Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1 Kravspesifikasjon"

Transkript

1 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av vannbehandlingskjemikalier for åtte avløpsrenseanlegg tilknyttet driftsassistansen i Follo

2 Innhold 1. Innledning og omfang Deltagere Kjemikalier og mengder Befaring på renseanleggene og tester på avløpsvannet Absolutte krav for gjennomføring av oppdraget Krav i forhold til kjemikaliene Krav til levering og leveringsservice Andre krav Anleggsspesifikke krav Vurdering av tilbudene Valg av leverandører til rammeavtalen Valg av leverandør til hver enkelt kommune Tildelingskriterier Driftsøkonomi og resultatoppnåelse Sortimentsbredde Kjemikaliekvalitet Service og kompetanse Levering og leveringsservice Garantiperiode i fullskala Beskrivelse av anleggene og anleggsspesifikke krav Nordre Follo renseanlegg Søndre Follo renseanlegg Enebakk kommune Nesodden kommune Frogn ra av 12

3 1. Innledning og omfang Nordre Follo renseanlegg v/bjørn Buller, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av rammeavtale på vannbehandlingskjemikalier for åtte avløpsrenseanlegg tilknyttet driftsassistansen i Follo. Formålet er å anskaffe vannbehandlingskjemikalier (fellingskjemikalier og polymer) for bruk på åtte avløpsrenseanlegg tilknyttet driftsassistansen. I oppdraget inngår også levering av kjemikaliene til renseanleggene Deltagere Følgende kommuner og renseanlegg deltar i anbudet. Interkommunale renseanlegg: Enebakk kommune: Nesodden kommune: Frogn kommune: Nordre Follo ra Søndre Follo ra Flateby ra Ytre Enebakk ra Kirkebygda ra Buhrestua ra Fagerstrand ra Frogn ra 1.2. Kjemikalier og mengder Konkurransen gjelder fellingskjemikalier og polymerer til bruk i vannbehandling på renseanleggene, bortsett fra Søndre Follo renseanlegg som kun ønsker tilbud på fellingskjemikalie. De kjemikalier som anleggene benytter i dag og omtrentlig forbruk per år, er vist i tabell 1. Det understrekes at tallene nedenfor viser ca verdier for det siste året, og det gis ingen garanti for oppsatte mengder ved fremtidig behov. Tabell 1 Kjemikalier anleggene benytter til vannbehandling pr i dag Fellingskjemikalium Hjelpeflokkulant Kommune/ Anlegg Type/ Type/ IKS Tonn/år Tonn/år leverandør leverandør FLOPAM AN 934 IKS Nordre Follo ra 315 PAC 2,5 VHM / SNF Nordic IKS Søndre Follo ra 350 PAX 0,65 Sedifloc 640C / 3f Chimica Flateby ra 55 FeCl / Kemira 0,5 CE126 / Nordflock C2260 / Kemira Enebakk CE126 og CE199 Ytre Enebakk ra 105 FeCl / Kemira 0,4 / Nordflock Kirkebygda ra 12 PAX 33/ Kemira 0,15 C2230 / Kemira Buhrestua ra 160 PAX 14 / Kemira - - Nesodden PLUSPAC 1800 Fagerstrand ra 107 / BASF - - Frogn Frogn ra 275 PAX 18 / Kemira 0,6 Polymer fra SFN Nordic 3 av 12

4 Avløpsrenseanleggene forbeholder seg retten til å benytte andre produkter, evt. fra andre leverandører, på inntil 10 % av årlig vannmengde for forsøksvirksomhet. Renseanlegget vil på forhånd orientere leverandøren skriftlig om tidspunktet for og konsekvenser for leveringen Befaring på renseanleggene og tester på avløpsvannet Det legges ikke opp til felles befaring på renseanleggene. De leverandørene som ønsker befaring, eller har behov for å utføre forsøk på renseanleggenes avløpsvann, vil få mulighet til dette etter avtale. Nordre Follo renseanlegg kan stille lokaler og sitt interne laboratorium til disposisjon for utføring av forsøk på avløpsvann fra alle renseanleggene. Avløpsvann fra de andre renseanleggene vil da transporteres hit, slik at det vil bli mulig å utføre tester på avløpsvann fra flere renseanlegg på samme dag. Leverandører som har behov for befaring eller ønsker å utføre forsøk på avløpsvann fra renseanleggene, må sende skriftlig forespørsel om dette til Aquateam AS innen 5. august Forespørselen må inneholde en oversikt over vann fra hvilke renseanlegg det er ønskelig å gjøre forsøk på, samt eventuelt andre forhold (mengde vannprøve, håndtering av prøven, prøvetakingspunkt for vannprøven osv.). Alle kostnader forbundet med befaring og forsøk må dekkes av leverandøren. 2. Absolutte krav for gjennomføring av oppdraget 2.1. Krav i forhold til kjemikaliene Følgende absolutte krav stilles til kjemikaliene: 1. Alle kjemikalier som er omfattet av kjemikalieregelverket REACH, skal være registrert av leverandøren. Registreringsdokumenter må vedlegges tilbudet. 2. For alle kjemikalier som inngår i tilbudet må leverandøren vedlegge produktdatablad og HMS-datablad. 3. Tilbyder skal dokumentere hvor kjemikaliene kommer fra (produksjonssted). 4. Leverandøren skal på forespørsel kunne dokumentere innholdet av aktivt stoff og av forurensninger (tungmetaller) i hver leveranse. 5. Der kjemikaliet leveres i tankbiler eller containere skal det ved forespørsel kunne leveres bekreftelse på at tanken ikke er forurenset, eller at den ikke har vært benyttet til annet enn dette kjemikaliet med samme kvalitet. 6. Ved bruk av kjemikaliene må renseanleggene kunne oppfylle alle krav i gjeldene forskrifter og utslippstillatelser. Dersom endring i utslippstillatelse / offentlige bestemmelser gjør bruk av fellingskjemikalier og polymerer omfattet av kontrakten uegnet / inneffektivt på ett eller flere anlegg, kan kontrakten brytes for vedkommende renseanlegg Krav til levering og leveringsservice Det stilles følgende absolutte krav til levering og leveringsservice: 1. Leveranser skal være fritt levert til hvert renseanlegg 2. Det enkelte renseanlegg bestiller varer etter behov 4 av 12

5 3. All levering skjer for leverandørens regning og risiko 4. Leveranse skal skje på renseanleggene innenfor tidsrommet kl Annen leveringstid kan avtalles med det enkelte renseanlegget, dersom det er i orden for renseanlegget. 5. Leverandøren skal sørge for at kjemikaliene blir levert direkte inn på anleggets lagertank evt. i egnet emballasje for de kjemikaliene som anlegget ikke har lagertank for. 6. Levering anses som gjennomført når varen er mottatt og godkjent på avtalt sted. 7. Leveringstid skal være maksimalt 4 virkedager fra bestilling. (Dvs. at hvis anlegget bestiller en leveranse på mandag skal de ha kjemikaliene på anlegget senest i løpet av fredag samme uke.) 8. Varene skal merkes med leveringssted, bestillingsnummer og navn på bestiller. 9. Leverandøren forutsettes å tilpasse transportutstyr til adkomst/lossemuligheter på det enkelte renseanlegget. 10. Produktene må kunne lagres, transporteres og doseres med eksisterende utstyr. Dersom dette ikke er mulig, blir forventede kostnader til en omlegging tillagt tilbudsprisen. 11. Leverandøren har det totale ansvaret for eventuelle feilleveranser, for eksempel fylling av kjemikalier på feil tank. Leverandøren er erstatningspliktig ved egne feil. 12. Ved søl osv. ved levering av kjemikalier på renseanleggets område, må leverandøren selv bekoste opprydding. 13. Leverandøren må kunne levere tilstrekkelig mengde kjemikalie innen avtalt tidspunkt og av avtalt kvalitet. Det kan under spesielle omstendigheter og i en kort periode godtas at leverandøren leverer et annet produkt, hvis de kan dokumentere at dette kjemikaliet vil fungere tilsvarende godt. Eventuelle merkostnader som følge av dette må bekostes av leverandøren. 14. Hvis leverandøren ikke kan levere kjemikaliet etter avtalen, kan oppdragsgiver fritt handle utenom avtalen eller bytte til en annen rammeavtaleleverandør. Eventuelt at avtalen sies opp Andre krav Andre absolutte krav som stilles er: 1. Leverandøren skal oppgi kontaktperson og stedfortreder for hvert anlegg. Alle henvendelser til leverandøren skal gå via denne kontaktpersonen. På samme måte vil renseanleggene oppgi kontaktpersoner med stedfortredere. All kommunikasjon mellom leverandøren og oppdragsgiver skal foregå på norsk eller annet nordisk språk. 2. Hvis leverandøren bruker underleverandører, skal dette oppgis med leverandørens navn, lokalisering og organisasjonsnummer. Et skifte av underleverandør i kontraktsperioden skal varsles skriftlig og godkjennes av oppdragsgiver. Det er leverandørens ansvar å påse at underleverandører tilfredsstiller alle kravene i dette tilbudsgrunnlaget. 3. Leverandøren skal holde renseanleggene informert om utviklingen innen for avtalens produktområde med hensyn på produktendringer, driftsøkonomi og miljøbelastning. 4. I tilbudet skal alle relevante priser, som vil være grunnlag for leveransen, oppgis. Prisene oppgis i NOK per tonn eks. mva og skal inkludere transport av kjemikaliene frem til de er ferdig levert på renseanlegget. Prisskjema i vedlegg 2 skal fylles ut. Pris 5 av 12

6 til de forskjellige renseanleggene kan være ulik. Dersom tilbyder anser dette som hensiktsmessig kan det også gis tilbud med en annen pris til hver enkelt kunde (det vil si kommunen) dersom alle renseanleggene til kunden benytter samme produkt eller leverandør. Prisene er faste i 12 måneder. Deretter kan prisene justeres basert på avtalte indekser, for deretter å være faste i 12 måneder Anleggsspesifikke krav De spesifikke kravene for hvert anlegg er beskrevet i kapittel Vurdering av tilbudene Oppdragsgiver vil først velge ut de tilbydere som han finner er kvalifisert (egnet) til å utføre oppdraget. Her er et absoluttkrav at tilbudet er komplett mht. all foreskreven dokumentasjon Valg av leverandører til rammeavtalen Det vil bli inngått parallelle rammeavtaler med minst tre leverandører forutsatt at det er tilstrekkelig antall leverandører og tilbud. Valg av leverandører til rammeavtalen foretas blant de leverandører som er funnet kvalifisert etter kvalifikasjonskravene, og disse rangeres etter tildelingskriteriet kvalitet og rangeres etter en totalvurdering av disse Valg av leverandør til hver enkelt kommune Den enkelte kommune/iks velger deretter sin leverandør ut i fra de valgte rammeavtaleleverandørene. Den enkelte kommune vurderer rammeavtaleleverandørene opp mot tildelingskriteriene og velger den som er best etter en totalvurdering. Alle kommunene/iks vil ha en felles vurdering av kvalitet, mens driftsøkonomi og resultatoppnåelse vil få en individuell vurdering for hvert renseanlegg Tildelingskriterier Oppdragsgiver vil velge den tilbyder med det økonomisk mest fordelaktige tilbudet i henhold til følgende kriterier: Driftsøkonomi og resultatoppnåelse, vekt 60 % Kvalitet, vekt 40 %, herunder: Sortimentsbredde, 10 % Kjemikaliekvalitet, 10 % Service og kompetanse, 10 % Levering og leveringsservice, 10 % Driftsøkonomi og resultatoppnåelse vil bli vurdert individuelt for hvert renseanlegg, da kriteriet vil være avhengig av renseanleggets innløpsvann, renseprosesser osv. Vurderingene vil bli gjort på bakgrunn av den informasjonen leverandørene gir i sitt tilbud. Anleggene vil ikke utføre egne forsøk med kjemikaliene på sitt avløpsvann. Det vil være en felles vurdering av kriteriet kvalitet for alle renseanleggene Driftsøkonomi og resultatoppnåelse Under tildelingskriteriet driftsøkonomi og resultatoppnåelse, skal leverandøren oppgi følgende for vurdering: Leverandørene skal komme med en anbefaling, basert på forsøk og tidligere erfaringer med produktene, om hvilke to produkter de mener vil passe best for hvert 6 av 12

7 renseanlegg, basert på driftsøkonomi og resultatoppnåelse. Forslaget skal inneholde en beskrivelse av: o hvorfor leverandøren mener at disse kjemikaliene vil gi best resultat o forventet reduksjon av organisk stoff (som BOF 5 og KOF) ved en reduksjon av tot-p på 90 % o produktenes påvirkning på slammets fortykkingsegenskaper og slammengde For de produktene som anbefales, skal leverandøren oppgi forventet doseringsområde og maks dosering, for en reduksjon av tot-p på 90 % (se kapittel 4). Det er ønskelig at kjemikaliene fungerer optimalt over et bredest mulig ph-område og ved de ph-verdier som er normale ved doseringspunktene på renseanleggene. Optimalt ph-området for kjemikaliene skal derfor oppgis i tilbudet (dersom det er relevant). Prisene i tilbudet er faste i 12 måneder. Deretter kan prisene justeres iht. endringer i valuta, råvarer og andre prisfaktorer, for deretter å være faste i 12 måneder. Leverandøren skal i tilbudet beskrive de forhold som vil kunne medføre prisendring (både reduksjon og økning). De indekser som tilbyder ønsker å benytte skal oppgis og være offentlige tilgjengelige indekser. Ved justering legges indeks pr til grunn. Ved vurdering av driftsøkonomi og resultatoppnåelse vil følgende bli vurdert: Pris per m 3 renset avløpsvann ved en reduksjon av fosfor på 90 %. For å beregne kjemikaliekostnadene per år, vil man benytte midlere dosering (fra oppgitt doseringsområde) og oppgitt maks dosering for produktet, samt årsvannmengden for 2010 for hvert anlegg. Anleggene ønsker, i tillegg til en reduksjon av fosfor på 90 %, en størst mulig reduksjon av organisk stoff målt som BOF 5 og KOF. Brukervennlighet, dvs feks: o ph-området for kjemikaliene o doseringsmengde Kjemikaliene må ikke påvirke fortykkingsegenskapene til slammet negativt. Slamproduksjonen skal ikke være vesentlig større enn den er i dag Sortimentsbredde Under tildelingskriteriet sortimentsbredde, skal leverandøren oppgi følgende for vurdering: Tilbyder skal beskrive sitt sortiment innenfor fellingskjemikalier og/eller polymerer Kjemikaliekvalitet Under tildelingskriteriet kjemikaliekvalitet, skal leverandøren oppgi følgende for vurdering: Kjemikalienes kjemiske sammensetning inkludert tungmetallinnhold og restmonomer skal beskrives. Innhold av tungmetaller som kan innvirke på vann- og/eller slamkvaliteten ut fra renseanlegget vil bli vurdert. Kjemikalienes aktive innhold i % beskrives og dokumenteres. Stabilitet. Løsningen må være stabil over tid, dvs. ikke utfellinger i lagertanken. 7 av 12

8 3.7. Service og kompetanse Under tildelingskriteriet service og kompetanse, skal leverandøren oppgi følgende for vurdering: Leverandøren skal yte service i form av veiledning til driftspersonell på renseanlegget, evt. yte teknisk bistand, slik at produktene kan utnyttes optimalt. Det forutsettes at leverandøren inkluderer 25 timer per år til dette i tilbudet (reisetid etc er ikke inkludert). Pris for ytterligere timer skal oppgis i tilbudet. Leverandøren beskriver sine tjenester innenfor opplæring og kurs, og evt. priser knyttet til dette. Leverandøren skal beskrive sitt serviceapparat og hvordan dette vil fungere ved en avtale. Antall personer i serviceavdelingen, utstyr, responstid, osv. Det skal leveres CV for nøkkelpersoner innen service og oppfølging. Beskrivelse av leverandørens muligheter og ressurser for veiledning om håndtering og lagring av de tilbudte produktene. Beskrivelse av leverandørens muligheter og ressurser for undersøkelser og optimalisering. Dette omfatter også muligheter for opplæring av personell i bruk av de tilbudte produktene og bistand til problemløsning i prosessen Levering og leveringsservice Under tildelingskriteriet levering og leveringsservice, skal leverandøren oppgi følgende for vurdering: Leverandøren skal beskrive sin leveringssikkerhet med hensyn på produksjonskapasitet, produksjonsfleksibilitet og evne/ mulighet for stabil transport av kjemikaliet fra produksjonsstedet og frem til renseanlegget. Leverandøren skal oppgi leveringstid for hastebestillinger (maks 1 dags leveringstid), mulig leveringsvolum ved hastebestillinger og eventuelle prispåslag ved slike bestillinger. Leverandøren skal oppgi hvordan distribusjon av kjemikaliene vil foregå. Leverandøren skal ha en mottaksordning/returordning for tom emballasje og produkt. Det skal gis en beskrivelse av leverandørens returordning inkludert alle krav til tømming/ rengjøring av emballasjen, retur av produkt, og alle eventuell kostnader for å benytte denne ordningen. 4. Garantiperiode i fullskala Etter at det er inngått en avtale om kjøp av produktet, vil de første tre månedene fungere som en garantiperiode, hvor leverandøren må bevise at produktet oppnår de resultatene som er garantert innenfor den maksimale doseringen som er oppgitt i tilbudet. Leverandøren må derfor beskrive de tilfeller hvor de mener at oppgitt maksimal dosering vil kunne overskrides, men de må ta høyde for at avløpsvannets sammensetning svinger gjennom året når de oppgir maks dosering for produktet for hvert renseanlegg. Er det mye unormale hendelser i på renseanlegget i garantiperioden, vil denne kunne utvides med 1 mnd slik at man oppnår et reelt datagrunnlag. Med unormale menes hendelser som større driftsproblemer, påslipp av stoffer til avløpsnettet og lignende. Hvis leverandøren ikke klarer å oppnå de beskrevne resultater innenfor resultatoppnåelse og dosering, kan renseanlegget velge å heve kontrakten. 8 av 12

9 5. Beskrivelse av anleggene og anleggsspesifikke krav Alle renseanleggene har følgende rensekrav på årsbasis: Tot-P: 90 % reduksjon, midlere utslippskonsentrasjon 0,3 mg/l og maksimal utslippskonsentrasjon 0,6 mg/l. Nordre Follo renseanlegg har i tillegg krav til 70 % reduksjon av tot-n, og krav til sekundærrensing av organisk stoff Nordre Follo renseanlegg Renseprosess vannbehandling Nordre Follo renseanlegg er et interkommunalt renseanlegg som ligger i Ås kommune. Anlegget er et mekanisk-biologisk-kjemisk renseanlegg. Vannbehandlingsdelen består av trapperister, sandfang, forsedimentering, biologisk nitrogenfjerning, flokkulering og flotasjon. Anlegget er bygd med to parallelle linjer. Det biologiske rensetrinnet benytter den såkalte Kaldnesprosessen (mbbr) og fjerner organisk stoff og nitrogen ved kombinert for- og etterdenitrifisering. Det tilsettes en ekstern karbonkilde i etterdenitrifiseringen (ekstern karbonkilde er ikke en del av dette anbudet). Anlegget mottar ca m 3 /år med spylevann fra et vannrenseanlegg (tilføres på nettet) Nøkkeltall for 2010 Middelverdier 2010 Tot-P Tot-N BOF 5 KOF Innløpskonsentrasjon, mg/l 5, Utløpskonsentrasjon, mg/l 0,21 9,3 3,9 42 Renseeffekt, % 93,9 74,7 96,6 90,9 Vannføring gjennom anlegget, m 3 4,06 mill Spesielle krav fra anlegget til leveransen Nordre Follo ra ønsker ikke å bruke jernklorid (JKL eller tilsvarende) som fellingskjemikalie. Foredlede produkter som inneholder en blanding av aluminium og jern som aktiv substans vil bli akseptert. Produktene må ikke forårsake nitrifikasjonshemming. Leverandøren vil kunne bli bedt om å dokumentere dette. Tilgjengelig lagringsvolum for fellingskjemikalie er 30 m 3. Påkoblingspunkt til lagringstanken er inne i avvanningshall ved lagertank. Hjelpeflokkulant ønskes levert i storsekk på maks 500 kg Søndre Follo renseanlegg Renseprosess vannbehandling Søndre Follo renseanlegg er et interkommunalt renseanlegg som ligger i Vestby kommune. Anlegget er et mekanisk-kjemisk renseanlegg. Vannbehandlingsdelen består av trapperister, sandfang, flokkulering og sedimentering. 9 av 12

10 Nøkkeltall for 2010 Middelverdier 2010 Tot-P Tot-N BOF 5 KOF Innløpskonsentrasjon, mg/l 4,4 38, Utløpskonsentrasjon, mg/l 0,15 34, Renseeffekt, % 96,2 9,6 71,7 74,9 Vannføring gjennom anlegget, m Spesielle krav fra anlegget til leveransen Søndre Follo ra ønsker ikke å bruke jernklorid (JKL eller tilsvarende) som fellingskjemikalie. Tilgjengelig lagringsvolum for fellingskjemikalie er 30 m 3. Påkoblingspunkt til lagringstanken er et eget trykkoblingspunkt på utsiden av veggen. Renseanlegget ønsker kun tilbud på fellingskjemikalie og ikke polymer Enebakk kommune Enebakk kommune har tre renseanlegg, Flateby ra, Ytre Enebakk ra og Kirkebygda ra Renseprosess vannbehandling Flateby ra Et mekanisk-kjemisk renseanlegg. Vannbehandlingsdelen består av: trapperist, sandfang, flokkulering og flotasjon. Ytre Enebakk ra Kirkebygda ra Et mekanisk-kjemisk renseanlegg. Vannbehandlingsdelen består av: trapperist, sandfang, luftebasseng, mellomsedimentering, flokkulering og flotasjon. Et mekanisk-kjemisk renseanlegg. Vannbehandlingsdelen består av: maskinrist, sandfang, forsedimentering, flokkulering og ettersedimentering Nøkkeltall for 2010 Flateby ra Middelverdier 2010 Tot-P BOF 5 KOF Innløpskonsentrasjon, mg/l 4, Utløpskonsentrasjon, mg/l 0, Renseeffekt, % 95,6 73,5 76,7 Vannføring gjennom anlegget, m Ytre Enebakk ra Middelverdier 2010 Tot-P BOF 5 KOF Innløpskonsentrasjon, mg/l 5, Utløpskonsentrasjon, mg/l 0, Renseeffekt, % 96,1 89,3 85,6 Vannføring gjennom anlegget, m av 12

11 Kirkebygda ra Middelverdier 2010 Tot-P Innløpskonsentrasjon, mg/l 5,5 Utløpskonsentrasjon, mg/l 0,14 Renseeffekt, % 96,9 Vannføring gjennom anlegget, m Spesielle krav fra anleggene til leveransen På Flateby ra og Ytre Enebakk ra er det to containere for fellingskjemikalier som hver rommer 5 m 3, dvs. 10 m 3 totalt. Utvendig påkopling for fylling på Flateby ra og innvendig på Ytre Enebakk ra. Det betyr at vi må ha avtale for fylling på Ytre Enebakk ra. På Kirkebygda ra er det utvendig påfylling av fellingskjemikalie til 2 m 3 tank. Bruker i dag FeCl på Flateby og Ytre Enebakk med godt resultat Nesodden kommune Nesodden kommune har tre renseanlegg, Buhrestua ra, Fagerstrand ra og Kirkevika ra. Kirkevika ra vil bli lagt ned i løpet av 2011 og er derfor ikke med i anbudet Renseprosess vannbehandling Buhrestua ra Et mekanisk-kjemisk renseanlegg. Vannbehandlingsdelen består av: rist, sandfang, forsedimentering, flokkulering og sedimentering. Fagerstrand ra Et mekanisk-kjemisk renseanlegg. Vannbehandlingsdelen består av: rist, sandfang, flokkulering og sedimentering Nøkkeltall for 2010 Buhrestua ra Middelverdier 2010 Tot-P BOF 5 KOF Innløpskonsentrasjon, mg/l 7, Utløpskonsentrasjon, mg/l 0,19 58,1 135 Renseeffekt, % 97,3 77,6 78,9 Vannføring gjennom anlegget, m Fagerstrand ra Middelverdier 2010 Tot-P Innløpskonsentrasjon, mg/l 5,8 Utløpskonsentrasjon, mg/l 0,26 Renseeffekt, % 94,8 Vannføring gjennom anlegget, m Spesielle krav fra anlegget til leveransen Buhrestua ra og Fagerstrand ra ønsker ikke å benytte JKL. Tilgjengelig lagertank for Buhrestua ra er 20 m 3 med påkoblingspunkt på yttervegg. 11 av 12

12 Tilgjengelig lagertank for Fagerstrand ra er 15 m 3 med påkoblingspunkt på yttervegg Frogn ra Renseprosess vannbehandling Et mekanisk-kjemisk renseanlegg. Vannbehandlingsdelen består av: trapperister, sandfang, flokkulering og sedimentering Nøkkeltall for 2010 Middelverdier 2010 Tot-P Tot-N BOF 5 KOF Innløpskonsentrasjon, mg/l 4,6 34, Utløpskonsentrasjon, mg/l 0,4 28, Renseeffekt, % 90,0 15,9 74,4 73,0 Vannføring gjennom anlegget, m Spesielle krav fra anlegget til leveransen Frogn ra ønsker ikke å bruke jernklorid (JKL eller tilsvarende) som fellingskjemikalie. Fellingskjemikalier ønskes levert til fast lagertank (volum 30 m 3 ) med på kobling på utsiden av bygget, lett ankomst. Polymer ønskes levert i 500 kg sekk. 12 av 12

TKL. BÆRUM KOMMUNE Prosjektenheten OPPDRAGSBESKRIVELSE RAMMEAVTALE FOR LEVERING AV HYDRATKALK. 11. januar 2015

TKL. BÆRUM KOMMUNE Prosjektenheten OPPDRAGSBESKRIVELSE RAMMEAVTALE FOR LEVERING AV HYDRATKALK. 11. januar 2015 BÆRUM KOMMUNE Prosjektenheten OPPDRAGSBESKRIVELSE 850015 RAMMEAVTALE FOR LEVERING AV HYDRATKALK 11. januar 2015 Total kvalitetsledelse Bærum kommune Prosjektenheten TKL A Orientering og rammebetingelser...

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ FISK OG FISKEPRODUKTER 15/55630

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ FISK OG FISKEPRODUKTER 15/55630 VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ FISK OG FISKEPRODUKTER 15/55630 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 2 MINIMUMSKRAV... 1 2.1 KRAV - KVALITET... 1 2.2 KRAV - SERVICE...

Detaljer

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014 Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 27.01.2015 INNLEDNING Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) har på oppdrag

Detaljer

Kravspesifikasjon for anbudskonkurranse. diverse kjemikalier til Gardermoen og Kløfta renseanlegg

Kravspesifikasjon for anbudskonkurranse. diverse kjemikalier til Gardermoen og Kløfta renseanlegg Vedlegg 3 Kravspesifikasjon for anbudskonkurranse for leveranse av diverse kjemikalier til Gardermoen og Kløfta renseanlegg Dato: 16.06.14 Side 1 : 15 Innhold 1. Anskaffelsens formål... 3 2. Kort beskrivelse

Detaljer

INNBYDELSE TIL ÅPEN KONKURRANSE FELLINGSKJEMIKALIER (PREPOLYMERISERT ALUMINIUMSKLORID, PAC) VANN- OG AVLØPSRENSING FOR

INNBYDELSE TIL ÅPEN KONKURRANSE FELLINGSKJEMIKALIER (PREPOLYMERISERT ALUMINIUMSKLORID, PAC) VANN- OG AVLØPSRENSING FOR INNBYDELSE TIL ÅPEN KONKURRANSE FELLINGSKJEMIKALIER (PREPOLYMERISERT ALUMINIUMSKLORID, PAC) FOR VANN- OG AVLØPSRENSING I Nedre Romerike Vannverk IKS I I Nedre Romerike Avløpsselskap IKS I Postboks 26 I

Detaljer

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012 Årsrapport for driftsassistansen i Follo 2012 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012 Driftsassistansen i Follo Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S Kontrollprøver Oppsummering

Detaljer

TAU RENSEANLEGG KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2012

TAU RENSEANLEGG KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2012 Årsrapport for driftsassistansen i Vestfold 2012 TAU RENSEANLEGG KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2012 Driftsassistansen i Vestfold Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S Kontrollprøver

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold:

Driftsassistansen i Østfold: Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport for 22. Utslipps- og slamkontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 74/ 91 36 2 5 E-mail: frank.lunde@dao.no

Detaljer

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS INNBYDELSE TIL ÅPEN KONKURRANSE RAMMEAVTALE - KARBONKILDE TIL DENITRIFIKASJON

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS INNBYDELSE TIL ÅPEN KONKURRANSE RAMMEAVTALE - KARBONKILDE TIL DENITRIFIKASJON INNBYDELSE TIL ÅPEN KONKURRANSE RAMMEAVTALE - KARBONKILDE TIL DENITRIFIKASJON NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS I Nedre Romerike Avløpsselskap IKS I I Nordre Follo renseanlegg IKS I Postboks 26 I NO-2011 Strømmen

Detaljer

Etterpolering og utslippsminimalisering i avløpsrenseanlegg Optimalisering av fosforfjerning

Etterpolering og utslippsminimalisering i avløpsrenseanlegg Optimalisering av fosforfjerning Etterpolering og utslippsminimalisering i avløpsrenseanlegg Optimalisering av fosforfjerning Ragnar Storhaug, Aquateam www.aquateam.no Problemstilling Sårbare resipienter, badevannskvalitet med mer kan

Detaljer

PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS

PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS FORURENSNINGSFORSKRIFTEN, KAP. 15 A PÅSLIPP I tillegg til eventuelle krav fastsatt i utslippstillatelse av statlig forurensningsmyndighet

Detaljer

Tjenestene i Avtalen er valgfrie, og den enkelte hjelpemiddelsentral har selv valgt om de ønsker å være tilknyttet tjenestene.

Tjenestene i Avtalen er valgfrie, og den enkelte hjelpemiddelsentral har selv valgt om de ønsker å være tilknyttet tjenestene. Betingelser Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet stoler med oppreisningsfunksjon har NAV Økonomiavdeling inngått hhv. Rammeavtale for kjøp av stoler med oppreisningsfunksjon, tilbehør, reservedeler

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS:

Driftsassistansen i Østfold IKS: Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 26 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 73/ 41 69 15 65 E-mail:

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093 VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 2 MINIMUMSKRAV... 1 2.1 KVALITET... 1 2.2 FILOVERFØRING...

Detaljer

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Generert: 9. februar 2017 1.1 Innledning Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du 1her Kontaktperson er normalt

Detaljer

1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER

1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER 1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER Nes kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. Anskaffelsen skal gi kommunen den mest

Detaljer

SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2016

SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2016 Oppdragsgiver Søndre Follo Renseanlegg v/geir Simensen Rapporttype Årsrapport 15.03.2017 SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2016 - ÅRSRAPPORT 2016 2 (13) SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2016 Oppdragsnr.:

Detaljer

Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester.

Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. 1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. Kongsvinger kommune har ca. 17

Detaljer

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2013

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2013 Årsrapport for driftsassistansen i Vestfold 2013 Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2013 Driftsassistansen i Vestfold Aquateam COWI AS Kontrollprøver Oppsummering

Detaljer

Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg

Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg Versjon 2 Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg Rapportering på skjema mdir-010 kap. 13-anlegg Dette er en veiledning til private eiere av avløpsanlegg. Veiledningen beskriver hvilke opplysninger

Detaljer

Solumstrand renseanlegg. Rehabilitering og oppgradering av Solumstrand renseanlegg v/sverre Lerbak, Drammen kommune, Byprosjekter

Solumstrand renseanlegg. Rehabilitering og oppgradering av Solumstrand renseanlegg v/sverre Lerbak, Drammen kommune, Byprosjekter Solumstrand renseanlegg Rehabilitering og oppgradering av Solumstrand renseanlegg v/sverre Lerbak, Drammen kommune, Byprosjekter KRP 1987-1995 1986: 20% tilsluttet renseanlegg. Kloakkrammeplanen besluttet

Detaljer

MOVAR IKS Presentasjon av forsøk ved Kambo RA FREVAR, 3F Chimica og MOVAR

MOVAR IKS Presentasjon av forsøk ved Kambo RA FREVAR, 3F Chimica og MOVAR Presentasjon av forsøk ved Kambo RA FREVAR, 3F Chimica og MOVAR av: Johnny Sundby Sektorsjef VA MOVAR IKS Innhold: - Bakgrunn - Mål - Gjennomføring - Resultater - (foreløpig) Konklusjon - Videre arbeid

Detaljer

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 1.9.2015-31.8.2017. Etter 31.8.2017 kan hele eller deler av avtalen prolongeres i en periode på inntil 2 år. Eventuelle oppdateringer vil

Detaljer

Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015

Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015 Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 22.09.2015 INNLEDNING Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ)

Detaljer

Rammeavtale - Karbonkilde til denitrifikasjon

Rammeavtale - Karbonkilde til denitrifikasjon Rammeavtale - Karbonkilde til denitrifikasjon Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31496890.aspx Ekstern anbuds ID 2012-247379/JAN171422 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig 2 Anleggsdata

Detaljer

Driftsassistanse for avløpsrenseanlegg

Driftsassistanse for avløpsrenseanlegg Driftsassistanse for avløpsrenseanlegg Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31792201.aspx Ekstern anbuds ID M249080/FEB172351 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Detaljer

Vedlegg 5: Oppdragsgivers Ytelsesspesifikasjon

Vedlegg 5: Oppdragsgivers Ytelsesspesifikasjon Vedlegg 5: Oppdragsgivers Ytelsesspesifikasjon Leveranse av byggeentreprenørtjenester. Sak nr.: 15/03339 1 Innhold 2 Informasjon om oppdragsgiver... 3 3 Kvalitetskriterier for ytelsen... 3 3.1 Generelle

Detaljer

4.1 Underleverandører

4.1 Underleverandører Side 1 av 5 Innkjøp, underleverandører 4.1 Underleverandører 4.1.1 Under leveranse av prøveuttak og kalibrering. Det er i organisasjonen ikke lagt opp til bruk av underleverandør for utførelse av prøveuttaket.

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR.

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Om kjøp av Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. 200901640 Konkurransegrunnlag i sak nr 200901640 Kjøp av isoleringsprodukter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Orkdal kommune Tekniske Tjenester LEGGING AV NYTT SPORTSGULV 2100 M 2 PÅ TO BANEFLATER I ORKLAHALLEN Prosjekt 2014/4814 Anbudsfrist 07. juli 2014, kl 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE :

Detaljer

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2015

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2015 Årsrapport for Driftsassistansen i Vestfold 2015 Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2015 Driftsassistansen i Vestfold Aquateam COWI AS ÅRSRAPPORT FOR TØNSBERG 2015

Detaljer

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her:

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her: Informasjon om ansvarlig enhet Organisasjonsnr: 874777072 Organisasjonsnavn: BJUGN KOMMUNE DRIFT OG ANLEGG Postadresse: Alf Nebbs gate 2 Postnr og -sted: 7160 Bjugn Informasjon om anlegget Anleggsnummer:

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av tankbil til Strand kommune brannvesen Tilbudsfrist: 16.03.2016 kl.12.00 Arkivsaksnr.16/316 Konkurransegrunnlag Tankbil side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Slamproduksjonen i 2011 var m³ med et gjennomsnittlig tørrstoffinnhold på 19 %, tilsvarende en slamproduksjon på 314 tonn tørrstoff.

Slamproduksjonen i 2011 var m³ med et gjennomsnittlig tørrstoffinnhold på 19 %, tilsvarende en slamproduksjon på 314 tonn tørrstoff. Sammendrag: Resultatene fra utslippskontrollen i 2011 viser at kravene til K1, K2 og renseeffekt for totalfosfor er overholdt. Renseeffekten var gjennomsnittlig 97 % for totalfosfor, 88 % for BOF 5, 88

Detaljer

Vedlegg 5: Oppdragsgivers kravspesifikasjon. på rammeavtale for elektrisk forbruksmateriell. til Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler kommune

Vedlegg 5: Oppdragsgivers kravspesifikasjon. på rammeavtale for elektrisk forbruksmateriell. til Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler kommune Vedlegg 5: Oppdragsgivers kravspesifikasjon på rammeavtale for elektrisk forbruksmateriell til Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler kommune Sak nr.: 14/06471 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 Kravspesifikasjon...

Detaljer

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Ski kommune 2013

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Ski kommune 2013 Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Ski kommune DaØ Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 10.12. 10.12. Side 2 av INNLEDNING (DaØ) har på oppdrag fra Ski kommune gjennomført tilsyn/kontroll av i alt

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

Uanmeldt kontroll ved Ecopro AS

Uanmeldt kontroll ved Ecopro AS Uanmeldt kontroll ved Ecopro AS 08-09.10.2013 Virksomhet: Ecopro AS Tidsrom for kontrollen: 08-09.10.2013 Virksomhetens adresse: Ravlovegen 324, 7650 Verdal Virksomhetens kontaktperson: Tore Fløan, daglig

Detaljer

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON 1.0 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 1.1 Leveransetyper Konkurransen omfatter i korthet: Anskaffelse av legemidler, eller synonymprodukter, ihht kommunens kravspesifikasjon til kommunens

Detaljer

1 KORT BESKRIVELSE AV RAMMEAVTALEN PLIKTER OG RETTIGHETER... 2

1 KORT BESKRIVELSE AV RAMMEAVTALEN PLIKTER OG RETTIGHETER... 2 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT BESKRIVELSE AV RAMMEAVTALEN... 2 2 PLIKTER OG RETTIGHETER... 2 2.1 Oppdragsgiver:... 2 2.2 Bestilling... 2 2.3 Priser... 2 2.4 Timespriser... 3 2.5

Detaljer

DEL C Rammeavtale. Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune. Drammen Eiendom KF. Saksnr.: 12/4859

DEL C Rammeavtale. Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune. Drammen Eiendom KF. Saksnr.: 12/4859 Stildefinisjon: INNH 1: Skrift: Fet, Skriftfarge: Tekst 2, Tabulatorstopp: 0,78 cm, Left + 15,98 cm, Høyre,Fylltegn: Drammen Eiendom KF DEL C Rammeavtale Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune

Detaljer

Vedlegg 5: Oppdragsgivers Ytelsesspesifikasjon

Vedlegg 5: Oppdragsgivers Ytelsesspesifikasjon Vedlegg 5: Oppdragsgivers Ytelsesspesifikasjon Rammeavtaler - leveranse av rådgivende ingeniørtjenester til vei-, vann- og avløpsprosjekter (RIVVA). Sak nr: 13/01561 1 Innhold 1 Ytelsesspesifikasjon...

Detaljer

Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016

Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016 ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016 Driftsassistansen

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

BLANKE ARK AS. Tilbudsbrev, rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir. Forretningshemmeligheter

BLANKE ARK AS. Tilbudsbrev, rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir. Forretningshemmeligheter Fylkesmannen i Nordland Statens Hus Moloveien 10 8002 Bodø Deres ref: Vår ref: Ola Nordmann Bakevja, 11. september 2014 Tilbudsbrev, rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Viser til kunngjøring

Detaljer

Kommunikasjonstjenester Svar på spørsmål til konkurransen

Kommunikasjonstjenester Svar på spørsmål til konkurransen Kommunikasjonstjenester Svar på spørsmål til konkurransen Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 05.12.2016... 2 3. Spørsmål mottatt per 16.12.2016... 3 4. Spørsmål mottatt per 09.01.2017...

Detaljer

VEDLEGG 1. Prosessgaranti

VEDLEGG 1. Prosessgaranti VEDLEGG 1 Prosessgaranti Vedlegg 1 - Side 2 (13) LOGG Endringer i dokumentet Gjelder dokument Vedlegg 1 prosessgaranti.pdf Dato Side Fargemerke Merknad 7.9.2015 9 «Feil! Fant ikke referansekilde» er rettet

Detaljer

Melk og melkeprodukter

Melk og melkeprodukter Kravspesifikasjon Melk og melkeprodukter Januar 2016 Andøy kommune INNHOLD: 1. Innledning. s.3 1.1 Definisjon.. s.3 2. Minimumskrav.. s.3 2.1 Bestilling... s.3 2.2 Levering s.3 2.3 Lager. s.3 2.4 Leveringsvilkår.

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. AVTALEDOKUMENT Parallell rammeavtale Byggmestertjenester 2014

HAMAR KOMMUNE. AVTALEDOKUMENT Parallell rammeavtale Byggmestertjenester 2014 HAMAR KOMMUNE AVTALEDOKUMENT Parallell rammeavtale Byggmestertjenester 2014 Parter i avtalen: Hamar kommune heretter kalt Kommunen xx heretter kalt Leverandøren Opsjon på tiltredelse; Følgende parter skal

Detaljer

Sentrale renseanlegg nye utslippstillatelser «Optimalisering av Bekkelagets renseanlegg»

Sentrale renseanlegg nye utslippstillatelser «Optimalisering av Bekkelagets renseanlegg» Sentrale renseanlegg nye utslippstillatelser «Optimalisering av Bekkelagets renseanlegg» Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Helge Eliassen Sjefingeniør, Avdeling drift og vedlikehold stab 26.Mai 2016

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE LEIE AV MASKINER OG UTSTYR 15/13016

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE LEIE AV MASKINER OG UTSTYR 15/13016 VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE LEIE AV MASKINER OG UTSTYR 15/13016 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 2 MINIMUMSKRAV... 1 2.1 KRAV -SERVICE... 1 2.2 KRAV -KVALITET...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 4. august 2003 i sak 2003/60 Klager: Onyx Industriservice AS (Oslo og Follo Miljø AS) Tomteveien 20 1454 Fagerstrand Innklaget: Fredrikstad

Detaljer

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010 Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA Norsk Vannforening 28.04.2010 Om NRA IKS Interkommunalt selskap for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommune RA-2 ble

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale for kjøp av tolketjenester. for levering til

Konkurransegrunnlag for rammeavtale for kjøp av tolketjenester. for levering til Konkurransegrunnlag for rammeavtale for kjøp av tolketjenester for levering til Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Informasjons- og veiledningsprogrammet Anbudsfrist: 16. juni 2014 Norsk organisasjon

Detaljer

SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013

SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013 SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013 Resultater fra enkelte Kommuner i Morsa Arild Schanke Eikum VÅR UTFORDRING I MORSA: Hvordan får vi en større andel av minirenseanleggene til å tilfredstille rensekravene

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

Del 2 Vedlegg 2. Kravspesifikasjon. Ny Legebil

Del 2 Vedlegg 2. Kravspesifikasjon. Ny Legebil Del 2 Vedlegg 2 Kravspesifikasjon Ny Legebil for levering til ved Haugesund Ambulansestasjon Saksnr. 2011/173 Kontraktsnummer: 500 741 Del 2 Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon (Versjon Word).doc Side 1 av 6

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Vedlegg 1-Kravspesifikasjon Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Kjøreplan... 3 2.2 Avbestillinger... 3 2.3 Nye /endring av

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsrapport Gjerdrum RA Utgave: A Dato:

Gjerdrum kommune. Årsrapport Gjerdrum RA Utgave: A Dato: Årsrapport Gjerdrum RA 2010 Utgave: A Dato: 2011-01-25 Årsrapport Gjerdrum RA 2010 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Interkommunalt innkjøpssamarb. Øvre Romerike Rapportnavn: Årsrapport Gjerdrum RA

Detaljer

Registrert tilrenning til anlegget var 559 978 m³, og det har ikke gått avløpsvann i overløp foran anlegget i 2010.

Registrert tilrenning til anlegget var 559 978 m³, og det har ikke gått avløpsvann i overløp foran anlegget i 2010. Sammendrag: Resultatene fra utslippskontrollen i 2010 viser at kravet til renseeffekt for totalfosfor i utslippstillatelsen og forurensningsforskriften er overholdt, men at kravene til K1 og K2 i utslippstillatelsen

Detaljer

Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Elektrikertjenester Oslo

Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Elektrikertjenester Oslo Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Elektrikertjenester Oslo 201300266 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Oppdraget/Spesifikasjon...

Detaljer

KONTRAKT. leveranse av. ny hjullaster. til. Sarpsborg kommune SAK NR: 16/03974

KONTRAKT. leveranse av. ny hjullaster. til. Sarpsborg kommune SAK NR: 16/03974 KONTRAKT om leveranse av ny hjullaster til Sarpsborg kommune SAK NR: 16/03974 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune med (org. nr. 938 801 363) Postboks 237, 1702 Sarpsborg,

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tenders Norge v/ Christine Fleischer Bygdøy Allé 14 0262 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0120-8 25.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring FORESPØRSEL: 2014027296 Side 1 av 10 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på Føreropplæring Forespørsel 2014027296

Detaljer

Formstøpte sitteenheter 01.06.2014 31.05.206

Formstøpte sitteenheter 01.06.2014 31.05.206 Betingelser Formstøpte sitteenheter 01.06.2014 31.05.206 Gyldighetsperiode Denne avtalen på formstøpte sitteenheter gjelder fra 01.06.2014-30.05.2016. Etter 31.05.2016 har NAV muligheten til forlenge hele

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

KONTRAKT. Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/ Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/ Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/03900 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938 801 363) (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ KJØP AV MULTIDOSEVOGNER MED ELEKTONISK LÅS 15/52783

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ KJØP AV MULTIDOSEVOGNER MED ELEKTONISK LÅS 15/52783 VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ KJØP AV MULTIDOSEVOGNER MED ELEKTONISK LÅS 15/52783 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 2 BEHOVSBESKRIVELSE... 1 2.1 BEHOV ELEKTRONISK

Detaljer

KONTRAKT. lærere/skoleledere i Sarpsborg kommune. fordelt på a) Gruppe 1- Andrespråkspedagogikk. b) Gruppe 2 Pedagogisk ledelse SFO SAK NR.

KONTRAKT. lærere/skoleledere i Sarpsborg kommune. fordelt på a) Gruppe 1- Andrespråkspedagogikk. b) Gruppe 2 Pedagogisk ledelse SFO SAK NR. KONTRAKT på leveranse av videreutdanning lærere/skoleledere i Sarpsborg kommune fordelt på a) Gruppe 1- Andrespråkspedagogikk b) Gruppe 2 Pedagogisk ledelse SFO SAK NR.: 14/01073 Unntatt offentlighet,

Detaljer

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse 4 3. Priser og prisendringer 4 4. Leverings- og betalingsbetingelser

Detaljer

Forespørsel under nasjonal terskel

Forespørsel under nasjonal terskel Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Konsulenttjenester - Innholdsoptimalisering Tilbudsfrist: 3. august 2015 kl. 12:00 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Om oppdragsgiver 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 15.12.2015 14.12.2017. Etter 14.12.2017 kan avtalen forlenges i en periode på totalt 2 år. Eventuelle oppdateringer vil bare publiseres på

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Medieovervåkning Justis og beredskapsdepartementet

KONKURRANSEGRUNNLAG. Medieovervåkning Justis og beredskapsdepartementet KONKURRANSEGRUNNLAG Medieovervåkning Justis og beredskapsdepartementet ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II Side 1 av9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. FRISTER

Detaljer

Innbydelse til åpen konkurranse. Rammeavtale for instrumentering

Innbydelse til åpen konkurranse. Rammeavtale for instrumentering Rammeavtale for instrumentering Ola Holmen Side 2 av 11 1. Innbydelse NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS og NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS, heretter kalt oppdragsgiver, skal inngå rammeavtale på levering av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

Valdres Lokalmedisinske senter. Inventar og tekstil. Vedlegg B. Orientering om arbeidene

Valdres Lokalmedisinske senter. Inventar og tekstil. Vedlegg B. Orientering om arbeidene Nord - Aurdal Kommune Valdres Lokalmedisinske senter Inventar og tekstil Vedlegg B Orientering om arbeidene Side 1 av 5 1 Innhold 1 Innhold 2 2 Orientering om prosjektet 3 3 Praktiske forhold vedr. leveransen

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg 1. Behandling av Gips. Websaksnr. 16/19143 BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON. Org. nr.

Kravspesifikasjon. Vedlegg 1. Behandling av Gips. Websaksnr. 16/19143 BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON. Org. nr. BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Behandling av Gips Websaksnr. 16/19143 Besøksadresse: Kommunegården Arnold Haukelands plass 10 Sandvika Postadresse: 1304 Sandvika e-post:

Detaljer

KLAROcontainer.blue. Aerobt renseanlegg i en container

KLAROcontainer.blue. Aerobt renseanlegg i en container Aerobt renseanlegg i en container KLAROcontainer.blue Det containerbaserte aerobe renseanlegget er utformet bare for rensing av avløpsvann fra husholdninger. Annet avløpsvann, f.eks. avløpsvann fra restauranter

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV SKIPSHANDEL

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV SKIPSHANDEL Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2013-033462 ANSKAFFELSE AV SKIPSHANDEL Side 2 av 6 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE... 3 1.1 Priser... 3 1.2 Skaffevarer... 3 1.3

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Østfold Enøk & Ventilasjon AS Greåkerveien 27 1718 GREÅKER Deres ref.: Vår ref.: 2017/0013-10 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 30.11.2017 Avvisning av klage

Detaljer

Deres ref.: Vår ref. 15/00310 Dato: Sak/dok.: Ark.:

Deres ref.: Vår ref. 15/00310 Dato: Sak/dok.: Ark.: Til leverandøren(e) Deres ref.: Vår ref. 15/00310 Dato: Sak/dok.: 11.02.2015 Ark.: TILBUDSINNBYDELSE KJØP AV KONSULENTBISTAND TIL UTARBEIDELSE AV SKOLEBEHOVSPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 1. Oppdragsgiver Nittedal

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 30. april 2003 i sak 2003/30 Klager: Innklaget: Lek & Trivsel AS, Dika AS, Lek & Sikkerhet AS Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang EBY har opprettet en forurensingsseksjon (FUS) med kompetanse blant annet om kartlegging av og tiltak mot forurensede lokaliteter.

Detaljer

14/02140 Kravspesifikasjon for smitte- og risikoavfall ved Akershus universitetssykehus HF

14/02140 Kravspesifikasjon for smitte- og risikoavfall ved Akershus universitetssykehus HF 14/02140 Kravspesifikasjon for smitte- og risikoavfall ved Akershus universitetssykehus HF 1. Innledning Kravspesifikasjonen definerer hvilke områder det skal inngås kontrakt på og hvilke krav oppdragsgiver

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Orange Helse AS Fabrikkgaten 5 5059 BERGEN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0316-8 04.07.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Utarbeidelse av Konkurransegrunnlag

Utarbeidelse av Konkurransegrunnlag Prosjekt: Åsgårdstrand Renseanlegg Side: 00-1 00 Alminnelig del HORTEN KOMMUNE, KOMMUNALTEKNISK PLANAVDELING - ANDUDSDOKUMENT Utarbeidelse av Konkurransegrunnlag Vedr. Innledende rådgiving og utlysing

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg 1. Behandling av Ikke brennbart restavfall. Websaksnr. 16/10061 BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON

Kravspesifikasjon. Vedlegg 1. Behandling av Ikke brennbart restavfall. Websaksnr. 16/10061 BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON Kravspesifikasjon Behandling av Ikke brennbart restavfall Websaksnr. 16/10061 Besøksadresse: Kommunegården Arnold Haukelands plass 10 Sandvika Postadresse: 1304

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Veterinærinstituttet

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Veterinærinstituttet ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Veterinærinstituttet Oslo 10.10.2011 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Veterinærinstituttet gjennomføre

Detaljer

Tilbudsskjema, tildelingskriterier og evaluering

Tilbudsskjema, tildelingskriterier og evaluering 1 TILBUD 1.1 Pristilbud skjema A Pristilbudsskjema må fylles ut slik det fremstår. Oppdragsgiver ønsker opsjon på noen av produktene ut over det konkrete antall det skal gis tilbud på. Opsjonene er ikke

Detaljer