EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF. av 20.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "21.2.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF. av 20."

Transkript

1 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF 2004/EØS/9/01 av 20. november 2001 om særlige bestemmelser om kjøretøyer som benyttes til persontransport og som har flere enn åtte sitteplasser i tillegg til førersetet, og om endring av direktiv 70/156/EØF og 97/27/EF(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 95, Når alle medlemsstatene vedtar de harmoniserte kravene i stedet for nasjonale bestemmelser, blir gjennomføringen av det indre marked for disse kjøretøyene enklere. under henvisning til forslag fra Kommisjonen( 1 ), under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 2 ), etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251( 3 ), på grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 25. juni 2001, og 5) Alle medlemsstatene må derfor vedta de samme kravene enten i tillegg til, eller i stedet for de eksisterende reglene, særlig med tanke på å gjennomføre framgangsmåten for EF-typegodkjenning som ble innført ved rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere( 4 ), slik at den gjelder for alle typer kjøretøyer. ut fra følgende betraktninger: 1) Det indre marked utgjør et område uten indre grenser, der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og kapital er sikret. Det bør vedtas tiltak med sikte på å gjennomføre dette. 6) Dette direktiv er et av særdirektivene etter den framgangsmåte for EF-typegodkjenning som ble innført ved direktiv 70/156/EØF. 2) De tekniske kravene som kjøretøyer skal oppfylle i henhold til nasjonal lovgivning, omfatter blant annet særlige bestemmelser om kjøretøyer som benyttes til persontransport, og som har flere enn åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. 3) Disse kravene varierer fra én medlemsstat til en annen. 7) For å anerkjenne de framskritt som allerede er gjort for å bedre atkomsten for bevegelseshemmede personer til kjøretøyer i klasse I og II, bør det tillates at eksisterende kjøretøytyper har en større helling i deler av midtgangen enn nye kjøretøytyper. 4) Som følge av ulikheter i de tekniske beskrivelsene er disse kjøretøyene ikke blitt omsatt i fellesskapsmarkedet. (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 42 av , s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2002 av 8. november 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De europeiske fellesskaps tidende nr. 4 av , s. 1. ( 1 ) EFT C 17 av , s. 1. ( 2 ) EFT C 129 av , s. 5. ( 3 ) Europaparlamentsuttalelse av 18. november 1998 (EFT C 379 av , s. 80) bekreftet 27. oktober 1999 (EFT C 154 av , s. 47), Rådets felles holdning av 26. september 2000 (EFT C 370 av , s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 14. februar 2001 (EFT C 276 av , s. 124). Europaparlamentsbeslutning av 3. oktober 2001 og rådsbeslutning av 8. oktober ) Ettersom målet med dette direktiv, nemlig å unngå handelshindringer i Fellesskapet ved å bruke EF-typegodkjenning for slike kjøretøyer, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene som følge av det foreslåtte tiltakets omfang og virkninger på den aktuelle sektor, og derfor bedre kan gjennomføres på fellesskapsplan, kan Fellesskapet vedta tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet i samme artikkel går ikke dette direktiv lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. ( 4 ) EFT L 42 av , s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 98/91/EF (EFT L 11 av , s. 25).

2 Nr. 9/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende ) For å kunne skille mellom eksisterende og nye kjøretøytyper er det nødvendig å vise til rådsdirektiv 76/756/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om montering av lysog lyssignalinnretninger på motorvogner og deres tilhengere( 1 ). VEDTATT DETTE DIREKTIV: Artikkel 1 I dette direktiv menes med: 10) Det bør tas hensyn til de tekniske kravene som De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE) har vedtatt i reglement nr. 36 «Ensartede krav om godkjenning av store personkjøretøyer med hensyn til den allmenne konstruksjon», reglement nr. 52 «Ensartede krav om konstruksjon av mindre kjøretøyer til offentlig transport», reglement nr. 66 «Ensartede krav om godkjenning av store personkjøretøyer med hensyn til påbyggets stivhet» og reglement nr. 107 «Ensartede krav om godkjenning av store toetasjes kjøretøyer beregnet på persontransport med hensyn til den allmenne konstruksjon», som er vedlegg til avtalen av 20. mars 1958 om innføring av ensartede vilkår for typegodkjenning og gjensidig anerkjennelse av typegodkjenning av utstyr og deler til motorvogner. «kjøretøy»: ethvert kjøretøy i gruppe M 2 eller M 3 som definert i del A i vedlegg II til direktiv 70/156/EØF, «karosseri»: en teknisk enhet som definert i artikkel 2 i direktiv 70/156/EØF, «kjøretøyklasse»: et kjøretøy som er i samsvar med klassebeskrivelsen i vedlegg I til dette direktiv. Artikkel 2 11) Selv om hovedformålet med dette direktiv er å garantere passasjerenes sikkerhet, er det også nødvendig å utarbeide tekniske forskrifter for å gjøre kjøretøyene som omfattes av direktivet, mer tilgjengelige for bevegelseshemmede personer, i samsvar med Fellesskapets sosial- og transportpolitikk. Alt må settes inn på å bedre atkomsten til slike kjøretøyer. Med henblikk på dette kan atkomsten for bevegelseshemmede personer bedres enten ved hjelp av tekniske løsninger som utføres på kjøretøyet i henhold til dette direktiv, eller ved å kombinere løsningene med egnet lokal infrastruktur for å garantere atkomsten for rullestolbrukere. 1. Fra 13. august 2003 kan medlemsstatene ikke nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning: for et kjøretøy, for et karosseri, for et kjøretøy der karosseriet allerede er typegodkjent som teknisk enhet, 12) Som følge av ovennevnte er det nødvendig å endre direktiv 70/156/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 97/27/EF av 22. juli 1997 om masse og dimensjoner for visse grupper motorvogner og deres tilhengere( 2 ). eller nekte eller forby salg, registrering eller ibruktaking av et kjøretøy eller et karosseri som teknisk enhet, med begrunnelse i bestemmelsene om kjøretøyer som benyttes til persontransport og som har flere enn åtte sitteplasser i tillegg til førersetet, dersom kravene i dette direktiv og vedleggene til dette direktiv er oppfylt. 13) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen( 3 ) 2. Nr. 1 får også anvendelse på lavgulvkjøretøyer i klasse I eller II som er typegodkjent før 13. august 2002 i samsvar med direktiv 76/756/EØF, og som har en midtgang som heller 12,5 % som fastsatt i nr i vedlegg I. 3. Fra 13. februar 2004, med forbehold for bestemmelsene i nr. 4 nedenfor, ( 1 ) EFT L 262 av , s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 97/28/EF (EFT L 171 av , s. 1). ( 2 ) EFT L 233 av , s. 1. ( 3 ) EFT L 184 av , s. 23. skal medlemsstatene ikke lenger gi EF-typegodkjenning for en kjøretøytype eller en karosseritype som teknisk enhet,

3 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/3 kan medlemsstatene nekte registrering, salg eller ibruktaking av nye kjøretøyer og nye karosserier som tekniske enheter, med begrunnelse i bestemmelsene om kjøretøyer som benyttes til persontransport og som har flere enn åtte sitteplasser i tillegg til førersetet, dersom kravene i dette direktiv og vedleggene til dette direktiv ikke er oppfylt. 4. Fra 13. februar 2005 kan medlemsstatene nekte registrering, salg eller ibruktaking av nye kjøretøyer og nye karosserier som tekniske enheter som er typegodkjent i samsvar med bestemmelsene i nr. 2. Artikkel 3 1. Kjøretøyer i klasse I skal være tilgjengelige for bevegelseshemmede personer, herunder rullestolbrukere, i samsvar med de tekniske bestemmelsene fastsatt i vedlegg VII. 2. Medlemsstatene skal stå fritt til å velge den mest hensiktsmessige løsningen for å oppnå bedre atkomstforhold til andre kjøretøyer enn kjøretøyer i klasse I. Dersom andre kjøretøyer enn kjøretøyer i klasse I blir utstyrt med innretninger for bevegelseshemmede personer og/eller rullestolbrukere, skal de imidlertid oppfylle de relevante kravene i vedlegg VII. Artikkel 4 I direktiv 70/156/EF gjøres følgende endringer: 1. I vedlegg I: a) skal følgende numre tilføyes under nr. 0.2: « Understell: Karosseri/ferdigoppbygd kjøretøy: », b) skal følgende numre tilføyes under nr. 0.3: « Understell: Karosseri/ferdigoppbygd kjøretøy: , c) skal følgende numre tilføyes under nr : « Understell: Karosseri/ferdigoppbygd kjøretøy: , d) skal følgende numre tilføyes under nr : « Plassering av kjøretøyets tyngdepunkt ved største teknisk tillatte totalmasse, i langsgående, tverrgående og vertikal retning », e) skal nytt nr lyde: « For karosseri som er typegodkjent uten understell Lengde (j): Bredde (k): Nominell høyde (i driftsferdig stand)( l ) på den eller de typer understell som det er beregnet for (for fjæringer som kan høydejusteres, angis normal innstilling under kjøring): », f) skal nr. 13 lyde: «13. SÆRLIGE BESTEMMELSER OM KJØRETØYER SOM BENYTTES TIL PERSONTRANSPORT OG SOM HAR FLERE ENN ÅTTE SITTEPLASSER I TILLEGG TIL FØRERSETET Kjøretøyklasse (klasse I, klasse II, klasse III, klasse A, klasse B): EF-typegodkjenningsnummer for karosseri godkjent som teknisk enhet:

4 Nr. 9/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Understellstyper som EF-typegodkjent karosseri kan monteres på (produsent(er) og typer av delvis oppbygde kjøretøyer): Passasjerareal (m 2 ) I alt (S 0 ): Øvre etasje (S 0a )( 1 ): Nedre etasje (S 0b )( 1 ): For ståplasspassasjerer (S 1 ): Antall passasjerer (sittende og stående) I alt (N): Øvre etasje (N a )( 1 ): Nedre etasje (N b )( 1 ): Antall sitteplasspassasjerer I alt (A): Øvre etasje (A a )( 1 ): Nedre etasje (A b )( 1 ): Antall på- og avstigningsdører: Antall nødutganger (dører, vinduer, rømningsluker, innvendige trapper og halvtrapper) I alt: Øvre etasje( 1 ): Nedre etasje( 1 ): Bagasjerommets volum (m 3 ): Takareal for transport av bagasje (m 2 ): Tekniske innretninger som letter atkomsten til kjøretøyene (f. eks. rampe, løfteplattform, knelesystem), dersom slike er montert: Påbyggets stivhet Eventuelt EF-typegodkjenningsnummer: For påbygg som ennå ikke er typegodkjent Detaljert beskrivelse av kjøretøytypens påbygg med dimensjoner, oppbygning og anvendte materialer samt festemåte til en eventuell understellsramme: Tegninger av kjøretøyet og de delene av kjøretøyets innvendige innredning som har innvirkning på påbyggets stivhet eller på overlevingsrommet: Plassering av kjøretøyets tyngdepunkt når kjøretøyet er i driftsferdig stand, i langsgående, tverrgående og vertikal retning: Største avstand mellom midtlinjene i de ytre passasjersetene: Numre i dette direktiv som skal gjennomføres og vises for denne tekniske enheten: »,

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/5 2. I del I i vedlegg III skal nytt nr. 13 lyde: «13. SÆRLIGE BESTEMMELSER OM KJØRETØYER SOM BENYTTES TIL PERSONTRANSPORT OG SOM HAR FLERE ENN ÅTTE SITTEPLASSER I TILLEGG TIL FØRERSETET Kjøretøyklasse (klasse I, klasse II, klasse III, klasse A, klasse B): Understellstyper som EF-typegodkjent karosseri kan monteres på (produsent(er) og kjøretøytype(r)): Antall passasjerer (sittende og stående) I alt (N): Øvre etasje (N a )( 1 ): Nedre etasje (N b )( 1 ): Antall sitteplasspassasjerer I alt (A): Øvre etasje (A a )( 1 ): Nedre etasje (A b )( 1 ): », 3. I vedlegg IV: a) del I skal nr. 52 lyde: Emne Gjelder «52 Busser og turvogner Henvisning til Direktiv nummer De Europeiske Fellesskaps Tidende / /EF L. M 1 M 2 X M 3 X N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4» b) del II skal nytt nr. 52 lyde: Emne «52 Påbyggets stivhet (busser) Basisreglement Endringer Rettelse Tillegg nr til 00» Artikkel 5 I vedlegg I til direktiv 97/27/EF gjøres følgende endringer: 1. Nr utgår. 2. Nye numre skal lyde: « «buss eller turvogn»: ethvert kjøretøy som er i samsvar med definisjonen i nr. 2 i vedlegg I til direktiv.../.../ef «bussklasse eller turvognklasse»: ethvert kjøretøy av en klasse som er i samsvar med definisjonen i nr og i vedlegg I til direktiv.../.../ef.

6 Nr. 9/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende «leddbuss eller leddturvogn»: ethvert kjøretøy som er i samsvar med definisjonen i nr i vedlegg I til direktiv.../.../ef «toetasjes buss eller turvogn»: ethvert kjøretøy som er i samsvar med definisjonen i nr i vedlegg I til direktiv.../.../ef. Artikkel 6 Tiltakene som er nødvendige for å gjennomføre tilpasningen til den tekniske utvikling i dette direktiv, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr. 2. Artikkel 7 1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling nedsatt ved artikkel 13 i direktiv 70/156/EØF, heretter kalt «komiteen». 2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF skal være tre måneder. 3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden. Artikkel 8 1. Medlemsstatene skal innen 13. august 2003 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området dette direktiv omhandler. Artikkel 9 Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende. Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. Artikkel 10 Utferdiget i Brussel, 20. november For Europaparlamentet For Rådet N. FONTAINE A. NEYTS-UYTTEBROECK President Formann

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/7 LISTE OVER VEDLEGG Vedlegg I: Virkeområde, definisjoner, søknad om EF-typegodkjenning av et kjøretøy eller av et karosseri som teknisk enhet, endringer av kjøretøytype, karosseritype, produksjonssamsvar og krav Tillegg: Kontroll av statisk krengingsgrense ved hjelp av beregninger Vedlegg II: EF-typegodkjenningsdokumentasjon Tillegg 1: Opplysningsdokumenter Undertillegg 1: Opplysningsdokument for en kjøretøytype Undertillegg 2: Opplysningsdokument for en karosseritype Undertillegg 3: Opplysningsdokument for en kjøretøytype utstyrt med et karosseri som allerede er typegodkjent som teknisk enhet Tillegg 2: EF-typegodkjenningsdokument Undertillegg 1: EF-typegodkjenningsdokument for en kjøretøytype Undertillegg 2: EF-typegodkjenningsdokument for en karosseritype Undertillegg 3: EF-typegodkjenningsdokument for en kjøretøytype utstyrt med et karosseri som allerede er typegodkjent som teknisk enhet Vedlegg III: Vedlegg IV: Forklarende diagrammer Påbyggets stivhet Tillegg 1: Velteprøving av et ferdigoppbygd kjøretøy Tillegg 2: Velteprøving av en karosseridel Tillegg 3: Pendelprøving av en karosseridel Undertillegg 1: Beregning av samlet energi Undertillegg 2: Krav til fordeling av de viktigste energiabsorberende delene av påbygget Tillegg 4: Kontroll av påbyggets stivhet ved beregning Vedlegg V: Vedlegg VI: Vedlegg VII: Vedlegg VIII: Retningslinjer for måling av lukkekraften for mekanisk drevne dører Særlige krav til kjøretøyer med en kapasitet på høyst 22 passasjerer Krav til tekniske innretninger som gir bevegelseshemmede passasjerer bedre atkomst Særlige krav til toetasjes kjøretøyer Tillegg: Midtganger Vedlegg IX: EF-typegodkjenning av en teknisk enhet og EF-typegodkjenning av et kjøretøy utstyrt med et karosseri som allerede er typegodkjent som teknisk enhet

8 Nr. 9/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG I VIRKEOMRÅDE, DEFINISJONER, SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING AV ET KJØRETØY ELLER AV ET KAROSSERI SOM TEKNISK ENHET, ENDRINGER AV KJØRETØYTYPE, KAROSSERITYPE, PRODUKSJONSSAMSVAR OG KRAV 1. VIRKEOMRÅDE 1.1. Dette direktiv får anvendelse på alle enetasjes eller toetasjes kjøretøyer, stive eller leddede, i gruppe M 2 eller M 3, som definert i vedlegg II del A til rådsdirektiv 70/156/EØF Dette direktiv får imidlertid ikke anvendelse på følgende kjøretøyer: kjøretøyer som benyttes til sikker persontransport, for eksempel fangetransport, kjøretøyer som er konstruert spesielt med tanke på transport av skadde eller syke personer (ambulanser), terrenggående kjøretøyer, kjøretøyer som er konstruert spesielt med tanke på transport av skolebarn, inntil dette direktiv er endret i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr Kravene i dette direktiv får anvendelse på følgende kjøretøyer bare dersom bruk og funksjon er forenlig med det kjøretøyene er beregnet på: kjøretøyer beregnet til bruk for politi, sikkerhetsstyrker og væpnede styrker, kjøretøyer med seter som skal brukes bare når kjøretøyet står stille, men som ikke er beregnet på transport av flere enn åtte personer (unntatt føreren) når kjøretøyet er i gang. Eksempler på dette er bibliotekbusser, mobile kirker og mobile sykehusenheter. I slike kjøretøyer skal de setene som skal brukes når kjøretøyet er i gang, være tydelig merket for brukerne. 2. DEFINISJONER I dette direktiv menes med: 2.1 «kjøretøy», ethvert kjøretøy i gruppe M 2 eller M 3 som er i samsvar med definisjonen i del A i vedlegg II til direktiv 70/156/EØF For kjøretøyer med en kapasitet på over 22 passasjerer i tillegg til føreren, finnes det tre kjøretøyklasser: «klasse I»: ethvert kjøretøy som har plass avsatt til ståplasspassasjerer, og som tillater hyppige passasjerforflytninger, «klasse II»: ethvert kjøretøy som hovedsakelig er bygd for transport av sitteplasspassasjerer, og som er konstruert for transport av ståplasspassasjerer i midtgangen og/eller i et område som ikke opptar større plass enn to dobbeltseter, «klasse III»: ethvert kjøretøy som er bygd utelukkende for transport av sitteplasspassasjerer, et kjøretøy kan anses for å tilhøre mer enn én klasse. I slike tilfeller kan kjøretøyet typegodkjennes i alle klasser det tilhører, for kjøretøyer med en kapasitet på høyst 22 passasjerer i tillegg til føreren, finnes det to kjøretøyklasser: «klasse A»: ethvert kjøretøy som er konstruert for transport av ståplasspassasjerer. Kjøretøyer i denne klassen har seter og skal ha plass til ståplasspassasjerer, «klasse B»: ethvert kjøretøy som ikke er konstruert for transport av ståplasspassasjerer. Kjøretøyer i denne klassen har ikke plass til ståplasspassasjerer,

9 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/ «leddkjøretøy», ethvert kjøretøy som består av minst to stive deler som er forbundet med hverandre med en leddseksjon, og der det er forbindelse mellom passasjerrommene i hver del slik at passasjerene kan bevege seg fritt fra den ene delen til den andre; de stive delene skal være permanent sammenkoplet og normalt kunne skilles fra hverandre bare på et verksted, «toetasjes leddkjøretøy», ethvert kjøretøy som består av minst to stive deler som er forbundet med hverandre med en leddseksjon, og der det er forbindelse mellom passasjerrommene i hver del på minst ett plan, slik at passasjerene kan bevege seg fritt fra den ene delen til den andre; de stive delene skal være permanent sammenkoplet og normalt kunne skilles fra hverandre bare på et verksted, «lavgulvbuss», ethvert kjøretøy i klasse I, II eller A der minst 35 % av plassen som er satt av til ståplasspassasjerer (eller den fremre delen når det gjelder leddkjøretøyer, eller nedre etasje når det gjelder toetasjes kjøretøyer), utgjør et område uten trappetrinn og med atkomst til minst én på- og avstigningsdør, «karosseri», en teknisk enhet som definert i artikkel 2 i direktiv 70/156/EØF som omfatter alt innvendig og utvendig spesialutstyr på kjøretøyet, «toetasjes kjøretøy», ethvert kjøretøy der passasjerrommene er innrettet i det minste delvis på to plan over hverandre, og der det ikke er avsatt plass for ståplasspassasjerer i øvre etasje Definisjon av type(r): «kjøretøytype», kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre med hensyn til følgende vesentlige punkter: karosseriprodusent, understellprodusent, kjøretøyets konstruksjon (> 22 passasjerer) eller ( 22 passasjerer), karosseriets konstruksjon (enetasjes eller toetasjes, stivt eller leddet, med lavgulvsystem), karosseritype dersom karosseriet er typegodkjent som teknisk enhet, «karosseritype», i forbindelse med typegodkjenning som teknisk enhet, karosserier som ikke skiller seg vesentlig fra hverandre med hensyn til følgende vesentlige punkter: karosseriprodusent, kjøretøyets konstruksjon (> 22 passasjerer) eller ( 22 passasjerer), karosseriets konstruksjon (enetasjes eller toetasjes, stivt eller leddet, med lavgulvsystem), massen til et fullt utstyrt karosseri innenfor et avvik på 10 %, kjøretøytyper som karosseriet kan monteres på, 2.3. «typegodkjenning av et kjøretøy eller en teknisk enhet», typegodkjenning av en kjøretøytype eller en karosseritype som definert i nr. 2.2 i dette vedlegg med hensyn til de konstruksjonsmessige egenskapene nevnt i dette direktiv, 2.4. «påbygg», den delen av karosseriet som bidrar til kjøretøyets stivhet dersom det skulle velte, 2.5. «på- og avstigningsdør», en dør som skal benyttes av passasjerene under normale forhold og med føreren sittende, 2.6. «dobbeltdør», en dør med to døråpninger eller tilsvarende passasje, 2.7. «skyvedør», en dør som kan åpnes eller lukkes ved å skyve den langs én eller flere rettlinjede eller tilnærmet rettlinjede skinner,

10 Nr. 9/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende «nødutgangsdør», en dør som passasjerene unntaksvis kan bruke som utgang, og særlig i nødssituasjoner, 2.9. «nødutgangsvindu», et vindu som ikke nødvendigvis er av glass, som passasjerene kan bruke som utgang bare i nødssituasjoner, «dobbelt eller flerdobbelt vindu», et nødutgangsvindu som når det blir delt i to eller flere deler ved hjelp av én eller flere tenkte vertikale linjer (eller ett eller flere tenkte vertikalplan, utgjør to eller flere deler, der hver del oppfyller de kravene med hensyn til dimensjoner og atkomst som gjelder for et vanlig nødutgangsvindu, «rømningsluke», en åpning i taket eller gulvet som passasjerene kan bruke som nødutgang bare i nødssituasjoner, «nødutgang», en nødutgangsdør, et nødutgangsvindu eller en rømningsluke, «utgang», en på- og avstigningsdør, innvendig trapp, halvtrapp eller nødutgang, «gulv eller etasje», den delen av karosseriets overflate som danner bæreflate for ståplasspassasjerer samt for sitteplasspassasjerenes, førerens og eventuell betjenings føtter, og som setefestene kan monteres på, «midtgang», det området som gir passasjerene mulighet til å bevege seg fra et sete eller en seterad til et annet sete eller en annen seterad, eller som gir dem atkomst til eller fra en på- og avstigningsdør eller innvendig trapp, og områder for ståplasspassasjerer, med unntak av: et område på 300 mm foran hvert sete, unntatt der et sidevendt sete er plassert over en hjulbue; i slike tilfeller kan dette området reduseres til 225 mm, området over alle trinn eller trapper, eller alle områder som gir atkomst til bare ett sete eller én seterad, eller et par tverrstilte seter eller seterader som er vendt mot hverandre, «atkomstområde», det området som strekker seg innover i kjøretøyet fra på- og avstigningsdøren til den ytterste kanten på det øverste trinnet (begynnelsen på midtgangen), den innvendige trappen eller halvtrappen. Dersom det ikke finnes noe trinn ved døren, anses atkomstområdet å være det området som måles i samsvar med nr , fram til en avstand på 300 mm fra utgangspunktet for det todelte panelets innvendige side, «førerrom», det området som er beregnet utelukkende på føreren, unntatt i nødssituasjoner, og som består av førersete, ratt, betjeningsinnretninger, instrumenter og annet utstyr som er nødvendig for å manøvrere kjøretøyet, «kjøretøyets masse i driftsferdig stand», massen som er definert i nr. 2.5 i vedlegg I til direktiv 97/27/EF, «største teknisk tillatte totalmasse (M)», massen som er definert i nr. 2.6 i vedlegg I til direktiv 97/27/EF, «passasjer», alle andre personer enn føreren og medlemmer av personalet, «bevegelseshemmet passasjer», alle personer som har problemer med å bruke offentlig transport, for eksempel funksjonshemmede personer (herunder personer med sensoriske og mentale svekkelser og rullestolbrukere), personer med funksjonshemning i visse kroppsdeler, kortvokste personer, personer med tung bagasje, eldre mennesker, gravide kvinner, personer med handletraller og personer med barn (herunder barn i barnevogn), «rullestolbruker», en person som på grunn av sykdom eller en funksjonshemning bruker rullestol for å ta seg fram, «medlem av personalet», en person som skal avløse føreren eller fungere som medhjelper,

11 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/ «passasjerrom», et område som er beregnet på passasjerene, med unntak av områder med faste innredninger som bardisker, kjøkken, toaletter eller bagasjerom og lasterom, «mekanisk drevet på- og avstigningsdør», en på- og avstigningsdør som utelukkende drives med annen energi enn muskelkraft, og der åpning og lukking, dersom det ikke foregår automatisk, fjernstyres av føreren eller et medlem av personalet, «automatisk på- og avstigningsdør», en mekanisk drevet på- og avstigningsdør som bare kan åpnes (uten å bruke nødbetjeningsinnretningene) ved at en passasjer trykker på en betjeningsinnretning som føreren tidligere har aktivert, og som lukker seg automatisk, «startsperre», en automatisk innretning som hindrer at kjøretøyet settes i bevegelse, «førerbetjent på- og avstigningsdør», en på- og avstigningsdør som vanligvis åpnes og lukkes av føreren, «reservert sete», et sete med ekstra plass for en bevegelseshemmet passasjer, og som er merket deretter, «ombordstigningsinnretning», en innretning som gjør atkomsten til kjøretøyet enklere for rullestoler, for eksempel løfteplattformer, ramper osv., «knelesystem», et system som senker og hever hele eller deler av karosseriet til kjøretøyet i forhold til normal kjørestilling, «løfteplattform», en innretning eller et system med en plattform som kan heves eller senkes for å gi passasjerene atkomst til bakken eller fortauskanten fra gulvet i passasjerrommet, «rampe», en innretning som reduserer avstanden mellom gulvet i passasjerrommet og bakken eller fortauskanten, «flyttbar rampe», en rampe som kan demonteres fra kjøretøyets konstruksjon og som kan settes på plass av føreren eller et medlem av personalet, «avtakbart sete», et sete som enkelt kan demonteres fra kjøretøyet, «foran» og «bak», foran og bak i kjøretøyet i forhold til vanlig kjøreretning, og termene «foroverrettet» og «fremst», «bakoverrettet» og «bakerst» osv. skal forstås i henhold til dette, «innvendig trapp», en trapp som gjør det mulig å bevege seg mellom øvre og nedre etasje, «separat rom», et område i kjøretøyet som kan brukes av passasjerer eller personale når kjøretøyet er i bruk, som er atskilt fra eventuelle andre områder for passasjerer eller personale, unntatt der en skillevegg gjør det mulig å se inn i neste passasjerrom, og som er forbundet med en gang uten dører, «halvtrapp», en trapp fra øvre etasje som ender i en nødutgangsdør. 3. SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING AV ET KJØRETØY ELLER AV ET KAROSSERI SOM TEKNISK ENHET 3.1. Søknad om EF-typegodkjenning av et kjøretøy, av en teknisk enhet eller av et kjøretøy utstyrt med et karosseri som allerede er typegodkjent som teknisk enhet i samsvar med artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF, med hensyn til de særlige bestemmelsene som gjelder for kjøretøyer som benyttes til persontransport og som har flere enn åtte sitteplasser i tillegg til førersetet, skal innsendes av vedkommende produsent.

Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister... 52

Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister... 52 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 23 15. årgang 24.4.2008 2008/EØS/23/01 2008/EØS/23/02 2008/EØS/23/03 2008/EØS/23/04

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006 VEDLEGG 1. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF)

Detaljer

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - NOR/300L0014.00T OJ L 162/00, p. 1-78 Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Nedenfor følger EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56bb (forordning (EF) nr. 725/2004 om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg), slik Kystverket forstår denne

Detaljer

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related

Detaljer

NOR/397L0068.00T OJ L 59/98, p. 1-86

NOR/397L0068.00T OJ L 59/98, p. 1-86 NOR/397L0068.00T OJ L 59/98, p. 1-86 Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1997 on the approximation of the laws of the Member States relating to measures against

Detaljer

om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel

om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel RÅDSDIREKTIV 92/42/EØF av 21. mai 1992 om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - under henvisning til traktaten

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522 Forskrift om Maskiner Forskrift fastsatt 20. mai 2009, nr. 544. Sist endret ved forskrift av 30. desember 2013 nr. 1720. Utgitt september 1994 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004 28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 31/101 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF 2007/EØS/31/32 av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring

Detaljer

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene NOR/305R0183.00T OJ L 35/05, p. 1-22 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Nedenfor gjengis forordning (EF) nr. 648/2004, slik Miljøverndepartementet tolker denne. Forordning (EF) nr. 648/2004 er konsolidert for endringer gjennomført ved

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/73/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 73 20. årgang 19.12.2013 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5.

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ),

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ), Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del A nr. 1 (rådsforordning (EF) nr. 139/2004), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

...jf. nr. 2 (direktiv 73/440/EØF endret ved direktiv 82/242/EØF og direktiv 86/94 EØF), nr. 3 (direktiv 73/405/EØF endret ved direktiv 82/243/EØF)

...jf. nr. 2 (direktiv 73/440/EØF endret ved direktiv 82/242/EØF og direktiv 86/94 EØF), nr. 3 (direktiv 73/405/EØF endret ved direktiv 82/243/EØF) Forskrift om endring av forskrift av 1. juni 2004 nr 922 om begrensning i bruk av helseog miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Fastsatt av Miljøverndepartementet xx.xx.2005

Detaljer

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation)

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) NOR/304R0881.00T OJ L 220/04, p. 3-15 Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) EUROPAPARLAMENTS-

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og 391L0263.NOR Council Directive of 29 April 1991 on the approximation of the laws of the Member States concerning telecommunications terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity

Detaljer

32006R0562 306R0562. Innholdsfortegnelse

32006R0562 306R0562. Innholdsfortegnelse 32006R0562 306R0562 Innholdsfortegnelse 32006R0562 306R0562...1 Innholdsfortegnelse...1 EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR...2 VEDTATT DENNE FORORDNING:...6 Avdeling I...6 Alminnelige

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2014/EØS/10/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 10 21. årgang 20.2.2014 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006

Detaljer

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 574/2007/EF. av 23. mai 2007

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 574/2007/EF. av 23. mai 2007 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 574/2007/EF av 23. mai 2007 om opprettelse av fondet for de ytre grenser for perioden 2007 til 2013 innenfor rammen av det alminnelige programmet «Solidaritet og forvaltning

Detaljer

Håndbok 228. Veiledning. Kjøre- og hviletider. Regelverk, fortolkninger, praksis mv. 07.01

Håndbok 228. Veiledning. Kjøre- og hviletider. Regelverk, fortolkninger, praksis mv. 07.01 Håndbok 228 Veiledning Kjøre- og hviletider Regelverk, fortolkninger, praksis mv. 07.01 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. ORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGAER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISS 1022-9310 r. 27 12. årgang 2.6.2005 2005/EØS/27/01 2005/EØS/27/02 2005/EØS/27/03 2005/EØS/27/04

Detaljer

Plan- og bygningsloven TEK 2010

Plan- og bygningsloven TEK 2010 Plan- og bygningsloven TEK 2010 Endringer i TEK 2010 Den nye TEK har mange endringer og en annen oppbygning enn dagens forskrift. De viktigste nyhetene er gjennomgående krav om at de fleste byggverk skal

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger Vår dato Vår referanse og arkivkode 01.09.2013 201319162 3 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Til høringsinstansene iht. liste Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem

Detaljer

7)Dessuten får det ikke anvendelse på de yrker som er behandlet i særskilte direktiver som hovedsakelig tar sikte på å innføre godkjenning av

7)Dessuten får det ikke anvendelse på de yrker som er behandlet i særskilte direktiver som hovedsakelig tar sikte på å innføre godkjenning av 392L0051.NOR Council Directive 92/51/EEC of 18 June 1992 on a second general system for the recognition of professional education and training to supplement Directive 89/48/EEC RÅDSDIREKTIV 92/51/EØF av

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0965.ame OJ L 296/12, p. 1-148 COMMISSION REGULATION (EU) No 965/2012 of 5 October 2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation

Detaljer

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004 Vedlegg EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt

Detaljer

FOR 1990-01-25 nr 92: Forskrift om bruk av kjøretøy

FOR 1990-01-25 nr 92: Forskrift om bruk av kjøretøy FOR 1990-01-25 nr 92: Forskrift om bruk av kjøretøy DATO: FOR-1990-01-25-92 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) AVD/DIR: Vei- og trafikksikkerhetsavd., Vegdirektoratet PUBLISERT: I 1990 141 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer