VENNESLA KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNESLA KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP"

Transkript

1 ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate Kristiansand TLF WWW cowi.no VENNESLA KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP RENSEANLEGG HOMSTEAN OPPDRAGSNR. A DOKUMENTNR. VERSJON UTGIVELSESDATO August 2014 UTARBEIDET LABC KONTROLLERT GODKJENT

2 2/19 HOVEDPLAN AVLØP INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 GRUNNLAGSMATERIALE 4 3 EKSISTERENDE AVLØPSFORHOLD Avløpssektoren i Vennesla kommune Kommunale avløpsanlegg Private avløpsanlegg Separate avløpsanlegg Landbruksavrenning Overvann 10 4 RESIPIENTFORHOLD Større resipienter Lokale resipienter Drikkevannskilder 12 5 MÅLSETTINGER Rammebetingelser Mål for vannkvalitet Mål for avløpsanlegg Hensyn i areal- og utbyggingssaker 15 6 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Administrative kontrolltiltak Administrative plantiltak Utbyggingstiltak på avløpssektoren Handlingsplan avløp for

3 HOVEDPLAN AVLØP 3/19 1 INNLEDNING Hovedplan avløp utarbeides som en delplan for kommuneplanen og omhandler status og forslag til tiltak for avløpssektoren. Kommuneplanen er plangrunnlaget. Gjeldende kommuneplan er vedtatt for perioden , og det er også vedtatt hovedplan vann frem til Hovedplan avløp skal gjelde for perioden Et viktig grunnlag er tiltak etter vannforskriften for vannområdet Otra, hvor det foreligger en lokal tiltaksanalyse for planperioden Foreliggende plan er utarbeidet av COWI AS i nært samarbeid med Teknisk forvaltning, som har skaffet alt relevant grunnlagsmateriale til planen.

4 4/19 HOVEDPLAN AVLØP 2 GRUNNLAGSMATERIALE Hovedplan avløp bygger på følgende grunnlagsmateriale: /1/ Kommuneplan for Vennesla for perioden /2/ Vannområdet Otra Lokal tiltaksanalyse datert /3/ Forslag til investeringstiltak for Vennesla kommune. /4/ Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (Sanitærreglementet).

5 HOVEDPLAN AVLØP 5/19 3 EKSISTERENDE AVLØPSFORHOLD I dette kapittelet skal eksisterende avløpsforhold i Vennesla kommune kort beskrives med status våren Vennesla kommune er her delt inn i rensedistrikt med tilhørende avløpssoner. Med rensedistrikt menes et område som sokner til et renseanlegg eventuelt et fremtidig renseanlegg. Rensedistrikt kan deles inn i flere avløpssoner med og uten renseanlegg. Rensedistrikt Nedre Vennesla Homstean Øvrebø Hægeland Omfatter følgende soner Kvarstein, Vikeland, Sentrum og Samkom Homstean Skarpengland, Sangesland, Røyknes og Nomeland Hægeland, Eikeland og Kile 3.1 Avløpssektoren i Vennesla kommune Enhet for teknisk forvaltning med enhetsleder og 4 administrative stillinger har ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av anlegg for vei, drikkevann og for avløp og saksbehandling i forbindelse med dette. Enheten disponerer en driftsavdeling på 11 personer og en betydelig maskinpark for nyanlegg og vedlikehold av anlegg for vei, vann og avløp. Maskinparken består pr 2014 av 4 gravemaskiner fra 3,8 til 28 tonn, en 10 tonns gravelaster, en 6 tonns traktor, 2 laste- / kranbiler og 11 småbiler. Driftsavdelingen har blant annet 3 rørleggere. Ved større oppgaver leies det inn private firma etter behov. Daglig drift av vann- og avløpsanlegg utføres av 3 driftsoperatører inklusive formann. De har alle fagutdanning og har gjennomgått driftsoperatørkurs i regi av Norsk Vann. For vei, vann og avløp er det kontinuerlig døgnvakt 24 timer 7 dager i uka hele året. Kritiske alarmer fra driftskontrollanlegg overføres automatisk til den som har vakt. Det er i tillegg en egen vakttelefon hvor publikum kan varsle om uønskede hendelser. Den som har vakt kan i tillegg gå inn via driftskontrollanlegget og se nærmere på driftstilstanden i de anleggene som er tilknyttet systemet. Drift av kommunale avløpsanlegg inngår i kommunens internkontrollsystem, og det gjennomføres årlig revisjoner av dette. Det er imidlertid ikke gjennomført noen risikovurdering av de kommunale avløpsanleggene som grunnlag for en beredskapsplan for uønskede hendelser. Dette er et tiltak som er lagt inn som forslag til handlingsplanen i planperioden.

6 6/19 HOVEDPLAN AVLØP 3.2 Kommunale avløpsanlegg Det er bygget flere renseanlegg for de fleste tettstedene i kommunen. En oversikt er gitt i Tabell 3.1. Tabell 3.1 Kommunale avløpsanlegg pr 2014 Område Dim for Tilknytning Teknisk løsning Resipient 1 Nedre Vennesla pe Ca pe Mekanisk-kjemisk Kristiansands tilknyttet Odderøya hvorav rensing -fjorden RA i Kristiansand pe for (KVIA IKS) Vennesla 2 Industriavløps-ledning Norsk Wallboard, Selvfallsledning Kristiansands Otra (OIA IKS) Støleheia langs Nedre Otra -fjorden avfallsanlegg til sjøen 3 Homstean 400 pe pe 4 Skarpengland pe (1.100 pe) 350 pe Biologisk-kjemisk renseanlegg 700 pe Biologisk-kjemisk renseanlegg Songdalsvassdraget Eljansåna 5 Røyknes 100 pe 10 pe Kunstig våtmarks renseanlegg 6 Hægeland 650 pe 400 pe Biologisk-kjemisk renseanlegg 7 Samkom - Slamavskillere og felles utslipp 8 Nomeland Slamavskiller og sandfilter Otra Til Otra Rugåna Otra Vennesla kommune eier 10 % av kapasiteten på Odderøya renseanlegg gjennom KVIA IKS. Det er planer om å utvide kapasiteten ved Odderøya renseanlegg til å ta i mot alt avløp fra de sentrale områder i Kristiansand. Dette vil bety mer omfattende rensing med også et biologisk rensetrinn. Årlig målt avløpsmengdex ved Haus målestasjon viser i snitt m³/døgn i 2011, m³/døgn i 2012 og m³/døgn i Dette er en reduksjon på 10 % på 3 år. Dette dokumenterer at utbedringer på ledningsnettet har en klart positiv og målbar effekt. Målinger og analyser av fosfor i avløpsvannet på 10 prøver i 2013 viser en tilførsel og tilknytning på pe forutsatt 1,6 g P/pe døgn. Ved å anta at tilknytningen er pe i 2013 vil spesifikk avløpsmengde tilsvarer da 290 l/pe døgn. Dette blir et viktig måltall for effekten av saneringstiltak på gammelt ledningsnett i Nedre Vennesla, se Tabell 3.2.

7 HOVEDPLAN AVLØP 7/19 Pumpestasjon Haus Tabell 3.2 Avløpsmengder ved Haus År Avløpsmengde totalt m³/d m³/d m³/d Tilknytning pe pe pe Avløpsmengde pr pe 335 l/d 304 l/d 293 l/d Homstean renseanlegg er bygningsmessig forberedt for en utvidelse av kapasiteten fra 400 til 800 pe. Dette må snart gjøres for å klargjøre kapasitet for ny bebyggelse. Tilknytningen til Skarpengland renseanlegg er beregnet til 700 pe. Med en tillatelse for inntil pe og en teknisk kapasitet på pe er det foreløpig ikke behov for utvidelse av dette anlegget. Variasjoner i tilrenningen tilsier at det bør gjøres tiltak for å redusere innlekking av overvann på ledningsnettet tilknyttet anlegget. Ellers er våtmarksområdet nedstrøms Skarpenglandsvann viktig for å holde oppe vannkvaliteten i vassdraget. Det bør i størst mulig grad beholdes da det må antas å ha en betydelig renseeffekt på diffuse utslipp oppstrøms. Det er i tillegg 37 kommunale avløpspumpestasjoner av ulik standard. De eldste er bygget på 1980-tallet. 5 av stasjonene er delvis rehabilitert med nye pumper og rør, men det er en stor oppgave å fortsette utbedring og modernisering av de kommunale avløpspumpestasjonene.

8 8/19 HOVEDPLAN AVLØP Tabell 3.3 Avløpspumpestasjoner aldersfordeling Bygget eller oppgradert Antall Stasjoner eldre enn 25 år er generelt modne for større teknisk utskifting og renovering. Tabellen viser at behovet for utskifting er på 1 2 stasjoner i året. Vennesla kommune har etablert driftsovervåking og driftskontroll på de to renseanleggene på Homstean og Skarpengland. I tillegg er 13 av de viktigste avløpspumpestasjonene driftsovervåket. Driftsovervåkingen er viktig for å ha kontroll på drift av anleggene og for å planlegge drift og tilsyn mest mulig rasjonelt. Det er derfor en prioritert oppgave å bygge ut driftsovervåkingen videre til alle kommunale avløpspumpestasjoner samt for Hægeland RA. Det er i alt ca 116 km kommunale spillvannsledninger. Av disse er ca km lagt etter fellessystemet med spillvann og overvann i samme rør, mens resten er lagt etter separatsystemet med skille mellom spillvann og overvann. Det er en sentral målsetting å få lagt om alle fellesledningene til separatsystemet. Etter å ha arbeidet med dette i 15 år er det skjedd store endringer: For 15 år siden gikk det i overløp fra de fleste pumpestasjonene nesten hver gang det regnet. Nå skjer det svært sjelden. Men avløpsmengden øker betydelig ved nedbør og snøsmelting, slik at arbeidet med sanering og omlegging til separatsystemet må fortsette. 3.3 Private avløpsanlegg I tillegg til de kommunale avløpsanleggene er det også noen private, felles avløpsanlegg. Tabell 3.4 Private avløpsanlegg pr 2014 Område Tilknytning Teknisk løsning Resipient 1 Bornes Camping, Kile 8 pe + 25 hytter Biologisk renseanlegg type IPEC 2 Sandrip skianlegg Garderobe, WC Biologisk-kjemisk minirenseanlegg Kilefjorden, Otra Telabekk, Løyningsåna 3 Bjønndalen Camping Tett tank Løyningsåna 4 Wehustoppen Slamavskiller 5 Kilefjorden hyttepark Ei hytte Tett tank Kilefjorden, Otra 6 Bringsvær leirskole Leirskolen ZAPF EW-40 Minirenseanlegg 7 Lauvås hyttegrend Noen få hytter Separate løsninger

9 HOVEDPLAN AVLØP 9/19 Det er i tillegg en god del næringsvirksomhet med avløpsanlegg og utslipp tilknyttet kommunalt nett. Det er ingen spesielt store utslipp av prosessavløp, men flere små utslipp som til sammen utgjør et vesentlig tillegg til vanlig sanitæravløp fra boliger samt offentlige og private virksomheter. Så å si alle av disse er tilknyttet Odderøya RA. Vennesla kommune kan i medhold av forurensningsloven stille vilkår og forutsette påslippsavtale med virksomheter som har kloakkpåslipp som avviker fra vanlige sanitæravløp i mengde og sammensetning. Dette er i liten grad gjort til nå. Gjennom Knutepunkt Sør vil det bli samarbeidet om utarbeiding av "lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann" som et initiativ fra Lillesand kommune og Driftsassistansen i Aust-Agder. Vennesla kommune har sluttet seg til dette samarbeidet. Det er også samarbeid om et forslag til lokal forskrift om utslipp fra bebyggelse under 50 pe i regi av Knutepunkt Sør. 3.4 Separate avløpsanlegg Med separate avløpsanlegg menes avløpsanlegg for fra ett til syv hus. De vanligste løsningene her er: Slamavskiller med infiltrasjon i grunnen Minirenseanlegg med utslipp til vassdrag Slamavskiller med utslipp til vassdrag Det stilles nå strenge krav til nye, separate utslipp tilsvarende minirenseanlegg eller infiltrasjon i grunnen. Det er innført tømming av renseanlegg og slamavskillere i kommunal regi, og alle slamavskillere er registrert og målt inn med GPS der slambilen skal stå ved tømming. Men det er ikke foretatt noen registrering av hvilke typer rensing som er i tillegg til slamavskiller. Oversikt finnes bare for nyere anlegg som kommunen har gitt utslippstillatelse til. 3.5 Landbruksavrenning Avløp eller forurenset avrenning fra landbruksvirksomhet omfatter følgende typer utslipp: Avrenning fra dyrket mark, spesielt like etter gjødsling og ved kraftig nedbør Utslipp og lekkasjer fra siloanlegg for gras Utslipp og lekkasjer fra gjødsellagre Avrenning fra beitemark med husdyr Det har de siste 20 år blitt stilt stadig strengere krav til løsninger og kontroll for denne type avrenning. Resipientundersøkelser viser at det ofte er avrenning fra ulike typer landbruksområder som påvirker vannkvaliteten i mindre vassdrag. Dette vises særlig ved nedbør som gir overflateavrenning.

10 10/19 HOVEDPLAN AVLØP Hovedplanen vil ikke komme nærmere inn på om landbruksavrenning påvirker vannkvaliteten lokalt eller om avrenningen påvirker miljømålene. 3.6 Overvann I flere områder, og særlig i Nedre Vennesla er det i dag problem med kapasitet på eksisterende overvannsanlegg. Med økende grad av utbygging og klimaendringer med kraftigere nedbør, vil dette bare øke. Vennesla kommune fikk installert egen helautomatisk nedbørmåler ved Fjordparken i 2013, og den har vært i drift ett års tid. Denne kan gi grunnlag for lokal nedbørstatistikk som nyttig supplement til andre målestasjoner med tilhørende statistikk. Prinsipp som i dag praktiseres, og som er nedfelt i lovverk og overordnede forskrifter er: Ved utbygging av nye boligfelt og andre utbyggingsområder skal overvann som hovedregel disponeres og utjevnes lokalt, slik at lokale vassdrag og eksisterende overvannsanlegg ikke tilføres økte vannmengder etter utbygging. Åpne overvannsanlegg i form av grøfter, bekker og dammer skal prioriteres fremfor lukkede løsninger / rør der dette er mulig. I reguleringsplaner settes av areal til lokal overvannshåndtering og flomveier skal markeres som hensynssone og høydesettes når rørsystemer går helt eller delvis tett eller blir overbelastet. Dimensjoneringsregler for overvannsanlegg er samkjørt med Knutepunkt Sør i standard abonnementsvilkår for vann og avløp (Sanitærreglementet). Anlegg skal da dimensjoneres for 20 års gjentaksintervall. Dette betyr at når eldre overvannsrør skal fornyes, skal det nye røret være minst en dimensjon større enn det gamle.

11 HOVEDPLAN AVLØP 11/19 4 RESIPIENTFORHOLD Vennesla kommune inngår i Vannområdet Otra som er etablert i henhold til Vannforskriften. Beskrivelse av resipientforhold vil i stor grad ta utgangspunkt i den lokale tiltaksanalysen som ble utarbeidet i regi av vannområdestyret for Otra. Vannforskriften med den tilhørende tiltaksplanen for Otra innebærer at kommunene får en del oppgaver som må prioriteres i løpet av perioden Kommunene tilføres ingen statlige midler i denne forbindelse, slik at tiltak må finansieres gjennom kommunale budsjetter og avgifter. 4.1 Større resipienter Den store, lokale resipienten for utslipp fra Vennesla kommune er Otra og kystvannet utenfor. Sjøen er resipient for alt kommunalt avløp fra Nedre Vennesla fra sentrum og ned til kommunegrensen til Kristiansand. Alt spillvann tilknyttet kommunalt avløpsnett blir pumpet videre gjennom Kristiansand kommune til Odderøya renseanlegg med rensing og utslipp til Kristiansandsfjorden. Videre går industriledningen med startpunkt ved Hunsfos med tilknytninger fra Norsk Wallboard AS på Vikeland og Støleheia avfallsanlegg på Støleheia til utslipp på 60 m dyp i Kristiansandsfjorden. Otra er resipient for alle lokale og separate utslipp samt for overløp og lekkasjer fra det kommunale avløpsnettet for Nedre Vennesla. Dagens miljøtilstand i Otra er generelt karakterisert som moderat til dårlig tilstand. Hovedårsakene er forsuring, vannkraftregulering, krypsiv og fremmede arter. De utfordringene som kommunene har innvirkning på, er i hovedsak begrenset til kommunale vann- og avløpsanlegg og spredt avløp. For hovedvassdraget Otra inklusive Venneslafjorden er det i tiltaksanalysen forutsatt tiltak for å bedre miljøtilstanden i vassdraget. Dette vil i hovedsak være tiltak som er naturlige å ta opp i hovedplan avløp. 4.2 Lokale resipienter Med lokale resipienter menes mindre vassdrag og sidevassdrag til Otra med tilhørende innsjøer. Eljansåna og Sandtveitvannet er spesielt omtalt i tiltaksplanen med tydelig påvirkning av badevannskvaliteten fra spredt avløp. Ellers har Homstean renseanlegg utslipp til Songdalsvassdraget som er vernet og som i så måte er i en særstilling. Desto mindre bekkene og vassdragene er, desto mindre utslipp skal det til for å påvirke vannkvaliteten negativt. Dette gjelder særlig for spredtbygde områder med separate avløpsanlegg. Eksempler på lokale resipienter som er påvirket av blant annet kloakkutslipp er:

12 12/19 HOVEDPLAN AVLØP Rugåna ved Samkom Storebukta i Kilefjorden ved Kile Langåna ved Røyknes Sandlandsvann Sandtveitvann Arbeidet med å overføre avløp fra Samkom til kommunalt ledningsnett for Nedre Vennesla er i gang og koordineres med bygging av gang- og sykkelvei på strekningen. Det ventes fullført i Drikkevannskilder Drikkevannskilder, og da særlig overflatevannkilder, er viktige å skjerme for utslipp. I Vennesla kommune er Bærvann ved Skarpengland, Stølsvann ved Homstean, Lindvann ved Kvarstein og Eikelandsvannet ved Nedre Vennesla overflatevannkilder. De to siste er krisevannkilder. Resten av drikkevannsforsyningen er basert på grunnvann, slik som Drivenesøya i Venneslafjorden og Hægeland vannverk ved Hægelandsvannet. I tillegg er Lolandsvann markert som en mulig fremtidig drikkevannskilde i kommuneplanen. I spredtbygde områder med separat vannforsyning og avløpsanlegg kan det også bli konflikter ved at utslipp fra ett hus kan påvirke drikkevannsforsyningen til et annet hus. Dette er forhold som er viktig å ta hensyn til når kommunen som forurensningsmyndighet behandler søknader om separatutslipp. Det tas da utgangspunkt i en minsteavstand fra spredegrøft for avløp til nærmeste drikkevannsbrønn på minst 100 meter.

13 HOVEDPLAN AVLØP 13/19 5 MÅLSETTINGER Hensikten med hovedplan avløp er å definere målsettinger og prioritere tiltak for å oppnå bestemte mål for avløpssektoren, men i bunnen av dette ligger en lang rekke krav og rammebetingelser i form av lovverk med tilhørende bestemmelser. Disse rammebetingelsene skal først omtales som en innledning til de kommunale målsettingene for utbygging og for vannkvalitet. 5.1 Rammebetingelser Det viktigste lovgrunnlaget for avløpssektoren er forurensningsloven med den tilhørende forurensningsforskriften. Dette lovverket bygger på EU sitt avløpsdirektiv og er nå harmonisert med dette gjennom EØS-avtalen. Avløpsregelverket finnes i forurensningsforskriftens kapittel 11 til 16 med krav til ulike typer utslipp, rensing av avløpsvann og kommunale vann- og avløpsgebyr. Kommunen er etter dette regelverket forurensningsmyndighet for: Alle utslipp av avløp fra boliger og hytter under 50 personekvivalenter (pe) uansett størrelse på tettbebyggelsen (kap 12) Utslipp av kommunalt avløp i mindre tettbebyggelser med samlet utslipp mindre enn pe til ferskvann eller mindre enn pe til sjøen (kap 13) Utslipp av oljeholdig avløpsvann (kap 15) inklusive påslipp på avløpsnettet. Driftsavdelingen fungerer i dag som kommunal forurensningsmyndighet i forhold til private utslipp og renseanlegg. Ved kontroll av kommunale avløpsanlegg er det rådmannen ved sin stab som har denne myndigheten. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for: Utslipp fra større tettbebyggelser med samlet utslipp større enn pe til ferskvann eller større enn pe til sjø (kap 14) Fylkesmannen i Vest-Agder er således forurensningsmyndighet for det kommunale utslippet fra Nedre Vennesla via Odderøya RA, mens Vennesla kommune er forurensningsmyndighet for alle andre utslipp. Kravene til rensing er ulike for de forskjellige typer utslipp foran. Det er et paradoks at de minste utslippene har de strengeste kravene (kap 12), mens de mindre tettbebyggelsene har de minst strenge kravene (kap 13). Vennesla kommune ligger i det som i forurensningsforskriften kalles et følsomt område. Følsomt område er av Miljøverndepartementet bestemt å omfatte hele kyststrekningen fra Svenskegrensa til Lindesnes med tilhørende nedslagsfelt. Dette innebærer følgende standardkrav til rensing av nye utslipp:

14 14/19 HOVEDPLAN AVLØP Type utslipp Totalt fosfor Rensekrav til: BOF* Kap 12 Utslipp fra boliger og hytter 90 % 90 % Kap 13 Utslipp fra mindre tettbebyggelse 90 % - Kap 14 Utslipp fra større tettbebyggelse 90 % 70 % * BOF = Biologisk oksygenforbruk Disse kravene gjelder for nye utslipp eller for avløpsanlegg som blir utvidet i vesentlig grad. 5.2 Mål for vannkvalitet Nesten hele Vennesla kommune ligger i vannområdet Otra, som har utarbeidet tiltaksanalyse og forvaltningsplan i henhold til Vannforskriften. Tiltaksanalysen med gjennomgang av miljøtilstand, målsettinger for vannkvalitet og forslag til tiltak for å nå miljømålene ble utarbeidet i Denne lokale tiltaksanalysen datert har som målsetting at alle vannforekomster skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand innen De fleste tiltakene som er skissert i hovedplan avløp vil medvirke til at målsettingene skal kunne oppnås. Særlig viktig vil en ny kontrollstilling være, da det er et kommunalt ansvar å føre tilsyn med at private avløpsanlegg fungerer etter hensikten. For Vennesla kommune vil det være en tilleggsmålsetting at vannkvaliteten i nedslagsfelt til drikkevannskilder skal være best mulig og at alle unødvendige eller ikke lovlige utslipp her skal unngås. 5.3 Mål for avløpsanlegg For avløpsanlegg foreslås følgende målsettinger: a) Nye utslipp skal fortrinnsvis tilknyttes eksisterende, kommunale avløpsanlegg med ledig kapasitet. b) Separate avløpsanlegg skal bare tillates der det ikke er mulig med tilknytning til eksisterende eller planlagt felles avløpsanlegg. Nærmere krav skal spesifiseres i lokal forskrift som er under utarbeiding. c) For alle nye ledningsanlegg skal det stilles krav om ADK-kurs for utførende og kontroll i form av trykkprøving og TV-inspeksjon. d) Alle kommunale renseanlegg og avløpspumpestasjoner skal fjernovervåkes eller på annen måte sikres, slik at utslipp via nødoverløp varsles og ikke skal vare lengre enn høyst 24 timer.

15 HOVEDPLAN AVLØP 15/19 e) Det skal utarbeides retningslinjer for lokal disponering av overvann og sikring av flomveier i reguleringsplaner og tekniske planer for større utbyggingsområder eller byggeprosjekt. f) Ved utbygging av kommunale VA-ledninger skal eksisterende bebyggelse langs traséen pålegges tilknytning etter plan- og bygningslovens 32. g) Ved omlegging av kommunale avløpsledninger fra fellessystemet til separatsystemet, skal det samtidig settes tilsvarende krav til private påkoblinger. Dette innebærer separasjon av takvann og drensvann samt utkobling / kortslutting av slamavskillere etter at de kommunale ledningene er rehabilitert. h) Tette tanker for oppsamling av spillvann godtas bare som en midlertidig løsning for enkelthus og for hytter for maksimalt 3 år. Etter dette skal avløpet tilknyttes en godkjent, permanent avløpsløsning. i) Det skal utarbeides tekniske retningslinjer for utforming, utstyr, drift og overvåking av private spillvannspumpestasjoner i samarbeid med Knutepunkt Sør. j) Driftsoperatører på kommunale renseanlegg skal delta på driftsoperatørkurs i regi av Norsk Vann eller tilsvarende minimum ett år etter ansettelse. 5.4 Hensyn i areal- og utbyggingssaker I forbindelse med arealplanlegging og andre utbyggingsplaner i kommunen foreslås følgende målsettinger: a) Ved utarbeiding og behandling av alle areal- og utbyggingsplaner skal avløpsløsninger, utslipp, flomfare, arealdisponering og terrenginngrep vurderes i forhold til målsettinger om avløpsanlegg, vannkvalitet og resipienthensyn i hovedplan avløp. Hensyn til klimaendringer med kraftigere nedbør og høyere avrenning skal også tas med i vurderingene. Dette skal dokumenteres i saksbehandlingen og gjøres før delingstillatelse gis. b) Ved søknad om innlegging av vann og avløp i separate boliger, hytter og fritidshus skal det lages en vann- og avløpsplan for et større område med sikte på felles løsninger. c) Ved planer om hyttefelt med innlagt vann og avløp skal det stilles krav om felles avløpsanlegg. Det skal også stilles krav om kvalifisert drift og tilsyn av renseanlegg gjennom driftsavtale som kan godkjennes av kommunen. d) Driftsavtale skal settes som vilkår for godkjenning av utslipp via minirenseanlegg.

16 16/19 HOVEDPLAN AVLØP 6 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN På bakgrunn av beskrivelsen av eksisterende avløpsforhold, resipientforhold og målsettinger foran skal det utarbeides en handlingsplan. Det skilles her mellom ulike former for tiltak: 1 Administrative kontrolltiltak 2 Administrative plantiltak 3 Utbyggingstiltak på avløpssektoren Med administrative kontrolltiltak menes tiltak som Vennesla kommune utøver som konsesjons- og tilsynsmyndighet i henhold til forurensingsforskriften. Dette vil i tillegg til å behandle søknader om utslipp etter kapittel 12 og 13 være å påse at de ulike avløpsanlegg og rensetiltak fungerer i henhold til krav i lover, forskrifter og tillatelser. Med administrative plantiltak menes en styring av utbyggingsplaner gjennom kommuneplanen, hovedplan avløp og behandling av reguleringsplaner, slik at det legges til rette for en bærekraftig utvikling uten økt forurensing eller miljøpåvirkning av vannforekomstene i kommunen. Med utbyggingstiltak på avløpssektoren menes i hovedsak utbedring og utbygging av kommunale avløpsanlegg med tilhørende tiltak for å drive disse på en best mulig måte. 6.1 Administrative kontrolltiltak Dette er tiltak som i dag utføres dels av teknisk drift, dels ved rådmannens stab. Private avløpsanlegg og påslipp på kommunalt ledningsnett kontrolleres av teknisk drift. Kommunale avløpsanlegg som drives av teknisk drift blir kontrollert av rådmannens stab for at ikke drift og kontroll skal utføres av samme kommunale etat. En økt satsing på kontroll av avløpsanlegg vil kreve ganske mye arbeid. Dette blir ikke mulig å løse uten å ansette en egen person som har til hovedoppgave å drive kontroll med nødvendig oppfølging av tilsynsrapporter med pålegg. Stillingen kan organisatorisk legges til rådmannens stab, men med et faglig samarbeid med teknisk drift, som har mest kompetanse på avløpsteknikk. Siden en vesentlig del av tilsynsarbeidet vil bli rettet mot private avløpsanlegg tilknyttet kommunalt avløpsnett eller kommunal slamtømming, foreslås det at utgifter til en ny stilling belastes gjennom en økning av disse avgiftene. Dette forutsettes utført på en formelt korrekt måter, slik at en unngår å fakturere den enkelte anleggseier for et kontrollgebyr hver gang det gjennomføres en form til kontroll eller tilsyn. Den type anlegg som vil være aktuelle å føre tilsyn med vil være: Oljeutskillere Fettutskillere Private felles avløpsanlegg

17 HOVEDPLAN AVLØP 17/19 Separate avløpsanlegg i prioriterte områder som i nedslagsfelt til drikkevannskilder Minirenseanlegg med hensyn på serviceavtaler og årsrapportering Planlegge og følge opp slamtømming Disse oppgavene foreslås gjennomført ved oppretting av en ny fast stilling med hovedoppgave å utføre tilsynsoppgaver som beskrevet med kontor- og lønnsutgifter på i størrelsesorden 1,0 mill kr pr år dekket over gebyr for avløp og slamtømming. 6.2 Administrative plantiltak Administrative plantiltak vil både bestå i konkrete planer for utbygging av vann- og avløp til planlagte eller eksisterende utbyggingsområder i kommunen og mer generelle regler, forskrifter og rutiner som kommunen bruker som godkjenningsog planmyndighet etter plan- og bygningsloven. Som grunnlag for prioritering av utbedring og sanering av kloakkutslipp og for prioritering av videre utbygging av driftskontrollsystemet for avløpssektoren, foreslås det utarbeidet en risikovurdering. Denne risikovurderingen skal danne grunnlag både for videre utbygging og utbedring av avløpsanleggene i kommunen, samt for eventuell supplering av den vaktberedskapen kommunen har for uønskede hendelser i form av en beredskapsplan. Generelle regler som anbefales etablert og fulgt opp i kommunal behandling av ulike typer planer er: Lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann utarbeidet i samarbeid gjennom Knutepunkt Sør. Lokal forskrift om avløpsanlegg med belastning under 50 pe utarbeidet i samarbeid gjennom Knutepunkt Sør. Retningslinjer for lokal disponering av overvann og sikring av flomveier med egen hensynsone i reguleringsplaner og tekniske planer for større utbyggingsområder eller byggeprosjekt. I retningslinjene skal det tas høyde for de klimaendringene som ventes i årene fremover. De bør utformes slik at de er lett forståelige for utbyggere og andre privatpersoner som kan bli berørt. Innføring og bruk av sjekkliste for avløp, overvann, hensyn til drikkevannskilder og forurensningsmessige forhold i forbindelse med behandling av reguleringsplaner eller andre areal- og utbyggingsplaner og ved alle dispensasjonssaker for nye bygg eller anlegg. Dokumentasjon på dette skal foreligge før delingstillatelse gis. Det er ellers områder i kommunen hvor resipient- og avløpsforholdene ikke er tilfredsstillende. Her må det som regel gjøres en grundigere kartlegging av eksisterende forhold som grunnlag for forslag og planer med nye løsninger. Videre må det tas stilling til i hvor stor grad det skal legges opp til nybygging i disse områdene. Områder som peker seg ut i denne sammenheng er: Kile: Skal det her være separate løsninger, lokal felles løsning eller tilknytning til vann- og avløpsanlegg for Hægeland? Planarbeid for 0,3 mill kr.

18 18/19 HOVEDPLAN AVLØP Røyknes: Plan for sanering av separatutslipp til Langåna med tilknytning til kommunalt avløpsanlegg. Stallemo: Kartlegging og vurdering av eksisterende, separate avløpsløsninger med avrenning til vernet vassdrag. 6.3 Utbyggingstiltak på avløpssektoren Her skilles det mellom faste oppgaver med utskifting og oppgradering av eksisterende avløpsanlegg og nyanlegg med utvidelse av renseanlegg og av ledningsanlegg. Faste oppgaver som foreslås lagt inn i hele perioden fra 2015 til 2023 er: Utskifting og rehabilitering av vann- og avløpsledninger. Med et behov på 2 km utskifting i tettbygd strøk i året, medfører dette utgifter på 10 mill kr på både vann og på avløp. Dersom kostnadene fordeles likt, blir det 5 mill kr til utskifting av avløpsledninger i året. Dette er imidlertid for lite, slik at innsatsen på avløpssektoren bør økes til 10 mill kr pr år. Rehabilitering og utskifting av 2 avløpspumpestasjoner i året til dagens standard. Dette settes til 1,2 mill kr pr år. Etablering av fjernovervåking av avløpspumpestasjoner som ikke rehabiliteres med 0,3 mill kr pr år. Renseanlegg som forutsettes utvidet eller utbedret i planperioden er: Odderøya renseanlegg hvor Vennesla sin andel av utvidelsen blir 42 mill kr i Homstean renseanlegg utvides fra 400 til 800 pe for 1 mill kr i Hægeland renseanlegg utbedres med nytt biotrinn, ny styring og fjernovervåking til i alt 2,5 mill kr i Ledningsanlegg som foreslås utvidet eller utbygget i planperioden er: Samkom: Forlengelse av kommunal avløpsledning til Samkom med 2 mill kr i 2016 og 2 mill kr i 2017 forutsatt at ledningen kan legges i gang- og sykkelvei som skal etableres av Vegvesenet på samme strekning. Røyknes: Etablering av ledningsanlegg for eksisterende bebyggelse til kommunalt anlegg for 2 mill kr i Handlingsplan avløp for Tiltakene som er omtalt i kap 6.1 til 6.3 er ført opp i tabell 6.1 med kostnader pr år for hele perioden.

19 HOVEDPLAN AVLØP 19/19 Tabell 6.1 Handlingsplan med kostnader i kr eks mva. Prisnivå pr Nr Tiltak K1 Kontrollstilling P1 Lokal forskrift for påslipp 50 P2 Lokal forskrift mindre anlegg 100 P3 Retningslinjer for overvann 100 P4 Avløpsplan Støleheia 300 P5 Avløpsplan Kile 300 P6 Avløpsplan Røyknes 50 P7 Avløpsplan Stallemo 300 P8 Risikovurdering og beredskapsplan 100 U1 Rehabilitering av ledninger U2 Rehabilitering pumpestasjoner U3 Fjernkontroll pumpestasjoner U4 Odderøya RA, utvidelse U5 Homstean RA, utvidelse U6 Hægeland RA, utbedring U7 Samkom, ledningsanlegg U8 Røyknes, ledningsanlegg Sum eks mva

Sirdal kommune Handeland rensedistrikt Søknad om utvidet utslippstillatelse

Sirdal kommune Handeland rensedistrikt Søknad om utvidet utslippstillatelse 2016 Sirdal kommune Handeland rensedistrikt Søknad om utvidet utslippstillatelse Oddvar Kjellesvik 009.004 22.11.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 ORIENTERING 2 2.0 SØKNADENS OMFANG 3 3.0 EKSISTERENDE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k:

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k: SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Kristin Jenssen Sola Arkivsaksnr.: 13/3723 Arkiv: M30 Prosjekt spredt avløp - oppnevning av saksordfører Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid

Detaljer

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur Norsk Vannforening 11. Mars 2009 Avløpsforskriften i praksis Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur 1 FET KOMMUNE sammen skaper vi trivsel og utvikling 2 Innhold Fet kommune Vannressurser Noen

Detaljer

Separate avløp. - opprydding og utslippstillatelser. og litt til

Separate avløp. - opprydding og utslippstillatelser. og litt til Separate avløp - opprydding og utslippstillatelser og litt til Avløpsregelverket forurensningsloven kapittel 4 forurensningsforskriften del 4 kapittel 11: generelle bestemmelser kapittel 12: < 50 pe kapittel

Detaljer

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS.

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS. Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad Kort tilbakeblikk og veien videre Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS Del II 1 1 12.03.2009 Historikk Hoved- og saneringsplaner for avløp

Detaljer

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI Ny Norsk Vann rapport Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet Ulf Røysted COWI 25.10.2016 Hva med overvann? Hva med masseberegninger/stofftransport? Avløpsanlegg består av ledningsanlegg, pumpestasjoner

Detaljer

Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune

Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune 2004-2007 Anders Yri Teknisk Etat Kommunalteknisk avdeling Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Registreringer...3 3. Vurdering

Detaljer

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.03.2017 Referanse: 11004/2017 Arkiv: M30 Vår saksbehandler: Kinga Adam Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak Saksnr Utvalg Møtedato 17/20

Detaljer

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1465-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Plan- og utbyggingsutvalget HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

Detaljer

Driftsassistansen i Hordaland Vann og avløp:

Driftsassistansen i Hordaland Vann og avløp: Driftsassistansen i Hordaland Vann og avløp: VA-dager på Vestlandet: Avløp tilsyn og forskrift Voss, 24. september 2009 Forurensningsforskriften: Kommentarer til tilsynsaksjonen på avløpsanlegg i 2008

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN)

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) SAMMENDRAGSRAPPORT SONGDALEN KOMMUNE 01.11.2013 I Hensikt med hovedplanen Hovedplan avløp skal: MÅL Mål for transportsystem Mål for transportsystem for avløpsvann:

Detaljer

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover More og Romdal VA-Konferansen 2009 24-25.juni 2009 Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Erfaring hittil Veien fremover Andrea Zuur Saksbehandler Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Oversikt

Detaljer

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV RØMO AVLØPSRENSEANLEGG juli 2011 Ansv.nr.: 432962 Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene i avløpssonen: Eksisterende og planlagte avløpsledninger,

Detaljer

Kommunalt tilsyn. Hva innebærer dette? Hvilke plikter har kommunen? Tilsynsveiledning. Av Ole Lien, Norsk Vann 26.04.2012

Kommunalt tilsyn. Hva innebærer dette? Hvilke plikter har kommunen? Tilsynsveiledning. Av Ole Lien, Norsk Vann 26.04.2012 Kommunalt tilsyn Hva innebærer dette? Hvilke plikter har kommunen? Tilsynsveiledning 1 Av Ole Lien, Norsk Vann 26.04.2012 Hva sier regelverket? Forurensningsforskriften kapittel 12, 12-2: Kommunen er forurensningsmyndighet

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

På de følgende sidene vil du få informasjon om:

På de følgende sidene vil du få informasjon om: Denne presentasjonen inneholder opplysninger om bakgrunnen for kommunens pålegg om å oppgradere alle mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Presentasjonen er også en veileder for hvorledes den enkelte skal

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

Kontroll av Verdal kommune mht. drift av kommunalt avløpsnett

Kontroll av Verdal kommune mht. drift av kommunalt avløpsnett Kontroll av Verdal kommune mht. drift av kommunalt avløpsnett Virksomhet: Verdal kommune Tidsrom for kontrollen: Virksomhetens 7750 Verdal Virksomhetens adresse: kontaktperson: 27.09.2013 Bård Kotheim,

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral kap. 13

Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om

Detaljer

Hytteproblematikk. Tore Pedersen tpe@fmop.no

Hytteproblematikk. Tore Pedersen tpe@fmop.no Hytteproblematikk Tore Pedersen tpe@fmop.no Presentasjonsoversikt Hedmark og Oppland som hyttefylker Utslipp og type renseanlegg Kort om miljøproblemer Regelverk Kommunen: Planmyndighet, men også forurensningsmyndighet

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

Kommunale avlaup og vassforskrifta. Sølve Sondbø, Hordaland fylkeskommune

Kommunale avlaup og vassforskrifta. Sølve Sondbø, Hordaland fylkeskommune Kommunale avlaup og vassforskrifta Sølve Sondbø, Hordaland fylkeskommune 5 vassområde i Hordaland Tiltaksanalyse for kvart vassområde skal vere ferdig innan nyttår. I dag vil få døme på tiltak som sektormynde

Detaljer

Forskrift om påslippp av olje- og fettholdig avløpsvann og/eller industrielt avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg

Forskrift om påslippp av olje- og fettholdig avløpsvann og/eller industrielt avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg Namsos s kommune Namsos bydrift Saksmappe:2014/952-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Forskrift om påslippp av olje- og fettholdig avløpsvann og/eller industrielt avløpsvann til kommunalt

Detaljer

Ny avløpsdel i forurensningsforskriften

Ny avløpsdel i forurensningsforskriften Ny avløpsdel i forurensningsforskriften Gunnar Djuvik Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Kurs for kommunene, 25. - 26. april 2006 Formål med foredraget: Gi grunnleggende orientering om regelverket

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Hvordan ligger vi an til å oppfylle kravene i avløpsregelverket? HEVAs høstkonferanse 2017

Hvordan ligger vi an til å oppfylle kravene i avløpsregelverket? HEVAs høstkonferanse 2017 Hvordan ligger vi an til å oppfylle kravene i avløpsregelverket? HEVAs høstkonferanse 2017 Forurensningsforskriften del 4 Avløp Kapittel 11 Generelle bestemmelser om avløp Kapittel 12 Krav til utslipp

Detaljer

Overordnet regelverk og forskrifter mindre avløpsanlegg

Overordnet regelverk og forskrifter mindre avløpsanlegg Overordnet regelverk og forskrifter mindre avløpsanlegg Fagdag mindre avløp Tynset, 19.01.2017 Guro Randem Hensel, NIBIO EU s vanndirektiv - implementering i Norge EUs vanndirektiv trådte i kraft i EU

Detaljer

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Norsk vannforening Seminar om Kommunale utslippstillatelser Oslo, 17 oktober 2012 Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Gunnar Mosevoll virksomhetsleder for vannforsyning

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2015/4716-1 Saksbehandler: Eivind Hølaas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Fastsatt av Trysil kommunestyre den.., med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG v/simon Haraldsen, Fylkesmannens miljøvernavd. i Oslo og Akershus 12. oktober 2009 NY VANNFORVALTNING I NORGE FRA 2007 VANNDIREKTIVET

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Avløpshåndtering Drammen kommune

Avløpshåndtering Drammen kommune Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen

Detaljer

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra renseanlegg Gjennomføres av fylkesmannens miljøvernavdeling

Detaljer

Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging

Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging v/ /Simon Haraldsen Fylkesmannen ioslo og Akershus Norsk vann Gardermoen

Detaljer

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.: 2009/6573 Hovedplan Vannmiljø og Avløp 2011-2020 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Tønsberg renseanlegg IKS - tillatelse til utslipp

Tønsberg renseanlegg IKS - tillatelse til utslipp Tønsberg renseanlegg IKS Postboks 47 3166 Tolvsrød Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2016/6230 02.01.2017 33 37 11 95 Arkivnr: 461.2 Tønsberg renseanlegg

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - LOKAL FORSKRIFT FOR UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - LOKAL FORSKRIFT FOR UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Kari Horgen Skjønsberg Arkiv: /M41/&00 Arkivsaksnr.: 11/614 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -33/11 06.06.2011

Detaljer

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat Oppdragsgiver: Oppdrag: 612976-01 Veg-VA Solhovda Sør Dato: 24.03.2017 Skrevet av: Magnus Skrindo 612976_NOTAT UTVIDELSE RENSEDISTRIKT INNHOLD Orientering... 1 eksisterende forhold... 2 2.1 Overføring

Detaljer

Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm

Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm Dag Erik Håvimb Rådgiver Prosjekt Opprydding spredt avløp Utgangspunktet: EUs vanndirektiv Mål om god økologisk tilstand hos de fleste vannforekomster

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Tilsyn av avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde. - veiledning og kurs. Av Ole Lien, Norsk Vann

Tilsyn av avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde. - veiledning og kurs. Av Ole Lien, Norsk Vann Tilsyn av avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde - veiledning og kurs Av Ole Lien, Norsk Vann 1 Bakgrunn 2 Kommunene fikk utvidet sitt myndighetsområde fra 2007 Myndighet etter forurensningsforskriften

Detaljer

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Gode avløpsløsninger Godt vann Vann og avløp Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Godt vann i Sande et felles ansvar I Sande kan du bade og hygge deg langs en langstrakt kystlinje eller gå

Detaljer

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS?

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? v/ SIMON HARALDSEN, FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Norsk vann forening Oslo

Detaljer

Mal for utslippstillatelser, nye utfordringer og strengere krav til ledningsnettet

Mal for utslippstillatelser, nye utfordringer og strengere krav til ledningsnettet Mal for utslippstillatelser, nye utfordringer og strengere krav til ledningsnettet Senioringeniør Sissel Storebø Norsk Vann, avd. Vestlandet 16. juni 2016 1 Hvorfor ny mal for utslippstillatelser? Krav

Detaljer

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder Separering og tilknytning av private avløpsledninger veileder I Sandnes går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk - forklaring - Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som slippes ut,

Detaljer

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Håvard Hornnæs, FM Østfold Helhetlig vannforvaltning For første gang i Norge en

Detaljer

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene

Detaljer

Veiledning til kommunene om bruk av riktig hjemmel ved pålegg om oppgradering av avløpsanlegg for utslipp mindre enn 50 pe

Veiledning til kommunene om bruk av riktig hjemmel ved pålegg om oppgradering av avløpsanlegg for utslipp mindre enn 50 pe Veiledning til kommunene om bruk av riktig hjemmel ved pålegg om oppgradering av avløpsanlegg for utslipp mindre enn 50 pe Norsk Vann har laget standardiserte brev som kan benyttes til opprydding i spredt

Detaljer

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

VA-jus Facebookcom/fylkesmannen/oppland

VA-jus  Facebookcom/fylkesmannen/oppland VA-jus Tema 1. Sammenhengen mellom forurensningsforskriften, naturmangfoldloven, vannforskriften og pbl 2. Spredt avløp i planarbeid 3. Utarbeiding av lokal forskrift Utgangspunktet Forurensningsloven

Detaljer

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4. Hjemmel: Fastsatt av Larvik med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

AMBISIØSE OG FREMTIDSRETTEDE UTSLIPPSTILLATELSER FOR VEKST,KLIMAENDRINGER OG STRENGE VANNKVALITETSMÅL

AMBISIØSE OG FREMTIDSRETTEDE UTSLIPPSTILLATELSER FOR VEKST,KLIMAENDRINGER OG STRENGE VANNKVALITETSMÅL AMBISIØSE OG FREMTIDSRETTEDE UTSLIPPSTILLATELSER FOR VEKST,KLIMAENDRINGER OG STRENGE VANNKVALITETSMÅL NORSK VANNs fagtreff 7-8 februar 2017 v/ Simon Haraldsen, Utgangspunktet for vår myndighetsutøvelse

Detaljer

Folkemøte i kommunestyresalen

Folkemøte i kommunestyresalen Orientering til Folkemøte i kommunestyresalen 13.02.17 Kommunal drift Begreper/definisjoner Rammebetingelser ROS-analyse avløpssystemet Hovedplan for vann og avløp m/tilhørende handlingsplaner Mulighetsstudie

Detaljer

Handlingsplan 2010-2018

Handlingsplan 2010-2018 Handlingsplan 2010-2018 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Fredrikstad kommune, avdeling miljørettet helsevern Vedtatt av Bystyret 03.12.2009, sak 123/09 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Forord...

Detaljer

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA VANN OG AVLØP STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

Detaljer

Tilsyn med avløp. Dihva Sonderingsmøte, 17.12.2013. Heidi Folkedal Hole

Tilsyn med avløp. Dihva Sonderingsmøte, 17.12.2013. Heidi Folkedal Hole Tilsyn med { avløp Dihva Sonderingsmøte, 17.12.2013 Heidi Folkedal Hole Tilsyn med avløp i Askøy historikk Før 2010. Ikke ført tilsyn med avløp etter Forurensningslov og Forurensningsforskriftens kap.

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. 19.11.08 VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der

Detaljer

Mindre avløpsanlegg - samarbeid på tvers av kommuner på Jæren. v/ Monica Nedrebø Nesse, Sandnes kommune

Mindre avløpsanlegg - samarbeid på tvers av kommuner på Jæren. v/ Monica Nedrebø Nesse, Sandnes kommune Mindre avløpsanlegg - samarbeid på tvers av kommuner på Jæren v/ Monica Nedrebø Nesse, Sandnes kommune Innhold Jærregionen IVAR Avløpsgruppa Forvaltning av myndighet på avløp Register for mindre avløpsanlegg

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 12.08.2008 Saksbehandler: Karstein Kjølstad Vår ref.: 2008/3242 Arkivnr: 461.2 Steinkjer kommune Serviceboks 2530 7729 STEINKJER

Detaljer

FLASKEBEKK VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger ved Flaskebekk er utført på bakgrunn av følgende:

FLASKEBEKK VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger ved Flaskebekk er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Flaskebekk Vurdering av fremtidige VA- løsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi FLASKEBEKK VURDERING

Detaljer

Vannmiljøtiltak i Kristiansand kommune

Vannmiljøtiltak i Kristiansand kommune TEKNISK By- og samfunnsenheten Vannmiljøtiltak i Kristiansand kommune Alena Bohackova Miljørådgiver By- og samfunnsenheten Mye bra ble gjort.. TEKNISK Avdeling 2 Mye bra gjort, men Til tross for utslippsreduksjoner

Detaljer

Opprydding i spredt avløp

Opprydding i spredt avløp Opprydding i spredt avløp Tynset kommune vil gjennom prosjektet «Opprydding i spredt avløp» føre tilsyn med avløpsanleggene i kommunen for å kunne avdekke forurensning. Prosjektet startet opp i februar

Detaljer

Veiledning og forventninger til kommunene

Veiledning og forventninger til kommunene Veiledning og forventninger til kommunene https://create.kahoot.it/?_ga=1.129864524.1338041677.1478174163&deviceid=ac218004-bf7c-41e5-98e8-8998bc5bf883r#user/56d7264b-ada2-4787-b519-df3eaa100d07/kahoots/created

Detaljer

Resultater fra kontrollen Kontrollen avdekket 5 avvik i forhold til regelverket Det er gitt 1 anmerkninger

Resultater fra kontrollen Kontrollen avdekket 5 avvik i forhold til regelverket Det er gitt 1 anmerkninger Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vestfold Saksbehandler: Berit Løkken, innvalgstelefon: 33 37 11 95 Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Holmestrand renseanlegg

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Infiltrasjon Som rensemetode Hva? Hvorfor? Hvordan? Infiltrasjon Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv

Detaljer

UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG. August 2011 10/4029. Steinkjer Kommune Utslippssøknad for Kvam Renseanlegg 10/4029

UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG. August 2011 10/4029. Steinkjer Kommune Utslippssøknad for Kvam Renseanlegg 10/4029 UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG August 2011 Søknad om utslippstillatelse 1. Søker: Kommune: STEINKJER KOMMUNE Kommunens kontaktperson: EINAR NØVIK Avd: Avdeling for samfunnsutvikling Enhet: Enhet for

Detaljer

Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser. Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen

Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser. Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen Myndighetsfordeling Fylkesmannen Kap. Kommunen Kap. Avløpsanlegg i

Detaljer

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt VA-dagene i Midt-Norge Oktober 2011 Asplan Viak, Raveien 2, 1430 Ås knutr.robertsen@asplanviak.no Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse

Detaljer

Vann og avløp i byggetillatelse. Plan- og bygningslovkonferansen. 30. oktober 2014

Vann og avløp i byggetillatelse. Plan- og bygningslovkonferansen. 30. oktober 2014 Vann og avløp i byggetillatelse Plan- og bygningslovkonferansen 30. oktober 2014 Gjertrud Eid, Norsk Vann Norsk Vann En interesseorganisasjon for vannbransjen. Bidrar til å oppfylle visjonen om rent vann

Detaljer

Veiledning for opprydding i spredt avløp

Veiledning for opprydding i spredt avløp Veiledning for opprydding i spredt avløp For eiere av private avløpsanlegg, kommunale saksbehandlere, entreprenør- og rørleggerbedrifter 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann (kloakk)

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Fremdriften med separering av VA-nettet

Fremdriften med separering av VA-nettet Fremdriften med separering av VA-nettet Artic Entrepreneur 2017 Simon Haraldsen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 18.jan 2017 Et fellesavløpssystem - Prinsippskisse Separatavløpssystemet - Prinsippskisse

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Vedtatt av Hole kommunestyre (dato) med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), fastsatt

Detaljer

Kommunedelplan for avløp 2009-2020 VANN INN VANN UT

Kommunedelplan for avløp 2009-2020 VANN INN VANN UT VANN INN VANN UT Kommunedelplan for avløp 2009-2020 MÅLFORMULERINGER Hensikt med hovedplan Hovedplan for avløp skal: Formulere overordnede mål og delmål for avløpshåndteringen i Klepp kommune. Overordnet

Detaljer

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025 Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Innledning I 2010 ble rapporten «State of the Nation» utgitt av RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening).

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik, Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 Kontrollrapport Kontrollrapport nr: 2014.020.I.FMTE Saksnummer: 2014/2202 Dato for kontrollen:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV OPPDRAG VA vurdering HM Rit AS OPPDRAGSNUMMER 186985 TIL Magne Kaasa OPPDRAGSLEDER Karin Kvålseth OPPRETTET AV Ingrid Flatland Høydahl DATO 6 KOPI TIL Vann og avløpsvurdering for reguleringsfelt Vamark

Detaljer

Ytre Enebakk ingen utbygging eller overføring av avløpsvannet til nytt vassdrag

Ytre Enebakk ingen utbygging eller overføring av avløpsvannet til nytt vassdrag Ytre Enebakk ingen utbygging eller overføring av avløpsvannet til nytt vassdrag Av Kjell Terje Nedland Kjell Terje Nedland er fagkoordinator for avløpsrensing, slam og biologisk avfall i Asplan Viak AS.

Detaljer

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat Hvordan søke om utslippstillatelse Sist oppdatert: 15.03.2007 - Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat - Firma står for prosjektering,

Detaljer

Vann og avløp i de regionale vannforvaltningsplanene

Vann og avløp i de regionale vannforvaltningsplanene Vann og avløp i de regionale vannforvaltningsplanene Presentasjon til konferansen Rammevilkår for Vannbransjen (VA-sektoren) 21. mars 2017 v/ Vegard Næss, Vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Hvorfor

Detaljer

KOMMUNALTEKNIKK. Kommunalteknikken omfatter avløpsløsninger

KOMMUNALTEKNIKK. Kommunalteknikken omfatter avløpsløsninger KOMMUNALTEKNIKK Kommunalteknikken omfatter avløpsløsninger i spredt bebyggelse (boliger og hytter) og områder med bebyggelse tilknyttet kommunalt ledningsnett KOMMUNALTEKNIKK Siden 1996 har kommunen gjennomført

Detaljer

Miljøvernavdelingen. Resultater fra kontrollen X Kontrollen avdekket tre avvik i forhold til regelverket Ingen avvik X Det er gitt to anmerkninger

Miljøvernavdelingen. Resultater fra kontrollen X Kontrollen avdekket tre avvik i forhold til regelverket Ingen avvik X Det er gitt to anmerkninger Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vestfold Saksbehandler, innvalgstelefon Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Holmestrand renseanlegg Kommune/kommunenr.: Holmestrand

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING OG KONTROLL AV AVLØPSANLEGG FOR KOMMUNENE I JÆRREGIONEN - HØRING

FORSKRIFT OM GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING OG KONTROLL AV AVLØPSANLEGG FOR KOMMUNENE I JÆRREGIONEN - HØRING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Bymiljøsjef : 201204152 : E: M30 &00 : Monica N. Nesse : Kjersti Ohr Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 29.08.2012

Detaljer

Vannforvaltningens plass i forvaltningen-klimatilpasningovervann

Vannforvaltningens plass i forvaltningen-klimatilpasningovervann Miljøvernavdelingen Vannforvaltningens plass i forvaltningen-klimatilpasningovervann Simon Haraldsen Miljøvernavdelingen UTFORDRINGER Sterk befolkningsvekst Økt andel tette flater Klimaendringene er i

Detaljer

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner Side 1 av 5 Hjemmel: Fastsatt av kommunestyre

Detaljer

Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012

Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012 Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012 KLIFs forslag til ny mal for tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg: Søkelys på krav

Detaljer

Liervassdraget. Lier kommune. Jan Moen Planlegger Lier kommune

Liervassdraget. Lier kommune. Jan Moen Planlegger Lier kommune Liervassdraget Lier kommune Jan Moen Planlegger Lier kommune Lier kommune 301 km 2 43 000 da dyrket mark 192 000 da skog Grenser til Drammen i vest Fire mil til Oslo 23 000 innbyggere 12 000 arbeidsplasser

Detaljer

Klimatilpasning i vannbransjen - vannforsyning, avløp og overvann

Klimatilpasning i vannbransjen - vannforsyning, avløp og overvann Klimatilpasning i vannbransjen - vannforsyning, avløp og overvann Kim H. Paus, COWI (kipa@cowi.no) Verdens vanndag 2015 CIENS Forum, 24.mars 2015 Hva venter i fremtiden? Klimaendringer: Høyere gjennomsnittstemperatur

Detaljer

Velkommen til Ålesund. VA-yngreseminar 2014

Velkommen til Ålesund. VA-yngreseminar 2014 Velkommen til Ålesund VA-yngreseminar 2014 Einar Løkken Avdelingsingeniør Ålesund kommune avdeling VAR-utbygging. Utdanning 3-årig Bachelor Bygg ingeniør. Har jobbet i Ålesund kommune siden juni 2011.

Detaljer

Spredt avløp. Oppgradering av mindre avløpsanlegg. Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014

Spredt avløp. Oppgradering av mindre avløpsanlegg. Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014 Spredt avløp Oppgradering av mindre avløpsanlegg Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014 Prosjekt: Kontroll og opprydding Tidligere hovedplan avløp 1998-2001 Arbeidsmål: Storsjøen med tilhørende

Detaljer