SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapsalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapsalen"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den kl. 10:00 i møterom Formannskapsalen Eventuelle forfall meldes til tlf eller Epost: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 57/14 14/2390 LANDBRUKSPLAN 2014, TILSKUDD TIL NYDYRKING 58/14 14/4821 LANDBRUKSPLAN 2014 TILSKUDD TIL GENERASJONSSKIFTE 59/14 14/4854 ANTAKELSE AV ANBYDER REHABILITERING FOSSAN BRU 60/14 14/4798 PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2015 Alta kommune ALTA Tlf

2 Side 2 av 17 Orienteringer: ASU: DU: Næringssaker Gatelys Tappeluft (10 min) Status parkeringsfondet (10 min) Alta, Rut Olsen Leder Gro Anita Parken Sekretær

3 Sak 57/14 LANDBRUKSPLAN 2014, TILSKUDD TIL NYDYRKING Saksbehandler: Signe Olaussen Arkiv: V10 Arkivsaksnr.: 14/2390 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/14 Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget for næring, drift og miljø tildeler Andreas Mathilassi kr i tilskudd til nydyrking av 40 dekar på gnr 26 bnr 581, som omsøkt. Beløpet tas fra landbruksplanens konto Vedtaket har en gyldighet på 3 år. SAKSUTREDNING: Vedlegg: 1. Søknad fra Andreas Mathilassi, datert Retningslinjer for tildeling av tilskudd til nydyrking Andre saksdok.: Landbruksplanens tiltaksdel, vedtatt av kommunestyret , sak PS 3/13. Bakgrunn: I landbruksplanen er det satt av en årlig pott på kr til nydyrkingstilskudd, med en tildelingssats på kr pr dekar. Fra årets pott har det hittil vært tildelt kr , dvs det gjenstår en rest på kr Det er poster i landbruksplanen hvor potten ikke vil bli brukt opp i år. HNDM er gitt myndighet til å kunne gjøre justeringer innenfor landbruksplanens ramme, jfr kommunestyrets behandling av landbruksplanen Andreas Mathilassi søker om kr i tilskudd til nydyrking av 40 dekar. Omsøkte areal gjelder et jordbruksfeste som han fester fra FeFo. Mathilassi driver med melk- og kjøttproduksjon på storfe, og han har behov for mer dyrket areal. Arealet ligger i Skoddevarre, ca 1300 meter fra bruket, og tillatelse til dyrking ble gitt i sak DS 79/14. Side 3 av 17

4 Sak 57/14 Vurdering: Hovedutvalget for næring, drift og miljø har vedtatt retningslinjer for tildeling av tilskuddet, se vedl.2. Kriteriene bygger bl.a. på at tilskuddet kan tildeles næringsutøvere i landbruket som mottar eller kan motta produksjonstilskudd i jordbruket. Det må foreligge godkjent plan for nydyrking. Mathilassi oppfyller kriteriene for tilskudd og arealet er godkjent for oppdyrking. I landbruksplanen gjenstår det kr nydyrkingstilskudd. Det resterende søknadsbeløpet på kr kan dekkes av ett ledig tilskudd til generasjonsskifte (tiltak 2.2), kr , og kr fra tilskudd til juletredyrking (tiltak 4.8). Dette i samråd med skogbrukssjefen, da tiltaket ikke blir realisert inneværende år. Økonomiske konsekvenser: Tilskuddet på kr dekkes over landbruksplanen, post Side 4 av 17

5 Sak 58/14 LANDBRUKSPLAN 2014 TILSKUDD TIL GENERASJONSSKIFTE Saksbehandler: Signe Olaussen Arkiv: V10 Arkivsaksnr.: 14/4821 Saksnr.: Utvalg Møtedato 58/14 Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Stian Jøraholmen tildeles tilskudd til generasjonsskifte, med kr Beløpet tas fra landbruksplanen, konto SAKSUTREDNING: Vedlegg: 1. Søknad fra Stian Jøraholmen, datert Retningslinjer for tildeling av tilskudd til generasjonsskifte Andre saksdok. (ikke vedlagt): - Landbruksplanens tiltaksdel, vedtatt i K. styret Bakgrunn: Generasjonsskifter i landbruket er komplekse og kostbare, og trekker ofte ut i langdrag. For å stimulere til at generasjonsskifter faktisk skjer, og at disse gjennomføres før de unge har etablert seg i andre yrker, er det i landbruksplanen opprettet tilskudd til generasjonsskifter. Under tiltak 2.2 er det årlig satt av kr til ordningen, fordelt på 2 tilskudd à kr Vi har mottatt søknad på ett av tilskuddene for Søker er Stian Jøraholmen, født i Han overtok gården Jøraholmen etter sine foreldre Wenche J og Tor Børstad , og overtok gårdens andel i Jorra samdrift fra Hovedutvalget (HNDM) har vedtatt retningslinjer for tildelingen, se vedlegg 2. Kriterier for søkerne gjelder inntekt (minst halvparten fra landbruket), søker må være under 40 år, søknaden må være skriftlig og eiendomsoverdragelsen må være tinglyst. Søkeren oppfyller kriteriene for tilskudd. Økonomiske konsekvenser: Tilskuddet på kr dekkes over landbruksplanen, post Side 5 av 17

6 Sak 59/14 ANTAKELSE AV ANBYDER REHABILITERING FOSSAN BRU Saksbehandler: Tom F. Hansen Arkiv: Q31 &32 Arkivsaksnr.: 14/4854 Saksnr.: Utvalg Møtedato 59/14 Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalg for næring, drift og miljø vedtar at det avholdes kontraktsmøte med firma HAK Entreprenør AS for rehabiliteringen av Fossan bru. Som reserve antas Anlegg Nord AS. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Innstillingen fra konsulent Safe Control AS Andre saksdok.: Inspeksjonsrapport - Hovedinspeksjon bruer 2014 er ikke vedlagt saken. Side 6 av 17

7 Sak 59/14 Bakgrunn: Vedlikehold av kommunale bruer er tidligere omtalt i egen sak til hovedutvalget gjennom PS80/12 datert Hovedutvalget vedtok den gang administrasjonens innstilling om at det settes av 1,5 million kroner i en tre-årsperiode fra 2013 til bruvedlikehold. For 2013 ble det ikke avsatt midler. I økonomiplanen for er det nå avsatt investeringsmidler kr ,- hvert år i perioden. Eget prosjekt K 580 «Opprusting bruer» er opprettet. Hovedutvalget har i tillegg vedtatt en ekstrabevilgning kr ,- fra parkeringsfondet. Ekstrabevilgningen gjaldt bare for Det er samlet satt av 1,2 millioner kroner i 2014 der Fossan bru er prioritert. Arbeidet har vært konkurranseutsatt og det fremmes nå innstilling i saken. I tillegg til anbudsinnstillingen vil administrasjonen på generelt grunnlag til slutt peke på manglende bevilgninger til bruvedlikeholdet i kommunen. Høring/merknader: Ingen høring. Saken følger lov og forskrift om offentlig anskaffelse. Økonomiske konsekvenser: Fratrukket kostnader for konsulenthonorar og bruinspeksjon 2014 planlegges rehabiliteringen av Fossan bru innenfor budsjettrammen 1,2 millioner kroner inklusive mva. Rehabiliteringsarbeidet vil tilpasses budsjett på beste måte. Administrasjonen må se bevilgningsåret 2015 i sammenheng for å få fullført prosjektet. Byggeperioden vil gå over to år dvs. både 2014 og Bygging over to år krever budsjettregulering. Vurdering: Administrasjonen støtter konsulentens oppsummering der man innstiller HAK Entreprenør AS med lavest pris. Side 7 av 17

8 Sak 59/14 Anbudene var svært nært hverandre i pris. Firma HAK Entreprenør AS med kr ,- mens Anlegg nord AS hadde kr ,-. Begge summer eksklusive mva. Ingen endring ved kontrollregning. Begge firma var kvalifisert. Etter oppsummering med vekting 95 % for lavest pris og 5 % for byggetid kom Anlegg nord 0,2 poeng lavere enn HAK Entreprenør AS. Administrasjonen vil ut fra dette innstille HAK Entreprenør AS med høyest poengsum. Generelt om bruvedlikehold Som nevnt innledningsvis er det er forholdvis stort etterslep i bruvedlikeholdet pga. manglende bevilgninger. Tilstanden på bruer beskrives som skadegrad og går fra 1 til 5. Ulike bruelementer blir vurdert særskilt. Bærende konstruksjonsdeler bør ha høyest prioritet i vedlikeholdet. For skadegrader 3 og 4 som forventes reparert innen 1 til 3 år er kostnadene for kommunens bruer estimert til 3 millioner kroner inklusive mva. Riggkostnader kommer i tillegg. Tar man reparasjon av mindre skader nevnt som skadegrad 1 og 2 som har reparasjonstid innen 10 års, blir kostnadene betydelig høyere. Administrasjonen antyder at man trenger minst 1,5 millioner pr. år i inneværende økonomiplanperiode for å stoppe noe av forfallet. Opprusting av Kvalfjord og Lille Lerresfjord bru er da ikke tatt med i totalkostnadene. Administrasjonen antyder at oppgradering av Lille Lerresfjord bru alene koster ca kroner inklusive mva. Kvalfjord bru har lav aksellast med kun 2 tonn. En økning av aksellastgrensen utover dagens 2 tonn krever omfattende tiltak. Ny bru kan derfor være alternativet. Administrasjonen inviterer hovedutvalget til å drøfte hvilken prioritet særlig Lille Lerresfjord brua skal ha fremfor andre bruer i kommunen. Side 8 av 17

9 PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2015 Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Arkiv: M30 Arkivsaksnr.: 14/4798 Saksnr.: Utvalg Møtedato 60/14 Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Innstilling Hovedutvalg for næring, drift og miljø vedtar å prioritere følgende budsjett for 2015 under forutsetning av bevilgningsramme fra kommunestyret, nedenfor har vi satt opp 2 forskjellige forslag. Vi ber Hovedutvalget om å vurdere ett av disse. Alternativ 1.1 er administrasjonens anbefaling Alternativ 1.1: Tverrelvdalen inne fra 2016 Prosjekt Ansvar % 2015 Vann Avløp K074 Kum- og sluseutskifting K266 Alta by reservevann K303 Rafsbotn avløpsanlegg K367 Lekkasjekontroll; sonemålere og korrolator K379 Tverrelvdalen avløpsanlegg K380 Øvre Alta overføringsanlegg K402 Talvik VA langs E K432 Samling av avløp fra Tollvika og Skaialuft K434 Samling av avløp fra Apanes K439 Sentrum syd ledningsrehabilitering K593 Løkkeveien øvre del K595 Øvre Alta - intern samling SP, rehab VL Nytt Kommunedelplan for drikkevann-revidering SUM herav vann herav avløp Side 9 av 17

10 Alternativ 1. 2: Tverrelvdalen inne fra 2015 Prosjekt Ansvar % 2015 Vann Avløp K074 Kum- og sluseutskifting K266 Alta by reservevann K303 Rafsbotn avløpsanlegg K367 Lekkasjekontroll; sonemålere og korrolator K379 Tverrelvdalen avløpsanlegg K380 Øvre Alta overføringsanlegg K402 Talvik VA langs E K432 Samling av avløp fra Tollevika og Skaialuft K434 Samling av avløp fra Apanes K439 Sentrum syd ledningsrehabilitering K593 Løkkeveien øvre del Nytt Kommunedelplan for avløp - revidering SUM herav vann herav avløp Konsekvensen ved dette forslaget er Tverrelvdalen styrkes med 2.7mill, Tollevika reduseres med 1.1mill og Apanes reduseres med 1.6 mill i Senere i planperioden vil det være ytterligere forskyvninger. Prioritering av tiltak for perioden frem til 2018 følger forslag til investeringsplanen for slik den er vedlagt saksfremlegget (2 alternativer). Hovedutvalget anmoder Kommunestyret om å sette av en ramme på 27 mill. for denne perioden. SAKSUTREDNING: Vedlegg: - Investeringsplan vann og avløp, , 2 vedlegg. Andre saksdok.: - Kommunedelplan for avløp , vedtatt i Kommunestyret i sak 28/07 - Hovedplan vann , vedtatt i Kommunestyret i sak 28/05 Side 10 av 17

11 - Gebyrbudsjett vann 2014, Alta kommune - Gebyrbudsjett avløp 2014, Alta kommune - Avløp til Tverrelvdalen, sak 107/13 i Kommunestyret - Prioritering av investeringstiltak for vann og avløp , sak 73/13 i HNDM - Prioritering av investeringstiltak for vann og avløp , sak 62/12 i HNDM - Investeringsbudsjett for vann og avløp 2011, Regulering 2, august 2011 i HDM - Regulering av investeringsbudsjett for vann og avløp 2011, sak 23/11 i HDM - Prioritering av investeringsbudsjett 2010 og investeringsplan for vann og avløp, sak 53/10 i HDM - Investeringstiltak vann og avløp, Regulering av prioriteringer og budsjett, sak 38/10 i HDM - Prioritering av investeringsbudsjett 2010 og investeringsplan for vann og avløp, sak 47/09 i HDM - Prioritering av investeringstiltak vann og avløp 2009, sak 34/08 i HDM - Prioritering av investeringstiltak - vann og avløp 2008, sak 42/07 i HDU - Valg av avløpsløsning for Tverrelvdalen, HNDM, september Forbedring av vannkvaliteten ved Komagfjord vannverk, HNDM, september Samling og rensing av avløp - Alta by vest for Komsa, sak 44/10 i HDM - Teknisk og økonomisk vurdering av reservevannsløsning for Alta vannverk, , Rosim - Soneplan vannforsyning Alta by, , Rosim - Avløpstraseer Alta sentrum - Kostnadsoverslag, Rambøll - Soneplan avløp for Sentrum og Aronnes, , Rosim - Øvrige prosjektdokumenter Bakgrunn: Hovedplan vann og kommunedelplan for avløp danner grunnlaget for å prioritere tiltak. Forprosjekt, soneplaner og andre utredninger og undersøkelser benyttes for å vurdere tiltak nærmere. Hovedplan vann for planperioden beskriver tiltak på områdene driftskontroll, kilde-/barriereutbedring, klausulering/sikring, beredskapskilde, rehabilitering, utbyggingsområder og forsyningssikkerhet/forsterkning. Hovedplanens tiltaksomfang utgjør 129,6 millioner kroner fordelt over planens 12 år. Kommunedelplan for avløp for planperioden inkluderer tiltaksområdene driftskontrollanlegg, saneringstiltak, overvannssystemer, renseanlegg Alta by, tilknytning av nye boligfelt, samt nye avløpsanlegg i Rafsbotn, Tverrelvdalen, Talvik, Øvre Alta og Simanes. Side 11 av 17

12 Kommunedelplanens tiltaksplan beskriver prosjektkostnader på 175,2 millioner kroner over 12-årsperioden. Utredninger, forprosjekt, soneplaner og annet forarbeid har identifisert tiltaksbehov som vesentlig overstiger rammene som er gitt i hovedplanene. Dette gjelder blant annet avløpsrenseanleggene, forsyningssikkerheten til Alta by vannverk og barrieretiltak på øvrige vannverk. Foruten prosjektene som finansieres over selvkostområdene for vann og avløp, leder kommunalteknisk avdeling kommunale investeringsprosjekter med utbygging av boligfelt, industriområder og veianlegg. I tillegg kommer betydelig mengde oppfølging av private utbyggingstiltak med for eksempel krav til utførelse, tilrettelegging og feltutbyggingsavtaler om overtagelse av anleggsdeler. Økonomiske konsekvenser: Tabell Hovedplan vann Kommunedelplan avl SUM Hovedplaner Tabell 1 viser de økonomiske rammeforutsetningene for investeringene vedtatt i hovedplan vann og kommunedelplan for avløp Tabell Vann Avløp SUM Regnsk/Budsj Tabell 2 viser regnskapstallene for investeringene for vann og avløp i perioden For vises budsjett/investeringsplan slik det ble vedtatt i fjor. Tabell Vann Avløp SUM Budsjett Tabell 3 viser forslag til budsjett/investeringsplan for i henhold til administrasjonens alternativ 1.1. Side 12 av 17

13 Etter at hovedplan vann og kommunedelplan for avløp ble vedtatt i henholdsvis 2005 og 2007 har vi sett at flere viktige og store prosjekt har blitt vesentlig mer kostbar. Det samme gjelder etter kostnadsberegning i forprosjekt. Vi ser også at prosjektmengden har økt blant annet som følge av tiltak identifisert i andre planer og gjennom øvrig drift og forvaltning. Hovedplanenes vedtatte rammer vil være begrensende i forhold til mulighetene for å oppnå målene og for å få løst alle identifiserte behov. Investeringsplanen for viser at 2/3 av midlene foreslås brukt til avløpstiltak og 1/3 til vann. Årsaket til prioriteringen av avløp skyldes krav til etablering av renseanlegg i Rafsbotn og Talvik, i tillegg til at Tverrelvdalen og Øvre Alta samles mot renseanleggene i Alta by. Store utfordringer med behov for rehabilitering av vann- og avløpsanlegg, hygieniske barrierer og leveringssikkerhet ved vannverkene, tilrettelegging for utvikling og en rekke andre behov er kun i mindre grad prioritert i planperioden. I gebyrbudsjettet for avløp framkommer det en gebyrvekst på henholdsvis 6, 8,10 og 10 % for årene For vann viser gebyrbudsjettet en vekst i gebyrene på henholdsvis 4, 6, 8 og 8 % for perioden Gebyrbudsjettene behandles årlig i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling. Vurdering: Administrasjonen har i de følgende avsnittene vurdert tiltak for Her kan fremdriften variere ut ifra vedtak i Hovedutvalget. K074 Kum- og sluseutskifting Fortsatt utskiftningen av felleskummer, dårlig armatur og kummer for å forbedre sikkerhet for personell og forsyning. K266 Alta by reservevann Etablering av reservevannkilde til Alta by vannverk med en ekstra ledningstrase fra Jordfallet over Altaelva mot Elvestrand. Foreløpig har vi ikke lykkes med etablering av nye forsyningsbrønner. Videre investering betinger at nye forsyningsbrønner etableres. K303 Rafsbotn avløpsanlegg Side 13 av 17

14 Tiltaket skal gi bedre miljøforhold ved utslippet fra det kommunale avløpsanlegget i Rafsbotn. Det er utløst av krav i forurensningsregelverket og mål i kommunedelplanen for avløp. Prosjektering planlegges utført i 2015 med utbygging i K364 Talvik avløpsrensing For å oppfylle kravene i avløpsregelverket og målene i kommunedelplanen, etableres rensing av avløpsutslippet i Talvik. Forslaget innebærer prosjektering i 2017 og utbygging i 2018/2019. K367 Lekkasjekontroll, sonemålere og korrolator For å få bedre kontroll på ledningsnettet og de forskjellige sonene, vil vi fortsette arbeidet med nedsetting av sonevannmålere og få redusert lekkasjene på ledningsnettet. K379 Tverrelvdalen avløpsanlegg Tiltaket skal bedre miljøtilstanden og legge til rette for utbygging i Tverrelvdalen. Etablering av første del fra skolen og ned mot Alta by øst renseanlegg i 2015/2016. Samling og overføring fra Mobakken og Sønvismoen til skolen vil gjennomføres etter første del er gjennomført. Det er fortsatt knyttet svær stor usikkerhet til dette prosjektet med hensyn til grunnforholdene i området. Prosjekterende konsulent må utføre geotekniske undersøkelser i området der ledningstrase og avløpspumpestasjoner planlegges etablert. Disse undersøkelsene vil kunne gi oss svar på hvilke tiltak som må iverksettes i forbindelse med gravearbeidet og kostnadene på disse. Grunnundersøkelser med rapport er forventet å foreligge i februar/mars Denne vil også kunne gi oss svar på de forventede kostnader på sikringstiltak. K380 Øvre Alta overføringsledninger Første del av prosjektet er gjennomført i 2011 med rehabilitering av vannledning og etablering av pumpeledning for spillvann mellom Salkobekken og Thomasbakken. Resten av prosjektet omfatter to pumpestasjoner og ledningsanlegg mellom Øvre Alta og Salkobekken, samt ledningsanlegg over Thomasbakken. Ledningsanlegget mellom Øvre Alta og Salkobekken forutsetter samkjøring med etablering av gang- og sykkelvei langs riksvei 93. Det ser nå ut til at Statens vegvesen planlegger å gjennomføre tiltaket i 2015/2016. Det er lagt opp til samarbeid med Statens vegvesen for utførelsen. K402 Talvik v/e Side 14 av 17

15 Dette er et samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen i forbindelse med oppgradering av E6 gjennom Talvik, planlegges utført i 2015 K432 Samling av avløp fra Skaialuft og Tollevika Skaialuft og Tollevika har i dag hvert sitt utslipp. Avløp fra disse to områdene skal i henhold til vedtatt plan overføres til Bossekopfjæra for rensing. Tiltaket innebærer graving i eller langs kommunale veier og medfører behov for gjenoppbygging av disse. Denne hadde også finansiering i 2014 på 2,8mill. På grunn av omdisponering av midler i 2014 er disse forskjøvet til 2015 og kommer i tillegg til finansiering i K434 Samling av avløp fra Apanes Pumping av avløpsvann fra dagens utslipp i Apanes til ny avskjærende ledning i Strandveien. Hvis tiltaket ikke lar seg samkjøre med planlagt vei i samme trase fra planlagt boligfelt i Apanesfjæra, bør utbyggingsåret revurderes. Trykksonene for vann i Apanes og Bossekop anbefales i soneplanen for Alta by vannverk, sammenkoblet for bedre forsyningssikkerhet og kapasitet. I tillegg til pumpestasjon og -ledning for avløp omfatter tiltaket derfor også vannledning. Prosjektering er utført med utbygging i 2015 og K439 Sentrum syd ledningsrehabilitering Avløpsledningen mellom Møbelringen og Fagmøbler på Sentrum har svært dårlig funksjon og behøver rehabilitering før videre utbygging av området. Samling av avløp fra Hjemmeluft Prosjektet er med i samlingen av avløp til Alta by vest renseanlegg. Pumping av avløpet fra Hjemmeluft mot Gakori er satt sist på listen i forslaget til utbyggingsrekkefølge og prioriteres her med prosjektering i 2015/2016 og utbygging av en av to delområder i 2016/2017. K593 Løkkeveien øvre del 2015 Rehabilitering av avløpsledningen i øvre del av Løkkeveien skal fjerne behovet for ressurskrevende vedlikehold. I tillegg vil flytting av ledningen ut i veiarealet legge til rette før utbygging av tomtene nord for Løkkeveien slik reguleringsplanen for Alta sentrum legger opp til. Første del er utført i 2014, neste del utføres i K 595 Øvre Alta samling av spillvann Tiltaket skal bedre miljøet i Altaelva og legge til rette for videre utbygging i Øvre Alta. Prosjektet er beskrevet i kommunedelplan for avløp, men må defineres nærmere for optimalisering av lokalisering av ledningstraseer og pumpestasjon. Tiltaket skal samle spillvannet innad i Øvre Alta for pumping til Thomasbakken (via overføringsledningene i Side 15 av 17

16 K380). Det vil også innebære rehabilitering av vannledninger i det aktuelle området. Tiltaket forutsettes gjennomført trinnvis når de aktuelle boligfeltene skal anlegges. Området som dekkes, omfatter Øvre Alta fra ALI-bygget og til området sør for Lærer Rustens vei. I tillegg til eksisterende bebyggelse er det satt av flere nye felt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Området har i dag rundt 75 boliger og drøyt 200 fastboende. Avløpssystemet for Øvre Alta vil også åpne for tilknytting av et industriområde på Skillemoen. Se for øvrig prosjekt K380 med overføringsledninger fra Øvre Alta. Barrieretiltak Årøya, Lille Lerresfjord, Isnestoften og Kåfjord Gjennom driftserfaringer og tilbakemeldinger fra tilsynsmyndighetene er det kjent at flere av de mindre vannverkene til Alta kommune har behov for å bedre de hygieniske barrierene. Rehabilitering av vannledninger på Kronstad, Aronnes, Midtbakken og i Tverrelvdalen Behovet for rehabilitering av vannledninger ved Alta by vannverk er betydelig. Lekkasjer fører til høyere ressursforbruk, risiko for innlekk og mindre kapasitet til ordinært vannforbruk. Prosjektering i 2017 og rehabilitering fra Dette prosjektet skal finansiere rehabilitering av problemledninger. Kommunedelplan for drikkevann revidering 2015 Gjeldende hovedplan for vann ble vedtatt av kommunestyret i sak 28/05. Det er nå behov for revidering av vurderingene av status og utfordringer, samt revidering av mål og tiltak. Denne hadde sin finansiering i På grunn av omdisponering av midler i 2014 er denne forskjøvet til Kommunedelplan for avløp revidering 2017 Gjeldende hovedplan for , vedtatt i kommunestyret i sak 28/07. Det er nå behov for revidering av vurderingene av status og utfordringer, samt revidering av mål og tiltak. Rehabilitering av avløpspumpestasjoner Flere av pumpestasjonene er i dårlig tilstand og krever en rehabilitering/utskifting. Dette er tiltak som omhandler HMS og arbeidsmiljø. Samling avløp og renseanlegg Simanes Side 16 av 17

17 For å oppfylle kravene i avløpsregelverket og målene i kommunedelplanen, etableres fellesanlegg for avløp samt rensing i Simanes. Forslaget innebærer prosjektering i 2018 og utbygging i 2019 og utover. Øvrig vurdering Prioriteringene er gjort med basis i krav fra regelverk, kommunens eget planverk og en rekke andre rammebetingelser. En del av rammebetingelsene er med i listen over andre saksdokumenter. Både budsjettrammer og gjennomføringskapasitet har påvirket prioriteringen. Egne ansatte prosjektledere vurderes av administrasjonen å være viktig for gjennomføringskapasitet, samt for å sikre ønsket kvalitet på rammefastsettelse, styring, oppfølging og kontroll av prosjektene. I tillegg til egne investeringsprosjekt på VA blir prosjektlederne også brukt til andre store prosjekter, slik som feltutbygging av Gakorimyra sør og utbyggingsavtaler. Vi vurderer samtidig at tiltakene i siste del av planperioden har en betydelig grad av usikkerhet særlig knyttet til kostnadsrammer. Dette skyldes i stor grad at det er behov for nærmere vurdering av tiltakene med nødvendig kostnadskalkulering. Administrasjonen anbefaler på bakgrunn av den store usikkerheten med Tverrelvdalen prosjektet at alternativ 1.1 vedtas. Administrasjonen jobber videre ut ifra at det skal fremføre avløp til Tverrelvdalen fortest mulig. Side 17 av 17

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/6629-1 Arkiv: M00 Sakbeh.: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2014

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/6629-1 Arkiv: M00 Sakbeh.: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2014 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6629-1 Arkiv: M00 Sakbeh.: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2016

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/4663-1 Arkiv: M30 Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2016 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den 17.11.2015 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den 17.11.2015 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 17.11.2015 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 19.03.2013 Tid: 10:00 13:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall KYST Leder Olsen Rut A. H Nestleder

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA VANN OG AVLØP STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring, drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring, drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring, drift og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.06.2015 Tid: 10:00 14:00 Innkalte: Part Funksjon Navn Forfall KYST Leder Rut Antona Olsen H Nestleder

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2009 Tid: 10.00 13.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Hilde Søraa AP Nestleder Lars

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/8133-7. Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015. Planlagt behandling: Planutvalget 06.05.

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/8133-7. Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015. Planlagt behandling: Planutvalget 06.05. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/8133-7 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015 Planlagt behandling: Planutvalget 06.05.15 Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/14 14/334 REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER GBNR 055/026

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/14 14/334 REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER GBNR 055/026 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 16.05.2014 Tid: 09.00 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

Notatet finnes her: For interne brukere: F:\sentadm\ASU\Kommuneplan\Bolignotatet- Velg deretter nyeste utgave.

Notatet finnes her: For interne brukere: F:\sentadm\ASU\Kommuneplan\Bolignotatet- Velg deretter nyeste utgave. 12.12.14 Innhold Notatet finnes her:... 3 Innledning... 4 fordelt på skolekretser... 5 Langfjordbotn skolekrets... 7 Talvik skolekrets... 7 Kåfjord skolekrets... 8 Gakori Skolekrets... 9 Bossekop skolekrets...

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Landbruksnemda for Alta

Alta kommune. Møteprotokoll. Landbruksnemda for Alta Alta kommune Møteprotokoll Landbruksnemda for Alta Møtested: Komagfjord Møtedato: 17.06.2010 Tid: 10.00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Arne Karlstrøm FRP Medlem John Andreas Ellila

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 25.11.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2014 Tid: 10:00 15.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall KYST Leder Olsen Rut A. H Nestleder

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 05.07.2013 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 05.07.2013 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 05.07.2013 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER

KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER Arkivsaksnr.: 10/932-2 Arkivnr.: 223 M00 Saksbehandler: Tjenesteleder, Ingvald Struksnes KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 11.11.2015 kl. 11:30 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.: 2009/6573 Hovedplan Vannmiljø og Avløp 2011-2020 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Komagfjord Møtedato: 27.08.2013 Tid: 10:00 13.45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen Arnt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2658-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-STATUS BARN OG UNGE SEKTOREN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2658-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-STATUS BARN OG UNGE SEKTOREN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2658-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-STATUS BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalget

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Klagenemnda har møte. den 24.09.2015 kl. 10:00. i møterom Altafjord

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Klagenemnda har møte. den 24.09.2015 kl. 10:00. i møterom Altafjord SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Klagenemnda har møte den 24.09.2015 kl. 10:00 i møterom Altafjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/1508-10. Saksbehandler: Tom F. Hansen OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/1508-10. Saksbehandler: Tom F. Hansen OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-10 Arkiv: T51 Saksbehandler: Tom F. Hansen Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4903-1 Arkiv: 202 AVSLUTNING INVESTERINGSPROSJEKTER VEI, VANN OG AVLØP 2012 OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4903-1 Arkiv: 202 AVSLUTNING INVESTERINGSPROSJEKTER VEI, VANN OG AVLØP 2012 OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Kommunestyret Formannskapet Arkivsaksnr.: 12/4903-1 Arkiv: 202 AVSLUTNING INVESTERINGSPROSJEKTER VEI, VANN OG AVLØP 2012 OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.10.2010 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.10.2010 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.10.2010 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.78 45 51 91 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3 Fra HTM-sak: 68/10 Fra kl.: 18.00 Til HTM-sak: 76/10 Til kl.: 21.50

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/488-1 Arkiv: L83 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: ARONNES INDUSTRIOMRÅDE - TILDELINGSVILKÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/488-1 Arkiv: L83 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: ARONNES INDUSTRIOMRÅDE - TILDELINGSVILKÅR Saksfremlegg Saksnr.: 10/488-1 Arkiv: L83 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: ARONNES INDUSTRIOMRÅDE - TILDELINGSVILKÅR Planlagt behandling: Hovedutvalg for kultur og næring Innstilling: ::: &&&

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Saksframlegg. Hovedplan vann 2012-2016 - Statusrapport og endringer

Saksframlegg. Hovedplan vann 2012-2016 - Statusrapport og endringer Søgne kommune Arkiv: K70 Saksmappe: 2012/338-10125/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 17.03.2014 Saksframlegg Hovedplan vann 2012-2016 - Statusrapport og endringer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/14

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: B12 &32 Arkivsak: 13/1186-18 Tittel: SP - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Formannskapets

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Landbruksnemda for Alta

Alta kommune. Møteprotokoll. Landbruksnemda for Alta Alta kommune Møteprotokoll Landbruksnemda for Alta Møtested: Jorra samdrift på Jøraholmen Møtedato: 19.06.2008 Tid: 10.00 14.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for AP Leder Arne Karlstrøm AP

Detaljer

Før møtestart blir det befaring i Idrettsveien 14 A og B (Morten Borger)

Før møtestart blir det befaring i Idrettsveien 14 A og B (Morten Borger) SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Herredshuset : 27.04.2010 Tid: kl.18.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret på tlf. 69806000 Varamedlemmer møter

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.04.2012 Tid: 10:20 14:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt

Detaljer

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 82000/2013 2013/7796 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 13/190 Bystyret 12.12.2013 Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/33 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2008 2008/496. PS 08/34 Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 2008/3837

Arkiv- saksnr. PS 08/33 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2008 2008/496. PS 08/34 Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 2008/3837 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 20.11.2008 Tidspunkt: 08:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.08.2014 kl. 10:00 16:00 i skogselskapets hytte i Borraslia, Tverrelvdalen. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51

Detaljer

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/677-1 REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2015 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunen tar opp et investeringslån

Detaljer

õl// õ. NIIØTF,PROTOKOLL 27.08.2015 Tid: KI.09:00-12:45 Steigen kommune Steigen formannskap Til stede på møtet

õl// õ. NIIØTF,PROTOKOLL 27.08.2015 Tid: KI.09:00-12:45 Steigen kommune Steigen formannskap Til stede på møtet Steigen kommune NIIØTF,PROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Møtedato: Rådhuset, Leinesfiord 27.08.2015 Tid: KI.09:00-12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Antall nye søkere (inkl status avslått, dvs barn som det tidligere er takket nei for) 289 barn

SAKSFREMLEGG. Antall nye søkere (inkl status avslått, dvs barn som det tidligere er takket nei for) 289 barn SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1581-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BARNEHAGEOPPTAK 2011 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Hovedutvalg for

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde - Alta helsesenter Møtedato: 08.06.2009 Tid: 10.00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Torfinn Reginiussen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. 432973 - Nye SARA - Informasjon om forprosjekt. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 26/15 26.02.

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. 432973 - Nye SARA - Informasjon om forprosjekt. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 26/15 26.02. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 432973 Arkivsaksnr: 2014/218-28 Saksbehandler: Marit Heier Amundsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 26/15 26.02.2015 432973 - Nye SARA - Informasjon om forprosjekt

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Vidar Efraimsen, Hege Mathisen, Sylvia Radloff

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Saksfremlegg Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00408 KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE VANN- OG AVLØPSANLEGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00408 KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE VANN- OG AVLØPSANLEGG Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.09.03 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 20.06.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Lisbeth Hind Tobiassen,

Detaljer

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter.

Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter. Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter. Disposisjon 1. Om Kristiansund kommune 2. Hva innebærer endringen 3. Hvordan har det blitt hva har vi gjort By ved hav Kristiansund kommune Kommunesammenslåing

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Oddvar Betten. Leder Nestleder. A SV Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Oddvar Betten. Leder Nestleder. A SV Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 6 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 16.02.2012 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.09.2012 Tid: Kl. 09.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST

INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST UTBYGGINGSAVTALE MELLOM MERIDIAN EIENDOMSUTVIKLING AS, SOM UTBYGGER OG HAMMERFEST KOMMUNE OM INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST Nedenfor er partene kalt: Meridian Eiendomsutvikling AS - Utbygger Hammerfest

Detaljer

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket Dønna kommune Vedlikeholdsplan vannverket 2014-2018 1 Innhold Orientering... 3 Om planen... 3 Gjeldende forskrift godkjenning... 3 Vedlikeholdsplanens innhold... 3 Dagens vannforsyning og framtidige behov...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer