Universell utforming flerleilighetsbygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universell utforming flerleilighetsbygg"

Transkript

1 Byutvikling Universell utforming flerleilighetsbygg Et prosjekteringsverktøy Universell utforming Tilgjengelighet for alle

2 INNLEDNING Innhold 00:01 00: INNLEDNING Innhold 00: Forord 00: Veiledning i bruk 00:03 11: UTEAREALER Atkomst til bygning 11: Parkering 11: Felles uteoppholdsareal 11:03 12: BYGNINGENS PLANLØSNING Generelt 12: Inngangsparti og kommunikasjonsvei 12: Vindfang / entré 12: Bad / toalett / vaskerom 12: Kjøkken 12: Stue 12: Soverom 12: Innvendig bod 12: Sportsbod 12: Privat uteplass 12: Kildesortering og avfallsoppbevaring 12:10 13: BYGNINGSDELER Heis 13: Trapp 13: Rampe 13: Dører 13: Vinduer 13:05 14: INSTALLASJONER Skilt / ringeklokker / postkasser 14: Elektriske installasjoner 14:02 15: MILJØ Miljø 15:01 16: SKILT Sikkerhetsskilt / informasjonsskilt 16:01 17: ILLUSTRASJONER Illustrasjoner 17:01 18: DIVERSE Definisjoner / ord / begreper 18: Aktuell litteratur 18: Adresser og lenker 18:03 19: KONTROLL Sjekkliste 19:01 Utarbeidet på grunnlag av: Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Ajourført med endringer, senest ved forskrift 26. januar 2007 nr. 96. Veiledning til Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, 4. utgave mars 2007.

3 INNLEDNING Forord 00:02 1 Universell utforming flerleilighetsbygg - Et prosjekteringsverktøy Bakgrunn Prosjekteringsverktøyet er utarbeidet som en del av hovedprosjektet Trondheim - en funksjonsvennlig by, og gir veiledning i hvordan man kan oppnå universell utforming av boliger. Store deler av den eldre bygningsmasse av boliger i dag, er ikke universelt utformet. For å møte utfordringene fremover, ikke minst i forhold til en økende andel eldre i befolkningen, er det svært viktig å bygge et betydelig antall boliger med universell utforming. En slik utforming av bolig vil gi funksjonelle løsninger som like gjerne tilfredstiller behov hos barnefamilier så vel som hos den eldre del av befolkningen. Begrepet universell utforming er ikke definert i lovgivningen og utfordringen er å gi begrepet et innhold som kan kommuniseres til de prosjekterende. Trondheim kommune har derfor utarbeidet dette prosjekteringsverktøyet for bygging av boliger i flerleilighetsbygg som skal tilfredstille krav til universell utforming. Trondheim kommune har vedtak om at minst 50% av boenheter i alle nye flerleilighetsbygg skal være universelt utformet, og veilederen er da spesielt aktuell å bruke ved prosjektering av boliger i flerleilighetsbygg, da det ved igangsetting av nye slike prosjekter må dokumenteres at kommunens krav er oppfylt. Trondheim kommune håper imidlertid at prosjekteringsverktøyet kan bli til glede og nytte for alle som skal prosjektere gode boliger. Statens bygningstekniske etat, BE og Husbanken har utarbeidet temaveilederen Bygg for alle om universell utforming av byggverk og uteområder. Temaveilederen er mangelfull med hensyn til boligbygg. BE har derfor støttet prosjektet i utarbeidelse av prosjekteringsverktøy flerleilighetsbygg, med den hensikt å få innspill til sin temaveileder. Støtten ble gitt i desember Flerleilighetsbygg Flerleilighetsbygninger er horisontaltdelte boligbygninger med to eller flere boliger over hverandre. Definisjon av flerleilighetsbygg er hentet fra SINTEF byggforsk, Byggforskserien Utforming av flerleilighetsbygninger Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Definisjon er hentet fra Temarapport Universell utforming - begrepsavklaring Miljøverndepartementet Verktøyets oppbygging Teknisk forskrift til plan - og bygningsloven (TEK) er funksjonsbasert og har få bestemmelser om bolig. Prosjekteringsverktøyet tar utgangspunkt i TEK og er i all hovedsak en systematisering av TEK kapittel 10 om brukbarhet. Verktøyet er bygd opp slik at forskriftskrav er angitt først. Deretter gjengis preaksepterte løsninger i veiledning til TEK. Dette er myndighetenes tolkning av tekniske forskrifter. Prosjekteringsverktøyet omfatter også anbefalte tilleggsytelser. Preaksepterte løsninger i veiledning til TEK samt anbefalte tilleggsytelser vil sammen bidra til universell utforming. I prosjekteringsverktøyet er rullestolsirkel satt til diameter 1,5 m. Tabeller over veiledende mål for innreding, inventar og utstyr er i all hovedsak basert på generelle anbefalinger fra Byggforskserien til SINTEF Byggforsk. Innredning, inventar og utstyr som velges, må kunne betjenes fra rullestol. Brukergrupper I underkant av 20 % av den norske befolkningen er varig funksjonshemmet på grunn av allergi/ astma, redusert bevegelighet, nedsatt syn og hørsel eller har redusert evne til å oppfatte informasjon i omgivelsene. Hele 70 % av alle mennesker opplever en eller annen funksjonshemming i deler av sitt liv. Universell utforming tar utgangspunkt i behov synshemmede, hørselshemmede, bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede har for å kunne ta i bruk omgivelsene og ha mulighet for deltakelse og aktivitet på lik linje med andre. Krav disse brukergrupper har, vil være med på å gjøre flerleilighetsbygg mer funksjonelle for alle. Visjoner og mål Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av omgivelsene. Verdigrunnlaget for universell utforming vil være å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse. Dette stiller krav til planlegging, oppfølging, gjennomføring og evaluering. Gode medvirkningsprosesser er viktig for å bringe fram mangfoldet fra brukergruppene. Det taes hensyn til mennesker i alle aldersgrupper og med ulike ferdigheter, kapasitet eller følsomhet i forhold til bevegelse, syn, hørsel, forståelse og miljø (astma/allergi). Hovedløsningen som planlegges skal kunne brukes av alle i grunnutformingen. Det legges vekt på å utvikle gode generelle løsninger slik at enkeltgrupper i befolkningen ikke trenger å benytte spesielle tekniske innretninger eller særløsninger. Dette omfatter samfunnsplanlegging, arealdisponering, arkitektur og produktutvikling.

4 INNLEDNING Forord 00:02 2 I regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne understrekes følgende: Tilgjengelighet er et nøkkelbegrep i planleggingen av de fysiske omgivelsene. Små og store hindringer påvirker livskvalitet og livsutfoldelse for den enkelte. Tilgjengelighet berører enkeltfaktorer og er samtidig et uttrykk for overordnet tankegang og politikk. Regjerningens handlingsplan sier videre at gode omgivelser består av flere faktorer, der estetikk bare er én av faktorene. Vi er avhengige av de fysiske omgivelsene våre i alle menneskelige situasjoner. Funksjon og brukbarhet må derfor inngå som et naturlig og viktig element i utvikling av god arkitektur. Alle faktorene må spille på lag og danne en helhet som gir gode omgivelser og god utforming. Hensynet til alle må inngå i den ordinære formgivningen og bli et kvalitetskriterium på lik linje med bl.a. estetikk, stedstilpasning, bærekraft, bruk av miljøvennlige materialer og kostnader. To sentrale NOU ligger til grunn for de nye lovforslag: NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet, rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle. NOU i forkant av ny antidiskrimineringslov NOU 2005:12 Mer effektiv bygningslovgivning ll med forslag til ny plan og bygningslov gjeldende fra I dette lovforslag ligger forslaget til nytt underpunkt i første formålsparagraf: Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov der universell utforming er vektlagt, vil være gjeldende fra Ny plan- og bygningslov der universell utforming er nedfelt i første formålsparagraf, vil være gjeldende fra juli Arbeidsgruppe og samarbeidspartnere: Universell utforming flerleilighetsbygg er utarbeidet i Trondheim kommune. Redaksjon: Solveig Dale, ergoterapeut, rådgiver universell utforming Anders Nohre, sivilarkitekt, Byggesakskontoret Kåre Rypdal, sivilarkitekt, Byggesakskontoret Illustrasjoner: Pål Guthorm Kavli, sivilarkitekt, Byplankontoret Henrikke Roll Heirung, HRH Design Øvrige medvirkende: Helge Raaen, sivilarkitekt, Boligenheten Idar Støwer, sivilarkitekt, Byplankontoret Samarbeidspartnere: Representanter fra Enhet for ergoterapitjeneste, Trondheim Eiendom, Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Husbanken Avd.Sør-Trøndelag, Handikapforbundet, NAV hjelpemiddelsentralen og en representant fra utbyggerfirma (entreprenør). Universell utforming flerleilighetsbygg legges ut på nettsiden: Enkeltsidene forutsettes jevnlig evaluert og oppdatert i forbindelse med endringer i lov og forskrifter og i forbindelse med innsendte forslag til endringer. Ansvar for oppdatering legges til byggesakskontoret i Trondheim kommune.

5 INNLEDNING Veiledning i bruk 00:03 SIDE 1 Generelt Prosjekteringsverktøyet er inndelt i følgende hovedtema: Utearealer, Bygningens planløsning, Bygningsdeler og Installasjoner. Hvert hovedtema er inndelt i ulike temablad. Prosjekteringsverktøyet består av teknisk forskrift (TEK), veiledning til teknisk forskrift og anbefalte tilleggsytelser. Anbefalte tilleggsytelser gir i tillegg til veiledning til TEK en ytterligere presisering med hensyn til universell utforming. Anbefalte løsninger kan ikke kreves oppfylt, men kommunen vil likevel understreke viktigheten av å følge anbefalingene for å oppnå universell utforming. Planlegging med sikte på universell utforming forutsetter at også prinsippet om nødvendig betjeningsareal og assistanseareal følges. Oppbygging av temasider Utgave (Dato for siste oppdatering) Funksjonskrav i TEK Sitat / vesentlige utdrag fra funksjonskrav i teknisk forskrift (TEK) Sjekkpunkter Ytelser i veiledning til TEK Anbefalte tilleggsytelser Hvert temablad består av sjekkpunkter det er viktig å ta hensyn til. Sitat / vesentlige utdrag fra ytelser i veiledning til teknisk forskrift (TEK) Preaksepterte løsninger/ ytelser for å oppfylle funksjonskrav i TEK. Den prosjekterende må vise til slik løsning eller tilsvarende for å oppfylle TEK. Anbefalte tilleggsytelser i de tilfeller ytelser i veiledning til teknisk forskrift (TEK) er mangelfull. Dette er anbefalte tilleggsytelser for å oppnå universell utforming. Veiledende mål for innredning, inventar og utstyr Dette er veiledende mål for innredning, inventar og utstyr for å gi en funksjonell bolig. Mål er i all hovedsak basert på generelle anbefalinger fra Norsk byggforsknings institutt, NBI. Valg av innredning, inventar og utstyr baseres på hvilke kvaliteter som planlegges inn i den enkelte leilighet. Den innredning, inventar og utstyr som velges må kunne betjenes fra rullestol (Se nødvendig betjeningsareal). Bredde x Dybde Nødvendig betjeningsareal og assistanseareal Betjeningsareal er det areal som rullestolbruker trenger for å kunne betjene utstyr og innredning. Illustrasjoner viser plassering av nødvendig betjeningsareal / rullestolsirkel i forhold til utstyr og innredning. Eks.: Plassering av betjeningsareal / rullestolsirkel i forkant av toalett. Det meste av forflytning fra rullestol til toalett foregår forfra eller litt på skrå forfra. Det er samtidig anbefalt assistanseareal på begge sider av toalett. Dette gir plass for eventuelt hjelper. Eks.: Plassering av betjeningsareal/rullestolsirkel i forkant av servant, slik at bruker av rullestol kan betjene servant.

6 INNLEDNING Veiledning i bruk 00:03 SIDE 2 Eks.: Plassering av betjeningsareal / rullestolsirkel ved sengens langside. Forflytning mellom seng og rullestol foregår ved sengens langside. Dersom rullestolbruker har redusert kraft i en side av kroppen, vil brukeren kunne plassere rullestolen med den friske siden av kroppen mot sengens langside, og foreta forflytning over til seng på denne måten, og kunne snu rullestolen for å ta forflytning ut av sengen til rullestol. Eks.: Plassering av betjeningsareal / rullestolsirkel i forkant av fast innredning for Eks.: Betjeningsareal / rullestolsirkel ved innadslående dør, slik at dørblad ikke overlapper rullestolsirkel. Eks.: Nødvendig betjeningsareal foran heisdør til rullestolheis / båreheis. Eksempel på planløsninger Eksempel på planløsning som viser sammensetning av betjeningsareal, rullestolsirkel og assistanseareal.

7 UTEAREALER Atkomst til bygning 11:01 SIDE 1 Funksjonskrav i TEK Atkomst til byggverk Atkomst fra kjørbar vei til hovedinngang, inklusive inngangen, skal være lett å finne, lett å bruke, være uten hindre og tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede for: - boligbygning med felles inngang til flere enn 4 boliger Har byggverk flere likeverdige innganger, er det tilstrekkelig at kravene oppfylles for atkomst til én av dem. Atkomst som er brukbar for orienterings- og bevegelseshemmede skal i så fall være tydelig og spesielt merket. Der det er nødvendig av hensyn til byggverkets forutsatte bruk skal kommunen kreve at atkomsten tilrettelegges for orienterings- og bevegelseshemmede. For boligbygning der det ikke er krevd etter første eller tredje ledd at atkomsten skal være tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede, skal det likevel vises på plan hvordan slik tilrettelegging kan utføres etter at bygningen er tatt i bruk. Sjekkpunkter Ytelser i veiledning til TEK Anbefalte tilleggsytelser Stigning / hvileplan / benker 10-21: Stigning bør ikke være større enn 1:20, unntaksvis noe brattere, men ikke brattere enn 1:12. Ved høydeforskjeller over 0,6 m må stigningen avbrytes av horisontale hvileplan. Tverrfall: mindre enn 1:65. Lengde hvileplan: minimum 1,6 m. Benker og hvileplasser langs atkomstveien. Benk plasseres til side for atkomstvei, inntrukket, slik at den ikke er til hinder for en passerende synshemmet person. Benk utformet med rygg og armlene, sittehøyde 0,45 m Farge benk i kontrast til bakgrunnsfarge. Bredde 10-21: Kort atkomstvei kan ha fri bredde minimum 1,4 m. Erfaring og praksis har vist at dersom veien er lang, bør bredden økes til 1,8 m eller det må være møteplasser med denne bredden i maksimum 12 m avstand. Nivåforskjeller / kanter / kantstein 10-21: Atkomstvei må være trinnfri og den bør være mest mulig horisontal. Kanter ved fortau må ikke være høyere enn 20 mm for at fortauet skal kunne benyttes av bevegelseshemmede. Det må videre ikke være kant ved start rampe eller i andre deler av atkomstvei. Overflater 10-21: Begynnelsen av atkomstvei, samt et område rett foran inngangen, bør være markert med avvikende belegg, både i tekstur og med synlig kontrast til atkomstveien for øvrig. Avvikende belegg må ha en overflate som er sklisikker og som ikke er til ulempe for bevegelseshemmede. Ledelinjer bør være taktile slik at de kan føles. Hele veibredden bør kunne holdes fri for snø og is. Merking 10-21: Atkomst, spesielt tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, må merkes. Det internasjonale fremkomstsymbol benyttes. Det internasjonale fremkomstsymbolet gir informasjon om atkomst som er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Symbolet kan bare brukes hvor atkomst er tilstrekkelig Se: Rampe 13:03. Se: Vegnormalenes anbefaling for stigninger. Bredde minimum 1,8 m for alle veilengder. Nivåforskjell 20 mm ved fortauskant i forbindelse med fotgjengeroverganger. Høyde kantstein: minimum 50 mm langs atkomstvei og hvileplan som naturlig ledelinje. Fast, jevn, ru og sklisikker overflate atkomstvei. Fargeforskjell mellom kanstein og atkomstveiens belegg, minimum 40% lyshetsgradforskjell. Varmekabler i områder med stigning. Unngå egen atkomstvei spesielt for funksjonshemmede. Orienteringsskilt ved atkomstveier med enkel illustrasjon over bebyggelsen samt anvisning av felles innganger og atkomstveier.

8 UTEAREALER Atkomst til bygning 11:01 SIDE 2 dimensjonert og tilgjengeligheten for øvrig tilfredsstiller forskriften. Blending må unngås, og glass foran skilt kan vanskeliggjøre lesing. Skilt må alltid plasseres på en slik måte at det ikke er fare for sammenstøt ved alminnelig ferdsel. Under skilt som henger fra tak eller som stikker ut fra vegg, må det derfor være tilstrekkelig høyde på minst 2,1 m. Se: Skilt / ringeklokker / postkasser 14:01. Belysning 10-21: Belysningsstyrke atkomstvei: minimum 50 lux. For at atkomstveien skal kunne benyttes av orienteringshemmede, bør den være godt belyst slik at eventuelle ledelinjer er synlige også når det er mørkt ute. Blending må unngås. Beplantning Unngå beplantning av allergene planter i nærheten av atkomstvei og inngang. (Bjørk, hassel, or, osp mfl.)

9 UTEAREALER Parkering 11:02 SIDE 1 Funksjonskrav i TEK 10-2 Generelle krav til utearealer I nærheten av byggverk skal det være tilstrekkelig antall parkeringsplasser tilrettelagt for bevegelseshemmede. Sjekkpunkter Ytelser i veiledning til TEK Anbefalte tilleggsytelser Plassering 10-2: Parkeringsplasser for bevegelseshemmede plasseres i nærheten av byggverket. Parkeringsplasser for bevegelseshemmede mindre enn 25 m fra hovedinngang. Parkeringsplasser for bevegelseshemmede mindre enn 50 m fra hovedinngang dersom atkomsten fra parkeringsplassen er tilnærmet horisontal. Utendørs parkeringsplass for bevegelseshemmede: overdekket og med uttak for motorvarmer. Innendørs framfor utendørs parkering. Antall 10-2: Det må avsettes minimum 1 plass. Størrelse 10-2: Plassene må følge dimensjoneringsmål for forflytningshemmede gitt i Veg- og gateutforming 017 utgitt av Vegdirektoratet. Av samlet antall plasser: 10% tilrettelagt for bevegelseshemmede. Minimumsmål parkeringsplass for bevegelseshemmede: bredde 4,5 m, lengde 6,0 m. Ved plassering av to parkeringsplasser for bevegelseshemmede ved siden av hverandre kan bredde reduseres til 3,6 m forutsatt at en bil rygger på plass. Dette gir et felles manøvreringsareal med bredde 2,4 m mellom bilene. Fallforhold Tverrfall og fall i lengderetningen: mindre enn 1: 65. Belysning og merking Parkerings- og garasjeanlegg (P-hus) 10-2: Minibusser med løfteplattform for rullestol er større og høyere en ordinære personbiler. Dersom det legges opp til parkering for bevegelseshemmede i garasjeanlegg, bør innkjørsel, utkjørsel og biloppstillingsplasser være i områder med tilstrekkelig høyde. Parkeringsplasser for bevegelseshemmede i garasjekjeller må plasseres slik at det er enkel og kort atkomst til heis. Merking av P-plasser på bakken og på stolpe. Skilting med P og symbol (piktogram) med kontrastmarkering mot bakgrunnsfarge. Belysningsstyrke: minimum 50 lux for hele parkeringsområdet. Se: Merking, skilt, tavler, postkasser 14:01. Parkeringsplasser for bevegelseshemmede nær heis eller utgang. Manøvreringsareal og parkeringsplasser for bevegelseshemmede utformet slik at aktuelle biler med løfteplattform kan benyttes. Veiledende mål for biler med løfteplattform: høyde 2,05 m, bredde 2,25 m og lengde 5,30 m. Inn- og utkjøring fra parkeringsplass og garasjeanlegg. Slak overgang fra skrått nivå utendørs til plant nivå innenfor garasjeport. Areal sluse fra parkeringskjeller minimum 1,5 m x 2,5 m og med dører i kortendene. Frastillingsplass / ladestasjon for elektrisk uterullestol nær sluse til heis. Belysningsstyrke: minimum 100 lux. Se: Inngangsparti og kommunikasjonsvei 12:01. Se: : Dører 13:04

10 UTEAREALER Parkering 11:02 SIDE 2 Nødvendig betjeningsareal Fri høyde avhenger av bilstørrelse og rampens form. Illustrasjon: HRH Design.

11 UTEAREALER Felles uteoppholdsareal 11:03 SIDE 1 Funksjonskrav i TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Ved utforming av utearealer og atkomst til bygning skal det medvirkes til at det rundt eller nær bygningen finnes tilstrekkelig areal for rekreasjon og lek. Det skal sikres at tiltak etter plan- og bygningslovgivningen fører til brukbarhet for orienterings- og bevegelseshemmede slik det er krevd i dette kapitlet. Dette gjelder også der tilgjengelighetskravene ikke var ivaretatt da tiltaket ble igangsatt. Sjekkpunkter Ytelser i veiledning til TEK Anbefalte tilleggsytelser Plassering 10-2: Ved plassering av byggverk på tomt må det tas hensyn til at det arealet som avsettes for lek og rekreasjon er egnet for formålet. Areal for uteopphold: nær bygning og atkomst, med gode solforhold, mest mulig skjermet for vær og vind. Unngå uteoppholdsareal nær parkeringsareal eller trafikkareal uten fysisk og visuell skjerming. Størrelse Nivåforskjeller 10-2: Ved nivåforskjeller i terreng bør det anlegges gangveier framfor trapper. Hvis det er aktuelt med utetrapper, bør det alltid anlegges alternative gangveier. Stigning bør ikke være større enn 1:20 og med reposer. På meget korte strekninger kan stigningen være maksimalt 1:12. Gangveier Ledelinjer Utforming / utstyr 10-2: Når det gjelder den fysiske utformingen av arealene, må de: - være store nok og plassert slik at de egner seg for lek og opphold. - gi muligheter for ulike typer lek på de ulike årstidene. - kunne brukes av ulike aldersgrupper med forskjellig funksjonsevne og gi muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne. Belysning / merking Støyskjerming : Det er viktig at utearealer plasseres mest mulig skjermet mot støy og vibrasjoner. Med uteareal i denne sammenheng forstår vi først og fremst et område nær en aktuell bygning hvor mennesker oppholder seg og som er avsatt for rekreasjon, slik som sitteplasser, lekeplasser og balkonger. Se: Temaveileder Bygg for alle BE og Husbanken. Utenom bymessige strøk: minimum 50 % av planlagt T-BRA avsatt til tilgjengelig uteareal. I bymessige strøk: minimum 30 % av planlagt T-BRA. avsatt til uteoppholdsareal. Nivåfri åpning i minimum 1,0 m bredd,. dersom sikkerhetssone rundt lekeapparat markeres med nivåforskjell eller inngjerding, Nivå i sandkasser lik bakkenivå. Unngå dype sandgroper og/eller høye kanter rundt hele sandkassen. Gangveier: fast dekke med kantmarkering i kortrast til dekket, kantmarkering i høyde 5 cm. Benker plasseres utenfor vegbanen på samme nivå. Bredde gangveier: minimum 1,8 m. Tosidig tverrfall: mindre enn 1:65. Anvend naturlige ledelinjer som kantstein langs gangvei, husvegg, rekkverk, hekk, opphøyde bed m.m. Areal for lek som gir utfordring for alle barn, også bevegelseshemmede og orienteringshemmede. En eller flere småbarnslekeplasser på 100 m². Unngå sandkasser i nærheten av inngang. Fysisk utforming som stimulerer sansene: lukt, syn, hørsel, føle- og likevektsans. Benker med rygg og armlener for hver 50 m gangvei. Sittehøyde benk: 0,45 m. Bord egnet for rullestolbruker. Fri høyde under bord: minimum 0,67 m. Minst en sittegruppe overbygd for skjerming mot sol og nedbør. Lekeapparater som er egnet for barn med bevegelseshemming og orienteringshemming. Tydelig lyshetsgradforskjell mellom farger på utstyr, bakgrunn og underlag: minimum 40 %. Belysning langs gangveier, sosiale soner, sykkelparkering og søppelbeholdere. Belysningsstyrke: minimum 50 lux. Støygrense: 55 dba.

12 UTEAREALER Felles uteoppholdsareal 11:03 SIDE 2 Beplantning Trapper I områder med uakseptable støyforhold må det iverksettes støyreduserende tiltak som f. eks støyvoller og støyskjerm. Unngå allergifremkallende planter og trær (bjørk, hassel, or, osp, burot mfl.). Opptrinn: 120 mm mm. Inntrinn: 380 mm mm. Trappeneser med tydelig fargeforskjell til trinn. Minimum 40 % lyshetsgradforskjell. Håndløper på begge sider av trappeløp. Håndløper utformet i rundstokk diameter 45 mm. Håndløper ført forbi øverste og nederste trappetrinn med ca. 30 cm. Eksempel på sandkasse som er egnet for barn med ulike behov. Illustrasjon: HRH Design.

13 BYGNINGENS PLANLØSNING Generelt 12:00 SIDE 1 Funksjonskrav i TEK Sjekkpunkter Ytelser i veiledning til TEK Anbefalte tilleggsytelser Plassforhold Primærrom, entré, stue, kjøkken, soverom og bad er tilgjengelig fra atkomst. Alle primærrom på samme plan. Plass for rullestol, rullator og barnevogn i entré. Dersom leiligheten har 2 toalett, er det tilstrekkelig at ett toalett er tilgjengelig for bruk av rullestol. Minst ett soverom, primært hovedsoverom, med tilgjengelighet for rullestol. Fritt gulvareal i stue som ivaretar rullestolsirkel i tillegg til nødvendig møbleringsareal og oppbevaringsareal. Snusirkel for rullestol: Ø = 1,5 m. Passasjebredde: minimum 0,9 m. Nivåforskjeller Unngå nivåforskjell.. Overflater Unngå blanke overflater. Unngå motlys. Unngå refleks i gulv Lyse himlinger. sklisikker overflate der det er vann på gulv. Fargeforskjell / kontrast Fargeforskjell mellom gulv og vegg for å lette orientering for synshemmede. Fargeforskjell mellom dør og vegg, mellom skapdører og vegg samt mellom benkeplate og vegg. Fargeforskjell mellom dørhåndtak og dørblad. Betjening Belysning / installasjoner Renhold / miljø Snuareal for rullestol plassert slik at rullestollbruker kan betjene rommets utstyr og bygningsdeler på en funksjonell måte. Betjening av fastmontert utstyr: Rullestolsirkel i forkant av utstyret. Eks: foran toalett, vask og på langside av seng, foran kjøkkeninnredning og foran dør. Betjeningshøyde for nødvendig utstyr mellom 0,8 1,3 m fra gulv/bakkenivå, slik at bruker av rullestol kan betjene utstyr som postkasse, ringeklokker, søppelhåndtering. Rom for varig opphold har vindu med mulighet for å se ut fra stående og sittende stilling. Minst en stikkontakt 1,0 m over gulv i hvert rom. Unngå motlys i trappeløp og kommunikasjonsveier Anbefalt belysningsnivå: jf. A/S lyskultur sin anbefaling for eldre og svaksynte. Se Elektriske installasjoner 14:02 Unngå teppebelagte gulv. Lukket oppbevaringsplass for å unngå støvansamling. Skap føres til tak for å unngå støvansamling Unngå allergene planter i nærhet av inngangsparti og inntak for ventilasjonsluft.

14 BYGNINGENS PLANLØSNING Inngangsparti og kommunikasjonsvei 12:01 SIDE 1 Funksjonskrav i TEK Atkomst til byggverk Atkomst fra kjørbar vei til hovedinngang, inklusive inngangen, skal være lett å finne, lett å bruke, være uten hindringer og tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede for: - boligbygning med felles inngang til flere enn 4 boliger Planløsning og størrelse 3. Atkomst i byggverk I byggverk med atkomst fra kjørbar vei til hovedinngang etter skal atkomst videre fra hovedinngang helt frem til, og inklusive, inngangsdøren være brukbar for orienterings- og bevegelseshemmede til følgende deler av byggverket: - bolig på inngangsplanet - bolig i bygning der det er krevd heis Atkomst som er brukbar for orienterings- og bevegelseshemmede skal være utformet slik at den er lett å finne og lett bruke. Dersom bygningen har flere atkomster og disse er forbundet med innvendig kommunikasjonsvei, skal denne være brukbar for orienteringsog bevegelseshemmede Generelle krav til kommunikasjonsveier Bestemmelsene i dette kapittel skal sikre gode og trygge kommunikasjonsveier ved nivåforskjeller for inngang til byggverk og inne i byggverk. Bestemmelsene gjelder tilsvarende for andre byggverk. Kommunikasjonsveier skal utformes slik at de er hensiktsmessige i forhold til den ferdsel og transport som vil forekomme der. De skal være utformet slik at de kan brukes av orienteringshemmede. Der det er krevd, skal kommunikasjonsvei være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Ved nivåforskjeller skal kommunikasjonsvei ha forsvarlig stigningsforhold og ha solid håndlist på begge sider. Slik håndlist skal gi godt grep. Der nivåforskjell skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede må den være utformet slik at person i rullestol kan benytte begge håndlistene. Sjekkpunkter Ytelser i veiledning til TEK Anbefalte tilleggsytelser Hovedinngang 10-21: Skyvedør med automatisk åpning og lukking vil Hovedinngang utformet slik at den kan benyttes av alle. Hovedinngang utformet med klimaskjerming. være hensiktsmessig for både orienterings- og Unngå karuselldør. bevegelseshemmede. Der slik skyvedør utgjør del Betjeningsareal for rullestol foran postkasser. av rømningsvei, må døren tilfredsstille kravene i Hovedinngang så synlig utformet og intuitivt plassert, slik henhold til at skilting er unødvendig. Se: Dører 13:04.g. Betjeningsareal se: Illustrasjoner. Sluse / vindfang Plassering heis Snuareal 10-21: Foran inngangsdør til bygninger og byggverk hvor det er krav til brukbarhet for orienterings- og bevegelseshemmede må det være mulig for person i rullestol å kunne åpne/lukke dør, samt å snu. Tilfredsstillende snuareal for rullestol er et horisontalt plan på 1,5 x 1,5 m. Frastillingsplass elektrisk rullestol Se: Skilt / ringeklokker / postkasser 14:01. Snusirkel: Ø = 1,5 m uten overlapping av dørslag. Betjeningsareal for åpning av dører se: Illustrasjoner. Se: Dører 13:04. Heisens plassering slik at den er lett (intuitiv) å finne. Se: Heis 13:01 Snusirkel for rullestol Ø = 1,5 m uten overlapping av dørslag. Betjeningsareal for åpning av dører se: Illustrasjoner. I lukket rom ved hovedinngang / parkeringskjeller. Antall: 10 % av antall leiligheter. Frastillingsplass for rullestol 0,9 x 1,5 og nødvendig areal for forflyting mellom elektrisk rullestol og manuell rullestol. Alternativt frastillingsplass i privat bod på samme plan som leilighet, eller inntrukket areal fra kommunikasjonsvei

15 BYGNINGENS PLANLØSNING Inngangsparti og kommunikasjonsvei 12:01 SIDE 2 Svalgang Korridor 10-31: Korridorer med vindu i enden vil kunne medføre blending og redusere muligheten for synshemmede til å finne frem. Slike løsninger må unngås. Nivåforskjeller / skråplan Overflater 10-21: Nivåforskjell mellom planet utenfor og gulv innenfor ytterdør bør være minst mulig. Ved inngang som det stilles krav til etter 10-21, må eventuelt trapp erstattes eller suppleres med rampe. Lydforhold 8-42 nr. 4 Etterklang: I rom der det er spesielle behov for støydemping eller akustisk regulering for å gi taleforståelighet, må overflatene ha lydabsorpsjonsegenskaper som sikrer dette. Belysning 10-21: Hovedinngang som det stilles krav til etter må ha belysning som gir godt lys på trinn, ringeknapper, skilt etc. 10-5: Generelt må dagslys, belysning og fargevalg planlegges samtidig for å fremheve omgivelsenes hovedformer og interessepunkter. Viktige steder som f.eks. informasjonstavler o.l. bør markeres med spesiell farge samt kunstig belysning. Belysning mot blanke flater samt motlys i ende av korridor gir blending og bør unngås. Orientering i bygget 10-21: Alternativ og likeverdig inngang må være tydelig og merket spesielt. ved inngangsdør til leilighet. Arealet gir alternativ plass for barnevogn. Lademulighet og stikkontakt plassert 1,0 m over gulv. Overbygd svalgang. Fri bredde: minimum 1,5 m. Inntrukket areal fra svalgang ved inngangsdør til leilighet. Fri bredde: minimum 1,5 m. Inntrukket areal fra korridor ved inngangsdør til leilighet. Unngå høydeforskjell mellom terreng utenfor og gulv innenfor ved hovedinngang. Unngå nivåforskjell mellom svalgangsdekker og gulv innenfor ytterdør til leilighet. Trinnfri korridor og svalgang. Unngå skråplan i kommunikasjonsveier. Sklisikre og ensfargede gulvoverflater. Unngå blanke, speilende overflater. Nedfelt dørmatte på innside. Utvendig rist med åpninger som ikke overstiger 20 mm. Jf. NS 8175 lydforhold i bygninger. Klasse C gjelder fellesareal og bolig. Minimum belysningsstyrke: Hovedinngang: minimum 50 lux. Infotavle, navneskilt og ringeknapper: 50 lux. Korridor / trapp: 300 lux. Svalgang: 20 lux. Inngangsdør til leilighet: 50 lux. Se: Elektriske installasjoner 14:02. Tydelig fargeforskjell mellom dør og vegg: minimum 40% lyshetsgradforskjell. Tydelig fargeforskjell mellom gulv og vegg. Ledelinje fra hovedinngangsdør til heis med varselindikator; taktilt felt foran heisdør. Skilting av heis i kommunikasjonsvei av type vingeskilt. Se: Skilt / ringeklokker / postkasser 14:01.

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER Randaberg kommune Det er mange turmuligheter i Randaberg, som her fra Harestadmyra. Foto:

Detaljer

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 F O R O R D Deltakelse og likestilling Regjeringens mål er full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Universell

Detaljer

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder 1 forord Deltakelse og likestilling Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Regjeringen legger universell

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Veileder for universell utforming i Bærum kommune

Veileder for universell utforming i Bærum kommune Veileder for universell utforming i Bærum kommune Rådhuset oppgradert i 2009 i tråd med prinsipper for universell utforming Bilde: Pedro Ardila Siste oppdatering: 23.09.09 Overordnet plan i PMA Side 1

Detaljer

Plan- og bygningsloven TEK 2010

Plan- og bygningsloven TEK 2010 Plan- og bygningsloven TEK 2010 Endringer i TEK 2010 Den nye TEK har mange endringer og en annen oppbygning enn dagens forskrift. De viktigste nyhetene er gjennomgående krav om at de fleste byggverk skal

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Hjelpemidler i boliger

Hjelpemidler i boliger Hjelpemidler i boliger en veileder om bygningsmessige forbedringer INNHOLD Hensikt og målgruppe 2 Innledning 3 Sentrale instanser og anvisninger 4 Ansvar og anbefalinger 5 1. Hjelpemiddelsentralenes ansvarsområde

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Universell utforming - Eksempler på gode løsninger...2 Hva er universell utforming?...2 0versikt over brukte symboler...3 Inngangsparti...4 Høydeforskjeller trapper og ramper...12 Høydeforskjeller

Detaljer

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014 Kunnskap til rett tidfunksjonsattest bolig Sluttrapport - februar 2014 2 Innhold Innledning 3 1. Organisering, forankring og deltakelse 4 2. Økonomi 4 3. Bakgrunn 4 4. Mål 6 5. Prosess 7 6. Oppnådde resultat

Detaljer

Se på - ta på - høre på

Se på - ta på - høre på Se på - ta på - høre på Pantone Pantone Om tilgjengelighet og formidling. Erfaringer fra Bergen Byarkiv. 459 c6 m7 y55 k0 r242 g255 b140 #F2E18C 151 484 c0 m43 y87 k0 r249 g161 b58 #F9A13A Pantone c0 m87

Detaljer

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv INGEN HINDRING Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv Utgitt av SINTEF Bygg og Miljø avdeling Arkitektur og Byggteknikk. Heftet er utarbeidet med støtte fra DELTA-senteret, Riksantikvaren

Detaljer

Kjøkkenet. - valg og løsninger

Kjøkkenet. - valg og løsninger Kjøkkenet - valg og løsninger Innledning I denne veilederen gir vi råd om valg og tilpasning av kjøkken. Veilederen bygger på brukererfaringer, innspill fra fagfolk og offentlige etater, samt litteratur.

Detaljer

www.tilgjengelighet.no

www.tilgjengelighet.no www.tilgjengelighet.no Rapport, juli 2015 2 Rapport www.tilgjengelighet.no Juli 2015 Bakgrunn/oppstart Det ble tatt initiativ til prosjektet Kulturby for alle i fylkeskommunens regi da Stavanger og Sandnes

Detaljer

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager Utbyggingsenheten Prosjekteringsanvisning barnehager PA 10201 rev. 6.0-01.08.2011 Side: 2 av 32 Rev.: 6, 01.08.2011 INNHOLD side 0 ORIENTERING...3 0.1 Generelt...3 0.2 Ansvar for innkjøp av inventar og

Detaljer

Kulturminnevern og universell utforming. Et prosessverktøy

Kulturminnevern og universell utforming. Et prosessverktøy Kulturminnevern og universell utforming Et prosessverktøy Kulturminnevern og universell utforming -Et prosessverktøy Trondheim folkebibliotek har siden 1933 hatt tilhold i det gamle rådhus. Det nye biblioteket

Detaljer

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming Prosjektoppgave for videreutdanningskurset: UNIVERSELL UTFORMING skap ett bedre samfunn for alle Fordypning i byrom og uteområder EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

Detaljer

FO RE LØ PI G UT KA ST

FO RE LØ PI G UT KA ST FO RE LØ PI G UT KA ST Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. Bøkene er resultat

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 Glass og TEK 10 Tekniske krav Universell Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 1.1.2012 skiftet Statens bygningstekniske etat (BE) navn til Direktoratet for byggkvalitet Nytt godkjenningsmerke,

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

Universell utforming av læringsmiljø

Universell utforming av læringsmiljø Universell utforming av læringsmiljø Veileder 2 Universell utforming av læringsmiljø Veileder Innhold Forord... 3 Kapittel 1: Hva er universiell utforming?... 4 Intervju med Randi Tiller.... 9 Kapittel

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT. ing Vidar Aarnes

VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT. ing Vidar Aarnes VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT 1 NYE FORSKRIFTER - TEK 10 Forskrift om tekniske krav til byggverk - Veiledning for Byggteknisk forskrift - Forskrift om byggesak - Veileder for Forskrift om

Detaljer

Belysning for svaksynte. Høgskolen i Gjøvik

Belysning for svaksynte. Høgskolen i Gjøvik Universell utforming AS Eksamensoppgave Belysning for svaksynte Høgskolen i Gjøvik November 2010 Prosjekt Eksamensoppgave: Belysning for svaksynte Oppdragsgiver Prosjektleder Signatur Dato 16.11.10 Forfatter(e)

Detaljer

Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Boligprodusentenes Forening Oslo 22.09.2009 Boligprodusentenes Forening - Høringssvar - Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012 Forord Oslo kommune stiller, som

Detaljer

Kartlegging av rullestoler og rullatorer i forbindelse med revisjon av Byggteknisk forskrift TEK10

Kartlegging av rullestoler og rullatorer i forbindelse med revisjon av Byggteknisk forskrift TEK10 Kartlegging av rullestoler og rullatorer i forbindelse med revisjon av Byggteknisk forskrift TEK10 Utarbeidet for Boligprodusentene av Universell Utforming AS 20. august 2014 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer