Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10"

Transkript

1 Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10 Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens og leilighetenes viktigste bestanddeler og funksjoner og hva som inngår i selgers leveranse. Det kan forekomme avvik mellom denne leveransebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid denne leveransebeskrivelsen som er retningsgivende. Generelt leveres bygget i henhold til bygningsmessige krav slik de fremkommer av teknisk forskrift av 2010 (TEK- 10). Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater 6. Elektroinstallasjoner 7. Sanitæranlegg 8. Ventilasjon 9. Dokumentasjon etc. 10. Tilvalg og endringer 11. Forbehold 12. Selger Side 1

2 1 - Prosjektet Identifisering Adresse: Vøyensvingen 10, 0457 Oslo Prosjektets navn: VS10 Eiendomsmatrikkel: Gnr. 219, bnr. 5 i Oslo kommune. Vøyensvingen skal seksjoneres iht. eierseksjonsloven. Endelig eiendomsbetegnelse(gnr. / Bnr. / Snr.) for den enkelte leilighet vil fremkomme når seksjoneringen er godkjent og tinglyst. Hjemmelshaver er Infill AS Ansvarlige aktører Offentlige planer Byggherre, tiltakshaver, selger Infill AS Arkitekt Reiulf Ramstad Arkitekter AS Megler Røisland & Co Prosjektsalg AS Reguleringsbestemmelser for eiendommen gnr. 219, bnr. 5, S vedtatt med reguleringskart dat Rammetillatelse vedtatt Terreng/grunnforhold Adkomst/parkering Gjesteparkering Størrelse på eiendommen / tomten Eier- og organisasjonsform Leilighetsfordeling Fremtidig eierforhold Tomten har beliggenhet på en flat tomt beliggende mellom Vøyensvingen og eksiterende boliger i Claus Riis gate. Grunnforhold består av fyllmasser og urørte leirmasser med varierende dybde til fjell. Adkomst til bygget er fra Vøyensvingen. 4 parkeringsplasser i Vøyensvingen 7 som selges etter førstemann til mølla. Se prisliste for vilkår. Det leveres ikke spesifikke gjesteparkeringsplasser og det henvises til gateparkering i området. Det tas forbehold om tomtens størrelse inntil oppmålings- og kartforretning er gjennomført. Leilighetene vil bli solgt som eierleiligheter og organis som sameie og følger Lov om eierseksjoner. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Selger har på vegne av sameiet engasj Bendiksen Eiendomsforvaltning som forretningsfører til å forestå driften av sameiet innenfor de rammer som sameiet vedtar. Ved ervervet av boligen blir kjøper deleier i Sameiet Vøyensvingen 10 (VS10). 12 leiligheter fordelt på en stk. 2- og resten 3- roms. Eiendommen skal seksjoneres og eies av et sameie bestående av alle boligkjøperne i VS10. Hver eier får tinglyst skjøte som sikrer eiendomsrett i en nærmere bestemt eierandel og bruksrett til en Side 2

3 bestemt bruksenhet (bolig), samt sportsbod. Fellesutgifter Fellesutgifter er stipul til ca. kr. 35,- per kvm BRA pr. måned og inkluderer blant annet forsikring, kommunale avgifter, forretningsførsel, renhold, vaktmester, drift av fellesarealer m.m.. TV/internett kommer i tillegg, og kostnaden er stipul til ca. kr. 400,- pr. leilighet pr. måned. Innen ovakelse innbetales ekstraordinært oppstartkapital med 2 måneders fellesutgifter til forretningsfører. Dette for å sikre at Sameiet er likvid fra første dag som kjøperne flytter inn. Endelige månedlige fellesutgifter vedtas på konstituerende møte avhengig av hvilke tjenester sameiet velger å bestille. 2. Miljø, energi og sikkerhet Utemiljø Infill vil påse at det ikke blir plantet eller sådd vekster som ikke er anbefalt på grunn av at de er giftige. Innemiljø Energiforsyning Energibehov Lyd og akustikk Sikkerhet Infill vil legge til rette for at brukerne av boligene kan få et sunt og godt innemiljø. Det vil ikke bli benyttet materialer som i en normal brukssituasjon kan skape helsemessige problemer. Leilighetene vil bli utstyrt med balans ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, felles aggregat på taket. Varmt vann til oppvarming av leilighet og tappevann leveres fra fjernvarmeanlegg. Fjernvarmen føres fram til varmesentral som er plass i teknisk rom. Kostnadene til fjernvarme fordeles mellom seksjonseierne i bygget forholdsmessig etter eierbrøk (areal på leilighet i forhold til totalt leilighetsareal). Det er inngått avtale med Hafslund vedr. levering av fjernvarme, med en varighet på 5 år med gjensidig oppsigelse på ett år, avtalen utløper derfor tidligst 6 år etter første varmeleveranse til bygget. Boligenes varmetap og energibehov er dimensjon i henhold til Byggeforskriftene TEK 10. Se ellers avsnitt 4 Byggets konstruksjoner. Energimerking er beregnet til C for den enkelte leilighet. Boligene bygges etter Norsk Standard 8175 klasse C. Standarden setter krav til lydisolasjon mellom boliger, og mellom boliger og fellesrom. Boligene bygges etter de sikkerhetsbestemmelser som myndighetene har pålagt etter teknisk forskrift, blant annet med direktekoblet brannvarslingsanlegg til alarmsentral i bygget, samt pulverapparat. Vinduene er påsatt åpningsbegrensning der det er krav til dette, og det blir påsett at faste vinduer kan pusses fra bakken, terrasse eller fra åpningsvindu. Alle ytterdører skal holdes låst. Det leveres ringetablå ved hovedinngang og porttelefon med automatisk døråpner. 3. Utvendig anlegg Takterrasse Det skal opparbeides felles takterrasse i samsvar med kontraktstegning, jfr. vedlegg 4.12 i kjøpekontrakt. På taket legges et tredekke og monteres pergola. Rekkverk i glass. Det plantes klatreplanter i potter. Side 3

4 Det leveres to spisegrupper, en sittegruppe og to solsenger. Takterrassen er å anse som en utvendig konstruksjon. Mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå på gulvflaten etter regnvær. Overvannshåndtering Vann- og spillvannsledninger Kabelføringer Fjernvarme Renovasjon Postkasser Skilt Tak og takterrasser blir utstyrt med overvannssluk. Avløp fra sluk blir ledet i lukkede ledninger til fordrøyningsmagasin evt. til overvannsnettet. Vann- og spillvannsledninger blir tilknyttet offentlig ledningsnett. Kabler for sterkstrøm, tele, data og antenne føres fram til fordelerskap i kjeller og videre derfra til hver leilighet. Kabelselskapene har eierskap og vedlikeholdsansvar for kabelanlegg frem til fordelerskap. Rør for fjernvarme er netteieres eiendom og ansvar helt fram til og med varmevekslerens primærside inkl. selve varmeveksleren. Renovasjonsløsning leveres som felles søppelrom i 1. etasje. Kostnader til renovasjon fordeles mellom brukerne etter leilighetsstørrelsesbrøk i forhold til total beregnet renovasjonskostnad ut fra krav i Oslo kommune. Dersom Oslo kommune velger direkte fakturering av renovasjon til den enkelte hjemmelshaver, så vil dette skje i henhold til gjeldende gebyrer. Ovennevnte kostnader inngår i stipule fellesutgifter. Det vil bli mont en postkasse for hver leilighet i bygningens inngangsparti. Postkassene leveres med lås. Infill vil sørge for at det blir mont nødvendige utvendige skilt for adressering av boligene. 4. Byggets konstruksjoner Fundamentering Bærekonstruksjoner Yttervegger Rekkverk Utvendige trapper Bygget fundamenteres med peler til fjell. Etasjeskiller og tak utføres av plasstøpt betong eller prefabrikke betongelementer. Vegger mot nabobygg, rundt trapperom og heissjakt er av betong. Yttervegg leveres som klimavegg av bindingsverk. Fasadematerialene har overflater av kobberplater, puss og trepanel. På terrasser og franske balkonger leveres rekkverk i glass. Håndløper på rekkverk leveres i stål. På felles takterrasse leveres rekkverk i glass, og med håndløper i stål. I hovedtrapp leveres spilerekkverk med doble håndløpere i stål. Utvendige trapper leveres i impregn trevirke el. Side 4

5 Takkonstruksjoner, tekking og avvanning Takterrasser Innervegger Takene isoleres på oversiden med skråskåret isolasjon. Isolasjonen tekkes med 2 lag asfaltpapp med fall til sluk. Gulv på felles takterrasse leveres med terrassebord. Innvendige bærevegger bygges av betong. For øvrig bygges innvendige vegger med bindingsverk av tre eller stålprofiler som kles med gipsplater 5. Innredning og overflater Felles inngangsparti Felles trapperom Heis Garderobeskap og boder: Vinduer og vindusdører Areal definisjon Innredninger Dører Leilighetene får inngang gjennom felles inngangsparti. Inngangsdøren leveres i aluminium med glassfelt og lås og beslag i henhold til gjeldende forskrifter. Innvendig får inngangspartiet gulv i betong. Vegger og himlinger er i malt/behandlet utførelse i farger valgt av arkitekten. Repos og trapper leveres som prefabrikke elementer med betongoverflate og eller med belegg. Vegger og himlinger leveres malte/behandlet. Det leveres heis som betjener alle etasjer inklud takplan. Heiskupéen leveres med innvendige mål 1,1 x 2,1 meter. Til leilighetene leveres garderobeskap iht. til plantegning. En leilighet leveres med innvendig bod i form av skap og sportsbod på ca. 5 kvm i 1. etasje, resterende leiligheter leveres med innvendig bod på ca. 3 kvm og sportsbod i 1. etasje ca. 5 kvm. Generelt har boder i kjeller vegger av netting. Vinduer og vindusdører leveres overflatebehandlet fra fabrikk. Det leveres åpningsvinduer i alle rom. På grunn av pågående prosjektering tas det forbehold om justering / endring av vindus- og dørplassering samt form på disse og avvik i fra kontraktstegning vil da kunne forekomme. Illustrasjoner avviker fra leveransen, det vil bli ca. 7 cm vegg over vinduer og vindusdører mot tak. Arealene i prislisten og på kontraktstegninger er oppgitt i bruksareal (BRA- S) og primærrom (P- rom). Arealene er beregnet ut fra Norsk Standard Bruksarealet angir leilighetens areal innenfor omsluttende vegger. Primærrom er BRA fratrukket innvendig bod. Innvendig sjakter er medregnet i P- rom. De oppgitte arealer er å betrakte som ca. arealer. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5% mindre/større en det oppgitte areal. Leveringsomfang fremgår av kontraktenes plantegninger. Leveransepliktige innredninger er tegnet med hel strek på kontraktstegning, stiplede innredninger er ikke del av leveransen. Inngangsdør til leilighet leveres som kompakt laminatdør og med låssystem. Dørene leveres med systemlås for nøkkelbrikkebetjening og calling- anlegg med videooverføring. Side 5

6 Himling Listverk Leilighetene leveres med himlingshøyde på ca. 2400mm i plan 2 og ca. 2450mm til 2500mm i plan 3-7. For å skjule tekniske anlegg blir gang, bod, bad i det alt vesentlige utført med lavere himlingshøyde. Laveste himlingshøyde er ca. 2200mm. Innkassinger av tekniske anlegg kan forekomme, både i himling og langs vegg. Det tas forbehold om at ikke alle ned- og utforinger er vist på tegning. All himling sparkles og males. For å ivareta branntekniske forskrifter er det krav til sprinkleranlegg i alle leiligheter. Sprinkleranlegget i trapperommet leveres som åpent anlegg. I alle rom uten fliser monteres malte fotlister. Gerikter leveres med glatt, malt overflate. Da listverket er overflatebehandlet før montering, vil det være synlige spikerhoder. Det monteres ikke taklister i overgang vegg tak. Romskjema for leiligheter Rom Gulv Vegger Merknader Vindfang, entré Kjøkken Malt, farge S 2005 R 50 B, glans 7. Malt, farge S 2005 R 50 B, glans 7. Lister generelt males i S 5502 R Kjøkkeninnredning leveres i sort HTH VH- 7 profil system, modell DG Harmony Grey. Alt tilbehør, sokler og synlige sider males sort. Overskap leveres håndtaksløse med Led lys gripelist. Skuffer er av lux kvalitet og med demping. Overskap er 70cm trukket opp i takhøy utførelse på linje med kjøleskapet. Benkeplaten er 30mm laminat farge 597 Surface med underlimt stål kum type Franke MTG- 45 grafit. Mellom benk og overskap leveres glass malt i samme farge som veggen. Det leveres Siemens integr kjøleskap, oppvaskmaskin, induksjonstopp og ovn i stål utførelse. Av arkitektoniske hensyn har vi valgt slimline avtrekksvifte med integr komfyrvakt på kjøkken. Dette som alternativ til avtrekksvifte som har større volum og bedre ventilasjonsteknikk enn slimline avtrekksvifte. Side 6

7 Stue Soverom etc. Baderom Keramiske Fliser, type Mirage Woorkshop WS01 dimensjon 30 x 60 cm generelt, mindre dimensjon i dusj Malt, farge S 2005 R 50 B, glans 7. Malt, farge S 2005 R 50 B, glans 7. Keramiske fliser, type Mirage Woorkshop WS01 Dimensjon 30 x 60 cm Garderobeskap leveres i HTH modell 30 Hvit Dekor med click- push på alle dører. Garderobeskap i henhold til tegninger. Innredning leveres i HTH modell KP Mono, malt i mørk leire. Firkantet stor stål knott og heldekkende hvit blank marmorservant. Nedforet himling som males. Baderomsinnredning (nedfelt vask i underskap) Dusjvegger i herdet glass som kan slås inn i hjørne når dusjen ikke er i bruk. Opplegg for vaskemaskin. Bod i boligen Entre/ Garderobe Dører og karmer Malt, farge S2005R50B, glans 7. Malt, farge S2005R50B, glans 7. Lysarmatur leveres i henhold til krav og forskrifter. Det leveres ikke garderobeinnredning. Det leveres glatte dørblad med karmer i farge S 5502R. Synlige spikerhoder i gerikter. Elektrisk og ventilasjon Leilighetene leveres med nødvendige kontakter for induksjonskoketopp, stekeovn, frys- og kjøleskap og vaskemaskin iht. symboloversikt på kontraktstegning. Alle bad har termostatstyrt gulvvarme. Det levers lysarmatur som vist på Kontraktstegningene og ihht. NEK Side 7

8 6. Elektroinstallasjoner Sterkstrømsanlegg Jording og overspenningsvern Installasjonsomfang Belysning Telefon- data og antenne Porttelefon- ringeanlegg Hovedtavlerom for sterkstrøm og fordelingskap med hovedsikring og strømmåler er plass i 1.etasje eller teknisk rom. I hver enkelt leilighet blir det plass sikringskap. Det elektriske anlegget sikres med jord på forskriftsmessig måte. Det monteres overspenningsvern og jordfeilbryter som standard. Det leveres installasjoner ihht. NEK så som stikkontakter for kjøleskap/frys, induksjonskoketopp, stekeovn, oppvaskmaskin, vaskemaskin, ventilasjonsvifter, samt lysarmatur under overskap på kjøkken og over servant på bad. Det leveres stikkontakt enten som integr del av armatur på bad og kjøkken eller i umiddelbar nærhet av lysarmatur. Det leveres kurs på 25 amp. for induksjonstopp og stekeovn i kjøkken. Det leveres generell belysning i bod. I entre/gang leveres innfelte lys i himling. På kjøkken leveres egnet belysning under overskap. Bad leveres med lys ved speil og innfelt lys i himling. Kabler for TV, telefon og bredbånd (multimedia) føres til svakstrømskap i kjeller. GET eller annen leverandør leverer tele, data og antennekabler fra svakstrømskap til koblingspunkt i den enkelte bolig. Hver enkelt kan oppgradere HDR dekoder etter behov, direkte med leverandør. Ved hovedinngangsdør til trapperom leveres ringetablå med callinganlegg. Til hver bolig leveres dørtelefon som gjør det mulig å snakke med- og se på monitor de som ringer på, samt å åpne døren. Det leveres også ringeklokke på inngangsdør til hver bolig. 7. Sanitæranlegg Innvendige ledninger Vannledninger føres primært i vikale sjakter fra kjeller fram til hver bolig og fordeles i vegger og nedforede himlinger fram til utstyr. I boligen blir ledningene for varmt og kaldt vann lagt som rør i rør. Dette innebær en sikkerhet i forhold til mulige vannskader ved eventuelle lekkasjer i rørsystemet. Fordelerskap for rør i rør systemet plasseres på vegg i tilknytning til våtrom. Det presiseres midlid at vist plassering ikke må ansees eksakt da tilpasninger og justeringer kan være nødvendig. Det etableres stoppekran på vannledningene for hver bolig. Varmt forbruksvann leveres fra varmeveksler i teknisk rom i kjeller. Side 8

9 Sanitærutstyr Varmeanlegg Inspeksjonsluker/ - dører Boligene leveres med det sanitærutstyret som er vist på kontraktstegningene, i tillegg til opplegg for vaskemaskin og oppvaskmaskin. Alle armaturer er ettgreps og dusjbatteri termostatstyrt. Vegghengt toalett med innebygget sisterne. I våtrom leveres gulvsluk. Det leveres fjernvarmeanlegg i bygget. Det leveres vannbåren gulvvarme i alle oppholdsrom med individuell romstyring. I baderom leveres elektrisk komfortvarme i gulv med termostat. Flere av de tekniske installasjonene krever inspeksjonsluker som er synlige, som for eksempel rør- i- rør system, fordelerskap fjernvarme, ventilasjonsanlegg, klosett og elektroskap. Slike dører og luker vil i størst mulig grad bli plass i bod, gang garderobeskap og bad. I enkelte tilfeller kan det dog bli nødvendig å plassere dem i oppholdsrom eller soverom. 8. Ventilasjonsanlegg 9. Dokumentasjon etc. Huseierbok Det leveres behovsstyrt balans boligventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Aggregatet plasseres i teknisk rom på tak. Leilighetene utstyres med nødvendige lydfeller og ventiler på tilluftsiden. Anlegget trykkstyres. Trapperom og bodarealer ventileres iht. gjeldene forskrifter. Ved ovakelse av leiligheten vil hver kjøper få utlev en web- bas huseierbok med relevant dokumentasjon på boligens materialer, utstyr og oppbygging, samt veiledning i bruk og vedlikehold. Det utleveres en web- bas huseierbok til sameiets styre som omfatter bygningens fellesrom, yttervegger, tak og utvendige anlegg. Erklæringer Utbygger vil før overlevering, på vegne av kjøper inngå avtaler om Strømleveranser Avtaler om henting av avfall Levering av fjernvarme Drift og vedlikehold av heiser Lovpålagte serviceavtaler IT/tele/TV- signaler Forretningsfører Forsikring Evt. andre nødvendige avtaler Kjøper ovar ansvaret for leiligheten fra og med overleveringsdagen. Dette gjelder også tekniske innretninger og lignende som trenger systematiske ettersyn og vedlikehold. Infill anbefaler at Side 9

10 sameiet inngår avtaler for ettersyn og vedlikehold for følgende installasjoner: Ventilasjonsanlegget Røranlegget El. anlegget Låsanlegget Antenne og data Heisanlegget Brannalarmanlegget Renhold av fellesanlegget Infill sitt reklamasjonsansvar av innretningene er forutsatt forsvarlig drift og vedlikehold. Infill anbefaler at sameiet inngår fast avtale om vaktmestjeneste som eksempelvis kan ivareta forhold som brøyting, stell av grøntanlegg, ettersyn av renner og taksluk, nedløp, tapping av utekraner før vinteren osv. Reklamasjon Infill har rett til å overdra ansvar for reklamasjon til utførende entreprenør. 10. Tilvalg og endringer Da byggearbeidene er kommet svært langt vil det være begrenset mulighet for tilleggs bestillinger/endringer. Kjøpere som velger standard leveranse gis et fradrag i kjøpesummen på kr ,-. Kjøper gjøres oppmerksom på at det på grunn av serieproduksjon vil måtte legges begrensninger på omfanget av tilleggsbestillinger og endringer. Dette for å sikre entreprenøren rasjonell fremdrift, samt å oppfylle indik overleveringsdato ovenfor kjøper Alle ønsker om tilvalg og endringer må kalkuleres spesielt, her vil det komme et fast administrasjonsgebyr i tillegg til prosjektkostnader. Dette må betales uavhengig av om endringene bestilles eller ikke. Det utvises i svært liten grad fleksibilitet vedrørende endring av boligenes planløsninger innenfor gjeldende krav, lover og forskrifter (må eventuelt avklares i kjøpsfasen). Uansett åpnes det ikke for endringer som påvirker boligens fasader eller plassering av føringsveier for tekniske anlegg. I kjøkken og på baderom må tekniske installasjoner beholde sine opprinnelige plasseringer. Det er viktig at kjøper ved eventuelle tilvalg overholder de frister (valg og betaling) som selger setter for tilvalg. Oversittes fristen (valg og betaling) leveres leiligheten iht. basisstandard. I enkelte tilfeller kan tilvalg også bli håndt av våre samarbeidspartnere, men skal uansett og alltid godkjennes av Infill AS. 11. Forbehold Prosjektet er fortsatt i en prosjekteringsfase og alle opplysninger i denne leveransebeskrivelse er derfor gitt med forbehold om rett til, uten forutgående varsel, å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis pga offentlige pålegg, byggesakskrav og lignende, uten at den planlagte generelle standard forringes i nevneverdig grad. Videre kan størrelse på sjakter og veggtykkelse bli just. Tekniske installasjoner er ikke tegnet inn på plantegninger, disse vil bli mont i henhold til normale retningslinjer og byggeforskrifter. Også omfang av nedforete himlinger eller innkassinger kan justeres ettersom detaljprosjekteringen gjennomføres. Side 10

11 Selger skal ikke levere; innredninger, lamper, øvrig belysningsutstyr, markiser / solavskjerming, tepper, møbler og annet tilbehør, med mindre det fremgår av denne leveransebeskrivelse. Illustrasjoner er ikke retningsgivende for detaljer rundt leveransen. Selger forbeholder seg retten til å forestå fordelingen / plasseringen av sportsboder. For komplett informasjon og kjøpsbetingelser må kjøpekontrakt med alle vedlegg være gjennomgått. Det tas forbehold om eventuelle feil i leveransebeskrivelsen. 12. Selger Infill AS er en del av Aspelin Ramm. Infill AS har de senere år bygget ut Hausmanns gate 16 (ferdig 2005), Platous gate 6 (2008), Parkveien 5 (2011) og Dælenenggata 36 (2013) Oslo den Infill AS (Sign) Side 11

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev:

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev: 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4 Dato: 25.02.2012 Rev: 2 Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater

Detaljer

nydalen om leilighetene

nydalen om leilighetene nydalen om leilighetene Innhold Utomhusplan Utomhusplan...side Planløsninger...side 4 Fasadetegninger...side 8 Etasjeplan, underetasjer U1 og U2...side 40 Etasjeplan 1-...side 41 Etasjeplan 4-8... side

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13

Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13 Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13 Kjøpekontraktens vedlegg 15 15.1 Utomhusplan Hus 13 datert 12.03.2013 samt Utomhus for Hus 1 til Hus 13 datert 10.06.2015 15.2 Etasjeplan/leilighetsoversikt

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL 1 LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen Revidert: 03.11.2014 PEL 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS. Med Bolig menes

Detaljer

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Hans Nielsen Hauges gate 88-94 Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter kalt JM). Med Bolig menes hele kontraktsobjektet, det

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården NØTTERØY LARVIK - TORSTRAND - BERGAN PROSJEKTBESKRIVELSE Havnegården Havnegården Leiligheter i borettslag. Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE. www.riftcolosseum.no

TEKNISK BESKRIVELSE. www.riftcolosseum.no TEKNISK BESKRIVELSE RIFT COLOSSEUM TEKNISK BESKRIVELSE Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom illustrasjoner,

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE for Boligtrinn II - OperaKvarteret

LEVERANSEBESKRIVELSE for Boligtrinn II - OperaKvarteret LEVERANSEBESKRIVELSE for Boligtrinn II - OperaKvarteret Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens og leilighetenes viktigste bestanddeler og funksjoner og hva som inngår i selgers

Detaljer

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Velkommen til Borgeparken 2 Borgeparken Borgeparken bygg C er siste del av et større leilighetsprosjekt som oppføres i attraktive omgivelser på Hovenga i Porsgrunn

Detaljer

Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare.

Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Prosjektbeskrivelse Solheim Terrasse 49 selveierleiligheter Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2 Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Barkåker C2 Barkåker C2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Denne prosjektbeskrivelsen

Detaljer

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen SKALLUMHAGEN 2015.03.09 Skallumhagen 52, 54, 56, 58, 1368 Stabekk Gnr.16, Bnr. 190 og 194 i Bærum kommune Leveransebeskrivelsen er et bilag til

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt

Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt INNDALSVEIEN Selveierleiligheter 79 leiligheter Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller

Detaljer

Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140245 Hallermoen C2 delfelt Bk15 og Bk16, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke P.140163-09.11.2010/ ERD

Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke P.140163-09.11.2010/ ERD Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Byggholt AS (JMB). Med bolig

Detaljer

RØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE

RØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE RØDFABRIKKEN TEKNISK BESKRIVELSE Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom illustrasjoner, teknisk beskrivelse

Detaljer

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140243 Hallermoen C1 delfelt Bt2 og Bk14, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

Leilighetene selges etter Lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad. (Bustadoppføringslova).

Leilighetene selges etter Lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad. (Bustadoppføringslova). LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og kontraktstegninger. I slike

Detaljer

Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord

Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord Vedlegg A nr 1, 15.08.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord Perspektiv av Rakel hus nr.11, sett fra vest. 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og

Detaljer

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon TØNSBERG VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter Illustrasjon Semshagen Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord

Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord Vedlegg A nr 1, 27.09.2011 PROSJEKTBESKRIVELSE Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord Perspektiv av 17 boenheter beliggende til veien Veraåsen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten

Detaljer

OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE. Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C

OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE. Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C SPIREA PARK Byggetrinn II Spireaveien 14 C, selveierleiligheter Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE Leil. nr. Ant. Rom BRA P-ROM Ant garasjeplasser* Kjøpesum Estimert felleskostnad pr mnd H0201 4

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer