TRINN 2-8 EIERSEKSJONER MED GODE KVALITETER. LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRINN 2-8 EIERSEKSJONER MED GODE KVALITETER. LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET."

Transkript

1 1 TRINN 2-8 EIERSEKSJONER MED GODE KVALITETER. LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET. Illustrasjonsbilde, kun ment til å vise husenes uttrykk. For husenes plassering i terreng, se utomhusplan.

2 Rud Vest Rud Vest er et attraktivt, usjenert, landlig men allikevel sentralt beliggende boligprosjekt under utvikling på Spikkestad. Området vil ferdig utviklet bestå av 8 firemannsboliger. Boligene selges i fire salgstrinn. Og hvert salgstrinn består av to firemannsboliger. Trinn 1 og 2 bygges i felt BKS2 og trinn 3 og 4 bygges i felt BKS1. Feltet vil bli opparbeidet med god estetikk og utforming, noe som vil bidra til at dette blir et hyggelig og tiltalende boligfelt. INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 3 Nøkkelinformasjon 4 Om prosjektet 8 Beliggenhet 11 Leilighetene 14 Kjøkken 18 Bad 19 Plantegninger 20 Romskjema og leveransebeskrivelse 24 Tegningsmateriell 26 Vedtekter for sameiet 38 Budsjett for sameiet og huseierforeningen 45 Grunnbokutskrift 47 Kjøpstilbud 49 Generelt/Forbehold Alle illustrasjoner, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk av ferdig bebyggelse, og er ikke bindende for utformingen av den endelige bebyggelsen. Det kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning. Alle informasjon er derfor gitt med forbehold om rett for utbygger til å foreta mindre endringer. Dersom det er avvik mellom endelig leveransebeskrivelse og tegninger 2 i prospektet/websiden er det den endelige leveransebeskrivelsen som gjelder. Det tas forbehold om trykkfeil og 3 myndighetenes endringer av gjeldende regler og forskrifter. Versjon 2,

3 Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet og en del av salgsprospektet. For fullstendig informasjon og dokumentasjon vises det til kjøpekontrakt med vedlegg for prosjektet, hvilket er det avtalemessige grunnlaget for kjøp av leilighet. Dette er tilgjengelig hos megler samt på prosjektets hjemmeside www. rudvest.no. Selger har godkjent informasjonen i dette notatet. GENERELL INFORMASJON Selger / Utbygger Ulverud AS Org.nr Selger har general fullmakt fra hjemmelshaver Hjemmelshaver Trygve Rud NØKKELINFORMASJON Matrikkelnummer / adresse Eiendommen Rud vest, har matrikkelnr: Gnr. 5, Bnr. 46, i Røyken kommune. Leilighetene vil bli tildelt eget seksjonsnummer når seksjoneringen er gjennomført. Oppdragsansvarlig In-Vest Eiendomsmegling, avd. Prosjekt org.nr BEBYGGELSE / LEVERANSE Omfang Rud Vest salgstrinn 2: Består av bygg 3 og 4 og utgjør totalt 8 seksjoner. Det leveres carport i et fellesanlegg foran husene. I tillegg kommer er og sykkelparkering. Den totale utbyggingen for hele prosjektet er planlagt i 4 byggetrinn som totalt utgjør 32 seksjoner fordelt på 8 bygg. Det tas forbehold om antall byggetrinn. Byggene er på 2 etasjer. Det er gruset adkomstveg fra parkering/gatetun frem til husene. Disse er ikke ment som kjørbar adkomst. Boligene ligger noe lavere enn gatetunet. For mer detaljert plassering av husene i terreng, se utomhusplan datert , rev G Boligtype Selveierleiligheter/eierseksjoner. Bygg 3 og bygg 4 består av 4 seksjoner hver. Byggemåte Se leveransebeskrivelse i dette salgsprospektet. Utbygger/entreprenør Et prosjekt i regi av Ulverud AS. Entreprenør er ABC-Byggsystemer AS org.nr og Kaare Mortensen AS, org.nr Ansvarlig megler: Dersom selger krever tilvalgskostnadene utbetalt Det tas forbehold om endringer av Tomas Nordgård Gabrielsen før overtakelse skal det stilles 47 garanti i.h.t. omkostningsbeløpene som følger av endringer i de I tillegg vil megler Eileen V. Dreyer og medhjelper Byggeår Bustadoppføringslova direkte ovenfor kjøper. Kontakt offentlige gebyrene før overtagelsen. Den eventuelle Wenche M. Galtung jobbe med prosjektet. Arnestad Antatt 2016 megler for nærmere informasjon. merutgift som følge av forhøyet tinglysningsgebyr Eiendomsmegling AS med Per Kristian Drange vil og/eller dokumentavgift vil bli belastet kjøper. 4 bistå med salget. Arealangivelser Boder 5 Arealene oppgitt på tegninger og i prislister er angitt i ca. bruksareal BRA (salgbart areal BRA-S) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige er, sjakter og vegger, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses ca. P-rom i prislisten. Selger tar forbehold om at avvik opptil +/- 5 % Parkering Det følger 1. stk. carport pr. seksjon. I tillegg til carporten blir det avsatt felles biloppstillingsplasser/ gjesteparkeringsplasser lik den som er vist på utomhusplan datert , rev G i denne salgsoppgaven. Standard/Utstyr Se leveransebeskrivelse/romskjema fra husleverandør i dette salgsprospekt. Tilvalg Alternativene fremkommer i egne tilvalgsmøter i regi av entreprenør. Mulighetene for egne valg begrenses etter produksjonsstart. Kjøper har i tillegg krav på tillegg eller endringer til 15% av kontraktsverdien. Avhengig av byggearbeidenes fremdrift kan man innenfor visse rammer ha muligheten for endringer av standard materialvalg i henhold til leveransebeskrivelsen. Slike tilvalg leveres mot pristillegg. Tilvalg må bestilles ifht. oppsatt frist som relaterer seg til produksjon. Øvrige ønsker kan forespørres, tilbys og utføres dersom de er mulige og om det avklares i god nok tid før produksjonen. I tillegg til innvendig i leiligheten, vil hver seksjon få tilgang til 1 stk. sports på ca. 5 kvm som er tilknyttet inngangsparti. FELLESAREAL Tomt/areal Eiet tomt Gnr. 5 Bnr. 46. Det tas forbehold om tomtens endelige eiendomsgrenser og areal. Arealet for tomt BKS2 er oppgitt i delingssøknaden til Røyken Kommune et ca. areal på kvm. Beskrivelse av fellesareal Fellesarealer leveres ferdig opparbeidet og beplantet. Det blir levert lekeplasser og asfalterte tilkomstveier. Gruset adkomst fra tilkomstveier til boliger. Se for øvrig utomhusplan. ØKONOMI Omkostninger Dokumentavgift til Staten 2,5 % av andel tomteverdi (se prislisten) Tinglysningsgebyr for skjøte kr 525,-Tinglysningsgebyr for evnt. pantedokument kr 525,- Attestasjonsgebyr pr. obligasjon kr 202,- Totale omkostninger pr. leilighet avhenger av størrelsen/eierbrøk på leiligheten da andel dokumentavgift beregnes ut fra 2,5% av andel tomteverdi. Se prisliste for dokumentavgift pr. bolig. Gebyrer for tinglysning av pumpestasjon (se for øvrig avsnitt Vei / Vann og Kloakk) og seksjonering av leiligheter tilfaller hver enkelt kjøper. Betalingsbetingelser 1) Det forutsettes en innbetaling på kr ,- ved kontraktssignering (Selger stiller garantier i samsvar med budstadoppføringslova 12). Innbetalingen skal

4 være fri egenkapital, det vil si forutsetter ikke pant i den leilighet som kjøpes. 2) Kjøper skal fremlegge finansieringsbevis fra bank senest 2 uker etter at bud er antatt. Ved behov for avvik må dette avklares spesifikt med megler. 3) Resterende del av kjøpesummen inkl. omkostninger og ev. tilvalg, betales 3 dager før overtagelse. Faktura vil bli utsendt fra oppgjørsmegler, men om denne ikke foreligger skal likevel kjøpesummen betales uoppfordret. Garantier Handelen reguleres av Bustadoppføringslova og selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser, en garanti ved kontraktsinngåelse på 3 % av kjøpesum frem til overtagelse. Beløpet økes til 5 % av kjøpesum og står i 5 år etter overtagelse. Kopi av loven ligger som vedlegg til kjøpekontrakt. Selger kan stille garanti i henhold til 47 i Bustadoppføringslova for å disponere innbetalte håndpenger. Kjøper vil i så tilfelle ikke oppebære renter av de beløp det stilles garanti for. Påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter bekostes ikke av selger/utbygger. Avbestillingsgebyr reguleres etter Bustadoppføringslovens 54. Likningsverdi Ikke fastsatt. Likningsverdien fastsettes av Røyken likningskontor og vil være ca. 25 % av markedsverdien som primærbolig, og ca. 40 % av markedsverdi som sekundærbolig. vedlikehold av tekniske installasjoner, valg av signaloperatør for Kabel-TV og data, valg av sikkerhetsleverandør (alarm, overvåkning), etc.) Fibernett Viken Fiber er valgt som leverandør av fibernett (internett og TV). Basispakken koster pt. kr 269,- per måned. Eierform / Organisering Det vil bli opprettet eierseksjonssameier i samsvar med Eierseksjonsloven av 23. mai 1997 nr.31. Fremtidig eier plikter å bli medlem av sameiet. Som seksjonseier i et seksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin leilighet. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal. Seksjonseierne har full råderett over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Sameiet er planlagt å bestå av salgstrinn 1 og 2 (16 seksjoner). Hver leilighet får tilgang til en utvendig sports. Selger foretar fordelingen av parkeringsplasser. Forøvrig gjelder lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette. Det vil bli avholdt konstituerende sameiemøte før overlevering, der det velges et styre som vil representere sameiet. vil kunne bli endret forut for og i forbindelse med sammenføyning/fradeling og seksjonering/ overtagelse av Boligen. Eventuelle ønskede endringer kan skje i henhold til vedtektene på senere årsmøter. Overtagelse av Sameiets fellesarealer gjennomføres med Sameiets styre. Kjøper er innforstått med at fellesarealene avhengig av årstid vil kunne bli ferdigstilt og overtagelsesforretning avholdt etter Kjøpers overtagelse av boligen. Fellesutgifter Det fremtidige sameiet vil fastsette størrelsen på Sameiets fellesutgifter. Fellesutgiftene skal dekke Sameiets ordinære driftsutgifter og vil avhenge av ytelsene sameiet vil rekvirere. Fellesutgifter er estimert til kr 762,- i gjennomsnitt pr. mnd. pr. seksjon, Vedlagt budsjett viser hva som dekkes av felleskostnadene. Budsjett er blitt utarbeidet av utbygger i samarbeid med forretningsfører (USBL) og tas opp til gjennomgang på første årsmøte. Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter gjennomgås også på sameiets årsmøte. Det vil bli innkrevd doble felleskostnader 1. måned slik at sameiet får egenkapital fra første dag. Forsikring Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsiring av eventuelle særskilte påkostninger. Ulverud. Det er utarbeidet en driftsavtale med Sameiet Ulverud for denne. Det etableres en egen pumpestasjonen som pumper avløp til nevnte avløpsledning. Denne er privat og hver eier vil gjennom tinglyst avtale ha ansvar for vedlikeholdet av denne. Odel / Konsesjon Det er ikke odel eller konsesjon på eiendommen. Reguleringsforhold / Offentlig godkjenning Området er regulert til bl.a. bolig-,energi, renovasjon og lek. (Området er under utbygging og videre utvikling jfr. informasjon fra reguleringskontoret i Røyken kommune). Da dette er et område i utvikling må det påregnes videre utbygging av tomter/bygg i nærområdet. Se vedlagt utsnitt av reguleringsplan fra Røyken kommune fra Utbyggingstjenesten. Nabotomten er under utvikling til boliger. Det er et kraftanlegg i enden av kunnskapsveien og barnehage og skole vis a vis prosjektet. Servitutter / Rettigheter Seksjonseiere får full råderett over egen seksjon. Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. De vil være fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser for inntil 1G. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende Sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kopi av grunnbok med servitutter tinglyst på eiendommen kan fremlegges av Megler. Disse er også vedlegg til kjøpekontrakt. i perioden fram til overtagelse. Salgsprospekt med vedlegg er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen og fargevalg for bebyggelse og de enkelte enheter. Alle opplysningene er gitt med selgers forbehold om rett til endringer som er hensiktmessige og nødvendige uten at den generelle standard forringes. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre endringer av boligens areal, tilpasninger av utomhusplan og liknende. Tegninger og perspektiv er kun ment som illustrasjon. Det kan således inneholde elementer som ikke inngår i Selgers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innvendige. Mindre justeringer må påregnes i detaljprosjekteringen. Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom endelig leveransebeskrivelse og fremlagte tegninger/ illustrasjoner, er det endelige leveransebeskrivelse som gjelder. I vedlagte utomhusplan kan det forekomme små endringer, den er ikke endelig. Fellesareal ferdigstilles iht. egen plan for utomhusareal og kjøper må påregne at de ikke er ferdigstilt samtidig med boligen. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet, og den endeligeleveransebeskrivelsen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved Selgers leveranse som gir Kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Vedtekter 6 SAMEIET Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet OFFENTLIGE FORHOLD Selger står fritt til uten varsel å endre priser og Forretningsfører som ligger som vedlegg til salgsoppgaven. Det Forbehold betingelser på usolgte leiligheter uten nærmere Dersom Selger gjør forbehold gjeldende i henhold til 7 USBL er valgt som forretningsfører. forutsettes at dokumentene aksepteres som Vei / Vann og kloakk Det tas forbehold om at 6 av 8 leiligheter i salgstrinn varsling. Selger står fritt til å endre seksjonsnummer det ovenstående, bortfaller denne kjøpekontrakt, slik Selger har rett til å bestemme leverandører for grunnlag for handelen. Kjøper er kjent med at Tilførselsveg/tun er privat. Vannledning er offentlig. 2 er solgt innen Kjøper vil bli skriftlig i prosjekteringsprosessen, og det tas forbehold at alle forpliktelser som følger av kjøpekontrakten sameiet (bl.a. strømleverandør, vaktmestertjenester, utkastet kun er veiledende og aksepterer at utkastet Avløpsledning går via privat nett, tilhørende Sameiet informert om vedtak om byggestart. Informasjon om om eventuell endring av antall eierseksjoner i opphører, og slik at beløp som kjøper har innbetalt prosjektets fremdrift vil bli utsendt til kjøperne jevnlig iht. denne kontrakt, med tillegg av opparbeidede bygningene. Diverse Kjøper kan ikke uten Selgers skriftlige samtykke transportere kjøpekontrakten eller selge boligen videre før hjemmel er overført. Salg av bolig under oppføring reguleres av bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Overtakelse Det er mellom Selger og Kjøper ikke avtalt konkret fremdriftsplan eller tidspunkt for ferdigstillelse, jf. bustadoppføingsloven 10 tredje ledd. Byggetiden er beregnet til ca. 300 dager fra byggestart. Estimert tidspunkt for byggestart er 1. kvartal 2016, hvilket gir en antatt ferdigstillelse i løpet av 4. kvartal 2016, men ikke et forpliktende tidspunkt for ferdigstillelse. Selger tar forbehold om at kjøpekontrakten kan bortfalle: Dersom endelige offentlige tillatelser ikke gis, eller at tillatelsene som gis medfører tyngende vilkår, eller Dersom det ikke oppnås et for Selger tilstrekkelig antall solgte boliger i byggetrinnet, hvilket utgjør 6 av 8 leiligheter i salgstrinn 2. Selger tar i denne forbindelse forbehold om at byggestart kan også vedtas uavhengig av overnevnte forbehold. Dersom Selger ikke gjør gjeldende forbehold omhandlet i denne bestemmelse innen er selger forpliktet til å gjennomføre byggingen og kjøpekontraktene som er inngått.

5 klientbankkontorenter hos megler, utbetales til kjøper. Dersom overtakelsen blir senere vil ikke kjøper nødvendigvis ha rett til dagmulkt. blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Brukstillatelse og Ferdigattest Utbygger sørger for brukstillatelse og denne skal foreligge før overtakelse. Ferdigattest vil normalt ikke foreligge før ca. 1 år etter at brukstillatelse er gitt. Som følge av at boligen kan etableres i et av flere byggetrinn, er kjøper gjort uttrykkelig kjent med og aksepterer at boligen vil kunne bli klar for overtakelse før det totale prosjektet, herunder hele eller deler av fellesareal utomhus, kan ferdigstilles. Dette innebærer at kjøper vil kunne få rett og plikt til å overta boligen før det foreligger ferdigattest fra Røyken kommune, og at selger kan måtte søke om midlertidig brukstillatelse/dispensasjon om krav til ferdigattest ved overtakelse. Dersom kjøper overtar boligen på midlertidig brukstillatelse har selger krav på oppgjør i henhold til denne kontrakt, mot at det holdes tilbake et beløp som sikkerhet for at ferdigattest blir gitt. Meglerhonorar/ Provisjon: Megler har fast provisjon på kr ,- + mva. pr solgte leilighet i prosjektet. Dette betales av selger. Budgiving Faste priser. Se egne dokumenter for prisliste og kjøpsbekreftelse. Selger har godkjent salgsoppgaven, dato Å BYGGE ET GODT BOMILJØ MED PLASS TIL ALLE Langs Kunnskapsveien er all parkering plassert i felles Car-port anlegg. Disse fungere som en overgangssone eller gjerde mellom boligbebyggelsen (på østsiden) og øvrige aktiviteter langs Kunnskapsveien (mot vest). På innsiden av parkeringssonen er det felles grøntarealer som ytterligere skaper en privat sone til boligbyggene. Det har vært viktig å begrense bebyggelsens størrelse til 4-mannsboliger for å ivareta for alle beboere visuell og fysisk kontakt til de naturskjønne omgivelsene, som anlegget er omkranset av. Kvaliteter som; god kontakt til åkrene, Rud gård, et vakkert kulturlandskap og den fine åsryggen med fugleliv, samt en særegen fredelig atmosfære som dette kulturlanskapet gir, er forsøkt ivaretatt i anlegget. Sikkerhetsstillelse På Rud Vest er det gjort et poeng av å unngå Alle eiendomsmeglerforetak har lovpålagt forsikring parkeringskjellere, heiser og felles korridorer i av klientmidler, begrenset opptil kr. 30 millioner. store leilighetsbygg. Her skal hver beboer få gå Enkeltsaker er forsikret med inntil kr. 10 millioner. rett inn til sin egen bolig fra de vakre omgivelsene Ved kjøpesum over kr. 10 millioner kan klientmidlene utenfor. Uten parkeringskjeller, med sine tilleggforsikres. Hvis kjøper ønsker dette så vil plassbehov og krav, kan 4-mannsboligene følge det tilfalle et tilleggsgebyr som blir lagt til kjøpers det naturlige terrenget og er med på å beskrive omkostninger. Kjøper må innen kontraktsmøte gi landskapsdragene. ansvarlig megler tilbakemelding om dette er ønskelig. 8 9 Hvitvaskingsloven Eiendomsmeglere ble fra underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer Illustrasjonsbilde, kun ment til å vise husenes uttrykk. For husenes plassering i terreng, se utomhusplan.

6 Kunnskapsveien Barnehage Rud Vest ROM FOR EKSLUSIVITET OG DET HELT ENKLE = FRIHET Tanken bak Rud Vest er å bygge en fleksibel bolig som passer for alle livssituasjoner. Vårt ønske er å gi like muligheter, samtidig som vi feirer forskjellige livssituasjoner og stadier i livet med å gjøre boligen enkel å tilpasse og enkel å gi sitt eget særpreg. Barneskole Barnehage Kjosveien Rema 1000 Kiwi Selbos vei stasjon Spikkestadveien BELIGGENHET Leilighetsprosjektet har landlig og solrik beliggenhet i et nyere boligområde sentralt på Spikkestad, med flott utsikt over dyrket mark og landlige omgivelser. Dette er et meget barnevennlig boområde med barnehage og barneskole på andre siden av Kunnskapsveien. Det er heller ikke langt til ungdomskolen og idrettsanlegget til ROS IF. Her tilbys forskjellige fritidsaktiviteter for barn og voksne. Man finner gressbaner, kunstgressbane, skøytebane m.m. Her får man unike turmuligheter i skog og mark, sommer som vinter, rett utenfor stuedøren. Spenn på deg skiene å gå innover i flotte Kjekstadmarka. I Kjekstadmarka, 10 minutter med bil, finner man også Kjekstad golfbane. Alle boligene er lettstelte, har mye naturlig lys, enkel tilkomst og er akkurat privat nok for den som ønsker å trekke seg litt tilbake. Bølstadhagan Leilighetene ligger kun få minutters gange fra bussholdeplass og Spikkestad togstasjon. Togstasjonen er endestasjon og har god forbindelse til Asker/Oslo (40 minutter). Spikkestad sentrum kan tilby diverse butikker, kjøpesenter, legesentre, tannlege m.m. Bølstadveien Sagveien Bjørkeliveien Spikkestad Ungdomsskole

7 LANDLIG, ÅPENT OG KORT VEI TIL JOBB OG SHOPPING TRANSPORT Oslo Sentrum Oslo Lufthavn - Gardermoen Sandefjord Lufthavn - Torp Spikkestad jernbanestasjon Spikkestad busstasjon 42,9 km 86,4 km 78,8 km 0,7 km 0,8 km ET GODT OG AKTIVT OPPVEKST- OG BOMILJØ SKOLER OG BARNEHAGER Spikkestad skole (1.-7. kl.) Spikkestad ungdomsskole ( kl.) Røyken / Hurum Videregående Steinerskole Røyken Videregående skole Paletten Kanvasbarnehage Spikkestad Kanvasbarnehage Helledammen FUS-barnehage 0,2 km 1,5 km 6,4 km 7,5 km 0,1 km 1,0 km 1,5 km HANDEL Drammen 11,7 km Røyken sentrum 4,2 km Kiwi Spikkestad 0,8 km Kiwi Røykentorget 3,9 km Vitusapotek Røyken 4,2 km Bragernes Vinmonopol 10,1 km Rema 1000 Spikkestad 0,8 km IDRETT OG TRENING 12 Kiosken Spikkestad 0,8 km Spikkestad stadion 1,6 km Shell / 7-eleven Gullaug 4,4 km Gullaugbanen 3,6 km 13 Yogahuset 1,5 km Sports Club Akropolis - Lier 6,9 km

8 LYS FRA GULV TIL TAK Innganger til leilighetene skjer fra østsiden av 4-mannsboligen. Husene har to forskjellige leiligheter pr plan og er like i begge plan. Felles for alle leilighetene er at de har soverom plassert mot øst og kjøkken/stue med balkong plassert mot vest for å gi like solforhold til alle. Utvendig fremstår boligene som moderne; flate tak, en blanding av spiler og glass til balkongrekkverk og innslag av fargede plater mellom vinduer gir boligene et stilrent og harmonisk uttrykk. Innvendig er det lagt vekt på stor og romslig stue med kjøkken og store vinduer med godt innslipp av dagslys. De store leilighetene har et gjestetoalett i tillegg til bad og hele tre soverom. Med utforming etter TEK 10 og krav til tilgjengelig boenhet, er alle innvendige ganger, soverom og bad romslig og generøst utformet. Selv om det ikke er krav om dette i boligene på plan 2 er også disse utformet med samme høye standard i planløsning. Dette gir en økt bokvalitet til alle beboere

9 16 17

10 ET ROM FOR GODE OPPLEVELSER ÅPEN KJØKKENLØSNING Alle leilighetene har en åpen kjøkkenløsning som gjør kjøkken og stue til et allrom for arbeid, gode matopplevelser og avslapning. Her kan man hjelpe barna med lekser, samtidig som man tryller fram lekre retter på kjøkkenet. PRAKTISK DESIGN FRA HTH Standardkjøkkenet er modellen KP Mono Hvit fra velrenomerte HTH. Dette kjøkkenet har avsatt plass for integrerte hvitevarer. (til høyre: illustrasjon fra HTH - se leveransebeskrivelse og romskjema for materialvalg.) BEHAGELIG EFFEKTIVITET Badet er kanskje med unntak av kjøkkenet det rommet i huset hvor det legges ned mest ressurser. Vi har lagt vekt på at bad og WC skal være effektivt, tilgjengelig og ikke minst behagelig. Badene er romslige og blir levert med fliser på gulv og vegg. Der vil også være vegghengte toaletter og opplegg for vaskemaskin. Vi har valgt en baderomsinnredning fra HTH, som sammen med flotte fliser gir et godt baderom som du kan leve lenge med. Enkelt å holde, behagelig å bruke. (til venstre: illustrasjon på innredning fra HTH - se leveransebeskrivelse og romskjema for materialvalg) 18 19

11 LEILIGHET TYPE 1.1 Dette er en svært effektiv leilighet med romslig bad og to gode soverom. Stue/kjøkken på hele 35m2 gir mye areal og fleksibilitet for alle typer beboere. Peis i hjørnet og vinduer i full høyde gir mye lys og god visuell kontakt til balkong og livet utenfor. Direkte adkomst til terrenget er en glede for mange. BRA: 75 m2 PROM: 70 m2 TERRASSE: 11 m2 SOVEROM: 2 PLAN: 1 gang sov m² 7.2 m² sov m² v.f. 4.0 m² bad 4.9 m² 3.5 m² sov m² stue/kjk 35.4 m² gang 4.5 m² kjk/stue 41.8 m² LEILIGHET TYPE 2.1 Denne fireromsleiligheten er en stor og effektiv leilighet med romslig bad, gjestetoalett og tre gode soverom. Stue/kjøkken på hele 42m2 gir mye areal og fleksibilitet for alle typer beboere. Peis i hjørnet og vinduer i full høyde gir mye lys og god visuell kontakt til balkong og livet utenfor. Direkte adkomst til terrenget er en glede for mange. BRA: 98 m2 PROM: 93 m2 TERRASSE: 11 m2 SOVEROM: 3 PLAN: 1 bad 5.2 m wc 2.2 m² v.f. 4.3 m sov m² bad 4.9 m² bad 5.2 m² sov m² 1.1 BRA Type 1. Plan 1 75 m² P-rom 71 m² Terrasse 12 m² Rom 3 v.f. 4.3 m² Mål 1:100 n 3.3 m² wc 2.2 m² v.f. 4.2 m² gang 8.5 m² sov m² 3.4 m² 2.1 Type 2. Plan m² 5.0 m² 5.0 m² 5.0 m² sov m²

12 LEILIGHET TYPE 1.2 Dette er en svært effektiv leilighet med romslig bad og to gode soverom. Stue/kjøkken på hele 35m2 gir mye areal og fleksibilitet for alle typer beboere. Peis i hjørnet og vinduer i full høyde gir mye lys og god visuell kontakt til balkong og livet utenfor. Disse leilighetene har god utsikt fra stue og balkong da man kommer høyere i terrenget. Selv om det ikke er krav om tilgjengelig boenhet i boligene på plan 2 er også disse utformet med samme høye standard i planløsning som på plan 1. Dette gir en økt bokvalitet. sov m² sov m² gang 4.6 m² v.f. 4.0 m² bad 4.9 m² 3.5 m² stue/kjk m² kjk/stue 41.4 m² LEILIGHET TYPE 2.2 Denne fireromsleiligheten er en stor og effektiv leilighet med romslig bad, gjestetoalett og tre gode soverom. Stue/kjøkken på hele 42m2 gir mye areal og fleksibilitet for alle typer beboere. Peis i hjørnet og vinduer i full høyde gir mye lys og god visuell kontakt til balkong og livet utenfor. Leiligheten har god utsikt fra stue og balkong da man kommer høyere i terrenget. Selv om det ikke er krav om tilgjengelig boenhet i boligene på plan 2 er også disse utformet med samme høye standard i planløsning som på plan 1. Dette gir en økt bokvalitet. bad 5.2 m² wc 2.2 m v.f 4.3 m BRA: 75 m2 PROM: 70 m2 BALKONG: 11 m2 SOVEROM: 2 PLAN: 2 sov m² sov m² gang 4.6 m² bad 4.9 m² bad 5.2 m² sov m² BRA: 98 m2 PROM: 93 m2 BALKONG: 11 m2 SOVEROM: 3 PLAN: BRA Type 1. Plan 2 75 m² P-rom 71 m² Terrasse 12 m² Rom 3 v.f. 4.3 m² Mål 1:100 n 3.3 m² wc 2.2 m² v.f. 4.2 m² gang 8.5 m² sov m² 3.4 m² 2.2 Type 2. Plan m² 5.0 m² 5.0 m² 5.0 m² sov m²

13 LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE Utbygger; Ulverud AS. Husleverandør; ABC Byggsystem AS Grunn og betong; Kaare Mortensen AS Veier, plasser og utomhusanlegg Det opparbeides veier og felles utomhusareal i henhold til godkjent utomhusplan. Hovedadkomst og intern veg/plasser leveres asfaltert. Adkomster fra tilførselsveier til innganger gruses. Veibelysning er inkludert. Det vil bli tilrettelagt for gjesteparkering. Tomten blir arrondert med stedlige masser maskinplanert, toppskikt av matjord ca. 10 cm. Matjord, finplanering, gjødsling og isåing inngår i leveransen. Overgang mellom parkeringsgarasjer, Kunnskapsveien og øvrig terreng blir anlagt med oppfylt skråning eller støttemur etter behov. Beplantning opparbeides i fellesanlegg i samsvar med utomhusplanen. Utomhusarealene vil hovedsakelig være vestvendt. Utomhusarealene som vender mot vest består vesentlig av en gressplen, gårdsplass, carport/biloppstilling og adkomstveg. På østsiden er det plen som møter dyrket mark. Lekeplasser Det opparbeides en Lekeplass nord vest for felt BKS2. Lekeplass mellom BKS1 og BKS2 opparbeides ved et senere byggetrinn. Plate på mark/ grunnmur Gulv mot terreng utføres som støpt plate på mark med 250 mm EPS isolasjon. Varmekabel i støpte badegulv. Bjelkelag/etasjeskillere Generelt: Bjelkelaget dimensjoneres i henhold til tekniske forskrifter. Etasjeskille: Bjelkelag, 150 mm mineralull A-kvalitet og fuktbestandig gulvspon. Yttervegger Bindingsverk med tykkelse 198 mm og 200 mm mineralull A-kvalitet, vindtette plater, sløyfer/ utlekting og utvendig kledning. 13 mm gipsplater og diffusjonssperre innvendig. Noen innslag av fasadeplater ihht. tegninger. Innvendige vegger Bindingsverk med tykkelse 98 mm for bærevegger og 68 mm for lettvegger. Innvendige vegger i tre er isolert med mineralull. Ferdigbehandling i henhold til romskjema. Innvendige overflater Innvendige overflater på vegger er utført i sparklet og malt gips Utvendige overflater På vegger utenpå vindtette plater er det liggende dobbelfalset kledning. Bordkledning leveres med ett strøk grunning og ett strøk maskinbeis fra fabrikk. Kappflater, bordender og mindre detaljer vil være Balkong/terrasse Balkong består av bærende konstruksjoner og dekke av impregnerte materialer. Balkongkledning leveres ubehandlet i hht tegning. Vinduer Vinduer i boligrom har 2-lags nøytralt energiglass m. U-verdi 1,2. Det leveres hvite vindu ferdigbehandlet fra fabrikk. Ytterdører Balkongdører har 2-lags nøytralt energiglass m. U-verdi 1,2 og trinnløs luftestilling. Karm og dørblad er ferdigbehandlet fra fabrikk i hvit utførelse. Hovedinngangsdør har hvit glatt isolert dørblad. Karm ferdigbehandlet hvit fra fabrikk. Innvendige dører Formpressede dører i hvit utførelse med beslag og vridere. Ferdigbehandlet hvit karm fra fabrikk. Utvendig trapp Trapp leveres i impregnerte materialer som ikke overflatebehandles. Listverk/foringer Glatte gulv, taklister og vindu/dørlister leveres ferdig behandlet hvit fra fabrikk. Dør- og vindusforinger leveres også ferdig behandlet hvit fra fabrikk. Synlige spikerhull i listverk. Innredninger Kjøkken Husleveranse ubehandlet. Noen innslag av fasadeplater ihht. Kjøkken type HTH KP mono hvit ihht. tegning. m. Det leveres elektriske punkter ihht. forskriftskrav Pipe/oppvarming tegninger. Tak leveres som kompakttak med isolasjon avsatt plass for hvitevare. Benkeplate leveres som Som elektriske punkt regnes eksempelvis lyspunkter, avhengig av planløsning. Det leveres stålpipe med ildsted, ildsted i type Curve på utside av konstruksjon. laminat. Hvitevarer inngår ikke i leveranse. Det tas forbehold om justeringer i materialvalg uten 100. Plassering av ovn kan avvike fra plantegning. at dette forringer kvaliteten. Garderobe leveres 1m pr sengeplass Bad Hovedbad m. 90 cm servantskap og speil, bi bad kun vegghengt servant. Ventilasjonsaggregat Det leveres ventilasjonsanlegg med varmeveksler. Det er eget direkteavtrekk fra kjøkkenventilator. Takrenner og beslag Takrenner med takfotbeslag og nedløpsrør leveres i stål eller aluminium. Rørleggerarbeid / sanitærutstyr Anlegget er komplett som rør i rør system og omfatter blant annet bunnledninger, jordingsmuffe, 200 l varmtvannsbereder, røropplegg for varmt og kaldt vann, avløp, utekran for hagevanning, uttak for vaskemaskin og oppvaskmaskin, ettgreps blandebatterier og sanitærutstyr. Det må påregnes synlige rør der sanitærutstyr er plassert mot yttervegg, lydvegg ol. Elektriske installasjoner Det elektriske anlegget er skjult med unntak av i takpunkter på eventuelt loft, mot lydkonstruksjoner og mot murte/støpte vegger. Her leveres åpent anlegg. Fordelingskap med automatsikringer og fundamentjord. Det leveres varmekabel m. termostat i baderom. Utelampe monteres ved inngangsdør. lysbryter, stikkontakter, fremlegg for ringeanlegg, fremlegg for varme, fremlegg for komfyr, fremlegg for elektriske apparater og utstyr, fremlegg for varmtvannsbereder, fremlegg for ventilasjonsanlegg, fremlegg for eventuell styring/hastighetsregulator ventilasjon, fremlegg for kjøkkenventilator, fremlegg for røranlegg for data, radio, TV og telefon. Maling og gulvbelegg Boligen leveres nøkkelferdig med ferdigbehandling i hht. denne beskrivelse og romskjema. Øvrige installasjoner og leveranser Det leveres en røykvarsler til hver enhet, samt et brannslukningsapparat. Carport Boligene leveres med frittstående carport i rekke. Generelt Arbeidene utføres innenfor toleranseklasse NS 3420 C (3). Toleranseklasse 3 benyttes også der kontrakten omfatter leveranse som krever annen toleranseklasse, eks. betong/ puss, parkett, belegg, flis og lignende. Boligen leveres etter Byggteknisk forskrift Det er ikke priset inn varmepumpe til prosjektet I hjørner kan det oppstå sprekk og riss som følge av normal tørk og krymp av bygningsmaterialer. Fremføring av tekniske anlegg i boligen kan medføre at kanaler, rør etc må legges åpent. I boligrom blir disse synlig innkasset. Ventilasjonsenhet er plassert på egnet sted og fordelingsenhet for interne vannrør er i hovedsak plassert på vegg i eller til våtrom. Anleggene kan også være plassert i andre rom

14 Boligen leveres byggrengjort. Dette innebærer at boligen er støvsuget og grovrengjort, boligen er ikke ferdig nedvasket klar for innflytting. Tilvalg Husleverandør vil innkalle til møte for gjennomgang av tilvalg og tilvalgsmuligheter. Frister for når tilvalgsavtaler må foreligge i undertegnet stand bestemmes av selger av hensyn til rasjonell fremdrift. Etter tilvalgsmøtet får kjøper en frist til å bestemme seg for hvilke tilvalg som ønskes. Særskilt tilvalgsavtale må undertegnes og vil være bindende for begge parter. Det vil ikke bli gitt muligheter for å gjennomføre tilvalg til de oppgitte priser etter at tilvalgsfristen er utløpt. Det vil ikke være mulig å gjennomføre tilvalg på bad eller kjøkken som medfører endring av oppstikk for vann og avløp, plassering av komfyr eller endringer av fasade. Videre vil det heller ikke være mulig å foreta endringer fra vanlig hengslet dør til skyvedør. Tilvalg tilbys normalt innenfor en fastsatt tilvalgsliste som utarbeides av entreprenør, men det kan gis mulighet for spesielle ønsker så fremt disse ikke er til hinder for felles ferdigstilling av prosjektet. Det gis ikke tilgang til å bruke andre leverandører. Forbehold Opplysningene i salgsmaterialet er gitt av selger med forbehold om endringer, som av selger anses nødvendige, eller hensiktsmessige for å kunne gjennomføre prosjektet, dog uten at endringene forringer den generelle standarden og kvaliteten som er beskrevet. illustrasjoner og kan inneholde elementer som ikke inngår i leveransen. Det som leveres, omfanget av dette og kvaliteten, fremgår av leveransebeskrivelsen i dette dokument samt i Romskjema. Selger forbeholder seg retten til den endelige utformingen av utomhusplanen for prosjektet. Kjøper aksepterer at eventuelt avvik fra fremlagte opplysninger ikke danner grunnlag for prisavslag og/ eller hevning. Kjøper gjøres oppmerksom på at det i nye bygg kan oppstå noe svinnriss i mur og betong, sprekker i skjøter på treverk, tapet, maling m.v. og i materialoverganger. Kjøper kan ikke kreve utbedret eller gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser for slike forhold, med mindre arbeidet ikke er fagmessig utført. Selger forbeholder seg retten til fortløpende å endre prisene på usolgte boliger samt forbehold om finansiering og offentlig godkjenning. Utbygger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste et hvert bud/kjøpetilbud på fritt grunnlag. Det tas forbehold om trykkfeil i salgsmaterialet. Denne beskrivelse angir hvilke materialer og utstyr som er beregnet i leveranse. Denne beskrivelse er en utvidet beskrivelse og gjelder foran tegninger og vår standard leveransebeskrivelse. Vindfang/entre Gulv: 3 stav eiekeparkett Vegger: Vegger strimet, sparklet og malt med Jotaproff 07 Himling: Sparklet og malt gips Listverk: Listverk og foringer leveres hvitmalt fra bruk Innvendig Bod Gulv: Parkett eik natur 3- stavs Vegger: Vegger strimet, sparklet og malt med Jotaproff 07 Himling: Sparklet og malt gips Listverk: Listverk og foringer leveres hvitmalt fra bruk Stue/ kjøkken Gulv : Parkett eik natur 3- stavs Vegger: Vegger strimet, sparklet og malt med Jotaproff 07 Himling: Sparklet og malt gips Listverk: Listverk og foringer leveres hvitmalt fra bruk Innredning: HTH KP Mono hvit med laminat benkeplate (standard), hvitevarer inngår ikke i leveransen Selger kan gjøre slike endringer uten at kjøper kan gjøre gjeldende misligholdssanksjoner. Teksten i oppholdsrom og avsug i våtrom, er og kjøkken leveransebeskrivelsen går foran alle tegninger Soverom og andre beskrivelser. Avvik mellom tegninger og Gulv: Parkett eik natur 3- stavs Vinduer og dører leveres ferdig overflatebehandlet i skisser og den faktiske utførelsen av prosjektet farge hvit 0502Y. kan påregnes. Tegninger og skisser er ment som Vegger: Vegger strimet, sparklet og malt med Jotaproff 07 Himling: Sparklet og malt gips ROMSKJEMA Listverk: Listverk og foringer leveres hvitmalt fra bruk Wc (stor leilighet) Gulv: Flislagt gulv av betong m. gulvvarme Vegger: Vegger strimet, sparklet og malt med Jotaproff 07 Himling: Sparklet og malt gips Listverk: Listverk og foringer leveres hvitmalt fra bruk Utstyr: Vegghengt toalett og servant Bad Gulv: Flislagt gulv 20 x 20 grå flis av betong m. gulvvarme Vegger : Flislagte vegger 20 x 40 hvit på underlag av rupanel og gipsplater Himling: Sparklet og malt gips Listverk og foringer leveres hvitmalt fra bruk Utstyr: Servantskap hvit Classic 90cm m. servant og blandebatteri, vegghengt toalett, dusj m. garnityr og opplegg for vaskemaskin Utvendig : Utvendig levere uinnredet og uisolert. Generelt Fundament/ringmur/grunnmurs system fra Nordisk Sprøytebetong, gulv mot grunn isolert m. 250mm EPS- isolasjon. Boligen leveres med klimapakke bestående av balansert ventilasjon med varmegjenvinner, m. tilluft i Synlig treverk og stafars leveres grunnbeiset og med 1- ekstra toppstrøk. Impregnerte materialer leveres naturell ubehandlet. Listverk og foringer leveres hvitmalt fra fabrikk der dette er beskrevet, flikk, fuging etter montasje inngår ikke i leveranse. Utvendig trapp leveres ubehandlet i impregnert Skapinnredninger kjøkken HTH KP Mono hvit slett.innredning bad type Classic 90 cm hvit m. servant. Garderobeinnredning hvit kombi, 1 meter pr. inntegnet seng. Fliser, følgende fliser er medregnet: Flis gulv type 20x20 grå, vegg 20 x 40 hvit. Skårne fliser, glassfliser diagonal / skrålegging-, bårder og mønsterfliser er ikke del av leveranse og betraktes som tillegg Det er medregnet el- punkter i hht. Forskriftskrav. Gulvvarme m termostat er medregnet i de antall rom som er beskrevet i dette romskjema. Det leveres to stk panelovner til hver enhet. Rørleggerarbeider og sanitærutstyr er medregnet i henhold til hva som er beskrevet i dette dokument.

15 Illustrasjonsbilde, kun ment til å vise husenes uttrykk. For husenes plassering i terreng, se utomhusplan. +149,22 (+148,50) (+ 196,5) + 196,5 Busker Gras Nytt tre Støtsand Sand Grusdekke Terrasser/uteplasser Asfalt Lysmast Overvannssluk Benker Målt terrenghøyde Ny terrenghøyde Nye koter +149,40 (+148,73) +149,30 (+149,46) (+149,29) +149, ,90 (+149,74) Fortau G , ,80 (+148,02) Fordrøyningsbasseng ,10 Akebakke Nærlekeplass 6-14 år Aktivitetsanlegg tilpasset aldersgruppen over 6 år Huskestativ med fugleredekurv Ball- løkke ca 20 x 12 m med to knøttemål Skjermplanting mot parkeringsplass (+148,48) (+148,19) (+147,88) Avvanning mot terreng (+147,73) Eks vegetasjon, beskyttes i byggetiden Regulert område for avløpsanlegg + 149, ,45 (+149,13) +149,40 (+148,51) Fall 1:60 149,30+ (+147,70) (+147,97) (+147,69) +148,80 (+147,89) (+148,21) Fall 1: ,90 (+147,81) (+148,01) (+147,91) Avvanning mot terreng TEGNFORKLARING D +148 (+148,17) 28 Oppstillingsplass renovasjonsbil C+ 153, Renovasjon + 153,40 C Sik tlin je 29 G Fortau C +152 C+ 153, ,50 Sykler 6 stk C+ 154,10 1:250/A1 Målestokk MH Saksbehandler Prosjektnr. Utomhusplan nord Dato Rud Vest Ulverud as Prosjekt MH Kontroll 02 Tegn. Rev. G Merete Haug Oppstillingsplass renovasjonsbil Tegningsstatus Gnr/bnr. mob: Nedredammen 6A, 3475 Sætre landskapsarkitekt MNLA Sign. Dato Tiltakshaver Rettelsen gjelder Sykler 3 stk Rev. Sandkasse med lekehus Huskestativ MH MH MH MH MH MH MH Fortau + 154,50 C + 154,2 Sykler 6 stk Høyder garasjer Koordinater garasjer Koordinater lysmaster Hevet parkeringsplass nord Revidert etter mangelbrev Revidert etter flyttede bygg Utvidet med parkeringsplass HC Sykler 6 stk G F E D C B A Gjennomgang til lekeplass C + 153,2 Sykler 6 stk

16 A307 2 A307 2 peis stue/kjk 35.4 m² kjk/stue 41.8 m² peis Peis stue/kjk m² peis kjk/stue 41.4 m² A308 1 sov m² sov m² gang 4.5 m² bad 4.9 m² bad 5.2 m² sov m² A308 1 sov m² sov m² gang 4.6 m² bad 4.9 m² bad 5.2 m² sov m² v.f. 4.3 m² 3.3 m² wc 2.2 m² v.f. 4.2 m² gang 8.5 m² 3.4 m² v.f. 4.3 m² 3.3 m² wc 2.2 m² gang 8.5 m² 3.4 m² sov m² v.f. 4.2 m² sov m² 1 HUS 1 - PLAN 1 1 : m² 5.0 m² sov m² 1 2 A A307 1 : A VULKAN ARKITEKTER AS P.B. 5866, MAJORSTUA TLF: OSLO Oppdragsgiver: Ulverud AS Tegningsnavn Prosjekt RUD VEST Dato: Tegnet av: HUS 1-4 M. SPORTSBOD - PLAN AV AV Kontrollert av: Prosjektnr.: HUS 1 - PLAN 2 VULKAN ARKITEKTER AS P.B. 5866, MAJORSTUA TLF: OSLO Oppdragsgiver: Ulverud AS Tegningsnavn 5.0 m² 5.0 m² sov m² 1 Prosjekt RUD VEST Tegnet av: HUS 1-4 M. SPORTSBODER - PLAN AV AV Dato: Kontrollert av: Prosjektnr.: A endringer etter krav i ett-trinns søknad Endret vindustørrelse for bedre lyskvalitet Redusere vidustørrelser pga brannsmitte Rev Dato Tekst Tegn. Kontr. Tegningsstatus ETT-TRINNS SØKNAD Målestokk: Tegningsnr.: Rev.: 1:100 A endringer etter krav i ett-trinns søknad Endret vindustørrelse for bedre lyskvalitet Redusere vidustørrelser pga brannsmitte Rev Dato Tekst Tegn. Kontr. Tegningsstatus ETT-TRINNS SØKNAD Målestokk: Tegningsnr.: Rev.: 1:100 A102 3

17 1 Oppriss syd type 1 1 : Oppriss vest type 1 1 : Oppriss nord type : : Oppriss øst type 1 VULKAN ARKITEKTER AS P.B. 5866, MAJORSTUA 0308 OSLO TLF: Oppdragsgiver: Ulverud AS Tegningsnavn Prosjekt RUD VEST Dato: Tegnet av: Kontrollert av: Prosjektnr.: VULKAN ARKITEKTER AS P.B. 5866, MAJORSTUA 0308 OSLO TLF: Oppdragsgiver: Ulverud AS Tegningsnavn Prosjekt RUD VEST Dato: Tegnet av: Kontrollert av: Prosjektnr.: Oppriss - Hustype 1, hus AV AV Oppriss Hustype 1, hus AV AV endringer etter krav i ett-trinns søknad Endret vindustørrelse for bedre lyskvalitet Redusere vidustørrelser pga brannsmitte Rev Dato Tekst Tegn. Kontr. Tegningsstatus ETT-TRINNS SØKNAD 1:100 Målestokk: Tegningsnr.: Rev.: A endringer etter krav i ett-trinns søknad Endret vindustørrelse for bedre lyskvalitet Redusere vidustørrelser pga brannsmitte Rev Dato Tekst Tegn. Kontr. Tegningsstatus ETT-TRINNS SØKNAD Målestokk: Tegningsnr.: Rev.: 1:100 A307 3

18 Kunnskapsveien eiendomsgrense +156,8 +153, Snitt - type 3 1 : Carport - type 3 1 : VULKAN ARKITEKTER AS P.B. 5866, MAJORSTUA 0308 OSLO TLF: Oppdragsgiver: Prosjekt Ulverud AS RUD VEST Tegningsnavn Dato: Tegnet av: Kontrollert av: Carport - type 3-12 biler AV AV Prosjektnr.: Rev Dato Tekst Tegn. Kontr. Tegningsstatus ETT-TRINNS SØKNAD 1:100 Målestokk: Tegningsnr.: Rev.: 113

19 tooltip Reguleringsplaner Eiendom: Gnr: 5 Bnr: 1 Fnr: 0 Snr: 0 Adresse: Helgeroveien 2, 3430 SPIKKESTAD, m.fl. Hj.haver/ Fester: RUD TRYGVE, KJOSVEIEN 4, 3430 SPIKKESTAD (Hjemmelshaver) Røyken kommune Dato: Format: A4 Info: Spikkestad Nord Rud Vest Brenninga Målestokk 1: Åserud Tegnforklaring Regulert tomtegrense Byggegrense Byggelinje Regulert senterlinje Frisiktlinje Frisiktlinje (sitkart) Regulert kant kjørebane Regulert kjørefelt Måle- og avstandslinje 110 Bolig 163 Offentlig bygg - undervisning 172 Almennyttig formål - barnehage 210 Jord- og skogbruk 310 Kjøreveg 311 Gate m/fortau 320 Gang-/sykkelveg Helgeroa Rud Kjos 333 Parkeringsplass 410 Park 930 Kontor/Industri Bebyggelse og anlegg Garasjeanlegg for bolig-/ fritidsbebyggelse Bevaring naturmiljø Boligbebyggelse 440 Anlegg for idrett og sport Høyspenningsanlegg (inkl Høyspentkabler) Boligbebyggelsefrittliggende småhusbebygelse 613 Friluftsområde Frisikt Boligbebyggelsekonsentrert småhusbebygelse Sentrumsformål Energianlegg Avløpsanlegg Renovasjonsanlegg Lekeplass Annet uteoppholdsareal Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) Kjoselva Veg Kjøreveg Fortau Gatetun 163 Gang-/sykkelveg Gangveg/ gangareal/gågate Annen veggrunn - tekniske anlegg Annen veggrunn - grøntareal Parkering Parkeringsplasser Turdrag Turveg Eiendommen er markert med denne fargen Søndre Rud Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere. Situasjonskartet er gyldig i ett år med mindre det har skjedd vesentlige endringer i området etter uttaksdato.

20 VEDTEKTER FOR SAMEIET H140_2 6/ 85 6/ 87 6/ 97 6/ 44 6/ 93 6/ 98 6/ 92 6/ / 99 o_vt o_vt 1m H370_ p_v o_p o_vt AA 6/ 90 1m o_vt f_lek 2 o_v 6/ 89 1m o_vt_rea2 o_vt o_fta 6/ 88 6/ 91 6/ 54 f_gatetun BKS 2 o_gg f_gg o_vt f_e o_fta 6/ o_vt_rea1 f_rea 1 o_vt 1m f_lek 1 H140_1 o_v f_gatetun o_vt BKS 1 6/ / 80 6/ / 60 6/ 63 6/ 78 6/ PBL 25 REGULERINGSFORMÅL Nr. 1 - BEBYGGELSE OG ANLEGG Nr. 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR SIKRINGSONE FARESONE Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse Energianlegg Avløpsanlegg Renovasjonsanlegg Lekeplass Veg Fortau Gatetun Gangveg/gangareal/gågate Annen veggrunn - tekniske anlegg Parkering Frisikt Høyspenningsanlegg (inkl Høyspentkabler) RØYKEN KOMMUNE Plan, bygg og oppmålingsenheten TEGNFORKLARING STREKSYMBOLER MV. Basiskart levert av: Ordre dato: Målestokk 1: 1000 Ekvidistanse = 1m Plangrense Grense for arealformål Grense for faresoner Grense for sikringsoner Måle- og avstandslinje PUNKTSYMBOLER Juridiske punkt Avkjørsel LINJESYMBOLER Juridiske linjer Byggegrense Regulert senterlinje Regulert kjørefelt Detaljeplan for Spikkestad Nord Rud Vest Med tilhørende bestemmelser Saksbehandling i flg. PBL 27-1: Dato: Sign. Planen er utarbeidet av: Kunngjøring av oppstartet planarbeid: 1. gangs behandling i formannskapet: Utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet: 2. gangs behandling i formannskapet: Prosjektnr.: Prosj. leder: Tegn. av: Utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet: 3. gangs behandling i formannskapet: Dato: Kom. saksbeh.: Godkjent i kommunestyret: Saksnr. Arkiv Planid Tegn. nr.: Rev /5249 VEDTEKTER for Sameiet Rud Vest felt BKS2 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Rus Vest BKS2 (heretter Sameiet ). Sameiet består av 16 boligseksjoner på eiendommen gnr. 5, bnr. 46 i Røyken kommune i henhold til tinglyst seksjoneringsbegjæring. Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendom, gnr. 5, bnr. 46 i Røyken kommune, med fellesanlegg av enhver art. Bruksenhetene kan bare benyttes til boligformål. En seksjons formål kan kun endres dersom det vedtas i sameiermøtet med 2/3 flertall, og eieren av den aktuelle seksjon har gitt sin tilslutning til formålsendringen. Det er en forutsetning for å endre formålet at det nye formålet ikke er i strid med offentlige vedtak eller bestemmelser. 2 ORGANISERING AV SAMEIET HUSEIERFORE- NING/FELLES SAMEIE OG RÅDERETT Hver sameier har en sameieandel i eiendommen med tilknyttet enerett til bruk av den (de) bruksenhet(er) vedkommende sameier har grunnbokshjemmel til. Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt eventuelle generelle ordensregler fastsatt av sameiermøtet. De enkelte bruksenheter består av en hoveddel samt 6/ 64 Ordfører Rune Kjølstad 6/ 58 en eller flere tilleggsdeler. Hoveddelen består av en Rev. Dato: Tekst: Sign A Tegnet inn 1 m byggegrense på P-plass og lekeplass 38 klart avgrenset og sammenhengende del av bebyg- Styret skal påse at alle fellesutgifter blir dekket av 39 gelsen på eiendommen. Tilleggsdelene omfatter carporter, er som ikke ligger inne i bruksenheten. Balkonger inngår i hoveddelen. Inndelingen i hoveddeler og tileggsdeler, samt sameiebrøkens størrelse, fremgår av seksjoneringsbegjæringen og matrikkelbrev for uteareal. Hele utbyggingsfeltet skal ses i sammenheng ved oppfyllelsen av de offentligrettslige krav om parkeringsdekning. Med unntak av de begrensninger som følger av disse vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter, er fellesareal. Til fellesarealene hører således blant annet hele bygningskroppen med vegger, tak, etasjeskillere og konstruksjoner for øvrig samt inngangsdører, vinduer og deler av utearealet. Stamledningsnettet for vann og avløp frem til avgreiningspunktene til de enkelte bruksenhetene samt elektrisitet frem til bruksenhetenes sikringsskap og installasjoner for data/tv/telefon frem til hjemmesentral er også fellesanlegg. Det samme er andre innretninger og installasjoner som skal tjene sameiernes felles behov. Bruksenheten og fellesarealene kan bare nyttes i samsvar ved formålet, jf. 1, og må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjonene, eller slik at andre brukere hindres i bruk av anleggene som er avtalt eller forutsatt. Ledninger, rør og lignende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjoner. Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett. Sameiet har ikke oppløsningsrett. Det vil av utbygger stiftes en huseierforening / felles sameie som skal ivareta og fremme felles interesser knyttet til Rud Vest BKS1 og BKS2, herunder å forvalte og vedlikeholde fellesarealer og felleskostnader på vegne av sameiene. Enhver seksjonseier er pliktig medlem i foreningen. Det pliktige medlemskapet følger av heftelse tinglyst på eiendommen. 3 FELLESUTGIFTER Fellesutgifter er utgifter ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte bruksenhet. Fellesutgiftene fordeles mellom sameierne med 60% likt og 40% etter areal, med mindre annet gyldig vedtas med tilstrekkelig flertall. Som felleskostnader anses blant annet: eiendomsforsikring, jf. 21 kostnader til ytre vedlikehold av fellesarealer, samt de arealer som det etter 5 påligger Sameiet å vedlikeholde kostnader ved forretningsførsel sameiets andel av kostnader til drift av fellesområder og friområder gjennom etablerte realsameier og huseierforening. Sameiet, slik at det unngås at kreditorer gjør krav gjeldende mot den enkelte sameier for Sameiets forpliktelser.

WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET

WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET 1 WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET 2 Rud Vest Rud Vest er et attraktivt, usjenert, landlig men allikevel sentralt beliggende boligprosjekt under

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

GAMLEVEIEN 80 SALGSOPPGAVE FOR 6. SALGSTRINN

GAMLEVEIEN 80 SALGSOPPGAVE FOR 6. SALGSTRINN GAMLEVEIEN 80 SALGSOPPGAVE FOR 6. SALGSTRINN INFO Ditt nye nabolag BEFOLKNINGEN Lørenskog 13 413 Lørenskog 33 308 Rolvsrud Sør 65 Rolvsrud Sør 714 Kommune: Lørenskog Grunnkrets: Rolvsrud Sør 34.7% 43.7%

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Nøkkelinformasjon Leveransebeskrivelse Reguleringskart Situasjonsplan Utkast til sameievedtekter

INNHOLDSFORTEGNELSE. Nøkkelinformasjon Leveransebeskrivelse Reguleringskart Situasjonsplan Utkast til sameievedtekter www.webtop.no INNHOLDSFORTEGNELSE Nøkkelinformasjon Leveransebeskrivelse Reguleringskart Situasjonsplan Utkast til sameievedtekter eiendomsmegler MNEF Helle Thorsdalen mobil: 4563 1592 / kontor: 4000 4876

Detaljer

SØL V BYGGE N E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRINN 2 BYGG B

SØL V BYGGE N E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRINN 2 BYGG B SØL V BYGGE E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRI 2 BYGG B - Ideer er ingens eiendom, de tilhører den som uttrykker de best. UO Arkitektur SØL V BYGGE E Drømmer du om en egen hage? Kanskje frister

Detaljer

Sentralt på Kampen BRINKEN 63. 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park. www.brinken63.no

Sentralt på Kampen BRINKEN 63. 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park. www.brinken63.no Sentralt på Kampen BRINKEN 63 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park www.brinken63.no Kampen Park Brinken 63 *Kampen Park Hyggelige Kampen Brinken 63 ligger i en stille sidegate rett ved

Detaljer

Haugbro Terrasse 98-124

Haugbro Terrasse 98-124 Haugbro Terrasse 98-124 1 Selger / utbygger: Foretak: Villa Utvikling AS Adresse: Mosseveien 207 Organisasjonsnummer: orgnr. 981602781 Ansvarlig megler: Joacim Johansen / Mobil: 93 49 43 26 Aveny Eiendomsmegling

Detaljer

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33.

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33. Prospektbilag Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema kvartal33.no SALGS- OG EIENDOMSINFORMASJON for prosjektet Kvartal 33,

Detaljer

SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA

SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA SOLEPRISEN Såner Invest AS ønsker å belønne boligsameier eller personer på Sole, som gjør en ekstraordinær innsats for å fremme samarbeide mellom

Detaljer

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN.

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN. STRAUMEHAGEN SUTALAUSE SUTALAUSE STRAUME HAGEN Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt Salgsoppgave STRAUMEHAGEN Utbygger/selger Utbygger

Detaljer

Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179

Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179 Utsikt mot by og fjord Meget gode solforhold Nærhet til Turterreng Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179 STOKKAN AKTIV / TRONDHEIM Daglig leder Eiendomsmegler, MNEF Martin Sellgren

Detaljer

SvebergToppen 26 NØKKELFERDIGE BOLIGER PÅ ATTRAKTIVE SVEBERG. Med marka i ryggen og fantastisk utsikt over fjorden

SvebergToppen 26 NØKKELFERDIGE BOLIGER PÅ ATTRAKTIVE SVEBERG. Med marka i ryggen og fantastisk utsikt over fjorden SvebergToppen NØKKELFERIGE BOLIGER PÅ ATTRAKTIVE SVEBERG Med marka i ryggen og fantastisk utsikt over fjorden 1 Gangavstand til fine friluftsområder. Bildet er tatt fra Stavsjøen Innhold nøkkelferdige

Detaljer

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka.

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA Kapteinslia, Sjøhagen Nå lanseres første byggetrinn

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE Leil. nr. Ant. Rom BRA P-ROM Ant garasjeplasser* Kjøpesum Estimert felleskostnad pr mnd H0201 4

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

Del 2 prospekt Beiteløkka

Del 2 prospekt Beiteløkka Del 2 prospekt Beiteløkka Megleropplysninger Deklarasjon Tegninger Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Situasjonskart Vedtekter Budsjettforslag Husordensregler Prisliste Budskjema Forbrukerinformasjon

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene.

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene. Kort om prosjektet: Prosjektet Nyhavn ved gamle Bergen er et unikt prosjekt beliggende på bryggekanten i Byfjorden. Prosjektet vil bestå av totalt 47moderne eierleiligheter fordelt på 2 bygg ( bygg 2 og

Detaljer

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene.

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene. Kort om prosjektet: Prosjektet Nyhavn ved gamle Bergen er et unikt prosjekt beliggende på bryggekanten i Byfjorden. Prosjektet vil bestå av totalt 47moderne eierleiligheter fordelt på 2 bygg ( bygg 2 og

Detaljer

Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus

Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus Få litt pusterom du og...! 2 VELKOMMEN TIL Fornebulandet er noe helt spesielt i Oslo- og Bærumsområdet. Få andre steder kan by på splitter

Detaljer

or en enklere hverdag

or en enklere hverdag www.sundet2.no BORETTSLAG or en enklere hverdag Intro / beskrivelse INNHOLD Intro/beskrivelse... 2-3 3-roms, leilighetstype B... 4-5 3-roms, leilighetstype M... 6-7 4-roms, leilighetstype G... 8-9 4-roms,

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Fra kr 3 100 000,- til kr 6 500 000,-. Se prisliste i prospektet. Totalt inkl. omkostninger: Kjøpesum + kr 18 722,-

Nøkkelinformasjon. Fra kr 3 100 000,- til kr 6 500 000,-. Se prisliste i prospektet. Totalt inkl. omkostninger: Kjøpesum + kr 18 722,- REISE 1 Nøkkelinformasjon Adresse: Prisantydning: Omkostninger: Reise Fra kr 3 100 000,- til kr 6 500 000,-. Se prisliste i prospektet. Kr 18 722,- pr. leilighet Totalt inkl. omkostninger: Kjøpesum + kr

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 VELKOMMEN TIL sjøsia Hadde han Selvaag vært nordfra, ville man kanskje stava navnet hans Sælvåg, som ville betydd at han kom fra en våg hvor det en gang var mye sel. Selvaag

Detaljer

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog DIN NESTE STASJON SPRINTEN Det er store planer for området vest for Haneborglia. Her skal det bygges ca. 1 000 boliger over en tidsperiode på ca. 10 år.

Detaljer

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 «STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 1 Adresse: Strømsbuveien 66 4836 Arendal Betegnelse: Gnr. 502 Bnr. 425 i Arendal kommune Eier: Ragi Invest AS Ansvarlig megler: Leif Chr. de Presno / Mobil: 47 20 12 74

Detaljer