WebGIS avløp slik kommer du i gang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WebGIS avløp slik kommer du i gang"

Transkript

1 WebGIS avløp slik kommer du i gang

2 Innhold 1. Hva er WebGIS avløp Skjermbildet Anleggsdata i datavinduet Driftsdata i datavinduet Resultater i datavinduet Oppstart og innstillinger

3 1. Hva er WebGIS avløp WebGIS avløp er et forvaltningsverktøy for kommunenes registrering, drift og overvåkning av avløpsløsninger i spredt bebygde strøk. Avløp fra spredt bebyggelse er i mange områder en alvorlig kilde til forurensning av bekker og mindre vassdrag. Mange kommuner ser utfordringen og tar ansvar for å rydde opp i private avløpsanlegg. Bioforsk Jord og miljø (tidligere Jordforsk) har på oppdrag fra SFT utviklet avløpsmodellen GIS i avløp som et verktøy i dette arbeidet. Denne finnes nå også som en internettløsning, WebGIS avløp. WebGIS avløp er altså et internettbasert kartprogram og modell for avløp i spredt bebyggelse. Systemet beregner renseeffekt og utslipp fra renseanlegg, utslipp til resipienter og påvirkningen på miljøet. Det kan derfor tas i bruk som et sentralt hjelpemiddel i kommunens administrative oppgaver, ved prioritering av tiltak og planlegging av nye anlegg. Modellen omfatter også de naturbaserte renseløsningene fra NAT-programmet. Kartutsnitt fra WebGIS avløp. Vi ser markslag, vassdrag, veger,bygninger og ulike typer renseanlegg Programmet WebGIS avløp brukes til å: registrere renseanlegg med geografisk plassering lagre data om belastning, anleggstype, resipient i en omfattende egenskapsdatabase beregne renseeffekt i anleggg og i terreng, utslippsmengde mm. beregne samlet avrenning til resipient lagre administrative data ifm utslippsøknad lagre driftsdata om slamtømming og hendelser koble til bildearkiv produsere rapporter, statistikk, tabeller og diagrammer gi utskrift av kart i valgfri målestokk Systemet bygger på kartprogrammet Map Server (open source) med programmer for modellberegninger utviklet ved Bioforsk Jord og miljø. Som kartgrunnlag kan benyttes topografisk kart og ulike temakart. Data om avløpsanlegg innenfor kartet legges inn interaktivt i databasen og brukeren av programmet vil hele tiden se beliggenheten av anleggene og anleggstyper vist ved ulike symboler. Målestokken er valgfri. Modellen beregner deretter forventet utslipp fra anleggene til resipienter i området. Registrering av anlegg - 3 -

4 Brukeren kan legge inn renseanlegg på kartet og registrere egenskaper for disse direkte i skjermbildet. Anlegget kobles automatisk til riktig resipient og eiendom. Hvis kommunen allerede har anleggsdata i en annen database, er det enkelt å importere disse og plassere dem på kartet. Beregning og analyse Modellen beregner rensegrad i avløpsanlegg og i terreng. Rensegrad for fosfor, nitrogen og organisk stoff avhenger av data om belastning (pe.), anleggstype, alder og dimensjonering. På grunnlag av belastning og renseeffekt beregnes forventet utslipp til resipienten og miljøindeks (vektet forurensningsindikator) for anlegget. Systemet modellerer utslipp fra hvert anlegg og fra alle anlegg i delnedbørfeltet. Rapporter Det er utarbeidet en rekke standardrapporter, blant annet renseanlegg og belastning pr resipient renseanlegg og utslipp for hele kommunen renseanlegg pr anleggstype hytteanlegg tømmeliste og tømmekart for slamtømming godkjente anlegg anlegg pr tiltaksklasse oppfølging av slamtømming og anleggskontroll Maskinkrav Systemet er utviklet for MS Internet Explorer. Brukeren behøver ikke å installere egen programvare, for systemet kjøres i sin helhet på Bioforsks webgis-server. Det er en fordel å ha bredbånds-forbindelse til internett. Innføring og tilpasning av systemet Bioforsk vil gi faglig og teknisk bistand ved oppstart av systemet. Dette vil bl.a. omfatte opplæring i bruk av modellen og rutinene for innsamling av anleggsdata i felt. Systemet benytter vanlige digitale kartdata (shapefiler) og er også tilrettelagt for nettbaserte karttjenester (WMS) fra Geovekst. Det er også mulig å knytte opp WMS-tjenester fra kommunens egen kartdatabase etter behov

5 2. Skjermbildet Arbeidsvinduet i WebGIS avløp består av fire deler: menyvinduet til venstre knapperaden øverst kartvinduet i midten datavinduet til høyre 3.1. Kartvinduet Kartvinduet ligger midt i skjermen. Det viser kart over kommunen. Ved oppstart vises et grovt oversiktskart. Flere kartfigurer kommer frem etterhvert som du haker av temaer og zoomer innover i kartet. Enkelte temaer vises bare ved bestemte målestokker. F.eks. må du zoome ganske langt inn før du ser eiendomsgrensene med GnrBnr

6 3.2 Menyvinduet Til venstre for kartet ligger menyvinduet. Hak av de karttemaene som du ønsker å se. Hvis du har egne karttemaer, kan disse legges inn i listen etter nærmere avtale. Nederst i vinduet finner du fem rullefelter for å søke etter anlegg/ eiendom/ adresse. Når du velger i en av listene, vil kartet posisjonere seg til riktig sted. Søk anlegg: - Eier: Velg eier fra listen. Kartet vil plassere seg på valgt anlegg, og data om anlegget vises i datavinduet til høyre. - Anleggsnummer: Du kan også velge et bestemt anleggsnummer. Kartet vil plassere seg på valgt anlegg, og data om anlegget vises i datavinduet til høyre. - Gnr (for eiendommer som har anlegg): Velg Gnr/Bnr/Fnr fra listen. Kartet vil plassere seg på riktig anlegg, og data om anlegget vises i datavinduet til høyre. Eiendomslisten kan være ganske lang. For å korte den ned, kan du først fylle inn et gårdsnummer i det blanke feltet rett bak Gnr. - Anl.adresse: Velg gateadresse fra listen. Kartet vil plassere seg på valgt anlegg, og data om anlegget vises i datavinduet til høyre. Søk eiendom: - Gnr (for alle eiendommer i kommunen): Velg Gnr/Bnr/Fnr fra listen. Kartet vil plassere seg på riktig eiendom. Eiendomslisten kan være ganske lang. For å korte den ned, kan du først fylle inn et gårdsnummer i det blanke feltet rett bak Gnr

7 3.3 Knapperaden ligger øverst i vinduet. Her finner du knapper for da vanlig funksjonene. Markøren endres til et? Tegn en firkant rundt et anlegg. Data vises i datavinduet til høyre. Markøren endres til et trådkors. Klikk i kartet for å legge inn et nytt anlegg, se beskrivelse i eget kapittel Markøren endres til et kryss.trekk i kartet for å flytte det opp/ned eller til siden Tegn en firkant i kartet for å zoome inn Kartet zoomer litt ut Kartet zoomer ut slik at du ser hele kommunen Tilbake til forrige vindu Klikk på ordet Rapporter for å hente frem rapportoversikt. Dette er beskrevet i eget kapittel. Klikk på printer-symbolet for å få en utskrift av kartvinduet Klikk på startpunkt og sluttpunkt. Avslutt med dobbeltklikk. Avstanden i meter kan avleses på statuslinjen nederst. Henter frem hjelp-menyen i høyre vindu - 7 -

8 3.4 Datavinduet Til høyre på skjermen ligger datavinduet. Her finner du data om anlegget. Øverst i vinduet kan du velge mellom tre typer data: Se detaljer: viser data om eier, eiendom og anleggets renseegenskaper. Nærmere detaljer om de enkelte data er beskrevet i kapitlet om anleggsdata. Se driftsdata: viser data om driften av anlegget, inkl. merknader og en del skjemaer for blant annet - behandling av utslippssøknad - kontroll/inspeksjon og - slamtømming. Disse er nærmere beskrevet i kapitlet om skjemaer. Se resultater: her finner du rensedata og utslippsberegninger fra avløpsmodellen

9 3. Anleggsdata i datavinduet Anleggsdata vises i datavinduet til høyre på skjermen når du klikker på Se detaljer. Dette er hovedvinduet for anleggsdata. Her finner du data om eier, eiendom, resipient, anleggets egenskaper og belastning. Anleggsnr Fortløpende nummerering av anleggene Anl. navn Navnet på eiendommen hvis det er kjent Anl. adresse Gateadresse for eiendommen Kommune Kommunens navn Eier Eiers eller festers navn, kan evt oppdateres fra GAB Adresse Eiers adresse, kan evt oppdateres fra GAB Poststed Eiers poststed, kan evt oppdateres fra GAB Postnr Eiers postnr, kan evt oppdateres fra GAB Gnr Eiendommens gårdsnummer, hentes fra eiendomskart Bnr Eiendommens bruksnummer, hentes fra eiendomskart Anleggstype Anleggets renseløsning, se beskrivelse i vedlegg 1 Anl. år Anleggets byggeår Dim (pe) Anleggets dimensjonering, personekvivalenter Status Kan brukes for å angi at et anlegg er ute av drift Resipient Resipient som mottar utslipp fra anlegget Avstand res Avstand til resipient langs strømningsvei for utslippet Drensrør, kummer etc regnes som en forlengelse av resipienten Jordrensefaktor Renseevne i terrenget fra anlegg til resipient. Se spesifikasjon i vedlegg 2. Ant. husstander Antall husstander Ant. Pe Antall personekvivalenter. Hvis denne ikke oppgis, vil modellen beregne belastning på grunnlag av antall husstander Bygningstype Bygningstype, f.eks. bolig eller hytte Brukstid hytte Fylles ut for hytter antall mnd pr år Tiltaksklasse Kan brukes for å klassifisere anlegget mhp tiltak - 9 -

10 4. Driftsdata i datavinduet Driftsdata vises i datavinduet til høyre på skjermen når du klikker på Se driftsdata. Dette vinduet viser data om drift og oppfølging av anlegget. Her ligger også lenkene til skjemaer og bildearkiv. Nederst finner du en lenke for å flytte anlegget. Ant. kamre Antall kamre i anlegget Volum Volum i m 3 Tømmerute Kommunens kode for tømmrute Avstand veg Avstand til bilveg, meter Kvalitet 1-5 Bakteriefunn Ja/Nei Antall grøfter For infiltrasjonsanlegg Grøftelengde Samlet grøftelengde i meter Støtbelaster J/N Vannoppstuving Ja/Nei Vannutslag Ja/Nei Type registrering F.eks. Befaring, Kartlegging Registrert av Initialer Registrerings-dato Dag, mnd, år Hent bilder for dette Lenke til oppslag i bildearkiv anlegget Gå til bildearkiv Lenke til innlogging/ innlasting i bildearkiv Merknader Fritekstfelt Søknad om utslippstillatelse Skjema/ sjekkliste for behandling av utslippssøknad. Se egen beskrivelse nedenfor. Tømmerapport fra slamkjører Inspeksjonsrapport Last opp GPS-punkter Flytt anlegg Skjema for registrering av tømmeliste. Se egen beskrivelse nedenfor. Skjema for registrering av resultater fra anleggsinspeksjon. Se egen beskrivelse nedenfor. Legg inn fil med koordinater fra GPS. Flytt anlegget til ny plassering

11 5. Resultater i datavinduet Resultater fra beregningene vises i datavinduet til høyre på skjermen når du klikker på Se resultater. Dette vinduet viser data om rensegrader og stoffmengder inn og ut av anlegget og utslipp til resipient. Inn-verdiene viser stoffmengde som tilføres anlegget. De er beregnet på grunnlag av belastningen på anlegget (Antall personer, antall husstander, brukstid for hytter). Ut-verdiene viser ustlippet ved anlegget. De er beregnet på grunnlag av anleggets type og renseegenskaper. Utslipp til resipient inkluderer også beregnet rensing i terrenget på vei fra anlegg til resipient for en del anleggstyper Rensegrad angir rensing i anlegget Total rensegrad angir rensing i anlegget + evt etterfølgende rensing i terreng Rensegrad TOC (%) Rensegrad P (%) Rensegrad N (%) Vannmengde Miljøindeks Inn P (kg/år) Inn N (kg/år) Inn TOC (kg/år) Ut P (kg/år) Ut N (kg/år) Ut TOC (kg/år) P til resipient (kg/år) N til resipient (kg/år) TOC til resipient (kg/år) Total rensegrad P (%) Total rensegrad N (%) Total rensegrad TOC (%) Anleggets rensegrad for totalt organisk karbon (TOC) Anleggets rensegrad for fosfor (P) Anleggets rensegrad for nitrogen (N) Vannmengde gjennom anlegget (liter/år) Indikator på anleggets miljøbelastning. Beregnes som en vektet sum av P, N og TOC. Varierer mellom 0 og 100. Høy verdi angir høy miljøbelastning. Mengde P som tilføres anlegget Mengde N som tilføres anlegget Mengde TOC som tilføres anlegget Mengde P som slippes ut av anlegget Mengde N som slippes ut av anlegget Mengde TOC som slippes ut av anlegget Mengde P som når frem til resipienten Mengde N som når frem til resipienten Mengde TOC som når frem til resipienten Andel P som totalt holdes tilbake ved rensing i anlegg eller terreng Andel N som totalt holdes tilbake ved rensing i anlegg eller terreng Andel TOC som totalt holdes tilbake ved rensing i anlegg eller terreng

12 6. Oppstart og innstillinger WebGIS avløp er en ekte web-applikasjon, som startes ved å åpne Internet Explorer og gå til oppgitt adresse. I påloggingsbildet oppgir du brukernavn og passord. Du kommer nå til arbeidsvinduet, som er beskrevet i neste kapittel. Ved første gangs pålogging setter du et par innstillinger i Internet Explorer: - Vis statuslinje For å kunne avlese målestokk og avstander, velger du Vis/statuslinje på toppmenyen. For nyere utgaver av Internet Explorer må du også legge inn WebGIS-serveren som klarert område - Popupvinduer WebGIS avløp bruker popup-vinduer. Hvis disse er blokkert på din maskin, må du åpne for popupvinduer fra området webgis.no. Hvis PCen din har installert Google toolbar er det ofte tilstrekkelig å bare klikke på knappen popups blocked og angi at den skal godta popups fra dette webområdet. Alternativt kan du gjøre følgende: - velg Verktøy/ popup blokkering - velg innstillinger for popup-blokkering - i listen over lovlige webområder taster du inn *.webgis.no

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden 15.07.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Åpne data, og hvem kan se hvilken informasjon... 4 Oversikt over fanene i Askeladden... 4 Lokalitet...

Detaljer

Brukerveiledning for Feiemodul

Brukerveiledning for Feiemodul Brukerveiledning for Feiemodul Litt om oppbygningen av feiemodulen Brukerveiledning for feiemodulen v.3 1-2 2013 Datamann AS Brukerveiledning for feiemodulen v.3 Litt om oppbygningen av feiemodulen Innhold

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

Temakart Rogaland Hjelpedokument

Temakart Rogaland Hjelpedokument Temakart Rogaland Hjelpedokument Temakartportal-prosjektetet et samarbeidsprosjekt innen Norge digitalt i Rogaland. Det er i dag 27 parter som deltar i samarbeidet, blant annet Fylkesmannen i Rogaland,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS BRUKERVEILEDNING 2012 Datamann AS Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen Brukerveiledning for tilsynsmodul 2-2 2012 Datamann AS Brukerveiledning for tilsynsmodul Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen

Detaljer

Brukerveiledning 21.08.2012 1

Brukerveiledning 21.08.2012 1 Brukerveiledning 21.08.2012 1 Innhold Portalsiden www.allma.no... 3 Starte Allma Eiendom... 3 Allma Eiendom oversikt oppbygging og funksjoner... 4 Velge karttyper og sette målestokk... 5 Lage bokmerker...

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

ISY WinMap WebInnsyn. Videregående kurs. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

ISY WinMap WebInnsyn. Videregående kurs. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com ISY WinMap WebInnsyn Videregående kurs Vi skal se på : * AVANSERTE SØK : -Matrikkelsøk, nabolister -Søk i ulike kartbaser -Søk i folkeregisteret *LGIS * TEGNING -Tegning av objekttyper -Import/eksport

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Brukerveiledning Kart i RMP

Brukerveiledning Kart i RMP Brukerveiledning Kart i RMP Du kommer inn i kartet fra skjemaet i Altinn eller estil. Her finner du: Veiledning Kartlagsliste Nedtrekksmenyer Verktøylinje Denne veiledningen omfatter: 1) Hvordan registrere

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune

Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune En veiledning for kommunale saksbehandlere, nøytrale fagkyndige, prosjekterende og utførende DETALJERT INNHOLD 1 OM EKSISTERENDE AVLØPSLØSNINGER...

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Brukerhåndbok v.20.04.2013

Brukerhåndbok v.20.04.2013 Brukerhåndbok v.20.04.2013 Innholdsfortegnelse Brukerhåndbok... 1 Introduksjon... 5 Systemkrav... 5 Registrering... 6 Komme i gang... 6 Brukergrensesnitt (og hvordan bevege seg i systemet)... 6 Innlogging...

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning

Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer