Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2015"

Transkript

1 Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2015

2 2 Hva koster tjenestene? Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for de tjenester som er omtalt i denne brosjyren. Samlede gebyrinntekter skal ikke overstige de kostnader kommunen har for disse tjenestene. Priser for 2015 Fullstendig oversikt over gebyrer fås hos kommunens servicesenter eller på internett: Vann og avløp: Inkl. mva Forbruksgebyr per m 3 målt vannforbruk: Vann kr/m 3 24,09 Avløp kr/m 3 42,65 Abonnementsgebyr per boenhet per år: Vann kr/år 623,78 Avløp kr/år 658,41 Slamtømming (septik): Slamavskiller m/klosett tilknyttet, per boenhet kr 1361,25 Slamavskiller u/klosett tilknyttet, per boenhet kr 781,25 Tømming av tett tank for klosettavløp pris per m 3 kr/m 3 195,00 Fastavgift tømming av tett tank, per/ tømming/oppmøte kr 558,75 Tømming av minirenseanlegg (våtslam) inntil 3m 3 kr 2828,75 Tømming av minirenseanlegg (våtslam) per m 3 utover 3m 3 kr 195,00 Renovasjon: Liten restavfallsbeholder (80 liter) kr/år 2321,25 Middels restavfallsbeholder (140 liter) kr/år 3361,25 Stor restavfallsbeholder (190 liter under utfasing) kr/år 3990,00 Stor restavfallsbeholder (240 liter) * kr/år 4298,75 Salg av ekstrasekker til restavfall kr/sekk 57,50 Henting av papir, minstepris 140 l (frivillig ordning) kontakt Hias * kr/år 687,00 Rabatt ved sambruk av restavfallsbeholder, per abonnent kr/år 220,00 Rabatt ved hjemmekompostering /egenbehandling av matavfall kr/år 800,00 Husholdningsavfall fra fritidseiendommer (per hytte/per år): Kategori 1: Eiendommer med vann og avløps/septikordning kr/år 1638,75 Kategori 2: Eiendommer uten vann og kloakk kr/år 1081,25 Kategori 3: Eiendommer i områder med lavere tilgjengelighet kr/år 762,50 Feiing: Feiing per pipeløp (årlig feiing) kr 507,50 Fyringsanlegg/boligtilsyn (årlig avgift per boenhet) kr 253,75 Feiing på hytter (frivillig feiing), per pipeløp kr 1015,00 Faktura på vann-, avløps-, renovasjons- og feiegebyrer samt eiendomsskatt sendes ut 4 ganger i året. Tømming av slamavskiller faktureres 1 gang per år. Tømming av tette tanker faktureres fortløpende.. *) For øvrige beholderstørrelser og priser, kontakt HIAS. Ønsker du deg serviceabonnement, dvs. henting av beholdere inne på eiendommen, kontakt HIAS for priser og avtale.

3 Vannforsyning Furnes, Moelv, Brøttum og Nes får drikkevannet fra Mjøsa. For øvrige områder tas drikkevannet fra grunn vannsanlegg. Ringsaker kommune har ansvar for distribusjon og levering til ca inn byggere i kommunen i tillegg til ca 2000 fritidsboliger. Ringsaker kommune har ansvar for inntak og vannbehandling til alle abonnenter i kommunen, bortsett fra Furnesområdet som får vann fra Hamar vannverk, og Sjusjøen/Mesnali som får vann fra Korgen vannverk på Lillehammer. Som abonnent på kommunal vannforsyning Skal du lese av vannmålerstand innen angitt frist ved årsskiftet. Hvis avlesning ikke foretas, blir forbruket stipulert av kommunen. Avlesningskort blir sendt per post eller mail. Blir du forsynt med rent og nok vann i henhold til drikkevannsforskriften. Skal du ikke oppleve avbrudd i forsyningen som varer mer enn 8 timer. Vil du bli varslet dagen før dersom planlagt arbeid fører til at du mister vannet. Skal du normalt ha et vanntrykk på tilknytningspunktet til kommunal ledning mellom 2 og 8 bar. Kan du søke om å få installert egen måler for hagevanning. Skal du si fra til kommunen ved feil på vannforsyningen. Skal du snarest utbedre feil og mangler ved egne stikkledninger. Kostnader for abonnenten ved lekkasjer Vannforbruk som skyldes lekkasje på privat sanitæranlegg, er huseiers ansvar. Reparasjoner dekkes og besørges av huseier. Et forebyggende tiltak kan være å kontrollere vannmålerstanden med jevne mellomrom. Under følger eksempler på vannmengder med tilhørende estimerte kostnader ved lekkasjer. Installasjon ca m 3 /år* Ekstra kostnad per år** Dryppende kran (ca 1 drypp/sek) 9 ca 500 kr Rennende kran (ca 2 mm stråle) 45 ca kr Hull på rør (diameter ca 0,5 mm) 175 ca kr Lekkasje i WC (ikke synlig) 100 ca kr Lekkasje i WC (synlig) 200 ca kr Lekkasje i WC (urolig overflate) 400 ca kr * ) 1 m³ = 1000 liter ** ) Inkl. mva. Hvis kommunen ikke oppfyller sine forpliktelser Får du vann i kanner eller via tankvogn ved avbrudd i forsyningen på mer enn 8 timer. Får du informasjon og råd om tiltak så raskt som mulig dersom vannkvaliteten avviker vesentlig fra kravene i drikkevannsforskriften. Nytt varslingssystem Ringsaker kommune har innført nytt varslingssystem for å kunne nå innbyggerne raskt med viktige meldinger. I de tilfeller der det er avgjørende med rask varsling, vil det sendes SMS til mobiltelefon og automatisert talemelding til fasttelefon. Varsel vil kunne sendes til alle i et geografisk område ved brudd i vannforsyning, kokevarsel eller andre viktige hendelser. Systemet henter opp telefonnummer til alle som er oppført hos nummeropplysningen På nettsiden kan du selv kontrollere og endre telefonnummer for varsel. Du kan også gjøre tilleggsoppføringer hvis du ønsker varsel for andre adresser enn din egen bostedsadresse. Varsling av sårbare abonnenter For enkelte vil manglende eller sen varsling kunne være kritisk. Dette kan være bo- og aktivitetssenter, næringsmiddelindustri, hotell, barnehage, skole osv. Det vil være den enkelte abonnents ansvar å sørge for å registrere seg som en slik abonnent i kommunens register. Du finner mer informasjon på ofte-stilte-spoersmaal no.html. Du kan også ta kontakt med Service senteret på tel:

4 4 Avløp Avløpsvannet blir ført til et av de sju renseanleggene i kommunen eller til Hias-renseanlegget i Stange. Avløpsvann fra Sjusjøen blir ført til Lillehammer, men også til Moelv renseanlegg fra og med Avfallsproduktet fra renseprosessen(biomassen) blir ført tilbake i kretsløpet som gjødsel og jordforbedringsmiddel. Som abonnent på kommunalt avløpsanlegg Er du sikret at avløpsvannet blir transportert og behandlet på en miljømessig og forsvarlig måte. Skal du snarest utbedre feil og mangler ved egne stikkledninger. Skal du ikke kaste miljøfarlig avfall (f.eks. olje og malingsrester) eller gjenstander (f.eks. bleier, bind, kluter) i toalettet. Dette kan medføre problemer i ledninger og renseanlegg, samt hindre en miljøvennlig bruk av biomassen. Kan du ikke bruke kjøkkenavfallskvern. Skal du lese av vannmålerstand innen angitt frist ved årsskiftet. Hvis avlesning ikke foretas blir forbruket stipulert av kommunen. Avgift for vann og/eller kloakk Avgiften er todelt: et fastbeløp per enhet som alle må betale for å være tilknyttet og en variabel del som betales ut ifra målt mengde via vannmåler. Fastbeløp må betales så lenge eiendommen er tilkoblet offentlig vann og/eller kloakk. Avgiften fordeles over fire terminer per år hvorav hver termin belastes med 25% av årlig abonnementsgebyr og ca 25% av variabelt gebyr (forbruksgebyr). Ytterligere informasjon kan hentes på Tømming av slamavskillere, tette tanker og minirenseanlegg Det er pålagt kommunal tømming av slamavskillere (septiktanker), tette oppsamlingstanker for avløp og minirenseanlegg m/våtslam for alle eiendommer som ikke er tilknyttet kommunal avløpsledning. I henhold til forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker for Ringsaker kommune skal tømming foretas med følgende hyppighet: Slamavskiller for helårsbolig som er tilknyttet wc tømmes 1. kammer hvert år. Øvrige kammer hvert 2. år. Slamavskillere for helårsbolig som ikke er tilknyttet wc, samt alle fritidsboliger tømmes 1. kammer hvert 2. år. Øvrige kammer hvert 4. år. Tette tanker for helårsboliger og fritidsboliger, samt minirenseanlegg krever årlig tømming, en gang per år. Slammet blir fraktet til nærmeste store rense anlegg med septikmottak. Varsling om når tømming skal skje gjøres gjennom lokalpressen eller på kommunens hjemmeside Tømming av tette tanker (med unntak av hytteområder i fjellet) bestiller abonnenten selv. Den årlige tømmingen av tette tanker i fjellet foregår i september/oktober måned. Denne tømmingen administreres og faktureres av kommunen. Dersom det er behov for tømming utenom oppsatt rute i fjellet bestiller abonnenten dette direkte hos renovatør og fakturering skjer direkte fra renovatøren.

5 5 Som abonnent på tømming av slamavskillere og tette tanker Får du ditt private avløpsanlegg tømt og slammet behandlet på en miljømessig og forsvarlig måte. Får du tilsyn med ditt private avløpsanlegg. Skal du sørge for at adkomst og kumlokk er tilgjengelig når tømming skal utføres. Kommunen kan gi en eiendom fritak fra den kommunale tømmingen, for eksempel dersom en helårsbolig er ubebodd, dersom det er vanskelige adkomstforhold eller det foreligger dokumentasjon for utført tømming tidligere samme år. Søknadsskjema for dette finnes på eller Ringsaker kommune, tlf Ikke bruk doskåla som søppelbøtte! Det er viktig å huske på at toalettskålen ikke er en søppeldunk. Det som skaper de største problemene for kommunens renseanlegg, er våtservietter og Q-tips. Også septikslammet levert fra husstander med privat avløpsanlegg, kan skape problemer på renseanlegget. Våtservietter kan ligge i vann i flere måneder uten at de viser tegn til at de går i oppløsning. Dette skal du ikke kaste i toalettet: Fett, Q-tips, hår, flytende stearin, bind, bleier, bomull, kluter, våtservietter, olje/oljeprodukter, løsemidler, tynner, maling/beis, fargestoffer eller limforbindelser. Viktig å vite om kjelleroversvømmelser Oversvømmelse i kjelleren innebærer mye ubehag og ekstra arbeid. Den økonomiske erstatningen man eventuelt får fra forsikringsselskapet eller fra kommunen, kan aldri veie opp for de ulemper og skader man har hatt. Kommunen legger ned mye arbeid i kontinuerlig å forbedre avløpsnettet. Det er imidlertid ikke praktisk mulig å fjerne all risiko for oversvømmelser. Det er utarbeidet en brosjyre der det er vist en del årsaker til kjelleroversvømmelser og tiltak huseier kan iverksette for å øke beskyttelsen mot vannskader. Det gis også råd om hva den som rammes bør gjøre ved en oversvømmelse.

6 6 Brann- og feietjenester Ringsaker brannvesen har flere oppgaver enn tradisjonell brannslukking. Bistand ved ulykker, bekjemping av akutt forurensning, informasjon om brannvern, brannforebyggende tilsyn, feiing og tilsyn med piper og ildsteder (fyringsanlegg) er også svært viktige oppgaver. Feiing De fleste husstander får nå feid annethvert år. Fortsatt vil noen med stort feiebehov få feid hvert år, mens noen med svært lite behov får feid hvert fjerde år. Feieren fastsetter hyppigheten. Feieavgiften faktureres årlig med en andel av feiesatsen tilsvarende hyppigheten som er satt. Det vil dermed si at det blir fakturert for feiing hvert år selv om det ikke blir feid hvert år. For eksempel vil en som har feiehyppighet annethvert år få regning hvert år tilsvarende halv feieavgift. Dette blir igjen fordelt på 4 terminer hvert år. Fyringsanlegg/boligtilsyn I løpet av en fireårsperiode skal feieren sjekke at fyringsanlegget (både piper og ildsted) er i forskriftsmessig stand, i tillegg til å gi forebyggende informasjon om andre forhold som har betydning for brannsikkerheten i boligen (boligtilsyn). Avgiften for denne tjenesten faktureres med en andel av kostnaden hvert år. Tilsyn blir varslet med gul lapp normalt minst 3 dager før tilsyn. Hvis tidspunktet ikke passer, ta snarest mulig kontakt (på dagtid) med feieren for å avtale et annet tidspunkt. Telefonnummeret til feieren er trykket på lappen. Fritak Boligenheter som ikke har fyringsanlegg i bruk (ovn må fjernes eller pipetopp plomberes), eller står ubebodd i mer enn 9 måneder, kan søke fritak på eget skjema som heter «Søknad om fritak for eiendomsavgifter» dette fins på vår hjemmeside. Søknad må foreligge innen en måned før utsending av faktura (4 ganger per år) for å bli hensyntatt på første faktura. Hyttefeiing Hyttefeiing i fjellområdene tilbys i uke 24 ( juni) og uke 34 ( august). Bestilling foretas hos Ringsaker kommunale servicesenter, på lister utlagt på Kiwi på Sjusjøen eller Sjusjøen infosenter/sjusjøen Hytteutleie og de betjente bommene. Betalingssatser er samlet på egen side i brosjyren. Oljetanker Huseier må sørge for at nedgravde oljetanker større enn 3200 liter kontrolleres av godkjentkontrollfirma etter forskriftsbestemte intervaller (varierer mellom 2 og 30 år avhengig av tanktype). Huseier har også ansvar for at mindre tanker er i orden, slik at lekkasjer unngås. Brannvesenet er tilsynsmyndighet. Sentrale myndigheter har signalisert at det fra 2020 vil tre i kraft ett forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming. Som huseier Er du ansvarlig for at brannsikkerheten i boligen er forskriftsmessig. Plikter du å gjøre klart for feiing eller tilsyn slik det er angitt på varslingslappen. Det må betales avgift selv om feieren ikke får utført sitt arbeid fullt ut.

7 7 Renovasjon Husholdningsrenovasjonen i kommunen blir tatt hånd om av Hias, og er basert på kildesortering. Renovasjonen består av en hente- og bringeordning. Henteordningen Avfallet som blir hentet fra husstandene er våtorganisk, plastemballasje og restavfall. Avfallet hentes iht. tømmekalender som blir sendt ut til alle husstander. Dersom avfallet ikke blir hentet, ringer du Nortransport, Bringeordningen Sortert avfall kan bringes til småsamlere eller gjenvinningsstasjoner. Småsamlerne er ubemannede mottak for drikkekartong, papir, brukbare klær/sko og glass- og metallemballasje. På gjenvinningsstasjonene, som du finner i Moelv, Brumunddal, Hamar, Stange og på Heggvin, kan du levere sortert avfall gratis, men restavfall må du betale for. Du kan betale med kort. I ditt renovasjonsabonnement inngår Miljømessig og forsvarlig håndtering av avfallet ditt. Henting av våtorganisk avfall hver 2. uke, plastemballasje hver 4. uke og restavfall hver 4. uke iht. utsendt tømmekalender. Borettslag kan avvike. Gratis utstyr: - Utebeholdere til våtorganisk og restavfall, trådkurv og poser til oppsamling av våtorganisk avfall og plastsekker (1 rull/år) til oppsamling av plastemballasje. Ekstra poser til våtorganisk får du ved å melde fra til renovatøren ved å henge den utdelte gule lappen på beholderen, eller du kan hente poser/ sekker ved kommunens servicesenter, på gjenvinningsstasjonene eller hos administrasjonen til Hias i Vangsvegen 143, Hamar. Gratis levering av sortert avfall på småsamlere og gjenvinningsstasjoner. Ditt ansvar Sette fram beholder maks 30m fra kjørbar veg, kvelden før tømmedag. Renovatøren starter tidlig. Sortere avfallet etter gjeldende bestemmelser. Renhold av beholdere, samt å sørge for at avfallet ikke er fastfrosset. Sørge for god adkomst til beholdere i form av snømåking, strøing, kvisting osv. Tilbud Avtale om hjemmekompostering mot reduksjon i renovasjonsgebyret. Du kan kjøpe ekstra restavfallssekk på kommunens Servicesenter eller hos Hias i Vangsvegen 143. Sekken settes ut sammen med restavfallsbeholder på tømmedag. Du kan søke om fritak for renovasjonsgebyr på forhånd dersom du vet at boligen din blir stående ubebodd i mer enn 3 mnd. (jf. 15 i renovasjonsforskriften). (Gjelder ikke fritidsboliger). Søknaden sendes Hias IKS, Postboks 4065, 2306 Hamar. Du kan tegne abonnement slik at du får beholder for papir hjemme. Du kan få varsel om tømming med SMS på mobilen kvelden før tømmedag. Avtale om å dele beholder med nabo (sambruk). Serviceabonnement utover 30 m. Trenger du tømmekalender, søknadsskjemaer, bytte av beholdere eller informasjon om renovasjonsordningen ta kontakt med Hias på telefon Informasjon finner du også på Renovasjon av fritidsbebyggelse Renovasjonsordningen for fritidseiendommer i Ringsaker driftes av Hias.

8 Eiendomsskatt I Ringsaker kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen. Eiendomsskattesatsen og bunnfradraget vedtas hvert år av kommunestyret. For 2015 er skatte satsen 4,6 promille, og det gis et bunn fradrag på kr pr. godkjente boenhet som er lik eller større enn 45 m 2. Alle fritidsboliger gis bunnfradrag uavhengig av størrelse på fritidsboligen. Eiendomsskattetaksten skal i utgangspunktet være lik den verdien man kan få for eiendommen ved fritt salg. Her Hvert år får før 1. du mars mer kunngjør informasjon: kommunen ei liste over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesatsen, evt. bunnfradrag og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. I tillegg fremgår det av lista hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskattelovens 5 og 7. Lista legges ut i tre uker på kommunens nettsider og i papirformat på bibliotekene og på Servicekontoret. Klagefristen er seks uker etter utleggelsen av lista eller utsendelsen av første faktura på kommunale avgifter. Eiendomsskattetaksten kan påklages hvert år, men man kan ikke klage på samme forhold i den 10-årsperioden som taksten skal gjelde for. Eiendomsskattetaksten må ikke forveksles med ligningsverdien for eiendommen som fastsettes av skatteetaten. Hvis du vil vite mer om eiendomsskatt, se Ringsaker kommune Brugata 2, 2381 Brumunddal Telefon: Telefaks: Ved feil på vann- og avløpsnettet utenom ordinær arbeidstid, ring beredskapsvakt Hias IKS Vangsvegen 143, Postboks 4065, 2306 Hamar Telefon: Ved manglende avfallstømming, ring Nortransport

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2014

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2014 Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2014 2 Hva koster tjenestene? Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for de tjenester som er omtalt i denne brosjyren. Samlede gebyrinntekter skal ikke

Detaljer

Vann- og avløpstjenester

Vann- og avløpstjenester 1 Vann- og avløpstjenester priser, gode råd og regelverk 2015 Vann og avløp 2 Innhold Vann- og avløpsgebyrer...3 Tilknytningsgebyr...4 Årsgebyr...5 Slamtømming...7 Avtalevilkår...8 Arbeid på sanitæranlegg...9

Detaljer

Vann- og avløpstjenester. Priser, gode råd og regelverk 2012. Vann og avløp

Vann- og avløpstjenester. Priser, gode råd og regelverk 2012. Vann og avløp Vann- og avløpstjenester Priser, gode råd og regelverk 2012 Vann og avløp Vann og avløpstjenester 2 Virksomhet Vann og avløp (VA) i Drammen kommune har blant annet ansvaret for innkreving av gebyr for

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet: 20. sept. 2011 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Om retningslinjene...

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE 2013 Generell avgiftsøkning og endring på betalingssatser

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA.

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. 1 HAF og selskapets eierkommuner har som målsetting å redusere avfallsproblemene som oppstår, redusere

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av Notodden kommunestyre 16122004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 3 og forskrift om begrensning av

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging, kart og

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP

GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP Revidert utgave Vedtatt av Fredrikstad bystyre den 14.03.2013, sak 16/13 Forskriften trer i kraft fra 14.03.2013 Med hjemmel i: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 16.

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 5. september 2013 Innhold Side Forskrifter 2012 Des. 18. Forskrift om fettholdig avløpsvann, Trysil (Nr.

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Orkdal kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden 23.5.

Detaljer

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg ASKER KOMMUNE kommunalteknisk avdeling Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Utgave: 3.1 Dato: 2015-05-21 Veileder - Søknadsprosess

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. 19.11.08 VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ GRANHOLMEN, PUTTHOLMEN OG FLYNDRESKJÆR

BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ GRANHOLMEN, PUTTHOLMEN OG FLYNDRESKJÆR BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ GRANHOLMEN, PUTTHOLMEN OG FLYNDRESKJÆR http://sites.google.com/site/granholmenhytte/ GRANHOLMEN VANN- OG AVLØPSLAG SA Org.nr. 993 574 481 MVA

Detaljer

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Avtalevilkår for - tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Forelagt kommunestyret 14.12.05 Avtalevilkår for tilknytning

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer