger sentralt i eksisterende hyttefelt ved Hestetjern. Eksisterende renovasjonsområde ligger ved innkjøringen til dette hyttefeltet.

13 Side 12 Renovasjonsområde og transformatorkiosk ligger ved innkjøringen til eksisterende hyttefelt ved Hestetjern Grunnforhold Det er stabile grunnforhold innenfor planområdet. Løsmasse over fjellgrunnen består av faste morenelag i forskjellig dybde Risiko og sårbarhet Bekken som går ut fra Hestetjern utgjør delvis avgrensningen av planområdet i øst, og er et naturmiljø innenfor planområdet det må tas spesielle hensyn til. Det er ikke ras- eller flomfare innenfor planområde. 6. Beskrivelse av planforslaget Planområdet er på i alt omkring 62 dekar, og avgrenset som vist på plankartet i målestokk 1:1000. Av totalt areal innenfor planområdet utgjør byggeområdene for fritidsboliger ca. 25 dekar. Ved BYA=150 m2 for hytteområdene FRF1-6, tilsier dette totalt bebygd område på ca. 2,55 dekar. Friluftsområdene omfatter ca. 30 dekar. Veger og plasser legger beslag på ca. 6 dekar. Planforslaget har navnet: Detaljreguleringsplan for hyttefelt vest for Hestetjern. Grense for planområdet er: Mot øst: Bekkedraget som går ut fra Hestetjern Mot sør og vest: Skogområde Mot nord: Skogområde 6.1 Planlagt arealbruk Hovedformålet i reguleringsplanen vil være Fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg.

14 Side Reguleringsformål Planområdet omfattes av følgende formål: REGULERINGSFORMÅL, PBL Bebyggelse og anlegg nr. 1 Kartkode Kode Rp Areal - daa Fritidsbebyggelse - frittliggende Renovasjonsanlegg Avløpsanlegg 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur nr. 2 Kjøreveg Annen veggrunn tekniske anlegg Kombinert teknisk infrastruktur kjørveg/ skiløype/ sti BFF1-6 BRE1 BAV1 SKV1-6 SVT ,23 daa 0,63 daa 0,39 daa 2,97 daa 2,79 daa SKI ,08 daa 3. Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift nr. 5 Friluftsformål LF ,58 daa 4. Hensynssoner Bevaring naturmiljø H560_1-2 H560 5,55 daa LINJESYMBOL Plangrense Ltema 1201 Formålsgrense Ltema 1202 Grense for angitt hensynssone AngitHensyn Grense Tomtegrense Ltema 1203 Byggegrense Ltema 1211 Regulert senterlinje Ltema 1221 Måle- og avstandslinje Ltema 1259 Midtlinje vassdrag Ltema 1262 Formål og arealoversikt 6.2 Gjennomgang av reguleringsformål Bebyggelse og anlegg Område Fritidsbebyggelse - frittliggende BFF1-6 Område BFF1-6 er hovedformålet for planen, og viser 17 nye hyttetomter fordelt på 6 delfelt. Innenfor områdene bygging av hytter skje i samsvar med bestemmelsene knyttet til formålet. Planområdet utgjør til sammen ca. 62 dekar. Ca. 25 dekar av dette er byggeområder for hytter, Dette tilsier en gjennomsnittlig tomtestørrelse på omkring 1488 kvadratmeter. Tomtestrukturen slik den er vist tilsier maksimal utnytting. Med en maks BYA=150 m2 for hver av tomtene, vil en kunne bebygge ca. 2,55 dekar av totalarealet på 62 dekar. Område for renovasjonsanlegg BRE1 Det skal anlegges område for plassering av søppelholdere/ evt. containere like ved innkjøringen til hyttefeltet. Område er på ca. 0,5 dekar og har egen avkjørsel fra hovedveien inn i hyttefeltet.

15 Side 14 Område for vann og avløpsanlegg BAV1 Det legges opp til etablering av renseanlegg sørøst i planområdet ved innkjøringen av hyttefeltet. Område er på ca. 1,0 dekar og har egen avkjørsel fra hovedveien inn i hyttefeltet. Planforslaget med sine forskjellige formål Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg SKV1-9 Veiområde SKV1 privat felles vei, er hovedatkomstvei som går fra Fv32 via Nordigårdsetra og eksisterende hyttefelt ved Hestetjern til det nye hyttefeltet. Øvrige veier SKV2-9 felles private veier, er internveier i hyttefeltet. Bredder og byggegrenser i forhold til midtlinje veg, går fram av plankartet. Annen veggrunn tekniske anlegg - SVT Annen veggrunn skal sikre grøfteprofil for drenering av vann og opplagring av snø med mer. Kombinert teknisk infrastruktur kjøreveg/ skiløype/ sti SKI1-3 SKI-områdene skal sikre kryssende skiløype - Vindfjelløypa Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift Friluftsformål BFF1-3 Områdene BFF1-3 er friluftsområder som ligger inntil byggeområdene for hytter og skogområdene omkring planområdet. Friluftsområdene innenfor planområdet utgjør ca. 30 dekar. Skogskjøtsel som styrker områdets rekreasjonskvalitet og landskapsopplevelse, og enkle tiltak for å legge til rette for allment friluftsliv er tillatt. Flatehogst er ikke tillatt.

16 Side Tilknytning til infrastruktur Det er etablert strømtilførsel til Hestetjern og kopling vil skje fra transformatorkiosk ved eksisterende hyttefelt. Fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. skal innenfor planområdet legges som jordkabler. 6.4 Trafikkløsning Kjøreatkomst tilknytning til overordnet vegnett Det er sammenhengende veisystem fra avkjørselen fra FV32 ved Vindfjellhytta og opp til hyttefeltet ved Hestetjern via Nordigårdsetra. Siste strekning fra eksisterende hyttefelt ved Hestetjern og inn i nytt hyttefelt, er regulert til veiformål i planen. 6.5 Miljøoppfølging - miljøtiltak Det skal være etablert renovasjonsordning for hytteområdet, knyttet til eget område ved innkjøringen til feltet. Videre legges det opp til fullrensing av avløpet fra hyttene, ved etablering av renseanlegg i eget område ved innkjøringen til feltet. 6.6 Universell utforming Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak innenfor hyttefeltet, skal det så langt det er mulig ut fra terrengmessige forhold, sikres god tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper. 6.7 Naturressurser - skog Skogen innenfor planområdet er regulert til friluftsområde. Skogskjøtsel som styrker områdets rekreasjonskvalitet og landskapsopplevelse, og enkle tiltak for å legge til rette for allment friluftsliv er tillatt. Flatehogst er ikke tillatt. 6.8 Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet, og planen viser ingen hensynsone for vern av kulturminner. Meldeplikten etter kulturminneloven er tatt med i bestemmelsene til planen. 6.9 Plan for vann og avløp Det skal legges inn vann i hyttene. Således blir det også lagt opp til avløp fra hyttene, til eget fullrenseanlegg lagt nært opp til atkomstvegen til hyttefeltet og nede ved bekkeløpet som går ut fra Hestetjern, og som blir resipient for renset avløpsvann. Planen er å etablere et felles renseanlegg med kjemisk/ biologisk rensing av avløp fra hyttene for å unngå eutrofiering i resipienten. Det skal lages egen plan for vann- og avløp. Dette er nedfelt i bestemmelsene som eget dokumentasjonskrav Plan for avfallshenting Det skal legges opp til kommunal ordning for avfallshenting ved hyttefeltet fra eget regulert område for renovasjon.

17 Side Rekkefølgebestemmelser Krav vedrørende vegetasjon Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det foreligger tillatelse til tiltak, og kan bare gjøres innenfor det området som tillatelsen omfatter Vann og avløp Før søknad om tillatelse til tiltak kan fremmes for behandling, eller annet ikke søknadspliktig tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven 1-6 kan utføres, må det foreligge vann- og avløpsplan godkjent av kommunen. Planen skal inneholde: - Tillatelse etter forurensingsloven til utslipp av avløpsvann fra alle 17 hytter som er planlagt bygd. - Dokumentasjon av at alle 17 hytter får tilstrekkelig forsyning av sanitærvann og av drikkevann. - Dokumentasjon på hvordan framføring av vann- og avløpsledninger skal løses. - Dokumentasjon på hvordan håndtering av overvann fra bebygd areal og terreng skal løses Annen teknisk infrastruktur Før søknad om tiltak innenfor byggeområdene BFF1-6 kan fremmes for behandling må følgende være utført: - Veger og ledninger for vann, avløp og elforsyning med videre skal være ført fram til den tomten søknad om tiltak gjelder for. - Skjæringer, fyllinger, grøfteløp og andre terrenginngrep skal være klargjort med jorddekke for tilsåing eller naturlig revegetering - Anleggene for vannforsyning, avløpsrensing og renovasjon skal være ferdigstilt og klargjort for drift Krav vedrørende skilting av Vindfjellløypa Før søknad om tiltak innenfor byggeområdene BFF1-6 fremmes for behandling, skal det merkes med skilt «kryssing av skiløype» der Vindfjelløypa krysser atkomstvegen inn i hyttefeltet. Likeledes skal det merkes med skilt «kryssing av bilveg» ca meter inn i løypa på hver side av kjørevegen. 7. Virkninger/ konsekvenser av planforslaget 7.1 Landskapsbilde Planområde ligger i et utpreget skoglandskap der granskogen er dominerende i vegetasjonsbilde. Myrdrag, vann og små tjern, høyderygger der fjellgrunnen er synlig oppe i dagen og der vegetasjon av gran, furu og bjørk finner grobunn, gir landskapet omkring et variert preg. Planområdets byggeområder og veiareal dekker et areal på 33 dekar, og fotavtrykket av hyttebebyggelsen vil utgjøre maksimalt 150 m2 for hver tomt dvs. ca. 2,55 dekar, som er et lite areal. Utbyggingen vil derfor ha marginale negative konsekvenser for landskapet og opplevelsen av dette.

18 Detaljreguleringsplan for hyttefelt vest for Hestetjern Side Nær- og fjernvirkning Det er åpen hogstflate mellom området der de nye hyttene skal etableres og Breivannvegen. Området får fjernvirkning mot Breivannvegen vest for hogstflaten inn til ny ungskog er etablert om ca år. Planområdet er lokalisert til et lavereliggende skogsparti sør for Breivann, beliggende mellom de skogkledde åsene med Heklingkollen og Torsrudkollen i øst og Blåmyrkollen og Eikeberget i vest.

19 Detaljreguleringsplan for hyttefelt vest for Hestetjern Side 18 Planområdet er lokalisert til et lavereliggende skogsparti sør for Breivann, beliggende mellom de skogkledde åsene med Heklingkollen og Torsrudkollen i øst og Blåmyrkollen og Eikeberget i vest. Området blir i dag godt skjermet av skog mot omgivelsene mot sør og nord. M ot vest er skogen i den senere tid blitt hogd så området eksponeres noe og har således nærvirkning i den retningen, og også fjernvirkning mot åssidene i vest. Området har for øvrig ikke spesiell fjernvirkning. 7.2 Kulturminner og kulturmiljø Fylkeskommunen v/ arkeolog Bengta Ryste foretok befaring i planområdet 13. mai Det ble ikke gjort funn av kulturminner. Følgende bestemmelse er tatt med: Dersom det under arbeider framkommer objekter som kan være automatisk fredete kulturminner, skal arbeidene straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles. Arbeidene kan ikke fortsette før kulturvernmyndighetene har godkjent dette. 7.3 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven Naturverdier - biologisk mangfold Vegetasjon, naturtyper, arter Innenfor planområdet består vegetasjonen hovedsaklig av gran i plantestadie, med innslag av lauvvegetasjon av vesentlig bjørk. Deler av området har et åpent preg som følge av skogsdrift på eiendommen. Terrenget er variert. Det ligger en høyderygg sentralt i område i nord-sør retning, og terrenget heller mot øst og mot vest. Det er en brattere skråning mot bekkedraget som går ut fra Hestetjern. Det er også en brattere skrent i sørvestre del av planområde. Partier fra bekken som renner ut fra Hestetjern Østre Vindfjellbekken har helårs vannføring og rik flora langs sidene. Bekken går i rør under skogsbilvegen som leder til hyttefeltet og som skal være atkomst til dette. Områdene der tiltakene med nye byggeområder for fritidsboliger skal gjennomføres, har ikke spesielle verdifulle naturmiljøer eller vernete eller prioriterte arter, naturtyper eller områder innenfor planområdet. (Kilde: skogoglandskap.no og DN-håndbok 13 endret , og Artsdatabanken; Rødliste for naturtyper 2011). Det er heller ikke påvist arter som befinner seg på Rødlista (Artsdatabanken 2010).

20 Detaljreguleringsplan for hyttefelt vest for Hestetjern Side 19 Planområdet grenser i øst mot bekken som renner ut fra Hestetjern Østre Vindfjellbekken. Bekken har helårs vannføring og rik flora langs sidene. Det er satt av en egen hensynssone Bevaring av naturmiljø, innenfor planområdet - med en bredde på 20 meter fra bekkens vestside. Fugle- og dyreliv Normalt vil en fuglebestands størrelse og utbredelse være, for de fleste arter, bestemt av naturgitte forhold som mattilgang, hekkemuligheter, naturgitte fiender og klima. Urørt skog er interessant som biotop for fugle- og dyrelivet i området. Avvirkning av skog vil påvirke dette bildet, og fugle- og dyrelivet vil variere over tid etter som skogen utvikler seg gjennom suksesjonsstadier. I nærheten til området i Hestetjern er det registrert livskraftig bestand av ørret, og i et myrområde øst for tjernet er det en livskraftig bestand av buttsnutefrosk. Det er ikke registrert spesielle trekkveier for hjortedyr innenfor planområdet, men hjortedyr oppholder seg tidvis i skogområde her. Hyttetomtene, renovasjonsområde, avløpsanlegg og vegareal legger beslag på ca. 33 dekar, noe som vil medføre at hjortedyrene sjeldnere besøker akkurat dette område. De store sammenhengende skogområdene som planområdet grenser inn til, har totalt sett høy diversitet og er variert med hensyn på vegetasjon og landskap, og biologisk mangfold. Om hjortedyr og skogsfugl fortrenges noe som følge av denne utbyggingen, vil skogområdene rundt gi tilfredsstillende biotopforhold for disse. Utbyggingen vil derfor ha liten eller ingen innvirkning av fugle- og dyrelivet i området. Tiltakene har således ikke særlige konsekvenser for det biologiske mangfoldet i området. 7.4 Friluftsliv Vindfjelløypa krysser atkomstvegen til det nye hyttefeltet på oversiktlig sted.

21 Side 20 Planområdet er en del av de store skogområdene som strekker seg fra Larvik og opp mot Skrimfjellene. Vindfjellområde og områdene ved Breivann og Viddaseter er fine turområder. Skogområdene har et godt utviklet sti- og skiløypenett. Vindfjelltraseen går like forbi planområde. Hovedatkomstvegen inn til planområde krysser Vindfjelltraseen. Kryssing av veien skjer i plan og på et oversiktlig sted der skiløpernes fart er liten. Her vil det også være riktig å sørge for nødvendig skilting både for skiløpere og de som ferdes etter vegen som krysser løypa. Dette sikres ved eget rekkefølgekrav i planen. Utbyggingen regnes å ha liten eller ingen negativ konsekvens for friluftslivet i dette område. 7.5 Trafikkforhold Skogsvegen forbi Nordigårdsetra er hovedatkomstvegen til planområde. Ved Hestetjern er eksisterende skogsbilveg regulert som privat veg inn i planområdet. 17 nye hytter regnes som marginalt i forhold til trafikken som dette genererer etter eksisterende atkomstveg fra Vindfjelltunet og forbi Nordigårdsetra til hyttefeltet. Utbygging vil imidlertid gi økt belastning på atkomstvegen i byggeperioden. 7.6 Barns interesser Det legges ikke opp til etablering av noen form for leke- og oppholdsarealer for barn innenfor planområdet. 7.7 Universell utforming Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak, skal det så langt det er mulig ut fra terrengmessige forhold, sikres god tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper. Bygninger og anlegg bør utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor del av befolkningen som mulig. 7.8 Energibehov - energibruk Energibehovet dekkes ved vanlig strømforsyning via jordkabel fra transformatorkiosk i området øst for eksisterende hytteområde ved Hestetjern. 7.9 Støy og støv Det vil i byggeperioden være mer støy og støv enn det en forventer i et hyttefelt. Anleggsperioden vil imidlertid pågå før området blir bygget ut. Tiltaket vil i anleggs- og byggeperioden hva gjelder støy og støv, også ha betydning for eksisterende hyttefelt ved Hestetjern, og Nordigårdsetra som ligger inn til atkomstvegen til feltet. «Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal tilfredsstille kravene i T-1442/2012 kapittel 4: Retningslinjer for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet», gjelder for planområdet og er nedfelt i bestemmelsene. Støvproblematikk vil dreie seg om støv fra bygge- anleggstrafikken langs atkomstvegen til hyttefeltet. Det kan om nødvendig saltes etter vegen for å binde støvet Utslipp til vann og grunn Planområdet ligger i nedslagsfeltet for det vernede Siljanvassdraget. Det planlegges å legge inn vann til hyttene. Resipienten for avløpet vil være Østre Vindfjellbekken som renner ut fra Hestetjern som utgjør østgrensen av planområdet. Planen er derfor å etablere et felles renseanlegg med kjemisk/ biologisk rensing for de 17 hyttene for å unngå eutrofiering i resipienten. Videre for å unngå smittestoffare i resipienten, kan etterpolering (ekstra rensing etter minirenseanlegg) være nødvendig. En etterpoleringsenhet vil stabilisere utløpskvaliteten og sikre mot slamflukt. Se pkt

22 Side Naturressurser Skogen er den viktigste naturressursen innenfor planområdet. Områdene som er regulert til friluftsformål skal sikre tilgjengeligheten til landbruks-, natur- og friluftsområdene omkring, samt verne om mest mulig av terreng og vegetasjon i område, og eksisterende løyper og stier. Vegetasjonen skal skjøttes etter prinsippene for god skogskjøtsel. Byggeområdene innenfor planområde er lokalisert over en høyderygg i landskapet. Her er marka grunnlendt og fjellet stikker delvis opp i dagen. Totalt sett har dette området middels bonitet, og har således middels verdi som produksjonsområde for skog Teknisk infrastruktur Hyttefeltet skal etableres med helårsvei, og godkjent vann- og avløpssystem Vann og avløp Overvann fra tak skal ledes ut i grunnen. Det skal legges inn vann i hyttene. Dette skal skje fra egen borebrønn en eller flere, innenfor planområdet. Således blir det også lagt opp til at avløpet fra hyttene skal føres fram til eget fullrenseanlegg/ minirenseanlegg ved bekkevassdraget som går ut fra Hestetjern, som berører østre del av planområdet, og som skal benyttes som resipient. Planområdet ligger i nedslagsfeltet for det vernede Siljanvassdraget. Planen er derfor å etablere et felles renseanlegg med kjemisk/ biologisk rensing for de 17 hyttene for å unngå eutrofiering i resipienten. Videre for å unngå smittestoffare i resipienten, kan etterpolering (ekstra rensing etter minirenseanlegg) være nødvendig. En etterpoleringsenhet vil stabilisere utløpskvaliteten og sikre mot slamflukt. Slik type renseanlegg vil ha en rense-evne av totalfosfor på 90 %, organisk stoff 90 %, total nitrogen 20 %, og bakterier og virus 99 %. Forurensningsforskriften setter krav til at slike renseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN med nasjonalt tillegg fra juli 2009, som henviser til nasjonale krav gitt i lov eller forskrift, eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Det skal dokumenteres at utløpsvannet over tid tilfredsstiller pålagte krav til rensing. Det kreves tinglyst erklæring fra eier, hvor han påtar seg den økonomiske risikoen dersom rensekravene ikke oppfylles og anlegget må bygges om eller det må bygges nytt anlegg. Det er et krav at renset utslipp skal føres til bekk med helårs vannføring. Kommunen skal godkjenne ansvarshavende foretak ved bygging av avløpsanlegget. Kravene i plan- og bygningslovens 93, forskrift om foretak for ansvarsrett og temaveiledning for godkjenning av foretak legges til grunn for godkjenningen av foretaket. Som dokumentasjon kan sentral godkjenning eller dokumentasjon som tilsvarer søknad om lokal godkjenning av foretak nyttes. Ansvarshavende for byggingen av anlegget er ansvarlig for at anlegget er utført i samsvar med kommunens krav, og skal når anlegget er ferdig bekrefte dette overfor kommunen. Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at kravene kommunen stiller, følges. Kommunen skal føre nødvendig tilsyn av driften av anlegget Rosanalyse Det vises til egen Risiko- og sårbarhetsanalyse for prosjektet.

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Storstøllie sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Planområde omfatter Storstøllie

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Deler av planområdet sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Storstølvegen med avkjørselen

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget Reguleringsplan for Langbråten hyttefelt Drangedal kommune Beskrivelse av planforslaget Innholdsfortegnelse Hensikten med planen... 3 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold... 3 Utbyggingsavtaler...

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1

Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1 Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR «BJONSKOG PRIVATALMENNING - HYTTEFELT VED NORDRE ESPETJERN» Reguleringsplanen for Nordre Espetjern ble vedtatt 19.06.1986.

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 OMRÅDEREGULERING GRØNLIA HYTTEFELT Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 Plannavn: Grønlia hyttefelt Nasjonal PlanID: 1636 20130003 Meldal kommune

Detaljer

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Sirdal kommune Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Iht. plan- og bygningsloven, 2008, 12.5, 6 og 7. Plankart datert : 05.07.2012 Siste endring datert: 19.07.2012 1 Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd.

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd. PLANBESKRIVELSE 0830_NR 201413 Detaljregulering for Ånundsbuoddane hyttefelt Utarbeidet av Gunnar Hallsteinsen siv ark mnal 05.10.2015 1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE RYTTERSPRANGET TERRASSE

PLANBESKRIVELSE RYTTERSPRANGET TERRASSE PLANBESKRIVELSE RYTTERSPRANGET TERRASSE Oppdragsgiver: Gautefalltomter AS Oppdrag: Rytterspranget Terrasse, felt H5 planid: 20160002 Skrevet av: Henning Borgeraas Kvalitetskontroll Peder Vidnes Innholdsfortegnelse

Detaljer

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3. PLANPROSESS

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2015/827-6 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/ Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2015/9151-9 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg 1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering Haugneset plannr

Planbeskrivelse for detaljregulering Haugneset plannr Planbeskrivelse for detaljregulering Haugneset plannr 1502201110 1. Sammendrag Saken gjelder detaljregulering for Haugneset med fortetting av 4 ny hyttetomter rundt tunet for et småbruk der det er et mål

Detaljer

Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse

Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse Målselv kommune, Plan ID 19242011005 Kjersti Jenssen Arkitektkontor Fjellfroskvatn 9334 Øverbygd Mobil 95 45 45 77 E-post: kjersti@kjerark.no

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde i Rendalen kommune 14.02.2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 08.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

Bestemmelser til Reguleringsplan for Solsteinslie østre del Bestemmelsene er vedtatt: Bestemmelsene er sist revidert: 23.07.2015

Bestemmelser til Reguleringsplan for Solsteinslie østre del Bestemmelsene er vedtatt: Bestemmelsene er sist revidert: 23.07.2015 Side 1 Bestemmelser til Reguleringsplan for Solsteinslie østre del Bestemmelsene er vedtatt: Bestemmelsene er sist revidert: 23.07.2015 1 PLANENS FORMÅL Formålet med planarbeidet er å legge til rette for

Detaljer

Hagenosdalen hyttefelt i Rendalen kommune

Hagenosdalen hyttefelt i Rendalen kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Hagenosdalen hyttefelt i Rendalen kommune 22.02.2013 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn s 3 1.1 Hensikten

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge området til rette for fritidsbebyggelse. 2

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for Gullhaugen, felt M Fåvang Østfjell Ringebu kommune. Planen er utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for Gullhaugen, felt M Fåvang Østfjell Ringebu kommune. Planen er utarbeidet av: PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for Gullhaugen, felt M Fåvang Østfjell Ringebu kommune Planen er utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Planprosess... 3 1.3 Hensikten

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring JEVNAKER KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring Dato dd.mm.åååå Sist revidert 21.02.17 Plan nr. 0532 72 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå

Detaljer

Rendalen kommune. Reguleringsbestemmelser for Renåtangen hyttefelt Planid

Rendalen kommune. Reguleringsbestemmelser for Renåtangen hyttefelt Planid Rendalen kommune Reguleringsbestemmelser for Renåtangen hyttefelt Planid 201404 Revidert dato: 3.3.2016 Det regulerte området er vist på plankart. Følgende dokumenter inngår i reguleringsplanen: - Planbeskrivelse

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/704 /21463/11- PLNID 1745 Marit Engseth Telefon: 77 79 03 01 12.05.2011 PLAN- 1745- ADKOMSTVEG TIL SANDSLETTA I SKARSFJORD

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for Havneberget Fredrikstad kommune PLAN ID

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for Havneberget Fredrikstad kommune PLAN ID REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Havneberget Fredrikstad kommune PLAN ID 0106 1061 Planbestemmelser datert : 2015.07.01 Dato for siste rev. av bestemmelsene : 2016.09.07 Dato for kommunestyrets

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt.

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. Dato for siste revisjon av plankartet: 18.03.13, 19.9.2013 Dato for siste revisjon av planbeskrivelse: 18.03.2013. 1. Bakgrunn / intensjon I tråd med den generelle samfunnsutviklingen,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Detaljregulering HUMMELFJELL HYTTEGREND IV i Os kommune Planid: RD_67 21.03.2013 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT

DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT Planident: 201704 Utarbeidet dato: 10.02.2017 Revidert dato: 30.05.2017 Vedtatt i kommunestyret: 31.08.2017 REGULERINGSENDRING I EIDE KOMMUNE DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 01.06.2015 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3 5 Grunnforhold...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er datert 29.04.2013, sak nr. 31/13, sist rev. 12.01.2017. Mindre endring vedtatt av kommunestyret 27.10.2014,

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

Kvednhus Hyttefelt Skailand, gnr.123 bnr.5, Eigersund. Planbeskrivelse

Kvednhus Hyttefelt Skailand, gnr.123 bnr.5, Eigersund. Planbeskrivelse Kvednhus Hyttefelt Skailand, gnr.123 bnr.5, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune 15.08.2017 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering.

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse OMREGULERING BJORLIA HYTTEFELT NORD-ØST i Lesja kommune Planid:5120111 26.05.2011 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT Arkivsak 09/464 Arkivkode 001/2009 Vedtatt Forslag ved 27.5.2009 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune

Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune 1 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Hensikt... 3 2.2 Planstatus... 3 2.3 PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD... 3 2.4 Eksisterende

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Skjeftesosen hyttefelt. Selbu kommune. Eiendom: gnr. 71 bnr. 3

REGULERINGSPLAN FOR. Skjeftesosen hyttefelt. Selbu kommune. Eiendom: gnr. 71 bnr. 3 REGULERINGSPLAN FOR Skjeftesosen hyttefelt Selbu kommune Eiendom: gnr. 71 bnr. 3 Medleasorgaorsasjoa for skogeiere i Ifore og Rowsrtal Sor-Troadelag. Nord-Tro delog. Nordlood og Treor NI 114 6.13 14031

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING SKAVIKA HYTTEFELT LINDESNES KOMMUNE 03.11.2016 Forord På vegne av grunneiere i planområdet legges det med dette fram forslag til planprogram

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SANDVIKLANDET Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SANDVIKLANDET Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning: BAMBLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SANDVIKLANDET Dato for siste revisjon: 03.09.2015 Kommunestyrets godkjenning: 1 GENERELT Disse reguleringsbestemmelsene gjelder

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker gangs behandling - reguleringsplan Samstad Nordre, gbnr. 138/1 ved Sørungen

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker gangs behandling - reguleringsplan Samstad Nordre, gbnr. 138/1 ved Sørungen Selbu kommune Arkivkode: 1664/138/001 Arkivsaksnr: 2015/1624-4 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 17.01.2017 1. gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE Namsos 09.04.2015 Revidert. 10. 08 2015 FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22

Detaljer

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004).

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). PLANBESKRIVELSE: Forslagsstiller: Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12 Arkivsaksnr: 2013/5095 Klassering: L13 Saksbehandler: Arne Ivar Kvistad REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR TORENGÅSEN

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse 198 REGULERINGSPLAN FOR STEINSTØ - GNR. 53/10,24,

Planbeskrivelse 198 REGULERINGSPLAN FOR STEINSTØ - GNR. 53/10,24, Planbeskrivelse 198 REGULERINGSPLAN FOR STEINSTØ - GNR. 53/10,24, COWI AS Rennesøygata 12 5537 Haugesund Telefon 02694 www.cowi.no Arkivsak: 10/1649 Arkivkode: PLANR 198 Sakstittel: PLAN NR. 198 REGULERINGSPLAN

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune 27.11.2013 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for grunneier Jonni Gabrielsen AS

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Laila og Johan Midtaune Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 Versjon: Revidert etter høring 2016-03-10 Oppdragsnr.: 515 2675 Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 ppdragsnr.:515

Detaljer

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5, nr. 2): - Kjøreveg - Annen veggrunn tekniske anlegg - grøft/ avkjørsel

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5, nr. 2): - Kjøreveg - Annen veggrunn tekniske anlegg - grøft/ avkjørsel Side 1 Bestemmelser til detaljregulering for Storstøllie, planendring 2016 Bestemmelsene er vedtatt: Kommunestyret Bestemmelsene er sist revidert: 15.06.2016 1 PLANENS FORMÅL Hovedformålet med endring

Detaljer

Planområdet er på 453,6 daa. og ligger som en naturlig forlengelse av de nylig etablerte hyttefelt på eiendommen.

Planområdet er på 453,6 daa. og ligger som en naturlig forlengelse av de nylig etablerte hyttefelt på eiendommen. Datert 03.06.2016 PLANBESTEMMELSER for PLAN ID0542DR224 SANDERSTØLEN HYTTEGREND Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av fritidsbebyggelse og tilhørende rekreasjonsarealer. Det skal også

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT

FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT 1 FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT Planen er datert 17.12.2013 Bestemmelsene er datert 17.12.2013 Plan med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Haslerudsetra. i Krødsherad kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Haslerudsetra. i Krødsherad kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Haslerudsetra i Krødsherad kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:20.12.2012 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse... 2 1 Planens bakgrunn og formål... 3 1.1 Hvorfor

Detaljer