INDUSTRISTATISTIKK 1963

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INDUSTRISTATISTIKK 1963"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 120 INDUSTRISTATISTIKK 1963 BEDRIFTENES STØRRELSE, VAREPRODUKSJON M. V. INDUSTRIAL STATISTICS 1963 Size of Establishments, Commodies Produced, etc. STATISTISK SENTRALBYRÅ $L0 1965

2

3

4 Tidligere utkommet Stasske opgaver l belysning af Norges industrielle forholde i aarene Ældre Række, C. No. 13. Stask over Norges fabrikanleeg 1875,Eldre Række, C. No. 13, 1879 Ny Række, C. No. 13, 1885 NOS III 97, 1890 III 170, 1895 III hefte VI Pabriktællingen 1909, 1. hefte NOS V 147, 2. hefte V 202, 3. hefte V 206, Produksjonsstaskk for industrien 1916 NOS VII 49. Mylnor og kvernar i Noreg. Eer uppteljingar I-II, NOS IX 33 og Rigsforsikringsanstaltens industristaskk NOS IV 99. Industristaskk 1900 NOS V 58, V 77, 1905 v 97, V 120, 1908 V 243, 1909 V 155, 1910 V 183, 1911 V VI 22, 1913 VI 53, 1914 VI 87, 1915 VI 125, VI 162, 1918 VII 5 (1919 og 1920 ikke utgi), 1921 VII 91, 1922 VII 127. Norges industri (Oppgaver over ulykkesforsikringsplikge bedrifter og arbeidere) 1923 NOS VII 164, 1924 VII 194, 1925 VIII 24, 1926 VIII 57. Norges industri (Produksjonsstaskk og oppgaver over industribedrifter under loven om ulykkestrygd for industriarbeidere m.v.) 1927 NOS VIII 110, VIII 161, 1930 VIII 178, 1931 IX 1, 1932 IX 19, 1933 IX 44, 1934 IX 75, 1935 IX 105, 1936 IX 131, 1937 IX 157, 1938 IX 188, 1939 X 16, 1940 X 44, 1941 X 67, 1942 X 78, 1943 X 108, 1944 X 135, 1945 X 154, 1946 X 180, 1947 XI XI 25, 1949 XI 64, 1950 XI 101, 1951 XI 130, 1952 XI XI 206, 1954 XI 245, 1955 XI 278, 1956 XI 320, 1957 XI 349, 1958 XII 31, 1959 XII 55, 1960 XII 81. A 68, 1962 A 92. Industristaskk 1961 NOS XII 121, 1962 XII 143. Industristaskk (Bedriftenes størrelse, vareproduksjon m.v.) 1961 NOS

5 Forord Denne Ipublikasjon inneholder foruten de vikgste hovedtall for bergverks drift og industri i alt, oppgaver over bedriftenes sterrelsesfordeling eer sysse lseing produks jon av de enke lte vare s lag, varef orb ruk m.v e er industri grupper og hovedtall for handelsområder. llegg l denne stensilpublikasjonen vil det på samme måte som for 1961 og 1962 bli gi ut en publikasjon Industristaskk 1963 i boktrykkt- som imeholde cletaijerte oppgaver for de enkelte industrigrupper Stassk Sentralbyrå, Oslo, 24. mars 1965 Peer Jakob Bjerve Øyvind Sundsbø

6 Innhold Side O versikt... o411 Tabeller I. Hovedtall for bergverk og industri 00090**** II. Bedriftene i de enkelte industrigrupper eer sysseiseing (ikke enmannsbedrifter) 000* o ,00 11 III. Produksjon av de enkelte varer. Store bedrifter 0* 17 IV. Vareforbruk m.v. eer industrigrupper. Store bedrifter V. Oppgaver for de enke lte indus trigrupper eer handelsområder. Store bedrifter 141 Standardtegn * Tall kan ikke oppgis.. Oppgave mangler Null

7 OVERSIKT Industristaskken for 1963 omfaer alle næringsgrupper i bergverksdrift og industri. Forlagsvirksomhet, som ikke har vært med dligere, er også ta med i Det hentes inn oppgaver l staskken fra alle store bedrif- - ter (dvs. i de fleste grupper bedrifter med en gjennomsnilig sysselseing i året på minst 5 personer) og fra et utvalg av små bedrifter. Totaltall for små bedrifter eksklusive enmannsbedrifter i industri (bedrifter hvor eieren arbeider alene) er anslå på grunnlag av utvalgsundersokelsen. Hjelpeavdelinger (hovedkontor, avde lingskontor, lageravdeling o.l.) er ikke regnet som egne'bedrifter i staskken. Oppgaver over sysselseing og lønn m.v. for disse avdelinger er imidlerd ta med. En mer detaljert oversikt over omfanget av staskken, begrepsdefinisjoner in vil bli gi i den trykte Publikasjon, Tabell I gir hovedtall bade for alle bedrifter som er med i staskken og særskilt for store bedrifter. Tabell 11 gir en fordeling av bedriftene i de enkelte næringsgrupper eer sysselseing. Da tallet på små bedrifter er beregnet, vil oppgavene over bedrifter med mindre enn 5 sysselsae være mer usikre enn de øvrige oppgaver. Tabell III gir detaljerte oppgaver over vareproduksjonen. Tallene omfaer bare produksjon i store bedrifter, bortse fra noen få spesiallfelle hvor totaloppgave kan skaffes fra andre kilder enn industristaskken, og der det i hvert enkelt lfelle er angi i spesielle noter hvor tallene er hentet fra. Produksjonstallene omfaer vanligvis bare varer produsert for egen regning for salg. Interne leveranser fra en bedrift l en annen i samme foretak blir i industristaskken behandlet på same måte som salg, og slik produksjon er derfor også med I de lfelle det er av særlig betydning, har en gi særskilte oppgaver over produksjon l eget bruk i llegg l oppgaven over produksjon l salg. Varegrupperingen folger Brusselnomenklaturen, og posisjonsnumrene under de forskjellige kapler er fort opp i kolonnen l venstre for varebetegnelsen. Bare de posisjoner som det helt eller delvis kan oppgis produksjonstall for, er ta med. Posisjoner hvor oppgaver over produksjon ikke kan offentliggjøres, fordi de må behandles konfidensielt, er ikke ta med i tabellen. En har stort se heller ikke ta med posisjoner hvor det bare forekommer helt ubetydelig produks jon av lfe ldig karakter,

8 8 en av de enkelte varer er oppgi av bedriftene og er definert som verdi på produksjonsstedet (ab fabrikk), inklusive verdi av emballasje og eventuelle prisllegg for ombringelse med bedriftens eget mannskap og materiell. Eventuelle produksjans- og omsetningsavgifter er også inkludert. For enkelte vares lag er de oppgie mengde tall delvis beregnet i Byrået. I de lfelle da oppgaver over mengde og verdi foreligger for den overveiende del av produksjonen av en vare, blir mengde tall for den resterende del beregnet på grunnlag av den verdi som er oppgi og gjennomsnisprisen pr. enhet. Mengder angi i vekt skal bare omfae neovekten, altså eksklusive emballasje. Tabell IV gir oppgaver over vareforbruk m.v. i ulike industrigrupper. I llegg l totaltall over verdien av forbrukt råstoff m.v. gis det også mengde- og verdioppgaver for de vikgste vareslagene. Tilsvarende tabell for 1962 er trykt i Industristaskk 1962 (NOS XII 143). Tabell V gir oppgaver eer næring og handelsområde. Under de enkelte næringsgrupper er det bare ta med oppgaver for handelsområder med minst 3 bedrifter. Nærmere opplysninger om inndelingen av landet i handelsområder er gi i Stassk månedshefte nr. 12, 1964.

9 T A B E L L E R

10 10 Tabell I. Hovedtall for bergverk og industri Bedrifter.. o... Alle bedrifter Store bedrifter Ande 1 av I alt totaltall for alle bedrifter Pst. 37 Gjennomsnilig sysselseing ,2 Eiere ,4 69 Funksjonærer ,4 286 Arbeidere , 8 559,8 Timeverk utfort av arbeidere... mill. meverk 531,3 94,9 i) 27 Bruoproduksjonsverdi mill.kr., ,4 96, 1 26 Produks jon for egen regning l). 075, ,6 96,8 Godtg jø e ise for reparasjons - 1 arbeidl , ,985,1 328,6 Godtgjørelse for leiearbeidl). 287,9 87,6 16 V areforbruk m.v , ,3 96,5 Råstoffer l produksjon for egen regning og l reparasjonsarbeid , ,3 96,4 14 Brensel, elektrisk kraft og i hjelpestoffer , ,2 97,8 Kjøpt emballasje og råstoffer 535,6 l emballasjeproduksjon ,0 98,o 555,8 Betalt for bortsa arbeid ,8 96,9 11 Be arbeidingsverdi 1) , ,1 95,5 Endring i verdi av beholdning av varer under arbeidt)... Lønn l egne arbeidere for.. investeringsarbeid g l eget g brukt) 179, ,0 Salg av hande isvarer ,2 93,4 610,8 Kjøp av handelsvarer. 570,2 93,4 1 Avgifter ,7974,4 96,4 594 Til sko ,0 99,7 5 Utbetalt lønn , ,196,3 1 Til funksjonærer 516, ,1 98,4 4 Til arbeidere , ,9 95,6 10,8 Til hjemmearbeidere... 10,193,5 Bruoinvesteringer ,0. 43/ ,6.. Anskaffe lser 2).... p aras ^ ,0.... Re one r o og vedlikehold 2). 683,6.. 1) Inkl. produksjons- og omsetningsavgifter og ekskl. lsko som bedriftene betaler l (moar fra) det offentlige. 2) Omfaer bare store bedrifter.

11 Tabell. 11. Bed -Lifter i de enkelte industrigrupper eer sysselseing (ikke enmannsbedrifter) Bedrifter me d ennoøsnill. s sse lse in Industrigrupper Under , og 5-9 I over 11 alt BERGVERKSDRIFT M.V, OG INDUSI'RI r : Bergverksdrift m.v : Kullgruver......! i.'4 ^ Malmgruver o.... «..!.. ^... i Jernma,lmgruver Svovelkis- og koppergruver l i Malmgruver ellers - -- «- _ Stein- Ø sand- og grusdrift I - - w S te inbro ^ Sand- og grusdrif t Mineralbro.... : , Kalksteinsbro Kvarts- og fe lt-- spatbrrjt V!! _ w r Mineralbro ellers. - l Diverse ekstrakv. vlrksomhet.:...e _ - _.. 46 Industri. ø Næring smi dde I.indus tri Slakterier m.v. WO x...23 :7, Meierier m.v....., M jøl.kekon.denserings--, tørrm jølk- og kaseinfabrikker I skre:mf abrikke r Samlestasjoner for ^ ^ mjølk!. ^!..!! ^ h/ 6 6V ^ "" ""' w arm.. kons. av f rukt, grønns.m,v.. _ Annen kons. av f rukt, grøn.ns. m.v : ' Fiske- og kjøhermekkfabrikker ,60 ' 23 ^ 1 ^. 156 a 2051 Frysing av fisk , I l Delikatesse-'og f l.skematk jøkken! 121 ^ Annen lvirking. av fisk.,.. :..!.! ' Bygdemøller ' ^ ~ Nande LsmØll.er..... I Annen kornforedling = Bakerier og kondorier Kjeks- og kne kke brødfabrikker m.v...l ^-., ^- 26

12 i Bekledningsindustri m.v Skofabrikker.,... o..: Skare pars j onsve rks te de r Produksjon av oljeklær og 12 klær av plast Prod. av arbeidsklær Produksjon av herre- og gueklær o Produksjon av dame-, 90 pike- og småb arnklær , Bortsa søm av klær Buntmakere, pe lsvarefabr Hanskefabrikker Hae- og luefabrikker l Paraplyfabrikker M Prod. av sengeutstyr o.l Prod. av ryggsekker, sei l- 12 Tabell II (forts.). Bedrifter i de. enkelte industrigrupper eer sysselseing (ikke enmannsbedrifter) Industrigrupper 2080 Sjokolade- og dropsf abr Margarinfabrikker Potetmjøl- og sagofabr Fc5rb lande ri e r m.v : Isdrift m.v.... a Produksjon av andre næringsmidler.,..., Bedrifter med gjennomsnilig sysselseing Under c I 5 -'9 l, 9 l 4 over alt Ilri kkev are indus tri Brennevinslvirking Ølbryggerier Mineralvann.fabrikker m.v Tobakksindustri Tekslindustri Ullvarefabrikker Bomulls- og kunstsilkevarefabrikker , Hamp--, date- og linvare fabrikker Bånd-, elaskk- og possementfabrikker Farging og eerbehandling av teksler m.v. 2 3 _ S trømpe f brikker Andre trikotas jef abrikker no 2330 Reipslagerier, fiskegarn OP fabrikker Produksjon av sjoddi, va, stry Prod. av oljede og belagte teksler, linoleum m.v duksve s ke r, gamasjer o Søm av andre tekslvarer 93 4, i IMO

13 Treindustri o..o..o Y Sagbruk -og b.øvlerier ' 155 ::9Ø Treirrlpregneringsanlegg Trekonstruksjons- og ^. trehusfabrikker.,,, Produksjon av treullsementplater Sponplatefabrikker Prod. av andre bygningsmaterialer av tre o.l ,6 1 ^ Kassefabrikker.....,..., Y TØnT1.ef abr7.kke r.j. 0000, H0, Korkfabrikker Trem jel- og treullfabr _ Framslling av trevarer,.. ikke medta annet sted J ,.;.. 26 N^øbe l-^ og in.n.redn ^..ngsindustri ^., 104' 28» Tremebeifabrå_kkØr m.v ' ^ ØØ:rmøbe Zfabrikker woo ' ^- ^ Snn.re dn.i.n.gsindus tri... ' : 3,4 ' Tabell li., (forts.) Bedrifte r i de enkelte industrigrupper eer sysselseing (ikke enmannsbedrifter). _... Bedr^.ft^r med jen.nor^snl.li s sselsein Industrigrupper. Under og I 5_9 1 ^ ^ over alt 27 Treforedlingsindustri Tresliperier Å% Sui.fi ee llulosef abrikker --.^ : Sulf atce llulosefabrikker Papir-, papp- og kartong-- fabrikker *. ^ o... OI^ - ^ 1^, ^, l Wallboardfabrikker o.l.. - 2, Papir- og pappemballasjefabrikker, ', Andre papir- og pappvarefabrikker eo...a Grafisk industri, forlag mv ' Avisforlag -.mow Blad- og dsskriftforlag '10" ~ 2813 Bokforlag Andre forlag ' ^. _ 2821 Trykking av aviser Trykking av boker _ 2823 Framslling av f orre t-- nings tryka. kks ake r Annen trykking a , 2830 Bok.Øin.derier: Klisjeanstalter.s w NOR 2899 Annen grafi sk industri Lærindustri ^^^s y^ -}. ^Y+..JG+Li1. ^,..L.4d,1.1+^J V.^i.. ^.. s s e. 79^ 2 4- ^ ^ Garverier,, " 4-4 rr ^ Pe lsbere d.erier....., ^ T^ærvaref abrikke r Gummivare indtxs tri.... o : Gu.Øi,v are f ab ri kke r, o Q Vulkaniseringsverks teder ^r M wr ^ C

14 14 Tabell II (forts.). Bedrifter i de enkelte industrigrupper eer sysselseing (ikke enmannsbedrifter) Bedrifter med ennomsnili s sselsein Indus tri grupper - Under og I over alt 31 Kjemisk industri Karbid- og oyanami df abr Andre kunstg jødse lfabr Sprengstoff-fabrikker Prod. av synteske fibrer, harpikser og formstoffer Annen kjemisk grunnindustri Trandamperier Sildolje- og fiskemjølfabr Oljemøller Andre oljeraffinerier m.v Maling- og lakkfabrikker Produksjon av farmasøyske preparater Såpefabrikker Kosmekkfabrikker Lysfabrikker Trekull- og tre t jæref abr Andre kjemiske fabrikker Kull- og mineralol jeforedling Produksjon av w asfaltpapp, MO tjærepapp o ' Kull- og mineraloljeforedling ellers Jord- og steinvareindustri Teglverk, Glassverk..: Annen glassindustri Porselens- og fajansefabr Poemakerier o.a. kera- miske fabrikker Sementfabrikker _ 3 _ Sementstøperier og betongblanderier Framst.-av møllesteiner, bryner o.a. slipearkler Kalks teinsmø Iler, kalk- og møe Iverk Andre mineralmøller Steinhoggerier og steinsliperier....., Annen jord- og steinvareindustri... : Primær jern- og metallindustri Ferrolegeringsverk Rå jernsverk, stål- og valseverk :...o am, 3413 Jern- og stålstøperier Aluminiumsverk _ Råme tallverk ellers. 3 4

15 15 Tabell. 11 (forts 4). Bedrifter å.. de enkelte indus trigrupper eer s ysselseing (ikke enmannsbed.i ifter). Industrigrupper 3491 Metallvalseverk Ra.ffineringsverk, omsmelterier. s a e 3493 Metall.stØperier. r --Bedrifter :feer med sse lse 3.ng ^..... _.. Under- _:. 10 _ og I 5-9. ^, ^ over alt , Jern- og me tallvareindus tri Produksjon av trådarkler,. spiker, skruer o1a v Prod. av andre bygningsarkler av jern og metall _: Stålkonstruksjonsverksteder _ Jern- og metal.lemballas je - fabrikker..e Prod.. av husholdnings-.. arkler av jern og metall Prod. av kontor- og bukkarkler. av jern og metall I Lampefabrikker Produksjon av hånd.verktøy og ~redskap ' 4-1 '" " Armaturfabrikke r G Våpen- og ammuni s jonsfabr Prod. av jern- og metallvarer ikke nevnt anm t sted l Maskinindustri *wow Prod av maskiner for bergverk og industri _ Prod. av maskiner for jord- og skogbruk ; 2 1.., Reparasjonsverksteder for maskiner..... å ' s Prod av maskiner for husholdning, kontor og bukk 8 5 7' Prod. av andre maskiner l 183 Elektroteknisk 37 indus tri : Akkumulator- og baerifabrikker.... ;.. o..., Kabel- og ledningsfabr.... _ l Transformator--, generator-- og elektromotorfabrikker 20 6 J..., 2, 2, Prod av annet fordelingsmateriell ldi e V o s o , Prod. av signal-, radio og annet telemateriell Elektrotekniske reparas jonsverksteder ~ lød:el.ampef abrikke r ~ Annen elektroteknisk industri...,.,

16 16 Tabell I I (forts.). Bedrifter i de enkelte industrigrupper eer sysselseing (ikke enmannsbedrifter)..._ , Bedrifter med gjennoøsnili^sysselsein6...^...^.^.r -..^ ^^...^..^. Industrigrupper Under og Z 5-9 1, , over alt 38 Transportmiddelindustri B ygging og reparasjon av s tålskip Bygging og reparasjon av treskip ~ Motorfabrikker Produks jon av andre skipsmaskiner Ski psopphogge rier Annen skipsindustri Prod. av skinnevogner _ Reparasjon av skinne- -vogner Karosserifabrikker Annen prod. av motork jøre tøy og deler Bi lre paras jonsve rks te der Sykkel- og motorsykkelfabrikker m " WI' l Reparasjonsverksteder f or sykler Ø.v Flyindustri...o Tra.n.sportmidde lindus tri ellers o Diverse industri...: I ns trume ntake rv e rks te de r Gull -, sølv-- og plevareindustri ` Nlusikkinstrumenn.dustri Skifabrikker _ Andre sportsarkkelfabrikker : Børste - og pense l- fabrikker...o... Knappefabrikker... Prod. av leketøy, suvenirer, juletrepynt, o.l Prod av formstoffarkler ikke medta annet sted _ Andre industrielle bedrifter ^:

17 - ' Tabell III. Posi - s on 17 Produksjon av de enkelte varer. Store bedrifter V'å,re s 1ag Enhet Mengde 1000 kr. Kapiel 2. Kjø, flesk og spiselig, slakteavfall Kjø, flesk og spiselig slakteavfall 4 av ' dyr som hører under pos Ol.04, ferskt,' kjølt eller fryst.. o :.: e...,..::......:.. tonn Slaktet fjærfe og spiselig~. slakteavfall av dyr som hører under pos , ferskt, kjølt eller fryst: ferskt eller kjølt fryst... e 's : o Annet kjø og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt eller fryst: kjø av hval og kobbe - ferskt eller kjølt.. e. : fryst... '....:..... annet kjø: - ferskt eller k jø lt. o. : w '^['f 1. rys t.. I. o. s ik 4 i ' i i i G i O i slakteavfall Ister og annet fe av svin og fjærfe, rent for kjø, ikke presset eller smeltet, ferskt, kjølt eller fryst, s altet eller i saltlake, tørket eller røykt Kjø, flesk og spiselig slakteavfall (unnt. lever av fjærfe), saltet eller i saltlake, tørket eller røykt fisk (unnt. fileter), x fersk eller kjølt. fisk (unnt.!fileter). ^,. frys,.... -^ o laksefisk:. 267 laks^ ;.,t t w w.j..c..l O O. o.. O.. y -' O ø M ~ r` annen.ow o. a ^ f lyndre fi sk o 679 ^- -- kvee "m"blåkvee....^a, annen o : torskefisk :. - - hyse. e o t3 ^- -- torsk..o sei 441..o. oo o annen ' 1. O i. i ' sild og brisling 13 -^ - stor- og vårsild fesild 673..o v.banksild '..e annen sild kjø av svin ( f lesk).od... annet kjø og slakteavfall... O Kapiel 3. Fisk, kre ps dyr g b lø tdyr Fisk, fersk (levende eller d.ød ), kjølt eller fryst: brisling

18 - Tabell. III (orts.)... Produksjon av de enkelte varer. Store bedrifter 18 s 'on Vareslag Enhet Mengde r (forts.),.,.. _ annen saltvannsfisk: -. makrell. o.. e e tonn 596 r =`makreltstørje ^ pe , pigg hå s ego. ^ : r o o - o66$ ; - håbrann e:..i.. :.;:.::..U,...: : :o :: annen o o o o o 368 5, fileter, fersake eller kjølte.... e s fileter, fryste, ai''''. - v f lyndre f i s k å ^ blåkvee eo,. ::' d..o.e:.=:: '225 annen n - torskefisk: ^. i t 7_..460 h- yse :.. e, e , a... i^ 27.7z5 'torsk._ eo... s, sei e o e e ^ 'annen! :.,.. e o o. 582.^. - sild: o ; ^ s 2 - -stor- og vårsild e. u o ^ - annen e e o s o e e o e e o - annen fisk: i - - steinb.... e.:. 0 ; uer... ;..:. ^ o annen o'aii e : 3 6 o i i. i i i å. rogn I t fersk eller kjølt f p,. 0 c 587 d fryst eo,. 559 lever av..--.torsk og sei b4oi:cii:::::i.i.:..':o annen fisk i ' ".. ^ 143 ft 388 melke e 4. v C O 871 yngel og akvarief.^^s k :. ` o :.. :., Fisk, saltet, tørket eller røykt: torskefisk, saltet eller i saltlake ash --1prosme o d o` s e torsk.e e e.,e II `.o s ei e o 768 o o o ft ` lån.ge i i i : i e i 4. l :. o annen...e..:.::::.:o::::o::.:.:::..:e sild og brisling, saltet eller i saltlake: 4 - s:torsi ld og 198 ^ vårsi 1d å : : : ; :... o. : : : fe.i tsi Id og småsild :.t : : : :. :, b^anks a. ld e o i i i ; i e e :.. i. : : o annen sild og brisling...e 779' annen fisk, saltet eller i saltlake o kvee og b 1åkvei te : : o :... : : : ;. : : :.. :.. : inakre l oe:eo uer : 453 S. annen e O e e tf 486 fi sk, saltet. e ller i saltlake, uspesifisert tø.rrfisko h^ t^ :brosme e o' ` "' ^t^j., rse e o\' \ `^ O \ o o " e torsk, rotskjær. e.. e o ' e ' ' ' torsk, rundfisk o e a95 - sei, rotskjær ooooc

19 - Tabell III (forts. Posis 'on 19 Produksjon av de enkelte varer. Store bedrifter Vareslag Enhet Mengde ^1000 kr (forts. ) 2 - sel, rundfisk 207 e ø... tonn annen.o. 786 t^ uspesifisert e klippfisk: 2 ' - brosme.e ' torsk ' i o o ,. s. 2 "' sei O O O o e O e lange o o annen......e...e...c.e uspesifisert. O fisk, røykt: b e 83 "` laks o o o o o e o. o o ø o sild o v e.s o o - e s.... o annen o o o 0 0, o. 0 0 o o e 392 rogn o a o o e. o 635 7lever mve"...:...e Krepsdyr og bløtdyr, med eller uten skall, ferske (levende eller døde), k jae.,. fryste.,. tørkede.,. saltede eller i saltlake '. ; krepsdyr med skall.,.. kokt i vann:.rekerp....r ferske eller kjølte e.c fryste e ' e r....co'... andre krepsdyr: - ferske e 1tIer kjilte. e " fryste r + '. o o bløtdyr. Kapiel 4. O ` + o 0 O ' 0. ' 0 0 ' 0. jølk og meieriprodukter; t^ s_ fugleegg; naturlig honning ; Mjølk og flote, frisk, ikke konsentrert eller sukret 1 mjølk: - sterilisert.. - ellers -- - helmjølk - kultusm jø lk, uskum.me t -, ^- mjølk, skummet:* retur l produs e nt salg l, andre... fåret opp pa meieriet o kjernemjølk og myse - - retur l produsent e -.- salg l.andre fliret opp,på.meieriet fløte - sterilisert ellers: pst.... e...., ^- -^ 20 pst pst 0. e 0 O 9 e. 0 0 c o o o e e 0 0 o o e o 0 *..:e.: 0. t t i t :9 535 ^^ 29 I t ct ) Hovedsakelig fra meieristaskken. Meieriprodukter levert fra et meieri l et annet er ikke ta med (suppleringsleveranser).t 0 s 0

20 anne 20 Tabell IIT (forts.). Produksjon av de enkelte v-a.rer.. Store bedrifter Posi --. on l.:. _ w. V are s lag Enhet Mengde kr Mjølk og fløte konservert, konsentrert eller su Mjølk og fløte, konservert, ikke -konsentrert. mjølk, konsentrert (kondensert)... tørrmjølk. fløtepulver Smør 1 :... tonn w r :04 Ost `og ostemasse l : hvost smelteost...o mysost -.:...., K a p: i t t e 1 5. Proaukter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefaet, annet. sted Tammer,, blærer og måger åv' ån.dre ' dirr" en.n fisk, hele eller i stykker Fiskeavfall: t armer blærer og mager... silderisp.o...-. annet avfall av, sild og brisling.0 0 avfall av annen fisk, he ru. gu.an.o ^ rå, ^ VO.lLn I t tørr o Sener; klipp o 1 avfall av 'rå huder og skinn Bein og hornkjegler, rå, avfe et, syrebehandlet eller befridd for gelan, også enkelt bearb., men ikke lformet; mjøl og avfall av bein, o g. hornkjegler: beinmjøl ellers hl Koraller o.1, ubearb. eller enke lt bearb ; skall av raus linger, : ube arb e lle,r, enkelt be arb,. men ikle' lfommet; m,jø.l og.avfall,av n^.s ngskall skje ll,s and,.. o r t a,.. 40 _ Animalske produkter, i.e.n - $ døde,dirr 'air de s lag som hører under kaplene 1 eller 3 9 utjenlig l menneskeføde:! blod q o. o, o ø o 500 I t saltet rogn utjenlig l menneskeføde i t ellers, Kapie, ;l 7. Grønnsaker, rø er 'og 'knoll:er; spiselige , Grønnsaker ((også ko.kte. ), i. fryst ls tana ) Se note side 19.

21 Tabell III forts. Posisjon, 21 Produksjon av de enkelte varer. Store bedrifter V are s lag Enhet Mengde 1000 kr. K a p i t t e l 8 Spiselige frukter og noer; skall av srusfrukter og meloner Frukter ( også kokte), i fryst lstand, uten lseing av sukker 0 tonn Kapiel 9.. Kaffe, te, mate' og krydderier 09.04, 09.05, 09.06, 09.07, 09.08, og 146 I t Krydderier K apiel 10. Korn Byggl),.. 730,! G Havrel) * c;- '0 0'1. II ' Rist uayskallet og ayskallet... gryn og brekkris I t H K a p i t t e Molleprodukter, malt, sve lse ; gluten; inulin Mjøl av korn 2) : hvetemjøl: - siktet sammalt... ***** blanding smjøl av rg og hvete...g rugmjøl: 1 - siktet ii - sammalt byggmjøl (grynmjol) havrem j o Ce * II anne t...,.' Gryn og på annen mate bearb. korn, f.eks. valset, presset, polert, ayskallet, grovknust, men uten videre bearb.; unnt. ris, avskallet, glasert, polert eller brukke, kornkimer, hele, valsede, pressede eller,mal -b6): gryn av: hvete (seibulegryn) bygg. sa.oodiseo000oø o hav e r...g549 oiroo annet koria gropp l fgr av: 11 - hvete 501, earp, rug *O. 0 '0.0 ' o bygg ,0044,4.06-0A.,04,W ,0, 4, havre mais , durra. 4, , annet korn annet offooolose.o poosoodi Mjeir av belg -frukter som hører under pos ). 1) Korn renset av moiler og frørenserier for egen regning. 2) Inkl. I t

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR o `^UTENRIKSHANOELEN ^ 1071 STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1971 FORORD Fra og med

Detaljer

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1 VEDLEGG II LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKKE-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 432 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1984 TILLEGG TIL UTENRIKSHANDEL HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537- 2016-5 EMNEGRUPPE

Detaljer

NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD

NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD 10 71/9 22. juni 1971 NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD I. innledning... OOOOO...,... 2 II. Standardens gruppeinndeling med karakteristikk av gruppene 1. Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst...

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23.

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23. Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.2.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008 2014/EØS/10/15 av 23. april 2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering

Detaljer

K A P I T T E L 3 8 DIVERSE KJEMISKE PRODUKTER

K A P I T T E L 3 8 DIVERSE KJEMISKE PRODUKTER K A P I T T E L 3 8 DIVERSE KJEMISKE PRODUKTER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter et stort antall kjemiske og beslektede produkter. Det omfatter ikke isolerte kjemiske grunnstoffer eller

Detaljer

KONSOMPHISINDEKSENS REPRESENTANT VARER. V ç GRUPPERING ETTER LEVERINGSSEKIOR OG ART

KONSOMPHISINDEKSENS REPRESENTANT VARER. V ç GRUPPERING ETTER LEVERINGSSEKIOR OG ART KONSOMPHISINDEKSENS REPRESENTANT VARER. V ç GRUPPERING ETTER a LEVERINGSSEKIOR OG ART STATISTISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 32 KONSUMPRISINDEKSENS REPRESENTANTVARER. GRUPPERING ETTER LEVERINGSSEKTOR OG ART

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 5, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks 7 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Consumer

Detaljer

TILLEGG TIL VEDLEGG IV TOLL OG AVGIFTER MED TILSVARENDE VIRKNING

TILLEGG TIL VEDLEGG IV TOLL OG AVGIFTER MED TILSVARENDE VIRKNING TILLEGG TIL VEDLEGG IV TOLL OG VGIFTER MED TILSVRENDE VIRKNING HSnummer 25 250100 Salt (herunder bordsalt og denaturert salt) og rent natriumklorid, også i vandig oppløsning eller tilsatt midler for å

Detaljer

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD Nr. 20/84 16. mai 1984 EMNE- GRUPPE INNHOLD REGISTRERINGS- PERIODE 15 Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter etter art 1981-1983 1 19 Inntekts- og formuesundersøkelsen. Selvangivelsesregnskap 1982

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET

DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 79/15 DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET DOKUMENTASJONSNOTAT NR. 3 SEKTORBEREGNINGER FOR JORDBRUK OG SKOGBRUK AV LEIF KORBØL OG SVEIN RØGEBERG OSLO 1979 ISBN 82-537-1003-8

Detaljer

KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED

KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter en rekke materialer av animalsk opprinnelse, ubearbeidd eller enkelt

Detaljer

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD Emne Side 35 Konsumprisindeksen, 15. august 1989 1 40 Lagerstatistikk, juni 1989 11 42 Investeringsaktiviteten i oljevirksomheten 3. kvartal 1989 13 42 Produsentprisindeksen,

Detaljer

BYGGEKOSTNADSINDEKS FOR BOLIGER

BYGGEKOSTNADSINDEKS FOR BOLIGER RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 81/3 BYGGEKOSTNADSINDEKS FOR BOLIGER AV NILS HÅVARD LUND OSLO 1981 ISBN 82-537-1232-4 ISSN 0332-8422 FORORD Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd en serie byggekostnadsindekser

Detaljer

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Tre milliarder Overformynderiene tok hånd om tre milliarder kroner ved siste årsskiftet, side 4 Fremmedspråklige

Detaljer

MODES IV DOKUMENTASJONSNOTAT NR. 23

MODES IV DOKUMENTASJONSNOTAT NR. 23 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 85l28 MODES IV DOKUMENTASJONSNOTAT NR 23 ENDRINGER I UTGAVE 83- REDIGERT AV PØ SAND OG GUNNAR BOCCIE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 985 ISBN 82-537-2253-2

Detaljer

C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 2/96. Monthly Bulletin of Statistics 2/96

C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 2/96. Monthly Bulletin of Statistics 2/96 C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk månedshefte 2/96 Monthly Bulletin of Statistics 2/96 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn

Detaljer

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3 659 000 pr plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr år, side 3 Nordmenn om innvandrere En økende andel i befolkningen mener at innvandrere er mer kriminelle

Detaljer

99/21 Notater. Bente Halvorsen

99/21 Notater. Bente Halvorsen 99/21 Notater 1999 Bente Halvorsen Dokumentasjon av analysefiler till prosjektet "Fleksibel energibruk i husholdningene" Prisdata for varer og tjenester (1975-1994), husholdningstariffer for elektrisitet

Detaljer

Anita Hallenstvedt og Espen Sørensen. Omsetningsstatistikk for industrien. 98/86 1 Notater 1998

Anita Hallenstvedt og Espen Sørensen. Omsetningsstatistikk for industrien. 98/86 1 Notater 1998 98/86 1 Notater 1998 Anita Hallenstvedt og Espen Sørensen Omsetningsstatistikk for industrien Avdeling for Økonomisk statistikk/seksjon for okonomiske indikatorer Innhold 1 INNLEDNING 3 2 HOVEDTREKK VED

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

For ansatte i barnehager

For ansatte i barnehager For ansatte i barnehager Dette heftet er utarbeidet av Norges sjømatråd i samarbeid med Helsedirektoratet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) i tilknytning til kostholdsprogrammet

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Nr. 1/76 5. januar 1976 AKERSHUS OG OSLO INN HOLD Nye distriktstall. Innhold 1975 Framskriving av folkemengden 1975-2000 Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1975.

Detaljer

Knut Linnerud og Estrellita C. Rauan

Knut Linnerud og Estrellita C. Rauan 2008/15 Rapporter Reports Knut Linnerud og Estrellita C. Rauan Prisnivåundersøkelse for Svalbard 2007 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 284 HUSHOLDNINGSREGNSKAPER FOR ALDERSTRYGDEDE MAI 1955 APRIL 1956 Family Budgets for Old Age Pensioners May 1955 April 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

AlppPP"' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is.

AlppPP' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is. UM' useasimis 11111111 111111111111111111 11111111 11111111111111 NMI MI NM AIM NM *Reif n Mom WAIN 1111111am am a 'is inhon WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 11, Wee I NUM st $ e ilmusimme iisessansleilinilli

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer