VENNESLA KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNESLA KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP"

Transkript

1 ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate Kristiansand TLF WWW cowi.no VENNESLA KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP RENSEANLEGG HOMSTEAN OPPDRAGSNR. A DOKUMENTNR. VERSJON UTGIVELSESDATO August 2014 UTARBEIDET LABC KONTROLLERT GODKJENT

2 2/19 HOVEDPLAN AVLØP INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 GRUNNLAGSMATERIALE 4 3 EKSISTERENDE AVLØPSFORHOLD Avløpssektoren i Vennesla kommune Kommunale avløpsanlegg Private avløpsanlegg Separate avløpsanlegg Landbruksavrenning Overvann 10 4 RESIPIENTFORHOLD Større resipienter Lokale resipienter Drikkevannskilder 12 5 MÅLSETTINGER Rammebetingelser Mål for vannkvalitet Mål for avløpsanlegg Hensyn i areal- og utbyggingssaker 15 6 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Administrative kontrolltiltak Administrative plantiltak Utbyggingstiltak på avløpssektoren Handlingsplan avløp for

3 HOVEDPLAN AVLØP 3/19 1 INNLEDNING Hovedplan avløp utarbeides som en delplan for kommuneplanen og omhandler status og forslag til tiltak for avløpssektoren. Kommuneplanen er plangrunnlaget. Gjeldende kommuneplan er vedtatt for perioden , og det er også vedtatt hovedplan vann frem til Hovedplan avløp skal gjelde for perioden Et viktig grunnlag er tiltak etter vannforskriften for vannområdet Otra, hvor det foreligger en lokal tiltaksanalyse for planperioden Foreliggende plan er utarbeidet av COWI AS i nært samarbeid med Teknisk forvaltning, som har skaffet alt relevant grunnlagsmateriale til planen.

4 4/19 HOVEDPLAN AVLØP 2 GRUNNLAGSMATERIALE Hovedplan avløp bygger på følgende grunnlagsmateriale: /1/ Kommuneplan for Vennesla for perioden /2/ Vannområdet Otra Lokal tiltaksanalyse datert /3/ Forslag til investeringstiltak for Vennesla kommune. /4/ Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (Sanitærreglementet).

5 HOVEDPLAN AVLØP 5/19 3 EKSISTERENDE AVLØPSFORHOLD I dette kapittelet skal eksisterende avløpsforhold i Vennesla kommune kort beskrives med status våren Vennesla kommune er her delt inn i rensedistrikt med tilhørende avløpssoner. Med rensedistrikt menes et område som sokner til et renseanlegg eventuelt et fremtidig renseanlegg. Rensedistrikt kan deles inn i flere avløpssoner med og uten renseanlegg. Rensedistrikt Nedre Vennesla Homstean Øvrebø Hægeland Omfatter følgende soner Kvarstein, Vikeland, Sentrum og Samkom Homstean Skarpengland, Sangesland, Røyknes og Nomeland Hægeland, Eikeland og Kile 3.1 Avløpssektoren i Vennesla kommune Enhet for teknisk forvaltning med enhetsleder og 4 administrative stillinger har ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av anlegg for vei, drikkevann og for avløp og saksbehandling i forbindelse med dette. Enheten disponerer en driftsavdeling på 11 personer og en betydelig maskinpark for nyanlegg og vedlikehold av anlegg for vei, vann og avløp. Maskinparken består pr 2014 av 4 gravemaskiner fra 3,8 til 28 tonn, en 10 tonns gravelaster, en 6 tonns traktor, 2 laste- / kranbiler og 11 småbiler. Driftsavdelingen har blant annet 3 rørleggere. Ved større oppgaver leies det inn private firma etter behov. Daglig drift av vann- og avløpsanlegg utføres av 3 driftsoperatører inklusive formann. De har alle fagutdanning og har gjennomgått driftsoperatørkurs i regi av Norsk Vann. For vei, vann og avløp er det kontinuerlig døgnvakt 24 timer 7 dager i uka hele året. Kritiske alarmer fra driftskontrollanlegg overføres automatisk til den som har vakt. Det er i tillegg en egen vakttelefon hvor publikum kan varsle om uønskede hendelser. Den som har vakt kan i tillegg gå inn via driftskontrollanlegget og se nærmere på driftstilstanden i de anleggene som er tilknyttet systemet. Drift av kommunale avløpsanlegg inngår i kommunens internkontrollsystem, og det gjennomføres årlig revisjoner av dette. Det er imidlertid ikke gjennomført noen risikovurdering av de kommunale avløpsanleggene som grunnlag for en beredskapsplan for uønskede hendelser. Dette er et tiltak som er lagt inn som forslag til handlingsplanen i planperioden.

6 6/19 HOVEDPLAN AVLØP 3.2 Kommunale avløpsanlegg Det er bygget flere renseanlegg for de fleste tettstedene i kommunen. En oversikt er gitt i Tabell 3.1. Tabell 3.1 Kommunale avløpsanlegg pr 2014 Område Dim for Tilknytning Teknisk løsning Resipient 1 Nedre Vennesla pe Ca pe Mekanisk-kjemisk Kristiansands tilknyttet Odderøya hvorav rensing -fjorden RA i Kristiansand pe for (KVIA IKS) Vennesla 2 Industriavløps-ledning Norsk Wallboard, Selvfallsledning Kristiansands Otra (OIA IKS) Støleheia langs Nedre Otra -fjorden avfallsanlegg til sjøen 3 Homstean 400 pe pe 4 Skarpengland pe (1.100 pe) 350 pe Biologisk-kjemisk renseanlegg 700 pe Biologisk-kjemisk renseanlegg Songdalsvassdraget Eljansåna 5 Røyknes 100 pe 10 pe Kunstig våtmarks renseanlegg 6 Hægeland 650 pe 400 pe Biologisk-kjemisk renseanlegg 7 Samkom - Slamavskillere og felles utslipp 8 Nomeland Slamavskiller og sandfilter Otra Til Otra Rugåna Otra Vennesla kommune eier 10 % av kapasiteten på Odderøya renseanlegg gjennom KVIA IKS. Det er planer om å utvide kapasiteten ved Odderøya renseanlegg til å ta i mot alt avløp fra de sentrale områder i Kristiansand. Dette vil bety mer omfattende rensing med også et biologisk rensetrinn. Årlig målt avløpsmengdex ved Haus målestasjon viser i snitt m³/døgn i 2011, m³/døgn i 2012 og m³/døgn i Dette er en reduksjon på 10 % på 3 år. Dette dokumenterer at utbedringer på ledningsnettet har en klart positiv og målbar effekt. Målinger og analyser av fosfor i avløpsvannet på 10 prøver i 2013 viser en tilførsel og tilknytning på pe forutsatt 1,6 g P/pe døgn. Ved å anta at tilknytningen er pe i 2013 vil spesifikk avløpsmengde tilsvarer da 290 l/pe døgn. Dette blir et viktig måltall for effekten av saneringstiltak på gammelt ledningsnett i Nedre Vennesla, se Tabell 3.2.

7 HOVEDPLAN AVLØP 7/19 Pumpestasjon Haus Tabell 3.2 Avløpsmengder ved Haus År Avløpsmengde totalt m³/d m³/d m³/d Tilknytning pe pe pe Avløpsmengde pr pe 335 l/d 304 l/d 293 l/d Homstean renseanlegg er bygningsmessig forberedt for en utvidelse av kapasiteten fra 400 til 800 pe. Dette må snart gjøres for å klargjøre kapasitet for ny bebyggelse. Tilknytningen til Skarpengland renseanlegg er beregnet til 700 pe. Med en tillatelse for inntil pe og en teknisk kapasitet på pe er det foreløpig ikke behov for utvidelse av dette anlegget. Variasjoner i tilrenningen tilsier at det bør gjøres tiltak for å redusere innlekking av overvann på ledningsnettet tilknyttet anlegget. Ellers er våtmarksområdet nedstrøms Skarpenglandsvann viktig for å holde oppe vannkvaliteten i vassdraget. Det bør i størst mulig grad beholdes da det må antas å ha en betydelig renseeffekt på diffuse utslipp oppstrøms. Det er i tillegg 37 kommunale avløpspumpestasjoner av ulik standard. De eldste er bygget på 1980-tallet. 5 av stasjonene er delvis rehabilitert med nye pumper og rør, men det er en stor oppgave å fortsette utbedring og modernisering av de kommunale avløpspumpestasjonene.

8 8/19 HOVEDPLAN AVLØP Tabell 3.3 Avløpspumpestasjoner aldersfordeling Bygget eller oppgradert Antall Stasjoner eldre enn 25 år er generelt modne for større teknisk utskifting og renovering. Tabellen viser at behovet for utskifting er på 1 2 stasjoner i året. Vennesla kommune har etablert driftsovervåking og driftskontroll på de to renseanleggene på Homstean og Skarpengland. I tillegg er 13 av de viktigste avløpspumpestasjonene driftsovervåket. Driftsovervåkingen er viktig for å ha kontroll på drift av anleggene og for å planlegge drift og tilsyn mest mulig rasjonelt. Det er derfor en prioritert oppgave å bygge ut driftsovervåkingen videre til alle kommunale avløpspumpestasjoner samt for Hægeland RA. Det er i alt ca 116 km kommunale spillvannsledninger. Av disse er ca km lagt etter fellessystemet med spillvann og overvann i samme rør, mens resten er lagt etter separatsystemet med skille mellom spillvann og overvann. Det er en sentral målsetting å få lagt om alle fellesledningene til separatsystemet. Etter å ha arbeidet med dette i 15 år er det skjedd store endringer: For 15 år siden gikk det i overløp fra de fleste pumpestasjonene nesten hver gang det regnet. Nå skjer det svært sjelden. Men avløpsmengden øker betydelig ved nedbør og snøsmelting, slik at arbeidet med sanering og omlegging til separatsystemet må fortsette. 3.3 Private avløpsanlegg I tillegg til de kommunale avløpsanleggene er det også noen private, felles avløpsanlegg. Tabell 3.4 Private avløpsanlegg pr 2014 Område Tilknytning Teknisk løsning Resipient 1 Bornes Camping, Kile 8 pe + 25 hytter Biologisk renseanlegg type IPEC 2 Sandrip skianlegg Garderobe, WC Biologisk-kjemisk minirenseanlegg Kilefjorden, Otra Telabekk, Løyningsåna 3 Bjønndalen Camping Tett tank Løyningsåna 4 Wehustoppen Slamavskiller 5 Kilefjorden hyttepark Ei hytte Tett tank Kilefjorden, Otra 6 Bringsvær leirskole Leirskolen ZAPF EW-40 Minirenseanlegg 7 Lauvås hyttegrend Noen få hytter Separate løsninger

9 HOVEDPLAN AVLØP 9/19 Det er i tillegg en god del næringsvirksomhet med avløpsanlegg og utslipp tilknyttet kommunalt nett. Det er ingen spesielt store utslipp av prosessavløp, men flere små utslipp som til sammen utgjør et vesentlig tillegg til vanlig sanitæravløp fra boliger samt offentlige og private virksomheter. Så å si alle av disse er tilknyttet Odderøya RA. Vennesla kommune kan i medhold av forurensningsloven stille vilkår og forutsette påslippsavtale med virksomheter som har kloakkpåslipp som avviker fra vanlige sanitæravløp i mengde og sammensetning. Dette er i liten grad gjort til nå. Gjennom Knutepunkt Sør vil det bli samarbeidet om utarbeiding av "lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann" som et initiativ fra Lillesand kommune og Driftsassistansen i Aust-Agder. Vennesla kommune har sluttet seg til dette samarbeidet. Det er også samarbeid om et forslag til lokal forskrift om utslipp fra bebyggelse under 50 pe i regi av Knutepunkt Sør. 3.4 Separate avløpsanlegg Med separate avløpsanlegg menes avløpsanlegg for fra ett til syv hus. De vanligste løsningene her er: Slamavskiller med infiltrasjon i grunnen Minirenseanlegg med utslipp til vassdrag Slamavskiller med utslipp til vassdrag Det stilles nå strenge krav til nye, separate utslipp tilsvarende minirenseanlegg eller infiltrasjon i grunnen. Det er innført tømming av renseanlegg og slamavskillere i kommunal regi, og alle slamavskillere er registrert og målt inn med GPS der slambilen skal stå ved tømming. Men det er ikke foretatt noen registrering av hvilke typer rensing som er i tillegg til slamavskiller. Oversikt finnes bare for nyere anlegg som kommunen har gitt utslippstillatelse til. 3.5 Landbruksavrenning Avløp eller forurenset avrenning fra landbruksvirksomhet omfatter følgende typer utslipp: Avrenning fra dyrket mark, spesielt like etter gjødsling og ved kraftig nedbør Utslipp og lekkasjer fra siloanlegg for gras Utslipp og lekkasjer fra gjødsellagre Avrenning fra beitemark med husdyr Det har de siste 20 år blitt stilt stadig strengere krav til løsninger og kontroll for denne type avrenning. Resipientundersøkelser viser at det ofte er avrenning fra ulike typer landbruksområder som påvirker vannkvaliteten i mindre vassdrag. Dette vises særlig ved nedbør som gir overflateavrenning.

10 10/19 HOVEDPLAN AVLØP Hovedplanen vil ikke komme nærmere inn på om landbruksavrenning påvirker vannkvaliteten lokalt eller om avrenningen påvirker miljømålene. 3.6 Overvann I flere områder, og særlig i Nedre Vennesla er det i dag problem med kapasitet på eksisterende overvannsanlegg. Med økende grad av utbygging og klimaendringer med kraftigere nedbør, vil dette bare øke. Vennesla kommune fikk installert egen helautomatisk nedbørmåler ved Fjordparken i 2013, og den har vært i drift ett års tid. Denne kan gi grunnlag for lokal nedbørstatistikk som nyttig supplement til andre målestasjoner med tilhørende statistikk. Prinsipp som i dag praktiseres, og som er nedfelt i lovverk og overordnede forskrifter er: Ved utbygging av nye boligfelt og andre utbyggingsområder skal overvann som hovedregel disponeres og utjevnes lokalt, slik at lokale vassdrag og eksisterende overvannsanlegg ikke tilføres økte vannmengder etter utbygging. Åpne overvannsanlegg i form av grøfter, bekker og dammer skal prioriteres fremfor lukkede løsninger / rør der dette er mulig. I reguleringsplaner settes av areal til lokal overvannshåndtering og flomveier skal markeres som hensynssone og høydesettes når rørsystemer går helt eller delvis tett eller blir overbelastet. Dimensjoneringsregler for overvannsanlegg er samkjørt med Knutepunkt Sør i standard abonnementsvilkår for vann og avløp (Sanitærreglementet). Anlegg skal da dimensjoneres for 20 års gjentaksintervall. Dette betyr at når eldre overvannsrør skal fornyes, skal det nye røret være minst en dimensjon større enn det gamle.

11 HOVEDPLAN AVLØP 11/19 4 RESIPIENTFORHOLD Vennesla kommune inngår i Vannområdet Otra som er etablert i henhold til Vannforskriften. Beskrivelse av resipientforhold vil i stor grad ta utgangspunkt i den lokale tiltaksanalysen som ble utarbeidet i regi av vannområdestyret for Otra. Vannforskriften med den tilhørende tiltaksplanen for Otra innebærer at kommunene får en del oppgaver som må prioriteres i løpet av perioden Kommunene tilføres ingen statlige midler i denne forbindelse, slik at tiltak må finansieres gjennom kommunale budsjetter og avgifter. 4.1 Større resipienter Den store, lokale resipienten for utslipp fra Vennesla kommune er Otra og kystvannet utenfor. Sjøen er resipient for alt kommunalt avløp fra Nedre Vennesla fra sentrum og ned til kommunegrensen til Kristiansand. Alt spillvann tilknyttet kommunalt avløpsnett blir pumpet videre gjennom Kristiansand kommune til Odderøya renseanlegg med rensing og utslipp til Kristiansandsfjorden. Videre går industriledningen med startpunkt ved Hunsfos med tilknytninger fra Norsk Wallboard AS på Vikeland og Støleheia avfallsanlegg på Støleheia til utslipp på 60 m dyp i Kristiansandsfjorden. Otra er resipient for alle lokale og separate utslipp samt for overløp og lekkasjer fra det kommunale avløpsnettet for Nedre Vennesla. Dagens miljøtilstand i Otra er generelt karakterisert som moderat til dårlig tilstand. Hovedårsakene er forsuring, vannkraftregulering, krypsiv og fremmede arter. De utfordringene som kommunene har innvirkning på, er i hovedsak begrenset til kommunale vann- og avløpsanlegg og spredt avløp. For hovedvassdraget Otra inklusive Venneslafjorden er det i tiltaksanalysen forutsatt tiltak for å bedre miljøtilstanden i vassdraget. Dette vil i hovedsak være tiltak som er naturlige å ta opp i hovedplan avløp. 4.2 Lokale resipienter Med lokale resipienter menes mindre vassdrag og sidevassdrag til Otra med tilhørende innsjøer. Eljansåna og Sandtveitvannet er spesielt omtalt i tiltaksplanen med tydelig påvirkning av badevannskvaliteten fra spredt avløp. Ellers har Homstean renseanlegg utslipp til Songdalsvassdraget som er vernet og som i så måte er i en særstilling. Desto mindre bekkene og vassdragene er, desto mindre utslipp skal det til for å påvirke vannkvaliteten negativt. Dette gjelder særlig for spredtbygde områder med separate avløpsanlegg. Eksempler på lokale resipienter som er påvirket av blant annet kloakkutslipp er:

12 12/19 HOVEDPLAN AVLØP Rugåna ved Samkom Storebukta i Kilefjorden ved Kile Langåna ved Røyknes Sandlandsvann Sandtveitvann Arbeidet med å overføre avløp fra Samkom til kommunalt ledningsnett for Nedre Vennesla er i gang og koordineres med bygging av gang- og sykkelvei på strekningen. Det ventes fullført i Drikkevannskilder Drikkevannskilder, og da særlig overflatevannkilder, er viktige å skjerme for utslipp. I Vennesla kommune er Bærvann ved Skarpengland, Stølsvann ved Homstean, Lindvann ved Kvarstein og Eikelandsvannet ved Nedre Vennesla overflatevannkilder. De to siste er krisevannkilder. Resten av drikkevannsforsyningen er basert på grunnvann, slik som Drivenesøya i Venneslafjorden og Hægeland vannverk ved Hægelandsvannet. I tillegg er Lolandsvann markert som en mulig fremtidig drikkevannskilde i kommuneplanen. I spredtbygde områder med separat vannforsyning og avløpsanlegg kan det også bli konflikter ved at utslipp fra ett hus kan påvirke drikkevannsforsyningen til et annet hus. Dette er forhold som er viktig å ta hensyn til når kommunen som forurensningsmyndighet behandler søknader om separatutslipp. Det tas da utgangspunkt i en minsteavstand fra spredegrøft for avløp til nærmeste drikkevannsbrønn på minst 100 meter.

13 HOVEDPLAN AVLØP 13/19 5 MÅLSETTINGER Hensikten med hovedplan avløp er å definere målsettinger og prioritere tiltak for å oppnå bestemte mål for avløpssektoren, men i bunnen av dette ligger en lang rekke krav og rammebetingelser i form av lovverk med tilhørende bestemmelser. Disse rammebetingelsene skal først omtales som en innledning til de kommunale målsettingene for utbygging og for vannkvalitet. 5.1 Rammebetingelser Det viktigste lovgrunnlaget for avløpssektoren er forurensningsloven med den tilhørende forurensningsforskriften. Dette lovverket bygger på EU sitt avløpsdirektiv og er nå harmonisert med dette gjennom EØS-avtalen. Avløpsregelverket finnes i forurensningsforskriftens kapittel 11 til 16 med krav til ulike typer utslipp, rensing av avløpsvann og kommunale vann- og avløpsgebyr. Kommunen er etter dette regelverket forurensningsmyndighet for: Alle utslipp av avløp fra boliger og hytter under 50 personekvivalenter (pe) uansett størrelse på tettbebyggelsen (kap 12) Utslipp av kommunalt avløp i mindre tettbebyggelser med samlet utslipp mindre enn pe til ferskvann eller mindre enn pe til sjøen (kap 13) Utslipp av oljeholdig avløpsvann (kap 15) inklusive påslipp på avløpsnettet. Driftsavdelingen fungerer i dag som kommunal forurensningsmyndighet i forhold til private utslipp og renseanlegg. Ved kontroll av kommunale avløpsanlegg er det rådmannen ved sin stab som har denne myndigheten. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for: Utslipp fra større tettbebyggelser med samlet utslipp større enn pe til ferskvann eller større enn pe til sjø (kap 14) Fylkesmannen i Vest-Agder er således forurensningsmyndighet for det kommunale utslippet fra Nedre Vennesla via Odderøya RA, mens Vennesla kommune er forurensningsmyndighet for alle andre utslipp. Kravene til rensing er ulike for de forskjellige typer utslipp foran. Det er et paradoks at de minste utslippene har de strengeste kravene (kap 12), mens de mindre tettbebyggelsene har de minst strenge kravene (kap 13). Vennesla kommune ligger i det som i forurensningsforskriften kalles et følsomt område. Følsomt område er av Miljøverndepartementet bestemt å omfatte hele kyststrekningen fra Svenskegrensa til Lindesnes med tilhørende nedslagsfelt. Dette innebærer følgende standardkrav til rensing av nye utslipp:

14 14/19 HOVEDPLAN AVLØP Type utslipp Totalt fosfor Rensekrav til: BOF* Kap 12 Utslipp fra boliger og hytter 90 % 90 % Kap 13 Utslipp fra mindre tettbebyggelse 90 % - Kap 14 Utslipp fra større tettbebyggelse 90 % 70 % * BOF = Biologisk oksygenforbruk Disse kravene gjelder for nye utslipp eller for avløpsanlegg som blir utvidet i vesentlig grad. 5.2 Mål for vannkvalitet Nesten hele Vennesla kommune ligger i vannområdet Otra, som har utarbeidet tiltaksanalyse og forvaltningsplan i henhold til Vannforskriften. Tiltaksanalysen med gjennomgang av miljøtilstand, målsettinger for vannkvalitet og forslag til tiltak for å nå miljømålene ble utarbeidet i Denne lokale tiltaksanalysen datert har som målsetting at alle vannforekomster skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand innen De fleste tiltakene som er skissert i hovedplan avløp vil medvirke til at målsettingene skal kunne oppnås. Særlig viktig vil en ny kontrollstilling være, da det er et kommunalt ansvar å føre tilsyn med at private avløpsanlegg fungerer etter hensikten. For Vennesla kommune vil det være en tilleggsmålsetting at vannkvaliteten i nedslagsfelt til drikkevannskilder skal være best mulig og at alle unødvendige eller ikke lovlige utslipp her skal unngås. 5.3 Mål for avløpsanlegg For avløpsanlegg foreslås følgende målsettinger: a) Nye utslipp skal fortrinnsvis tilknyttes eksisterende, kommunale avløpsanlegg med ledig kapasitet. b) Separate avløpsanlegg skal bare tillates der det ikke er mulig med tilknytning til eksisterende eller planlagt felles avløpsanlegg. Nærmere krav skal spesifiseres i lokal forskrift som er under utarbeiding. c) For alle nye ledningsanlegg skal det stilles krav om ADK-kurs for utførende og kontroll i form av trykkprøving og TV-inspeksjon. d) Alle kommunale renseanlegg og avløpspumpestasjoner skal fjernovervåkes eller på annen måte sikres, slik at utslipp via nødoverløp varsles og ikke skal vare lengre enn høyst 24 timer.

15 HOVEDPLAN AVLØP 15/19 e) Det skal utarbeides retningslinjer for lokal disponering av overvann og sikring av flomveier i reguleringsplaner og tekniske planer for større utbyggingsområder eller byggeprosjekt. f) Ved utbygging av kommunale VA-ledninger skal eksisterende bebyggelse langs traséen pålegges tilknytning etter plan- og bygningslovens 32. g) Ved omlegging av kommunale avløpsledninger fra fellessystemet til separatsystemet, skal det samtidig settes tilsvarende krav til private påkoblinger. Dette innebærer separasjon av takvann og drensvann samt utkobling / kortslutting av slamavskillere etter at de kommunale ledningene er rehabilitert. h) Tette tanker for oppsamling av spillvann godtas bare som en midlertidig løsning for enkelthus og for hytter for maksimalt 3 år. Etter dette skal avløpet tilknyttes en godkjent, permanent avløpsløsning. i) Det skal utarbeides tekniske retningslinjer for utforming, utstyr, drift og overvåking av private spillvannspumpestasjoner i samarbeid med Knutepunkt Sør. j) Driftsoperatører på kommunale renseanlegg skal delta på driftsoperatørkurs i regi av Norsk Vann eller tilsvarende minimum ett år etter ansettelse. 5.4 Hensyn i areal- og utbyggingssaker I forbindelse med arealplanlegging og andre utbyggingsplaner i kommunen foreslås følgende målsettinger: a) Ved utarbeiding og behandling av alle areal- og utbyggingsplaner skal avløpsløsninger, utslipp, flomfare, arealdisponering og terrenginngrep vurderes i forhold til målsettinger om avløpsanlegg, vannkvalitet og resipienthensyn i hovedplan avløp. Hensyn til klimaendringer med kraftigere nedbør og høyere avrenning skal også tas med i vurderingene. Dette skal dokumenteres i saksbehandlingen og gjøres før delingstillatelse gis. b) Ved søknad om innlegging av vann og avløp i separate boliger, hytter og fritidshus skal det lages en vann- og avløpsplan for et større område med sikte på felles løsninger. c) Ved planer om hyttefelt med innlagt vann og avløp skal det stilles krav om felles avløpsanlegg. Det skal også stilles krav om kvalifisert drift og tilsyn av renseanlegg gjennom driftsavtale som kan godkjennes av kommunen. d) Driftsavtale skal settes som vilkår for godkjenning av utslipp via minirenseanlegg.

16 16/19 HOVEDPLAN AVLØP 6 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN På bakgrunn av beskrivelsen av eksisterende avløpsforhold, resipientforhold og målsettinger foran skal det utarbeides en handlingsplan. Det skilles her mellom ulike former for tiltak: 1 Administrative kontrolltiltak 2 Administrative plantiltak 3 Utbyggingstiltak på avløpssektoren Med administrative kontrolltiltak menes tiltak som Vennesla kommune utøver som konsesjons- og tilsynsmyndighet i henhold til forurensingsforskriften. Dette vil i tillegg til å behandle søknader om utslipp etter kapittel 12 og 13 være å påse at de ulike avløpsanlegg og rensetiltak fungerer i henhold til krav i lover, forskrifter og tillatelser. Med administrative plantiltak menes en styring av utbyggingsplaner gjennom kommuneplanen, hovedplan avløp og behandling av reguleringsplaner, slik at det legges til rette for en bærekraftig utvikling uten økt forurensing eller miljøpåvirkning av vannforekomstene i kommunen. Med utbyggingstiltak på avløpssektoren menes i hovedsak utbedring og utbygging av kommunale avløpsanlegg med tilhørende tiltak for å drive disse på en best mulig måte. 6.1 Administrative kontrolltiltak Dette er tiltak som i dag utføres dels av teknisk drift, dels ved rådmannens stab. Private avløpsanlegg og påslipp på kommunalt ledningsnett kontrolleres av teknisk drift. Kommunale avløpsanlegg som drives av teknisk drift blir kontrollert av rådmannens stab for at ikke drift og kontroll skal utføres av samme kommunale etat. En økt satsing på kontroll av avløpsanlegg vil kreve ganske mye arbeid. Dette blir ikke mulig å løse uten å ansette en egen person som har til hovedoppgave å drive kontroll med nødvendig oppfølging av tilsynsrapporter med pålegg. Stillingen kan organisatorisk legges til rådmannens stab, men med et faglig samarbeid med teknisk drift, som har mest kompetanse på avløpsteknikk. Siden en vesentlig del av tilsynsarbeidet vil bli rettet mot private avløpsanlegg tilknyttet kommunalt avløpsnett eller kommunal slamtømming, foreslås det at utgifter til en ny stilling belastes gjennom en økning av disse avgiftene. Dette forutsettes utført på en formelt korrekt måter, slik at en unngår å fakturere den enkelte anleggseier for et kontrollgebyr hver gang det gjennomføres en form til kontroll eller tilsyn. Den type anlegg som vil være aktuelle å føre tilsyn med vil være: Oljeutskillere Fettutskillere Private felles avløpsanlegg

17 HOVEDPLAN AVLØP 17/19 Separate avløpsanlegg i prioriterte områder som i nedslagsfelt til drikkevannskilder Minirenseanlegg med hensyn på serviceavtaler og årsrapportering Planlegge og følge opp slamtømming Disse oppgavene foreslås gjennomført ved oppretting av en ny fast stilling med hovedoppgave å utføre tilsynsoppgaver som beskrevet med kontor- og lønnsutgifter på i størrelsesorden 1,0 mill kr pr år dekket over gebyr for avløp og slamtømming. 6.2 Administrative plantiltak Administrative plantiltak vil både bestå i konkrete planer for utbygging av vann- og avløp til planlagte eller eksisterende utbyggingsområder i kommunen og mer generelle regler, forskrifter og rutiner som kommunen bruker som godkjenningsog planmyndighet etter plan- og bygningsloven. Som grunnlag for prioritering av utbedring og sanering av kloakkutslipp og for prioritering av videre utbygging av driftskontrollsystemet for avløpssektoren, foreslås det utarbeidet en risikovurdering. Denne risikovurderingen skal danne grunnlag både for videre utbygging og utbedring av avløpsanleggene i kommunen, samt for eventuell supplering av den vaktberedskapen kommunen har for uønskede hendelser i form av en beredskapsplan. Generelle regler som anbefales etablert og fulgt opp i kommunal behandling av ulike typer planer er: Lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann utarbeidet i samarbeid gjennom Knutepunkt Sør. Lokal forskrift om avløpsanlegg med belastning under 50 pe utarbeidet i samarbeid gjennom Knutepunkt Sør. Retningslinjer for lokal disponering av overvann og sikring av flomveier med egen hensynsone i reguleringsplaner og tekniske planer for større utbyggingsområder eller byggeprosjekt. I retningslinjene skal det tas høyde for de klimaendringene som ventes i årene fremover. De bør utformes slik at de er lett forståelige for utbyggere og andre privatpersoner som kan bli berørt. Innføring og bruk av sjekkliste for avløp, overvann, hensyn til drikkevannskilder og forurensningsmessige forhold i forbindelse med behandling av reguleringsplaner eller andre areal- og utbyggingsplaner og ved alle dispensasjonssaker for nye bygg eller anlegg. Dokumentasjon på dette skal foreligge før delingstillatelse gis. Det er ellers områder i kommunen hvor resipient- og avløpsforholdene ikke er tilfredsstillende. Her må det som regel gjøres en grundigere kartlegging av eksisterende forhold som grunnlag for forslag og planer med nye løsninger. Videre må det tas stilling til i hvor stor grad det skal legges opp til nybygging i disse områdene. Områder som peker seg ut i denne sammenheng er: Kile: Skal det her være separate løsninger, lokal felles løsning eller tilknytning til vann- og avløpsanlegg for Hægeland? Planarbeid for 0,3 mill kr.

18 18/19 HOVEDPLAN AVLØP Røyknes: Plan for sanering av separatutslipp til Langåna med tilknytning til kommunalt avløpsanlegg. Stallemo: Kartlegging og vurdering av eksisterende, separate avløpsløsninger med avrenning til vernet vassdrag. 6.3 Utbyggingstiltak på avløpssektoren Her skilles det mellom faste oppgaver med utskifting og oppgradering av eksisterende avløpsanlegg og nyanlegg med utvidelse av renseanlegg og av ledningsanlegg. Faste oppgaver som foreslås lagt inn i hele perioden fra 2015 til 2023 er: Utskifting og rehabilitering av vann- og avløpsledninger. Med et behov på 2 km utskifting i tettbygd strøk i året, medfører dette utgifter på 10 mill kr på både vann og på avløp. Dersom kostnadene fordeles likt, blir det 5 mill kr til utskifting av avløpsledninger i året. Dette er imidlertid for lite, slik at innsatsen på avløpssektoren bør økes til 10 mill kr pr år. Rehabilitering og utskifting av 2 avløpspumpestasjoner i året til dagens standard. Dette settes til 1,2 mill kr pr år. Etablering av fjernovervåking av avløpspumpestasjoner som ikke rehabiliteres med 0,3 mill kr pr år. Renseanlegg som forutsettes utvidet eller utbedret i planperioden er: Odderøya renseanlegg hvor Vennesla sin andel av utvidelsen blir 42 mill kr i Homstean renseanlegg utvides fra 400 til 800 pe for 1 mill kr i Hægeland renseanlegg utbedres med nytt biotrinn, ny styring og fjernovervåking til i alt 2,5 mill kr i Ledningsanlegg som foreslås utvidet eller utbygget i planperioden er: Samkom: Forlengelse av kommunal avløpsledning til Samkom med 2 mill kr i 2016 og 2 mill kr i 2017 forutsatt at ledningen kan legges i gang- og sykkelvei som skal etableres av Vegvesenet på samme strekning. Røyknes: Etablering av ledningsanlegg for eksisterende bebyggelse til kommunalt anlegg for 2 mill kr i Handlingsplan avløp for Tiltakene som er omtalt i kap 6.1 til 6.3 er ført opp i tabell 6.1 med kostnader pr år for hele perioden.

19 HOVEDPLAN AVLØP 19/19 Tabell 6.1 Handlingsplan med kostnader i kr eks mva. Prisnivå pr Nr Tiltak K1 Kontrollstilling P1 Lokal forskrift for påslipp 50 P2 Lokal forskrift mindre anlegg 100 P3 Retningslinjer for overvann 100 P4 Avløpsplan Støleheia 300 P5 Avløpsplan Kile 300 P6 Avløpsplan Røyknes 50 P7 Avløpsplan Stallemo 300 P8 Risikovurdering og beredskapsplan 100 U1 Rehabilitering av ledninger U2 Rehabilitering pumpestasjoner U3 Fjernkontroll pumpestasjoner U4 Odderøya RA, utvidelse U5 Homstean RA, utvidelse U6 Hægeland RA, utbedring U7 Samkom, ledningsanlegg U8 Røyknes, ledningsanlegg Sum eks mva

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 79/15 Behandling: Før formannskapet startet på behandlingen av saken orienterte VAR-sjef Siw Anita Thorsen

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Hovedplan Vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 2025 Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Sandefjord kommune april 2015-1 - - 2 - Forord Norske kommuner står overfor store utfordringer når det gjelder vannforsyningen

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Orkdal kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden 23.5.

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg ASKER KOMMUNE kommunalteknisk avdeling Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Utgave: 3.1 Dato: 2015-05-21 Veileder - Søknadsprosess

Detaljer

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar. Vedlegg

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar. Vedlegg Regionalisering av VA sektoren Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar Vedlegg Innholdsfortegnelse - vedlegg 1. Eksempel på regionale samordningsmuligheter...6 1.1 Innledning...6 1.2 Hva som

Detaljer

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM 1 Dokumentet gir en oppsummering og vurdering for videre

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Fredrikstad kommune, 2011 Utgave 2 Forord Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for anleggseiere (tiltakshaver) for å få oversikt over de ulike

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang RAPPORT 2015/02 Kostnader og nytte ved overvannstiltak Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/02 Oppdragsgiver Rapporttittel

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Revidert 19. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2014

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2014 Jæren Vannområde Avløpsgruppa Årsmelding 2014 Filterbed - Bjørnerødvannet renseanlegg Monica Nedrebø Nesse Mars 2014 Vannområde Jæren www.vannportalen.no/rogaland Innhold Bakgrunn og beskrivelse av prosjektet...

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. 19.11.08 VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der

Detaljer

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING Beregnet til Miljødirektoratet og Overvannsutvalget Dokumenttype Utredning Dato 3. mars 2015 RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do.

ÅRSRAPPORT 2013. Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do. ÅRSRAPPORT 2013 Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do. Godkjent av styret: 01.04.2014 Godkjent av kommunestyret: 22.05.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2013 1 STYRETS

Detaljer