Nye rensekrav til avløp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye rensekrav til avløp"

Transkript

1 Nye rensekrav til avløp Kolbjørn Megård Fylkesmannen i Møre og Romsdal Høstkonferansen Tema I programmet (ut fra situasjonen i vår) Ny forskrift om kommunalt avløp (tilpassing til EU-direktiv) Forskrift om industriutslipp Oppdatert tittel: Nye rensekrav til avløp Ny forskrift om kommunalt avløp Forslag til forurensningsforskrift Forslag til produktkontrollforskrift Forslag til industriforskrift

2 Nye rensekrav på høring SFTs forslag til ny forskrift om utslipp fra avløpsanlegg stiller strengere krav til rensing av kommunalt avløpsvann. Høringsfristen er SFTs forslag til forskrift omfatter avløpsvann fra: kommuner bolig, hytter, campingplasser o.l. bensinstasjoner, tannklinikker, fotovirksomheter m.m. Planen er at forskriften skal tre i kraft Forenkler regelverket SFT foreslår gjennom den nye forskriften å oppheve fem eksisterende forskrifter: Forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk av merking av vaske- og avfettingsmidler av Forskrift om håndtering av fotokjemikalier fra virksomhetene foto, røntgen og grafisk industri av , Forskrift om amalgamholdig avløpsvann og amalgamholdig avfall fra tannklinikker og tannlegekontorer av og Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg av er integrert i forskriften og oppheves. Forskriftsforslaget innebærer også at dagens henvisningsforskrift oppheves fra og med Forskriften vil dessuten gjøre konsesjonsbehandling unødvendig for mange utslipp.

3 Forskrift om utslipp av avløpsvann (Avløpsforskriften) Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Krav om utslippstillatelse Kapittel 3 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann Kapittel 4 Forbud mot dumping av avløpsslam Kapittel 5 Påslipp Kapittel 6 Generelle bestemmelser Vedlegg 1 2 Virkeområde Denne forskriften gjelder a) rensing og utslipp av følgende typer avløpsvann som går direkte til resipient eller som skal tilknyttes private avløpssystemer: sanitært avløpsvann fra bolig, fritidshus, skole, overnattingssted og annen bebyggelse med innlagt vann, oljeholdig avløpsvann fra bensinstasjoner, motorverksteder og andre lignende virksomheter, fotokjemikalier fra foto, røntgen og grafisk industri og amalgam fra tannklinikker og tannlegekontorer, b) oppsamling, rensing, utslipp og kontroll av kommunalt avløpsvann, samt overvåking av resipienten og c) dumping av avløpsslam. Denne forskriften gjelder også påslipp av avløpsvann fra virksomhet til offentlig avløpsnett.

4 1 3 Forurensningsmyndighet Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp fra avløpsanlegg som ikke overstiger PE utslipp av oljeholdig avløpsvann etter kap. 2, påslipp fra virksomhet etter 5-1 og påslipp av oljeholdig avløpsvann etter 5 2. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for utslipp fra avløpsanlegg som overstiger PE utslipp av fotokjemikalier og amalgamholdig avløpsvann etter kap. 2, dumping av avløpsslam etter kap 4, påslipp av fotokjemikalier etter 5 3 og påslipp av amalgamholdig avløpsvann etter Definisjoner K) Primærrensing: En renseprosess der både 1) BOF 5 -verdien i avløpsvannet reduseres med minst 20 % i forhold til det som blir tilført renseanlegget eller ikke overstiger 40 mg/l O 2 ved utslipp og 2) Den samlede mengde suspenderte stoffer, SS, reduseres med minst 50 % i forhold til det som blir tilført renseanlegget eller ikke overstiger 60 mg/l ved utslipp. l) Sekundærrensing: En renseprosess der både 1) BOF 5 -verdien i avløpsvannet reduseres med minst 70 % i forhold til det som blir tilført renseanlegget eller ikke overstiger 25 mg/l O 2 ved utslipp og 2) KOF CR -verdien i avløpsvannet reduseres med minst 75 % i forhold til det som blir tilført renseanlegget eller ikke overstiger 125 mg/l O2 ved utslipp.

5 1 4 Definisjoner m) Fosforfjerning: En renseprosess der fosformengden i avløpsvannet enten 1) reduseres med minst 90 % i forhold til det som blir tilført renseanlegget eller 2) etter nødvendig forbehandling renses ved naturlig infiltrasjon i grunnen basert på stedlige løsmasser, hvor anleggets størrelse er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. 2 1 Krav om utslippstillatelse Ingen kan sette i verk utslipp som omfattes av 1 2 første ledd uten at det er tillatt etter vedtak i medhold av 2 2, er lovlig etter 2 3 eller omfattes av 3 2 til 3 4. Det samme gjelder når utslipp økes vesentlig. Utslipp av amalgamholdig avløpsvann direkte til resipient eller som skal tilknyttes private avløpssystemer fra tannklinikker og tannlegekontorer skal i stedet for tillatelse etter 2 2 følge kravene i 5 4 første ledd.

6 2 2 Behandling av søknad om utslippstillatelse Forurensningsmyndigheten avgjør søknad om utslippstillatelse etter denne forskriften. Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller gi utslippstillatelse uten at det foreligger søknad. Søknad om utslippstillatelse fra avløpsanlegg skal behandles i henhold til forskrift om behandling av tillatelser etter forurensningsloven av 16. april 2002 nr. 362 før tillatelse gis. Forurensningsmyndigheten skal samordne behandling av søknad om utslippstillatelse etter denne forskrift med byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulempene ved utslippet sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. I tillatelsen kan forurensningsmyndigheten sette nærmere vilkår for å motvirke at utslipp fører til skader eller ulemper, jf. forurensningsloven Eldre utslippskilder Utslipp etablert før denne forskriften trådte i kraft, og som det ikke måtte innhentes tillatelse til etter forskrift som oppheves etter 6 10, kan fortsette uten tillatelse etter 2 2. Kommunen kan likevel i forskrift eller enkeltvedtak bestemme at slike utslipp er ulovlige etter en fastsatt frist dersom utslippet verken har tillatelse etter 2 2 eller er i overensstemmelse med lokal forskrift, jf. 2 3.

7 3 1 Offentlig avløpsnett Offentlig avløpsnett skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den best tilgjengelige teknologi og best praksis, særlig med hensyn til a) mengde avløpsvann fra tettbebyggelse og dets egenskaper, b) forebygging av lekkasjer og c) begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp. Forurensningsmyndigheten kan i enkeltvedtak pålegge tiltak for å begrense forurensning som følge av regnvannsoverløp Offentlig avløpsnett.. Den ansvarlige skal som en del av internkontrollen ha en samlet oversikt over alle overløp på det offentlige avløpsnettet. Oversikten skal inkludere eventuelle nødoverløp. Eventuelle lekkasjer av betydning skal registreres. Klager grunnet utslipp skal registreres og oppbevares av den ansvarlige. For avløpsanlegg større enn PE, eller større enn PE med utslipp på kyststrekningen Svenskegrensen Lindesnes eller i tilhørende nedbørfelt eller i Grimstadfjordområdet, skal avlastet volum (m 3 /år) fra overløp kontrolleres med målinger i overløpene eller med databaserte beregninger. Kravet gjelder fra

8 3 2 Utslipp til ferskvann Kommunalt avløpsvann med utslipp til ferskvann skal gjennomgå fosforfjerning. Kommunalt avløpsvann fra nye renseanlegg og eksisterende renseanlegg som endres vesentlig skal i tillegg gjennomgå sekundærrensing dersom utslippet hører til en tettbebyggelse med samlet utslipp større enn 2000 PE. Kommunalt avløpsvann skal gjennomgå sekundærrensing og i tillegg nitrogenfjerning dersom utslippet hører til tettbebyggelsene Oslo, Lillehammer og Gardermoen/Jessheim. 3 3 Utslipp til sjø Kommunalt avløpsvann med utslipp til sjø fra nye renseanlegg og eksisterende renseanlegg som endres vesentlig, skal gjennomgå sekundærrensing dersom utslippet hører til en tettbebyggelse med samlet utslipp større enn PE. Tilsvarende rensekrav gjelder også for andre renseanlegg i tettbebyggelse omfattet av første punktum, så fremt avløpsvannet ikke gjennomgår fosforfjerning. Fylkesmannen kan tillate at kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelser med samlet utslipp mellom PE og PE kan gjennomgå mindre omfattende rensing enn sekundærrensing, forutsatt at utslippene ligger på kyststrekningen Lindesnes Grense Jakobselv, med unntak av Grimstadfjordområdet, utslippene minst har gjennomgått primærrensing, den ansvarlige gjennom grundige undersøkelser kan vise at utslippene ikke har skadevirkninger på miljøet og at resipienten kan klassifiseres som mindre følsom jf. kriteriene i vedlegg 1 og den ansvarlige kan sannsynliggjøre at utslippene ikke påvirker elvemunningsområder.

9 3 4 Utslipp til elvemunning Kommunalt avløpsvann med utslipp til elvemunning skal gjennomgå fosforfjerning. Kommunalt avløpsvann fra nye renseanlegg og eksisterende renseanlegg som endres vesentlig skal i tillegg gjennomgå sekundærrensing dersom utslippet hører til en tettbebyggelse med samlet utslipp større enn PE. Fylkesmannen kan tillate at kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp mellom PE og PE kan gjennomgå mindre omfattende rensing enn sekundærrensing, forutsatt at a) utslippene ligger på kyststrekningen Lindesnes Grense Jakobselv, med unntak av Grimstadfjordområdet, b) utslippene minst har gjennomgått primærrensing, c) den ansvarlige gjennom grundige undersøkelser kan vise både at utslippene ikke har skadevirkninger på miljøet og at resipienten kan klassifiseres som mindre følsom jf. kriteriene i vedlegg 1 og d) den ansvarlige kan sannsynliggjøre at utslippene ikke påvirker ferskvannsforekomster. Renseanlegg må oppgraderes Forskriften stiller i en del tilfeller strengere krav til rensing av kommunalt avløpsvann enn dagens praksis. Bakgrunnen for de nye kravene skyldes gjenværende tiltak for å etterkomme krav i EUs avløpsdirektiv. I forskriften åpnes det for å gi unntak fra direktivets normalkrav til fjerning av organisk materiale. Forskriften vil likevel føre til at en rekke renseanlegg på Vestlandet og nordover må oppgraderes. Kravene vil kunne medføre 1-1,5 milliarder kroner i økte investeringer for kommunene i dette området fram mot utgangen av Det kan føre til at hver enkelt abonnent må betale opptil kroner mer i året.

10 3 9 Prøvetaking Den ansvarlige for avløpsanlegg som omfattes av kravene i 3 2 til 3 4, med unntak for naturlige infiltrasjonsanlegg, skal sørge for at det tas prøver av renset avløpsvann. Ved kontroll av renseeffekt skal prøver også tas av tilført avløpsvann. Når prøver tas, må vannmengder måles og registreres. Prøvetakingen, herunder konserveringen, skal fra være utført av akkreditert personell etter NS-EN ISO/IEC 17025:1999, utgave 1, Prøvene skal være representative for avløpsvannet og tas ved hjelp av et automatisk, mengdeproporsjonalt prøvetakingsystem. Prøvene skal tas med jevne mellomrom. Prøvetakingstidspunktet skal være uanmeldt av driftsassistansen eller av andre, eller være i henhold til en tidsplan oppsatt på forhånd i virksomhetens internkontroll. Prøvene skal konserveres og oppbevares i samsvar med Norsk Standard og anerkjent laboratoriepraksis. 3 9 Prøvetaking. Det skal tas døgnblandprøver når prøven skal analyseres for BOF 5, KOF CR, SS og tot-p. Det skal imidlertid tas ukeblandprøver for avløpsanlegg større enn PE når prøven skal analyseres for tot-p, tot-n og miljøgifter. Det skal minst tas følgende antall prøver: a) 6 prøver per år fra avløpsanlegg under PE b) 12 prøver per år fra avløpsanlegg mellom PE c) 24 prøver per år fra avløpsanlegg større enn PE Dersom prøvetakingen av utløpsvannet er lokalisert slik at prøven ikke inkluderer avløpsvann som går i overløp i eller ved renseanlegget, skal overløpsbidraget registreres. Som et minimum skal overløpsfrekvens og -varighet automatisk registreres. Dersom samlet varighet overstiger 100 timer per kalenderår, skal i tillegg vannmengder registreres.

11 3 10 Analyse Prøvene som er tatt i henhold til 3 9 skal analyseres for a) de aktuelle renseparametre som fremgår av 3 2 til 3 4, b) innløps- og utløpsprøvene fra a) skal uansett analyseres for BOF 5 og KOF for anlegg som etterkommer krav om fosforfjerning dersom anlegget mottar avløpsvann fra en tettbebyggelse med samlet utslipp større enn PE til ferskvann eller elvemunning eller større enn PE til sjø, c) utløpsprøvene fra a) skal uansett analyseres for tot-p. I tillegg skal 6 av utløpsprøvene uansett analyseres for tot-n dersom avløpsanlegget er større enn PE og har utslipp på kyststrekningen Svenskegrensen Lindesnes eller i tilhørende nedbørfelt eller i Grimstadfjordområdet, d) Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb og Zn for avløpsanlegg større enn PE. Kravet gjelder 6 av utløpsprøvene og e) SPCB7, SPAH, DEHP og bromerte flammehemmere for avløpsanlegg større enn PE. Kravet gjelder 3 av utløpsprøvene Analyse Fylkesmannen kan i enkeltvedtak tillate at den ansvarlige analyserer på andre parametre enn BOF 5, KOF CR og SS. Den ansvarlige må i søknad om unntak ha påvist en høy statistisk korrelasjon mellom ønsket parameter og parameteren utslippskontrollen ønskes basert på. Dersom slikt unntak gis, plikter rapporteringen til kommunen likevel å være på BOF 5, KOF CR og SS. Prøvene skal analyseres av laboratorier som er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025:1999, utgave for de aktuelle analysene. Analysemetoder beskrevet i Norsk Standard skal benyttes. For parametrene nedenfor skal følgende standarder brukes: a) Kjemisk Oksygenforbruk (KOF cr ) NS 4748, utgave 2, 1991 b) Biologisk Oksygenforbruk (BOF 5 ) NS-EN , utgave 1, 1998 c) Total Fosfor NS 4725, utgave 3, 1984 d) Total Nitrogen NS 4743, utgave 2, 1993 e) Suspendert Stoff NS 4733, utgave 2, 1983

12 3 10 Analyse I tillegg skal måling av BOF 5 utføres på homogenisert, ufiltrert og ikke dekantert prøve, med tilsetting av nitrifikasjonshemmer. Måling av KOF CR skal utføres på homogenisert, ufiltrert og ikke dekantert prøve, med bruk av kaliumdikromat. Ved bestemmelse av SS skal en representativ prøve filtreres med membranfilter på 0,45 mm eller sentrifugeres i minst fem minutter, med gjennomsnittlig akselrasjon på 2800 til 3200 m/s 2, tørking ved 105 O C og veiing Kontrollmetode Tabellen nedenfor gjelder for renseanlegg omfattet av kravene i 3 2 til 3 4 og angir det største antall prøver som kan være over konsentrasjonskravet eller under renseeffektkravet for BOF 5, KOF CR og SS etter prøvetaking i henhold til 3 9. Ved verifisering av hvorvidt konsentrasjonskravet for BOF 5 og KOF CR overholdes, skal i tillegg den høyeste analyse verdien som er basert på prøvetaking under normale driftsforhold, ikke overstige konsentrasjonskravet med 100 %.

13 3 11 Kontrollmetode Kontroll av tot- P og tot-n skal være basert på årlig middelverdi. Avløpsanlegg med krav til fosforfjerning i henhold til 1 4 m) punkt 2 skal kontrolleres ved dokumentasjon på at anleggets størrelse er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. Den ansvarlige skal korrigere analyseresultatene for avløpsvann som i prøvetakingsperioden har gått utenom prøvetakingsstedet, herunder spesielt for overløp i eller ved renseanlegget. Det skal ikke tas hensyn til ekstreme analyseverdier dersom disse skyldes uvanlige forhold, som for eksempel kraftig nedbør. 5 1 Kommunens myndighet ved påslipp til offentlig avløpsnett Kommunen kan i enkeltvedtak eller i forskrift fastsette krav om: a) innhold i eller mengde av avløpsvann og i særlige tilfeller renseeffekt, b) fettavskiller eller silanordning for avløpsvann med tilhørende vilkår, c) tilrettelegging for prøvetaking og mengdemåling av avløpsvann, d) varsling av unormale påslipp av avløpsvann eller e) utslippskontroll og rapportering i forhold til fastsatte krav til avløpsvann og avløpsgebyrer fra virksomhet som har påslipp til offentlig avløpsnett som er nødvendig for å: 1) ivareta avløpsanleggets utslippskrav, 2) sikre at avløpsanlegget og dertil hørende utstyr ikke skades, 3) sikre at driften av avløpsanlegget og behandlingen av avløpsslammet ikke vanskeliggjøres,.

14 5 1 Kommunens myndighet ved påslipp til offentlig avløpsnett 4) sikre at avløpsslammet kan disponeres på en forsvarlig og miljømessige akseptabel måte eller 5) påse at utslipp fra avløpsanlegget ikke kan føre til skade eller ulempe på miljøet, 6) beskytte helsen til personalet som arbeider med avløpsnettet og på renseanlegget. Med avløpsvann fra virksomhet menes alt avløpsvann fra bygninger som benyttes i handel, industri og annen virksomhet unntatt avløpsvann fra husholdninger. Ved endring av vedtak etter denne bestemmelsen og ved fastsettelse av strengere krav enn det som fremgår av 5 2 til 5 4 gjelder forurensningsloven 18. Krav kan også fastsettes overfor etablerte påslipp. Vil samle 40 forurensningsforskrifter til to Miljøverndepartementet vil slå sammen alle forskriftene på forurensningsområdet de har ansvaret for til to: en forurensningsforskrift og en produktforskrift. Høringsfristen er 1. november Miljøverndepartementet foreslår ingen materielle endringer i de to forskriftene. Formålet med sammenslåingen er å forenkle regelverket, og at det skal bli mer tilgjengelig for den enkelte bruker. Målet er samtidig at færre forskrifter skal gjøre det enklere for brukerne å etterleve reglene.

15 Forslag til forurensningsforskrift Forslag til forskrift om avfall og forurensende virksomhet (forurensningsforskriften) samler et bredt spekter av bestemmelser som regulerer ulike forurensnings- og avfallsproblemer. Den innebærer en sammenslåing av 36 forskrifter. Forurensningsforskriften gis i medhold av produktkontrolloven, forurensningsloven og sjødyktighetsloven. Forurensningsforskriften består av Del 1 Returordninger for avfall Del 2 Behandling av avfall Del 3 Forurenset grunn Del 4 Støy Del 5 Lokal luftkvalitet Del 6 Avløp Del 7 Visse forurensende komponenter til vann og grunnvann Del 8 Forurensning til vassdrag og det marine miljø fra skipsfart og andre aktiviteter Del 9 Krav til forebygging av forurensning fra visse virksomheter Del 10 Tillatelse til forurensning Del 11 Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) Del 12 Gebyrer Del 13 Avsluttende bestemmelser

16 F-forskrift: Returordninger for avfall Forskrift nr om kasserte elektriske og elektroniske produkter Forskrift nr om handtering av kasserte KFKhaldige kuldemøbel Forskrift nr om miljøskadelige batterier Forskrift nr om kasserte kjøretøy Forskrift nr om innsamling og gjenvinning av kasserte dekk Forskrift nr om retursystemer for emballasje til drikkevarer Forskrift nr om refusjon av avgift på trikloreten (TRI) F-forskrift: Behandling av avfall Forskrift nr om farlig avfall Forskrift nr om deponering av avfall Forskrift nr om forbrenning av avfall Forskrift nr om forbrenning av spesialavfall Forskrift nr om forbrenning av kommunalt avfall Forskrift nr om forbrenning av spillolje Forskrift nr om grensekryssende transport av avfall

17 F-forskrift: Forurenset grunn Forskrift nr om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker F-forskrift: Støy Forskrift nr 1089 om grenseverdier for støy Forskrift nr om forbud mot bruk av fritidsfartøy uten effektiv lyddempning i eksossystemet F-forskrift: Lokal luftkvalitet Forskrift nr om lokal luftkvalitet Forskrift nr om svovelinnhold av ulike oljeprodukter Forskrift nr om begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) forårsaket av bruk av organiske løsemidler

18 F-forskrift: Avløp Forskrift nr 0070 om kommunale vann- og avløpsgebyrer F-forskrift: Forurensning til vassdrag og det marine miljø fra skipsfart og andre aktiviteter Forskrift nr om sammensetning og bruk av dispergeringsmidler og strandrensemidler for bekjempelse av oljeforurensning Forskrift nr om forbud mot forbrenning til sjøs Forskrift nr om regulering av mudring og dumping i sjø og vassdrag Forskrift nr om forbud mot utslipp av kloakk m.m. fra skip i vassdrag og kystnære områder

19 F-forskrift: Krav til forebygging av forurensning fra visse virksomheter Forskrift nr. 508 om forurensninger fra asfaltverk. Forskrift nr om regulering av forurensning fra vask og impregnering av oppdrettsnøter Forskrift nr om utslipp fra krematorier Forskrift nr om anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt F-forskrift: Tillatelse til forurensning Forskrift nr om behandling av tillatelser etter forurensningsloven Forskrift nr om meldeplikt etter forurensningsloven F-forskrift: Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) Forskrift nr om frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)

20 F-forskrift: Gebyrer Forskrift nr om innkreving av gebyrer til statskassen for Statens forurensningstilsyns konsesjonsbehandling og kontroll av forurensende virksomhet med konsesjonsplikt. Forskrift nr om gebyr for deklarering av spesialavfall Følgende forskrifter foreslås oppheves Forskrift om forsøk med olje Forskrift om lagring av olje eller andre skadelige stoffer i skip Forskrift om utslipp av skyllevann og svartlut fra halmlutingsanlegg

21 En industriforskrift En industriforskrift er varslet En industriforskrift kan erstatte flere hundre utslippstillatelser. Forskriften vil stille generell krav til støy, støv og lukt som vil gjelde for alle virksomheter, i tillegg til spesifikke bransje- og prosesskrav. I første omgang vil den omfatte noen bransjer, men det er lagt opp til en trinnvis utvidelse. Målet er at denne forskriften skal bli tatt inn i forurensningsforskriften. Industriforskriften - bransjer Forslag høsten 2002: Forbrenningsanlegg for rene brensler Mekanisk overflatebehandling Kjemisk overflatebehandling Mekaniske verksteder Pukkverk Asfaltverk Fiskeforedlingsbedrifter

22 Prøv vår nye hjemmeside på eller vår miljøstatus på

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Kolbjørn Megård Driftsassistansen 14. og 15.10.03 Nye rensekrav på høring SFTs forslag til ny forskrift om utslipp fra avløpsanlegg stiller strengere krav til rensing

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral kap. 13

Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om

Detaljer

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Helge Botnen DIHVA IKS Viktige VA-utfordringer for framtida Rammevilkår og reglar Bergen, 10. 11. april 2013 Kapittel 13 i Forurensningsforskriften

Detaljer

PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS

PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS FORURENSNINGSFORSKRIFTEN, KAP. 15 A PÅSLIPP I tillegg til eventuelle krav fastsatt i utslippstillatelse av statlig forurensningsmyndighet

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 49, 52a og 86.

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Lesja kommune 2665 Lesja Deres referanse Vår referanse Vår dato 19.12.2007 2007/2690 461.0 MD Utslippstillatelse for Lesja tettbebyggelse Med hjemmel i 18 i lov om vern mot forurensninger

Detaljer

TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner

TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner Grunnlaget for tillatelsen er lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Hvordan ligger vi an til å oppfylle kravene i avløpsregelverket? HEVAs høstkonferanse 2017

Hvordan ligger vi an til å oppfylle kravene i avløpsregelverket? HEVAs høstkonferanse 2017 Hvordan ligger vi an til å oppfylle kravene i avløpsregelverket? HEVAs høstkonferanse 2017 Forurensningsforskriften del 4 Avløp Kapittel 11 Generelle bestemmelser om avløp Kapittel 12 Krav til utslipp

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 49, 52a og 86.

Detaljer

Revidert utslippstillatelse for Stokke tettbebyggelse, Vårnes renseanlegg

Revidert utslippstillatelse for Stokke tettbebyggelse, Vårnes renseanlegg Stokke kommune Att. rådmann Postboks 124 3161 Stokke Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 33 37 11 95 2007/4663 15.05.2007 Sigurd Svalestad 33 37 11 90 Arkivnr:

Detaljer

Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann Vefsn kommune

Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann Vefsn kommune Tillatelsens vilkår Gitt med medhold i forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 14-4, jf lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11, 16 og 18. Vefsn kommune plikter

Detaljer

Nytt regelverk om avfall. Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga

Nytt regelverk om avfall. Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga Nytt regelverk om avfall Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga Haustkonferansen 28.11.2004 Enhetsfylke - roller Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kongehus Kriser

Detaljer

Myndighet. Kurs i akkreditert prøvetaking av avløpsvann

Myndighet. Kurs i akkreditert prøvetaking av avløpsvann Myndighet 1. Departement via Forurensningsforskriften 14-11 2. Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF) 3. Fylkesmann 4. Krav om akkreditert prøvetakingen inntrer dersom bebyggelsen målt i pe er større

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Deres ref:. 07.07.2003 Vår dato: 01.09.2003 Saksbehandler: Jon Egil Vinje Vår ref.: 2003/2537 Arkivnr: 461.2 Sirdal kommune Rådmannen 4440 Tonstad Sirdal kommune

Detaljer

Revidert utslippstillatelse for Andebu tettbebyggelse, Andebu renseanlegg

Revidert utslippstillatelse for Andebu tettbebyggelse, Andebu renseanlegg Andebu kommune Att. rådmannen Sentrum 1 3158 Andebu Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 33 37 11 95 2007/4683 15.05.2007 Sigurd Svalestad 33 37 11 9 Arkivnr: Revidert

Detaljer

Rensekrav og anbefalte renseløsninger

Rensekrav og anbefalte renseløsninger Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Rensekrav og anbefalte renseløsninger Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 1 Disposisjon

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Ny avløpsdel i forurensningsforskriften

Ny avløpsdel i forurensningsforskriften Ny avløpsdel i forurensningsforskriften Gunnar Djuvik Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Kurs for kommunene, 25. - 26. april 2006 Formål med foredraget: Gi grunnleggende orientering om regelverket

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4467-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Tolga kommune 2540 Tolga

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 13.11.2008 08/5348 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Ringsaker kommune Postboks

Detaljer

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4. Hjemmel: Fastsatt av Larvik med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Arbeidsseminar i vann- og miljøanalyser 26. og 27. mars 2009 Rica Hell Hotell Prosessingeniør Cecilie Larsen, Trondheim Bydrift Vann og Avløp Avløpsrenseanlegg i Trondheim

Detaljer

Forskrift om påslippp av olje- og fettholdig avløpsvann og/eller industrielt avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg

Forskrift om påslippp av olje- og fettholdig avløpsvann og/eller industrielt avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg Namsos s kommune Namsos bydrift Saksmappe:2014/952-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Forskrift om påslippp av olje- og fettholdig avløpsvann og/eller industrielt avløpsvann til kommunalt

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4533-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Våler kommune 2436 Våler

Detaljer

Tillatelse. Tillatelsens ID (nummer eller annet)

Tillatelse. Tillatelsens ID (nummer eller annet) Tillatelse Utkast 1. Tillatelse etter forurensningsloven for [kommune/r] til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg i tettbebyggelse Tillatelsens ID (nummer eller

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Miljøgifter - Norsk Vann øker innsatsen på forebyggende arbeid Gardermoen Arne Haarr, Norsk Vann

Miljøgifter - Norsk Vann øker innsatsen på forebyggende arbeid Gardermoen Arne Haarr, Norsk Vann Miljøgifter - Norsk Vann øker innsatsen på forebyggende arbeid Gardermoen 24.10.2013 Arne Haarr, Norsk Vann 1 2 Har DU kontroll på miljøgiftene? Kommunane sitt ansvar for miljøgifter 3! Forurensningsforskriften

Detaljer

Miljøvernavdelingen. Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Andebu kommune Kommune/kommunenr.: 0719

Miljøvernavdelingen. Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Andebu kommune Kommune/kommunenr.: 0719 Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vestfold Saksbehandler, innvalgstelefon Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Andebu kommune Kommune/kommunenr.: 0719 Tilstede

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Generert: 9. februar 2017 1.1 Innledning Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du 1her Kontaktperson er normalt

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FOR

UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FOR <VIRKSOMHETENS NAVN, ADRESSE GNR, BNR> UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FOR kommune har behandlet søknad fra om utslipp av oljeholdig avløpsvann

Detaljer

Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere.

Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere. Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere. Ved Brit Aase, VA-drift Bærum Kommune Brit.Aase@Baerum.kommune.no Hvorfor er det behov for veiledninger Nyttige punkt

Detaljer

Påslippsavtaler hva bør vektlegges?

Påslippsavtaler hva bør vektlegges? Påslippsavtaler hva bør vektlegges? Påslipp til offentlig avløpsnett i Gjøvik kommune Marit Skjel Avdelingsleder Forvaltning og miljø, VAR-seksjonen VA-dagene for Innlandet 09.11.11 Agenda Historikk Regelverk

Detaljer

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig 2 Anleggsdata

Detaljer

Tillatelse til utslipp av klorholdig vann for Bergen kommune

Tillatelse til utslipp av klorholdig vann for Bergen kommune Tillatelse til utslipp av klorholdig vann for Bergen kommune Fylkesmannen i Hordaland gir tillatelse til utslipp av klorholdig vann fra Nygårdstangen skole og svømmehall med hjemmel i 11, jf. 16 i forurensningsloven.

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Kontrollen avdekket 1 avvik i forhold til regelverket Det er gitt 4 anmerkninger

Kontrollen avdekket 1 avvik i forhold til regelverket Det er gitt 4 anmerkninger Fylkesmannen i Vestfold Miljøvernavdelingen Roar Rabbevåg- 33 37 11 98 Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Tønsbergfjordens avløpsutvalg IKS (TAU) Nøtterøy

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 05.01.2007 07/260-02, kfr. 06/4524 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Hias IKS Vangsv.

Detaljer

Saksprotokoll SAKSFRAMLEGG

Saksprotokoll SAKSFRAMLEGG Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.03.2008 Sak: 0012/08 Arkivsak: 06/00030 Tittel: SAKSPROTOKOLL: LOKAL FORSKRIFT FOR AVLØP Behandling: Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyrets

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold:

Driftsassistansen i Østfold: Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport for 22. Utslipps- og slamkontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 74/ 91 36 2 5 E-mail: frank.lunde@dao.no

Detaljer

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Norconsult AS v/k A Ekeberg, T Fossum, B A Gravrok

Norconsult AS v/k A Ekeberg, T Fossum, B A Gravrok Side: 1 av 8 Til: Fra: Lom kommune v/terje Hoel Norconsult AS Dato: 30. juni 2006 Kopi til: Norconsult AS v/k A Ekeberg, T Fossum, B A Gravrok INNLEDENDE NOTAT SOM BESKRIVER PROBLEMSTILINGER/KONSEKVENSER

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Vedtatt av Hole kommunestyre (dato) med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), fastsatt

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av , samt opplysninger framkommet under behandlingen av søknaden.

Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av , samt opplysninger framkommet under behandlingen av søknaden. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Tillatelse etter forurensningsloven for Røros kommune til utslipp av kommunalt

Detaljer

Rensekrav i. Trondheimsfjorden

Rensekrav i. Trondheimsfjorden Rensekrav i Nye SARA renseanlegg, Stjørdal Trondheimsfjorden -med utgangspunkt i Stjørdal Leif Inge Paulsen Stjørdal 25.10.2017 Avløpsforvaltning - roller Forurensningsloven fundamentet plikt til å unngå

Detaljer

Miljøvernavdelingen. Resultater fra kontrollen X Kontrollen avdekket tre avvik i forhold til regelverket Ingen avvik X Det er gitt to anmerkninger

Miljøvernavdelingen. Resultater fra kontrollen X Kontrollen avdekket tre avvik i forhold til regelverket Ingen avvik X Det er gitt to anmerkninger Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vestfold Saksbehandler, innvalgstelefon Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Holmestrand renseanlegg Kommune/kommunenr.: Holmestrand

Detaljer

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med driving av tunnelene i Nordøyvegen i Haram og Sandøy kommune

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med driving av tunnelene i Nordøyvegen i Haram og Sandøy kommune Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med driving av tunnelene i Nordøyvegen i Haram og Sandøy kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Haglebu avløpsanlegg

Rapport etter forurensningstilsyn ved Haglebu avløpsanlegg Vår dato: 26.10.2011 Vår referanse: 2011/7047 Arkivnr.: 461.2 Deres referanse: Knut Bjertnes Saksbehandler: Håkon Dalen Haglebu vann- og avløpsselskap AS Innvalgstelefon: 32266826 3359 EGGEDAL Rapport

Detaljer

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her:

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her: Informasjon om ansvarlig enhet Organisasjonsnr: 874777072 Organisasjonsnavn: BJUGN KOMMUNE DRIFT OG ANLEGG Postadresse: Alf Nebbs gate 2 Postnr og -sted: 7160 Bjugn Informasjon om anlegget Anleggsnummer:

Detaljer

Siv. Ing. Tobias Dahle. Driftsassistansen i Sogn og Fjordane

Siv. Ing. Tobias Dahle. Driftsassistansen i Sogn og Fjordane Siv. Ing. Tobias Dahle Overordna oppdeling Ureiningsforskrifta ( Forskrift om begrensing av forurensinger), vedteke 1 juli 2004 med seinare endringar. Del 4 Avløpsdelen Kapittel 12 anlegg mindre enn 50

Detaljer

Utslippstillatelser med vekt på ledningsnettet. - nye utfordringer og strengere krav

Utslippstillatelser med vekt på ledningsnettet. - nye utfordringer og strengere krav Utslippstillatelser med vekt på ledningsnettet - nye utfordringer og strengere krav Miljøvernsjef Kjell Kvingedal, Vannforeningen 14. juni 2017 1 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA Foto: Morguefile Vann

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Henriette Givskud Arkivnr.: 461.2 Telefon: 51 56 89 24 Saksnr.: 2008/3660 IVAR IKS Avløpsanlegg Nærbø - Kontrollrapport Rapportnr: Type kontroll:

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.003.I.FMTE Saksnummer: 2014/3898 Dato for kontroll: 14.10.14

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

FUNKSJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FUNKSJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Oljeutskillere FORSKRIFTER / REGELVERK / NORMER Forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann.. Ny forskrift Forskrift om utslipp av avløpsvann VA/Miljø-blad nr. 22 (forvaltning av myndighet) FUNKSJON,

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS?

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? v/ SIMON HARALDSEN, FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Norsk vann forening Oslo

Detaljer

FYLKESMANNEN I HORDALAND

FYLKESMANNEN I HORDALAND FYLKESMANNEN I HORDALAND Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann for Bergen kommune Med hjemmel i 18, 1. ledd pkt 6 og 2. ledd, jf. 11 og 16 i forurensningsloven og kapittel 14, 14-4 Krav om tillatelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k:

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k: SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Kristin Jenssen Sola Arkivsaksnr.: 13/3723 Arkiv: M30 Prosjekt spredt avløp - oppnevning av saksordfører Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid

Detaljer

MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg Seafood Finnmark AS

MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg Seafood Finnmark AS VEDLEGG 9 Måleprogram for Grieg Seafood Finnmark F480 Opprett av: Dato: Revidert av: Dato: Revisjonsnummer: MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg

Detaljer

Rapportnummer: I.FMHO (Kjøtteinståa) og I.FMHO (Eldøyane)

Rapportnummer: I.FMHO (Kjøtteinståa) og I.FMHO (Eldøyane) Saksbehandler, telefon Sissel Storebø, 5557 2317 Vår dato 12.03.2015 Deres dato Vår referanse 2015/3539 461.2 Deres referanse Kværner Stord AS Eldøyane 59 5411 STORD Rapport fra inspeksjon Kværner Stord

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Sanitært og kommunalt avløpsvann Retningslinjer til Fylkesmannen Utgave 1

Sanitært og kommunalt avløpsvann Retningslinjer til Fylkesmannen Utgave 1 Sanitært og kommunalt avløpsvann Retningslinjer til Fylkesmannen Utgave 1 TA-2237/2007 ISBN 978-82-7655-300-0 1. Innledning Retningslinjene er SFTs føringer for Fylkesmannens arbeid på avløpsområdet og

Detaljer

Prøvetaking av avløpsvann

Prøvetaking av avløpsvann Prøvetaking av avløpsvann Akkreditert prøvetaking av avløpsvann og erfaringer knyttet til dette Vannringen 2.november 2009 Ragnar Storhaug, Aquateam AS www.aquateam.no Agenda Hva er typisk for tilrenningen

Detaljer

FYLKESMANNEN I ØSTFOLD

FYLKESMANNEN I ØSTFOLD FYLKESMANNEN I ØSTFOLD Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Peterson Emballasje Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11

Detaljer

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport:

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Vaset avløpsanlegg Dato inspeksjon: 9.3.2015 Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: 05.08.2015 Til stede ved kontrollen Fra kommunen: Avdelingsleder Ingeniør Driftsoperatør Fra

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune INNHOLD 1. FORMÅL... 2. DEFINISJONER... 3. VIRKEOMRÅDE FOR LOKAL FORSKRIFT... 4. KRAV TIL AVLØPSANLEGG... 5. KRAV TIL RENSEEFFEKT/UTSLIPPSKRAV...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. januar 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 30. januar 2017 24.11.2016 nr. 1916 Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE Fastsatt av Sør-Fron kommunestyre den 15. desember 2015, sak 119/15, med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Henriette Givskud Arkivnr.: 461.2 Telefon: 51 56 89 24 Saksnr.: 2008/3627 IVAR Avløpsanlegg Bore - Kontrollrapport Rapportnr: Type kontroll: 2008.074.I.

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.020.I.FMTE Saksnummer: 2013/1556 Dato for kontroll: 30.04.13

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland avdekket 4 avvik. Vi har ikke gitt anmerkninger under inspeksjonen.

Fylkesmannen i Hordaland avdekket 4 avvik. Vi har ikke gitt anmerkninger under inspeksjonen. Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Sameiet Fæster brygge Brøstanesveien 86-98 5178 Loddefjord Vår dato 24.04.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/5577-461.1 Dykkar referanse Terje Urhaug

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

Faggruppe for avløpsrensing

Faggruppe for avløpsrensing Faggruppe for avløpsrensing Silanlegg og store slamavskillere Quality Hotel Alexandra Onsdag 14. desember 2016 Silanlegg i Møre og Romsdal Oversikt Jon Ivar Gjestad, Sivilingeniør Gjestad AS 30.12.2016

Detaljer

Veiledning og forventninger til kommunene

Veiledning og forventninger til kommunene Veiledning og forventninger til kommunene https://create.kahoot.it/?_ga=1.129864524.1338041677.1478174163&deviceid=ac218004-bf7c-41e5-98e8-8998bc5bf883r#user/56d7264b-ada2-4787-b519-df3eaa100d07/kahoots/created

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.028.I.FMTE Saksnummer: 2014/473 Dato for kontroll:

Detaljer

B-2. Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser - veiledning

B-2. Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser - veiledning B-2. Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et nytt utslipp av kommunalt avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig

Detaljer

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt VA-dagene i Midt-Norge Oktober 2011 Asplan Viak, Raveien 2, 1430 Ås knutr.robertsen@asplanviak.no Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse

Detaljer

Songdalen Kommune. Vatneli Renseanlegg. Søknad om utslippstillatelse

Songdalen Kommune. Vatneli Renseanlegg. Søknad om utslippstillatelse Songdalen Kommune Vatneli Renseanlegg Søknad om utslippstillatelse Kristiansand 25.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelle opplysningererror! Bookmark not defined. Om søkeren Søknadens

Detaljer

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule Saksbehandler: Kristine Molde Deres ref.: Vår dato: 25.02.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 65 E-post: fmntkrm@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6889 Arkivnr: 461.3 Ytterøykylling AS Jørstad 7629 YTTERØY Utslippstillatelse

Detaljer

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk 1 Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk Avløpskonferansen 2012 Ås 25-26. April 2012 Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå 1 Dagens tema - innhold KOSTRA-rapporteringen (primærdatakilden) Avløpsstatistikk

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.004.I.FMTE Saksnummer: 2014/2539 Dato for kontroll: 10.06.14

Detaljer

Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg

Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg Versjon 2 Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg Rapportering på skjema mdir-010 kap. 13-anlegg Dette er en veiledning til private eiere av avløpsanlegg. Veiledningen beskriver hvilke opplysninger

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra renseanlegg Gjennomføres av fylkesmannens miljøvernavdeling

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Krav til rensing av avløpsvannet i settefiskproduksjon

Fylkesmannen i Nordland Krav til rensing av avløpsvannet i settefiskproduksjon Krav til rensing av avløpsvannet i settefiskproduksjon Forurensningsloven 7. (plikt til å unngå forurensning) Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det

Detaljer