Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008"

Transkript

1 Universell utforming i kommunale publikumsbygg (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging Høsten 2008 Rapport Side 1

2 1 Innledning Hovedutvalg for overordnet planlegging vedtok, i saksnr 169/08, at det skulle gjennomføres en kartlegging av tilgjengeligheten i kommunale publikumsbygg. Byggene som skulle kartlegges i 2008 var; Rådhuset, Bakke barnehage, Vesong ungdomsskole, Allergot ungdomsskole, Nordby ungdomsskole, Gjestad bo- og aktivitetssenter (varmtvannsbasseng, kafè og frivillighetssentralen), Jessheim skole og ressurssenter, Kløfta bo- og aktivitetssenter, Gystadmyr bo- og aktivitetssenter og Gjestadtunet. De fleste av disse byggene preges av høy utleiefrekvens og er i daglig bruk opptil 15 timer i døgnet Innen bo- og aktivitetssentrene er det fellesområdene som er kartlagt. Kartleggingen har således ikke omfattet det enkelte rom eller omsorgsbolig. Kartleggingen har ikke gått inn i de delene av Jessheim skole- og ressurssenter som blir berørt (for eksempel brakkene) i forbindelse med ombyggingen. I rådhuset er ikke bibliotek og kulturhus/kino kartlagt. Det kan anbefales å ha Universell utforming veileder publikumsbygg til gjengelig når rapporten leses. Her fremgår tydelig hva tekniske forskrift krever og hva som er anbefalinger utover dette. 2 Arbeidsmetode Kartleggingen har foregått ved at hvert bygg er gjennomgått med utgangspunkt i skjemaet som ble utviklet og vedtatt i forbindelse med vedtaket i HOP Gjennomgangen er gjort av en arbeidsgruppe bestående av Veslemøy Løkken, konstituert enhetsleder kommunale eiendommer, teamledere kommunale eiendommer, Nils Lauten, representant fra kommunalt råd for funksjonshemmede, ergo- og fysioterapeuter fra ergo- og fysioterapiavdelingen og Ingrid R. Øvsteng, prosjektleder universell utforming. I tillegg har brukerne av bygget vært representert ved befaring og blitt gitt mulighet til å komme med opplysninger pr telefon og/eller epost. Kartleggingen ble gjennomført i ukene i Kartleggingsgruppen har vært ulikt sammensatt fra bygg til bygg. 3 Presentasjon av hvert enkelt bygg Hvert bygg presenteres her med en oppsummering. Det gis forslag til tiltak for utbedring, som en oppsummering. 3.1 Vesong ungdomsskole Parkering Det finnes ikke oppmerkede HC-parkeringsplasser til Vesong ungdomsskole. Atkomst Skolegården er asfaltert og terrenget er flatt. Noe avstand til bussholdeplass, som inkluderer en undergang med bratt stigningsforhold. Bussholdeplass er ikke universelt utformet (kantstein tilpasset lavgulvbuss, sittemulighet og markering). Hovedinngang Alle besøkende kan benytte samme inngang og hovedinngangen er lett å finne, da denne er markert med synlig pil i underlaget og har kontrastfarge mot øvrig fasade. Det er en svak helning opp til inngang, men denne fungerer hensiktsmessig. Rapport Side 2

3 Inngangen har overbygg, som beskytter mot regn og snø. Foran inngangsdør finnes rist, som markerer inngangen. Inngangen er godt opplyst og terskler er minimale. Døren har elektrisk døråpner, men denne utsettes ofte for hærverk. Kommunikasjonsveier og undervisningsrom Korridorene inne er godt opplyst og har gjennomgående god bredde, opp mot 2 meter. Enkelte partier er smalere. Foajeen er lys, men søyler er ikke markert med kontrastfarge mot øvrig interiør og utgjør således en fare for svaksynte. Amfi/scene finnes rett innenfor døren og her er ikke trinnene merket, verken taktilt eller med annen farge. Det finnes ingen ledelinjer i gulvet. Resepsjon har nedsenket parti. Det finnes ikke oversiktskart i bygget, noe som gjør det vanskelig å finne frem til heis, trapp, resepsjon, auditorium, mediatek med mer. Skolekjøkken har gode kontrastfarger mellom benk og skap. Det finnes ingen arbeidsplass tilrettelagt for sittende. Elevkantina har lokaler i tilknytning til hovedinngang, her kommer en ikke inn med rullestol, da lysåpning på atkomst er 68 cm. Auditorium er tilgjengelig fra rullestol ved tavle og de 3 fremste rader ligger på samme nivå. Ingen plass tilgjengelig for rullestol inne blant benkeradene, må sitte på siden eller langs atkomst i midten. En rømmingsvei i kjelleretasje har høy terskel (5 cm). Amfi uten markering av trinn. Vesong ungdomsskole. Dører, innendørs Samtlige dører har kontrastfarge mot vegg (grå mot hvit) og har en bredde på 90 cm, som fungerer hensiktsmessig. I personaldelen finnes ikke terskler. I elevområdene har de fleste dører, unntatt inn til HC-toalett, terskler som er vanskelig å passere for rullestolbrukere og renholdspersonale. Mange av dørene, spesielt i korridorene er tunge å åpne og det trengs en kraft på opp mot 3 kg. Teknisk forskrift krever maksimum 2 kg (20N). Enkelte dører har liten plass på sidene, noe som medfører vanskeligheter med å åpne fra sittende. Alle dører er lukket. Trapp Det finnes to trapper i bygget. Begge trappene har lik utforming. Rekkverk finnes i en høyde. Rekkverk har kontrastfarge mot bakgrunn og er rundt. Rekkverk avsluttes før trappen og har opphold ved repo. Dette fører til at blinde/svaksynt ikke kan benytte rekkverket for å bli ledet opp/ned. Trappetrinn er markert med taktil merking ( knotter Rapport Side 3

4 i underlaget), men ingen markering i farge. Trappen har godt lys. Trappene er ikke skiltet og det er vanskelig for en ukjent å finne trappene. Heis Det finnes en heis i bygningen. Denne har målene 140 x 110 cm. Døren er 90 cm. Det finnes speil i enden av heisen og håndlist. Knappene har taktil merking og heisen markerer med lyd, når den er fremme i en etasje. Heisen er låst og det kreves nøkkel for å ta den i bruk. Heisen er ikke skiltet og det er vanskelig å finne heisen fra hovedinngangen. HC-toalett Det finnes 3 HC-toalett i bygget, ett i hver etasje. Døren er 90 cm, som gjør det enkelt å komme inn. Ingen terskel. Mangler bøylehåndtak på innside dør. Snuareal på 150 cm, unntatt toalett i kjeller, som er større. Toalettsete i 46 cm høyde. Når såpe fra sittende. Papirholder er gjennomgående plassert for høyt (ca 130cm, 100 cm er anbefalt). Toalett har armlene i kontrastfarge. Toalett er merket på dør, ellers ingen skilting. Teleslynge Det finnes ikke teleslynge på skolen. Kommentarer/oppsummering og forslag til tiltak - Skilte og markere HC-parkering i umiddelbar nærhet til hovedinngang - Sette opp informasjons/orienteringstavle ved hovedinngang, samt skilting til heis, trapp, resepsjon etc. fra hovedinngang/foajé. - Markere trinn i foajeen (farge/taktil merking) - Markere søyler i foajeen (male) - Terskelelimintarorer på dørene i korridorer og inn til undervisningsrom - Utvide inngang til elevkantine (ny svingdør ) - Justere dørpumper slik at dørene blir lettere å få opp. Vurdere om noen dører kan stå åpne. - Markere trinn i trapp (farge) - Fylle opp eksisterende høydeforskjell ved nødutgang i kjelleretasje - Senke tørkepapirholdere og såpedispensere - Montere teleslynge i auditoriet 3.2 Bakke barnehage Parkering Det finnes 1 markert HC-parkeringsplass tilknyttet barnehagen. Denne er merket i bakken, ikke på skilt. Sykkelparkering er plassert oppå denne plassen. Plassen er uhensiktsmessig plassert, da den stenger for å komme inn porten til barnehagen. Atkomst Atkomst fra parkering til inngang er flat. For å komme inn må man gjennom en port, som er tung og ikke kan åpnes fra rullestol. Porten er smal. Uteområdene har asfaltert sti og lekeapparater (huske, sandlek) tilgjengelig for alle barn. Ett nytt lekeapparat er under innkjøp nå. Rapport Side 4

5 Hovedinngang Det finnes to hovedinnganger til barnehagen, en til den gamle delen, der blant annet avdelingen Kråkeslottet ligger og en til den nye, Bamsestua. Begge hovedinngangene har høy terskel, 4,5 cm og 6,5 cm, noe som utgjør en hindring for rullestol/barnevogn. Dørene har god kontrastfarge mot vegg og er lette å finne. Inngang til Bamsestua har elektrisk døråpner. Dør inn til Kråkeslottet er tung å åpne. Det er tak over inngangen og partiet foran dørene er flatt. Noe mørkt i inngangspartiet (ute). De øvrige inngangene til barnehagen anses ikke som hovedinnganger, men flere av disse har også terskler, blant annet dør inn til glasshuset, som brukes mye om sommeren. Her er terskelen 7 cm. Inngang som er lett å finne. Bakke barnehage. Kommunikasjonsveier, innendørs Den gamle delen av barnehagen har trange korridorer, med bredde ca 125. Dette medfører vansker med å komme inn i de ulike rommene. Den nye delen har god manøvreringsplass og er uten terskler. Rømmingsvei ut fra ny avdeling har terskel. Dører, innendørs Dørene i hele barnehagen har god kontrastfarge mot vegg. Tersklene er utjevnet med terskelelimintarorer, eller fjernet. I den nye delen finnes ingen terskler (med unntak av ytterdør). Trapp Barnehagen er på ett plan. Heis Barnehagen er på ett plan. HC-toalett Det finnes ett HC-toalett tilpasset voksne brukere i barnehagen. På grunn av liten lagerkapasitet, er toalettet til dels benyttet som lager. Snuarealet inne på toalettet er i underkant av 140 cm (krav er min 150 cm). Døren har lav terskel og er lett å åpne. Mangler bøylehåndtak på innside dør. Manøvreringsplassen foran døren er liten. En rullestolbruker kan ikke se seg selv i speiler, eller komme til vask pr i dag. Både ny og gammel avdeling har tilrettelagte stellerom med terskelfri dør. Elektriske hev- og senkbare stellebord er montert. I ny avedeling finnes takheis. Rapport Side 5

6 Teleslynge Det finnes ikke teleslyngeanlegg i barnehagen. Kommentarer/oppsummering og forslag til tiltak - Utjevne terskler ved hovedinngangene, til glasshuset og ved øvrige innganger. Heve terrenget utendørs, evt terskeleliminatorer. - Montere elektrisk døråpner på hovedinngang til Kråkeslottet - Senke speil, tørkepapir og såpedispenser på HC- toalettet. - Flytte HC-parkering; merke og skilte ny plass - Vurdere ny port; bredere og med funksjonell åpne/lukke-funksjon. 3.3 Kløfta bo- og aktivitetssenter Parkering Det finnes 2 HC-plasser i tilknytning til hovedinngang. Plassene er ikke merket i underlag, kun med et lite skilt, noe som gjør det vanskelig å se at det er HC-plass. Parkeringsplassene finnes i umiddelbar nærhet til hovedinngang. Atkomst Plassen foran inngangen er flat og asfaltert. Det finnes ingen ledelinjer i gategrunn. Det er forholdsvis lang avstand til nærmeste bussholdeplass. Bussholdeplass er ikke universelt utformet (kantstein tilpasset lavgulvbuss, sittemulighet og markering). Hovedinngang Hovedinngangen er lett å se på grunn av kontrastfarge mot øvrig vegg og markering i underlag (rist). Det er en liten rampe foran dør, men denne har en svak helning. Det er en kant mot parkeringsarealet som utgjør en snublekant for gående. Døren er elektrisk og har markering av glassflater. Hovedinngangen til omsorgsboligene er låst og lås og ringeklokker er plassert høyt, slik at det er vanskelig å komme seg inn på egenhånd, dersom en sitter i rullestol. Det er liten skrift og små kontraster på tavlen, slik at den er vanskelig å se. Kommunikasjonsveier, innendørs Korridorene innendørs er brede, opp mot 2 meter. Det finnes ledelinjer i underlaget og det er et gjennomgående bevisst bruk av farger for å lette orienteringen. Korridorene har god belysning. Det finnes orienteringstavle ved hovedinngangen. Tunge dører har elektrisk døråpnere og det finnes ingen terskler i gangarealet. Rampe mellom omsorgsboligfløy og kafè har for bratt stigning, mange beboere kommer seg ikke opp/ned på egenhånd. Det finnes rekkverk i to høyder, med kontrastfarge. Ved inngang til omsorgsboliger finnes 4 søyler som ikke er markert mot øvrig interiør. Rapport Side 6

7 Rampe med godt rekkverk i kontrastfarge. Stigningen på rampen er noe bratt. Kløfta bo- og aktivitetssenter. Dører, innendørs Alle dører innendørs har en bredde på 90 cm, kontrastfarge mot vegg, ingen terskel og er lette å åpne. Trapp Det finnes flere trapper, med en hovedtrapp sør i omsorgsboligdelen. Denne trappen har kontrastmarkering av trinn (både visuelt og taktilt) og rekkverk i en høyde (85cm). Rekkverket har kontrastfarge mot vegg og er godt å holde i. Rampe ned til kjeller har rekkverk i to høyder i kontrastfarge. Heis Det finnes to heiser i bygget. En i nordre del og en i søndre. Søndre heis er en båreheis med plass til seng. Nordre heis har målene 150x140 cm. Denne har speil og håndlist. Ingen lyd-signal. Knappene har punktskrift. HC-toalett Det finnes 2 HC-toaletter i den åpne delen av bygget. Begge er likt utformet. Toalettene har skyvedør uten terskel. Den ene er tung å åpne (krever 3 kg kraft). Toalett og håndvask er hensiktsmessig plassert. Teleslynge Det finnes ikke teleslynge i fellesarealene. Kommentarer/oppsummering og forslag til tiltak - Merke HC-parkering i underlaget - Markere søyler ved inngang omsorgsboliger (male i kontrastfarge) - Markere snublekant ved hovedinngang - Smøre dører HC-toalett - Vurdere muligheter for å redusere stigningsforholdet på rampe mellom omsorgsbolig og kafè. - Vurdere utskiftning av låsesystem ved omsorgsboligene Rapport Side 7

8 3.4 Gjestad bo- og aktivitetssenter Parkering Det er 7 oppmerkede HC-parkeringsplasser ved inngangstunet på Gjestad. Alle i umiddelbar nærhet til inngangene. Det finnes også noen på baksiden av bygget, men markeringen av disse er knapt synlig. Atkomst Atkomsten fra HC-parkering er flat og asfaltert uten hindringer. Fra nærmeste bussholdeplass må bratt bakke forseres opp til tunet med inngangene. Bakken kan være glatt om vinteren og det er behov for godt vintervedlikehold og belysning. Bussholdeplass er ikke universelt utformet (kantstein tilpasset lavgulvbuss og markering). Hovedinngang Det finnes mange innganger på Gjestad. Det er satt opp en informasjonstavle om hva du finner bak hver inngang, til tross for dette er det vanskelig å finne frem til rett inngang og ansatte på Gjestad bruker mye tid til å vise folk veien. Inngangene er merket med bokstaver. Alle inngangene har flate partier foran. To av inngangene har overbygg (A og B). Inngang B (Rehab/kafe/blodbanken) har elektrisk dør og ingen terskler. Døren er godt synlig. Foran inngang ligger løse matter som utgjør en snublefare, både inne og ute. Inngang A (basseng/fysio/ergo) har elektrisk åpning og ingen terskel. Det er umerkede glassflater som utgjør en fare for å gå på døren. Inngang C (Hvitbygget) har elektrisk døråpning. Terskel på 3 cm. Umerket glassdør. Inngang E (bakside) har elektrisk åpning. Terskel på 3 cm. Umerket glassdør. Flere utganger til uteplasser har terskler, for eksempel veranda i 2.etasje, og uteplasser ved rehabiliteringsavdelingen. Kommunikasjonsveier og vurdering av varmtvannsbasseng, kafè og Frivillighetssentral Det er vanskelig å orientere seg inne i bygget på grunn av manglende skilting og manglende ledelinjer. Korridorer i fellesområdene har i all hovedsak god bredde. Til dels utgjør møbler en hindring i gangarealet. Korridorer inne på rehabiliteringsavdelingen er for smal, slik at senger ikke kan tas ut av rommet. I hovedsak er belysningen god og det er lite reflekser i underlaget. Det finnes ingen ledelinjer i gulvene. Rampe opp til Hvitbygget er bratt og har en knapp sving, noe som gjør den vanskelig å forsere med rullestol og rullator. Frivillighetssentralen har hev- og senkbar kjøkkeninnredning som muliggjør arbeid fra sittende. Kafè har en noe trang passasje ved kassen, ellers vurderes tilgjengeligheten som god. Varmtvannsbasseng har dører som er vanskelig å få opp til gardrober og inn til bassenget (se dører). Benkene i gardrobene er lave, noe som vanskeliggjør forflytning til/fra stol/benk. Det finnes få støttehåndtak i gardrobene. Terskel inn til badstu (4cm). I bassenget er duken i bunn løsnet noe, slik at det er oppstått kanter, noe som utgjør en snublefare. Rundt bassenget finnes en plastikkrist for å ta unna overvann, disse forflytter seg og brekker, noe som blir en snublekant, samtidig som de oppleves utrygge å gå på. Dør inn til toalett mangler bøylehåndtak. Nødutgang fra bassenget har terskel på 3 cm og døren er 80cm. Rapport Side 8

9 Rampe på Gjestad bo- og aktivitetssenter. Dører, innendørs Dørene er 90 cm brede og har ikke terskel. Samtlige dører som benyttes av brukere/besøkende er i kontrastfarge mot vegg. Det fleste dører er greie å åpne, men det finnes noen unntak; Dører inn til gardrobene ved varmtvannsbasseng fra korridor og mellom gardrobe og basseng. Her trengs en kraft på opp mot 5 kg, samtidig er plassen utenfor liten, slik at det er vanskelig å manøvrere seg inn. Døren ut til bassengen kan ikke åpnes av person i rullestol. Dør mellom Hvitbygget/sykehjemsdel og øvrige deler av Gjestad er også tung å åpne, 4 kg, den har ingen kontrastfarge mot vegg. Person med rullator kommer seg ikke gjennom på egenhånd. Dør fra trapp mot avlastningsavdelingen (2.etasje) er tung og person med nedsatt kraft i armer har vansker med å komme inn. Dører ut mot omsorgsboligene har elektriske døråpnere og er tilrettelagt med terskeleliminatorer. Døråpnere mot omsorgsboligene er noe uhensiktsmessig plassert og det kan være å manøvrere rullator inntil og gjennom dørene. Alle dører inn til avdelingene på sykehjemmet er låst og kan ikke åpnes fra en person i rullestol fra utsiden. Trapp Det finnes 4 trapper i bygget. Alle har ulik utforming og beskrives derfor særskilt: Sykehjemsdelen; Trappen har åpne trinn og rekkverk i en høyde med kontrastfarge mot bakgrunn. Trappen har sterkt motlys. Trinn er ikke markert med kontrast eller farge. Rekkverk er ikke sammenhengene og avsluttes før anbefalt. Hvitbygget; Trappen har rekkverk i en høyde, rekkverket har ikke kontrastfarge mot bakgrunn. Trinn har kontrastmerking. Korttidsavdeling, 2.etasje; Trappen har rekkverk i en høyde, som er sammenhengene, men avsluttes før anbefalt. Trinn er ikke markert med farge eller underlag. Omsorgsboligdelen; Trappen har tette trinn og rekkverk i en høyde med kontrastfarge mot bakgrunn. Trinn er markert med taktil flis, men ingen kontrastfarge. Rekkverk avsluttes før anbefalt. Rapport Side 9

10 Heis Det finnes 4 heiser i bygningen. Alle har plass til seng/båre. Heisene er lette å finne, da de er ved siden av trappen. Heisbetjeningene i begge heisene i den delen av bygget der rehabilitering og omsorgsboligene er, er vanskelig å forstå da samme tall står flere ganger. Ingen av heisene har betjening som er tilgjengelig for svaksynte, da de ikke har taktil merking eller lyd som signaliserer hvilken etasje du er i. Heis ved Hvitbygget mangler speil og rekkverk. HC-toalett Det finnes 3 HC-toaletter ved basseng (i tillegg til gardrobene) og ett i tilknytning til kafè. Alle toalettene har bred dør og ingen terskel. Papir, speil og såpe er plassert slik at de kan nås fra sittende. Alle dørene har bøylehåndtak på innsiden. Teleslynge Det finnes ikke teleslynge i fellesarealene. Kommentarer/oppsummering og forslag til tiltak - Skilting innendørs - Etablere en hovedinngang? Resepsjon? - Elektrisk døråpner mellom Hvitbygget og øvrig del av bygget - Male dør mellom hvitbygget og øvrig del av bygget (i kontrastfarge mot vegg) - Rehablitering av gardrober og basseng (elektrisk døråpner på dører inn til gardrober og basseng, nye benker (høyere og med sterkere fester mot vegg) og støttehåndtak i gardrober) - Taktil merking av heisknapper + lydvarsling - Fjerne løse matter foran inngangene erstatte med faste rister - Terskeleliminator på terskel inn til badstuene - Markere trappetrinn i trapp opp på korttidsavdeling, omsorgsboliger og sykehjem - Speil og sittemulighet i heisen ved Hvitbygget - Terskeleliminering og flytting av døråpnere ved omsorgsboligene 3.5 Gjestadtunet Parkering Det finnes ingen HC-parkeringsplasser tilnyttet hovedinngang. Atkomst Liten stigning fra parkeringsplassen. Flatt parti foran inngangsdør. Veien fra bussholdeplass er bratt. Bakken kan være glatt om vinteren og det er behov for godt vintervedlikehold og belysning. Bussholdeplass er ikke universelt utformet (kantstein tilpasset lavgulvbuss og markering). Bakken mellom Gjestadtunet og Gjestad bo- og aktivitetssenter er bratt og utgjør en hindring for personer med manuell rullestol og rullator. Hovedinngang Hovedinngangen er vanskelig å finne. Ingen kontrastfarge på døren. Døren har elektrisk døråpner og terskel er utjevnet med terskeleliminator. Løs rye innenfor hovedinngang utgjør snublefare. Rapport Side 10

11 Kommunikasjonsveier Korridorene har varierende bredde. 1. og 2.etasje har god plass, mens det i 3.etasje er smalt, ned mot 117 cm. Det finnes ingen ledelinje i gulvet som leder besøkende rundt i bygningen, men rekkverk langs korridor inne på avdelingen kan utgjøre en ledelinje. Ingen terskler. Elektriske døråpnere på alle dører i korridorene. Døråpnere til utgangsdør og mot avlastning er uhensiktsmessig plassert og vanskelig å finne for svaksynt person. Godt opplyste korridorer, med unntak av gang ved hovedinngang som er noe mørk. God skilting. Dører, innendørs Dørene i 1. og 2.etasje har tilstrekkelig bredde, har kontrastfarge mot vegg og er terskelfrie. I 3.etasje kan en ikke få sengene ut gjennom dørene. Også dørene er har kontrast mot vegg, men noe svak. Terskelfrie. Alle dører er enkle å åpne. Det mangler skilt på dører, for eksempel på personalgardrobe og kjøkken. Trapp Det finnes en trapp i bygget. Denne har rekkverk i en høyde, og er sammenhengene. Rekkverk avsluttes før anbefalt. Heis Det finnes en heis i bygget. Denne har plass til seng/båre. Betjeningsknapper er taktile og heisen har lyd/tale-signal. Heisen mangler rekkverk og sittemulighet. HC-toalett Finnes ikke for besøkende. Toaletter inne på avdelingene er ikke kartlagt. Teleslynge Det finnes ikke teleslynge i fellesarealene. Kommentarer/oppsummering til tilgjengeligheten i bygningen - Parkering for handikappede bør opprettes i umiddelbar nærhet til hovedinngang. Merkes og skiltes. Denne må ikke komme i konflikt med planlagte sykkelstativ. - Hovedinngang bør tydeliggjøres, for eksempel med beplantning etc. - Løs rye ved inngang bør fjernes og erstattes med fast rist. - Montere rekkverk og sittemulighet i heis (klappsete) - Økt belysning ved hovedinngang - Flytte elektriske døråpnere (mot avlastning og hovedinngang). Evt merke tydelig. - Økt skilting/merking av dører inne (for eksempel kjøkken, personaltoalett, møterom, etc) 3.6 Gystadmyr bo- og aktivitetssenter Parkering Det finnes 3 HC-plasser i umiddelbar nærhet av inngang. Disse er skiltet, men ikke markert i underlaget. Atkomst Forholdsvis langt fra nærmeste bussholdeplass. Flatt terreng, tilrettelagt med asfaltert gang- og sykkelvei. Bussholdeplass her ikke universell utforming. Rapport Side 11

12 Hovedinngang Hovedinngang er lett å finne og enkel å bruke for alle. Elektriske glassdører har ikke markering. Kommunikasjonsveier og fellesarealer Korridorene er brede, ca 2 meter gjennomgående. Enkelte steder er det motlys fra vindu. Flere av korridorene har ledelinjer ved at gulvet har et mørkere parti mot veggen. Enkelte steder er det hindringer i gangsonen i form av møbler. Det finnes informasjonstavle ved hovedinngang. Utgang til terrasse/hage er vanskelig tilgjengelig. Døren er ikke merket og er vanskelig å finne. Døren har terskel på 4 cm. Det er el.lås på døren, men ikke med døråpner. Bryter til lås er vanskelig å finne, pga sin plassering. Informasjonsskranke er enkel å finne og har nedsenket parti slik at den er tilgjengelig for alle. Dører, innendørs Farger på dører varierer. Omsorgsboligene og sykehjemsdelen har dører som har god kontrast mot vegg, enten ved annen farge på dør eller karm. Noen dører i fellesarealene mangler denne egenskapen og er således vanskelig å finne, dette gjelder for eksempel toalett ved kafè. Alle dører har tilstrekkelig bredde. Det finnes enkelte terskler, disse er tilrettelagt med terskeleliminatorer. Dør som er vanskelig å finne for svaksynte. Gystadmyr. Trapp Det finnes 2 hovedtrapper i bygget. En i kafè og en i omsorgsbolig-delen. Trappene har lik utforming. Trinnene er åpne og har ikke kantmarkering. Rekkverk avsluttes før siste trinn. Trappene har god belysning. Heis Det finnes 3 heiser i bygget. I sykehjemsdelen er det båreheis. I omsorgsboligdelen er det en mindre heis (110x200cm). Begge heisene nås fra hele bygget. Det finnes også en heis ved kafè, utformet på samme måte som ved omsorgsboligene. Heisene har rekkverk og taktil merking av knapper. Heisene er plassert ved trappen og er derfor lette å finne. Heis ved omsorgsboliger har dårlig belysning. Rapport Side 12

13 HC-toalett Det finnes et HC-toalett for publikum ved kafè/dagsenter og ett i 2.etase. Toalettet i første etasje er vanskelig å finne pga lite skilting og ingen kontrastfarge på dør. Begge toalettene har tilstrekkelig snuareal for manuell rullestol og såpe, papir og speil er tilgjengelig for alle. Begge toalettene har dørterskel på 3 cm. Teleslynge Det finnes ikke teleslyngeanlegg i fellesarealene. Kommentarer/oppsummering og forslag til tiltak - Elektrisk døråpner på utgang terrasse - Markere glassflater på hovedinngang og på dør ut til terrasse - Male dører som har liten kontrastfarge (for eksempel dør til toalett og dør inn til bofellesskapene) - Markere tydeligere HC-parkeringsplass - Markere trappetrinn - Øke belysning i heis ved omsorgsboliger 3.7 Jessheim skole- og ressurssenter Parkering Det finnes ingen oppmerkede HC-parkeringsplasser tilknyttet skolen. Atkomst Atkomst fra parkeringsplass og bussholdeplass er asfaltert. For å komme inn til skolen kreves det at en passerer 2 veisperringer/bom. Vanskelig å se for svaksynte og en hindring for vintervedlikehold. Bussholdeplassen er ikke tilpasset lavgulvbuss og det er derfor vanskelig å komme inn/ut av buss med rullestol eller barnevogn. Det finnes ingen ledelinjer i underlaget utendørs. Hovedinngang Hovedinngangen er vanskelig å finne. Den er ikke merket. Inngangen består av overbygd trapp og rampe. Rampen har en terskel ved overgang mot asfalt, ellers utformet i hensiktsmessig materiale mtp renhold inne (rist). Trappen har umarkerte trinn. To søyler står i gangsone og er en snublefare for synshemmede. Rampe og trapp mangler rekkverk. En av hoveddørene er tilrettelagt med el.døråpner og terskelutjevning. Matte med ujevnt underlag inne i mellomgang. Det finnes flere sideutganger. Enkelte av disse dørene er tunge å få opp (for eksempel ved gardrobe ny fløy). Kommunikasjonsveier og undervisningsrom Det finnes ingen ledelinjer i gulvet innendørs, med unntak av rød fløy, der finnes det en midlertidig løsning med tape i gulvet. Denne fungerer for svaksynte, men er uhensiktsmessig med tanke på renhold. Det er generelt dårlig belysning i korridorene, mørke farger forsterker behovet for mer lys. Det er plassert mange tekniske hjelpemidler, møbler og planter i gangarealet, noe som gjør renhold mer tungvindt, samtidig som de utgjør en snublefare for svaksynte. Det er vanskelig å Rapport Side 13

14 finne frem til skolens ulike funksjoner pga manglende skilting (for eksempel til resepsjon, gymsal etc). Kjeller og 2.etasje på Rødhette og 2.etasje i Sørenstuvegen er utilgjengelig med rullestoler og renholdsmaskiner. Resepsjon er tilpasset for både stående og sittende. Dører, innendørs De fleste dørene i hovedbyggene er 90 cm brede og har ikke terskel. De dørene som her har terskel er tilrettelagt med terskelplater. Tunger dører til spesialrom har fått el.døråpner. Dører uten pumpe er lette å åpne. De fleste dører har kontrastfarge, om enn noe lav. Dører på HC-toalett mangler bøylehåndtak innendørs. Tydelige symboler på dører (for eksempel toalett). Trapp Mellom ny og gammel fløy finnes 3 trinn. Disse er godt markert, men mangler rekkverk. På samme sted finnes en rampe med ok stigningsforhold, rampen mangler også rekkverk. Kant mellom rampe og trapp utgjør snublefare. Trapper i Rødhette er bratte og går i sving, med rekkverk kun på en side. Trapp i Gulliver har ikke kontrastfarger på trinn. Rekkverk i en høyde, men kun på en side. Rekkverk avsluttes før trappen, noe som utgjør en snublefare. Heis Det finnes en heis på skolen (Gulliver). Denne heisen er avlåst og brukes kun under tilsyn. Heisen er lett å finne (plassert ved trapp) og den har elektrisk døråpner. Størrelsen er funksjonell for rullestol/barnevogn, ikke plass til båre. HC-toalett Det finnes flere toaletter tilpasset bevegelseshemmede. De fleste har tilstrekkelig størrelse, men dette varierer noe. For eksempel toalett på Gulliver og Rødhette har for lite areal til at en hensiktsmessig skal kunne manøvrere rullestol inne på rommet. Det finnes egne HC-toaletter for ansatte. Flere av toalettene benyttes midlertidig som lagerrom. Teleslynge Det finnes ikke teleslynge på skolen. Kommentarer/oppsummering og forslag til tiltak - Merke og skilte HC-parkering - Skilting utendørs (for eksempel hovedinngang) - Orienteringsskilt innendørs - Lager for tekniske hjelpemidler - Økt belysning i korridor - Male tak og vegger i korridor + undervisningsrom for å mer lys og sterkere kontraster mellom dør og vegg etc. - Utbedring av utendørs trapp Gulliver (reparere trinn og kontrastmerking av trinn) - Utbedring av innendørs trapp Gulliver (rekkverk begge sider, forlenge rekkverk og markere trinn) - Fjerne terskel/nivåforskjell mellom rampe hovedinngang og asfalt - Redusere stigningsforhold rampe ved hovedinngang og Rødhette - Ny HC-toalett Rødhette - Redusere terskler i Sørenstuvegen Rapport Side 14

15 - Vurdere el. døråpnere, også på sideinnganger 3.8 Rådhuset Parkering Det finnes merkede plasser for bevegelseshemmede i umiddelbar tilknytning til hovedinngang. Plassene ligger langs fortauskant og kan være vanskelig tilgjengelig for biler med heis pga størrelsen på plassen. Bak rådhuset finnes 2 oppmerkede HCplasser for ansatte. Her mangler skilt. Atkomst Atkomst fra kollektivknutepunkt er kort. Plassen foran rådhuset er flat og jevn (betongheller). Det finnes ingen ledelinjer som leder til hovedinngang fra parkering eller stasjonen. Kort vei fra kollektivknutepunkt (tog og buss). Hovedinngang Felles inngang med NAV-kontor, bibliotek og kino. Hovedinngangen består av dobbelt elektrisk dør. Her mangler markering av glassflater. Hovedinngang kan være noe vanskelig å finne, da den skiller seg lite fra øvrig fasade. Noe lav belysning i sluse Ved inngang finnes skilt, men disse kan være vanskelig å se. Dør videre inn til servicetorg mangler markering i glassflate. Matte leder mot servicetorg. Det finnes 2 personalinnganger som er uten trapper. En bak ved ny fløy og en på siden ved gammel fløy. Inngang ved ny fløy er terskelfri, men har liten sideplass og er tung å åpne. Kortholder er uhensiktsmessig plassert. Inngang ved gammel fløy har smal passasje utendørs (95 cm), tung dør (6 kg) og terskel (4 og 3,5 cm). Servicetorg, åpne møterom og kommunikasjonsveier Servicetorget er tilrettelagt med skranker som er funksjonelle for både sittende og stående. Krykkeholder og sittemuligheter finnes. Det er ikke teleslynge i servicetorget. Herredsstyresalen, Ullr, har to innganger. Begge inngangene er i kontrastfarge mot øvrig vegg. Terskel mot kantine er utjevnet med terskelplater. Dør mot servicetorg har en terskel på 2 cm. Ullr har scene som er tilgjengelig for rullestol, hev/senkbar talerstol og teleslynge. Formannskapssalen og Smestad Jakobsen har dører som er lett å finne og er uten terskel. Teleslynge finnes ikke. For å komme til må heis eller trapp benyttes (se eget punkt). Kommunikasjonsveier har i hovedsak tilstrekkelig bredde, varierer noe i bredde, men ok. Noen steder finnes møbler som utgjør en hindring i gangsone (for eksempel i kjeller). Søyler i ny fløy er markert i kontrastfarge mot vegg. Vegg i 1.etasje ny fløy er mørk og medfører lite lys i etasjen. Det finnes ingen ledelinjer i gulvet innendørs. Skilting er til dels manglende (mot VAR, HC- toaletter og heis) og til dels vanskelig å se (for eksempel ved hovedtrapp fra servicetorg). Rapport Side 15

16 Utilgjengelig punkt. Rampe ned til VAR-enheten. Rådhuset. Dører, innendørs De fleste dører innendørs har en kontrastfarge mot vegg. Ny del ved NAV-kontor er beste eksemplet med kontraster. Alle dører til møterom og kontorer i ny fløy, samt i kjeller (VAR) har terskel. Dør mellom ny og gammel fløy har terskel, bratt rampe, liten fri sideplass og er tung å åpne (4 kg). Dette gjør den vanskelig å komme gjennom med for eksempel renholdstralle. Dør inn mot Komei og kultur har også terskel (3,5 cm/2cm og 2 cm) og er tunge å åpne (4 kg). Utgjør samme hindring som nevnt over. Trapp Det finnes mange trapper i bygget. De trappene som er kartlagt er de som er åpne for besøkende (dvs rømmingsveier er ikke tatt med). Trapp fra Servicetorg Trappen har god belysning og markering av trinn. Markeringen er forvirrende for førerhund. Rekkverk i en høyde på begge sider (110cm), som avsluttes før siste trinn. Motlys i trappen. Trapp mot ordførers kontor Trinn er ikke merket og går i ett med øvrig gulv. Rekkverk i en høyde, som avsluttes før siste trinn. God belysning. Trapp ved inngang Komei/fremtidig personal Trinn er godt markert. Rekkverk i en høyde, som avsluttes før siste trinn. God belysning. Trapp på Komei Trinn er godt markert. Rekkverk i en høyde, som avsluttes før siste trinn. God belysning. Rapport Side 16

17 Ikke lett å se trinnene. Trapp i Rådhuset. Heis Det finnes to heis i bygningen; Gammel fløy (Ordførers kontor, rådmann, NAV, VAR, Areal, plan, møterom) Heisen er ikke enkel å finne fra Servicetorget. Dør i kontrastfarge mot vegg. Heis har ikke taktile knapper, rekkverk eller speil. Ingen lydvarsling. Ny fløy (Komei, kultur, personal, møterom) Heisen finnes ved trapp og er enkel å finne. Heisdør har ingen kontrastfarge mot vegg. Knappene er taktile og heisen har speil, rekkverk og lydsignal. HC-toalett Det finnes flere HC-toaletter i bygget; Ny fløy, 1. og 2.etasje Det finnes et HC-toalett i hver etasje i ny fløy. Toalettene er enkle å finne, har dør i kontrastfarge med 90 cm bredde uten terskel. Dør har bøylehåndtak på innsiden og en person i rullestol kan betjene både toalett, vask, papir, speil og såpe. Kjeller v/var-enheten For å komme til dette toalettet må en passere en smal gang. Ok plassering av ulike funksjoner. Gammel fløy, 1.etasje Toalettet ligger i tilknytning til nytt NAV-kontor. Døren har god kontrast mot vegg, lite symbol på dør. Toalettet er eneste HC-toalett i gammel fløy og bør skiltes tydelig. Dør har 90 cm bredde og 2 cm terskel. Dør mangler bøylehåndtak på innside. Person i rullestol kan betjene de ulike funksjonene. Kantine/Kafè Toalettet er låst og nøkkel må hentes i kafeen. Dette gjør toalettet utilgjengelig når kafeen er stengt. Stoler foran dør utgjør hindring. Toalettet benyttes også som stellerom og stellebord medfører mindre snuareal inne på toalettet. Døren har lav terskel (2 cm). Dør mangler bøylehåndtak på innside dør. Person i rullestol kan betjene de ulike funksjonene. Rapport Side 17

18 Teleslynge Finnes i Ullr. Kommentarer/oppsummering og forslag til tiltak - Vurdere behov for flere HC-plasser ved hovedinngang - Skilte HC-parkering på personalparkering - Markere glassflater ved hovedinngang - Markere trinn på trapp mot ordførers kontor - Skilte/markere heis i gammel fløy - Elektrisk døråpner på hoveddører i korridorer (mellom gammel og ny fløy, mot Komei, mot kultur, mot fremtidig personalavdeling og i kjeller mot VAR). - Elektrisk døråpner på personalinnganger som er tilgjengelige med rullestol. - Male korridor i fremtidig personalavdeling for å få mer lys og sterkere kontrast mellom dør og vegg. - Etablere en funksjonell kommunikasjonsvei til VAR-enheten, slik at det blir mulig å komme fra servicetorget til VAR innendørs - Male heisdør ny fløy i kontrastfarge mot vegg - Vurdere alternativer for å holde HC-toalett ved kafeen åpen - Flere brytere og kortlesere er plassert uhensiktsmessig og kan ikke nås av person i rullestol, disse bør flyttes - Teleslynge i Ullr bør merkes - Skrankeslynge i Servicetorget bør etableres og merkes - Teleslynge i Formannskapssalen og Smestad Jakobsen bør vurderes pga stor møteaktivitet - Justere lukketid på elektrisk dør mot fremtidig personalavdeling - Forlenge rekkverk i trapper 3.9 Nordby ungdomsskole Parkering Det finnes ingen oppmerkede HC-parkeringsplasser tilknyttet skolen. Ordinære parkeringsplasser ligger ca 300 meter fra hovedinngang. Atkomst Atkomst fra parkering og bussholdeplass er asfaltert og har ingen stigning som utgjør en hindring. Bussholdeplass er ikke tilpasset lavgulvbuss. Det finnes ingen ledelinjer i underlaget utendørs for å finne hovedinngang. Hovedinngang Bygget har to innganger som brukes mye; hovedinngang + inngang gymsal. Inngangene består av trapp og rampe. Alle kan komme inn her. Dørene har terskel på 2,5 cm. Elektrisk døråpner ved hovedinngang. Hovedinngang er ikke kontrastmerket og består av umarkert glassflate. Rampene har gelender. Inngangene er ikke overbygd. Flatt parti foran dørene. Kommunikasjonsveier og undervisningsrom Korridorer er godt opplyst og har en god bredde (ca 2 meter). Søyler i gangareal er malt i kontrastfarger. Det finnes ikke ledelinjer i gulvet inne. Svømmehallen er ikke tilgjengelig for rullestolbrukere. Auditoriet har en svært bratt rampe ned til scene, her må en rullestolbruker sannsynligvis få hjelp, renholdspersonell må være to når Rapport Side 18

19 renholdsmaskin skal benyttes. Det er plass til rullestol øverst i auditoriet. Gymsal er tilgjengelig. Det finnes egen HC- gardrobe. Hvert klasserom er godt merket, men det mangler oversiktskart/skilt. Søyler med god kontrastmerking. Nordby ungdomsskole. Dører, innendørs Dørene har kontrastfarger mot øvrig vegg. Dørene har god bredde (90 cm), men har terskler. Tersklene varierer fra 3,5 til 4,5 cm i bygget. Dette utgjør en hindring for rullestoler og renholdsmaskiner. Dørene som har pumpe er tunge å åpne, og det kreves en kraft på over 4,6 kg. Det finnes ingen elektriske døråpnere i bygget (unntatt ved hovedinngang). Dette utgjør en hindring ved passering med rullestol og for renholdspersonale. Trapp Trappen har rekkverk på en side i en høyde, 85 cm. Trinnene er ikke markert. Trappen er godt opplyst. Heis Det finnes 2 heiser i bygningen. Heisene er lette å finne, men er avlåst. Knappene har punktskrift. Mål på heisen er 110 x 210 cm. Heisen har speil og rekkverk. HC-toalett Det finnes ett HC-toalett tilknyttet hovedinngang. For å komme inn må en gjennom to dører, begge har terskel på 2,5 cm. Toaletter har tilstrekkelig størrelse og en kan nå såpe og papir fra sittende. Døren har ikke bøylehåndtak på innsiden. Teleslynge Det finnes ikke teleslynge på skolen. Kommentarer/oppsummering og forslag til tiltak - Merke glassdører - Fjerne terskler til HC-toalett - Montere elektriske døråpnere, for eksempel til auditoriet. - Fjerne terskler i korridorer - Sette opp oversiktstavle/kart Rapport Side 19

20 - Teleslynge i auditorium 3.10 Allergot ungdomsskole Parkering Det er merket opp 2 parkeringsplasser for bevegelseshemmede. De er kun merket på bakken, noe som gjør de vanskelig å se vinterstid. Plassene er for små til at biler med sidemontert heis kan benytte de. Plassene ligger ca 20 meter fra hovedinngang. Atkomst Atkomsten er asfaltert og det finnes ledelinje fra fortau til hovedinngang. Bussholdeplass er ikke universelt utformet. Stigning fra parkering/bussholdeplass utgjør ingen hindring. Hovedinngang Hovedinngangen har kontrastfarge og er lett å finne pga ledelinje i underlag. Den har elektrisk døråpner. Terskel på 3 cm utgjør en hindring. Glassflater er umarkert. Området foran døren er flatt. Ved inngang til gymsal finnes det rampe, her er ingen døråpner og døren er vanskelig å få opp. Kommunikasjonsveier og undervisningsrom Korridorer innendørs har tilstrekkelig bredde og god belysning. Søyler i gangareal er malt i kontrastfarge. Det finnes ikke ledelinjer i gulvet. Det finnes ikke oversiktsskilt/tavle og det er vanskelig å orientere seg i bygget. Svømmehall er ikke tilgjengelig for rullestol. Gymsal er vanskelig tilgjengelig pga tunge dører og terskler. Auditoriet er vanskelig tilgjengelig pga tunge dører og terskler. De ulike rommene er vanskelig å finne pga manglende skilting. Dører, innendørs Dørene har god bredde, 90cm, og er i kontrastfarge mot veggene. Det finnes mange terskler i bygget som er en hindring for bevegelseshemmede og vanskeliggjør renhold.tersklene varierer i høyde og er opp mot 4,5 cm høye. Flere dører har liten plass ved siden av og er derfor vanskelig å komme gjennom for rullestolbrukere. Innendørs dører er tunge å åpne (3,5 4 kg). Terskler en gjennomgående utfordring. Illustrasjon fra Vesong ungdomsskole. Trapp Trapp har gelender i en høyde (85 cm) og kontrastfarge. Rekkverk avsluttes før trappen og er således en snublefare. Trinn har ikke kontrastmerking. God belysning i trapp. Rapport Side 20

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

2017, 09: INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut.

2017, 09: INNLEDENDE SPØRSMÅL: Er det ikke reservert HC parkering, sett 3 og hopp over. Er det HC parkering, skal spørsmålene fylles ut. Tilstandsrapport for Odda Folkebad Av: Reidar Eide Dato/tid: fredag, 8. september 2017, 09:54 For: Odda kommune Ved hver tilstandsvurdering i rapporten er det angitt en bokstavkode i parentes for rollen

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 SAK 12/11 KARTLEGGING UNIVERSELL UTFORMING Innstilling

Detaljer

12-6. Kommunikasjonsvei

12-6. Kommunikasjonsvei 12-6. Kommunikasjonsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.01.2016 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som

Detaljer

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde

Utgave 27.01.2015. Bredde Høyde 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10)

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) Jevn stigning og samme høyde på opptrinn. Håndlist på begge sider og i hele trappeløpet. Avsluttes etter første og siste trinn med Obs: markering av hvert trappetrinn i hht

Detaljer

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forrige Neste Vis all veiledningstekst Skriv ut 12-6 II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsveier

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 12-6 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Kartlegging Sørvær: Samfunnshuset Bygg med frisør, legekontor og vaskeri Sørvær oppvekstsenter Joker Sørvær (med post i butikk)

Kartlegging Sørvær: Samfunnshuset Bygg med frisør, legekontor og vaskeri Sørvær oppvekstsenter Joker Sørvær (med post i butikk) Kartlegging Sørvær: Samfunnshuset Rampen er kun 3,70 cm lang. Dette gjør at rampen er for bratt og at man i rullestol ikke kommer seg opp og ned på en trygg og selvstendig måte. Rampen skulle ha vært minimum

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN SKAL MAN TENKE SOM ARKITEKT NÅR MAN SKAL LAGE LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? BOLIGER BASERT PÅ PRINSIPPET

Detaljer

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming Presentasjon av Solveig Dale Universell utforming Rehabilitering av skoleanlegg, Lillestrøm 27. 28. Oktober 2005 -------------------------------------------------------------------------------------- En

Detaljer

SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 16. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no XXXXXX Sotra - Fjell folkeboksamling

Detaljer

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg

Notat - gjennomgang av tiltaksrapport universell utforming Reserve 2013 bygg Rapportdato 22.10.12 Kompleksnr. 579 Byggenr. 1603 BTA: 737,3 gml. tall Sum anbefalte tiltak: 200 900 Satsningsår Reserve 2013 Kompleksnavn: Molde trafikkstasjon Byggnavn: Molde trafikkstasjon Notat -

Detaljer

Møteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. Dato : Tidspunkt : 08:45-13:30

Møteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. Dato : Tidspunkt : 08:45-13:30 Møteprotokoll Utvalg : Råd for likestilling av funksjonshemmede Møtested : Kommunehuset, Dato : 06.09.2017 Tidspunkt : 08:45-13:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Gunnar T. Skjellvik

Detaljer

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Dette dokumentet skal fungere som en sjekkliste når man går rundt i byggverk og ser om kravene i henhold til lovverk og Norges Blindeforbund sine krav er oppfylt.

Detaljer

tilgjengelighetsstandard

tilgjengelighetsstandard Scandics tilgjengelighetsstandard Her kan du lese om vår tilgjengelighetsstandard på 110 punkter. Den ble utviklet ved at vi nøye fulgte gjestens vei helt fra parkeringen og gjennom hele hotellet. Vi har

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

Er biblioteket tilgjengelig for alle?

Er biblioteket tilgjengelig for alle? Er biblioteket tilgjengelig for alle? Sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barrierer i eksisterende lokaler Hva er et tilgjengelig bibliotek? Et bibliotek for alle har utformet sine lokaler og tilrettelagt

Detaljer

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm.

Terskelhøyde skal være maksimum 25 mm. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse

Detaljer

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509

Neiden tollsted. Notat. Gjennomgang av tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2014 bygg. Byggenr. 8049. Kompleksnr. 2509 Rapportdato: 11.04.2013 Kompleksnr. 2509 Byggenr. 8049 BTA: 178,8 m 2 Sum anbefalte tiltak: 445 100 Satsningsår 2014 Kompleksnavn: Neiden tollsted Byggnavn: Neiden tollsted Neiden tollsted Notat Gjennomgang

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Universell utforming Pbl kap 28 og 29 Lovbestemmelser om universell utforming

Detaljer

STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HORDALAND FYLKESKOMMUNE, HFK-07-029 UNIVERSELL UTFORMING STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 20. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Kongsvinger kommune. Marikollen skole. universell utforming. Rapport 7. juni 2006. 7. juni 2006 VISTA UTREDNING AS

Kongsvinger kommune. Marikollen skole. universell utforming. Rapport 7. juni 2006. 7. juni 2006 VISTA UTREDNING AS Kongsvinger kommune Marikollen skole universell utforming Rapport 7. juni 2006 Marikollen skole universell utforming Side 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet for Kongsvinger kommune av Vista Utredning

Detaljer

Kartlegging av fysiske hindre hos offentlige og private tjenesteytere

Kartlegging av fysiske hindre hos offentlige og private tjenesteytere HASVIK KOMMUNE Kartlegging av fysiske hindre hos offentlige og private tjenesteytere Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. i Hasvik kommune, 2007-2011. Kartleggingen ble foretatt sommeren 2009

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon.

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-16 (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport,

Detaljer

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 Karen-Anne Noer Nettverk for regional og kommunal planlegging Oslo, 7. desember 2017 Universell utforming

Detaljer

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Innledning Krav til publikumsbygg: 12-1 Krav til byggverk 12-3 Krav om heis 12-4 Krav til inngangsparti

Detaljer

HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING

HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING Marius Espnes Landheim, Universell utforming AS 28. september 2010 Utsagn fra Gjøvikregionen: Universell utforming dreier seg ikke om innføring av nytt lovverk, men om en dyptgripende

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN PLANLEGGER MAN LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? Sivilarkitekt MNAL Gunn Schmitthenner b a m b u s a r k

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Et samfunn

Detaljer

Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming.

Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming. Skolekvartalet som signalprosjekt for universell utforming. Forutsetninger og ambisjoner Prosessen, medvirkning Konkrete løsninger i bygg og uterom Lærdom Plankonferanse på Sortland 4.-5. april 2011 Skolekvartalet

Detaljer

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet.

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Pilotfylkene Hedmark og Oppland 2010 2013 Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Følgende uteareal skal være universelt

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste bygningselementer. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste bygningselementer. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste bygningselementer 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Ulike bygningselementer å tenke på Atkomst til boligen Når det

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold BYGNINGENS PLANLØSNING Kommunikasjonsvei 02:02 SIDE Utgave 01.06.2014 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning

Detaljer

Justervesenet på Lillestrøm

Justervesenet på Lillestrøm Rapportdato: Kompleksnr. Byggenr: BTA: Sum anbefalte tiltak: Satsningsår 22.08.2013 3543 11037 7405,6 m 2 1 189 000 2016 Kompleksnavn: Justervesenet, Kjeller Byggnavn: Justervesenet på Lillestrøm Justervesenet

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

TEK 10 og universell utforming

TEK 10 og universell utforming Foto: www.archelon.no TEK 10 og universell utforming PÅL LYNGSTAD 05.11.12 NKF fagseminar, DFDS Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger

Detaljer

KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 26. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no XXXXXX Kvam - Kvam folkebibliotek

Detaljer

Husbankens livsløpsstandard

Husbankens livsløpsstandard HB 7.B.1.9 Husbankens livsløpsstandard - Side 1 av 11 HB 7.B.1.9 01.2006 Husbankens livsløpsstandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Dimensjoneringsgrunnlag 2.2 Krav til dokumentasjon 3 Ytre miljø 3.1

Detaljer

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse:

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Rapportdato: 27. oktober 2015 Kompleksnr. 1026 Bygg nummer: 10771 Areal: Sum tiltak: Satsingsår: 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Høgskole Harstad Havnegata 9 9405 Harstad Oslo, 27. oktober 2015 VISTA

Detaljer

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi

FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi 5( 0 FF0 Finnmark Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark FF FinnmårkkuDoaibmavådjegiidOktasasearvi Navn KARTLEGGINGAV GRUNNSKOLENE I FINNMARK. FF0 Finnmarkarbeiderfor tiden med å kartleggeuniversellutformingi

Detaljer

Utgave Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave Planløsning Størrelse Innredning Utstyr Toalett 02:03 SIDE 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp 12-16. Trapp Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2013 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder

Detaljer

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse På jakt etter usynlige kvaliteter og noen synlige detaljer Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Gode bygg for et godt samfunn

Detaljer

Byggesak og tilsyn. Universell utforming. seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, Ullensaker kommune

Byggesak og tilsyn. Universell utforming. seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, Ullensaker kommune Byggesak og tilsyn Universell utforming seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, 1 Tilgjengelighetskrav for orienterings og bevegelseshemmede i publikumsbygg i PBL og teknisk forskrift siden sent 70-tall.

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-6 (1) Planløsning Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som forventes.

Detaljer

GJØVIK BIBLIOTEK OG DE NÆRE OMGIVELSER. Strekningen fra buss-stopp i Strandgata til inngangsparti.

GJØVIK BIBLIOTEK OG DE NÆRE OMGIVELSER. Strekningen fra buss-stopp i Strandgata til inngangsparti. GJØVIK BIBLIOTEK OG DE NÆRE OMGIVELSER. Strekningen fra buss-stopp i Strandgata til inngangsparti. Buss-stoppet i Strandgata. Skiltet med buss-stopp blir borte under skyggen av trekronene. Rutetabellen

Detaljer

Rapport: UNIVERSELL UTFORMING I FRILUFTSOMRÅDER Status og forslag til tiltak

Rapport: UNIVERSELL UTFORMING I FRILUFTSOMRÅDER Status og forslag til tiltak Rapport: UNIVERSELL UTFORMING I FRILUFTSOMRÅDER Status og forslag til tiltak Del-rapport i Risør kommunes 5-årige prosjekt som pilotkommune for Universell utforming. Risør, oktober 2006 Side 2 av 2 Forord:

Detaljer

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming?

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? KS kommunenettverk universell utforming 29. - 30.mai 2017 BODØ Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? Kort statusinformasjon fra Bygge- og Eiendomstjenesten i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

Norge universelt utformet 2025

Norge universelt utformet 2025 Norge universelt utformet 2025 Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Et samfunn for alle 1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven > Fremme

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform Plassering 12-3 (2) Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis. Kravet

Detaljer

Kartlagte hindringer i nærmiljøet - UU

Kartlagte hindringer i nærmiljøet - UU 423 GAS 1 Skilting 423 Skasenden 1 Vanskelig å finne turstier i nærområdet Rampe mangler rekkverk på venstre side. Glipe mellom veggen og rekkverk. Kan kjøre 423 Grue Service 1 seg fast med rullestol 423

Detaljer

Rapport etter tilsyn med >. Tilsynet ble gjennomført i .

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>. Tilsynsrapport med universellutforming. Rapport etter tilsyn med . Tilsynet ble gjennomført i

Detaljer

Info pbl Pbl 2010 1 2010

Info pbl Pbl 2010 1 2010 Info Pbl 2010 pbl 2010 1 Universell utforming Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat Info Pbl 2010 pbl 2010 2 Info Pbl 2010 pbl 2010 3 Døde i boligbranner 2001-2007,

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

Hva ser vi etter? Universell utforming tips ved befaring av publikumsbygg og opparbeidet uteareal KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON

Hva ser vi etter? Universell utforming tips ved befaring av publikumsbygg og opparbeidet uteareal KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON Hva ser vi etter? Universell utforming tips ved befaring av publikumsbygg og opparbeidet uteareal KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette

Detaljer

Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg

Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2017-bygg Rapportdato: 10.11.2015 Kompleksnr. 13348 Byggenr. 13347 BTA: Sum anbefalte 118 m 2 tiltak: 77 000 Satsningsår 2017 Kompleksnavn: Bufetat Ringerike omsorgssenter avd. Solstrand, Hønefoss Byggnavn: Solstrand

Detaljer

Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging

Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Drammen Eiendom KF Sjekkliste Universell utforming Til bruk ved planlegging av nybygg og ombygging Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp 12-16. Trapp Publisert dato 07.11.2011 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende

Detaljer

Skolekvartalet et signalprosjekt i Sortland kommune. Universell utforming - Nettverkssamling på Sortland september 2011

Skolekvartalet et signalprosjekt i Sortland kommune. Universell utforming - Nettverkssamling på Sortland september 2011 Skolekvartalet et signalprosjekt i Sortland kommune. Universell utforming - Nettverkssamling på Sortland 4.-5. september 2011 Funksjoner og brukergruppe Funksjoner og brukergrupper: S-VGS og SUS og Barneskole

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere universelt utformede arbeidsbygg Flere tilgjengelige boliger Vi vil ha brukbare

Detaljer

Tilgjengelige turområder i Hønefoss

Tilgjengelige turområder i Hønefoss Tilgjengelige turområder i Hønefoss Innledning Ringerike kommune kartla tilgjengeligheten til og i friluftsområder i Hønefoss høsten 2015. Kartlegging av tilgjengelige turområder er utført av kommunens

Detaljer

Vurdering av universell utforming av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall med uteareal

Vurdering av universell utforming av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall med uteareal Universell Utforming AS Kongens gate 9 0153 Oslo www.universellutforming.org Vurdering av universell utforming av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall med uteareal

Detaljer

12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal

12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal (1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav 1. Forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet A. Unntaksalternativ Krav om tilgjengelig

Detaljer

Dør, port mv.

Dør, port mv. 12-15. Dør, port mv. Publisert dato 01.09.2014 12-15. Dør, port mv. (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr. (2) Bredde og

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer

Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør

Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør http://uukurs.be.no/ Universell utforming og Kompetanseprogrammet Kompetanseprogrammet er et opplæringsprogram for politikere og ansatte i kommuner

Detaljer

Rehabilitering - praktiske eksempler med universell utforming i fokus

Rehabilitering - praktiske eksempler med universell utforming i fokus Rehabilitering - praktiske eksempler med universell utforming i fokus Mai Anh Thị Lê malt@statsbygg.no Oslo, 25. november 2010 Agenda Statsbyggs handlingsplan for UU Registrering av de eksisterende bygninger

Detaljer

Kongsvinger trafikkstasjon

Kongsvinger trafikkstasjon Rapportdato: 16.04.13 Kompleksnr. 13604 Byggenr. 11228 BTA: 1728,4 kvm Sum anbefalte tiltak: 583 900 Satsningsår 2015 Kompleksnavn: Kongsvinger trafikkstasjon Byggnavn: Kongsvinger trafikkstasjon Kongsvinger

Detaljer

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming.

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. 1 Plan- og bygningsloven Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak Et samfunn

Detaljer

Opprinnelig byggeår 1971. Restaurert og ombygget 2006.

Opprinnelig byggeår 1971. Restaurert og ombygget 2006. EIDSKOG UNGDOMSKOLE Opprinnelig byggeår 1971. Restaurert og ombygget 2006. RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING 16. JANUAR 2008 Skrevet av Oddvar Thorvalsen, Blindeforbundet. Gjennomgått med UU prosjektleder Wenche

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1. Tiltaksrapport vedrørende universell utforming 2016-bygg Rapportdato: 24-6-214 Kompleksnr. 72 Byggenr. 93 BTA: Sum anbefalte 1 36 m 2 tiltak: 948 2 Satsningsår 216 Kompleksnavn: Byggnavn: HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG GUNNERUS GT. 1 BYGG1, GUNNERUS GT. 1 HØGSKOLEN

Detaljer

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde.

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde. 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende skal minst være oppfylt: a. Trapp skal

Detaljer

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Dusjsone for person med rullestol i et hjørne av felles dusjanlegg. Gi mulighet for å velge å dusje i eget rom/ avlukke.

Detaljer

24.09.2010. Universell utforming. Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat. Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak.

24.09.2010. Universell utforming. Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat. Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak. Universell utforming Bruk av prosjekteringsverktøy gir resultat Spesialrådgiver universell utforming Solveig.dale@asplanviak.no Universell utforming- publikumsbygg - et prosjekteringsverktøy Systematisering

Detaljer

10 råd for universell utforming av turveger. - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger

10 råd for universell utforming av turveger. - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger 10 råd for universell utforming av turveger - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger Elin Katrine Nilssen Temadag på Notodden 26.03.2014 En sammenligning Telemark Sogn og

Detaljer

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

KONGSVINGER TRAFIKKSTASJON RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

KONGSVINGER TRAFIKKSTASJON RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING KONGSVINGER TRAFIKKSTASJON RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 14. november 2005 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no 1. Generelt informasjon.

Detaljer

Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015

Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015 Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015 Anne Lene Trosviken Ergoterapeut og rådgiver universell utforming i Stange Stange Kommune 20.000 innbyggere

Detaljer

Detaljert vurdering av gågate

Detaljert vurdering av gågate Hvis ikke tilfredsstillende: Detaljert vurdering av gågate Tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Ikke relevant Problemer for bevegelse? Problemer for orientering? Problemer for miljø? Eventuelle målbare

Detaljer

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling Alle skal bo godt og trygt Side 2 Innhold Side FORORD 3 EKSEMPEL 1 4 EKSEMPEL 2 6 EKSEMPEL 3 8 EKSEMPEL 4 10 EKSEMPEL 5 12 EKSEMPEL 6 14 EKSEMPEL 7 16 EKSEMPEL 8

Detaljer

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-3 (1) Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. Byggverk med inntil tre etasjer

Detaljer

12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal

12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal Publisert dato 09.09.2013 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal (1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

TILGJENGELIGHETSSTANDARD

TILGJENGELIGHETSSTANDARD SCANDICS TILGJENGELIGHETSSTANDARD Her kan du lese om vår tilgjengelighetsstandard på 135 punkter. Den ble utviklet ved at vi nøye fulgte gjestens vei helt fra parkeringen og gjennom hele hotellet. Vi har

Detaljer

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 18.03.2015 Møtested: Møterom 238 Møtetid: 14:30-16:30 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Berit Wammeli,

Detaljer

Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim

Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim Universell utforming Nødvendig for noen, bra for alle! 1. Mars 2013 Julie Runningshaugen, Mathilde Øvestad, Mina Dalby & Njål Hidle Disposisjon

Detaljer