Gråvann Filter 125. Instrukser for installasjon, bruk og vedlikehold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gråvann Filter 125. Instrukser for installasjon, bruk og vedlikehold"

Transkript

1 Gråvann Filter 125 Instrukser for installasjon, bruk og vedlikehold

2 Innholdsfortegnelse BIOLAN GRÅVANN FILTER Virkning og struktur Teknisk informasjon Delliste Filterets kapasitet og renseeffekt Tilkopling og plassering av filteret Installasjon av filteret Tilkopling av rennen ved innløp og utløp Plassering av det organiske, filtrerende materialet Åpning for lufteventilen Bruk og vedlikehold av Biolan Gråvann Filter Kontroll av rensefunksjonen Utskifting av det filtrerende elementet/organiske materialet Oppbevaring av filteret i vinterperioden...9 Vedlikeholdshåndbok...10 Tilbehør og utstyr til Biolan Gråvann Filter GARANTI...12 BIOLAN OY -2-

3 BIOLAN GRÅVANN FILTER 125 Lite renseanlegg for avløpsvann lett å installere Biolan Gråvann Filter 125 er et renseapparat for behandling av avløpsvann. Det er utarbeidet spesielt for familier i hytter og på feriesteder. Gjennom dette filteret kan du rense vann fra vask, sauna, oppvaskmaskin og vaskemaskin. Biolan Gråvann Filter 125 monteres på bakken. Avløpsvannet kommer i renne rett inn i filteret vha. gravitasjon eller ved pumping. Filteret har en kapasitet på 500 liter avløpsvann daglig, så godt som forbruket for maksimum 5 personer. 1. Virkning og struktur Filteret virker gjennom mekanisk og biologisk fi ltrering av avløpsvann. Filteret består av et organisk, rengjørende materiale som absorberer urenhetene i avløpsvannet. På overfl aten av dette materialet fi nner du mikroorganismer som spiser opp urenhetene. Biolan Gråvann Filter 125 er sammensatt av en struktur bestående av ti kasser plassert oppå hverandre. Avløpsvannet føres gjennom den øvre kassen. Inne i fi lteret renner avløpsvannet vha. gravitasjon fra den ene boksen til den andre gjennom sideåpningene i hver ende. Luftsirkulasjonen i fi lteret fi nner sted vha. gravitasjon: luften kommer inn i fi lteret vha. viften som er plassert på den fremre delen, og går ut vha. den øvre viften. Tilførsel av oksygen til mikroorganismene er ekstremt viktig for virkningen av fi lteret. Filteret er laget av materialer som ikke fryser og har varmeisolering. Metalldelene er laget av rustfritt stål. Filteret har god virkning og lang levetid. -3- BIOLAN OY

4 1.1. Teknisk informasjon (bredde x høyde x dybde) 600 x 1230 x 1000 mm koplingsstykker Ø 75 mm for avløpsrennene høydeforskjellen mellom koplingen for innløp og utløp er på 1040 mm (strålehøyde) daglig kapasitet er på 500 liter vekten uten selve fi ltermaterialet er 75 kg BIOLAN OY -4-

5 1.2. Delliste Produktkode Beskrivelse Materiale Struktur Isolering med polyetylen og uretan Vedlikeholdsluke Isolering med polyetylen og uretan Sideplate (høyre side) ABS-plast Sideplate (venstre side) ABS-plast Filtreringskasse ABS-plast Luftevifte Rustfritt stål Stang Rustfritt stål Motelement Rustfritt stål Kurving 88,5, 75 mm Polypropylen Rørforgreining 250 x 75 mm Polypropylen Rør Polypropylen Pakning i rørkoplingen EPDM Lokk, 75 mm Polypropylen -5- BIOLAN OY

6 2. Filterets kapasitet og renseeffekt Biolan Gråvann Filter 125 er spesielt lager til rensing av avløpsvann fra hytter og feriesteder. Filteret renser avløpsvann fra vasking, sauna, vaskemaskin og oppvaskmaskin. Avløpsvann fra forskjellige typer toaletter, som brukes med vann eller kompost, i boliger, skal samles i lukkede beholdere og alltid behandles iht. lovforskriftene. Filteret må ikke komme i kontakt med regnvann, fra takrenner eller fra fundament. I henhold til beskrivelsen har fi lteret en kapasitet på 500 liter avløpsvann daglig når det er installert, m.a.o. forbruket for maksimum 5 personer. Rengjøringskapasiteten av det organiske fi ltreringsmaterialet har en varighet på 100 brukssykluser. Etter disse må materialet skiftes ut slik som beskrevet i vedlikeholdsinstruksene som følger med apparatet. 3. Tilkopling og plassering av filteret Biolan Gråvann Filter 125 monteres på bakken, på et område hvor vann ikke stagnerer, for eksempel i perioder med stor nedbør. Filteret kan også installeres uten beskyttelse mot vær og vind. Det er varmeisolert og kan derfor også benyttes i ikke ekstremt kalde perioder. Skal fi lteret brukes i vinterperioden, må du bruke en varmekabel, eller plassere fi lteret på et område der temperaturen ikke går under 0 C. Avløpsvannet føres rett inn i fi lteret vha. rennen som er plassert i helling, eller vha. en pumpe. Dersom du bruker pumpingen til brønnvann, må brønnen være lukket og i god stand. Aktiveringen av pumpen skal reguleres vha. timeren slik at pumpen får maksimum 20 liter avløpsvann inn i fi lteret under hver pumpefase. Det må gå minst 10 minutter mellom hver innpumping inn i fi lteret. Biolan Timeren, Biolan Pumpen og Biolan Pumpestasjonen er tilgjengelige som ekstrautstyr. Når du velger stedet der fi lteret skal installeres, må du ta i betraktning at du må ha ekstra plass til drift og vedlikehold av det. Det er viktig at det i forkant av fi lteret er et område på én meter slik at du får skiftet ut det organiske materialet i fi lteret. Også på sidene av fi lteret og på den bakre BIOLAN OY -6-

7 delen må det være plass nok til at du skal kunne foreta vedlikehold på inntaksrøret for kanalen. Du skal også kunne regulere lufteviften på det bakre panelet. Viftene må ikke tildekkes slik at mikroorganismene får tilført nok surstoff. Det rengjorte avløpsvannet føres ut i et tømmeområde, for eksempel en grøft. Under tilkoplingen må du passe på at utløpet for avløpsvannet er fritt for fremmedelementer og at utløpet på røret ikke ligger under vann, heller ikke når vannivået er høyt, ei heller på overfl aten av vann. Når du legger rennen bort til grøften, anbefales det at du setter på en ventil eller et nett i enden av røret for å unngå at smådyr og -gnagere kommer inn i det. 4. Installasjon av filteret Filteret skal installeres på et glatt og solid underlag som tåler frost for eksempel på småstein, grus, eller på et betongunderlag. Filteret skal plasseres horisontalt, både på langs og på tvers, slik at vannet renner jevnt og du får best mulig utbytte av den rengjørende overfl aten av det organiske fi ltreringsmaterialet Tilkopling av rennen ved innløp og utløp Vi anbefaler at du har tilstrekkelig helling (minst 1-1,5 %) når du installerer rennene slik at vannet renner uten hindringer fra rennen, som befi nner seg inne i bygningen, og helt frem til utløpspunktet. I hver ende av fi lteret er det koplingsrør på 75 mm for innløp og utløp mot rennene. Ut fra plasseringsstedet er det mulig å installere rørene fra hvilken som helst side. Rennen, som kommer fra inne i bygningen, er tilkoplet røret for innløp på fi lterets øvre kant. Til utløpsrøret, på fi lterets nedre kant, fi nner du kanalen for avløp fra apparatet. De overfl ø- dige hullene kan lukkes med lokk (produktkode ). Utløpet ved inngangen må isoleres dersom fi lteret skal benyttes i vintermånedene. Dersom det er koplet en varmekabel til fi lteret, kan kabelen også varme opp utløpsrøret. Av denne årsak må isoleringen av utløpskanalen vurderes iht. hvert enkelt tilfelle Plassering av det organiske, filtrerende materialet Det organiske materialet blir levert i fi lterkassene. Av transportmessige hensyn er det pakket inn i en plastpose. Fjern plastposen. Det organiske materialet må luftes ved at du dunker lett på det slik at det blir liggende jevnt i kassen. Emballasjen gjør at du vil fi nne rester av det organiske materialet i plastposen. I kassen er det tilstrekkelig organisk materiale ettersom overfl aten går 2 cm utenfor kantene på kassen. Deretter skal du passe på at det organiske materialet befi nner seg 5 cm fra den v-formete avløpsåpningen i enden av kassen. Sett kassene inn i fi lteret. Kassene med det organiske materialet er helt like, men pass på at de settes opp i riktig retning: den øvre leder vannet mot bakre vegg mens den påfølgende leder det mot vedlikeholdsluken, osv. -7- BIOLAN OY

8 4.3. Åpning for lufteventilen Filteret virker vha. aktive mikroorganismer. Disse har behov for surstoff og det er derfor viktig at det sirkulerer luft i fi lteret. Til dette formål fi nner du to parabolformete og regulerbare vifter på apparatets bakre vegg. I sommersesongen skal viftene åpnes mm. I vintersesongen skal de åpnes lite (rundt 5-10 mm). 5. Bruk og vedlikehold av Biolan Gråvann Filter 125 Vi anbefaler at du bruker og vedlikeholder apparatet slik som beskrevet i brukerinstruksene, og at du jevnlig kontrollerer at det fungerer som det skal. Når du foretar vedlikehold av dette systemet for avløpsvann, må du også foreta vedlikehold av pumpestasjonen og avløpstankene. Gjennom dette fi lteret kan du rense vann fra vask, sauna, oppvaskmaskin og vaskemaskin. Renseelementet er i stand til å motta små menger antibakterier og vaskemidler som er klorbaserte og som normalt benyttes under rengjøring. Du må følge instruksene fra leverandøren når du doserer opp vaskemiddel. Filteret må ikke komme i kontakt med avløpsvann fra forskjellige typer toaletter, der vann eller kompost benyttes, eller med regnvann fra takrenner eller fra fundament. Filteret må ikke komme i kontakt med kjemiske stoffer eller andre typer stoffer som igjen kan inneholde kjemiske stoffer, slik som for eks. stoffer som benyttes til å åpne tette rør, maling, oljer eller løsemidler ettersom disse kan drepe mikroorganismene som rengjør avløpsvannet. Skadelige stoffer gjenkjennes på symbolene som fi nnes på pakningen for kjemiske produkter. Giftig Etsende Skadelig, irriterende Skadelig for miljøet Brannfarlig Oksyderende 5.1. Kontroll av rensefunksjonen Filterets rensefunksjon skal kontrolleres minst to ganger under hver brukssyklus. For at det organiske materialet skal fungere godt, må det holdes fuktig og du må også kontrollere at vannet som kommer ut av det, er klart og luktfritt. Det skal heller ikke inneholde harde substanser. BIOLAN OY -8-

9 Kontroller følgende: 1. at avløpsvannet renner jevnt fra alle åpningene i kassen, 2. at det organiske materialet befi nner seg 5 cm fra avløpsåpningen i enden av kassen, 3. at regulatoren for viftene står i korrekt stilling og av luften sirkulerer uten hindringer, 4. at de avløpskoplingene som er synlige, er i god forfatning, 5. at avløpsvannet renner fra fi lteret uten hindringer Utskifting av det filtrerende elementet/organiske materialet Normalt må du skifte ut dette elementet etter 100 brukssykluser. Når det gjelder Biolanfi ltrene anbefaler vi at du kun benytter det organiske materialet som er beskrevet som egnet. Bruker du andre materialer enn det som er beskrevet, kan ikke Biolan Oy garantere at fi lteret vil virke som det skal. 1. Skift ut det organiske materialet i alle kassene hver gang du skal skifte det ut. 2. Åpne vedlikeholdsluken og trekk ut kassene som står horisontalt og inneholder det organiske materialet. 3. Tøm det organiske materialet i komposten, eller bruk det som gjødsel på markene. Bruk ikke det organiske materialet, som ikke oppløser seg, som gjødsel for næringsplanter, kun for prydplanter. 4. Fyll kassene med nytt organisk materiale. Luft materialet og legg det lagvis i kassen ved at du dunker lett på det slik at det ligger jevnt. Emballasjen gjør at du vil fi nne rester av det organiske materialet i plastposen. I kassen er det tilstrekkelig organisk materiale ettersom overfl aten går 2 cm utenfor kantene på kassen. Deretter skal du passe på at det organiske materialet befi nner seg 5 cm fra den v-formete avløpsåpningen i enden av kassen. Deretter skal du passe på at det organiske materialet befi nner seg 5 cm fra den v-formete avløpsåpningen i enden av kassen. 5. Kontroller og rengjør koplingen for innløp og utløp for avløpsvannet. 6. Fyll fi lteret med kassene med nytt organisk materiale. Kassene med det organiske materialet er helt like, men pass på at de settes opp i riktig retning: den øvre leder vannet mot bakre vegg mens den påfølgende leder det mot vedlikeholdsluken, osv. 7. Kontroller at fi lteret er plassert horisontalt, både på langs og på tvers, slik at vannet forgreines jevnt fra den ene kassen til den andre. 8. Lukk vedlikeholdsluken godt. 9. Glem aldri igjen vedlikeholdsverktøy inne i fi lteret. 5.3 Oppbevaring av filteret i vinterperioden La kassene være inne i fi lteret. Nedkjøling av det organiske materialet vil ikke skade fi lterstrukturen. Dersom det organiske materialer er frosset og du ønsker å bruke det om våren, kan du tine det ved å la varmt og rent vann renne over det. -9- BIOLAN OY

10 6. Feilsøking og -oppretting Kassen med det organiske materialet er alltid fylt med vann. Etter hver brukssyklus skal kassen tømmes automatisk for overfl ødig vann. Gjør den ikke det, kan materialet tiltettes. 1. Kontroller at det organiske materialet befi nner seg 5 cm fra avløpsåpningen i enden av kassen. Om nødvendig, skal du ha større avstand til det organiske materialet. 2. Kontroller tilberedelsesdatoen for det organiske materialet. Ved intens og kontinuerlig avløp kan det organiske materialet tettes til også under de 100 brukssyklusene. Om nødvendig skal du skifte ut det organiske materialet. Det er fluer i filteret Luftåpningene i filtrene for rensing av avløpsvann har en tett fluenett. Allikevel kan det forekomme at det kommer små fluer eller mygg inn som skal klekke. Skulle det bli for mange av dem, kan de elimineres ved at du bruker pyretrinbaserte produkter eller vanlige insektmidler. Vedlikeholdshåndbok Dato Inngrep/observasjon: BIOLAN OY -10-

11 Tilbehør og utstyr til Biolan Gråvann Filter 125 Organisk materiale Det organiske materialet i fi lteret for rengjøring av avløpsvann, består av ren mose som er høstet inn i stillestående vann i Finland. Materialet kommer i poser på rundt 30 liter, slik at innholdet av hver pose tilsvarer den mengden som er nødvendig til én kasse. Materialet kommer på markedet i pakker på 10 kolli, m.a.o. den mengden som behøves for et helt fi lter. Emballasje: 10 x stk. 30 l pr. kolli Produktkode 5716 Pakke for oppvarming i vinterperioden Oppvarmingskabelen fra Biolan er et tilbehør til fi lteret, som gjør at det kan benyttes året rundt. Kabelen tilkoples en kontakt. Når du har behov for å varme det opp, skal kabelen installeres inne i fi lteret og tilkoples kontakten. Minsteytelse er 75 W og maksimalytelse er 150 W. Oppvarmingen gjøres automatisk ut fra temperaturen inne i fi lteret. Du kan installere varmekabelen også etter at du har installert fi lteret. Instruksene, som også har illustrasjoner, gjør at installasjonen går lett. Produktkode 5713 Pakke og utstyr til pumping Pakken for pumping består av ekstrautstyr som er nyttig å ha på de stedene hvor det er umulig å føre avløpsvannet via en avløpskanal med helling, slik at vannet renner takket være gravitasjon. Ved hjelp av en timer, vil avløpsvannet renne i kontrollerte mengder fra pumpestasjonen til fi lteret. Pumpepakken inneholder 3 deler: Biolan Timeren, Biolan Pumpen og Biolan Pumpestasjonen. Delene kan også kjøpes separat. Produktkode: 5773 som inkluderer følgende deler: Timer 5770, Pumpe 5771, Pumpestasjon BIOLAN OY

12 Biolan Gråvann Filter 125 GARANTI Utfylles av produsenten: Serienummer: Forhandlers stempel og underskrift Produksjonsdato: / / 20 Montør: Kjøpsdato: / /20 Informasjon om kjøperen: Kjøper: Adresse: Postnr: By: Telefon: Biolan Gråvann Filter 125 er produsert i Finland. Hver enhet har et serienummer. I henhold til dette kan man søke seg frem til fabrikasjonsdataene. Biolan Gråvann Filter 125 har en ettårsgaranti. 1. Garantien trer i kraft ved kjøpsdatoen og dekker alle fabrikasjons- og materialfeil. Garantien dekker ikke indirekte skader. 2. Produsenten forbeholder seg retten til å reparere eller skifte ut en defekt enhet. 3. Skader som oppstår pga. av uegnet eller feilaktig bruk av enheten eller fordi man ikke har fulgt instruksene, dekkes ikke av denne garantien. Garantien dekker heller ikke normal slitasje. 4. Ved inngrep som dekkes av garantien, skal kjøperen vise frem garantien som skal være utfylt av partene, eller vedkommende skal vise frem kvitteringen. Ved inngrep som dekkes av garantien, ber vi kjøperen henvende seg direkte til Biolan Oy. For ytterligere informasjon rundt installasjon og bruk av Biolan Gråvann Filter 125, ber vi deg kontakte Biolan Oy. Biolan Oy, PL 2, Kauttua Puh (0) , Fax (0) BIOLAN OY -12- Biolan Oy, 06/2007

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Bruksanvisning for oppvaskmaskin

Bruksanvisning for oppvaskmaskin Bruksanvisning for oppvaskmaskin Kjære kunde! Vær vennlig og les gjennom denne brukermanualen før du innstallerer og tar i bruk oppvaskmaskinen. Henvisningene skal hjelpe til med å forhindre ulykker, samt

Detaljer

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon,

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Green Rock BioStone + ChemStone

Green Rock BioStone + ChemStone Green Rock BioStone + ChemStone Montering / Drift / Vedlikehold Green Rock BioStone + ChemStone er komplett avløps rense anlegg for rensing av avløpsvann som er pre-klaret i en slamutskiller/septiktank.

Detaljer

no Gratulerer med ditt valg av produkt, det kommer til å tjene deg godt i mange år. Sikkerheten kommer først! Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen. Denne inneholder viktig informasjon om bruk av

Detaljer

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukermanual KB-7230

Brukermanual KB-7230 NO Brukermanual KB-7230 Kjøleboks Kjære kunde, Gratulerer og takk for kjøpet av dette høykvalitets produktet. Vær vennlig og les denne bruksanvisningen omhyggelig, slik at du blir i stand til å få best

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Perfekte dammer på en enkel måte

Perfekte dammer på en enkel måte Gode tips Gode tips fra Hozelock Cyprio kundeservice Våre eksperter på Hozelock Cyprio kundeservice anbefaler følgende for at du skal få en flott hagedam. Bruk en filterpumpe som kan ta store partikler

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys)

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys) Bruksanvisning Ӏ Ӏ ӀӀ NO RU kombiskap (kjøl/frys) ENB 38400 W We were thinking of you when we made this product NO electrolux 3 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD sittebadekar Tlf: 815 32 400 www.medema.no INNHOLD 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 HVA ER ET BAZZ SMART-SITTEBADEKAR?...2 1.2 HELSE OG SIKKERHET...2 2.0 GENERELL

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504 NO NS120504 KINGSTON Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERVEILEDNING CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett Innhold Når du åpner emballasjen Pakkens innhold Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Sikkerhetsfunksjoner Transportsikring fjernes! Montering

Detaljer

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Gulvmontert eller veggmontert type MODELL MC70LVM Egenskaper Om luftrensing Det kraftige suget ved høy luftstrømhastighet fanger opp støv, pollen og liknende. Rensekapasiteten

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 1 Innhold: Håndbok NO 1. Generelt 2 2. Tilkobling til strømkilde 3 3. Deler 4 4. Montering

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. BASERT PÅ PRINSIPPET Wet Dust Can t Fly BRUKER RAINBOW The Power of Water FOR Å EFFEKTIVT FJERNE SKITT OG PARTIKLER

Detaljer