Informasjon om VANN OG AVLØP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om VANN OG AVLØP"

Transkript

1 Informasjon om VANN OG AVLØP

2 HVA GÅR DINE PENGER TIL? Anleggsarbeid Regnskap vannforsyning (normalfordeling) 1 Midlene innen vannforsyning fordeles prosentvist slik: 19% 18% 19% 24% 20% Lønn knyttet til vannforsyning Drift og vedlikehold av ledningsnettet, inkl. trykkøkning og reduksjon, samt høydebassenger Drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegget, inkl. kilde Avskrivninger på investeringer Standard vannforbruk På nasjonalt plan er det beregnet følgende fordeling vedrørende vannforbruk pr. person og døgn* Inndirekte kostnader 2 Regnskap avløpsbehandling (normalfordeling) Midlene innen avløpshåndtering fordeles prosentvis slik: 12% 14% 11% 20% 43% Lønn knyttet til avløpshåndtering Drift og vedlikehold av ledningsnettet, inkl. pumpestasjoner" Drift og vedlikehold av renseanlegg Avskrivninger på investeringer Inndirekte kostnader Bad, dusj inkl. håndvask/tannpuss WC Vask av klær inkl. rengjøring Oppvask Matlaging Bilvask og hagevanning Totalt: 55 liter/dag 30 liter/dag 40 liter/dag 20 liter/dag 10 liter /dag 25 liter/dag 180 liter/dag INVESTERINGER DE SISTE ÅRENE Vann Ny grunnvannsbrønn Sandstangen Rehabilitering vannledning Smedgata Nytt Høydebasseng Hærland 2 mill. 1,7 mill. 13 mill. Avløp Sanering Hegginområdet Sanering Slitu Rehabilitering Mørkfoss pumpestasjon Rehabilitering avløpspumpestasjoner Rehabilitering renseanlegget 7 mill. 3 mill. 1,5 mill. 0,4 mill. 43 mill. Dette gir et gjennomsnittlig årsforbruk på ca liter pr. person (dvs. 70 m 3 /person pr. år). * Asplan Viak, des VIL DU SPARE? Dette kan du gjøre: Holde kontroll med installasjonene slik at lekkasjer oppdages snarlig, og dryppende kraner og toalett kan repareres omgående. Foreta en kontrollmåling på vannmåler jevnlig Dusje i stedet for å bade Installere sparedusj Installere toalett med to innstillinger på vannforbruk Begrense hagevanning Reparasjon av vannlekkasje

3 DINE RETTIGHETER & PLIKTER Lover og regler Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser og regulativer. Aktuelle dokumenter er listet nedenfor: Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter Drikkevannsforskriften av februar 2004 Forskrift om vann- og avløpgebyrer i Eidsberg kommune av 28. april 2005 Lov om forurensning Gebyrregulativ Normalreglement for sanitæranlegg Retningslinjer for hovedledninger for vann og avløp i Eidsberg kommune Retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig- og fritidsbebyggelse i Eidsberg kommune Avløpsforskriften Plan- og bygningsloven VA-Norm Stoppekran Her starter ansvaret ditt Ditt ansvar (inkl. anboringsklammen) Driftsoperatør på Mysen renseanlegg Offentlig hovedledning Kommunalt faktureringsarbeid Vi opererer med følgende gebyrer: Tilknytingsgebyr engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester Årsgebyr årlig gebyr Årsgebyr = Abonnementsgebyr + Forbruksgebyr GEBYRER Alle abonnenter tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett skal svare årlig vann- og/eller avløpsgebyr. Gebyrinntektene på vann- og avløpskapitlet går i sin helhet til å dekke våre kostnader (se diagram). Gebyrsystemet for vann- og avløp er bygget opp etter selvkostprinsippet. Dvs. at inntekt skal være lik utgift. Kommunen har ikke anledning til å regne fortjeneste på denne virksomheten. Eventuelt overskudd skal settes på selvkostfond, som da skal gå tilbake til vann- eller avløpskapitlet. Størrelsen på gebyrene fastsettes av kommunestyret hvert år og tilpasses de årlige budsjetter. Abonnementsgebyr alle abonnenter skal innbetale et fast abonnementsgebyr pr. boenhet. Det gjelder også alle utleieenheter. For næringsabonnenter vil abonnementsgebyret være gradert etter forbruk av vann. (I tillegg til eventuelle abonnement per utleieenheter). < 500 m 3 1 x abonnementsgebyr m 3 5 x abonnementsgebyr m 3 10 x abonnementsgebyr m 3 15 x abonnementsgebyr > m 3 20 x abonnementsgebyr Forbruksgebyr betales etter faktisk forbrukt vannmengde (m 3 ) for begge kategorier

4 VANNANLEGG Tosebygda vannverk Vannforsyning Kommunal vannforsyning Eidsberg kommune forsyner sine innbyggere med grunnvann fra Sandstangen. SLITU MOMARKEN Våre vannforsyningsanlegg Overflatevann fra Øyeren ble tidligere brukt som hovedvannkilde. Drikkevannet ble da fullrenset på vannverket. I dag er Øyeren reservekilde og grunnvann fra Sandstangen er hovedkilden. Høydebasseng FOLKENBORG MYSEN RAMSTAD HÆRLAND Sandstangens løsmasser ble avsatt i sjøen for ca år siden. Sand- og grusmassene inneholder betydelige mengder vann som pumpes opp fra brønner i grusryggen. Utpumpet vann erstattes med vann som lekker inn fra Øyeren. Fra brønnene pumpes vannet til vannverket der vannet «luftes». Deretter går vannet ut på ledningsnettet uten kjemisk behandling. Vannledningsnettet består av ca. 107 km ledning, 3 trykkøkningsstasjoner og 3 høydebasseng. Drikkevannet som leveres ut til innbyggerne regnes som ett av Norges beste. FRYDENLUND EIDSBERG STASJON TRØMBORG STRANDA Lokal vannforsyning Kommunen har som mål å tilknytte flest mulig innbyggere til det kommunale vannforsyningsnettet. Vannledningsnettet blir derfor stadig bygget ut. I områder der det ikke er kommunal vannleding, kan det gis støtte til boring av lokale brønner. Innhold i vannkum Er flaskevann i butikkene bedre enn drikkevannet vårt? Våre kunder har minst like god vannkvalitet i springen som kvaliteten på flaskevann. Forskjellen ligger i prisen: Flaskevann koster ca ganger mer enn vannet du får fra springen Kan jeg få legionærsyken av å dusje? Du må sørge for at temperaturen i varmtvannsberederen din er minst 60 grader, og ved tappepunktet minst 55 grader. Hvis varmen ikke er høy nok, kan man i spesielle tilfeller få oppvekst av bakterien Legionella, og inhalering av slike bakterier ved for eksempel dusjing kan i verste fall gi legionærsyke.

5 VANN Drift & vedlikehold Våre drifts- og vedlikeholdsoppgaver Driftsavdelingen drifter og vedlikeholder vannettet i Eidsberg kommune. Den daglige driften består i hovedsak av: Rengjøring av vannverk og bassenger Spyling av ledningsnett Lekkasjesøking Kontroll og ettersyn av ventiler og trykkøkningsstasjoner. Fjernovervåking av ledningsnettet Reparasjoner og utbedringer av ledningsnettet I tillegg driver vi med: Ukentlige vannprøver fra vannverk og ledningsnett Installere, vedlikeholde og kontrollere vannmålere Plan & prosjektering av nye ledningsanlegg Digital ajourføring av ledningskartverk Veiledning til innbyggere Registrering av nye vannmålere Uttalelser til byggesaker Fakturering Sandstangen Vannkvalitet Eidsberg kommune har som vannverkseier ansvar for å levere nok drikkevann av god kvalitet ut til forbrukerne. Grunnvann fra Sandstangen er av så god kvalitet at det kan pumpes direkte ut på ledningsnettet uten behandling. Grunnvannet gjennomgår en naturlig renseprosess før det pumpes opp, der vannet filtreres og renses gjennom løsmassene. Kvaliteten på grunnvann avhenger mest av egenskapene til løsmassene og berggrunnen på stedet. Grunnvann er også godt beskyttet mot ytre forurensninger. Kommunen følger et fast analyseprogram med detaljerte krav til vannkvalitet for å sikre forbrukerne i Eidsberg et trygt og bruksmessig drikkevann. Disse kravene er fastsatt og beskrevet i drikkevannforskriften. Årlig analyseres det på ca. 100 ulike parametere og hver uke tas det vannprøver. I løpet av den tiden kommunen har levert grunnvann fra Sandstangen er det ikke registrert avvik på noen av parametrene. Drikkevannet vårt tilfredsstiller alle krav og er av beste kvalitet. Vårt grunnvann tilfredsstiller alle krav i drikkevannsforskriften. Til dette bruker vi 3,3 årsverk. Vannmålere Alle abonnenter i Eidsberg kommune er pålagt å installere vannmålere. Vannmåleren blir utlevert til autorisert rørlegger ved Servicetorget på Heggin. Vannmåleren er kommunenes eiendom. Det er kommunen som har ansvaret for ettersyn og utskiftning dersom det skulle oppstå feil. Avlesning av vannmåleren foretas av abonnenten 31. desember hvert år. Vannmåleren må plasseres frostfritt og lett tilgjengelig for avlesning og utskifting. Hardhet Hardt vann skyldes høyt innhold av enkelte stoffer, særlig kalsium. Til drikkevann kan det være en fordel med høyt kalsiuminnhold, men det kan være en ulempe for annen bruk av vannet. Drikkevann fra Sandstangen har en hardhet på 3,8 dh, noe som tilsvarer bløtt vann. Derfor kreves det ikke noen spesielle innstillinger av vaske- og oppvaskmaskiner. Vannverket Høydebasseng Hærland Generelt gjelder: Fra Til Grader Hardhet 0 2 dh meget bløtt 2 5 dh bløtt 5 10 dh moderat hardt dh hardt > 20 dh meget hardt.

6 AVLØPSANLEGG Mysen renseanlegg Avløpshåndtering Kommunal avløpsrensing Avløpsnettet i Eidsberg kommune består av 104 km avløpsledning, 28 pumpestasjoner og Mysen renseanlegg. I tillegg drifter kommunen 1 infiltrasjonsanlegg i spredt bebyggelse. I 2006 vil Mysen renseanlegg bli rehabilitert og oppgradert til et kjemisk/ biologisk anlegg. Behandlet avløpsvann fra renseanlegget blir til slutt ført ut i Hæra. Wecy Sandmo SLITU Øyerudkrysset Slitu stasjon Løvmo Renseanlegget Stegen Narvestad Norsk dun Salerud Haga MYSEN Vardelia Jernbanegata Kloppa Kongsjordvn. Heggin Våre avløpsanlegg Ramstadfeltet Korterudnesset HÆRLAND Elgfaret Visterbekken Nesset Østre Skogteig Sand STRANDA Avløpsslam fra renseprosessene har et høyt innhold av organisk stoff, fosfor og nitrogen. Etter behandling er avløpsslam derfor veldig godt egnet som jordforbedringsmiddel. Avløpsslam fra Mysen renseanlegg har høy kvalitet og tilfredsstiller alle krav til bruk på jordbruksareal. Effektene av slamtilførsel til jordbruksformål er mange. Jorda får blant annet økt tilførsel av organisk materiale, bedret struktur og blir mindre erosjonsutsatt. Avløpsslam er også godt egnet til bruk på grøntareal. Utnytting av avløpsslam gjør at næringsstoffene bevares i kretsløpet samtidig som man løser et samfunnsproblem på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Skaltorp Grønner n Frydenlund EIDSBERG STASJON Lystomtsvingen Avløpshåndtering i spredt bebyggelse Kommunen ønsker at flest mulig er tilknyttet det kommunale avløpsnettet. De som ikke er tilknyttet må selv sørge for at avløpet håndteres forsvarlig og renses på en tilfredstillende måte. Det finnes en rekke renseanlegg som er beregnet på å rense avløp fra en enkel eller flere boliger. Kommunen har utarbeidet en egen forskrift som gjelder for private avløpsanlegg i spredt bebyggelse. Trømborg øst TRØMBORG Kan jeg innstallere kjøkkenavfallskvern? I Eidsberg kommune er det ikke tillatt å installere kjøkkenavfallskvern. Bruk av kjøkkenavfallskverner fører til økt tilførsel av forurensning til ledningsog renseanlegg, som igjen kan gi redusert renseeffekt. Anleggsarbeid Hva er risikoen for at man får lekkasje av avløpvann eller annen forurensning inn i drikkevannsnettet? Dette forutsetter at flere uheldige omstendigheter inntreffer samtidig. Vannledningene står under trykk, og vil derfor ved normal drift ikke kunne ta inn forurenset vann. I situasjoner med reparasjonsarbeid eller avstengning av vannet av annen årsak, kan trykket falle bort. Da oppstår det risiko for at forurenset vann i nærheten av vannledningen kan komme inn i drikkevannet. Vannverkene skal imidlertid ha rutiner for rengjøring/desinfeksjon av ledningsnettet etter reparasjonsarbeider, dersom det foreligger risiko for forurensning og følge det.

7 AVLØP Drift & vedlikehold Trømborgfjella Våre drifts- og vedlikeholdsoppgaver Driftsavdelingen drifter og vedlikeholder avløpnettet i Eidsberg kommune. Den daglige driften består i hovedsak av: Drift av kommunalt renseanlegg Tilsyn og vedlikehold av pumpestasjoner for avløp Fjernovervåking av avløpledningsnett Spyling og rengjøring av ledningsnettet Utbedring og reparasjoner av ledningsnettet I tillegg driver vi med: Digital ajourføring av ledningskartverk Miljøovervåkning av vannmiljø Utarbeidelse og oppfølging av påslippsavtaler for industri- og næringsbedrifter Prosjektering av nye ledningsanlegg Kontroll, veiledning og tilsyn Organiserer tømming av septik- og tette tanker Uttalelser til byggesaker Fakturering Til dette bruker vi 5,3 årsverk. Forurensning og vannmiljø Eidsberg kommune har utarbeidet en temaplan for vannmiljø. Temaplanen ( ) angir på et overordnet nivå, hvilke mål og tiltak som skal gjennomføres for å forbedre tilstanden i kommunens elver og vassdrag. For å nå målsetningen om et bedre vannmiljø, er det viktig å begrense tilførselen av næringsstoffer (fosfor og nitrogen) til vassdragene. De viktigste forurensningskildene er fra landbruket og avløpvann fra befolkningen. Utslipp av urenset avløpsvann tilfører vassdragene store mengder næringsstoffer, som kan føre til at vassdraget gjennomgår en prosess som kalles eutrofiering (overgjødsling). Eutrofiering er en naturlig prosess i vann som får innvirkning på hele økosystemet i vassdraget. Synlige virkninger av eutrofiering er misfarget, uklart vann, overgrodd bunn og strand, og rask gjengroing av elveløp. For stor algeproduksjon i forhold til tilgang på oksygen i vannet, fører til anaerob forråtnelse og oksygensvinn. Fiskedød, ødelagte gyteområder og et redusert biologisk mangfold kan bli resultatet. Rensing av avløpsvann er et avgjørende tiltak for å sikre vannkvaliteten i vassdragene. Alle som ikke er tiknyttet offentlig avløpsnett må derfor selv sørge for at avløpsvannet fra boligen blir renset på en måte som tilfredsstiller kravene til utslipp. Bevaring av vannmiljøet er en viktig oppgave som vi alle deler. Vi trenger hjelp fra deg: Ikke kast matrester, q-tips, bind og kondomer i WC Ikke tøm olje eller andre kjemikalier og løsemidler i WC eller sluk Ikke slipp olje eller andre kjemikalier i jord eller vann Utbedre lekkasjer og feil på ditt eget private anlegg snarest Varsle kommunen ved forstyrrelser eller uregelmessigheter ved vann- og avløpsystemet

8 ER DRIKKEVANNET DYRT? 1 liter drikkevann koster deg 0,011 kr. 1 halvliter halvlitere kjøpevann fra butikken = med fullrenset drikkevann (ca. kr 10,- pr. flaske) fra springen (ca. 0,5 øre pr. flaske) KOMMUNALE VA-ANLEGG Kontakt oss Eidsberg Kommune v/teknisk Etat Ordfører Voldensvei 1, 1850 Mysen Tlf Åpningstid Vakttelefon etter arbeidstid: Utgitt av Eidsberg kommune, mai Layout og trykk: Holbein Group AS og Mediehuset GAN Tegnforklaring vann og avløpsanlegg Nr. 1 Heggin Adm. bygg Nr. 4 Høydebasseng Hærland Nr. 2 Vannkilde Sandstangen Nr. 5 Renseanlegget Mysen Nr. 3 Vannverket Tosebygda Nr. 6 Høydebasseng Høytorp Fort

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av Notodden kommunestyre 16122004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 3 og forskrift om begrensning av

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

Vann- og avløpstjenester. Priser, gode råd og regelverk 2012. Vann og avløp

Vann- og avløpstjenester. Priser, gode råd og regelverk 2012. Vann og avløp Vann- og avløpstjenester Priser, gode råd og regelverk 2012 Vann og avløp Vann og avløpstjenester 2 Virksomhet Vann og avløp (VA) i Drammen kommune har blant annet ansvaret for innkreving av gebyr for

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Hovedplan Vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 2025 Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Sandefjord kommune april 2015-1 - - 2 - Forord Norske kommuner står overfor store utfordringer når det gjelder vannforsyningen

Detaljer

utgave 01-2013 en informasjonsbrosjyre fra Ringerike kommune

utgave 01-2013 en informasjonsbrosjyre fra Ringerike kommune utgave 01-2013 en informasjonsbrosjyre fra Ringerike kommune Viktig, men usynlig Oppdag lekkasjer tidlig Det er nok et faktum at vann-, avløp og rensing av avløpsvann ikke er det folk flest tenker så mye

Detaljer

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg ASKER KOMMUNE kommunalteknisk avdeling Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Utgave: 3.1 Dato: 2015-05-21 Veileder - Søknadsprosess

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport Vann og avløp Hvaler kommune Regnskapsrevisjonsrapport Rolvsøy 19. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. METODE OG AVGRENSNING 3 3. SELVKOST 4 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Orkdal kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden 23.5.

Detaljer

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vannforsyningens ABC Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker G. VANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE, TIL SJØS OG I FLASKER...2 G.1 DRIKKEVANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE...2

Detaljer

Vann- og avløpstjenester

Vann- og avløpstjenester 1 Vann- og avløpstjenester priser, gode råd og regelverk 2015 Vann og avløp 2 Innhold Vann- og avløpsgebyrer...3 Tilknytningsgebyr...4 Årsgebyr...5 Slamtømming...7 Avtalevilkår...8 Arbeid på sanitæranlegg...9

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP

GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP Revidert utgave Vedtatt av Fredrikstad bystyre den 14.03.2013, sak 16/13 Forskriften trer i kraft fra 14.03.2013 Med hjemmel i: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 16.

Detaljer

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Fredrikstad kommune, 2011 Utgave 2 Forord Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for anleggseiere (tiltakshaver) for å få oversikt over de ulike

Detaljer

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg?

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? V annregion R ogaland V annområde Jæren Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? Informasjon til eiere av boliger og hytter med private avløpsrenseanlegg www.vannportalen.no/ rogaland Vannregion Rogaland

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. INNLEDNING 7 1.1 BAKGRUNN. 7 1.2 PLANEN 7 2. MÅLSETTING FOR BEREDSKAP. 8 2. 1 GRUNNLAG. 8 2.2 MÅL... 8

Detaljer

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013)

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013) Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER (Rev. jan. 2013) 1 Forord Sanitærreglementet er utarbeidet for å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte

Detaljer

TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013

TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013 TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013 Utarbeidet av: Werner Stefanussen, Hans Olav Ness Jon Dalsnes, Erling Mathisen April 2013 1 (17) W ern er S t ef an us se n Mobile +47 95082154 Werner.Stefanussen@sweco.no

Detaljer

Slik renser du avløpsvann

Slik renser du avløpsvann Veileder Slik renser du avløpsvann Etablering og oppgradering av mindre private avløpsrenseanlegg Hjelp, jeg må ha mitt eget avløpsrenseanlegg! Når du ikke er tilkoblet det kommunale avløpsanlegget, slipper

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

REN Info. Narvik VAR - hver dag. Juni 2011. Norges beste drikkevann kommer fra Isvatnet og Forsnesvatnet. www.narvikvar.no

REN Info. Narvik VAR - hver dag. Juni 2011. Norges beste drikkevann kommer fra Isvatnet og Forsnesvatnet. www.narvikvar.no REN Info Et informasjonsmagasin fra Narvik VAR Juni 011 Narvik VAR - hver dag www.narvikvar.no Norges beste drikkevann kommer fra Isvatnet og Forsnesvatnet VI GJØR NARVIK RENERE INNHOLD I frontlinjen...................................

Detaljer