NY KROHNBORG BYDELSSENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY KROHNBORG BYDELSSENTER"

Transkript

1 BYGGEPROGRAM NY KROHNBORG BYDELSSENTER -BYDELSSENTER MED GRUNNSKOLE, IDRETTSHALL, KULTURHUS, BARNEHAGE, GATETUN OG BYDELSTORG JUNI 2008

2 Forord... 4 Sammendrag... 5 Målsetting for byggeprosjektet...5 Eksisterende skoleanlegg... 6 Generelle og spesielle mål for bruk av anlegget... 6 Fysisk utforming av Ny Krohnborg Bydelssenter... 7 Veiledende arealprogram...8 Økonomi... 8 Fremdrift og gjennomføring Innledning Byggeprogrammets oppbygging og funksjon Om prosjektet Bakgrunn Målsettinger for prosjektet Prosjektorganisering Rammebetingelser Elevtallsutvikling og skolestruktur i bydelssenterets nærområde Antikvariske føringer Plangrunnlag Lover og forskrifter Eksisterende anlegg - Beskrivelse av bygninger og uteområde Dimensjonering av bydelssenteret Barnehagedel Skoledel Idrettsdel Kulturdel Parkering og avsettingsplasser

3 4.6. Andre dimensjonerende faktorer Generelle og spesielle mål for bruk av anlegget Sambruk og flerbruk Barnehagedelen Skoledelen Idrettsdelen Kulturhusdelen Fysisk utforming av Ny Krohnborg Bydelssenter Overordnede føringer Funksjonsmessig soneinndeling i bydelssenteret Rom og funksjoner Sammenheng og nærhet mellom funksjoner Innhold og utforming av uteområdet Arealprogram Fremdrift og gjennomføring Gjennomføring Fremdriftsplan Andre forhold

4 FORORD Byggeprogrammet utgjør sammen med Bergen kommunes prosjektveiledere og ytelsesbeskrivelser gitt i forbindelse med utlysning etter rådgivere på Doffin, de sentrale kravspesifikasjonsdokumentene for byggeprosjektet på Ny Krohnborg skole. Byggeprogrammet gir nødvendig bakgrunnsinformasjon om prosjektet og informasjon om lokale og sentrale rammebetingelser og føringer. Programmet inneholder funksjonsbeskrivelser for rom og arealer for skole, barnehage og kulturhus i bygningsmassen, en idrettshall under skoleplassen og et ønsket innhold i skolens uteområde i form av gatetun og bydelstorg. Arealprogrammets samlede bruttoareal gir en øvre ramme for bygningsarealet, men innenfor denne rammen er det relativt store friheter for de prosjekterende til å finne gode løsninger. Det forutsettes at hver enkelt prosjekterende setter seg inn i hele byggeprogrammet. Dette er nødvendig for å få en helhetlig forståelse av prosjektet og et grunnlag for tverrfaglig samarbeid. Byggeprogrammet er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av representanter for skolen, Byrådsavdeling for barnehage og skole, Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett og Bergen kommunale bygg. Norconsult har bistått i ferdigstillingen av dokumentet. Beskrivelse av rom og funksjoner er bl.a. utformet med utgangspunkt i gjeldende skolebruksplan og kulturarenaplan for Bergen kommune. Bergen juni 2008 Prosjektgruppen for byggeprosjektet på Ny Krohnborg bydelssenter... Sverre Høynes (Leder, BBS) 4

5 SAMMENDRAG Målsetting for byggeprosjektet Ny Krohnborg skole skal omskapes og videreutvikles til et unikt, kompakt bydelssenter med en moderne kombinert skole, en barnehage, en idrettshall og et kulturhus som hovedelementer i et felles anlegg med utstrakt sambruk og flerbruk. Det er høye miljø- og energiambisjoner for senteret, i tråd med den øvrige storsatsingen rundt Damsgårdssundet. Det er i utgangspunktet satt av 203 mill kr (NOK 2007) til prosjektet. I et helhetsgrep vil en utvikle følgende funksjoner: En barnehage for 36 enheter (1 barn over 3 år = 1 enhet, 1 barn under 3 år= 2 enheter) som inngår i helheten, innen rammen av barnetuntenkning. Barnehageareal og småskoleareal skal kunne omdisponeres til h.h.v. skoleareal og barnehageareal dersom elevtallet på skolen øker eller minker. En oppgradert 1-10-skole for inntil 570 elever, i tråd med skolebruksplanens krav til en fremtidsrettet skole i samsvar med Kunnskapsløftet. Skolen skal i størst mulig grad benytte dagens bygningsmasse og supplere med tilbygg o.l. kun når det er nødvendig for å få programmet til å gå opp i forhold til kvalitetsmessig måloppfyllelse av skolebruksplanen. En flerbrukshall med mulighet for tredeling, tilpasset de fleste ballidretters krav til mål og oppmerking. Denne forutsettes lagt under dagens skoleplass. Et kulturhus for bydelen med bredt tilbud til alle aldersgrupper og til bydelens flerkulturelle allsidighet, med fleksibel storsal og øvelses- og aktivitetsrom tilpasset de fleste kulturformer, samt en nærmiljøkafé. Et bydelstorg hvor dagens skoleplassareal fungerer både som en skoleplass tilpasset et helhetlig anlegg med klar miljøprofil og som et bydelstorg for Løvstakklien/Damsgårdssundet med muligheter for allsidige aktiviteter og brede brukergrupper. Det hele innen en ramme av energi og miljøtenkning, og med skolens brede internasjonale sammensetning som sentralt fokus. Senteret vil være en særlig synlig del av det store Ny energi rundt Damsgårdssundet -prosjektet og bør kunne vurderes som et samarbeidsprosjekt i relasjon til parter som VilVitesenteret på Marineholmen. Bydelssenterets funksjon i nærmiljøet Bydelssenteret skal bli et hjerte i en gammel bydel i sterk og omfattende fornyelse. Både geografisk lokalisering, anleggets historie og bredden i tilbud og funksjoner vil underbygge Ny Krohnborgsenteret som det fremtidige samlingspunktet og identitetsmerket for en bydel med rundt innbyggere. Bydelssenteret skal invitere til nærmiljøtiltak og aktiv bruk etter ordinær skole/arbeidstid innen helhetstenkningen der kulturhus, idrettshall og trafikkareal rundt skolen inngår. Bydelssenteret bør være en naturlig møteplass for barn og unge også utenom skoletiden. Anlegget skal også spille en rolle i å skape økt kontakt mellom generasjoner. Et godt fungerende nærmiljøanlegg kan være en arena for sosialt samvær, og virke samlende og identitetsbyggende for lokalsamfunnet. Ulike lag, foreninger og aktiviteter kan benytte seg av anlegget både i og utenom skoletiden. 5

6 Eksisterende skoleanlegg Ny Krohnborg skole er oppført mellom Totalt bruttobygningsareal er 7452 m 2, mens tomten er på 7018 m 2. Skolen har 330 elever skoleåret 2007/08. Skolen er en gammeldags korridorskole i tre etasjer. Bygningskomplekset består av fem bygningsdeler arrangert rundt et kvadratisk gårdsrom. De forskjellige bygningsdelene har ulik form og størrelse, og er plassert i et nøye avpasset forhold til hverandre, gårdsrom og omgivelser. Det er knyttet bevarings- og verneinteresser til bygget, og det er utarbeidet en omfattende antikvarisk rapport for eksisterende skoleanlegg. Skolens uteområde består av en kvadratisk skoleplass. Plassen er utstyrt med basketballstativ, lekehus og balanseapparat. I tillegg har barnehagen et eget tilrettelagt uteområde ved mot Møregaten. Generelle og spesielle mål for bruk av anlegget Sambruk og flerbruk Skolen, barnehagen, kulturhuset og idrettshall/flerbrukshall er samlet å betrakte som et bydelssenter og allaktivitetshus. Flere av bydelssenterets rom og arealer skal tilrettelegges for sambruk mellom de ulike funksjonenes (skolens-, idrettens- og kulturhusets-) egne brukere, mellom de ulike delene av bydelssenteret og mellom skolen og lokalsamfunnet / eksterne brukere. Sambruk mellom skole, kultur og idrett må finne smidige løsninger med klare forutsetninger og avtaler ut fra likeverdige behov. Barnehagedelen Bergen kommune ønsker å planlegge barnehager med fleksible arealer som til en hver til kan ta imot barnegrupper med varierende alderssammensetning. Skoledelen Byggeprosjektet på Ny Krohnborg bydelssenter er en integrert del av skolen sin pedagogiske utviklingsprosess. Ny Krohnborg skole har våren 2008 startet en prosess med bistand fra ekstern konsulent i dette arbeidet. Prosessen vil videreføres under prosjekterings- og byggeperioden. Det pedagogiske grunnlaget for det nye skoleanlegget er presentert i et eget underkapittel i byggeprogrammet som omhandler: varierte pedagogiske arbeidsmåter skolens samfunnsmandat differensiering og tilpasset opplæring læring på ulike alderstrinn og skolens pedagogiske plattform/profil pedagogiske mål som skal legges til grunn for utformingen av skoledelen av det nye anlegget Idrettsdelen Idrettshallen skal primært være til skolebruk på dagtid. På kveldstid skal idrettshallen brukes av idrettslag tilknyttet bydelen. I helgene skal idrettshallen være disponibel til idrettsarrangement. 6

7 Idrettshallen skal også kunne brukes til andre formål, som større kulturarrangementer, samling av hele skolen etc. Kulturhusdelen Kulturhuset skal være et tilbud til innbyggerne i bydelen, det skal være lett tilgjengelig og fleksibelt og skal kunne brukes av lag, organisasjoner, barn, unge, eldre og ulike kulturaktører til møter, øvinger, prosjektarbeid, konserter, arrangementer etc. både på dag- og kveldstid. Kulturhuset skal blant annet kunne erstatte arealene i det nåværende "Støpeskjeen", som i dag har et belegg i snitt på 60 timer pr. uke på dag og kveld. Kafé, som er felles for hele senteret, skal f eks kunne brukes til utstillinger og til markeringer i nærmiljøet. Fysisk utforming av Ny Krohnborg Bydelssenter Byggeprogrammet gir klare føringer for bygningsmassen i forhold til funksjonelle planløsninger og arealeffektivitet, generalitet, fleksibilitet og elastisitet, miljø og energi, universell utforming, materialbruk, tilrettelegging av uteområdet, IKT, inventar, renhold/innemiljø, Bygningsmessige og bygningstekniske krav m.m. Byggeprogrammet gir også en detaljert beskrivelse av rom og funksjoner, samt ønsket sammenheng mellom funksjoner i det nye anlegget. Funksjoner og sammenhenger er oppsummert nedenfor: Fellesfunksjoner Hovedinngang/vestibyle med felles resepsjon Administrasjons- og personalareal m.m. skal være felles for hele bydelssenteret og ha en sentral plassering nær hovedinngang. Kafé/kantine skal være felles for hele bydelssenteret og ligger nær hovedinngang/vestibyle.. Barnehagedelen Barnehagedelen deles i garderober, oppholdsrom med kjøkken, og lekerom, soverom etc., og plasseres slik at den lett kan utvides inn i skolearealet, eller bli omdisponert til skoleareal. Barnehagen skal ikke organiseres avdelingsvis. Skoledelen Skoledelen skal deles inn i tre seksjoner: en for 1.-4.trinn, en for trinn og en for trinn. Hver arbeidsenhet bestående av elever og ca 4-5 voksne skal ha sin egen definerte base innen seksjonen, med arbeidsareal, formidlingsrom, grupperom, nærlager, garderober og toaletter m.m. I tillegg kommer spesialisert læringsareal som er felles for alle trinn. Noe av det spesialiserte læringsarealet skal legges i spesialrom, mens andre funksjoner kan legges til basene. Det spesialiserte læringsarealet skal være lett tilgjengelig og kunne brukes aktivt som tillegg til basene. Funksjoner som bibliotek, musikk/drama og kroppsøving er sambruksarealer/fellesfunksjoner i bydelssenteret. Biblioteket skal ligge sentralt i anlegget, nær foajé/kantine/samlingsrom. Skolen vil kunne dekke behov for ulike spesialrom i kulturhusdelen og vice versa. 7

8 Idrettsdelen Idrettsdelen skal være en flerbrukshall med tre bruksenheter. Funksjonmessig skal idrettshallen henge tett sammen med skole- og fellesarealer. Kulturhusdelen Kulturhusdelen skal bestå en storsal med plass for 350 personer, et service og støtteareal med tilhørende øvingsrom for dans og musikkaktiviteter og noen åpne verksteder. Mye av kulturhusarealene skal være sambruksarealer med skolen. Kulturhuset skal en felles inngang/vestibyle med skolen og idrettsanlegget. Uteområdene Dagens skoleplass vil bli fjernet i forbindelse med utgraving av byggegrop for idrettshall/kulturhus. En ny skoleplass vil bli lagt oppå idrettshallens tak. Møregaten skal opparbeides som kombinert skoleplass og gatetun i et eget prosjekt. Rogagaten skal også vurderes delvis stengt og opparbeidet som byrom/gatetun. Uteområdet skal utformes både for skolen og nærmiljøet, og bli et såkalt bydelstorg som kan være i bruk både i og utenom skoletiden. Dersom uteområdet er godt tilpasset skolens behov for en variert utendørs lærings- og pausearena for ulike aldersgrupper, vil dette også kunne dekke nærmiljøets behov for et bydelstorg. Uteområdet skal deles i to hovedsoner, en for barneskoledelen og en for ungdomsskoledelen. Sonen for barneskoledelen skal også inneholde et spesielt tilrettelagt lekeområde for barnehagedelen. Det knytter seg noe usikkerhet mht nærområdets fremtidige trafikkmønster og parkeringsordninger. Det er parkeringsareal for primært personalbiler på areal på nordsiden av nordfløyen med tilkomst fra Møregaten. Det vil også måtte vurderes muligheter for av og påstigning og annen kortere parkering i Rogagaten. Veiledende arealprogram Det er satt opp et veiledende arealprogram med et samlet nettoareal på 6877 m 2. Arealene som er satt opp for de enkelte funksjonene er veiledende arealer som kan fravikes i skisseprosjektet ved godt begrunnede valg så lenge programmets samlede bruttoareal ikke overstiges. Økonomi I økonomiplan for er det gjort avsetninger av til sammen 203 mill NOK til prosjektet. Budsjettall er basert på kostnadsnivå i 2007, og det er således ikke tatt høyde for prissigning i byggetiden. Arealprogrammet er nå 6877 m2 netto. En vesentlig del av dette arealet skal innpasses i eksisterende bygg. Avhengig av hvor arealeffektivt det er mulig å gjøre eksisterende bygningsmasse vil det være behov for å bygge fra ca 2300 m 2 til ca m 2 nytt areal for å oppfylle arealprogrammet. Det oppfordres til de prosjekterende å finne løsninger i arealbruken som gir en lav B/N-faktor i eksisterende bygg. Det er for tidlig å ha noen endelig formening om kostnadene til prosjektet. I skrivende stund er det rimelig å anta at prosjektkostnadene vil ligge et sted mellom ca 200 og 260 mill (2008 priser), avhengig av hvordan eksisterende bygg vil kunne nyttes, og av byggekostnad/m2. I økonomiplanen er det avsatt 203 mill (2007 priser). Den største usikkerheten er knyttet til kostnadene for tilfredsstillende oppgradering og tilrettelegging i eksisterende skolebygg. 8

9 Prosjektet planlegges finansiert ved en kombinasjon av lån og tilskudd. Det regnes ikke med spesielle tilskuddsmidler knyttet opp mot prosjektets satsing på energi og miljø. Fremdrift og gjennomføring Den foreløpige framdriftsplanen indikerer en prosjekteringsfase fra august 2008 til oktober 2009, byggestart i månedsskiftet februar 2010 og ferdigstillelse i mai Bygget tas i bruk fra skolestart august Ny Krohnborg skole og barnehage må flytte ut av anlegget i byggeperioden. Det er foreløpig ikke avklart hvor skolen skal være i denne perioden. Å anskaffe, tilrettelegge, og ta i bruk erstatningslokaler for skolen og barnehagen, vil bli organisert som et eget prosjekt. Bergen kommunes prosjektorganisering av byggeprosjekter skal legges til grunn for prosjektering og gjennomføring av byggeprosjektet. Dette innebærer bl.a. at brukerne skal inviteres til å komme med innspill og kommentarer underveis i prosjekteringen. Brukermedvirkningen skal håndteres gjennom prosjektgruppen for Ny Krohnborg bydelssenter som også har utarbeidet byggeprogrammet. 9

10 1. INNLEDNING 1.1. BYGGEPROGRAMMETS OPPBYGGING OG FUNKSJON Byggeprogrammets hensikt og funksjon Byggeprogrammets hensikt og funksjon er å klargjøre bestillingen til prosjekteringsgruppen. Byggeprogrammet fastsetter omfanget av prosjektet, både innholdsmessig og økonomisk. Programmet inneholder beskrivelser av funksjoner og sammenhenger i skoleanlegget, samt en grov arealoversikt som ramme for det videre arbeidet med utforming. Byggeprogrammet blir vedtatt av styringsgruppen før prosjekteringsgruppe engasjeres. Når det er vedtatt, fungerer byggeprogrammet som et styringsdokument gjennom hele byggeprosjektet. Byggeprogrammet skal bl.a. også kunne anvendes for å se om tegningene/de fysiske løsningene er i henhold til bestillingen. Byggeprogrammets oppbygging De første to kapitlene beskriver føringer og faktorer som setter overordnede rammer for prosjektet. Kap 1. gir en innføring i prosjektet og dets organisering. I kapittel 2 finnes lokale og sentrale rammebetingelser som elevtallsutvikling og plangrunnlag. Beskrivelse av det eksisterende skoleanlegget finnes i kapittel 3. Kapittel 4, 5 og 6 utgjør selve bestillingen / beskrivelsen av byggeprogrammet. Kapittel 4 oppsummerer dimensjonerende faktorer for det nye anlegget. Kapittel 5 presenterer de bruksog innholdsmessige føringene for prosjektet, og skisserer de pedagogiske prinsippene som skal legges til grunn for utformingen av skoleanlegget. Kapittel 6 gir en tekstlig beskrivelse av hvordan en ønsker at det nye/ombygde skoleanlegget skal se ut, både innomhus og utomhus. Funksjonsprogrammet gir en beskrivelse av funksjonene anlegget skal inneholde, og avhengighetsmatrisen sier noe om hvordan funksjonene skal plasseres i forhold til hverandre. Kapittel 7 er arealprogrammet, som gir føringer på hvor mye areal som skal beregnes til hver hovedgruppe av funksjoner. Kapitel 8, 9 og 10 tar for seg økonomiske forhold, framdrift, gjennomføring og andre forhold som vil kunne påvirke byggeprosjektet OM PROSJEKTET Tradisjonsrike Ny Krohnborg skole i Bergen skal omskapes og videreutvikles til et unikt, kompakt bydelssenter med en moderne kombinert skole, en barnehage, en idrettshall og et kulturhus som hovedelement i et felles anlegg med utstrakt sambruk og flerbruk. Det er høye miljø- og energiambisjoner for senteret, i tråd med den øvrige storsatsingen rundt Damsgårdssundet. Det er i utgangspunktet satt av 203 mill kr. (NOK 2007) til prosjektet. Gjennom et 2-årig utviklingsarbeid har man funnet frem til et konsept for et lokalsentrum for Løvstakksiden og Damsgårdssundet konsentrert på og rundt dagens Ny Krohnborg skole. I et helhetsgrep vil en utvikle følgende funksjoner: En fremtidsrettet læringsarena en sterkt fornyet kombinert skole i pakt med Kunnskapsløftet og med plass til nesten 40 % flere elever enn i dag. 10

11 En idrettshall med plass for de fleste ballidretter Et kulturhus for bydelen med bredt tilbud til alle aldersgrupper og til bydelens flerkulturelle allsidighet Det hele innen en ramme av energi og miljøtenkning og løsninger i front av dagens utvikling, og med skolens brede internasjonale sammensetning som sentralt fokus. La dagens barnehage inngå i helheten innen rammen av barnetuntenkning BAKGRUNN Damsgårdssundet og Løvstakklien er en av Bergens mest spennende byutviklingsområder. Både på næring, kultur og bomiljøsiden vil det tradisjonsrike området gjennomgå store forandringer og en betydelig vekst de nærmeste årene. I strekket fra Puddefjordsbroen til Solheimsviken er det alene planlagt nærmere 1500 nye boliger. Og på begge sider av sundet, som er tenkt sammenbundet med en ny, spektakulær gangbro, vil det på få år bli et tilfang på oppimot 4000 nye arbeidsplasser. Hjertet i den gamle bydelen på Løvstakksiden har gjennom over 80 år vært skolen Ny Krohnborg. Behovet for en opprustet skole i pakt med fremtiden paret med gode kultur og idrettstilbud har lenge vært påtrengende i den gamle bydelen og krav og ønsker på disse vitale feltene vil bare tilta med fornyelsen. Bergen kommune har tatt utfordringen og de siste årene organisert områdeutviklingen innen en helhetlig ramme og klar miljøprofil med overskriften Ny energi rundt Damsgårdssundet. Prosessen har hatt og vil fremover ha betydelig, tverrfaglig, kommunal prioritering. Til sammen er det i gjeldende og tidligere økonomiplaner avsatt 203 mill kr til prosjektet MÅLSETTINGER FOR PROSJEKTET Bydelssenteret skal bli et hjerte i en gammel bydel i sterk og omfattende fornyelse. Både geografisk lokalisering, anleggets historie og bredden i tilbud og funksjoner, vil bygge under Ny Krohnborgsenteret som det fremtidige samlingspunktet og identitetsmerket for en bydel med rundt beboere og et betydelig antall arbeidsplasser. Mål for hele anlegget Ny Krohnborg nærmiljøsenter skal tuftes på de fem funksjonelle hovedelementene: En barnehage for 36 enheter (1 barn over 3 år = 1 enhet, 1 barn under 3 år= 2 enheter) og god samfunksjon med både skole-, idretts- og kulturhusfunksjonen i bydelssenteret. Barnehageareal og småskoleareal skal kunne omdisponeres til h.h.v. skoleareal og barnehageareal dersom elevtallet på skolen øker eller minker. En oppgradert 1-10-skole i tråd med skolebruksplanens krav til en fremtidsrettet skole i samsvar med Kunnskapsløftet. Skolen skal i størst mulig grad benytte dagens bygningsmasse og supplere med tilbygg o.l. kun når det er nødvendig for å få programmet til å gå opp i forhold til kvalitetsmessig måloppfyllelse av skolebruksplanen. En flerbrukshall med mulighet for tredeling og tilpasset en rekke idretters krav til mål og oppmerking. Skal også ha tilknyttede trenings og aktivitetsrom som innbyr til et mangfold av aktiviteter. 11

12 Et kulturhus for Løvstakklien med fleksibel storsal og et bredt spekter av øvelses- og aktivitetsrom tilpasset de fleste kulturformer, samt en nærmiljøkafé. Dagens skoleplassareal skal gjenskapes som både en skoleplass tilpasset et helhetlig anlegg med klar miljøprofil, og det skal fungere som et bydelstorg for Løvstakklien/Damsgårdssundet med muligheter for allsidige aktiviteter og brede brukergrupper. Senteret vil være en særlig synlig del av det store Ny energi rundt Damsgårdssundet - prosjektet og bør kunne vurderes som et samarbeidsprosjekt i relasjon til parter som VilVitesenteret på Marineholmen PROSJEKTORGANISERING Bergen kommune har valgt en prosjektorganisert arbeidsform for å gjennomføre de mange utbyggingsprosjektene i barnehage- og skolesektoren. Begrunnelsen for denne organisatoriske løsningen er todelt. For det første har det vært behov for å etablere raske beslutningsveier og sikre god dialog mellom flere byrådsavdelinger ved å opprette en styringsgruppe for den samlede skole- og barnehageutbyggingen. For det andre krever utvikling av de nye planløsningene en tett samhandling mellom mange profesjoner, noe prosjektorganiseringen gir gode muligheter for. Byggeprosjektet en integrert del av en pedagogisk utviklingsprosess. Et byggeprosjekt ved en skole i Bergen skal være en integrert del av en pedagogisk utviklingsprosess på den skolen det gjelder. Tre faser i den pedagogiske utviklingsprosessen på skolen kan skisseres: 1. Målrettet arbeid med pedagogisk utvikling før selve byggeprosjektet starter. 2. Deltakelse i brukergruppe og prosjektgruppe for å komme fram til en tjenlig planløsning innenfor rammer gitt i skolebruksplanen. 3. Vektlegge hvordan arbeidsmetoder som de nye planløsningene legger til rette for, skal tas i bruk når bygget er ferdigstilt. 12

13 I det følgende skisseres de organisatoriske hovedtrekk i byggeprosjektet: Styringsgruppe Styringsgruppen består av samtlige kommunaldirektører. Styringsgruppen har fått delegert myndighet fra byrådet til planlegging og godkjenning av byggeprosjektene. Prosjektadministrativ gruppe En tverrfaglig/tverretatlig gruppe forestår den daglige koordineringen og oppfølgingen av byggeprosjektene. Leder av prosjektadministrativ gruppe rapporterer til styringsgruppen. Byggprosjektgruppe ( Prosjektgruppen ) Hvert byggeprosjekt har sin egen prosjektgruppe. Prosjektgruppen definerer behovene nærmere innenfor de rammer som er gitt, utarbeider byggeprogram, sørger for brukermedvirkning og gir innspill til arkitektens utarbeidelse av skisser og planløsninger. Prosjektgruppen for byggeprosjektet på Ny Krohnborg består av følgende personer: Sverre Høynes (Leder, BBS) Øystein Berentsen (BBS) Atle Fasteland (rektor Ny Krohnborg) Sverre Færevaag (Inspektør Ny Krohnborg) Britt Ødven Edvardsen (repr. ansatte Ny Krohnborg) Børge Alvheim (BKB) Ronny Lockert (BKNI, Idrett) Evelyn Holm (BKNI, Kultur) Berit Tande (BKNI, Kultur) Bernt Roald Sørensen, Multiconsult AS, er prosjektleder for byggeprosjektet. Prosjektgruppen består fram til det nye anlegget er ferdigstilt. Ledelse av prosjektgruppen overtas av BKB`s representant når byggeprogrammet er vedtatt. BKB`s representant vil være prosjektadministrativ leder (PAL) for gjennomføringen av byggeprosjektet. Brukergrupper Det skal settes ned brukergrupper for hver av funksjonene i bydelssenteret: barnehage, skole, idrett og kultur. Brukergruppene skal være aktive i hele planleggingsfasen, og være i dialog med prosjektgruppen som har hovedansvar for utforming av forslag til endelig planløsning. Eventuelle skriftlige innspill fra brukergruppen skal følge saken ved behandling av byggeprogram i styringsgruppen. Brukergruppene skal uttale seg om skisseprosjekt, og forprosjekt og være informert gjennom de ulike fasene i byggeprosjektet. Representanten i prosjektgruppen for den enkelte funksjon (skole, barnehage, kultur og idrett) har ansvaret for at prosjektgruppen har en dialog med brukergruppene, for å få fram synspunkter og ønsker. Rektor har også ansvar for å holde skolens formelle organer informert om byggeprosjektet. 13

14 Byggefasen Det er viktig at det utpekes en person som representerer alle brukere inn i den delen av prosjektorganisasjonen som skal stå for gjennomføringen. Personen må ha nødvendig autoritet og være aktiv hele veien, og må også delta på prosjekteringsmøter m.v. Det er denne personen som skal være bindeledd mellom d alle brukerne internt og i forhold til gjennomføringsdelen av prosjektorganisasjonen. Personen må være tilknyttet prosjektgruppen. Organisasjonsplan for prosjektet i programfase fram til prosjektering starter: Styringsgruppe Prosjektadministrativ gruppe Byrådsavdelinger BBS BKNI Bergen kommunale bygg Prosjektgruppe Brukergruppe Skole Brukergruppe Idrett Brukergruppe Kultur Brukergruppe Barnehage 14

15 Når prosjekteringsfasen starter endres organisasjonsplan slik: Byrådsavdelinger BBS og BKNI Bergen kommunale bygg Prosjektgruppe Brukergrupper Prosjektleder Prosjekteringsgruppe Byggeleder Entreprenører Prosjekteringsgruppen organiseres slik: Prosjektleder Prosjekteringsleder Prosjekterings -gruppe med solidaransvar Arkitekt, landskapsarkitekt Rådgivende ingeniører, RIB, RIV, RIE Rådgivere Brann, Akustikk, Miljø, Alt. energi, Antikvar m.fl Multiconsult v/bernt Roald Sørensen er engasjert som ekstern prosjektleder. 15

16 2. RAMMEBETINGELSER 2.1. ELEVTALLSUTVIKLING OG SKOLESTRUKTUR I BYDELSSENTERETS NÆROMRÅDE Ny Krohnborg skole ligger i Årstad byområde. Årstad har 7 kommunale skoler og hadde skoleåret elever fordelt på 1630 i barnetrinnet og 633 på ungdomstrinnet. Ny Krohnborg er den eneste kombinerte skolen, og det er bare Gimle til innen Årstadområdet som er ren ungdomsskole. Ny Krohnborg er mottar i dag en del av elevene fra Minde på ungdomstrinnet. De nærmeste skolene som det er naturlig å se i sammenheng med Ny Krohnborg mht elevfordeling er på barnetrinnene; Krohnstad og Minde innen samme byområde og etter hvert Møhlenpris som er lokalisert innen Bergenhus. Gimle er den nærmeste ungdomskolen. Skolebruksplanen for Bergen ( ) vurderer at Ny Krohnborg vil få en vesentlig vekst i elevtallet i takt med ferdigstillelse og innflytting i de store, nye boligområdene langs i første rekke Damsgårdssundet. I skolens nedslagsfelt er det planlagt rundt 1500 boliger en betydelig del har unge familier i etableringsfasen som målgruppe. Ny elevtallsprognose av 2008 angir en noe mindre vekst i elevtallet enn prognosen i skolebruksplanen Ny Krohnborg skole Elevtallsprognose /06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Prognose 2005 Prognose 2008 Elevkapasitet 80 % Elevtalskapasitet 100% Det er antatt at veksten vil bli fordelt på skolene Kronstad og Ny Krohnborg, men med muligheter for en viss kanalisering av elever i barnetrinnene til Møhlenpris skole om kapasiteten skulle bli sprengt. Dette vil bli særlig aktuelt når den planlagte gang og sykkelbroen over Damsgårdssundet er på plass. For ungdomskoletrinnet er det kun Gimle som er aktuell som avlastningsløsning. 16

17 Høyeste elevtall innen skolebruksplanens periode er ventet nådd ved planens utløpstid om ca. 10 år. For Ny Krohnborg sin del vil det si at den kapasitet som om- og utbyggingsprosjektet legger opp til; ca 570 elever (458 elever ved 80 % utnyttelse) vil bli nådd i løpet av 10 år, men at stigningen vil komme suksessivt frem til da i takt med innflyttingen av nye boligfelt. Ny Krohnborg har i følge skolebruksplanen allerede i dag en elevtallskapasitet på 572 elever ved 100 % utnyttelse. Dersom elevtallet på barnetrinnet øker utover det skolen har kapasitet til, kan en mulighet være å flytte ungdomstrinnet til Gimle ANTIKVARISKE FØRINGER Detaljplanlegging av prosjektet må gjennomføres i tett dialog med antikvariske myndigheter. I en omfattende antikvarisk rapport heter det: - Hvis man sammenfatter de...antikvariske verneverdiene står Ny Krohnborg skole fram som et objekt med høy antikvarisk verneverdi som er et viktig bygg både i et arkitektonisk perspektiv og i et antikvarisk perspektiv. Slik Byantikvaren vurderer bygget er det av stor betydning at det helhetlige anlegget blir ivaretatt og bygningens hovedkarakter opprettholdes. I denne sammenhengen må det påpekes at det er alle detaljene som utgjør helheten, i og med at skolen har svært mange autentiske bygningsdetaljer både interiør- og eksteriørmessig, vurderes dette anlegget som meget viktig representant fra nyklassisismens inntog i Bergen. Også det faktum at dette er et anlegg tegnet og bygget i en overgangsfase i Bergens bygningshistorie, gir bygningen høy antikvarisk verneverdi.. Hovedføringer for prosjektet når det gjelder bygningsvern er at veggdelinger skal være synlige og at bueformene i størst mulig grad skal beholdes. Videre er det viktig at originalmaterialer i gulv og vegger får tre frem. Av særlig stor betydning er det at smijernsdetaljer og annen finere detaljering tas vare på. Rapport fra Byantikvaren vedlegges PLANGRUNNLAG I denne delen av byggeprogrammet presenteres offentlige planer som har innvirkning på byggeprosjektet på Ny Krohnborg. De planene som legger mest konkrete føringer er økonomiplanen for , skolebruksplan for Bergen kommune , som ble vedtatt i desember 2006, idrettsmeldingen og kulturarenaplanen Økonomiplan I vedtatt økonomiplan heter det: Ny Krohnborg, rehabilitering / ny tilrettelegging Ny Krohnborg er en kombinertskole som har store rehabiliteringsbehov. Fornying av skolen inngår som et viktig ledd i byfornyingsarbeidet i Damsgårdsundet. En forutsetning for å oppnå tilstrekkelig areal etter dagens arealnormer er tilrettelegging av eksisterende gymanlegg til undervisning. Kostnadsestimatet i økonomiplanen for baserte seg på kostnader ved full rehabilitering av Ny Krohnborg skole med en kvadratmeterpris på kr ,- (etter gjeldende kostnadsnivå slik det framgikk av skolebruksplanen). I budsjettet var prosjektkostnaden anslått til 100 millioner kroner. I 17

18 gjeldende økonomiplan ble det avsatt 90 millioner kroner til rehabiliteringen og det ble samtidig lagt inn 10 millioner kroner til delfinansiering av idrettsanlegget. Ny kvadratmeterpris for full rehabilitering anslås nå av BKB til kr ,- pr.m2. På grunn av det høye bruttoarealet, øker kostnadsoverslaget på Ny Krohnborg skole dermed til 150 millioner kroner. Byrådet foreslår å avsette i alt 140 millioner kroner til prosjektet. Kostnadsreduserende tiltak må da vurderes når prosjektet nærmer seg utførelse. 39 millioner kroner er avsatt tidligere. Byrådet foreslår å sette av 50 millioner kroner i 2008 og 51 millioner kroner i Behovet for en grundigere planlegging og en forventet byggeperiode på 1,5 år, tilsier at prosjektet tidligst kan forventes ferdigstilt til skolestart høsten 2010, noe senere enn opprinnelig tenkt. Ny Krohnborg skole, idrettsareal Plassering av en idrettshall under skoleplassen på Ny Krohnborg skole er sterkt ønskelig og nødvendig siden eksisterende gymsal planlegges bygget om til et annet undervisningsareal. Samlet kostnad for idrettsanlegget er estimert til 40 millioner kroner. Spillemidler i størrelsesorden 10 millioner kroner kan påregnes. I gjeldende økonomiplan er det avsatt 10 millioner kroner over skolebudsjettet til formålet i Byrådet opprettholder dette i ny økonomiplan. På grunn av høyere kostnadsnivå foreslår byrådet i tillegg å øke avsetningen til idrettshallen over skolebudsjettet med 8 millioner kroner i Resterende midler foreslås avsatt over idrettsbudsjettet. Ny Krohnborg skole, sambrukslokaler Det er utarbeidet planer for et kulturhustilbygg over to etasjer som vil gi noe tilleggsareal for skolen, i sambruk med kulturetaten. 2 mill. kr. foreslås avsatt i 2008 som skoles andel i prosjektet. Dette er identisk med avsetningen i gjeldende økonomiplan. Ny Krohnborg kulturhus 20 mill (netto 18 mill.): Det foreslås 18 mill. i 2009 med åpning i 2009, 2 mill. er avsatt fra Husbanken. Kostnadene har økt fra totalt 15 mill Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens areal for Bergen kommune ble vedtatt , men er fortsatt under oppdatering pga behandling av innsigelser. I planen vises det til at nyere kommunedel og reguleringsplaner vil på vesentlige punkter gå foran kommuneplanens arealdels bestemmelser. Ny Krohnborg-området inngår i kommunedelplanen Puddefjorden-Damsgårdsundet som ventes vedtatt innen kort tid (se under). I kommuneplanens arealdel er Ny Krohnborg funksjonsbestemt som byggeområde. Det er spesielt angitt at bygget omfattes av antikvariske restriksjoner Reguleringsforhold Gjeldende reguleringsplan er Vestre Årstad og Uren-Kronviken-Solheimsviken stadfestet 04. februar Reguleringsformålet er skole. Eventuelt behov for utarbeidelse av ny reguleringsplan må avklares. Kommunedelplan Puddefjorden - Damsgårdssundet gir overordnete utviklingsrammer for området og den mest spesifikke reguleringen. Kommunedelplanen erstatter eldre reguleringsplaner der det er motstrid mellom eldre formål og kommunedelplanens bestemmelser. Kommunedelplanen er ventet å bli 2.gangsbehandlet innen kort tid (desember 2007). Det utvidere oppvekstsenteret (skole, idrettshall og kulturhus) er inkludert i planen. I forslag til 8.5 Solheimslien-Gyldenpris heter det: Område avsatt til allmennyttig formål skal benyttes til idrettsbygg/allaktivitetshus. I planrapporten (s.19) er kommunedelplanens formål for Ny Krohnborg skole beskrevet slik: 18

19 Planen legger til rette for nytt allaktivitetshus/idrettshall nær skolen i Søndre Skogvei. Opprusting av Ny Krohnborg skole og skoleplass, og etablering av gatetun i tilgrensende gater, kan medvirke både til en bedre skole og en lokal samlingsplass Veiplaner Det er utarbeidet en trafikkanalyse av Asplan Viak. I kommunedelplanen for Puddefjorden- Damsgårdssundet er Møregaten regulert som gatetun Skolebruksplan Gjeldende skolebruksplan for Bergen kommune ble vedtatt av Bergen bystyre i møte 11. desember 2006 i Bsak 299/06 Modernisering av bergensskolen En helhetlig strategi for utvikling av skoleanlegg I skolebruksplanen skisseres en helhetlig strategi for de totale investeringer i skoleanlegg. Målsettingen er en gradvis fornying av skoleanleggene, samtidig som elevtallsvekst i pressområdene løses med økt skolekapasitet. Strategien har følgende hovedpunkter: 1. Det fastlegges et samlet og temporisert fornyingsprogram for skolesektoren etter følgende retningslinjer: når et skoleanlegg rehabiliteres, bygges det ut slik at anlegget får et areal som samsvarer med arealnormen for den planlagte skoletype/størrelse skoleanlegget tilrettelegges for varierte pedagogiske arbeidsmåter skoleanleggets bygningstekniske standard heves til dagens nivå skolens uteområder oppgraderes slik at skolebygget og utearealene utgjør et helhetlig læringsmiljø gamle skoler som er lite verneverdige, bør vurderes revet og bygget opp på ny eventuelt relokalisert til nærliggende tomter - når rehabiliteringskostnadene blir uforholdsmessig store. 2. Kapasitetsøkning i pressområder dekkes på følgende måte: i områder der elevtallsvekst ser ut til å stabilisere seg på et permanent høyere elevtall, bygges fortrinnsvis en permanent løsning ut fra kriteriene i punkt 1 om skoleanleggets areal og bygningstekniske standard elevtallsvekst i store nye boligutbyggingsområder dekkes ved nybygging av skoleanlegg midlertidige paviljonger brukes til å dekke elevtallsvekst dersom det ikke er midler til permanent utbygging ut fra kriteriene i punkt 1 om skoleanleggets areal og bygningstekniske standard Arealnormer Skolebruksplanen gir føringer på prinsipper for utforming av skoleanleggene i kommunen. Tidligere eksisterte det en statlig norm for et skoleanlegg, med alle arealer/funksjoner i bygningene beskrevet ned til minste detalj og hver kvadratmeter definert. De nasjonale arealnormene var godt tilpasset de tradisjonelle klasseroms- og korridorskolene. 19

20 Måten å utforme skoleanlegg på er i endring, og det vokser nå fram nye generasjoner av skoleanlegg. Uten de nasjonale arealnormene kan hver kommune nå selv definere sine arealnormer ut fra sin pedagogiske plattform, de pedagogiske arbeidsmetodene som skal finne sted i anlegget og iht. gjeldende lover og forskrifter for skoleanlegg (se kap 2.3). Bergen kommune har satt opp sine mål og normer for arealer i skoleanlegg i skolebruksplanen, og disse normene er også lagt til grunn for byggeprogrammet for skoledelen på Ny Krohnborg. Fra den tradisjonelle klasseromsskolen som fysisk ramme for læringsarbeidet, til mer varierte og fleksible planløsninger. Eleven må selv være aktiv dersom læring skal være effektiv. Klasseromsundervisning og formidling fra tavlen passiviserer mange. I skolebruksplanen beskrives det hvordan læring foregår og det pekes på hvor store variasjoner det er i elevenes læringsstiler. Forskning viser at ikke alle elever i en gruppe er klare for å lære det samme, på samme måte og til samme tidspunkt, og et moderne skoleanlegg må gjenspeile dette ved å utfordre til å benytte et mangfold av organiseringsmåter, arbeidsmåter, læringsarenaer og læremidler. Arealene må derfor tilby variasjon: fra åpent til skjermet fra allrom til spesialiserte rom fra ro og konsentrasjon til aktivitet og utfoldelse fra fellesfokus til individuelt fokus Innenfor slike rammer gis det et mangfold av muligheter for små og store elevgrupperinger, for rolige og livlige læringsformer, for sosial kontakt og individuell fordypning, for formidling og utforsking, for teoretisk og praktisk tilnærming m.m. I utgangspunktet tilhører hver elev en basisgruppe med en kontaktlærer. Flere basisgrupper inngår i et større fellesskap som gjør det mulig å dele inn i større eller mindre grupper etter behov, og et lærerteam har gjerne felles ansvar for et slikt større elevfellesskap. I det daglige læringsarbeidet kan elevene da omgrupperes, samles i større eller deles i mindre grupper - etter opplegg og behov. Men hvordan skal da en skole se ut for å ivareta alt det man nå vet om elevers svært varierte læringsstiler? Allsidighet, variasjon og fleksibilitet blir stikkord for arealene; alle skal kunne finne rom for sin læringsstil, og det skal kunne legges til rette for store variasjoner i læringsaktiviteter. Det må imidlertid taes høyde for at en skole som bygges i dag, skal fungere i mange år fremover. Når man planlegger et skolebygg, må det derfor legges til rette slik at eventuelle framtidige endringer i pedagogikk og læreplaner enkelt kan fanges opp i byggene. Stor grad av fleksibilitet blir viktig, samtidig som bygningsmessig kvalitet samt estetiske verdier må ivaretas. Universell utforming er et prinsipp som vil ha stor innvirkning på utforming av skoleanleggene, både bygninger og uteområder. Retten til å gå på nærskolen er forankret i Opplæringsloven og gjelder også elever med spesielle behov. I dag er mange skoleanlegg dårlig tilpasset disse elevgruppene. Valg av planløsninger må legge til rette for at alle elevene kan inkluderes i skolehverdagen. Det utarbeides ikke lenger detaljert romprogram for nye skoleanlegg i Bergen kommune. Man velger i stedet å beskrive de ulike aktivitetene som skal foregå i læringsprosessene, og arealene samles i arealkategorier med funksjonsbeskrivelser. Dette skal så være utgangspunkt for en kreativ prosess mellom de ulike faggruppene som samles når en skole skal planlegges. Statlige og kommunale føringer samt lokale ideer og innspill skal ivaretas i en prosess der det nye skoleanlegget finner sin form. 20

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK Dato: 2. januar 2012 Byrådssak 1/12 Byrådet Bygging av ny skole på Landås CHRL SARK-21-200801032-27 Hva saken gjelder: Landås skole er bygningsmessig i svært dårlig stand og den skal derfor ikke nyttes

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Notat 2015 Norconsult v/ Julie Norsted og Harald Høgh www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no www.norconsultskole.no Foto forside: Søreide skole

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

Elevenes skolemiljø. Ergonomidagen 2008

Elevenes skolemiljø. Ergonomidagen 2008 Elevenes skolemiljø Ergonomidagen 2008 Ergonomi Tilrettelegge arbeidsmiljøet ut fra menneskets biologiske forutsetninger slik at mennesket kan gis muligheter til å nytte sine evner og kapasitet best mulig,

Detaljer

KOMITÉMØTE

KOMITÉMØTE KOMITÉMØTE 07.06.2017 1. Brandengen flerbrukshall - status 2. Brandengen skole nybygg, nærmiljøsenter og bruk av eksisterende skolebygg 3. Aronsløkka skole - nybygg og rehabilitering ILLUSTRASJONER BRANDENGEN

Detaljer

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen 290906 Bakgrunn Elevtallsøkning plassmangel Blandet bygningsmasse inneklimaproblematikk Vanskelig tilgang på tomteareal Grunnlag for sak

Detaljer

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal Tjenesteområde 1B - Skole Tjeneste 22210 Skolelokaler og uteareal Alvøen skole, rehabilitering av avstengt fløy (Laksevåg bydel) Alvøen skole vil få utbedret bygningsmasse som pr. i dag er avstengt, slik

Detaljer

Byggeprogram Skeie skole kapasitetsutvidelse Tilbygg/ombygging 2013

Byggeprogram Skeie skole kapasitetsutvidelse Tilbygg/ombygging 2013 Byggeprogram Skeie skole kapasitetsutvidelse Tilbygg/ombygging 2013 Råtræet 37 gnr 119/bnr 446 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Plangrunnlag 3. Organisering av prosjektet 4. Prosjektorientering 5.

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

Nørvasund skole 2012. To skoler sammenslått

Nørvasund skole 2012. To skoler sammenslått Nørvasund skole 2012 To skoler sammenslått Spesialskole + vanlig skole = forsterka skole Fra vanlig klasseromsundervisning teamorganisert skole. Et team pr. årstrinn som har svært stor frihet innenfor

Detaljer

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0 Arkivsak-dok. 81-14 Saksbehandler: Jarle Angelsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 BYGGEPROGRAM FOR UTVIDELSE AV SANDVED SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret NY ERDAL BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove Vonheim Arkivsaknr.: 2014/8492-2 RÅDMANNENS

Detaljer

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever.

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever. Arkivsak-dok. 21-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 BYGGEPROGRAM FOR NY B14 SKOLE I SKAARLIA Bakgrunn for saken: I økonomiplan 2015-2018, ble

Detaljer

VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE. Versjon

VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE. Versjon VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE Versjon 22.05.14 1. BAKGRUNN... 3 2. GRUNNLAG FOR UTFORMING... 3 2.1. ELEVTALL... 3 2.2. ANSATTE... 4 2.3. FREMTIDIG ORGANISERING... 4 2.4. PEDAGOGISK UTFORMING...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Skolebygg og pedagogikk

Skolebygg og pedagogikk Skolebygg og pedagogikk Verdal kommunes retningslinjer (sak 02/05332): 1. Hovedmål for skoleutbygging: skolekapasiteten i kommunen skal være slik at alle klasser har sitt eget klasseareal, og alle elever

Detaljer

Fagnotat Holen barne- og ungdomsskole gjennomføring som ett prosjekt

Fagnotat Holen barne- og ungdomsskole gjennomføring som ett prosjekt BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for utbygging Saksnr.: 201333024-13 Emnekode: UTBY-1632 Saksbeh: HMTH

Detaljer

Fagnotat av Bevilgning til forberedende arbeider U1950 Holen skole

Fagnotat av Bevilgning til forberedende arbeider U1950 Holen skole BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201504975-19 Emnekode: EUTBY-1632 Saksbeh: HMTH Til: Byråd for finans, eiendom og eierskap Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

Sentrale, lokale og pedagogiske føringer for ny barneskole på Brekstad

Sentrale, lokale og pedagogiske føringer for ny barneskole på Brekstad Sentrale, lokale og pedagogiske føringer for ny barneskole på Brekstad Kommunalsjef oppvekst 11.02.2016 Føringer for innspill til skisseprosjekt Ny barneskole på Brekstad. Notatet bygger på kommunestyrevedtak

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Arkivsak-dok. 48-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.04.2015 BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune Utforming av basearealer Utdanningsetaten i Oslo, september 2006 Prosjektansvarlig Alex Seip Som en overordnet intensjon bør det vektlegges løsninger

Detaljer

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 3. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE FOLLEBU SKOLE OG FORSET SKOLE for elever fra Engjom og Fjerdum 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464

Saksframlegg. Trondheim kommune. NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464 Saksframlegg NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar 2.byggetrinn ved Byåsen skole. 2. byggetrinn omfatter rehabilitering

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken).

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken). Skolebruksplan 2016-2030. "Rett bygg på rett sted til rett tid" Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til Skolebruksplan 2016 2030 sine mål og premisser slik

Detaljer

Velkommen til grendemøte

Velkommen til grendemøte Velkommen til grendemøte Tema: Strategi for barnehage- og skolestruktur i Sørum kommune Presentasjon av utredning - utarbeidet av firmaet Norconsult Kommunestyret har gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide

Detaljer

En skole i samfunnet Et samfunn i skolen

En skole i samfunnet Et samfunn i skolen En skole i samfunnet Et samfunn i skolen 100990 1.1 27/9/12 Når kommuneøkonomien ikke strekker til. behov behov behov Oslo Kommune: Kjøper en tomt på 22 mål i transformasjonsområde i Groruddalen Har behov

Detaljer

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen Værøy skole - Mulighetsstudie WSP Norge, Tromsø og Bergen 22.05.2017 Bakgrunn Bakgrunn for Mulighetsstudiet er at Værøy skole som har ca. 90 elever for skoleåret 2016 2017 mangler arealer for viktige spesialfunksjoner.

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming Vi er ulike Momenter om universell utforming fokus i byggeprosjekt

Detaljer

Innkalling FAU-møte 24. februar 2016 Kl

Innkalling FAU-møte 24. februar 2016 Kl Innkalling FAU-møte 24. februar 2016 Kl. 19-21 Sted: Fridalen skole, Personalrommet 2. etg. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av referat FAU-møte 27.01.2016 3. Nytt fra skolen og SU.

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall.

SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall. Til: Kommunalstyret for Byutvikling Kommunalstyret for Kultur SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall. Dette skriv er utarbeidet

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

Faser i byggeprosjekt

Faser i byggeprosjekt Faser i byggeprosjekt Ethvert skolebygg rommer en pedagogisk teori Programmering: funksjons- og arealprogram+ byggeprogram, tomt, regulering. Avdeling/område Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27.08.2014 Utvalg for teknikk og miljø 28.08.2014 Kommunestyret

Detaljer

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole Ytteren Barneskole Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole INNHOLD 1. OPPSUMMERING 2. ORGANISASJON 3. BARNE-VS UNGDOMSSKOLER 4. AREALNORMER 5. UNGDOMSSKOLEN (eksisterende

Detaljer

Konsept for Bærumsskolen Innsatser mål strategiske grep. skolesjef Siv Herikstad og eiendomsdirektør Kristine H. Horne 23.

Konsept for Bærumsskolen Innsatser mål strategiske grep. skolesjef Siv Herikstad og eiendomsdirektør Kristine H. Horne 23. Konsept for Bærumsskolen Innsatser mål strategiske grep skolesjef Siv Herikstad og eiendomsdirektør Kristine H. Horne 23. januar 2018 Overordnede føringer for kommunens skoleanlegg Ett av flere virkemidler

Detaljer

Informasjon om det forestående byggeprosjektet. Nattland skole 8.juni 2011

Informasjon om det forestående byggeprosjektet. Nattland skole 8.juni 2011 Informasjon om det forestående byggeprosjektet Nattland skole 8.juni 2011 Byggeprosjektet Nattland oppveksttun Prosjektet består av følgende elementer: Kommunal del: Kommunal 1-10 skole dimensjonert for

Detaljer

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE, SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE Arkitektformidling 25.09.2013 1 Innholdsfortegnelse 0 Bakgrunn 0.1 Grunnlag 0.2 Vedtak 0.3 Videreføring 1 Programkrav 1.1 Arealforutsetninger 1.2 Arealbetraktning

Detaljer

NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE.

NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE. NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE. Fleksibelt skolebygg - fra klasser til trinn. Presentasjon for Formannskapet 21.01.09 Fleksible skolebygg Verdal kommune har vedtatt at kommunen skal

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Til Bergen Høringssvar skolebruksplanen i Bergen kommune , saksnummer

Til Bergen Høringssvar skolebruksplanen i Bergen kommune , saksnummer SLETTEBAKKEN SKOLE Vilhelm Bjerknes vei 15. 5081 Bergen Telefon 53 03 89 00 slettebakken.skole@bergen.kommune.no Til Bergen 26.02.2016 Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Høringssvar skolebruksplanen

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Dato: 16. desember Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom

Dato: 16. desember Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom Dato: 16. desember 2011 Byrådssak 1002/12 Byrådet Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom BSO SARK-0311-200812588-68 Hva saken

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/ B10 &60 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/ B10 &60 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/13870-39 B10 &60 DRAMMEN 03.05.2010 MULIGHETER FOR UTVIDELSE AV DANVIK SKOLE Bakgrunn for

Detaljer

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Samarbeidsutvalgene i Sandnes 5.oktober 2011 Opplæringsloven 16 kapittel Regulerer på avgjørende måte handlingsrommet til den enkelte skole Tilgjengelig på www.lovdata.no

Detaljer

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Merete Bogen, seksjonsleder, Seksjon for strategi og utredning Byrådsavdeling for barnehage og skole («bestiller») Tor Corneliussen,

Detaljer

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill.

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill. SLETTEBAKKEN SKOLE Vilhelm Bjerknes vei 15. 5081 Bergen Telefon 53 03 89 00 slettebakken.skole@bergen.kommune.no Til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Høring idrettsplanen - saksnummer 201626863.

Detaljer

BRYNE UNGDOMSSKULE Rehabilitering - ja takk!

BRYNE UNGDOMSSKULE Rehabilitering - ja takk! Rehabilitering -ja takk! 270 elever i ungdomsskolen 10 voksne spesialelever 50 voksne grunnskoleelever Demonstrasjonsskole 2002-2005 Skolen kan vise til kritisk refleksjon over egen praksis, sammenheng

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/7603-2 Dato:03.11.2016 NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER... &&& Sett inn saksutredningen under &&& Vedlegg:

Detaljer

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE Involvering av brukerne er viktig i den spennende fasen arbeidet med Kongsvinger nye ungdomsskole

Detaljer

Fagnotat av : Nye Holen skole - mulighetsstudie - valg av utbyggingskonsept for reguleringsplan

Fagnotat av : Nye Holen skole - mulighetsstudie - valg av utbyggingskonsept for reguleringsplan BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for utbygging Saksnr.: 201504975-2 Emnekode: EUTBY-1632 Saksbeh: HMTH

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst / SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005710 : E: 614 A1 &47 : Hreinn Sigurdsson og Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu ungdomsskole - utredning om rehabilitering eller nybygg. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu ungdomsskole - utredning om rehabilitering eller nybygg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-2 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for oppvekst Formannskapet Kommunestyret Selbu ungdomsskole -

Detaljer

Skolebehovsplan for Nittedal kommune

Skolebehovsplan for Nittedal kommune Skolebehovsplan for Nittedal kommune Utredning fra Norconsult Aller først. Det som presenteres nå, er en ekstern konsulentrapport, med utredninger og anbefalinger for en skolebehovsplan som kommunestyret

Detaljer

Kirkhaugen -muligheter for videre bruk

Kirkhaugen -muligheter for videre bruk Eiendomskonto Saksframlegg/referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2454/2011 2010/8780 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Komite for oppvekst og kultur 27.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/ Ås kommune Follo barne- og ungdomsskole utbygging Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/01616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen Fra: christian@christianlund.net Sendt: 29. februar 2016 19:28 Til: E-post Postmottak Kopi: Lisbeth Jørgensen; Karin Leon; ketil.eger@gmail.com; Marianne Mjelva; Frøydis Kleiven; Kristin Fossheim Emne:

Detaljer

Fullmaktsak 01/09. Dato: Diverse ombygginger på Kyrkjekrinsen skole. Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg

Fullmaktsak 01/09. Dato: Diverse ombygginger på Kyrkjekrinsen skole. Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg Dato: 17.12.08 Fullmaktsak 01/09 Diverse ombygginger 2008-2009 på Kyrkjekrinsen skole. Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg BAKL BBE-1632 200812959-3 Hva saken gjelder: Kyrkjekrinsen

Detaljer

Vestre Toten ungdomsskole

Vestre Toten ungdomsskole Vestre Toten ungdomsskole Dialogmøte med interesserte tilbydere 17.12.2013 Agenda Nøkkeltall Situasjonsplan Prosessen hittil: forstudie og vedtak om nybygg Noen utdrag fra foreløpig romprogram Prosessen

Detaljer

Åpent informasjonsmøte Sølvsalen på Krona

Åpent informasjonsmøte Sølvsalen på Krona Åpent informasjonsmøte 21.11.2016 Sølvsalen på Krona VELKOMMEN Historikk Kommunestyre vedtak 6. januar 2016 Utredning av plasseringsalternativer for Vestsiden ungdomsskole, mars-mai 2016 Utredning av plasseringsalternativer

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

Saksframlegg. UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759

Saksframlegg. UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759 Saksframlegg UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar informasjonen om arbeidet

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B Målformulering Vi har fått i oppgave av Rauma kommune å utrede forskjellige alternativer for skole- og barnehagestruktur på sørsida av kommunen.

Detaljer

Skoleutbygging Verdal kommune. Kommunestyremøte

Skoleutbygging Verdal kommune. Kommunestyremøte Skoleutbygging Verdal kommune Kommunestyremøte 26.01.2009 1 Politisk vedtak K-styret 19.11.2007 VEDTAK: Vuku oppvekstsenter utbygges for to paralleller (180 elever) på ungdomstrinnet innenfor en kostnadsramme

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 04.12.2015 N - 401 15/121214 15/253075 Saksbehandler: Atle Thorud Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Sauherad 1-10 skole Vurderingskriterier for konseptvalg

Sauherad 1-10 skole Vurderingskriterier for konseptvalg Sauherad 1-10 skole Vurderingskriterier for konseptvalg Foretatt av Beate Aske Løtveit, Norconsult AS, Kvalitetssikret av Gunnar Dale, Sivilarkitekt Gunnar Dale AS. Konsepter I samsvar med Opplæringsloven

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

Skolekapasitet område sør vurdering av utbyggingsalternativ

Skolekapasitet område sør vurdering av utbyggingsalternativ Skolekapasitet område sør vurdering av utbyggingsalternativ Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler:

Detaljer

Bergen kommune Del 1 Kompetente barn. Øystein Berentsen

Bergen kommune Del 1 Kompetente barn. Øystein Berentsen Bergen kommune Del 1 Kompetente barn Øystein Berentsen Uoppnåelig? Hva skal til for at skolen skal bli et godt sted for effektiv læring, ja kanskje også et trivelig sted å være for unge mennesker? Uoppnåelige.

Detaljer

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan Fet kommune Utredning som underlag for skolebruksplan Part of the NIRAS Group Skandinavisk rådgiver med 2 200 ansatte Trond Dahlsveen, tda@niras.com Byggherrerådgivning, prosjektutvikling og prosjektledelse

Detaljer

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Konkurransegrunnlag Del II Bilag A1 ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Totalentreprise Innhold 1 Orientering om prosjektet... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet 3 1.2 Planlagt utbygging 4 1.3 Byggherres

Detaljer

VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES

VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES Oppdragsgiver Balsfjord kommune Dokument type Alternativsvurdering Dato Juni, 2013 VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES Revisjon Utkast Dato 2013/05/28 Utført av Solfrid

Detaljer

Ny energi rundt Damsgårdssundet - et praksisområde for bærekraftig byutvikling

Ny energi rundt Damsgårdssundet - et praksisområde for bærekraftig byutvikling Ny energi rundt Damsgårdssundet - et praksisområde for bærekraftig byutvikling Prosjektperiode 2007-2012 Bente Florelius, seniorarkitekt. Bergen kommune Bergen sjøfront - transformasjon Utvikle attraktive

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Oppgradering av Osloskolene

Oppgradering av Osloskolene Oppgradering av Osloskolene NBEF, 30. mai 2013 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter ca. 1,3 millioner m², 180 skoler,

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 01/07425-006 Dato: * SKALSTADSKOGEN SKOLE VALG AV SKOLETYPE SAK TIL : BYSTYREKOMITÉ 4 / BYSTYRET Saksordfører : Anne Kristin Aabo

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Dato: 05.10.2016 kl. 19.00 Sted: Rådhuset, møterom 2. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

VELKOMMEN TIL CICIGNON SKOLE FREDRIKSTAD KOMMUNE

VELKOMMEN TIL CICIGNON SKOLE FREDRIKSTAD KOMMUNE VELKOMMEN TIL CICIGNON SKOLE FREDRIKSTAD KOMMUNE HISTORIE OG FAKTA Den Gule Anstalt 1867, byens latin Senere middel/real og gymnas 1923 Gråbygget 1974 Gymbygget 2 1972 Ungdoms og gymnas 1978 Gymnaset flytter

Detaljer

Utforming av bygg for variasjon. SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv

Utforming av bygg for variasjon. SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv Utforming av bygg for variasjon SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv Espen Storstrand SFO-leder, Eidsvåg skole, Bergen kommune Lærer, Kalvatræet skole, Bergen kommune Undervisningsinspektør, Kalvatræet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir HØRINGSUTKAST Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578 -

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

ETABLERING NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT. Notat. fra prosjektmøte 23. september 2004

ETABLERING NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT. Notat. fra prosjektmøte 23. september 2004 ETABLERING NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT Notat fra prosjektmøte 23. september 2004 Møtested: Bystyresalen, rådhuset. Dato - tid: 23.9.2004 kl. 9.00 11.15 Til stede: Espen Aursand, Espen Aursand arkitektkontor

Detaljer

Sauherad 1-10 skole Vurderingskriterier for konseptvalg

Sauherad 1-10 skole Vurderingskriterier for konseptvalg Sauherad 1-10 skole Vurderingskriterier for konseptvalg Foretatt av Beate Aske Løtveit, Norconsult AS, Kvalitetssikret av Gunnar Dale, Sivilarkitekt Gunnar Dale AS. Dato: 2015-01-1 1 INNLEDNING Konseptalternativene

Detaljer