Næringsmiddelproduksjon. Sweden. Finland. Ireland. Austria. Switzerland. ex. USSR (European) Italy. France. Denmark. Great Britain.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringsmiddelproduksjon. Sweden. Finland. Ireland. Austria. Switzerland. ex. USSR (European) Italy. France. Denmark. Great Britain."

Transkript

1 Oversikt Innføring i VA-teknikk 1. Innføring i VA-teknikk 2. Avløpsteknikk 3. Vannforsyningsteknikk VAR-systemet Urbanisering Ferskvannsressurser per person i Europa Vann og avløp i Norges vannbalanse Lokal vannbalanse Målsetning og planleggingsprinsipper i vannforsyning Målsetning og planleggingsprinsipper i avløpsteknikk Paradigmeskifte innen avløpsteknikken VAR-systemet V A R Nedbør Urbanisering I Drikkevannsbehandling Kilde Overløp Grunnvann Fordrøyning Renseanlegg Resipient Slambehandling Søppelbil Forbrenning Kompostering Spredning Næringsmiddelproduksjon Etter: Munz, W. Abwassertechnik, Zürich, 1975 Urbanisering II Urbanisering Ferskvannsressursser per person i Europa Fenomen Forbruk av ressurser Sanitærinstallasjoner Avløpsproduksjon Avløpstekniske konsekvenser Konsekvenser på ressurser Befolkningsvekst Økt vannforbruk Økt spillvannsmengde Renseanlegg overbelastes Mindre vannressurser Økt maks. avløp Redusert vannkvalitet Økning av bebyggelse Økning av tett areal Økt overflateavrenning Flere / større oversvømmelser Økt hastighet av overflateavløp Mindre naturlig areal Sweden Finland Ireland Austria Switzerland ex. USSR (European) Italy France Denmark Great Britain Czech Republic Germany Belgium Netherlands 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30, m 3 /capita x year

2 Ferskvannsressursser pr capita i Europa inkl. Norge Vann og avløp i Norges vannbalanse Norway Sweden Finland Ireland Austria Switzerland ex. USSR (European) Italy France Denmark Great Britain Czech Republic Germany Belgium Netherlands 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140, m 3 /capita x year Antakelser: - befolkningstetthet 50 personer / ha - spesifikt vannforbruk 340 l / person.døgn - 20 % tett overflate - 0,15 l / s ha fremmedvann Lokal vannbalanse FREMMEDVANN m 3 AVLØP m 3 UNDERSKUDD m 3 FORDAMPING m 3 FORBRUK m 3 NEDBØR m 3 INFILTRASJON m 3 OVERFLATE- AVRENNING m 3 Målsetning og planleggingsprinsipper i vannforsyning Alle bør sikres tilstrekkelig med vann som er godt og helsemessig betryggende gjennom en vannforsyning, som er sikker og økonomisk, nå og i fremtiden. Råvann: "Ta alltid det beste vann som fins!" (selv om det er langt borte og ganske dypt) Behandling: "Beskyttelse av kilden er bedre enn behandling av råvann! (selv om det er politisk vanskelig) Ledninger, magasiner, pumper: To små er bedre enn store (selv om det er dyrere) Målsetning og planleggingsprinsipper i avløpsteknikk 1. Sikre hygienisk betryggende forhold 2. Minst mulig oversvømmelser i urbane områder pga for liten transportkapasitet i avløpsnett 3. Minst mulig skadelige utslipp til resipienter Løsning til disse problemene krever motstridende tiltak. Derfor kan et problem bare løses på bekostning av de andre!? Man er nødt å finne kompromissløsninger! Siden absolutt beskyttelse er umulig bør kostnader stå i rimelig forhold til risiko (politisk oppgave) 2. bør risiko være lik for alle (ingeniøroppgave). Paradigmeskifte innen avløpsteknikken Tradisjonell målsetning (fra ca. 1850): Fjerne alt avløp fra bebodde områder så fullstendig og så hurtig som mulig, likegyldig om dette er forurenset eller ikke! (? løse hygiene- og oversvømmelsesproblemer) Tradisjonelle tiltak: større ledninger og magasiner, økt rensekapasitet. (ofte dyrt, problemene eksporteres nedstrøms) Dagens målsetning (fra ca. 1990): Reduser avløpsmengder, rens forurenset avløp, gjenbruk ikke-forurenset avløp, hvis det ikke går: infiltrer i marken, eller lede avløpet bort så langsomt som mulig! (? avløpssystemet skal fungere så "naturlig som mulig) Moderne tiltak: overvanns-infiltrasjon, kildeseparering, magasinering, gjenbruk

3 Avløpsteknikk Typer avløpssystem avkløpssystem Typer avløpssystem Fellessystem Separatsystem Oversvømmelse og overløp Avløpsmengder (fellessystem) Dimensjonerende vannføring Spillvanns- og infiltrasjonsvannmengder (dimensjonering) IVF-kurve Bærum Vestli Maksimal avrenning Konsentrasjonstid Overvannsmengder (dimensjonering) Vannføring i ledninger (etter Manning) Dimensjonering av avløpsnett I Hovedprinsipp: Spylekanalisasjon = Bruk av (rent) vann for bortledning av uønskete forurensninger Typer avløpssystem: 1. Fellessystem: Alt avløp oppsamles i en ledning. 2. Separatsystem: Spillvann oppsamles i en ledning mens overvann (nedbørsavrenning) oppsamles I en separat ledning Fellessystem Separatsystem Etter: Bøyum, Å.; Simensen, T.; Thorolfsson, S.T. "VA-teknikk", Institutt for vassbygging, NTH, 1992 Etter: Bøyum, Å.; Simensen, T.; Thorolfsson, S.T. "VA-teknikk", Institutt for vassbygging, NTH, 1992 Oversvømmelse og overløp Avløpsmengder (fellessystem) overløp oversvømmelse til renseanlegg Avløpsmengde [ l/s.ha ] avlastning fordrøyning Varighet per år [ timer ] kapasitet av gatesluk videreført avløp kapasitet av renseanlegg behandles i renseanlegg tørrværsavløp

4 Spillvannsledninger (indeks s): - Q dim,s Q spill,maks + Q inf Dimensjonerende vannføring - Q selvrens,s Q min,s + Q inf (vannføring med strømningshastighet > 0,6 m/s) Dimensjonerende vannføring II Overvannsledninger (indeks o): - Q dim,o Q o,z,t + Q inf ( Q maks,o!) Fellesledninger (indeks f): - Q dim,f Q spill,maks + Q inf + Q o,z,t Husk at fremtidige er evt større enn dagens vannmengder! - Q selvrens,f Q min,f + Q inf Litteratur : SFT, "Veiledning ved dimensjonering av avløpsledninger", TA-550, juni Spillvanns- og infiltrasjonsvannmengder (dimensjonering) Spillvann, kloakkvann (fra forbruker til ledning): Q s = Q sb + Q si + Q so + Q sa Q sb Q si Q so Q sa Q inf Q inf Q inf spillvann fra boliger vannforbruk) industrielt avløpsvann spillvann fra offentlige bygninger annet spillvann Q s» 0.01 l/s.pers Infiltrasjonsvann (fra mark til ledning): = l/s.ha, eller = l/s.km, eller = Q s Rainfall Intensity [mm/h] IVF-kurve Bærum Vestli IDF Curves ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Duration [h] Rainfall [mm] 50 years 30 years 20 years 15 years 10 years 5 years 3 years 2 years Maksimal avrenning Konsentrasjonstid - Et langt regn har lav intensitet, men avrenning ved utløpet kommer fra hele avrenningsområde. t k konsentrasjonstid = lengst mulig avrenningstid i oppstrøms liggende avrenningsfelt: - Et kort regn har høy intensitet, men avrenning ved utløpet kommer bare fra en del av avrenningsområdet. Konklusjon: Vassføringen er maksimal hvis regnvarighet er lik konsentrasjonstid: t s l i v i t k = t s + S l i / v i tilrenningstid på overflate fra nedslagspunkt av regndråpen til avløpsledning, ca. 5 min ledningslengde strømningshastighet, ca. 2 m/s t r = t k Q o = Q o, maks

5 Overvannsmengder (dimensjonering) Vannføring i ledninger (etter Manning) Overvann (fra overflate til ledning): Q o,maks i t,z A imp = A imp i t,z = regnintensitet for varighet t r = konsentrasjonstid t k og gjentaksintervall z (tas fra IVF-kurver) = impermeabelt (tett) areal Hvor: v = Q / A v = Q / A = M R 2/3 I 1/2 middels strømningshastighet i gjennomstrømt tverrsnitt (m/s) A gjennomstrømt tverrsnitt (m 2 ) M Mannings ruhetstall (m 1/3 /s ) (M = 85 for betong) R = A / P hydraulisk radius (m), hvor P er våt periferi (m) I helning av energilinja bunnhelning (= I ved normalstrømning) I b (1) Forskjellig litteraturkilder, sitert i: Stein, D ; Niederehe, W. Instandhaltungvon Kanalisationen 2. Auflage Ernst & Sohn, Berlin, 1992, p.677 Dimensjonering av avløpsnett I Dimensjonering av avløpsnett II 1. Avgrens avløpsområdet 2. Velg ledningstrasé ogplasser knutepunkter (kummer) 3. Definer delfelt og tilløpspunkter til hver ledning 4. Innenfor hvert delfelt, j, bestem/velg/beregn: - Q spill, Q inf for både dagens og fremtidig situasjon - A, A tett - lengdemellom knutepunkter - koter i knutepunkter (foreløpig) - bunnhelning av ledningsstrekk - strømningstid i ledningsstrekk t j (anslå v = 2 m/s) - tilrenningstid t s 5. For hvert delfelt oppstrøms av knutepunkt j bestem / beregn: - konsentrasjonstid t kj = t k,j-1 + t l,j + t s - regnintensitet i regn,j = f (z, t kj ) 6. Beregn dimensjonerende vannføring for hver ledning j. Husk å bruke fremtidige verdier for Q dim og dagens verdier for Q selvrens 7. Velg rørdiameter for hver ledning j vha Manning 8. Kontroller min v, maks Q, og antatt t k Vannforsyningsteknikk Vannforbruk Forbruksvariasjoner Trykktap i vannforsyningssystem Driftskrav Hydrauliske grunnlag Friksjonstap etter Manning Ruhetsparametre Singulærtapskoeffisienter Fremgangsmåte ved nettdimensjonering I Fremgangsmåte ved nettdimensjonering II Totalforbruk Q T : Q T Vannforbruk = Q p + Q i + Q o + Q l + Q a + Q t + Q br Q p... privat forbruk ca. 200 l/p.d Q i... industriforbruk Q o... offentlig forbruk Q l... landbruksforbruk Q a... annet forbruk % (vanning, eget behov) Q t... lekkasjer og sløsing % (nye anlegg %) Q br... behov for brannslokking l/s (avhengig av brannrisiko) Tommelfingertall for dimensjonering: Q T = 600 l/pe.d

6 Forbruksvariasjoner Døgnfaktor: f i = Q di / Q d f maks = Q d,maks / Q d (1,3... 1,6) f min = Q d,min / Q d (0,6... 0,8) Timefaktor: k i = Q hi / Q h k maks = Q h,maks / Q h (1,5... 3) k min = Q h,min / Q h (0,3... 0,7) 1. Sett sammen spesifikke forbrukstall: q p, q i, q o 2. Beregn gjennomsnittlig døgnforbruk: Q d = Q p + Q i + Q o 3. Anslå prosentverdier for - annet forbruk (a = 0, ,1) - tap og sløsing (t = 0, ,2) 4. Beregn gjennomsnittlig døgnproduksjon: Q d = Q d / (1 - a - t) Trykktap i vannforsyningssystem 5. Anslå maks./min. døgn-/timefaktorer f / k - f maks, k maks = f (Q d ) - f maks, k maks = f (antall pe) 6. Beregn dimensjonerende vannmengder - Q d,maks = Q d f maks - Q h,maks = Q d f maks k maks 7. Dimensjoner utjevningsmagasin etter maksimal forbruksvariasjon 8. Dimensjoner ledninger etter maksimalt vannføring hhv. forbruk T kr = 20 mvs Fra: Bøyum, Å.; Simensen, T.; Thorolfsson, S.T. "VA-teknikk", Institutt for vassbygging, NTH, 1992 Driftskrav Hydrauliske grunnlag Driftskrav: - hold trykk mellom grenseverdier mvs. ved hvert sted - unngåtrykkvariasjoner > 15 mvs - frembringe etterspurte forbruksmengder - unngå lang oppholdstid Belastningsscenarier: - maks forbruk - nattforbruk - brannslukking - havarier Forenkelt kontinuitetsbetingelse gjelder for to tverrsnitt i en ledning Q inn = Q ut Q 1 = Q 2 v 1 A 1 = v 2 A 2 Energibetingelse (Bernoulli) gjelder mellom to tverrsnitt: h 1 = h 2 + h tap,1-2 = h 2 + h f + h s h f h s frisksjonstap singulærtap

7 Mannings strømningsformel: Friksjonstap etter Manning v = M R 2/3 I 1/2 hvor: v strømningshastighet M Mannings ruhetstall R hydraulisk radius I helning på energilinja For rør med sirkulært tverrsnitt er: v = 4 Q / ( p D 2 ) R = A / U = D / 4 I = h f / L Dermed blir Manning-formelen: h f = 10.3 L Q 2 / (M 2 D 16/3 ) Husk at singulærtap kommer i tillegg: h s = x v 2 / 2g = x Q 2 / (p 2 D 4 g) Typiske ruhetsparametre for beregning av friksjonstapet h f i rørledninger: rørmaterial Ruhetsparametre Mannings ruhet M [m 1/3 /s] metall (ny, glatt) 110 metall (drift) 100 fasersement 100 betong (glatt) 90 betong (støpt) 80 fjelltunnel 40 Singulærtapskoeffisienter Fremgangsmåte ved nettdimensjonering I Typiske tapskoeffisienter ξ for beregning avsingulærtap h s i rørledninger og -armaturer: taps- koeffisient x [-] ledningselement ventil 0,2 tilbakeslagsventil 0,6-2,5 bend 90 / 45 0,7 / 0,5 T-stykke 1,8 innsnevring (d/d = 1/2) 0,6 1. Velg topografisk beliggenhet (sted, nivå) til ledninger. 2. Velg alle nettparametre, dvs. D, k eller M, L, h geo 3. Sammenstill alle kjente, estimerte hhv. nødvendige vannføringer, dvs. Q inn, Q lekk, Q forbruk (belastningsscenario) 4. Formuler ytterlige belastningsscenarier (dagens, fremtidige) 5. Sammenstill alle kjente hhv. nødvendige trykkhøyder, dvs. h inn, h maks > h forbruk > h min Fremgangsmåte ved nettdimensjonering II 6. Sammenstill ukjente variabler (Q, h) som må beregnes 7. Beregn vannføring Q i alle ledninger (kontinuitet i orden?) 8. Beregn trykktap i alle ledninger og kontrollere betingelser for maks. / min. trykk h 9. Hvis nødvendig modifiser rørdimensjoner og begynn igjen.

Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes

Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes Trygve Alexander Lende Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Sveinung Sægrov, IVM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008)

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008) Klimatilpasninger VEILEDNING OM MULIGE TILTAK I AVLØPSANLEGG 2317 2007 Forord Veiledningens formål er å hindre økt forurensning fra overløpsutslipp og avløpsrenseanlegg, slik at god vanntilstand kan nås

Detaljer

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang RAPPORT 2015/02 Kostnader og nytte ved overvannstiltak Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/02 Oppdragsgiver Rapporttittel

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING Beregnet til Miljødirektoratet og Overvannsutvalget Dokumenttype Utredning Dato 3. mars 2015 RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM

Detaljer

Evaluering av overvannskvalitet i nedslagsfeltet for Fredlybekken, og mulighet for storskalaimplementering av regnbed.

Evaluering av overvannskvalitet i nedslagsfeltet for Fredlybekken, og mulighet for storskalaimplementering av regnbed. Evaluering av overvannskvalitet i nedslagsfeltet for Fredlybekken, og mulighet for storskalaimplementering av regnbed. Øyvind Bakken Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Tone

Detaljer

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 2 Tuesday, October 7, 2008

Detaljer

TEKNA 6. 7. nov 2012 Innlandet

TEKNA 6. 7. nov 2012 Innlandet TEKNA 6. 7. nov 2012 Innlandet Utfordringer og konsekvenser pga økte overvannsmengder -nedbørsmengder og styrtregn -konsekvenser av klimaendringer for urbane beregninger -fremmedvannmengder i avløpssystemer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 79/15 Behandling: Før formannskapet startet på behandlingen av saken orienterte VAR-sjef Siw Anita Thorsen

Detaljer

Rørhåndboka Mai 2007

Rørhåndboka Mai 2007 Rørhåndboka Mai 007 Innholdsfortegnelse Om håndboka... 4 Oppdatert informasjon på internett... 4 Generelt... 5 Symbolbruk og terminologi... 5 FDV-dokumentasjon, produktdatablad, miljødeklarasjon o.s.v...

Detaljer

Effekt av lokal overvannshåndtering i Sandnes sentrum

Effekt av lokal overvannshåndtering i Sandnes sentrum Effekt av lokal overvannshåndtering i Sandnes sentrum Resultater fra modellstudier med programmet STORM Karoline Hamnes Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Sveinung Sægrov, IVM Norges

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

Fordrøyning i betongrør

Fordrøyning i betongrør Foto: Jan Erik Skau, Fredriksstad Blad Fordrøyning i betongrør Større urbanisering og økt nedbør fører til flere og større flommer. Dette krever nytenking ved prosjektering av nye ledningsanlegg. Utbygging

Detaljer

«VA-norm» for Ski kommune

«VA-norm» for Ski kommune Norm for planlegging og utførelse av vann- og avløpsanlegg «VA-norm» for Ski kommune Revisjonsdato: 19.06.2013 Vedtatt av Ski kommune v. utvalg for Teknikk og Miljø 29.05.2013. Publisert 20.06.2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Klargester - oljeutskillere og separatorer. enkel løsning for renere miljø

Klargester - oljeutskillere og separatorer. enkel løsning for renere miljø Klargester - oljeutskillere og separatorer enkel løsning for renere miljø Klargester Oljeutskillere og separatorer - enkel løsning for renere miljø INNLEDNING Utslipp av overflatevann skjer normalt ut

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Håndtering av. overvann. fra urbane veger

Norsk Vann. Rapport. Håndtering av. overvann. fra urbane veger Norsk Vann Rapport 200 2014 Håndtering av overvann fra urbane veger Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene.

Detaljer

Viktig å vite om kjelleroversvømmelser. Råd for å forebygge og redusere skadeomfanget

Viktig å vite om kjelleroversvømmelser. Råd for å forebygge og redusere skadeomfanget Viktig å vite om kjelleroversvømmelser Råd for å forebygge og redusere skadeomfanget FORORD Oversvømmelse i kjelleren innebærer mye ubehag og ekstra arbeid. Den økonomiske erstatningen man eventuelt får

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vannforsyningens ABC Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker G. VANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE, TIL SJØS OG I FLASKER...2 G.1 DRIKKEVANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE...2

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM KJELLEROVERSVØMMELSER

VIKTIG Å VITE OM KJELLEROVERSVØMMELSER VIKTIG Å VITE OM KJELLEROVERSVØMMELSER Forord Å få kjelleren oversvømt innebærer stort ubehag og mye ekstra arbeid. Den økonomiske erstatningen man eventuelt får fra forsikringsselskapet eller fra kommunen,

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM KJELLEROVERSVØMMELSER

VIKTIG Å VITE OM KJELLEROVERSVØMMELSER VIKTIG Å VITE OM KJELLEROVERSVØMMELSER BÆRUM KOMMUNE VANN OG AVLØP Februar 2006 FORORD Å få sin kjeller oversvømmet innebærer stort ubehag og mye ekstra arbeid. Den økonomiske erstatningen man eventuelt

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Revidert 19. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

5 Registreringer og verdivurdering

5 Registreringer og verdivurdering 5 Registreringer og verdivurdering 5.1 Geologi 5.1.1 Berggrunn Langs rv 4 mellom Grua og Brandbu består fjellgrunnen hovedsakelig av skifer, sandstein og kalkstein. Bergartene er foldet, og løper som rygger

Detaljer

Kvinnherad kommune. Ølve og Hatlestrand vassverk. Revidert forprosjekt

Kvinnherad kommune. Ølve og Hatlestrand vassverk. Revidert forprosjekt Kvinnherad kommune Ølve og Hatlestrand vassverk Revidert forprosjekt RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 185467 Kunde: Kvinnherad kommune Ølve og Hatlestrand vassverk Revidert forprosjekt Sammendrag:

Detaljer

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn Spylekurs avløp Steinar Nilo og Robert Nilsen Bakgrunn Spylekurs avløp er kommet i stand som et spleiselagsprosjekt mellom kommuner og firma som er medlemmer av Rørinspeksjon Norge (RIN). Norsk Vann`s

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA VANN OG AVLØP STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

Detaljer