VEDLEGG - STERTEBAKKEN. Innhold. Viktige opplysninger Leveransebeskrivelse Prisliste Plankart Oversiktsplan Situasjonsplan Leilighetsplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG - STERTEBAKKEN. Innhold. Viktige opplysninger Leveransebeskrivelse Prisliste Plankart Oversiktsplan Situasjonsplan Leilighetsplaner"

Transkript

1 VEDLEGG - STERTEBAKKEN Innhold Viktige opplysninger Leveransebeskrivelse Prisliste Plankart Oversiktsplan Situasjonsplan Leilighetsplaner

2 VIKTIGE OPPLYSNINGER FOR STERTEBAKKEN FELLESUTGIFTER Størrelsen på fellesutgifter er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter, hvor store kostnadene blir vil avhenge av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer. Utgiftene antas å ligge mellom 1.5,- til 2.,- pr leilighet avhengig av størrelse og servicenivå. Fellesutgiftene vil dekke bl.a. oppvarming fellesarealer, kommunale avgifter, renovasjon, felles strøm, grunnpakke fibernett, felles forsikring bygninger, brøyting og strøing av fellesarealer, Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende generalforsamling. OMKOSTNINGER Dokumentavgift, andel av tomteverdi, ca. kr. 5.,- pr. leilighet, ca. kr pr. leilighet Tinglysningsgebyr av skjøte er f.t. kr. 525,- Tinglysningsgebyr for pantobligasjoner kr. 525,- pr obligasjon inkl. attest. Grunnbokutskrift kr. 25,- I tillegg kommer kr 5.,- som innbetales til sameiet som startkapital Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmels- over finner sted samt at Statens Kartverk godtar tomteverdi på ca. Kr. 5.,- pr. leilighet BETALINGSPLAN Ved kontraktsinngåelse skal kjøper innbetale 1.,- i forskudd til meglers klientkonto. Dersom utbygger innen innbetalingen ikke har stilt 47 garanti i henhold til Bustadoppføringslova, vil pengene bli stående på meglers klientkonto inntil oppgjør. Rentene på innbetalt beløp tilfaller alltid de som har tilbakeholdsrett av det innbetalte beløp. Den resterende del av kjøpesummen innbetales senest ved overtagelse sammen med omkostninger og sameiets startkapital. GARANTIER Leilighetene selges i henhold til lov om bustadoppføring, og selger plikter å stille bankgaranti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighet til kjøper. Overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt (egen) garanti i henhold til bustadoppføringslova 47. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driftet av dette. AREALANGIVELSER Arealene oppgitt i prospektet er angitt i bruksareal (BRA) som er leilighetenes mål innvendig, innbefattet innvendig er og vegger, men ikke medregnet yttervegg. Megler har fått arealer direkte fra utbygger og har ikke ansvar mht. til dette. LIGNINGSVERDI Ligningsverdi er foreløpig ikke fastsatt da ligningsverdien fastsettes av ligningskontoret, og vil normalt være på ca. 3 % av førstes kjøpesum avhengig om det er primærbolig eller ikke. Ved sekundærbolig vil likningsverdien bli høyere. Megler har intet ansvar mht. fastsettelse av likningsverdien.

3 SAMEIET Eierseksjonen vil tilhøre et sameie som også omfatter garasjeanlegg og fellesarealer. Seksjonsnummer og eierbrøk bestemmes i forbindelse med seksjoneringen. Sameiet vil ivareta forvaltning av fellesarealer innenfor eiendommen. FORRETNINGSFØRER Forretningsfører er foreløpig ikke valgt, men kontrakt vil bli inngått før konstituerende sameiermøte. FORSIKRING Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring via eierseksjonssameiet. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring. MATRIKKEL Viser til vedlagte plankart. Tomten består av del av 8393/1, Gnr. 8393/6, Gnr. 8393/7 og Gnr. 8393/13 i Kongsberg kommune. Området som er merket L1 vil bli skilt ut som felles lekeplass. Eiendommene skal sammenføyes til Gnr.8393/27 som blir sameiets bruksnummer. Bruksnummer for eiendommen vil kunne endres i forbindelse med sammenslåing og grensejusteringer. Seksjonsnummer for hver leilighet fastsettes i forbindelse med seksjoneringen. Ved underskrift av kjøpetilbud gir kjøper EiendomsMegler1 fullmakt til å påtegne riktig matrikkel på alle nødvendige dokumenter mht. tinglysing. REGULERING Tomten er regulert til boligformål. ENERGIMERKING Vil foreligge før overtagelse av leilighetene. PRISER Leilighetsprisene fremgår av vedlagte prisliste. Selger står til enhver til fritt til å endre prisene på leiligheter som ikke er solgt. MEGLERPROVISJON Er avtalt pr. enhet og betales av selger. FORBEHOLD Byggestart er avhengig av at tilstrekkelig antall leiligheter er forhåndsolgt. Det presiseres at dette er selgers forbehold og at disse ikke kan påberopes av kjøper(e). Videre er byggestart avhengig av at ramme- og isettelsestillatelse blir gitt fra myndighetene i god tid før byggestart. Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid og eventuelle justering i fremdriften for overtagelse/ innflytting, hjemmelerføring med videre som følge av dette. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid byggebeskrivelse som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. Omfang av leveransen er begrenset til denne. Alle opplysninger i denne salgsoppgaven er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjusteringer at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre endring av boligens areal eller liknende. Selger forbeholder seg retten til å organisere parkering og er på den måten som anses mest hensiktsmessig, for eksempel som en del av sameiets fellesareal med dertil tilhørende bruksretter, seksjonert som tilleggsareal til den enkelte seksjon eller som særskilt anleggseiendom. Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at det ikke kan anses som et kart, men en illustrasjonsskisse fra landskapsarkitekt. Utomhusplanene er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse.

4 Selger står fritt til å endre leilighetsnummer i prosjekteringsprosessen og det tas forbehold om eventuell endringer av antall eierseksjoner i bygningene. Utbygger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste et hvert bud/kjøpstilbud på fritt grunnlag. Eventuelle bud forutsettes gitt på selgers standard kjøpekontrakt som vil bli benyttet ved alle salg. Se eget kontrakts dokument som forutsettes gjennomgått før kjøpstilbud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justering i kontrakten som følge av offentlige krav m.m. Videre har selger anledning til å avvise bud fra interessenter som måtte motsette seg, anvende eller kreve endringer i standard kjøpekontrakt. Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn, hvis interessent mot formodning ikke ønsker tinglysning av skjøte, må det ta tas forbehold om dette i midlertidig kjøpsavtale/bud. Ved eventuell endring i eierskap/navnendring fra kjøpers side etter bud/aksept vil det påløpe administrasjonsgebyr til megler på kr. 2,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto. Eventuelle endring krever utbyggers samtykke. Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Eiendomsmegler er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer bl.a. at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner samt kopi av ID til kjøpere. Kjøper forplikter seg til å fremskaffe finansieringsbekreftelse frem til kjøpekontrakt blir underskrevet. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere interessenter om deler av bygningens bestanddeler og funksjoner. Enkelte illustrasjoner kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, som møblering, fargevalg, dør- og vindusform, bygningsmessige detaljer for eksempel.: fasadetaljer, fellesarealer, materialvalg, blomsterkasse og beplantning. TILVALGSMULIGHETER Det vil bli åpnet for tilvalgsmuligheter etter en på forhånd definert liste. Man kan blant annet velge blant kjøkkenog eromsleverandørens modeller, hvitevarepakker og alternative fliser på. Tilvalg gjøres direkte med entreprenør. Dette er ikke en del av meglers leveranse og er derav ikke beskyttet av bustadoppføringslova, herunder garantier. Betaling av tilvalg skal skje før overtagelse og direkte til entreprenør, som sørger for skriftlig bestilling av disse hos kjøper. Før betaling av tilvalg skal det være en forhåndsbefaring i leiligheten, mellom kjøper og entreprenør, slik at kjøper ser at tilvalgene er levert i henhold til bestilling. Prospekt, tegninger, bilder 3D visualisering og perspektiv som er benyttet i markedsføring, er kun av illustrativ karakter og definerer ikke den nøyaktige størrelse eller det endelige resultat. Det er kun ment som rettledende illustrasjoner og er ikke målbare. OVERTAGELSE/FERDIGSTILLING Prosjektet har en byggetid på ca. 15 måneder. Forventet byggestart er satt til Forventet overtagelse er 2. halvår 216. Ved en anslått overtagelse presiseres det at kjøper ikke har krav på dagmulkt om overtagelse blir utsatt. Kjøper får beskjed om endelig overtagelsesdato ca. 9 dager før denne. Utomhus blir ferdigstilt til egnet årstid. Dette kan innebære at deler av utomhusanlegget ikke er ferdigstilt ved overlevering. Ved innflytting vil det foreligge brukstillatelse. Selger vil innhente ferdigattest så fort det er praktisk mulig. Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse og prospekt. Vedlegg: plankart

5 LEVERANSEBESKRIVELSE STERTEBAKKEN Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid denne beskrivelse som er retningsgivende. Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, så som møblering, fargevalg, dør og vindusform, bygningsmessige detaljer, for eksempel fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning etc. Videre kan vindusplassering i den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. den arkitektoniske utformingen av bygget. Tegninger i prospektet kan avvike noe fra den reelle leveransen. For eksempel er sjakter og VVS føringer ikke inntegnet endelig. Det vil forekomme innkassing av tekniske føringer i leilighetene. Dette er som følge av at prosjektering ikke er ferdig. Dette kan også føre til mindre avvik i planløsninger. Prosjektet blir byggeanmeldt i h.h.t. tekniske forskrifter av 21 (TEK 21). Det foreligger rammetillatelse fra kommunen. Konstruksjon Bygningen utføres med bærekonstruksjon i betongelementer og bærende stålkonstruksjon. Fasadeveggene utføres dels med bindingsverk og dels med stål og betong. Bygget isoleres iht krav i TEK1. Utvendig er veggene hovedsakelig kledd med Kebony-panel. Det forekommer noen felt med fasaderplater iht fasadetegninger. Enkelte fasadedetaljer kan være i ubehandlet betong. Yttertak bygges med Lett-tak elementer eller korrugerte stålplater på stålbæring. Yttertak tekkes med båndtekking med en matt grå utførelse. Taker etableres som valmtak. Standard innvendig leveranse Gulv 14 mm lakkert enstav eikeparkett i entré, innvendig, kjøkken, stue, srom og erom. Format 2 x 2 mm keramiske grå fliser på og våtrom. Format 5 x 5 mm grå fliser i firkantet nedfelt dusj sone på. Format 3 x 3 mm i fellesarealer i trapperom. Sokkelflis i vaskerom og i fellesarealer med fliser på gulvet. Vinyl i sportser i kjeller B2 og B4 og i tilknytning til disse samt teknisk rom, betong i parkeringskjeller og murmaling på betong i sportser i parkeringskjeller. Gulv i parkeringskjeller merkes og støvbindes, gulvet er laget for tørt vedlikehold. Vegger Malte vegger i brukket hvitfarge. Format 2 x 6 mm hvite fliser på. Alle synlige innvendige betongoverflater sparkles og males, gjelder også i trapperom. Malte vegger eller veggflis på vaskerom. Tak, himling Innvendig tak består generelt av nedforede platehimlinger, som sparkles og males i hvit farge. Himlinger i trapperom fores ned med lydmatter som males hvite. I enkelte er vil det ikke bli levert himling Kjøkken Sigdal eller tilsvarende kjøkkeninnredning med hvite glatte fronter. Benkeplate i laminat eik. Antall skap i henhold til plantegning. Egen kjøkkentegning for den enkelte leilighet vil bli utarbeidet og overlevert i forbindelse med tilvalg hos entreprenør. Enkelte endringer i kjøkkenløsning kan komme i forbindelse med detaljprosjektering. Høyde på skap 2,1m. Det medfølger innebygningskomfyr, platetopp og oppvaskmaskin. Det vil bli plassert varmtvannsbereder i kjøkkenskap.

6 Garderobe I erom leveres det garderobeskap fra Sigdal eller tilsvarende, hvite glatte fronter med stålhåndtak. Det leveres 1 m skap pr. seng. Høyde på skap er 2,1 m. Garderobeskap avmerket på plantegninger utover dette er kun ment som en illustrasjon på hvordan leiligheten kan innredes Bad og wc/dusj Det leveres eroms innredning med nedfelt heldekkende servantplate fra Sigdal eller tilsvarende. Bredde på skap som vist på tegning. Skapet har hvite glatte fronter. Det er avsatt plass for vaskemaskin og tørketrommel på hoved eller vaskerom. Det leveres downlights i tak og lyslist med stikk over speil. Det leveres vegghengt toalett med utenpåliggende sisterne. Alt sanitærutstyr blir levert i hvit utførelse. Dusj leveres som dusjhjørne med innfellbare buede glassdører. Dører/ vinduer, porter m.m Ytterdører, vinduer og porter skal tilfredsstille krav i TEK 1. Disse skal være ferdig behandlet fra fabrikk. Ytterdører og vinduer skal være aluminiumsbelagt utvendig. Det leveres ikke solavskjerming. Låsesystem er FG-godkjent. Ytterdør kan låses opp fra leilighetene. Garasjeport er aluminiums leddport med automatisk åpning. Åpning kan styres fra telefon. Innerdører er glatte hvite. Det leveres også skyvedører i noen leiligheter, dette er avmerket på tegninger fra arkitekt. Fotlister/gerikter I rom med eikeparkett leveres det fotlister i eik. Synlige skruer/stifter. Over vegg/tak utføres med taklister malt fra fabrikk. Alle gerikter rundt vinduer og dører leveres ferdig malt fra fabrikk. Alt listverk gjæres i hjørnene. Listverk leveres generelt ferdig malt fra fabrikk i hvit farge og stifthoderkan være synlige. Tekniske anlegg Ventilasjon Det leveres aggregater med balansert ventilering av boligene med et aggregat pr. leilighet plassert i. Anlegget leveres med varmegjenvinning og forvarmet tilluft som gir en energiøkonomisk gevinst og økt komfort. Det legges komplett kanalnett for ventilering av alle rom. Tilluft til aggregatet hentes lokalt i fasaden, men avkast føres opp over tak. Elektro/belysning Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i leiligheten med unntak av lyd- og betongvegger. Stikk kontakter i hvert rom ihht. NEK4 Bolig 211. Det leveres led lys spotter som kan lysdempes i,, kjøkken og i nedforede tak. Det leveres led lyslister som kan dempes under overskap kjøkken og speilarmatur. Øvrige rom forberedes med lyspunkt i himling eller stikkontakt i over mellom tak og vegg. 1 lysmaster utendørs med felles fotocelle. Utelamper på balkong med egen fotocelle. Alle leiligheter har port telefonanlegg med tale/kamera og fjernåpning av ytterdør. Sanitær Det monteres ett-greps blandebatteri på alle vasker og i dusj inkl. dusjgarnityr. Dusjhjørner i glass. Det monteres opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk og opplegg for vaskemaskin på som anvist på tegning. Det monteres egen vannmåler i hver leilighet. Oppvarming Vannbåren varme i gulv fra jordvarmeanlegg i stue, kjøkken, erom, våtrom (unntatt ) og areal, gulvvarmesentral for varmestyring i hver leilighet. Det etableres teknisk rom i parkeringskjeller. Baderomsgulvet blir oppvarmet med elektriske varmekabler med termostatstyring. Det legges opp til individuell avlesing av fjernvarme i alle leiligheter, som avregnes etter forbruk.

7 TV/radio/telefon/fiber Det leveres ett punkt for TV/data/radio i stue i hver leilighet som er ferdig kablet og montert. Det legges inn fiber fra EB nett. Denne avtalen binder sameiet til en 3 års TV avtale med EB nett. (basispakken kostet pr august /mnd.) Balkonger Alle leiligheter leveres med balkong som vist på plantegning. På balkonger utføres rekkverket i behandlet metall, betong og glass. Det vil være nødvendig med rekkverksstolper og håndløper på glassrekkverket. Balkonger leveres i glattet ubehandlet betong. Dekkene er som en utvendig konstruksjon å anse, mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå på gulvflaten etter regnvær. Himling terrasse påmonteres lydplater. Fellesareal Alle leiligheter har egen innsdør fra trapperom. Trapper/repos leveres i prefabrikkert betong. Det legges keramiske fliser i trapper og reposer. Rekkverk og håndløper i trapperom utføres i behandlet metall med spiler. Postkasser Postkasser monteres samlet inne ved hovedinnspartiet. Nøkler Alle beboere får 3 stk nøkler som går til sin leilighet og fellesareal som hovedinn og sports, 3 nøkler til postkassen. Hvis det er behov for flere nøkler må dette bestilles av sameie etter overlevering. Parkering 36 parkeringsplasser i parkeringskjeller. Alle leiligheter må kjøpe minst en plass. Øvrige plasser vil bli solgt til leilighetskjøperne. Inn- og utkjøring under B3 personut under B1. Mulighet for å gå opp i opp B3 og B1 fra parkeringskjeller. Leiligheter i B1 og B 3 vil ha sportser i parkeringskjeller. Utvendig gjesteparkering med 4 parkeringsplasser. Det etableres sykkelparkering ute. Utomhus Adkomstveier og parkeringsplasser asfalteres og grøntområder såes som plenarealer. Beplantning av busker/trær og utebelysning avklares av arkitekt. Sameie Eierseksjonene vil tilhøre et eierseksjonssameie etter lov om eierseksjoner. Seksjonsnummer og sameiebrøk fastsettes i forbindelse med seksjoneringen. Sameiet vil ivareta forvaltning av fellesarealer som felles adkomstvei, utomhusarealer med parkering, veier, grøntarealer, lekearealer etc. Det vil bli utarbeidet vedtekter og husordensregler som vedtas på konstituerende sameiemøte. Selger konstituerer sameiet og engasjerer forretningsfører for de to første årene. Regulering Eiendommen er regulert til boligformål. Reguleringsbestemmelser med kart kan sees ved henvendelse til megler. Priser Prisene fremgår av vedlagte prisliste. Selger står til enhver tid fritt til å endre priser på enheter som ikke er solgt. Forsikring Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring gjennom Sameiet. Kjøper må selv tegne innboforsikring. **** Opplysninger i prospektet er godkjent av selger. Det tas forbehold om trykkfeil i prospekt og vedlegg. Kongsberg Kjell Eivind Rilvaag Stertebakken Eiendom AS

8 PRISLISTE STERTEBAKKEN 1 B-1 B11 5 roms 1 141,6 23, B-1 B12 4 roms 1 118,9 19, B-1 B13 5 roms 2 145, 23,8 / B-1 B14 4 roms ,3 / 4, B-2 B25 3 roms U 93,1 2, B-2 B26 3 roms U 87,1 19, B-2 B27 4 roms 1 113, 22, B-2 B28 4 roms 1 12,7 19,3 / 3, B-2 B29 4 roms 2 113, 22,7 / 3, B-2 B21 4 roms 2 12,7 19,3 / 3, B-3 B311 5 roms 1 141,6 23, B-3 B312 4 roms 1 118,9 19, B-3 B313 5 roms 2 145, 23,8 / 4, B-3 B314 4 roms 2 122,9 19,3 / 4, B-4 B415 3 roms U 93,1 2, B-4 B416 3 roms U 87,1 19, B-4 B417 4 roms 1 113, 22, B-4 B418 4 roms 1 12,7 19,3 / 3, B-4 B419 4 roms 2 113, 22,7 / 3, B-4 B42 4 roms 2 12,7 19,3 / 3,

9 Y Tegnforklaring: Juridiske linjer og punkt Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5 nr.1) B Boligbebyggelse - blokkbebyggelse Planens begrensning Formålsgrense Lekeplass Y 5378 Y Y 5377 X X X L Hensynssonegrense Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5 nr.2) Regulert senterlinje Byggegrense Veg V Annen veggrunn - grøntareal Bebyggelse som forutsettes fjernet P Parkering Grønnstruktur (PBL 12-5 nr.3) Andre streksymboler mv. Eksist. eiendomsgrense Turveg T HENSYNSSONER (PBL 12-6) Bevaring kulturmiljø H57 Kartmålestokk 1:5 i A3-format m Ekvidistanse 1m Koordinatsystem: UTM sone 32 / Euref89 Arkivsaksnr. Saksbeh. Reguleringsplan 437R Stertebakke - område KS-C18 i Gamlegrendåsen Nord Saksbehandling iflg. plan- og bygningsloven Saksnr. Dato Sign. Datert Rev. Kunngjort Kommunestyrets vedtak: 2. s behandling i utvalget for miljø- og utvikling Offentlig ettersyn fra 28.3 til s behandling i utvalget for miljø- og utvikling Kunngjøring av oppstart av planarbeidet /2557 SST

10 hc Tittel: Stertebakken Tegning: Oversikt U. Etasje Dato: Målestokk: 1: x 167 = 3 2 m 2 93 m 2 87 m B (hc) x 167 = 3 2 m 2 93 m m 2 s. s. s. s. s. 1 1 m2 4 s. vaskerom s. vaskerom s. 4 s. s. 1 m2 s. s. 1 s. s. s. s. teknisk 22 m2 s. s. B :25 U. Etasje B m2 s. s. vaskerom B26 s. vaskerom s. 1 m2 s. s. B415 B416

11 søppelskur Tittel: Stertebakken Tegning: Oversikt 1. Etasje Dato: Målestokk: 1:25 sykkelparkering 18 x 167 = 3 18 x 167 = 3 23 m m 2 12 m 2 18 x 167 = 3 18 x 167 = 3 23 m m m 2 1 sykkelparkering B12 B1 B311 B3 B m2 B m2 b4 B2 1:25 1. Etasje 113 m 2 B m 2 B m2 B11 / arb 1 B417 / arb B312

12 Tittel: Stertebakken Tegning: Oversikt 2. Etasje Dato: Målestokk: 1:25 BYA 37 m 2 BYA 34 m 2 18 x 167 = 3 23 m m 2 12 m 2 BYA 37 m 2 BYA 34 m 2 18 x 167 = 3 23 m m 2 12 m 2 B m m 2 B14 B m 2 B m2 B3 123 m 2 B314 B4 52 m2 B2 1:25 2. Etasje B m2 B13 6 / arb B419 B313 6 / arb 1 1 5

13 w w w. s t e r t e b a k k e n. n o Sni Sni tt E 6 ord en 3 sy 5 6 B1 ad Fas ør es D 5 Fas st e5ø ad B1 B2 ad Fas B 2 5 grus A 3 Snitt A t es ev he ns sy ns 5 ei 4 Sør 5 sykkelparkering 5 2 asfalt eng oppriss 9 52 m2 5 C D E A B r Sør tt E Sni r Situasjonsplan oppriss Avfall Fasade søppelsku Nord Avfall Fasade Tegning: kolle laget av overskuddsmasse B3 Fasade B3 Nord terr benk og bord B3 6 5 B3 Fasade huskestaiv sandkasse s kli støttemur 2 5 Sprengstein 92 m2 2 støttemur 9 5 el- g kk in sy rker pa B1 C 297 m2 5 2 Sør 7 øst 162 m2 B1 2 Sni 3 5 ad Fas B1 2 ør E Vest A es ad Fas r 2 B2 B B2 mu 5 B B4 Fasade 1 støttemur støttemur 5 rk lpa ing er B3 B4 Fasade e kk B2 2 5 tt D tt C A B4 6 kering grus B C Sni B2 B støttemur 6 C 5 2 mulig trafo plassering 13 tt D Sni 4 B3 B4 Fasade D 4 8 Nord 4 sykkelpar E 2 D E 6 8 postkasse Stertebakken Kartgrunnlag tte B2 stø ord en ad 2 F5as N SI rense 3 B4 Fasade 5 2 e Tittel: 1:5 eområdet kulturminn 1 2 GA 4 Byggeg 2 Snitt A tt B R MA FO GS DE YIN Å Ø R R OM RD FO Stiforbindels Sni tt C so ne Dato: :5 Målestokk:

14 Tittel: Stertebakken m 2 / arb B11 og B Plan: B1 - B3 1. Etasje 5 1 B12 og B312 Dato: Målestokk: 1:1

15 Tittel: Stertebakken m 2 6 / arb B13 og B Plan: B1 - B3 2. Etasje 123 m 2 5 B14 og B314 Dato: Målestokk: 1:1

16 Tittel: Stertebakken 2 m 2 1 m m 2 87 m 2 4 vaskerom Plan: B2 - B4 U. Etasje Dato: Målestokk: 1:1 18 x 167 = 3 s. s. s. 1 vaskerom s. B25 og B415 1 m2 s. s. B26 og B416

17 Tittel: Stertebakken Plan: B2 1. og 2. Etasje Dato: Målestokk: 1:1 18 x 167 = 3 23 m m 2 4 B27 og B29 12 m m2 B28 og B21

18 Tittel: Stertebakken Plan: B4 1. og 2. Etasje Dato: Målestokk: 1:1 18 x 167 = 3 23 m m 2 52 m2 B417 og B m m2 B418 og B42

HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt fra hjemmelshaver.

HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt fra hjemmelshaver. VIKTIGE OPPLYSNINGER SELGER Hyggeveien 5 AS Org.nr: 994 870 890 / Sørkedalsveien 10 A, 0369 OSLO HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå selges det 20 leiligheter midt i sentrum av Mo i Rana. Eiendommen vil bestå

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK Byggebeskrivelse for Storgata Brygge GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana -bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå har du muligheten for å sikre deg en nybygd leilighet på Gruben.

Detaljer

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16 GENERELT OM ANDRE BYGGETRINN Salgsobjekt: Boligene inneholder: Arealer: Tre horisontaldelte tomannsboliger med til sammen seks selveierleiligheter på Flekkerøy utenfor Kristiansand. Disse tomannsboligene

Detaljer

Helsebanken Panorama, Ålgård

Helsebanken Panorama, Ålgård Helsebanken Panorama, Ålgård BYGGEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelsen og plantegningene.

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

NØKKELINFORMASJON. for Hyggeveien 5 / hyggeveien5.no

NØKKELINFORMASJON. for Hyggeveien 5 / hyggeveien5.no NØKKELINFORMASJON for Hyggeveien 5 / hyggeveien5.no LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 Sandved Vest - Stavanger 27.08.12 Bolig BRA Bolig BRA Tomt Antall Pris Tomteverdi nr Carport/Bod Soverom 1 214,5 m² 39,2 m² 340 m² 4 SOLGT! SOLGT! 2 214,5

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 SMØRBL MSTVEIEN JUSTNESHALVØYA - KRISTIANSAND 24 LEILIGHETER MED SJØUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD - HEIS OG GARASJE SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger Justneshalvøya

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

F j e l l k o m m u n e. U lv e s e t h T e r r a s s e. www.ulvesethterrasse.no

F j e l l k o m m u n e. U lv e s e t h T e r r a s s e. www.ulvesethterrasse.no U lv e s e t h T e r r a s s e F j e l l k o m m u n e 3 6 at t r a k t i v e e i e r l e i l i g h e t e r m e d g a r a s j e p l a s s P p r o s j e k t e rt e b o l i g e r Forside www.ulvesethterrasse.no

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

Prisliste Harriet Backers gate

Prisliste Harriet Backers gate Prisliste Harriet Backers gate Bolig nr. BRA S-ROM P-ROM Garasje/Carport/Bod Tomt M 2 Antall M 2 soverom Stavanger 18.03.13 Pris kr Pris inkl omk.og dok avigft A 287,4 74,1 212,8 42,1 448 4 (5) 8.690.000

Detaljer

Salgsoppgave med vedlegg

Salgsoppgave med vedlegg Salgsoppgave med vedlegg Bråtenfeltet, Begby - 12 nye 3-roms selveierleiligheter på ett plan. Meget solrikt og barnevennlig. Felles eiet tomt. Adresse: Beryllveien 5-27 1639 Gamle Fredrikstad Eiendomstype:

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no 18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs nye boligprosjekt Kransebakken som ligger sentralt til på Solheim

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1 PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE Byggetrinn 1 Side 1 av 5 Eiendommen Eiendomsbenevnelse Eiendommen hvor hele prosjektet for Frydenlund Hage er planlagt oppført, består av eiendommen gnr.

Detaljer

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Generelt Denne Leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom

Detaljer

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Prisliste Dato: 04.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus IB1 Krabbavikveien 1 145 m² 388 m² 3 125 m² kr 33 131 Solgt Rekkehus IB1 Krabbavikveien

Detaljer

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Felt B8 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Det er gitt rammeløyve for oppføring av to tomannsboliger og én firemannsbolig

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Innhold Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Arkitekt: Arkitektene Fosse og Aasen as Illustrasjon s. 4: Lars Petter Winnes

Detaljer

PRISLISTE BJØRKLUNDGÅRDEN

PRISLISTE BJØRKLUNDGÅRDEN SALGSINFORMASJON PRISLISTE BJØRKLUNDGÅRDEN BYGGETRINN 1 ETASJE LEIL. NR. ANTALL ROM BRA KVM P-ROM KVM / TERRASSE KVM PRIS 1. etg 101* 3 82 74 24 Solgt 1. etg 102* 3 (4) 85 77 30 Solgt 1. etg 103* 3 (4)

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt Sørbøhagane Prisliste Dato: 30.12.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus Faksavolltunet 2 113 m² 143.7 m² 3 106.3 m² Solgt Rekkehus Faksavolltunet 4 113 m² 109.3 m² 3 106.3 m² Solgt

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. 14 stk. leiligheter 70,6 m² BRA. I tillegg carport + utvendig bod. 1 etasje er tilgjengelig bolig. Leilighetene leveres klar for innflytting. PRISLISTE LYETOPPEN, DELFELT

Detaljer

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 SJØGARDEN BOLIGPANORAMA Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 Sjøgarden Bolgpanorama, Eidsvåg Første del av utbyggingen på Sjøgarden Boligpanorama

Detaljer

KJØPSINFORMASJON KIRKEGATA 2 C-D. Beskrivelse: Tomt/Eiendomsbetegnelse:

KJØPSINFORMASJON KIRKEGATA 2 C-D. Beskrivelse: Tomt/Eiendomsbetegnelse: C-D Beskrivelse: Kirkegata 2 c-d vil bestå av 21 selveierleiligheter i 1. 4. etasje. Parkeringsplasser og sportsbod til hver leilighet i kjelleretasje. Sykkelparkering i kjeller. Megler: Sørmegleren AS,

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk 4 nye leiligheter Verningen borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av Norske Boligbyggelag 3D av planlagte

Detaljer

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n 1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r b y g g e t f o r f r e m t i d e n www.kransebakken.no Utsikten fra 3. etasje på Kransebakken. Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse

Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste. Leilighetene selges til fast pris og etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Selger

Detaljer

PRISLISTE STOKKANDVEIEN

PRISLISTE STOKKANDVEIEN PRISLISTE STOKKANDVEIEN BOLIG BRUKSAREAL 7A 7B 125 m2 125 m2 TOMT Ca. 500 m2 Ca. 500 m2 PRIS STATUS 2 790 000,SOLGT Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

RATVIKA BYGGETRINN II

RATVIKA BYGGETRINN II RATVIKA BYGGETRINN II 12 selveierleiligheter u/oppførelse - BTA 70,5 m2 Vestvendt veranda/terrasse og carport Adresse: Ratvika, 6015 Ålesund Bta./Bra./Boa.: 70,5 m2 / 60,1 m2 / 58,0 m2 Antall soverom:

Detaljer

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1 5 grader Øst Salgsprospekt del 2 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbruker om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN Gnr. 53 Bnr. 206 Snr. 2 i STAVANGER

Detaljer

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Ansvarlig megler (eneboliger) - Byggetrinn 1 - Tore Solberg, (m) 91 64 43 30, epost: tore.solberg@em1.no Eiendommens adresse Nåværende adresse er Iver Hesselbergs

Detaljer

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 131210 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskart. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Utomhusarealene er

Detaljer

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Prisliste Dato: 20.6.2016 Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen 16A 129 m² 5 124 m² kr 32 631 kr 3 845 000 Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien 201B Prisliste Dato: 20.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 62 006 Solgt Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 60 006 Solgt Enebolig

Detaljer

Leveranse interiør 01.11.2015

Leveranse interiør 01.11.2015 Leveranse interiør 01.11.2015 Kortfattet sammendrag med leveranse for Tordenskjolds Hage. Vegger generelt: Gulv generelt: Hvitmalt, (Bomullshvit) Parkett, Haro, Eik Family, 3 stavs, Matt børstet lakkert,

Detaljer

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen UTBYGGER: STOLTBOLIG ARKITEKTUR: STOLTBOLIG Ålsheia Sinnes ARENA Tjørhomfjellet Sinnes Leite Til Sandnes

Detaljer

Dr. Martha Persens gate

Dr. Martha Persens gate Dr. Martha Persens gate Prisliste Dato: 31.12.2015 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet H0101 91 m² 2 kr 18 226 kr 3 990 000 Leilighet H0102 45 m² kr 10 726 Solgt Leilighet H0103 53 m² 1 kr 11 126 kr 2

Detaljer

Hommersåk, Breivik BKS 1

Hommersåk, Breivik BKS 1 Hommersåk, Breivik BKS 1 Prisliste Dato: 16.11.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Enebolig i rekke BKS1 BKS1-1 102 m² 226 m² 3 96 m² Solgt Enebolig i rekke BKS1 BKS1-2 102 m² 185 m² 3 96

Detaljer

SANDVED TRINN 2 Felt C

SANDVED TRINN 2 Felt C SANDVED TRINN 2 Felt C Kjøper kan trekke ut maler- og gulvleggerarbeid for kr 200 000,- inkl.mva (Våtrom blir levert ferdig fra utbygger) Innflytting: Felt E og F : senest 15.06.2014 Felt B og D : senest

Detaljer

www.leiligheter-buggeland.no

www.leiligheter-buggeland.no www.leiligheter-buggeland.no Store flotte leiligheter i fine omgivelser!... noe mer enn bare en leilighet Buggelandstunet, som er en del av Bogafjell har alle ting du ønsker deg. Du er på E39 på bare kort

Detaljer

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 Bolig: BRA Tomt Carport Utv. Bod Kjøpesum Kjøpesum Omkostn. Status ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 uten innredet Inkl. * loft innredet loft BK03 Bolig 1 134 m2 262 m² 19 m2 5

Detaljer

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 140108 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på felles eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskartet. Boligene vil bli seksjonert iht gjeldende regler

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Danebu. Bygger varige verdier

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Danebu. Bygger varige verdier ny hytteserie Nyheter 2015 Tinde Danebu Bygger varige verdier ny hytteserie Tinde Danebu Tinde Danebu er en moderne hytte som passer både på fjellet og ved sjøen. Det er lagt stort vekt på arealeffektive

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris. Enebolig i rekke B6 B6-1 188 m² 329 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-5 188 m² 237 m² 3 Solgt

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris. Enebolig i rekke B6 B6-1 188 m² 329 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-5 188 m² 237 m² 3 Solgt Sandved, Sandsgård Prisliste Dato: 08.10.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris Enebolig i rekke B6 B6-1 188 m² 329 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-2 188 m² 237 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-3

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Grødem Allé BKS11 Prisliste Dato: 20.4.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus BKS11 Strandvågen 56 107 m² 182 m² 4 104 m² kr 31 931 Solgt Rekkehus BKS11 Strandvågen 58 107 m²

Detaljer

PROSPEKT LEILIGHET I VENGENGÅRDEN I MÅLØY

PROSPEKT LEILIGHET I VENGENGÅRDEN I MÅLØY PROSPEKT FOR LEILIGHET I VENGENGÅRDEN I MÅLØY Adresse: Gate 1, nr. 104, 6700 Måløy. ****** EIENDOM: Gbnr. 116/17, seksjon nr. 3 i Vågsøy: Leilighet i Sameiet Vengengården: 3-roms leilighet i 2. etg. (Totalt

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Austrått, Hovemarka Prisliste Dato: 22.8.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Rekkehus B4 Bolig 1 131 m² 267 m² 3 124 m² kr 4 265 000 Rekkehus B4 Bolig 2 157 m² 194 m² 3 147 m² Solgt Rekkehus

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Hanalia Prisliste Dato: 08.10.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet C 89 m² 2 85 m² kr 23 426 kr 3 794

Detaljer

ARAMIS VEDLEGG. << Bla tilbake << >> Bla fremover >>

ARAMIS VEDLEGG. << Bla tilbake << >> Bla fremover >> ARAMIS VEDLEGG Bla fremover >> Byggebeskrivelse Eiendom Adresse: Cikcilli Kasabasi, Tashbasi Mevki Köyyolü, 07400 Alanya Tomt nr: 306 Parsel nr: 7 Byggherre og selger Agaoglu A.S.

Detaljer

GON 2. borettslag. 6 eneboliger i rekke. 3 tomannsboliger

GON 2. borettslag. 6 eneboliger i rekke. 3 tomannsboliger GON 2 borettslag 6 eneboliger i rekke 3 tomannsboliger Tomta Kort vei ned til Gonsbukta 2 33 29 31 27 35 23 37 39 41 43 45 25 Adresse: Frenvikrønningen. Se husnr. GON 2 Borettslaget ligger på Gon, ca 3,5

Detaljer

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Ansvarlig megler (rekkehus og leiligheter) - Byggetrinn 1 - Lars Erik Nordrum, (m:) 478 92 666, e-post: lars.erik.nordrum@garanti.no Ruth Iren Jacobsen,

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Innflytningsklar 3 roms selveierleilighet på Vardane, Askøy! Prisantydning kr. 2 720 000,- 70 kvm BRA

SALGSPROSPEKT. Innflytningsklar 3 roms selveierleilighet på Vardane, Askøy! Prisantydning kr. 2 720 000,- 70 kvm BRA SALGSPROSPEKT Innflytningsklar 3 roms selveierleilighet på Vardane, Askøy! Prisantydning kr. 2 720 000,- 70 kvm BRA NØKKELINFORMASJON Adresse Selger Vardane 13 B, 5306 Erdal Gnr. 4 Bnr. 135 Heldal Eiendom

Detaljer

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3 SALGSPROSPEKT Veslefrikks Vei 3 3 stk. leiligheter Toppleiligheter (2 stk.): Pris kr 3 250 000.- Sokkelleilighet (1 stk): Pris kr 3 500 000.- Toppleiligheter: BRA 134 m2 (Inklusiv innredet ikke målbart

Detaljer

Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger

Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger Bolig Tomt BRA m 2 CA: P.areal m2 Ca. Kjøpesum Kjøpesum inkl.omk. Status Tyttebærstien 21 Gnr.51 bnr.180 425 m2 120 m2 113 m2 3 745 000,- 3 780 006,- Tyttebærstien

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000

Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000 Grannesstien 4 Prisliste Dato: 30.06.2014 Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000 4 Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

Malmheim. 8 Leiligheter

Malmheim. 8 Leiligheter Malmheim 8 Leiligheter Leilighet Etasje BRA (ca) P.rom (ca) Sov. Salgspris Salgspris Inkl. omkostn. Status H0101-A 1 43 m2 39 m2 1 1 690 000,- 1 696 556,- SOLGT H0102-B 1 58 m2 54 m2 2 2 150 000,- 2 158

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Med flott utsikt i Lier

Med flott utsikt i Lier 2 Med flott utsikt i Lier På solsiden i Lier med flott utsikt over Reistadjordene skal det nå bygges seks treplans, og fire toplans rekkehus, samt 12 romslige tomannsboliger. Her kan du bo fritt og barnevennlig

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Tananger, Ørnaberget Prisliste Dato: 17.7.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet K2B K2B - H0203 97 m² 3 kr 3 990 000 Leilighet K2B K2B - H0302 110 m² 2 kr 4 490 000 Leilighet K3A K3A - U0102 119

Detaljer

Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt. 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt

Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt. 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt Postveien 4 Prisliste Dato: 30.04.2014 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt g Tomannsboli g 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Eventyrtunet Bygg C

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris. Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt. Leilighet K2A K2A - H0203 46.5 m² 1 Solgt

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris. Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt. Leilighet K2A K2A - H0203 46.5 m² 1 Solgt Ørnaberget Snøde, K2 Prisliste Dato: 10.3.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet K2A K2A - H0101 58 m² 1 Solgt Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt Leilighet K2A K2A - H0103 46.5 m² 1 Solgt Leilighet

Detaljer

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS Rev. Dato: 4.0.015 PROSJEKT: ASHEIMTUNET 0 REKKEHUS Rekkehus B, B3, B5 og B6 Klar til egeninnsats Hvert rekkehus har en parkeringsplass i lukket parkeringsanlegg; type «Multiparkering». Bolig nr. Type

Detaljer

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Bolig Gnr og Bnr Ca. BRA Ca. P - Rom Ca tomtestr. Salgspris * Salpgspris + Omk. Litlabergarmen 5 Gnr : 32 Bnr 1358 163 kvm 155 kvm ca 361 kvm 5 575 000,- 5 628 756,-

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.05.2015 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkerin g i p- kjeller ** Stipulert Husbank *Netto pr. mnd. H 0101 Leilighet

Detaljer

Standard leveransebeskrivelse.

Standard leveransebeskrivelse. Standard leveransebeskrivelse. Leveransebeskrivelsen redegjør for hvilke materialer, arbeider og tjenester som inngår ved leveranse fra Botn Hill AS med underleverandører til prosjektet Botn Hill, Mebonden

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT Dato: 18.03.16 PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet Bolig Adresse Sørbøveien 133 Sørbøveien 135 Sørbøveien 137 Sørbøveien 139 Sørbøveien 141 Gnr/Bnr. BRA ca bolig BRA ca Utv.bod Carport

Detaljer