NY KROHNBORG BYDELSSENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY KROHNBORG BYDELSSENTER"

Transkript

1 BYGGEPROGRAM NY KROHNBORG BYDELSSENTER -BYDELSSENTER MED GRUNNSKOLE, IDRETTSHALL, KULTURHUS, BARNEHAGE, GATETUN OG BYDELSTORG JUNI 2008

2 Forord... 4 Sammendrag... 5 Målsetting for byggeprosjektet...5 Eksisterende skoleanlegg... 6 Generelle og spesielle mål for bruk av anlegget... 6 Fysisk utforming av Ny Krohnborg Bydelssenter... 7 Veiledende arealprogram...8 Økonomi... 8 Fremdrift og gjennomføring Innledning Byggeprogrammets oppbygging og funksjon Om prosjektet Bakgrunn Målsettinger for prosjektet Prosjektorganisering Rammebetingelser Elevtallsutvikling og skolestruktur i bydelssenterets nærområde Antikvariske føringer Plangrunnlag Lover og forskrifter Eksisterende anlegg - Beskrivelse av bygninger og uteområde Dimensjonering av bydelssenteret Barnehagedel Skoledel Idrettsdel Kulturdel Parkering og avsettingsplasser

3 4.6. Andre dimensjonerende faktorer Generelle og spesielle mål for bruk av anlegget Sambruk og flerbruk Barnehagedelen Skoledelen Idrettsdelen Kulturhusdelen Fysisk utforming av Ny Krohnborg Bydelssenter Overordnede føringer Funksjonsmessig soneinndeling i bydelssenteret Rom og funksjoner Sammenheng og nærhet mellom funksjoner Innhold og utforming av uteområdet Arealprogram Fremdrift og gjennomføring Gjennomføring Fremdriftsplan Andre forhold

4 FORORD Byggeprogrammet utgjør sammen med Bergen kommunes prosjektveiledere og ytelsesbeskrivelser gitt i forbindelse med utlysning etter rådgivere på Doffin, de sentrale kravspesifikasjonsdokumentene for byggeprosjektet på Ny Krohnborg skole. Byggeprogrammet gir nødvendig bakgrunnsinformasjon om prosjektet og informasjon om lokale og sentrale rammebetingelser og føringer. Programmet inneholder funksjonsbeskrivelser for rom og arealer for skole, barnehage og kulturhus i bygningsmassen, en idrettshall under skoleplassen og et ønsket innhold i skolens uteområde i form av gatetun og bydelstorg. Arealprogrammets samlede bruttoareal gir en øvre ramme for bygningsarealet, men innenfor denne rammen er det relativt store friheter for de prosjekterende til å finne gode løsninger. Det forutsettes at hver enkelt prosjekterende setter seg inn i hele byggeprogrammet. Dette er nødvendig for å få en helhetlig forståelse av prosjektet og et grunnlag for tverrfaglig samarbeid. Byggeprogrammet er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av representanter for skolen, Byrådsavdeling for barnehage og skole, Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett og Bergen kommunale bygg. Norconsult har bistått i ferdigstillingen av dokumentet. Beskrivelse av rom og funksjoner er bl.a. utformet med utgangspunkt i gjeldende skolebruksplan og kulturarenaplan for Bergen kommune. Bergen juni 2008 Prosjektgruppen for byggeprosjektet på Ny Krohnborg bydelssenter... Sverre Høynes (Leder, BBS) 4

5 SAMMENDRAG Målsetting for byggeprosjektet Ny Krohnborg skole skal omskapes og videreutvikles til et unikt, kompakt bydelssenter med en moderne kombinert skole, en barnehage, en idrettshall og et kulturhus som hovedelementer i et felles anlegg med utstrakt sambruk og flerbruk. Det er høye miljø- og energiambisjoner for senteret, i tråd med den øvrige storsatsingen rundt Damsgårdssundet. Det er i utgangspunktet satt av 203 mill kr (NOK 2007) til prosjektet. I et helhetsgrep vil en utvikle følgende funksjoner: En barnehage for 36 enheter (1 barn over 3 år = 1 enhet, 1 barn under 3 år= 2 enheter) som inngår i helheten, innen rammen av barnetuntenkning. Barnehageareal og småskoleareal skal kunne omdisponeres til h.h.v. skoleareal og barnehageareal dersom elevtallet på skolen øker eller minker. En oppgradert 1-10-skole for inntil 570 elever, i tråd med skolebruksplanens krav til en fremtidsrettet skole i samsvar med Kunnskapsløftet. Skolen skal i størst mulig grad benytte dagens bygningsmasse og supplere med tilbygg o.l. kun når det er nødvendig for å få programmet til å gå opp i forhold til kvalitetsmessig måloppfyllelse av skolebruksplanen. En flerbrukshall med mulighet for tredeling, tilpasset de fleste ballidretters krav til mål og oppmerking. Denne forutsettes lagt under dagens skoleplass. Et kulturhus for bydelen med bredt tilbud til alle aldersgrupper og til bydelens flerkulturelle allsidighet, med fleksibel storsal og øvelses- og aktivitetsrom tilpasset de fleste kulturformer, samt en nærmiljøkafé. Et bydelstorg hvor dagens skoleplassareal fungerer både som en skoleplass tilpasset et helhetlig anlegg med klar miljøprofil og som et bydelstorg for Løvstakklien/Damsgårdssundet med muligheter for allsidige aktiviteter og brede brukergrupper. Det hele innen en ramme av energi og miljøtenkning, og med skolens brede internasjonale sammensetning som sentralt fokus. Senteret vil være en særlig synlig del av det store Ny energi rundt Damsgårdssundet -prosjektet og bør kunne vurderes som et samarbeidsprosjekt i relasjon til parter som VilVitesenteret på Marineholmen. Bydelssenterets funksjon i nærmiljøet Bydelssenteret skal bli et hjerte i en gammel bydel i sterk og omfattende fornyelse. Både geografisk lokalisering, anleggets historie og bredden i tilbud og funksjoner vil underbygge Ny Krohnborgsenteret som det fremtidige samlingspunktet og identitetsmerket for en bydel med rundt innbyggere. Bydelssenteret skal invitere til nærmiljøtiltak og aktiv bruk etter ordinær skole/arbeidstid innen helhetstenkningen der kulturhus, idrettshall og trafikkareal rundt skolen inngår. Bydelssenteret bør være en naturlig møteplass for barn og unge også utenom skoletiden. Anlegget skal også spille en rolle i å skape økt kontakt mellom generasjoner. Et godt fungerende nærmiljøanlegg kan være en arena for sosialt samvær, og virke samlende og identitetsbyggende for lokalsamfunnet. Ulike lag, foreninger og aktiviteter kan benytte seg av anlegget både i og utenom skoletiden. 5

6 Eksisterende skoleanlegg Ny Krohnborg skole er oppført mellom Totalt bruttobygningsareal er 7452 m 2, mens tomten er på 7018 m 2. Skolen har 330 elever skoleåret 2007/08. Skolen er en gammeldags korridorskole i tre etasjer. Bygningskomplekset består av fem bygningsdeler arrangert rundt et kvadratisk gårdsrom. De forskjellige bygningsdelene har ulik form og størrelse, og er plassert i et nøye avpasset forhold til hverandre, gårdsrom og omgivelser. Det er knyttet bevarings- og verneinteresser til bygget, og det er utarbeidet en omfattende antikvarisk rapport for eksisterende skoleanlegg. Skolens uteområde består av en kvadratisk skoleplass. Plassen er utstyrt med basketballstativ, lekehus og balanseapparat. I tillegg har barnehagen et eget tilrettelagt uteområde ved mot Møregaten. Generelle og spesielle mål for bruk av anlegget Sambruk og flerbruk Skolen, barnehagen, kulturhuset og idrettshall/flerbrukshall er samlet å betrakte som et bydelssenter og allaktivitetshus. Flere av bydelssenterets rom og arealer skal tilrettelegges for sambruk mellom de ulike funksjonenes (skolens-, idrettens- og kulturhusets-) egne brukere, mellom de ulike delene av bydelssenteret og mellom skolen og lokalsamfunnet / eksterne brukere. Sambruk mellom skole, kultur og idrett må finne smidige løsninger med klare forutsetninger og avtaler ut fra likeverdige behov. Barnehagedelen Bergen kommune ønsker å planlegge barnehager med fleksible arealer som til en hver til kan ta imot barnegrupper med varierende alderssammensetning. Skoledelen Byggeprosjektet på Ny Krohnborg bydelssenter er en integrert del av skolen sin pedagogiske utviklingsprosess. Ny Krohnborg skole har våren 2008 startet en prosess med bistand fra ekstern konsulent i dette arbeidet. Prosessen vil videreføres under prosjekterings- og byggeperioden. Det pedagogiske grunnlaget for det nye skoleanlegget er presentert i et eget underkapittel i byggeprogrammet som omhandler: varierte pedagogiske arbeidsmåter skolens samfunnsmandat differensiering og tilpasset opplæring læring på ulike alderstrinn og skolens pedagogiske plattform/profil pedagogiske mål som skal legges til grunn for utformingen av skoledelen av det nye anlegget Idrettsdelen Idrettshallen skal primært være til skolebruk på dagtid. På kveldstid skal idrettshallen brukes av idrettslag tilknyttet bydelen. I helgene skal idrettshallen være disponibel til idrettsarrangement. 6

7 Idrettshallen skal også kunne brukes til andre formål, som større kulturarrangementer, samling av hele skolen etc. Kulturhusdelen Kulturhuset skal være et tilbud til innbyggerne i bydelen, det skal være lett tilgjengelig og fleksibelt og skal kunne brukes av lag, organisasjoner, barn, unge, eldre og ulike kulturaktører til møter, øvinger, prosjektarbeid, konserter, arrangementer etc. både på dag- og kveldstid. Kulturhuset skal blant annet kunne erstatte arealene i det nåværende "Støpeskjeen", som i dag har et belegg i snitt på 60 timer pr. uke på dag og kveld. Kafé, som er felles for hele senteret, skal f eks kunne brukes til utstillinger og til markeringer i nærmiljøet. Fysisk utforming av Ny Krohnborg Bydelssenter Byggeprogrammet gir klare føringer for bygningsmassen i forhold til funksjonelle planløsninger og arealeffektivitet, generalitet, fleksibilitet og elastisitet, miljø og energi, universell utforming, materialbruk, tilrettelegging av uteområdet, IKT, inventar, renhold/innemiljø, Bygningsmessige og bygningstekniske krav m.m. Byggeprogrammet gir også en detaljert beskrivelse av rom og funksjoner, samt ønsket sammenheng mellom funksjoner i det nye anlegget. Funksjoner og sammenhenger er oppsummert nedenfor: Fellesfunksjoner Hovedinngang/vestibyle med felles resepsjon Administrasjons- og personalareal m.m. skal være felles for hele bydelssenteret og ha en sentral plassering nær hovedinngang. Kafé/kantine skal være felles for hele bydelssenteret og ligger nær hovedinngang/vestibyle.. Barnehagedelen Barnehagedelen deles i garderober, oppholdsrom med kjøkken, og lekerom, soverom etc., og plasseres slik at den lett kan utvides inn i skolearealet, eller bli omdisponert til skoleareal. Barnehagen skal ikke organiseres avdelingsvis. Skoledelen Skoledelen skal deles inn i tre seksjoner: en for 1.-4.trinn, en for trinn og en for trinn. Hver arbeidsenhet bestående av elever og ca 4-5 voksne skal ha sin egen definerte base innen seksjonen, med arbeidsareal, formidlingsrom, grupperom, nærlager, garderober og toaletter m.m. I tillegg kommer spesialisert læringsareal som er felles for alle trinn. Noe av det spesialiserte læringsarealet skal legges i spesialrom, mens andre funksjoner kan legges til basene. Det spesialiserte læringsarealet skal være lett tilgjengelig og kunne brukes aktivt som tillegg til basene. Funksjoner som bibliotek, musikk/drama og kroppsøving er sambruksarealer/fellesfunksjoner i bydelssenteret. Biblioteket skal ligge sentralt i anlegget, nær foajé/kantine/samlingsrom. Skolen vil kunne dekke behov for ulike spesialrom i kulturhusdelen og vice versa. 7

8 Idrettsdelen Idrettsdelen skal være en flerbrukshall med tre bruksenheter. Funksjonmessig skal idrettshallen henge tett sammen med skole- og fellesarealer. Kulturhusdelen Kulturhusdelen skal bestå en storsal med plass for 350 personer, et service og støtteareal med tilhørende øvingsrom for dans og musikkaktiviteter og noen åpne verksteder. Mye av kulturhusarealene skal være sambruksarealer med skolen. Kulturhuset skal en felles inngang/vestibyle med skolen og idrettsanlegget. Uteområdene Dagens skoleplass vil bli fjernet i forbindelse med utgraving av byggegrop for idrettshall/kulturhus. En ny skoleplass vil bli lagt oppå idrettshallens tak. Møregaten skal opparbeides som kombinert skoleplass og gatetun i et eget prosjekt. Rogagaten skal også vurderes delvis stengt og opparbeidet som byrom/gatetun. Uteområdet skal utformes både for skolen og nærmiljøet, og bli et såkalt bydelstorg som kan være i bruk både i og utenom skoletiden. Dersom uteområdet er godt tilpasset skolens behov for en variert utendørs lærings- og pausearena for ulike aldersgrupper, vil dette også kunne dekke nærmiljøets behov for et bydelstorg. Uteområdet skal deles i to hovedsoner, en for barneskoledelen og en for ungdomsskoledelen. Sonen for barneskoledelen skal også inneholde et spesielt tilrettelagt lekeområde for barnehagedelen. Det knytter seg noe usikkerhet mht nærområdets fremtidige trafikkmønster og parkeringsordninger. Det er parkeringsareal for primært personalbiler på areal på nordsiden av nordfløyen med tilkomst fra Møregaten. Det vil også måtte vurderes muligheter for av og påstigning og annen kortere parkering i Rogagaten. Veiledende arealprogram Det er satt opp et veiledende arealprogram med et samlet nettoareal på 6877 m 2. Arealene som er satt opp for de enkelte funksjonene er veiledende arealer som kan fravikes i skisseprosjektet ved godt begrunnede valg så lenge programmets samlede bruttoareal ikke overstiges. Økonomi I økonomiplan for er det gjort avsetninger av til sammen 203 mill NOK til prosjektet. Budsjettall er basert på kostnadsnivå i 2007, og det er således ikke tatt høyde for prissigning i byggetiden. Arealprogrammet er nå 6877 m2 netto. En vesentlig del av dette arealet skal innpasses i eksisterende bygg. Avhengig av hvor arealeffektivt det er mulig å gjøre eksisterende bygningsmasse vil det være behov for å bygge fra ca 2300 m 2 til ca m 2 nytt areal for å oppfylle arealprogrammet. Det oppfordres til de prosjekterende å finne løsninger i arealbruken som gir en lav B/N-faktor i eksisterende bygg. Det er for tidlig å ha noen endelig formening om kostnadene til prosjektet. I skrivende stund er det rimelig å anta at prosjektkostnadene vil ligge et sted mellom ca 200 og 260 mill (2008 priser), avhengig av hvordan eksisterende bygg vil kunne nyttes, og av byggekostnad/m2. I økonomiplanen er det avsatt 203 mill (2007 priser). Den største usikkerheten er knyttet til kostnadene for tilfredsstillende oppgradering og tilrettelegging i eksisterende skolebygg. 8

9 Prosjektet planlegges finansiert ved en kombinasjon av lån og tilskudd. Det regnes ikke med spesielle tilskuddsmidler knyttet opp mot prosjektets satsing på energi og miljø. Fremdrift og gjennomføring Den foreløpige framdriftsplanen indikerer en prosjekteringsfase fra august 2008 til oktober 2009, byggestart i månedsskiftet februar 2010 og ferdigstillelse i mai Bygget tas i bruk fra skolestart august Ny Krohnborg skole og barnehage må flytte ut av anlegget i byggeperioden. Det er foreløpig ikke avklart hvor skolen skal være i denne perioden. Å anskaffe, tilrettelegge, og ta i bruk erstatningslokaler for skolen og barnehagen, vil bli organisert som et eget prosjekt. Bergen kommunes prosjektorganisering av byggeprosjekter skal legges til grunn for prosjektering og gjennomføring av byggeprosjektet. Dette innebærer bl.a. at brukerne skal inviteres til å komme med innspill og kommentarer underveis i prosjekteringen. Brukermedvirkningen skal håndteres gjennom prosjektgruppen for Ny Krohnborg bydelssenter som også har utarbeidet byggeprogrammet. 9

10 1. INNLEDNING 1.1. BYGGEPROGRAMMETS OPPBYGGING OG FUNKSJON Byggeprogrammets hensikt og funksjon Byggeprogrammets hensikt og funksjon er å klargjøre bestillingen til prosjekteringsgruppen. Byggeprogrammet fastsetter omfanget av prosjektet, både innholdsmessig og økonomisk. Programmet inneholder beskrivelser av funksjoner og sammenhenger i skoleanlegget, samt en grov arealoversikt som ramme for det videre arbeidet med utforming. Byggeprogrammet blir vedtatt av styringsgruppen før prosjekteringsgruppe engasjeres. Når det er vedtatt, fungerer byggeprogrammet som et styringsdokument gjennom hele byggeprosjektet. Byggeprogrammet skal bl.a. også kunne anvendes for å se om tegningene/de fysiske løsningene er i henhold til bestillingen. Byggeprogrammets oppbygging De første to kapitlene beskriver føringer og faktorer som setter overordnede rammer for prosjektet. Kap 1. gir en innføring i prosjektet og dets organisering. I kapittel 2 finnes lokale og sentrale rammebetingelser som elevtallsutvikling og plangrunnlag. Beskrivelse av det eksisterende skoleanlegget finnes i kapittel 3. Kapittel 4, 5 og 6 utgjør selve bestillingen / beskrivelsen av byggeprogrammet. Kapittel 4 oppsummerer dimensjonerende faktorer for det nye anlegget. Kapittel 5 presenterer de bruksog innholdsmessige føringene for prosjektet, og skisserer de pedagogiske prinsippene som skal legges til grunn for utformingen av skoleanlegget. Kapittel 6 gir en tekstlig beskrivelse av hvordan en ønsker at det nye/ombygde skoleanlegget skal se ut, både innomhus og utomhus. Funksjonsprogrammet gir en beskrivelse av funksjonene anlegget skal inneholde, og avhengighetsmatrisen sier noe om hvordan funksjonene skal plasseres i forhold til hverandre. Kapittel 7 er arealprogrammet, som gir føringer på hvor mye areal som skal beregnes til hver hovedgruppe av funksjoner. Kapitel 8, 9 og 10 tar for seg økonomiske forhold, framdrift, gjennomføring og andre forhold som vil kunne påvirke byggeprosjektet OM PROSJEKTET Tradisjonsrike Ny Krohnborg skole i Bergen skal omskapes og videreutvikles til et unikt, kompakt bydelssenter med en moderne kombinert skole, en barnehage, en idrettshall og et kulturhus som hovedelement i et felles anlegg med utstrakt sambruk og flerbruk. Det er høye miljø- og energiambisjoner for senteret, i tråd med den øvrige storsatsingen rundt Damsgårdssundet. Det er i utgangspunktet satt av 203 mill kr. (NOK 2007) til prosjektet. Gjennom et 2-årig utviklingsarbeid har man funnet frem til et konsept for et lokalsentrum for Løvstakksiden og Damsgårdssundet konsentrert på og rundt dagens Ny Krohnborg skole. I et helhetsgrep vil en utvikle følgende funksjoner: En fremtidsrettet læringsarena en sterkt fornyet kombinert skole i pakt med Kunnskapsløftet og med plass til nesten 40 % flere elever enn i dag. 10

11 En idrettshall med plass for de fleste ballidretter Et kulturhus for bydelen med bredt tilbud til alle aldersgrupper og til bydelens flerkulturelle allsidighet Det hele innen en ramme av energi og miljøtenkning og løsninger i front av dagens utvikling, og med skolens brede internasjonale sammensetning som sentralt fokus. La dagens barnehage inngå i helheten innen rammen av barnetuntenkning BAKGRUNN Damsgårdssundet og Løvstakklien er en av Bergens mest spennende byutviklingsområder. Både på næring, kultur og bomiljøsiden vil det tradisjonsrike området gjennomgå store forandringer og en betydelig vekst de nærmeste årene. I strekket fra Puddefjordsbroen til Solheimsviken er det alene planlagt nærmere 1500 nye boliger. Og på begge sider av sundet, som er tenkt sammenbundet med en ny, spektakulær gangbro, vil det på få år bli et tilfang på oppimot 4000 nye arbeidsplasser. Hjertet i den gamle bydelen på Løvstakksiden har gjennom over 80 år vært skolen Ny Krohnborg. Behovet for en opprustet skole i pakt med fremtiden paret med gode kultur og idrettstilbud har lenge vært påtrengende i den gamle bydelen og krav og ønsker på disse vitale feltene vil bare tilta med fornyelsen. Bergen kommune har tatt utfordringen og de siste årene organisert områdeutviklingen innen en helhetlig ramme og klar miljøprofil med overskriften Ny energi rundt Damsgårdssundet. Prosessen har hatt og vil fremover ha betydelig, tverrfaglig, kommunal prioritering. Til sammen er det i gjeldende og tidligere økonomiplaner avsatt 203 mill kr til prosjektet MÅLSETTINGER FOR PROSJEKTET Bydelssenteret skal bli et hjerte i en gammel bydel i sterk og omfattende fornyelse. Både geografisk lokalisering, anleggets historie og bredden i tilbud og funksjoner, vil bygge under Ny Krohnborgsenteret som det fremtidige samlingspunktet og identitetsmerket for en bydel med rundt beboere og et betydelig antall arbeidsplasser. Mål for hele anlegget Ny Krohnborg nærmiljøsenter skal tuftes på de fem funksjonelle hovedelementene: En barnehage for 36 enheter (1 barn over 3 år = 1 enhet, 1 barn under 3 år= 2 enheter) og god samfunksjon med både skole-, idretts- og kulturhusfunksjonen i bydelssenteret. Barnehageareal og småskoleareal skal kunne omdisponeres til h.h.v. skoleareal og barnehageareal dersom elevtallet på skolen øker eller minker. En oppgradert 1-10-skole i tråd med skolebruksplanens krav til en fremtidsrettet skole i samsvar med Kunnskapsløftet. Skolen skal i størst mulig grad benytte dagens bygningsmasse og supplere med tilbygg o.l. kun når det er nødvendig for å få programmet til å gå opp i forhold til kvalitetsmessig måloppfyllelse av skolebruksplanen. En flerbrukshall med mulighet for tredeling og tilpasset en rekke idretters krav til mål og oppmerking. Skal også ha tilknyttede trenings og aktivitetsrom som innbyr til et mangfold av aktiviteter. 11

12 Et kulturhus for Løvstakklien med fleksibel storsal og et bredt spekter av øvelses- og aktivitetsrom tilpasset de fleste kulturformer, samt en nærmiljøkafé. Dagens skoleplassareal skal gjenskapes som både en skoleplass tilpasset et helhetlig anlegg med klar miljøprofil, og det skal fungere som et bydelstorg for Løvstakklien/Damsgårdssundet med muligheter for allsidige aktiviteter og brede brukergrupper. Senteret vil være en særlig synlig del av det store Ny energi rundt Damsgårdssundet - prosjektet og bør kunne vurderes som et samarbeidsprosjekt i relasjon til parter som VilVitesenteret på Marineholmen PROSJEKTORGANISERING Bergen kommune har valgt en prosjektorganisert arbeidsform for å gjennomføre de mange utbyggingsprosjektene i barnehage- og skolesektoren. Begrunnelsen for denne organisatoriske løsningen er todelt. For det første har det vært behov for å etablere raske beslutningsveier og sikre god dialog mellom flere byrådsavdelinger ved å opprette en styringsgruppe for den samlede skole- og barnehageutbyggingen. For det andre krever utvikling av de nye planløsningene en tett samhandling mellom mange profesjoner, noe prosjektorganiseringen gir gode muligheter for. Byggeprosjektet en integrert del av en pedagogisk utviklingsprosess. Et byggeprosjekt ved en skole i Bergen skal være en integrert del av en pedagogisk utviklingsprosess på den skolen det gjelder. Tre faser i den pedagogiske utviklingsprosessen på skolen kan skisseres: 1. Målrettet arbeid med pedagogisk utvikling før selve byggeprosjektet starter. 2. Deltakelse i brukergruppe og prosjektgruppe for å komme fram til en tjenlig planløsning innenfor rammer gitt i skolebruksplanen. 3. Vektlegge hvordan arbeidsmetoder som de nye planløsningene legger til rette for, skal tas i bruk når bygget er ferdigstilt. 12

13 I det følgende skisseres de organisatoriske hovedtrekk i byggeprosjektet: Styringsgruppe Styringsgruppen består av samtlige kommunaldirektører. Styringsgruppen har fått delegert myndighet fra byrådet til planlegging og godkjenning av byggeprosjektene. Prosjektadministrativ gruppe En tverrfaglig/tverretatlig gruppe forestår den daglige koordineringen og oppfølgingen av byggeprosjektene. Leder av prosjektadministrativ gruppe rapporterer til styringsgruppen. Byggprosjektgruppe ( Prosjektgruppen ) Hvert byggeprosjekt har sin egen prosjektgruppe. Prosjektgruppen definerer behovene nærmere innenfor de rammer som er gitt, utarbeider byggeprogram, sørger for brukermedvirkning og gir innspill til arkitektens utarbeidelse av skisser og planløsninger. Prosjektgruppen for byggeprosjektet på Ny Krohnborg består av følgende personer: Sverre Høynes (Leder, BBS) Øystein Berentsen (BBS) Atle Fasteland (rektor Ny Krohnborg) Sverre Færevaag (Inspektør Ny Krohnborg) Britt Ødven Edvardsen (repr. ansatte Ny Krohnborg) Børge Alvheim (BKB) Ronny Lockert (BKNI, Idrett) Evelyn Holm (BKNI, Kultur) Berit Tande (BKNI, Kultur) Bernt Roald Sørensen, Multiconsult AS, er prosjektleder for byggeprosjektet. Prosjektgruppen består fram til det nye anlegget er ferdigstilt. Ledelse av prosjektgruppen overtas av BKB`s representant når byggeprogrammet er vedtatt. BKB`s representant vil være prosjektadministrativ leder (PAL) for gjennomføringen av byggeprosjektet. Brukergrupper Det skal settes ned brukergrupper for hver av funksjonene i bydelssenteret: barnehage, skole, idrett og kultur. Brukergruppene skal være aktive i hele planleggingsfasen, og være i dialog med prosjektgruppen som har hovedansvar for utforming av forslag til endelig planløsning. Eventuelle skriftlige innspill fra brukergruppen skal følge saken ved behandling av byggeprogram i styringsgruppen. Brukergruppene skal uttale seg om skisseprosjekt, og forprosjekt og være informert gjennom de ulike fasene i byggeprosjektet. Representanten i prosjektgruppen for den enkelte funksjon (skole, barnehage, kultur og idrett) har ansvaret for at prosjektgruppen har en dialog med brukergruppene, for å få fram synspunkter og ønsker. Rektor har også ansvar for å holde skolens formelle organer informert om byggeprosjektet. 13

14 Byggefasen Det er viktig at det utpekes en person som representerer alle brukere inn i den delen av prosjektorganisasjonen som skal stå for gjennomføringen. Personen må ha nødvendig autoritet og være aktiv hele veien, og må også delta på prosjekteringsmøter m.v. Det er denne personen som skal være bindeledd mellom d alle brukerne internt og i forhold til gjennomføringsdelen av prosjektorganisasjonen. Personen må være tilknyttet prosjektgruppen. Organisasjonsplan for prosjektet i programfase fram til prosjektering starter: Styringsgruppe Prosjektadministrativ gruppe Byrådsavdelinger BBS BKNI Bergen kommunale bygg Prosjektgruppe Brukergruppe Skole Brukergruppe Idrett Brukergruppe Kultur Brukergruppe Barnehage 14

15 Når prosjekteringsfasen starter endres organisasjonsplan slik: Byrådsavdelinger BBS og BKNI Bergen kommunale bygg Prosjektgruppe Brukergrupper Prosjektleder Prosjekteringsgruppe Byggeleder Entreprenører Prosjekteringsgruppen organiseres slik: Prosjektleder Prosjekteringsleder Prosjekterings -gruppe med solidaransvar Arkitekt, landskapsarkitekt Rådgivende ingeniører, RIB, RIV, RIE Rådgivere Brann, Akustikk, Miljø, Alt. energi, Antikvar m.fl Multiconsult v/bernt Roald Sørensen er engasjert som ekstern prosjektleder. 15

16 2. RAMMEBETINGELSER 2.1. ELEVTALLSUTVIKLING OG SKOLESTRUKTUR I BYDELSSENTERETS NÆROMRÅDE Ny Krohnborg skole ligger i Årstad byområde. Årstad har 7 kommunale skoler og hadde skoleåret elever fordelt på 1630 i barnetrinnet og 633 på ungdomstrinnet. Ny Krohnborg er den eneste kombinerte skolen, og det er bare Gimle til innen Årstadområdet som er ren ungdomsskole. Ny Krohnborg er mottar i dag en del av elevene fra Minde på ungdomstrinnet. De nærmeste skolene som det er naturlig å se i sammenheng med Ny Krohnborg mht elevfordeling er på barnetrinnene; Krohnstad og Minde innen samme byområde og etter hvert Møhlenpris som er lokalisert innen Bergenhus. Gimle er den nærmeste ungdomskolen. Skolebruksplanen for Bergen ( ) vurderer at Ny Krohnborg vil få en vesentlig vekst i elevtallet i takt med ferdigstillelse og innflytting i de store, nye boligområdene langs i første rekke Damsgårdssundet. I skolens nedslagsfelt er det planlagt rundt 1500 boliger en betydelig del har unge familier i etableringsfasen som målgruppe. Ny elevtallsprognose av 2008 angir en noe mindre vekst i elevtallet enn prognosen i skolebruksplanen Ny Krohnborg skole Elevtallsprognose /06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Prognose 2005 Prognose 2008 Elevkapasitet 80 % Elevtalskapasitet 100% Det er antatt at veksten vil bli fordelt på skolene Kronstad og Ny Krohnborg, men med muligheter for en viss kanalisering av elever i barnetrinnene til Møhlenpris skole om kapasiteten skulle bli sprengt. Dette vil bli særlig aktuelt når den planlagte gang og sykkelbroen over Damsgårdssundet er på plass. For ungdomskoletrinnet er det kun Gimle som er aktuell som avlastningsløsning. 16

17 Høyeste elevtall innen skolebruksplanens periode er ventet nådd ved planens utløpstid om ca. 10 år. For Ny Krohnborg sin del vil det si at den kapasitet som om- og utbyggingsprosjektet legger opp til; ca 570 elever (458 elever ved 80 % utnyttelse) vil bli nådd i løpet av 10 år, men at stigningen vil komme suksessivt frem til da i takt med innflyttingen av nye boligfelt. Ny Krohnborg har i følge skolebruksplanen allerede i dag en elevtallskapasitet på 572 elever ved 100 % utnyttelse. Dersom elevtallet på barnetrinnet øker utover det skolen har kapasitet til, kan en mulighet være å flytte ungdomstrinnet til Gimle ANTIKVARISKE FØRINGER Detaljplanlegging av prosjektet må gjennomføres i tett dialog med antikvariske myndigheter. I en omfattende antikvarisk rapport heter det: - Hvis man sammenfatter de...antikvariske verneverdiene står Ny Krohnborg skole fram som et objekt med høy antikvarisk verneverdi som er et viktig bygg både i et arkitektonisk perspektiv og i et antikvarisk perspektiv. Slik Byantikvaren vurderer bygget er det av stor betydning at det helhetlige anlegget blir ivaretatt og bygningens hovedkarakter opprettholdes. I denne sammenhengen må det påpekes at det er alle detaljene som utgjør helheten, i og med at skolen har svært mange autentiske bygningsdetaljer både interiør- og eksteriørmessig, vurderes dette anlegget som meget viktig representant fra nyklassisismens inntog i Bergen. Også det faktum at dette er et anlegg tegnet og bygget i en overgangsfase i Bergens bygningshistorie, gir bygningen høy antikvarisk verneverdi.. Hovedføringer for prosjektet når det gjelder bygningsvern er at veggdelinger skal være synlige og at bueformene i størst mulig grad skal beholdes. Videre er det viktig at originalmaterialer i gulv og vegger får tre frem. Av særlig stor betydning er det at smijernsdetaljer og annen finere detaljering tas vare på. Rapport fra Byantikvaren vedlegges PLANGRUNNLAG I denne delen av byggeprogrammet presenteres offentlige planer som har innvirkning på byggeprosjektet på Ny Krohnborg. De planene som legger mest konkrete føringer er økonomiplanen for , skolebruksplan for Bergen kommune , som ble vedtatt i desember 2006, idrettsmeldingen og kulturarenaplanen Økonomiplan I vedtatt økonomiplan heter det: Ny Krohnborg, rehabilitering / ny tilrettelegging Ny Krohnborg er en kombinertskole som har store rehabiliteringsbehov. Fornying av skolen inngår som et viktig ledd i byfornyingsarbeidet i Damsgårdsundet. En forutsetning for å oppnå tilstrekkelig areal etter dagens arealnormer er tilrettelegging av eksisterende gymanlegg til undervisning. Kostnadsestimatet i økonomiplanen for baserte seg på kostnader ved full rehabilitering av Ny Krohnborg skole med en kvadratmeterpris på kr ,- (etter gjeldende kostnadsnivå slik det framgikk av skolebruksplanen). I budsjettet var prosjektkostnaden anslått til 100 millioner kroner. I 17

18 gjeldende økonomiplan ble det avsatt 90 millioner kroner til rehabiliteringen og det ble samtidig lagt inn 10 millioner kroner til delfinansiering av idrettsanlegget. Ny kvadratmeterpris for full rehabilitering anslås nå av BKB til kr ,- pr.m2. På grunn av det høye bruttoarealet, øker kostnadsoverslaget på Ny Krohnborg skole dermed til 150 millioner kroner. Byrådet foreslår å avsette i alt 140 millioner kroner til prosjektet. Kostnadsreduserende tiltak må da vurderes når prosjektet nærmer seg utførelse. 39 millioner kroner er avsatt tidligere. Byrådet foreslår å sette av 50 millioner kroner i 2008 og 51 millioner kroner i Behovet for en grundigere planlegging og en forventet byggeperiode på 1,5 år, tilsier at prosjektet tidligst kan forventes ferdigstilt til skolestart høsten 2010, noe senere enn opprinnelig tenkt. Ny Krohnborg skole, idrettsareal Plassering av en idrettshall under skoleplassen på Ny Krohnborg skole er sterkt ønskelig og nødvendig siden eksisterende gymsal planlegges bygget om til et annet undervisningsareal. Samlet kostnad for idrettsanlegget er estimert til 40 millioner kroner. Spillemidler i størrelsesorden 10 millioner kroner kan påregnes. I gjeldende økonomiplan er det avsatt 10 millioner kroner over skolebudsjettet til formålet i Byrådet opprettholder dette i ny økonomiplan. På grunn av høyere kostnadsnivå foreslår byrådet i tillegg å øke avsetningen til idrettshallen over skolebudsjettet med 8 millioner kroner i Resterende midler foreslås avsatt over idrettsbudsjettet. Ny Krohnborg skole, sambrukslokaler Det er utarbeidet planer for et kulturhustilbygg over to etasjer som vil gi noe tilleggsareal for skolen, i sambruk med kulturetaten. 2 mill. kr. foreslås avsatt i 2008 som skoles andel i prosjektet. Dette er identisk med avsetningen i gjeldende økonomiplan. Ny Krohnborg kulturhus 20 mill (netto 18 mill.): Det foreslås 18 mill. i 2009 med åpning i 2009, 2 mill. er avsatt fra Husbanken. Kostnadene har økt fra totalt 15 mill Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens areal for Bergen kommune ble vedtatt , men er fortsatt under oppdatering pga behandling av innsigelser. I planen vises det til at nyere kommunedel og reguleringsplaner vil på vesentlige punkter gå foran kommuneplanens arealdels bestemmelser. Ny Krohnborg-området inngår i kommunedelplanen Puddefjorden-Damsgårdsundet som ventes vedtatt innen kort tid (se under). I kommuneplanens arealdel er Ny Krohnborg funksjonsbestemt som byggeområde. Det er spesielt angitt at bygget omfattes av antikvariske restriksjoner Reguleringsforhold Gjeldende reguleringsplan er Vestre Årstad og Uren-Kronviken-Solheimsviken stadfestet 04. februar Reguleringsformålet er skole. Eventuelt behov for utarbeidelse av ny reguleringsplan må avklares. Kommunedelplan Puddefjorden - Damsgårdssundet gir overordnete utviklingsrammer for området og den mest spesifikke reguleringen. Kommunedelplanen erstatter eldre reguleringsplaner der det er motstrid mellom eldre formål og kommunedelplanens bestemmelser. Kommunedelplanen er ventet å bli 2.gangsbehandlet innen kort tid (desember 2007). Det utvidere oppvekstsenteret (skole, idrettshall og kulturhus) er inkludert i planen. I forslag til 8.5 Solheimslien-Gyldenpris heter det: Område avsatt til allmennyttig formål skal benyttes til idrettsbygg/allaktivitetshus. I planrapporten (s.19) er kommunedelplanens formål for Ny Krohnborg skole beskrevet slik: 18

19 Planen legger til rette for nytt allaktivitetshus/idrettshall nær skolen i Søndre Skogvei. Opprusting av Ny Krohnborg skole og skoleplass, og etablering av gatetun i tilgrensende gater, kan medvirke både til en bedre skole og en lokal samlingsplass Veiplaner Det er utarbeidet en trafikkanalyse av Asplan Viak. I kommunedelplanen for Puddefjorden- Damsgårdssundet er Møregaten regulert som gatetun Skolebruksplan Gjeldende skolebruksplan for Bergen kommune ble vedtatt av Bergen bystyre i møte 11. desember 2006 i Bsak 299/06 Modernisering av bergensskolen En helhetlig strategi for utvikling av skoleanlegg I skolebruksplanen skisseres en helhetlig strategi for de totale investeringer i skoleanlegg. Målsettingen er en gradvis fornying av skoleanleggene, samtidig som elevtallsvekst i pressområdene løses med økt skolekapasitet. Strategien har følgende hovedpunkter: 1. Det fastlegges et samlet og temporisert fornyingsprogram for skolesektoren etter følgende retningslinjer: når et skoleanlegg rehabiliteres, bygges det ut slik at anlegget får et areal som samsvarer med arealnormen for den planlagte skoletype/størrelse skoleanlegget tilrettelegges for varierte pedagogiske arbeidsmåter skoleanleggets bygningstekniske standard heves til dagens nivå skolens uteområder oppgraderes slik at skolebygget og utearealene utgjør et helhetlig læringsmiljø gamle skoler som er lite verneverdige, bør vurderes revet og bygget opp på ny eventuelt relokalisert til nærliggende tomter - når rehabiliteringskostnadene blir uforholdsmessig store. 2. Kapasitetsøkning i pressområder dekkes på følgende måte: i områder der elevtallsvekst ser ut til å stabilisere seg på et permanent høyere elevtall, bygges fortrinnsvis en permanent løsning ut fra kriteriene i punkt 1 om skoleanleggets areal og bygningstekniske standard elevtallsvekst i store nye boligutbyggingsområder dekkes ved nybygging av skoleanlegg midlertidige paviljonger brukes til å dekke elevtallsvekst dersom det ikke er midler til permanent utbygging ut fra kriteriene i punkt 1 om skoleanleggets areal og bygningstekniske standard Arealnormer Skolebruksplanen gir føringer på prinsipper for utforming av skoleanleggene i kommunen. Tidligere eksisterte det en statlig norm for et skoleanlegg, med alle arealer/funksjoner i bygningene beskrevet ned til minste detalj og hver kvadratmeter definert. De nasjonale arealnormene var godt tilpasset de tradisjonelle klasseroms- og korridorskolene. 19

20 Måten å utforme skoleanlegg på er i endring, og det vokser nå fram nye generasjoner av skoleanlegg. Uten de nasjonale arealnormene kan hver kommune nå selv definere sine arealnormer ut fra sin pedagogiske plattform, de pedagogiske arbeidsmetodene som skal finne sted i anlegget og iht. gjeldende lover og forskrifter for skoleanlegg (se kap 2.3). Bergen kommune har satt opp sine mål og normer for arealer i skoleanlegg i skolebruksplanen, og disse normene er også lagt til grunn for byggeprogrammet for skoledelen på Ny Krohnborg. Fra den tradisjonelle klasseromsskolen som fysisk ramme for læringsarbeidet, til mer varierte og fleksible planløsninger. Eleven må selv være aktiv dersom læring skal være effektiv. Klasseromsundervisning og formidling fra tavlen passiviserer mange. I skolebruksplanen beskrives det hvordan læring foregår og det pekes på hvor store variasjoner det er i elevenes læringsstiler. Forskning viser at ikke alle elever i en gruppe er klare for å lære det samme, på samme måte og til samme tidspunkt, og et moderne skoleanlegg må gjenspeile dette ved å utfordre til å benytte et mangfold av organiseringsmåter, arbeidsmåter, læringsarenaer og læremidler. Arealene må derfor tilby variasjon: fra åpent til skjermet fra allrom til spesialiserte rom fra ro og konsentrasjon til aktivitet og utfoldelse fra fellesfokus til individuelt fokus Innenfor slike rammer gis det et mangfold av muligheter for små og store elevgrupperinger, for rolige og livlige læringsformer, for sosial kontakt og individuell fordypning, for formidling og utforsking, for teoretisk og praktisk tilnærming m.m. I utgangspunktet tilhører hver elev en basisgruppe med en kontaktlærer. Flere basisgrupper inngår i et større fellesskap som gjør det mulig å dele inn i større eller mindre grupper etter behov, og et lærerteam har gjerne felles ansvar for et slikt større elevfellesskap. I det daglige læringsarbeidet kan elevene da omgrupperes, samles i større eller deles i mindre grupper - etter opplegg og behov. Men hvordan skal da en skole se ut for å ivareta alt det man nå vet om elevers svært varierte læringsstiler? Allsidighet, variasjon og fleksibilitet blir stikkord for arealene; alle skal kunne finne rom for sin læringsstil, og det skal kunne legges til rette for store variasjoner i læringsaktiviteter. Det må imidlertid taes høyde for at en skole som bygges i dag, skal fungere i mange år fremover. Når man planlegger et skolebygg, må det derfor legges til rette slik at eventuelle framtidige endringer i pedagogikk og læreplaner enkelt kan fanges opp i byggene. Stor grad av fleksibilitet blir viktig, samtidig som bygningsmessig kvalitet samt estetiske verdier må ivaretas. Universell utforming er et prinsipp som vil ha stor innvirkning på utforming av skoleanleggene, både bygninger og uteområder. Retten til å gå på nærskolen er forankret i Opplæringsloven og gjelder også elever med spesielle behov. I dag er mange skoleanlegg dårlig tilpasset disse elevgruppene. Valg av planløsninger må legge til rette for at alle elevene kan inkluderes i skolehverdagen. Det utarbeides ikke lenger detaljert romprogram for nye skoleanlegg i Bergen kommune. Man velger i stedet å beskrive de ulike aktivitetene som skal foregå i læringsprosessene, og arealene samles i arealkategorier med funksjonsbeskrivelser. Dette skal så være utgangspunkt for en kreativ prosess mellom de ulike faggruppene som samles når en skole skal planlegges. Statlige og kommunale føringer samt lokale ideer og innspill skal ivaretas i en prosess der det nye skoleanlegget finner sin form. 20

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Notat 2015 Norconsult v/ Julie Norsted og Harald Høgh www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no www.norconsultskole.no Foto forside: Søreide skole

Detaljer

Elevenes skolemiljø. Ergonomidagen 2008

Elevenes skolemiljø. Ergonomidagen 2008 Elevenes skolemiljø Ergonomidagen 2008 Ergonomi Tilrettelegge arbeidsmiljøet ut fra menneskets biologiske forutsetninger slik at mennesket kan gis muligheter til å nytte sine evner og kapasitet best mulig,

Detaljer

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen 290906 Bakgrunn Elevtallsøkning plassmangel Blandet bygningsmasse inneklimaproblematikk Vanskelig tilgang på tomteareal Grunnlag for sak

Detaljer

Sentrale, lokale og pedagogiske føringer for ny barneskole på Brekstad

Sentrale, lokale og pedagogiske føringer for ny barneskole på Brekstad Sentrale, lokale og pedagogiske føringer for ny barneskole på Brekstad Kommunalsjef oppvekst 11.02.2016 Føringer for innspill til skisseprosjekt Ny barneskole på Brekstad. Notatet bygger på kommunestyrevedtak

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0 Arkivsak-dok. 81-14 Saksbehandler: Jarle Angelsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 BYGGEPROGRAM FOR UTVIDELSE AV SANDVED SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan

Detaljer

Nørvasund skole 2012. To skoler sammenslått

Nørvasund skole 2012. To skoler sammenslått Nørvasund skole 2012 To skoler sammenslått Spesialskole + vanlig skole = forsterka skole Fra vanlig klasseromsundervisning teamorganisert skole. Et team pr. årstrinn som har svært stor frihet innenfor

Detaljer

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever.

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever. Arkivsak-dok. 21-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 BYGGEPROGRAM FOR NY B14 SKOLE I SKAARLIA Bakgrunn for saken: I økonomiplan 2015-2018, ble

Detaljer

Skolebygg og pedagogikk

Skolebygg og pedagogikk Skolebygg og pedagogikk Verdal kommunes retningslinjer (sak 02/05332): 1. Hovedmål for skoleutbygging: skolekapasiteten i kommunen skal være slik at alle klasser har sitt eget klasseareal, og alle elever

Detaljer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune Utforming av basearealer Utdanningsetaten i Oslo, september 2006 Prosjektansvarlig Alex Seip Som en overordnet intensjon bør det vektlegges løsninger

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE.

NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE. NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE. Fleksibelt skolebygg - fra klasser til trinn. Presentasjon for Formannskapet 21.01.09 Fleksible skolebygg Verdal kommune har vedtatt at kommunen skal

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Samarbeidsutvalgene i Sandnes 5.oktober 2011 Opplæringsloven 16 kapittel Regulerer på avgjørende måte handlingsrommet til den enkelte skole Tilgjengelig på www.lovdata.no

Detaljer

En skole i samfunnet Et samfunn i skolen

En skole i samfunnet Et samfunn i skolen En skole i samfunnet Et samfunn i skolen 100990 1.1 27/9/12 Når kommuneøkonomien ikke strekker til. behov behov behov Oslo Kommune: Kjøper en tomt på 22 mål i transformasjonsområde i Groruddalen Har behov

Detaljer

Faser i byggeprosjekt

Faser i byggeprosjekt Faser i byggeprosjekt Ethvert skolebygg rommer en pedagogisk teori Programmering: funksjons- og arealprogram+ byggeprogram, tomt, regulering. Avdeling/område Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Merete Bogen, seksjonsleder, Seksjon for strategi og utredning Byrådsavdeling for barnehage og skole («bestiller») Tor Corneliussen,

Detaljer

Trender i nye grunnskolebygg

Trender i nye grunnskolebygg Trender i nye grunnskolebygg Artikkel av Espen Storstrand, Norconsult avd. skoleplanlegging I 2007 skrev Karin Buvik (SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk) artikkelen «Trender innenfor fysisk utforming

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Bergen kommune Del 1 Kompetente barn. Øystein Berentsen

Bergen kommune Del 1 Kompetente barn. Øystein Berentsen Bergen kommune Del 1 Kompetente barn Øystein Berentsen Uoppnåelig? Hva skal til for at skolen skal bli et godt sted for effektiv læring, ja kanskje også et trivelig sted å være for unge mennesker? Uoppnåelige.

Detaljer

Utforming av bygg for variasjon. SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv

Utforming av bygg for variasjon. SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv Utforming av bygg for variasjon SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv Espen Storstrand SFO-leder, Eidsvåg skole, Bergen kommune Lærer, Kalvatræet skole, Bergen kommune Undervisningsinspektør, Kalvatræet

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Rom for oppvekst 2012

Rom for oppvekst 2012 Fra idé til virkelighet Rom for oppvekst 2012 Lyngdalsmodellen Erfaringer fra «Oppdragsgiver» og Bruker Rune Berntsen Kruse Smith Eiendom AS FORRETNINGSIDÉ Kruse Smith skal være en ledende entreprenør

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 Hof kommune fullførte høsten 2006 et byggeprosjekt som omfattet ombygging og oppussing av eksisterende skolebygg og samfunnshus, utvidelse

Detaljer

Byrådssak 568/10. Dato: 16. november 2010. Byrådet. Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011-2024 SARK-21-200918007-80

Byrådssak 568/10. Dato: 16. november 2010. Byrådet. Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011-2024 SARK-21-200918007-80 Dato: 16. november 2010 Byrådssak 568/10 Byrådet Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011-2024 LIGA SARK-21-200918007-80 Hva saken gjelder: Byrådets visjon er at Bergen skal ha Norges beste skole, og byrådet

Detaljer

Oppgradering av Osloskolene

Oppgradering av Osloskolene Oppgradering av Osloskolene NBEF, 30. mai 2013 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter ca. 1,3 millioner m², 180 skoler,

Detaljer

Undersøkelse om Trondheim kommunes skolebygg. Foto: Geir Hageskal

Undersøkelse om Trondheim kommunes skolebygg. Foto: Geir Hageskal Nasjonal konferanse om skoleanlegg 2011 v/vidar Kvamstad, rådgiver, Undersøkelse om s skolebygg Foto: Geir Hageskal Formål og hensikt Øke kunnskapen om fysiske miljøets betydning for trivsel, læring og

Detaljer

Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10

Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Behandles av utvalg: Sandnes bystyre Formannskapet Bystyret Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10 Arkivsak : 200804121 Arkivkode : E. 614 A20 &30 Saksbeh. : S.Haugen

Detaljer

Ny energi rundt Damsgårdssundet - et praksisområde for bærekraftig byutvikling

Ny energi rundt Damsgårdssundet - et praksisområde for bærekraftig byutvikling Ny energi rundt Damsgårdssundet - et praksisområde for bærekraftig byutvikling Prosjektperiode 2007-2012 Bente Florelius, seniorarkitekt. Bergen kommune Bergen sjøfront - transformasjon Utvikle attraktive

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

VELKOMMEN TIL CICIGNON SKOLE FREDRIKSTAD KOMMUNE

VELKOMMEN TIL CICIGNON SKOLE FREDRIKSTAD KOMMUNE VELKOMMEN TIL CICIGNON SKOLE FREDRIKSTAD KOMMUNE HISTORIE OG FAKTA Den Gule Anstalt 1867, byens latin Senere middel/real og gymnas 1923 Gråbygget 1974 Gymbygget 2 1972 Ungdoms og gymnas 1978 Gymnaset flytter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir HØRINGSUTKAST Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578 -

Detaljer

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune 06.02.2014 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for 2012-2015 fattet kommunestyret

Detaljer

Bedre skolebygg et løft for Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Bedre skolebygg et løft for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Bedre skolebygg et løft for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Ideen Hva med oss? sa hun, - rektor på en gammel videregående skole. Skal de gamle skolene bare forfalle og sakke akterut nå? Det var høsten 2001,

Detaljer

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse Knut Myhrer og Einar Osnes Bakgrunn Verneombud på flere skoler melder om at skolene blir bedt om å starte ekstra klasser. For å få til dette tas det i bruk spesialrom.

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Skolestruktur Tverlandet

Skolestruktur Tverlandet Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.06.2013 40827/2013 2010/13038 A20 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/105 Formannskapet 26.06.2013 Skolestruktur Tverlandet Forslag til vedtakadministrasjonen

Detaljer

Saken ble behandlet i Bystyret i Bergen i bystyremøtet 18.6.2014, sak 162-14:

Saken ble behandlet i Bystyret i Bergen i bystyremøtet 18.6.2014, sak 162-14: SU: Sak 5. 9.4.2015. Klassesammenslåinger, -Skoletilbudet ved Haukedalen skole. Saksutredning: Bakgrunn Haukedalen skole ble tatt i bruk i 1973 og var i noen år en kombinert skole for 1. 9. trinn. I dag

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 08/09 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 06.02.2009 08/09 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Trondheim kommune - eiendomstjenester

Trondheim kommune - eiendomstjenester Trondheim eiendom Skolebygg i Trondheim vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg på kursdagene ved NTNU 11.01-2013 Tormund Ledang Husøy, leder for vedlikeholdsavdelingen

Detaljer

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 86/15 02.06.2015 Kommunestyret 86/15 18.06.2015 Saksbehandler: Bente Karlsen Arkivsaknr.: 2013/1601-194

Detaljer

Bystyresak 459/09. Dato: 20. november 2009. Byrådet. Krohnsminde idrettsplass, videre planer SARK-6622-200808136-8

Bystyresak 459/09. Dato: 20. november 2009. Byrådet. Krohnsminde idrettsplass, videre planer SARK-6622-200808136-8 Dato: 20. november 2009 Bystyresak 459/09 Byrådet Krohnsminde idrettsplass, videre planer STBE SARK-6622-200808136-8 Hva saken gjelder: Bystyret behandlet forslag til ny idrettsplan, Idrettsbyen Bergen

Detaljer

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik gjør vi det i Trondheim kommune

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik gjør vi det i Trondheim kommune Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik gjør vi det i Trondheim kommune Innlegg på konferansen Boliger for fremtiden Oslo 6. februar 2013 Tormund Ledang Husøy, leder for vedlikeholdsavdelingen

Detaljer

SIDE 1 SKOLEBRUKSPLAN 2010-2024

SIDE 1 SKOLEBRUKSPLAN 2010-2024 SIDE 1 SKOLEBRUKSPLAN 2010-2024 SIDE 2 SKOLEBRUKSPLAN 2010-2024 SKOLEBRUKSPLAN 2010-2024 SIDE 3 INNHOLDSTAVLE Byrådens forord: Bærekraftig skolestruktur... 7 1. Bakgrunn... 10 1.1 Om planen og planarbeidet...

Detaljer

Grep for standardisering i Oslo

Grep for standardisering i Oslo Nasjonal barnehage- og skolebyggkonferanse Grep for standardisering i Oslo 1. Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune (FKOK) 2. Bygg for læring Hensikten Å gi et innblikk i hvordan Oslo kommune arbeider

Detaljer

FRA VUGGEN TIL GRAVING

FRA VUGGEN TIL GRAVING FRA VUGGEN TIL GRAVING PROSESSEN FRAM TIL ANBUD FOR CICIGNON SKOLE FREDRIKSTAD HISTORIE OG FAKTA Den Gule Anstalt 1867, Byens Latin Senere Middel/real og Gymnas 1923 Grå bygget 1974 Gymbygget 2 1972 Ungdoms

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Arendal - Skolestruktur på Tromøy

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Arendal - Skolestruktur på Tromøy Vår dato 08.01.2014 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Geir H Lindgren Arendal Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 950 56 339 Til Arendal kommune Høringssvar fra Utdanningsforbundet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

Dato: 12. september 2007. Fullmaktssak 23/07. Direktør for Bergen kommunale bygg

Dato: 12. september 2007. Fullmaktssak 23/07. Direktør for Bergen kommunale bygg Dato: 12. september 2007 Fullmaktssak 23/07 Direktør for Bergen kommunale bygg Indre Sædal - ny barneskole og flerbruks idrettshall. Framføring av ny atkomstvei med ledningsanlegg. Valg av entreprenør.

Detaljer

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget barnehage.skole @bergen.kommune.no 1. Elevkapasiteten Skolebruksplanen : Vi leser av skolebruksplanen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Skolen planlegges for 210 elever og 18 lærere. Det er laget et eget romprogram på bakgrunn av de funksjoner skolen skal inneholde. Skolen deles opp

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Ny veileder for lys i læringsmiljø. Adm. direktør Petter N. Haug, Lyskultur

Ny veileder for lys i læringsmiljø. Adm. direktør Petter N. Haug, Lyskultur Adm. direktør Petter N. Haug, Lyskultur Lyskultur Formål: Norsk kunnskapssenter for lys Visjon: Lyskultur skal være den integrerende organisasjon på området lys og belysning i Norge med status som premissgiver

Detaljer

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune

Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg ved besøk fra Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom 28.11.2013 Tormund Ledang Husøy, leder

Detaljer

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage Bakgrunn for notat AMT vedtok i møte 28.01.2015 sak 15/3 å legge forslag til Detaljregulering

Detaljer

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.

Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11. Til politikerne i Fjell kommune v/ Komitè for drift Gruppeleder i de ulike partiene Representanter i Kommunestyret Kolltveit 26.11.2013 Brev til politikerne angående skoleutbygging på Kolltveit skole Vi

Detaljer

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst Økonomiseminar 2014 Oppvekst Elevtallsutvikling fra 2014 Befolkningsutvikling i Hvaler mot 2030. Alder 2014 2020 2025 2030 0-5 228 266 304 320 6-12 318 330 365 410 13-15 146 155 152 169 16-19 221 206 222

Detaljer

Kvadraturen skolesenter

Kvadraturen skolesenter Kvadraturen skolesenter 1400 elever og studenter 260 ansatte Videregående skole og Fagskole Nybygg tatt i bruk august 2003 (kombinert med gammelt bygg fra 1976) Qubus arkitekter, Bergen Oppdragsgiver:

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Trondheim kommune - eiendomstjenester

Trondheim kommune - eiendomstjenester Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg på Norges bygg- og eiendomsforenings kurs Vedlikehold av bygninger - Trondheim 3.-4. juni

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser BERGEN KOMMUNE Forslag til reguleringsbestemmelser: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 Sentralområdet og Fløysletten. Plannr 1955.00.00. Saksnr 200702090 Datert/revidert 20. juni

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Høringsnotat Skoletilbudet ved Haukedalen skole

Høringsnotat Skoletilbudet ved Haukedalen skole Høringsnotat Skoletilbudet ved Haukedalen skole Til: Haukedalen og Skinstø skole med rådsorgan og fagorganisasjonene. Fra: Byrådsavdeling for barnehage og skole (BBS) Dato: 8.5.2014. 1. Bakgrunn Haukedalen

Detaljer

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/3415-13 Dato: 22.04.2015 26/254, NORDBYLIA BORETTSLAG, MINDRE REGULERINGSENDRING

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/3415-13 Dato: 22.04.2015 26/254, NORDBYLIA BORETTSLAG, MINDRE REGULERINGSENDRING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 14/3415-13 Dato: 22.04.2015 26/254, NORDBYLIA BORETTSLAG, MINDRE REGULERINGSENDRING ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Høringsbrev - Forslag om endret skoleplass for elever på 7. trinn ved Flaktveit skole

Høringsbrev - Forslag om endret skoleplass for elever på 7. trinn ved Flaktveit skole BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 2819426-61 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-2213 Til: Fra: Flaktveit skole med rådsorgan Li skole med rådsorgan Åsane bydelsstyre Fagforeninger

Detaljer

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes:

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes: 0-alternativet, slik det er i dag Kommunestyret vedtok i sak 04/14 å planlegge og bygge aktivitetshus i Våler sentrum. Det var Kommunestyret vedtok i sak 058/14 en felles barne- og ungdomsskole i Våler.

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Byrådssak 50/12. Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel SARK-21-200801026-20

Byrådssak 50/12. Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel SARK-21-200801026-20 Byrådssak 50/12 Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel LRS SARK-21-200801026-20 Hva saken gjelder: I B-sak 302/10 «Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011 2024» ble vedtaket

Detaljer

Pedagogisk, kapasitetsmessig, bygningsmessig og teknisk gjennomgang av skoleanleggene i Aurskog Høland kommune

Pedagogisk, kapasitetsmessig, bygningsmessig og teknisk gjennomgang av skoleanleggene i Aurskog Høland kommune Pedagogisk, kapasitetsmessig, bygningsmessig og teknisk gjennomgang av skoleanleggene i Aurskog Høland kommune Artikkelen oppsummerer opplegg, gjennomføring og erfaringer fra en tverrfaglig gjennomgang

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Prosjekteringsanvisning

Prosjekteringsanvisning Prosjekteringsanvisning -Byggherrens krav, arkitektens tvangstrøye? Stig Johnsen Tromsø kommune Eiendom For når n r man er en Bjørn med bare Liten Forstand, og man Tenker påp Ting, sås er det ofte at Tingen

Detaljer

Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15

Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15 Ås kommune Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret 10.12.2014

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE

ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE Rev 1. juni 2010 INNHOLD 0 INNLEDNING... 2 01 Bakgrunn... 2 02 Prosjektgruppe... 4 03 Politisk behandling... 5 04 Framdrift og prosjektorganisering... 5 1 GENERELT OM

Detaljer

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13 Kjeller skole Virksomhetsplan 2014 utkast pr 29.11.11 25.11.13 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Ny energi rundt Damsgårdssundet. - et praksisområde for bærekraftig byutviklling.

Ny energi rundt Damsgårdssundet. - et praksisområde for bærekraftig byutviklling. Ny energi rundt Damsgårdssundet - et praksisområde for bærekraftig byutviklling. Bærekraftige verdier. Evalueringskart for aktuelle tema. Chris Butters - GAIA International Kommuneplanens arealdel 2006-2017

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

BYGGEPROGRAM (K0) FOR NY UNGDOMSSKOLE I BOGAFJELL

BYGGEPROGRAM (K0) FOR NY UNGDOMSSKOLE I BOGAFJELL Arkivsak-dok. 43-15 Saksbehandler: Rolf Åsbø Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15. april 2015 BYGGEPROGRAM (K0) FOR NY UNGDOMSSKOLE I BOGAFJELL Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

AD PS til PS 14/111 - Skoleløsning Tverlandet

AD PS til PS 14/111 - Skoleløsning Tverlandet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.09.2014 55608/2014 2014/2932 A20 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/139 Bystyret 11.09.2014 Komitè for levekår AD PS til PS 14/111 - Skoleløsning

Detaljer

Anbefaling av skoletomt for Leikvang. Endelig vurdering og konklusjon. 09.02.2010

Anbefaling av skoletomt for Leikvang. Endelig vurdering og konklusjon. 09.02.2010 Anbefaling av skoletomt for Leikvang. Endelig vurdering og konklusjon. 09.02.2010 Vurderingene bygger på tidligere vurderinger, samt snitt og reviderte alternative skisser/studier i des. 09 og jan. 10.

Detaljer

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Bystyrekomitè for Kultur, idrett og byliv 11.11.2014 Forutsetninger:

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS

NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS Moss kommune NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS BYGGEPROGRAM AREAL OG FUNKSJON juli 2015 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1 GENERELL PROSJEKTINFORMASJON... 3 1.1 Byggeprogram... 3 2 MÅL OG VISJONER...

Detaljer

Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet

Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet Åpne barnehager krav til styrer, pedagogisk leder og bemanning Line Gabrielsen Brovold, rådgiver i Juridisk avdeling 2, Utdanningsdirektoratet Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin samling for barnehagemyndigheten

Detaljer

Samspill mellom bygg og læringsutbytte

Samspill mellom bygg og læringsutbytte Overskrift Tekst Samspill mellom bygg og læringsutbytte Banning and Canard (1986); Among the many methods employed to foster student development, the use of the physical environment is perhaps the least

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer