Nye rensekrav til avløp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye rensekrav til avløp"

Transkript

1 Nye rensekrav til avløp Kolbjørn Megård Fylkesmannen i Møre og Romsdal Høstkonferansen Tema I programmet (ut fra situasjonen i vår) Ny forskrift om kommunalt avløp (tilpassing til EU-direktiv) Forskrift om industriutslipp Oppdatert tittel: Nye rensekrav til avløp Ny forskrift om kommunalt avløp Forslag til forurensningsforskrift Forslag til produktkontrollforskrift Forslag til industriforskrift

2 Nye rensekrav på høring SFTs forslag til ny forskrift om utslipp fra avløpsanlegg stiller strengere krav til rensing av kommunalt avløpsvann. Høringsfristen er SFTs forslag til forskrift omfatter avløpsvann fra: kommuner bolig, hytter, campingplasser o.l. bensinstasjoner, tannklinikker, fotovirksomheter m.m. Planen er at forskriften skal tre i kraft Forenkler regelverket SFT foreslår gjennom den nye forskriften å oppheve fem eksisterende forskrifter: Forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk av merking av vaske- og avfettingsmidler av Forskrift om håndtering av fotokjemikalier fra virksomhetene foto, røntgen og grafisk industri av , Forskrift om amalgamholdig avløpsvann og amalgamholdig avfall fra tannklinikker og tannlegekontorer av og Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg av er integrert i forskriften og oppheves. Forskriftsforslaget innebærer også at dagens henvisningsforskrift oppheves fra og med Forskriften vil dessuten gjøre konsesjonsbehandling unødvendig for mange utslipp.

3 Forskrift om utslipp av avløpsvann (Avløpsforskriften) Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Krav om utslippstillatelse Kapittel 3 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann Kapittel 4 Forbud mot dumping av avløpsslam Kapittel 5 Påslipp Kapittel 6 Generelle bestemmelser Vedlegg 1 2 Virkeområde Denne forskriften gjelder a) rensing og utslipp av følgende typer avløpsvann som går direkte til resipient eller som skal tilknyttes private avløpssystemer: sanitært avløpsvann fra bolig, fritidshus, skole, overnattingssted og annen bebyggelse med innlagt vann, oljeholdig avløpsvann fra bensinstasjoner, motorverksteder og andre lignende virksomheter, fotokjemikalier fra foto, røntgen og grafisk industri og amalgam fra tannklinikker og tannlegekontorer, b) oppsamling, rensing, utslipp og kontroll av kommunalt avløpsvann, samt overvåking av resipienten og c) dumping av avløpsslam. Denne forskriften gjelder også påslipp av avløpsvann fra virksomhet til offentlig avløpsnett.

4 1 3 Forurensningsmyndighet Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp fra avløpsanlegg som ikke overstiger PE utslipp av oljeholdig avløpsvann etter kap. 2, påslipp fra virksomhet etter 5-1 og påslipp av oljeholdig avløpsvann etter 5 2. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for utslipp fra avløpsanlegg som overstiger PE utslipp av fotokjemikalier og amalgamholdig avløpsvann etter kap. 2, dumping av avløpsslam etter kap 4, påslipp av fotokjemikalier etter 5 3 og påslipp av amalgamholdig avløpsvann etter Definisjoner K) Primærrensing: En renseprosess der både 1) BOF 5 -verdien i avløpsvannet reduseres med minst 20 % i forhold til det som blir tilført renseanlegget eller ikke overstiger 40 mg/l O 2 ved utslipp og 2) Den samlede mengde suspenderte stoffer, SS, reduseres med minst 50 % i forhold til det som blir tilført renseanlegget eller ikke overstiger 60 mg/l ved utslipp. l) Sekundærrensing: En renseprosess der både 1) BOF 5 -verdien i avløpsvannet reduseres med minst 70 % i forhold til det som blir tilført renseanlegget eller ikke overstiger 25 mg/l O 2 ved utslipp og 2) KOF CR -verdien i avløpsvannet reduseres med minst 75 % i forhold til det som blir tilført renseanlegget eller ikke overstiger 125 mg/l O2 ved utslipp.

5 1 4 Definisjoner m) Fosforfjerning: En renseprosess der fosformengden i avløpsvannet enten 1) reduseres med minst 90 % i forhold til det som blir tilført renseanlegget eller 2) etter nødvendig forbehandling renses ved naturlig infiltrasjon i grunnen basert på stedlige løsmasser, hvor anleggets størrelse er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. 2 1 Krav om utslippstillatelse Ingen kan sette i verk utslipp som omfattes av 1 2 første ledd uten at det er tillatt etter vedtak i medhold av 2 2, er lovlig etter 2 3 eller omfattes av 3 2 til 3 4. Det samme gjelder når utslipp økes vesentlig. Utslipp av amalgamholdig avløpsvann direkte til resipient eller som skal tilknyttes private avløpssystemer fra tannklinikker og tannlegekontorer skal i stedet for tillatelse etter 2 2 følge kravene i 5 4 første ledd.

6 2 2 Behandling av søknad om utslippstillatelse Forurensningsmyndigheten avgjør søknad om utslippstillatelse etter denne forskriften. Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller gi utslippstillatelse uten at det foreligger søknad. Søknad om utslippstillatelse fra avløpsanlegg skal behandles i henhold til forskrift om behandling av tillatelser etter forurensningsloven av 16. april 2002 nr. 362 før tillatelse gis. Forurensningsmyndigheten skal samordne behandling av søknad om utslippstillatelse etter denne forskrift med byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulempene ved utslippet sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. I tillatelsen kan forurensningsmyndigheten sette nærmere vilkår for å motvirke at utslipp fører til skader eller ulemper, jf. forurensningsloven Eldre utslippskilder Utslipp etablert før denne forskriften trådte i kraft, og som det ikke måtte innhentes tillatelse til etter forskrift som oppheves etter 6 10, kan fortsette uten tillatelse etter 2 2. Kommunen kan likevel i forskrift eller enkeltvedtak bestemme at slike utslipp er ulovlige etter en fastsatt frist dersom utslippet verken har tillatelse etter 2 2 eller er i overensstemmelse med lokal forskrift, jf. 2 3.

7 3 1 Offentlig avløpsnett Offentlig avløpsnett skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den best tilgjengelige teknologi og best praksis, særlig med hensyn til a) mengde avløpsvann fra tettbebyggelse og dets egenskaper, b) forebygging av lekkasjer og c) begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp. Forurensningsmyndigheten kan i enkeltvedtak pålegge tiltak for å begrense forurensning som følge av regnvannsoverløp Offentlig avløpsnett.. Den ansvarlige skal som en del av internkontrollen ha en samlet oversikt over alle overløp på det offentlige avløpsnettet. Oversikten skal inkludere eventuelle nødoverløp. Eventuelle lekkasjer av betydning skal registreres. Klager grunnet utslipp skal registreres og oppbevares av den ansvarlige. For avløpsanlegg større enn PE, eller større enn PE med utslipp på kyststrekningen Svenskegrensen Lindesnes eller i tilhørende nedbørfelt eller i Grimstadfjordområdet, skal avlastet volum (m 3 /år) fra overløp kontrolleres med målinger i overløpene eller med databaserte beregninger. Kravet gjelder fra

8 3 2 Utslipp til ferskvann Kommunalt avløpsvann med utslipp til ferskvann skal gjennomgå fosforfjerning. Kommunalt avløpsvann fra nye renseanlegg og eksisterende renseanlegg som endres vesentlig skal i tillegg gjennomgå sekundærrensing dersom utslippet hører til en tettbebyggelse med samlet utslipp større enn 2000 PE. Kommunalt avløpsvann skal gjennomgå sekundærrensing og i tillegg nitrogenfjerning dersom utslippet hører til tettbebyggelsene Oslo, Lillehammer og Gardermoen/Jessheim. 3 3 Utslipp til sjø Kommunalt avløpsvann med utslipp til sjø fra nye renseanlegg og eksisterende renseanlegg som endres vesentlig, skal gjennomgå sekundærrensing dersom utslippet hører til en tettbebyggelse med samlet utslipp større enn PE. Tilsvarende rensekrav gjelder også for andre renseanlegg i tettbebyggelse omfattet av første punktum, så fremt avløpsvannet ikke gjennomgår fosforfjerning. Fylkesmannen kan tillate at kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelser med samlet utslipp mellom PE og PE kan gjennomgå mindre omfattende rensing enn sekundærrensing, forutsatt at utslippene ligger på kyststrekningen Lindesnes Grense Jakobselv, med unntak av Grimstadfjordområdet, utslippene minst har gjennomgått primærrensing, den ansvarlige gjennom grundige undersøkelser kan vise at utslippene ikke har skadevirkninger på miljøet og at resipienten kan klassifiseres som mindre følsom jf. kriteriene i vedlegg 1 og den ansvarlige kan sannsynliggjøre at utslippene ikke påvirker elvemunningsområder.

9 3 4 Utslipp til elvemunning Kommunalt avløpsvann med utslipp til elvemunning skal gjennomgå fosforfjerning. Kommunalt avløpsvann fra nye renseanlegg og eksisterende renseanlegg som endres vesentlig skal i tillegg gjennomgå sekundærrensing dersom utslippet hører til en tettbebyggelse med samlet utslipp større enn PE. Fylkesmannen kan tillate at kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp mellom PE og PE kan gjennomgå mindre omfattende rensing enn sekundærrensing, forutsatt at a) utslippene ligger på kyststrekningen Lindesnes Grense Jakobselv, med unntak av Grimstadfjordområdet, b) utslippene minst har gjennomgått primærrensing, c) den ansvarlige gjennom grundige undersøkelser kan vise både at utslippene ikke har skadevirkninger på miljøet og at resipienten kan klassifiseres som mindre følsom jf. kriteriene i vedlegg 1 og d) den ansvarlige kan sannsynliggjøre at utslippene ikke påvirker ferskvannsforekomster. Renseanlegg må oppgraderes Forskriften stiller i en del tilfeller strengere krav til rensing av kommunalt avløpsvann enn dagens praksis. Bakgrunnen for de nye kravene skyldes gjenværende tiltak for å etterkomme krav i EUs avløpsdirektiv. I forskriften åpnes det for å gi unntak fra direktivets normalkrav til fjerning av organisk materiale. Forskriften vil likevel føre til at en rekke renseanlegg på Vestlandet og nordover må oppgraderes. Kravene vil kunne medføre 1-1,5 milliarder kroner i økte investeringer for kommunene i dette området fram mot utgangen av Det kan føre til at hver enkelt abonnent må betale opptil kroner mer i året.

10 3 9 Prøvetaking Den ansvarlige for avløpsanlegg som omfattes av kravene i 3 2 til 3 4, med unntak for naturlige infiltrasjonsanlegg, skal sørge for at det tas prøver av renset avløpsvann. Ved kontroll av renseeffekt skal prøver også tas av tilført avløpsvann. Når prøver tas, må vannmengder måles og registreres. Prøvetakingen, herunder konserveringen, skal fra være utført av akkreditert personell etter NS-EN ISO/IEC 17025:1999, utgave 1, Prøvene skal være representative for avløpsvannet og tas ved hjelp av et automatisk, mengdeproporsjonalt prøvetakingsystem. Prøvene skal tas med jevne mellomrom. Prøvetakingstidspunktet skal være uanmeldt av driftsassistansen eller av andre, eller være i henhold til en tidsplan oppsatt på forhånd i virksomhetens internkontroll. Prøvene skal konserveres og oppbevares i samsvar med Norsk Standard og anerkjent laboratoriepraksis. 3 9 Prøvetaking. Det skal tas døgnblandprøver når prøven skal analyseres for BOF 5, KOF CR, SS og tot-p. Det skal imidlertid tas ukeblandprøver for avløpsanlegg større enn PE når prøven skal analyseres for tot-p, tot-n og miljøgifter. Det skal minst tas følgende antall prøver: a) 6 prøver per år fra avløpsanlegg under PE b) 12 prøver per år fra avløpsanlegg mellom PE c) 24 prøver per år fra avløpsanlegg større enn PE Dersom prøvetakingen av utløpsvannet er lokalisert slik at prøven ikke inkluderer avløpsvann som går i overløp i eller ved renseanlegget, skal overløpsbidraget registreres. Som et minimum skal overløpsfrekvens og -varighet automatisk registreres. Dersom samlet varighet overstiger 100 timer per kalenderår, skal i tillegg vannmengder registreres.

11 3 10 Analyse Prøvene som er tatt i henhold til 3 9 skal analyseres for a) de aktuelle renseparametre som fremgår av 3 2 til 3 4, b) innløps- og utløpsprøvene fra a) skal uansett analyseres for BOF 5 og KOF for anlegg som etterkommer krav om fosforfjerning dersom anlegget mottar avløpsvann fra en tettbebyggelse med samlet utslipp større enn PE til ferskvann eller elvemunning eller større enn PE til sjø, c) utløpsprøvene fra a) skal uansett analyseres for tot-p. I tillegg skal 6 av utløpsprøvene uansett analyseres for tot-n dersom avløpsanlegget er større enn PE og har utslipp på kyststrekningen Svenskegrensen Lindesnes eller i tilhørende nedbørfelt eller i Grimstadfjordområdet, d) Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb og Zn for avløpsanlegg større enn PE. Kravet gjelder 6 av utløpsprøvene og e) SPCB7, SPAH, DEHP og bromerte flammehemmere for avløpsanlegg større enn PE. Kravet gjelder 3 av utløpsprøvene Analyse Fylkesmannen kan i enkeltvedtak tillate at den ansvarlige analyserer på andre parametre enn BOF 5, KOF CR og SS. Den ansvarlige må i søknad om unntak ha påvist en høy statistisk korrelasjon mellom ønsket parameter og parameteren utslippskontrollen ønskes basert på. Dersom slikt unntak gis, plikter rapporteringen til kommunen likevel å være på BOF 5, KOF CR og SS. Prøvene skal analyseres av laboratorier som er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025:1999, utgave for de aktuelle analysene. Analysemetoder beskrevet i Norsk Standard skal benyttes. For parametrene nedenfor skal følgende standarder brukes: a) Kjemisk Oksygenforbruk (KOF cr ) NS 4748, utgave 2, 1991 b) Biologisk Oksygenforbruk (BOF 5 ) NS-EN , utgave 1, 1998 c) Total Fosfor NS 4725, utgave 3, 1984 d) Total Nitrogen NS 4743, utgave 2, 1993 e) Suspendert Stoff NS 4733, utgave 2, 1983

12 3 10 Analyse I tillegg skal måling av BOF 5 utføres på homogenisert, ufiltrert og ikke dekantert prøve, med tilsetting av nitrifikasjonshemmer. Måling av KOF CR skal utføres på homogenisert, ufiltrert og ikke dekantert prøve, med bruk av kaliumdikromat. Ved bestemmelse av SS skal en representativ prøve filtreres med membranfilter på 0,45 mm eller sentrifugeres i minst fem minutter, med gjennomsnittlig akselrasjon på 2800 til 3200 m/s 2, tørking ved 105 O C og veiing Kontrollmetode Tabellen nedenfor gjelder for renseanlegg omfattet av kravene i 3 2 til 3 4 og angir det største antall prøver som kan være over konsentrasjonskravet eller under renseeffektkravet for BOF 5, KOF CR og SS etter prøvetaking i henhold til 3 9. Ved verifisering av hvorvidt konsentrasjonskravet for BOF 5 og KOF CR overholdes, skal i tillegg den høyeste analyse verdien som er basert på prøvetaking under normale driftsforhold, ikke overstige konsentrasjonskravet med 100 %.

13 3 11 Kontrollmetode Kontroll av tot- P og tot-n skal være basert på årlig middelverdi. Avløpsanlegg med krav til fosforfjerning i henhold til 1 4 m) punkt 2 skal kontrolleres ved dokumentasjon på at anleggets størrelse er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. Den ansvarlige skal korrigere analyseresultatene for avløpsvann som i prøvetakingsperioden har gått utenom prøvetakingsstedet, herunder spesielt for overløp i eller ved renseanlegget. Det skal ikke tas hensyn til ekstreme analyseverdier dersom disse skyldes uvanlige forhold, som for eksempel kraftig nedbør. 5 1 Kommunens myndighet ved påslipp til offentlig avløpsnett Kommunen kan i enkeltvedtak eller i forskrift fastsette krav om: a) innhold i eller mengde av avløpsvann og i særlige tilfeller renseeffekt, b) fettavskiller eller silanordning for avløpsvann med tilhørende vilkår, c) tilrettelegging for prøvetaking og mengdemåling av avløpsvann, d) varsling av unormale påslipp av avløpsvann eller e) utslippskontroll og rapportering i forhold til fastsatte krav til avløpsvann og avløpsgebyrer fra virksomhet som har påslipp til offentlig avløpsnett som er nødvendig for å: 1) ivareta avløpsanleggets utslippskrav, 2) sikre at avløpsanlegget og dertil hørende utstyr ikke skades, 3) sikre at driften av avløpsanlegget og behandlingen av avløpsslammet ikke vanskeliggjøres,.

14 5 1 Kommunens myndighet ved påslipp til offentlig avløpsnett 4) sikre at avløpsslammet kan disponeres på en forsvarlig og miljømessige akseptabel måte eller 5) påse at utslipp fra avløpsanlegget ikke kan føre til skade eller ulempe på miljøet, 6) beskytte helsen til personalet som arbeider med avløpsnettet og på renseanlegget. Med avløpsvann fra virksomhet menes alt avløpsvann fra bygninger som benyttes i handel, industri og annen virksomhet unntatt avløpsvann fra husholdninger. Ved endring av vedtak etter denne bestemmelsen og ved fastsettelse av strengere krav enn det som fremgår av 5 2 til 5 4 gjelder forurensningsloven 18. Krav kan også fastsettes overfor etablerte påslipp. Vil samle 40 forurensningsforskrifter til to Miljøverndepartementet vil slå sammen alle forskriftene på forurensningsområdet de har ansvaret for til to: en forurensningsforskrift og en produktforskrift. Høringsfristen er 1. november Miljøverndepartementet foreslår ingen materielle endringer i de to forskriftene. Formålet med sammenslåingen er å forenkle regelverket, og at det skal bli mer tilgjengelig for den enkelte bruker. Målet er samtidig at færre forskrifter skal gjøre det enklere for brukerne å etterleve reglene.

15 Forslag til forurensningsforskrift Forslag til forskrift om avfall og forurensende virksomhet (forurensningsforskriften) samler et bredt spekter av bestemmelser som regulerer ulike forurensnings- og avfallsproblemer. Den innebærer en sammenslåing av 36 forskrifter. Forurensningsforskriften gis i medhold av produktkontrolloven, forurensningsloven og sjødyktighetsloven. Forurensningsforskriften består av Del 1 Returordninger for avfall Del 2 Behandling av avfall Del 3 Forurenset grunn Del 4 Støy Del 5 Lokal luftkvalitet Del 6 Avløp Del 7 Visse forurensende komponenter til vann og grunnvann Del 8 Forurensning til vassdrag og det marine miljø fra skipsfart og andre aktiviteter Del 9 Krav til forebygging av forurensning fra visse virksomheter Del 10 Tillatelse til forurensning Del 11 Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) Del 12 Gebyrer Del 13 Avsluttende bestemmelser

16 F-forskrift: Returordninger for avfall Forskrift nr om kasserte elektriske og elektroniske produkter Forskrift nr om handtering av kasserte KFKhaldige kuldemøbel Forskrift nr om miljøskadelige batterier Forskrift nr om kasserte kjøretøy Forskrift nr om innsamling og gjenvinning av kasserte dekk Forskrift nr om retursystemer for emballasje til drikkevarer Forskrift nr om refusjon av avgift på trikloreten (TRI) F-forskrift: Behandling av avfall Forskrift nr om farlig avfall Forskrift nr om deponering av avfall Forskrift nr om forbrenning av avfall Forskrift nr om forbrenning av spesialavfall Forskrift nr om forbrenning av kommunalt avfall Forskrift nr om forbrenning av spillolje Forskrift nr om grensekryssende transport av avfall

17 F-forskrift: Forurenset grunn Forskrift nr om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker F-forskrift: Støy Forskrift nr 1089 om grenseverdier for støy Forskrift nr om forbud mot bruk av fritidsfartøy uten effektiv lyddempning i eksossystemet F-forskrift: Lokal luftkvalitet Forskrift nr om lokal luftkvalitet Forskrift nr om svovelinnhold av ulike oljeprodukter Forskrift nr om begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) forårsaket av bruk av organiske løsemidler

18 F-forskrift: Avløp Forskrift nr 0070 om kommunale vann- og avløpsgebyrer F-forskrift: Forurensning til vassdrag og det marine miljø fra skipsfart og andre aktiviteter Forskrift nr om sammensetning og bruk av dispergeringsmidler og strandrensemidler for bekjempelse av oljeforurensning Forskrift nr om forbud mot forbrenning til sjøs Forskrift nr om regulering av mudring og dumping i sjø og vassdrag Forskrift nr om forbud mot utslipp av kloakk m.m. fra skip i vassdrag og kystnære områder

19 F-forskrift: Krav til forebygging av forurensning fra visse virksomheter Forskrift nr. 508 om forurensninger fra asfaltverk. Forskrift nr om regulering av forurensning fra vask og impregnering av oppdrettsnøter Forskrift nr om utslipp fra krematorier Forskrift nr om anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt F-forskrift: Tillatelse til forurensning Forskrift nr om behandling av tillatelser etter forurensningsloven Forskrift nr om meldeplikt etter forurensningsloven F-forskrift: Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) Forskrift nr om frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)

20 F-forskrift: Gebyrer Forskrift nr om innkreving av gebyrer til statskassen for Statens forurensningstilsyns konsesjonsbehandling og kontroll av forurensende virksomhet med konsesjonsplikt. Forskrift nr om gebyr for deklarering av spesialavfall Følgende forskrifter foreslås oppheves Forskrift om forsøk med olje Forskrift om lagring av olje eller andre skadelige stoffer i skip Forskrift om utslipp av skyllevann og svartlut fra halmlutingsanlegg

21 En industriforskrift En industriforskrift er varslet En industriforskrift kan erstatte flere hundre utslippstillatelser. Forskriften vil stille generell krav til støy, støv og lukt som vil gjelde for alle virksomheter, i tillegg til spesifikke bransje- og prosesskrav. I første omgang vil den omfatte noen bransjer, men det er lagt opp til en trinnvis utvidelse. Målet er at denne forskriften skal bli tatt inn i forurensningsforskriften. Industriforskriften - bransjer Forslag høsten 2002: Forbrenningsanlegg for rene brensler Mekanisk overflatebehandling Kjemisk overflatebehandling Mekaniske verksteder Pukkverk Asfaltverk Fiskeforedlingsbedrifter

22 Prøv vår nye hjemmeside på eller vår miljøstatus på

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Del 3 Forurenset grunn Kapittel 16 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker

Del 3 Forurenset grunn Kapittel 16 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker Forskrift om avfall og forurensende virksomhet (forurensningsforskriften) Fastsatt xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass og kloakkavgifter, lov av 9. juni 1903 nr. 7 om

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med endringer av 09.02.2012, med hjemmel

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 79/15 Behandling: Før formannskapet startet på behandlingen av saken orienterte VAR-sjef Siw Anita Thorsen

Detaljer

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Hovedplan Vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 2025 Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Sandefjord kommune april 2015-1 - - 2 - Forord Norske kommuner står overfor store utfordringer når det gjelder vannforsyningen

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Naturkraft AS gasskraftverk på Kårstø

Utslippstillatelse. for. Naturkraft AS gasskraftverk på Kårstø Utslippstillatelse for Naturkraft AS gasskraftverk på Kårstø gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11, jf 16, og med endring i medhold av 18. Tillatelsen

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast NGU Rapport 2007.012 Deponering av jernbaneballast INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 KONSEKVENSER FOR JERNBANEVERKET ETTER IKRAFTTREDELSE AV NYTT REGELVERK I AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 9 PER 01.01.2007...

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.04.2015 2007/1543/ANKL/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Tofte Gjenvinning

Detaljer

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29. Tillatelsen

Detaljer

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Fredrikstad kommune, 2011 Utgave 2 Forord Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for anleggseiere (tiltakshaver) for å få oversikt over de ulike

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse TA-1923/2002 ISBN 82-7655-467-9 Forord Forskrift om kasserte kjøretøy ble vedtatt 26. juni 2002 og iverksatt fra 1. juli samme år. Forskriften regulerer

Detaljer

NORVAR-rapport. Veiledning for oljeutskilleranlegg. prosjekt

NORVAR-rapport. Veiledning for oljeutskilleranlegg. prosjekt NORVAR-rapport 156 2007 Veiledning for oljeutskilleranlegg prosjekt NORVAR-rapporter Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige NORVAR-rapportene. Dette kan være: Rapportering

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norsk Gjenvinning Industri, Fagerstrand Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf.

Detaljer

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013)

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013) Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER (Rev. jan. 2013) 1 Forord Sanitærreglementet er utarbeidet for å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer