UTSLIPP FRA OPPDRETTSANLEGG OG RELEVANTE RENSETILTAK Asbjørn Bergheim, IRIS, Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTSLIPP FRA OPPDRETTSANLEGG OG RELEVANTE RENSETILTAK Asbjørn Bergheim, IRIS, Stavanger"

Transkript

1 UTSLIPP FRA OPPDRETTSANLEGG OG RELEVANTE RENSETILTAK Asbjørn Bergheim, IRIS, Stavanger Avløpsbelastning av fôrrelaterte komponenter basert på målinger ved - norske anlegg for produksjon av smolt (laks), og - matfiskanlegg for regnbueørret i ferskvann (utlandet) Landbaserte anlegg vs. mæreanlegg Renseeffekt - mekaniske tiltak, mikrosiler - oppsamling og behandling av slam - utnyttelse av slam i jordbruk Gjennomstrømningsanlegg vs. resirkanlegg Resipienteffekter

2 Typisk norsk anlegg for produksjon av laksesmolt, Pan Fish, Hyllestad, Sogn. Utendørs tanker (Ø 8 m), sentralt utløp i bunn, utslipp til sjø uten avløpsrensing

3 Oversikt målte avløpskonsentrasjoner og belastninger fra norske utenlandske anlegg for laksefisk (uten rensing) * : ( - -) beregnet lavt utslipp basert på bruk av høyenergi-fôr og null fôrspill Parameter Avløpskons., mg/l Spes. avløps-belastn., kg/tonn prod. fisk % tapt Kilde Susp. stoff 1, (< 150)* BOF (< 200)* TN 0, (< 40)* TAN 0 1, (< 30)* TP 0,05 0, (< 6)* (< 20) - - > 60 < > 70 < 50 Cripps & Bergheim, 2000 Hennessy et al Cho & Cowey, 1991

4 HYDROTECH skivefilter med tre parallelle siler. Automatisk tilbakespyling av partikler (slamvann) etter behov (www.hydrotech.com)

5 Skråstilt beltefilter for partikkelfjerning i avløp fra settefiskanlegg, næringsmiddelindustri, o.l. Distributør: Sterner Aquatech as (J. Ronhovde, pers. comm.).

6 Trommelsil ved utløpet av ørretanlegg i Tyskland (type: FAIVRE). A. Brinker, pers.medd.

7 Prinsippet for partikkelfjerning i trommelsiler (tillatelse: Sterner Aquatech as)

8 Renseeffekt av suspendert stoff (SS), biokjemisk oksygenforbruk (BOF7) og fosfor (TP) gjennom mikrosiler med porestørrelse fra 200 til 30 micron (µm). Avløpsvann fra skotske klekkerier/settefiskanlegg (Kelly et al. 1997) Per cent µm 100 µm 60 µm 30 µm 0 SS BOD5 TP

9 Komplett rense- og slambehandlingssystem for avløp fra landbaserte oppdrettsanlegg (Sterner Aquatech as, Sverige) Trommelsiler Lagertank (slam) Pumpe Blandetank (kalk) Sedimenteringstank

10 Sterner s rense- og slambehandlingssystem i drift ved settefiskanlegg (Sterner Aquatech as)

11 Avvanning av slamvann fra mikrosil: sedimenteringseffekt vs. oppholdstid i fortykker, Bøvågen Fiskeoppdrett y = x R= Sed. effekt, % Teoretisk oppholdstid, min

12 Bruk av stabilisert slam fra settefiskanlegg som gjødsel. Testforsøk med økende mengder (fra venstre til høyre). Fludal, 1998

13 Kostnad avløpsrensing og slamhandtering J. Rønhovde, Sterner Aquatech AS (pers. medd.) Forutsetning: Vannmengde 10 m3/min, produksjon 30 tonn/år, trommelsil med 100 µm silduk Investering inkl. slambehandling: NOK Avskriving: 10 år NOK/år Utgifter: Kalk, Strøm, Vedlikehold NOK/år Arbeid: 0,5 t/dag 180 /år á kr NOK/år Totalkostnad NOK/år Ekstra produksjonskostnad: NOK/ kg 3,80 kr/kg

14 BIOFISH konseptet for resirkulering av vann. Dobbelt avløpssystem og bruk av virvelseparator for slamavvanning (Ulgenes & Eikebrokk, 1999)

15 Belastnings- og resipientstudier i ferskvann Effekter av oppdrett NINA (DVF) utførte målinger over utslippsmengder fra flere anlegg : - Settefiskanlegg Reinsvoll, Dal (Romerike), Hovet (Hallingdal) og flere utslipp til elv/bekk (2 7 tonn biomasse, utslipp pe, stor døgnvariasjon) - Matfiskanlegg ørret, Figgjo på Jæren utslipp tilsvarende pe mht organisk stoff & næringssalter (Norges største innlandsanlegg) - Mæranlegg Skogseidvatnet (Fusa), matfisk ørret, sterk sedimentasjon, oksygensvikt dypvann, økte N/P-kons., algevekst UIB, HI forskningsprogram Settefisk i vassdrag, Økologiske forutsetninger for oppdrett av laksesmolt i innsjøer, Biologisk optimalisering oppdrett laksefisk i ferskvann Rådgivende biologer Effektstudier i innsjøer på Vestlandet: Skogseidvatnet, Fusa; Storavatnet, Stord, m. fl.

16 Stoffbudsjett i mærer med laksefisk Høy-energifôr, FF = 1,15 kg/kg TILFØRT FÔR 1150 kg för 1800 kg O (BOF) 70 kg N 12 kg P OPPTATT FÔR 1150 kg fôr 1650 kg O (BOF) 64 kg N 11 kg P BUNDET I FISK 650 kg O (BOF) 29 kg N 4 kg P FÔRSPILL 100 kg fôr 150 kg O (BOF) 6 kg N 1 kg P UFORDØYD FÔR 330 kg O (BOF) 7 kg N 6 kg P EKSKRESJON 25 kg O (BOF) 25 kg N : 21 Kg TAN + 4 kg urea 1 kg P OPPLØSTE STOFFER BOF = 145 kg O N = 28 kg (21 kg TAN+7 kg DON) P = 2 kg PARTIKULERE STOFFER (BUNNAVSETNING) BOF = 360 Kg O N = 10 kg P = 6 kg

17 Resipienteffekter i ferskvann (eutrofiering) Biotilgjengeligheten til fosfor: - Fiskeoppdrett % - komm. avløp %, landbruk 30 % Nedbrytningshastighet organisk stoff: - Tilsvarende kommunalt avløp (BOF7/KOF 80 %) Generelt gjelder: - Innsjøeffekter avhenger av hydraulisk oppholdstid (Vollenweider-diagram), økosystemets balanse, indre gjødsling/total oksygensvikt dypvann (?)

18 Sævareidsvassdraget med Skogseidvatnet: resipient for utslipp fra fiskeoppdrett (Rådgivende Biologer, 777/2005) Oppdrett 2004 Biomasse produsert: 3,7 mill. settefisk av laks og regnbueørret, 309 tonn fisk Fôrforbruk 362,5 tonn, dvs. FF : 1,17 kg/kg Over 90 % av produksjonen finner sted i Skogseidvatnet (5 av 6 anlegg). Estimert totalbelastning: > 4000 kg TP (pe: som gjennomsnitt i løpet av året) Tilstand Skogseidvatnet > 75 % av O2-metning i dypvann (60 70 m) i slutten av stagnasjonsperioden, noe forøket algebiomasse, minimalt med blågrønnalger (SFT tilstandsklasse : III, mindre god) - Miljøforholdene totalt sett (vannkvalitet, klorofyll, siktedyp): Tilstandsklasse: II, men nær III (god, på grensa til mindre god)

19 Sammendrag - konklusjon Antallet norske oppdrettsanlegg med utslipp til ferskvann er enten Underlagt streng utslippskontroll og rensekrav, eller Nedlagt pga miljøkrav (stoffutslipp, smitterisiko, rømning av fisk) Anlegg som produserer fra noen få til flere 10-talls tonn fisk pr. år (eks. ørret, røye) vil ha utslipp tilsvarende urenset kommunalt avløp fra personer i løpet av året Avløpsrensing vil fjerne den partikulære del av utslippet (partikler > µm) og dermed > % av organisk stoff og fosfor. Dermed unngås også sedimentering i resipienten. Stabilisert slam er god gjødsel/jordforbedrer Total rensekostnad inkl. slambehandling er 2 5 kr pr. kg produsert fisk Ved resirkulering av vann kan vannforbruket reduseres til < 0,1 l/kg/min og renseffekten økes (eks. ved nitrifikasjon)

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2014 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2033

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2014 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2033 R Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2014 A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2033 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 1387

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 1387 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS avd. Salsbruket (reg. nr. NT/NR 0044) R A P P O R Med konsekvensutredning T Rådgivende Biologer AS 1387 Rådgivende Biologer AS

Detaljer

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører.

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 3 1 Innledning... 13 2 Avgrensninger og valg av arter i studien... 14 3 Oversikt over innlandsoppdrett i Norge... 15 4 Overordnet oversikt over bransjen internasjonalt,

Detaljer

Slam - felles utfordring alternative løsninger

Slam - felles utfordring alternative løsninger Slam - felles utfordring alternative løsninger Årssamling NordNorsk Oppdretterlag 10. Januar 2013 - TROMSØ Trond W. Rosten SINTEF Fiskeri og havbruk Trondheim 1 2 3 4 Global perspektiv Carbon footprint

Detaljer

A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1076

A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1076 R Oppfølgende undersøkelser av innsjøer med tidligere vannblomst og giftproduserende blågrønnalger i Hordaland 27 A P P O R T Rådgivende Biologer AS 176 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Oppfølgende

Detaljer

Overvåkning av vannkvalitet

Overvåkning av vannkvalitet ANØ-rapport nr. 29/7 Overvåkning av vannkvalitet Glomma m /tilløpselver Årsrapport 26 ANØ - rapport nr. 29/7 Prosjektnr: 361 Tilgjengelighet: Åpen Utgitt dato: Mai 27 Besøksadresse: Strandveien 1, Strømmen

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

Next generation water treatment

Next generation water treatment Next generation water treatment Rec irc ula t ing Aq uac ult ure Sys tems Avd. Bergen Stamsneset 100a 5252 Søreidgrend Hovedkontor Oslo, Anolitveien 16 Postboks 3534, 1402 Ski Avd. Leknes Lekneskroken

Detaljer

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann Utført av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg?

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? V annregion R ogaland V annområde Jæren Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? Informasjon til eiere av boliger og hytter med private avløpsrenseanlegg www.vannportalen.no/ rogaland Vannregion Rogaland

Detaljer

KUBE start. Biologisk vannrensing med bruk av «Moving bed» bioreaktor - MBBR

KUBE start. Biologisk vannrensing med bruk av «Moving bed» bioreaktor - MBBR KUBE start Biologisk vannrensing med bruk av CompHatch and KUBE «Moving bed» bioreaktor - MBBR Biologisk vannrensing Biofilteret i et resirkuleringsanlegg består av en tank hvor det er plassert et materiale

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Tilstand og status med hensyn på eutrofiering i vassdrag i Hordaland 1997 FORFATTERE: Annie Elisabeth Bjørklund & Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: Fylkesmannen

Detaljer

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget November 2008 Utarbeidet av: Erik Johannessen, Siv.ing, MSCE, COWI AS Lillian Ovell, Ing., MBA, COWI AS Arild Schanke Eikum, Ph.D,

Detaljer

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 21 Vestfjorden Avløpsselskap en renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Kystvannet fra Strømstad til Fredrikstad Samlerapport

Kystvannet fra Strømstad til Fredrikstad Samlerapport Kystvannet fra Strømstad til Fredrikstad Samlerapport RAPPORT NR. 10 / 8 5 FORORD. Ved et fagmøte på Tj arnø den 2. oktober d.å. i grensekomiteens regi ble lederen for miljøvernavdelingen i Østfold bedt

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

Overvåking av Indre Oslofjord i 2013

Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 RAPPORT L.NR. 6697-2014 Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 Foto: Jan Magnusson, NIVA. 1 Forord Rapporten gir en kort oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk

Detaljer

Klargester BioDisc BA-BG

Klargester BioDisc BA-BG Enkel løsning for et renere miljø Testet og dokumentert iht NS-EN 12566-3 Typegodkjent av Det Norske Veritas DATABLAD Klargester BioDisc BA-BG Minirenseanlegg for 5-70 pe Klargester BioDisc BA-BG Prefabrikkert

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland. Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn

Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland. Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn AkvaPark Rogaland Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn Outlet to sea Seawater supply Port Heat pump Freshwater

Detaljer

Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret

Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret Arne Kittelsen*, Trond Rosten**, Yngve Ulgenes***, John Rune Selvik** & Henriette Alne* * AKVAFORSK, ** NIVA,***SINTEF

Detaljer

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold En forstudie Biogass Østfold 2015, 25. feb. 2014 Per Even Vidnes Muligheter for økt produksjon av

Detaljer

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Benchmarkingresultater 2008 Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester DOKUMENTASJON AV EFFEKTIVITET Oppnå definerte mål til lavest mulig kostnad Denne rapporten omhandler

Detaljer

En beskrivelse av de 18 største vassdragene i Sund kommune

En beskrivelse av de 18 største vassdragene i Sund kommune En beskrivelse av de 18 største vassdragene i Sund kommune Annie Bjørklund Rapport nr. 130, september 1994. RAPPORTENS TITTEL: En beskrivelse av de 18 største vassdragene i Sund kommune. FORFATTERE: Cand.scient.

Detaljer

Årsmelding 2008 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2008 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 28 Vestfjorden Avløpsselskap en renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Slam - felles utfordring alternative løsninger

Slam - felles utfordring alternative løsninger Slam - felles utfordring alternative løsninger akvaarena årsmøte 18. Oktober 2012 - Stjørdal Trond W. Rosten SINTEF Fiskeri og havbruk Trondheim 1 2 3 Global perspektiv Carbon footprint Art Sild og makrell

Detaljer

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 2011 Årsrapport IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 innhold 03 IVARs organisasjon 04 Direktøren har ordet 06 Aktuelle saker i 2011 08 Ny råvannskilde og utvidet vannbehandling 11 Det nyttige avløpet

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 2008 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 10 LøsnIVAR 12. DRIFTSRAPPORT 2008 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 2008 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 10 LøsnIVAR 12. DRIFTSRAPPORT 2008 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19 Å R S R A P P O R T INNHOLD Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 28 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 1 LøsnIVAR 12 DRIFTSRAPPORT 28 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19 STYRETS BERETNING 2 REGNSKAP 28 Resultat 24 Balanse

Detaljer

Årsrapport PURA 2014 1

Årsrapport PURA 2014 1 Årsrapport PURA 2014 1 INNHOLD FORORD... 3 SAMMENDRAG... 7 1. TILSTANDSVURDERING FOR HVERT TILTAKSOMRÅDE... 14 1.1 Gjersjøvassdraget... 14 1.2 Årungenvassdraget... 53 1.3 Bunnefjorden... 74 2. RESULTATER

Detaljer