Rådmannens innstilling:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens innstilling:"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 14/ Arkivnr.: M41 Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset 23/136 Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra bestemmelse om forbud mot tett tank for hytte Hjemmel: Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg Rådmannens innstilling: Klagen tas delvis til følge. I medhold av 4.3 i Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Lunner kommune gis det unntak fra bestemmelsen om forbud mot bruk av tett tank for svartvann på hytte. Begrunnelsen for å innvilge unntak fra bestemmelsen om tett tank i dette tilfellet, er at situasjonen er spesiell siden det er snakk om rehabilitering av et eldre, lovlig etablert anlegg og det er svært vanskelige grunnforhold og svært begrenset plass på tomta. Gråvannsanlegget på eiendommen fungerer ikke etter hensikten lenger og dette må rehabiliteres. Det gis ikke tillatelse til at gråvannet ledes til tett tank og det må prosjekteres et separat gråvannsanlegg. Hvis det viser seg at det er for liten plass til et gråvannsanlegg dimensjonert for boligbruk, gis det dispensasjon slik at det kan bygges et gråvannsanlegg dimensjonert for hyttebruk. Nedsetting av tett tank og etablering av gråvannsanlegg er søknadspliktig og administrasjonen gis fullmakt til å behandle søknad om etablering av tett tank og gråvannsanlegg. Vedtaket kan påklages i henhold til forskrift om begrensning av forurensning 12-15, jf Forvaltningslovens kap. IV. En eventuell klage må fremsettes skriftlig til Lunner kommune innen 3 tre uker fra underretning om vedtaket. Lunner kommune ønsker å opplyse om at tiltaket kan gis oppsettende virkning jf forvaltningsloven 42, og at eventuelle saksomkostninger kan bli tilkjent dekning jf forvaltningsloven 36. Side 1 av 7

2 Sammendrag: Formannskapet vedtok i møte , sak 90/14 avslag på søknad om dispensasjon for bruk av tett tank for avløpsvann på hytte. Tiltakshaver har påklaget vedtaket og det er vurdert slik at forholdene på denne hytteeiendommen er så spesielle at det anbefales at vedtaket gjøres om slik at klager får delvis medhold ved at det gis unntak fra Lokal forskrift slik at svartvann kan føres til ny tett tank og at det må søkes om og etableres eget gråvannsanlegg. Saksutredning: 1. FAKTA: 1.1 Bakgrunn Lunner kommune mottok den søknad om dispensasjon for bruk av tett tank for avløp fra hytte. Det er en eldre tett tank på eiendommen fra før som det er lekkasje fra og tiltakshaver ønsker å bytte ut den gamle tanken med en ny tett tank for å forhindre forurensning. Rørlegger har vært på stedet for å vurdere alternative løsninger til tett tank siden tett tank for hytter ikke er en løsning som er tillatt i følge Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Lunner kommune. Rørleggeren meddelte muntlig til tiltakshaver at det var vanskelig å få til noen annen løsning enn tett tank på eiendommen pga at det var sparsomt med løsmasser, nærhet til drikkevannsbrønn og myrlendt område. Fritidseiendommen ligger i området sør for Myllavegen ved innsjøen Kalrasen utenfor byggeforbudsona til innsjøen. Eiendommen er avsatt til fritidsformål og er markert med rød pil på kartutsnittet under. Formannskapet vedtok i sak 90/14 i møte den å avslå søknad om dispensasjon for bruk av tett tank på hytte på fritidseiendommen 23/136 som erstatning for eldre tett tank. Ordlyden i vedtaket var som følger: Det gis ikke tillatelse til å benytte tett tank som avløpsløsning for alt avløpsvann på fritidseiendommen 23/136 som erstatning for eldre tett tank. Avslaget begrunnes med at en ikke kan se at det på en fritidseiendom som denne er særlige grunner for å tillate tett tank som unntak fra Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Lunner kommune. Side 2 av 7

3 Vedtaket ble påklaget fra tiltakshavers side ved varsel pr telefon om at de kom til å klage innen klagefristens utløp og kommunen mottok formell klage vedlagt dokumentasjon fra fagkyndig den Utslipp til tett tank er en løsning som ikke tillates for fritidsbebyggelse i følge Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Lunner kommune vedtatt og vedtatt endret Følgende tekst står i Lokal forskrift: Tillatte renseløsninger i prioritert rekkefølge: 4.1 Sone 1 I prioritert rekkefølge tillates etter denne forskrift følgende renseanlegg benyttet: Ny boligbebyggelse: 1) Slamavskilling med påfølgende infiltrasjon i grunnen. 2) Slamavskilling og jordhauginfiltrasjon. 3) Våtmarksfilter. 4) Minirenseanlegg For våtmarksfilter må det benyttes filtermedier med høy bindingsevne for løst fosfor, i henhold til VA/Miljøblad nr. 49. Eksisterende boligbebyggelse: Avløpsløsninger tillates i prioritert rekkefølge, som for "Ny boligbebyggelse". I tillegg aksepteres tett tank for svartvann som prioritet nr 5. Alarm for høy vannstand skal være montert. Volum på tanken skal være minst 6m³. Ny og eksisterende fritidsbebyggelse: 1) Slamavskilling med påfølgende infiltrasjon i grunnen. 2) Slamavskilling og jordhauginfiltrasjon. Avløpsfrie toalettløsninger: I kombinasjon med godkjent løsning for gråvann tillates biologisk toalett benyttet for all bolig- og fritidsbebyggelse Unntak Kommunen kan tillate andre tekniske renseløsninger enn beskrevet i 4.1 og 4.2. Kapittel 12 (også 12-7 t.o.m 12-13) i forurensingsforskriften legges til grunn ved behandling av søknader om unntak. I kommentarer til ovennevnte forskrift står følgende: «Unntaksbestemmelsen i 4.3 gjelder helt spesielle tilfeller eller ved nye tekniske renseløsninger på markedet. Eksempelvis vil ikke en søknad om tett tank for hytte komme inn under bestemmelsen om unntak. Under betegnelsen tett tank inngår også vakuumtoalett der avløpet går til tett tank som må tømmes av tømmebil.» 1.2 Klagen Klagen er vedlagt saken i sin helhet. Hovedpunktene i klagen gjengis under: Tiltakshaver viser til at de tidligere har fått forsikringer om at eventuelle renseanlegg og nye bestemmelser ikke gjelder for hytter bygd i 1972 eller tidligere. De sier at det i 1969 ble boret etter vann og installert vannklosett på hytta og de viser til at det ikke var søknadspliktig og derved en helt lovlig installasjon. De mener det er helt urimelig, meningsløst og dypt urettferdig at noen skal kunne frata dem muligheten til å ha innlagt vann når de har hatt dette lovlig innlagt i 43 år. De mener at dette vil forringe verdien av hytta i vesentlig grad. Tiltakshaver synes det er urimelig at det ikke differensieres når det gjelder renseanlegg og evt tette tanker mellom en gammel, enkel hytte og nye hytter i luksusklasse. Tiltakshaver synes det er helt urimelig og veldig urettferdig at for å få til en lovlig løsning for svartvann og gråvann fra deres enkle hytte, skal måtte bruke omtrent det de har av sparepenger for å tilfredstille kommunens krav. Hytta vil også synke i verdi om de må bytte ut vannklosett med en annen løsning. Hvis de skal installere biodo e.l, må de bygge ut hytta for å få plass til dette. Side 3 av 7

4 Videre påpeker tiltakshaver at hytta brukes lite (maks 4-5 helger i året). De mener prisen på et renseanlegg i størrelsesorden ,- for den lille mengden vann som slippes ut, virker urimelig. Et minirenseanlegg er avhengig av et jevnt tilsig med vann for å fungere optimalt, noe de mener ikke vil være tilfellet her da hytta brukes lite. Den lukkede tanken som er på eiendommen i dag er på 3,5 m 3 og ble tømt én gang i året. En lukket tank på 9 m 3 (som de nå tenker å benytte), vil etter all sannsynlighet måtte tømmes i høyden hvert tredje år, så en voldsom belastning i forhold til frakting til renseanlegg kan det ikke være snakk om, mener tiltakshaver. Uttalelse fra fagkyndig Carsten Blekkerud vedlagt klagen: Det foreligger en skriftlig befaringsrapport med vurdering av avløpsløsning fra fagkyndig C. Blekkerud datert : Tiltakshaver har oppdaget at eksisterende tett tank for svartvann ikke lenger er tett. Det er derfor ønskelig å rette opp feilen enten ved å skifte ut eksisterende tank med en ny, eller forsøke å tette lekkasjen i kummen. Tanken på 3,5 m 3 ble satt ned i forbindelse med bygging av hytta i 1969/1970. Det ble borret etter vann på 40m dybde rett ved siden av den tette tanken, og lagt inn vann på samme tid. Gråvannet, fra vask på bad og kjøkken går ut i ei lita myr mellom fritidsboligen og Myllavegen. Det er ikke dusj eller vaskemaskiner i hytta. Hytta blir lite brukt av dagens eiere, maks 4-5 helger i året. Ved befaring på eiendommen er det registrert vanskelige grunnforhold og lite tilgjengelig plass til bygging av infiltrasjonsanlegg. Området består av fjell dekket med tynt lag av torv og blåbærlyng, bart fjell og myr. Myra på nedsiden av eiendommen drenerer gjennom et overvannsrør gjennom Myllavegen og ned til vannene Kalrasen og Beltern. Siden hytta helt fra den ble bygget har hatt innlagt vann og vanntoalett, og med dagens lille bruk, blir det vanskelig å få til en brukbar avløpsløsning utenat svartvannet fortsatt kan føres til tett oppsamlingstank. Hverken slamavskiller eller minirenseanlegg før infiltrasjon i overkant av myra, er gode nok renseløsninger for både svartvann og gråvann her. Eksisterende gråvannsløsning er ikke tilfredsstillende og må utbedres. Gråvannet kan enten føres til tett tank sammen med svartvannet eller til et gråvannsrenseanlegg med biofilter og infiltrasjon i et jordhauganlegg i overkant av myra. På grunn av liten tilgjengelig plass på tomta bør det her benyttes et anlegg dimensjonert for hytteforbruk, ikke for boligbruk. 2. KLAGEBEHANDLINGEN: Det foreligger skriftlig klage fra tiltakshaver Thor Gunnar og Astrid Abelvik mottatt og dette er innen klagefristens utløp på 3 uker etter at vedtaket ble gjort kjent. 2.1 Administrasjonens vurderinger og kommentarer til klagen Tiltakshaver mener at de har fått forsikringer om at eventuelle renseanlegg og nye bestemmelser ikke gjelder hytter bygd i 1972 eller tidligere. Saksbehandler kjenner ikke til at det er gitt slike forsikringer, men det stemmer at det ikke var søknadsplikt for å etablere avløpsanlegg på den tida hytta ble bygd og således er avløpsanlegget på eiendommen lovlig etablert. Et lovlig etablert avløpsanlegg vil det også være lovlig å rehabilitere etter søknad når det har blitt gammelt og ikke fungerer lenger eller bidrar til forurensning. I dette tilfellet mener tiltakshaver at tett tank på eiendommen lekker. Hvis dette stemmer, vil det komme urensa kloakk ut i grunnen og det vil være en forurensningsfare i området. Tiltakshaver ønsker å rydde opp i en forurensningssituasjon, men løsningen som de ønsker er ikke forenelig med regelverket om at det ikke tillates tett tank for avløpsvann for hytter. Fagkyndige har vurdert forholdene på eiendommen og kommet fram til at det er nærmest umulig å etablere noen annen løsning enn tett tank hvis de fortsatt skal ha innlagt vann på hytta. Det er forståelig at tiltakshaver føler situasjonen urimelig siden alternativet de har er å fjerne innlagt vann i hytta og ha kran på yttervegg og bære vann inn. Dette oppleves som en forringelse av hytta ved at en går ned i standard. Side 4 av 7

5 Tiltakshaver mener at det bør differensieres på hytter som brukes mye og som brukes lite når det søkes om utslippsløsninger. I Lunner er det bestemt at utslippsanlegg for hytter skal dimensjoneres for boligbruk med bakgrunn i at de fleste hyttene brukes ofte og av mange personer på en gang. I tillegg er det en del hytter i Lunner som det kan være aktuelt å bruksendre til boliger og da må en ha utslippsanlegg som er dimensjonert for den faktiske bruk. Spørsmålet en må stille seg er om det med hjemmel i 4.3 om unntak fra bestemmelsene om renseløsninger i Lokal forskrift, kan tillate å lage anlegg som ikke er dimensjonert som for boligbruk i spesielle tilfeller. Dette kan være problematisk siden kommunen må vurdere eiendommen og fritidsboligen i et lengre perspektiv og utover den tida som nåværende eiere har eiendommen. Neste eier kan f.eks være noen som benytter hytta hver helg og i alle ferier og med mange til stede. Det blir vanskelig å håndheve slike unntaksbestemmelser da kommunen vanskelig kan følge opp hyppigheten på bruk av hytter. Tiltakshaver mener at kommunens krav til lovlige utslippsløsninger er urimelige når de må bruke det de har av sparepengene for å få til en lovlig løsning som erstatning for en løsning som var lovlig da den ble etablert. Lokal forskrift tar ikke høyde for denne problemstillingen. I de fleste tilfeller når det er snakk om rehabilitering av eldre anlegg som ikke fungerer, får en til en ny løsning som ikke innebærer bruk av tett tank fordi det har kommet nye løsninger på markedet som kan rense både svartvann og gråvann. I dette tilfellet virker det nærmest umulig å etablere en akseptabel løsning uten at en reduserer hyttas verdi da forholdene på eiendommen er svært vanskelige. Å etablere en ny avløpsløsning er kostbart enten det er en ny tank, et minirenseanlegg eller et biofilter eller vanlig infiltrasjonsanlegg. Fagkyndig C.Blekkerud antyder at en løsning kan være å etablere ny tett tank for svartvannet og etablere et gråvannsrenseanlegg med et biofilter og etterfølgende jordhauganlegg. Videre mener han at det ikke er plass til å etablere et gråvannsrenseanlegg som er dimensjonert for boligbruk, men det er plass hvis en kan etablere et gråvannsanlegg for hyttebruk. Hvis dette skal være løsningen, må det innvilges unntak fra bestemmelsen om at det ikke er lov med tett tank for hytter ( 4.1 i lokal forskrift) og fra regelen om at alle hytter Lunner skal dimensjoneres for boligbruk. 2.2 Samlet vurdering I klagen har det kommet fra mer konkrete fakta om forholdene på eiendommen muligheter/eller mangel på muligheter for utslippsløsning gjennom notat fra fagkyndig C. Blekkerud. Opplysningene samsvarer med de vurderinger som tidligere er gjort forut for opprinnelig søknad om dispensasjon. I klagen har det for så vidt ikke kommet fram stor vekt av nye opplysninger, men opplysningene er bedre dokumentert og det er ikke tvil om at det vil være vanskelig å komme fram til en tilfredstillende løsning for avløpet på denne eiendommen uten å gjøre unntak fra bestemmelsene i Lokal forskrift. Det spesielle med denne saken er at det er lovlig innlagt vann og det er lovlig etablert vannklosett. Det viser seg umulig å etablere noen annen løsning enn tett tank for svartvannet på grunn av grunnforholdene, nærhet til drikkevann og bygningsmessige forhold. Ved rehabilitering av utslippsanlegg og hvor forholdene er så spesielle som her, synes det fornuftig å bruke unntaksbestemmelsen slik at det kan tillates tett tank for svartvannet. Dette blir da en tilsvarende løsning som for boliganlegg som rehabiliterer avløpsanlegget hvor en ikke kan finne noen annen løsning for svartvannet, jmf Lokal forskrift 4.1. Det er ikke tidligere gitt unntak fra lokal forskrift når det gjelder forbud mot tett tank annet til vaktbu for vegvesenet med sporadisk bruk. I denne saken er det et forurensningsproblem som må løses siden tett tank lekker. Det er urimelig å pålegge tiltakshaver å koble fra vannet da det er en lovlig etablert løsning. Det viser seg å være vanskelig å etablere en løsning som er i tråd med reglene i lokal forskrift og det må vurderes om en kan innvilge unntak fra bestemmelsene i lokal forskrift i dette tilfellet da det er et spesielt tilfelle. Det er en del hytter som har tett tank fra før forbudet ble innført i 2007 og det er ofte en god grunn for at de har en tett tank, bl.a vanskelige grunnforhold, liten plass, avstand til drikkevann osv. Dette vil si at vi fra tid til annen kan komme borti problemstillingen at det er behov for å skifte ut tette tanker som er gamle eller ødelagte og utgjør en forurensningsfare. Hvis det ikke finnes noen annen akseptabel løsning enn å bytte ut den gamle tette tanken, vil det oppleves svært urimelig å ikke få tillatelse til å bytte ut tanken med en ny tett tank. Side 5 av 7

6 En løsning som antydes i denne saken er å bytte ut gammel tett tank med ny tett tank for svartvannet og etablere en ny løsning for gråvannet som innebærer bruk av biofilter og et anlegg dimensjonert for faktisk bruk og ikke boligbruk. Dette synes som å være en fornuftig løsning hvis en skal gå inn for å gi dispensasjon fra reglene i dette tilfellet. 3. ALTERNATIVE LØSNINGSFORSLAG 1. Det har i klagen ikke framkommet nye opplysninger av slikt vekt som medfører at klagen tas til følge. Vedtak om avslag på søknad om dispensasjon for bruk av tett tank gjort av Formannskapet i Lunner i sak 90/14 den opprettholdes. Saken oversendes klagenemda i Lunner kommune for endelig avgjørelse. 2. Klagen tas delvis til følge. I medhold av 4.3 i Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Lunner kommune gis det unntak fra bestemmelsen om forbud mot bruk av tett tank for svartvann på hytte. Begrunnelsen for å innvilge unntak fra bestemmelsen om tett tank i dette tilfellet, er at situasjonen er spesiell siden det er snakk om rehabilitering av et eldre, lovlig etablert anlegg og det er svært vanskelige grunnforhold og svært begrenset plass på tomta. Gråvannsanlegget på eiendommen fungerer ikke etter hensikten lenger og dette må rehabiliteres. Det gis ikke tillatelse til at gråvannet ledes til tett tank og det må prosjekteres et separat gråvannsanlegg. Hvis det viser seg at det er for liten plass til et gråvannsanlegg dimensjonert for boligbruk, gis det dispensasjon slik at det kan bygges et gråvannsanlegg dimensjonert for hyttebruk. Nedsetting av tett tank og etablering av gråvannsanlegg er søknadspliktig og administrasjonen gis fullmakt til å behandle søknad om etablering av tett tank og gråvannsanlegg. 3. Klagen tas til følge. I medhold av 4.3 i Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Lunner kommune gis det unntak fra bestemmelsen om forbud mot bruk av tett tank for alt avløpsvann på hytte. Begrunnelsen for å innvilge unntak fra bestemmelsen om tett tank i dette tilfellet, er at situasjonen er spesiell siden det er snakk om rehabilitering av et eldre, lovlig etablert anlegg og det er svært vanskelige grunnforhold og svært begrenset plass på tomta. Da det viser seg vanskelig å etablere et gråvannsanlegg dimensjonert for boligbruk på eiendommen, gis det tillatelse til at også gråvannet kan ledes til tett tank. Nedsetting av tett tank er søknadspliktig og administrasjonen gis fullmakt til å behandle søknad om etablering av tett tank for alt avløpsvann på eiendommen 23/ KONKLUSJON MED BEGRUNNELSE Klagen tas delvis til følge. I medhold av 4.3 i Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Lunner kommune gis det unntak fra bestemmelsen om forbud mot bruk av tett tank for svartvann på hytte. Begrunnelsen for å innvilge unntak fra bestemmelsen om tett tank i dette tilfellet, er at situasjonen er spesiell siden det er snakk om rehabilitering av et eldre, lovlig etablert anlegg og det er svært vanskelige grunnforhold og svært begrenset plass på tomta. Gråvannsanlegget på eiendommen fungerer ikke etter hensikten lenger og dette må rehabiliteres. Det gis ikke tillatelse til at gråvannet ledes til tett tank og det må prosjekteres et separat gråvannsanlegg. Hvis det viser seg at det er for liten plass til et gråvannsanlegg dimensjonert for boligbruk, gis det dispensasjon slik at det kan bygges et gråvannsanlegg dimensjonert for hyttebruk. Nedsetting av tett tank og etablering av gråvannsanlegg er søknadspliktig og administrasjonen gis fullmakt til å behandle søknad om etablering av tett tank og gråvannsanlegg. Side 6 av 7

7 DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: 14/ /136 Klage på vedtak - Søknad om lukket tank Myllavegen 572. Avsender:Thor Gunnar og Astrid Abelvik Øvrige dokument: 14/ /136 Søknad om dispensasjon fra bestemmelse om forbud mot tett septiktank. Avsender:Thor Gunnar Abelvik Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Thor Gunnar Abelvik, Ole Messelts vei OSLO, Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 7 av 7

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Klagenemnda Kommunestyresalen 09.01.2013 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Klagenemnda Kommunestyresalen 09.01.2013 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Klagenemnda Kommunestyresalen 09.01.2013 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/13 23/65 - Klage på søknad om utslippsttillatelse tett tank/jets - fritidsbolig

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Hovedplan Vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 2025 Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Sandefjord kommune april 2015-1 - - 2 - Forord Norske kommuner står overfor store utfordringer når det gjelder vannforsyningen

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune

Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune En veiledning for kommunale saksbehandlere, nøytrale fagkyndige, prosjekterende og utførende DETALJERT INNHOLD 1 OM EKSISTERENDE AVLØPSLØSNINGER...

Detaljer

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Fredrikstad kommune, 2011 Utgave 2 Forord Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for anleggseiere (tiltakshaver) for å få oversikt over de ulike

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. 19.11.08 VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Avtalevilkår for - tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Forelagt kommunestyret 14.12.05 Avtalevilkår for tilknytning

Detaljer

Slik renser du avløpsvann

Slik renser du avløpsvann Veileder Slik renser du avløpsvann Etablering og oppgradering av mindre private avløpsrenseanlegg Hjelp, jeg må ha mitt eget avløpsrenseanlegg! Når du ikke er tilkoblet det kommunale avløpsanlegget, slipper

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg ASKER KOMMUNE kommunalteknisk avdeling Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Utgave: 3.1 Dato: 2015-05-21 Veileder - Søknadsprosess

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 13.11.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 132/14 138/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

115/25 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8. Klageadgang: Etter plan- og bygningsloven 1-9 jfr. Forvaltningslovens kap.

115/25 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8. Klageadgang: Etter plan- og bygningsloven 1-9 jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1273-22 Arkivnr.: GNR 115/25 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Møtested Agder Supply AS Blakstadheia Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune,

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer