SIKKERHETSDATABLAD Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkttype Anvendelsesområde RENSE OG KONTROLLSPRAY 500ML RENSING OG BESKYTTELSE Rengjøringsmiddel Artikkelnr , MSDS-Identcode PR-nr Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør/omsetter Würth Norge AS Besøksadresse Gjelleråsen Næringspark, Mortevn 12 Postnummer 1481 Poststed Hagan Land Norge Telefon Telefax E-post www Nødtelefon Nødtelefon1 Giftinformasjonen Nødtelefon2 Rubrikk 2. Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC 2.2. Etikettinformasjon FARESYMBOLER F+; R12 R-setninger S-setninger Farebestemmende komponenter Særlige merkebestemmelser Ec-etikett 2.3. Andre farer Sikkerhet Annen farebeskrivelse R12 Ekstremt brannfarlig. S23 Unngå innånding av sprøytetåke. S35 Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Særlig merking av visse preparater Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ekstremt brannfarlig. Rubrikk 3. Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Identifikasjon Komponentnavn Klassifisering Innhold CAS-nr F+;R12 EC-nr Isobutan Flam. Gas 1;H220, Press. >= 15 - < 20 % Gas; CAS-nr EC-nr propan-2-ol F;R11, Xi;R36, R67 Flam. Liq. 2;H225, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H336 F+;R12 >= 7 - < 10 %

2 CAS-nr EC-nr CAS-nr EC-nr Propan Ammoniakkløsning F+;R12 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas; C;R34, N;R50 Skin Corr. 1B;H314, Aquatic Acute 1;H400 >= 2 - < 3 % >= 0,2 - < 0,5 % Tegnforklaring T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, IK=Ikke Klassifiseringspliktig Ingrediens informasjon Rubrikk 4. Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16. For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 16. Ved illebefinnende kontakt lege (vis etiketten hvis mulig). Førstehjelpmanskap trenger å beskytte seg selv. Flytt bort fra faresone. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko. Ved innånding, fjern personen til frisk luft. I tilfelle innånding av aerosol/tåke kontakt lege hvis nødvendig. I tilfelle hudkontakt, skyll huden umiddelbart med såpe og rikelige mengder med vann. IKKE bruk oppløsningsmidler eller tynningsmidler. Hvis hudirritasjonen fortsetter, oppsøk lege. Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser hvis disse brukes. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Skyll munnen med vann. Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp. Når en person som ligger på rygg brekker seg, snu ham over på siden Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Potensielle akutte helseeffekter 4.3. Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Førstehjelpsinformasjon Rubrikk 5. Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende slukningsmiddel Uegnet slukningsmiddel pulver, Skum, Karbondioksid (CO2), Vanntåke Vannstråle med høyt volum 5.2. Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr ved slukking av brann Brannslukningsprosedyrer Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden. Farlige nedbrytningsprodukter dannet under branntilstander (se punkt 10). Å bli utsatt for spaltningsprodukter kan være helsefarlig. I tilfelle av brann bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr. Vanlig fremgangsmåte ved kjemiske branner. Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. Av sikkerhetshensyn i tilfelle av brann bør kannene være lagret separat i lukkede omgivelser. Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere. Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Fare for at beholderne sprekker ved høyt damptrykk og temperaturøkning. Rubrikk 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer For ikke-innsatspersonell Sikkerhetstiltak for å beskytte personell For innsatspersonell 6.2 Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Egnede metoder for opprensking 6.4. Referanse til andre seksjoner Referanse til andre avsnitt jfr. kapittel 7, 8, 11, 12 og 13 Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8. Bruk eget verneutstyr. Unngå kontakt med huden og øynene. Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom. Evakuer øyeblikkelig personale til trygge områder. Unngå innånding av damp eller tåke. Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. Dersom produktet forurenser elver og innsjøer eller avløp, bør de respektive myndighetene informeres. Oppbevar og samle spill med absorberende materiale som ikke er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale bestemmelser. Rens forurenset overflate grundig.

3 Rubrikk 7. Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndteringsveiledning Råd om trygg behandling Beholdningen på arbeidsplassen bør begrenses. Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Pust ikke inn damper eller sprøytetåke. Unngå kontakt med huden og øynene. Sprøyt ikke på åpen flamme eller noe annet glødende materiale. forhindr dannelsen av brennbare eller eksplosive konsentrasjoner av damper i luft og unngå dampkonsentrasjoner høyere enn de administrative normer for forurensning av arbeidsatmosfære. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. For personlig beskyttelse, se seksjon 8. Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Hold borte fra varme og antennelselskilder. Røking forbudt. Bruk gnistsikkert verktøy. Elektrisk utstyr skal beskyttes i henhold til behørig standard. Støveksplosjonsklasse ikke anvendbar 7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Lagringsanvisning Krav til lagringsområder og containere ADVARSEL Aerosols er under trykk. Hold unna direkte sollys og temperaturer over 50 C. Ikke tving åpen eller kast i flammer selv etter bruk. Ikke spray på flammer eller glovarme gjenstander. Lagre beholderen på et tørt og kjølig sted. Beskytt mot frost, varme og sollys. Følg lagringsanvisningene for aerosoler! Lagringsforhold 7.3 Spesifikk bruk Anbefalinger Annen informasjon Råd angående vanlig lagring Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Spesielle sluttanvendelser Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. Rubrikk 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1 Kontrollparametere Type Identifikasjon Komponentnavn Grenseverdi NO OEL NO OEL NO OEL CAS-nr EC-nr CAS-nr EC-nr CAS-nr EC-nr Forebyggende tiltak Norm år propan-2-ol 8t 100 ppm 8t 245 mg/m Propan 8t 500 ppm 8t 900 mg/m butan 8t 250 ppm 8t 600 mg/m Tekniske tiltak Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i arbeidsrom. Kommentarer Generelt (annen informasjon) Annen informasjon angående grenseverdier jfr. kapittel 16 Hvis arbeidere møter konsentrasjoner over eksponeringsgrensene må de benytte egnet godkjent Åndedrettsvern åndedrettsvern. Produktet inneholder væske med lavt kokepunkt. Åndedrettsvern utstyr må bestå av luftforsynte respiratorer. Materiale Nitrilgummi Arbeidshansker Passende hansketyper Øyevern Verneklær Spesifikke tiltak for hygiene Tiltak for å forhindre eksponering til miljøet Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. Nitrilgummi Vernebriller med sideskjold som retter seg etter EN166 Vernedrakt Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Generell industriell hygienepraksis. Inhaler ikke aerosol. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. Følg hudvernplanen. Vask forurenset tøy før fornyet bruk. Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. Dersom produktet forurenser elver og innsjøer eller avløp, bør de respektive myndighetene informeres. Rubrikk 9. Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform aerosol Lukt Mild

4 Farge Grenseverdi lukt Ph produkt Flammepunkt Anntennelighet (fast stoff, gass) Eksplosjonsgrense Damptrykk Relativ damptetthet Tetthet Løselighet Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann) Selvantenningstemperatur Eksplosive egenskaper Oksiderende egenskaper 9.2 Annen informasjon Viskositet Farveløs Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Verdi 1,8-12%(V) Verdi = 3.200hPa Kommentar ved 20 C Kommentar Kommentar Løselighetsbeskrivelse Løselighet i andre løsningsmidler Løselighet i vann oppløselig Kommentar Kommentar Kommentar Viskositet, dynamisk Viskositet, kinematisk Volumtetthet Brenntall Molekyvekt Volumtetthet Strømningstid Slagømfintlighet Andre fyiske og kjemiske egenskaper Overflatespenning Fordamping Minimum tenningsenergi Syretall Brytningsindeks Kan blandes i vann Oppløsningsseparasjonsprøve Kommentarer på fysiske og kjemiske egenskaper Andre opplysninger Ikke kjent. Drivmiddel Isobutan, Propan. Antennelsestemperatur Rubrikk 10. Stabilitet og reaktivitet

5 Generelt Reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Kjemisk stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås 10.5 Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Termisk nedbrytning Produktet er kjemisk stabilt. Stabilitet Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Fare for at beholderne sprekker ved høyt damptrykk og temperaturøkning. Varme, flammer og gnister Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Karbonoksider Stoffer som skal unngås Rubrikk 11. Toksikologisk informasjon Opplysninger om toksikologiske virkninger Toksikologiske data fra komponenter Stoffnavn propan-2-ol Stoffnavn Propan Toksikologiske data på produktet Øvrig helsefareopplysninger Hudkontakt Øyekontakt Akutte og kroniske skadevirkninger Allergi og overfølsomhet Kreft Mutagene effekter Reproduksjonskade effekter Fosterskadelige effekter Oral Ld50 Verdi = 5045mg/kg Forsøksdyreart rotte Innhalasjon Lc50 Verdi = 46,5mg/l Forsøksdyreart rotte Varighet/Periode 4 t Dermal Ld50 Verdi = 12800mg/kg Forsøksdyreart kanin Irritasjon Lett hudirritasjon. Moderat øyeirritasjon. Innhalasjon Lc50 Verdi = 57000ppm Metode LC50 Forsøksdyreart rotte Varighet/Periode 15 min propan-2-ol Lett hudirritasjon ammoniakkløsning Sterkt etsende og ødeleggende på vev. Kan irritere øyne. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Sensibilisering Genotoksisitet in vitro ammoniakkløsning Sterkt etsende og ødeleggende på vev. Annen toksiologisk informasjon Nevrologiske virkninger Toksikologibedømmelse Toksikokinetikk, Stoffskifte, Spredning, Akutte virkninger Rubrikk 12. Miljøopplysninger Økotoksisitet Økotoksikologiske data fra komponenter Stoffnavn propan-2-ol Akutt akvatisk, fisk Verdi = 9640mg/l Metode LC50

6 Stoffnavn Ammoniakkløsning Forsøksdyreart (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)) Varighet/Periode 96 t Akutt akvatisk, daphnia Verdi = 13299mg/l Forsøksdyreart (Daphnia magna) Varighet/Periode 48 t Akutt akvatisk, fisk Lc50 Verdi = 0,53mg/l Forsøksdyreart (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)) Varighet/Periode 96 t Akutt akvatisk, daphnia Verdi = 1,16mg/l Metode EC50 Forsøksdyreart (Daphnia) Varighet/Periode 48 t Økotoksikologiske data på produktet Andre økotoksiske data Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord Persistens og nedbrytbarhet Økotoksikologiske data fra komponenten Bioakkumulasjonspotensiale Økotoksikologiske data fra komponenten Mobilitet i jord Økotoksikologiske data fra komponenten Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Økotoksikologiske data fra komponenten Økotoksikologiske data på produktet Resultat PBT analyse Andre negative effekter Økotoksikologiske data fra komponenter Økotoksikologiske data på produktet Beskrivelse andre negative effekter Mobilitet Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulering 13. Fjerning av rester og avfall Metoder for avfallsbehandling Absorbert organisk bundete halogener (AOX) Bemerkning ikke inkludert. Råd angående kasting og emballering Avhenting I overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter. Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, basert på produktets tiltenkte anvendelse. De følgende avfallskodene er kun forslag Metoder for avfallsbehandling Avfallsnr. (EWC) Avfallsnøkkel (ubrukt produkt) , gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer Avfallsnøkkel (brukt produkt) , gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer. Kasting av urenset emballasje Avfallsnøkkel (urenset emballasje) , emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer. Produktet er farlig avfall Produktets emballasje er farlig avfall Avfallskoder produkt (EAL-koder) Avfallskoder emballasje/forpakning (EALkoder) 14. Transportopplysninger Varenavn/Proper Shipping Name Nota Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon. Brenn ikke, eller bruk skjærebrenner på det tomme fatet. Aerosolbokser skal sprayes helt tomme (inkludert drivgass). Ikke helt tomme beholdere behandles som spesialavfall. Avhend på samme måte som ubrukt produkt gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer AEROSOLBEHOLDERE/Aerosols, flammable

7 UN-nr 1950 Farlig gods ADR/RID Ja, Klasse 2, Klassifis.kode 5F, Fareseddel 2.1 Farlig gods IMDG Ja, Klasse 2.1, Fareseddel 2.1, EmS F-D, S-U, Marine Pollutant nei Farlig gods IATA/ICAO Ja, Klasse 2.1, Fareseddel Spesielle forhåndsregler for brukeren Spesielle forsiktighetsregler for brukeren jfr. kapittel 6, 7 og Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden ADR Teknisk betegnelse AEROSOLBEHOLDERE Begrenset mengde LQ2 Tunnel restriksjonskode (D) RID Teknisk betegnelse AEROSOLBEHOLDERE Annen transportinformasjon IATA Teknisk betegnelse Aerosols, flammable Emballeringsinstruksjon (fraktfly) 203 Emballeringsinstruksjon (passasjerfly) 203 Pakkingsinstruksjon (LQ) Y203 IMDG Teknisk betegnelse AEROSOLS 15. Opplysninger om lover og forskrifter Spesielle bestemmelser/lovgivning for stoffet eller mixturen med hensyn på sikkerhet, helse og miljø. Løsemidler - VOC Konsentrasjon av løsemiddel (VOC) i produktet Andre EU-restriksjoner VOC Direktiv 1999/13/EF 32,63 % VOC-innhold når vannet er trukket fra. 563,12 g/l Iht. EU-rådsforordning om vaske- og rengjøringsmidler EF 648/ < 30 % alifatiske hydrokarboner andre komponenter parfyme. Direktiv (96/82/EC) Oppdater 2003 Ekstremt brannfarlig Kvantum 1 10 Tonn Kvantum 2 50 Tonn Referanser til lover/regler Nasjonale forskrifter Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) Registrasjonsnummer Kommentarer Vurdering av kjemikaliesikkerheten Kjemikaliesikkerhetsvurdering Sikkerhetsanalyse av kjemikaliet gjennomført Kjemisk sikkerhetsrapport påkrevet Eksponeringsscenarie på mikstur i eget vedlegg Andre forskrifter/direktiver Personer under 18 år må ikke bruke eller utsettes for produktet i yrkesmessig sammenheng. Ungdom over 15 år er imidlertid unntatt fra denne regelen hvis produktet inngår som et nødvendig ledd i en utdannelse. Kun til industriell og yrkesmessig bruk. 16. Andre opplysninger Leverandørens merknader Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten. Opprettet av TechniData BCS GmbH Birlenbacher Str. 19 D Siegen Tyskland

8 Telefon +49-(0) Ref. WIAG R11 Meget brannfarlig. R12 Ekstremt brannfarlig. Risikosetninger med fulltekst(fra pkt. 2 og 3) R34 Etsende. R36 Irriterer øynene. R50 Meget giftig for vannlevende organismer. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet H220 Ekstremt brannfarlig gass. H225 Meget brannfarlig væske og damp. Faresetninger med fulltekst(fra pkt. 2 og 3) H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H400 Meget giftig for liv i vann. HMS-datablad utarbeidet av TechniData BCS GmbH Besøksadresse Birlenbacher Str. 19 Postnummer D Poststed Siegen Land Tyskland Telefon +49-(0) E-post bedrift

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato: 08.12.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn: MOBILUBE GX 80W-90 Produkttype: Anvendelsesområde:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Freeze/Carpet Freeze

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Freeze/Carpet Freeze SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 116067E

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 100063E Bruk

Detaljer

: GREASE PERFECT 2 X 5 LITER

: GREASE PERFECT 2 X 5 LITER SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61218, 64246 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115763E Bruk

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115970E Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Grundfärg Röd Grund/Grunningsmaling Rød Pohjamaali punainen Base Paint Red Farba

Detaljer

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 31.10.2006 Handelsnavn: Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh TASKI Sani Clonet fresh Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.07.2007 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 25.06.2009 Handelsnavn: OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 Produkttype: MALING Anvendelsesområde: Alkydemulsjonsmaling

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR Sikkerhetsdatablad Endret: 18122013 Erstatter: 10102011 Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pigipaint Rød

Detaljer

: FLOOR CLEANER S WEST 1L

: FLOOR CLEANER S WEST 1L 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61103 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

: GLASS&WINDOW CLEANER 2X5L DK/S/N/FIN/GB

: GLASS&WINDOW CLEANER 2X5L DK/S/N/FIN/GB 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61548 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115374E Bruk

Detaljer