Frafall i videregående opplæring. Britt Karin S Utvær, PLU NTNU, 6. februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frafall i videregående opplæring. Britt Karin S Utvær, PLU NTNU, 6. februar 2014"

Transkript

1 Frafall i videregående opplæring Britt Karin S Utvær, PLU NTNU, 6. februar 2014

2 Fire deler Frafall og gjennomføring Forskning på feltet Mitt eget arbeid Oppsummering

3 Gjennomføring videregående opplæring I alt har 69% i snitt oppnådd kompetanse (fullført og bestått) etter 5 år, mens 17% har sluttet Studieforberedende utdanningsprogram 83% har i snitt oppnådd kompetanse etter 5 år, mens 8% har sluttet Yrkesfaglige utdanningsprogram 55% har i snitt oppnådd kompetanse etter 5 år, mens 27% har sluttet Stor variasjon etter utdanningsprogram

4 Utdanningsprogram Fullfører Slutter Yrkesfag Restaurant- og matfag Design og håndverk Teknikk og industriell produksjon Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel Naturbruk Helse- og oppvekstfag Elektrofag Medier og kommunikasjon 78 9 Statistisk sentralbyrå (SSB), 2013 ( )

5 Helse- og oppvekstfag 59% fullfører vgs, 27% slutter 35% søker påbygg generell studiekompetanse etter 2 år i skole 23,3% av elevene som startet på Vg1 HO høsten 2006 kom ut av videregående opplæring med et fagbrev innenfor HO etter 5 år ( )

6 Gjennomføring i videregående skole OECD (2012)

7 Konsekvenser/utfordringer Samfunn Arbeidskraft Statlig inntekt Velferdstjenester Samfunnsengasjement Individ Tilgang på arbeid og inntekt Kriminalitet Helse Sterk økning i unge uføre i Norge Sterk økning i antall unge som søker hjelp for ulike psykisk helseproblemer

8 Nordisk forskning på frafall Det er samsvar mellom norsk, nordisk og internasjonal forskning Sosial bakgrunn Karakterer fra grunnskolen Sosialt og akademisk engasjement Identifisering med skolen Kjønn, etnisk bakgrunn, bosituasjon mm Mer og mer fokus på psykisk helse

9 Mitt eget arbeid Staying in or dropping out? A Study of Factors and Critical Incidents of Importance for Health and Social Care Students in Upper Secondary School in Norway

10 Nysgjerrig Hvem er de? Hva vil de? Hvorfor har de valgt HO? Hvordan opplever de opplæringen i skole og bedrift? Hvordan opplever de utdanningsvalget sitt? Hvorfor slutter noen mens andre fullfører? Elevenes stemmer og opplevelser

11 Overordnet problemstilling Hvilke faktorer og kritiske hendelser er av betydning for at elever slutter eller fortsetter i et helsefaglig utdanningsløp?

12 Teoretisk fundament Self-Determination Theory (Deci og Ryan) SDT tilhører en gruppe motivasjonsteorier som kombinerer kognitive og affektive aspekter og hvor det sosiale aspektet også er fremtredende Essensielt er tre medfødte behov: Autonomi, tilhørighet, kompetanse Teorien skiller mellom indre og ytre aspirasjoner og mellom motivasjon av høy og lav kvalitet.

13 Indre og ytre aspirasjoner Tilknytning Personlig vekst Samfunn Fysisk helse Berømmelse Økonomisk velstand Image

14 Typer motivasjon med ulike typer regulering Amotivasjon Kontrollert Autonom Ingen Ekstern Introjeksjon Identifisert Indre Ikke selvbestemt Selvbestemt Amotivasjon Ytre Indre

15 Mening Hvor meningsfull opplever du at undervisningen/ opplæringen i disse fagene er i forhold til ditt utdanningsvalg? Fellesfag Programfag Norsk Engelsk Matematikk Naturfag Kroppsøving Prosjekt til fordypning Programfag

16 Design, utvalg og data Mai 2009 Oktober 2009 April 2010 Juni 2011 Pilot Survey Intervju Register 60 HO elever Vg1 18 skoler, 35 grupper 467 (92%) av 510 HO elever Vg1 6 elever fra en skole i distriktet og 6 elever fra en bynær skole Sør-Trøndelag Fylkeskommune

17 Meningsfull yrkesopplæring Ytre livsmål Indre livsmål -.10* -.20**.28**.49** Indre motivasjon.15*.28**.35** Mening i programfag Læringsstøtte.47**.27**.51** Opplevd kompetanse.18*.25**.20*.28** Mening i fellesfag Tidligere karakterer.23**.14 Identifisert regulering

18 Opplevelsen av mening Fellesfag Programfag Indre mål.22**.26** Ytre livsmål ** Læringsstøtte.43**.22** Føle seg kompetent.30**.35** Autonom motivasjon.28**.35** Karakterer fra grunnskolen.07**.08**

19 Utdanningsvalg og fortsettelse i et HO-løp Uavhengige variabler Medierende variabler Avhengig variabel Indre mål Ytre mål Autonom motivasjon Kontrollert motivasjon Mening programfag Mening fellesfag Riktig valg Fortsetter Amotivasjon Modell 1 Uavhengige variabler Modell 2 Medierende variabler Avhengig variabel

20 Riktig utdanningsvalg *p<.05. ** p<.01.

21 Fortsette i et helsefaglig utdanningsspor Indre mål 1.86* Ytre mål 1.14 Autonom motivasjon 1.03 Kontrollert motivasjon.88 Amotivation.67** Mening programfag 1.28* Mening fellesfag.85 Riktig valg 1.15 Cox and Snell R Square.093 Nagelkerke R Square.165 *p<.05. ** p<.01. Logistisk regresjon, Odds ratio.

22 Det var ingen andre som oppførte seg slik heller Marte bor sammen med sin mor. Faren døde under tragiske omstendigheter mens Marte ennå var et barn. Hun flyttet flere ganger i løpet av barneskolen og brydde seg ikke om skole. Hun var i opposisjon til alle lærere- frekk, avvisende og likegyldig. På ungdomsskolen var fraværet formidabelt. Hun hang rundt om på skolen, men møtte ikke opp i timene. Valget av HO beskrev hun som tilfeldig. Første halvår i videregående fortsatte på samme måte som grunnskolen ble avsluttet. Men noe endret seg. For første gang likte hun en lærer. En dag fikk Marte igjen en prøve med karakteren fem. Hun kunne prestere hvis hun selv ville. Beboere og kollegaer i praksis på et sykehjem gjorde stort inntrykk. I løpet av praksisperioden endret hun adferd. Hun møtte opp presist og oppførte seg «ordentlig». Hun tok en bestemmelse om å fullføre skoleåret og søke helsefagarbeider. Programfagene ble da artige og interessante, og hun beskriver nytten av dem, både i forhold til fremtidig yrke og for hennes fremtidige liv. I fremtiden ønsker Marte å engasjere seg i rusforebyggende arbeid, gjøre noe for at andre skal få det bedre. Hennes viktigste mål er å ha det bra med seg selv. Hun fullførte Vg1 HO og startet påfølgende høst på Vg2 helsefagarbeider. I løpet av skoleåret sluttet hun på grunn av «personlige problemer». Hun er nå uten skoleplass og uten arbeid.

23 Jeg føler at programfaglærerne ser meg med kropp og sjel Kjersti bor sammen med begge sine foreldre. Hun har gjennom hele barne- og ungdomsskole slitt med matematikk. Hun var ofte hjemme fra skolen ved å skylde på hodepine. Valg av utdanningsprogram for videregående skole var vanskelig. Høsten i videregående opplæring var vanskelig, hun strevde i alle fag. Hun opplevde å bli sett og hørt. Det resulterte i en omfattende utredning. I løpet av høsten fikk hun diagnosen dyskalkuli. Når frykten for tall ble overvunnet, ble skolehverdagen og livet i sin helhet så mye lettere. Interessen for de ulike fagene kom, hun jobbet hardt og opplevde mestring. I påfølgende praksisperiode møtte hun pasienter som gjorde stort inntrykk. Året etter fullførte Kjersti Vg2 helsefagarbeider. Nå er hun inne i sitt siste år som lærling og er svært godt fornøyd med yrkesvalget sitt.

24 Oppsummerende funn Å fokusere på indre mål i læringssituasjonen er fordelaktig både for eleven og for samfunnet Å fokusere på ytre mål har ingen positiv sammenheng med motivasjon, mestring, mening og frafall, heller tvert imot. Ytre mål har en positiv sammenheng med amotivasjon og meningsløshet i programfagene, som begge forklarer frafall Mening i programfagene er mer avgjørende for om elevene fortsetter i et påbegynt utdanningsløp enn mening i fellesfagene

25 Mye kan gjøres i skolen for å gjøre opplæringen mer meningsfull- både i programfag og fellesfag. Læreren er svært viktig Interesse for programfagene og gode praksisopplevelser er helt avgjørende for at elever skal fortsette i et helsefaglig utdanningsløp Gode relasjoner til sentrale voksne i skolen er i tillegg av stor betydning, kanskje spesielt hvis elevene har mange dårlige skoleerfaringer fra grunnskolen Noen elever er spesielt sårbare og trenger svært mye støtte for å stå løpet ut

26 Studien underbygger at frafallsproblemet er sammensatt og at det ikke finnes enkle løsninger Studier hvor ulike typer data integreres er hensiktsmessig når komplekse samfunnsutfordringer skal utforskes for bedre å forstå samspillet mellom dem

27 Referanser Deci, E. L. og Ryan, R. M. (2008). Facilitating optimal motivation and psychological well-being across life's domains. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 49(1), doi: / Deci, E. L. og Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 49(3), doi: /a Deci, E. L. og Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), doi: /s pli1104_01 De Ridder, K. A. A., Pape, K., Johnsen, R., Westin, S., Holmen, T. L. og Bjørngaard, J. H. (2012). School dropout: a major public health challenge: a 10-year prospective study on medical and non-medical social insurance benefits in young adulthood, the Young-HUNT 1 Study (Norway). Journal of Epidemiology and Community Health, 66(11), doi: /jech Lamb, S., Markussen, E., Teese, R. Sandberg, N. og Polesel, J. (2011). School dropout and completion: international comparative studies in theory and policy. Dordrecht: Springer. Markussen, E., Sandberg, N., Lødding, B. og Frøseth, M. W. (2008). Bortvalg og kompetanse: gjennomføring, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk ut av grunnskolen på Østlandet våren 2002 : hovedfunn, konklusjoner og implikasjoner fem år etter Report nr 13, Oslo: NIFU STEP. Markussen, E. (2010). Frafall i utdanning for åringer i Norden. (Vol. 2010:517). København: Nordisk ministerråd.

28 Markussen, E. og Seland, I. (2012). Å redusere bortvalg bare skolenes ansvar?: en undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret (Vol. 6/2012). Oslo: NIFU. OECD. (2012). Education at a glance. Kastet ned fra: Rumberger, R.W. (2011). Dropping out: why students drop out of high school and what can be done about it. Cambridge, Mass.: Harvard university press. Rumberger, R.W. og Lim, S. A. (2008). Why Students Drop Out of School: A Review of 25 Years of Research. California Dropout Research Report #15. University of Calefornia, Santa Barbara. Vibe, N., Brandt, S. S. og Hovdhaugen, E. (2011). Underveis i videregående opplæring: evaluering av Kunnskapsløftet. Underveisrapport fra prosjektet "Struktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse" (Vol. 19/2011). Oslo: NIFU. SSB (Statistisk sentralbyrå) (2013a). Gjennomstrømning i videregående opplæring, Tilgjengelig fra: Lastet ned: Utvær, B.K. (2013). Staying in or dropping out? A Study of Factors and Critical Incidents of Importance for Health and Social Care Students in Upper Secondary School in Norway. Doktoravhandling. Trondheim: NTNU trykk. Utvær, B. K. (2013). Explaining Health and Social Care Students Experiences of Meaningfulness in Vocational Education: The Importance of Life Goals, Learning Support, Perceived Competence, and Autonomous Motivation. Scandinavian Journal of Education Research 22.

Påbygg et gode eller en nødløsning?

Påbygg et gode eller en nødløsning? Påbygg et gode eller en nødløsning? En studie av påbygging til generell studiekompetanse i Østfold, Akershus, Buskerud, Rogaland og Nord- Trøndelag skoleåret 2010-2011 Eifred Markussen Silje Kristin Gloppen

Detaljer

God kroppsøving med selvbestemmelse, tydelige krav og tett oppfølging i fokus

God kroppsøving med selvbestemmelse, tydelige krav og tett oppfølging i fokus God kroppsøving med selvbestemmelse, tydelige krav og tett oppfølging i fokus Pål Lagestad, dosent i kroppsøvings- og idrettsvitenskap, Høgskolen i Nord-Trøndelag Introduksjon Mange barn og ungdommer finner

Detaljer

Hvilke faktorer bidrar til at elever fullfører videregående skole?

Hvilke faktorer bidrar til at elever fullfører videregående skole? Hvilke faktorer bidrar til at elever fullfører videregående skole? Noen suksesskriterier for gjennomføring av yrkesfaglig opplæring Nils Ola Bjørnstad og Kari Gunn Lie Sveen Mastergradsoppgave ved Avdeling

Detaljer

Foreldrene avgjørende i kampen mot frafall

Foreldrene avgjørende i kampen mot frafall Av Hanne Magnussen I denne artikkelen har jeg lyst til å adressere frafallsproblematikken ved å sette søkelyset utenfor selve utdanningsinstitusjonene. Utallige mediedebatter, rapporter og undersøkelser

Detaljer

MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 En oppgave om bortvalg av fagutdannelse blant yrkesfagelever i Follo. Line Riisnæs og Line Mallaug Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011

Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011 Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011 Eifred Markussen Idunn Seland Rapport 6/2012 Å redusere

Detaljer

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget Gro-Hege Stensrud Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 3. TIDLIGERE FORSKNING... 13 3.1 Kontekst for problemstillingen...13 3.2 Oppsummering...15

INNHOLDSFORTEGNELSE. 3. TIDLIGERE FORSKNING... 13 3.1 Kontekst for problemstillingen...13 3.2 Oppsummering...15 FORORD! Hovedtemaet i denne masteroppgaven er frafall i videregående skole. Masteroppgaven er ment som et bidrag for å få en dypere forståelse av erfaringene tidligere elever har med frafall i yrkesfaglig

Detaljer

En, to tre? Den vanskelige overgangen

En, to tre? Den vanskelige overgangen RAPPORT 21/2010 En, to tre? Den vanskelige overgangen Evaluering av Kunnskapsløftet. Fra andre til tredje år i videregående opplæring Mari Wigum Frøseth, Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst og Nils Vibe NIFU

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Sammen med andre kan jeg se framover

Sammen med andre kan jeg se framover MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2012 Master thesis in vocational pedagogy Sammen med andre kan jeg se framover Forsøk med gruppeveiledning for å forebygge frafall i videregående skole Clare Seville Fakultet

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Dette er en grunnlagsutredning som tar for seg ulike forhold rundt ungdom i skole og arbeidsmarked i dag som bakgrunn for å skape scenarier for utviklingen fram mot 2029. Utredningen er skrevet

Detaljer

Inkludert eller segregert?

Inkludert eller segregert? RAPPORT 17/2009 Eifred Markussen, Mari Wigum Frøseth og Jens B. Grøgaard Inkludert eller segregert? Om spesialundervisning i videregående opplæring like etter innføringen av Kunnskapsløftet NIFU STEP Norsk

Detaljer

Mari Waage Hanssen- Bauer

Mari Waage Hanssen- Bauer Mari Waage Hanssen- Bauer MESTRINGSFORVENTNING OG FULLFØRING AV VIDEREGÅENDE SKOLE BLANT FØRSTE- OG ANDREGENERASJON INNVANDRERE Masteroppgave i pedagogikk Studieretning utdanning og oppvekst Våren 2014

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer?

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Håkon Høst Dr. polit., forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) haakon.host@nifu.no Tre

Detaljer

Organisering av faget Prosjekt Til Fordypning

Organisering av faget Prosjekt Til Fordypning Organisering av faget Prosjekt Til Fordypning MAYP 5900 Pål Henning Halvorsen (Studentnummer S291135) 2014 I denne oppgaven forskes det på effekten av endringer ved organisering av faget Prosjekt Til Fordypning

Detaljer

Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på

Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på Randi Margrethe Deglum-Wiik Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på En kvalitativ studie av RULF et tiltak mot frafall i videregående opplæring. Masteroppgave i pedagogikk Studieretning

Detaljer

Sluttere, slitere og sertifiserte

Sluttere, slitere og sertifiserte RAPPORT 13/2009 Sluttere, slitere og sertifiserte Bortvalg, gjennomføring og kompetanseoppnåelse blant minoritetsspråklige ungdommer i videregående opplæring Berit Lødding NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

for det individuelle!

for det individuelle! Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Med for det individuelle! Å undervise både med hodet og hjertet sett i et humanistisk, pedagogisk perspektiv for å forebygge frafall i

Detaljer

Bortvalg og kompetanse

Bortvalg og kompetanse RAPPORT 13/2008 Eifred Markussen, Mari Wigum Frøseth, Berit Lødding og Nina Sandberg Bortvalg og kompetanse Gjennomføring, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer

Detaljer

Utdanningsløpet en teoretisk maratondistanse?

Utdanningsløpet en teoretisk maratondistanse? Utdanningsløpet en teoretisk maratondistanse? av Christian Dahl Norge er heldigvis et land med et høyt utdanningsnivå der rettighetene til utdanning er sikret for alle, uansett hvor vi bor, hvem foreldrene

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Forskjell på folk hva gjør skolen?

Forskjell på folk hva gjør skolen? RAPPORT 3/2006 Eifred Markussen, Berit Lødding, Nina Sandberg og Nils Vibe Forskjell på folk hva gjør skolen? Valg, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk

Detaljer

Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg. Prosjekt til fordypning mellom skole og arbeidsliv Delrapport 1 Evalueringen av Kunnskapsløftet

Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg. Prosjekt til fordypning mellom skole og arbeidsliv Delrapport 1 Evalueringen av Kunnskapsløftet Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg Prosjekt til fordypning mellom skole og arbeidsliv Delrapport 1 Evalueringen av Kunnskapsløftet Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg Prosjekt

Detaljer

Minoritetsspråklige gutters erfaringer i forhold til gjennomføring av videregående skole.

Minoritetsspråklige gutters erfaringer i forhold til gjennomføring av videregående skole. AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Masteroppgave i samfunnsarbeid Kunnskap, deltakelse og mestring Dialog og mestringsfølelse, få delta og komme på toppen av bølgen. Minoritetsspråklige gutters erfaringer

Detaljer

Helse og frafall i videregående opplæring

Helse og frafall i videregående opplæring Helse og frafall i videregående opplæring Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Heidi Bergsli Sosialforsk, Høgskolen i Oslo og Akershus 2013 Innhold Innledning... 3 Rapportens

Detaljer