VEDLEGG - STERTEBAKKEN. Innhold. Viktige opplysninger Leveransebeskrivelse Prisliste Plankart Oversiktsplan Situasjonsplan Leilighetsplaner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG - STERTEBAKKEN. Innhold. Viktige opplysninger Leveransebeskrivelse Prisliste Plankart Oversiktsplan Situasjonsplan Leilighetsplaner"

Transkript

1 VEDLEGG - STERTEBAKKEN Innhold Viktige opplysninger Leveransebeskrivelse Prisliste Plankart Oversiktsplan Situasjonsplan Leilighetsplaner

2 VIKTIGE OPPLYSNINGER FOR STERTEBAKKEN FELLESUTGIFTER Størrelsen på fellesutgifter er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter, hvor store kostnadene blir vil avhenge av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer. Utgiftene antas å ligge mellom 1.5,- til 2.,- pr leilighet avhengig av størrelse og servicenivå. Fellesutgiftene vil dekke bl.a. oppvarming fellesarealer, kommunale avgifter, renovasjon, felles strøm, grunnpakke fibernett, felles forsikring bygninger, brøyting og strøing av fellesarealer, Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende generalforsamling. OMKOSTNINGER Dokumentavgift, andel av tomteverdi, ca. kr. 5.,- pr. leilighet, ca. kr pr. leilighet Tinglysningsgebyr av skjøte er f.t. kr. 525,- Tinglysningsgebyr for pantobligasjoner kr. 525,- pr obligasjon inkl. attest. Grunnbokutskrift kr. 25,- I tillegg kommer kr 5.,- som innbetales til sameiet som startkapital Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmels- over finner sted samt at Statens Kartverk godtar tomteverdi på ca. Kr. 5.,- pr. leilighet BETALINGSPLAN Ved kontraktsinngåelse skal kjøper innbetale 1.,- i forskudd til meglers klientkonto. Dersom utbygger innen innbetalingen ikke har stilt 47 garanti i henhold til Bustadoppføringslova, vil pengene bli stående på meglers klientkonto inntil oppgjør. Rentene på innbetalt beløp tilfaller alltid de som har tilbakeholdsrett av det innbetalte beløp. Den resterende del av kjøpesummen innbetales senest ved overtagelse sammen med omkostninger og sameiets startkapital. GARANTIER Leilighetene selges i henhold til lov om bustadoppføring, og selger plikter å stille bankgaranti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighet til kjøper. Overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt (egen) garanti i henhold til bustadoppføringslova 47. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driftet av dette. AREALANGIVELSER Arealene oppgitt i prospektet er angitt i bruksareal (BRA) som er leilighetenes mål innvendig, innbefattet innvendig er og vegger, men ikke medregnet yttervegg. Megler har fått arealer direkte fra utbygger og har ikke ansvar mht. til dette. LIGNINGSVERDI Ligningsverdi er foreløpig ikke fastsatt da ligningsverdien fastsettes av ligningskontoret, og vil normalt være på ca. 3 % av førstes kjøpesum avhengig om det er primærbolig eller ikke. Ved sekundærbolig vil likningsverdien bli høyere. Megler har intet ansvar mht. fastsettelse av likningsverdien.

3 SAMEIET Eierseksjonen vil tilhøre et sameie som også omfatter garasjeanlegg og fellesarealer. Seksjonsnummer og eierbrøk bestemmes i forbindelse med seksjoneringen. Sameiet vil ivareta forvaltning av fellesarealer innenfor eiendommen. FORRETNINGSFØRER Forretningsfører er foreløpig ikke valgt, men kontrakt vil bli inngått før konstituerende sameiermøte. FORSIKRING Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring via eierseksjonssameiet. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring. MATRIKKEL Viser til vedlagte plankart. Tomten består av del av 8393/1, Gnr. 8393/6, Gnr. 8393/7 og Gnr. 8393/13 i Kongsberg kommune. Området som er merket L1 vil bli skilt ut som felles lekeplass. Eiendommene skal sammenføyes til Gnr.8393/27 som blir sameiets bruksnummer. Bruksnummer for eiendommen vil kunne endres i forbindelse med sammenslåing og grensejusteringer. Seksjonsnummer for hver leilighet fastsettes i forbindelse med seksjoneringen. Ved underskrift av kjøpetilbud gir kjøper EiendomsMegler1 fullmakt til å påtegne riktig matrikkel på alle nødvendige dokumenter mht. tinglysing. REGULERING Tomten er regulert til boligformål. ENERGIMERKING Vil foreligge før overtagelse av leilighetene. PRISER Leilighetsprisene fremgår av vedlagte prisliste. Selger står til enhver til fritt til å endre prisene på leiligheter som ikke er solgt. MEGLERPROVISJON Er avtalt pr. enhet og betales av selger. FORBEHOLD Byggestart er avhengig av at tilstrekkelig antall leiligheter er forhåndsolgt. Det presiseres at dette er selgers forbehold og at disse ikke kan påberopes av kjøper(e). Videre er byggestart avhengig av at ramme- og isettelsestillatelse blir gitt fra myndighetene i god tid før byggestart. Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid og eventuelle justering i fremdriften for overtagelse/ innflytting, hjemmelerføring med videre som følge av dette. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid byggebeskrivelse som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. Omfang av leveransen er begrenset til denne. Alle opplysninger i denne salgsoppgaven er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjusteringer at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre endring av boligens areal eller liknende. Selger forbeholder seg retten til å organisere parkering og er på den måten som anses mest hensiktsmessig, for eksempel som en del av sameiets fellesareal med dertil tilhørende bruksretter, seksjonert som tilleggsareal til den enkelte seksjon eller som særskilt anleggseiendom. Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at det ikke kan anses som et kart, men en illustrasjonsskisse fra landskapsarkitekt. Utomhusplanene er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse.

4 Selger står fritt til å endre leilighetsnummer i prosjekteringsprosessen og det tas forbehold om eventuell endringer av antall eierseksjoner i bygningene. Utbygger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste et hvert bud/kjøpstilbud på fritt grunnlag. Eventuelle bud forutsettes gitt på selgers standard kjøpekontrakt som vil bli benyttet ved alle salg. Se eget kontrakts dokument som forutsettes gjennomgått før kjøpstilbud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justering i kontrakten som følge av offentlige krav m.m. Videre har selger anledning til å avvise bud fra interessenter som måtte motsette seg, anvende eller kreve endringer i standard kjøpekontrakt. Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn, hvis interessent mot formodning ikke ønsker tinglysning av skjøte, må det ta tas forbehold om dette i midlertidig kjøpsavtale/bud. Ved eventuell endring i eierskap/navnendring fra kjøpers side etter bud/aksept vil det påløpe administrasjonsgebyr til megler på kr. 2,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto. Eventuelle endring krever utbyggers samtykke. Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Eiendomsmegler er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer bl.a. at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner samt kopi av ID til kjøpere. Kjøper forplikter seg til å fremskaffe finansieringsbekreftelse frem til kjøpekontrakt blir underskrevet. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere interessenter om deler av bygningens bestanddeler og funksjoner. Enkelte illustrasjoner kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, som møblering, fargevalg, dør- og vindusform, bygningsmessige detaljer for eksempel.: fasadetaljer, fellesarealer, materialvalg, blomsterkasse og beplantning. TILVALGSMULIGHETER Det vil bli åpnet for tilvalgsmuligheter etter en på forhånd definert liste. Man kan blant annet velge blant kjøkkenog eromsleverandørens modeller, hvitevarepakker og alternative fliser på. Tilvalg gjøres direkte med entreprenør. Dette er ikke en del av meglers leveranse og er derav ikke beskyttet av bustadoppføringslova, herunder garantier. Betaling av tilvalg skal skje før overtagelse og direkte til entreprenør, som sørger for skriftlig bestilling av disse hos kjøper. Før betaling av tilvalg skal det være en forhåndsbefaring i leiligheten, mellom kjøper og entreprenør, slik at kjøper ser at tilvalgene er levert i henhold til bestilling. Prospekt, tegninger, bilder 3D visualisering og perspektiv som er benyttet i markedsføring, er kun av illustrativ karakter og definerer ikke den nøyaktige størrelse eller det endelige resultat. Det er kun ment som rettledende illustrasjoner og er ikke målbare. OVERTAGELSE/FERDIGSTILLING Prosjektet har en byggetid på ca. 15 måneder. Forventet byggestart er satt til Forventet overtagelse er 2. halvår 216. Ved en anslått overtagelse presiseres det at kjøper ikke har krav på dagmulkt om overtagelse blir utsatt. Kjøper får beskjed om endelig overtagelsesdato ca. 9 dager før denne. Utomhus blir ferdigstilt til egnet årstid. Dette kan innebære at deler av utomhusanlegget ikke er ferdigstilt ved overlevering. Ved innflytting vil det foreligge brukstillatelse. Selger vil innhente ferdigattest så fort det er praktisk mulig. Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse og prospekt. Vedlegg: plankart

5 LEVERANSEBESKRIVELSE STERTEBAKKEN Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid denne beskrivelse som er retningsgivende. Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, så som møblering, fargevalg, dør og vindusform, bygningsmessige detaljer, for eksempel fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning etc. Videre kan vindusplassering i den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. den arkitektoniske utformingen av bygget. Tegninger i prospektet kan avvike noe fra den reelle leveransen. For eksempel er sjakter og VVS føringer ikke inntegnet endelig. Det vil forekomme innkassing av tekniske føringer i leilighetene. Dette er som følge av at prosjektering ikke er ferdig. Dette kan også føre til mindre avvik i planløsninger. Prosjektet blir byggeanmeldt i h.h.t. tekniske forskrifter av 21 (TEK 21). Det foreligger rammetillatelse fra kommunen. Konstruksjon Bygningen utføres med bærekonstruksjon i betongelementer og bærende stålkonstruksjon. Fasadeveggene utføres dels med bindingsverk og dels med stål og betong. Bygget isoleres iht krav i TEK1. Utvendig er veggene hovedsakelig kledd med Kebony-panel. Det forekommer noen felt med fasaderplater iht fasadetegninger. Enkelte fasadedetaljer kan være i ubehandlet betong. Yttertak bygges med Lett-tak elementer eller korrugerte stålplater på stålbæring. Yttertak tekkes med båndtekking med en matt grå utførelse. Taker etableres som valmtak. Standard innvendig leveranse Gulv 14 mm lakkert enstav eikeparkett i entré, innvendig, kjøkken, stue, srom og erom. Format 2 x 2 mm keramiske grå fliser på og våtrom. Format 5 x 5 mm grå fliser i firkantet nedfelt dusj sone på. Format 3 x 3 mm i fellesarealer i trapperom. Sokkelflis i vaskerom og i fellesarealer med fliser på gulvet. Vinyl i sportser i kjeller B2 og B4 og i tilknytning til disse samt teknisk rom, betong i parkeringskjeller og murmaling på betong i sportser i parkeringskjeller. Gulv i parkeringskjeller merkes og støvbindes, gulvet er laget for tørt vedlikehold. Vegger Malte vegger i brukket hvitfarge. Format 2 x 6 mm hvite fliser på. Alle synlige innvendige betongoverflater sparkles og males, gjelder også i trapperom. Malte vegger eller veggflis på vaskerom. Tak, himling Innvendig tak består generelt av nedforede platehimlinger, som sparkles og males i hvit farge. Himlinger i trapperom fores ned med lydmatter som males hvite. I enkelte er vil det ikke bli levert himling Kjøkken Sigdal eller tilsvarende kjøkkeninnredning med hvite glatte fronter. Benkeplate i laminat eik. Antall skap i henhold til plantegning. Egen kjøkkentegning for den enkelte leilighet vil bli utarbeidet og overlevert i forbindelse med tilvalg hos entreprenør. Enkelte endringer i kjøkkenløsning kan komme i forbindelse med detaljprosjektering. Høyde på skap 2,1m. Det medfølger innebygningskomfyr, platetopp og oppvaskmaskin. Det vil bli plassert varmtvannsbereder i kjøkkenskap.

6 Garderobe I erom leveres det garderobeskap fra Sigdal eller tilsvarende, hvite glatte fronter med stålhåndtak. Det leveres 1 m skap pr. seng. Høyde på skap er 2,1 m. Garderobeskap avmerket på plantegninger utover dette er kun ment som en illustrasjon på hvordan leiligheten kan innredes Bad og wc/dusj Det leveres eroms innredning med nedfelt heldekkende servantplate fra Sigdal eller tilsvarende. Bredde på skap som vist på tegning. Skapet har hvite glatte fronter. Det er avsatt plass for vaskemaskin og tørketrommel på hoved eller vaskerom. Det leveres downlights i tak og lyslist med stikk over speil. Det leveres vegghengt toalett med utenpåliggende sisterne. Alt sanitærutstyr blir levert i hvit utførelse. Dusj leveres som dusjhjørne med innfellbare buede glassdører. Dører/ vinduer, porter m.m Ytterdører, vinduer og porter skal tilfredsstille krav i TEK 1. Disse skal være ferdig behandlet fra fabrikk. Ytterdører og vinduer skal være aluminiumsbelagt utvendig. Det leveres ikke solavskjerming. Låsesystem er FG-godkjent. Ytterdør kan låses opp fra leilighetene. Garasjeport er aluminiums leddport med automatisk åpning. Åpning kan styres fra telefon. Innerdører er glatte hvite. Det leveres også skyvedører i noen leiligheter, dette er avmerket på tegninger fra arkitekt. Fotlister/gerikter I rom med eikeparkett leveres det fotlister i eik. Synlige skruer/stifter. Over vegg/tak utføres med taklister malt fra fabrikk. Alle gerikter rundt vinduer og dører leveres ferdig malt fra fabrikk. Alt listverk gjæres i hjørnene. Listverk leveres generelt ferdig malt fra fabrikk i hvit farge og stifthoderkan være synlige. Tekniske anlegg Ventilasjon Det leveres aggregater med balansert ventilering av boligene med et aggregat pr. leilighet plassert i. Anlegget leveres med varmegjenvinning og forvarmet tilluft som gir en energiøkonomisk gevinst og økt komfort. Det legges komplett kanalnett for ventilering av alle rom. Tilluft til aggregatet hentes lokalt i fasaden, men avkast føres opp over tak. Elektro/belysning Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i leiligheten med unntak av lyd- og betongvegger. Stikk kontakter i hvert rom ihht. NEK4 Bolig 211. Det leveres led lys spotter som kan lysdempes i,, kjøkken og i nedforede tak. Det leveres led lyslister som kan dempes under overskap kjøkken og speilarmatur. Øvrige rom forberedes med lyspunkt i himling eller stikkontakt i over mellom tak og vegg. 1 lysmaster utendørs med felles fotocelle. Utelamper på balkong med egen fotocelle. Alle leiligheter har port telefonanlegg med tale/kamera og fjernåpning av ytterdør. Sanitær Det monteres ett-greps blandebatteri på alle vasker og i dusj inkl. dusjgarnityr. Dusjhjørner i glass. Det monteres opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk og opplegg for vaskemaskin på som anvist på tegning. Det monteres egen vannmåler i hver leilighet. Oppvarming Vannbåren varme i gulv fra jordvarmeanlegg i stue, kjøkken, erom, våtrom (unntatt ) og areal, gulvvarmesentral for varmestyring i hver leilighet. Det etableres teknisk rom i parkeringskjeller. Baderomsgulvet blir oppvarmet med elektriske varmekabler med termostatstyring. Det legges opp til individuell avlesing av fjernvarme i alle leiligheter, som avregnes etter forbruk.

7 TV/radio/telefon/fiber Det leveres ett punkt for TV/data/radio i stue i hver leilighet som er ferdig kablet og montert. Det legges inn fiber fra EB nett. Denne avtalen binder sameiet til en 3 års TV avtale med EB nett. (basispakken kostet pr august /mnd.) Balkonger Alle leiligheter leveres med balkong som vist på plantegning. På balkonger utføres rekkverket i behandlet metall, betong og glass. Det vil være nødvendig med rekkverksstolper og håndløper på glassrekkverket. Balkonger leveres i glattet ubehandlet betong. Dekkene er som en utvendig konstruksjon å anse, mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå på gulvflaten etter regnvær. Himling terrasse påmonteres lydplater. Fellesareal Alle leiligheter har egen innsdør fra trapperom. Trapper/repos leveres i prefabrikkert betong. Det legges keramiske fliser i trapper og reposer. Rekkverk og håndløper i trapperom utføres i behandlet metall med spiler. Postkasser Postkasser monteres samlet inne ved hovedinnspartiet. Nøkler Alle beboere får 3 stk nøkler som går til sin leilighet og fellesareal som hovedinn og sports, 3 nøkler til postkassen. Hvis det er behov for flere nøkler må dette bestilles av sameie etter overlevering. Parkering 36 parkeringsplasser i parkeringskjeller. Alle leiligheter må kjøpe minst en plass. Øvrige plasser vil bli solgt til leilighetskjøperne. Inn- og utkjøring under B3 personut under B1. Mulighet for å gå opp i opp B3 og B1 fra parkeringskjeller. Leiligheter i B1 og B 3 vil ha sportser i parkeringskjeller. Utvendig gjesteparkering med 4 parkeringsplasser. Det etableres sykkelparkering ute. Utomhus Adkomstveier og parkeringsplasser asfalteres og grøntområder såes som plenarealer. Beplantning av busker/trær og utebelysning avklares av arkitekt. Sameie Eierseksjonene vil tilhøre et eierseksjonssameie etter lov om eierseksjoner. Seksjonsnummer og sameiebrøk fastsettes i forbindelse med seksjoneringen. Sameiet vil ivareta forvaltning av fellesarealer som felles adkomstvei, utomhusarealer med parkering, veier, grøntarealer, lekearealer etc. Det vil bli utarbeidet vedtekter og husordensregler som vedtas på konstituerende sameiemøte. Selger konstituerer sameiet og engasjerer forretningsfører for de to første årene. Regulering Eiendommen er regulert til boligformål. Reguleringsbestemmelser med kart kan sees ved henvendelse til megler. Priser Prisene fremgår av vedlagte prisliste. Selger står til enhver tid fritt til å endre priser på enheter som ikke er solgt. Forsikring Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring gjennom Sameiet. Kjøper må selv tegne innboforsikring. **** Opplysninger i prospektet er godkjent av selger. Det tas forbehold om trykkfeil i prospekt og vedlegg. Kongsberg Kjell Eivind Rilvaag Stertebakken Eiendom AS

8 PRISLISTE STERTEBAKKEN 1 B-1 B11 5 roms 1 141,6 23, B-1 B12 4 roms 1 118,9 19, B-1 B13 5 roms 2 145, 23,8 / B-1 B14 4 roms ,3 / 4, B-2 B25 3 roms U 93,1 2, B-2 B26 3 roms U 87,1 19, B-2 B27 4 roms 1 113, 22, B-2 B28 4 roms 1 12,7 19,3 / 3, B-2 B29 4 roms 2 113, 22,7 / 3, B-2 B21 4 roms 2 12,7 19,3 / 3, B-3 B311 5 roms 1 141,6 23, B-3 B312 4 roms 1 118,9 19, B-3 B313 5 roms 2 145, 23,8 / 4, B-3 B314 4 roms 2 122,9 19,3 / 4, B-4 B415 3 roms U 93,1 2, B-4 B416 3 roms U 87,1 19, B-4 B417 4 roms 1 113, 22, B-4 B418 4 roms 1 12,7 19,3 / 3, B-4 B419 4 roms 2 113, 22,7 / 3, B-4 B42 4 roms 2 12,7 19,3 / 3,

9 Y Tegnforklaring: Juridiske linjer og punkt Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5 nr.1) B Boligbebyggelse - blokkbebyggelse Planens begrensning Formålsgrense Lekeplass Y 5378 Y Y 5377 X X X L Hensynssonegrense Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5 nr.2) Regulert senterlinje Byggegrense Veg V Annen veggrunn - grøntareal Bebyggelse som forutsettes fjernet P Parkering Grønnstruktur (PBL 12-5 nr.3) Andre streksymboler mv. Eksist. eiendomsgrense Turveg T HENSYNSSONER (PBL 12-6) Bevaring kulturmiljø H57 Kartmålestokk 1:5 i A3-format m Ekvidistanse 1m Koordinatsystem: UTM sone 32 / Euref89 Arkivsaksnr. Saksbeh. Reguleringsplan 437R Stertebakke - område KS-C18 i Gamlegrendåsen Nord Saksbehandling iflg. plan- og bygningsloven Saksnr. Dato Sign. Datert Rev. Kunngjort Kommunestyrets vedtak: 2. s behandling i utvalget for miljø- og utvikling Offentlig ettersyn fra 28.3 til s behandling i utvalget for miljø- og utvikling Kunngjøring av oppstart av planarbeidet /2557 SST

10 hc Tittel: Stertebakken Tegning: Oversikt U. Etasje Dato: Målestokk: 1: x 167 = 3 2 m 2 93 m 2 87 m B (hc) x 167 = 3 2 m 2 93 m m 2 s. s. s. s. s. 1 1 m2 4 s. vaskerom s. vaskerom s. 4 s. s. 1 m2 s. s. 1 s. s. s. s. teknisk 22 m2 s. s. B :25 U. Etasje B m2 s. s. vaskerom B26 s. vaskerom s. 1 m2 s. s. B415 B416

11 søppelskur Tittel: Stertebakken Tegning: Oversikt 1. Etasje Dato: Målestokk: 1:25 sykkelparkering 18 x 167 = 3 18 x 167 = 3 23 m m 2 12 m 2 18 x 167 = 3 18 x 167 = 3 23 m m m 2 1 sykkelparkering B12 B1 B311 B3 B m2 B m2 b4 B2 1:25 1. Etasje 113 m 2 B m 2 B m2 B11 / arb 1 B417 / arb B312

12 Tittel: Stertebakken Tegning: Oversikt 2. Etasje Dato: Målestokk: 1:25 BYA 37 m 2 BYA 34 m 2 18 x 167 = 3 23 m m 2 12 m 2 BYA 37 m 2 BYA 34 m 2 18 x 167 = 3 23 m m 2 12 m 2 B m m 2 B14 B m 2 B m2 B3 123 m 2 B314 B4 52 m2 B2 1:25 2. Etasje B m2 B13 6 / arb B419 B313 6 / arb 1 1 5

13 w w w. s t e r t e b a k k e n. n o Sni Sni tt E 6 ord en 3 sy 5 6 B1 ad Fas ør es D 5 Fas st e5ø ad B1 B2 ad Fas B 2 5 grus A 3 Snitt A t es ev he ns sy ns 5 ei 4 Sør 5 sykkelparkering 5 2 asfalt eng oppriss 9 52 m2 5 C D E A B r Sør tt E Sni r Situasjonsplan oppriss Avfall Fasade søppelsku Nord Avfall Fasade Tegning: kolle laget av overskuddsmasse B3 Fasade B3 Nord terr benk og bord B3 6 5 B3 Fasade huskestaiv sandkasse s kli støttemur 2 5 Sprengstein 92 m2 2 støttemur 9 5 el- g kk in sy rker pa B1 C 297 m2 5 2 Sør 7 øst 162 m2 B1 2 Sni 3 5 ad Fas B1 2 ør E Vest A es ad Fas r 2 B2 B B2 mu 5 B B4 Fasade 1 støttemur støttemur 5 rk lpa ing er B3 B4 Fasade e kk B2 2 5 tt D tt C A B4 6 kering grus B C Sni B2 B støttemur 6 C 5 2 mulig trafo plassering 13 tt D Sni 4 B3 B4 Fasade D 4 8 Nord 4 sykkelpar E 2 D E 6 8 postkasse Stertebakken Kartgrunnlag tte B2 stø ord en ad 2 F5as N SI rense 3 B4 Fasade 5 2 e Tittel: 1:5 eområdet kulturminn 1 2 GA 4 Byggeg 2 Snitt A tt B R MA FO GS DE YIN Å Ø R R OM RD FO Stiforbindels Sni tt C so ne Dato: :5 Målestokk:

14 Tittel: Stertebakken m 2 / arb B11 og B Plan: B1 - B3 1. Etasje 5 1 B12 og B312 Dato: Målestokk: 1:1

15 Tittel: Stertebakken m 2 6 / arb B13 og B Plan: B1 - B3 2. Etasje 123 m 2 5 B14 og B314 Dato: Målestokk: 1:1

16 Tittel: Stertebakken 2 m 2 1 m m 2 87 m 2 4 vaskerom Plan: B2 - B4 U. Etasje Dato: Målestokk: 1:1 18 x 167 = 3 s. s. s. 1 vaskerom s. B25 og B415 1 m2 s. s. B26 og B416

17 Tittel: Stertebakken Plan: B2 1. og 2. Etasje Dato: Målestokk: 1:1 18 x 167 = 3 23 m m 2 4 B27 og B29 12 m m2 B28 og B21

18 Tittel: Stertebakken Plan: B4 1. og 2. Etasje Dato: Målestokk: 1:1 18 x 167 = 3 23 m m 2 52 m2 B417 og B m m2 B418 og B42

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C Bygg C SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Eventyrtunet

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet Bygg a Bygg b SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser SELGER

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

Knapstad Vestre, Leveransebeskrivelse delfelt 5 Byggetrinn 1/ Salgstrinn 1 og 2 Dato; 02. februar 2011

Knapstad Vestre, Leveransebeskrivelse delfelt 5 Byggetrinn 1/ Salgstrinn 1 og 2 Dato; 02. februar 2011 LEVERANSEBESKRIVELSE FOR PROSJEKT KNAPSTAD VESTRE BYGGETRINN 1 SALGSTRINN 1 og 2 Utbygger/ Selger: Knapstad Vestre AS org.no 989 288 644 Utførende entreprenør: Ove Skår AS Arkitekt: Meinich Arkitekter

Detaljer

FAKTA 4 UNIKE LEILIGHETER MED FANTASTISK BELIGGENHET OG HØY STANDARD

FAKTA 4 UNIKE LEILIGHETER MED FANTASTISK BELIGGENHET OG HØY STANDARD FAKTA 4 UNIKE LEILIGHETER MED FANTASTISK BELIGGENHET OG HØY STANDARD Fakta om Holmestrandfjellet Panorama FELLESUTGIFTER: Fellesutgifter er foreløpig beregnet til å utgjøre ca kr 30,- pr. kvm, dvs. kr

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

Helsebanken Panorama, Ålgård

Helsebanken Panorama, Ålgård Helsebanken Panorama, Ålgård BYGGEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelsen og plantegningene.

Detaljer

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE Leil. nr. Ant. Rom BRA P-ROM Ant garasjeplasser* Kjøpesum Estimert felleskostnad pr mnd H0201 4

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) / Bygg B (salgstrinn 2)

Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) / Bygg B (salgstrinn 2) TILLEGGSSKRIV Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) / Bygg B (salgstrinn 2) SELGER Selger er Lillestrøm By- og Næringsutvikling AS, org.nr.: 996 963 594 PRIS Priser fremgår av

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1)

Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) TILLEGGSSKRIV Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) SELGER Selger er Lillestrøm By- og Næringsutvikling AS, org.nr.: 996 963 594 PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste. Leilighetene

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium Byggetrinn 1 Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium Innhold: Byggebeskrivelse Salgsoppgave Reguleringskart Reguleringsbestemmelser BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C Plantegninger, salgstrinn 2, bygg C Bygg C Leil. nr: C101 4-roms BRA 110 m 2 P-ROM 106 m 2 Areal balkong 24 m 2 4 Bygg C Leil.

Detaljer

Nye leiligheter på Torshov

Nye leiligheter på Torshov Nye leiligheter på Torshov Siste hus/siste sjanse! I begynnelsen av Torshovgata, mellom Myrens Verksted og Oskar Braatens Plass selges nå byggetrinn 3 i prosjektet Torshov Torg som vil bestå av ca. 220

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Borettslag Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Innhold: Byggebeskrivelse Eiendommen fra A til Å Driftsbudsjett Reguleringskart Reguleringsbestemmelser 1 2 BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium

Detaljer

Sentralt på Kampen BRINKEN 63. 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park. www.brinken63.no

Sentralt på Kampen BRINKEN 63. 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park. www.brinken63.no Sentralt på Kampen BRINKEN 63 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park www.brinken63.no Kampen Park Brinken 63 *Kampen Park Hyggelige Kampen Brinken 63 ligger i en stille sidegate rett ved

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse

Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste. Leilighetene selges til fast pris og etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Selger

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Nøkkelinformasjon Leveransebeskrivelse Reguleringskart Situasjonsplan Utkast til sameievedtekter

INNHOLDSFORTEGNELSE. Nøkkelinformasjon Leveransebeskrivelse Reguleringskart Situasjonsplan Utkast til sameievedtekter www.webtop.no INNHOLDSFORTEGNELSE Nøkkelinformasjon Leveransebeskrivelse Reguleringskart Situasjonsplan Utkast til sameievedtekter eiendomsmegler MNEF Helle Thorsdalen mobil: 4563 1592 / kontor: 4000 4876

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B, C og D

Salgsoppgave Bygg B, C og D Salgsoppgave Bygg B, C og D Pluss Solbakken 3, 5 og 7 Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

Konstruksjon Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong/stål. Etasjeskillere utføres i betong eller betongelementer.

Konstruksjon Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong/stål. Etasjeskillere utføres i betong eller betongelementer. Solhøgda, Bryne LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen og vedlagte romskjema, er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom Leveransebeskrivelsen

Detaljer

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6 H A M R E S A D E HAMRESADE TRI 2 BYGG 6 1 REKREASJO OG AKTIVITET Hamresanden er det nærmeste vi kommer et nasjonalsymbol for sommer, sol og ferie. Stranden, rekreasjonsområdet og campingplassen er én

Detaljer

SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN. www.pengeskapsfabrikken.no

SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN. www.pengeskapsfabrikken.no SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN www.pengeskapsfabrikken.no Selger/oppdragsgiver: Payco AS, org.nr. 888 754 342 v/ Urbanium AS Postboks 1688 Vika, 0161 Oslo Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Ankeret 1. Innhold: Byggebeskrivelse Salgsoppgave Reguleringskart Reguleringsbestemmelser Kjøpetilbud

Vedlegg til prospekt for Ankeret 1. Innhold: Byggebeskrivelse Salgsoppgave Reguleringskart Reguleringsbestemmelser Kjøpetilbud Ankeret Vedlegg til prospekt for Ankeret 1 Innhold: Byggebeskrivelse Salgsoppgave Reguleringskart Reguleringsbestemmelser Kjøpetilbud BYGGEBESKRIVELSE Ankeret 1 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet

Detaljer

Haugbro Terrasse 98-124

Haugbro Terrasse 98-124 Haugbro Terrasse 98-124 1 Selger / utbygger: Foretak: Villa Utvikling AS Adresse: Mosseveien 207 Organisasjonsnummer: orgnr. 981602781 Ansvarlig megler: Joacim Johansen / Mobil: 93 49 43 26 Aveny Eiendomsmegling

Detaljer