Universell utforming flerleilighetsbygg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universell utforming flerleilighetsbygg"

Transkript

1 Byutvikling Universell utforming flerleilighetsbygg Et prosjekteringsverktøy Universell utforming Tilgjengelighet for alle

2 INNLEDNING Innhold 00:01 00: INNLEDNING Innhold 00: Forord 00: Veiledning i bruk 00:03 11: UTEAREALER Atkomst til bygning 11: Parkering 11: Felles uteoppholdsareal 11:03 12: BYGNINGENS PLANLØSNING Generelt 12: Inngangsparti og kommunikasjonsvei 12: Vindfang / entré 12: Bad / toalett / vaskerom 12: Kjøkken 12: Stue 12: Soverom 12: Innvendig bod 12: Sportsbod 12: Privat uteplass 12: Kildesortering og avfallsoppbevaring 12:10 13: BYGNINGSDELER Heis 13: Trapp 13: Rampe 13: Dører 13: Vinduer 13:05 14: INSTALLASJONER Skilt / ringeklokker / postkasser 14: Elektriske installasjoner 14:02 15: MILJØ Miljø 15:01 16: SKILT Sikkerhetsskilt / informasjonsskilt 16:01 17: ILLUSTRASJONER Illustrasjoner 17:01 18: DIVERSE Definisjoner / ord / begreper 18: Aktuell litteratur 18: Adresser og lenker 18:03 19: KONTROLL Sjekkliste 19:01 Utarbeidet på grunnlag av: Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Ajourført med endringer, senest ved forskrift 26. januar 2007 nr. 96. Veiledning til Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, 4. utgave mars 2007.

3 INNLEDNING Forord 00:02 1 Universell utforming flerleilighetsbygg - Et prosjekteringsverktøy Bakgrunn Prosjekteringsverktøyet er utarbeidet som en del av hovedprosjektet Trondheim - en funksjonsvennlig by, og gir veiledning i hvordan man kan oppnå universell utforming av boliger. Store deler av den eldre bygningsmasse av boliger i dag, er ikke universelt utformet. For å møte utfordringene fremover, ikke minst i forhold til en økende andel eldre i befolkningen, er det svært viktig å bygge et betydelig antall boliger med universell utforming. En slik utforming av bolig vil gi funksjonelle løsninger som like gjerne tilfredstiller behov hos barnefamilier så vel som hos den eldre del av befolkningen. Begrepet universell utforming er ikke definert i lovgivningen og utfordringen er å gi begrepet et innhold som kan kommuniseres til de prosjekterende. Trondheim kommune har derfor utarbeidet dette prosjekteringsverktøyet for bygging av boliger i flerleilighetsbygg som skal tilfredstille krav til universell utforming. Trondheim kommune har vedtak om at minst 50% av boenheter i alle nye flerleilighetsbygg skal være universelt utformet, og veilederen er da spesielt aktuell å bruke ved prosjektering av boliger i flerleilighetsbygg, da det ved igangsetting av nye slike prosjekter må dokumenteres at kommunens krav er oppfylt. Trondheim kommune håper imidlertid at prosjekteringsverktøyet kan bli til glede og nytte for alle som skal prosjektere gode boliger. Statens bygningstekniske etat, BE og Husbanken har utarbeidet temaveilederen Bygg for alle om universell utforming av byggverk og uteområder. Temaveilederen er mangelfull med hensyn til boligbygg. BE har derfor støttet prosjektet i utarbeidelse av prosjekteringsverktøy flerleilighetsbygg, med den hensikt å få innspill til sin temaveileder. Støtten ble gitt i desember Flerleilighetsbygg Flerleilighetsbygninger er horisontaltdelte boligbygninger med to eller flere boliger over hverandre. Definisjon av flerleilighetsbygg er hentet fra SINTEF byggforsk, Byggforskserien Utforming av flerleilighetsbygninger Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Definisjon er hentet fra Temarapport Universell utforming - begrepsavklaring Miljøverndepartementet Verktøyets oppbygging Teknisk forskrift til plan - og bygningsloven (TEK) er funksjonsbasert og har få bestemmelser om bolig. Prosjekteringsverktøyet tar utgangspunkt i TEK og er i all hovedsak en systematisering av TEK kapittel 10 om brukbarhet. Verktøyet er bygd opp slik at forskriftskrav er angitt først. Deretter gjengis preaksepterte løsninger i veiledning til TEK. Dette er myndighetenes tolkning av tekniske forskrifter. Prosjekteringsverktøyet omfatter også anbefalte tilleggsytelser. Preaksepterte løsninger i veiledning til TEK samt anbefalte tilleggsytelser vil sammen bidra til universell utforming. I prosjekteringsverktøyet er rullestolsirkel satt til diameter 1,5 m. Tabeller over veiledende mål for innreding, inventar og utstyr er i all hovedsak basert på generelle anbefalinger fra Byggforskserien til SINTEF Byggforsk. Innredning, inventar og utstyr som velges, må kunne betjenes fra rullestol. Brukergrupper I underkant av 20 % av den norske befolkningen er varig funksjonshemmet på grunn av allergi/ astma, redusert bevegelighet, nedsatt syn og hørsel eller har redusert evne til å oppfatte informasjon i omgivelsene. Hele 70 % av alle mennesker opplever en eller annen funksjonshemming i deler av sitt liv. Universell utforming tar utgangspunkt i behov synshemmede, hørselshemmede, bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede har for å kunne ta i bruk omgivelsene og ha mulighet for deltakelse og aktivitet på lik linje med andre. Krav disse brukergrupper har, vil være med på å gjøre flerleilighetsbygg mer funksjonelle for alle. Visjoner og mål Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av omgivelsene. Verdigrunnlaget for universell utforming vil være å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse. Dette stiller krav til planlegging, oppfølging, gjennomføring og evaluering. Gode medvirkningsprosesser er viktig for å bringe fram mangfoldet fra brukergruppene. Det taes hensyn til mennesker i alle aldersgrupper og med ulike ferdigheter, kapasitet eller følsomhet i forhold til bevegelse, syn, hørsel, forståelse og miljø (astma/allergi). Hovedløsningen som planlegges skal kunne brukes av alle i grunnutformingen. Det legges vekt på å utvikle gode generelle løsninger slik at enkeltgrupper i befolkningen ikke trenger å benytte spesielle tekniske innretninger eller særløsninger. Dette omfatter samfunnsplanlegging, arealdisponering, arkitektur og produktutvikling.

4 INNLEDNING Forord 00:02 2 I regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne understrekes følgende: Tilgjengelighet er et nøkkelbegrep i planleggingen av de fysiske omgivelsene. Små og store hindringer påvirker livskvalitet og livsutfoldelse for den enkelte. Tilgjengelighet berører enkeltfaktorer og er samtidig et uttrykk for overordnet tankegang og politikk. Regjerningens handlingsplan sier videre at gode omgivelser består av flere faktorer, der estetikk bare er én av faktorene. Vi er avhengige av de fysiske omgivelsene våre i alle menneskelige situasjoner. Funksjon og brukbarhet må derfor inngå som et naturlig og viktig element i utvikling av god arkitektur. Alle faktorene må spille på lag og danne en helhet som gir gode omgivelser og god utforming. Hensynet til alle må inngå i den ordinære formgivningen og bli et kvalitetskriterium på lik linje med bl.a. estetikk, stedstilpasning, bærekraft, bruk av miljøvennlige materialer og kostnader. To sentrale NOU ligger til grunn for de nye lovforslag: NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet, rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle. NOU i forkant av ny antidiskrimineringslov NOU 2005:12 Mer effektiv bygningslovgivning ll med forslag til ny plan og bygningslov gjeldende fra I dette lovforslag ligger forslaget til nytt underpunkt i første formålsparagraf: Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov der universell utforming er vektlagt, vil være gjeldende fra Ny plan- og bygningslov der universell utforming er nedfelt i første formålsparagraf, vil være gjeldende fra juli Arbeidsgruppe og samarbeidspartnere: Universell utforming flerleilighetsbygg er utarbeidet i Trondheim kommune. Redaksjon: Solveig Dale, ergoterapeut, rådgiver universell utforming Anders Nohre, sivilarkitekt, Byggesakskontoret Kåre Rypdal, sivilarkitekt, Byggesakskontoret Illustrasjoner: Pål Guthorm Kavli, sivilarkitekt, Byplankontoret Henrikke Roll Heirung, HRH Design Øvrige medvirkende: Helge Raaen, sivilarkitekt, Boligenheten Idar Støwer, sivilarkitekt, Byplankontoret Samarbeidspartnere: Representanter fra Enhet for ergoterapitjeneste, Trondheim Eiendom, Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Husbanken Avd.Sør-Trøndelag, Handikapforbundet, NAV hjelpemiddelsentralen og en representant fra utbyggerfirma (entreprenør). Universell utforming flerleilighetsbygg legges ut på nettsiden: Enkeltsidene forutsettes jevnlig evaluert og oppdatert i forbindelse med endringer i lov og forskrifter og i forbindelse med innsendte forslag til endringer. Ansvar for oppdatering legges til byggesakskontoret i Trondheim kommune.

5 INNLEDNING Veiledning i bruk 00:03 SIDE 1 Generelt Prosjekteringsverktøyet er inndelt i følgende hovedtema: Utearealer, Bygningens planløsning, Bygningsdeler og Installasjoner. Hvert hovedtema er inndelt i ulike temablad. Prosjekteringsverktøyet består av teknisk forskrift (TEK), veiledning til teknisk forskrift og anbefalte tilleggsytelser. Anbefalte tilleggsytelser gir i tillegg til veiledning til TEK en ytterligere presisering med hensyn til universell utforming. Anbefalte løsninger kan ikke kreves oppfylt, men kommunen vil likevel understreke viktigheten av å følge anbefalingene for å oppnå universell utforming. Planlegging med sikte på universell utforming forutsetter at også prinsippet om nødvendig betjeningsareal og assistanseareal følges. Oppbygging av temasider Utgave (Dato for siste oppdatering) Funksjonskrav i TEK Sitat / vesentlige utdrag fra funksjonskrav i teknisk forskrift (TEK) Sjekkpunkter Ytelser i veiledning til TEK Anbefalte tilleggsytelser Hvert temablad består av sjekkpunkter det er viktig å ta hensyn til. Sitat / vesentlige utdrag fra ytelser i veiledning til teknisk forskrift (TEK) Preaksepterte løsninger/ ytelser for å oppfylle funksjonskrav i TEK. Den prosjekterende må vise til slik løsning eller tilsvarende for å oppfylle TEK. Anbefalte tilleggsytelser i de tilfeller ytelser i veiledning til teknisk forskrift (TEK) er mangelfull. Dette er anbefalte tilleggsytelser for å oppnå universell utforming. Veiledende mål for innredning, inventar og utstyr Dette er veiledende mål for innredning, inventar og utstyr for å gi en funksjonell bolig. Mål er i all hovedsak basert på generelle anbefalinger fra Norsk byggforsknings institutt, NBI. Valg av innredning, inventar og utstyr baseres på hvilke kvaliteter som planlegges inn i den enkelte leilighet. Den innredning, inventar og utstyr som velges må kunne betjenes fra rullestol (Se nødvendig betjeningsareal). Bredde x Dybde Nødvendig betjeningsareal og assistanseareal Betjeningsareal er det areal som rullestolbruker trenger for å kunne betjene utstyr og innredning. Illustrasjoner viser plassering av nødvendig betjeningsareal / rullestolsirkel i forhold til utstyr og innredning. Eks.: Plassering av betjeningsareal / rullestolsirkel i forkant av toalett. Det meste av forflytning fra rullestol til toalett foregår forfra eller litt på skrå forfra. Det er samtidig anbefalt assistanseareal på begge sider av toalett. Dette gir plass for eventuelt hjelper. Eks.: Plassering av betjeningsareal/rullestolsirkel i forkant av servant, slik at bruker av rullestol kan betjene servant.

6 INNLEDNING Veiledning i bruk 00:03 SIDE 2 Eks.: Plassering av betjeningsareal / rullestolsirkel ved sengens langside. Forflytning mellom seng og rullestol foregår ved sengens langside. Dersom rullestolbruker har redusert kraft i en side av kroppen, vil brukeren kunne plassere rullestolen med den friske siden av kroppen mot sengens langside, og foreta forflytning over til seng på denne måten, og kunne snu rullestolen for å ta forflytning ut av sengen til rullestol. Eks.: Plassering av betjeningsareal / rullestolsirkel i forkant av fast innredning for Eks.: Betjeningsareal / rullestolsirkel ved innadslående dør, slik at dørblad ikke overlapper rullestolsirkel. Eks.: Nødvendig betjeningsareal foran heisdør til rullestolheis / båreheis. Eksempel på planløsninger Eksempel på planløsning som viser sammensetning av betjeningsareal, rullestolsirkel og assistanseareal.

7 UTEAREALER Atkomst til bygning 11:01 SIDE 1 Funksjonskrav i TEK Atkomst til byggverk Atkomst fra kjørbar vei til hovedinngang, inklusive inngangen, skal være lett å finne, lett å bruke, være uten hindre og tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede for: - boligbygning med felles inngang til flere enn 4 boliger Har byggverk flere likeverdige innganger, er det tilstrekkelig at kravene oppfylles for atkomst til én av dem. Atkomst som er brukbar for orienterings- og bevegelseshemmede skal i så fall være tydelig og spesielt merket. Der det er nødvendig av hensyn til byggverkets forutsatte bruk skal kommunen kreve at atkomsten tilrettelegges for orienterings- og bevegelseshemmede. For boligbygning der det ikke er krevd etter første eller tredje ledd at atkomsten skal være tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede, skal det likevel vises på plan hvordan slik tilrettelegging kan utføres etter at bygningen er tatt i bruk. Sjekkpunkter Ytelser i veiledning til TEK Anbefalte tilleggsytelser Stigning / hvileplan / benker 10-21: Stigning bør ikke være større enn 1:20, unntaksvis noe brattere, men ikke brattere enn 1:12. Ved høydeforskjeller over 0,6 m må stigningen avbrytes av horisontale hvileplan. Tverrfall: mindre enn 1:65. Lengde hvileplan: minimum 1,6 m. Benker og hvileplasser langs atkomstveien. Benk plasseres til side for atkomstvei, inntrukket, slik at den ikke er til hinder for en passerende synshemmet person. Benk utformet med rygg og armlene, sittehøyde 0,45 m Farge benk i kontrast til bakgrunnsfarge. Bredde 10-21: Kort atkomstvei kan ha fri bredde minimum 1,4 m. Erfaring og praksis har vist at dersom veien er lang, bør bredden økes til 1,8 m eller det må være møteplasser med denne bredden i maksimum 12 m avstand. Nivåforskjeller / kanter / kantstein 10-21: Atkomstvei må være trinnfri og den bør være mest mulig horisontal. Kanter ved fortau må ikke være høyere enn 20 mm for at fortauet skal kunne benyttes av bevegelseshemmede. Det må videre ikke være kant ved start rampe eller i andre deler av atkomstvei. Overflater 10-21: Begynnelsen av atkomstvei, samt et område rett foran inngangen, bør være markert med avvikende belegg, både i tekstur og med synlig kontrast til atkomstveien for øvrig. Avvikende belegg må ha en overflate som er sklisikker og som ikke er til ulempe for bevegelseshemmede. Ledelinjer bør være taktile slik at de kan føles. Hele veibredden bør kunne holdes fri for snø og is. Merking 10-21: Atkomst, spesielt tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, må merkes. Det internasjonale fremkomstsymbol benyttes. Det internasjonale fremkomstsymbolet gir informasjon om atkomst som er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Symbolet kan bare brukes hvor atkomst er tilstrekkelig Se: Rampe 13:03. Se: Vegnormalenes anbefaling for stigninger. Bredde minimum 1,8 m for alle veilengder. Nivåforskjell 20 mm ved fortauskant i forbindelse med fotgjengeroverganger. Høyde kantstein: minimum 50 mm langs atkomstvei og hvileplan som naturlig ledelinje. Fast, jevn, ru og sklisikker overflate atkomstvei. Fargeforskjell mellom kanstein og atkomstveiens belegg, minimum 40% lyshetsgradforskjell. Varmekabler i områder med stigning. Unngå egen atkomstvei spesielt for funksjonshemmede. Orienteringsskilt ved atkomstveier med enkel illustrasjon over bebyggelsen samt anvisning av felles innganger og atkomstveier.

8 UTEAREALER Atkomst til bygning 11:01 SIDE 2 dimensjonert og tilgjengeligheten for øvrig tilfredsstiller forskriften. Blending må unngås, og glass foran skilt kan vanskeliggjøre lesing. Skilt må alltid plasseres på en slik måte at det ikke er fare for sammenstøt ved alminnelig ferdsel. Under skilt som henger fra tak eller som stikker ut fra vegg, må det derfor være tilstrekkelig høyde på minst 2,1 m. Se: Skilt / ringeklokker / postkasser 14:01. Belysning 10-21: Belysningsstyrke atkomstvei: minimum 50 lux. For at atkomstveien skal kunne benyttes av orienteringshemmede, bør den være godt belyst slik at eventuelle ledelinjer er synlige også når det er mørkt ute. Blending må unngås. Beplantning Unngå beplantning av allergene planter i nærheten av atkomstvei og inngang. (Bjørk, hassel, or, osp mfl.)

9 UTEAREALER Parkering 11:02 SIDE 1 Funksjonskrav i TEK 10-2 Generelle krav til utearealer I nærheten av byggverk skal det være tilstrekkelig antall parkeringsplasser tilrettelagt for bevegelseshemmede. Sjekkpunkter Ytelser i veiledning til TEK Anbefalte tilleggsytelser Plassering 10-2: Parkeringsplasser for bevegelseshemmede plasseres i nærheten av byggverket. Parkeringsplasser for bevegelseshemmede mindre enn 25 m fra hovedinngang. Parkeringsplasser for bevegelseshemmede mindre enn 50 m fra hovedinngang dersom atkomsten fra parkeringsplassen er tilnærmet horisontal. Utendørs parkeringsplass for bevegelseshemmede: overdekket og med uttak for motorvarmer. Innendørs framfor utendørs parkering. Antall 10-2: Det må avsettes minimum 1 plass. Størrelse 10-2: Plassene må følge dimensjoneringsmål for forflytningshemmede gitt i Veg- og gateutforming 017 utgitt av Vegdirektoratet. Av samlet antall plasser: 10% tilrettelagt for bevegelseshemmede. Minimumsmål parkeringsplass for bevegelseshemmede: bredde 4,5 m, lengde 6,0 m. Ved plassering av to parkeringsplasser for bevegelseshemmede ved siden av hverandre kan bredde reduseres til 3,6 m forutsatt at en bil rygger på plass. Dette gir et felles manøvreringsareal med bredde 2,4 m mellom bilene. Fallforhold Tverrfall og fall i lengderetningen: mindre enn 1: 65. Belysning og merking Parkerings- og garasjeanlegg (P-hus) 10-2: Minibusser med løfteplattform for rullestol er større og høyere en ordinære personbiler. Dersom det legges opp til parkering for bevegelseshemmede i garasjeanlegg, bør innkjørsel, utkjørsel og biloppstillingsplasser være i områder med tilstrekkelig høyde. Parkeringsplasser for bevegelseshemmede i garasjekjeller må plasseres slik at det er enkel og kort atkomst til heis. Merking av P-plasser på bakken og på stolpe. Skilting med P og symbol (piktogram) med kontrastmarkering mot bakgrunnsfarge. Belysningsstyrke: minimum 50 lux for hele parkeringsområdet. Se: Merking, skilt, tavler, postkasser 14:01. Parkeringsplasser for bevegelseshemmede nær heis eller utgang. Manøvreringsareal og parkeringsplasser for bevegelseshemmede utformet slik at aktuelle biler med løfteplattform kan benyttes. Veiledende mål for biler med løfteplattform: høyde 2,05 m, bredde 2,25 m og lengde 5,30 m. Inn- og utkjøring fra parkeringsplass og garasjeanlegg. Slak overgang fra skrått nivå utendørs til plant nivå innenfor garasjeport. Areal sluse fra parkeringskjeller minimum 1,5 m x 2,5 m og med dører i kortendene. Frastillingsplass / ladestasjon for elektrisk uterullestol nær sluse til heis. Belysningsstyrke: minimum 100 lux. Se: Inngangsparti og kommunikasjonsvei 12:01. Se: : Dører 13:04

10 UTEAREALER Parkering 11:02 SIDE 2 Nødvendig betjeningsareal Fri høyde avhenger av bilstørrelse og rampens form. Illustrasjon: HRH Design.

11 UTEAREALER Felles uteoppholdsareal 11:03 SIDE 1 Funksjonskrav i TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Ved utforming av utearealer og atkomst til bygning skal det medvirkes til at det rundt eller nær bygningen finnes tilstrekkelig areal for rekreasjon og lek. Det skal sikres at tiltak etter plan- og bygningslovgivningen fører til brukbarhet for orienterings- og bevegelseshemmede slik det er krevd i dette kapitlet. Dette gjelder også der tilgjengelighetskravene ikke var ivaretatt da tiltaket ble igangsatt. Sjekkpunkter Ytelser i veiledning til TEK Anbefalte tilleggsytelser Plassering 10-2: Ved plassering av byggverk på tomt må det tas hensyn til at det arealet som avsettes for lek og rekreasjon er egnet for formålet. Areal for uteopphold: nær bygning og atkomst, med gode solforhold, mest mulig skjermet for vær og vind. Unngå uteoppholdsareal nær parkeringsareal eller trafikkareal uten fysisk og visuell skjerming. Størrelse Nivåforskjeller 10-2: Ved nivåforskjeller i terreng bør det anlegges gangveier framfor trapper. Hvis det er aktuelt med utetrapper, bør det alltid anlegges alternative gangveier. Stigning bør ikke være større enn 1:20 og med reposer. På meget korte strekninger kan stigningen være maksimalt 1:12. Gangveier Ledelinjer Utforming / utstyr 10-2: Når det gjelder den fysiske utformingen av arealene, må de: - være store nok og plassert slik at de egner seg for lek og opphold. - gi muligheter for ulike typer lek på de ulike årstidene. - kunne brukes av ulike aldersgrupper med forskjellig funksjonsevne og gi muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne. Belysning / merking Støyskjerming : Det er viktig at utearealer plasseres mest mulig skjermet mot støy og vibrasjoner. Med uteareal i denne sammenheng forstår vi først og fremst et område nær en aktuell bygning hvor mennesker oppholder seg og som er avsatt for rekreasjon, slik som sitteplasser, lekeplasser og balkonger. Se: Temaveileder Bygg for alle BE og Husbanken. Utenom bymessige strøk: minimum 50 % av planlagt T-BRA avsatt til tilgjengelig uteareal. I bymessige strøk: minimum 30 % av planlagt T-BRA. avsatt til uteoppholdsareal. Nivåfri åpning i minimum 1,0 m bredd,. dersom sikkerhetssone rundt lekeapparat markeres med nivåforskjell eller inngjerding, Nivå i sandkasser lik bakkenivå. Unngå dype sandgroper og/eller høye kanter rundt hele sandkassen. Gangveier: fast dekke med kantmarkering i kortrast til dekket, kantmarkering i høyde 5 cm. Benker plasseres utenfor vegbanen på samme nivå. Bredde gangveier: minimum 1,8 m. Tosidig tverrfall: mindre enn 1:65. Anvend naturlige ledelinjer som kantstein langs gangvei, husvegg, rekkverk, hekk, opphøyde bed m.m. Areal for lek som gir utfordring for alle barn, også bevegelseshemmede og orienteringshemmede. En eller flere småbarnslekeplasser på 100 m². Unngå sandkasser i nærheten av inngang. Fysisk utforming som stimulerer sansene: lukt, syn, hørsel, føle- og likevektsans. Benker med rygg og armlener for hver 50 m gangvei. Sittehøyde benk: 0,45 m. Bord egnet for rullestolbruker. Fri høyde under bord: minimum 0,67 m. Minst en sittegruppe overbygd for skjerming mot sol og nedbør. Lekeapparater som er egnet for barn med bevegelseshemming og orienteringshemming. Tydelig lyshetsgradforskjell mellom farger på utstyr, bakgrunn og underlag: minimum 40 %. Belysning langs gangveier, sosiale soner, sykkelparkering og søppelbeholdere. Belysningsstyrke: minimum 50 lux. Støygrense: 55 dba.

12 UTEAREALER Felles uteoppholdsareal 11:03 SIDE 2 Beplantning Trapper I områder med uakseptable støyforhold må det iverksettes støyreduserende tiltak som f. eks støyvoller og støyskjerm. Unngå allergifremkallende planter og trær (bjørk, hassel, or, osp, burot mfl.). Opptrinn: 120 mm mm. Inntrinn: 380 mm mm. Trappeneser med tydelig fargeforskjell til trinn. Minimum 40 % lyshetsgradforskjell. Håndløper på begge sider av trappeløp. Håndløper utformet i rundstokk diameter 45 mm. Håndløper ført forbi øverste og nederste trappetrinn med ca. 30 cm. Eksempel på sandkasse som er egnet for barn med ulike behov. Illustrasjon: HRH Design.

13 BYGNINGENS PLANLØSNING Generelt 12:00 SIDE 1 Funksjonskrav i TEK Sjekkpunkter Ytelser i veiledning til TEK Anbefalte tilleggsytelser Plassforhold Primærrom, entré, stue, kjøkken, soverom og bad er tilgjengelig fra atkomst. Alle primærrom på samme plan. Plass for rullestol, rullator og barnevogn i entré. Dersom leiligheten har 2 toalett, er det tilstrekkelig at ett toalett er tilgjengelig for bruk av rullestol. Minst ett soverom, primært hovedsoverom, med tilgjengelighet for rullestol. Fritt gulvareal i stue som ivaretar rullestolsirkel i tillegg til nødvendig møbleringsareal og oppbevaringsareal. Snusirkel for rullestol: Ø = 1,5 m. Passasjebredde: minimum 0,9 m. Nivåforskjeller Unngå nivåforskjell.. Overflater Unngå blanke overflater. Unngå motlys. Unngå refleks i gulv Lyse himlinger. sklisikker overflate der det er vann på gulv. Fargeforskjell / kontrast Fargeforskjell mellom gulv og vegg for å lette orientering for synshemmede. Fargeforskjell mellom dør og vegg, mellom skapdører og vegg samt mellom benkeplate og vegg. Fargeforskjell mellom dørhåndtak og dørblad. Betjening Belysning / installasjoner Renhold / miljø Snuareal for rullestol plassert slik at rullestollbruker kan betjene rommets utstyr og bygningsdeler på en funksjonell måte. Betjening av fastmontert utstyr: Rullestolsirkel i forkant av utstyret. Eks: foran toalett, vask og på langside av seng, foran kjøkkeninnredning og foran dør. Betjeningshøyde for nødvendig utstyr mellom 0,8 1,3 m fra gulv/bakkenivå, slik at bruker av rullestol kan betjene utstyr som postkasse, ringeklokker, søppelhåndtering. Rom for varig opphold har vindu med mulighet for å se ut fra stående og sittende stilling. Minst en stikkontakt 1,0 m over gulv i hvert rom. Unngå motlys i trappeløp og kommunikasjonsveier Anbefalt belysningsnivå: jf. A/S lyskultur sin anbefaling for eldre og svaksynte. Se Elektriske installasjoner 14:02 Unngå teppebelagte gulv. Lukket oppbevaringsplass for å unngå støvansamling. Skap føres til tak for å unngå støvansamling Unngå allergene planter i nærhet av inngangsparti og inntak for ventilasjonsluft.

14 BYGNINGENS PLANLØSNING Inngangsparti og kommunikasjonsvei 12:01 SIDE 1 Funksjonskrav i TEK Atkomst til byggverk Atkomst fra kjørbar vei til hovedinngang, inklusive inngangen, skal være lett å finne, lett å bruke, være uten hindringer og tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede for: - boligbygning med felles inngang til flere enn 4 boliger Planløsning og størrelse 3. Atkomst i byggverk I byggverk med atkomst fra kjørbar vei til hovedinngang etter skal atkomst videre fra hovedinngang helt frem til, og inklusive, inngangsdøren være brukbar for orienterings- og bevegelseshemmede til følgende deler av byggverket: - bolig på inngangsplanet - bolig i bygning der det er krevd heis Atkomst som er brukbar for orienterings- og bevegelseshemmede skal være utformet slik at den er lett å finne og lett bruke. Dersom bygningen har flere atkomster og disse er forbundet med innvendig kommunikasjonsvei, skal denne være brukbar for orienteringsog bevegelseshemmede Generelle krav til kommunikasjonsveier Bestemmelsene i dette kapittel skal sikre gode og trygge kommunikasjonsveier ved nivåforskjeller for inngang til byggverk og inne i byggverk. Bestemmelsene gjelder tilsvarende for andre byggverk. Kommunikasjonsveier skal utformes slik at de er hensiktsmessige i forhold til den ferdsel og transport som vil forekomme der. De skal være utformet slik at de kan brukes av orienteringshemmede. Der det er krevd, skal kommunikasjonsvei være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Ved nivåforskjeller skal kommunikasjonsvei ha forsvarlig stigningsforhold og ha solid håndlist på begge sider. Slik håndlist skal gi godt grep. Der nivåforskjell skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede må den være utformet slik at person i rullestol kan benytte begge håndlistene. Sjekkpunkter Ytelser i veiledning til TEK Anbefalte tilleggsytelser Hovedinngang 10-21: Skyvedør med automatisk åpning og lukking vil Hovedinngang utformet slik at den kan benyttes av alle. Hovedinngang utformet med klimaskjerming. være hensiktsmessig for både orienterings- og Unngå karuselldør. bevegelseshemmede. Der slik skyvedør utgjør del Betjeningsareal for rullestol foran postkasser. av rømningsvei, må døren tilfredsstille kravene i Hovedinngang så synlig utformet og intuitivt plassert, slik henhold til at skilting er unødvendig. Se: Dører 13:04.g. Betjeningsareal se: Illustrasjoner. Sluse / vindfang Plassering heis Snuareal 10-21: Foran inngangsdør til bygninger og byggverk hvor det er krav til brukbarhet for orienterings- og bevegelseshemmede må det være mulig for person i rullestol å kunne åpne/lukke dør, samt å snu. Tilfredsstillende snuareal for rullestol er et horisontalt plan på 1,5 x 1,5 m. Frastillingsplass elektrisk rullestol Se: Skilt / ringeklokker / postkasser 14:01. Snusirkel: Ø = 1,5 m uten overlapping av dørslag. Betjeningsareal for åpning av dører se: Illustrasjoner. Se: Dører 13:04. Heisens plassering slik at den er lett (intuitiv) å finne. Se: Heis 13:01 Snusirkel for rullestol Ø = 1,5 m uten overlapping av dørslag. Betjeningsareal for åpning av dører se: Illustrasjoner. I lukket rom ved hovedinngang / parkeringskjeller. Antall: 10 % av antall leiligheter. Frastillingsplass for rullestol 0,9 x 1,5 og nødvendig areal for forflyting mellom elektrisk rullestol og manuell rullestol. Alternativt frastillingsplass i privat bod på samme plan som leilighet, eller inntrukket areal fra kommunikasjonsvei

15 BYGNINGENS PLANLØSNING Inngangsparti og kommunikasjonsvei 12:01 SIDE 2 Svalgang Korridor 10-31: Korridorer med vindu i enden vil kunne medføre blending og redusere muligheten for synshemmede til å finne frem. Slike løsninger må unngås. Nivåforskjeller / skråplan Overflater 10-21: Nivåforskjell mellom planet utenfor og gulv innenfor ytterdør bør være minst mulig. Ved inngang som det stilles krav til etter 10-21, må eventuelt trapp erstattes eller suppleres med rampe. Lydforhold 8-42 nr. 4 Etterklang: I rom der det er spesielle behov for støydemping eller akustisk regulering for å gi taleforståelighet, må overflatene ha lydabsorpsjonsegenskaper som sikrer dette. Belysning 10-21: Hovedinngang som det stilles krav til etter må ha belysning som gir godt lys på trinn, ringeknapper, skilt etc. 10-5: Generelt må dagslys, belysning og fargevalg planlegges samtidig for å fremheve omgivelsenes hovedformer og interessepunkter. Viktige steder som f.eks. informasjonstavler o.l. bør markeres med spesiell farge samt kunstig belysning. Belysning mot blanke flater samt motlys i ende av korridor gir blending og bør unngås. Orientering i bygget 10-21: Alternativ og likeverdig inngang må være tydelig og merket spesielt. ved inngangsdør til leilighet. Arealet gir alternativ plass for barnevogn. Lademulighet og stikkontakt plassert 1,0 m over gulv. Overbygd svalgang. Fri bredde: minimum 1,5 m. Inntrukket areal fra svalgang ved inngangsdør til leilighet. Fri bredde: minimum 1,5 m. Inntrukket areal fra korridor ved inngangsdør til leilighet. Unngå høydeforskjell mellom terreng utenfor og gulv innenfor ved hovedinngang. Unngå nivåforskjell mellom svalgangsdekker og gulv innenfor ytterdør til leilighet. Trinnfri korridor og svalgang. Unngå skråplan i kommunikasjonsveier. Sklisikre og ensfargede gulvoverflater. Unngå blanke, speilende overflater. Nedfelt dørmatte på innside. Utvendig rist med åpninger som ikke overstiger 20 mm. Jf. NS 8175 lydforhold i bygninger. Klasse C gjelder fellesareal og bolig. Minimum belysningsstyrke: Hovedinngang: minimum 50 lux. Infotavle, navneskilt og ringeknapper: 50 lux. Korridor / trapp: 300 lux. Svalgang: 20 lux. Inngangsdør til leilighet: 50 lux. Se: Elektriske installasjoner 14:02. Tydelig fargeforskjell mellom dør og vegg: minimum 40% lyshetsgradforskjell. Tydelig fargeforskjell mellom gulv og vegg. Ledelinje fra hovedinngangsdør til heis med varselindikator; taktilt felt foran heisdør. Skilting av heis i kommunikasjonsvei av type vingeskilt. Se: Skilt / ringeklokker / postkasser 14:01.

Universell utforming publikumsbygg

Universell utforming publikumsbygg Byutvikling Universell utforming publikumsbygg Et prosjekteringsverktøy INNLEDNING Innhold 00:01 00: INNLEDNING 01.10.2009 Innhold 00:01 01.10.2009 Forord 00:02 01.10.2009 Generelt 00:03 01.10.2009 Veiledning

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 12-6 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig

Detaljer

Husbankens livsløpsstandard

Husbankens livsløpsstandard HB 7.B.1.9 Husbankens livsløpsstandard - Side 1 av 11 HB 7.B.1.9 01.2006 Husbankens livsløpsstandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Dimensjoneringsgrunnlag 2.2 Krav til dokumentasjon 3 Ytre miljø 3.1

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer Alle bad på institusjon utformes etter krav om universell

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Et samfunn

Detaljer

TEK 10 og universell utforming

TEK 10 og universell utforming Foto: www.archelon.no TEK 10 og universell utforming PÅL LYNGSTAD 05.11.12 NKF fagseminar, DFDS Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

TEK forslag til Universell utforming. Mye språklig endring Flere krav senere

TEK forslag til Universell utforming. Mye språklig endring Flere krav senere TEK forslag til Universell utforming Mye språklig endring Flere krav senere Universell utforming Definisjon Universell utforming innebærer at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk,

Detaljer

Utgave 27.01.15. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 27.01.15. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon.

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-16 (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport,

Detaljer

Funksjonsattest for bolig

Funksjonsattest for bolig Funksjonsattest for bolig Befaringsrapport Rapportdata Bestiller: Utført av: Befaringsdato: Tilstede befaring: Eiendomsopplysninger Adresse: Huseier: Om rapporten Formål Funksjonsattesten har til hensikt

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav 1. Forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet A. Unntaksalternativ Krav om tilgjengelig

Detaljer

Info pbl Pbl 2010 1 2010

Info pbl Pbl 2010 1 2010 Info Pbl 2010 pbl 2010 1 Universell utforming Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat Info Pbl 2010 pbl 2010 2 Info Pbl 2010 pbl 2010 3 Døde i boligbranner 2001-2007,

Detaljer

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming Presentasjon av Solveig Dale Universell utforming Rehabilitering av skoleanlegg, Lillestrøm 27. 28. Oktober 2005 -------------------------------------------------------------------------------------- En

Detaljer

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Ved viktige reiseknutepunkt; stellerom med oppfellbar og høyderegulerbar stellebenk for voksne. Planløsning Størrelse Innredning

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

12-6. Kommunikasjonsvei

12-6. Kommunikasjonsvei 12-6. Kommunikasjonsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.01.2016 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere universelt utformede arbeidsbygg Flere tilgjengelige boliger Vi vil ha brukbare

Detaljer

Er biblioteket tilgjengelig for alle?

Er biblioteket tilgjengelig for alle? Er biblioteket tilgjengelig for alle? Sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barrierer i eksisterende lokaler Hva er et tilgjengelig bibliotek? Et bibliotek for alle har utformet sine lokaler og tilrettelagt

Detaljer

Universell utforming praktiske grep. Tilgjengelighet for alle

Universell utforming praktiske grep. Tilgjengelighet for alle Universell utforming praktiske grep Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening Tilgjengelighet for alle 1 UU i ny pbl MD Ot.prp. 32 Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen)

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Innledning Krav til publikumsbygg: 12-1 Krav til byggverk 12-3 Krav om heis 12-4 Krav til inngangsparti

Detaljer

7-41 Planløsning, størrelse og utforming

7-41 Planløsning, størrelse og utforming 7-41 Planløsning, størrelse og utforming 1. Generelle krav Et funksjonelt godt byggverk er ulykkesforebyggende, der fare for skade på personer må unngås. Korte og enkle trafikklinjer som minst mulig krysser

Detaljer

24.09.2010. Universell utforming. Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat. Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak.

24.09.2010. Universell utforming. Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat. Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak. Universell utforming Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak.no Universell utforming- publikumsbygg - et prosjekteringsverktøy Systematisering

Detaljer

Norge universelt utformet 2025

Norge universelt utformet 2025 Norge universelt utformet 2025 Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere

Detaljer

8-4. Uteoppholdsareal

8-4. Uteoppholdsareal 8-4. Uteoppholdsareal Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.11.2015 8-4. Uteoppholdsareal (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Universell utforming Pbl kap 28 og 29 Lovbestemmelser om universell utforming

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Universell utforming av uteområder

Universell utforming av uteområder 09.02.2011 Universell utforming av uteområder Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norge universelt utformet 2025 1 Et bærekraftig samfunn Ny Bygningspolitikk Ny plan - og bygningslov

Detaljer

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-3 (1) Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. Byggverk med inntil tre etasjer

Detaljer

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse På jakt etter usynlige kvaliteter og noen synlige detaljer Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Gode bygg for et godt samfunn

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN PLANLEGGER MAN LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? Sivilarkitekt MNAL Gunn Schmitthenner b a m b u s a r k

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg

Detaljer

Husbankens minstestandard

Husbankens minstestandard HB 7.B.1.3 - Husbankens minstestandard - Side 1 av 10 HB 7.B.1.3 02.2000 Husbankens minstestandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Hvilke boliger gjelder minstestandarden for 2.2 Krav, normer og veiledning

Detaljer

Husbankens minstestandard

Husbankens minstestandard HB 7.B.1.3 - Husbankens minstestandard - Side 1 av 9 HB 7.B.1.3 05.98 Husbankens minstestandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Hvilke boliger gjelder minstestandarden for 2.2 Krav, normer og veiledning

Detaljer

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet.

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Pilotfylkene Hedmark og Oppland 2010 2013 Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Følgende uteareal skal være universelt

Detaljer

TEK 10 og universell u1orming

TEK 10 og universell u1orming Foto: www.archelon.no TEK 10 og universell u1orming PÅL LYNGSTAD 3.12.12 Tromsø kommune Gode bygg for et godt samfunn Likes:lt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere :lgjengelige boliger Flere universelt

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN SKAL MAN TENKE SOM ARKITEKT NÅR MAN SKAL LAGE LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? BOLIGER BASERT PÅ PRINSIPPET

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste bygningselementer. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste bygningselementer. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste bygningselementer 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Ulike bygningselementer å tenke på Atkomst til boligen Når det

Detaljer

Gangvei, balkong, rekkverk. Arbeidslokaler og driftsbygninger i landbruket

Gangvei, balkong, rekkverk. Arbeidslokaler og driftsbygninger i landbruket 3 Fallskader Hjemmeulykker utgjør i dag den største gruppen av ulykker. Mange av ulykkene skyldes uforsiktighet, skjødesløshet, fysiske svekkelser eller «hendelige uhell». Undersøkelser indikerer imidlertid

Detaljer

Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim

Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim Universell utforming Nødvendig for noen, bra for alle! 1. Mars 2013 Julie Runningshaugen, Mathilde Øvestad, Mina Dalby & Njål Hidle Disposisjon

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp 12-16. Trapp Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2013 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-6 (1) Planløsning Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som forventes.

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Et samfunn for alle 1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven > Fremme

Detaljer

12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal

12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal (1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014. Trine Presterud Universell utforming AS

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014. Trine Presterud Universell utforming AS Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 2 september 2014 Trine Presterud Universell utforming AS Universell utforming AS Ingeniør- og arkitektrådgivning Kvalitetssikring av planer Uavhengig kontroll

Detaljer

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-3 (1) Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. Byggverk med inntil tre etasjer

Detaljer

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>.

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>. Tilsynsrapport med universellutforming. Rapport etter tilsyn med . Tilsynet ble gjennomført i

Detaljer

Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging

Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Drammen Eiendom KF Sjekkliste Universell utforming Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Florø, 04062013 Faktagrunnlag Relevante Lov og forskrifter Fra brev - av 26.oktober til alle

Detaljer

Endringer i TEK10 fra 1. januar 2015

Endringer i TEK10 fra 1. januar 2015 12. desember 2014 Endringer i TEK10 fra 1. januar 2015 oppsummering og vurdering av endringene BAKGRUNN I januar 2014 gikk KMD ved statsråd Jan Tore Sanner gikk høyt ut og signaliserte forenklinger i kravene

Detaljer

7-41 Planløsning, størrelse og utforming

7-41 Planløsning, størrelse og utforming 7-41 Planløsning, størrelse og utforming 1 Generelle krav Et funksjonelt godt byggverk er ulykkesforebyggende. Korte og enkle trafikklinjer som minst mulig krysser hverandre, er en forutsetning for rasjonell

Detaljer

Oslo kommune Bydel Frogner Råd for funksjonshemmede

Oslo kommune Bydel Frogner Råd for funksjonshemmede Høringsuttalelse fra Rådet for funksjonshemmede, bydel Frogner, vedrørende Byggteknisk forskrift, TEK 10 Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk av 2010-03-26 nr 489 Oslo, 2014-08-18 Rådet for

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING FOSSVEIEN 19, OSLO, Gnr./Bnr. 228/40

UNIVERSELL UTFORMING FOSSVEIEN 19, OSLO, Gnr./Bnr. 228/40 Vedlegg: E3 Versjon av 30.6.2010 UNIVERSELL UTFORMING FOSSVEIEN 19, OSLO, Gnr./Bnr. 228/40 Adkomst til bygningen Terskelfri adkomstrampe for gående, sklisikkert, overdekket og med bredde 1,8m, plasseres

Detaljer

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Dette dokumentet skal fungere som en sjekkliste når man går rundt i byggverk og ser om kravene i henhold til lovverk og Norges Blindeforbund sine krav er oppfylt.

Detaljer

Sikkerhet i bruk. TEK 7-41 Planløsning, størrelse og utforming

Sikkerhet i bruk. TEK 7-41 Planløsning, størrelse og utforming Sikkerhet i bruk (TEK 7-4) 7 TEK 7-41 Planløsning, størrelse og utforming Byggverk skal ha slik utforming eller planløsning at fare for skade på person unngås. Sikkerhet mot sammenstøt med byggverk Byggverk

Detaljer

Universell utforming og byggesaksbehandling Tromsø 29.01.2008

Universell utforming og byggesaksbehandling Tromsø 29.01.2008 Universell utforming og byggesaksbehandling Tromsø 29.01.2008 Anna Auganes Virksomhetsleder for plan og miljø, Hvaler kommune siv.ark MNAL, nestleder FFP Hva er universell utforming? Utforming av produkter

Detaljer

KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014-bygg

KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014-bygg Rapportdato: 19.08.2014 Kompleksnr. 13900 Byggenr. 13526 BTA: Sum anbefalte 683 m 2 tiltak: Satsningsår 2014 328 000 Kompleksnavn: Byggnavn: KARIENBORG UNGDOMSHEIM, LEVANGER KARIENBORG UNGDOMSHEIM KARIENBORG

Detaljer

Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør

Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør http://uukurs.be.no/ Universell utforming og Kompetanseprogrammet Kompetanseprogrammet er et opplæringsprogram for politikere og ansatte i kommuner

Detaljer

Et bygg blir aldri tilgjengelig av ren slump - men ofte utilgjengelig av små ubetenksomheter

Et bygg blir aldri tilgjengelig av ren slump - men ofte utilgjengelig av små ubetenksomheter Ullensaker kommune 1 UNIVERSELL UTFORMING VEILEDER PUBLIKUMSBYGG Et bygg blir aldri tilgjengelig av ren slump - men ofte utilgjengelig av små ubetenksomheter Universell utforming Veileder publikumsbygg

Detaljer

Kravene er utformet som funksjonskrav. Et funksjonskrav kan oppfylles på forskjellige måter.

Kravene er utformet som funksjonskrav. Et funksjonskrav kan oppfylles på forskjellige måter. HB 7.B.1.3 01.01.96 Husbankens minstestandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Hvilke boliger gjelder minstestandarden for 2.2 Krav, normer og veiledning 2.3 Saksbehandling 2.4 Dokumentasjon 3 Tomtetilpasning

Detaljer

Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav?

Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav? Solveig Dale, rådgiver universell utforming Trondheim kommune, Trond Heggem, prosjektleder Asplan Viak Prinsippene for universell utforming- TEK10 uteareal-hva er gjort ved St.Olav? Foto: Carl-Erik Eriksson

Detaljer

Småhus for vanskeligstilte og bostedsløse. Vebenstadkollen og Lauvhaugen, Bremsnes

Småhus for vanskeligstilte og bostedsløse. Vebenstadkollen og Lauvhaugen, Bremsnes Averøy Kommune Funksjonsbeskrivelse Kommunale boliger Småhus for vanskeligstilte og bostedsløse Vebenstadkollen og Lauvhaugen, Bremsnes Averøy kommune 2012-2013-14 Versjon: 007 Sist endret:21.01.14 Sign:

Detaljer

Introduksjon til sentrale elementer i universell utforming Om kartlegging av skolebygg med SFO metodikk og resultat, 03.11.2014

Introduksjon til sentrale elementer i universell utforming Om kartlegging av skolebygg med SFO metodikk og resultat, 03.11.2014 Solveig Dale, rådgiver universell utforming, Byplan Introduksjon til sentrale elementer i universell utforming Om kartlegging av skolebygg med SFO metodikk og resultat, 03.11.2014 Foto: Carl-Erik Eriksson

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

Presentasjon v/ Solveig Dale. Universell utforming

Presentasjon v/ Solveig Dale. Universell utforming Presentasjon v/ Solveig Dale Universell utforming Tradisjonelt har man prosjektert ut fra mål og sanser denne idealmannen til Leonardo Da Vinci har. Sirkelen må utvides til å omfatte flere brukergrupper

Detaljer

TEK 10 Krav *l eksisterende bebyggelse og endringer pr. 1.1.2015 TONE RØNNEVIG

TEK 10 Krav *l eksisterende bebyggelse og endringer pr. 1.1.2015 TONE RØNNEVIG TEK 10 Krav *l eksisterende bebyggelse og endringer pr. 1.1.2015 TONE RØNNEVIG Byggteknisk forskrid TEK markedets minimumsnivå for byggkvalitet TEK skal ivareta ulike kvaliteter i bygg og berører mange

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) 1 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

Detaljer

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509 Rapportdato: 11.04.2013 Kompleksnr. 2509 Byggenr. 8049 BTA: 178,8 m 2 Sum anbefalte tiltak: 445 100 Satsningsår 2014 Kompleksnavn: Neiden tollsted Byggnavn: Neiden tollsted Neiden tollsted Notat Gjennomgang

Detaljer

Utgave 22.04.2015. Sikkerhetsskilt 07:01 Informasjonsskilt 07:02 08: DIVERSE

Utgave 22.04.2015. Sikkerhetsskilt 07:01 Informasjonsskilt 07:02 08: DIVERSE PUBLIKUMSBYGG Innhold 00:01 Utgave 22.04.2015 00: INNLEDNING 16.01.2014 Innhold 00:01 16.01.2014 Forord 00:02 20.12.2012 De sju prinsipper for universell utforming 00:03 01.04.2013 Generelt 00:04 20.12.2012

Detaljer

02:+BYGNINGENS+PLANLØSNING+

02:+BYGNINGENS+PLANLØSNING+ PUBLIKUMSBYGG+ + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Innhold+00:01! + + +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Utgave!27.01.2015! 00:+INNLEDNING+!!!!!! 16.01.2014+

Detaljer

Universell utforming - publikumsbygg. Univer

Universell utforming - publikumsbygg. Univer Universell utforming - publikumsbygg Et prosjekteringsverktøy Univer Et p tøy PUBLIKUMSBYGG Innhold 00:01 00: INNLEDNING 20.12.2012 Innhold 00:01 20.12.2012 Forord 00:02 20.12.2012 De sju prinsipper for

Detaljer

Kongsvinger kommune. Marikollen skole. universell utforming. Rapport 7. juni 2006. 7. juni 2006 VISTA UTREDNING AS

Kongsvinger kommune. Marikollen skole. universell utforming. Rapport 7. juni 2006. 7. juni 2006 VISTA UTREDNING AS Kongsvinger kommune Marikollen skole universell utforming Rapport 7. juni 2006 Marikollen skole universell utforming Side 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet for Kongsvinger kommune av Vista Utredning

Detaljer

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse:

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Rapportdato: 27. oktober 2015 Kompleksnr. 1026 Bygg nummer: 10771 Areal: Sum tiltak: Satsingsår: 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Høgskole Harstad Havnegata 9 9405 Harstad Oslo, 27. oktober 2015 VISTA

Detaljer

Universell utforming: Et virkemiddel for likestilling, deltakelse og parkeringsanlegg med god kvalitet!

Universell utforming: Et virkemiddel for likestilling, deltakelse og parkeringsanlegg med god kvalitet! Universell utforming: Et virkemiddel for likestilling, deltakelse og parkeringsanlegg med god kvalitet! Ingrid R. Øvsteng Statens vegvesen Vegdirektoratet 1. november 2012 Foto: Knut Opeide 1. Hva er universell

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10. Trine Presterud Universell utforming AS

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10. Trine Presterud Universell utforming AS Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10 Trine Presterud Universell utforming AS Universell utforming AS Ingeniør- og arkitektrådgivning Kvalitetssikring av planer Uavhengig kontroll Tilstandsregistrering

Detaljer

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER Randaberg kommune Det er mange turmuligheter i Randaberg, som her fra Harestadmyra. Foto:

Detaljer

Innretning av krav i TEK10 for å ivareta hensyn til tilgjengelighet, bokvalitet og fleksibilitet i arealdisponeringen

Innretning av krav i TEK10 for å ivareta hensyn til tilgjengelighet, bokvalitet og fleksibilitet i arealdisponeringen Dialogmøte om forenkling av tilgjengelighetskrav i TEK10, 21. mars 2014 Anbefaling fra Boligprodusentenes Forening Innretning av krav i TEK10 for å ivareta hensyn til tilgjengelighet, bokvalitet og fleksibilitet

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT STAVANGER KOMMUNE Saksprotokoll Kultur og byutvikling Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23 Telefon: 04005. Faks: - E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no

Detaljer

Narvik skal være et samfunn som ivaretar sine omgivelser på en god måte gjennom fokus på estetikk, miljø og infrastruktur.

Narvik skal være et samfunn som ivaretar sine omgivelser på en god måte gjennom fokus på estetikk, miljø og infrastruktur. Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2010 Veiledning for universell utforming i Narvik kommun e. Narvik skal være et samfunn som ivaretar sine omgivelser på

Detaljer

Universell utforming og fuktsikring utfordringer og løsninger

Universell utforming og fuktsikring utfordringer og løsninger Universell utforming og fuktsikring utfordringer og løsninger Nasjonalt fuktseminar 2012 Trine Dyrstad Pettersen Forskningssjef 1 Universell utforming TEK10, 12-1. Byggverk for publikum og arbeidsbygning

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Norge universelt utformet 2025

Norge universelt utformet 2025 Norge universelt utformet 2025 Norge universelt u.ormet 2025 Regjeringen legger universell u.orming 5l grunn for si7 arbeid Universell u.orming er et utrykk for en samfunnsverdi om likes5lling En helhetlig

Detaljer

Uteområder åpne for allmennheten Universelt utformet

Uteområder åpne for allmennheten Universelt utformet Uteområder åpne for allmennheten Universelt utformet Intensjonen «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING

HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING Marius Espnes Landheim, Universell utforming AS 28. september 2010 Utsagn fra Gjøvikregionen: Universell utforming dreier seg ikke om innføring av nytt lovverk, men om en dyptgripende

Detaljer

12-20. Vindu og andre glassfelt

12-20. Vindu og andre glassfelt 12-20. Vindu og andre glassfelt Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.10.2015 12-20. Vindu og andre glassfelt (1) Vindu og andre glassfelt som ved knusing kan volde skade på person eller husdyr,

Detaljer