EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF. av 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "21.2.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF. av 20."

Transkript

1 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF 2004/EØS/9/01 av 20. november 2001 om særlige bestemmelser om kjøretøyer som benyttes til persontransport og som har flere enn åtte sitteplasser i tillegg til førersetet, og om endring av direktiv 70/156/EØF og 97/27/EF(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 95, Når alle medlemsstatene vedtar de harmoniserte kravene i stedet for nasjonale bestemmelser, blir gjennomføringen av det indre marked for disse kjøretøyene enklere. under henvisning til forslag fra Kommisjonen( 1 ), under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 2 ), etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251( 3 ), på grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 25. juni 2001, og 5) Alle medlemsstatene må derfor vedta de samme kravene enten i tillegg til, eller i stedet for de eksisterende reglene, særlig med tanke på å gjennomføre framgangsmåten for EF-typegodkjenning som ble innført ved rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere( 4 ), slik at den gjelder for alle typer kjøretøyer. ut fra følgende betraktninger: 1) Det indre marked utgjør et område uten indre grenser, der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og kapital er sikret. Det bør vedtas tiltak med sikte på å gjennomføre dette. 6) Dette direktiv er et av særdirektivene etter den framgangsmåte for EF-typegodkjenning som ble innført ved direktiv 70/156/EØF. 2) De tekniske kravene som kjøretøyer skal oppfylle i henhold til nasjonal lovgivning, omfatter blant annet særlige bestemmelser om kjøretøyer som benyttes til persontransport, og som har flere enn åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. 3) Disse kravene varierer fra én medlemsstat til en annen. 7) For å anerkjenne de framskritt som allerede er gjort for å bedre atkomsten for bevegelseshemmede personer til kjøretøyer i klasse I og II, bør det tillates at eksisterende kjøretøytyper har en større helling i deler av midtgangen enn nye kjøretøytyper. 4) Som følge av ulikheter i de tekniske beskrivelsene er disse kjøretøyene ikke blitt omsatt i fellesskapsmarkedet. (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 42 av , s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2002 av 8. november 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De europeiske fellesskaps tidende nr. 4 av , s. 1. ( 1 ) EFT C 17 av , s. 1. ( 2 ) EFT C 129 av , s. 5. ( 3 ) Europaparlamentsuttalelse av 18. november 1998 (EFT C 379 av , s. 80) bekreftet 27. oktober 1999 (EFT C 154 av , s. 47), Rådets felles holdning av 26. september 2000 (EFT C 370 av , s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 14. februar 2001 (EFT C 276 av , s. 124). Europaparlamentsbeslutning av 3. oktober 2001 og rådsbeslutning av 8. oktober ) Ettersom målet med dette direktiv, nemlig å unngå handelshindringer i Fellesskapet ved å bruke EF-typegodkjenning for slike kjøretøyer, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene som følge av det foreslåtte tiltakets omfang og virkninger på den aktuelle sektor, og derfor bedre kan gjennomføres på fellesskapsplan, kan Fellesskapet vedta tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet i samme artikkel går ikke dette direktiv lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. ( 4 ) EFT L 42 av , s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 98/91/EF (EFT L 11 av , s. 25).

2 Nr. 9/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende ) For å kunne skille mellom eksisterende og nye kjøretøytyper er det nødvendig å vise til rådsdirektiv 76/756/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om montering av lysog lyssignalinnretninger på motorvogner og deres tilhengere( 1 ). VEDTATT DETTE DIREKTIV: Artikkel 1 I dette direktiv menes med: 10) Det bør tas hensyn til de tekniske kravene som De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE) har vedtatt i reglement nr. 36 «Ensartede krav om godkjenning av store personkjøretøyer med hensyn til den allmenne konstruksjon», reglement nr. 52 «Ensartede krav om konstruksjon av mindre kjøretøyer til offentlig transport», reglement nr. 66 «Ensartede krav om godkjenning av store personkjøretøyer med hensyn til påbyggets stivhet» og reglement nr. 107 «Ensartede krav om godkjenning av store toetasjes kjøretøyer beregnet på persontransport med hensyn til den allmenne konstruksjon», som er vedlegg til avtalen av 20. mars 1958 om innføring av ensartede vilkår for typegodkjenning og gjensidig anerkjennelse av typegodkjenning av utstyr og deler til motorvogner. «kjøretøy»: ethvert kjøretøy i gruppe M 2 eller M 3 som definert i del A i vedlegg II til direktiv 70/156/EØF, «karosseri»: en teknisk enhet som definert i artikkel 2 i direktiv 70/156/EØF, «kjøretøyklasse»: et kjøretøy som er i samsvar med klassebeskrivelsen i vedlegg I til dette direktiv. Artikkel 2 11) Selv om hovedformålet med dette direktiv er å garantere passasjerenes sikkerhet, er det også nødvendig å utarbeide tekniske forskrifter for å gjøre kjøretøyene som omfattes av direktivet, mer tilgjengelige for bevegelseshemmede personer, i samsvar med Fellesskapets sosial- og transportpolitikk. Alt må settes inn på å bedre atkomsten til slike kjøretøyer. Med henblikk på dette kan atkomsten for bevegelseshemmede personer bedres enten ved hjelp av tekniske løsninger som utføres på kjøretøyet i henhold til dette direktiv, eller ved å kombinere løsningene med egnet lokal infrastruktur for å garantere atkomsten for rullestolbrukere. 1. Fra 13. august 2003 kan medlemsstatene ikke nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning: for et kjøretøy, for et karosseri, for et kjøretøy der karosseriet allerede er typegodkjent som teknisk enhet, 12) Som følge av ovennevnte er det nødvendig å endre direktiv 70/156/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 97/27/EF av 22. juli 1997 om masse og dimensjoner for visse grupper motorvogner og deres tilhengere( 2 ). eller nekte eller forby salg, registrering eller ibruktaking av et kjøretøy eller et karosseri som teknisk enhet, med begrunnelse i bestemmelsene om kjøretøyer som benyttes til persontransport og som har flere enn åtte sitteplasser i tillegg til førersetet, dersom kravene i dette direktiv og vedleggene til dette direktiv er oppfylt. 13) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen( 3 ) 2. Nr. 1 får også anvendelse på lavgulvkjøretøyer i klasse I eller II som er typegodkjent før 13. august 2002 i samsvar med direktiv 76/756/EØF, og som har en midtgang som heller 12,5 % som fastsatt i nr i vedlegg I. 3. Fra 13. februar 2004, med forbehold for bestemmelsene i nr. 4 nedenfor, ( 1 ) EFT L 262 av , s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 97/28/EF (EFT L 171 av , s. 1). ( 2 ) EFT L 233 av , s. 1. ( 3 ) EFT L 184 av , s. 23. skal medlemsstatene ikke lenger gi EF-typegodkjenning for en kjøretøytype eller en karosseritype som teknisk enhet,

3 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/3 kan medlemsstatene nekte registrering, salg eller ibruktaking av nye kjøretøyer og nye karosserier som tekniske enheter, med begrunnelse i bestemmelsene om kjøretøyer som benyttes til persontransport og som har flere enn åtte sitteplasser i tillegg til førersetet, dersom kravene i dette direktiv og vedleggene til dette direktiv ikke er oppfylt. 4. Fra 13. februar 2005 kan medlemsstatene nekte registrering, salg eller ibruktaking av nye kjøretøyer og nye karosserier som tekniske enheter som er typegodkjent i samsvar med bestemmelsene i nr. 2. Artikkel 3 1. Kjøretøyer i klasse I skal være tilgjengelige for bevegelseshemmede personer, herunder rullestolbrukere, i samsvar med de tekniske bestemmelsene fastsatt i vedlegg VII. 2. Medlemsstatene skal stå fritt til å velge den mest hensiktsmessige løsningen for å oppnå bedre atkomstforhold til andre kjøretøyer enn kjøretøyer i klasse I. Dersom andre kjøretøyer enn kjøretøyer i klasse I blir utstyrt med innretninger for bevegelseshemmede personer og/eller rullestolbrukere, skal de imidlertid oppfylle de relevante kravene i vedlegg VII. Artikkel 4 I direktiv 70/156/EF gjøres følgende endringer: 1. I vedlegg I: a) skal følgende numre tilføyes under nr. 0.2: « Understell: Karosseri/ferdigoppbygd kjøretøy: », b) skal følgende numre tilføyes under nr. 0.3: « Understell: Karosseri/ferdigoppbygd kjøretøy: , c) skal følgende numre tilføyes under nr : « Understell: Karosseri/ferdigoppbygd kjøretøy: , d) skal følgende numre tilføyes under nr : « Plassering av kjøretøyets tyngdepunkt ved største teknisk tillatte totalmasse, i langsgående, tverrgående og vertikal retning », e) skal nytt nr lyde: « For karosseri som er typegodkjent uten understell Lengde (j): Bredde (k): Nominell høyde (i driftsferdig stand)( l ) på den eller de typer understell som det er beregnet for (for fjæringer som kan høydejusteres, angis normal innstilling under kjøring): », f) skal nr. 13 lyde: «13. SÆRLIGE BESTEMMELSER OM KJØRETØYER SOM BENYTTES TIL PERSONTRANSPORT OG SOM HAR FLERE ENN ÅTTE SITTEPLASSER I TILLEGG TIL FØRERSETET Kjøretøyklasse (klasse I, klasse II, klasse III, klasse A, klasse B): EF-typegodkjenningsnummer for karosseri godkjent som teknisk enhet:

4 Nr. 9/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Understellstyper som EF-typegodkjent karosseri kan monteres på (produsent(er) og typer av delvis oppbygde kjøretøyer): Passasjerareal (m 2 ) I alt (S 0 ): Øvre etasje (S 0a )( 1 ): Nedre etasje (S 0b )( 1 ): For ståplasspassasjerer (S 1 ): Antall passasjerer (sittende og stående) I alt (N): Øvre etasje (N a )( 1 ): Nedre etasje (N b )( 1 ): Antall sitteplasspassasjerer I alt (A): Øvre etasje (A a )( 1 ): Nedre etasje (A b )( 1 ): Antall på- og avstigningsdører: Antall nødutganger (dører, vinduer, rømningsluker, innvendige trapper og halvtrapper) I alt: Øvre etasje( 1 ): Nedre etasje( 1 ): Bagasjerommets volum (m 3 ): Takareal for transport av bagasje (m 2 ): Tekniske innretninger som letter atkomsten til kjøretøyene (f. eks. rampe, løfteplattform, knelesystem), dersom slike er montert: Påbyggets stivhet Eventuelt EF-typegodkjenningsnummer: For påbygg som ennå ikke er typegodkjent Detaljert beskrivelse av kjøretøytypens påbygg med dimensjoner, oppbygning og anvendte materialer samt festemåte til en eventuell understellsramme: Tegninger av kjøretøyet og de delene av kjøretøyets innvendige innredning som har innvirkning på påbyggets stivhet eller på overlevingsrommet: Plassering av kjøretøyets tyngdepunkt når kjøretøyet er i driftsferdig stand, i langsgående, tverrgående og vertikal retning: Største avstand mellom midtlinjene i de ytre passasjersetene: Numre i dette direktiv som skal gjennomføres og vises for denne tekniske enheten: »,

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/5 2. I del I i vedlegg III skal nytt nr. 13 lyde: «13. SÆRLIGE BESTEMMELSER OM KJØRETØYER SOM BENYTTES TIL PERSONTRANSPORT OG SOM HAR FLERE ENN ÅTTE SITTEPLASSER I TILLEGG TIL FØRERSETET Kjøretøyklasse (klasse I, klasse II, klasse III, klasse A, klasse B): Understellstyper som EF-typegodkjent karosseri kan monteres på (produsent(er) og kjøretøytype(r)): Antall passasjerer (sittende og stående) I alt (N): Øvre etasje (N a )( 1 ): Nedre etasje (N b )( 1 ): Antall sitteplasspassasjerer I alt (A): Øvre etasje (A a )( 1 ): Nedre etasje (A b )( 1 ): », 3. I vedlegg IV: a) del I skal nr. 52 lyde: Emne Gjelder «52 Busser og turvogner Henvisning til Direktiv nummer De Europeiske Fellesskaps Tidende / /EF L. M 1 M 2 X M 3 X N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4» b) del II skal nytt nr. 52 lyde: Emne «52 Påbyggets stivhet (busser) Basisreglement Endringer Rettelse Tillegg nr til 00» Artikkel 5 I vedlegg I til direktiv 97/27/EF gjøres følgende endringer: 1. Nr utgår. 2. Nye numre skal lyde: « «buss eller turvogn»: ethvert kjøretøy som er i samsvar med definisjonen i nr. 2 i vedlegg I til direktiv.../.../ef «bussklasse eller turvognklasse»: ethvert kjøretøy av en klasse som er i samsvar med definisjonen i nr og i vedlegg I til direktiv.../.../ef.

6 Nr. 9/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende «leddbuss eller leddturvogn»: ethvert kjøretøy som er i samsvar med definisjonen i nr i vedlegg I til direktiv.../.../ef «toetasjes buss eller turvogn»: ethvert kjøretøy som er i samsvar med definisjonen i nr i vedlegg I til direktiv.../.../ef. Artikkel 6 Tiltakene som er nødvendige for å gjennomføre tilpasningen til den tekniske utvikling i dette direktiv, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr. 2. Artikkel 7 1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling nedsatt ved artikkel 13 i direktiv 70/156/EØF, heretter kalt «komiteen». 2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF skal være tre måneder. 3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden. Artikkel 8 1. Medlemsstatene skal innen 13. august 2003 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området dette direktiv omhandler. Artikkel 9 Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende. Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. Artikkel 10 Utferdiget i Brussel, 20. november For Europaparlamentet For Rådet N. FONTAINE A. NEYTS-UYTTEBROECK President Formann

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/7 LISTE OVER VEDLEGG Vedlegg I: Virkeområde, definisjoner, søknad om EF-typegodkjenning av et kjøretøy eller av et karosseri som teknisk enhet, endringer av kjøretøytype, karosseritype, produksjonssamsvar og krav Tillegg: Kontroll av statisk krengingsgrense ved hjelp av beregninger Vedlegg II: EF-typegodkjenningsdokumentasjon Tillegg 1: Opplysningsdokumenter Undertillegg 1: Opplysningsdokument for en kjøretøytype Undertillegg 2: Opplysningsdokument for en karosseritype Undertillegg 3: Opplysningsdokument for en kjøretøytype utstyrt med et karosseri som allerede er typegodkjent som teknisk enhet Tillegg 2: EF-typegodkjenningsdokument Undertillegg 1: EF-typegodkjenningsdokument for en kjøretøytype Undertillegg 2: EF-typegodkjenningsdokument for en karosseritype Undertillegg 3: EF-typegodkjenningsdokument for en kjøretøytype utstyrt med et karosseri som allerede er typegodkjent som teknisk enhet Vedlegg III: Vedlegg IV: Forklarende diagrammer Påbyggets stivhet Tillegg 1: Velteprøving av et ferdigoppbygd kjøretøy Tillegg 2: Velteprøving av en karosseridel Tillegg 3: Pendelprøving av en karosseridel Undertillegg 1: Beregning av samlet energi Undertillegg 2: Krav til fordeling av de viktigste energiabsorberende delene av påbygget Tillegg 4: Kontroll av påbyggets stivhet ved beregning Vedlegg V: Vedlegg VI: Vedlegg VII: Vedlegg VIII: Retningslinjer for måling av lukkekraften for mekanisk drevne dører Særlige krav til kjøretøyer med en kapasitet på høyst 22 passasjerer Krav til tekniske innretninger som gir bevegelseshemmede passasjerer bedre atkomst Særlige krav til toetasjes kjøretøyer Tillegg: Midtganger Vedlegg IX: EF-typegodkjenning av en teknisk enhet og EF-typegodkjenning av et kjøretøy utstyrt med et karosseri som allerede er typegodkjent som teknisk enhet

8 Nr. 9/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG I VIRKEOMRÅDE, DEFINISJONER, SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING AV ET KJØRETØY ELLER AV ET KAROSSERI SOM TEKNISK ENHET, ENDRINGER AV KJØRETØYTYPE, KAROSSERITYPE, PRODUKSJONSSAMSVAR OG KRAV 1. VIRKEOMRÅDE 1.1. Dette direktiv får anvendelse på alle enetasjes eller toetasjes kjøretøyer, stive eller leddede, i gruppe M 2 eller M 3, som definert i vedlegg II del A til rådsdirektiv 70/156/EØF Dette direktiv får imidlertid ikke anvendelse på følgende kjøretøyer: kjøretøyer som benyttes til sikker persontransport, for eksempel fangetransport, kjøretøyer som er konstruert spesielt med tanke på transport av skadde eller syke personer (ambulanser), terrenggående kjøretøyer, kjøretøyer som er konstruert spesielt med tanke på transport av skolebarn, inntil dette direktiv er endret i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr Kravene i dette direktiv får anvendelse på følgende kjøretøyer bare dersom bruk og funksjon er forenlig med det kjøretøyene er beregnet på: kjøretøyer beregnet til bruk for politi, sikkerhetsstyrker og væpnede styrker, kjøretøyer med seter som skal brukes bare når kjøretøyet står stille, men som ikke er beregnet på transport av flere enn åtte personer (unntatt føreren) når kjøretøyet er i gang. Eksempler på dette er bibliotekbusser, mobile kirker og mobile sykehusenheter. I slike kjøretøyer skal de setene som skal brukes når kjøretøyet er i gang, være tydelig merket for brukerne. 2. DEFINISJONER I dette direktiv menes med: 2.1 «kjøretøy», ethvert kjøretøy i gruppe M 2 eller M 3 som er i samsvar med definisjonen i del A i vedlegg II til direktiv 70/156/EØF For kjøretøyer med en kapasitet på over 22 passasjerer i tillegg til føreren, finnes det tre kjøretøyklasser: «klasse I»: ethvert kjøretøy som har plass avsatt til ståplasspassasjerer, og som tillater hyppige passasjerforflytninger, «klasse II»: ethvert kjøretøy som hovedsakelig er bygd for transport av sitteplasspassasjerer, og som er konstruert for transport av ståplasspassasjerer i midtgangen og/eller i et område som ikke opptar større plass enn to dobbeltseter, «klasse III»: ethvert kjøretøy som er bygd utelukkende for transport av sitteplasspassasjerer, et kjøretøy kan anses for å tilhøre mer enn én klasse. I slike tilfeller kan kjøretøyet typegodkjennes i alle klasser det tilhører, for kjøretøyer med en kapasitet på høyst 22 passasjerer i tillegg til føreren, finnes det to kjøretøyklasser: «klasse A»: ethvert kjøretøy som er konstruert for transport av ståplasspassasjerer. Kjøretøyer i denne klassen har seter og skal ha plass til ståplasspassasjerer, «klasse B»: ethvert kjøretøy som ikke er konstruert for transport av ståplasspassasjerer. Kjøretøyer i denne klassen har ikke plass til ståplasspassasjerer,

9 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/ «leddkjøretøy», ethvert kjøretøy som består av minst to stive deler som er forbundet med hverandre med en leddseksjon, og der det er forbindelse mellom passasjerrommene i hver del slik at passasjerene kan bevege seg fritt fra den ene delen til den andre; de stive delene skal være permanent sammenkoplet og normalt kunne skilles fra hverandre bare på et verksted, «toetasjes leddkjøretøy», ethvert kjøretøy som består av minst to stive deler som er forbundet med hverandre med en leddseksjon, og der det er forbindelse mellom passasjerrommene i hver del på minst ett plan, slik at passasjerene kan bevege seg fritt fra den ene delen til den andre; de stive delene skal være permanent sammenkoplet og normalt kunne skilles fra hverandre bare på et verksted, «lavgulvbuss», ethvert kjøretøy i klasse I, II eller A der minst 35 % av plassen som er satt av til ståplasspassasjerer (eller den fremre delen når det gjelder leddkjøretøyer, eller nedre etasje når det gjelder toetasjes kjøretøyer), utgjør et område uten trappetrinn og med atkomst til minst én på- og avstigningsdør, «karosseri», en teknisk enhet som definert i artikkel 2 i direktiv 70/156/EØF som omfatter alt innvendig og utvendig spesialutstyr på kjøretøyet, «toetasjes kjøretøy», ethvert kjøretøy der passasjerrommene er innrettet i det minste delvis på to plan over hverandre, og der det ikke er avsatt plass for ståplasspassasjerer i øvre etasje Definisjon av type(r): «kjøretøytype», kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre med hensyn til følgende vesentlige punkter: karosseriprodusent, understellprodusent, kjøretøyets konstruksjon (> 22 passasjerer) eller ( 22 passasjerer), karosseriets konstruksjon (enetasjes eller toetasjes, stivt eller leddet, med lavgulvsystem), karosseritype dersom karosseriet er typegodkjent som teknisk enhet, «karosseritype», i forbindelse med typegodkjenning som teknisk enhet, karosserier som ikke skiller seg vesentlig fra hverandre med hensyn til følgende vesentlige punkter: karosseriprodusent, kjøretøyets konstruksjon (> 22 passasjerer) eller ( 22 passasjerer), karosseriets konstruksjon (enetasjes eller toetasjes, stivt eller leddet, med lavgulvsystem), massen til et fullt utstyrt karosseri innenfor et avvik på 10 %, kjøretøytyper som karosseriet kan monteres på, 2.3. «typegodkjenning av et kjøretøy eller en teknisk enhet», typegodkjenning av en kjøretøytype eller en karosseritype som definert i nr. 2.2 i dette vedlegg med hensyn til de konstruksjonsmessige egenskapene nevnt i dette direktiv, 2.4. «påbygg», den delen av karosseriet som bidrar til kjøretøyets stivhet dersom det skulle velte, 2.5. «på- og avstigningsdør», en dør som skal benyttes av passasjerene under normale forhold og med føreren sittende, 2.6. «dobbeltdør», en dør med to døråpninger eller tilsvarende passasje, 2.7. «skyvedør», en dør som kan åpnes eller lukkes ved å skyve den langs én eller flere rettlinjede eller tilnærmet rettlinjede skinner,

10 Nr. 9/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende «nødutgangsdør», en dør som passasjerene unntaksvis kan bruke som utgang, og særlig i nødssituasjoner, 2.9. «nødutgangsvindu», et vindu som ikke nødvendigvis er av glass, som passasjerene kan bruke som utgang bare i nødssituasjoner, «dobbelt eller flerdobbelt vindu», et nødutgangsvindu som når det blir delt i to eller flere deler ved hjelp av én eller flere tenkte vertikale linjer (eller ett eller flere tenkte vertikalplan, utgjør to eller flere deler, der hver del oppfyller de kravene med hensyn til dimensjoner og atkomst som gjelder for et vanlig nødutgangsvindu, «rømningsluke», en åpning i taket eller gulvet som passasjerene kan bruke som nødutgang bare i nødssituasjoner, «nødutgang», en nødutgangsdør, et nødutgangsvindu eller en rømningsluke, «utgang», en på- og avstigningsdør, innvendig trapp, halvtrapp eller nødutgang, «gulv eller etasje», den delen av karosseriets overflate som danner bæreflate for ståplasspassasjerer samt for sitteplasspassasjerenes, førerens og eventuell betjenings føtter, og som setefestene kan monteres på, «midtgang», det området som gir passasjerene mulighet til å bevege seg fra et sete eller en seterad til et annet sete eller en annen seterad, eller som gir dem atkomst til eller fra en på- og avstigningsdør eller innvendig trapp, og områder for ståplasspassasjerer, med unntak av: et område på 300 mm foran hvert sete, unntatt der et sidevendt sete er plassert over en hjulbue; i slike tilfeller kan dette området reduseres til 225 mm, området over alle trinn eller trapper, eller alle områder som gir atkomst til bare ett sete eller én seterad, eller et par tverrstilte seter eller seterader som er vendt mot hverandre, «atkomstområde», det området som strekker seg innover i kjøretøyet fra på- og avstigningsdøren til den ytterste kanten på det øverste trinnet (begynnelsen på midtgangen), den innvendige trappen eller halvtrappen. Dersom det ikke finnes noe trinn ved døren, anses atkomstområdet å være det området som måles i samsvar med nr , fram til en avstand på 300 mm fra utgangspunktet for det todelte panelets innvendige side, «førerrom», det området som er beregnet utelukkende på føreren, unntatt i nødssituasjoner, og som består av førersete, ratt, betjeningsinnretninger, instrumenter og annet utstyr som er nødvendig for å manøvrere kjøretøyet, «kjøretøyets masse i driftsferdig stand», massen som er definert i nr. 2.5 i vedlegg I til direktiv 97/27/EF, «største teknisk tillatte totalmasse (M)», massen som er definert i nr. 2.6 i vedlegg I til direktiv 97/27/EF, «passasjer», alle andre personer enn føreren og medlemmer av personalet, «bevegelseshemmet passasjer», alle personer som har problemer med å bruke offentlig transport, for eksempel funksjonshemmede personer (herunder personer med sensoriske og mentale svekkelser og rullestolbrukere), personer med funksjonshemning i visse kroppsdeler, kortvokste personer, personer med tung bagasje, eldre mennesker, gravide kvinner, personer med handletraller og personer med barn (herunder barn i barnevogn), «rullestolbruker», en person som på grunn av sykdom eller en funksjonshemning bruker rullestol for å ta seg fram, «medlem av personalet», en person som skal avløse føreren eller fungere som medhjelper,

11 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/ «passasjerrom», et område som er beregnet på passasjerene, med unntak av områder med faste innredninger som bardisker, kjøkken, toaletter eller bagasjerom og lasterom, «mekanisk drevet på- og avstigningsdør», en på- og avstigningsdør som utelukkende drives med annen energi enn muskelkraft, og der åpning og lukking, dersom det ikke foregår automatisk, fjernstyres av føreren eller et medlem av personalet, «automatisk på- og avstigningsdør», en mekanisk drevet på- og avstigningsdør som bare kan åpnes (uten å bruke nødbetjeningsinnretningene) ved at en passasjer trykker på en betjeningsinnretning som føreren tidligere har aktivert, og som lukker seg automatisk, «startsperre», en automatisk innretning som hindrer at kjøretøyet settes i bevegelse, «førerbetjent på- og avstigningsdør», en på- og avstigningsdør som vanligvis åpnes og lukkes av føreren, «reservert sete», et sete med ekstra plass for en bevegelseshemmet passasjer, og som er merket deretter, «ombordstigningsinnretning», en innretning som gjør atkomsten til kjøretøyet enklere for rullestoler, for eksempel løfteplattformer, ramper osv., «knelesystem», et system som senker og hever hele eller deler av karosseriet til kjøretøyet i forhold til normal kjørestilling, «løfteplattform», en innretning eller et system med en plattform som kan heves eller senkes for å gi passasjerene atkomst til bakken eller fortauskanten fra gulvet i passasjerrommet, «rampe», en innretning som reduserer avstanden mellom gulvet i passasjerrommet og bakken eller fortauskanten, «flyttbar rampe», en rampe som kan demonteres fra kjøretøyets konstruksjon og som kan settes på plass av føreren eller et medlem av personalet, «avtakbart sete», et sete som enkelt kan demonteres fra kjøretøyet, «foran» og «bak», foran og bak i kjøretøyet i forhold til vanlig kjøreretning, og termene «foroverrettet» og «fremst», «bakoverrettet» og «bakerst» osv. skal forstås i henhold til dette, «innvendig trapp», en trapp som gjør det mulig å bevege seg mellom øvre og nedre etasje, «separat rom», et område i kjøretøyet som kan brukes av passasjerer eller personale når kjøretøyet er i bruk, som er atskilt fra eventuelle andre områder for passasjerer eller personale, unntatt der en skillevegg gjør det mulig å se inn i neste passasjerrom, og som er forbundet med en gang uten dører, «halvtrapp», en trapp fra øvre etasje som ender i en nødutgangsdør. 3. SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING AV ET KJØRETØY ELLER AV ET KAROSSERI SOM TEKNISK ENHET 3.1. Søknad om EF-typegodkjenning av et kjøretøy, av en teknisk enhet eller av et kjøretøy utstyrt med et karosseri som allerede er typegodkjent som teknisk enhet i samsvar med artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF, med hensyn til de særlige bestemmelsene som gjelder for kjøretøyer som benyttes til persontransport og som har flere enn åtte sitteplasser i tillegg til førersetet, skal innsendes av vedkommende produsent.

12 Nr. 9/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Ved en søknad om EF-typegodkjenning av et kjøretøy som er satt sammen av et understell og et EF-typegodkjent karosseri, menes med «produsent» den som har satt sammen delene Et mønster for opplysningsdokumentet er gitt i vedlegg II tillegg 1: undertillegg 1: undertillegg 2: undertillegg 3: for en kjøretøytype for en karosseritype for en kjøretøytype utstyrt med et karosseri som allerede er typegodkjent som teknisk enhet Et kjøretøy eller et karosseri som er representativt for den typen som skal typegodkjennes, og som er utstyrt med gjeldende spesialutstyr, skal innleveres til den tekniske instans som har ansvaret for typegodkjenningsprøvingen. 4. EF-TYPEGODKJENNING 4.1. Dersom de aktuelle kravene er oppfylt, skal det gis EF-typegodkjenning i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i direktiv 70/156/EØF Et mønster for EF-typegodkjenningsdokumentet er gitt i vedlegg II tillegg 2: undertillegg 1: undertillegg 2: undertillegg 3: for en kjøretøytype for en karosseritype for en kjøretøytype utstyrt med et karosseri som allerede er typegodkjent som teknisk enhet Hver kjøretøy- eller karosseritype som gis typegodkjenning, skal tildeles et typegodkjenningsnummer i samsvar med vedlegg VII til direktiv 70/156/EØF. Samme medlemsstat må ikke tildele flere kjøretøy- eller karosserityper samme nummer Merking Et karosseri som er godkjent som teknisk enhet, skal være påført: karosseriprodusentens varemerke eller handelsnavn, produsentens handelsbetegnelse, EF-typegodkjenningsnummeret angitt i nr Merkingen skal være lett leselig og ikke kunne slettes, selv når karosseriet er montert på et kjøretøy. 5. ENDRING AV TYPE OG TYPEGODKJENNINGER 5.1. I tilfelle endring av en kjøretøytype eller karosseritype, særlig når disse er typegodkjent i samsvar med dette direktiv, får bestemmelsene i artikkel 5 i direktiv 70/156/EØF anvendelse. 6. PRODUKSJONSSAMSVAR Det skal treffes tiltak for å sikre produksjonssamsvar i samsvar med bestemmelsene i artikkel 10 i direktiv 70/156/EØF. 7. KRAV 7.1. Allment Dersom ikke annet er angitt, skal alle målinger foretas på kjøretøyet med masse i driftsferdig stand, mens det står på en jevn og horisontal overflate i normal kjørestilling. Dersom det er montert et knelesystem, skal det stilles inn slik at kjøretøyet befinner seg i normal kjørehøyde. Når det gjelder godkjenning av et karosseri som teknisk enhet, skal karosseriets stilling i forhold til den jevne og horisontale overflaten oppgis av produsenten.

13 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/ Når dette direktiv inneholder et krav om at en overflate på et kjøretøy med mekanisk fjæring skal være horisontal eller i en bestemt vinkel når kjøretøyet har masse i driftsferdig stand, kan den aktuelle overflaten ha en helling som overstiger denne vinkelen, eller ha en helling når kjøretøyet har masse i driftsferdig stand, forutsatt at dette kravet oppfylles når kjøretøyet er lastet slik produsenten har fastsatt. Dersom det er montert et knelesystem på kjøretøyet, skal dette ikke brukes Passasjerareal Samlet passasjerareal S 0 beregnes ved å trekke følgende fra kjøretøyets samlede gulvareal: førerrommets areal, trappearealet ved dørene og arealet rundt eventuelle andre trapper der trinndybden er mindre enn 300 mm, og det arealet døren og dens mekanisme sveiper over når den betjenes, arealet av alle deler der den frie høyden er lavere enn mm målt fra gulvet, uten at det tas hensyn til de tillatte utstikkende delene som angitt i nr og For kjøretøyer i klasse A eller B kan denne høyden reduseres til mm, arealet av alle kjøretøyets deler der passasjerer ikke har adgang i samsvar med nr , arealet av alle områder som utelukkende er beregnet på transport av gods og bagasje, og som passasjerene ikke har adgang til, det arealet som er nødvendig for å gi arbeidsrom ved serveringsområder, gulvarealet som opptas av trapper, halvtrapper, innvendige trapper eller overflaten på eventuelle trappetrinn Arealet S 1 som er tilgjengelig for ståplasspassasjerer, beregnes ved å trekke følgende fra S 0 : arealet av alle deler av gulvet der hellingen overstiger de høyeste tillatte verdiene angitt i nr , arealet av alle deler som ikke er tilgjengelige for ståplasspassasjerer når alle seter, bortsett fra klappseter, er opptatt, arealet av alle deler der den frie høyden over gulvet er lavere enn høyden under taket i midtgangen i samsvar med nr (håndtak skal ikke medregnes i denne sammenheng), arealet foran et tverrgående vertikalplan som går gjennom midtpunktet i førersetets sitteflate (i setets bakerste stilling), et areal på 300 mm foran hvert sete, unntatt klappseter, og bortsett fra tilfeller der et sidevendt sete er plassert over en hjulbue; i slike tilfeller kan dette arealet reduseres til 225 mm. Med hensyn til variable seteoppstillinger vises det til nr for alle seter som anses for å være i bruk, ethvert areal som ikke er unntatt fra bestemmelsene i nr , og der det ikke lar seg gjøre å plassere et rektangel på 400 mm x 300 mm, i kjøretøyer i klasse II, arealet der det ikke er tillatt å stå, i toetasjes kjøretøyer, hele arealet i øvre etasje, arealet beregnet på rullestoler når det anses for å være opptatt av rullestolbrukere i henhold til nr

14 Nr. 9/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Antall sitteplasser (P) i kjøretøyet, unntatt klappseter, skal være i samsvar med kravene i nr Dersom kjøretøyet tilhører klasse I, II eller A, skal antall sitteplasser i hver etasje minst tilsvare antall kvadratmeter med gulv som er tilgjengelig for passasjerer og eventuelt personale i den etasjen, avrundet nedover til nærmeste hele tall. For kjøretøyer i klasse I kan dette tallet, unntatt for øvre etasje, reduseres med 10 % Dersom et kjøretøy er utstyrt med et variabelt antall sitteplasser, skal arealet for ståplasspassasjerer (S 1 ) fastsettes og bestemmelsene i nr. 7.3 gjelde for hvert av vilkårene nedenfor, avhengig av hva det gjelder: med alle tilgjengelige seter opptatt, det resterende arealet for ståplasspassasjerer opptatt og, dersom det er plass til overs, alle eventuelle rullestolplasser opptatt, med alt tilgjengelig areal for ståplasspassasjerer opptatt, alle resterende seter beregnet på sitteplasspassasjerer opptatt og, dersom det er plass til overs, alle eventuelle rullestolplasser opptatt, med alle tilgjengelige rullestolplasser opptatt, det resterende arealet for ståplasspassasjerer opptatt og alle tilgjengelige resterende seter opptatt Merking av kjøretøyer Kjøretøyet skal være tydelig merket på innsiden i nærheten av frontdøren, med lett synlige bokstaver eller piktogrammer som er minst 15 mm høye, og tall som er minst 25 mm høye, med opplysninger om: største antall sitteplasspassasjerer som kjøretøyet er beregnet på, eventuelt største antall ståplasspassasjerer som kjøretøyet er beregnet på, eventuelt største antall rullestolbrukere som kjøretøyet er beregnet på Dersom et kjøretøy er konstruert for å ha et variabelt antall sitteplasser, et variabelt disponibelt areal for ståplasspassasjerer eller et variabelt antall rullestolplasser, får kravene i nr anvendelse på henholdsvis det største antall sitteplass- og ståplasspassasjerer, samt på det største antall rullestolplasser alt etter kjøretøyets innredning I førerrommet skal det, på et sted som er lett synlig for føreren, settes av plass til et skilt med bokstaver eller piktogrammer som er minst 10 mm høye og tall som er minst 12 mm høye, med opplysninger om: hvor stor bagasjemasse kjøretøyet kan transportere når det er lastet med det største antall passasjerer og medlemmer av personalet, og kjøretøyet ikke overstiger den største teknisk tillatte totalmasse eller den tillatte massen på hver aksel. Bagasjemassen omfatter bagasje: i bagasjerommet (masse B, nr i vedlegg I til direktiv 97/27/EF), på taket dersom det er innrettet for å frakte bagasje (masse BX, nr i vedlegg I til direktiv 97/27/EF) Stabilitetsprøving Kjøretøyet skal være så stabilt at det ikke velter selv om det befinner seg på et underlag som først heller til den ene siden og deretter til den andre siden med en vinkel på 28 fra horisontalen Ved ovennevnte prøving skal kjøretøyet være med masse i driftsferdig stand som beskrevet i nr. 2.18, med følgende tillegg:

15 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/ det skal plasseres en last som tilsvarer Q (som definert i nr i vedlegg I til direktiv 97/27/EF) på hvert passasjersete. Dersom kjøretøyet er beregnet på ståplasspassasjerer eller medlemmer av personalet som ikke sitter, skal tyngdepunktet til lasten Q eller 75 kg som representerer dem, fordeles likt på arealet for ståplasspassasjerer hhv. medlemmer av personalet, i en høyde på 875 mm. Dersom et kjøretøy er utstyrt for å kunne frakte bagasje på taket, skal en jevnt fordelt masse (BX) som ikke må være mindre enn det som produsenten har angitt i samsvar med nr i vedlegg I til direktiv 97/27/EF, og som representerer slik bagasje, festes på taket. De andre bagasjerommene skal ikke inneholde bagasje, dersom et kjøretøy har et variabelt antall sitteplasser og ståplasser, eller er konstruert for å frakte én eller flere rullestoler, skal lasten i nr på alle arealer i passasjerrommet der slike variasjoner kan forekomme, være større enn: den massen som tilsvarer antallet sitteplasspassasjerer som kan oppta det aktuelle arealet, herunder massen til alle seter som kan demonteres, eller den massen som tilsvarer antallet ståplasspassasjerer som kan oppta det aktuelle arealet, eller den massen som tilsvarer rullestoler og deres brukere som kan oppta det aktuelle arealet, hver med en totalmasse på 250 kg, plassert i en høyde på 500 mm over gulvet midt i hvert rullestolområde, eller den massen som tilsvarer sitteplasspassasjerer, ståplasspassasjerer og rullestolbrukere og alle kombinasjoner av disse som kan oppta arealet Høyden på alle stoppeklosser som brukes til å forhindre at et av kjøretøyets hjul glir sidelengs på prøvingsbenken, må ikke overstige to tredeler av avstanden mellom overflaten kjøretøyet befinner seg på før det veltes, og den delen av felgkanten som er nærmest denne overflaten når kjøretøyet er lastet i samsvar med nr Under prøvingen skal kjøretøydeler som ikke er beregnet på å berøre hverandre ved normal bruk, være atskilt, og ingen deler skal skades eller komme ut av normal stilling Det kan eventuelt brukes en beregningsmetode for å vise at kjøretøyet ikke vil velte under vilkårene beskrevet i nr og En slik beregning skal ta hensyn til følgende parametrer: masser og dimensjoner, tyngdepunktets høyde, fjærstivhet, dekkenes vertikale og horisontale stivhet, egenskaper for regulering av lufttrykket i luftfjæringene, momentsenterets plassering, karosseriets vridningsstivhet. Beregningsmetoden er beskrevet i tillegg 1 til dette vedlegg Brannvern Motorrom Ingen brannfarlige, lyddempende materialer eller materialer som kan suge opp drivstoff, smøremidler eller annet brennbart materiale, kan brukes i motorrommet, med mindre materialet er dekket av en ugjennomtrengelig plate.

16 Nr. 9/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Gjennom en egnet utforming av motorrommet eller gjennom dreneringshull skal det så vidt mulig sikres at det ikke samler seg drivstoff, smøreolje eller eventuelle andre brennbare materialer i noen deler av motorrommet Det skal monteres en skillevegg av varmebestandig materiale mellom motorrommet eller eventuelle andre varmekilder (for eksempel innretninger som skal absorbere energien som blir frigitt når kjøretøyet kjører nedover lange bakker, for eksempel en mellomakselbrems, eller en innretning som skal varme opp kupeen, med unntak av innretninger som fungerer ved hjelp av sirkulasjon av varmt vann) og resten av kjøretøyet. Alle festeinnretninger, klemmer, pakninger og annet som brukes i forbindelse med skilleveggen, skal være brannsikre Det kan monteres et varmeapparat som ikke benytter varmt vann som varmekilde, i passasjerrommet, dersom det er innkapslet i et materiale som tåler de temperaturene som apparatet danner, ikke slipper ut giftige gasser og er plassert slik at ingen passasjerer kan komme i kontakt med varme overflater Elektrisk utstyr og elektriske ledninger Alle ledninger skal være godt isolerte, og alle ledninger og alt elektrisk utstyr skal kunne tåle de temperatur- og fuktighetsforhold de blir utsatt for. I motorrommet skal det legges særlig vekt på hvor egnet ledningene er til å tåle omgivelsestemperaturen og virkningene av all sannsynlig forurensning Ingen ledninger som brukes i en strømkrets, skal ha en strømstyrke som overstiger det som er akseptabelt for en slik type ledninger, tatt i betraktning hvordan de er montert samt høyeste omgivelsestemperatur Alle strømkretser som leder strøm til annet utstyr enn starteren, tenningskretsen (elektrisk tenning), glødepluggene, stoppeinnretningen for motoren, ladekretsen og batteriets jordingsforbindelse, skal ha en sikring eller en strømbryter. De kan imidlertid beskyttes av samme sikring eller strømbryter, forutsatt at den nominelle kapasiteten ikke overstiger 16 A Alle ledninger skal være godt beskyttet og være festet slik at de ikke kan bli ødelagt ved skjæring, slitasje eller friksjon Når spenningen overstiger 100 volt (effektivspenning) i én eller flere strømkretser i et kjøretøy, skal en manuell skillebryter som kan kople alle slike strømkretser fra hovedstrømforsyningen, koples til hver pol i den forsyningen som ikke er jordet, og plasseres i kjøretøyet på et sted som er lett tilgjengelig for føreren, forutsatt at en slik skillebryter ikke kan kople fra en strømkrets som forsyner kjøretøyets obligatoriske utvendige lys med strøm. Dette nummer gjelder ikke for høyspenningstenningskretser eller selvstendige kretser i en av kjøretøyets innretninger Alle elektriske ledninger skal være plassert slik at de ikke kan komme i kontakt med drivstoffledninger eller noen del av eksosanlegget, eller utsettes for overdreven varme, med mindre det finnes egnet spesialisolasjon og beskyttelse, for eksempel en elektromagnetisk styrt eksosventil Batterier Alle batterier skal være forsvarlig festet og lett tilgjengelige Batterirommet skal være atskilt fra passasjerrommet og førerrommet, og skal ventileres med frisk luft Batteriklemmene skal beskyttes mot kortslutning Brannslokkingsapparater og førstehjelpsutstyr Det skal være plass til ett eller flere brannslokkingsapparater, der minst ett skal plasseres i nærheten av førersetet. I kjøretøyer i klasse A og B skal plassen være på minst 8 dm 3 og i klasse I, II og III skal den være på minst 15 dm 3.

17 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/ Det skal være plass til én eller flere førstehjelpsskrin. Plassen skal være på minst 7 dm 3 med et minste mål på 80 mm Brannslokkingsapparatene og førstehjelpsskrinene kan sikres mot tyveri eller hærverk (for eksempel i et innebygd skap eller bak knusbart glass), forutsatt at plasseringen av disse gjenstandene er tydelig merket, og at de lett kan hentes fram i nødssituasjoner Materialer Det kan ikke benyttes brennbare materialer innenfor en avstand på minst 100 mm fra eksosanlegget eller andre betydelige varmekilder, med mindre materialet er effektivt avskjermet. Eventuelt skal det sørges for en avskjerming for å hindre at fett eller annet brennbart materiale kommer i kontakt med eksosanlegget eller andre betydelige varmekilder. I dette nummer menes med «brennbart materiale» et materiale som ikke er beregnet på å tåle de temperaturer som kan forventes for en slik plassering Utganger Antall utganger Et kjøretøy skal ha minst to utganger, enten to på- og avstigningsdører eller én på- og avstigningsdør og én nødutgangsdør. Det kreves minst følgende antall på- og avstigningsdører: Antall passasjerer Antall på- og avstigningsdører Klasse I og A Klasse II Klasse III og B > I hver stive del av et leddkjøretøy skal det være minst én på- og avstigningsdør, unntatt i den fremre delen av et leddkjøretøy i klasse I, der det skal være minst to på- og avstigningsdører I dette kravet anses ikke mekanisk drevne på- og avstigningsdører som nødutgangsdører, med mindre de enkelt kan åpnes manuelt når betjeningsinnretningen beskrevet i nr om nødvendig er aktivert Minste antall utganger skal være slik at samlet antall utganger i ett rom er som følger: Antall passasjerer og medlemmer av personalet i hvert rom Minste samlede antall utganger > Rømningsluker gjelder bare som én av ovennevnte antall nødutganger.

18 Nr. 9/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Hver stive del av et leddkjøretøy anses som et eget kjøretøy ved fastsettelse av minste antall nødutganger og plasseringen av disse, unntatt for nr Ved fastsettelse av antall nødutganger anses ikke toaletter og kjøkken som separate rom. Antall passasjerer skal fastsettes for hver stive del En dobbelt på- og avstigningsdør gjelder som to dører, og et dobbelt vindu eller flerdobbelt vindu gjelder som to nødutgangsvinduer Dersom det ikke er atkomst til passasjerrommet fra førerrommet gjennom en passasje som oppfyller vilkårene i nr , skal følgende krav oppfylles: Førerrommet skal ha to utganger, én på hver sidevegg; dersom én av disse utgangene er et vindu, skal dette oppfylle kravene i nr og med hensyn til nødutgangsvinduer Det kan monteres ett eller to seter ved siden av førersetet, og i slike tilfeller skal utgangene nevnt i nr , være dører. Døren til førerrommet skal godkjennes som nødutgang for passasjerene i disse setene, forutsatt at førersetet, rattet, motorrommet, girstangen, håndbrekket osv. ikke er til for stort hinder. Døren som er beregnet på de ekstra passasjerene, skal godkjennes som nødutgangsdør for føreren. Det kan monteres opptil fem ekstra seter i et rom som omfatter førerrommet, forutsatt at de ekstra setene og plasseringen av disse er i samsvar med alle kravene i dette direktiv, og at minst én dør som gir atkomst til passasjerrommet, er i samsvar med kravene for nødutgangsdører i nr I de tilfellene som beskrives i nr og , gjelder utgangene i førerrommet ikke som en av dørene som kreves i nr , heller ikke som en av utgangene som kreves i nr , unntatt i tilfellene nevnt i nr og Nr , 7.7.1, og får ikke anvendelse på slike utganger Dersom førerrommet og setene ved siden av det er tilgjengelig fra hovedrommet for passasjerer gjennom en passasje som oppfyller ett av kravene beskrevet i nr , er det ikke påbudt med en egen utgang ut av kjøretøyet fra førerrommet Dersom det finnes en egen førerdør eller en annen utgang fra førerrommet i tilfellene beskrevet i nr , kan den bare gjelde som utgang for passasjerer forutsatt at: det ikke er nødvendig å presse seg inn mellom rattet og førersetet for å kunne benytte den utgangen, den oppfyller kravene med hensyn til dimensjoner på nødutgangsdører, som angitt i nr Nr og utelukker ikke at det finnes en dør eller en annen sperre mellom førersetet og passasjerrommet, forutsatt at føreren raskt kan åpne denne sperren i en nødssituasjon. En førerdør i et rom som er beskyttet med en slik sperre, gjelder ikke som utgang for passasjerer I kjøretøyer i klasse II, III og B skal det monteres rømningsluker i tillegg til nødutgangsdørene og -vinduene. De kan også monteres i kjøretøyer i klasse I og A. Minste antall luker skal være: Antall passasjerer Antall luker ikke over 50 1 over Plassering av utganger Kjøretøyer med en kapasitet på over 22 passasjerer skal oppfylle kravene nedenfor. Kjøretøyer med en kapasitet på høyst 22 passasjerer skal enten oppfylle kravene nedenfor eller kravene i nr. 1.2 i vedlegg VI.

19 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/ På- og avstigningsdøren(e) skal plasseres på den siden av kjøretøyet som er nærmest den siden av veien som tilsvarer kjøreretningen i trafikken i den staten kjøretøyet skal godkjennes for bruk i, og minst én av dem skal befinne seg i den fremre halvdelen av kjøretøyet. Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at det anbringes en dør i enden av kjøretøyet, beregnet på rullestolbrukere To av dørene nevnt i nr skal være atskilt, slik at avstanden mellom de tverrgående vertikalplanene gjennom deres midtpunkt tilsvarer minst 40 % av passasjerrommets samlede lengde. Dersom én av disse to dørene utgjør en del av en dobbeltdør, skal avstanden måles mellom de to dørene som står lengst fra hverandre Utgangene skal være plassert slik at det i hovedsak finnes like mange av dem på hver side av kjøretøyet Minst én nødutgang skal være plassert i enden eller fronten av kjøretøyet. For kjøretøyer i klasse I og kjøretøyer der den bakre delen er permanent atskilt fra passasjerrommet, vil dette kravet bli oppfylt ved at det monteres en rømningsluke Utgangene på samme side av kjøretøyet skal være jevnt fordelt langs hele kjøretøyets lengde Det er tillatt med én dør i enden av kjøretøyet, forutsatt at det ikke er en på- og avstigningsdør Eventuelle rømningsluker skal være plassert slik: dersom det finnes bare én rømningsluke, skal den være plassert i den midtre tredelen av kjøretøyet; dersom det finnes to rømningsluker, skal de være plassert med en avstand på minst 2 m, målt mellom de to kantene som er nærmest, i en linje som er parallell med kjøretøyets lengdeakse Minstemål for utgangene Minstemålene for de forskjellige utgangstypene er angitt i tabellen nedenfor: Klasse I Klasse II og III Bemerkninger På- og avstigningsdør Døråpning Høyde (mm) Bredde (mm) Enkeltdør: 650 Dobbeltdør: Denne dimensjonen kan reduseres med 100 mm når målingen foretas på høyde med håndtakene Nødutgangsdør Høyde (mm) Bredde (mm) 550 Nødutgangsvindu Areal (mm 2 ) Her skal det kunne settes inn et rektangel på 500 x 700 mm Nødutgangsvindu plassert i enden av kjøretøyet, dersom produsenten ikke har satt inn et nødutgangsvindu som er minst like stort som dimensjonene angitt nedenfor. I nødutgangsvinduets åpning skal det være plass til et rektangel med en høyde på 350 mm og en bredde på mm. Rektangelets hjørner kan være avrundet med en krumningsradius på høyst 250 mm. Rømningsluke Lukeåpning Areal (mm 2 ) Her skal det kunne settes inn et rektangel på 500 x 700 mm Kjøretøyer med en kapasitet på høyst 22 passasjerer kan enten oppfylle kravene i nr eller kravene i nr. 1.1 i vedlegg VI.

20 Nr. 9/20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Tekniske krav til alle på- og avstigningsdører Alle på- og avstigningsdører skal enkelt kunne åpnes fra innsiden og utsiden av kjøretøyet når kjøretøyet står stille (men ikke nødvendigvis når kjøretøyet er i bevegelse). Dette utelukker imidlertid ikke at døren kan låses fra utsiden, forutsatt at døren alltid kan åpnes fra innsiden Alle betjeningsinnretninger eller innretninger beregnet på å åpne en på- og avstigningsdør fra utsiden av kjøretøyet, skal plasseres mellom mm og mm fra bakken og høyst 500 mm fra døren. For kjøretøyer i klasse I, II og III skal alle betjeningsinnretninger eller innretninger beregnet på å åpne en på- og avstigningsdør fra innsiden av kjøretøyet, plasseres mellom mm og mm fra overflaten av gulvet eller det trinnet som er nærmest betjeningsinnretningen og høyst 500 mm fra døren. Dette kravet gjelder ikke for betjeningsinnretninger som er plassert i førerarealet Alle enkle manuelt betjente på- og avstigningsdører som er montert med hengsler eller bolter, skal være innrettet slik at den åpne døren lett lukker seg dersom den kommer i kontakt med en stillestående gjenstand når kjøretøyet er i bevegelse Dersom en manuelt betjent på- og avstigningsdør er utstyrt med en smekklås, skal denne være av totrinnstypen På innsiden av på- og avstigningsdøren skal det ikke være noen innretning som er beregnet på å dekke de innvendige trinnene når døren er lukket. Dette utelukker ikke at dørbetjeningsmekanismen eller andre innretninger som er festet på innsiden av døren, kan befinne seg i trapperommet når døren er stengt, så lenge de ikke utgjør en forlengelse av gulvet som passasjerene kan stå på. Mekanismen eller eventuelle andre innretninger skal ikke utgjøre noen fare for passasjerene Dersom det direkte utsynet ikke er tilstrekkelig, skal det monteres optiske innretninger eller annet utstyr slik at føreren fra førersetet kan se om det befinner seg passasjerer i umiddelbar nærhet, både utenfor og innenfor alle på- og avstigningsdører som ikke er automatisk drevne. Dersom på- og avstigningsdøren befinner seg i enden av et kjøretøy med en kapasitet på høyst 22 passasjerer, er dette kravet oppfylt dersom føreren kan se at det står en person på 130 cm 1 m bak kjøretøyet Alle dørene som åpnes innover i kjøretøyet, og deres åpningsmekanismer, skal være konstruert slik at bevegelsene deres ved normal bruk ikke vil medføre fare for skade på passasjerene. Om nødvendig skal det monteres egnede verneinnretninger Dersom det er plassert en på- og avstigningsdør ved siden av døren til toalettet eller til et annet rom, skal på- og avstigningsdøren sikres slik at den ikke kan åpnes ved en feiltakelse. Dette kravet gjelder imidlertid ikke dersom døren automatisk låses når kjøretøyet beveger seg raskere enn 5 km/t For kjøretøyer med en kapasitet på høyst 22 passasjerer skal dørbladene på på- og avstigningsdøren i enden av kjøretøyet ikke kunne åpnes mer enn 115 eller mindre enn 85, og døren skal kunne holdes automatisk i denne stillingen. Dette utelukker ikke muligheten for å kunne åpne døren med en større vinkel enn denne dersom dette er forsvarlig, for eksempel for å kunne rygge bakover mot en høy lasteplattform, eller for å kunne åpne dørene med en vinkel på 270 for å sørge for at det finnes et fritt lasteområde bak kjøretøyet Ytterligere tekniske krav til mekanisk drevne på- og avstigningsdører I nødssituasjoner skal alle mekanisk drevne på- og avstigningsdører kunne åpnes fra innsiden når kjøretøyet står stille (men ikke nødvendigvis dersom kjøretøyet er i fart) og, dersom døren ikke er låst, fra utsiden ved hjelp av betjeningsinnretninger som uavhengig av strømtilførsel, overstyrer alle andre dørbetjeningsinnretninger, når det gjelder betjeningsinnretninger inne i kjøretøyet, er plassert på døren eller minst 300 mm fra denne, i en høyde på minst mm over første trinn, er enkel å se og gjenkjenne for en person som nærmer seg eller står foran døren, og dersom det gjelder en betjeningsinnretning som kommer i tillegg til de vanlige åpningsinnretningene, er tydelig merket for bruk i nødssituasjoner, kan betjenes av en person som står foran døren,

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 9 ISSN 1022-9310. 11. årgang 21.2.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 9 ISSN 1022-9310. 11. årgang 21.2.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 9 11. årgang 21.2.2004 2004/EØS/9/01 2004/EØS/9/02 2004/EØS/9/03 2004/EØS/9/04

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF. av 30. november 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF. av 30. november 1998 Nr. 3/167 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF av 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/387/EØF om dører i motorvogner

Detaljer

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004 Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.6.2007 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF 2007/EØS/31/10 av 11. februar 2004 om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF og 80/1268/EØF med

Detaljer

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003 Nr. 58/183 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF 2005/EØS/58/38 av 8. april 2003 om endring av rådsdirektiv 91/671/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om obligatorisk bruk av bilbelter

Detaljer

Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF. av 29. april 2004

Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF. av 29. april 2004 Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.2.2008 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF 2008/EØS/10/6 av 29. april 2004 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF om varmeanlegg

Detaljer

Nr. 51/226 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr. 51/226 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 51/226 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 11.10.2001 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske

Detaljer

Nr. 15/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSDIREKTIV 2003/19/EF av 21. mars 2003

Nr. 15/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSDIREKTIV 2003/19/EF av 21. mars 2003 Nr. 15/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.3.2006 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/19/EF av 21. mars 2003 2006/EØS/15/09 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/27/EF om masse og dimensjoner

Detaljer

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om styreinnretninger for motorvogner og deres tilhengere

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om styreinnretninger for motorvogner og deres tilhengere 370L0311.NOR/1 370L0311.NOR Council Directive of 8 June 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the steering equipment for motor vehicles and their trailers RÅDSDIREKTIV

Detaljer

Nr. 76/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/139/EF. av 25. november 2009

Nr. 76/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/139/EF. av 25. november 2009 Nr. 76/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/139/EF 2015/EØS/76/82 av 25. november 2009 om lovfestede preginger for motorvogner med to eller tre hjul

Detaljer

Nr. 46/352 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/98/EF. av 15. desember 1999

Nr. 46/352 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/98/EF. av 15. desember 1999 Nr. 46/352 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.9.2001 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Nr. 29/96 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/63/EF. av 13. juli 2009

Nr. 29/96 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/63/EF. av 13. juli 2009 Nr. 29/96 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/63/EF av 13. juli 2009 2015/EØS/29/15 om visse deler av og egenskaper ved jordbruks- eller skogbrukstraktorer

Detaljer

Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/111/EF. av 20. desember 2001. om visse typer sukker beregnet på konsum(*)

Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/111/EF. av 20. desember 2001. om visse typer sukker beregnet på konsum(*) Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 37, under henvisning

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 95/48/EF. av 20. september 1995

KOMMISJONSDIREKTIV 95/48/EF. av 20. september 1995 Nr. 16/154 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 17.4.1997 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997 Nr. 6/274 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til også å omfatte sammenlignende reklame(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR

Detaljer

17.10.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/30/EF. av 22. april 2005

17.10.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/30/EF. av 22. april 2005 Nr. 62/59 KOMMISJONSDIREKTIV 2005/30/EF 2008/EØS/62/05 av 22. april 2005 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF og 2002/24/ EF med

Detaljer

Nr. 23/428 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK NR. 1753/2000/EF. av 22. juni 2000

Nr. 23/428 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK NR. 1753/2000/EF. av 22. juni 2000 Nr. 23/428 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 1999/37/EF

RÅDSDIREKTIV 1999/37/EF Nr. 14/10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 75 nr. 1 bokstav

Detaljer

Nr. 69/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/40/EF. av 17. mai 2006

Nr. 69/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/40/EF. av 17. mai 2006 Nr. 69/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/40/EF 2009/EØS/69/25 av 17. mai 2006 om utslipp fra klimaanlegg i motorvogner og om endring av rådsdirektiv

Detaljer

Nr. 51/226 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr. 51/226 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 51/226 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 11.10.2001 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske

Detaljer

1.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

1.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 1.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 11/49 artikkel 1, utstede til produsenten et EF-typegodkjenningsmerke i samsvar med mønsteret vist i vedlegg I tillegg 3.» 3) Artikkel 4

Detaljer

NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69

NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69 NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69 REGULATION (EC) No 1100/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2008 on the elimination of controls performed at the frontiers of Member

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998 Nr.50/12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.2000 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF av 3. september 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 82/130/EØF

Detaljer

Nr. 30/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/83/EF. av 24. september 2003

Nr. 30/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/83/EF. av 24. september 2003 Nr. 30/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/83/EF 2006/EØS/30/12 av 24. september 2003 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II, III og VI til rådsdirektiv

Detaljer

24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2009/108/EF. av 17. august 2009

24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2009/108/EF. av 17. august 2009 24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/341 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/108/EF 2015/EØS/58/38 av 17. august 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF om visse deler

Detaljer

Nr. 49/184 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/114/EF. av 20. desember 2001

Nr. 49/184 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/114/EF. av 20. desember 2001 Nr. 49/184 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/114/EF av 20. desember 2001 om visse typer helt eller delvis inndampet konservert melk beregnet på konsum(*) RÅDET FOR DEN EUROPEISKE

Detaljer

Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF. av 4. april 2008

Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF. av 4. april 2008 Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF 2015/EØS/49/49 av 4. april 2008 om opprettelse av et system for identifikasjon og sporing av eksplosive varer til

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 8. årgang 1.3.2001 EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 8. årgang 1.3.2001 EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 11 8. årgang 1.3.2001 2001/EØS/11/01 2001/EØS/11/02 2001/EØS/11/03 EØS-komiteens

Detaljer

2.8.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012. av 30. mars 2012

2.8.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012. av 30. mars 2012 Nr. 43/17 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012 2012/EØS/43/07 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

23.3.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF. av 26. mai 2003

23.3.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF. av 26. mai 2003 Nr. 15/77 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF 2006/EØS/15/15 av 26. mai 2003 om 25. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 6 EØS-ORGANER. 6. årgang 4.2.1999. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 6 EØS-ORGANER. 6. årgang 4.2.1999. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 99/EØS/6/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 6 6. årgang 4.2.1999 EØS-komiteens beslutning nr. 39/98 av 29.

Detaljer

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF. av 30. januar 2008

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF. av 30. januar 2008 Nr. 21/55 KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF 2014/EØS/21/15 av 30. januar 2008 om angivelse på etiketten til visse næringsmidler av andre obligatoriske opplysninger enn dem som er fastsatt i europaparlaments-

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999 Nr. 20/114 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999 av 8. februar 1999 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere,

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 96/36/EF. av 17. juni 1996

KOMMISJONSDIREKTIV 96/36/EF. av 17. juni 1996 Nr. 18/14 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 7.5.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997 15.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 14/47 KOMMISJONSVEDTAK av 27. mai 1997 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av visse direktiver om avfall

Detaljer

Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF. av 16. mai 2003

Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF. av 16. mai 2003 Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.3.2006 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF 2006/EØS/15/10 av 16. mai 2003 om fastsettelse av listen over, grenseverdier for konsentrasjon av og krav

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER. 6. årgang 15.4.1999. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER. 6. årgang 15.4.1999. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 99/EØS/16/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 16 6. årgang 15.4.1999 EØS-komiteens beslutning nr. 55/98 av

Detaljer

Nr. 31/38 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/102/EF. av 15. desember 1999

Nr. 31/38 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/102/EF. av 15. desember 1999 Nr. 31/38 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 14.6.2001 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 100,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 100, 371L0127.NOR/1 371L0127.NOR Council Directive of 1 March 1971 on the approximation of the laws of the Member states relating to the rear-view mirrors of motor vehicles. RÅDSDIREKTIV av 1. mars 1971 om

Detaljer

Nr. 62/144 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/57/EF. av 23. april 2004

Nr. 62/144 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/57/EF. av 23. april 2004 Nr. 62/144 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.10.2008 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/57/EF 2008/EØS/62/14 av 23. april 2004 om identifisering av pyrotekniske artikler og visse former for ammunisjon

Detaljer

Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF. av 6. mai 2009

Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF. av 6. mai 2009 Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF 2015/EØS/25/23 av 6. mai 2009 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (omarbeiding)(*)

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 1. juli 1999

KOMMISJONSVEDTAK. av 1. juli 1999 17.5.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/83 KOMMISJONSVEDTAK 2001/EØS/26/22 av 1. juli 1999 om framgangsmåten for samsvars for byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv

Detaljer

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0207.tona OJ L 72/2012, p. 28-31 COMMISSION REGULATION (EU) No 207/2012 of 9 March 2012 on electronic instructions for use of medical devices. (UOFFISIELL OVERSETTELSE) EUROPAKOMMISJONEN HAR KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

NOR/300L0030.00T OJ L 203/00, p. 1-8

NOR/300L0030.00T OJ L 203/00, p. 1-8 NOR/300L0030.00T OJ L 203/00, p. -8 Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2000 on the technical roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating

Detaljer

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 939/2010 of 20 October 2010 amending Annex IV to Regulation (EC) No 767/2009 on permitted tolerances for the compositional labelling

Detaljer

NOR/310R1103.cfo OJ L 313/10, p. 3-7 Commission Regulation (EU) No 1103/2010 of 29 November 2010 establishing, pursuant to Directive 2006/66/EC of

NOR/310R1103.cfo OJ L 313/10, p. 3-7 Commission Regulation (EU) No 1103/2010 of 29 November 2010 establishing, pursuant to Directive 2006/66/EC of NOR/310R1103.cfo OJ L 313/10, p. 3-7 Commission Regulation (EU) No 1103/2010 of 29 November 2010 establishing, pursuant to Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council, rules as regards

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23.

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23. Nr. 49/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF 2003/EØS/49/01 av 23. juli 2001 om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige

Detaljer

Nr.46/258 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.10.2000 NORSK utgave RÅDSDIREKTIV 98/59/EF av 20. juli 1998 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om masseoppsigelser(*) RÅDET FOR

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav

Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.07.2016 Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav INNLEDENDE MERKNADER 1. Forpliktelser i henhold

Detaljer

Nr. 26/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/97/EF. av 10. november 2003

Nr. 26/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/97/EF. av 10. november 2003 Nr. 26/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/97/EF 2007/EØS/26/16 av 10. november 2003 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning

Detaljer

15.11.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 1999/94/EF. av 13. desember 1999

15.11.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 1999/94/EF. av 13. desember 1999 15.11.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 57/93 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 1999/94/EF 2001/EØS/57/15 av 13. desember 1999 om tilgjengeligheten av forbrukeropplysninger om

Detaljer

Nr. 6/2 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/56/EF. av 27. september 2001

Nr. 6/2 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/56/EF. av 27. september 2001 Nr. 6/2 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 30.1.2003 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF. av 18. september 2000

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF. av 18. september 2000 Nr. 3/593 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF 2002/EØS/03/173 av 18. september 2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet som institusjon for elektroniske penger og om tilsyn med slik virksomhet(*)

Detaljer

Nr. 58/598 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. februar 2010

Nr. 58/598 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. februar 2010 Nr. 58/598 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/58/73 av 23. februar 2010 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte

Detaljer

10.6.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/39/EF. av 10. juni 2002

10.6.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/39/EF. av 10. juni 2002 Nr. 29/207 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/39/EF 2004/EØS/29/23 av 10. juni 2002 om endring av direktiv 97/67/EF med hensyn til ytterligere åpning for konkurranse i markedet for posttjenester i

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER. 4. årgang 17.4.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER. 4. årgang 17.4.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 97/EØS/16/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 16 EØS-komiteens beslutning nr. 72/96 av 13. desember 1996 om

Detaljer

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001 Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 94, under henvisning

Detaljer

Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse

Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 50/2011 av 20. mai 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og protokoll

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 6 10. årgang 30.1.2003 2003/EØS/6/01 Tekst kunngjort i samsvar med artikkel

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964 364L0427.NOR Council Directive of 7 July 1964 laying down detailed provisions concerning transitional measures in respect of activities of self-employed persons in manufacturing and processing industries

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. /

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. / NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. / av [ ] om fastsettelse av krav og administrative framgangsmåter i forbindelse med drift av luftfartøyer

Detaljer

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006 Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006 2014/EØS/6/15 av 5. april 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om

Detaljer

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer:

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer: Nr.45/00 07 RÅDSDIREKTIV 93/120/EF av 22. desember 1993 om endring av direktiv 90/539/EØF om krav til dyrehelse ved handel med fjørfe og rugeegg innenfor Fellesskapet og ved innførsel av fjørfe og rugeegg

Detaljer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1085/2003 av 3. juni 2003 om behandling av

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1085/2003 av 3. juni 2003 om behandling av NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 30 13. årgang 8.6.2006 2006/EØS/30/01 2006/EØS/30/02 2006/EØS/30/03 2006/EØS/30/04

Detaljer

Nr. 25/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2009/134/EF. av 28. oktober 2009

Nr. 25/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2009/134/EF. av 28. oktober 2009 Nr. 25/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.4.2015 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/134/EF 2015/EØS/25/31 av 28. oktober 2009 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for

Detaljer

10.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1275/2008. av 17.

10.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1275/2008. av 17. 10.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN 2015/EØS/53/01 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1275/2008 av 17. desember 2008 om gjennomføring av europaparlaments-

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 191/1999 av 17. desember 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 191/1999 av 17. desember 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 191/1999 av 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg VIII (Etableringsrett) og vedlegg V (Fri

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

Nr. 56/1168 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 300/2008. av 11.

Nr. 56/1168 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 300/2008. av 11. Nr. 56/1168 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 300/2008 2014/EØS/56/38 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og

Detaljer

Nr. 30/442 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/45/EF. av 28. mai. 2003

Nr. 30/442 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/45/EF. av 28. mai. 2003 Nr. 30/442 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/45/EF 2006/EØS/30/26 av 28. mai. 2003 om endring av rådsdirektiv 2002/57/EF om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster(*)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 33/95 av 19. mai 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 33/95 av 19. mai 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Nr.43/00 63 EØS-KOMITEENS BESLUTNING 95/EØS/43/06 nr. 33/95 av 19. mai 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 22. årgang 22.1.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 22. årgang 22.1.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/5/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 5 22. årgang EØS-komiteens beslutning nr. 153/2014 av 9. juli 2014 om endring

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*)

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) Nr. 18/512 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF 2015/EØS/18/53 av 25. august 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) under henvisning til traktaten om opprettelse av

Detaljer

NOR/304R0789.00T OJ L 138/04, p. 19-23

NOR/304R0789.00T OJ L 138/04, p. 19-23 NOR/304R0789.00T OJ L 138/04, p. 19-23 Regulation (EC) No. 789/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the transfer of cargo and passenger ships between registers within

Detaljer

Nr. 6/214 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/34/EF. av 22. juni 2000

Nr. 6/214 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/34/EF. av 22. juni 2000 Nr. 6/214 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011 NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, XXX C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2011 av [ ] om endring av forordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler

Detaljer

NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5

NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5 NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5 COMMISSION REGULATION (EC) No 41/2009 of 20 January 2009 concerning the composition and labelling of foodstuffs suitable for people intolerant to gluten KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008. av 4. juli 2008

Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008. av 4. juli 2008 Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008 av 4. juli 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) og protokoll 37 EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

av 14. april 2003 EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR

av 14. april 2003 EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 782/2003 av 14. april 2003 om forbud mot organiske tinnforbindelser på skip EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 Regulation (EC) No 1643/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1592/2002 on common rules in the field of civil

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311L0097.tona OJ L 328/2011, p. 49-52 COUNCIL DIRECTIVE 2011/97/EU of 5 December 2011 amending Directive 1999/31/EC as regards specific criteria for the storage of metallic mercury considered as waste

Detaljer

19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF. av 5.

19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF. av 5. 19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN 2013/EØS/73/01 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF av 5. september 2007 om endring av rådsdirektiv

Detaljer

DIRECTIVE 2013/56/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 November 2013 amending Directive 2006/66/EC of the European Parliament and

DIRECTIVE 2013/56/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 November 2013 amending Directive 2006/66/EC of the European Parliament and DIRECTIVE 2013/56/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 November 2013 amending Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council on batteries and accumulators and waste

Detaljer

Nr. 26/294 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/115/EF. av 22. desember 2003

Nr. 26/294 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/115/EF. av 22. desember 2003 Nr. 26/294 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/115/EF 2007/EØS/26/31 av 22. desember 2003 om endring av direktiv 94/35/EF om søtstoffer til bruk i næringsmidler(*)

Detaljer

27.8.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2008/119/EF. av 18. desember 2008

27.8.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2008/119/EF. av 18. desember 2008 Nr. 49/187 RÅDSDIREKTIV 2008/119/EF 2015/EØS/49/31 av 18. desember 2008 om fastsettelse av minstestandarder for vern av kalver (kodifisert utgave)(*) RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/24/EF. av 17. juni 1997. om visse deler av og egenskaper ved motorvogner med to eller tre hjul(*)

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/24/EF. av 17. juni 1997. om visse deler av og egenskaper ved motorvogner med to eller tre hjul(*) Nr. 54/27 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/24/EF av 17. juni 1997 om visse deler av og egenskaper ved motorvogner med to eller tre hjul(*)

Detaljer

8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012. av 26. juli 2012

8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012. av 26. juli 2012 8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/43 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012 2012/EØS/63/30 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

Nr. 10/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1161/2005. av 6.

Nr. 10/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1161/2005. av 6. Nr. 10/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1161/2005 2009/EØS/10/27 av 6. juli 2005 om utarbeiding av ikke-finansielle kvartalsregnskaper etter

Detaljer

Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse. nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse. nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse EØS-KOMITEE S BESLUT I G nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske

Detaljer

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23 920 Teknisk reglement Terreng Touring Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008. av 17. oktober 2008

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008. av 17. oktober 2008 26.3.2015 Nr. 18/43 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008 2015/EØS/18/10 av 17. oktober 2008 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse

Detaljer

25.7.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/36/EF. av 23. juni 2000

25.7.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/36/EF. av 23. juni 2000 Nr. 37/82 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/36/EF 2002/EØS/37/28 av 23. juni 2000 om kakao- og sjokoladeprodukter beregnet på konsum (*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EURO- PEISKE UNION HAR under

Detaljer

Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008. av 17. juni 2008

Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008. av 17. juni 2008 Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008 2014/EØS/21/23 av 17. juni 2008 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse

Detaljer

Nr. 67/864 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/68/EF. av 6. september 2006

Nr. 67/864 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/68/EF. av 6. september 2006 Nr. 67/864 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/68/EF 2010/EØS/67/63 av 6. september 2006 om endring av rådsdirektiv 77/91/EØF med hensyn til stiftelsen

Detaljer

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/111 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010 2015/EØS/36/16 av 27. mai 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske

Detaljer