Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008"

Transkript

1 Universell utforming i kommunale publikumsbygg (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging Høsten 2008 Rapport Side 1

2 1 Innledning Hovedutvalg for overordnet planlegging vedtok, i saksnr 169/08, at det skulle gjennomføres en kartlegging av tilgjengeligheten i kommunale publikumsbygg. Byggene som skulle kartlegges i 2008 var; Rådhuset, Bakke barnehage, Vesong ungdomsskole, Allergot ungdomsskole, Nordby ungdomsskole, Gjestad bo- og aktivitetssenter (varmtvannsbasseng, kafè og frivillighetssentralen), Jessheim skole og ressurssenter, Kløfta bo- og aktivitetssenter, Gystadmyr bo- og aktivitetssenter og Gjestadtunet. De fleste av disse byggene preges av høy utleiefrekvens og er i daglig bruk opptil 15 timer i døgnet Innen bo- og aktivitetssentrene er det fellesområdene som er kartlagt. Kartleggingen har således ikke omfattet det enkelte rom eller omsorgsbolig. Kartleggingen har ikke gått inn i de delene av Jessheim skole- og ressurssenter som blir berørt (for eksempel brakkene) i forbindelse med ombyggingen. I rådhuset er ikke bibliotek og kulturhus/kino kartlagt. Det kan anbefales å ha Universell utforming veileder publikumsbygg til gjengelig når rapporten leses. Her fremgår tydelig hva tekniske forskrift krever og hva som er anbefalinger utover dette. 2 Arbeidsmetode Kartleggingen har foregått ved at hvert bygg er gjennomgått med utgangspunkt i skjemaet som ble utviklet og vedtatt i forbindelse med vedtaket i HOP Gjennomgangen er gjort av en arbeidsgruppe bestående av Veslemøy Løkken, konstituert enhetsleder kommunale eiendommer, teamledere kommunale eiendommer, Nils Lauten, representant fra kommunalt råd for funksjonshemmede, ergo- og fysioterapeuter fra ergo- og fysioterapiavdelingen og Ingrid R. Øvsteng, prosjektleder universell utforming. I tillegg har brukerne av bygget vært representert ved befaring og blitt gitt mulighet til å komme med opplysninger pr telefon og/eller epost. Kartleggingen ble gjennomført i ukene i Kartleggingsgruppen har vært ulikt sammensatt fra bygg til bygg. 3 Presentasjon av hvert enkelt bygg Hvert bygg presenteres her med en oppsummering. Det gis forslag til tiltak for utbedring, som en oppsummering. 3.1 Vesong ungdomsskole Parkering Det finnes ikke oppmerkede HC-parkeringsplasser til Vesong ungdomsskole. Atkomst Skolegården er asfaltert og terrenget er flatt. Noe avstand til bussholdeplass, som inkluderer en undergang med bratt stigningsforhold. Bussholdeplass er ikke universelt utformet (kantstein tilpasset lavgulvbuss, sittemulighet og markering). Hovedinngang Alle besøkende kan benytte samme inngang og hovedinngangen er lett å finne, da denne er markert med synlig pil i underlaget og har kontrastfarge mot øvrig fasade. Det er en svak helning opp til inngang, men denne fungerer hensiktsmessig. Rapport Side 2

3 Inngangen har overbygg, som beskytter mot regn og snø. Foran inngangsdør finnes rist, som markerer inngangen. Inngangen er godt opplyst og terskler er minimale. Døren har elektrisk døråpner, men denne utsettes ofte for hærverk. Kommunikasjonsveier og undervisningsrom Korridorene inne er godt opplyst og har gjennomgående god bredde, opp mot 2 meter. Enkelte partier er smalere. Foajeen er lys, men søyler er ikke markert med kontrastfarge mot øvrig interiør og utgjør således en fare for svaksynte. Amfi/scene finnes rett innenfor døren og her er ikke trinnene merket, verken taktilt eller med annen farge. Det finnes ingen ledelinjer i gulvet. Resepsjon har nedsenket parti. Det finnes ikke oversiktskart i bygget, noe som gjør det vanskelig å finne frem til heis, trapp, resepsjon, auditorium, mediatek med mer. Skolekjøkken har gode kontrastfarger mellom benk og skap. Det finnes ingen arbeidsplass tilrettelagt for sittende. Elevkantina har lokaler i tilknytning til hovedinngang, her kommer en ikke inn med rullestol, da lysåpning på atkomst er 68 cm. Auditorium er tilgjengelig fra rullestol ved tavle og de 3 fremste rader ligger på samme nivå. Ingen plass tilgjengelig for rullestol inne blant benkeradene, må sitte på siden eller langs atkomst i midten. En rømmingsvei i kjelleretasje har høy terskel (5 cm). Amfi uten markering av trinn. Vesong ungdomsskole. Dører, innendørs Samtlige dører har kontrastfarge mot vegg (grå mot hvit) og har en bredde på 90 cm, som fungerer hensiktsmessig. I personaldelen finnes ikke terskler. I elevområdene har de fleste dører, unntatt inn til HC-toalett, terskler som er vanskelig å passere for rullestolbrukere og renholdspersonale. Mange av dørene, spesielt i korridorene er tunge å åpne og det trengs en kraft på opp mot 3 kg. Teknisk forskrift krever maksimum 2 kg (20N). Enkelte dører har liten plass på sidene, noe som medfører vanskeligheter med å åpne fra sittende. Alle dører er lukket. Trapp Det finnes to trapper i bygget. Begge trappene har lik utforming. Rekkverk finnes i en høyde. Rekkverk har kontrastfarge mot bakgrunn og er rundt. Rekkverk avsluttes før trappen og har opphold ved repo. Dette fører til at blinde/svaksynt ikke kan benytte rekkverket for å bli ledet opp/ned. Trappetrinn er markert med taktil merking ( knotter Rapport Side 3

4 i underlaget), men ingen markering i farge. Trappen har godt lys. Trappene er ikke skiltet og det er vanskelig for en ukjent å finne trappene. Heis Det finnes en heis i bygningen. Denne har målene 140 x 110 cm. Døren er 90 cm. Det finnes speil i enden av heisen og håndlist. Knappene har taktil merking og heisen markerer med lyd, når den er fremme i en etasje. Heisen er låst og det kreves nøkkel for å ta den i bruk. Heisen er ikke skiltet og det er vanskelig å finne heisen fra hovedinngangen. HC-toalett Det finnes 3 HC-toalett i bygget, ett i hver etasje. Døren er 90 cm, som gjør det enkelt å komme inn. Ingen terskel. Mangler bøylehåndtak på innside dør. Snuareal på 150 cm, unntatt toalett i kjeller, som er større. Toalettsete i 46 cm høyde. Når såpe fra sittende. Papirholder er gjennomgående plassert for høyt (ca 130cm, 100 cm er anbefalt). Toalett har armlene i kontrastfarge. Toalett er merket på dør, ellers ingen skilting. Teleslynge Det finnes ikke teleslynge på skolen. Kommentarer/oppsummering og forslag til tiltak - Skilte og markere HC-parkering i umiddelbar nærhet til hovedinngang - Sette opp informasjons/orienteringstavle ved hovedinngang, samt skilting til heis, trapp, resepsjon etc. fra hovedinngang/foajé. - Markere trinn i foajeen (farge/taktil merking) - Markere søyler i foajeen (male) - Terskelelimintarorer på dørene i korridorer og inn til undervisningsrom - Utvide inngang til elevkantine (ny svingdør ) - Justere dørpumper slik at dørene blir lettere å få opp. Vurdere om noen dører kan stå åpne. - Markere trinn i trapp (farge) - Fylle opp eksisterende høydeforskjell ved nødutgang i kjelleretasje - Senke tørkepapirholdere og såpedispensere - Montere teleslynge i auditoriet 3.2 Bakke barnehage Parkering Det finnes 1 markert HC-parkeringsplass tilknyttet barnehagen. Denne er merket i bakken, ikke på skilt. Sykkelparkering er plassert oppå denne plassen. Plassen er uhensiktsmessig plassert, da den stenger for å komme inn porten til barnehagen. Atkomst Atkomst fra parkering til inngang er flat. For å komme inn må man gjennom en port, som er tung og ikke kan åpnes fra rullestol. Porten er smal. Uteområdene har asfaltert sti og lekeapparater (huske, sandlek) tilgjengelig for alle barn. Ett nytt lekeapparat er under innkjøp nå. Rapport Side 4

5 Hovedinngang Det finnes to hovedinnganger til barnehagen, en til den gamle delen, der blant annet avdelingen Kråkeslottet ligger og en til den nye, Bamsestua. Begge hovedinngangene har høy terskel, 4,5 cm og 6,5 cm, noe som utgjør en hindring for rullestol/barnevogn. Dørene har god kontrastfarge mot vegg og er lette å finne. Inngang til Bamsestua har elektrisk døråpner. Dør inn til Kråkeslottet er tung å åpne. Det er tak over inngangen og partiet foran dørene er flatt. Noe mørkt i inngangspartiet (ute). De øvrige inngangene til barnehagen anses ikke som hovedinnganger, men flere av disse har også terskler, blant annet dør inn til glasshuset, som brukes mye om sommeren. Her er terskelen 7 cm. Inngang som er lett å finne. Bakke barnehage. Kommunikasjonsveier, innendørs Den gamle delen av barnehagen har trange korridorer, med bredde ca 125. Dette medfører vansker med å komme inn i de ulike rommene. Den nye delen har god manøvreringsplass og er uten terskler. Rømmingsvei ut fra ny avdeling har terskel. Dører, innendørs Dørene i hele barnehagen har god kontrastfarge mot vegg. Tersklene er utjevnet med terskelelimintarorer, eller fjernet. I den nye delen finnes ingen terskler (med unntak av ytterdør). Trapp Barnehagen er på ett plan. Heis Barnehagen er på ett plan. HC-toalett Det finnes ett HC-toalett tilpasset voksne brukere i barnehagen. På grunn av liten lagerkapasitet, er toalettet til dels benyttet som lager. Snuarealet inne på toalettet er i underkant av 140 cm (krav er min 150 cm). Døren har lav terskel og er lett å åpne. Mangler bøylehåndtak på innside dør. Manøvreringsplassen foran døren er liten. En rullestolbruker kan ikke se seg selv i speiler, eller komme til vask pr i dag. Både ny og gammel avdeling har tilrettelagte stellerom med terskelfri dør. Elektriske hev- og senkbare stellebord er montert. I ny avedeling finnes takheis. Rapport Side 5

6 Teleslynge Det finnes ikke teleslyngeanlegg i barnehagen. Kommentarer/oppsummering og forslag til tiltak - Utjevne terskler ved hovedinngangene, til glasshuset og ved øvrige innganger. Heve terrenget utendørs, evt terskeleliminatorer. - Montere elektrisk døråpner på hovedinngang til Kråkeslottet - Senke speil, tørkepapir og såpedispenser på HC- toalettet. - Flytte HC-parkering; merke og skilte ny plass - Vurdere ny port; bredere og med funksjonell åpne/lukke-funksjon. 3.3 Kløfta bo- og aktivitetssenter Parkering Det finnes 2 HC-plasser i tilknytning til hovedinngang. Plassene er ikke merket i underlag, kun med et lite skilt, noe som gjør det vanskelig å se at det er HC-plass. Parkeringsplassene finnes i umiddelbar nærhet til hovedinngang. Atkomst Plassen foran inngangen er flat og asfaltert. Det finnes ingen ledelinjer i gategrunn. Det er forholdsvis lang avstand til nærmeste bussholdeplass. Bussholdeplass er ikke universelt utformet (kantstein tilpasset lavgulvbuss, sittemulighet og markering). Hovedinngang Hovedinngangen er lett å se på grunn av kontrastfarge mot øvrig vegg og markering i underlag (rist). Det er en liten rampe foran dør, men denne har en svak helning. Det er en kant mot parkeringsarealet som utgjør en snublekant for gående. Døren er elektrisk og har markering av glassflater. Hovedinngangen til omsorgsboligene er låst og lås og ringeklokker er plassert høyt, slik at det er vanskelig å komme seg inn på egenhånd, dersom en sitter i rullestol. Det er liten skrift og små kontraster på tavlen, slik at den er vanskelig å se. Kommunikasjonsveier, innendørs Korridorene innendørs er brede, opp mot 2 meter. Det finnes ledelinjer i underlaget og det er et gjennomgående bevisst bruk av farger for å lette orienteringen. Korridorene har god belysning. Det finnes orienteringstavle ved hovedinngangen. Tunge dører har elektrisk døråpnere og det finnes ingen terskler i gangarealet. Rampe mellom omsorgsboligfløy og kafè har for bratt stigning, mange beboere kommer seg ikke opp/ned på egenhånd. Det finnes rekkverk i to høyder, med kontrastfarge. Ved inngang til omsorgsboliger finnes 4 søyler som ikke er markert mot øvrig interiør. Rapport Side 6

7 Rampe med godt rekkverk i kontrastfarge. Stigningen på rampen er noe bratt. Kløfta bo- og aktivitetssenter. Dører, innendørs Alle dører innendørs har en bredde på 90 cm, kontrastfarge mot vegg, ingen terskel og er lette å åpne. Trapp Det finnes flere trapper, med en hovedtrapp sør i omsorgsboligdelen. Denne trappen har kontrastmarkering av trinn (både visuelt og taktilt) og rekkverk i en høyde (85cm). Rekkverket har kontrastfarge mot vegg og er godt å holde i. Rampe ned til kjeller har rekkverk i to høyder i kontrastfarge. Heis Det finnes to heiser i bygget. En i nordre del og en i søndre. Søndre heis er en båreheis med plass til seng. Nordre heis har målene 150x140 cm. Denne har speil og håndlist. Ingen lyd-signal. Knappene har punktskrift. HC-toalett Det finnes 2 HC-toaletter i den åpne delen av bygget. Begge er likt utformet. Toalettene har skyvedør uten terskel. Den ene er tung å åpne (krever 3 kg kraft). Toalett og håndvask er hensiktsmessig plassert. Teleslynge Det finnes ikke teleslynge i fellesarealene. Kommentarer/oppsummering og forslag til tiltak - Merke HC-parkering i underlaget - Markere søyler ved inngang omsorgsboliger (male i kontrastfarge) - Markere snublekant ved hovedinngang - Smøre dører HC-toalett - Vurdere muligheter for å redusere stigningsforholdet på rampe mellom omsorgsbolig og kafè. - Vurdere utskiftning av låsesystem ved omsorgsboligene Rapport Side 7

8 3.4 Gjestad bo- og aktivitetssenter Parkering Det er 7 oppmerkede HC-parkeringsplasser ved inngangstunet på Gjestad. Alle i umiddelbar nærhet til inngangene. Det finnes også noen på baksiden av bygget, men markeringen av disse er knapt synlig. Atkomst Atkomsten fra HC-parkering er flat og asfaltert uten hindringer. Fra nærmeste bussholdeplass må bratt bakke forseres opp til tunet med inngangene. Bakken kan være glatt om vinteren og det er behov for godt vintervedlikehold og belysning. Bussholdeplass er ikke universelt utformet (kantstein tilpasset lavgulvbuss og markering). Hovedinngang Det finnes mange innganger på Gjestad. Det er satt opp en informasjonstavle om hva du finner bak hver inngang, til tross for dette er det vanskelig å finne frem til rett inngang og ansatte på Gjestad bruker mye tid til å vise folk veien. Inngangene er merket med bokstaver. Alle inngangene har flate partier foran. To av inngangene har overbygg (A og B). Inngang B (Rehab/kafe/blodbanken) har elektrisk dør og ingen terskler. Døren er godt synlig. Foran inngang ligger løse matter som utgjør en snublefare, både inne og ute. Inngang A (basseng/fysio/ergo) har elektrisk åpning og ingen terskel. Det er umerkede glassflater som utgjør en fare for å gå på døren. Inngang C (Hvitbygget) har elektrisk døråpning. Terskel på 3 cm. Umerket glassdør. Inngang E (bakside) har elektrisk åpning. Terskel på 3 cm. Umerket glassdør. Flere utganger til uteplasser har terskler, for eksempel veranda i 2.etasje, og uteplasser ved rehabiliteringsavdelingen. Kommunikasjonsveier og vurdering av varmtvannsbasseng, kafè og Frivillighetssentral Det er vanskelig å orientere seg inne i bygget på grunn av manglende skilting og manglende ledelinjer. Korridorer i fellesområdene har i all hovedsak god bredde. Til dels utgjør møbler en hindring i gangarealet. Korridorer inne på rehabiliteringsavdelingen er for smal, slik at senger ikke kan tas ut av rommet. I hovedsak er belysningen god og det er lite reflekser i underlaget. Det finnes ingen ledelinjer i gulvene. Rampe opp til Hvitbygget er bratt og har en knapp sving, noe som gjør den vanskelig å forsere med rullestol og rullator. Frivillighetssentralen har hev- og senkbar kjøkkeninnredning som muliggjør arbeid fra sittende. Kafè har en noe trang passasje ved kassen, ellers vurderes tilgjengeligheten som god. Varmtvannsbasseng har dører som er vanskelig å få opp til gardrober og inn til bassenget (se dører). Benkene i gardrobene er lave, noe som vanskeliggjør forflytning til/fra stol/benk. Det finnes få støttehåndtak i gardrobene. Terskel inn til badstu (4cm). I bassenget er duken i bunn løsnet noe, slik at det er oppstått kanter, noe som utgjør en snublefare. Rundt bassenget finnes en plastikkrist for å ta unna overvann, disse forflytter seg og brekker, noe som blir en snublekant, samtidig som de oppleves utrygge å gå på. Dør inn til toalett mangler bøylehåndtak. Nødutgang fra bassenget har terskel på 3 cm og døren er 80cm. Rapport Side 8

9 Rampe på Gjestad bo- og aktivitetssenter. Dører, innendørs Dørene er 90 cm brede og har ikke terskel. Samtlige dører som benyttes av brukere/besøkende er i kontrastfarge mot vegg. Det fleste dører er greie å åpne, men det finnes noen unntak; Dører inn til gardrobene ved varmtvannsbasseng fra korridor og mellom gardrobe og basseng. Her trengs en kraft på opp mot 5 kg, samtidig er plassen utenfor liten, slik at det er vanskelig å manøvrere seg inn. Døren ut til bassengen kan ikke åpnes av person i rullestol. Dør mellom Hvitbygget/sykehjemsdel og øvrige deler av Gjestad er også tung å åpne, 4 kg, den har ingen kontrastfarge mot vegg. Person med rullator kommer seg ikke gjennom på egenhånd. Dør fra trapp mot avlastningsavdelingen (2.etasje) er tung og person med nedsatt kraft i armer har vansker med å komme inn. Dører ut mot omsorgsboligene har elektriske døråpnere og er tilrettelagt med terskeleliminatorer. Døråpnere mot omsorgsboligene er noe uhensiktsmessig plassert og det kan være å manøvrere rullator inntil og gjennom dørene. Alle dører inn til avdelingene på sykehjemmet er låst og kan ikke åpnes fra en person i rullestol fra utsiden. Trapp Det finnes 4 trapper i bygget. Alle har ulik utforming og beskrives derfor særskilt: Sykehjemsdelen; Trappen har åpne trinn og rekkverk i en høyde med kontrastfarge mot bakgrunn. Trappen har sterkt motlys. Trinn er ikke markert med kontrast eller farge. Rekkverk er ikke sammenhengene og avsluttes før anbefalt. Hvitbygget; Trappen har rekkverk i en høyde, rekkverket har ikke kontrastfarge mot bakgrunn. Trinn har kontrastmerking. Korttidsavdeling, 2.etasje; Trappen har rekkverk i en høyde, som er sammenhengene, men avsluttes før anbefalt. Trinn er ikke markert med farge eller underlag. Omsorgsboligdelen; Trappen har tette trinn og rekkverk i en høyde med kontrastfarge mot bakgrunn. Trinn er markert med taktil flis, men ingen kontrastfarge. Rekkverk avsluttes før anbefalt. Rapport Side 9

10 Heis Det finnes 4 heiser i bygningen. Alle har plass til seng/båre. Heisene er lette å finne, da de er ved siden av trappen. Heisbetjeningene i begge heisene i den delen av bygget der rehabilitering og omsorgsboligene er, er vanskelig å forstå da samme tall står flere ganger. Ingen av heisene har betjening som er tilgjengelig for svaksynte, da de ikke har taktil merking eller lyd som signaliserer hvilken etasje du er i. Heis ved Hvitbygget mangler speil og rekkverk. HC-toalett Det finnes 3 HC-toaletter ved basseng (i tillegg til gardrobene) og ett i tilknytning til kafè. Alle toalettene har bred dør og ingen terskel. Papir, speil og såpe er plassert slik at de kan nås fra sittende. Alle dørene har bøylehåndtak på innsiden. Teleslynge Det finnes ikke teleslynge i fellesarealene. Kommentarer/oppsummering og forslag til tiltak - Skilting innendørs - Etablere en hovedinngang? Resepsjon? - Elektrisk døråpner mellom Hvitbygget og øvrig del av bygget - Male dør mellom hvitbygget og øvrig del av bygget (i kontrastfarge mot vegg) - Rehablitering av gardrober og basseng (elektrisk døråpner på dører inn til gardrober og basseng, nye benker (høyere og med sterkere fester mot vegg) og støttehåndtak i gardrober) - Taktil merking av heisknapper + lydvarsling - Fjerne løse matter foran inngangene erstatte med faste rister - Terskeleliminator på terskel inn til badstuene - Markere trappetrinn i trapp opp på korttidsavdeling, omsorgsboliger og sykehjem - Speil og sittemulighet i heisen ved Hvitbygget - Terskeleliminering og flytting av døråpnere ved omsorgsboligene 3.5 Gjestadtunet Parkering Det finnes ingen HC-parkeringsplasser tilnyttet hovedinngang. Atkomst Liten stigning fra parkeringsplassen. Flatt parti foran inngangsdør. Veien fra bussholdeplass er bratt. Bakken kan være glatt om vinteren og det er behov for godt vintervedlikehold og belysning. Bussholdeplass er ikke universelt utformet (kantstein tilpasset lavgulvbuss og markering). Bakken mellom Gjestadtunet og Gjestad bo- og aktivitetssenter er bratt og utgjør en hindring for personer med manuell rullestol og rullator. Hovedinngang Hovedinngangen er vanskelig å finne. Ingen kontrastfarge på døren. Døren har elektrisk døråpner og terskel er utjevnet med terskeleliminator. Løs rye innenfor hovedinngang utgjør snublefare. Rapport Side 10

11 Kommunikasjonsveier Korridorene har varierende bredde. 1. og 2.etasje har god plass, mens det i 3.etasje er smalt, ned mot 117 cm. Det finnes ingen ledelinje i gulvet som leder besøkende rundt i bygningen, men rekkverk langs korridor inne på avdelingen kan utgjøre en ledelinje. Ingen terskler. Elektriske døråpnere på alle dører i korridorene. Døråpnere til utgangsdør og mot avlastning er uhensiktsmessig plassert og vanskelig å finne for svaksynt person. Godt opplyste korridorer, med unntak av gang ved hovedinngang som er noe mørk. God skilting. Dører, innendørs Dørene i 1. og 2.etasje har tilstrekkelig bredde, har kontrastfarge mot vegg og er terskelfrie. I 3.etasje kan en ikke få sengene ut gjennom dørene. Også dørene er har kontrast mot vegg, men noe svak. Terskelfrie. Alle dører er enkle å åpne. Det mangler skilt på dører, for eksempel på personalgardrobe og kjøkken. Trapp Det finnes en trapp i bygget. Denne har rekkverk i en høyde, og er sammenhengene. Rekkverk avsluttes før anbefalt. Heis Det finnes en heis i bygget. Denne har plass til seng/båre. Betjeningsknapper er taktile og heisen har lyd/tale-signal. Heisen mangler rekkverk og sittemulighet. HC-toalett Finnes ikke for besøkende. Toaletter inne på avdelingene er ikke kartlagt. Teleslynge Det finnes ikke teleslynge i fellesarealene. Kommentarer/oppsummering til tilgjengeligheten i bygningen - Parkering for handikappede bør opprettes i umiddelbar nærhet til hovedinngang. Merkes og skiltes. Denne må ikke komme i konflikt med planlagte sykkelstativ. - Hovedinngang bør tydeliggjøres, for eksempel med beplantning etc. - Løs rye ved inngang bør fjernes og erstattes med fast rist. - Montere rekkverk og sittemulighet i heis (klappsete) - Økt belysning ved hovedinngang - Flytte elektriske døråpnere (mot avlastning og hovedinngang). Evt merke tydelig. - Økt skilting/merking av dører inne (for eksempel kjøkken, personaltoalett, møterom, etc) 3.6 Gystadmyr bo- og aktivitetssenter Parkering Det finnes 3 HC-plasser i umiddelbar nærhet av inngang. Disse er skiltet, men ikke markert i underlaget. Atkomst Forholdsvis langt fra nærmeste bussholdeplass. Flatt terreng, tilrettelagt med asfaltert gang- og sykkelvei. Bussholdeplass her ikke universell utforming. Rapport Side 11

12 Hovedinngang Hovedinngang er lett å finne og enkel å bruke for alle. Elektriske glassdører har ikke markering. Kommunikasjonsveier og fellesarealer Korridorene er brede, ca 2 meter gjennomgående. Enkelte steder er det motlys fra vindu. Flere av korridorene har ledelinjer ved at gulvet har et mørkere parti mot veggen. Enkelte steder er det hindringer i gangsonen i form av møbler. Det finnes informasjonstavle ved hovedinngang. Utgang til terrasse/hage er vanskelig tilgjengelig. Døren er ikke merket og er vanskelig å finne. Døren har terskel på 4 cm. Det er el.lås på døren, men ikke med døråpner. Bryter til lås er vanskelig å finne, pga sin plassering. Informasjonsskranke er enkel å finne og har nedsenket parti slik at den er tilgjengelig for alle. Dører, innendørs Farger på dører varierer. Omsorgsboligene og sykehjemsdelen har dører som har god kontrast mot vegg, enten ved annen farge på dør eller karm. Noen dører i fellesarealene mangler denne egenskapen og er således vanskelig å finne, dette gjelder for eksempel toalett ved kafè. Alle dører har tilstrekkelig bredde. Det finnes enkelte terskler, disse er tilrettelagt med terskeleliminatorer. Dør som er vanskelig å finne for svaksynte. Gystadmyr. Trapp Det finnes 2 hovedtrapper i bygget. En i kafè og en i omsorgsbolig-delen. Trappene har lik utforming. Trinnene er åpne og har ikke kantmarkering. Rekkverk avsluttes før siste trinn. Trappene har god belysning. Heis Det finnes 3 heiser i bygget. I sykehjemsdelen er det båreheis. I omsorgsboligdelen er det en mindre heis (110x200cm). Begge heisene nås fra hele bygget. Det finnes også en heis ved kafè, utformet på samme måte som ved omsorgsboligene. Heisene har rekkverk og taktil merking av knapper. Heisene er plassert ved trappen og er derfor lette å finne. Heis ved omsorgsboliger har dårlig belysning. Rapport Side 12

13 HC-toalett Det finnes et HC-toalett for publikum ved kafè/dagsenter og ett i 2.etase. Toalettet i første etasje er vanskelig å finne pga lite skilting og ingen kontrastfarge på dør. Begge toalettene har tilstrekkelig snuareal for manuell rullestol og såpe, papir og speil er tilgjengelig for alle. Begge toalettene har dørterskel på 3 cm. Teleslynge Det finnes ikke teleslyngeanlegg i fellesarealene. Kommentarer/oppsummering og forslag til tiltak - Elektrisk døråpner på utgang terrasse - Markere glassflater på hovedinngang og på dør ut til terrasse - Male dører som har liten kontrastfarge (for eksempel dør til toalett og dør inn til bofellesskapene) - Markere tydeligere HC-parkeringsplass - Markere trappetrinn - Øke belysning i heis ved omsorgsboliger 3.7 Jessheim skole- og ressurssenter Parkering Det finnes ingen oppmerkede HC-parkeringsplasser tilknyttet skolen. Atkomst Atkomst fra parkeringsplass og bussholdeplass er asfaltert. For å komme inn til skolen kreves det at en passerer 2 veisperringer/bom. Vanskelig å se for svaksynte og en hindring for vintervedlikehold. Bussholdeplassen er ikke tilpasset lavgulvbuss og det er derfor vanskelig å komme inn/ut av buss med rullestol eller barnevogn. Det finnes ingen ledelinjer i underlaget utendørs. Hovedinngang Hovedinngangen er vanskelig å finne. Den er ikke merket. Inngangen består av overbygd trapp og rampe. Rampen har en terskel ved overgang mot asfalt, ellers utformet i hensiktsmessig materiale mtp renhold inne (rist). Trappen har umarkerte trinn. To søyler står i gangsone og er en snublefare for synshemmede. Rampe og trapp mangler rekkverk. En av hoveddørene er tilrettelagt med el.døråpner og terskelutjevning. Matte med ujevnt underlag inne i mellomgang. Det finnes flere sideutganger. Enkelte av disse dørene er tunge å få opp (for eksempel ved gardrobe ny fløy). Kommunikasjonsveier og undervisningsrom Det finnes ingen ledelinjer i gulvet innendørs, med unntak av rød fløy, der finnes det en midlertidig løsning med tape i gulvet. Denne fungerer for svaksynte, men er uhensiktsmessig med tanke på renhold. Det er generelt dårlig belysning i korridorene, mørke farger forsterker behovet for mer lys. Det er plassert mange tekniske hjelpemidler, møbler og planter i gangarealet, noe som gjør renhold mer tungvindt, samtidig som de utgjør en snublefare for svaksynte. Det er vanskelig å Rapport Side 13

14 finne frem til skolens ulike funksjoner pga manglende skilting (for eksempel til resepsjon, gymsal etc). Kjeller og 2.etasje på Rødhette og 2.etasje i Sørenstuvegen er utilgjengelig med rullestoler og renholdsmaskiner. Resepsjon er tilpasset for både stående og sittende. Dører, innendørs De fleste dørene i hovedbyggene er 90 cm brede og har ikke terskel. De dørene som her har terskel er tilrettelagt med terskelplater. Tunger dører til spesialrom har fått el.døråpner. Dører uten pumpe er lette å åpne. De fleste dører har kontrastfarge, om enn noe lav. Dører på HC-toalett mangler bøylehåndtak innendørs. Tydelige symboler på dører (for eksempel toalett). Trapp Mellom ny og gammel fløy finnes 3 trinn. Disse er godt markert, men mangler rekkverk. På samme sted finnes en rampe med ok stigningsforhold, rampen mangler også rekkverk. Kant mellom rampe og trapp utgjør snublefare. Trapper i Rødhette er bratte og går i sving, med rekkverk kun på en side. Trapp i Gulliver har ikke kontrastfarger på trinn. Rekkverk i en høyde, men kun på en side. Rekkverk avsluttes før trappen, noe som utgjør en snublefare. Heis Det finnes en heis på skolen (Gulliver). Denne heisen er avlåst og brukes kun under tilsyn. Heisen er lett å finne (plassert ved trapp) og den har elektrisk døråpner. Størrelsen er funksjonell for rullestol/barnevogn, ikke plass til båre. HC-toalett Det finnes flere toaletter tilpasset bevegelseshemmede. De fleste har tilstrekkelig størrelse, men dette varierer noe. For eksempel toalett på Gulliver og Rødhette har for lite areal til at en hensiktsmessig skal kunne manøvrere rullestol inne på rommet. Det finnes egne HC-toaletter for ansatte. Flere av toalettene benyttes midlertidig som lagerrom. Teleslynge Det finnes ikke teleslynge på skolen. Kommentarer/oppsummering og forslag til tiltak - Merke og skilte HC-parkering - Skilting utendørs (for eksempel hovedinngang) - Orienteringsskilt innendørs - Lager for tekniske hjelpemidler - Økt belysning i korridor - Male tak og vegger i korridor + undervisningsrom for å mer lys og sterkere kontraster mellom dør og vegg etc. - Utbedring av utendørs trapp Gulliver (reparere trinn og kontrastmerking av trinn) - Utbedring av innendørs trapp Gulliver (rekkverk begge sider, forlenge rekkverk og markere trinn) - Fjerne terskel/nivåforskjell mellom rampe hovedinngang og asfalt - Redusere stigningsforhold rampe ved hovedinngang og Rødhette - Ny HC-toalett Rødhette - Redusere terskler i Sørenstuvegen Rapport Side 14

15 - Vurdere el. døråpnere, også på sideinnganger 3.8 Rådhuset Parkering Det finnes merkede plasser for bevegelseshemmede i umiddelbar tilknytning til hovedinngang. Plassene ligger langs fortauskant og kan være vanskelig tilgjengelig for biler med heis pga størrelsen på plassen. Bak rådhuset finnes 2 oppmerkede HCplasser for ansatte. Her mangler skilt. Atkomst Atkomst fra kollektivknutepunkt er kort. Plassen foran rådhuset er flat og jevn (betongheller). Det finnes ingen ledelinjer som leder til hovedinngang fra parkering eller stasjonen. Kort vei fra kollektivknutepunkt (tog og buss). Hovedinngang Felles inngang med NAV-kontor, bibliotek og kino. Hovedinngangen består av dobbelt elektrisk dør. Her mangler markering av glassflater. Hovedinngang kan være noe vanskelig å finne, da den skiller seg lite fra øvrig fasade. Noe lav belysning i sluse Ved inngang finnes skilt, men disse kan være vanskelig å se. Dør videre inn til servicetorg mangler markering i glassflate. Matte leder mot servicetorg. Det finnes 2 personalinnganger som er uten trapper. En bak ved ny fløy og en på siden ved gammel fløy. Inngang ved ny fløy er terskelfri, men har liten sideplass og er tung å åpne. Kortholder er uhensiktsmessig plassert. Inngang ved gammel fløy har smal passasje utendørs (95 cm), tung dør (6 kg) og terskel (4 og 3,5 cm). Servicetorg, åpne møterom og kommunikasjonsveier Servicetorget er tilrettelagt med skranker som er funksjonelle for både sittende og stående. Krykkeholder og sittemuligheter finnes. Det er ikke teleslynge i servicetorget. Herredsstyresalen, Ullr, har to innganger. Begge inngangene er i kontrastfarge mot øvrig vegg. Terskel mot kantine er utjevnet med terskelplater. Dør mot servicetorg har en terskel på 2 cm. Ullr har scene som er tilgjengelig for rullestol, hev/senkbar talerstol og teleslynge. Formannskapssalen og Smestad Jakobsen har dører som er lett å finne og er uten terskel. Teleslynge finnes ikke. For å komme til må heis eller trapp benyttes (se eget punkt). Kommunikasjonsveier har i hovedsak tilstrekkelig bredde, varierer noe i bredde, men ok. Noen steder finnes møbler som utgjør en hindring i gangsone (for eksempel i kjeller). Søyler i ny fløy er markert i kontrastfarge mot vegg. Vegg i 1.etasje ny fløy er mørk og medfører lite lys i etasjen. Det finnes ingen ledelinjer i gulvet innendørs. Skilting er til dels manglende (mot VAR, HC- toaletter og heis) og til dels vanskelig å se (for eksempel ved hovedtrapp fra servicetorg). Rapport Side 15

16 Utilgjengelig punkt. Rampe ned til VAR-enheten. Rådhuset. Dører, innendørs De fleste dører innendørs har en kontrastfarge mot vegg. Ny del ved NAV-kontor er beste eksemplet med kontraster. Alle dører til møterom og kontorer i ny fløy, samt i kjeller (VAR) har terskel. Dør mellom ny og gammel fløy har terskel, bratt rampe, liten fri sideplass og er tung å åpne (4 kg). Dette gjør den vanskelig å komme gjennom med for eksempel renholdstralle. Dør inn mot Komei og kultur har også terskel (3,5 cm/2cm og 2 cm) og er tunge å åpne (4 kg). Utgjør samme hindring som nevnt over. Trapp Det finnes mange trapper i bygget. De trappene som er kartlagt er de som er åpne for besøkende (dvs rømmingsveier er ikke tatt med). Trapp fra Servicetorg Trappen har god belysning og markering av trinn. Markeringen er forvirrende for førerhund. Rekkverk i en høyde på begge sider (110cm), som avsluttes før siste trinn. Motlys i trappen. Trapp mot ordførers kontor Trinn er ikke merket og går i ett med øvrig gulv. Rekkverk i en høyde, som avsluttes før siste trinn. God belysning. Trapp ved inngang Komei/fremtidig personal Trinn er godt markert. Rekkverk i en høyde, som avsluttes før siste trinn. God belysning. Trapp på Komei Trinn er godt markert. Rekkverk i en høyde, som avsluttes før siste trinn. God belysning. Rapport Side 16

17 Ikke lett å se trinnene. Trapp i Rådhuset. Heis Det finnes to heis i bygningen; Gammel fløy (Ordførers kontor, rådmann, NAV, VAR, Areal, plan, møterom) Heisen er ikke enkel å finne fra Servicetorget. Dør i kontrastfarge mot vegg. Heis har ikke taktile knapper, rekkverk eller speil. Ingen lydvarsling. Ny fløy (Komei, kultur, personal, møterom) Heisen finnes ved trapp og er enkel å finne. Heisdør har ingen kontrastfarge mot vegg. Knappene er taktile og heisen har speil, rekkverk og lydsignal. HC-toalett Det finnes flere HC-toaletter i bygget; Ny fløy, 1. og 2.etasje Det finnes et HC-toalett i hver etasje i ny fløy. Toalettene er enkle å finne, har dør i kontrastfarge med 90 cm bredde uten terskel. Dør har bøylehåndtak på innsiden og en person i rullestol kan betjene både toalett, vask, papir, speil og såpe. Kjeller v/var-enheten For å komme til dette toalettet må en passere en smal gang. Ok plassering av ulike funksjoner. Gammel fløy, 1.etasje Toalettet ligger i tilknytning til nytt NAV-kontor. Døren har god kontrast mot vegg, lite symbol på dør. Toalettet er eneste HC-toalett i gammel fløy og bør skiltes tydelig. Dør har 90 cm bredde og 2 cm terskel. Dør mangler bøylehåndtak på innside. Person i rullestol kan betjene de ulike funksjonene. Kantine/Kafè Toalettet er låst og nøkkel må hentes i kafeen. Dette gjør toalettet utilgjengelig når kafeen er stengt. Stoler foran dør utgjør hindring. Toalettet benyttes også som stellerom og stellebord medfører mindre snuareal inne på toalettet. Døren har lav terskel (2 cm). Dør mangler bøylehåndtak på innside dør. Person i rullestol kan betjene de ulike funksjonene. Rapport Side 17

18 Teleslynge Finnes i Ullr. Kommentarer/oppsummering og forslag til tiltak - Vurdere behov for flere HC-plasser ved hovedinngang - Skilte HC-parkering på personalparkering - Markere glassflater ved hovedinngang - Markere trinn på trapp mot ordførers kontor - Skilte/markere heis i gammel fløy - Elektrisk døråpner på hoveddører i korridorer (mellom gammel og ny fløy, mot Komei, mot kultur, mot fremtidig personalavdeling og i kjeller mot VAR). - Elektrisk døråpner på personalinnganger som er tilgjengelige med rullestol. - Male korridor i fremtidig personalavdeling for å få mer lys og sterkere kontrast mellom dør og vegg. - Etablere en funksjonell kommunikasjonsvei til VAR-enheten, slik at det blir mulig å komme fra servicetorget til VAR innendørs - Male heisdør ny fløy i kontrastfarge mot vegg - Vurdere alternativer for å holde HC-toalett ved kafeen åpen - Flere brytere og kortlesere er plassert uhensiktsmessig og kan ikke nås av person i rullestol, disse bør flyttes - Teleslynge i Ullr bør merkes - Skrankeslynge i Servicetorget bør etableres og merkes - Teleslynge i Formannskapssalen og Smestad Jakobsen bør vurderes pga stor møteaktivitet - Justere lukketid på elektrisk dør mot fremtidig personalavdeling - Forlenge rekkverk i trapper 3.9 Nordby ungdomsskole Parkering Det finnes ingen oppmerkede HC-parkeringsplasser tilknyttet skolen. Ordinære parkeringsplasser ligger ca 300 meter fra hovedinngang. Atkomst Atkomst fra parkering og bussholdeplass er asfaltert og har ingen stigning som utgjør en hindring. Bussholdeplass er ikke tilpasset lavgulvbuss. Det finnes ingen ledelinjer i underlaget utendørs for å finne hovedinngang. Hovedinngang Bygget har to innganger som brukes mye; hovedinngang + inngang gymsal. Inngangene består av trapp og rampe. Alle kan komme inn her. Dørene har terskel på 2,5 cm. Elektrisk døråpner ved hovedinngang. Hovedinngang er ikke kontrastmerket og består av umarkert glassflate. Rampene har gelender. Inngangene er ikke overbygd. Flatt parti foran dørene. Kommunikasjonsveier og undervisningsrom Korridorer er godt opplyst og har en god bredde (ca 2 meter). Søyler i gangareal er malt i kontrastfarger. Det finnes ikke ledelinjer i gulvet inne. Svømmehallen er ikke tilgjengelig for rullestolbrukere. Auditoriet har en svært bratt rampe ned til scene, her må en rullestolbruker sannsynligvis få hjelp, renholdspersonell må være to når Rapport Side 18

19 renholdsmaskin skal benyttes. Det er plass til rullestol øverst i auditoriet. Gymsal er tilgjengelig. Det finnes egen HC- gardrobe. Hvert klasserom er godt merket, men det mangler oversiktskart/skilt. Søyler med god kontrastmerking. Nordby ungdomsskole. Dører, innendørs Dørene har kontrastfarger mot øvrig vegg. Dørene har god bredde (90 cm), men har terskler. Tersklene varierer fra 3,5 til 4,5 cm i bygget. Dette utgjør en hindring for rullestoler og renholdsmaskiner. Dørene som har pumpe er tunge å åpne, og det kreves en kraft på over 4,6 kg. Det finnes ingen elektriske døråpnere i bygget (unntatt ved hovedinngang). Dette utgjør en hindring ved passering med rullestol og for renholdspersonale. Trapp Trappen har rekkverk på en side i en høyde, 85 cm. Trinnene er ikke markert. Trappen er godt opplyst. Heis Det finnes 2 heiser i bygningen. Heisene er lette å finne, men er avlåst. Knappene har punktskrift. Mål på heisen er 110 x 210 cm. Heisen har speil og rekkverk. HC-toalett Det finnes ett HC-toalett tilknyttet hovedinngang. For å komme inn må en gjennom to dører, begge har terskel på 2,5 cm. Toaletter har tilstrekkelig størrelse og en kan nå såpe og papir fra sittende. Døren har ikke bøylehåndtak på innsiden. Teleslynge Det finnes ikke teleslynge på skolen. Kommentarer/oppsummering og forslag til tiltak - Merke glassdører - Fjerne terskler til HC-toalett - Montere elektriske døråpnere, for eksempel til auditoriet. - Fjerne terskler i korridorer - Sette opp oversiktstavle/kart Rapport Side 19

20 - Teleslynge i auditorium 3.10 Allergot ungdomsskole Parkering Det er merket opp 2 parkeringsplasser for bevegelseshemmede. De er kun merket på bakken, noe som gjør de vanskelig å se vinterstid. Plassene er for små til at biler med sidemontert heis kan benytte de. Plassene ligger ca 20 meter fra hovedinngang. Atkomst Atkomsten er asfaltert og det finnes ledelinje fra fortau til hovedinngang. Bussholdeplass er ikke universelt utformet. Stigning fra parkering/bussholdeplass utgjør ingen hindring. Hovedinngang Hovedinngangen har kontrastfarge og er lett å finne pga ledelinje i underlag. Den har elektrisk døråpner. Terskel på 3 cm utgjør en hindring. Glassflater er umarkert. Området foran døren er flatt. Ved inngang til gymsal finnes det rampe, her er ingen døråpner og døren er vanskelig å få opp. Kommunikasjonsveier og undervisningsrom Korridorer innendørs har tilstrekkelig bredde og god belysning. Søyler i gangareal er malt i kontrastfarge. Det finnes ikke ledelinjer i gulvet. Det finnes ikke oversiktsskilt/tavle og det er vanskelig å orientere seg i bygget. Svømmehall er ikke tilgjengelig for rullestol. Gymsal er vanskelig tilgjengelig pga tunge dører og terskler. Auditoriet er vanskelig tilgjengelig pga tunge dører og terskler. De ulike rommene er vanskelig å finne pga manglende skilting. Dører, innendørs Dørene har god bredde, 90cm, og er i kontrastfarge mot veggene. Det finnes mange terskler i bygget som er en hindring for bevegelseshemmede og vanskeliggjør renhold.tersklene varierer i høyde og er opp mot 4,5 cm høye. Flere dører har liten plass ved siden av og er derfor vanskelig å komme gjennom for rullestolbrukere. Innendørs dører er tunge å åpne (3,5 4 kg). Terskler en gjennomgående utfordring. Illustrasjon fra Vesong ungdomsskole. Trapp Trapp har gelender i en høyde (85 cm) og kontrastfarge. Rekkverk avsluttes før trappen og er således en snublefare. Trinn har ikke kontrastmerking. God belysning i trapp. Rapport Side 20

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER Randaberg kommune Det er mange turmuligheter i Randaberg, som her fra Harestadmyra. Foto:

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 F O R O R D Deltakelse og likestilling Regjeringens mål er full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Universell

Detaljer

Veileder for universell utforming i Bærum kommune

Veileder for universell utforming i Bærum kommune Veileder for universell utforming i Bærum kommune Rådhuset oppgradert i 2009 i tråd med prinsipper for universell utforming Bilde: Pedro Ardila Siste oppdatering: 23.09.09 Overordnet plan i PMA Side 1

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder 1 forord Deltakelse og likestilling Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Regjeringen legger universell

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Universell utforming - Eksempler på gode løsninger...2 Hva er universell utforming?...2 0versikt over brukte symboler...3 Inngangsparti...4 Høydeforskjeller trapper og ramper...12 Høydeforskjeller

Detaljer

Se på - ta på - høre på

Se på - ta på - høre på Se på - ta på - høre på Pantone Pantone Om tilgjengelighet og formidling. Erfaringer fra Bergen Byarkiv. 459 c6 m7 y55 k0 r242 g255 b140 #F2E18C 151 484 c0 m43 y87 k0 r249 g161 b58 #F9A13A Pantone c0 m87

Detaljer

Hjelpemidler i boliger

Hjelpemidler i boliger Hjelpemidler i boliger en veileder om bygningsmessige forbedringer INNHOLD Hensikt og målgruppe 2 Innledning 3 Sentrale instanser og anvisninger 4 Ansvar og anbefalinger 5 1. Hjelpemiddelsentralenes ansvarsområde

Detaljer

www.tilgjengelighet.no

www.tilgjengelighet.no www.tilgjengelighet.no Rapport, juli 2015 2 Rapport www.tilgjengelighet.no Juli 2015 Bakgrunn/oppstart Det ble tatt initiativ til prosjektet Kulturby for alle i fylkeskommunens regi da Stavanger og Sandnes

Detaljer

Universell utforming av læringsmiljø

Universell utforming av læringsmiljø Universell utforming av læringsmiljø Veileder 2 Universell utforming av læringsmiljø Veileder Innhold Forord... 3 Kapittel 1: Hva er universiell utforming?... 4 Intervju med Randi Tiller.... 9 Kapittel

Detaljer

Kulturminnevern og universell utforming. Et prosessverktøy

Kulturminnevern og universell utforming. Et prosessverktøy Kulturminnevern og universell utforming Et prosessverktøy Kulturminnevern og universell utforming -Et prosessverktøy Trondheim folkebibliotek har siden 1933 hatt tilhold i det gamle rådhus. Det nye biblioteket

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

2009-03-16 Rev 2009-08-25

2009-03-16 Rev 2009-08-25 Mindre kollektivterminaler i Akershus. Statusrapport om tilgjengelighet, tilstand og universell utforming sommeren 2008, supplert med vinterstatus januar 2009. 2009-03-16 Rev 2009-08-25 Innholdsfortegnelse

Detaljer

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv INGEN HINDRING Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv Utgitt av SINTEF Bygg og Miljø avdeling Arkitektur og Byggteknikk. Heftet er utarbeidet med støtte fra DELTA-senteret, Riksantikvaren

Detaljer

Belysning for svaksynte. Høgskolen i Gjøvik

Belysning for svaksynte. Høgskolen i Gjøvik Universell utforming AS Eksamensoppgave Belysning for svaksynte Høgskolen i Gjøvik November 2010 Prosjekt Eksamensoppgave: Belysning for svaksynte Oppdragsgiver Prosjektleder Signatur Dato 16.11.10 Forfatter(e)

Detaljer

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager Utbyggingsenheten Prosjekteringsanvisning barnehager PA 10201 rev. 6.0-01.08.2011 Side: 2 av 32 Rev.: 6, 01.08.2011 INNHOLD side 0 ORIENTERING...3 0.1 Generelt...3 0.2 Ansvar for innkjøp av inventar og

Detaljer

Et inkluderende samfunn

Et inkluderende samfunn Et inkluderende samfunn Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet Norges Blindeforbund Tittel: Et inkluderende samfunn. Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet Utgiver: Norges Blindeforbund

Detaljer

Verftstomta -bæste tomta i by n. Birgit Høyland 30.04.2008 Prosjektoppgave: Universell utforming, fordypning byrom og uteområder

Verftstomta -bæste tomta i by n. Birgit Høyland 30.04.2008 Prosjektoppgave: Universell utforming, fordypning byrom og uteområder Verftstomta -bæste tomta i by n Birgit Høyland 30.04.2008 Innholdsfortegnelse Innhold side Innledning 3 Eksisterende forhold på tomta 4-5 Reguleringsplan 6 Analyse 7 Landskapsplan. Mål 1:500 10 Plan Verftsplassen.

Detaljer

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014 Kunnskap til rett tidfunksjonsattest bolig Sluttrapport - februar 2014 2 Innhold Innledning 3 1. Organisering, forankring og deltakelse 4 2. Økonomi 4 3. Bakgrunn 4 4. Mål 6 5. Prosess 7 6. Oppnådde resultat

Detaljer

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Universell utforming

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Universell utforming Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Universell utforming Utgave: endelig Dato: 2011-05-16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: endelig / 2011-05-16 Arkivreferanse: -

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Plan- og bygningsloven TEK 2010

Plan- og bygningsloven TEK 2010 Plan- og bygningsloven TEK 2010 Endringer i TEK 2010 Den nye TEK har mange endringer og en annen oppbygning enn dagens forskrift. De viktigste nyhetene er gjennomgående krav om at de fleste byggverk skal

Detaljer

Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder Veileder i samfunnsøkonomisk analyse

Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder Veileder i samfunnsøkonomisk analyse Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder Veileder i samfunnsøkonomisk analyse FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi, Vista Utredning og WSP Analys & Strategi på oppdrag

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

fire eksempler på individuelle løsninger

fire eksempler på individuelle løsninger fire eksempler på individuelle løsninger side 4 side 8 side 12 side 16 Norges Handikapforbund har formulert følgende visjon for framtidens boligpolitikk: Alle skal ha en individuelt valgt bolig som gir

Detaljer

FO RE LØ PI G UT KA ST

FO RE LØ PI G UT KA ST FO RE LØ PI G UT KA ST Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. Bøkene er resultat

Detaljer

Å navigere uten syn. Produktvisjoner, design som verktøy

Å navigere uten syn. Produktvisjoner, design som verktøy Å navigere uten syn Produktvisjoner, design som verktøy Utarbeidet av KODE Design AS for Norsk Designråd og Trysil design november 2003 INDEX 1.0 OPPGAVE BESKRIVELSE Noen fakta. 1.01 Evaluering av løsninger

Detaljer