Organisasjonsutvikling - til organisasjonsutvalget om pensjonistene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonsutvikling - til organisasjonsutvalget om pensjonistene"

Transkript

1 Utdanningsforbundet Notat 1 av 7 Utarbeidet av: Dato: Referanse: Einar Lid, Seksjon for organisasjonsbygging / Organisasjonsutvikling - til organisasjonsutvalget om pensjonistene Saksnotatet er justert etter styrets behandling av saken 13. april 2011 (sak P 13/11): Organisasjonsutvikling - pensjonistene Det vises til handlingsplan, vedtekter og retningslinjer, samt økonomiundersøkelse i fylkeslagene og ATV-skoleringsforslag. 1. Organisering Organiseringsspørsmålet for pensjonistene i Utdanningsforbundet ble tatt opp i sak P 6/11 Pensjonistorganisasjoner kontakt og samarbeid../. Handlingsplanen for vedlagt. Saken fikk dette vedtaket: Styret viser til egen sak om endring av vedtektene og vil fortsette arbeidet for å styrke pensjonistenes stilling innenfor egen organisasjon og hovedorganisasjon. Styret forutsetter at kontakt og samarbeid med andre pensjonistorganisasjoner fortsetter lokalt, regionalt og sentralt, og gjerne styrkes. Spørsmål om organisering og representasjon kan slik bringes opp til debatt også i andre organisasjoner. Organisasjonspolitikk for pensjonistmedlemmene Organiseringen av/for pensjonistene i Norge representerer en sann flora av arbeidstakerorganisasjoner og frittstående organisasjoner, sammenslutninger og avtaleforhold innenfor og på tvers av disse. Samarbeidskonstellasjoner og dobbeltmedlemskap er vanlig, også medlemskap i flere enn to organisasjoner. Det betyr at reelle medlemstall trolig bare er mulig å skaffe gjennom hovedsammenslutningenes (LO, YS, Akademikerne, Unio) innrapportering av medlemstall fra primærorganisasjonene på den ene siden og Statistisk sentralbyrås statistikk over pensjonister og andre trygdede på den andre. Utdanningsforbundet bygger sitt pensjonistarbeid på lov- og avtaleverket som regulerer primærorganisasjonenes og hovedorganisasjonenes rettigheter dvs. Utdanningsforbundet og Unio. De fleste organisasjoner utenfor arbeidstakerorganisasjonene, dvs. frittstående organisasjoner som LOP, Seniornett, Seniorsaken m.fl., er mindre formalisert i forholdet til politiske og offentlig myndigheter. Det er selvsagt grunnen til at LOP i sin tid opprettet en samarbeidsavtale med Unio ( ). Norsk pensjonistforbund (NPF) står imidlertid i en særstilling og har med utgangspunkt i LO og politiske kontakter fått en sentral rolle blant pensjonistorganisasjonene/pensjonistene. Jf. deres direkte kontakt med myndighetene i trygdeoppgjøret og statsbudsjettet, og deres rolle gitt i regelverket for tilskudd til landsomfattende pensjonistorganisasjoner. NPF er en partipolitisk

2 uavhengig, landsomfattende organisasjon med sentralt sekretariat og regionale og lokale avdelinger (5000 tillitsvalgte). De dominerer bl.a. eldrerådene landet rundt. Men drøftingsrett i viktige saker, ikke forhandlingsrett, kan likevel sees som et resultat av uryddige organisasjonsforhold og en svak stilling for pensjonistene samlet sett. Så langt har altså pensjonistene ikke hatt vesentlig innflytelse, utenom gjennom Norsk pensjonistforbund. I stortings- og kommunevalgene er pensjonistene viktige adressater og deltakere, ellers i mindre grad. Politiske partier og regjering handler når det er reist samlete pensjonistkrav og særskilt samfunnsengasjement i enkeltsaker gjennom media. (Jf. eldremilliarden, enerom på sykehjem etc.) Den nye pensjonsreformen er behandlet av myndighetene og arbeidstakerorganisasjonene ut fra at de involverte er arbeidstakere som blir pensjonister, og ikke at de er pensjonister. Også skatteøkningen for pensjonsinntekt fra ble presentert og behandlet som pensjonsreformsak, selv om hovedendringen faktisk lå i økningen av trygdeavgiften for pensjonister (3 -> 4,7 %) og bortfall av særfradraget i ligningen for pensjonister. Først da dagens pensjonister reiste seg i skattesaken, ikke minst profilert av media, endret regjeringen skatteprofilen. Pensjonistene blir en stadig større gruppe i befolkningen, og ryddige organisasjonsforhold med avtalte rettighet og plikter vil være en fordel. En interessant konstellasjon etter pensjonsreformen er et økende antall arbeidstakere som både er pensjonister og yrkesaktive samtidig over lengre tid. Det betyr antakelig at medlemsorganisasjonene vil måtte ta sterkere grep om deres interesser, dersom disse yrkesaktive medlemmene engasjerer seg også som pensjonister. Hva kan så vårt eget styre for pensjonistene og øvrig organisasjonsapparat for pensjonistene i Utdanningsforbundet gjøre? Hvilken vei bør pensjonistene i organisasjonen velge? Etablering av mer samarbeid med andre pensjonistorganisasjoner utenfor primær- og hovedorganisasjonsmodellen og flere individuelle dobbeltmedlemskap vil kunne føre til styrking som pressgrupper i enkelte saker, men neppe gi noe varig forpliktende eller bedre rettigheter overfor myndighetene. En annen vei kunne være å melde seg inn i Norsk pensjonistforbund og/eller landslaget for offentlige pensjonister LOP som normalordning, og slik satse særskilt på å bygge opp den/disse organisasjonene. Det kunne imidlertid føre til at Utdanningsforbundet mister store deler av sin pensjonistmedlemsgruppe. Et alternativ er en mer selvstendig pensjonistorganisasjon i Utdanningsforbundet, med et organisasjonsapparat valg på grunnplanet og et selvstendig landsmøte. Denne organiseringa tilsier at medlemsgruppa pensjonister blir et tillegg, en selvstendig enhet i organisasjonen, slik studentorganisasjonen Pedagogstudentene (PS) er. Det kunne overflødiggjøre dobbeltmedlemskap for pensjonistene og styrke organisasjonsarbeidet innad, men likevel være usikkert om det vil styrke innflytelsen overfor staten. Hovedorganisasjonen forvalter fortsatt avtaleverket som gir pensjonistene de formelle rettighetene i forholdet til staten. Dersom en velger å satse på hovedorganisasjonsmodellen (LO, YS, Akademikerne og Unio), må pensjonistene i første rekke søke å styrke egen posisjon og representasjon i primærorganisasjonene, som i neste omgang kan sørge for pensjonistmedlemmenes deltakelse i hovedorganisasjonen. Det vil si at også pensjonistene får rettigheter i organisasjonens organer som andre medlemmer, og en rimelig representasjon. Utdanningsforbundet har som arbeidstakerorganisasjon interesse av å beholde pensjonistene som medlemmer, bl.a. teller kjøttvekta i organisasjonslivet og i de tilbud organisasjonen forhandler fram for medlemmene. Det bør bety sterkere satsing på denne gruppa medlemmer. Men administrative og økonomiske konsekvenser av en styrket rolle for pensjonistene må tas med i vurderinga. Vi ser dessuten at en mindre del av pensjonistmedlemmene engasjerer seg og deltar i organisasjonens

3 arbeid og sosiale/kulturelle tilbud. Av flere årsaker er det derfor grunn til å vurdere mellomveier, sterkere formell struktur og rettigheter i saker som angår medlemsgruppa, men ikke full representasjon og deltakelse i organisasjonen som de yrkesaktive. Med bedre rettigheter og noe bedre representasjon vil organisasjonen på alle plan måtte ta mer ansvar for pensjonistenes interesser. Og Unio vil kunne framstå som en reell hovedorganisasjon også for pensjonistene. Unios Pensjonsforum er i dag en møteplass uten reell representativitet eller særskilte forpliktelser. Konklusjonen som styret for pensjonistene har kommet til så langt, er styrking av representasjon og rettigheter som nedfelles i Utdanningsforbundets vedtekter, og å arbeide politisk på alle nivå for å øke engasjementet og deltakelsen i organisasjonens samlete virksomhet. Det gjelder lokalt som overfor hovedorganisasjonen vår, Unio. 2. Vedtekter Styret for pensjonistene har lenge arbeidet med revisjon av vedtektene, dvs. paragrafer som særlig gjelder pensjonistmedlemmene i organisasjonen. Forslagene fra styret kom i siste landsmøteperiode ikke lenger enn til sentralstyret. Nåværende styres forslag er endret fra det forriges på noen punkter. Men forslaget nå som da går ut på en gjennomgående styrket representasjon for pensjonistene i organisasjonens organer. Forslaget er drøftet med fylkeslagenes pensjonistledere. De vil ta forslagene opp med fylkesstyrene, og det er generelt store forventninger til at organisasjonen på neste landsmøte aksepterer en sterkere posisjon for denne voksende medlemsgruppa. ( pensjonistmedlemmer per )./. Vedtektsforslaget legges ved. 3. Retningslinjer Styret for pensjonistene mener også at retningslinjene bør revideres og har laget endringsforslag både for styrets arbeid og for arbeidet i fylkes- og lokallagene. Dvs. retningslinjene bygd på någjeldende vedtekter, og forslagene omfatter ikke gjennomgripende endringer..///. Retningslinjeforslagene legges ved. 4. Økonomi Fylkes- og lokallagenes økonomi Oversikten som ble utarbeidet til pensjonistlederseminaret høsten 2010 gir et noenlunde inntrykk av situasjonen i fylkeslagene. Men det er ulik praksis rundt om for å skaffe driftsmidler. Fylkesstyret bevilger og/eller henter midler inn fra lokallag (pensjoniststyrene krever inn i noen tilfelle), eller rett og slett betaler det som det koster(?) Hedmark. Fylkesstyrene, lokallagsstyrene og deltakerne bekoster i fellesskap pensjonistsamlinger/-seminarer/turer av organisasjonsmessig, kulturell og sosial karakter, når disse ikke i sin helhet blir betalt av deltakerne selv. Ordningen der fylkeslag forventer at lokallagene bidrar til formålet, siden mye av pensjonistarbeidet foregår i fylkeslagets regi, er administrativt og økonomisk tungvint/tregt i en del tilfeller og til dels lite forutsigbart. Et forslag som kunne løse det, tar sikte på et fast tilskudd per medlem av de midlene som fylkes- og lokallagene får i tildeling av kontingentmidlene. Forslaget innebærer imidlertid et nytt prinsipp, gruppetildeling, som så langt neppe er diskutert i organisasjonen. Forslaget setter imidlertid søkelys på bruk av midlene og kan være et grunnlag for diskusjoner i organisasjonen og krav om nødvendige ressurser til medlemsgruppas arbeid, ikke minst lokalt. Det vil ikke være noen enkel sak å få slike enhetlige økonomiopplegg for hele landet, primært av geografiske og organisatoriske/praktiske hensyn. I en del fylkeslag vil regionalisering og lokal

4 virksomhet være viktig arbeidsform i pensjonistarbeidet, selv om det ikke trenger å ha konsekvenser for tildelingen av midler. Det er i organisasjonen, som i politisk og offentlig forvaltning, spenninger mellom sentralt, regionalt og lokalt nivå, ikke minst i økonomispørsmål. Fylkesstyrene bør uansett avklare den økonomiske driften av det samlete pensjonistarbeidet i eget fylkeslag sammen med lokallagsstyrene. Saken bør settes på kartet og prinsipper for tildeling diskuteres. Lokallagene får om lag kroner 580 i tildeling av kontingentmidlene per medlem et medlem er et medlem i denne sammenhengen, yrkesaktiv som pensjonist. Fylkeslagene får tilsvarende om lag kroner 370. Det er derfor naturlig at fylkesstyret og lokallagsstyrene skaffer driftsmidler og kommer til enighet om finansieringen av pensjonistarbeidet sammen. Det bør ikke være noe alternativ at fylkeslagets pensjoniststyre selv må kreve inn midler til driften fra lokallagene noe det er eksempel på. Pensjoniststyret bør kunne forvente en budsjettmessig forutsigbarhet fra år til år, om finansieringen er i fylkeslagets og/eller i de enkelte lokallags regi. Undersøkelsen som ble lagt fram på pensjonistlederseminaret var i første omgang ment å skulle være et argument for det enkelte pensjoniststyret. En mer omforent og tydeligere ordning ville være med å fremme et tryggere økonomisk grunnlag for pensjonistarbeidet i hele organisasjonen../. Økonomioversikten fra høsten 2010 legges ved. Økonomien sentralt Styrets virksomhet sentralt er resultat av budsjettbevilgningen til formålet for 2011 kroner Det omfatter også pensjonistlederseminaret med om lag 50 deltakere, som etter hvert er blitt et årlig skoleringstiltak hver høst. Styret legger sine møter inntil dette og det nordiske pensjonisttreffet, og har ellers normalt tre styremøter til i løpet av året. Statens tilskuddsordning til landsomfattende pensjonistorganisasjoner (ordning fra 1992) er en konsekvens av den samlete uryddige organisasjonsstrukturen for pensjonistene. Norsk pensjonistforbund får budsjettbevilgningen på 9,89 millioner (2011) og er gitt mandat til å fordele midlene. Verken Udanningsforbundets eller Unios pensjonister får noe av dette bortsett fra de som er medlem av Landslaget for offentlige pensjonister (LOP). Det er over 6 år siden Utdanningsforbundet tok saken opp med departementet første gang, og styret har på ny bedt Unio å ta den opp med departementet. Det har Unio nå gjort og bedt om en oversikt over tildelingspraksisen de siste 10 åra. Hva som er en landsomfattende pensjonistorganisasjon, dvs. selve organiseringsspørsmålet, blir trolig et viktig tema i den videre behandling av saken../. Departementets reglement for tildeling legges ved. 5. Skolering Skolering har vært tema i pensjonistarbeidet i forrige og nåværende styre for pensjonistene. Et sentralt skoleringsseminar for pensjonistlederne og fylkesstyrekontaktene for pensjonistene er, som nevnt, blitt årlig praksis. I tillegg er det møteplasser for pensjonistrepresentantene i fylkeslagene og en del lokallag styremøter og årsmøter etc. Behovet er imidlertid skolering av organisasjonens vanlige tillitsvalgte på forskjellige nivå særlig de arbeidsplasstillitsvalgte. ATV har kontakten med de enkelte medlemmene som blir pensjonister og kan bidra til at de ønsker å bli og å delta i organisasjonen som pensjonister. Det er trolig to årsaker til at skolering ut fra pensjonistinteresser har vært problematisk å få til. Finansieringen er den ene. O&U-midlene er avtalemessig bundet til de yrkesaktive tillitsvalgtes virksomhet. Dermed må organisasjonen betale deltakerkostnadene for pensjonistrepresentantene selv. Den andre årsaken er uklare forventninger og ansvarsforhold. Styreorganer/tillitsvalgte har i mindre eller større grad lagt til rette for pensjonistarbeidet og ellers brydd seg lite om medlemsgruppas virksomhet.

5 Erfaring synes å vise at ATVene har liten eller ingen kunnskap om pensjonistarbeidet, de ser det heller ikke som sitt ansvar. Skal en få en grei overgang fra å være yrkesaktiv medlem til pensjonistmedlem, er det nødvendig at ordinære tillitsvalgte og styreorganer tar mer ansvar. Skolering av de tillitsvalgte er derfor påkrevet, og representanter for pensjonistene bør trekkes inn i arbeidet. I enkelte fylkes- og lokallag har pensjonistrepresentanter kjempet seg til en plass på kurs for ATV og orientert om virksomhet og tilbud til pensjonistene. Med pensjonistarbeidet som tema i grunnskoleringen vil de tillitsvalgtes holdning trolig bli en annen../. Styrets korte presentasjon brukt på ATV-kurs i noen fylkeslag, følger vedlagt. 6. Verv Fra tid til annen er det spørsmål om hvilke verv i organisasjonen pensjonistmedlemmer kan ha. Verv etter hovedavtalen som er et resultat av stillingsinnehav ATV, HTV, GTV m.fl. er det ikke anledning for heltids pensjonister å ha. Vervet opphører når vedkommende ikke lenger er yrkesaktiv. Kombinasjonen av yrkesutøver og pensjonist er likevel mulig, med utgangspunkt i at en da har et tilsettingsforhold og er arbeidstaker i deltid. I reine organisasjonsverv, for eksempel leder, styremedlem, utvalgsmedlem m.fl., er pensjonistene valgbare. Det betyr at det ikke er noe i veien for at en pensjonist velges inn som representant i organisasjonens organer når vervet ikke er definert ut fra tilsettingsforhold og yrkesgruppe, selv om vi kanskje enda ikke har noen eksempler på det. En problemstilling dukker opp når et styre- eller representantskapsmedlem er valgt som representant for en arbeidsplasskategori og vedkommende blir pensjonist i valgperioden. Dvs. der valgkomiteen har satt sammen et kollegium, kanskje ut fra definerte gruppekriterier (geografi, arbeidsplass m.fl.). Det kan være f. eks. faste utvalg, styre på forskjellige nivå og representantskapet. Der det er valgt(e) eller oppnevnt(e) varamedlem(mer), er det neppe naturlig at vedkommende fortsetter i vervet. Problemstillingen er et organisasjonspolitisk spørsmål som bør avklares, om utgangspunktet er valgt vararepresentant i organet eller ikke. Styret for pensjonistene mener at en representant bør fortsette i vervet ut perioden der det ikke er en vararepresentant som kan ta over vervet. 7. Kontingent Landsmøtets vedtak i sak 4.1 sier bl.a. om yrkesaktive og om pensjonister: 1.1 Yrkesaktive og potensielt yrkesaktive medlemmer Yrkesaktive medlemmer betaler 1,35 % av brutto lønn. Med brutto lønn menes den lønnsytelsen som overføres til post 111-A i lønns- og trekkoppgaven, og som skriver seg fra arbeid innenfor Utdanningsforbundets innsatsområder. Medlemmer har ett års kontingentfritak fra 1. august, første år etter avsluttet grunnutdanning, eller direkte påfølgende heltids videreutdanning. Minstekontingent (minimumskontingent) for yrkesaktive og potensielt yrkesaktive medlemmer settes til kr 75 per måned. For medlemmer ved norske skoler i utlandet gjelder en kontingentsats på kr 150 per måned. Maksimalt kontingentbeløp tar utgangspunkt i høyeste minstelønn for lektor med opprykk i KSområdet.

6 Og videre: For fulltids alders- og uførepensjonister (varig uføretrygd) settes satsen til kr 35 per måned i Satsen indeksreguleres deretter i takt med endringen i folketrygdens grunnbeløp. Indeksering av satsen for 2011 bygger på endringen per 1. mai 2010, og tilsvarende reguleres beløpet for 2012 med den prosentuelle endringen per 1. mai Organisasjonen har ikke bestemmelser eller lagt noen prinsipper for fastsetting av kontingenten for medlemmer som både er yrkesaktive og pensjonister samtidig. Slike vil det bli flere av. Det er ikke nytt at medlemmer har delstilling, de betaler medlemskontingent ut fra vedtatt prosentsats av sin inntekt. Medlemskontingenten for yrkesaktive er en sikring for at medlemmer skal kunne få bistand i forskjellige saker som måtte dukke opp, og få øvrige medlemstilbud som organisasjonen kan gi. Det vil være like aktuelt for medlemmer i delstilling som i full stilling, og i kombinasjon som pensjonister like så. Spørsmålet blir da om yrkesaktive medlemmer som også er pensjonister, skal betale pensjonistkontingent, deler av den eller ikke i det hele. Et pensjonistkontingenttrekk for disse medlemmene vil ha mindre økonomisk betydning både for dem selv og organisasjonen. En slik dobbelt kontingentordning vil imidlertid bli administrativt kostbar. Det er derfor gode grunner til at disse medlemmene behandles som øvrige deltidstilsatte. Dersom de også er interessert i å delta i pensjonistarbeidet og motta tilbud, burde det være mulig å kode dem i medlemsregistret slik at de får mulighet til det. Informasjon De viktigste informasjonskanalene i pensjonistarbeidet har vært protokoller fra styremøter sentralt og på fylkesnivå samt møter/sammenkomster av organisasjonsmessig og sosial/kulturell art. Og i de fleste fylkeslag sender styret for pensjonistene ut årlige/halvårlige aktivitetsplaner til de pensjonistmedlemmene som ønsker å delta i organisasjonens forskjellige tilbud. (En utsortering er i en del tilfelle gjort med egne registre, men bør gjøres i det ordinære medlemsregisteret.) Utdanningsforbundets nettsider sentralt og på fylkesnivå er også etter hvert blitt viktig, men ikke alle fylkeslag har hatt slike oppslag for pensjonistene. Sentralt er protokollene fra styremøtene publisert på intranettet som for øvrige organer. Og kommunikasjonsseksjonen har stort sett fulgt opp anmodninger om å legge ut stoff, faste som mer dagsaktuelle oppslag på intranettet og på utdanningsforbundet.no. Pensjonistmedlemmer har etter omleggingen av de eksterne nettsidene meddelt at de finner det vanskelig å lete seg fram på nettet dvs. der pensjonister nå ligger under Andre. Utdanningsforbundet hadde en egen informasjonsbrosjyre for medlemmer som blir pensjonister, med informasjon om overgang til pensjon, pensjonsordninger og medlemstilbud, denne brosjyren er nå blitt foreldet. En ny og oppdatert brosjyre trengs i forbindelse med de tillitsvalgtes arbeid overfor blivende og nåværende pensjonistmedlemmer. Jf. tema 5 om skolering. Unio har egne brosjyrer i papir om pensjonsordningene, og både unio.no og utdanningsforbundet.no har en mengde stoff om de nye pensjonsbestemmelsene og tariffavtalene som del av disse. Den store feiden gjennom flere år har vært med redaksjonen av Utdanning. Styret for pensjonistene, andre pensjonistrepresentanter og en mengde pensjonistmedlemmer har gjentatte ganger framført ønsker om mer pensjonistrelatert stoff i medlemsbladet (papirutgaven), og helst en fast side. Pensjonistene er nest største medlemsgruppe i organisasjonen, og en har ment at det bl.a. er god grunn til kravet om mer stoff og synlighet i Utdanning. Dessuten er det en reell konkurranse med pensjonistorganisasjoner for øvrig, blader i papir og på nett. Styret for pensjonistene har hatt et stadig påtrykk fra medlemmene og tatt spørsmålet opp med redaktøren over år, en rekke ganger.

7 Senest nå i april 2011 med et rimelig positivt resultat. Styret har et innlegg i hvert 4. nummer under Rett på sak. Ordningen fortsetter, og styret skal bidra til tips og stoff for øvrig. Dessuten vil utdanningsnytt.no søke å bygge opp en idebank for pensjonistarbeidet med innspill fra organisasjonsleddene. Det er trolig også en mulighet til å få inn stoff fra tid til annen under vignetten Fra forbundet, kommunikasjonsseksjonens sider i medlemsbladet. Men pensjonistene, styreorganer og medlemmer i hele landet, må da være mer våken på å formidle tips og aktuelt mediestoff ikke referater til redaksjonen for at de skal kunne følge opp. Styrets vedtak i sak P 13/11, april: Saksnotatet justeres i tråd med styrets ønsker i møtet, bl.a. et tillegg der temaet informasjon tas opp til slutt i saksnotatet og noe mer utfyllende under punktet økonomi. Denne saken om organisasjonsutvikling for pensjonistene i Utdanningsforbundet oversendes dermed organisasjonsutvalget med de tilrådinger og vedlegg som ligger i saksframstillingen. Styrets leder redegjør for de forskjellige saksområdene i organisasjonsutvalgets møte.

Uttalelse om vedtektsforslag. Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet

Uttalelse om vedtektsforslag. Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet Uttalelse om vedtektsforslag Styret for pensjonistene i Utdanningsforbundet innkalte for pensjonistlederne i fylkeslagene og fylkesstyrekontaktene

Detaljer

Møte med lokallagsledere og hovedtillitssvalgte I Nordland. 2.mars 2016.

Møte med lokallagsledere og hovedtillitssvalgte I Nordland. 2.mars 2016. Møte med lokallagsledere og hovedtillitssvalgte I Nordland. 2.mars 2016. Tema: 1. Hva sier våre vedtekter om pensjonistarbeidet? 2. Organisering av arbeidet, sentralt, fylke, loklt 3. Litt om hva ATV og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P 4/2012 s. 1 av 9 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 27.09.2012 12/00077 +47 24142115

MØTEPROTOKOLL P 4/2012 s. 1 av 9 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 27.09.2012 12/00077 +47 24142115 MØTEPROTOKOLL P 4/2012 s. 1 av 9 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 27.09.2012 12/00077 +47 24142115 Møtedato/tidspunkt: onsdag 19. september 2012 kl. 11:00 16:00 Sted: Hausmannsgate 17,

Detaljer

REFERAT P 3/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 28.06.2013 13/00082 +47 24142120

REFERAT P 3/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 28.06.2013 13/00082 +47 24142120 REFERAT P 3/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 2.06.2013 13/0002 +47 24142120 - Møtedato/tidspunkt: mandag 17. juni 2013 kl. 11:00 mandag 17. juni 2013 kl. 16:00 Sted: Til stede:

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

PROTOKOLL P 2/12 s. 1 av 12 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 15.05.2012 12/00077 +47 24142115

PROTOKOLL P 2/12 s. 1 av 12 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 15.05.2012 12/00077 +47 24142115 PROTOKOLL P 2/12 s. 1 av 12 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 15.05.2012 12/00077 +47 24142115 Møtedato/tidspunkt: torsdag 3. mai 2012 kl. 11:00 torsdag 3. mai 2012 kl. 16:00 Sted: Til

Detaljer

REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421

REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421 - REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 15. til onsdag 16. september 2015 Sted: Til stede: H17 - Hurdal

Detaljer

Referatet er delt inn i tre deler; historikk, Utdanningsforbundet og pensjonister og pensjon (personlig økonomi).

Referatet er delt inn i tre deler; historikk, Utdanningsforbundet og pensjonister og pensjon (personlig økonomi). Referatet er delt inn i tre deler; historikk, Utdanningsforbundet og pensjonister og pensjon (personlig økonomi). 1. Litt historikk: Før (2001)fusjonen mellom Lærerlaget og Lærerforbundet hadde lokallagene

Detaljer

Odd Arne Strømnes, nestleder Liv Julie Haug Ingrid W. Jæger Torgeir Pettersen Olaf Baasland. Magne Rydland, sentralstyret

Odd Arne Strømnes, nestleder Liv Julie Haug Ingrid W. Jæger Torgeir Pettersen Olaf Baasland. Magne Rydland, sentralstyret PROTOKOLL P 6/12 s. 1 av 11 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 10.12.2012 12/00077 +47 24142115 Møtedato/tidspunkt: mandag 10. desember 2012 kl. 11:00 16:00 tirsdag 11. desember 2012 kl.

Detaljer

Handlingsplan for sentralt pensjonistråd i Utdanningsforbundet Er basert på Vi utdanner Norge og Strategisk Plan.

Handlingsplan for sentralt pensjonistråd i Utdanningsforbundet Er basert på Vi utdanner Norge og Strategisk Plan. Handlingsplan 2016 2019 for sentralt pensjonistråd i Utdanningsforbundet Er basert på Vi utdanner Norge og Strategisk Plan. Mål for styrets virksomhet i perioden: Styret skal motivere til lokal aktivitet,

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 10.04.2015 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30 fredag 23. januar 2015 kl. 15:00 Sted:

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

REFERAT PST 3/2015 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 05.08.2015 14/02569 +47 24142120

REFERAT PST 3/2015 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 05.08.2015 14/02569 +47 24142120 - REFERAT PST 3/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 05.08.2015 14/02569 +4 24142120 Møtedato/tidspunkt: mandag 22. juni 2015 kl. 09:00 til kl. 12:00 Sted: Til stede: Hotell

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet betyr at du har en av

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

REFERAT PST 2/16 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 2/16 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 2/16 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.04.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: mandag 18. april kl. 11:00 til tirsdag 19. april kl. 13:00. Sted: Til

Detaljer

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12 Vedtekter for Delta (Vedtatt av KFOs landsmøte 2000, og siste gang endret av KFOs representantskap på møte 21. 23. november 2006. Redaksjonell endring av navn på representantskapsmøtet 20.11.2007) 1.1

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING

KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 LM-SAK 4.1/15 KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING Sentralstyrets innstilling til vedtak: 4.1.1 Kontingentordninger 4.1.1.1

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM

HANDLINGSPROGRAM 1 TRYGGHET OG VERDIGHET MED TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND HANDLINGSPROGRAM 2017-2019 1. Målsettingen med handlingsprogrammet Telepensjonistenes Landsforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig

Detaljer

REFERAT PST 2/2015 s. 1 av 18 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 14.04.2015 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2015 s. 1 av 18 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 14.04.2015 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2015 s. 1 av 18 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 14.04.2015 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 9. april 2015 kl. 11:30 fredag 10. april 2015 kl. 15:00 Sted:

Detaljer

Fagforbundet for aldersog uførepensjonister

Fagforbundet for aldersog uførepensjonister Fagforbundet for aldersog uførepensjonister 2 Medlemskap etter en yrkesaktiv karriere Fagforbundet takker for at du fortsatt ønsker å stå som medlem etter endt yrkesaktiv karriere. Samtidig vil vi få lov

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 3. mars kl. 11:00 til fredag 4. mars 2016 kl. 15:00 Sted: Til

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +47 241421

MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +47 241421 MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +4 241421 Møtedato/tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 kl. 09:00 mandag 16. juni 2014 kl. 12:00 Sted:

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Endringer i forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner - felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag

Detaljer

REFERAT PST 6/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 6/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 6/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.11.2017 17/00112 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 24. kl. 11:00 til onsdag 25. oktober 2017 kl. 15:00 Sted: Til

Detaljer

Retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg

Retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg Retningslinjer, Utdanningsforbundet November 2008 Retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg Det gis her en oversikt over gjeldende nominasjonsprosedyrer foran landsmøtevalg, mht. tidsfrister,

Detaljer

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Til lokallagsleder Rundskriv L 04-2015 Oslo 5. mars 2015 Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Hvert år tilbakeføres en del av medlemskontingenten som er overfører til NKF sentralt, tilbake til

Detaljer

Vedtekter for Framfylkingen

Vedtekter for Framfylkingen Vedtekter for Framfylkingen Vedtatt på det 17.ordinære landsmøte På Ringsaker 19.-21. juni 2015 1 FORMÅL Organisasjonens formelle navn er Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon. Vi ser det som

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

VEDTEKTSENDRINGER. 3.3.1. Tema 1: Pensjonistenes rettigheter LM-SAK 3.3/12. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 3.3.1. Tema 1: Pensjonistenes rettigheter LM-SAK 3.3/12. Saksutredning 1 2 LM-SAK 3.3/12 VEDTEKTSENDRINGER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Saksutredning 3.3.1. Tema 1: Pensjonistenes rettigheter Innledningsvis vil sentralstyret opplyse om at

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

REFERAT PST 5/2014 s. 1 av 14 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 5/2014 s. 1 av 14 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 5/2014 s. 1 av 14 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 01.12.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: mandag 17. november 2014 kl. 13:00 mandag 17. november 2014 kl. 17:00

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet 1 2 Gratulerer som ny lokallagsleder! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Retningslinjer, Utdanningsforbundet Januar 2012 Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Definisjoner Utdanningsforbundet har to slags tillitsvalgte; organisasjonstillitsvalgt

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser Fastsatt av Miljøverndepartementet XX 2011 med hjemmel i Stortingets årlige bevilgningsvedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

Odd Arne Strømnes, nestleder Liv Julie Haug Ingrid W Jæger Torgeir Pettersen Odd Edvard Torp Olaf Baasland, varamedlem

Odd Arne Strømnes, nestleder Liv Julie Haug Ingrid W Jæger Torgeir Pettersen Odd Edvard Torp Olaf Baasland, varamedlem Protokoll P 3/2012 s. 1 av 11 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 06.07.2012 12/00077 +47 24142115 Møtedato/tidspunkt: søndag 10. juni 2012 kl. 18:00 19:00 mandag 11. juni 2012 kl. 09:00

Detaljer

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder:

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder: Retningslinjer, Utdanningsforbundet August 2014 Retningslinjer for forslags- og nominasjonsprosedyre forut for landsmøtevalg Retningslinjer hjemlet i vedtektene - revidert jf. behandling i SST 20. august

Detaljer

Sak 13/15 Vedtektsendringer

Sak 13/15 Vedtektsendringer Sak 13/15 Vedtektsendringer 20. mars: Innledning og debatt på landsmøtet 22. mars: Votering på landsmøtet Sak 13/15 Vedtektsendringer I) Saksframstilling til landsmøtet Innenfor fristen for innsending

Detaljer

PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2012 12/00077 +47 24142115

PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2012 12/00077 +47 24142115 PROTOKOLL P 1/ s. 1 av Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.20 /00077 +47 24142115 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 23. februar 20 kl. 11:00 16:30 Sted: Til stede: Hausmannsgate 17, Oslo

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret 737 Innhold Vedtekter... 740 Vedtekter for Arbeiderpartiet - 5 Kommunepartiene... 740 351... 740 Suldal Arbeiderparti

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

POSTENS PENSJONISTFORBUND

POSTENS PENSJONISTFORBUND POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2015 2018 1 POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2015 2018 Overordnet mål er fastsatt i Postens Pensjonistforbunds

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P 2/13 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

MØTEPROTOKOLL P 2/13 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / MØTEPROTOKOLL P 2/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 11.04.2013 13/00082 +47 24142120 Møtedato/tidspunkt: onsdag 10. april 2013 kl. 11:30 onsdag 10. april 2013 kl. 16:00 Sted:

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet

Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet Hvordan drive pensjonistarbeid lokalt Informasjon, råd og veiledning Deltakere fra landskonferansen for pensjonister 2015 omtanke solidaritet

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

REFERAT PST 3/2016 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 3/2016 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 3/2016 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 03.06.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 26. mai kl. 11:00 til fredag 27. mai 2016 kl. 14:00 Sted: Til

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Skoleringsplan. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012

Skoleringsplan. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Fra sentralt: Tillitsvalgtopplæringen er en prioritert oppgave i Utdanningsforbundet. Det er fem overordnede mål med opplæringen: Tillitsvalgtopplæringen

Detaljer

POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2009 2012

POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2009 2012 1 POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2009 2012 2 Forbundets formålsparagraf legger føringen for hvilke mål som skal nedfelles i handlingsplanen. Formålsparagrafen er gjengitt

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

REFERAT PST 2/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 2/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 2/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 24.04.2017 17/00112 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 4. april 2017 kl. 11.00 til onsdag 5. april 2017 kl. 15:00

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag www.human.no VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund FELLESVEDTEKTER for fylkeslag FELLESVEDTEKTER for lokallag Revidert mai 2008 V.nr. 0728 a innhold Vedtekter s. 4 Fellesvedtekter for fylkeslag s. 7 Fellesvedtekter

Detaljer

Veien til innflytelse

Veien til innflytelse Norsk Lektorlags organisering, vedtekter, retningslinjer Grunnkurs for lokale tillitsvalgte 15.09.2016 Generalsekretær Otto Kristiansen Veien til innflytelse Hvorfor fagforeningsmedlemskap? Høy organisasjonsprosent

Detaljer

Avtale av AVTALE OM MEDBESTEMMELSE I FORBINDELSE MED SAMMENSLÅING AV HELSE ØST RHF OG HELSE SØR RHF OG ETABLERING AV HELSE SØR-ØST RHF

Avtale av AVTALE OM MEDBESTEMMELSE I FORBINDELSE MED SAMMENSLÅING AV HELSE ØST RHF OG HELSE SØR RHF OG ETABLERING AV HELSE SØR-ØST RHF 1 Avtale av 16.02.2007 AVTALE OM MEDBESTEMMELSE I FORBINDELSE MED SAMMENSLÅING AV HELSE ØST RHF OG HELSE SØR RHF OG ETABLERING AV HELSE SØR-ØST RHF Del I - Omfang 1. Bakgrunn Avtalen er inngått med grunnlag

Detaljer

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv.

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv. Prop. 139 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

«Trygdeoppgjøret» 2012

«Trygdeoppgjøret» 2012 Unios notatserie nr. 3/2012 «Trygdeoppgjøret» 2012 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 16. mai 2012 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon: 22

Detaljer

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Fordelingsutvalget Dagens temaer: 1) 2) Endring i søknadsskjemaene 3) Endringer i revisors særattestasjon 4) Spørsmål? 1 Forskriften trer i kraft

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 88 (2008 2009) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Tariffoppgjøret Høring

Tariffoppgjøret Høring Fylkesinfo 22/2011 Vår dato Avdeling Vår referanse 6.9.2011 Seksjon for forhandling 11/00995-1 Vår saksbehandler Else Torhild Myhre Arkivkode Fylkeslagene Tariffoppgjøret 2012 - Høring Tariffhøringen gjennomføres

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Sør-Østs handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt 22.01.2011 Endringer 2012 Lokale endringer 04.03.2014 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS, heretter kalt NKOA, er et distriktsledd av Norges

Detaljer

Medlemsutvikling 2015

Medlemsutvikling 2015 Saksframlegg Sentralstyret Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: 16.02.2016 14/00230-5 Kirsti Renate Sommerdal Medlemsutvikling 2015 Sammendrag: Sentralstyret får i denne orienteringssaken forelagt

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Ny som lokallagsleder

Ny som lokallagsleder Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Gratulerer! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke ditt første tillitsverv. Du

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig. Som medlemmer kan opptas:

3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig. Som medlemmer kan opptas: 1 Navn Fotterapeutforbundet 2 Formål Fotterapeutforbundet er en partipolitisk uavhengig, faglig yrkesorganisasjon innen Delta, hvis formål er å arbeide for medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Detaljer

REFERAT PST 5/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 5/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 5/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 13.10.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 6. oktober kl. 11:00 til fredag 7. oktober 2016 kl. 14:00 Sted:

Detaljer

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.4/15 ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.4.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak: Organisasjonen

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV BEREGNING AV KONTINGENT TIL NFF OG REGLER FOR NEDSATT KONTINGENT

FORSLAG TIL ENDRING AV BEREGNING AV KONTINGENT TIL NFF OG REGLER FOR NEDSATT KONTINGENT SAK 4.3 Fra: Sentralstyret FORSLAG TIL ENDRING AV BEREGNING AV KONTINGENT TIL NFF OG REGLER FOR NEDSATT KONTINGENT Sentralstyret foreslår endringer og tillegg i Beregning av kontingent i NFF og Regler

Detaljer