Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon"

Transkript

1 Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Hitra kommune November 2006

2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har bidratt konstruktivt med informasjon i undersøkelsen. Trondheim, Anne Gråberg Ansvarlig forvaltningsrevisor Wenche Holt /s/ Prosjektmedarbeider 1

3 0 Sammendrag Kontrollutvalget vedtok i sak 17/2006 å iverksette bestilling av et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon. Utforming av problemstillinger har skjedd i dialog med kontrollutvalgets sekretariat. Problemstilling for undersøkelsen har vært følgende: Har Hitra kommune en VAR-tjeneste som tilfredsstiller regelverk og krav til kostnadseffektivitet? For å kunne besvare denne problemstillingen har revisor valgt å belyse tre delproblemstillinger: I. Er VAR-tjenestene i tråd med kravene på området? II. III. Er kostnadene innenfor VAR-området i samsvar med generell kostnadsutvikling på området? Er kostnadene innenfor VAR-området i samsvar med gjennomsnittskostnader i andre sammenlignbare kommuner? Vurderinger har vært gjort etter følgende kriterier: I. Hitra kommune sine tjenester innen VAR-området måles mot krav på området slik de er definert i lover og forskrifter. II. Kostnadene innen VAR-området i Hitra kommune måles mot konsumprisindeks i perioden III. Kostnadene innenfor VAR-området i Hitra kommune måles mot gjennomsnittskostnader i andre sammenlignbare kommuner samt gruppe- og landsgjennomsnitt i perioden Datamaterialet som ligger til grunn for vurderinger og konklusjoner er samlet inn gjennom dokumentgjennomgang og intervju med nøkkelpersoner. Til sammen er det foretatt intervju med 4 informanter. Konklusjon på delproblemstilling 1 er at VAR-tjenestene i Hitra kommune ikke oppfyller alle krav i lov og regelverk: Hitra kommune har per i dag ingen godkjente vannverk. I forhold til godkjenningen gjenstår noe arbeid med klausulering av nedslagsfelt for vannkildene og utarbeidelse av beredskapsplan. Hitra kommune tilfredsstiller derfor ikke kravene til beredskap. Det er også avdekket at Hitra ikke tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften når det gjelder kvaliteten på vannet med hensyn til farge og ph. Kommunen synes å tilfredsstille kravene til mengde, opplysningsplikt og leveringssikkerhet. For avløpssektoren tilfredsstiller Hitra kommune krav til drift og vedlikehold av avløpsanlegg og krav for avløpsnett. På området renovasjon tilfredsstiller Hitra kommune gjennom HAMOS Forvaltning IKS, krav til innsamling av husholdningsavfall og farlig avfall. Systemet legger til rette for gjenvinning og behandling av avfallet og oppmuntrer til avfallsreduksjon ved differensierte gebyrer. 2

4 Konklusjon på delproblemstilling 2 vedrørende kostnadsutvikling for VAR-tjenestene målt mot konsumprisindeks i perioden er ikke entydig: Hitra kommune har i årene en høyere prosentvis økning i årsgebyr for vann enn konsumprisindeksen. Kommunen har imidlertid større utgifter enn inntekter på området, noe som kan indikere at gebyrregulativet for vann fortsatt er satt for lavt i perioden. Også for avløpssektoren har Hitra kommune en høyere prosentvis økning i årsgebyr sammenlignet med konsumprisindeksen. Med unntak av 2005 har utgiftene i kommunen vært høyere enn inntektene. Kommunen venter store investeringer fremover på avløpssektoren. Det synes derfor nødvendig med økning i gebyrene også i fremtiden. Den prosentvise økningen i gebyrene for renovasjon på Hitra er også jevnt over litt høyere enn konsumprisindeksen. På grunn av pålegg om oppbygging av fond, har Hitra kommune en større økning i gebyrene fra 2005 til 2006 enn de andre kommunen i HAMOS. HAMOS har de siste årene gjennomført årlige avsetninger til fond. Dette kan indikere at gebyret skulle vært holdt på et lavere nivå. Konklusjon på delproblemstilling 3 er heller ikke entydig for de tre tjenesteområdene: Revisors vurdering er at Hitra kommune har et gebyrnivå på vann som er vesentlig høyere enn de kommunene revisor har valgt å sammenligne Hitra med, og det er høyere enn kommunegruppen for øvrig. Hitra har lav befolkningstetthet i forhold til de andre kommunene og stort forbruk av vann per tilknyttet innbygger. I tillegg har kommunen hatt store investeringer på vannsektoren. Dette er forhold som kan være årsak til kommunens høye årsgebyr. Også for avløp er gebyrnivået vesentlig høyere enn sammenlignbare kommuner. Årsaken til dette kan også her være befolkningsstrukturen på Hitra og høye investeringsutgifter. I tillegg har Hitra kommune lav tilknytningsandel, lav tilknytningstetthet og lav tetthet av pumpestasjoner. Revisors vurdering er at Hitra kommune har et årsgebyr på renovasjon som er tilnærmet likt gjennomsnittet for de andre kommunene revisor har valgt å sammenligne kommunen med. Målt mot snittene ligger Hitra kommune noe over. Tjenesteinnholdet er på linje med de andre kommunene i sammenligningen, med når det gjelder differensierte gebyrsatser ligger Hitra sammen med de andre HAMOS-kommunene, høyt. Dette gir innbyggerne stor grad av valgfrihet i forhold til tjenesteinnholdet. Miljøresultatet som er lavt sammenlignet med HAMOS-kommunene og de andre, vil mulig endre seg i 2006 når Hitra er tatt opp som ordinært medlem i HAMOS. Hovedkonklusjonen er at Hitra kommune har en VAR-tjeneste som kun delvis tilfredsstiller krav til regelverk. Det kan stilles spørsmål ved om Hitra kommune tilfredsstiller krav til kostnadseffektivitet innen områdene vann og avløp. For området renovasjon er funnene ikke entydige og revisor kan ikke konkludere med at krav til kostnadseffektivitet er oppfylt. Revisor vil på bakgrunn av ovenstående konklusjoner anbefale Hitra kommune følgende: manglende arbeid i forhold til godkjenning av vannverk bør utføres årsakene til avvik på vannkvalitet utover grenseverdiene bør utbedres for å tilfredsstille krav til vannkvalitet på ph og farge Hitra kommune bør foreta en gjennomgang av kostnadseffektivitet på områdene vann, avløp og renovasjon, jfr. rapportens vurderinger og konklusjoner. 3

5 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SAMMENDRAG INNLEDNING OG BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN BAKGRUNN ORGANISERING OG BESKRIVELSE AV OMRÅDE VANN, AVLØP OG RENOVASJON REVISJONSKRITERIER OG PROBLEMSTILLING PROBLEMSTILLING AVGRENSNING REVISJONSKRITERIER GJENNOMFØRING OG METODE ER VAR-TJENESTENE I TRÅD MED KRAVENE PÅ OMRÅDET? VANN - RESULTAT AV DATAINNHENTING REVISORS VURDERINGER AVLØP - RESULTAT AV DATAINNHENTING REVISORS VURDERINGER RENOVASJON - RESULTAT AV DATAINNHENTING REVISORS VURDERINGER ER KOSTNADENE I SAMSVAR MED GENERELL KOSTNADSUTVIKLING? VANN - RESULTAT AV DATAINNHENTING REVISORS VURDERINGER AVLØP - RESULTAT AV DATAINNHENTING REVISORS VURDERINGER RENOVASJON - RESULTAT AV DATAINNHENTING REVISORS VURDERINGER ER KOSTNADENE I SAMSVAR MED KOSTNADER I ANDRE KOMMUNER? VANN - RESULTAT AV DATAINNHENTING REVISORS VURDERINGER AVLØP - RESULTAT AV DATAINNHENTING REVISORS VURDERINGER RENOVASJON - RESULTAT AV DATAINNHENTING REVISORS VURDERINGER HØRING KONKLUSJON OG ANBEFALINGER...28 VEDLEGG I. Kilder II. Kommunedata III. Kommuneinndeling Kostra IV. Definisjoner KOSTRA V. Høringssvar 4

6 1 Innledning og bakgrunn for undersøkelsen 1.1 Bakgrunn I Plan for forvaltningsrevisjon for 2006 for Hitra kommune er det beskrevet: VAR-sektoren har en særstilling innenfor de kommunale budsjettene ved at denne skal være selvfinansierende, det vil si at tjenestenes kostnader kan faktureres til innbyggerne i form av kommunale avgifter. Avgiftsnivået på vann, avløp og renovasjon vies oppmerksomhet blant befolkningen og det er således viktig for kommunen å ha en løpende oppfølging av kostnadsnivået med sikte på å drive så effektivt som mulig. En gjennomgang av driften i deler av VAR sektoren kan være et aktuelt utgangspunkt for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget i Hitra kommune vedtok på møte den i KU-sak 17/2006 å iverksette bestilling av et forvaltningsrevisjonsprosjekt som setter fokus på kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon (VAR). Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon for Hitra kommune for 2006 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt som setter fokus på kostnadseffektivitet innenfor sektor for vann, avløp og renovasjon. Revisjon Midt-Norge IKS fikk i brev av bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet fra kontrollutvalgets sekretariat. Tilsvarende prosjekt gjennomføres også i kommunene Meldal, Frøya, Orkdal, Selbu, Skaun og Tydal. Dette gir muligheter til gjenbruk og dermed også rasjonell gjennomføring av prosjektet. Tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter som er behandlet i kontrollutvalget i Hitra innen VAR-området er: Rapport vedrørende kommunale avgifter i Hitra kommune utarbeidet av VRD, Her var formålet med prosjektet å Påse at kommunen har et avgiftsnivå som er i henhold til forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr, samt vurdere kommunens rutiner for utfakturering og innfordring av kommunale tjenester. - KOSTNADSEFFEKTIVITET INNEN SEKTOR FOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON 5

7 1.2 Organisering og beskrivelse av område vann, avløp og renovasjon Organisering Hitra kommune Organisasjonskart administrasjon VAR-tjenesten Hitra kommune per Organisasjonskart Driftsavdelingen Hitra Kommune Ann Magritt Glørstad Saksbehandler Drift 80 % stilling Ole-Johan Haugen Driftssjef 100 % stilling Arnfinn Storø Saksbehandler Drift 60 % stilling Odd Johnsen FDV koordinat. Drift 100 % stilling Roald Nordsæther Prosjektstilling 50 % stilling NN Prosjekt/Byggeleder IKKE BESATT Kjell Arne Sætherbø Arbeidsleder Vannverk 100 % stilling Håvard Strøm Arbeidsleder Vaktmestere 100 % stilling Jan Egil Handberg Arbeidsleder Vei/kai/avløp 100 % stilling Ann Ragnhild Olsen Arbeidsleder Renhold % stilling Driftsavdelingen har ansvar for kommunale vannverk og avløpsanlegg, kommunale bygg, veier, kaier og anlegg. For en del år siden gikk man bort fra vaktmester på hvert enkelt bygg til et sentralt vaktmesterkorps. Vaktmesterkorpset disponeres i dag etter behov mellom bygg, vann og avløp. Vaktmesterkorpset fører arbeidsregnskap på hvor mye de jobber med blant annet vannverk. Dette er nytt fra Driftssjefen har planlagt en gjennomgang av fordeling av arbeidsoppgaver mellom de forskjellige arbeidsledere på driftsavdelingen. Område vann har pr. utgangen av ,7 årsverk, avløp 0,5 årsverk og slam 0,25 årsverk. - KOSTNADSEFFEKTIVITET INNEN SEKTOR FOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON 6

8 1.2.2 Beskrivelse av område vann og avløp Hovedoppgaver for drift når det gjelder vann og avløp, er utbygging og drift av kommunale vannverk og avløpsanlegg, drift og administrasjon av slamtømming, samt legge grunnlag for og fakturering av kommunale avgifter. Vannforsyning i kommunen Hitra kommune har 3 kommunale vannverk, Fillan, Sandstad/Børøysund og Dolmøy. De kommunale vannverkene er per i dag ikke godkjent i henhold til lov og forskrift 1. Det gjenstår sluttføring av beredskapsplan og klausulering av vannkilder før anleggene kan godkjennes. Ca. 77 % av kommunens innbyggere får dekt sitt vannbehov fra kommunens vannverk. Vannverk: Fillan vannverk: Vannverket henter vann fra Larsskogvatnet og betjener ca. 678 abonnenter. Anlegget har mekanisk rensing (membranfiltrering og marmorfilter). Produksjonskapasiteten er på 100 m 3 pr time. Anlegget eies av kommunen. Sandstad/Børøysund vannverk: Vannverket henter vann fra Strandavatnet og betjener ca. 358 abonnenter. Anlegget har mekanisk rensing (membranfiltrering og marmorfilter). Produksjonskapasiteten er på 45 m 3 pr time. Anlegget eies av kommunen. Dolmøy vannverk: Vannverket henter vann fra Oløyvatnet og betjener ca. 322 abonnenter. Anlegget har mekanisk rensing (membranfiltrering og marmorfilter). Produksjonskapasiteten er på 35 m 3 pr time. Anlegget eies av kommunen. Hitra kommune leverer vann til 3 private anlegg; Lervåg vannverk (ca. 72 husstander), Ansnes midtre vassverk (ca. 25 husstander) og Svenes vannverk (ca. 23 husstander). Disse vannverkene er godkjenningspliktige. I tillegg finnes det 8 godkjenningspliktige private vannverk. Avløp Avløpsnett Avløpsnettet skal avlede kloakk og overvann (regnvann og smeltevann) raskt og effektivt slik at oversvømmelser og andre problemer unngås. Ledningsnettet består av kommunale hovedledninger og septiktanker som kommunen eier og vedlikeholder. Avløpsanlegg: Hitra kommune har 17 avløpsanlegg. Anleggene er godkjent av fylkesmannen. Rensing av anleggene består av septiktanker med 3 kammer. Tømming av tankene skjer fra 1 3 ganger pr. år. 1 Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) - KOSTNADSEFFEKTIVITET INNEN SEKTOR FOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON 7

9 1.2.3 Organisering HAMOS Organisasjonskart administrasjon HAMOS Forvaltning IKS: Selskapsstruktur HAMOS: - KOSTNADSEFFEKTIVITET INNEN SEKTOR FOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON 8

10 HAMOS ble stiftet den med 5 eierkommuner; Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord. Skaun ble fullverdig medlem i 1997 og i 2000 sluttet Rindal seg til samarbeidet. Hitra og Frøya kom med som eierkommuner fra HAMOS har vært organisert som en bestiller - utfører modell siden Bestillerselskapet er HAMOS Forvaltning IKS, mens driftsselskapet er organisert i Retura HK AS; eid av HAMOS. I tillegg er et Salgs- og markedsselskap, Retura Sør-Trøndelag AS, opprettet. Årsaken til denne organiseringen av selskapet var å tilpasse selskapsstrukturen til nye rammebetingelser ved å skille kommersielle og ikkekommersielle aktiviteter. Representantskapet er selskapets øverste organ og velges for en periode på 4 år, som er i samsvar med den kommunale valgperioden. Styret velges av representantskapet og består av ett medlem fra hver av eierkommunene. Kontaktutvalg er et administrativt arbeidsutvalg, hvor representanter for kommunene møter HAMOS. Utvalget brukes som et forum for å drøfte aktuelle spørsmål på et forberedende stadium. Daglig drift ivaretas av daglig leder med driftsleder som stedfortreder. Daglig leder er i tillegg styreleder i Retura HK og Retura ST. HAMOS forvaltning har 6,4 stillinger, Retura HK har 19 stillinger og Retura ST har 3 stillinger. I 2006 er det totalt husholdninger tilknyttet HAMOS, av disse er 1697 tilknyttet Hitra kommune. Det er 5259 fritidsabonnementer tilknyttet HAMOS, av disse er 1668 i Hitra kommune. Kontaktflate Hitra kommune - HAMOS Saksbehandler drift er miljøansvarlig i kommunen og har spesielt ansvar for renovasjon. Kontaktutvalget, administrativt organ mellom HAMOS og eierkommunen, drøfter aktuelle saker på et forberedende stadium. Dette organet har møter fra to til seks ganger i året avhengig av aktuelle saker. Hitra kommune har ikke oppnevnt administrativ kommunekontakt som skal delta i kontaktutvalget. Frøya og Hitra kommuner stiftet Kystmiljø AS med like eierandeler i Selskapets formål var å ivareta lovpålagte oppgaver innen avfallssektoren. Fra ble det innledet et treårig driftsteknisk samarbeid med HAMOS, som også innbefattet daglig ledelse av selskapet. Fra har HAMOS overtatt samtlige aksjer i selskapet. Kommunene Frøya og Hitra er tatt opp som ordinære medlemmer i HAMOS Forvaltning IKS. Selskapets tidligere oppgaver ivaretas nå av HAMOS. Den formelle kontakten mellom Hitra kommune og HAMOS er via representantskapet i HAMOS. Kommunestyrene i eierkommunene utpeker medlemmene til representantskapet. Medlemmer i representantskapet stemmer etter antall innbyggere i eierkommunen. Fra 2006 har Hitra kommune 11 % eierandel i HAMOS. Renovasjon av fritidseiendommer Av eierkommunene i HAMOS er det Frøya, Hemne, Agdenes, Snillfjord og Hitra og som har ordning for innsamling av forbruksavfall fra fritidseiendommer. Det er 5259 hytte-/fritidsabonnementer tilknyttet HAMOS. Kommunene bestemmer selv hvilke geografiske områder ordningen skal gjelde for. HAMOS har en oppfatning av at det er behov for denne tjenesten. De mener å registrere at der det ikke er renovasjonsordning for fritidseiendommer, blir beholdere knytta til næringsliv/butikker/veivesenet raskt fylt opp av avfall fra hyttebeboere. Dette er spesielt et problem der beholderne er plassert i nærheten av større hyttefelt. Hitra kommune har i dag ca 1700 hytte-/fritidsabonnement. For fritidsboliger er det satt opp egne tømmebeholdere. Stasjonering av disse er beskrevet i en brosjyre som er utsendt brukerne. - KOSTNADSEFFEKTIVITET INNEN SEKTOR FOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON 9

11 Gjenbrukstorg Hitra kommune har gjenbrukstorg på Aurdal. Hitra kommune er i etableringsfasen om gjenbrukstorg i Lervågen Fillan. Aurdal avfallsplass legges ned i løpet av neste år. 2 Problemstilling og revisjonskriterier 2.1 Problemstilling Problemstillingen i undersøkelsen har vært: Har Hitra kommune en VAR-tjeneste som tilfredsstiller regelverk og krav til kostnadseffektivitet? For å kunne besvare denne problemstillingen har revisor valgt å belyse tre delproblemstillinger: i. Er VAR-tjenestene i tråd med kravene på området? ii. Er kostnadene innenfor VAR-området i samsvar med generell kostnadsutvikling på området? iii. Er kostnadene innenfor VAR-området i samsvar med gjennomsnittskostnader i andre sammenlignbare kommuner? 2.2 Avgrensning Som nevnt i kapittel 1.1 har fokus for denne undersøkelsen vært på kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon. Et overbyggende prinsipp i en slik problemstilling er en vurdering av om Hitra kommune oppfyller krav i regelverk på område vann, avløp og renovasjon. I saksutredning for bestilling av forvaltningsrevisjon pekes det på at det naturlige utgangspunktet for et forvaltningsrevisjonsprosjekt av kostnadseffektivitet i VAR-sektoren, er de kommunale avgiftene som belastes hver enkelt innbygger i Hitra kommune 2. Avgiftsnivået på vann, avløp og renovasjon vies oppmerksomhet blant befolkningen, og det er således viktig for kommunen å ha en løpende oppfølging av kostnadsnivået med sikte på å drive så effektivt som mulig. I prosjektet har revisor valgt å se vann, avløp og renovasjon enkeltvis. Gebyrene for vann og avløp fastsettes i egen sak i kommunestyret, mens for renovasjon utføres tjenesten av det interkommunale selskapet Kystmiljø AS (HAMOS forvaltning IKS fom ). Kystmiljø AS, nå HAMOS forvaltning IKS, fastsetter renovasjonsavgiftene basert på selvkostberegninger og kommunestyret vedtar avgiftsnivået på dette området etter gjeldende regelverk. For å kunne si noe om kostnadseffektivitet har revisor kartlagt utviklingen i gebyrer over tid i Hitra kommune, for å se hvordan denne samsvarer med den generelle kostnadsutviklingen i samfunnet. Vi har i prosjektet valgt å ha et 5-års perspektiv på dette og har sett på perioden For å kunne si noe om kostnadseffektiviteten for vannforsyningen og avløp i Hitra kommune har det vært naturlig å sammenligne ulike kommuner med hverandre. I likhet med for vann og avløp har det vært naturlig å avgrense undersøkelsene av renovasjonsutgiftene til husholdningenes bruk og betaling av tjenester. Dette gir det letteste sammenligningsgrunnlaget samtidig som fokuset på innbyggerne ivaretas. På tilsvarende måte som for vann og avløp, har revisor sammenlignet renovasjonsgebyret med andre kommuner med noenlunde lik renovasjonsordning. Årsgebyr for 2005 er lagt til grunn for sammenligningen både for vann, avløp og renovasjon. 2 Det bør presiseres at kostnadseffektivitet for kommunens innbyggere ikke nødvendigvis innebærer det samme for kommunen som forvaltningsorgan. - KOSTNADSEFFEKTIVITET INNEN SEKTOR FOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON 10

12 Revisor har benyttet tall fra Statistisk Sentralbyrå s KOSTRA 3. KOSTRA er statistikk, basert på rapporterte data fra kommunene og andre kilder. Vi tar forbehold om at databasen kan inneholde feil, bl.a. som følge av feilrapportering. Revisor har i prosjektet ikke foretatt vurdering av selvkostprinsippet. Revisor presiserer også at prosjektet ikke omfatter selskapskontroll 4 av HAMOS. 2.3 Revisjonskriterier I. Hitra kommune sine tjenester innen VAR-området måles mot krav på området slik de er definert i lover, forskrifter, vedtekter og i kommunens retningslinjer. Vann Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av nr 17. Drikkevannsforskriften: Denne forskriften har til formål å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet, herunder å sikre at drikkevannet ikke inneholder helseskadelig forurensning av noe slag, og for øvrig er helsemessig betryggende. Gebyrregulativ for byggesak, fradeling, oppmåling, reguleringssak, landbruk, vann, avløp, slam, feiing, brann, renovasjon i Hitra kommune Avløp LOV nr 06: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Forurensningsloven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Forskrift om begrensning av forurensing (Forurensningsforskriften). Gebyrregulativ for byggesak, fradeling, oppmåling, reguleringssak, landbruk, vann, avløp, slam, feiing, brann, renovasjon i Hitra kommune Renovasjon LOV nr 06: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) Forskrift for innsamling mv. av forbruksavfall, hjemmekompostering og for avfallsgebyrer, Hitra kommune, Sør-Trøndelag. II. Forskriften gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall, og hjemmekompostering av våtorganisk avfall for de områder som kommunen bestemmer skal omfattes av den kommunale renovasjon. Forskriften beskriver tjenesten på et mer detaljert nivå. Kostnadene innen VAR-området i Hitra kommune måles mot konsumprisindeks i perioden III. Kostnadene innenfor VAR-området i Hitra kommune måles mot gjennomsnittskostnader i andre sammenlignbare kommuner samt gruppe- og landsgjennomsnitt i perioden Utdypende kriterier vil fremkomme i kapittel 4, 5 og 6. 3 KOmmuneSTatRApportering 4 Kontroll med forvaltningen av eierinteressene i kommunalt eide selskaper. - KOSTNADSEFFEKTIVITET INNEN SEKTOR FOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON 11

13 3 Gjennomføring og metode Denne forvaltningsrevisjonen har blitt gjennomført i henhold til NKRFs Standard for forvaltningsrevisjon, som er gjeldende standard for god kommunal revisjonskikk i forvaltningsrevisjon i kommunesektoren. En medarbeider har gjennomført undersøkelsen, og oppdragsansvarlig, samt en styringsgruppe har kvalitetssikret prosjektplan og prosjektrapporten. Datamaterialet som ligger grunn for vurderinger og konklusjoner er samlet inn gjennom dokumentgjennomgang, intervju og analyse av statistisk materiale basert på KOSTRA-tall og konsumprisindeks fra Statistisk sentralbyrå. Dokumenter som er brukt er: Økonomiplan for Hitra kommune Årsmelding for Hitra kommune Årsberetninger for HAMOS Kommunale vedtak vedrørende gebyrfastsettelse Andre dokumenter som omhandler vann, avløp og renovasjon Det er gjennomført intervju med driftssjef, saksbehandler drift og FDV koordinator drift i Hitra kommune. Det er i tillegg gjennomført intervju med daglig leder i HAMOS Forvaltning IKS. Det ble utarbeidet en intervjuguide som ble sendt ut i forkant av intervjuet. Intervjuene ble gjennomført som besøksintervju. Referat er skrevet fra alle intervjuene. Alle intervjuene er verifisert. Revisor hadde også noen oppfølgings- og avklaringssamtaler med aktørene. 4 Er VAR-tjenestene i tråd med kravene på området? I dette kapitlet presenteres resultat fra dokumentgjennomgang og intervju knyttet til om vann-, avløpog renovasjonstjenestene er i tråd med krav på området. 4.1 Vann - resultat av datainnhenting Det er drikkevannsforskriften som er styrende for bestemmelser omkring drikkevann. Forskriften gjelder i prinsippet uavhengig av hvem og hvor mange det leveres drikkevann til. Noen begrensninger er det imidlertid, og det stilles krav om godkjenning for vannuttak til minst 50 personer eller minst 20 boliger/hytter. Det statlige organet med ansvar for vannverk er Mattilsynet. Alle godkjente anlegg oppfyller krav til forskrift og lov. Oppfølging, kontroll og revidering av godkjente vannverk gjennomføres ved jevnlige undersøkelser av Mattilsynet. Kommunen er ikke ansvarlig for private vannverk. De tre anleggene som Hitra kommune eier, Fillan vannverk, Sandstad/Børøysund vannverk og Dolmøy vannverk, er pt ikke godkjente anlegg. Drikkevannsforskriften kap Ansvar for vann som leveres og internkontroll. Vannverkseier skal påse at drikkevannet tilfredsstiller kravene til kvalitet, mengde og leveringssikkerhet når det leveres til mottaker Hitra kommunes vannverk er foreløpig ikke ferdig godkjente anlegg. I følge driftssjef og FDV koordinator gjenstår det sluttføring av beredskapsplan og klausulering av vannkilder. Sluttføring av klausulering av nedslagsfelt for Larskogvatnet, Strandavatnet og Oløyvatnet er igangsatt. I følge Mattilsynet jobber Hitra kommune med å få vannverkene godkjent, og det er kun sluttføring som gjenstår. Mattilsynet gjennomførte en revisjon av vannverkene i desember Forholdene som ble påpekt i rapporten er i hovedsak fulgt opp. Dette gjelder blant annet en total gjennomgang av kommunens interne kontrollsystem. Senest i juni 2006 ble det sendt tilbakemelding til Mattilsynet med hensyn til prosedyre for prøvetaking av råvann. I følge tilbakemeldingen vil prosedyren for prøvetaking bli gjennomgått og prøvetaking iverksatt av driftsoperatør. - KOSTNADSEFFEKTIVITET INNEN SEKTOR FOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON 12

14 Hitra kommune har de siste årene foretatt store utbygginger på ledningsnettet, og i følge driftssjef er kvaliteten på vannet stort sett bra. Noe av ledningsnettet er fortsatt gammelt og tilfredsstiller ikke dagens krav til tetthet. Det påregnes derfor en del utskiftninger i de kommende år. Planlagte utbygginger er stort sett utbygging av nytt ledningsnett til nye områder. I samtale med Mattilsynet ble det sagt at selv om anleggene på Hitra ikke er endelig godkjente, er det ingen indikasjoner på at vannet ikke er trygt. Gjennomgangen av KOSTRA-data med hensyn til rensekrav for 2005 viser imidlertid at andel innbyggere forsynt fra vannverk med bruksmessig tilfredsstillende vann med hensyn til farge og ph, ikke utgjør 100 %. Andel tilfredsstillende vann med hensyn til farge og ph utgjør henholdsvis 74 % og 26 %. Samtale med Folkehelseinstituttet viser at det kun er tilstrekkelig med ett avvik per vannverk for at vannverket ikke har bruksmessig tilfredsstillende kvalitet. Dette medfører at Fillan og Sandstad vannverk ikke har bruksmessig tilfredsstillende vann med hensyn til ph og at Dolmøy ikke har bruksmessig tilfredsstillende vann med hensyn til farge. Folkehelseinstituttet har en grense på 95 %, det vil si at 95 % av prøvene må være innenfor grensene. Med krav om 12 prøver per år, vil det si at vannverkene i utgangspunktet ikke kan ha resultat utover grensene. Mattilsynet sier at de ikke ønsker å få resultat fra prøvetakingene, men at det skal gis beskjed dersom det er avvik i forhold til gitte grenser. Dette synes ikke å bli gjennomført. PreBIO foretar prøvetaking for Hitra kommune. Ved avvik på E.coli ringer prebio til kommunen. Dette blir ikke gjort ved avvik på ph og farge. Prøveresultatene sendes på mail til kommunen samme dag eventuelt senest dagen etter. Hitra kommune er i følge prebio, flinke til å ta oppfølgingsprøver. Kommunen har en uttaksplan og har ellers gode rutiner på prøvetaking, sier prebio. Det er kun delvis tatt oppfølgingsprøver på avvik avdekket i I følge arbeidsleder vannverk blir det nå i 2006 tatt oppfølgingsprøver på alle avvik. Årsaken til avvik er i følge driftsavdelingen ledningstrekk med stor dimensjon og lite forbruk. Resultatet blir lang oppholdstid for vannet i ledningsnettet, som igjen kan gå ut over vannkvaliteten. Samtlige prøver som er tatt ut fra renseanleggene ligger innenfor grenseverdiene i følge driftsavdelingen. I følge FDV koordinator er det gjort tiltak for å bedre kvaliteten på vann ved at en større del av rent vann går gjennom marmorfilter enn tidligere. I tillegg blir sand i filter luftet jevnlig for å bedre gjennomstrømmingen. Det er også investert i pluggmatingsutstyr for lettere å pluggkjøre (rengjøre) ledningsnettet. Drikkevannsforskriften Kap Opplysningsplikt til mottakerne av vannet. Vannverkseier skal til enhver tid ha relevant informasjon om drikkevannskvaliteten tilgjengelig for mottakere av vannet som ønsker dette. I følge driftssjef blir det gitt informasjon til brukerne gjennom annonsering i lokalavis og nærradio når det er problemer med vannforsyningen / vannkvaliteten. I henhold til internkontroll-systemet for Hitra kommune, er det en målsetting at det ved planlagte avbrudd i vannforsyningen på dagtid varsles i god tid på forhånd om dette. Det er også gitt målsettinger om avstenging av vannforsyning på syke- og aldershjem (maks 2 timer), samt ved avstengning av ledningstrekk ved brudd. Drikkevannsforskriften Kap Leveringssikkerhet og beredskap. Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige tiltak og utarbeide driftsplaner for å kunne levere tilstrekkelige mengder av drikkevann under normale forhold.... også under kriser og katastrofer i fredstid, og ved krig. Som sagt ovenfor er beredskapsplan for vann i Hitra kommune under utarbeidelse. Dette ble påpekt i rapporten fra Mattilsynet etter revisjon i I følge brev til Mattilsynet av 21. juni 2006 foreligger utkast til plan, og korrektur gjenstår. Planen ventes å bli ferdig i løpet av høsten. Vannsektoren har i følge driftssjef store utfordringer med hensyn til mengde vann på grunn av stor næringsvirksomhet (52 % av total vannleveranse går til næring). Det synes imidlertid i følge driftssjef, per i dag ikke å være problemer med kapasiteten på anleggene. Fillan renseanlegg ble i fjor utbygd med en ekstra renserigg. I år er det foretatt utskiftning av membraner på Dolmøy renseanlegg. - KOSTNADSEFFEKTIVITET INNEN SEKTOR FOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON 13

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Orkdal kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden 23.5.

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS

SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND MARS 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune Eiendomsforvaltning Snillfjord kommune November 2009 Forord På oppdrag fra kontrollutvalget i Snillfjord kommune, er forvaltningsrevisjon utført i perioden september til november 2009. Undersøkelsen er

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98

Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98 Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98 Alle opplysninger under punkt 8.5 og 8.6 er taushetsbelagte og unntatt offentlighet som forretningshemmeligheter

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger Midtre Gauldal kommune Februar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Midtre Gauldal

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007 Tilbud Forvaltningsrevisjons på revisjon av Selskapet rapport AS Ås kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost

Detaljer

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport Vann og avløp Hvaler kommune Regnskapsrevisjonsrapport Rolvsøy 19. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. METODE OG AVGRENSNING 3 3. SELVKOST 4 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE SEPTEMBER 2012 - UTLEIEBOLIGER - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE 2014 FORORD Denne evalueringen av ISK Brann og redning er gjennomført som en forvaltningsrevisjon av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN LEVANGER KOMMUNE 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Levanger kommune.

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Revisjonsrapport 29 / F-02. Avgitt desember 2006. 2. opplag

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Revisjonsrapport 29 / F-02. Avgitt desember 2006. 2. opplag REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune 2001-2005 Revisjonsrapport 29 / F-02 Avgitt desember 2006 2. opplag Kontoradresse: Bjørns gate 1 (Aasegården)

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt

Oppfølging av byggeprosjekt Oppfølging av byggeprosjekt Hitra kommune Januar 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden september-09 t.o.m. januar-10. Undersøkelsen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer