Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør."

Transkript

1 Planbeskrivelse DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Foto: John Lie Sist revidert:

2 Side 1 FORORD Grunneier Unni Steinsholt er tiltakshaver for arbeidet med reguleringsplanen på deler av sin eiendom i området vest for Hestetjern Tiltaket er satt av til formål for fritidsbebyggelse i arealdelen til kommuneplanen for Lardal kommune, og er vurdert til ikke å komme inn under kravene til konsekvensutredning. Arbeidet med reguleringsplanen for hytteområdet vest for Hestetjern utføres av landskapsarkitekt John Lie i samarbeid med grunneier. Det konkluderes med at tiltaket ikke har særlige negative virkninger på miljø, naturressurser og samfunn. Reguleringsplanen blir behandlet i og sendt ut på høring til offentlige instanser, naboer og berørte parter. Frist for merknader vil gå fram av avisannonse og brev.

3 Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Bakgrunn Hensikten med planen Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold Krav om konsekvensutredning Planprosessen Medvirkningsprosess, varsel om oppstart Avklaring med offentlige myndigheter Brukermedvirkning Planstatus og rammebetingelser Overordnede planer Gjeldende reguleringsplan Tilgrensende planer Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Beliggenhet Dagens arealbruk Landskap Kulturminner og kulturmiljø Naturverdier Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk Landbruk - skog Trafikkforhold Barns interesser Teknisk infrastruktur vann og avløp, renovasjon, strømforsyning Grunnforhold Risiko og sårbarhet Beskrivelse av planforslaget Planlagt arealbruk Reguleringsformål Gjennomgang av reguleringsformål Bebyggelse og anlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift Tilknytning til infrastruktur Trafikkløsning Kjøreatkomst tilknytning til overordnet vegnett Krav til samtidig opparbeidelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. 6.5 Miljøoppfølging - miljøtiltak Universell utforming Naturressurser - skog Kulturminner Plan for vann og avløp Plan for avfallshenting Rekkefølgebestemmelser Krav vedrørende vegetasjon Vann og avløp Annen teknisk infrastruktur Krav vedrørende skilting av Vindfjellløypa Virkninger/ konsekvenser av planforslaget Landskapsbilde Nær- og fjernvirkning Kulturminner og kulturmiljø Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven Naturverdier - biologisk mangfold Friluftsliv Trafikkforhold Barns interesser... 20

4 Side Universell utforming Energibehov - energibruk Støy og støv Utslipp til vann og grunn Naturressurser Teknisk infrastruktur Vann og avløp Rosanalyse Samfunnsmessige konsekvenser Innkomne innspill Referanser... 25

5 Side 4 1. Sammendrag Detaljreguleringen sikrer etableringen av et nytt hyttefelt vest for Hestetjern på eiendommen gnr 74/ bnr 4. Planbeskrivelsen belyser virkningene av tiltaket med hensyn på følgende tema: Landskapsbilde Kulturminner og kulturmiljø Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven herunder naturverdier, biologisk mangfold, verdifull vegetasjon og økologiske funksjoner Friluftsliv Trafikkforhold Barns interesser Universell tilgjengelighet Energibehov - energibruk Naturressurser Teknisk infrastruktur herunder vann og avløp, trafo med mer ROS Samfunnsmessige konsekvenser Med bakgrunn de virkninger tiltaket vil ha på omgivelsene, konkluderes det med at tiltaket ikke er til særlig ulempe for miljø og samfunn i området. 2. Bakgrunn Planens geografiske avgrensning i forhold til omgivelsene.

6 Side Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette for at det kan bygges 17 nye hytter på området. 2.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold Grunneier Unni Steinsholt er forslagsstiller for prosjektet. er ansvarlig planlegger. Følgende eiendommer inngår i planområdet: Gnr Bnr Navn Hjemmelshaver 74 1, 8 Unni Steinsholt, Skiensveien Steinsholt Kjetil Styrvold, Lofstadveien 13, 3277 Steinsholt Tabell: Berørte eiendommer 2.3 Krav om konsekvensutredning Tiltaket er vist som område for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Ut fra en vurdering av utredningsplikten i hht 3, 4 Vedlegg II, og omfanget av 17 nye hyttetomter inn til eksisterende hyttefelt ved Hestetjern, vurderes tiltaket å få marginale virkninger i forhold til landskap og natur. Det vil ikke være nødvendig å utrede konsekvensene av tiltaket i hht til KU-forskriftens 3, 4 Vedlegg II, så lenge det gjøres tilfredsstillende utredninger og vurderinger i planbeskrivelsen. 3. Planprosessen 3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart Oppstart av planarbeid ble annonsert i Østlandsposten ca. 14. november Det ble sendt varsel om oppstart den 10. november 2013, i form av brev, til: Grunneiere som er berørt av planarbeidet samt berørte og tilgrensende nabo- og hytteeiendommer Fylkesmannen i Vestfold Vestfold fylkeskommune Statens vegvesen NVE Med flere Frist for merknader ble satt til Avklaring med offentlige myndigheter Det ble avholdt oppstartsmøte med mandag , representert ved Morten Ulleberg, sammen med Thyge Steinsholt for grunneier, og konsulent John Lie. Før planarbeidet ble varslet i samsvar med Plan- og bygningslovens krav, ble annonsetekst med oversiktskart diskutert og avklart med kommunen. 3.3 Brukermedvirkning Hytteeiere og tomteeiere i hytteområdet ved Hestetjern er tilskrevet og gitt varsel om planarbeidet.

7 Side 6 Det er vurdert som ikke nødvending å ha eget informasjonsmøte om plansaken. Annonsen for varsling av planarbeid slik den fremstod i Østlandsposten Planstatus og rammebetingelser 4.1 Overordnede planer Området som reguleres er avsatt til framtidig utbyggingsområde for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel , og som ble godkjent

8 Side 7 Det videre reguleringsplanarbeidet vil etterkomme kommuneplanens tilhørende bestemmelser og retningslinjer. 4.2 Gjeldende reguleringsplan Det er ingen gjeldende reguleringsplan for området. 4.3 Tilgrensende planer Det er ingen tilgrensende plan til planområdet, men like øst for dette ligger eksisterende hyttefelt ved Hestetjern. Sør for eksisterende hytteområde ved Hestetjern, er det også avsatt et område i kommuneplanens arealdel for utbygging av hytter. Dette vil ikke innvirke direkte på denne planen. 5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 5.2 Beliggenhet Dagens arealbruk Området ligger like vest for eksisterende hytteområde ved Hestetjern. Avstanden til Breivann som ligger nord for planområde, er ca. 1,3 km. Avstanden fra Fv32 er 2,2 km. Fra Nordigårdsetra er det 0,7 km. Planområdet måler noe over 60 dekar. Søndre del av planområde. Foto: John Lie Nordvestre del av planområde. Foto: John Lie

9 Side 8 Flyfoto viser dagens arealbruk SKOG planområdet i stiplet grønn linje. 5.3 Landskap Planområdet ligger i et skoglandskap med varierende terreng. Området preges av å være underlagt ordinær skogskjøtsel, og har i dag liten variasjon i hogstklassenivå med hogstflater og plantefelt av gran. Bekkedraget fra Hestetjern utgjør planområdets østre avgrensning. Planområdet ligger i høydeintervallet moh. 5.4 Kulturminner og kulturmiljø Planområdet er tidligere blitt registrert med hensyn på kulturminner. Det skjedde i forbindelse med varsling av planarbeidet i Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner og det vil ikke være behov for ytterligere registreringer i området. Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven 9 er dermed oppfylt. Det understrekes likevel at stanse- og meldeplikten etter kulturminneloven 8 annet ledd første punktum må fanges opp i reguleringsbestemmelsene. Det vises til Vestfold fylkeskommunes brev datert Naturverdier Det er ikke registrert spesielle naturverdier innenfor planområdet. Arealene innenfor planområdet består i dag av skoggrunn og opparbeidet skogsbilvei med snuplass. Vassdraget fra Hestetjern starten på Østre Vindfjellbekken - som ledes til Sandåa som igjen renner ut i Gorningen i Siljanvassdraget, er et lite bekkedrag med helårs vannføring.

10 Detaljreguleringsplan for hyttefelt vest for Hestetjern Bekkedraget fra Hestetjern Side 9 Skogbestand nordøst i planområdet 5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk Vindfjelløypa berører så vidt planområdets sørøstre del, og krysser ved regulert atkomstveg øst for bekkedraget fra Hestetjern. Vindfjellløypa er en viktig skiløypetrasé for allmennheten og hytteeiere i området og sørger for god forbindelse til store friluftsområder mot Breivann, Vindfjell og Viddaseter-/ Årumområde. Skogområdene omkring planområdet benyttes også til bærplukking, jakt og fiske. Vannene i nærheten, som Breivann og Langevann, er fine fiskevann. Idylliske Hestetjern ligger like øst for planområdet. Tjernet har levedyktig ørretbestand.

11 Detaljreguleringsplan for hyttefelt vest for Hestetjern Side Landbruk - skog Områdene innenfor planområdet består av hovedsakelig høy og middels bonitets skog, med ca. prosentfordeling 20/80. HB: Høy bonitet, MB: middels bonitet, LB: lav bonitet. Kollen i bakgrunnen der enkelttrær er satt igjen, utgjør vestre del av planområdet

12 Detaljreguleringsplan for hyttefelt vest for Hestetjern Planområdet i sør Side 11 Nordvestlig del av planområdet Skogen er underlagt ordinær skogskjøtsel, og området bærer preg av flatehogst. Det går i dag en skogsbilveg som driftsveg gjennom området. 5.9 Trafikkforhold Planområdet har atkomst fra Fv32 Skiensvegen via vegen som går inn ved Vindfjellhytta, forbi Nordigårdsetra og opp til Hestetjern. En skogsbilveg er bygget fra Hestetjern og inn i planområde fra øst. Denne vegen skal være fremtidig atkomstveg til hytteområdet Barns interesser Det er ikke spesielle forhold innenfor planområde som er av betydning for barns lek og opphold i friluft. Hestetjern som ligger like vest for planområdet har levedyktig ørretbestand og nyttes til fiske. Friluftsliv kan utøves i skogområdene omkring, med sti- og skiløypeforbindelse til blant annet Breivannområde som ligger ca. 1,3 km nord for planområdet Teknisk infrastruktur vann og avløp, renovasjon, strømforsyning Renovasjonsområde og transformatorkiosk ved Hestetjern. Det er strømforsyning til området, men ikke vann- og avløp. Transformatorkiosk ligger sentralt i eksisterende hyttefelt ved Hestetjern. Eksisterende renovasjonsområde ligger ved innkjøringen til dette hyttefeltet.

13 Side 12 Renovasjonsområde og transformatorkiosk ligger ved innkjøringen til eksisterende hyttefelt ved Hestetjern Grunnforhold Det er stabile grunnforhold innenfor planområdet. Løsmasse over fjellgrunnen består av faste morenelag i forskjellig dybde Risiko og sårbarhet Bekken som går ut fra Hestetjern utgjør delvis avgrensningen av planområdet i øst, og er et naturmiljø innenfor planområdet det må tas spesielle hensyn til. Det er ikke ras- eller flomfare innenfor planområde. 6. Beskrivelse av planforslaget Planområdet er på i alt omkring 62 dekar, og avgrenset som vist på plankartet i målestokk 1:1000. Av totalt areal innenfor planområdet utgjør byggeområdene for fritidsboliger ca. 25 dekar. Ved BYA=150 m2 for hytteområdene FRF1-6, tilsier dette totalt bebygd område på ca. 2,55 dekar. Friluftsområdene omfatter ca. 30 dekar. Veger og plasser legger beslag på ca. 6 dekar. Planforslaget har navnet: Detaljreguleringsplan for hyttefelt vest for Hestetjern. Grense for planområdet er: Mot øst: Bekkedraget som går ut fra Hestetjern Mot sør og vest: Skogområde Mot nord: Skogområde 6.1 Planlagt arealbruk Hovedformålet i reguleringsplanen vil være Fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg.

14 Side Reguleringsformål Planområdet omfattes av følgende formål: REGULERINGSFORMÅL, PBL Bebyggelse og anlegg nr. 1 Kartkode Kode Rp Areal - daa Fritidsbebyggelse - frittliggende Renovasjonsanlegg Avløpsanlegg 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur nr. 2 Kjøreveg Annen veggrunn tekniske anlegg Kombinert teknisk infrastruktur kjørveg/ skiløype/ sti BFF1-6 BRE1 BAV1 SKV1-6 SVT ,23 daa 0,63 daa 0,39 daa 2,97 daa 2,79 daa SKI ,08 daa 3. Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift nr. 5 Friluftsformål LF ,58 daa 4. Hensynssoner Bevaring naturmiljø H560_1-2 H560 5,55 daa LINJESYMBOL Plangrense Ltema 1201 Formålsgrense Ltema 1202 Grense for angitt hensynssone AngitHensyn Grense Tomtegrense Ltema 1203 Byggegrense Ltema 1211 Regulert senterlinje Ltema 1221 Måle- og avstandslinje Ltema 1259 Midtlinje vassdrag Ltema 1262 Formål og arealoversikt 6.2 Gjennomgang av reguleringsformål Bebyggelse og anlegg Område Fritidsbebyggelse - frittliggende BFF1-6 Område BFF1-6 er hovedformålet for planen, og viser 17 nye hyttetomter fordelt på 6 delfelt. Innenfor områdene bygging av hytter skje i samsvar med bestemmelsene knyttet til formålet. Planområdet utgjør til sammen ca. 62 dekar. Ca. 25 dekar av dette er byggeområder for hytter, Dette tilsier en gjennomsnittlig tomtestørrelse på omkring 1488 kvadratmeter. Tomtestrukturen slik den er vist tilsier maksimal utnytting. Med en maks BYA=150 m2 for hver av tomtene, vil en kunne bebygge ca. 2,55 dekar av totalarealet på 62 dekar. Område for renovasjonsanlegg BRE1 Det skal anlegges område for plassering av søppelholdere/ evt. containere like ved innkjøringen til hyttefeltet. Område er på ca. 0,5 dekar og har egen avkjørsel fra hovedveien inn i hyttefeltet.

15 Side 14 Område for vann og avløpsanlegg BAV1 Det legges opp til etablering av renseanlegg sørøst i planområdet ved innkjøringen av hyttefeltet. Område er på ca. 1,0 dekar og har egen avkjørsel fra hovedveien inn i hyttefeltet. Planforslaget med sine forskjellige formål Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg SKV1-9 Veiområde SKV1 privat felles vei, er hovedatkomstvei som går fra Fv32 via Nordigårdsetra og eksisterende hyttefelt ved Hestetjern til det nye hyttefeltet. Øvrige veier SKV2-9 felles private veier, er internveier i hyttefeltet. Bredder og byggegrenser i forhold til midtlinje veg, går fram av plankartet. Annen veggrunn tekniske anlegg - SVT Annen veggrunn skal sikre grøfteprofil for drenering av vann og opplagring av snø med mer. Kombinert teknisk infrastruktur kjøreveg/ skiløype/ sti SKI1-3 SKI-områdene skal sikre kryssende skiløype - Vindfjelløypa Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift Friluftsformål BFF1-3 Områdene BFF1-3 er friluftsområder som ligger inntil byggeområdene for hytter og skogområdene omkring planområdet. Friluftsområdene innenfor planområdet utgjør ca. 30 dekar. Skogskjøtsel som styrker områdets rekreasjonskvalitet og landskapsopplevelse, og enkle tiltak for å legge til rette for allment friluftsliv er tillatt. Flatehogst er ikke tillatt.

16 Side Tilknytning til infrastruktur Det er etablert strømtilførsel til Hestetjern og kopling vil skje fra transformatorkiosk ved eksisterende hyttefelt. Fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. skal innenfor planområdet legges som jordkabler. 6.4 Trafikkløsning Kjøreatkomst tilknytning til overordnet vegnett Det er sammenhengende veisystem fra avkjørselen fra FV32 ved Vindfjellhytta og opp til hyttefeltet ved Hestetjern via Nordigårdsetra. Siste strekning fra eksisterende hyttefelt ved Hestetjern og inn i nytt hyttefelt, er regulert til veiformål i planen. 6.5 Miljøoppfølging - miljøtiltak Det skal være etablert renovasjonsordning for hytteområdet, knyttet til eget område ved innkjøringen til feltet. Videre legges det opp til fullrensing av avløpet fra hyttene, ved etablering av renseanlegg i eget område ved innkjøringen til feltet. 6.6 Universell utforming Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak innenfor hyttefeltet, skal det så langt det er mulig ut fra terrengmessige forhold, sikres god tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper. 6.7 Naturressurser - skog Skogen innenfor planområdet er regulert til friluftsområde. Skogskjøtsel som styrker områdets rekreasjonskvalitet og landskapsopplevelse, og enkle tiltak for å legge til rette for allment friluftsliv er tillatt. Flatehogst er ikke tillatt. 6.8 Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet, og planen viser ingen hensynsone for vern av kulturminner. Meldeplikten etter kulturminneloven er tatt med i bestemmelsene til planen. 6.9 Plan for vann og avløp Det skal legges inn vann i hyttene. Således blir det også lagt opp til avløp fra hyttene, til eget fullrenseanlegg lagt nært opp til atkomstvegen til hyttefeltet og nede ved bekkeløpet som går ut fra Hestetjern, og som blir resipient for renset avløpsvann. Planen er å etablere et felles renseanlegg med kjemisk/ biologisk rensing av avløp fra hyttene for å unngå eutrofiering i resipienten. Det skal lages egen plan for vann- og avløp. Dette er nedfelt i bestemmelsene som eget dokumentasjonskrav Plan for avfallshenting Det skal legges opp til kommunal ordning for avfallshenting ved hyttefeltet fra eget regulert område for renovasjon.

17 Side Rekkefølgebestemmelser Krav vedrørende vegetasjon Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det foreligger tillatelse til tiltak, og kan bare gjøres innenfor det området som tillatelsen omfatter Vann og avløp Før søknad om tillatelse til tiltak kan fremmes for behandling, eller annet ikke søknadspliktig tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven 1-6 kan utføres, må det foreligge vann- og avløpsplan godkjent av kommunen. Planen skal inneholde: - Tillatelse etter forurensingsloven til utslipp av avløpsvann fra alle 17 hytter som er planlagt bygd. - Dokumentasjon av at alle 17 hytter får tilstrekkelig forsyning av sanitærvann og av drikkevann. - Dokumentasjon på hvordan framføring av vann- og avløpsledninger skal løses. - Dokumentasjon på hvordan håndtering av overvann fra bebygd areal og terreng skal løses Annen teknisk infrastruktur Før søknad om tiltak innenfor byggeområdene BFF1-6 kan fremmes for behandling må følgende være utført: - Veger og ledninger for vann, avløp og elforsyning med videre skal være ført fram til den tomten søknad om tiltak gjelder for. - Skjæringer, fyllinger, grøfteløp og andre terrenginngrep skal være klargjort med jorddekke for tilsåing eller naturlig revegetering - Anleggene for vannforsyning, avløpsrensing og renovasjon skal være ferdigstilt og klargjort for drift Krav vedrørende skilting av Vindfjellløypa Før søknad om tiltak innenfor byggeområdene BFF1-6 fremmes for behandling, skal det merkes med skilt «kryssing av skiløype» der Vindfjelløypa krysser atkomstvegen inn i hyttefeltet. Likeledes skal det merkes med skilt «kryssing av bilveg» ca meter inn i løypa på hver side av kjørevegen. 7. Virkninger/ konsekvenser av planforslaget 7.1 Landskapsbilde Planområde ligger i et utpreget skoglandskap der granskogen er dominerende i vegetasjonsbilde. Myrdrag, vann og små tjern, høyderygger der fjellgrunnen er synlig oppe i dagen og der vegetasjon av gran, furu og bjørk finner grobunn, gir landskapet omkring et variert preg. Planområdets byggeområder og veiareal dekker et areal på 33 dekar, og fotavtrykket av hyttebebyggelsen vil utgjøre maksimalt 150 m2 for hver tomt dvs. ca. 2,55 dekar, som er et lite areal. Utbyggingen vil derfor ha marginale negative konsekvenser for landskapet og opplevelsen av dette.

18 Detaljreguleringsplan for hyttefelt vest for Hestetjern Side Nær- og fjernvirkning Det er åpen hogstflate mellom området der de nye hyttene skal etableres og Breivannvegen. Området får fjernvirkning mot Breivannvegen vest for hogstflaten inn til ny ungskog er etablert om ca år. Planområdet er lokalisert til et lavereliggende skogsparti sør for Breivann, beliggende mellom de skogkledde åsene med Heklingkollen og Torsrudkollen i øst og Blåmyrkollen og Eikeberget i vest.

19 Detaljreguleringsplan for hyttefelt vest for Hestetjern Side 18 Planområdet er lokalisert til et lavereliggende skogsparti sør for Breivann, beliggende mellom de skogkledde åsene med Heklingkollen og Torsrudkollen i øst og Blåmyrkollen og Eikeberget i vest. Området blir i dag godt skjermet av skog mot omgivelsene mot sør og nord. M ot vest er skogen i den senere tid blitt hogd så området eksponeres noe og har således nærvirkning i den retningen, og også fjernvirkning mot åssidene i vest. Området har for øvrig ikke spesiell fjernvirkning. 7.2 Kulturminner og kulturmiljø Fylkeskommunen v/ arkeolog Bengta Ryste foretok befaring i planområdet 13. mai Det ble ikke gjort funn av kulturminner. Følgende bestemmelse er tatt med: Dersom det under arbeider framkommer objekter som kan være automatisk fredete kulturminner, skal arbeidene straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles. Arbeidene kan ikke fortsette før kulturvernmyndighetene har godkjent dette. 7.3 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven Naturverdier - biologisk mangfold Vegetasjon, naturtyper, arter Innenfor planområdet består vegetasjonen hovedsaklig av gran i plantestadie, med innslag av lauvvegetasjon av vesentlig bjørk. Deler av området har et åpent preg som følge av skogsdrift på eiendommen. Terrenget er variert. Det ligger en høyderygg sentralt i område i nord-sør retning, og terrenget heller mot øst og mot vest. Det er en brattere skråning mot bekkedraget som går ut fra Hestetjern. Det er også en brattere skrent i sørvestre del av planområde. Partier fra bekken som renner ut fra Hestetjern Østre Vindfjellbekken har helårs vannføring og rik flora langs sidene. Bekken går i rør under skogsbilvegen som leder til hyttefeltet og som skal være atkomst til dette. Områdene der tiltakene med nye byggeområder for fritidsboliger skal gjennomføres, har ikke spesielle verdifulle naturmiljøer eller vernete eller prioriterte arter, naturtyper eller områder innenfor planområdet. (Kilde: skogoglandskap.no og DN-håndbok 13 endret , og Artsdatabanken; Rødliste for naturtyper 2011). Det er heller ikke påvist arter som befinner seg på Rødlista (Artsdatabanken 2010).

20 Detaljreguleringsplan for hyttefelt vest for Hestetjern Side 19 Planområdet grenser i øst mot bekken som renner ut fra Hestetjern Østre Vindfjellbekken. Bekken har helårs vannføring og rik flora langs sidene. Det er satt av en egen hensynssone Bevaring av naturmiljø, innenfor planområdet - med en bredde på 20 meter fra bekkens vestside. Fugle- og dyreliv Normalt vil en fuglebestands størrelse og utbredelse være, for de fleste arter, bestemt av naturgitte forhold som mattilgang, hekkemuligheter, naturgitte fiender og klima. Urørt skog er interessant som biotop for fugle- og dyrelivet i området. Avvirkning av skog vil påvirke dette bildet, og fugle- og dyrelivet vil variere over tid etter som skogen utvikler seg gjennom suksesjonsstadier. I nærheten til området i Hestetjern er det registrert livskraftig bestand av ørret, og i et myrområde øst for tjernet er det en livskraftig bestand av buttsnutefrosk. Det er ikke registrert spesielle trekkveier for hjortedyr innenfor planområdet, men hjortedyr oppholder seg tidvis i skogområde her. Hyttetomtene, renovasjonsområde, avløpsanlegg og vegareal legger beslag på ca. 33 dekar, noe som vil medføre at hjortedyrene sjeldnere besøker akkurat dette område. De store sammenhengende skogområdene som planområdet grenser inn til, har totalt sett høy diversitet og er variert med hensyn på vegetasjon og landskap, og biologisk mangfold. Om hjortedyr og skogsfugl fortrenges noe som følge av denne utbyggingen, vil skogområdene rundt gi tilfredsstillende biotopforhold for disse. Utbyggingen vil derfor ha liten eller ingen innvirkning av fugle- og dyrelivet i området. Tiltakene har således ikke særlige konsekvenser for det biologiske mangfoldet i området. 7.4 Friluftsliv Vindfjelløypa krysser atkomstvegen til det nye hyttefeltet på oversiktlig sted.

21 Side 20 Planområdet er en del av de store skogområdene som strekker seg fra Larvik og opp mot Skrimfjellene. Vindfjellområde og områdene ved Breivann og Viddaseter er fine turområder. Skogområdene har et godt utviklet sti- og skiløypenett. Vindfjelltraseen går like forbi planområde. Hovedatkomstvegen inn til planområde krysser Vindfjelltraseen. Kryssing av veien skjer i plan og på et oversiktlig sted der skiløpernes fart er liten. Her vil det også være riktig å sørge for nødvendig skilting både for skiløpere og de som ferdes etter vegen som krysser løypa. Dette sikres ved eget rekkefølgekrav i planen. Utbyggingen regnes å ha liten eller ingen negativ konsekvens for friluftslivet i dette område. 7.5 Trafikkforhold Skogsvegen forbi Nordigårdsetra er hovedatkomstvegen til planområde. Ved Hestetjern er eksisterende skogsbilveg regulert som privat veg inn i planområdet. 17 nye hytter regnes som marginalt i forhold til trafikken som dette genererer etter eksisterende atkomstveg fra Vindfjelltunet og forbi Nordigårdsetra til hyttefeltet. Utbygging vil imidlertid gi økt belastning på atkomstvegen i byggeperioden. 7.6 Barns interesser Det legges ikke opp til etablering av noen form for leke- og oppholdsarealer for barn innenfor planområdet. 7.7 Universell utforming Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak, skal det så langt det er mulig ut fra terrengmessige forhold, sikres god tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper. Bygninger og anlegg bør utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor del av befolkningen som mulig. 7.8 Energibehov - energibruk Energibehovet dekkes ved vanlig strømforsyning via jordkabel fra transformatorkiosk i området øst for eksisterende hytteområde ved Hestetjern. 7.9 Støy og støv Det vil i byggeperioden være mer støy og støv enn det en forventer i et hyttefelt. Anleggsperioden vil imidlertid pågå før området blir bygget ut. Tiltaket vil i anleggs- og byggeperioden hva gjelder støy og støv, også ha betydning for eksisterende hyttefelt ved Hestetjern, og Nordigårdsetra som ligger inn til atkomstvegen til feltet. «Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal tilfredsstille kravene i T-1442/2012 kapittel 4: Retningslinjer for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet», gjelder for planområdet og er nedfelt i bestemmelsene. Støvproblematikk vil dreie seg om støv fra bygge- anleggstrafikken langs atkomstvegen til hyttefeltet. Det kan om nødvendig saltes etter vegen for å binde støvet Utslipp til vann og grunn Planområdet ligger i nedslagsfeltet for det vernede Siljanvassdraget. Det planlegges å legge inn vann til hyttene. Resipienten for avløpet vil være Østre Vindfjellbekken som renner ut fra Hestetjern som utgjør østgrensen av planområdet. Planen er derfor å etablere et felles renseanlegg med kjemisk/ biologisk rensing for de 17 hyttene for å unngå eutrofiering i resipienten. Videre for å unngå smittestoffare i resipienten, kan etterpolering (ekstra rensing etter minirenseanlegg) være nødvendig. En etterpoleringsenhet vil stabilisere utløpskvaliteten og sikre mot slamflukt. Se pkt

22 Side Naturressurser Skogen er den viktigste naturressursen innenfor planområdet. Områdene som er regulert til friluftsformål skal sikre tilgjengeligheten til landbruks-, natur- og friluftsområdene omkring, samt verne om mest mulig av terreng og vegetasjon i område, og eksisterende løyper og stier. Vegetasjonen skal skjøttes etter prinsippene for god skogskjøtsel. Byggeområdene innenfor planområde er lokalisert over en høyderygg i landskapet. Her er marka grunnlendt og fjellet stikker delvis opp i dagen. Totalt sett har dette området middels bonitet, og har således middels verdi som produksjonsområde for skog Teknisk infrastruktur Hyttefeltet skal etableres med helårsvei, og godkjent vann- og avløpssystem Vann og avløp Overvann fra tak skal ledes ut i grunnen. Det skal legges inn vann i hyttene. Dette skal skje fra egen borebrønn en eller flere, innenfor planområdet. Således blir det også lagt opp til at avløpet fra hyttene skal føres fram til eget fullrenseanlegg/ minirenseanlegg ved bekkevassdraget som går ut fra Hestetjern, som berører østre del av planområdet, og som skal benyttes som resipient. Planområdet ligger i nedslagsfeltet for det vernede Siljanvassdraget. Planen er derfor å etablere et felles renseanlegg med kjemisk/ biologisk rensing for de 17 hyttene for å unngå eutrofiering i resipienten. Videre for å unngå smittestoffare i resipienten, kan etterpolering (ekstra rensing etter minirenseanlegg) være nødvendig. En etterpoleringsenhet vil stabilisere utløpskvaliteten og sikre mot slamflukt. Slik type renseanlegg vil ha en rense-evne av totalfosfor på 90 %, organisk stoff 90 %, total nitrogen 20 %, og bakterier og virus 99 %. Forurensningsforskriften setter krav til at slike renseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN med nasjonalt tillegg fra juli 2009, som henviser til nasjonale krav gitt i lov eller forskrift, eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Det skal dokumenteres at utløpsvannet over tid tilfredsstiller pålagte krav til rensing. Det kreves tinglyst erklæring fra eier, hvor han påtar seg den økonomiske risikoen dersom rensekravene ikke oppfylles og anlegget må bygges om eller det må bygges nytt anlegg. Det er et krav at renset utslipp skal føres til bekk med helårs vannføring. Kommunen skal godkjenne ansvarshavende foretak ved bygging av avløpsanlegget. Kravene i plan- og bygningslovens 93, forskrift om foretak for ansvarsrett og temaveiledning for godkjenning av foretak legges til grunn for godkjenningen av foretaket. Som dokumentasjon kan sentral godkjenning eller dokumentasjon som tilsvarer søknad om lokal godkjenning av foretak nyttes. Ansvarshavende for byggingen av anlegget er ansvarlig for at anlegget er utført i samsvar med kommunens krav, og skal når anlegget er ferdig bekrefte dette overfor kommunen. Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at kravene kommunen stiller, følges. Kommunen skal føre nødvendig tilsyn av driften av anlegget Rosanalyse Det vises til egen Risiko- og sårbarhetsanalyse for prosjektet.

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget Reguleringsplan for Langbråten hyttefelt Drangedal kommune Beskrivelse av planforslaget Innholdsfortegnelse Hensikten med planen... 3 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold... 3 Utbyggingsavtaler...

Detaljer

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd.

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd. PLANBESKRIVELSE 0830_NR 201413 Detaljregulering for Ånundsbuoddane hyttefelt Utarbeidet av Gunnar Hallsteinsen siv ark mnal 05.10.2015 1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1

Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1 Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR «BJONSKOG PRIVATALMENNING - HYTTEFELT VED NORDRE ESPETJERN» Reguleringsplanen for Nordre Espetjern ble vedtatt 19.06.1986.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Sirdal kommune Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Iht. plan- og bygningsloven, 2008, 12.5, 6 og 7. Plankart datert : 05.07.2012 Siste endring datert: 19.07.2012 1 Reguleringsplan

Detaljer

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3. PLANPROSESS

Detaljer

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 OMRÅDEREGULERING GRØNLIA HYTTEFELT Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 Plannavn: Grønlia hyttefelt Nasjonal PlanID: 1636 20130003 Meldal kommune

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Detaljregulering HUMMELFJELL HYTTEGREND IV i Os kommune Planid: RD_67 21.03.2013 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

Bestemmelser til Reguleringsplan for Solsteinslie østre del Bestemmelsene er vedtatt: Bestemmelsene er sist revidert: 23.07.2015

Bestemmelser til Reguleringsplan for Solsteinslie østre del Bestemmelsene er vedtatt: Bestemmelsene er sist revidert: 23.07.2015 Side 1 Bestemmelser til Reguleringsplan for Solsteinslie østre del Bestemmelsene er vedtatt: Bestemmelsene er sist revidert: 23.07.2015 1 PLANENS FORMÅL Formålet med planarbeidet er å legge til rette for

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde i Rendalen kommune 14.02.2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for Gullhaugen, felt M Fåvang Østfjell Ringebu kommune. Planen er utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for Gullhaugen, felt M Fåvang Østfjell Ringebu kommune. Planen er utarbeidet av: PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for Gullhaugen, felt M Fåvang Østfjell Ringebu kommune Planen er utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Planprosess... 3 1.3 Hensikten

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT Arkivsak 09/464 Arkivkode 001/2009 Vedtatt Forslag ved 27.5.2009 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Skjeftesosen hyttefelt. Selbu kommune. Eiendom: gnr. 71 bnr. 3

REGULERINGSPLAN FOR. Skjeftesosen hyttefelt. Selbu kommune. Eiendom: gnr. 71 bnr. 3 REGULERINGSPLAN FOR Skjeftesosen hyttefelt Selbu kommune Eiendom: gnr. 71 bnr. 3 Medleasorgaorsasjoa for skogeiere i Ifore og Rowsrtal Sor-Troadelag. Nord-Tro delog. Nordlood og Treor NI 114 6.13 14031

Detaljer

Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune

Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune 1 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Hensikt... 3 2.2 Planstatus... 3 2.3 PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD... 3 2.4 Eksisterende

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE Namsos 09.04.2015 Revidert. 10. 08 2015 FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12 Arkivsaksnr: 2013/5095 Klassering: L13 Saksbehandler: Arne Ivar Kvistad REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR TORENGÅSEN

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE)

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) REGULERINGSPLAN SOLHEIMSBEITET A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) KOPI AV: VARSLING NABOLISTER

Detaljer

FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT

FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT 1 FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT Planen er datert 17.12.2013 Bestemmelsene er datert 17.12.2013 Plan med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret:

Detaljer

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004).

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). PLANBESKRIVELSE: Forslagsstiller: Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

1 FELLES BESTEMMELSER

1 FELLES BESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER for Austlid Fritidspark I GAUSDAL KOMMUNE Sist revidert 14.10.2014 1 FELLES BESTEMMELSER 1.1 Planområde Bestemmelsene gjelder for det område som er vist med grense på plankart i

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell Dato: 5 desember 2012 Tilhørende plankart datert: 5 desember 2012 http://projectscowiportalcom/ps/a014542/documents/3 Prosjektdokumenter/Planbestemmelser_vegglifjelldocx

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN HARSTAD KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED Beskrivelse, innkomne merknader og reguleringsbestemmelser 08.05.2014 hålogaland plankontor as Side 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Oppdragsgiver...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 Dato: 23.04.2014. Dato for siste revisjon: 26.01.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015, PS 15/15 1. Bakgrunn Hensikten

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 A-sak. Førstegangsbehandling av reguleringsplan for "Engstua". Gnr.54 Bnr.11 og 26. Offentlig ettersyn Saksnr

Detaljer

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse 1. Bakgrunn Reguleringsplanen har til hensikt å tilrettelegge for etablering av 2 nye boligtomter, i planen

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10. PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.12 1 Bakgrunn 2 Planprosess 3 Planstatus og rammebetingelser

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune 05.03.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL

HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL Plan-ID: 201203 Høghaugen Øvre - Hafjell ØYER. REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 05.02.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 31.12.2012 Godkjent

Detaljer

GAMTOFTVEIEN 8, KILBOTN HARSTAD

GAMTOFTVEIEN 8, KILBOTN HARSTAD Forslag til REGULERINGSPLAN GAMTOFTVEIEN 8, KILBOTN HARSTAD PLANBESKRIVELSE m/vedlegg Dokumenter til behandling i Planutvalget Beskrivelse, forutsetninger og hensikt 04.02.2015 REV. BESKRIVELSE DATO UTARB.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR Solsteinslie øvre del Vang kommune Sist revidert: 21-01-15 METODE OG FORUTSETNINGER Analysen er gjennomført i hht rundskriv fra DSB og med egen sjekkliste.

Detaljer

KRAGERØ KOMMUNE - FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN OMRÅDE P DEL AV BLEKA - SØRLIANE GNR. 44 BNR. 1

KRAGERØ KOMMUNE - FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN OMRÅDE P DEL AV BLEKA - SØRLIANE GNR. 44 BNR. 1 KRAGERØ KOMMUNE - FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN OMRÅDE P DEL AV BLEKA - SØRLIANE GNR. 44 BNR. 1 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for bygningsrådets godkjenning: Disse bestemmelser er i henhold til plan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616.

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2263-4414/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Utv.saksnr

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

REGULERINGSPLAN 389 R, HYTTETUN, LIATOPPEN FJELLPARK. Reguleringsplan, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN 389 R, HYTTETUN, LIATOPPEN FJELLPARK. Reguleringsplan, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN 389 R, HYTTETUN, LIATOPPEN FJELLPARK Gnr: 146 Bnr: 1 KONGSBERG KOMMUNE Mars 2011 Reguleringsplan, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser Innholdsliste INNLEDNING...3 Hensikt...3 Planstatus...3

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde>

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE PLAN ID: 19422015-XXX Dato: 20.05.2015 Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 4. november 2011 Reguleringsbestemmelser Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 5 4.

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan for hytteområde på Lindåsen, gnr. 25, bnr. 12.

Bestemmelser til reguleringsplan for hytteområde på Lindåsen, gnr. 25, bnr. 12. 1 Sirdal kommune Bestemmelser til reguleringsplan for hytteområde på Lindåsen, gnr. 25, bnr. 12. Dato: 17.03.08. Sist revidert: 10.02.10. Plankart datert: 17.03.08. Plankart sist revidert: 10.02.10. 1

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3.

VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3. VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3. EIER: Torgeir Selås INNHOLD: - Planbeskrivelse - Reguleringsbestemmelser - Plankart reguleringsplan M 1:1000 AT- Plan AS

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER.

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER. Vedteke av kommunestyret - sak 138/15, 14.12.2015. Justert etter kommunestyre-sak 27/16, 08.03.2016.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1

DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1 DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1 PLANID 10372011002 REGULERINGSBESTEMMELSER Plankart, datert 07.08.12, rev. 28.02.2013 Bestemmelser datert 07.08.12, rev. 28.02.2013 og 20.03.13 1.0 Bebyggelse

Detaljer

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl Selbu kommune Planident 2014-000-4 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert 05.06.2015 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post:

Detaljer