Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.2015 Tid:18:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:18: Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møte er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr Politiske saker PS 9/15 Godkjenning av innkalling og saksliste PS 1/15 Godkjenning av protokoll førre møte Referat saker RS 3/15 HA 1-15 møteprotokoll kontrollutvalet i Hareid 215/265 kommune RS 4/15 HA 1-15 SAK 8-15 Kontrollrapport - årsrapport 215/ skatteoppkrevjarfunksjonen Politiske saker PS 11/15 HA 1-15 SAK 6-15 Årsmelding for kontrollutvalet 215/ PS 12/15 Søknad om utvida skjenketid Hareid Pizza og Pub AS 215/246 PS 13/15 Søknad om utvida skjenketid Weekend Pub AS 215/246 PS 14/15 Overordna kvalitetsplan for Oppvekst i Hareid 215/258 kommune PS 15/15 Orientering om oppvekstsektor og utfordringar i 214/2171 forpliktande plan 215 PS 16/15 Vurdering av barnehagestruktur i Hareid 215/136 PS 17/15 Prosjekt Nytt helsesenter 214/248 PS 18/15 Val av adminstrasjonsutval /31 PS 19/15 Reguleringsplan - detaljregulering Ytre Hareid Hamn - endring etter avgjerd i klage 211/1261 Hareid, Anders Riise ordførar Anne-Karete Mork utvalsekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS1/15Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 Referatsaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 M Ø T E B O K for KONTROLLUTVALET I HAREID KOMMUNE MØTETID: kl MØTESTAD: Hareid rådhus, formannskapsromet. MØTEDELTAKARAR: Kontrollutvalet: Vara som møtte: Faste medlemer som ikkje møtte: Vest kontroll: Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS: Hareid kommune: Andre som møtte: Møtet var leia av: Jarl Helmut Schröder (leiar) Greta Kirkebø (nestleiar) Willy Magne Nesset, for Hallvard Sæverud Hallvard Sæverud (medlem) Inga Ishild Hareide (medlem), ikkje meldt avbud Linda Haddal Røssevoll, ikkje meldt avbud Jostein Støylen (dagleg leiar) Bodill Skeide (dagleg leiar/revisjonssjef) Ingen Ingen Jarl Helmut Schröder Side 1 Side7

8 SAKLISTE SAK 1/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. MØTEPROTOKOLLEN SAK 2/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE SAK 3/15 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 214 SAK 4/15 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 215 SAK 5/15 MELDINGAR SAK 6/15 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALET 214 SAK 7/15 MØTEPLAN 1. HALVÅR 215 SAK 8/15 KONTROLLRAPPORT ÅRSMELDING FOR 214 SKATTEOPPKREVJARFUNKSJONEN SAK 9/15 PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SPESIALUNDERVISNING GRUNNSKULEN SAK 1/15 OPPFØLGINGSLISTE Side 2

9 SAK 1/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. MØTEPROTOKOLLEN Samrøystes vedtak: 1. Innkalling og sakliste vert godkjent. 2. Til å skrive under møteprotokollen saman med leiaren vert vald Greta Kirkebø. SAK 2/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE Vedlegg: Møteprotokollen frå møtet den Samrøystes vedtak: Møteprotokollen frå møtet den vert godkjent. SAK 3/15 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 214 Møteprotokollar til gjennomgang: Kommunestyret: Formannskapet: 1.12, Levekårsutvalet: Nærings- og miljøutvalet: Eldrerådet: 1.12 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne: 1.12 Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet har, på noverande tidspunkt, ingen merknader til gjennomgådde møteprotokollar. SAK 4/15 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 215 Møteprotokollar til gjennomgang: Kommunestyret: 5.2 Formannskapet: 26.1, 5.2 Levekårsutvalet: 2.1 Nærings- og miljøutvalet: 2.1 Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet har, på noverande tidspunkt, ingen merknader til gjennomgådde møteprotokollar. Side 3

10 SAK 5/15 MELDINGAR Meldingar: 1. Kommunal rapport, : «EU-krav vil gi dyrere drift av IKS» 2. Kommunal rapport, : «Kontrollutvalg er ikke for pyser» 3. Kommunerevisoren nr : «Misligheter revisors oppgaver» Samrøystes vedtak: Meldingane 1 3 vert tekne til orientering. SAK 6/15 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALET 214 Vedlegg: Årsmelding 214 Saksopplysning: Viser til vedlagte årsmelding for kontrollutvalet 214. Samrøystes innstilling: Kommunestyret tek til etterretning årsmeldinga for kontrollutvalet for 214. SAK 7/15 MØTEPLAN 1. HALVÅR 215 Saksopplysningar: 1. halvår 215 er det sett opp møte 23. februar og 29. mai. Vi diskuterer om møteplanen inkl. talet på møte passar til utvalet sin aktivitet. Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet fastset neste møte til 29. mai 215. SAK 8/15 KONTROLLRAPPORT- ÅRSMELDING 214 SKATTEOPPKREVJARFUNKSJONEN Vedlegg: - Kontrollrapport 214 frå Skatteetaten av Årsrapport for 214 frå Skatteoppkrevjaren av Skatterekneskapet for 214 av Årsmelding interkommunal arbeidsgivarkontroll 214 av Saksopplysning: Viser til kontrollrapporten frå Skatteetaten, årsrapporten frå Skatteoppkrevjaren og skatterekneskapen. Fylgjande kjem av vedlagde dokument og særleg skatteetaten sin kontrollrapport: Side 4

11 Tilfredsstillande: - Overordna intern kontroll. - Rekneskapsføringa, rapporteringa og framlegginga av rekneskapen. - Utføringa av innkrevjingsarbeidet og oppfølging av restansane. - Utføringa av arbeidsgivarkontrollen Ikkje tilfredsstillande: - Arbeidsgivarkontroll vert ikkje utført i tilstrekkeleg omfang. Gjennomført frekvens på 4,3% (3,6% i 213), medan kravet var 5%. Andre tilhøve: Når det gjeld detaljar for innkrevjinga viser eg til Skatteetaten sin kontrollrapport pkt. 3, Årsmeldinga frå skatteoppkrevjaren pkt. 3 og Skatterekneskapen. Skatt fordelt til kommunen viser kr i 214. I 213 var beløpet kr Det vil seie ein auke kr eller,21 %. Jf. pkt i årsrapporten. Samrøystes uttale: Kontrollutvalet har ingen merknader til Skatteetaten sin kontrollrapport, Skatteoppkrevjaren si årsmelding, Skatterekneskapen og Årsmelding interkommunal arbeidsgiverkontroll for 214. SAK 9/15 PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SPESIALUNDERVISNING GRUNNSKULEN Vedlegg: Prosjektplan Utarbeidd av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert Saksopplysningar: Kontrollutvalet gjorde i møte sak 39/14 slikt vedtak: Samrøystes vedtak: 1. Kontrollutvalet har til hensikt å bestille eit forvaltningsprosjekt på området grunnskule spesialundervisning/pp teneste og ber revisjonen å utarbeide prosjektplan. 2. Kontrollutvalet ber om at prosjekta Konsekvensar for manglande vedlikehald av kommunale bygg og Kompetanseutvikling og rekruttering vert vurderte som aktuelle prosjekt i neste planperiode. Prosjekt innan barnevern er også eit prosjekt som bør vurderast i neste planperiode. Revisjonen har i samsvar med vedtaket utarbeida prosjektplan, som no ligg føre. Samrøystes vedtak: Kontrollutvalet ber revisjonen utføre forvaltningsrevisjonsprosjektet spesialundervisning grunnskulen i samsvar med utarbeida prosjektplan frå Side 5

12 SAK 1/15 OPPFØLGINGSLISTE Vedlegg: Oppfølgingsliste Saksopplysningar: Det vert gjennomgang av oppfølgingslista i møtet. Samrøystes vedtak: Oppfølgingsliste vert teken til vitende. Møtet slutt. Jarl Schröder Greta Kirkebø Møteprotokollen går til: Kommunestyret som melding Kontrollutvalet for godkjenning i neste møte Ordførar Rådmann Revisjonen Side 6

13 Side13 file:///c:/ephortepdf/ephortepdfdocproc/ephorte_hareid/12418_fix.html Side 1 av Hei Oversending for behandling, skal som melding til kommunestyret. Med helsing Ida Birgitte Marholm Sekretær Tlf: /

14 Side14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Side38 file:///c:/ephortepdf/ephortepdfdocproc/ephorte_hareid/124177_fix.html Side 1 av Hei Oversending for vidare behandling til kommunestyret. Med helsing Ida Birgitte Marholm Sekretær Tlf: /

39 Politiskesaker Side39

40 Politiskesaker Side4

41 Side41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Side5 file:///c:/ephortepdf/ephortepdfdocproc/ephorte_hareid/124174_fix.html Side 1 av Hei Oversending for behandling, skal som sak til kommunestyret. Med helsing Ida Birgitte Marholm Sekretær Tlf: /

51 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 215/246 Løpenr. 1981/215 Klassering U63 Sakshandsamar: Helga Bøe-Grimstad, Servicetorg og politisk sekretariat Utvalsaksnr Utval Møtedato 14/15 Levekårsutvalet /15 Formannskapet /15 Kommunestyret SØKNAD OM UTVIDA SKJENKETID HAREID PIZZA OG PUB AS / 215/246 Tilråding frå rådmannen: Kommunestyret vedtek å ikkje gi Hareid Pizza og Pub AS utvida skjenketid til kl. 2. for romjula (2. juledag 1. nyttårsdag) og påskeveka (frå måndag etter palmesøndag til 2. påskedag) i 215. Grunngjeving: Hareid Pizza og Pub AS har ikkje godkjent etablerarprøve noko som er einaste kravet for å få serveringsløyve. For å få skjenkeløyve må verksemda ha godkjent serveringsløyve frå kommunen. Levekårsutvalet si handsaming: Røysting: Samrøystes vedteke Innstilling: Kommunestyret vedtek å ikkje gi Hareid Pizza og Pub AS utvida skjenketid til kl. 2. for romjula (2. juledag 1. nyttårsdag) og påskeveka (frå måndag etter palmesøndag til 2. påskedag) i 215. Grunngjeving: Hareid Pizza og Pub AS har ikkje godkjent etablerarprøve noko som er einaste kravet for å få serveringsløyve. For å få skjenkeløyve må verksemda ha godkjent serveringsløyve frå kommunen. Side51

52 Formannskapet si handsaming: PS 23/15 vart lagt på bordet i møtet. Røysting: Samrøystes Formannskapet si tilråding frå møte : Kommunestyret vedtek å ikkje gi Hareid Pizza og Pub AS utvida skjenketid til kl. 2. for romjula (2. juledag 1. nyttårsdag) og påskeveka (frå måndag etter palmesøndag til 2. påskedag) i 215. Grunngjeving: Hareid Pizza og Pub AS har ikkje godkjent etablerarprøve noko som er einaste kravet for å få serveringsløyve. For å få skjenkeløyve må verksemda ha godkjent serveringsløyve frå kommunen. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Utvalssak nr: Side: 2 av 4

53 Vedlegg: Nr. Namn 1 Melding om vedtak frå møte i KST Søknad om utvida skjenketid Hareid Pizza og Pub AS Uprenta saksvedlegg: Delegasjonsreglement Ruspolitisk handlingsplan løyvedel Alkohollova 1-6 Bevillingsperioden Samandrag av saka: Hareid Pizza og Pub AS har skjenkeløyve for varegruppe 1og 2 innanfor kommunen si ordinære skjenketid. Saksopplysningar: Hareid Pizza og Pub AS har søkt om utvida skjenketid. Tidsromet gjeld påska og romjula i 215 og gjeld varegruppe 1 og 2. Dei ynskjer å få utvide skjenketida til kl. 2. Skjenketida for alkohol ved Hareid Pizza og Pub AS Varegruppe 1 (frå 2,5 til 4,7 %) vert avgrensa til kl søndag torsdag og kl fredag og laurdag Varegruppe 2 (over 4,7 til 22 %) vert avgrensa til kl søndag torsdag og kl fredag og laurdag Uteareal er avgrensa til kl. 24. alle dagar og alkohol inntil 22 % Ruspolitisk handlingsplan løyvedel (heretter kalt RUPH) sei noko om delegering. Etter den er saker om utvida skjenking delegert rådmannen, men delegasjonsreglementet vart vedteke etter dette og der står følgjande 9. Alkohollova pkt. 2 side 25: Bevilling for sal av øl og skjenking i bestemte tider av året vert ikkje delegert. Ruspolitisk handlingsplan løyvedel pkt Skjenketider 3. avsnitt kulepunkt 4 sei noko om utviding av skjenketida i romjula og påskeveka: Det er høve til å gje generell utviding av skjenketida til kl. 2. for romjula (2. Juledag 1. Nyttårsdag) og påskeveka (frå måndag etter Palmesøndag til 2. Påskedag). Dagleg leiar for Hareid Pizza og Pub AS har ikkje godkjent etablerarprøve, men har fått halde ope på dispensasjon med tidsfrist. Vurdering og konklusjon: Alkohollova sin 1-6 gir kommunane høve til å utvide løyveperioden. I RUPH står det at skjenketid er eitt av dei verktya Hareid kommune vil nytte som verkemiddel for edruskapspolitikk i kommunen. Kommunen ynskjer å føre ein stram politikk med omsyn til skjenketider for å avgrense tilgjenge til alkohol og alkoholtypar på kveld og natt. Hareid Pizza og Pub AS er lokalisert i Strandgata 117. Dei har ope dagleg. Påskeveka og romjula ynskjer dei å ha mulegheita til å ha utvida opningstid. Konseptet er enkel servering med hovudvekt på omsetjing av øl og vin på kveldstid og i helgane. Det kjem ikkje fram at dei har tenkt å ha nok underhaldning av noko slag desse dagane. Hareid kommune kan difor ikkje sjå at vi skal gi utvida skjenketid. Hovudgrunnen til at vi ikkje gir løyve til utvida skjenketid er at eigar av drifta forsatt ikkje her fått godkjent etablerarprøva. Rådmannen og sakshandsamar skal ha møte med han fredag Med dette som grunnlag vel rådmannen å ikkje gi Hareid Pizza og Pub AS utvida skjenketid i påskeveka og romjula i 215. Utvalssak nr: Side: 3 av 4

54 Folkehelse konsekvensar: Som skissert i saka Miljøkonsekvensar: Som skissert i saka Økonomiske konsekvensar: Ingen kjende Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Helga Bøe-Grimstad leiar servicetorg og politisk sekretariat Utvalssak nr: Side: 4 av 4

55 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat MELDING OM VEDTAK frå møte i KST Saksnr Løpenr. Klassering Avd / sakshandsamar Dato 214/4 5665/214 U63 SET/ HBG PS 46/14 Søknad om skjenkeløyve - Hareid Pizza og Pub AS Kommunestyret si handsaming: Anders Riise H, kom tilbake og leia møtet. Han var ugild i PS 58/14 som vart handsama før PS 46/14. Det var 3 min. pause, før PS 46/14 vart handsama etter PS 58/14. Dag Audun Eliassen FL, fremja fylgjande forslag til endring: Endring av 2.avsnitt: Kommunestyret gjev alminneleg skjenkeløyve for alkohol inntil 22 vol. % for skjenkestaden i Strandgata 117, som vist på planskisse kulepunkt går ut. Kjersti R. Topphol KRF, fremja fylgjande forslag til vedtak: «Hareid kommune avslår søknaden om skjenkeløyve frå Hareid Pizza og Pub AS». Røysting: Det vart røysta over Kjersti R. Topphol sitt forslag fall med 2 røyster for 19 røyster mot. Det vart så røysta over formannskapet si tilråding opp mot formannskapet si tilrådinga med endringar frå Dag Audun Eliassen: Formannskapet si tilråding med endringar frå Dag Audun Eliassen vedteken med 12 røyster for 9 røyster mot. Vedtak: Hareid kommunestyre har vurdert søknaden frå Hareid Pizza og Pub AS (org.nr ), dagsett , og fråsegnene som er mottekne i saka. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side55

56 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Kommunestyret gjev alminneleg skjenkeløyve for alkohol inntil 22 vol. % for skjenkestaden i Strandgata 117, som vist på planskisse Skjenketida for alkohol Varegruppe 1 (frå 2,5 til 4,7 %) vert avgrensa til mellom kl søndag torsdag og mellom kl fredag og laurdag Varegruppe 2 (over 4,7 inntil 22 %) vert avgrensa til mellom kl søndag torsdag og mellom kl fredag og laurdag På uteareal er avgrensa til kl. 24 alle dagar og kun alkohol inntil 22% Konsum av alkohol på skjenkestaden skal vere slutt seinast 3 minutt etter at skjenketida er ute. Jeyabalasingam Yogalingam vert godkjent styrar for skjenkeløyvet. Balasingam Mylvakanam vert godkjent som vara for skjenkestyrar. Det vert føresett at opplæring av alle tilsette om reglane i alkohollova vert dokumentert i verksemda sitt internkontrollsystem. Alle løyvehavarar pliktar å ha slik internkontroll jf. alkoholforskrifta 8-2. Det vert stilt krav om at verksemda tek i del i kurs «ansvarleg vertskap» dersom kommunen tilbyr dette. Frå den dato vilkåra er oppfylt vil løyve gjelde til 3. juni 216. Alle framtidige søknadar om skjenkeløyve må innehalde oversikt over skjenkekontrollar og eventuelle merknadar i saksutgreiinga. Grunngjeving: Vedtaket for løyve til skjenking er gjort med heimel i alkohollova 1-6, c, 2-1, 3-1 og , alkoholforskrifta 8-2 og rusmiddelpolitisk plan for Hareid kommune. Hareid, Rett utskrift: Anne-Karete Mork Utvalsekretær Utskrift sendt: sakshandsamar for ekspedering Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID

57 Hareid Pizza & Pub AS Pb Hareid. ~ i i i i Dato: Hareid kommune i i Rådhusplassen 5 2's/-7 1é 66 Hareid. M63 Søknad om utvidet skjenketid Hareid Pizza & Pub AS. Søker herved om utvidet skjenketid i påsken og romjulen for øl og vin til klokken 2., samme skjenketid som for vanlige fredagerog lørdager aftså, For Hareid Pizza & Pub AS Jeyabalasngam Yogalingam, Side57

58 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 215/246 Løpenr. 1921/215 Klassering U63 Sakshandsamar: Helga Bøe-Grimstad, Servicetorg og politisk sekretariat Utvalsaksnr Utval Møtedato 13/15 Levekårsutvalet /15 Formannskapet /15 Kommunestyret SØKNAD OM UTVIDA SKJENKETID WEEKEND PUB AS / 215/246 Tilråding frå rådmannen: Kommunestyret gir Weekend Pub AS utvida skjenketid til kl. 2. for romjula (2. juledag 1. nyttårsdag) og påskeveka (frå måndag etter palmesøndag til 2. påskedag) i 215. Vedtaket gjeld varegruppe 1 (frå 2,5 til 4,7 %) og 2 (over 4,7 til 22 %). Levekårsutvalet si handsaming: Røysting: Tilrådinga frå rådmannen vedteke med 5 mot 1 røyst Innstilling: Kommunestyret gir Weekend Pub AS utvida skjenketid til kl. 2. for romjula (2. juledag 1. nyttårsdag) og påskeveka (frå måndag etter palmesøndag til 2. påskedag) i 215. Vedtaket gjeld varegruppe 1 (frå 2,5 til 4,7 %) og 2 (over 4,7 til 22 %). Formannskapet si handsaming: Røysting: Samrøystes Side58

59 Formannskapet si tilråding frå møte : Kommunestyret gir Weekend Pub AS utvida skjenketid til kl. 2. for romjula (2. juledag 1. nyttårsdag) og påskeveka (frå måndag etter palmesøndag til 2. påskedag) i 215. Vedtaket gjeld varegruppe 1 (frå 2,5 til 4,7 %) og 2 (over 4,7 til 22 %). Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Utvalssak nr: Side: 2 av 4

60 Vedlegg: Nr. Namn 1 Melding om vedtak - Søknad om skjenkeløyve - Weekend Pub AS 2 Søknad om utvida skjenketid Weekend Pub AS Uprenta saksvedlegg: Delegasjonsreglement Ruspolitisk handlingsplan løyvedel Alkohollova 1-6 Bevillingsperioden Samandrag av saka: Weekend Pub AS har skjenkeløyve for varegruppe 1, 2 og 3 innanfor kommunen si ordinære skjenketid. Saksopplysningar: Weekend Pub AS har søkt om utvida skjenketid. Tidsromet gjeld påska og romjula i 215 og gjeld varegruppe 1 og 2. Dei ynskjer å få utvide skjenketida til kl. 2. Skjenketida for alkohol ved Weekend Pub AS Varegruppe 1 (frå 2,5 til 4,7 %) vert avgrensa til kl søndag torsdag og kl fredag og laurdag Varegruppe 2 (over 4,7 til 22 %) vert avgrensa til kl søndag torsdag og kl fredag og laurdag Varegruppe 3 (frå 22 til 6%) vert avgrensa til kl alle dagar. Ruspolitisk handlingsplan løyvedel (heretter kalt RUPH) sei noko om delegering. Etter den er saker om utvida skjenking delegert rådmannen, men delegasjonsreglementet vart vedteke etter dette og der står følgjande 9. Alkohollova pkt. 2 side 25: Bevilling for sal av øl og skjenking i bestemte tider av året vert ikkje delegert. Ruspolitisk handlingsplan løyvedel pkt Skjenketider 3. avsnitt kulepunkt 4 sei noko om utviding av skjenketida i romjula og påskeveka: Det er høve til å gje generell utviding av skjenketida til kl. 2. for romjula (2. Juledag 1. Nyttårsdag) og påskeveka (frå måndag etter Palmesøndag til 2. Påskedag). Vurdering og konklusjon: Alkohollova sin 1-6 gir kommunane høve til å utvide løyveperioden. I RUPH står det at skjenketid er eitt av dei verktya Hareid kommune vil nytte som verkemiddel for edruskapspolitikk i kommunen. Kommunen ynskjer å føre ein stram politikk med omsyn til skjenketider for å avgrense tilgjenge til alkohol og alkoholtypar på kveld og natt. Weekend Pub AS er lokalisert i kjellaren til Hotell Melshorn. Vanlegvis har dei ope fredag og laurdag, men har høve til å ha opne andre dagar også. Påskeveka og romjula ynskjer dei å ha mulegheita til å halde ope og då med utvida opningstid. Hareid kommune kan ikkje sjå at ei slik utviding kan gi så mykje større alkoholkonsum eller uro i sentrum. Utflytta innbyggjarar kjem heim og ynskjer gjerne å samlast ein plass ute. Det er ikkje så mange treffpunkt på Hareid. Om ikkje her er ope reiser dei til andre bygder/byar for å nytte tilbodet der. I og med at det også er teke høgde for dette i den RUPH, gir vi Weekend Pub AS utvida skjenketid i påskeveka og romjula i 215. Utvalssak nr: Side: 3 av 4

61 Folkehelse konsekvensar: Som skissert i saka Miljøkonsekvensar: Som skissert i saka Økonomiske konsekvensar: Ingen kjende Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Helga Bøe-Grimstad leiar servicetorg og politisk sekretariat Utvalssak nr: Side: 4 av 4

62 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat MELDING OM VEDTAK frå møte i KST Saksnr Løpenr. Klassering Avd / sakshandsamar Dato 214/ /214 U63 SET/ AKM PS 82/14 Søknad om skjenkeløyve - Weekend Pub AS Kommunestyret si handsaming: Kommunestyret gjer merksam på at det må endrast til 6 vol. % i andre avsnitt. Røysting: Tilrådinga vedteken med 19 røyster for 2 røyster mot. Vedtak: Hareid kommunestyre har vurdert søknaden frå Weekend Pub AS (org.nr ), dagsett , og fråsegnene som er mottekne i saka. Kommunestyret gjev alminneleg skjenkeløyve for alkohol inntil 6 vol. % for skjenkestaden i Bedehusgata 8 (tidlegare Sans), som vist på planskisse. Skjenketida for alkohol Varegruppe 1 (frå 2,5 til 4,7 %) vert avgrensa til mellom kl søndag torsdag og mellom kl fredag og laurdag Varegruppe 2 (over 4,7 inntil 22 %) vert avgrensa til mellom kl søndag torsdag og mellom kl fredag og laurdag Varegruppe 3 (frå 22 til 6%) vert avgrensa til mellom kl alle dagar. Konsum av alkohol på skjenkestaden skal vere slutt seinast 3 minutt etter at skjenketida er ute. Balasingam Mylvakanam vert godkjent styrar for skjenkeløyvet. Ranchana Gowrishankar vert godkjent som vara for skjenkestyrar. Det vert føresett at opplæring av alle tilsette om reglane i alkohollova vert dokumentert i verksemda sitt internkontrollsystem. Alle løyvehavarar pliktar å ha slik internkontroll jf. alkoholforskrifta 8-2. Løyve vert gjeve med atterhald om at uttale frå Hareid og Ulstein lensmannskontor, NAV Sosial og Skatt Midt ikkje inneheld merknad som er uforeineleg med skjenkeløyve. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side62

63 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Det vert stilt krav om at verksemda tek i del i kurs «ansvarleg vertskap» dersom kommunen tilbyr dette. Frå den dato vilkåra er oppfylt vil løyve gjelde til 3. juni 216. Grunngjeving: Vedtaket for løyve til skjenking er gjort med heimel i alkohollova 1-6, c, 2-1, 3-1 og , alkoholforskrifta 8-2 og rusmiddelpolitisk plan for Hareid kommune. Hareid, Rett utskrift: Anne Karete Mork Utvalsekretær Utskrift sendt: sakshandsamar for ekspedering Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID

64 Weekend Fredsaeia 5' Pub AS 66 Hareid. Dato: s, \ å Hareid kommune Rådhusplassen 5 $6.1 :JGQ 66 Hareid. 7.15/Z -16 M63 \ l.i Søknad om utvidet skjenketid Weekend Pub AS. Søker herved om utvidet skjenketid i påsken og romjulen for øl og vin til klokken 2., samme skjenketid som for vanlige fredager og lørdager altså. J For Weekend Pub AS M ~ EAL/a.<a;-. C9Am~ 13- Oil» I5 Balasingam Mylvakanam. Side64

65 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 215/258 Løpenr. 1711/215 Klassering Sakshandsamar: Trine Falkenstein, Sektor for oppvekst Utvalsaksnr Utval Møtedato 9/15 Levekårsutvalet /15 Formannskapet /15 Kommunestyret OVERORDNA KVALITETSPLAN FOR OPPVEKST I HAREID KOMMUNE / 215/258 Tilråding frå rådmannen: Kommunestyret vedtek: Arbeid med utarbeiding av ei overordna kvalitetsplan for oppvekst vert starta opp med dei vurderingar og føringar som ligg i saka. Det vert sett ned ei styringsgruppe med kommunalsjef for oppvekst, representant i levekårutvalet, ein styrar, ein rektor, leiande helsesyster og leiar i PPT. Kommunalsjef er leiar for styringsgruppa Styringsgruppa utarbeidar overordna rammer for arbeidet med kvalitetsplan og sett ned ei arbeidsgruppe leia av kommunalsjef for oppvekst med ansvar, mynde og mandat for utarbeiding av prosessar undervegs og ferdigstilling av kvalitetsplan Levekårsutvalet vert referansegruppe for prosjektet og skal jamleg bli informert om arbeid og framdrift Arbeidsgruppa rapporterer til styringsgruppa Endeleg kvalitetsplan vert lagt fram for kommunestyret innan mars 216 for endeleg vedtak Levekårsutvalet si handsaming: Kommunalsjef Trine Falkenstein orienterte om saka. Røysting: Samrøystes Side65

66 Levekårsutvalet si tilråding frå møte Kommunestyret vedtek: Arbeid med utarbeiding av ei overordna kvalitetsplan for oppvekst vert starta opp med dei vurderingar og føringar som ligg i saka. Det vert sett ned ei styringsgruppe med kommunalsjef for oppvekst, representant i levekårsforum, ein styrar, ein rektor, leiande helsesyster og leiar i PPT. Kommunalsjef er leiar for styringsgruppa Styringsgruppa utarbeidar overordna rammer for arbeidet med kvalitetsplan og sett ned ei arbeidsgruppe leia av kommunalsjef for oppvekst med ansvar, mynde og mandat for utarbeiding av prosessar undervegs og ferdigstilling av kvalitetsplan Levekårsutvalet vert referansegruppe for prosjektet og skal jamleg bli informert om arbeid og framdrift Arbeidsgruppa rapporterer til styringsgruppa Endeleg kvalitetsplan vert lagt fram for kommunestyret innan mars 216 for endeleg vedtak Formannskapet si handsaming: PS 19/15 vart handsama etter PS 2/15. Kommunalsjef Trine Falkenstein orienterte. Det vart gjort merksam på at det i sakstilrådinga står levekårsforum. Dette vert endra til levekårsutvalet. Kjersti R. Topphol KRF, fremja fylgjande endringsforslag: «Leiar for levekårsutvalet er leiar for styringsgruppa.» Røysting: Det vart røysta punktvis: Pkt 1: samrøystes Pkt 2: tilrådinga frå LKU med endringa frå Kjersti R. Topphol samrøystes Pkt 3: samrøystes Pkt 4: samrøystes Pkt 5: samrøystes Pkt 6: samrøystes Formannskapet si tilråding frå møte : Arbeid med utarbeiding av ei overordna kvalitetsplan for oppvekst vert starta opp med dei vurderingar og føringar som ligg i saka. Det vert sett ned ei styringsgruppe med kommunalsjef for oppvekst, representant i levekårsutvalet, ein styrar, ein rektor, leiande helsesyster og leiar i PPT. Leiar i levekårsutvalet er leiar for styringsgruppa. Styringsgruppa utarbeidar overordna rammer for arbeidet med kvalitetsplan og sett ned ei arbeidsgruppe leia av kommunalsjef for oppvekst med ansvar, mynde Utvalssak nr: Side: 2 av 12

67 og mandat for utarbeiding av prosessar undervegs og ferdigstilling av kvalitetsplan Levekårsutvalet vert referansegruppe for prosjektet og skal jamleg bli informert om arbeid og framdrift Arbeidsgruppa rapporterer til styringsgruppa Endeleg kvalitetsplan vert lagt fram for kommunestyret innan mars 216 for endeleg vedtak Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Utvalssak nr: Side: 3 av 12

68 Vedlegg: Nr. Namn Uprenta saksvedlegg: Samandrag av saka: Saksopplysningar: «Gode oppvekstvilkår legger grunnlaget for gode og meiningsbærande barne- og ungdomsliv her og no, og fremjar utviklinga av menneske som kan bruke sine ressursar på ein byggande måte for eiga familie og det samfunnet dei vil vere ein del av» Innleiing: For å kunne utvikle gode og framtidsretta tenester i barnehagane, skulen og helsetenesta som stettar god sosial utvikling og læring hjå barn og unge i Hareid kommune, er det naudsynt å utvikle felles langsiktige målsettingar og etablere eit felles verdisyn som dei ulike faginstansane med lovpålagde tenester knytt til barn og unge i kommunen skal tufte arbeidet på. I dag er psykososiale problem hjå barn og unge aukande på nasjonalt plan (Nasjonal helse- og omsorgsplan ). Slike problem er kompliserte og samansette, og det opnar for meir heilskapleg, samla og koordinert bilete av barnet sin situasjonen gjennom tverrfagleg samhandling. Ut frå eit slikt perspektivet ynskjer rådmannen å utvikle ei kvalitetsplan for oppvekstsektoren i tett samhandling med dei andre faginstansane i kommunen med tenester knytt til barn og unge. Ei slik plan tek høgde for å bli eit tverrsektorielt kvalitetsstyringsdokument for vidare arbeid i skule og barnehage i Hareid kommune. Grunnlag for kvalitetsplanen for barnehagane og skulen i Hareid kommune Basert på nasjonale føringar for framtidas barnehage og skule, forskingsbasert kunnskap om kva som skapar kvalitet i barnehage- og skule, aukande kompleksitet i problemstillingar knytt til barn og unge og gjeldande lovverk med forskrifter for dei ulike instansane med tenester knytt til barn og unge, er det naudsynt å utvikle overordna strategiar som sikrar ei heilskapleg tverrsektoriell tenking og samhandling. Desse overordna strategiane må tuftast på systematikk og målretta arbeid med kvalitet i utvikling av framtidas barnehagar og skule i kommune. Planen skal vere ei kvalitetsplan for Hareid barnehagane og Hareidskulen Dette vert den andre generasjonen av denne type planer i Hareid kommune. Forrige pedagogiske kvalitetsplan dekka perioden Kvalitetsplanen skal vere eit bindeledd mellom sentrale styringsdokument og kommunen sitt handlingsprogram (budsjett og økonomiplan) for Formål: Føremålet med planen er å ha eit styringsverktøy for kommunen og barnehage- og skuleleiarane. Den skal bygge på politiske vedtekne mål og klare resultatkrav. Kommunen har i dag eit system for balansert målstyring der dei kvalitative data frå barnehagen og skulen gjer det mogeleg å samanlikne utviklinga i oppvekstsektoren over tid, samanlikne eiga verksemd med andre og sikre ein raud tråd i arbeidet på alle nivå. Indikatorane vert knytt opp mot fokusområda som vert valt i kvalitetsplana og omfattar bl.a kartleggingar og brukarundersøkingar. Ei overordna kvalitetsplan vil vere eit strategisk og viktig styringsdokument for barnehageog skuleeigar og leiarane ute i einingane og som gjev retningsliner i arbeidet med å utvikle kvalitet i framtidas barnehage- og skule i Hareid kommune. Det er viktig at i ei slik kvalitetsplan sikrar overordna, heilskaplege og langsiktige strategi for oppvekstsektoren som Utvalssak nr: Side: 4 av 12

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 26.11.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 02.09.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:25 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 16.04.2015 Tid: 15:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 19.3.2015 Møte tok til 18:00 Møte slutta 21:00 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval Møtestad: Dato Møtet starta Møtet slutta Faste medlemar som møtte: Faste medlemar som ikkje møtte:

ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval Møtestad: Dato Møtet starta Møtet slutta Faste medlemar som møtte: Faste medlemar som ikkje møtte: ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta kontrollutval Møtestad: Ørsta rådhus, Møterom Hjørundfjord Dato: 02.03.2015 Møtet starta 13.00 Møtet slutta 15.40 Faste medlemar som møtte: Anne Stine Foldal Aam Kari

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Torsdag, 17.12.2015 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Torsdag, 17.12.2015 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: Torsdag, 17.12.2015 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 17:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 27.10.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:10 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Kontrollutvalet i Vik kommune Møtebok Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45 Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Følgjande medlem møtte Gyda Bøtun Ola Engum Oddvar Tryti Siv

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Meland 03. september 2012 1. Bakgrunn Meland kommune er etter søknad teke opp i utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Prosjektgruppa i Saman

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.05.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Vest-Telemark PPT IKS Pedagogisk-psykologisk tenestekontor Besøksadresse:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhus 2, Møterom Rokken Dato: 27.02.2013 Tid: 13:00 15.25

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhus 2, Møterom Rokken Dato: 27.02.2013 Tid: 13:00 15.25 VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhus 2, Møterom Rokken Dato: 27.02.2013 Tid: 13:00 15.25 Faste medlemer som møtte: Funksjon Representerer Ronald Hagen Solfrid Førde Jørgen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for drift Uttale til høyringa - NOU 2015:2 Å høyre til.

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune,

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, ein samarbeidsmodell for å hindra brot i oppfølginga av barn, unge og familiar i risiko Styrarnettverk 04.11.2015 Aktuelt: 1. Bakgrunn

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 25.8.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:55 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste Vest-Telemark PPT IKS Org.nr. 987 570 806 Pedagogisk-psykologisk tenestekontor Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Telemark fylkeskommune og kommunane Seljord, Kviteseid, Nissedal,

Detaljer

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS Plan for tidlig innsats er en spore til en pro aktiv væremåte og tilnærming til arbeidsoppgavene her og nå, og til utfordringene vi vet kommer. Når mange nok gjør noe på

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/555-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015 Seljord kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 01.06.2015 Tid: 09:00-12:00 Stad: Kommunehuset, møterommet

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

SAKSPAPIR. Vaksdal kommune RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016-2019

SAKSPAPIR. Vaksdal kommune RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016-2019 Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 50/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 01.06.2015 54/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 05.06.2015 07/2015 Administrasjonsutvalet PS 08.06.2015

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 20.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 091/2014 Målstyring for Radøy kommune Den som har lovleg

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER.

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER. KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.50 Møtestad: Formannskapssalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 09/11 17/11 Møteleiar: Martin Kjøpstad,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 16.11.2015 Møte tok til: 12:00 Møte slutta: 18:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Alkoholpolitiske retningsliner for Flora kommune

Alkoholpolitiske retningsliner for Flora kommune Alkoholpolitiske retningsliner for Flora kommune Perioden 2016-2020 Vedteke i Flora bystyre 15. mars 2016, bystyresak 021/16 1. Innleiing Flora kommune sin alkoholpolitikk skal i løyveperioden 2016-2020

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM IKKJE MØTTE: Namn Funksjon Representerar Bjørn Overå MEDL FL Lars E. Bjåstad Hovlid MEDL V

FASTE MEDLEMAR SOM IKKJE MØTTE: Namn Funksjon Representerar Bjørn Overå MEDL FL Lars E. Bjåstad Hovlid MEDL V HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 07.05.2013 Møtet tok til 16:00 Møtet slutta 17:45 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteinnkalling

Kviteseid kommune. Møteinnkalling Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer