Nye rensekrav til avløp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye rensekrav til avløp"

Transkript

1 Nye rensekrav til avløp Kolbjørn Megård Fylkesmannen i Møre og Romsdal Høstkonferansen Tema I programmet (ut fra situasjonen i vår) Ny forskrift om kommunalt avløp (tilpassing til EU-direktiv) Forskrift om industriutslipp Oppdatert tittel: Nye rensekrav til avløp Ny forskrift om kommunalt avløp Forslag til forurensningsforskrift Forslag til produktkontrollforskrift Forslag til industriforskrift

2 Nye rensekrav på høring SFTs forslag til ny forskrift om utslipp fra avløpsanlegg stiller strengere krav til rensing av kommunalt avløpsvann. Høringsfristen er SFTs forslag til forskrift omfatter avløpsvann fra: kommuner bolig, hytter, campingplasser o.l. bensinstasjoner, tannklinikker, fotovirksomheter m.m. Planen er at forskriften skal tre i kraft Forenkler regelverket SFT foreslår gjennom den nye forskriften å oppheve fem eksisterende forskrifter: Forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk av merking av vaske- og avfettingsmidler av Forskrift om håndtering av fotokjemikalier fra virksomhetene foto, røntgen og grafisk industri av , Forskrift om amalgamholdig avløpsvann og amalgamholdig avfall fra tannklinikker og tannlegekontorer av og Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg av er integrert i forskriften og oppheves. Forskriftsforslaget innebærer også at dagens henvisningsforskrift oppheves fra og med Forskriften vil dessuten gjøre konsesjonsbehandling unødvendig for mange utslipp.

3 Forskrift om utslipp av avløpsvann (Avløpsforskriften) Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Krav om utslippstillatelse Kapittel 3 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann Kapittel 4 Forbud mot dumping av avløpsslam Kapittel 5 Påslipp Kapittel 6 Generelle bestemmelser Vedlegg 1 2 Virkeområde Denne forskriften gjelder a) rensing og utslipp av følgende typer avløpsvann som går direkte til resipient eller som skal tilknyttes private avløpssystemer: sanitært avløpsvann fra bolig, fritidshus, skole, overnattingssted og annen bebyggelse med innlagt vann, oljeholdig avløpsvann fra bensinstasjoner, motorverksteder og andre lignende virksomheter, fotokjemikalier fra foto, røntgen og grafisk industri og amalgam fra tannklinikker og tannlegekontorer, b) oppsamling, rensing, utslipp og kontroll av kommunalt avløpsvann, samt overvåking av resipienten og c) dumping av avløpsslam. Denne forskriften gjelder også påslipp av avløpsvann fra virksomhet til offentlig avløpsnett.

4 1 3 Forurensningsmyndighet Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp fra avløpsanlegg som ikke overstiger PE utslipp av oljeholdig avløpsvann etter kap. 2, påslipp fra virksomhet etter 5-1 og påslipp av oljeholdig avløpsvann etter 5 2. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for utslipp fra avløpsanlegg som overstiger PE utslipp av fotokjemikalier og amalgamholdig avløpsvann etter kap. 2, dumping av avløpsslam etter kap 4, påslipp av fotokjemikalier etter 5 3 og påslipp av amalgamholdig avløpsvann etter Definisjoner K) Primærrensing: En renseprosess der både 1) BOF 5 -verdien i avløpsvannet reduseres med minst 20 % i forhold til det som blir tilført renseanlegget eller ikke overstiger 40 mg/l O 2 ved utslipp og 2) Den samlede mengde suspenderte stoffer, SS, reduseres med minst 50 % i forhold til det som blir tilført renseanlegget eller ikke overstiger 60 mg/l ved utslipp. l) Sekundærrensing: En renseprosess der både 1) BOF 5 -verdien i avløpsvannet reduseres med minst 70 % i forhold til det som blir tilført renseanlegget eller ikke overstiger 25 mg/l O 2 ved utslipp og 2) KOF CR -verdien i avløpsvannet reduseres med minst 75 % i forhold til det som blir tilført renseanlegget eller ikke overstiger 125 mg/l O2 ved utslipp.

5 1 4 Definisjoner m) Fosforfjerning: En renseprosess der fosformengden i avløpsvannet enten 1) reduseres med minst 90 % i forhold til det som blir tilført renseanlegget eller 2) etter nødvendig forbehandling renses ved naturlig infiltrasjon i grunnen basert på stedlige løsmasser, hvor anleggets størrelse er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. 2 1 Krav om utslippstillatelse Ingen kan sette i verk utslipp som omfattes av 1 2 første ledd uten at det er tillatt etter vedtak i medhold av 2 2, er lovlig etter 2 3 eller omfattes av 3 2 til 3 4. Det samme gjelder når utslipp økes vesentlig. Utslipp av amalgamholdig avløpsvann direkte til resipient eller som skal tilknyttes private avløpssystemer fra tannklinikker og tannlegekontorer skal i stedet for tillatelse etter 2 2 følge kravene i 5 4 første ledd.

6 2 2 Behandling av søknad om utslippstillatelse Forurensningsmyndigheten avgjør søknad om utslippstillatelse etter denne forskriften. Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller gi utslippstillatelse uten at det foreligger søknad. Søknad om utslippstillatelse fra avløpsanlegg skal behandles i henhold til forskrift om behandling av tillatelser etter forurensningsloven av 16. april 2002 nr. 362 før tillatelse gis. Forurensningsmyndigheten skal samordne behandling av søknad om utslippstillatelse etter denne forskrift med byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulempene ved utslippet sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. I tillatelsen kan forurensningsmyndigheten sette nærmere vilkår for å motvirke at utslipp fører til skader eller ulemper, jf. forurensningsloven Eldre utslippskilder Utslipp etablert før denne forskriften trådte i kraft, og som det ikke måtte innhentes tillatelse til etter forskrift som oppheves etter 6 10, kan fortsette uten tillatelse etter 2 2. Kommunen kan likevel i forskrift eller enkeltvedtak bestemme at slike utslipp er ulovlige etter en fastsatt frist dersom utslippet verken har tillatelse etter 2 2 eller er i overensstemmelse med lokal forskrift, jf. 2 3.

7 3 1 Offentlig avløpsnett Offentlig avløpsnett skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den best tilgjengelige teknologi og best praksis, særlig med hensyn til a) mengde avløpsvann fra tettbebyggelse og dets egenskaper, b) forebygging av lekkasjer og c) begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp. Forurensningsmyndigheten kan i enkeltvedtak pålegge tiltak for å begrense forurensning som følge av regnvannsoverløp Offentlig avløpsnett.. Den ansvarlige skal som en del av internkontrollen ha en samlet oversikt over alle overløp på det offentlige avløpsnettet. Oversikten skal inkludere eventuelle nødoverløp. Eventuelle lekkasjer av betydning skal registreres. Klager grunnet utslipp skal registreres og oppbevares av den ansvarlige. For avløpsanlegg større enn PE, eller større enn PE med utslipp på kyststrekningen Svenskegrensen Lindesnes eller i tilhørende nedbørfelt eller i Grimstadfjordområdet, skal avlastet volum (m 3 /år) fra overløp kontrolleres med målinger i overløpene eller med databaserte beregninger. Kravet gjelder fra

8 3 2 Utslipp til ferskvann Kommunalt avløpsvann med utslipp til ferskvann skal gjennomgå fosforfjerning. Kommunalt avløpsvann fra nye renseanlegg og eksisterende renseanlegg som endres vesentlig skal i tillegg gjennomgå sekundærrensing dersom utslippet hører til en tettbebyggelse med samlet utslipp større enn 2000 PE. Kommunalt avløpsvann skal gjennomgå sekundærrensing og i tillegg nitrogenfjerning dersom utslippet hører til tettbebyggelsene Oslo, Lillehammer og Gardermoen/Jessheim. 3 3 Utslipp til sjø Kommunalt avløpsvann med utslipp til sjø fra nye renseanlegg og eksisterende renseanlegg som endres vesentlig, skal gjennomgå sekundærrensing dersom utslippet hører til en tettbebyggelse med samlet utslipp større enn PE. Tilsvarende rensekrav gjelder også for andre renseanlegg i tettbebyggelse omfattet av første punktum, så fremt avløpsvannet ikke gjennomgår fosforfjerning. Fylkesmannen kan tillate at kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelser med samlet utslipp mellom PE og PE kan gjennomgå mindre omfattende rensing enn sekundærrensing, forutsatt at utslippene ligger på kyststrekningen Lindesnes Grense Jakobselv, med unntak av Grimstadfjordområdet, utslippene minst har gjennomgått primærrensing, den ansvarlige gjennom grundige undersøkelser kan vise at utslippene ikke har skadevirkninger på miljøet og at resipienten kan klassifiseres som mindre følsom jf. kriteriene i vedlegg 1 og den ansvarlige kan sannsynliggjøre at utslippene ikke påvirker elvemunningsområder.

9 3 4 Utslipp til elvemunning Kommunalt avløpsvann med utslipp til elvemunning skal gjennomgå fosforfjerning. Kommunalt avløpsvann fra nye renseanlegg og eksisterende renseanlegg som endres vesentlig skal i tillegg gjennomgå sekundærrensing dersom utslippet hører til en tettbebyggelse med samlet utslipp større enn PE. Fylkesmannen kan tillate at kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp mellom PE og PE kan gjennomgå mindre omfattende rensing enn sekundærrensing, forutsatt at a) utslippene ligger på kyststrekningen Lindesnes Grense Jakobselv, med unntak av Grimstadfjordområdet, b) utslippene minst har gjennomgått primærrensing, c) den ansvarlige gjennom grundige undersøkelser kan vise både at utslippene ikke har skadevirkninger på miljøet og at resipienten kan klassifiseres som mindre følsom jf. kriteriene i vedlegg 1 og d) den ansvarlige kan sannsynliggjøre at utslippene ikke påvirker ferskvannsforekomster. Renseanlegg må oppgraderes Forskriften stiller i en del tilfeller strengere krav til rensing av kommunalt avløpsvann enn dagens praksis. Bakgrunnen for de nye kravene skyldes gjenværende tiltak for å etterkomme krav i EUs avløpsdirektiv. I forskriften åpnes det for å gi unntak fra direktivets normalkrav til fjerning av organisk materiale. Forskriften vil likevel føre til at en rekke renseanlegg på Vestlandet og nordover må oppgraderes. Kravene vil kunne medføre 1-1,5 milliarder kroner i økte investeringer for kommunene i dette området fram mot utgangen av Det kan føre til at hver enkelt abonnent må betale opptil kroner mer i året.

10 3 9 Prøvetaking Den ansvarlige for avløpsanlegg som omfattes av kravene i 3 2 til 3 4, med unntak for naturlige infiltrasjonsanlegg, skal sørge for at det tas prøver av renset avløpsvann. Ved kontroll av renseeffekt skal prøver også tas av tilført avløpsvann. Når prøver tas, må vannmengder måles og registreres. Prøvetakingen, herunder konserveringen, skal fra være utført av akkreditert personell etter NS-EN ISO/IEC 17025:1999, utgave 1, Prøvene skal være representative for avløpsvannet og tas ved hjelp av et automatisk, mengdeproporsjonalt prøvetakingsystem. Prøvene skal tas med jevne mellomrom. Prøvetakingstidspunktet skal være uanmeldt av driftsassistansen eller av andre, eller være i henhold til en tidsplan oppsatt på forhånd i virksomhetens internkontroll. Prøvene skal konserveres og oppbevares i samsvar med Norsk Standard og anerkjent laboratoriepraksis. 3 9 Prøvetaking. Det skal tas døgnblandprøver når prøven skal analyseres for BOF 5, KOF CR, SS og tot-p. Det skal imidlertid tas ukeblandprøver for avløpsanlegg større enn PE når prøven skal analyseres for tot-p, tot-n og miljøgifter. Det skal minst tas følgende antall prøver: a) 6 prøver per år fra avløpsanlegg under PE b) 12 prøver per år fra avløpsanlegg mellom PE c) 24 prøver per år fra avløpsanlegg større enn PE Dersom prøvetakingen av utløpsvannet er lokalisert slik at prøven ikke inkluderer avløpsvann som går i overløp i eller ved renseanlegget, skal overløpsbidraget registreres. Som et minimum skal overløpsfrekvens og -varighet automatisk registreres. Dersom samlet varighet overstiger 100 timer per kalenderår, skal i tillegg vannmengder registreres.

11 3 10 Analyse Prøvene som er tatt i henhold til 3 9 skal analyseres for a) de aktuelle renseparametre som fremgår av 3 2 til 3 4, b) innløps- og utløpsprøvene fra a) skal uansett analyseres for BOF 5 og KOF for anlegg som etterkommer krav om fosforfjerning dersom anlegget mottar avløpsvann fra en tettbebyggelse med samlet utslipp større enn PE til ferskvann eller elvemunning eller større enn PE til sjø, c) utløpsprøvene fra a) skal uansett analyseres for tot-p. I tillegg skal 6 av utløpsprøvene uansett analyseres for tot-n dersom avløpsanlegget er større enn PE og har utslipp på kyststrekningen Svenskegrensen Lindesnes eller i tilhørende nedbørfelt eller i Grimstadfjordområdet, d) Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb og Zn for avløpsanlegg større enn PE. Kravet gjelder 6 av utløpsprøvene og e) SPCB7, SPAH, DEHP og bromerte flammehemmere for avløpsanlegg større enn PE. Kravet gjelder 3 av utløpsprøvene Analyse Fylkesmannen kan i enkeltvedtak tillate at den ansvarlige analyserer på andre parametre enn BOF 5, KOF CR og SS. Den ansvarlige må i søknad om unntak ha påvist en høy statistisk korrelasjon mellom ønsket parameter og parameteren utslippskontrollen ønskes basert på. Dersom slikt unntak gis, plikter rapporteringen til kommunen likevel å være på BOF 5, KOF CR og SS. Prøvene skal analyseres av laboratorier som er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025:1999, utgave for de aktuelle analysene. Analysemetoder beskrevet i Norsk Standard skal benyttes. For parametrene nedenfor skal følgende standarder brukes: a) Kjemisk Oksygenforbruk (KOF cr ) NS 4748, utgave 2, 1991 b) Biologisk Oksygenforbruk (BOF 5 ) NS-EN , utgave 1, 1998 c) Total Fosfor NS 4725, utgave 3, 1984 d) Total Nitrogen NS 4743, utgave 2, 1993 e) Suspendert Stoff NS 4733, utgave 2, 1983

12 3 10 Analyse I tillegg skal måling av BOF 5 utføres på homogenisert, ufiltrert og ikke dekantert prøve, med tilsetting av nitrifikasjonshemmer. Måling av KOF CR skal utføres på homogenisert, ufiltrert og ikke dekantert prøve, med bruk av kaliumdikromat. Ved bestemmelse av SS skal en representativ prøve filtreres med membranfilter på 0,45 mm eller sentrifugeres i minst fem minutter, med gjennomsnittlig akselrasjon på 2800 til 3200 m/s 2, tørking ved 105 O C og veiing Kontrollmetode Tabellen nedenfor gjelder for renseanlegg omfattet av kravene i 3 2 til 3 4 og angir det største antall prøver som kan være over konsentrasjonskravet eller under renseeffektkravet for BOF 5, KOF CR og SS etter prøvetaking i henhold til 3 9. Ved verifisering av hvorvidt konsentrasjonskravet for BOF 5 og KOF CR overholdes, skal i tillegg den høyeste analyse verdien som er basert på prøvetaking under normale driftsforhold, ikke overstige konsentrasjonskravet med 100 %.

13 3 11 Kontrollmetode Kontroll av tot- P og tot-n skal være basert på årlig middelverdi. Avløpsanlegg med krav til fosforfjerning i henhold til 1 4 m) punkt 2 skal kontrolleres ved dokumentasjon på at anleggets størrelse er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. Den ansvarlige skal korrigere analyseresultatene for avløpsvann som i prøvetakingsperioden har gått utenom prøvetakingsstedet, herunder spesielt for overløp i eller ved renseanlegget. Det skal ikke tas hensyn til ekstreme analyseverdier dersom disse skyldes uvanlige forhold, som for eksempel kraftig nedbør. 5 1 Kommunens myndighet ved påslipp til offentlig avløpsnett Kommunen kan i enkeltvedtak eller i forskrift fastsette krav om: a) innhold i eller mengde av avløpsvann og i særlige tilfeller renseeffekt, b) fettavskiller eller silanordning for avløpsvann med tilhørende vilkår, c) tilrettelegging for prøvetaking og mengdemåling av avløpsvann, d) varsling av unormale påslipp av avløpsvann eller e) utslippskontroll og rapportering i forhold til fastsatte krav til avløpsvann og avløpsgebyrer fra virksomhet som har påslipp til offentlig avløpsnett som er nødvendig for å: 1) ivareta avløpsanleggets utslippskrav, 2) sikre at avløpsanlegget og dertil hørende utstyr ikke skades, 3) sikre at driften av avløpsanlegget og behandlingen av avløpsslammet ikke vanskeliggjøres,.

14 5 1 Kommunens myndighet ved påslipp til offentlig avløpsnett 4) sikre at avløpsslammet kan disponeres på en forsvarlig og miljømessige akseptabel måte eller 5) påse at utslipp fra avløpsanlegget ikke kan føre til skade eller ulempe på miljøet, 6) beskytte helsen til personalet som arbeider med avløpsnettet og på renseanlegget. Med avløpsvann fra virksomhet menes alt avløpsvann fra bygninger som benyttes i handel, industri og annen virksomhet unntatt avløpsvann fra husholdninger. Ved endring av vedtak etter denne bestemmelsen og ved fastsettelse av strengere krav enn det som fremgår av 5 2 til 5 4 gjelder forurensningsloven 18. Krav kan også fastsettes overfor etablerte påslipp. Vil samle 40 forurensningsforskrifter til to Miljøverndepartementet vil slå sammen alle forskriftene på forurensningsområdet de har ansvaret for til to: en forurensningsforskrift og en produktforskrift. Høringsfristen er 1. november Miljøverndepartementet foreslår ingen materielle endringer i de to forskriftene. Formålet med sammenslåingen er å forenkle regelverket, og at det skal bli mer tilgjengelig for den enkelte bruker. Målet er samtidig at færre forskrifter skal gjøre det enklere for brukerne å etterleve reglene.

15 Forslag til forurensningsforskrift Forslag til forskrift om avfall og forurensende virksomhet (forurensningsforskriften) samler et bredt spekter av bestemmelser som regulerer ulike forurensnings- og avfallsproblemer. Den innebærer en sammenslåing av 36 forskrifter. Forurensningsforskriften gis i medhold av produktkontrolloven, forurensningsloven og sjødyktighetsloven. Forurensningsforskriften består av Del 1 Returordninger for avfall Del 2 Behandling av avfall Del 3 Forurenset grunn Del 4 Støy Del 5 Lokal luftkvalitet Del 6 Avløp Del 7 Visse forurensende komponenter til vann og grunnvann Del 8 Forurensning til vassdrag og det marine miljø fra skipsfart og andre aktiviteter Del 9 Krav til forebygging av forurensning fra visse virksomheter Del 10 Tillatelse til forurensning Del 11 Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) Del 12 Gebyrer Del 13 Avsluttende bestemmelser

16 F-forskrift: Returordninger for avfall Forskrift nr om kasserte elektriske og elektroniske produkter Forskrift nr om handtering av kasserte KFKhaldige kuldemøbel Forskrift nr om miljøskadelige batterier Forskrift nr om kasserte kjøretøy Forskrift nr om innsamling og gjenvinning av kasserte dekk Forskrift nr om retursystemer for emballasje til drikkevarer Forskrift nr om refusjon av avgift på trikloreten (TRI) F-forskrift: Behandling av avfall Forskrift nr om farlig avfall Forskrift nr om deponering av avfall Forskrift nr om forbrenning av avfall Forskrift nr om forbrenning av spesialavfall Forskrift nr om forbrenning av kommunalt avfall Forskrift nr om forbrenning av spillolje Forskrift nr om grensekryssende transport av avfall

17 F-forskrift: Forurenset grunn Forskrift nr om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker F-forskrift: Støy Forskrift nr 1089 om grenseverdier for støy Forskrift nr om forbud mot bruk av fritidsfartøy uten effektiv lyddempning i eksossystemet F-forskrift: Lokal luftkvalitet Forskrift nr om lokal luftkvalitet Forskrift nr om svovelinnhold av ulike oljeprodukter Forskrift nr om begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) forårsaket av bruk av organiske løsemidler

18 F-forskrift: Avløp Forskrift nr 0070 om kommunale vann- og avløpsgebyrer F-forskrift: Forurensning til vassdrag og det marine miljø fra skipsfart og andre aktiviteter Forskrift nr om sammensetning og bruk av dispergeringsmidler og strandrensemidler for bekjempelse av oljeforurensning Forskrift nr om forbud mot forbrenning til sjøs Forskrift nr om regulering av mudring og dumping i sjø og vassdrag Forskrift nr om forbud mot utslipp av kloakk m.m. fra skip i vassdrag og kystnære områder

19 F-forskrift: Krav til forebygging av forurensning fra visse virksomheter Forskrift nr. 508 om forurensninger fra asfaltverk. Forskrift nr om regulering av forurensning fra vask og impregnering av oppdrettsnøter Forskrift nr om utslipp fra krematorier Forskrift nr om anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt F-forskrift: Tillatelse til forurensning Forskrift nr om behandling av tillatelser etter forurensningsloven Forskrift nr om meldeplikt etter forurensningsloven F-forskrift: Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) Forskrift nr om frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)

20 F-forskrift: Gebyrer Forskrift nr om innkreving av gebyrer til statskassen for Statens forurensningstilsyns konsesjonsbehandling og kontroll av forurensende virksomhet med konsesjonsplikt. Forskrift nr om gebyr for deklarering av spesialavfall Følgende forskrifter foreslås oppheves Forskrift om forsøk med olje Forskrift om lagring av olje eller andre skadelige stoffer i skip Forskrift om utslipp av skyllevann og svartlut fra halmlutingsanlegg

21 En industriforskrift En industriforskrift er varslet En industriforskrift kan erstatte flere hundre utslippstillatelser. Forskriften vil stille generell krav til støy, støv og lukt som vil gjelde for alle virksomheter, i tillegg til spesifikke bransje- og prosesskrav. I første omgang vil den omfatte noen bransjer, men det er lagt opp til en trinnvis utvidelse. Målet er at denne forskriften skal bli tatt inn i forurensningsforskriften. Industriforskriften - bransjer Forslag høsten 2002: Forbrenningsanlegg for rene brensler Mekanisk overflatebehandling Kjemisk overflatebehandling Mekaniske verksteder Pukkverk Asfaltverk Fiskeforedlingsbedrifter

22 Prøv vår nye hjemmeside på eller vår miljøstatus på

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Kolbjørn Megård Driftsassistansen 14. og 15.10.03 Nye rensekrav på høring SFTs forslag til ny forskrift om utslipp fra avløpsanlegg stiller strengere krav til rensing

Detaljer

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Helge Botnen DIHVA IKS Viktige VA-utfordringer for framtida Rammevilkår og reglar Bergen, 10. 11. april 2013 Kapittel 13 i Forurensningsforskriften

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner

TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner Grunnlaget for tillatelsen er lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 49, 52a og 86.

Detaljer

Revidert utslippstillatelse for Stokke tettbebyggelse, Vårnes renseanlegg

Revidert utslippstillatelse for Stokke tettbebyggelse, Vårnes renseanlegg Stokke kommune Att. rådmann Postboks 124 3161 Stokke Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 33 37 11 95 2007/4663 15.05.2007 Sigurd Svalestad 33 37 11 90 Arkivnr:

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Deres ref:. 07.07.2003 Vår dato: 01.09.2003 Saksbehandler: Jon Egil Vinje Vår ref.: 2003/2537 Arkivnr: 461.2 Sirdal kommune Rådmannen 4440 Tonstad Sirdal kommune

Detaljer

Nytt regelverk om avfall. Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga

Nytt regelverk om avfall. Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga Nytt regelverk om avfall Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga Haustkonferansen 28.11.2004 Enhetsfylke - roller Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kongehus Kriser

Detaljer

Rensekrav og anbefalte renseløsninger

Rensekrav og anbefalte renseløsninger Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Rensekrav og anbefalte renseløsninger Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 1 Disposisjon

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4467-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Tolga kommune 2540 Tolga

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 13.11.2008 08/5348 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Ringsaker kommune Postboks

Detaljer

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Arbeidsseminar i vann- og miljøanalyser 26. og 27. mars 2009 Rica Hell Hotell Prosessingeniør Cecilie Larsen, Trondheim Bydrift Vann og Avløp Avløpsrenseanlegg i Trondheim

Detaljer

Tillatelse. Tillatelsens ID (nummer eller annet)

Tillatelse. Tillatelsens ID (nummer eller annet) Tillatelse Utkast 1. Tillatelse etter forurensningsloven for [kommune/r] til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg i tettbebyggelse Tillatelsens ID (nummer eller

Detaljer

Påslippsavtaler hva bør vektlegges?

Påslippsavtaler hva bør vektlegges? Påslippsavtaler hva bør vektlegges? Påslipp til offentlig avløpsnett i Gjøvik kommune Marit Skjel Avdelingsleder Forvaltning og miljø, VAR-seksjonen VA-dagene for Innlandet 09.11.11 Agenda Historikk Regelverk

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere.

Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere. Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere. Ved Brit Aase, VA-drift Bærum Kommune Brit.Aase@Baerum.kommune.no Hvorfor er det behov for veiledninger Nyttige punkt

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig 2 Anleggsdata

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Saksprotokoll SAKSFRAMLEGG

Saksprotokoll SAKSFRAMLEGG Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.03.2008 Sak: 0012/08 Arkivsak: 06/00030 Tittel: SAKSPROTOKOLL: LOKAL FORSKRIFT FOR AVLØP Behandling: Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyrets

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold:

Driftsassistansen i Østfold: Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport for 22. Utslipps- og slamkontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 74/ 91 36 2 5 E-mail: frank.lunde@dao.no

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Siv. Ing. Tobias Dahle. Driftsassistansen i Sogn og Fjordane

Siv. Ing. Tobias Dahle. Driftsassistansen i Sogn og Fjordane Siv. Ing. Tobias Dahle Overordna oppdeling Ureiningsforskrifta ( Forskrift om begrensing av forurensinger), vedteke 1 juli 2004 med seinare endringar. Del 4 Avløpsdelen Kapittel 12 anlegg mindre enn 50

Detaljer

FUNKSJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FUNKSJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Oljeutskillere FORSKRIFTER / REGELVERK / NORMER Forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann.. Ny forskrift Forskrift om utslipp av avløpsvann VA/Miljø-blad nr. 22 (forvaltning av myndighet) FUNKSJON,

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS?

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? v/ SIMON HARALDSEN, FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Norsk vann forening Oslo

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven for Molde kommune, til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg, RA 2 Nøisomhed

Tillatelse etter forurensningsloven for Molde kommune, til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg, RA 2 Nøisomhed Tillatelse etter forurensningsloven for Molde kommune, til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg, RA 2 Nøisomhed Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k:

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k: SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Kristin Jenssen Sola Arkivsaksnr.: 13/3723 Arkiv: M30 Prosjekt spredt avløp - oppnevning av saksordfører Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.028.I.FMTE Saksnummer: 2014/473 Dato for kontroll:

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune INNHOLD 1. FORMÅL... 2. DEFINISJONER... 3. VIRKEOMRÅDE FOR LOKAL FORSKRIFT... 4. KRAV TIL AVLØPSANLEGG... 5. KRAV TIL RENSEEFFEKT/UTSLIPPSKRAV...

Detaljer

Prøvetaking av avløpsvann

Prøvetaking av avløpsvann Prøvetaking av avløpsvann Akkreditert prøvetaking av avløpsvann og erfaringer knyttet til dette Vannringen 2.november 2009 Ragnar Storhaug, Aquateam AS www.aquateam.no Agenda Hva er typisk for tilrenningen

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

2.1 Tekniske grunnlag Med mindre annet er spesifisert i forskriften, skal følgende tekniske bestemmelser følges

2.1 Tekniske grunnlag Med mindre annet er spesifisert i forskriften, skal følgende tekniske bestemmelser følges Forslag til forskrift pr 4.10.13. ---------------------------------------------------------------------- Forskrift om olje- og /eller fettholdig avløpsvann for Nannestad kommune. Fastsatt av Nannestad

Detaljer

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule Saksbehandler: Kristine Molde Deres ref.: Vår dato: 25.02.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 65 E-post: fmntkrm@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6889 Arkivnr: 461.3 Ytterøykylling AS Jørstad 7629 YTTERØY Utslippstillatelse

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Krav til rensing av avløpsvannet i settefiskproduksjon

Fylkesmannen i Nordland Krav til rensing av avløpsvannet i settefiskproduksjon Krav til rensing av avløpsvannet i settefiskproduksjon Forurensningsloven 7. (plikt til å unngå forurensning) Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg

Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg Versjon 2 Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg Rapportering på skjema mdir-010 kap. 13-anlegg Dette er en veiledning til private eiere av avløpsanlegg. Veiledningen beskriver hvilke opplysninger

Detaljer

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk 1 Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk Avløpskonferansen 2012 Ås 25-26. April 2012 Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå 1 Dagens tema - innhold KOSTRA-rapporteringen (primærdatakilden) Avløpsstatistikk

Detaljer

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt VA-dagene i Midt-Norge Oktober 2011 Asplan Viak, Raveien 2, 1430 Ås knutr.robertsen@asplanviak.no Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud

FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud Page 1 of 9 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud DATO: FOR-2008-08-28-975

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.001.I.FMTE Saksnummer: 2014/225 Dato for kontroll: 05.02.14

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Selbu kommune Etat bygdautvikling Kommunens stempel 7580 Selbu Telefon: (+47) 73 81 67 00 Telefaks: (+47) 73 81 67 10 E-post:postmottak@selbu.kommune.no Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.004.I.FMTE Saksnummer: 2013/453 Dato for kontroll:

Detaljer

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift De viktigste forslagene til endringer gjelder krav til prøvetaking av avløpsvann og grunnlaget for oppryddingsarbeidet som skal skje i kommunene ( 4 og

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Kommunalt tilsyn. Hva innebærer dette? Hvilke plikter har kommunen? Tilsynsveiledning. Av Ole Lien, Norsk Vann 26.04.2012

Kommunalt tilsyn. Hva innebærer dette? Hvilke plikter har kommunen? Tilsynsveiledning. Av Ole Lien, Norsk Vann 26.04.2012 Kommunalt tilsyn Hva innebærer dette? Hvilke plikter har kommunen? Tilsynsveiledning 1 Av Ole Lien, Norsk Vann 26.04.2012 Hva sier regelverket? Forurensningsforskriften kapittel 12, 12-2: Kommunen er forurensningsmyndighet

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Saksnr: 08/110-16 Arkiv: M45 &00 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Vedtatt av kommunestyret i Gran i sak 140/08 den 21.10.08 med hjemmel

Detaljer

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 1. Formål Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal forenkle kommunens saksbehandling

Detaljer

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat Hvordan søke om utslippstillatelse Sist oppdatert: 15.03.2007 - Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat - Firma står for prosjektering,

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Infiltrasjon Som rensemetode Hva? Hvorfor? Hvordan? Infiltrasjon Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Separate avløp. - opprydding og utslippstillatelser. og litt til

Separate avløp. - opprydding og utslippstillatelser. og litt til Separate avløp - opprydding og utslippstillatelser og litt til Avløpsregelverket forurensningsloven kapittel 4 forurensningsforskriften del 4 kapittel 11: generelle bestemmelser kapittel 12: < 50 pe kapittel

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen Vår dato: 09.12.2013 Vår referanse: 2013/7626 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Bjørg Thon Saksbehandler: Håkon Dalen Eie 1 AS c/o Union Eiendomsutvikling AS Postboks 2295 Strømsø 3003 DRAMMEN Innvalgstelefon:

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

Lokal forskrift om påslipp av oljeholdig avløpsvann til avløpsnett, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag

Lokal forskrift om påslipp av oljeholdig avløpsvann til avløpsnett, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag Lokal forskrift om påslipp av oljeholdig avløpsvann til avløpsnett, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Hovedutvalg forvaltning 15.08.2012 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr 931 om

Detaljer

Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann i Nøtterøy kommune.

Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann i Nøtterøy kommune. Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann i Nøtterøy kommune. Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett i Nøtterøy

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold.

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 7. oktober 2008 med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.043.I.FMTE Saksnummer: 2014/471 Dato for kontroll:

Detaljer

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir DR14.1 Måleprogram - utslipp til vann Måleprogrammet gjelder både for oljeutskiller i verksted og oljeutskiller for resten av området. Komponenter Frekvens Vurdering/usikkerhet Volum Usikkerhet Prøvetaking

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Veiledning til søker

Veiledning til søker Veiledning til søker - søknad om utslipp under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Les denne veiledningen før du fyller ut søknadsskjemaet. Flere kommuner har utarbeidet egne søknadsskjema om

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.054.I.FMTE Saksnummer: 2013/4776 Dato for

Detaljer

Registrert tilrenning til anlegget var 559 978 m³, og det har ikke gått avløpsvann i overløp foran anlegget i 2010.

Registrert tilrenning til anlegget var 559 978 m³, og det har ikke gått avløpsvann i overløp foran anlegget i 2010. Sammendrag: Resultatene fra utslippskontrollen i 2010 viser at kravet til renseeffekt for totalfosfor i utslippstillatelsen og forurensningsforskriften er overholdt, men at kravene til K1 og K2 i utslippstillatelsen

Detaljer

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

Driftsassistansen i Hordaland Vann og avløp:

Driftsassistansen i Hordaland Vann og avløp: Driftsassistansen i Hordaland Vann og avløp: VA-dager på Vestlandet: Avløp tilsyn og forskrift Voss, 24. september 2009 Forurensningsforskriften: Kommentarer til tilsynsaksjonen på avløpsanlegg i 2008

Detaljer

Status avløpsanlegg < 50 pe

Status avløpsanlegg < 50 pe VAnndammen 2010 Hvilke hjelpemidler/veiledninger finnes for saksbehandling og tilsyn på enkeltanlegg for avløp? Aktuelle renseløsninger for etterpolering av 1 utslipp fra slamavskillere Av Ole Lien, Norsk

Detaljer

Resultat av tilsyn med kommunene innen avløp

Resultat av tilsyn med kommunene innen avløp Resultat av tilsyn med kommunene innen avløp Renseanlegg > 2 000/10 000 PE Kjell Kvingedal, Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannens rolle Formidling av statlig politikk Konsesjonsbehandling Kontroll og

Detaljer

Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven. for. Statens Vegvesen

Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven. for. Statens Vegvesen FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven for Statens Vegvesen I medhold av forurensingslovens 6, 11 og 29 gir

Detaljer

Tilsyn av avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde. - veiledning og kurs. Av Ole Lien, Norsk Vann

Tilsyn av avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde. - veiledning og kurs. Av Ole Lien, Norsk Vann Tilsyn av avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde - veiledning og kurs Av Ole Lien, Norsk Vann 1 Bakgrunn 2 Kommunene fikk utvidet sitt myndighetsområde fra 2007 Myndighet etter forurensningsforskriften

Detaljer

Veiledning til kommunene om bruk av riktig hjemmel ved pålegg om oppgradering av avløpsanlegg for utslipp mindre enn 50 pe

Veiledning til kommunene om bruk av riktig hjemmel ved pålegg om oppgradering av avløpsanlegg for utslipp mindre enn 50 pe Veiledning til kommunene om bruk av riktig hjemmel ved pålegg om oppgradering av avløpsanlegg for utslipp mindre enn 50 pe Norsk Vann har laget standardiserte brev som kan benyttes til opprydding i spredt

Detaljer

Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig- og/ eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett i Stokke kommune

Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig- og/ eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett i Stokke kommune Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig- og/ eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett i Stokke kommune Fastsatt av Stokke kommunestyre 08.02.2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Tema for foredraget Regelverk for forurenset grunn Søknad om bruk av oljesaneringskjemikalier

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM PÅSLIPP AV OLJE-, FETTHOLDIG OG/ELLER INDUSTRIELT AVLØPSVANN TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT SØNDRE LAND KOMMUNE, OPPLAND

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM PÅSLIPP AV OLJE-, FETTHOLDIG OG/ELLER INDUSTRIELT AVLØPSVANN TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT SØNDRE LAND KOMMUNE, OPPLAND SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 11.04.2012 Vår Ref... MB-3958/12 Arkiv... M30 Saksnr... 12/583 Deres Ref... FORSLAG TIL FORSKRIFT OM PÅSLIPP AV OLJE-, FETTHOLDIG OG/ELLER INDUSTRIELT AVLØPSVANN TIL OFFENTLIG

Detaljer

Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning

Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser. Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen

Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser. Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen Myndighetsfordeling Fylkesmannen Kap. Kommunen Kap. Avløpsanlegg i

Detaljer

Terskelverdier for sigevann. Vurdering fra Sørlandskonsult

Terskelverdier for sigevann. Vurdering fra Sørlandskonsult 1 Terskelverdier for sigevann Vurdering fra Sørlandskonsult Oppdragsgivere 2 Risør og Tvedestrandsregionens avfallsselskap AS (RTA) Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap (HÅR) Agder Renovasjon DA MAREN

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknadsskjemaet skal benyttes ved etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av avløpsvann jf. Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014 Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 27.01.2015 INNLEDNING Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) har på oppdrag

Detaljer

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04. Fylkesmannen i Oppland Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.2013 Adresse: Postboks 600, 2808 Gjøvik

Detaljer