INDUSTRISTATISTIKK 1963

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INDUSTRISTATISTIKK 1963"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 120 INDUSTRISTATISTIKK 1963 BEDRIFTENES STØRRELSE, VAREPRODUKSJON M. V. INDUSTRIAL STATISTICS 1963 Size of Establishments, Commodies Produced, etc. STATISTISK SENTRALBYRÅ $L0 1965

2

3

4 Tidligere utkommet Stasske opgaver l belysning af Norges industrielle forholde i aarene Ældre Række, C. No. 13. Stask over Norges fabrikanleeg 1875,Eldre Række, C. No. 13, 1879 Ny Række, C. No. 13, 1885 NOS III 97, 1890 III 170, 1895 III hefte VI Pabriktællingen 1909, 1. hefte NOS V 147, 2. hefte V 202, 3. hefte V 206, Produksjonsstaskk for industrien 1916 NOS VII 49. Mylnor og kvernar i Noreg. Eer uppteljingar I-II, NOS IX 33 og Rigsforsikringsanstaltens industristaskk NOS IV 99. Industristaskk 1900 NOS V 58, V 77, 1905 v 97, V 120, 1908 V 243, 1909 V 155, 1910 V 183, 1911 V VI 22, 1913 VI 53, 1914 VI 87, 1915 VI 125, VI 162, 1918 VII 5 (1919 og 1920 ikke utgi), 1921 VII 91, 1922 VII 127. Norges industri (Oppgaver over ulykkesforsikringsplikge bedrifter og arbeidere) 1923 NOS VII 164, 1924 VII 194, 1925 VIII 24, 1926 VIII 57. Norges industri (Produksjonsstaskk og oppgaver over industribedrifter under loven om ulykkestrygd for industriarbeidere m.v.) 1927 NOS VIII 110, VIII 161, 1930 VIII 178, 1931 IX 1, 1932 IX 19, 1933 IX 44, 1934 IX 75, 1935 IX 105, 1936 IX 131, 1937 IX 157, 1938 IX 188, 1939 X 16, 1940 X 44, 1941 X 67, 1942 X 78, 1943 X 108, 1944 X 135, 1945 X 154, 1946 X 180, 1947 XI XI 25, 1949 XI 64, 1950 XI 101, 1951 XI 130, 1952 XI XI 206, 1954 XI 245, 1955 XI 278, 1956 XI 320, 1957 XI 349, 1958 XII 31, 1959 XII 55, 1960 XII 81. A 68, 1962 A 92. Industristaskk 1961 NOS XII 121, 1962 XII 143. Industristaskk (Bedriftenes størrelse, vareproduksjon m.v.) 1961 NOS

5 Forord Denne Ipublikasjon inneholder foruten de vikgste hovedtall for bergverks drift og industri i alt, oppgaver over bedriftenes sterrelsesfordeling eer sysse lseing produks jon av de enke lte vare s lag, varef orb ruk m.v e er industri grupper og hovedtall for handelsområder. llegg l denne stensilpublikasjonen vil det på samme måte som for 1961 og 1962 bli gi ut en publikasjon Industristaskk 1963 i boktrykkt- som imeholde cletaijerte oppgaver for de enkelte industrigrupper Stassk Sentralbyrå, Oslo, 24. mars 1965 Peer Jakob Bjerve Øyvind Sundsbø

6 Innhold Side O versikt... o411 Tabeller I. Hovedtall for bergverk og industri 00090**** II. Bedriftene i de enkelte industrigrupper eer sysseiseing (ikke enmannsbedrifter) 000* o ,00 11 III. Produksjon av de enkelte varer. Store bedrifter 0* 17 IV. Vareforbruk m.v. eer industrigrupper. Store bedrifter V. Oppgaver for de enke lte indus trigrupper eer handelsområder. Store bedrifter 141 Standardtegn * Tall kan ikke oppgis.. Oppgave mangler Null

7 OVERSIKT Industristaskken for 1963 omfaer alle næringsgrupper i bergverksdrift og industri. Forlagsvirksomhet, som ikke har vært med dligere, er også ta med i Det hentes inn oppgaver l staskken fra alle store bedrif- - ter (dvs. i de fleste grupper bedrifter med en gjennomsnilig sysselseing i året på minst 5 personer) og fra et utvalg av små bedrifter. Totaltall for små bedrifter eksklusive enmannsbedrifter i industri (bedrifter hvor eieren arbeider alene) er anslå på grunnlag av utvalgsundersokelsen. Hjelpeavdelinger (hovedkontor, avde lingskontor, lageravdeling o.l.) er ikke regnet som egne'bedrifter i staskken. Oppgaver over sysselseing og lønn m.v. for disse avdelinger er imidlerd ta med. En mer detaljert oversikt over omfanget av staskken, begrepsdefinisjoner in vil bli gi i den trykte Publikasjon, Tabell I gir hovedtall bade for alle bedrifter som er med i staskken og særskilt for store bedrifter. Tabell 11 gir en fordeling av bedriftene i de enkelte næringsgrupper eer sysselseing. Da tallet på små bedrifter er beregnet, vil oppgavene over bedrifter med mindre enn 5 sysselsae være mer usikre enn de øvrige oppgaver. Tabell III gir detaljerte oppgaver over vareproduksjonen. Tallene omfaer bare produksjon i store bedrifter, bortse fra noen få spesiallfelle hvor totaloppgave kan skaffes fra andre kilder enn industristaskken, og der det i hvert enkelt lfelle er angi i spesielle noter hvor tallene er hentet fra. Produksjonstallene omfaer vanligvis bare varer produsert for egen regning for salg. Interne leveranser fra en bedrift l en annen i samme foretak blir i industristaskken behandlet på same måte som salg, og slik produksjon er derfor også med I de lfelle det er av særlig betydning, har en gi særskilte oppgaver over produksjon l eget bruk i llegg l oppgaven over produksjon l salg. Varegrupperingen folger Brusselnomenklaturen, og posisjonsnumrene under de forskjellige kapler er fort opp i kolonnen l venstre for varebetegnelsen. Bare de posisjoner som det helt eller delvis kan oppgis produksjonstall for, er ta med. Posisjoner hvor oppgaver over produksjon ikke kan offentliggjøres, fordi de må behandles konfidensielt, er ikke ta med i tabellen. En har stort se heller ikke ta med posisjoner hvor det bare forekommer helt ubetydelig produks jon av lfe ldig karakter,

8 8 en av de enkelte varer er oppgi av bedriftene og er definert som verdi på produksjonsstedet (ab fabrikk), inklusive verdi av emballasje og eventuelle prisllegg for ombringelse med bedriftens eget mannskap og materiell. Eventuelle produksjans- og omsetningsavgifter er også inkludert. For enkelte vares lag er de oppgie mengde tall delvis beregnet i Byrået. I de lfelle da oppgaver over mengde og verdi foreligger for den overveiende del av produksjonen av en vare, blir mengde tall for den resterende del beregnet på grunnlag av den verdi som er oppgi og gjennomsnisprisen pr. enhet. Mengder angi i vekt skal bare omfae neovekten, altså eksklusive emballasje. Tabell IV gir oppgaver over vareforbruk m.v. i ulike industrigrupper. I llegg l totaltall over verdien av forbrukt råstoff m.v. gis det også mengde- og verdioppgaver for de vikgste vareslagene. Tilsvarende tabell for 1962 er trykt i Industristaskk 1962 (NOS XII 143). Tabell V gir oppgaver eer næring og handelsområde. Under de enkelte næringsgrupper er det bare ta med oppgaver for handelsområder med minst 3 bedrifter. Nærmere opplysninger om inndelingen av landet i handelsområder er gi i Stassk månedshefte nr. 12, 1964.

9 T A B E L L E R

10 10 Tabell I. Hovedtall for bergverk og industri Bedrifter.. o... Alle bedrifter Store bedrifter Ande 1 av I alt totaltall for alle bedrifter Pst. 37 Gjennomsnilig sysselseing ,2 Eiere ,4 69 Funksjonærer ,4 286 Arbeidere , 8 559,8 Timeverk utfort av arbeidere... mill. meverk 531,3 94,9 i) 27 Bruoproduksjonsverdi mill.kr., ,4 96, 1 26 Produks jon for egen regning l). 075, ,6 96,8 Godtg jø e ise for reparasjons - 1 arbeidl , ,985,1 328,6 Godtgjørelse for leiearbeidl). 287,9 87,6 16 V areforbruk m.v , ,3 96,5 Råstoffer l produksjon for egen regning og l reparasjonsarbeid , ,3 96,4 14 Brensel, elektrisk kraft og i hjelpestoffer , ,2 97,8 Kjøpt emballasje og råstoffer 535,6 l emballasjeproduksjon ,0 98,o 555,8 Betalt for bortsa arbeid ,8 96,9 11 Be arbeidingsverdi 1) , ,1 95,5 Endring i verdi av beholdning av varer under arbeidt)... Lønn l egne arbeidere for.. investeringsarbeid g l eget g brukt) 179, ,0 Salg av hande isvarer ,2 93,4 610,8 Kjøp av handelsvarer. 570,2 93,4 1 Avgifter ,7974,4 96,4 594 Til sko ,0 99,7 5 Utbetalt lønn , ,196,3 1 Til funksjonærer 516, ,1 98,4 4 Til arbeidere , ,9 95,6 10,8 Til hjemmearbeidere... 10,193,5 Bruoinvesteringer ,0. 43/ ,6.. Anskaffe lser 2).... p aras ^ ,0.... Re one r o og vedlikehold 2). 683,6.. 1) Inkl. produksjons- og omsetningsavgifter og ekskl. lsko som bedriftene betaler l (moar fra) det offentlige. 2) Omfaer bare store bedrifter.

11 Tabell. 11. Bed -Lifter i de enkelte industrigrupper eer sysselseing (ikke enmannsbedrifter) Bedrifter me d ennoøsnill. s sse lse in Industrigrupper Under , og 5-9 I over 11 alt BERGVERKSDRIFT M.V, OG INDUSI'RI r : Bergverksdrift m.v : Kullgruver......! i.'4 ^ Malmgruver o.... «..!.. ^... i Jernma,lmgruver Svovelkis- og koppergruver l i Malmgruver ellers - -- «- _ Stein- Ø sand- og grusdrift I - - w S te inbro ^ Sand- og grusdrif t Mineralbro.... : , Kalksteinsbro Kvarts- og fe lt-- spatbrrjt V!! _ w r Mineralbro ellers. - l Diverse ekstrakv. vlrksomhet.:...e _ - _.. 46 Industri. ø Næring smi dde I.indus tri Slakterier m.v. WO x...23 :7, Meierier m.v....., M jøl.kekon.denserings--, tørrm jølk- og kaseinfabrikker I skre:mf abrikke r Samlestasjoner for ^ ^ mjølk!. ^!..!! ^ h/ 6 6V ^ "" ""' w arm.. kons. av f rukt, grønns.m,v.. _ Annen kons. av f rukt, grøn.ns. m.v : ' Fiske- og kjøhermekkfabrikker ,60 ' 23 ^ 1 ^. 156 a 2051 Frysing av fisk , I l Delikatesse-'og f l.skematk jøkken! 121 ^ Annen lvirking. av fisk.,.. :..!.! ' Bygdemøller ' ^ ~ Nande LsmØll.er..... I Annen kornforedling = Bakerier og kondorier Kjeks- og kne kke brødfabrikker m.v...l ^-., ^- 26

12 i Bekledningsindustri m.v Skofabrikker.,... o..: Skare pars j onsve rks te de r Produksjon av oljeklær og 12 klær av plast Prod. av arbeidsklær Produksjon av herre- og gueklær o Produksjon av dame-, 90 pike- og småb arnklær , Bortsa søm av klær Buntmakere, pe lsvarefabr Hanskefabrikker Hae- og luefabrikker l Paraplyfabrikker M Prod. av sengeutstyr o.l Prod. av ryggsekker, sei l- 12 Tabell II (forts.). Bedrifter i de. enkelte industrigrupper eer sysselseing (ikke enmannsbedrifter) Industrigrupper 2080 Sjokolade- og dropsf abr Margarinfabrikker Potetmjøl- og sagofabr Fc5rb lande ri e r m.v : Isdrift m.v.... a Produksjon av andre næringsmidler.,..., Bedrifter med gjennomsnilig sysselseing Under c I 5 -'9 l, 9 l 4 over alt Ilri kkev are indus tri Brennevinslvirking Ølbryggerier Mineralvann.fabrikker m.v Tobakksindustri Tekslindustri Ullvarefabrikker Bomulls- og kunstsilkevarefabrikker , Hamp--, date- og linvare fabrikker Bånd-, elaskk- og possementfabrikker Farging og eerbehandling av teksler m.v. 2 3 _ S trømpe f brikker Andre trikotas jef abrikker no 2330 Reipslagerier, fiskegarn OP fabrikker Produksjon av sjoddi, va, stry Prod. av oljede og belagte teksler, linoleum m.v duksve s ke r, gamasjer o Søm av andre tekslvarer 93 4, i IMO

13 Treindustri o..o..o Y Sagbruk -og b.øvlerier ' 155 ::9Ø Treirrlpregneringsanlegg Trekonstruksjons- og ^. trehusfabrikker.,,, Produksjon av treullsementplater Sponplatefabrikker Prod. av andre bygningsmaterialer av tre o.l ,6 1 ^ Kassefabrikker.....,..., Y TØnT1.ef abr7.kke r.j. 0000, H0, Korkfabrikker Trem jel- og treullfabr _ Framslling av trevarer,.. ikke medta annet sted J ,.;.. 26 N^øbe l-^ og in.n.redn ^..ngsindustri ^., 104' 28» Tremebeifabrå_kkØr m.v ' ^ ØØ:rmøbe Zfabrikker woo ' ^- ^ Snn.re dn.i.n.gsindus tri... ' : 3,4 ' Tabell li., (forts.) Bedrifte r i de enkelte industrigrupper eer sysselseing (ikke enmannsbedrifter). _... Bedr^.ft^r med jen.nor^snl.li s sselsein Industrigrupper. Under og I 5_9 1 ^ ^ over alt 27 Treforedlingsindustri Tresliperier Å% Sui.fi ee llulosef abrikker --.^ : Sulf atce llulosefabrikker Papir-, papp- og kartong-- fabrikker *. ^ o... OI^ - ^ 1^, ^, l Wallboardfabrikker o.l.. - 2, Papir- og pappemballasjefabrikker, ', Andre papir- og pappvarefabrikker eo...a Grafisk industri, forlag mv ' Avisforlag -.mow Blad- og dsskriftforlag '10" ~ 2813 Bokforlag Andre forlag ' ^. _ 2821 Trykking av aviser Trykking av boker _ 2823 Framslling av f orre t-- nings tryka. kks ake r Annen trykking a , 2830 Bok.Øin.derier: Klisjeanstalter.s w NOR 2899 Annen grafi sk industri Lærindustri ^^^s y^ -}. ^Y+..JG+Li1. ^,..L.4d,1.1+^J V.^i.. ^.. s s e. 79^ 2 4- ^ ^ Garverier,, " 4-4 rr ^ Pe lsbere d.erier....., ^ T^ærvaref abrikke r Gummivare indtxs tri.... o : Gu.Øi,v are f ab ri kke r, o Q Vulkaniseringsverks teder ^r M wr ^ C

14 14 Tabell II (forts.). Bedrifter i de enkelte industrigrupper eer sysselseing (ikke enmannsbedrifter) Bedrifter med ennomsnili s sselsein Indus tri grupper - Under og I over alt 31 Kjemisk industri Karbid- og oyanami df abr Andre kunstg jødse lfabr Sprengstoff-fabrikker Prod. av synteske fibrer, harpikser og formstoffer Annen kjemisk grunnindustri Trandamperier Sildolje- og fiskemjølfabr Oljemøller Andre oljeraffinerier m.v Maling- og lakkfabrikker Produksjon av farmasøyske preparater Såpefabrikker Kosmekkfabrikker Lysfabrikker Trekull- og tre t jæref abr Andre kjemiske fabrikker Kull- og mineralol jeforedling Produksjon av w asfaltpapp, MO tjærepapp o ' Kull- og mineraloljeforedling ellers Jord- og steinvareindustri Teglverk, Glassverk..: Annen glassindustri Porselens- og fajansefabr Poemakerier o.a. kera- miske fabrikker Sementfabrikker _ 3 _ Sementstøperier og betongblanderier Framst.-av møllesteiner, bryner o.a. slipearkler Kalks teinsmø Iler, kalk- og møe Iverk Andre mineralmøller Steinhoggerier og steinsliperier....., Annen jord- og steinvareindustri... : Primær jern- og metallindustri Ferrolegeringsverk Rå jernsverk, stål- og valseverk :...o am, 3413 Jern- og stålstøperier Aluminiumsverk _ Råme tallverk ellers. 3 4

15 15 Tabell. 11 (forts 4). Bedrifter å.. de enkelte indus trigrupper eer s ysselseing (ikke enmannsbed.i ifter). Industrigrupper 3491 Metallvalseverk Ra.ffineringsverk, omsmelterier. s a e 3493 Metall.stØperier. r --Bedrifter :feer med sse lse 3.ng ^..... _.. Under- _:. 10 _ og I 5-9. ^, ^ over alt , Jern- og me tallvareindus tri Produksjon av trådarkler,. spiker, skruer o1a v Prod. av andre bygningsarkler av jern og metall _: Stålkonstruksjonsverksteder _ Jern- og metal.lemballas je - fabrikker..e Prod.. av husholdnings-.. arkler av jern og metall Prod. av kontor- og bukkarkler. av jern og metall I Lampefabrikker Produksjon av hånd.verktøy og ~redskap ' 4-1 '" " Armaturfabrikke r G Våpen- og ammuni s jonsfabr Prod. av jern- og metallvarer ikke nevnt anm t sted l Maskinindustri *wow Prod av maskiner for bergverk og industri _ Prod. av maskiner for jord- og skogbruk ; 2 1.., Reparasjonsverksteder for maskiner..... å ' s Prod av maskiner for husholdning, kontor og bukk 8 5 7' Prod. av andre maskiner l 183 Elektroteknisk 37 indus tri : Akkumulator- og baerifabrikker.... ;.. o..., Kabel- og ledningsfabr.... _ l Transformator--, generator-- og elektromotorfabrikker 20 6 J..., 2, 2, Prod av annet fordelingsmateriell ldi e V o s o , Prod. av signal-, radio og annet telemateriell Elektrotekniske reparas jonsverksteder ~ lød:el.ampef abrikke r ~ Annen elektroteknisk industri...,.,

16 16 Tabell I I (forts.). Bedrifter i de enkelte industrigrupper eer sysselseing (ikke enmannsbedrifter)..._ , Bedrifter med gjennoøsnili^sysselsein6...^...^.^.r -..^ ^^...^..^. Industrigrupper Under og Z 5-9 1, , over alt 38 Transportmiddelindustri B ygging og reparasjon av s tålskip Bygging og reparasjon av treskip ~ Motorfabrikker Produks jon av andre skipsmaskiner Ski psopphogge rier Annen skipsindustri Prod. av skinnevogner _ Reparasjon av skinne- -vogner Karosserifabrikker Annen prod. av motork jøre tøy og deler Bi lre paras jonsve rks te der Sykkel- og motorsykkelfabrikker m " WI' l Reparasjonsverksteder f or sykler Ø.v Flyindustri...o Tra.n.sportmidde lindus tri ellers o Diverse industri...: I ns trume ntake rv e rks te de r Gull -, sølv-- og plevareindustri ` Nlusikkinstrumenn.dustri Skifabrikker _ Andre sportsarkkelfabrikker : Børste - og pense l- fabrikker...o... Knappefabrikker... Prod. av leketøy, suvenirer, juletrepynt, o.l Prod av formstoffarkler ikke medta annet sted _ Andre industrielle bedrifter ^:

17 - ' Tabell III. Posi - s on 17 Produksjon av de enkelte varer. Store bedrifter V'å,re s 1ag Enhet Mengde 1000 kr. Kapiel 2. Kjø, flesk og spiselig, slakteavfall Kjø, flesk og spiselig slakteavfall 4 av ' dyr som hører under pos Ol.04, ferskt,' kjølt eller fryst.. o :.: e...,..::......:.. tonn Slaktet fjærfe og spiselig~. slakteavfall av dyr som hører under pos , ferskt, kjølt eller fryst: ferskt eller kjølt fryst... e 's : o Annet kjø og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt eller fryst: kjø av hval og kobbe - ferskt eller kjølt.. e. : fryst... '....:..... annet kjø: - ferskt eller k jø lt. o. : w '^['f 1. rys t.. I. o. s ik 4 i ' i i i G i O i slakteavfall Ister og annet fe av svin og fjærfe, rent for kjø, ikke presset eller smeltet, ferskt, kjølt eller fryst, s altet eller i saltlake, tørket eller røykt Kjø, flesk og spiselig slakteavfall (unnt. lever av fjærfe), saltet eller i saltlake, tørket eller røykt fisk (unnt. fileter), x fersk eller kjølt. fisk (unnt.!fileter). ^,. frys,.... -^ o laksefisk:. 267 laks^ ;.,t t w w.j..c..l O O. o.. O.. y -' O ø M ~ r` annen.ow o. a ^ f lyndre fi sk o 679 ^- -- kvee "m"blåkvee....^a, annen o : torskefisk :. - - hyse. e o t3 ^- -- torsk..o sei 441..o. oo o annen ' 1. O i. i ' sild og brisling 13 -^ - stor- og vårsild fesild 673..o v.banksild '..e annen sild kjø av svin ( f lesk).od... annet kjø og slakteavfall... O Kapiel 3. Fisk, kre ps dyr g b lø tdyr Fisk, fersk (levende eller d.ød ), kjølt eller fryst: brisling

18 - Tabell. III (orts.)... Produksjon av de enkelte varer. Store bedrifter 18 s 'on Vareslag Enhet Mengde r (forts.),.,.. _ annen saltvannsfisk: -. makrell. o.. e e tonn 596 r =`makreltstørje ^ pe , pigg hå s ego. ^ : r o o - o66$ ; - håbrann e:..i.. :.;:.::..U,...: : :o :: annen o o o o o 368 5, fileter, fersake eller kjølte.... e s fileter, fryste, ai''''. - v f lyndre f i s k å ^ blåkvee eo,. ::' d..o.e:.=:: '225 annen n - torskefisk: ^. i t 7_..460 h- yse :.. e, e , a... i^ 27.7z5 'torsk._ eo... s, sei e o e e ^ 'annen! :.,.. e o o. 582.^. - sild: o ; ^ s 2 - -stor- og vårsild e. u o ^ - annen e e o s o e e o e e o - annen fisk: i - - steinb.... e.:. 0 ; uer... ;..:. ^ o annen o'aii e : 3 6 o i i. i i i å. rogn I t fersk eller kjølt f p,. 0 c 587 d fryst eo,. 559 lever av..--.torsk og sei b4oi:cii:::::i.i.:..':o annen fisk i ' ".. ^ 143 ft 388 melke e 4. v C O 871 yngel og akvarief.^^s k :. ` o :.. :., Fisk, saltet, tørket eller røykt: torskefisk, saltet eller i saltlake ash --1prosme o d o` s e torsk.e e e.,e II `.o s ei e o 768 o o o ft ` lån.ge i i i : i e i 4. l :. o annen...e..:.::::.:o::::o::.:.:::..:e sild og brisling, saltet eller i saltlake: 4 - s:torsi ld og 198 ^ vårsi 1d å : : : ; :... o. : : : fe.i tsi Id og småsild :.t : : : :. :, b^anks a. ld e o i i i ; i e e :.. i. : : o annen sild og brisling...e 779' annen fisk, saltet eller i saltlake o kvee og b 1åkvei te : : o :... : : : ;. : : :.. :.. : inakre l oe:eo uer : 453 S. annen e O e e tf 486 fi sk, saltet. e ller i saltlake, uspesifisert tø.rrfisko h^ t^ :brosme e o' ` "' ^t^j., rse e o\' \ `^ O \ o o " e torsk, rotskjær. e.. e o ' e ' ' ' torsk, rundfisk o e a95 - sei, rotskjær ooooc

19 - Tabell III (forts. Posis 'on 19 Produksjon av de enkelte varer. Store bedrifter Vareslag Enhet Mengde ^1000 kr (forts. ) 2 - sel, rundfisk 207 e ø... tonn annen.o. 786 t^ uspesifisert e klippfisk: 2 ' - brosme.e ' torsk ' i o o ,. s. 2 "' sei O O O o e O e lange o o annen......e...e...c.e uspesifisert. O fisk, røykt: b e 83 "` laks o o o o o e o. o o ø o sild o v e.s o o - e s.... o annen o o o 0 0, o. 0 0 o o e 392 rogn o a o o e. o 635 7lever mve"...:...e Krepsdyr og bløtdyr, med eller uten skall, ferske (levende eller døde), k jae.,. fryste.,. tørkede.,. saltede eller i saltlake '. ; krepsdyr med skall.,.. kokt i vann:.rekerp....r ferske eller kjølte e.c fryste e ' e r....co'... andre krepsdyr: - ferske e 1tIer kjilte. e " fryste r + '. o o bløtdyr. Kapiel 4. O ` + o 0 O ' 0. ' 0 0 ' 0. jølk og meieriprodukter; t^ s_ fugleegg; naturlig honning ; Mjølk og flote, frisk, ikke konsentrert eller sukret 1 mjølk: - sterilisert.. - ellers -- - helmjølk - kultusm jø lk, uskum.me t -, ^- mjølk, skummet:* retur l produs e nt salg l, andre... fåret opp pa meieriet o kjernemjølk og myse - - retur l produsent e -.- salg l.andre fliret opp,på.meieriet fløte - sterilisert ellers: pst.... e...., ^- -^ 20 pst pst 0. e 0 O 9 e. 0 0 c o o o e e 0 0 o o e o 0 *..:e.: 0. t t i t :9 535 ^^ 29 I t ct ) Hovedsakelig fra meieristaskken. Meieriprodukter levert fra et meieri l et annet er ikke ta med (suppleringsleveranser).t 0 s 0

20 anne 20 Tabell IIT (forts.). Produksjon av de enkelte v-a.rer.. Store bedrifter Posi --. on l.:. _ w. V are s lag Enhet Mengde kr Mjølk og fløte konservert, konsentrert eller su Mjølk og fløte, konservert, ikke -konsentrert. mjølk, konsentrert (kondensert)... tørrmjølk. fløtepulver Smør 1 :... tonn w r :04 Ost `og ostemasse l : hvost smelteost...o mysost -.:...., K a p: i t t e 1 5. Proaukter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefaet, annet. sted Tammer,, blærer og måger åv' ån.dre ' dirr" en.n fisk, hele eller i stykker Fiskeavfall: t armer blærer og mager... silderisp.o...-. annet avfall av, sild og brisling.0 0 avfall av annen fisk, he ru. gu.an.o ^ rå, ^ VO.lLn I t tørr o Sener; klipp o 1 avfall av 'rå huder og skinn Bein og hornkjegler, rå, avfe et, syrebehandlet eller befridd for gelan, også enkelt bearb., men ikke lformet; mjøl og avfall av bein, o g. hornkjegler: beinmjøl ellers hl Koraller o.1, ubearb. eller enke lt bearb ; skall av raus linger, : ube arb e lle,r, enkelt be arb,. men ikle' lfommet; m,jø.l og.avfall,av n^.s ngskall skje ll,s and,.. o r t a,.. 40 _ Animalske produkter, i.e.n - $ døde,dirr 'air de s lag som hører under kaplene 1 eller 3 9 utjenlig l menneskeføde:! blod q o. o, o ø o 500 I t saltet rogn utjenlig l menneskeføde i t ellers, Kapie, ;l 7. Grønnsaker, rø er 'og 'knoll:er; spiselige , Grønnsaker ((også ko.kte. ), i. fryst ls tana ) Se note side 19.

21 Tabell III forts. Posisjon, 21 Produksjon av de enkelte varer. Store bedrifter V are s lag Enhet Mengde 1000 kr. K a p i t t e l 8 Spiselige frukter og noer; skall av srusfrukter og meloner Frukter ( også kokte), i fryst lstand, uten lseing av sukker 0 tonn Kapiel 9.. Kaffe, te, mate' og krydderier 09.04, 09.05, 09.06, 09.07, 09.08, og 146 I t Krydderier K apiel 10. Korn Byggl),.. 730,! G Havrel) * c;- '0 0'1. II ' Rist uayskallet og ayskallet... gryn og brekkris I t H K a p i t t e Molleprodukter, malt, sve lse ; gluten; inulin Mjøl av korn 2) : hvetemjøl: - siktet sammalt... ***** blanding smjøl av rg og hvete...g rugmjøl: 1 - siktet ii - sammalt byggmjøl (grynmjol) havrem j o Ce * II anne t...,.' Gryn og på annen mate bearb. korn, f.eks. valset, presset, polert, ayskallet, grovknust, men uten videre bearb.; unnt. ris, avskallet, glasert, polert eller brukke, kornkimer, hele, valsede, pressede eller,mal -b6): gryn av: hvete (seibulegryn) bygg. sa.oodiseo000oø o hav e r...g549 oiroo annet koria gropp l fgr av: 11 - hvete 501, earp, rug *O. 0 '0.0 ' o bygg ,0044,4.06-0A.,04,W ,0, 4, havre mais , durra. 4, , annet korn annet offooolose.o poosoodi Mjeir av belg -frukter som hører under pos ). 1) Korn renset av moiler og frørenserier for egen regning. 2) Inkl. I t

INDUSTRISTATISTI KK 1962

INDUSTRISTATISTI KK 1962 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 92 INDUSTRISTATISTI KK 1962 BEDRIFTENES STØRRELSE, VAREPRODUKSJON M. V. I NDUSTRIAL STATISTICS 1962 Size of Establishments, Commodities Produced, etc. STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 88/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER

VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER Kapittel 2 skal omfatte følgende varer: a) Fisk og andre marine

Detaljer

VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN

VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (a) I ARTKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN Varene opplistet

Detaljer

KAPITTEL 31 GJØDSEL. Alminnelige bestemmelser

KAPITTEL 31 GJØDSEL. Alminnelige bestemmelser KAPITTEL 31 GJØDSEL Alminnelige bestemmelser Dette kapittel omfatter de fleste av de produkter som i alminnelighet brukes som naturlig eller kunstig gjødsel. På den andre siden, kapittelet omfatter ikke

Detaljer

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND Islandsk tolltariff ex 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL

KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter kjøtt og flesk i hele skrotter (det vi si kroppen av dyret med eller uten hode), halve skrotter (skrotten

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV 18 Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter kakao (herunder kakaobønner) i alle former, kakaosmør, -fett og -olje og næringsmidler som inneholder kakao (uansett

Detaljer

K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV

K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter bly og blylegeringer og visse varer derav. Bly utvinnes i alminnelighet av naturlig blysulfid (blyglans) som ofte

Detaljer

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21.

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 4 Vedlegg C Liste over landbruksvarer

Detaljer

AVSNITT IV TILBEREDTE NÆRINGSMIDLER; DRIKKEVARER, ETYLALKOHOL OG EDDIK; TOBAKK OG VARER FREMSTILT AV TOBAKKERSTATNINGER KAPITTEL 16

AVSNITT IV TILBEREDTE NÆRINGSMIDLER; DRIKKEVARER, ETYLALKOHOL OG EDDIK; TOBAKK OG VARER FREMSTILT AV TOBAKKERSTATNINGER KAPITTEL 16 AVSNITT IV TILBEREDTE NÆRINGSMIDLER; DRIKKEVARER, ETYLALKOHOL OG EDDIK; TOBAKK OG VARER FREMSTILT AV TOBAKKERSTATNINGER KAPITTEL 16 PRODUKTER AV KJØTT, FLESK, FISK, KREPSDYR, BLØTDYR ELLER ANDRE VIRVELLØSE

Detaljer

VEDLEGG I. OMTALT I ARTIKKEL 6 UNDERPARAGRAF 1 (a) VARER SOM ER UNNTATT

VEDLEGG I. OMTALT I ARTIKKEL 6 UNDERPARAGRAF 1 (a) VARER SOM ER UNNTATT VEDLEGG I OMTALT I ARTIKKEL 6 UNDERPARAGRAF 1 (a) VARER SOM ER UNNTATT VEDLEGG I OMTALT I ARTIKKEL 6, UNDERPARAGRAF 1 (a) VARER SOM ER UNNTATT Varene i tabellen under er unntatt fra bestemmelsen under

Detaljer

VEDLEGG II PROTOKOLL 3. OM VARER OMHANDLET I AVTALENS ARTIKKEL 8 NR. 3 BOKSTAV b) Artikkel 1

VEDLEGG II PROTOKOLL 3. OM VARER OMHANDLET I AVTALENS ARTIKKEL 8 NR. 3 BOKSTAV b) Artikkel 1 4 VEDLEGG II PROTOKOLL 3 OM VARER OMHANDLET I AVTALENS ARTIKKEL 8 NR. 3 BOKSTAV b) Artikkel 1 1. Avtalens bestemmelser skal gjelde for varer oppført i tabell I og II, om ikke annet følger av bestemmelsene

Detaljer

KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN

KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter alle slags fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann,

Detaljer

Nr. 19 Oslo, 31. august 1965 VARENOMENIKLATUR INDUSTRISTATISTIKKEN FOR

Nr. 19 Oslo, 31. august 1965 VARENOMENIKLATUR INDUSTRISTATISTIKKEN FOR Nr. 19 Oslo, 31. august 1965 VARENOMENIKLATUR FOR INDUSTRISTATISTIKKEN VARENOMENKLATUR FOR INDUSTRISTATISTIKKEN Statistisk Sentralbyrå Oslo 1965 FORORD FRA 1. JANUAR 1959 BLE DEN NYE TOLLTARIFFEN SOM

Detaljer

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER. Forklarende anmerkninger. 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her:

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER. Forklarende anmerkninger. 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her: TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER Forklarende anmerkninger 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her: a) Produktspesifikke regler, kapittel 1-24 EFTA-Costa Rica

Detaljer

Omtalt under punkt 1 (c) i artikkel 6

Omtalt under punkt 1 (c) i artikkel 6 Omtalt under punkt 1 (c) i artikkel 6 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER Vedlegg 2 til dette rundskriv Artikkel 1 Fisk og andre marine produkter, oppført i tabell 1, er omfattet av avtalens bestemmelser, med

Detaljer

INDIREKTE SKATTER OG SUBSIDIER HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER M.V. ARENE 1969-1978 INNHOLD

INDIREKTE SKATTER OG SUBSIDIER HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER M.V. ARENE 1969-1978 INNHOLD TO 78/14 30. juni 1978 INDIREKTE SKATTER OG SUBSIDIER HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER M.V. ARENE 1969-1978 INNHOLD Side I. Indirekte skatter 2 1. Omsetningsavgift 3 2. Merverdiavgift 3 3. Investeringsavgift

Detaljer

PROTOKOLL A. VIST TIL I ARTIKKEL 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER

PROTOKOLL A. VIST TIL I ARTIKKEL 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER PROTOKOLL A VIST TIL I ARTIKKEL 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Protokoll A Vist til i artikkel 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Artikkel 1 1. For å kunne ta hensyn til prisforskjellene på de

Detaljer

Vedlegg III Omtalt i artikkel 6, nr. 1(B)

Vedlegg III Omtalt i artikkel 6, nr. 1(B) Vedlegg III Omtalt i artikkel 6, nr. 1(B) Vedlegg 1 til dette rundskriv BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Artikkel 1 1. For å kunne ta hensyn til prisforskjellene på de landbruksvarer som inngår i produkter

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN DESEMBER 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN DESEMBER 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS MN HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

Ingredienslister for beregnete produkter og retter

Ingredienslister for beregnete produkter og retter Matvaretabellen 2006: Oppskrifter Side 1 av 7 Ingredienslister for beregnete produkter og retter Egg: Retter av egg Eggerøre, stekt i fett (02.008) 220 g egg, 50 g vann, 3 g gressløk, 22 g uspesifisert

Detaljer

VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 2.1 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER

VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 2.1 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 2.1 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 2.1 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER Artikkel 1 Tiltak for råvarepriskompensasjon 1. For å kunne ta hensyn til forskjeller

Detaljer

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. f) Følgende oppføringer for E 104, E 110 og E 124 innsettes i riktig nummerorden i næringsmiddelkategoriene nedenfor: Kategorinummer E-nummer Navn «01.4 Gjærede melkeprodukter tilsatt aroma, herunder varmebehandlede

Detaljer

K A P I T T E L 4 5 KORK OG KORKVARER

K A P I T T E L 4 5 KORK OG KORKVARER K A P I T T E L 4 5 KORK OG KORKVARER Alminnelige bestemmelser Kork fremstilles nesten utelukkende fra den ytre barken av korkeika (Quercus suber) som vokser i Sør-Europa og i Nord-Afrika. Den første barken

Detaljer

Vedlegg II. OMTALT UNDER PUNKT 1(c) I ARTIKKEL 6 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER. Artikkel 1. Tabell 1. HS posisjon HS nr.

Vedlegg II. OMTALT UNDER PUNKT 1(c) I ARTIKKEL 6 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER. Artikkel 1. Tabell 1. HS posisjon HS nr. Vedlegg II OMTALT UNDER PUNKT 1(c) I ARTIKKEL 6 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER Artikkel 1 Fisk og andre marine produkter oppført i tabell 1 er dekket av avtalens bestemmelser, med mindre annet er bestemt

Detaljer

TABELL IV TIL PROTOKOLL A NORGE. Liste 1

TABELL IV TIL PROTOKOLL A NORGE. Liste 1 TABELL IV TIL PROTOKOLL A NORGE Liste 1 0403 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning av sukker,

Detaljer

K A P I T T E L 8 0 TINN OG VARER DERAV

K A P I T T E L 8 0 TINN OG VARER DERAV K A P I T T E L 8 0 TINN OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter tinn, legeringer av tinn, og visse varer derav. Tinn blir industrielt utvunnet av tinnstein (tinnoksid) som hører

Detaljer

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabelli innførsel og utførsel.

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN FEBRUAR 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN FEBRUAR 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS IS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

KAPITTEL 11 MØLLEPRODUKTER; MALT; STIVELSE; INULIN; GLUTEN AV HVETE

KAPITTEL 11 MØLLEPRODUKTER; MALT; STIVELSE; INULIN; GLUTEN AV HVETE KAPITTEL 11 11 Dette kapitlet omfatter: MØLLEPRODUKTER; MALT; STIVELSE; INULIN; GLUTEN AV HVETE Alminnelige bestemmelser 1. Produkter fremstilt ved maling av korn som hører under kapittel 10, og av sukkermais

Detaljer

Vedlegg III. Vist til i paragraf 1(b) i artikkel 2.1. Bearbeidede landbruksvarer

Vedlegg III. Vist til i paragraf 1(b) i artikkel 2.1. Bearbeidede landbruksvarer Vedlegg III Vist til i paragraf 1(b) i artikkel 2.1 Bearbeidede landbruksvarer Vedlegg III Vist til i paragraf 1(b) i artikkel 2.1 Bearbeidede landbruksvarer Artikkel 1 1. For å kunne ta hensyn til prisforskjellene

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

KAPITTEL 19 PRODUKTER AV KORN, MEL, STIVELSE ELLER MELK; BAKVERK

KAPITTEL 19 PRODUKTER AV KORN, MEL, STIVELSE ELLER MELK; BAKVERK KAPITTEL 19 PRODUKTER AV KORN, MEL, STIVELSE ELLER MELK; BAKVERK Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter en rekke tilberedte produkter som vanligvis brukes som næringsmidler, og som er fremstilt

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 81 PRODUKSJONSSTATISTIKK 1960. Industrial Production Statistics. Annual Survey 1960

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 81 PRODUKSJONSSTATISTIKK 1960. Industrial Production Statistics. Annual Survey 1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 8 NORGES INDUSTRI PRODUKSJONSSTATISTIKK 960 Industrial Production Statistics. Annual Survey 960 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 962 Tidligere

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

K A P I T T E L 4 3 PELSSKINN (OGSÅ KUNSTIG) OG VARER DERAV

K A P I T T E L 4 3 PELSSKINN (OGSÅ KUNSTIG) OG VARER DERAV Dette kapitlet omfatter: K A P I T T E L 4 3 PELSSKINN (OGSÅ KUNSTIG) OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser 1. Rå pelsskinn, unntatt rå huder og skinn som hører under posisjon 41.01, 41.02 eller 41.03.

Detaljer

Et verktøy for sunnere valg. Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet

Et verktøy for sunnere valg. Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet Et verktøy for sunnere valg Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet Nøkkelhullet enklere å velge sunt Disposisjon Bakgrunn Utkast til forskrift om frivillig merking av matvarer med Nøkkelhullet Status i

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HAND ELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HAND ELEN 1111111111 111111111111=1111/11EME Ktal 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HAND ELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell 1. 2.

Detaljer

VEDLEGG III OMTALT I UNDERPARAGRAF (B) TIL ARTIKKEL 2.2 OG ARTIKLENE 3.3 OG 3.5 VEDRØRENDE BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER

VEDLEGG III OMTALT I UNDERPARAGRAF (B) TIL ARTIKKEL 2.2 OG ARTIKLENE 3.3 OG 3.5 VEDRØRENDE BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER VEDLEGG III OMTALT I UNDERPARAGRAF (B) TIL ARTIKKEL 2.2 OG ARTIKLENE 3.3 OG 3.5 VEDRØRENDE BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER TABELL 1 TIL VEDLEGG III EFTA HS nr. Vareslag Island Norge Sveits/ Liechtenstein 04.03

Detaljer

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN FEBRUAR 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN FEBRUAR 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 1988 76. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel» 2. Innførsel

Detaljer

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere (plantehelseforskriften)

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere (plantehelseforskriften) Vedlegg 2 Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere (plantehelseforskriften) Fastsatt av Landbruks og matdepartementet xx.xx.2007

Detaljer

13.20.16.90. Bauxitt (til aluminiumproduksjon) og konsentrater 2606. Malm for utvinning av edle metaller og konsentrater 2616

13.20.16.90. Bauxitt (til aluminiumproduksjon) og konsentrater 2606. Malm for utvinning av edle metaller og konsentrater 2616 NACE 13.10 : Bryting av jernmalm RODCOM LITEN 2006 RODCOM til utenrikshandelsnomenklatur for 2006 (H/KN) NACE 13.10 : Bryting av jernmalm 13.10.10.30 Ikke agglomerert jernmalm og konsentrater, unntatt

Detaljer

Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet

Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 18. februar 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet

Detaljer

K A P I T T E L 4 6 VARER AV STRÅ, HALM, ESPARTO ELLER ANDRE FLETTEMATERIALER; KURVMAKERARBEIDER

K A P I T T E L 4 6 VARER AV STRÅ, HALM, ESPARTO ELLER ANDRE FLETTEMATERIALER; KURVMAKERARBEIDER K A P I T T E L 4 6 VARER AV STRÅ, HALM, ESPARTO ELLER ANDRE FLETTEMATERIALER; KURVMAKERARBEIDER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter (foruten varer av luffa) halvfabrikater (posisjon 46.01)

Detaljer

Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14)

Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14) Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14) ENKEL 20 40 MIN Ris kokt i kokosmelk får en deilig, eksotisk smak som passer godt til kylling. Stekt ananas med kokos setter prikken over i-en. 4 Porsjoner

Detaljer

Norsk kosthold 1950-2011

Norsk kosthold 1950-2011 Norsk kosthold 1950-2011 Lars Johansson Helsedirektoratet Avdeling for nasjonalt folkehelsearbeid HOD 12.12.12 Statistikkgrunnlag? Matforsyningsstatistikk, NILF 1975-2011 Forbruk i privathusholdninger,

Detaljer

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 57 11. årgang utgave 18.11.2004 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet NORSK 2. EØS-komiteen 2004/EØS/57/01

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 57 11. årgang utgave 18.11.2004 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet NORSK 2. EØS-komiteen 2004/EØS/57/01 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 57 11. årgang 2004/EØS/57/01 EØS-komiteens beslutning nr. 138/2004 av 29. oktober

Detaljer

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN JULI 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN JULI 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY JULI 1988-76. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2.

Detaljer

MAT Prat om MAT. Et informasjonshefte om mat for eldre

MAT Prat om MAT. Et informasjonshefte om mat for eldre Prat om MAT Prat om MAT Et informasjonshefte om mat for eldre prat om mat Prat om mat! Nok mat og drikke har stor betydning for god helse og trivsel. Behovet for energi varierer med alderen og mange opplever

Detaljer

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg.

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg. KVALITETSMANUAL JERN 100 Klasse 1 - Stålskrap maks- 150x50x50 cm, min. tykkelse 5 mm. - Stålskrap, sakset/klippet, maks. 50x60 cm min 5 mm godstykkelse. - Pressede baller av gammelt rent tynnjern maks.

Detaljer

A L M I N N E L I G E F O R T O L K N I N G S R E G L E R. Klassifisering av varer i tolltariffen skal skje etter følgende prinsipper: REGEL 1

A L M I N N E L I G E F O R T O L K N I N G S R E G L E R. Klassifisering av varer i tolltariffen skal skje etter følgende prinsipper: REGEL 1 A L M I N N E L I G E F O R T O L K N I N G S R E G L E R Klassifisering av varer i tolltariffen skal skje etter følgende prinsipper: REGEL 1 TITLENE PÅ AVSNITT, KAPITLER OG UNDERKAPITLER TJENER BARE TIL

Detaljer

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 317/2006. av 22. desember 2005

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 317/2006. av 22. desember 2005 16.7.2009 EØ-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 39/501 KOMMIJONFORORDNING (EF) nr. 317/2006 2009/EØ/39/36 av 22. desember 2005 om opprettelse av 2005-utgaven av «rodcom-listen» over industriprodukter

Detaljer

Nr. 67/604 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 294/2007. av 20. februar 2007

Nr. 67/604 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 294/2007. av 20. februar 2007 Nr. 67/604 EØ-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.12.2010 KOMMIJONFORORDNING (EF) nr. 294/2007 2010/EØ/67/62 av 20. februar 2007 om opprettelse av 2006-utgaven av «rodcom-listen» over industriprodukter

Detaljer

MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN OKTOBER 1987-75. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN OKTOBER 1987-75. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OKTOBER 1987 75. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel

Detaljer

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød Sandwich grove horn Baketips Forkortelser dl = desiliter 1 dl = 100 ml g = gram ts = teskje ss = spiseskje pk = pakke

Detaljer

Nr. 16/270 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2007. av 3. september 2007

Nr. 16/270 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2007. av 3. september 2007 Nr. 16/270 EØ-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 KOMMIJONFORORDNING (EF) nr. 1165/2007 av 3. september 2007 2012/EØ/16/40 om opprettelse av 2007-utgaven av «rodcom-listen» over industriprodukter

Detaljer

3. Nøkkelhullets utforming Nøkkelhullets grafiske utforming fremgår av vedlegg 1. Symbolet skal etterfølges av merket.

3. Nøkkelhullets utforming Nøkkelhullets grafiske utforming fremgår av vedlegg 1. Symbolet skal etterfølges av merket. Utkast til forskrift om endring i forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Hjemmel: Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 17. juni 2009 med hjemmel i lov 19. desember

Detaljer

VEDLEGG II TIL PROTOKOLL B

VEDLEGG II TIL PROTOKOLL B VEDLEGG II TIL PROTOKOLL B LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKKE-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS Ikke alle de produkter som

Detaljer

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1 VEDLEGG II LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKKE-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS Posisjon i tolltariffen (HS) Varebeskrivelse

Detaljer

KAPITTEL 4 MELK OG MEIERIPRODUKTER; FUGLEEGG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED

KAPITTEL 4 MELK OG MEIERIPRODUKTER; FUGLEEGG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED KAPITTEL 4 MELK OG MEIERIPRODUKTER; FUGLEEGG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED Dette kapitlet omfatter: I. Meieriprodukter: Alminnelige

Detaljer

KAPITTEL 20 PRODUKTER AV GRØNNSAKER, FRUKTER, NØTTER ELLER ANDRE PLANTEDELER

KAPITTEL 20 PRODUKTER AV GRØNNSAKER, FRUKTER, NØTTER ELLER ANDRE PLANTEDELER KAPITTEL 20 PRODUKTER AV GRØNNSAKER, FRUKTER, NØTTER ELLER ANDRE PLANTEDELER Dette kapitlet omfatter: Alminnelige bestemmelser 1. Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedt eller

Detaljer

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG IV PRODUKTSPESIFIKKE REGLER DEL I INNLEDENDE ANMERKNINGER

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG IV PRODUKTSPESIFIKKE REGLER DEL I INNLEDENDE ANMERKNINGER TILLEGG 1 TIL VEDLEGG IV PRODUKTSPESIFIKKE REGLER DEL I INNLEDENDE ANMERKNINGER 1. Den første kolonnen i listen i avsnitt II inneholder kapitler, posisjoner eller underposisjoner, og den andre kolonnen

Detaljer

INTERNASJONAL STANDARD. FOR YARECRUPPINC I STATISiINMEN OV ERER UTENRIK$HANDELEN (SITC-REV. 2)

INTERNASJONAL STANDARD. FOR YARECRUPPINC I STATISiINMEN OV ERER UTENRIK$HANDELEN (SITC-REV. 2) INTERNASJONAL STANDARD ^ o FOR YARECRUPPINC I STATISiINMEN OV ERER UTENRIK$HANDELEN (SITC-REV. 2) STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 38 INTERNASJONAL STANDARD FOR VAREGRUPPERING I STATISTIKKEN OVER UTENRIKSHANDELEN

Detaljer

10/94. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 82. årgang. Oktober 1994

10/94. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 82. årgang. Oktober 1994 I Oktober 1994 i I. 1 1 82. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade atistisk sentralbyrå ber n å bli oppgitt som Ide når oppgaver fra 7!fte heftet blir gjengitt.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 18. årgang 5.5.2011 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 18. årgang 5.5.2011 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 26 18. årgang 5.5.2011 2011/EØS/26/01 EØS-komiteens beslutning nr. 4/2011 av 11. februar 2011

Detaljer

liker best som paprika, løk, sopp, squash, mais. Wook med ulike grønnsaker, skinke og ris er også godt.

liker best som paprika, løk, sopp, squash, mais. Wook med ulike grønnsaker, skinke og ris er også godt. Dette er et lite hefte fra maten vi lager når vi er på tur. Disse oppskriftene er henta fra boka «Liv og røre, matopplevelser i friluft» av Reidun Høines. Det finnes mange gode oppskrifter og tips i denne

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN 80. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

Tillegg 2 til Vedlegg I

Tillegg 2 til Vedlegg I Tillegg 2 til Vedlegg I LISTE OVER BEARBEIDING FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKKE-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS Ikke alle de produkter som er oppført

Detaljer

Bestilling av reinkjøtt. Historie.

Bestilling av reinkjøtt. Historie. Historie. Reinen var en av de første dyrene som kom til Nordkalotten etter at isen trakk seg tilbake etter siste istid. Reinen har bestandig har vært her, den har beitet på de samme områdene i 15-20.000

Detaljer

Varenr År fra År til Varebetegnelse Mengder SITC 00000011 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollbare Kg 931-00 00000031 1988 2002 Proviant Kg 931-00

Varenr År fra År til Varebetegnelse Mengder SITC 00000011 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollbare Kg 931-00 00000031 1988 2002 Proviant Kg 931-00 00000011 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollbare Kg 931-00 00000031 1988 2002 Proviant Kg 931-00 00000032 1988 2002 Forbruksartikler Kg 931-00 00000055 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollfrie Kg 931-00

Detaljer

Energi. Nivå 1. Power Point-presentasjon 21

Energi. Nivå 1. Power Point-presentasjon 21 Energi. Nivå 1. Power Point-presentasjon 21 Vi trenger energi til alt vi gjør. Mennesker trenger energi hele døgnet. Vi må ha energi for å holde oss varme, for å bevege oss, for å tenke og for å sove.

Detaljer

Forslag til ny forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer 1 2 3 4. 5 6

Forslag til ny forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer 1 2 3 4.  5 6 Forslag til ny forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx. xx 2009 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18. 1.

Detaljer

OVER UTENRIKSHANDELEN

OVER UTENRIKSHANDELEN FEBRUAR 1979 67. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY f 7,k f o TABELL 1. INNFORSEL OG UTFORSEL

Detaljer

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN AUGUST 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN AUGUST 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY AUGUST 1988-76. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY hnlei Contant Innfør utforsel Innfør,t,

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 960 Nr. Økonomisk utsyn over året 959 Economic survey 2 Lønnsstatistikk 958 Wage statistics 3 Norges kommunale

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein 2 ss margarin, flytende 1 ts salt 0,5 ts pepper Mangosalat 1 stk mango 0,5 stk chili,

Detaljer

Vanlig mat som holder deg frisk

Vanlig mat som holder deg frisk Vanlig mat som holder deg frisk Konferanse om folkehelse og kultur for eldre Tyrifjord 13. november 2014 Ernæringsfysiolog Gudrun Ustad Aldringsprosessen Arvelige faktorer (gener) Miljøfaktorer (forurensning

Detaljer

Beis Ny flekk: Er beisen vannbasert, skyll med vann. Er beisen spritbasert, sug opp med sprit. Gammel flekk: Vanskelige å fjerne.

Beis Ny flekk: Er beisen vannbasert, skyll med vann. Er beisen spritbasert, sug opp med sprit. Gammel flekk: Vanskelige å fjerne. 1 FLEKKFJERNING Flekker på tekstiler lar seg som regel fjerne - spesielt hvis de tas raskt. Det er viktig å forsikre seg om at stoffet tåler behandlingen som anbefales her. Spesielt ull, silke, viskose

Detaljer

Forord... 5. Aktiv hverdag... 7. Barn og kosthold... 9. Matlaging ute sammen med barn... 13. I den sorte gryte... 29. I steinovn...

Forord... 5. Aktiv hverdag... 7. Barn og kosthold... 9. Matlaging ute sammen med barn... 13. I den sorte gryte... 29. I steinovn... Forord... 5 Aktiv hverdag... 7 Barn og kosthold... 9 Matlaging ute sammen med barn... 13 I den sorte gryte... 29 I steinovn... 53 2010 Vormedal Forlag, Haugesund www.vormedalforlag.no Mat fra naturen...

Detaljer

Oppskrifter på garantert gode pølser

Oppskrifter på garantert gode pølser Det er mye kjøtt i de beste pølsene Foto: H2W, Dreyer/Hensley Styling: Nina Sjøen, Paul Løwe Oppskrifter på garantert gode pølser www.gilde.no Garantert gode pølser De beste pølsene er de som er garantert

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN JANUAR 1992-80. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN JANUAR 1992-80. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 80. ÅRGANG 1;1 MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS MN HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

KAPITTEL 17 SUKKER OG SUKKERVARER

KAPITTEL 17 SUKKER OG SUKKERVARER KAPITTEL 17 SUKKER OG SUKKERVARER Alminnelige bestemmelser Rettelse nr 1 Dette kapitlet omfatter ikke bare sukker i egentlig forstand (for eksempel sakkarose, laktose, maltose og glukose eller fruktose),

Detaljer

Post 1. Hva gikk tollendringa for harde oster og fileter av lamme-/storfekjøtt som vart innført 01.01.2013 ut på?

Post 1. Hva gikk tollendringa for harde oster og fileter av lamme-/storfekjøtt som vart innført 01.01.2013 ut på? Post 1 Hva gikk tollendringa for harde oster og fileter av lamme-/storfekjøtt som vart innført 01.01.2013 ut på? A: Overgang fra kronetoll til prosenttoll B: Overgang fra prosenttoll til kronetoll C: Høyere

Detaljer

--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- FISKE Ri Dl REKTØREN Bergen, 13.8.68 AAa/BM MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 111. /\) Spesielle kvalitetsforskrifter m.v. for fiskeprodukter som er gjort holdbare i begrenset tid ved varmebehandling, pasteurisering,

Detaljer

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1 VEDLEGG II LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKKE-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel

Detaljer

KVALITET SKAL MERKES. Deli Cheese Cake. En ostemasse mange muligheter! Rik på smak - 30 % frisk kremost naturlige fargestoffer. Deli Cheese cake l 1

KVALITET SKAL MERKES. Deli Cheese Cake. En ostemasse mange muligheter! Rik på smak - 30 % frisk kremost naturlige fargestoffer. Deli Cheese cake l 1 KVALITET SKAL MERKES Deli Cheese Cake En ostemasse mange muligheter! Rik på smak - 30 % frisk kremost naturlige fargestoffer Deli Cheese cake l 1 Deli Cheese Cake Fristende amerikanske ostekaker basert

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål Innhold Del 7, Vi regner med ulike mål Kilo og gram 1 Liter og desiliter 10 Kvadratmeter 18 Tips til gruppeoppgaver

Detaljer

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 stk gulrot 1 stk grønn squash Ostesaus: 2 ss smør 4 ss hvetemel ca. 6 dl melk ca. 2 dl revet hvitost 4 ss hakket frisk basilikum

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 45/1999 av 26. mars 1999. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 45/1999 av 26. mars 1999. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/1999 av 26. mars 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler EØS-KOMITEEN HAR -

Detaljer

oppskrifter Grove kornprodukter Innhold Baketips havrerundstykker eplerundstykker gulrotrundstykker myslirundstykker glutenfrie eplerundstykker

oppskrifter Grove kornprodukter Innhold Baketips havrerundstykker eplerundstykker gulrotrundstykker myslirundstykker glutenfrie eplerundstykker oppskrifter Grove kornprodukter Innhold Baketips havrerundstykker eplerundstykker gulrotrundstykker myslirundstykker glutenfrie eplerundstykker Baketips Forkortelser dl = desiliter 1 dl = 100 ml g = gram

Detaljer

Oppskrift 06. Engelske korsboller Oppskrift 05. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Gresk påskebrød Oppskrift 03.

Oppskrift 06. Engelske korsboller Oppskrift 05. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Gresk påskebrød Oppskrift 03. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Engelske korsboller Oppskrift 05. Påskespeilegg Oppskrift 06. Gresk påskebrød Oppskrift 03. Kypriotisk påskebrød Oppskrift 04. 02. Grove

Detaljer

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 347/2003. av 30. desember 2002

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 347/2003. av 30. desember 2002 29.9.2005 EØ-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/435 KOMMIJONFORORDNING (EF) NR. 347/2003 2005/EØ/49/47 av 30. desember 2002 om opprettelse av 2003-utgaven av «rodcom-listen» over industriprodukter

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR o `^UTENRIKSHANOELEN ^ 1071 STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1971 FORORD Fra og med

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MAI 1992-80. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MAI 1992-80. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY MAI 80. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS MO HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

INTERNASJONAL STANDARD FOR. 40r VAREGRUPPERING I STATISTIKKEN r G OVER UTENRIKSHANOELEN

INTERNASJONAL STANDARD FOR. 40r VAREGRUPPERING I STATISTIKKEN r G OVER UTENRIKSHANOELEN INTERNASJONAL STANDARD FOR 40r VAREGRUPPERING I STATISTIKKEN r G OVER UTENRIKSHANOELEN STANDARDER FOR NORSK STATISTIKK 9 INTERNASJONAL STANDARD FOR VAREGRUPPERING I STATISTIKKEN OVER UTENRIKSHANDELEN (SITC

Detaljer

MATPAKKETIPS. Sunne og spennende forslag til en bedre matpakkehverdag :)

MATPAKKETIPS. Sunne og spennende forslag til en bedre matpakkehverdag :) MATPAKKETIPS Sunne og spennende forslag til en bedre matpakkehverdag :) TRYKKESANDWICH Bruk former som inspirerer til å spise en god lunsj... 1 porsjon 2 skiver Eldorado Kornbrød leverpostei 1 skive gulost

Detaljer