Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:18:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.2015 Tid:18:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:18: Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møte er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr Politiske saker PS 9/15 Godkjenning av innkalling og saksliste PS 1/15 Godkjenning av protokoll førre møte Referat saker RS 3/15 HA 1-15 møteprotokoll kontrollutvalet i Hareid 215/265 kommune RS 4/15 HA 1-15 SAK 8-15 Kontrollrapport - årsrapport 215/ skatteoppkrevjarfunksjonen Politiske saker PS 11/15 HA 1-15 SAK 6-15 Årsmelding for kontrollutvalet 215/ PS 12/15 Søknad om utvida skjenketid Hareid Pizza og Pub AS 215/246 PS 13/15 Søknad om utvida skjenketid Weekend Pub AS 215/246 PS 14/15 Overordna kvalitetsplan for Oppvekst i Hareid 215/258 kommune PS 15/15 Orientering om oppvekstsektor og utfordringar i 214/2171 forpliktande plan 215 PS 16/15 Vurdering av barnehagestruktur i Hareid 215/136 PS 17/15 Prosjekt Nytt helsesenter 214/248 PS 18/15 Val av adminstrasjonsutval /31 PS 19/15 Reguleringsplan - detaljregulering Ytre Hareid Hamn - endring etter avgjerd i klage 211/1261 Hareid, Anders Riise ordførar Anne-Karete Mork utvalsekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS1/15Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 Referatsaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 M Ø T E B O K for KONTROLLUTVALET I HAREID KOMMUNE MØTETID: kl MØTESTAD: Hareid rådhus, formannskapsromet. MØTEDELTAKARAR: Kontrollutvalet: Vara som møtte: Faste medlemer som ikkje møtte: Vest kontroll: Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS: Hareid kommune: Andre som møtte: Møtet var leia av: Jarl Helmut Schröder (leiar) Greta Kirkebø (nestleiar) Willy Magne Nesset, for Hallvard Sæverud Hallvard Sæverud (medlem) Inga Ishild Hareide (medlem), ikkje meldt avbud Linda Haddal Røssevoll, ikkje meldt avbud Jostein Støylen (dagleg leiar) Bodill Skeide (dagleg leiar/revisjonssjef) Ingen Ingen Jarl Helmut Schröder Side 1 Side7

8 SAKLISTE SAK 1/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. MØTEPROTOKOLLEN SAK 2/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE SAK 3/15 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 214 SAK 4/15 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 215 SAK 5/15 MELDINGAR SAK 6/15 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALET 214 SAK 7/15 MØTEPLAN 1. HALVÅR 215 SAK 8/15 KONTROLLRAPPORT ÅRSMELDING FOR 214 SKATTEOPPKREVJARFUNKSJONEN SAK 9/15 PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SPESIALUNDERVISNING GRUNNSKULEN SAK 1/15 OPPFØLGINGSLISTE Side 2

9 SAK 1/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. MØTEPROTOKOLLEN Samrøystes vedtak: 1. Innkalling og sakliste vert godkjent. 2. Til å skrive under møteprotokollen saman med leiaren vert vald Greta Kirkebø. SAK 2/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE Vedlegg: Møteprotokollen frå møtet den Samrøystes vedtak: Møteprotokollen frå møtet den vert godkjent. SAK 3/15 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 214 Møteprotokollar til gjennomgang: Kommunestyret: Formannskapet: 1.12, Levekårsutvalet: Nærings- og miljøutvalet: Eldrerådet: 1.12 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne: 1.12 Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet har, på noverande tidspunkt, ingen merknader til gjennomgådde møteprotokollar. SAK 4/15 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 215 Møteprotokollar til gjennomgang: Kommunestyret: 5.2 Formannskapet: 26.1, 5.2 Levekårsutvalet: 2.1 Nærings- og miljøutvalet: 2.1 Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet har, på noverande tidspunkt, ingen merknader til gjennomgådde møteprotokollar. Side 3

10 SAK 5/15 MELDINGAR Meldingar: 1. Kommunal rapport, : «EU-krav vil gi dyrere drift av IKS» 2. Kommunal rapport, : «Kontrollutvalg er ikke for pyser» 3. Kommunerevisoren nr : «Misligheter revisors oppgaver» Samrøystes vedtak: Meldingane 1 3 vert tekne til orientering. SAK 6/15 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALET 214 Vedlegg: Årsmelding 214 Saksopplysning: Viser til vedlagte årsmelding for kontrollutvalet 214. Samrøystes innstilling: Kommunestyret tek til etterretning årsmeldinga for kontrollutvalet for 214. SAK 7/15 MØTEPLAN 1. HALVÅR 215 Saksopplysningar: 1. halvår 215 er det sett opp møte 23. februar og 29. mai. Vi diskuterer om møteplanen inkl. talet på møte passar til utvalet sin aktivitet. Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet fastset neste møte til 29. mai 215. SAK 8/15 KONTROLLRAPPORT- ÅRSMELDING 214 SKATTEOPPKREVJARFUNKSJONEN Vedlegg: - Kontrollrapport 214 frå Skatteetaten av Årsrapport for 214 frå Skatteoppkrevjaren av Skatterekneskapet for 214 av Årsmelding interkommunal arbeidsgivarkontroll 214 av Saksopplysning: Viser til kontrollrapporten frå Skatteetaten, årsrapporten frå Skatteoppkrevjaren og skatterekneskapen. Fylgjande kjem av vedlagde dokument og særleg skatteetaten sin kontrollrapport: Side 4

11 Tilfredsstillande: - Overordna intern kontroll. - Rekneskapsføringa, rapporteringa og framlegginga av rekneskapen. - Utføringa av innkrevjingsarbeidet og oppfølging av restansane. - Utføringa av arbeidsgivarkontrollen Ikkje tilfredsstillande: - Arbeidsgivarkontroll vert ikkje utført i tilstrekkeleg omfang. Gjennomført frekvens på 4,3% (3,6% i 213), medan kravet var 5%. Andre tilhøve: Når det gjeld detaljar for innkrevjinga viser eg til Skatteetaten sin kontrollrapport pkt. 3, Årsmeldinga frå skatteoppkrevjaren pkt. 3 og Skatterekneskapen. Skatt fordelt til kommunen viser kr i 214. I 213 var beløpet kr Det vil seie ein auke kr eller,21 %. Jf. pkt i årsrapporten. Samrøystes uttale: Kontrollutvalet har ingen merknader til Skatteetaten sin kontrollrapport, Skatteoppkrevjaren si årsmelding, Skatterekneskapen og Årsmelding interkommunal arbeidsgiverkontroll for 214. SAK 9/15 PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SPESIALUNDERVISNING GRUNNSKULEN Vedlegg: Prosjektplan Utarbeidd av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert Saksopplysningar: Kontrollutvalet gjorde i møte sak 39/14 slikt vedtak: Samrøystes vedtak: 1. Kontrollutvalet har til hensikt å bestille eit forvaltningsprosjekt på området grunnskule spesialundervisning/pp teneste og ber revisjonen å utarbeide prosjektplan. 2. Kontrollutvalet ber om at prosjekta Konsekvensar for manglande vedlikehald av kommunale bygg og Kompetanseutvikling og rekruttering vert vurderte som aktuelle prosjekt i neste planperiode. Prosjekt innan barnevern er også eit prosjekt som bør vurderast i neste planperiode. Revisjonen har i samsvar med vedtaket utarbeida prosjektplan, som no ligg føre. Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet ber revisjonen utføre forvaltningsrevisjonsprosjektet spesialundervisning grunnskulen i samsvar med utarbeida prosjektplan frå Side 5

12 SAK 1/15 OPPFØLGINGSLISTE Vedlegg: Oppfølgingsliste Saksopplysningar: Det vert gjennomgang av oppfølgingslista i møtet. Samrøystes vedtak: Oppfølgingsliste vert teken til vitende. Møtet slutt. Jarl Schröder Greta Kirkebø Møteprotokollen går til: Kommunestyret som melding Kontrollutvalet for godkjenning i neste møte Ordførar Rådmann Revisjonen Side 6

13 Side13 file:///c:/ephortepdf/ephortepdfdocproc/ephorte_hareid/12418_fix.html Side 1 av Hei Oversending for behandling, skal som melding til kommunestyret. Med helsing Ida Birgitte Marholm Sekretær Tlf: /

14 Side14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Side38 file:///c:/ephortepdf/ephortepdfdocproc/ephorte_hareid/124177_fix.html Side 1 av Hei Oversending for vidare behandling til kommunestyret. Med helsing Ida Birgitte Marholm Sekretær Tlf: /

39 Politiskesaker Side39

40 Politiskesaker Side4

41 Side41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Side5 file:///c:/ephortepdf/ephortepdfdocproc/ephorte_hareid/124174_fix.html Side 1 av Hei Oversending for behandling, skal som sak til kommunestyret. Med helsing Ida Birgitte Marholm Sekretær Tlf: /

51 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 215/246 Løpenr. 1981/215 Klassering U63 Sakshandsamar: Helga Bøe-Grimstad, Servicetorg og politisk sekretariat Utvalsaksnr Utval Møtedato 14/15 Levekårsutvalet /15 Formannskapet /15 Kommunestyret SØKNAD OM UTVIDA SKJENKETID HAREID PIZZA OG PUB AS / 215/246 Tilråding frå rådmannen: Kommunestyret vedtek å ikkje gi Hareid Pizza og Pub AS utvida skjenketid til kl. 2. for romjula (2. juledag 1. nyttårsdag) og påskeveka (frå måndag etter palmesøndag til 2. påskedag) i 215. Grunngjeving: Hareid Pizza og Pub AS har ikkje godkjent etablerarprøve noko som er einaste kravet for å få serveringsløyve. For å få skjenkeløyve må verksemda ha godkjent serveringsløyve frå kommunen. Levekårsutvalet si handsaming: Røysting: Samrøystes vedteke Innstilling: Kommunestyret vedtek å ikkje gi Hareid Pizza og Pub AS utvida skjenketid til kl. 2. for romjula (2. juledag 1. nyttårsdag) og påskeveka (frå måndag etter palmesøndag til 2. påskedag) i 215. Grunngjeving: Hareid Pizza og Pub AS har ikkje godkjent etablerarprøve noko som er einaste kravet for å få serveringsløyve. For å få skjenkeløyve må verksemda ha godkjent serveringsløyve frå kommunen. Side51

52 Formannskapet si handsaming: PS 23/15 vart lagt på bordet i møtet. Røysting: Samrøystes Formannskapet si tilråding frå møte : Kommunestyret vedtek å ikkje gi Hareid Pizza og Pub AS utvida skjenketid til kl. 2. for romjula (2. juledag 1. nyttårsdag) og påskeveka (frå måndag etter palmesøndag til 2. påskedag) i 215. Grunngjeving: Hareid Pizza og Pub AS har ikkje godkjent etablerarprøve noko som er einaste kravet for å få serveringsløyve. For å få skjenkeløyve må verksemda ha godkjent serveringsløyve frå kommunen. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Utvalssak nr: Side: 2 av 4

53 Vedlegg: Nr. Namn 1 Melding om vedtak frå møte i KST Søknad om utvida skjenketid Hareid Pizza og Pub AS Uprenta saksvedlegg: Delegasjonsreglement Ruspolitisk handlingsplan løyvedel Alkohollova 1-6 Bevillingsperioden Samandrag av saka: Hareid Pizza og Pub AS har skjenkeløyve for varegruppe 1og 2 innanfor kommunen si ordinære skjenketid. Saksopplysningar: Hareid Pizza og Pub AS har søkt om utvida skjenketid. Tidsromet gjeld påska og romjula i 215 og gjeld varegruppe 1 og 2. Dei ynskjer å få utvide skjenketida til kl. 2. Skjenketida for alkohol ved Hareid Pizza og Pub AS Varegruppe 1 (frå 2,5 til 4,7 %) vert avgrensa til kl søndag torsdag og kl fredag og laurdag Varegruppe 2 (over 4,7 til 22 %) vert avgrensa til kl søndag torsdag og kl fredag og laurdag Uteareal er avgrensa til kl. 24. alle dagar og alkohol inntil 22 % Ruspolitisk handlingsplan løyvedel (heretter kalt RUPH) sei noko om delegering. Etter den er saker om utvida skjenking delegert rådmannen, men delegasjonsreglementet vart vedteke etter dette og der står følgjande 9. Alkohollova pkt. 2 side 25: Bevilling for sal av øl og skjenking i bestemte tider av året vert ikkje delegert. Ruspolitisk handlingsplan løyvedel pkt Skjenketider 3. avsnitt kulepunkt 4 sei noko om utviding av skjenketida i romjula og påskeveka: Det er høve til å gje generell utviding av skjenketida til kl. 2. for romjula (2. Juledag 1. Nyttårsdag) og påskeveka (frå måndag etter Palmesøndag til 2. Påskedag). Dagleg leiar for Hareid Pizza og Pub AS har ikkje godkjent etablerarprøve, men har fått halde ope på dispensasjon med tidsfrist. Vurdering og konklusjon: Alkohollova sin 1-6 gir kommunane høve til å utvide løyveperioden. I RUPH står det at skjenketid er eitt av dei verktya Hareid kommune vil nytte som verkemiddel for edruskapspolitikk i kommunen. Kommunen ynskjer å føre ein stram politikk med omsyn til skjenketider for å avgrense tilgjenge til alkohol og alkoholtypar på kveld og natt. Hareid Pizza og Pub AS er lokalisert i Strandgata 117. Dei har ope dagleg. Påskeveka og romjula ynskjer dei å ha mulegheita til å ha utvida opningstid. Konseptet er enkel servering med hovudvekt på omsetjing av øl og vin på kveldstid og i helgane. Det kjem ikkje fram at dei har tenkt å ha nok underhaldning av noko slag desse dagane. Hareid kommune kan difor ikkje sjå at vi skal gi utvida skjenketid. Hovudgrunnen til at vi ikkje gir løyve til utvida skjenketid er at eigar av drifta forsatt ikkje her fått godkjent etablerarprøva. Rådmannen og sakshandsamar skal ha møte med han fredag Med dette som grunnlag vel rådmannen å ikkje gi Hareid Pizza og Pub AS utvida skjenketid i påskeveka og romjula i 215. Utvalssak nr: Side: 3 av 4

54 Folkehelse konsekvensar: Som skissert i saka Miljøkonsekvensar: Som skissert i saka Økonomiske konsekvensar: Ingen kjende Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Helga Bøe-Grimstad leiar servicetorg og politisk sekretariat Utvalssak nr: Side: 4 av 4

55 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat MELDING OM VEDTAK frå møte i KST Saksnr Løpenr. Klassering Avd / sakshandsamar Dato 214/4 5665/214 U63 SET/ HBG PS 46/14 Søknad om skjenkeløyve - Hareid Pizza og Pub AS Kommunestyret si handsaming: Anders Riise H, kom tilbake og leia møtet. Han var ugild i PS 58/14 som vart handsama før PS 46/14. Det var 3 min. pause, før PS 46/14 vart handsama etter PS 58/14. Dag Audun Eliassen FL, fremja fylgjande forslag til endring: Endring av 2.avsnitt: Kommunestyret gjev alminneleg skjenkeløyve for alkohol inntil 22 vol. % for skjenkestaden i Strandgata 117, som vist på planskisse kulepunkt går ut. Kjersti R. Topphol KRF, fremja fylgjande forslag til vedtak: «Hareid kommune avslår søknaden om skjenkeløyve frå Hareid Pizza og Pub AS». Røysting: Det vart røysta over Kjersti R. Topphol sitt forslag fall med 2 røyster for 19 røyster mot. Det vart så røysta over formannskapet si tilråding opp mot formannskapet si tilrådinga med endringar frå Dag Audun Eliassen: Formannskapet si tilråding med endringar frå Dag Audun Eliassen vedteken med 12 røyster for 9 røyster mot. Vedtak: Hareid kommunestyre har vurdert søknaden frå Hareid Pizza og Pub AS (org.nr ), dagsett , og fråsegnene som er mottekne i saka. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side55

56 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Kommunestyret gjev alminneleg skjenkeløyve for alkohol inntil 22 vol. % for skjenkestaden i Strandgata 117, som vist på planskisse Skjenketida for alkohol Varegruppe 1 (frå 2,5 til 4,7 %) vert avgrensa til mellom kl søndag torsdag og mellom kl fredag og laurdag Varegruppe 2 (over 4,7 inntil 22 %) vert avgrensa til mellom kl søndag torsdag og mellom kl fredag og laurdag På uteareal er avgrensa til kl. 24 alle dagar og kun alkohol inntil 22% Konsum av alkohol på skjenkestaden skal vere slutt seinast 3 minutt etter at skjenketida er ute. Jeyabalasingam Yogalingam vert godkjent styrar for skjenkeløyvet. Balasingam Mylvakanam vert godkjent som vara for skjenkestyrar. Det vert føresett at opplæring av alle tilsette om reglane i alkohollova vert dokumentert i verksemda sitt internkontrollsystem. Alle løyvehavarar pliktar å ha slik internkontroll jf. alkoholforskrifta 8-2. Det vert stilt krav om at verksemda tek i del i kurs «ansvarleg vertskap» dersom kommunen tilbyr dette. Frå den dato vilkåra er oppfylt vil løyve gjelde til 3. juni 216. Alle framtidige søknadar om skjenkeløyve må innehalde oversikt over skjenkekontrollar og eventuelle merknadar i saksutgreiinga. Grunngjeving: Vedtaket for løyve til skjenking er gjort med heimel i alkohollova 1-6, c, 2-1, 3-1 og , alkoholforskrifta 8-2 og rusmiddelpolitisk plan for Hareid kommune. Hareid, Rett utskrift: Anne-Karete Mork Utvalsekretær Utskrift sendt: sakshandsamar for ekspedering Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID

57 Hareid Pizza & Pub AS Pb Hareid. ~ i i i i Dato: Hareid kommune i i Rådhusplassen 5 2's/-7 1é 66 Hareid. M63 Søknad om utvidet skjenketid Hareid Pizza & Pub AS. Søker herved om utvidet skjenketid i påsken og romjulen for øl og vin til klokken 2., samme skjenketid som for vanlige fredagerog lørdager aftså, For Hareid Pizza & Pub AS Jeyabalasngam Yogalingam, Side57

58 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 215/246 Løpenr. 1921/215 Klassering U63 Sakshandsamar: Helga Bøe-Grimstad, Servicetorg og politisk sekretariat Utvalsaksnr Utval Møtedato 13/15 Levekårsutvalet /15 Formannskapet /15 Kommunestyret SØKNAD OM UTVIDA SKJENKETID WEEKEND PUB AS / 215/246 Tilråding frå rådmannen: Kommunestyret gir Weekend Pub AS utvida skjenketid til kl. 2. for romjula (2. juledag 1. nyttårsdag) og påskeveka (frå måndag etter palmesøndag til 2. påskedag) i 215. Vedtaket gjeld varegruppe 1 (frå 2,5 til 4,7 %) og 2 (over 4,7 til 22 %). Levekårsutvalet si handsaming: Røysting: Tilrådinga frå rådmannen vedteke med 5 mot 1 røyst Innstilling: Kommunestyret gir Weekend Pub AS utvida skjenketid til kl. 2. for romjula (2. juledag 1. nyttårsdag) og påskeveka (frå måndag etter palmesøndag til 2. påskedag) i 215. Vedtaket gjeld varegruppe 1 (frå 2,5 til 4,7 %) og 2 (over 4,7 til 22 %). Formannskapet si handsaming: Røysting: Samrøystes Side58

59 Formannskapet si tilråding frå møte : Kommunestyret gir Weekend Pub AS utvida skjenketid til kl. 2. for romjula (2. juledag 1. nyttårsdag) og påskeveka (frå måndag etter palmesøndag til 2. påskedag) i 215. Vedtaket gjeld varegruppe 1 (frå 2,5 til 4,7 %) og 2 (over 4,7 til 22 %). Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Utvalssak nr: Side: 2 av 4

60 Vedlegg: Nr. Namn 1 Melding om vedtak - Søknad om skjenkeløyve - Weekend Pub AS 2 Søknad om utvida skjenketid Weekend Pub AS Uprenta saksvedlegg: Delegasjonsreglement Ruspolitisk handlingsplan løyvedel Alkohollova 1-6 Bevillingsperioden Samandrag av saka: Weekend Pub AS har skjenkeløyve for varegruppe 1, 2 og 3 innanfor kommunen si ordinære skjenketid. Saksopplysningar: Weekend Pub AS har søkt om utvida skjenketid. Tidsromet gjeld påska og romjula i 215 og gjeld varegruppe 1 og 2. Dei ynskjer å få utvide skjenketida til kl. 2. Skjenketida for alkohol ved Weekend Pub AS Varegruppe 1 (frå 2,5 til 4,7 %) vert avgrensa til kl søndag torsdag og kl fredag og laurdag Varegruppe 2 (over 4,7 til 22 %) vert avgrensa til kl søndag torsdag og kl fredag og laurdag Varegruppe 3 (frå 22 til 6%) vert avgrensa til kl alle dagar. Ruspolitisk handlingsplan løyvedel (heretter kalt RUPH) sei noko om delegering. Etter den er saker om utvida skjenking delegert rådmannen, men delegasjonsreglementet vart vedteke etter dette og der står følgjande 9. Alkohollova pkt. 2 side 25: Bevilling for sal av øl og skjenking i bestemte tider av året vert ikkje delegert. Ruspolitisk handlingsplan løyvedel pkt Skjenketider 3. avsnitt kulepunkt 4 sei noko om utviding av skjenketida i romjula og påskeveka: Det er høve til å gje generell utviding av skjenketida til kl. 2. for romjula (2. Juledag 1. Nyttårsdag) og påskeveka (frå måndag etter Palmesøndag til 2. Påskedag). Vurdering og konklusjon: Alkohollova sin 1-6 gir kommunane høve til å utvide løyveperioden. I RUPH står det at skjenketid er eitt av dei verktya Hareid kommune vil nytte som verkemiddel for edruskapspolitikk i kommunen. Kommunen ynskjer å føre ein stram politikk med omsyn til skjenketider for å avgrense tilgjenge til alkohol og alkoholtypar på kveld og natt. Weekend Pub AS er lokalisert i kjellaren til Hotell Melshorn. Vanlegvis har dei ope fredag og laurdag, men har høve til å ha opne andre dagar også. Påskeveka og romjula ynskjer dei å ha mulegheita til å halde ope og då med utvida opningstid. Hareid kommune kan ikkje sjå at ei slik utviding kan gi så mykje større alkoholkonsum eller uro i sentrum. Utflytta innbyggjarar kjem heim og ynskjer gjerne å samlast ein plass ute. Det er ikkje så mange treffpunkt på Hareid. Om ikkje her er ope reiser dei til andre bygder/byar for å nytte tilbodet der. I og med at det også er teke høgde for dette i den RUPH, gir vi Weekend Pub AS utvida skjenketid i påskeveka og romjula i 215. Utvalssak nr: Side: 3 av 4

61 Folkehelse konsekvensar: Som skissert i saka Miljøkonsekvensar: Som skissert i saka Økonomiske konsekvensar: Ingen kjende Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Helga Bøe-Grimstad leiar servicetorg og politisk sekretariat Utvalssak nr: Side: 4 av 4

62 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat MELDING OM VEDTAK frå møte i KST Saksnr Løpenr. Klassering Avd / sakshandsamar Dato 214/ /214 U63 SET/ AKM PS 82/14 Søknad om skjenkeløyve - Weekend Pub AS Kommunestyret si handsaming: Kommunestyret gjer merksam på at det må endrast til 6 vol. % i andre avsnitt. Røysting: Tilrådinga vedteken med 19 røyster for 2 røyster mot. Vedtak: Hareid kommunestyre har vurdert søknaden frå Weekend Pub AS (org.nr ), dagsett , og fråsegnene som er mottekne i saka. Kommunestyret gjev alminneleg skjenkeløyve for alkohol inntil 6 vol. % for skjenkestaden i Bedehusgata 8 (tidlegare Sans), som vist på planskisse. Skjenketida for alkohol Varegruppe 1 (frå 2,5 til 4,7 %) vert avgrensa til mellom kl søndag torsdag og mellom kl fredag og laurdag Varegruppe 2 (over 4,7 inntil 22 %) vert avgrensa til mellom kl søndag torsdag og mellom kl fredag og laurdag Varegruppe 3 (frå 22 til 6%) vert avgrensa til mellom kl alle dagar. Konsum av alkohol på skjenkestaden skal vere slutt seinast 3 minutt etter at skjenketida er ute. Balasingam Mylvakanam vert godkjent styrar for skjenkeløyvet. Ranchana Gowrishankar vert godkjent som vara for skjenkestyrar. Det vert føresett at opplæring av alle tilsette om reglane i alkohollova vert dokumentert i verksemda sitt internkontrollsystem. Alle løyvehavarar pliktar å ha slik internkontroll jf. alkoholforskrifta 8-2. Løyve vert gjeve med atterhald om at uttale frå Hareid og Ulstein lensmannskontor, NAV Sosial og Skatt Midt ikkje inneheld merknad som er uforeineleg med skjenkeløyve. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side62

63 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Det vert stilt krav om at verksemda tek i del i kurs «ansvarleg vertskap» dersom kommunen tilbyr dette. Frå den dato vilkåra er oppfylt vil løyve gjelde til 3. juni 216. Grunngjeving: Vedtaket for løyve til skjenking er gjort med heimel i alkohollova 1-6, c, 2-1, 3-1 og , alkoholforskrifta 8-2 og rusmiddelpolitisk plan for Hareid kommune. Hareid, Rett utskrift: Anne Karete Mork Utvalsekretær Utskrift sendt: sakshandsamar for ekspedering Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID

64 Weekend Fredsaeia 5' Pub AS 66 Hareid. Dato: s, \ å Hareid kommune Rådhusplassen 5 $6.1 :JGQ 66 Hareid. 7.15/Z -16 M63 \ l.i Søknad om utvidet skjenketid Weekend Pub AS. Søker herved om utvidet skjenketid i påsken og romjulen for øl og vin til klokken 2., samme skjenketid som for vanlige fredager og lørdager altså. J For Weekend Pub AS M ~ EAL/a.<a;-. C9Am~ 13- Oil» I5 Balasingam Mylvakanam. Side64

65 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 215/258 Løpenr. 1711/215 Klassering Sakshandsamar: Trine Falkenstein, Sektor for oppvekst Utvalsaksnr Utval Møtedato 9/15 Levekårsutvalet /15 Formannskapet /15 Kommunestyret OVERORDNA KVALITETSPLAN FOR OPPVEKST I HAREID KOMMUNE / 215/258 Tilråding frå rådmannen: Kommunestyret vedtek: Arbeid med utarbeiding av ei overordna kvalitetsplan for oppvekst vert starta opp med dei vurderingar og føringar som ligg i saka. Det vert sett ned ei styringsgruppe med kommunalsjef for oppvekst, representant i levekårutvalet, ein styrar, ein rektor, leiande helsesyster og leiar i PPT. Kommunalsjef er leiar for styringsgruppa Styringsgruppa utarbeidar overordna rammer for arbeidet med kvalitetsplan og sett ned ei arbeidsgruppe leia av kommunalsjef for oppvekst med ansvar, mynde og mandat for utarbeiding av prosessar undervegs og ferdigstilling av kvalitetsplan Levekårsutvalet vert referansegruppe for prosjektet og skal jamleg bli informert om arbeid og framdrift Arbeidsgruppa rapporterer til styringsgruppa Endeleg kvalitetsplan vert lagt fram for kommunestyret innan mars 216 for endeleg vedtak Levekårsutvalet si handsaming: Kommunalsjef Trine Falkenstein orienterte om saka. Røysting: Samrøystes Side65

66 Levekårsutvalet si tilråding frå møte Kommunestyret vedtek: Arbeid med utarbeiding av ei overordna kvalitetsplan for oppvekst vert starta opp med dei vurderingar og føringar som ligg i saka. Det vert sett ned ei styringsgruppe med kommunalsjef for oppvekst, representant i levekårsforum, ein styrar, ein rektor, leiande helsesyster og leiar i PPT. Kommunalsjef er leiar for styringsgruppa Styringsgruppa utarbeidar overordna rammer for arbeidet med kvalitetsplan og sett ned ei arbeidsgruppe leia av kommunalsjef for oppvekst med ansvar, mynde og mandat for utarbeiding av prosessar undervegs og ferdigstilling av kvalitetsplan Levekårsutvalet vert referansegruppe for prosjektet og skal jamleg bli informert om arbeid og framdrift Arbeidsgruppa rapporterer til styringsgruppa Endeleg kvalitetsplan vert lagt fram for kommunestyret innan mars 216 for endeleg vedtak Formannskapet si handsaming: PS 19/15 vart handsama etter PS 2/15. Kommunalsjef Trine Falkenstein orienterte. Det vart gjort merksam på at det i sakstilrådinga står levekårsforum. Dette vert endra til levekårsutvalet. Kjersti R. Topphol KRF, fremja fylgjande endringsforslag: «Leiar for levekårsutvalet er leiar for styringsgruppa.» Røysting: Det vart røysta punktvis: Pkt 1: samrøystes Pkt 2: tilrådinga frå LKU med endringa frå Kjersti R. Topphol samrøystes Pkt 3: samrøystes Pkt 4: samrøystes Pkt 5: samrøystes Pkt 6: samrøystes Formannskapet si tilråding frå møte : Arbeid med utarbeiding av ei overordna kvalitetsplan for oppvekst vert starta opp med dei vurderingar og føringar som ligg i saka. Det vert sett ned ei styringsgruppe med kommunalsjef for oppvekst, representant i levekårsutvalet, ein styrar, ein rektor, leiande helsesyster og leiar i PPT. Leiar i levekårsutvalet er leiar for styringsgruppa. Styringsgruppa utarbeidar overordna rammer for arbeidet med kvalitetsplan og sett ned ei arbeidsgruppe leia av kommunalsjef for oppvekst med ansvar, mynde Utvalssak nr: Side: 2 av 12

67 og mandat for utarbeiding av prosessar undervegs og ferdigstilling av kvalitetsplan Levekårsutvalet vert referansegruppe for prosjektet og skal jamleg bli informert om arbeid og framdrift Arbeidsgruppa rapporterer til styringsgruppa Endeleg kvalitetsplan vert lagt fram for kommunestyret innan mars 216 for endeleg vedtak Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Utvalssak nr: Side: 3 av 12

68 Vedlegg: Nr. Namn Uprenta saksvedlegg: Samandrag av saka: Saksopplysningar: «Gode oppvekstvilkår legger grunnlaget for gode og meiningsbærande barne- og ungdomsliv her og no, og fremjar utviklinga av menneske som kan bruke sine ressursar på ein byggande måte for eiga familie og det samfunnet dei vil vere ein del av» Innleiing: For å kunne utvikle gode og framtidsretta tenester i barnehagane, skulen og helsetenesta som stettar god sosial utvikling og læring hjå barn og unge i Hareid kommune, er det naudsynt å utvikle felles langsiktige målsettingar og etablere eit felles verdisyn som dei ulike faginstansane med lovpålagde tenester knytt til barn og unge i kommunen skal tufte arbeidet på. I dag er psykososiale problem hjå barn og unge aukande på nasjonalt plan (Nasjonal helse- og omsorgsplan ). Slike problem er kompliserte og samansette, og det opnar for meir heilskapleg, samla og koordinert bilete av barnet sin situasjonen gjennom tverrfagleg samhandling. Ut frå eit slikt perspektivet ynskjer rådmannen å utvikle ei kvalitetsplan for oppvekstsektoren i tett samhandling med dei andre faginstansane i kommunen med tenester knytt til barn og unge. Ei slik plan tek høgde for å bli eit tverrsektorielt kvalitetsstyringsdokument for vidare arbeid i skule og barnehage i Hareid kommune. Grunnlag for kvalitetsplanen for barnehagane og skulen i Hareid kommune Basert på nasjonale føringar for framtidas barnehage og skule, forskingsbasert kunnskap om kva som skapar kvalitet i barnehage- og skule, aukande kompleksitet i problemstillingar knytt til barn og unge og gjeldande lovverk med forskrifter for dei ulike instansane med tenester knytt til barn og unge, er det naudsynt å utvikle overordna strategiar som sikrar ei heilskapleg tverrsektoriell tenking og samhandling. Desse overordna strategiane må tuftast på systematikk og målretta arbeid med kvalitet i utvikling av framtidas barnehagar og skule i kommune. Planen skal vere ei kvalitetsplan for Hareid barnehagane og Hareidskulen Dette vert den andre generasjonen av denne type planer i Hareid kommune. Forrige pedagogiske kvalitetsplan dekka perioden Kvalitetsplanen skal vere eit bindeledd mellom sentrale styringsdokument og kommunen sitt handlingsprogram (budsjett og økonomiplan) for Formål: Føremålet med planen er å ha eit styringsverktøy for kommunen og barnehage- og skuleleiarane. Den skal bygge på politiske vedtekne mål og klare resultatkrav. Kommunen har i dag eit system for balansert målstyring der dei kvalitative data frå barnehagen og skulen gjer det mogeleg å samanlikne utviklinga i oppvekstsektoren over tid, samanlikne eiga verksemd med andre og sikre ein raud tråd i arbeidet på alle nivå. Indikatorane vert knytt opp mot fokusområda som vert valt i kvalitetsplana og omfattar bl.a kartleggingar og brukarundersøkingar. Ei overordna kvalitetsplan vil vere eit strategisk og viktig styringsdokument for barnehageog skuleeigar og leiarane ute i einingane og som gjev retningsliner i arbeidet med å utvikle kvalitet i framtidas barnehage- og skule i Hareid kommune. Det er viktig at i ei slik kvalitetsplan sikrar overordna, heilskaplege og langsiktige strategi for oppvekstsektoren som Utvalssak nr: Side: 4 av 12

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 01.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 10.06.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtestad: 1. etg, Samfunnshuset i Volda Dato: 28.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Orientering om Fairtrade Volda/Ørsta Orientering om barnevernprosjektet Medlemar som

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune 2008 Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune Prosjektgruppa 04.12.2008 2 Innhald 1. Samandrag... 4 2. Bakgrunn... 6 3. Definisjon av sentrale omgrep...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer