SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapsalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapsalen"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den kl. 10:00 i møterom Formannskapsalen Eventuelle forfall meldes til tlf eller Epost: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 57/14 14/2390 LANDBRUKSPLAN 2014, TILSKUDD TIL NYDYRKING 58/14 14/4821 LANDBRUKSPLAN 2014 TILSKUDD TIL GENERASJONSSKIFTE 59/14 14/4854 ANTAKELSE AV ANBYDER REHABILITERING FOSSAN BRU 60/14 14/4798 PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2015 Alta kommune ALTA Tlf

2 Side 2 av 17 Orienteringer: ASU: DU: Næringssaker Gatelys Tappeluft (10 min) Status parkeringsfondet (10 min) Alta, Rut Olsen Leder Gro Anita Parken Sekretær

3 Sak 57/14 LANDBRUKSPLAN 2014, TILSKUDD TIL NYDYRKING Saksbehandler: Signe Olaussen Arkiv: V10 Arkivsaksnr.: 14/2390 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/14 Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget for næring, drift og miljø tildeler Andreas Mathilassi kr i tilskudd til nydyrking av 40 dekar på gnr 26 bnr 581, som omsøkt. Beløpet tas fra landbruksplanens konto Vedtaket har en gyldighet på 3 år. SAKSUTREDNING: Vedlegg: 1. Søknad fra Andreas Mathilassi, datert Retningslinjer for tildeling av tilskudd til nydyrking Andre saksdok.: Landbruksplanens tiltaksdel, vedtatt av kommunestyret , sak PS 3/13. Bakgrunn: I landbruksplanen er det satt av en årlig pott på kr til nydyrkingstilskudd, med en tildelingssats på kr pr dekar. Fra årets pott har det hittil vært tildelt kr , dvs det gjenstår en rest på kr Det er poster i landbruksplanen hvor potten ikke vil bli brukt opp i år. HNDM er gitt myndighet til å kunne gjøre justeringer innenfor landbruksplanens ramme, jfr kommunestyrets behandling av landbruksplanen Andreas Mathilassi søker om kr i tilskudd til nydyrking av 40 dekar. Omsøkte areal gjelder et jordbruksfeste som han fester fra FeFo. Mathilassi driver med melk- og kjøttproduksjon på storfe, og han har behov for mer dyrket areal. Arealet ligger i Skoddevarre, ca 1300 meter fra bruket, og tillatelse til dyrking ble gitt i sak DS 79/14. Side 3 av 17

4 Sak 57/14 Vurdering: Hovedutvalget for næring, drift og miljø har vedtatt retningslinjer for tildeling av tilskuddet, se vedl.2. Kriteriene bygger bl.a. på at tilskuddet kan tildeles næringsutøvere i landbruket som mottar eller kan motta produksjonstilskudd i jordbruket. Det må foreligge godkjent plan for nydyrking. Mathilassi oppfyller kriteriene for tilskudd og arealet er godkjent for oppdyrking. I landbruksplanen gjenstår det kr nydyrkingstilskudd. Det resterende søknadsbeløpet på kr kan dekkes av ett ledig tilskudd til generasjonsskifte (tiltak 2.2), kr , og kr fra tilskudd til juletredyrking (tiltak 4.8). Dette i samråd med skogbrukssjefen, da tiltaket ikke blir realisert inneværende år. Økonomiske konsekvenser: Tilskuddet på kr dekkes over landbruksplanen, post Side 4 av 17

5 Sak 58/14 LANDBRUKSPLAN 2014 TILSKUDD TIL GENERASJONSSKIFTE Saksbehandler: Signe Olaussen Arkiv: V10 Arkivsaksnr.: 14/4821 Saksnr.: Utvalg Møtedato 58/14 Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Stian Jøraholmen tildeles tilskudd til generasjonsskifte, med kr Beløpet tas fra landbruksplanen, konto SAKSUTREDNING: Vedlegg: 1. Søknad fra Stian Jøraholmen, datert Retningslinjer for tildeling av tilskudd til generasjonsskifte Andre saksdok. (ikke vedlagt): - Landbruksplanens tiltaksdel, vedtatt i K. styret Bakgrunn: Generasjonsskifter i landbruket er komplekse og kostbare, og trekker ofte ut i langdrag. For å stimulere til at generasjonsskifter faktisk skjer, og at disse gjennomføres før de unge har etablert seg i andre yrker, er det i landbruksplanen opprettet tilskudd til generasjonsskifter. Under tiltak 2.2 er det årlig satt av kr til ordningen, fordelt på 2 tilskudd à kr Vi har mottatt søknad på ett av tilskuddene for Søker er Stian Jøraholmen, født i Han overtok gården Jøraholmen etter sine foreldre Wenche J og Tor Børstad , og overtok gårdens andel i Jorra samdrift fra Hovedutvalget (HNDM) har vedtatt retningslinjer for tildelingen, se vedlegg 2. Kriterier for søkerne gjelder inntekt (minst halvparten fra landbruket), søker må være under 40 år, søknaden må være skriftlig og eiendomsoverdragelsen må være tinglyst. Søkeren oppfyller kriteriene for tilskudd. Økonomiske konsekvenser: Tilskuddet på kr dekkes over landbruksplanen, post Side 5 av 17

6 Sak 59/14 ANTAKELSE AV ANBYDER REHABILITERING FOSSAN BRU Saksbehandler: Tom F. Hansen Arkiv: Q31 &32 Arkivsaksnr.: 14/4854 Saksnr.: Utvalg Møtedato 59/14 Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalg for næring, drift og miljø vedtar at det avholdes kontraktsmøte med firma HAK Entreprenør AS for rehabiliteringen av Fossan bru. Som reserve antas Anlegg Nord AS. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Innstillingen fra konsulent Safe Control AS Andre saksdok.: Inspeksjonsrapport - Hovedinspeksjon bruer 2014 er ikke vedlagt saken. Side 6 av 17

7 Sak 59/14 Bakgrunn: Vedlikehold av kommunale bruer er tidligere omtalt i egen sak til hovedutvalget gjennom PS80/12 datert Hovedutvalget vedtok den gang administrasjonens innstilling om at det settes av 1,5 million kroner i en tre-årsperiode fra 2013 til bruvedlikehold. For 2013 ble det ikke avsatt midler. I økonomiplanen for er det nå avsatt investeringsmidler kr ,- hvert år i perioden. Eget prosjekt K 580 «Opprusting bruer» er opprettet. Hovedutvalget har i tillegg vedtatt en ekstrabevilgning kr ,- fra parkeringsfondet. Ekstrabevilgningen gjaldt bare for Det er samlet satt av 1,2 millioner kroner i 2014 der Fossan bru er prioritert. Arbeidet har vært konkurranseutsatt og det fremmes nå innstilling i saken. I tillegg til anbudsinnstillingen vil administrasjonen på generelt grunnlag til slutt peke på manglende bevilgninger til bruvedlikeholdet i kommunen. Høring/merknader: Ingen høring. Saken følger lov og forskrift om offentlig anskaffelse. Økonomiske konsekvenser: Fratrukket kostnader for konsulenthonorar og bruinspeksjon 2014 planlegges rehabiliteringen av Fossan bru innenfor budsjettrammen 1,2 millioner kroner inklusive mva. Rehabiliteringsarbeidet vil tilpasses budsjett på beste måte. Administrasjonen må se bevilgningsåret 2015 i sammenheng for å få fullført prosjektet. Byggeperioden vil gå over to år dvs. både 2014 og Bygging over to år krever budsjettregulering. Vurdering: Administrasjonen støtter konsulentens oppsummering der man innstiller HAK Entreprenør AS med lavest pris. Side 7 av 17

8 Sak 59/14 Anbudene var svært nært hverandre i pris. Firma HAK Entreprenør AS med kr ,- mens Anlegg nord AS hadde kr ,-. Begge summer eksklusive mva. Ingen endring ved kontrollregning. Begge firma var kvalifisert. Etter oppsummering med vekting 95 % for lavest pris og 5 % for byggetid kom Anlegg nord 0,2 poeng lavere enn HAK Entreprenør AS. Administrasjonen vil ut fra dette innstille HAK Entreprenør AS med høyest poengsum. Generelt om bruvedlikehold Som nevnt innledningsvis er det er forholdvis stort etterslep i bruvedlikeholdet pga. manglende bevilgninger. Tilstanden på bruer beskrives som skadegrad og går fra 1 til 5. Ulike bruelementer blir vurdert særskilt. Bærende konstruksjonsdeler bør ha høyest prioritet i vedlikeholdet. For skadegrader 3 og 4 som forventes reparert innen 1 til 3 år er kostnadene for kommunens bruer estimert til 3 millioner kroner inklusive mva. Riggkostnader kommer i tillegg. Tar man reparasjon av mindre skader nevnt som skadegrad 1 og 2 som har reparasjonstid innen 10 års, blir kostnadene betydelig høyere. Administrasjonen antyder at man trenger minst 1,5 millioner pr. år i inneværende økonomiplanperiode for å stoppe noe av forfallet. Opprusting av Kvalfjord og Lille Lerresfjord bru er da ikke tatt med i totalkostnadene. Administrasjonen antyder at oppgradering av Lille Lerresfjord bru alene koster ca kroner inklusive mva. Kvalfjord bru har lav aksellast med kun 2 tonn. En økning av aksellastgrensen utover dagens 2 tonn krever omfattende tiltak. Ny bru kan derfor være alternativet. Administrasjonen inviterer hovedutvalget til å drøfte hvilken prioritet særlig Lille Lerresfjord brua skal ha fremfor andre bruer i kommunen. Side 8 av 17

9 PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2015 Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Arkiv: M30 Arkivsaksnr.: 14/4798 Saksnr.: Utvalg Møtedato 60/14 Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Innstilling Hovedutvalg for næring, drift og miljø vedtar å prioritere følgende budsjett for 2015 under forutsetning av bevilgningsramme fra kommunestyret, nedenfor har vi satt opp 2 forskjellige forslag. Vi ber Hovedutvalget om å vurdere ett av disse. Alternativ 1.1 er administrasjonens anbefaling Alternativ 1.1: Tverrelvdalen inne fra 2016 Prosjekt Ansvar % 2015 Vann Avløp K074 Kum- og sluseutskifting K266 Alta by reservevann K303 Rafsbotn avløpsanlegg K367 Lekkasjekontroll; sonemålere og korrolator K379 Tverrelvdalen avløpsanlegg K380 Øvre Alta overføringsanlegg K402 Talvik VA langs E K432 Samling av avløp fra Tollvika og Skaialuft K434 Samling av avløp fra Apanes K439 Sentrum syd ledningsrehabilitering K593 Løkkeveien øvre del K595 Øvre Alta - intern samling SP, rehab VL Nytt Kommunedelplan for drikkevann-revidering SUM herav vann herav avløp Side 9 av 17

10 Alternativ 1. 2: Tverrelvdalen inne fra 2015 Prosjekt Ansvar % 2015 Vann Avløp K074 Kum- og sluseutskifting K266 Alta by reservevann K303 Rafsbotn avløpsanlegg K367 Lekkasjekontroll; sonemålere og korrolator K379 Tverrelvdalen avløpsanlegg K380 Øvre Alta overføringsanlegg K402 Talvik VA langs E K432 Samling av avløp fra Tollevika og Skaialuft K434 Samling av avløp fra Apanes K439 Sentrum syd ledningsrehabilitering K593 Løkkeveien øvre del Nytt Kommunedelplan for avløp - revidering SUM herav vann herav avløp Konsekvensen ved dette forslaget er Tverrelvdalen styrkes med 2.7mill, Tollevika reduseres med 1.1mill og Apanes reduseres med 1.6 mill i Senere i planperioden vil det være ytterligere forskyvninger. Prioritering av tiltak for perioden frem til 2018 følger forslag til investeringsplanen for slik den er vedlagt saksfremlegget (2 alternativer). Hovedutvalget anmoder Kommunestyret om å sette av en ramme på 27 mill. for denne perioden. SAKSUTREDNING: Vedlegg: - Investeringsplan vann og avløp, , 2 vedlegg. Andre saksdok.: - Kommunedelplan for avløp , vedtatt i Kommunestyret i sak 28/07 - Hovedplan vann , vedtatt i Kommunestyret i sak 28/05 Side 10 av 17

11 - Gebyrbudsjett vann 2014, Alta kommune - Gebyrbudsjett avløp 2014, Alta kommune - Avløp til Tverrelvdalen, sak 107/13 i Kommunestyret - Prioritering av investeringstiltak for vann og avløp , sak 73/13 i HNDM - Prioritering av investeringstiltak for vann og avløp , sak 62/12 i HNDM - Investeringsbudsjett for vann og avløp 2011, Regulering 2, august 2011 i HDM - Regulering av investeringsbudsjett for vann og avløp 2011, sak 23/11 i HDM - Prioritering av investeringsbudsjett 2010 og investeringsplan for vann og avløp, sak 53/10 i HDM - Investeringstiltak vann og avløp, Regulering av prioriteringer og budsjett, sak 38/10 i HDM - Prioritering av investeringsbudsjett 2010 og investeringsplan for vann og avløp, sak 47/09 i HDM - Prioritering av investeringstiltak vann og avløp 2009, sak 34/08 i HDM - Prioritering av investeringstiltak - vann og avløp 2008, sak 42/07 i HDU - Valg av avløpsløsning for Tverrelvdalen, HNDM, september Forbedring av vannkvaliteten ved Komagfjord vannverk, HNDM, september Samling og rensing av avløp - Alta by vest for Komsa, sak 44/10 i HDM - Teknisk og økonomisk vurdering av reservevannsløsning for Alta vannverk, , Rosim - Soneplan vannforsyning Alta by, , Rosim - Avløpstraseer Alta sentrum - Kostnadsoverslag, Rambøll - Soneplan avløp for Sentrum og Aronnes, , Rosim - Øvrige prosjektdokumenter Bakgrunn: Hovedplan vann og kommunedelplan for avløp danner grunnlaget for å prioritere tiltak. Forprosjekt, soneplaner og andre utredninger og undersøkelser benyttes for å vurdere tiltak nærmere. Hovedplan vann for planperioden beskriver tiltak på områdene driftskontroll, kilde-/barriereutbedring, klausulering/sikring, beredskapskilde, rehabilitering, utbyggingsområder og forsyningssikkerhet/forsterkning. Hovedplanens tiltaksomfang utgjør 129,6 millioner kroner fordelt over planens 12 år. Kommunedelplan for avløp for planperioden inkluderer tiltaksområdene driftskontrollanlegg, saneringstiltak, overvannssystemer, renseanlegg Alta by, tilknytning av nye boligfelt, samt nye avløpsanlegg i Rafsbotn, Tverrelvdalen, Talvik, Øvre Alta og Simanes. Side 11 av 17

12 Kommunedelplanens tiltaksplan beskriver prosjektkostnader på 175,2 millioner kroner over 12-årsperioden. Utredninger, forprosjekt, soneplaner og annet forarbeid har identifisert tiltaksbehov som vesentlig overstiger rammene som er gitt i hovedplanene. Dette gjelder blant annet avløpsrenseanleggene, forsyningssikkerheten til Alta by vannverk og barrieretiltak på øvrige vannverk. Foruten prosjektene som finansieres over selvkostområdene for vann og avløp, leder kommunalteknisk avdeling kommunale investeringsprosjekter med utbygging av boligfelt, industriområder og veianlegg. I tillegg kommer betydelig mengde oppfølging av private utbyggingstiltak med for eksempel krav til utførelse, tilrettelegging og feltutbyggingsavtaler om overtagelse av anleggsdeler. Økonomiske konsekvenser: Tabell Hovedplan vann Kommunedelplan avl SUM Hovedplaner Tabell 1 viser de økonomiske rammeforutsetningene for investeringene vedtatt i hovedplan vann og kommunedelplan for avløp Tabell Vann Avløp SUM Regnsk/Budsj Tabell 2 viser regnskapstallene for investeringene for vann og avløp i perioden For vises budsjett/investeringsplan slik det ble vedtatt i fjor. Tabell Vann Avløp SUM Budsjett Tabell 3 viser forslag til budsjett/investeringsplan for i henhold til administrasjonens alternativ 1.1. Side 12 av 17

13 Etter at hovedplan vann og kommunedelplan for avløp ble vedtatt i henholdsvis 2005 og 2007 har vi sett at flere viktige og store prosjekt har blitt vesentlig mer kostbar. Det samme gjelder etter kostnadsberegning i forprosjekt. Vi ser også at prosjektmengden har økt blant annet som følge av tiltak identifisert i andre planer og gjennom øvrig drift og forvaltning. Hovedplanenes vedtatte rammer vil være begrensende i forhold til mulighetene for å oppnå målene og for å få løst alle identifiserte behov. Investeringsplanen for viser at 2/3 av midlene foreslås brukt til avløpstiltak og 1/3 til vann. Årsaket til prioriteringen av avløp skyldes krav til etablering av renseanlegg i Rafsbotn og Talvik, i tillegg til at Tverrelvdalen og Øvre Alta samles mot renseanleggene i Alta by. Store utfordringer med behov for rehabilitering av vann- og avløpsanlegg, hygieniske barrierer og leveringssikkerhet ved vannverkene, tilrettelegging for utvikling og en rekke andre behov er kun i mindre grad prioritert i planperioden. I gebyrbudsjettet for avløp framkommer det en gebyrvekst på henholdsvis 6, 8,10 og 10 % for årene For vann viser gebyrbudsjettet en vekst i gebyrene på henholdsvis 4, 6, 8 og 8 % for perioden Gebyrbudsjettene behandles årlig i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling. Vurdering: Administrasjonen har i de følgende avsnittene vurdert tiltak for Her kan fremdriften variere ut ifra vedtak i Hovedutvalget. K074 Kum- og sluseutskifting Fortsatt utskiftningen av felleskummer, dårlig armatur og kummer for å forbedre sikkerhet for personell og forsyning. K266 Alta by reservevann Etablering av reservevannkilde til Alta by vannverk med en ekstra ledningstrase fra Jordfallet over Altaelva mot Elvestrand. Foreløpig har vi ikke lykkes med etablering av nye forsyningsbrønner. Videre investering betinger at nye forsyningsbrønner etableres. K303 Rafsbotn avløpsanlegg Side 13 av 17

14 Tiltaket skal gi bedre miljøforhold ved utslippet fra det kommunale avløpsanlegget i Rafsbotn. Det er utløst av krav i forurensningsregelverket og mål i kommunedelplanen for avløp. Prosjektering planlegges utført i 2015 med utbygging i K364 Talvik avløpsrensing For å oppfylle kravene i avløpsregelverket og målene i kommunedelplanen, etableres rensing av avløpsutslippet i Talvik. Forslaget innebærer prosjektering i 2017 og utbygging i 2018/2019. K367 Lekkasjekontroll, sonemålere og korrolator For å få bedre kontroll på ledningsnettet og de forskjellige sonene, vil vi fortsette arbeidet med nedsetting av sonevannmålere og få redusert lekkasjene på ledningsnettet. K379 Tverrelvdalen avløpsanlegg Tiltaket skal bedre miljøtilstanden og legge til rette for utbygging i Tverrelvdalen. Etablering av første del fra skolen og ned mot Alta by øst renseanlegg i 2015/2016. Samling og overføring fra Mobakken og Sønvismoen til skolen vil gjennomføres etter første del er gjennomført. Det er fortsatt knyttet svær stor usikkerhet til dette prosjektet med hensyn til grunnforholdene i området. Prosjekterende konsulent må utføre geotekniske undersøkelser i området der ledningstrase og avløpspumpestasjoner planlegges etablert. Disse undersøkelsene vil kunne gi oss svar på hvilke tiltak som må iverksettes i forbindelse med gravearbeidet og kostnadene på disse. Grunnundersøkelser med rapport er forventet å foreligge i februar/mars Denne vil også kunne gi oss svar på de forventede kostnader på sikringstiltak. K380 Øvre Alta overføringsledninger Første del av prosjektet er gjennomført i 2011 med rehabilitering av vannledning og etablering av pumpeledning for spillvann mellom Salkobekken og Thomasbakken. Resten av prosjektet omfatter to pumpestasjoner og ledningsanlegg mellom Øvre Alta og Salkobekken, samt ledningsanlegg over Thomasbakken. Ledningsanlegget mellom Øvre Alta og Salkobekken forutsetter samkjøring med etablering av gang- og sykkelvei langs riksvei 93. Det ser nå ut til at Statens vegvesen planlegger å gjennomføre tiltaket i 2015/2016. Det er lagt opp til samarbeid med Statens vegvesen for utførelsen. K402 Talvik v/e Side 14 av 17

15 Dette er et samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen i forbindelse med oppgradering av E6 gjennom Talvik, planlegges utført i 2015 K432 Samling av avløp fra Skaialuft og Tollevika Skaialuft og Tollevika har i dag hvert sitt utslipp. Avløp fra disse to områdene skal i henhold til vedtatt plan overføres til Bossekopfjæra for rensing. Tiltaket innebærer graving i eller langs kommunale veier og medfører behov for gjenoppbygging av disse. Denne hadde også finansiering i 2014 på 2,8mill. På grunn av omdisponering av midler i 2014 er disse forskjøvet til 2015 og kommer i tillegg til finansiering i K434 Samling av avløp fra Apanes Pumping av avløpsvann fra dagens utslipp i Apanes til ny avskjærende ledning i Strandveien. Hvis tiltaket ikke lar seg samkjøre med planlagt vei i samme trase fra planlagt boligfelt i Apanesfjæra, bør utbyggingsåret revurderes. Trykksonene for vann i Apanes og Bossekop anbefales i soneplanen for Alta by vannverk, sammenkoblet for bedre forsyningssikkerhet og kapasitet. I tillegg til pumpestasjon og -ledning for avløp omfatter tiltaket derfor også vannledning. Prosjektering er utført med utbygging i 2015 og K439 Sentrum syd ledningsrehabilitering Avløpsledningen mellom Møbelringen og Fagmøbler på Sentrum har svært dårlig funksjon og behøver rehabilitering før videre utbygging av området. Samling av avløp fra Hjemmeluft Prosjektet er med i samlingen av avløp til Alta by vest renseanlegg. Pumping av avløpet fra Hjemmeluft mot Gakori er satt sist på listen i forslaget til utbyggingsrekkefølge og prioriteres her med prosjektering i 2015/2016 og utbygging av en av to delområder i 2016/2017. K593 Løkkeveien øvre del 2015 Rehabilitering av avløpsledningen i øvre del av Løkkeveien skal fjerne behovet for ressurskrevende vedlikehold. I tillegg vil flytting av ledningen ut i veiarealet legge til rette før utbygging av tomtene nord for Løkkeveien slik reguleringsplanen for Alta sentrum legger opp til. Første del er utført i 2014, neste del utføres i K 595 Øvre Alta samling av spillvann Tiltaket skal bedre miljøet i Altaelva og legge til rette for videre utbygging i Øvre Alta. Prosjektet er beskrevet i kommunedelplan for avløp, men må defineres nærmere for optimalisering av lokalisering av ledningstraseer og pumpestasjon. Tiltaket skal samle spillvannet innad i Øvre Alta for pumping til Thomasbakken (via overføringsledningene i Side 15 av 17

16 K380). Det vil også innebære rehabilitering av vannledninger i det aktuelle området. Tiltaket forutsettes gjennomført trinnvis når de aktuelle boligfeltene skal anlegges. Området som dekkes, omfatter Øvre Alta fra ALI-bygget og til området sør for Lærer Rustens vei. I tillegg til eksisterende bebyggelse er det satt av flere nye felt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Området har i dag rundt 75 boliger og drøyt 200 fastboende. Avløpssystemet for Øvre Alta vil også åpne for tilknytting av et industriområde på Skillemoen. Se for øvrig prosjekt K380 med overføringsledninger fra Øvre Alta. Barrieretiltak Årøya, Lille Lerresfjord, Isnestoften og Kåfjord Gjennom driftserfaringer og tilbakemeldinger fra tilsynsmyndighetene er det kjent at flere av de mindre vannverkene til Alta kommune har behov for å bedre de hygieniske barrierene. Rehabilitering av vannledninger på Kronstad, Aronnes, Midtbakken og i Tverrelvdalen Behovet for rehabilitering av vannledninger ved Alta by vannverk er betydelig. Lekkasjer fører til høyere ressursforbruk, risiko for innlekk og mindre kapasitet til ordinært vannforbruk. Prosjektering i 2017 og rehabilitering fra Dette prosjektet skal finansiere rehabilitering av problemledninger. Kommunedelplan for drikkevann revidering 2015 Gjeldende hovedplan for vann ble vedtatt av kommunestyret i sak 28/05. Det er nå behov for revidering av vurderingene av status og utfordringer, samt revidering av mål og tiltak. Denne hadde sin finansiering i På grunn av omdisponering av midler i 2014 er denne forskjøvet til Kommunedelplan for avløp revidering 2017 Gjeldende hovedplan for , vedtatt i kommunestyret i sak 28/07. Det er nå behov for revidering av vurderingene av status og utfordringer, samt revidering av mål og tiltak. Rehabilitering av avløpspumpestasjoner Flere av pumpestasjonene er i dårlig tilstand og krever en rehabilitering/utskifting. Dette er tiltak som omhandler HMS og arbeidsmiljø. Samling avløp og renseanlegg Simanes Side 16 av 17

17 For å oppfylle kravene i avløpsregelverket og målene i kommunedelplanen, etableres fellesanlegg for avløp samt rensing i Simanes. Forslaget innebærer prosjektering i 2018 og utbygging i 2019 og utover. Øvrig vurdering Prioriteringene er gjort med basis i krav fra regelverk, kommunens eget planverk og en rekke andre rammebetingelser. En del av rammebetingelsene er med i listen over andre saksdokumenter. Både budsjettrammer og gjennomføringskapasitet har påvirket prioriteringen. Egne ansatte prosjektledere vurderes av administrasjonen å være viktig for gjennomføringskapasitet, samt for å sikre ønsket kvalitet på rammefastsettelse, styring, oppfølging og kontroll av prosjektene. I tillegg til egne investeringsprosjekt på VA blir prosjektlederne også brukt til andre store prosjekter, slik som feltutbygging av Gakorimyra sør og utbyggingsavtaler. Vi vurderer samtidig at tiltakene i siste del av planperioden har en betydelig grad av usikkerhet særlig knyttet til kostnadsrammer. Dette skyldes i stor grad at det er behov for nærmere vurdering av tiltakene med nødvendig kostnadskalkulering. Administrasjonen anbefaler på bakgrunn av den store usikkerheten med Tverrelvdalen prosjektet at alternativ 1.1 vedtas. Administrasjonen jobber videre ut ifra at det skal fremføre avløp til Tverrelvdalen fortest mulig. Side 17 av 17

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 30.03.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 09.03.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 09.03.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 09.03.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: politisksekretariat@alta.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.09.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.09.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.09.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 FW sak 07/573-27, dok 12499/07 ØKONOMIPLAN 2008-2011 SELBU KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 17. desember 2007 Økonomiplan 2008 2011 Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...4 Kommunestyrets vedtak - 17.12.2007...5

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2014 Formannskapet holder møte den 16.10.2014 klokka 16:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 08.03.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal 25.09.2013 kl. 16.30 Møtet avsluttes kl. 17.30 pga. ekstraordinært møte i formannskapet Møtet er åpent for publikum

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

1 INNHOLD 2 2 DAGLIG LEDERS ORD 4 3 OM SELSKPET 6 4 SELSKAPETS VISJON 8 5 ORGANISASJON 9 6 AVTALER 12 7 HMS /SHA 15

1 INNHOLD 2 2 DAGLIG LEDERS ORD 4 3 OM SELSKPET 6 4 SELSKAPETS VISJON 8 5 ORGANISASJON 9 6 AVTALER 12 7 HMS /SHA 15 Årsberetning 2014 1 Innhold 1 INNHOLD 2 2 DAGLIG LEDERS ORD 4 3 OM SELSKPET 6 INNLEDNING 6 BAKGRUNN 6 4 SELSKAPETS VISJON 8 5 ORGANISASJON 9 5.1 REPRESENTANTSKAPET 9 5.2 STYRET 10 5.3 PERSONALET 11 5.4

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 13.30 eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl. 13.50. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 13.30 eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl. 13.50. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 23.06.2011 Tid: Kl. 17.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl.

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Prioritering av tiltak i parker/ byrom- plan for finansiering av Rådhusparken/ Solparken

Prioritering av tiltak i parker/ byrom- plan for finansiering av Rådhusparken/ Solparken Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.11.2010 66402/2010 2010/16496 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 24.08.2011 Bystyret 08.09.2011 Prioritering av tiltak i parker/ byrom-

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer