NY KROHNBORG BYDELSSENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY KROHNBORG BYDELSSENTER"

Transkript

1 BYGGEPROGRAM NY KROHNBORG BYDELSSENTER -BYDELSSENTER MED GRUNNSKOLE, IDRETTSHALL, KULTURHUS, BARNEHAGE, GATETUN OG BYDELSTORG JUNI 2008

2 Forord... 4 Sammendrag... 5 Målsetting for byggeprosjektet...5 Eksisterende skoleanlegg... 6 Generelle og spesielle mål for bruk av anlegget... 6 Fysisk utforming av Ny Krohnborg Bydelssenter... 7 Veiledende arealprogram...8 Økonomi... 8 Fremdrift og gjennomføring Innledning Byggeprogrammets oppbygging og funksjon Om prosjektet Bakgrunn Målsettinger for prosjektet Prosjektorganisering Rammebetingelser Elevtallsutvikling og skolestruktur i bydelssenterets nærområde Antikvariske føringer Plangrunnlag Lover og forskrifter Eksisterende anlegg - Beskrivelse av bygninger og uteområde Dimensjonering av bydelssenteret Barnehagedel Skoledel Idrettsdel Kulturdel Parkering og avsettingsplasser

3 4.6. Andre dimensjonerende faktorer Generelle og spesielle mål for bruk av anlegget Sambruk og flerbruk Barnehagedelen Skoledelen Idrettsdelen Kulturhusdelen Fysisk utforming av Ny Krohnborg Bydelssenter Overordnede føringer Funksjonsmessig soneinndeling i bydelssenteret Rom og funksjoner Sammenheng og nærhet mellom funksjoner Innhold og utforming av uteområdet Arealprogram Fremdrift og gjennomføring Gjennomføring Fremdriftsplan Andre forhold

4 FORORD Byggeprogrammet utgjør sammen med Bergen kommunes prosjektveiledere og ytelsesbeskrivelser gitt i forbindelse med utlysning etter rådgivere på Doffin, de sentrale kravspesifikasjonsdokumentene for byggeprosjektet på Ny Krohnborg skole. Byggeprogrammet gir nødvendig bakgrunnsinformasjon om prosjektet og informasjon om lokale og sentrale rammebetingelser og føringer. Programmet inneholder funksjonsbeskrivelser for rom og arealer for skole, barnehage og kulturhus i bygningsmassen, en idrettshall under skoleplassen og et ønsket innhold i skolens uteområde i form av gatetun og bydelstorg. Arealprogrammets samlede bruttoareal gir en øvre ramme for bygningsarealet, men innenfor denne rammen er det relativt store friheter for de prosjekterende til å finne gode løsninger. Det forutsettes at hver enkelt prosjekterende setter seg inn i hele byggeprogrammet. Dette er nødvendig for å få en helhetlig forståelse av prosjektet og et grunnlag for tverrfaglig samarbeid. Byggeprogrammet er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av representanter for skolen, Byrådsavdeling for barnehage og skole, Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett og Bergen kommunale bygg. Norconsult har bistått i ferdigstillingen av dokumentet. Beskrivelse av rom og funksjoner er bl.a. utformet med utgangspunkt i gjeldende skolebruksplan og kulturarenaplan for Bergen kommune. Bergen juni 2008 Prosjektgruppen for byggeprosjektet på Ny Krohnborg bydelssenter... Sverre Høynes (Leder, BBS) 4

5 SAMMENDRAG Målsetting for byggeprosjektet Ny Krohnborg skole skal omskapes og videreutvikles til et unikt, kompakt bydelssenter med en moderne kombinert skole, en barnehage, en idrettshall og et kulturhus som hovedelementer i et felles anlegg med utstrakt sambruk og flerbruk. Det er høye miljø- og energiambisjoner for senteret, i tråd med den øvrige storsatsingen rundt Damsgårdssundet. Det er i utgangspunktet satt av 203 mill kr (NOK 2007) til prosjektet. I et helhetsgrep vil en utvikle følgende funksjoner: En barnehage for 36 enheter (1 barn over 3 år = 1 enhet, 1 barn under 3 år= 2 enheter) som inngår i helheten, innen rammen av barnetuntenkning. Barnehageareal og småskoleareal skal kunne omdisponeres til h.h.v. skoleareal og barnehageareal dersom elevtallet på skolen øker eller minker. En oppgradert 1-10-skole for inntil 570 elever, i tråd med skolebruksplanens krav til en fremtidsrettet skole i samsvar med Kunnskapsløftet. Skolen skal i størst mulig grad benytte dagens bygningsmasse og supplere med tilbygg o.l. kun når det er nødvendig for å få programmet til å gå opp i forhold til kvalitetsmessig måloppfyllelse av skolebruksplanen. En flerbrukshall med mulighet for tredeling, tilpasset de fleste ballidretters krav til mål og oppmerking. Denne forutsettes lagt under dagens skoleplass. Et kulturhus for bydelen med bredt tilbud til alle aldersgrupper og til bydelens flerkulturelle allsidighet, med fleksibel storsal og øvelses- og aktivitetsrom tilpasset de fleste kulturformer, samt en nærmiljøkafé. Et bydelstorg hvor dagens skoleplassareal fungerer både som en skoleplass tilpasset et helhetlig anlegg med klar miljøprofil og som et bydelstorg for Løvstakklien/Damsgårdssundet med muligheter for allsidige aktiviteter og brede brukergrupper. Det hele innen en ramme av energi og miljøtenkning, og med skolens brede internasjonale sammensetning som sentralt fokus. Senteret vil være en særlig synlig del av det store Ny energi rundt Damsgårdssundet -prosjektet og bør kunne vurderes som et samarbeidsprosjekt i relasjon til parter som VilVitesenteret på Marineholmen. Bydelssenterets funksjon i nærmiljøet Bydelssenteret skal bli et hjerte i en gammel bydel i sterk og omfattende fornyelse. Både geografisk lokalisering, anleggets historie og bredden i tilbud og funksjoner vil underbygge Ny Krohnborgsenteret som det fremtidige samlingspunktet og identitetsmerket for en bydel med rundt innbyggere. Bydelssenteret skal invitere til nærmiljøtiltak og aktiv bruk etter ordinær skole/arbeidstid innen helhetstenkningen der kulturhus, idrettshall og trafikkareal rundt skolen inngår. Bydelssenteret bør være en naturlig møteplass for barn og unge også utenom skoletiden. Anlegget skal også spille en rolle i å skape økt kontakt mellom generasjoner. Et godt fungerende nærmiljøanlegg kan være en arena for sosialt samvær, og virke samlende og identitetsbyggende for lokalsamfunnet. Ulike lag, foreninger og aktiviteter kan benytte seg av anlegget både i og utenom skoletiden. 5

6 Eksisterende skoleanlegg Ny Krohnborg skole er oppført mellom Totalt bruttobygningsareal er 7452 m 2, mens tomten er på 7018 m 2. Skolen har 330 elever skoleåret 2007/08. Skolen er en gammeldags korridorskole i tre etasjer. Bygningskomplekset består av fem bygningsdeler arrangert rundt et kvadratisk gårdsrom. De forskjellige bygningsdelene har ulik form og størrelse, og er plassert i et nøye avpasset forhold til hverandre, gårdsrom og omgivelser. Det er knyttet bevarings- og verneinteresser til bygget, og det er utarbeidet en omfattende antikvarisk rapport for eksisterende skoleanlegg. Skolens uteområde består av en kvadratisk skoleplass. Plassen er utstyrt med basketballstativ, lekehus og balanseapparat. I tillegg har barnehagen et eget tilrettelagt uteområde ved mot Møregaten. Generelle og spesielle mål for bruk av anlegget Sambruk og flerbruk Skolen, barnehagen, kulturhuset og idrettshall/flerbrukshall er samlet å betrakte som et bydelssenter og allaktivitetshus. Flere av bydelssenterets rom og arealer skal tilrettelegges for sambruk mellom de ulike funksjonenes (skolens-, idrettens- og kulturhusets-) egne brukere, mellom de ulike delene av bydelssenteret og mellom skolen og lokalsamfunnet / eksterne brukere. Sambruk mellom skole, kultur og idrett må finne smidige løsninger med klare forutsetninger og avtaler ut fra likeverdige behov. Barnehagedelen Bergen kommune ønsker å planlegge barnehager med fleksible arealer som til en hver til kan ta imot barnegrupper med varierende alderssammensetning. Skoledelen Byggeprosjektet på Ny Krohnborg bydelssenter er en integrert del av skolen sin pedagogiske utviklingsprosess. Ny Krohnborg skole har våren 2008 startet en prosess med bistand fra ekstern konsulent i dette arbeidet. Prosessen vil videreføres under prosjekterings- og byggeperioden. Det pedagogiske grunnlaget for det nye skoleanlegget er presentert i et eget underkapittel i byggeprogrammet som omhandler: varierte pedagogiske arbeidsmåter skolens samfunnsmandat differensiering og tilpasset opplæring læring på ulike alderstrinn og skolens pedagogiske plattform/profil pedagogiske mål som skal legges til grunn for utformingen av skoledelen av det nye anlegget Idrettsdelen Idrettshallen skal primært være til skolebruk på dagtid. På kveldstid skal idrettshallen brukes av idrettslag tilknyttet bydelen. I helgene skal idrettshallen være disponibel til idrettsarrangement. 6

7 Idrettshallen skal også kunne brukes til andre formål, som større kulturarrangementer, samling av hele skolen etc. Kulturhusdelen Kulturhuset skal være et tilbud til innbyggerne i bydelen, det skal være lett tilgjengelig og fleksibelt og skal kunne brukes av lag, organisasjoner, barn, unge, eldre og ulike kulturaktører til møter, øvinger, prosjektarbeid, konserter, arrangementer etc. både på dag- og kveldstid. Kulturhuset skal blant annet kunne erstatte arealene i det nåværende "Støpeskjeen", som i dag har et belegg i snitt på 60 timer pr. uke på dag og kveld. Kafé, som er felles for hele senteret, skal f eks kunne brukes til utstillinger og til markeringer i nærmiljøet. Fysisk utforming av Ny Krohnborg Bydelssenter Byggeprogrammet gir klare føringer for bygningsmassen i forhold til funksjonelle planløsninger og arealeffektivitet, generalitet, fleksibilitet og elastisitet, miljø og energi, universell utforming, materialbruk, tilrettelegging av uteområdet, IKT, inventar, renhold/innemiljø, Bygningsmessige og bygningstekniske krav m.m. Byggeprogrammet gir også en detaljert beskrivelse av rom og funksjoner, samt ønsket sammenheng mellom funksjoner i det nye anlegget. Funksjoner og sammenhenger er oppsummert nedenfor: Fellesfunksjoner Hovedinngang/vestibyle med felles resepsjon Administrasjons- og personalareal m.m. skal være felles for hele bydelssenteret og ha en sentral plassering nær hovedinngang. Kafé/kantine skal være felles for hele bydelssenteret og ligger nær hovedinngang/vestibyle.. Barnehagedelen Barnehagedelen deles i garderober, oppholdsrom med kjøkken, og lekerom, soverom etc., og plasseres slik at den lett kan utvides inn i skolearealet, eller bli omdisponert til skoleareal. Barnehagen skal ikke organiseres avdelingsvis. Skoledelen Skoledelen skal deles inn i tre seksjoner: en for 1.-4.trinn, en for trinn og en for trinn. Hver arbeidsenhet bestående av elever og ca 4-5 voksne skal ha sin egen definerte base innen seksjonen, med arbeidsareal, formidlingsrom, grupperom, nærlager, garderober og toaletter m.m. I tillegg kommer spesialisert læringsareal som er felles for alle trinn. Noe av det spesialiserte læringsarealet skal legges i spesialrom, mens andre funksjoner kan legges til basene. Det spesialiserte læringsarealet skal være lett tilgjengelig og kunne brukes aktivt som tillegg til basene. Funksjoner som bibliotek, musikk/drama og kroppsøving er sambruksarealer/fellesfunksjoner i bydelssenteret. Biblioteket skal ligge sentralt i anlegget, nær foajé/kantine/samlingsrom. Skolen vil kunne dekke behov for ulike spesialrom i kulturhusdelen og vice versa. 7

8 Idrettsdelen Idrettsdelen skal være en flerbrukshall med tre bruksenheter. Funksjonmessig skal idrettshallen henge tett sammen med skole- og fellesarealer. Kulturhusdelen Kulturhusdelen skal bestå en storsal med plass for 350 personer, et service og støtteareal med tilhørende øvingsrom for dans og musikkaktiviteter og noen åpne verksteder. Mye av kulturhusarealene skal være sambruksarealer med skolen. Kulturhuset skal en felles inngang/vestibyle med skolen og idrettsanlegget. Uteområdene Dagens skoleplass vil bli fjernet i forbindelse med utgraving av byggegrop for idrettshall/kulturhus. En ny skoleplass vil bli lagt oppå idrettshallens tak. Møregaten skal opparbeides som kombinert skoleplass og gatetun i et eget prosjekt. Rogagaten skal også vurderes delvis stengt og opparbeidet som byrom/gatetun. Uteområdet skal utformes både for skolen og nærmiljøet, og bli et såkalt bydelstorg som kan være i bruk både i og utenom skoletiden. Dersom uteområdet er godt tilpasset skolens behov for en variert utendørs lærings- og pausearena for ulike aldersgrupper, vil dette også kunne dekke nærmiljøets behov for et bydelstorg. Uteområdet skal deles i to hovedsoner, en for barneskoledelen og en for ungdomsskoledelen. Sonen for barneskoledelen skal også inneholde et spesielt tilrettelagt lekeområde for barnehagedelen. Det knytter seg noe usikkerhet mht nærområdets fremtidige trafikkmønster og parkeringsordninger. Det er parkeringsareal for primært personalbiler på areal på nordsiden av nordfløyen med tilkomst fra Møregaten. Det vil også måtte vurderes muligheter for av og påstigning og annen kortere parkering i Rogagaten. Veiledende arealprogram Det er satt opp et veiledende arealprogram med et samlet nettoareal på 6877 m 2. Arealene som er satt opp for de enkelte funksjonene er veiledende arealer som kan fravikes i skisseprosjektet ved godt begrunnede valg så lenge programmets samlede bruttoareal ikke overstiges. Økonomi I økonomiplan for er det gjort avsetninger av til sammen 203 mill NOK til prosjektet. Budsjettall er basert på kostnadsnivå i 2007, og det er således ikke tatt høyde for prissigning i byggetiden. Arealprogrammet er nå 6877 m2 netto. En vesentlig del av dette arealet skal innpasses i eksisterende bygg. Avhengig av hvor arealeffektivt det er mulig å gjøre eksisterende bygningsmasse vil det være behov for å bygge fra ca 2300 m 2 til ca m 2 nytt areal for å oppfylle arealprogrammet. Det oppfordres til de prosjekterende å finne løsninger i arealbruken som gir en lav B/N-faktor i eksisterende bygg. Det er for tidlig å ha noen endelig formening om kostnadene til prosjektet. I skrivende stund er det rimelig å anta at prosjektkostnadene vil ligge et sted mellom ca 200 og 260 mill (2008 priser), avhengig av hvordan eksisterende bygg vil kunne nyttes, og av byggekostnad/m2. I økonomiplanen er det avsatt 203 mill (2007 priser). Den største usikkerheten er knyttet til kostnadene for tilfredsstillende oppgradering og tilrettelegging i eksisterende skolebygg. 8

9 Prosjektet planlegges finansiert ved en kombinasjon av lån og tilskudd. Det regnes ikke med spesielle tilskuddsmidler knyttet opp mot prosjektets satsing på energi og miljø. Fremdrift og gjennomføring Den foreløpige framdriftsplanen indikerer en prosjekteringsfase fra august 2008 til oktober 2009, byggestart i månedsskiftet februar 2010 og ferdigstillelse i mai Bygget tas i bruk fra skolestart august Ny Krohnborg skole og barnehage må flytte ut av anlegget i byggeperioden. Det er foreløpig ikke avklart hvor skolen skal være i denne perioden. Å anskaffe, tilrettelegge, og ta i bruk erstatningslokaler for skolen og barnehagen, vil bli organisert som et eget prosjekt. Bergen kommunes prosjektorganisering av byggeprosjekter skal legges til grunn for prosjektering og gjennomføring av byggeprosjektet. Dette innebærer bl.a. at brukerne skal inviteres til å komme med innspill og kommentarer underveis i prosjekteringen. Brukermedvirkningen skal håndteres gjennom prosjektgruppen for Ny Krohnborg bydelssenter som også har utarbeidet byggeprogrammet. 9

10 1. INNLEDNING 1.1. BYGGEPROGRAMMETS OPPBYGGING OG FUNKSJON Byggeprogrammets hensikt og funksjon Byggeprogrammets hensikt og funksjon er å klargjøre bestillingen til prosjekteringsgruppen. Byggeprogrammet fastsetter omfanget av prosjektet, både innholdsmessig og økonomisk. Programmet inneholder beskrivelser av funksjoner og sammenhenger i skoleanlegget, samt en grov arealoversikt som ramme for det videre arbeidet med utforming. Byggeprogrammet blir vedtatt av styringsgruppen før prosjekteringsgruppe engasjeres. Når det er vedtatt, fungerer byggeprogrammet som et styringsdokument gjennom hele byggeprosjektet. Byggeprogrammet skal bl.a. også kunne anvendes for å se om tegningene/de fysiske løsningene er i henhold til bestillingen. Byggeprogrammets oppbygging De første to kapitlene beskriver føringer og faktorer som setter overordnede rammer for prosjektet. Kap 1. gir en innføring i prosjektet og dets organisering. I kapittel 2 finnes lokale og sentrale rammebetingelser som elevtallsutvikling og plangrunnlag. Beskrivelse av det eksisterende skoleanlegget finnes i kapittel 3. Kapittel 4, 5 og 6 utgjør selve bestillingen / beskrivelsen av byggeprogrammet. Kapittel 4 oppsummerer dimensjonerende faktorer for det nye anlegget. Kapittel 5 presenterer de bruksog innholdsmessige føringene for prosjektet, og skisserer de pedagogiske prinsippene som skal legges til grunn for utformingen av skoleanlegget. Kapittel 6 gir en tekstlig beskrivelse av hvordan en ønsker at det nye/ombygde skoleanlegget skal se ut, både innomhus og utomhus. Funksjonsprogrammet gir en beskrivelse av funksjonene anlegget skal inneholde, og avhengighetsmatrisen sier noe om hvordan funksjonene skal plasseres i forhold til hverandre. Kapittel 7 er arealprogrammet, som gir føringer på hvor mye areal som skal beregnes til hver hovedgruppe av funksjoner. Kapitel 8, 9 og 10 tar for seg økonomiske forhold, framdrift, gjennomføring og andre forhold som vil kunne påvirke byggeprosjektet OM PROSJEKTET Tradisjonsrike Ny Krohnborg skole i Bergen skal omskapes og videreutvikles til et unikt, kompakt bydelssenter med en moderne kombinert skole, en barnehage, en idrettshall og et kulturhus som hovedelement i et felles anlegg med utstrakt sambruk og flerbruk. Det er høye miljø- og energiambisjoner for senteret, i tråd med den øvrige storsatsingen rundt Damsgårdssundet. Det er i utgangspunktet satt av 203 mill kr. (NOK 2007) til prosjektet. Gjennom et 2-årig utviklingsarbeid har man funnet frem til et konsept for et lokalsentrum for Løvstakksiden og Damsgårdssundet konsentrert på og rundt dagens Ny Krohnborg skole. I et helhetsgrep vil en utvikle følgende funksjoner: En fremtidsrettet læringsarena en sterkt fornyet kombinert skole i pakt med Kunnskapsløftet og med plass til nesten 40 % flere elever enn i dag. 10

11 En idrettshall med plass for de fleste ballidretter Et kulturhus for bydelen med bredt tilbud til alle aldersgrupper og til bydelens flerkulturelle allsidighet Det hele innen en ramme av energi og miljøtenkning og løsninger i front av dagens utvikling, og med skolens brede internasjonale sammensetning som sentralt fokus. La dagens barnehage inngå i helheten innen rammen av barnetuntenkning BAKGRUNN Damsgårdssundet og Løvstakklien er en av Bergens mest spennende byutviklingsområder. Både på næring, kultur og bomiljøsiden vil det tradisjonsrike området gjennomgå store forandringer og en betydelig vekst de nærmeste årene. I strekket fra Puddefjordsbroen til Solheimsviken er det alene planlagt nærmere 1500 nye boliger. Og på begge sider av sundet, som er tenkt sammenbundet med en ny, spektakulær gangbro, vil det på få år bli et tilfang på oppimot 4000 nye arbeidsplasser. Hjertet i den gamle bydelen på Løvstakksiden har gjennom over 80 år vært skolen Ny Krohnborg. Behovet for en opprustet skole i pakt med fremtiden paret med gode kultur og idrettstilbud har lenge vært påtrengende i den gamle bydelen og krav og ønsker på disse vitale feltene vil bare tilta med fornyelsen. Bergen kommune har tatt utfordringen og de siste årene organisert områdeutviklingen innen en helhetlig ramme og klar miljøprofil med overskriften Ny energi rundt Damsgårdssundet. Prosessen har hatt og vil fremover ha betydelig, tverrfaglig, kommunal prioritering. Til sammen er det i gjeldende og tidligere økonomiplaner avsatt 203 mill kr til prosjektet MÅLSETTINGER FOR PROSJEKTET Bydelssenteret skal bli et hjerte i en gammel bydel i sterk og omfattende fornyelse. Både geografisk lokalisering, anleggets historie og bredden i tilbud og funksjoner, vil bygge under Ny Krohnborgsenteret som det fremtidige samlingspunktet og identitetsmerket for en bydel med rundt beboere og et betydelig antall arbeidsplasser. Mål for hele anlegget Ny Krohnborg nærmiljøsenter skal tuftes på de fem funksjonelle hovedelementene: En barnehage for 36 enheter (1 barn over 3 år = 1 enhet, 1 barn under 3 år= 2 enheter) og god samfunksjon med både skole-, idretts- og kulturhusfunksjonen i bydelssenteret. Barnehageareal og småskoleareal skal kunne omdisponeres til h.h.v. skoleareal og barnehageareal dersom elevtallet på skolen øker eller minker. En oppgradert 1-10-skole i tråd med skolebruksplanens krav til en fremtidsrettet skole i samsvar med Kunnskapsløftet. Skolen skal i størst mulig grad benytte dagens bygningsmasse og supplere med tilbygg o.l. kun når det er nødvendig for å få programmet til å gå opp i forhold til kvalitetsmessig måloppfyllelse av skolebruksplanen. En flerbrukshall med mulighet for tredeling og tilpasset en rekke idretters krav til mål og oppmerking. Skal også ha tilknyttede trenings og aktivitetsrom som innbyr til et mangfold av aktiviteter. 11

12 Et kulturhus for Løvstakklien med fleksibel storsal og et bredt spekter av øvelses- og aktivitetsrom tilpasset de fleste kulturformer, samt en nærmiljøkafé. Dagens skoleplassareal skal gjenskapes som både en skoleplass tilpasset et helhetlig anlegg med klar miljøprofil, og det skal fungere som et bydelstorg for Løvstakklien/Damsgårdssundet med muligheter for allsidige aktiviteter og brede brukergrupper. Senteret vil være en særlig synlig del av det store Ny energi rundt Damsgårdssundet - prosjektet og bør kunne vurderes som et samarbeidsprosjekt i relasjon til parter som VilVitesenteret på Marineholmen PROSJEKTORGANISERING Bergen kommune har valgt en prosjektorganisert arbeidsform for å gjennomføre de mange utbyggingsprosjektene i barnehage- og skolesektoren. Begrunnelsen for denne organisatoriske løsningen er todelt. For det første har det vært behov for å etablere raske beslutningsveier og sikre god dialog mellom flere byrådsavdelinger ved å opprette en styringsgruppe for den samlede skole- og barnehageutbyggingen. For det andre krever utvikling av de nye planløsningene en tett samhandling mellom mange profesjoner, noe prosjektorganiseringen gir gode muligheter for. Byggeprosjektet en integrert del av en pedagogisk utviklingsprosess. Et byggeprosjekt ved en skole i Bergen skal være en integrert del av en pedagogisk utviklingsprosess på den skolen det gjelder. Tre faser i den pedagogiske utviklingsprosessen på skolen kan skisseres: 1. Målrettet arbeid med pedagogisk utvikling før selve byggeprosjektet starter. 2. Deltakelse i brukergruppe og prosjektgruppe for å komme fram til en tjenlig planløsning innenfor rammer gitt i skolebruksplanen. 3. Vektlegge hvordan arbeidsmetoder som de nye planløsningene legger til rette for, skal tas i bruk når bygget er ferdigstilt. 12

13 I det følgende skisseres de organisatoriske hovedtrekk i byggeprosjektet: Styringsgruppe Styringsgruppen består av samtlige kommunaldirektører. Styringsgruppen har fått delegert myndighet fra byrådet til planlegging og godkjenning av byggeprosjektene. Prosjektadministrativ gruppe En tverrfaglig/tverretatlig gruppe forestår den daglige koordineringen og oppfølgingen av byggeprosjektene. Leder av prosjektadministrativ gruppe rapporterer til styringsgruppen. Byggprosjektgruppe ( Prosjektgruppen ) Hvert byggeprosjekt har sin egen prosjektgruppe. Prosjektgruppen definerer behovene nærmere innenfor de rammer som er gitt, utarbeider byggeprogram, sørger for brukermedvirkning og gir innspill til arkitektens utarbeidelse av skisser og planløsninger. Prosjektgruppen for byggeprosjektet på Ny Krohnborg består av følgende personer: Sverre Høynes (Leder, BBS) Øystein Berentsen (BBS) Atle Fasteland (rektor Ny Krohnborg) Sverre Færevaag (Inspektør Ny Krohnborg) Britt Ødven Edvardsen (repr. ansatte Ny Krohnborg) Børge Alvheim (BKB) Ronny Lockert (BKNI, Idrett) Evelyn Holm (BKNI, Kultur) Berit Tande (BKNI, Kultur) Bernt Roald Sørensen, Multiconsult AS, er prosjektleder for byggeprosjektet. Prosjektgruppen består fram til det nye anlegget er ferdigstilt. Ledelse av prosjektgruppen overtas av BKB`s representant når byggeprogrammet er vedtatt. BKB`s representant vil være prosjektadministrativ leder (PAL) for gjennomføringen av byggeprosjektet. Brukergrupper Det skal settes ned brukergrupper for hver av funksjonene i bydelssenteret: barnehage, skole, idrett og kultur. Brukergruppene skal være aktive i hele planleggingsfasen, og være i dialog med prosjektgruppen som har hovedansvar for utforming av forslag til endelig planløsning. Eventuelle skriftlige innspill fra brukergruppen skal følge saken ved behandling av byggeprogram i styringsgruppen. Brukergruppene skal uttale seg om skisseprosjekt, og forprosjekt og være informert gjennom de ulike fasene i byggeprosjektet. Representanten i prosjektgruppen for den enkelte funksjon (skole, barnehage, kultur og idrett) har ansvaret for at prosjektgruppen har en dialog med brukergruppene, for å få fram synspunkter og ønsker. Rektor har også ansvar for å holde skolens formelle organer informert om byggeprosjektet. 13

14 Byggefasen Det er viktig at det utpekes en person som representerer alle brukere inn i den delen av prosjektorganisasjonen som skal stå for gjennomføringen. Personen må ha nødvendig autoritet og være aktiv hele veien, og må også delta på prosjekteringsmøter m.v. Det er denne personen som skal være bindeledd mellom d alle brukerne internt og i forhold til gjennomføringsdelen av prosjektorganisasjonen. Personen må være tilknyttet prosjektgruppen. Organisasjonsplan for prosjektet i programfase fram til prosjektering starter: Styringsgruppe Prosjektadministrativ gruppe Byrådsavdelinger BBS BKNI Bergen kommunale bygg Prosjektgruppe Brukergruppe Skole Brukergruppe Idrett Brukergruppe Kultur Brukergruppe Barnehage 14

15 Når prosjekteringsfasen starter endres organisasjonsplan slik: Byrådsavdelinger BBS og BKNI Bergen kommunale bygg Prosjektgruppe Brukergrupper Prosjektleder Prosjekteringsgruppe Byggeleder Entreprenører Prosjekteringsgruppen organiseres slik: Prosjektleder Prosjekteringsleder Prosjekterings -gruppe med solidaransvar Arkitekt, landskapsarkitekt Rådgivende ingeniører, RIB, RIV, RIE Rådgivere Brann, Akustikk, Miljø, Alt. energi, Antikvar m.fl Multiconsult v/bernt Roald Sørensen er engasjert som ekstern prosjektleder. 15

16 2. RAMMEBETINGELSER 2.1. ELEVTALLSUTVIKLING OG SKOLESTRUKTUR I BYDELSSENTERETS NÆROMRÅDE Ny Krohnborg skole ligger i Årstad byområde. Årstad har 7 kommunale skoler og hadde skoleåret elever fordelt på 1630 i barnetrinnet og 633 på ungdomstrinnet. Ny Krohnborg er den eneste kombinerte skolen, og det er bare Gimle til innen Årstadområdet som er ren ungdomsskole. Ny Krohnborg er mottar i dag en del av elevene fra Minde på ungdomstrinnet. De nærmeste skolene som det er naturlig å se i sammenheng med Ny Krohnborg mht elevfordeling er på barnetrinnene; Krohnstad og Minde innen samme byområde og etter hvert Møhlenpris som er lokalisert innen Bergenhus. Gimle er den nærmeste ungdomskolen. Skolebruksplanen for Bergen ( ) vurderer at Ny Krohnborg vil få en vesentlig vekst i elevtallet i takt med ferdigstillelse og innflytting i de store, nye boligområdene langs i første rekke Damsgårdssundet. I skolens nedslagsfelt er det planlagt rundt 1500 boliger en betydelig del har unge familier i etableringsfasen som målgruppe. Ny elevtallsprognose av 2008 angir en noe mindre vekst i elevtallet enn prognosen i skolebruksplanen Ny Krohnborg skole Elevtallsprognose /06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Prognose 2005 Prognose 2008 Elevkapasitet 80 % Elevtalskapasitet 100% Det er antatt at veksten vil bli fordelt på skolene Kronstad og Ny Krohnborg, men med muligheter for en viss kanalisering av elever i barnetrinnene til Møhlenpris skole om kapasiteten skulle bli sprengt. Dette vil bli særlig aktuelt når den planlagte gang og sykkelbroen over Damsgårdssundet er på plass. For ungdomskoletrinnet er det kun Gimle som er aktuell som avlastningsløsning. 16

17 Høyeste elevtall innen skolebruksplanens periode er ventet nådd ved planens utløpstid om ca. 10 år. For Ny Krohnborg sin del vil det si at den kapasitet som om- og utbyggingsprosjektet legger opp til; ca 570 elever (458 elever ved 80 % utnyttelse) vil bli nådd i løpet av 10 år, men at stigningen vil komme suksessivt frem til da i takt med innflyttingen av nye boligfelt. Ny Krohnborg har i følge skolebruksplanen allerede i dag en elevtallskapasitet på 572 elever ved 100 % utnyttelse. Dersom elevtallet på barnetrinnet øker utover det skolen har kapasitet til, kan en mulighet være å flytte ungdomstrinnet til Gimle ANTIKVARISKE FØRINGER Detaljplanlegging av prosjektet må gjennomføres i tett dialog med antikvariske myndigheter. I en omfattende antikvarisk rapport heter det: - Hvis man sammenfatter de...antikvariske verneverdiene står Ny Krohnborg skole fram som et objekt med høy antikvarisk verneverdi som er et viktig bygg både i et arkitektonisk perspektiv og i et antikvarisk perspektiv. Slik Byantikvaren vurderer bygget er det av stor betydning at det helhetlige anlegget blir ivaretatt og bygningens hovedkarakter opprettholdes. I denne sammenhengen må det påpekes at det er alle detaljene som utgjør helheten, i og med at skolen har svært mange autentiske bygningsdetaljer både interiør- og eksteriørmessig, vurderes dette anlegget som meget viktig representant fra nyklassisismens inntog i Bergen. Også det faktum at dette er et anlegg tegnet og bygget i en overgangsfase i Bergens bygningshistorie, gir bygningen høy antikvarisk verneverdi.. Hovedføringer for prosjektet når det gjelder bygningsvern er at veggdelinger skal være synlige og at bueformene i størst mulig grad skal beholdes. Videre er det viktig at originalmaterialer i gulv og vegger får tre frem. Av særlig stor betydning er det at smijernsdetaljer og annen finere detaljering tas vare på. Rapport fra Byantikvaren vedlegges PLANGRUNNLAG I denne delen av byggeprogrammet presenteres offentlige planer som har innvirkning på byggeprosjektet på Ny Krohnborg. De planene som legger mest konkrete føringer er økonomiplanen for , skolebruksplan for Bergen kommune , som ble vedtatt i desember 2006, idrettsmeldingen og kulturarenaplanen Økonomiplan I vedtatt økonomiplan heter det: Ny Krohnborg, rehabilitering / ny tilrettelegging Ny Krohnborg er en kombinertskole som har store rehabiliteringsbehov. Fornying av skolen inngår som et viktig ledd i byfornyingsarbeidet i Damsgårdsundet. En forutsetning for å oppnå tilstrekkelig areal etter dagens arealnormer er tilrettelegging av eksisterende gymanlegg til undervisning. Kostnadsestimatet i økonomiplanen for baserte seg på kostnader ved full rehabilitering av Ny Krohnborg skole med en kvadratmeterpris på kr ,- (etter gjeldende kostnadsnivå slik det framgikk av skolebruksplanen). I budsjettet var prosjektkostnaden anslått til 100 millioner kroner. I 17

18 gjeldende økonomiplan ble det avsatt 90 millioner kroner til rehabiliteringen og det ble samtidig lagt inn 10 millioner kroner til delfinansiering av idrettsanlegget. Ny kvadratmeterpris for full rehabilitering anslås nå av BKB til kr ,- pr.m2. På grunn av det høye bruttoarealet, øker kostnadsoverslaget på Ny Krohnborg skole dermed til 150 millioner kroner. Byrådet foreslår å avsette i alt 140 millioner kroner til prosjektet. Kostnadsreduserende tiltak må da vurderes når prosjektet nærmer seg utførelse. 39 millioner kroner er avsatt tidligere. Byrådet foreslår å sette av 50 millioner kroner i 2008 og 51 millioner kroner i Behovet for en grundigere planlegging og en forventet byggeperiode på 1,5 år, tilsier at prosjektet tidligst kan forventes ferdigstilt til skolestart høsten 2010, noe senere enn opprinnelig tenkt. Ny Krohnborg skole, idrettsareal Plassering av en idrettshall under skoleplassen på Ny Krohnborg skole er sterkt ønskelig og nødvendig siden eksisterende gymsal planlegges bygget om til et annet undervisningsareal. Samlet kostnad for idrettsanlegget er estimert til 40 millioner kroner. Spillemidler i størrelsesorden 10 millioner kroner kan påregnes. I gjeldende økonomiplan er det avsatt 10 millioner kroner over skolebudsjettet til formålet i Byrådet opprettholder dette i ny økonomiplan. På grunn av høyere kostnadsnivå foreslår byrådet i tillegg å øke avsetningen til idrettshallen over skolebudsjettet med 8 millioner kroner i Resterende midler foreslås avsatt over idrettsbudsjettet. Ny Krohnborg skole, sambrukslokaler Det er utarbeidet planer for et kulturhustilbygg over to etasjer som vil gi noe tilleggsareal for skolen, i sambruk med kulturetaten. 2 mill. kr. foreslås avsatt i 2008 som skoles andel i prosjektet. Dette er identisk med avsetningen i gjeldende økonomiplan. Ny Krohnborg kulturhus 20 mill (netto 18 mill.): Det foreslås 18 mill. i 2009 med åpning i 2009, 2 mill. er avsatt fra Husbanken. Kostnadene har økt fra totalt 15 mill Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens areal for Bergen kommune ble vedtatt , men er fortsatt under oppdatering pga behandling av innsigelser. I planen vises det til at nyere kommunedel og reguleringsplaner vil på vesentlige punkter gå foran kommuneplanens arealdels bestemmelser. Ny Krohnborg-området inngår i kommunedelplanen Puddefjorden-Damsgårdsundet som ventes vedtatt innen kort tid (se under). I kommuneplanens arealdel er Ny Krohnborg funksjonsbestemt som byggeområde. Det er spesielt angitt at bygget omfattes av antikvariske restriksjoner Reguleringsforhold Gjeldende reguleringsplan er Vestre Årstad og Uren-Kronviken-Solheimsviken stadfestet 04. februar Reguleringsformålet er skole. Eventuelt behov for utarbeidelse av ny reguleringsplan må avklares. Kommunedelplan Puddefjorden - Damsgårdssundet gir overordnete utviklingsrammer for området og den mest spesifikke reguleringen. Kommunedelplanen erstatter eldre reguleringsplaner der det er motstrid mellom eldre formål og kommunedelplanens bestemmelser. Kommunedelplanen er ventet å bli 2.gangsbehandlet innen kort tid (desember 2007). Det utvidere oppvekstsenteret (skole, idrettshall og kulturhus) er inkludert i planen. I forslag til 8.5 Solheimslien-Gyldenpris heter det: Område avsatt til allmennyttig formål skal benyttes til idrettsbygg/allaktivitetshus. I planrapporten (s.19) er kommunedelplanens formål for Ny Krohnborg skole beskrevet slik: 18

19 Planen legger til rette for nytt allaktivitetshus/idrettshall nær skolen i Søndre Skogvei. Opprusting av Ny Krohnborg skole og skoleplass, og etablering av gatetun i tilgrensende gater, kan medvirke både til en bedre skole og en lokal samlingsplass Veiplaner Det er utarbeidet en trafikkanalyse av Asplan Viak. I kommunedelplanen for Puddefjorden- Damsgårdssundet er Møregaten regulert som gatetun Skolebruksplan Gjeldende skolebruksplan for Bergen kommune ble vedtatt av Bergen bystyre i møte 11. desember 2006 i Bsak 299/06 Modernisering av bergensskolen En helhetlig strategi for utvikling av skoleanlegg I skolebruksplanen skisseres en helhetlig strategi for de totale investeringer i skoleanlegg. Målsettingen er en gradvis fornying av skoleanleggene, samtidig som elevtallsvekst i pressområdene løses med økt skolekapasitet. Strategien har følgende hovedpunkter: 1. Det fastlegges et samlet og temporisert fornyingsprogram for skolesektoren etter følgende retningslinjer: når et skoleanlegg rehabiliteres, bygges det ut slik at anlegget får et areal som samsvarer med arealnormen for den planlagte skoletype/størrelse skoleanlegget tilrettelegges for varierte pedagogiske arbeidsmåter skoleanleggets bygningstekniske standard heves til dagens nivå skolens uteområder oppgraderes slik at skolebygget og utearealene utgjør et helhetlig læringsmiljø gamle skoler som er lite verneverdige, bør vurderes revet og bygget opp på ny eventuelt relokalisert til nærliggende tomter - når rehabiliteringskostnadene blir uforholdsmessig store. 2. Kapasitetsøkning i pressområder dekkes på følgende måte: i områder der elevtallsvekst ser ut til å stabilisere seg på et permanent høyere elevtall, bygges fortrinnsvis en permanent løsning ut fra kriteriene i punkt 1 om skoleanleggets areal og bygningstekniske standard elevtallsvekst i store nye boligutbyggingsområder dekkes ved nybygging av skoleanlegg midlertidige paviljonger brukes til å dekke elevtallsvekst dersom det ikke er midler til permanent utbygging ut fra kriteriene i punkt 1 om skoleanleggets areal og bygningstekniske standard Arealnormer Skolebruksplanen gir føringer på prinsipper for utforming av skoleanleggene i kommunen. Tidligere eksisterte det en statlig norm for et skoleanlegg, med alle arealer/funksjoner i bygningene beskrevet ned til minste detalj og hver kvadratmeter definert. De nasjonale arealnormene var godt tilpasset de tradisjonelle klasseroms- og korridorskolene. 19

20 Måten å utforme skoleanlegg på er i endring, og det vokser nå fram nye generasjoner av skoleanlegg. Uten de nasjonale arealnormene kan hver kommune nå selv definere sine arealnormer ut fra sin pedagogiske plattform, de pedagogiske arbeidsmetodene som skal finne sted i anlegget og iht. gjeldende lover og forskrifter for skoleanlegg (se kap 2.3). Bergen kommune har satt opp sine mål og normer for arealer i skoleanlegg i skolebruksplanen, og disse normene er også lagt til grunn for byggeprogrammet for skoledelen på Ny Krohnborg. Fra den tradisjonelle klasseromsskolen som fysisk ramme for læringsarbeidet, til mer varierte og fleksible planløsninger. Eleven må selv være aktiv dersom læring skal være effektiv. Klasseromsundervisning og formidling fra tavlen passiviserer mange. I skolebruksplanen beskrives det hvordan læring foregår og det pekes på hvor store variasjoner det er i elevenes læringsstiler. Forskning viser at ikke alle elever i en gruppe er klare for å lære det samme, på samme måte og til samme tidspunkt, og et moderne skoleanlegg må gjenspeile dette ved å utfordre til å benytte et mangfold av organiseringsmåter, arbeidsmåter, læringsarenaer og læremidler. Arealene må derfor tilby variasjon: fra åpent til skjermet fra allrom til spesialiserte rom fra ro og konsentrasjon til aktivitet og utfoldelse fra fellesfokus til individuelt fokus Innenfor slike rammer gis det et mangfold av muligheter for små og store elevgrupperinger, for rolige og livlige læringsformer, for sosial kontakt og individuell fordypning, for formidling og utforsking, for teoretisk og praktisk tilnærming m.m. I utgangspunktet tilhører hver elev en basisgruppe med en kontaktlærer. Flere basisgrupper inngår i et større fellesskap som gjør det mulig å dele inn i større eller mindre grupper etter behov, og et lærerteam har gjerne felles ansvar for et slikt større elevfellesskap. I det daglige læringsarbeidet kan elevene da omgrupperes, samles i større eller deles i mindre grupper - etter opplegg og behov. Men hvordan skal da en skole se ut for å ivareta alt det man nå vet om elevers svært varierte læringsstiler? Allsidighet, variasjon og fleksibilitet blir stikkord for arealene; alle skal kunne finne rom for sin læringsstil, og det skal kunne legges til rette for store variasjoner i læringsaktiviteter. Det må imidlertid taes høyde for at en skole som bygges i dag, skal fungere i mange år fremover. Når man planlegger et skolebygg, må det derfor legges til rette slik at eventuelle framtidige endringer i pedagogikk og læreplaner enkelt kan fanges opp i byggene. Stor grad av fleksibilitet blir viktig, samtidig som bygningsmessig kvalitet samt estetiske verdier må ivaretas. Universell utforming er et prinsipp som vil ha stor innvirkning på utforming av skoleanleggene, både bygninger og uteområder. Retten til å gå på nærskolen er forankret i Opplæringsloven og gjelder også elever med spesielle behov. I dag er mange skoleanlegg dårlig tilpasset disse elevgruppene. Valg av planløsninger må legge til rette for at alle elevene kan inkluderes i skolehverdagen. Det utarbeides ikke lenger detaljert romprogram for nye skoleanlegg i Bergen kommune. Man velger i stedet å beskrive de ulike aktivitetene som skal foregå i læringsprosessene, og arealene samles i arealkategorier med funksjonsbeskrivelser. Dette skal så være utgangspunkt for en kreativ prosess mellom de ulike faggruppene som samles når en skole skal planlegges. Statlige og kommunale føringer samt lokale ideer og innspill skal ivaretas i en prosess der det nye skoleanlegget finner sin form. 20

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES 1. oktober 2008. 1 FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES Innhold: 1 Innledning. 3 1.1 Bakgrunn for utredningen. 3 1.2 Organiseringen av utredningsarbeidet. 3 2 Aktuelle bestemmelser

Detaljer

Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen. Fridalen Skole

Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen. Fridalen Skole Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen Fridalen Skole Høringssvar til Skolebruksplan 2007 2016 for Bergen Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen Forord Foreldre Arbeids Utvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Foajeen, Rådhusteateret Møtedato: 15.10.2014

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN SARPSBORG KOMMUNE Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING NY SENTRUM

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

den romslige kommunen

den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen 2009 2014 Foto: Ellen S. Karset/www.sxc.hu Innhold: 1. Visjoner og mål side 3 2. Innledning og mandat side 3 3. Lovgrunnlag og forskrifter side 4 Opplæringsloven

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Utskrift: 22.05.2007 09:10:00 Fil: c:\data\skoleplan\plan01.doc INNHOLD SAMMENDRAG AV PLANENS HOVEDPROBLEMSTILLING... 3 1. INNLEDNING OG PROBLEMSTILLING...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager TRONDHEIM KOMMUNE Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager februar 2005 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Bakgrunn... 8 2. Formål og problemstilling... 9 3. Vurderingskriterier...

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Skolebehovsplan 2007-2016

Skolebehovsplan 2007-2016 Høringsutkast Skolebehovsplan 2007-2016 Høringsfrist 26. juni 2007 Oslo kommune Utdanningsetaten Høringsinstanser Dato: 05.06.2007 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200703194-4 Alex Seip,

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune.

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Rapport fra forprosjektgruppa for renovering av skoleanlegg i kommunen. Juni 2002. 1 Utfordringer vedrørende utbedring og

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden 2013-10-20 Oppdragsnr.: 5134359 Skolestrukturutredning for videregående

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer