ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM ÅRSBUDSJETT 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014"

Transkript

1 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtatt i kommunestyret

2 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL DEL HANDLINGSPROGRAMMET... 4 ANSVARSOMRÅDE 1 SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESFUNKSJONER... 4 ANSVARSOMRÅDE 2 OPPVEKST... 9 ANSVARSOMRÅDE 3 HELSE, SOSIAL OG OMSORG ANSVARSOMRÅDE 4 NÆRING, LANDBRUK OG KULTUR ANSVARSOMRÅDE 5 TEKNIKK OG MILJØ ENDRINGER I BUNDEN DRIFT ANSVARSOMRÅDE 1- SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESFUNKSJONER ANSVARSOMRÅDE 2 OPPVEKST ANSVARSOMRÅDE 3 HELSE, SOSIAL OG OMSORG ANSVARSOMRÅDE 4 NÆRING, LANDBRUK OG KULTUR ANSVARSOMRÅDE 5 TEKNIKK OG MILJØ DRIFTSTILTAK ANSVARSOMRÅDE 1- SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESFUNKSJONER ANSVARSOMRÅDE 2 OPPVEKST ANSVARSOMRÅDE 3 HELSE, SOSIAL OG OMSORG ANSVARSOMRÅDE 4 NÆRING, LANDBRUK OG KULTUR ANSVARSOMRÅDE 5 TEKNIKK OG MILJØ INVESTERINGSTILTAK ANSVARSOMRÅDE 1- SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESFUNKSJONER ANSVARSOMRÅDE 5 TEKNIKK OG MILJØ FINANSIERING AV INVESTERINGER ØKONOMIPLANFORUTSETNINGER GENERELLE FORUTSETNINGER INNTEKTSFORUTSETNINGER NØKKELTALL FONDSMIDLER EKSTERN GJELD ØKONOMISKE OVERSIKTER Budsjettskjema 1A - drift Budsjettskjema 1B til fordeling drift Budsjettskjema 2A - investering Budsjettskjema 2B ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING ØKONOMIPLAN PR ANSVAR DRIFT ØKONOMIPLAN PR ANSVAR INVESTERING

3 1 GENERELL DEL I. INNLEDNING Perioden vi er inne i vil være preget av viktige strategivalg og store krav til utvikling i kommunen. Tema kommunestruktur settes nå på dagsorden på en langt mer direkte og aktuell måte enn tidligere. Kommunen må ta helt sentrale avgjørelser om hvordan vi skal forholde oss i de prosessene som kommer. Næringsutvikling og utvikling for øvrig henger nøye sammen med tema kommunestruktur. De valgene vi tar her kan bli avgjørende for lokalsamfunnets videre utvikling. Disse temaene vil blir tatt opp til drøfting i samfunnsdelen i kommuneplanen. Denne vil bli sluttbehandlet i II. ØKONOMI Vår økonomiske situasjon blir vesentlig mer presset i 2014 enn i Det var ventet ut fra vårt inntektsbilde og kjente utgiftsøkninger. Langt flere forslag til tiltak fra tjenesteområdene er tatt ut for 2014 enn for Uten justeringer på driftssida fortsetter denne utviklingen inn i Vi har ikke grunnlag for å vurdere kraftinntektene på noen ny måte for Likevel er det grunn til å følge med særskilt på eventuelle endringer i eiendomsskatten. Endring i regler kan få store konsekvenser for eiendomsskattegrunnlaget. Investeringsutgiftene har blitt svært høye med bygging av hall. Kapitalutgiftene kan øke over tid med økt rentenivå. Vårt disposisjonsfond er på et nivå der det absolutt ikke bør bli lavere. Det er derfor grunn til å understreke at det nå ikke er plass for nye store investeringer uten at det vil gå sterkt ut over drifta på tjenesteområdene. Vi har et stort behov for å fokusere på næring og utvikling av lokalsamfunnet. En prioritering av nye store investeringer vil uvilkårlig få negative konsekvenser for disponible driftsmidler til en slik satsing. III. PLANLEGGING En samlet planstrategi for vårt planarbeid og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt. Samfunnsdelen i kommuneplanen er under utarbeidelse. Næringsplanen er inne i sluttbehandlingen. Dette er sentrale grunnlagsdokumenter for videre utvikling av Tydal kommune. Planprosessene kommer i en tid med stadig mer krevende utfordringer innen kommunestruktur og interkommunalt samarbeid. Det bør innen relativt kort tid drøftes strategier og prosesser for hvordan kommunen skal håndtere utfordringene.

4 IV. INTERKOMMUNALT SAMARBEID Samarbeidet i Værnesregionen får stadig større omfang. Et stort prosjekt innen plan, miljø, byggesak og landbruk er under oppstart. Det samme er en utredning om felles næringsadministrasjon i kommunen. Kommunens aktive og positive holdning til å delta i samarbeidsprosjektene står fast. Det blir nødvendig å se samarbeidet mer og mer opp mot vårt samlede planarbeid, jfr foran om samfunnsdelen i kommuneplanen og trykket på en ny kommunestruktur. 2 HANDLINGSPROGRAMMET ANSVARSOMRÅDE 1 SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESFUNKSJONER I. Status Det interkommunale samarbeidet blir stadig mer en integrert del av vårt arbeid, og det stiller stadig krav til deltakelse fra mange i de ledende posisjoner i kommunen. Ledergruppa er utvidet og består nå av i alt syv (rådmannen, næring og kultursjef, helse og omsorgsjef, økonomisjef, personalrådgiver, teknisk sjef og service- og oppvekstsjef). Ledergruppa har møter stort sett hver uke. Kommuneplanlegger er plassert under ansvarsområde 1. En viktig arena for ledergruppa er de månedlige tjenesteledermøtene. Her legges en sentral del av grunnlaget for en helhetlig organisasjon. II. Mål Generelle mål ( ): - Opprettholde fokus på kompetanseutvikling og lederutvikling i ledergruppa. - Kvalitetssikring gjennom CAF-arbeid, internkontroll i Værnesregionen, personvern og andre aktuelle opplegg for kvalitetssikring. - Den viktigste strategien for å opprettholde og utvikle gode kommunale tjenester i bygda er et aktivt engasjement i Værnesregionen. - Fortsatt være aktive pådrivere for lærlingeordninger i privat sektor og offentlig forvaltning. 4

5 Konkrete mål (2014 og eventuelt senere i perioden): - Få på plass plan for kompetanseutvikling. - Jobbe aktivt med kommunens planarbeid. - Videreutvikle turistinformasjonen. - Arbeide aktivt med utvikling av kommunen. - Løpende effektivitetsvurdering med utgangspunkt i at utgiftene øker i perioden. III. Rullering av planer Kommuneplan: Kommuneplanens samfunnsdel er planlagt ferdigstilt første del av Plan for kompetanseutvikling: Planen har ikke vært fulgt opp godt nok de senere år. Vi arbeider fremdeles med å få den på plass. Handlingsprogram HMS: Rulleres hvert år med utgangspunkt i vernerunder og bedriftshelsetjenestens arbeid. Administrativ beredskapsplan: Plan oppdatert i Katastrofeplanen er innarbeidet i denne. ROS-analyse: Vil bli rullert i løpet av høsten IKT I. Status Tydal kommune har et godt og stabilt nettverk med relativt lite driftsstans. Vi har etablert et interkommunalt samarbeid med Selbu, Frosta, Meråker og Stjørdal Værnesregionen IT. Det er investert i en serverpark som er lokalisert på Stjørdal rådhus. Drifts- og investeringskostnader fordeles etter en nøkkelfaktor som er 40 % fast og 60 % etter folketall. Samarbeidet i Værnesregionen har etter hvert utviklet seg til å omfatte mange løsninger. Vi samarbeider i dag på felles fagsystem for barnevern, lønn/økonomi/regnskap, Notus turnusplan, sak/arkivsystem, sosialsystem, omsorgssystem, fagsystem for helsestasjon,fagsystem for PPT.og barnehage- og skoleadministrativt system med flere. 5

6 Det er full integrasjon mellom kommunene i Værnesregionen. Alle kommunene er samlet i et felles nettverk. Dette medfører at du har full tilgang til alle tjenester på tvers av kommunegrensene samme hvilken kommune du sitter og jobber i. Samarbeid er viktig for IKT-utvikling i kommunenorge. Spesielt gjelder dette små utkantkommuner som har begrensede ressurser både innen økonomi og personell. Det er tvilsomt om vi lokalt vil se noen innsparing på IKT, men samarbeidet medfører at vi kan imøtekomme samfunnets stigende krav uten alt for store kostnader. Det er helt klart at vi hver for oss ville fått helt andre utgifter for å kunne imøtekomme disse kravene. Gjennom samarbeidet i Værnesregionen har Tydal kommune fått gode og oppdaterte løsninger innenfor de fleste fagområder. Dette er noe som kommer både de ansatte og innbyggerne til gode. Store deler av driftsramma for ansvarsområde 1025 går til å dekke vedlikehold av eksisterende programvare og linjeleie. Dette er kostnader vi ikke rår over og som øker fra år til år. Videre mål 2014 Værnesregionen: Generelle mål ( ): Værnesregionen IT skal bidra til at kommunene får økt kompetanse og redusert sårbarhet. Enheten skal legge til rette for at kommunene utnytter og utvikler eksisterende og nye digitale verktøy. Dette for å oppnå effektiviseringsgevinster og bedre ressursutnyttelse. Enheten har som mål å framstå som dyktig, pålitelig og serviceinnstilt. Enheten skal levere stabil og sikker drift. Konkrete mål (2014 og eventuelt senere i perioden): Videreutvikle sikker pålogging for innbyggere, ved bruk av den nasjonale ID-porten Etablere «SvarUT», en nasjonal standard for digital forsendelse av post til innbyggere/næringsliv. Innføre løsning for elektronisk dokumentutveksling (EDU) mellom offentlige instanser, som oppdateres direkte i arkivsystemet / NOARK-standard. Innføre beredskapsvakt-ordning utover ordinær arbeidstid Fortsatt jobbe for felles innkjøpsavtaler på IT-utstyr, print/kopi og telefoni i VR. Videreutvikle IT-Hjelpa for bedre service til brukerne. Få på plass styringssystem for mobile enheter / nettbrett. Forbedre løsning for overvåking av serverrom, nettverk og servere. Videreutvikle mobilitet i hjemmetjenesten med bruk av nettbrett, samt til rapportering i institusjoner. Innføre velferdsteknologi i VR som kommuniserer direkte med elektronisk pasientjournal (EPJ) med varsling på bærbare enheter samt oppdragsfordeling til personell. Ta i bruk elektroniske meldinger fra sykehus til kommunehelsetjenesten. 6

7 OFFENTLIG SERVICEKONTOR I. Status Det stilles til stadighet nye krav til endringskompetanse i servicekontoret. Dette gjelder spesielt kommunikasjon og digitale medier. Forventningene fra omverdenen er også store når det gjelder et høyt servicenivå. II. Mål Generelle mål ( ): Servicekontoret skal yte god service til eksterne og interne kunder. Konkrete mål (2014 og eventuelt senere i perioden): Videreutvikling av Tydal kommunes hjemmeside, spesielt med tanke på å utvikle en fornuftig løsning for turistinformasjon. Det vil bli noen utfordringer rundt at to ansatte har signalisert pensjonering i løpet av Det gir utfordringer i videreføring av oppgaver, samt å finne gode løsninger for å rekruttere riktig kompetanse. NAV/ØKONOMISK SOSIALHJELP I. Status NAV Tydal har som en overordnet målsetting å utvikle kvalitativt gode tjenester til innbyggernes beste. Resultat av brukerundersøkelsen som ble offentliggjort i januar viste svært positive resultat for NAV Tydal også denne gang. Fokusområdet for NAV, lokalt som nasjonalt er arbeid først. Dette innebærer prioritering av oppgaver knyttet til områdene dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, økonomisk sosialhjelp/ kvalifiseringsstønad eller individstønad. Sentralt står arbeidsmarkedsarbeid med oppfølging av arbeidsgivere, samt oppgaver og oppfølging av de som omfattes av kravet om eller retten til en eller annen form for aktivitet og/ eller arbeidsmarkedstiltak. En stor utfordring i forhold til dette er at arbeidsmarkedet i Tydal i liten grad etterspør arbeidskraft. Vi kan ikke tilby arbeidsrettede tiltak som på sikt vil føre til arbeid. Kommunikasjonstilbudet i Tydal, setter ytterligere begrensninger i hva vi kan tilby av tiltak og hvor. Siden siste kvartal 2012 og fram til i dag opplever vi en økende grad av søknader om økonomisk sosialhjelp. Dette har medført nær en fordobling av utbetaling sett i forhold til tidligere år. Hovedsakelig dreier det seg om supplerende stønad. Det antas at det vil være noe økt behov også neste år, men ikke i samme grad som første del av Et særskilt tiltak innen økonomisk sosialhjelp med tanke på å bekjempe fattigdom er kvalifiseringsprogrammet. Hittil i år har ingen blitt innvilget deltakelse. Kvalifiseringsprogrammet, har som hovedmål å øke muligheten for arbeid. Det stilles bl.a 7

8 krav om at deltakerne skal ha et arbeidsrettet tiltak(skole/utdanning, aktivitet eller arbeid) og samtidig aktivt søke arbeid. I forbindelse med nytt rundskriv- veileder til Lov om sosiale tjenester, gjennomføres det en opplæring av alle NAV ansatte i fylket. Opplæringen startet i 2012 og vil vare ut Moderniseringsprogrammet i NAV, dvs at det gis mulighet for elektronisk innsyn i egne saker innføres nå gradvis over en 6 årsperiode i NAV. Kommunale saker omfattes ikke av dette, men det vil være trolig at brukere også vil etterspørre innsyn i sine aktuelle kommunale saker i økende grad etterhvert. I lys av en spesiell hendelse ved NAV Oslo, Grorud i sommer har det blitt et sterkt fokus på sikkerhet, ved landets Nav kontorer. NAV kontor har blant annet blitt stengt på grunn av manglende rømningsveier. Rømningsvei ved NAV Tydal er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Annen utfordring som har vært gjentagende siden 2008 er bemanningssituasjonen. Et mulig samarbeid mellom NAV Tydal og NAV Selbu ble utredet, men ble lagt til side i påvente av utredning av samarbeid med NAV Værnesregionen. Et slikt samarbeid vil være positivt. II. Mål Generelle mål ( ): Målsettingene for NAV Tydal er knyttet til overordnet målsetting og visjonen om gir folk muligheter, og er i samsvar med intensjonene og målsettingene for NAV generelt og gjeldende lovverk: Arbeid først Pålitelig forvaltning Aktive brukere Kunnskapsrik samfunnsaktør Løsningsdyktig organisasjon Disse målsetningene skal sikres gjennom vårt daglige arbeid i egen kommune og i samarbeid med våre samarbeidsparter, kommunal og statlig forvaltning, og skal foregå på alle nivå (individ, tjeneste og system) og være i samspill med omgivelsenes krav og påvirkning. Konkrete mål (2014 og eventuelt senere i perioden): 1301 og 1302 NAV Utvikling av kvalitativt gode tjenester fordrer å sette standard på innholdet i tjenestene, samt se på øvrige faktorer som direkte og indirekte kan bidra til bedre tjenester. De konkrete mål må sees i sammenheng med de overordnede målsettinger. Særlig vektlegges 8

9 fokusområdet Arbeid først også sett i sammenheng med økonomisk sosialhjelp ansvar ) Styrke ferdighetene i veiledning og samhandling med bruker 2) Legge til rette for medvirkning og tydeliggjøre brukerens eget ansvar 3) Øke kunnskapen om hva som virker gjennom bruk/ gjennomføring av systematiske og representative arbeidsmetoder og virkemidler. Styrke erfaringsdeling og læring 4) Videreutvikle og formidle kunnskapen vår om tilstanden på arbeids- og velferdsområdet 5) Aktiv deltaker i utredningsarbeidet NAV Værnesregionen Sikkerhet: 1) Rømningsvei fullføres slik at avvik kan lukkes 2) Montere varslingsanlegg, lage prosedyre for mottak av varsling, samt gjennomføre øvelse. III. Rullering av planer Kommuneplanlegger har blitt tildelt ansvaret for rullering av kommunal rusplan. NAV Tydal har rullert egen sikkerhets- og beredskapsplan i 2013 og gjennomført beredskapsøvelse. ANSVARSOMRÅDE 2 OPPVEKST BIBLIOTEK I. Status Tydal kommune har et godt besøkt bibliotek med et godt tilbud av medier. Bibliotekar i 60 % stilling ble ansatt før sommerferien og starter i stillingen Biblioteket er utvidet med 10 % stillingsandel med ekstrahjelp. Biblioteket vil fra og med høsten 2013 ligge under ansvarsområde 2 oppvekst. II. Mål Generelle mål ( ): Samarbeidet med skolen om felles skole- og folkebibliotek fungerer godt og kan utvikles videre. Konkrete mål (2014 og eventuelt senere i perioden): Nye åpningstider ble innført sommeren 2013, og det er et mål at de nye tidene blir kjent for enda flere. Biblioteket har nå åpent to ettermiddager pr uke, og utvidelse av åpningstiden på fredager kan bidra til økt utlån. 9

10 GRUNNSKOLEN I. Status Tydal barne- og ungdomsskole har på grunn av gode rammebetingelser store muligheter til å gi et godt undervisningstilbud til elevene. Forholdsvis stor voksentetthet gir rom for tett oppfølging av den enkelte elev. Vi har også dette skoleåret en liten nedgang i elevtallet. Med tanke på god utnyttelse av ressursene arbeides det med organisering, gruppesammensetning og faglig opplegg. Fra og med skoleåret 2013/14 innfører skolen i Tydal valgfag for hele ungdomstrinnet. Timetallet for elevene er dermed utvidet med 30 minutter pr uke. Elevene har dette skoleåret valgt følgende tre fag: - Fysisk aktivitet og helse - Medier og informasjon - Teknologi i praksis «Det er mitt valg» er et undervisningsopplegg om klassemiljøutvikling og forebyggende arbeid i grunnskolen. Hele personalet ved skolen har deltatt på skolering, og programmet brukes i det sosialpedagogiske arbeidet. Ordningen med varmt skolemåltid er under utprøving høsten 2013, og planene for videreføring er klare. For første gang på flere år har vi tilsatt lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Lærlingen skal arbeide ett år i skolen og ett år i barnehagen. Elever med samisk tilhørighet har muligheten til opplæring i sørsamisk språk og kultur. Det gir tilbud om voksenopplæring for fremmedspråklige. I tillegg ønsker skolen å være en aktiv samarbeidspartner i lokalsamfunnet. Vi ønsker å samarbeide med andre kommunale enheter, næringslivet og frivillige organisasjoner. Det er viktig å opprettholde det gode tjenestenivået også i årene framover ved at skolen får rammevilkår som gjør dette mulig. Prognose for elevtall ved Tydal barne- og ungdomsskole fram til 2020 År: SUM 2013/ / / / / /

11 2019/ I. Mål Generelle mål : Skolens visjon: På skolen vår har vi elever med tro på seg selv og håp for framtida. For å oppnå dette legger vi vekt på: God faglig og sosial utvikling hos elevene. God faglig utvikling hos personalet. Det settes av ressurser slik at 1 lærer pr skoleår kan ta videreutdanning gjennom statlige støtteordninger som «Kompetanse for kvalitet støttes.» Lokalsamfunnet som ressurs og arena for læring. Konkrete mål for skoleåret : Lesing som grunnleggende ferdighet integreres i opplæringen i alle fag. For å oppnå dette legger vi vekt på: Delta i skolebasert kompetanseutvikling med støtte fra fagmiljøet ved lærerutdanninga, NTNU Systematisk arbeid med av utviklingsarbeidet. Tydal barne- og ungdomsskole skal være en systematisk lærende organisasjon som utvikler skolen i samsvar med framtidige krav til en god skole. For å oppnå dette legger vi vekt på: Tydelig ledelse, gode informasjonsrutiner og inkludering av alle i personalet. Utvikling av felles holdninger og synliggjøring av at vi er en 1-10-skole. II. Rullering av planer Planer som rulleres hvert år: 1. Utviklingsplanen som legger langsiktige strategier for videre arbeid. Mål: Å skape langsiktighet og kontinuitet i utviklingsarbeidet 2. Virksomhetsplanen som inneholder standard og tiltak for det enkelte skoleår Mål: Planen skal fastsette konkrete tiltak for det aktuelle året og skal bidra til at skolen nærmer seg de langsiktige målene 3. Kompetanseutviklingsplanen Mål: Å være et verktøy for opplæring og kompetanseutvikling som gjør personalet i stand til å iverksette tiltakene i virksomhetsplanen 4. IKT-planen Mål: Å angi hvilke digitale verktøy skolen trenger for å oppfylle målene i utviklings- og virksomhetsplanen 5. Årshjul - aktiviteter Mål: Planen skal si hvordan trinnene arbeider gjennom skoleåret med ulike aktiviteter 6. Årshjul planer, satsingsområder, møter, frister mm Planer som rulleres hvert tredje år: 1. Beredskapsplanen 11

12 Mål: Skal forebygge og forhindre at elever og ansatte får varige fysiske og psykiske skader av alvorlige hendelser som berører skolen 2. Handlingsplanen for sosiale ferdigheter inkludert skolens lokale mobbeplan Mål: Planen skal forebygge og være et verktøy for å styrke elevenes sosiale læringsmiljø, jf 9-a i Opplæringsloven KULTURSKOLEN I. Status Kulturskolen er fysisk og administrativt en del av tjenestetilbudet ved skolen. Alle kommuner er pålagt å ha et kulturskoletilbud. Omfanget av tilbudet er ikke fastsatt i Opplæringsloven. Tydal kulturskole har 44 elevplasser skoleåret 2013/2014. I år har kulturskolen fem lærere og tilbyr opplæring i ni ulike tilbud. Nytt tilbud dette skoleåret er Kulturskoletimen, et tilbud bestemt av Regjeringen til elever på småtrinnet. I Tydal blir tilbudet gitt til elever i 2. og 3. klasse. I tillegg til lek- og rytmeaktiviteter får de anledning til å prøve ut ulike instrument. Det kan gjøre det lettere for elevene å velge instrument dersom de ønsker å fortsette i kulturskolen når de kommer i 4. klasse. II. Mål Generelle mål ( ): I henhold til vedtektene er hovedmålet å gi barn og unge et tilbud om planmessig opplæring i musikk og andre kulturelle uttrykksformer for dermed å styrke interessen for aktiv kulturutfoldelse. Konkrete mål (2014): 1. Spesiell satsing: Utvikle et samarbeidsprosjekt med mellomtrinnet i grunnskolen som skal munne ut i en forestilling. 2. Utvikle samarbeid med lokale aktører om ulike kulturaktiviteter 3. Videreutvikle dagens opplæringstilbud og satse på flere små opptredener og oppdrag. 4. Oppmuntre til og forberede elevene på deltakelse i UKM III. Rullering av planer Plan som rulleres hvert år: 1. Virksomhetsplan med tiltak og aktivitetsplan Plan som rulleres hvert 3. år: 1. Rammeplan for lokale tiltak i samarbeid mellom kulturskolen og Den Kulturelle Skolesekken SKOLEFRITIDSORDNING I. Status SFO er hjemlet i Opplæringsloven (2001) 13-7, hvor alle kommuner pålegges å gi et slikt tilbud, men uten å definere kapasiteten i eller tilgjengeligheten til dem: 12

13 "Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1-7 årstrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet." Gjennom virksomhetens egne plandokumenter er tilbudet profilert og tilpasset i forhold til brukernes behov og rammebetingelser. SFO har 5 ulike tilbud før og etter skoletid på elevenes skoledager. I tillegg tilbyr SFO et frivillig gratistilbud med leketime under tilsyn i skoletida. 17 barn benytter seg av SFO-tilbudet i år. I Tydal gis det ikke tilbud om skolefritidsordning i grunnskolens fri- og feriedager. II. Mål Generelle mål ( ): I de lokale vedtektene for SFO står det om hovedmål for tilbudet: SFO skal gi barna tilsyn og omsorg, læring gjennom leik, allsidige aktiviteter og sosial læring i samspill med andre barn, personalet, foresatte og nærmiljøet. Konkrete mål (2014 og eventuelt senere i perioden): 1. Justere bemanning og arbeidsområder i samarbeid med grunnskolen og kulturskolen 2. Ansvarliggjøre elevene i forhold til bruk, håndtering og rydding av utstyr 3. Utvikle nye aktivitetstilbud innenfor SFO-tida 4. Tilbudet om skolefritidsordning bør utvides til å delvis gjelde i grunnskolens fri og feriedager. Et tilbud med åpning i vinterferie og høstferie samt 1 uke etter skoleslutt og 1 uke før skolestart bes utredet av administrasjonen. Det avsettes til utvidet tilbud SFO. III. Rullering av planer Plan som rulleres hvert år: 1. Aktivitetsplanen for SFO BARNEHAGEN I Status Tydal kommunale barnehagen er med i en felles kommunal satsing på kvalitet gjennom Caf og har et høyt fokus på god tjenesteyting og kvalitet på eget område. Gauldal og Nea regionene samarbeider om ekstern vurdering i intern barnehagevurdering. Tydal barnehage skal ha si andre vurdering høsten

14 Barnehagen samarbeider med kommunene i Nea-regionene om kompetanseheving, kvalitetsutvikling og det kommunale tilsynet. Barnehagen samarbeider i tillegg med en rekke andre instanser. Det har kommet nye føringer fra statlig hold, den siste store var St.melding nr 24 Framtidens barnehage. Den peker på noen sentrale føringer om hva en barnehage skal være. Hva slags kompetanse det skal satses på, og at barnehageforskningen skal styrkes. I tillegg skal alle barnehager sikres en høy og likeverdig kvalitet. Fra mai 2013 byttet vi PPT tjeneste fra Selbu/Tydal PPT til PPT i Værnesregionen. Pr. i dag har 33 barn plass i barnehagen, en økning fra forrige år på 2 barn. Barnehagen har 2 avdelinger, Trollstuggu (3-5 år) 23 barn og Soria Moria (0-3 år)10 barn. Barnehagen har ett hovedopptak, det er 1.mars hvert år. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. 12 a i barnehageloven. Dette kan Tydal kommune innfri, og har i henhold til definisjonen full barnehagedekning. Barn som søker etter hovedopptak kan ikke regne med å få plass eller få den plasstørrelsen de ønsker. Bemanningen utgjør pr. dags dato 8,2 årsverk, hvorav ett årsverk ikke er besatt. Det skal avgjøres i løpet av høsten 2013 hvordan dette skal besettes. Tydal kommune innfrir kravet om pedagogisk bemanning som er gitt med hjemmel i barnehageloven. I fjor så det ut for at barnetallet tilsa en nedgang. Dette er ikke tilfellet lenger. Barnetallet kommer til å øke, og barnehagen må avhengig av barnetallet vurdere bemanningsbehov. Oversikt over barnekullene: Barn født: 2008: 6 barn (skolestartere høsten 2014) barn (skolestartere høsten 2015) barn (skolestartere høsten 2016) barn (skolestartere høsten 2017) barn (skolestartere høsten 2018) barn (skolestartere høsten 2019), forventet barnetall. II. Mål Generelle mål ( ): Barnehagens visjon: VÅR BARNEHAGE SKAL VÆRE BEST MULIG FOR HVER ENKELT 14

15 Generelle mål ( ): Finne innhold til de ulike fagområdene i rammeplanen for barnehager. Konkrete mål (2014 og eventuelt senere i perioden): Arbeide med bolker i årsplanen - systematisk arbeid med kvalitet og innholdet. Opprettholde full barnehagedekning og ett godt faglig innhold. Utenom hovedopptaket innføres rullerende opptak. Barn som søker på rullerende opptak skal være sikret et tilbud i barnehagen. Gjennomføre møteplanen og morgenmøter for å organisere dagene best mulig, samtidig som en må ha ett kortsiktig og langsiktig mål for arbeidet. III. Rullering av planer Årsplanen rulleres hver høst, godkjennes av SUB. Beredskapsplan hvert 3 år. ANSVARSOMRÅDE 3 HELSE, SOSIAL OG OMSORG I. Status Helse, sosial og omsorgstjenesten er organisert i tre forskjellige tjenesteområder. Helsetjenesten består fra 2013 av rehabiliteringstjenesten, psykisk helsearbeid, helsestasjon, jordmortjeneste, legetjeneste og frisklivssentral. Omsorgstjenesten omfatter institusjon med kjøkken, vaskeri og hjemmetjenester. Sosialtjenesten er organisert sammen med NAV kontoret i Tydal og kommenteres under dette. Barnevern, legevakt, forvaltningskontor og distriktsmedisinsk senter med interkommunal frisklivssentral drives gjennom Værnesregionen og reguleres av inngåtte avtaler om samarbeid gjennom vertskommune med politisk nemd. Samhandlingsreformen har hittil ikke gitt store utfordringer for tjenestene i kommunen. Det merkes en økning i antall korttidsopphold ved Tydal sykehjem, som følge av hurtigere utskrivning fra sykehus. Dette har ikke bydd på kapasitetsmessige eller kompetansemessige utfordringer så langt, men gjør at eventuelle innsparinger og vakanser blir vanskeligere å gjennomføre. Tydal bruker fortsatt felles plasser ved DMS i liten grad, det gjelder også øyeblikkelig-hjelp plassene som ble etablert desember Dette tilbudet blir lovpålagt fra 2016 og er til da fullfinansiert ved tilskuddsmidler. DMS bidrar likevel til å sikre et godt tilbud for innbyggerne, og vil kunne bli mer brukt etter hvert. Medfinansiering ved bruk av spesialisthelsetjenesten ligger samlet innenfor det som er forventet og det som kommunen får overført til dette. Det er etablert et fagråd innen helse i Værnesregionen, der etatsjefer og kommuneoverleger i de 4 samarbeidskommunene deltar. Samhandlingsleder er sekretær. Dette er et rådgivende 15

16 organ overfor AU (rådmannsutvalget), og fagrådet har faste møter i forkant av AU-møtene. Fagrådet har i tillegg startet opp med samlinger for tjenesteledere/enhetsledere innen helse og omsorg i kommunene. Her blir det informert om sentrale føringer og om utviklingen innen samarbeidsområdene i Værnesregionen. Mulig samarbeid og samordning på tvers av kommunegrensene drøftes. To prosjekt er under utredning for eventuelt samarbeid, dette er felles kommuneoverlege og samarbeid om rehabilitering. Oppgavefordelinga mellom spesialisthelsetjeneste og kommuner innen rehabilitering er ennå ikke helt avklart, men det er klart at kommunene vil få mer ansvar også innen dette feltet. For å kunne gi innbyggerne et fortsatt godt tilbud er det derfor være riktig å vurdere et eventuelt samarbeid i Værnesregionen- også på dette området. Lokal frisklivssentral er drevet som et prosjekt med ansettelse i engasjement i 10% stilling. Denne er kontaktledd mot Værnesregionen Frisklivssentral, og sikrer lokal oppfølging og lokale tiltak. Folkehelsekoordinatorfunksjonen er også tillagt denne stillingen, og er viktig for koordinering og tverrsektorielt arbeid innen folkehelse. Sluttrapport fra prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving ble oversendt prosjektledelsen i KS i juni. Fokuset på etikk og etisk refleksjon vil bli videreført som fast del av ordinær drift. Arbeid med kvalitet på elektronisk pasientjournal, meldingsutveksling og prosedyrer vil fortsatt være viktige satsningsområder innen hele helse- og omsorgstjenesten. Det vil også fortsatt måtte arbeides med rutiner og arenaer for samhandling og samarbeid mellom de ulike tjenesteområdene og med andre sektorer, for å sikre gode og koordinerte tjenester. II. Mål Generelle mål ( ): Helse, sosial og omsorgstjenesten skal gjennom arbeid i egen kommune og gjennom samarbeidet i Værnesregionen arbeide for en faglig og kvalitetsmessig utvikling innenfor alle tjenester, slik at brukerne i størst mulig grad får et individuelt tilpasset tilbud med fokus på medvirkning, egen mestring og et meningsfylt liv. Arbeide for best mulig ressursutnyttelse og en bærekraftig utvikling av det samlede tjenestetilbudet innenfor helse, sosial og omsorgstjenesten i kommunen. Sikre godt tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid rundt aktuelle brukergrupper, gjennom utvikling av rutiner og arenaer for samhandling. Konkrete mål (2014 og eventuelt senere i perioden): 3111 Barnevern Sikre en god barneverntjeneste gjennom samarbeid om barnevern i Værnesregionen Barneverntjeneste. -Sikre gode koordinerte tjenester gjennom å videreutvikle samarbeid og rutiner for samhandling mellom øvrige kommunale tjenester og barneverntjenesten. 16

17 3120 Helsestasjon Sikre en god helsestasjon og skolehelsetjeneste som et lavterskeltilbud for barn og unge og gravide. 1. Bidra til å fremme gode sosiale og miljømessige forhold, og til kommunens oversikt over helsetilstanden og de faktorer som kan virke inn på helsen til målgruppen. 2. Videreutvikle og kvalitetssikre tjenesten gjennom videre samarbeid mellom helsestasjonene i Værnesregionen og med helseforetakene. Utprøve og kvalitetssikre inngått avtaler med Helseforetakene, samt inngå nye på aktuelle områder. 3. Videreutvikle rutiner for samarbeid og koordinering med øvrige tjenester, kommunalt og interkommunalt, til beste for målgruppen. 4. Ferdigstille virksomhetsplan. 5. Kvalitetsutvikling og internkontroll-gjennom CAF og Kvalitetsida. 6. Videreføre etisk kompetanseheving. 7. Tilby ICDP foreldreveiledningsprogram.( Et helsefremmende og primærforebyggende tilbud til foreldre med barn i alderen 0-18 år) 3121 Jordmortjeneste Bidra til en god svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg gjennom å tilby jordmortjenester 1. Videreføre avtale om å kjøpe jordmortjeneste fra Selbu kommune. 2. Samarbeid med helseforetak om følgetjeneste og utvikling av samarbeidsrutiner rundt svangerskap, fødsel og barseltid Legetjeneste Sikre en god og stabil legetjeneste for befolkningen, slik at alle som bor eller oppholder seg i kommunen får nødvendig helsehjelp, og at kommunen tilbyr en god fastlegetjeneste. 1. Videreutvikling og vedlikehold av kompetanse 2. Utvikle tjenesten i tråd med ny fastlegeforskrift. 3. Bidra til å sikre rutiner for samarbeid med øvrige tjenester, kommunalt og interkommunalt, til beste for innbyggerne. 4. Sikre kvalitetsutvikling og internkontroll- gjennom CAF og Kvalitetsida. 5. Bidra til videreutvikling av Værnesregionen legevakt til beste for kommunens innbyggere. 6. Stabilt fagmiljø, ved å være en attraktiv praksisplass for turnusleger og medisinstudenter. 7. Arbeide for samarbeid og samordning innen legetjenesten i Værnesregionen. 8. Sikre rutiner og system for miljørettet helsevern og helseovervåking. 9. Sikre rutiner for medikamentgjennomgang og riktig medikamentbruk i samarbeid med omsorgstjenesten spesielt. 10. Videreføre etisk kompetanseheving. 17

18 3123 Psykisk helsearbeid II. Mål Hovedmål: Psykisk helsetjeneste i Tydal skal bidra til å fremme selvstendighet og tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv hos mennesker med psykiske lidelser ved å tilby støttesamtaler med aktivisering og veiledning. Delmål for Øke fokus på brukermedvirkning og bidra til mer åpenhet omkring psykiske lidelser ved mer informasjon via deltakelse på skolen i forbindelse med Psykisk helse i skolen, samt delta på Verdensdagen for psykisk helse. 2. Opprettholde og videreutvikle dagtilbudet Isammen`s, både som et tilbud for brukere av tjenesten og for andre som kan ha nytte og glede av det. 3. Styrke forebyggende arbeid blant barn og unge ved å tilby ICDPforeldreveiledningskurs og tilby Inn på tunet-tilbud for barn og unge. 4. Utvikle prosedyrer som skal legges inn på Kvalitetsida. 5. Opprettholde etikkstund. 6. Opprettholde og utvikle det tverrfaglige samarbeidet Frisklivsentral Være et ledd i kommunens styrking av forebyggende helsetjenester og individ- og grupperettet folkehelsearbeid. 1. Drive veiledning og oppfølging innenfor livsstilsendring med vekt på fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. 2. Iverksette tiltak innenfor området i samarbeid med Værnesregionen Frisklivssentral og i samarbeid med øvrige tjenester i kommunen. 3. Bidra til oversikt over folkehelsa i kommunen og at folkehelseperspektivet ivaretas Omsorgstjenesten Gi individuelt tilpassa tjenester av god faglig kvalitet, slik at den enkelte bruker i størst mulig grad opplever medvirkning, mestring og et meningsfullt liv. 1. Fortsette utviklingen av tjenesten og møte utfordringene i samhandlingsreformen. a. Med riktig bruk av kompetanse der faglig god kvalitetsstandarder og ressursutnyttelse er vektlagt. 2. Fortsette kvalitetsutvikling gjennom CAF. Med bakgrunn i resultater fra siste rapport. 3. Fortsette oppbyggingen og vedlikehold av tjenestens kvalitetsside på intranett. Å bygge kompetanse internt på dette. 4. Kompetanseutvikling i henhold til vedtatt plan Kompetanseløftet Internundervisning i samarbeid med legetjenesten og med andre samarbeidsaktører i VR med bruk av videokonferanse. 6. Videreføre etikkstund ukentlig. 18

19 7. Fortsette samarbeidet med de andre kommunene i VR om videreutvikling av elektronisk pasientjournal, meldingsutveksling og fortsatt å være pådrivere når det gjelder innføring av nye IT-systemer og ny teknologi 8. Ta i bruk velferdsteknologiløsninger der det er formålstjenlig for brukere og tjenesteområdet. 9. Gi de ansatte hospiterings og utviklingsmuligheter ved foretak og DMS, samt nødvendig kursvirksomhet for å styrke kompetanse på nye oppgaver. 10. Øke kompetanse og rutiner på kartlegging/ ernæringsutfordringer for brukere i sykehjem og hjemmesykepleie 11. Se på muligheter og verdier av sertifisering til at sykehjemmet kan bli et livsgledesykehjem i løpet av Rehabiliteringstjenesten Generelle mål Rehabiliteringstjenesten skal gjennom kvalitetsarbeid jobbe for at ergoterapi- og fysioterapitjenesten yter tjenester av god faglig kvalitet enkeltstående og i samarbeid med andre, forankret i tjenestenes gjeldende retningslinjer, prosedyrer og lovverk. 2. Kartlegge mulighet for tverrfaglig satsning om hjemmerehabilitering /hverdagsrehabilitering. Konkrete mål for Utvikling av retningslinjer/prosedyrer. 2. Rullering/oppdatering av Medisinsk rehabiliteringsplan. 3. Opprettholde eksisterende tiltak; demensteam, samtalegrupper, skrivedans for skolestartere, sittedans for eldre hjemmeboende og beboere v/sykehjem, frisklivsgruppe, bassenggruppe, skolehelsetjenestegruppe, onsdagstrim. 4. Etablere 1 praksisdag/uken i kommunale lokaler for privatpraktiserende fysioterapeut. 5. Flytting av korttidslager til sokkel på Helsesenteret, samt oppdatering og gjennomgang av kartotek. Vareopptelling tekniske hjelpemidler Kjøkken Tilby sykehjemmets beboere mat som er ernæringsriktig, god og variert. Ved spesielle ernæringsbehov utarbeides individuell kostplan. Mat er en viktig del av hverdagen til beboerne ved sykehjemmet, derfor skal den være av en slik kvalitet at de ser fram til måltidene. Det legges stor vekt på tradisjonskost. - Tettere samarbeid med fagsykepleierne når det gjelder ernæringsutfordringer hos våre brukere. - Utvikling og opplæring på elektronisk kvalitetsside i samarbeid med omsorgstjenesten. - Delta på kurs og fagdager. Med spesielt fokus på ernæring. - Etikkstund - Internundervisning - Hospitering 19

20 Bidra til et fullverdig middagsmåltid for de som ikke klarer å tilberede maten selv gjennom matombringing. III. Rullering av planer 1. Helse- og omsorgsplan for Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret Mål: Planen skal bidra til å fremme en kvalitetsmessig og bærekraftig utvikling innen kommunens helse-, sosial- og somsorgstjenester -slik at befolkningen sikres et best mulig tilbud innen de gitte økonomiske rammene. 2. Beredskapsplan for helsetjenesten Vedtatt i kommunestyret Planen er under revidering høsten Bemanningsliste/ varslingsliste oppdateres 2 ganger årlig. Mål : Planen skal bidra til å sikre forsvarlig håndtering innen kommunens ansvarsområde ved akutte og ekstraordinære situasjoner som har, eller kan få betydning for befolkningens helse og/eller helse-, sosial- og omsorgssektorens funksjonsdyktighet. 3. Infeksjonsforebyggende plan for Tydal sykehjem Utarbeidet i november 2005, og revidert i Ellers blir den fortløpende oppdatert av ansvarlig sykepleier og av tilsynslege etter som forholdene og kunnskap om infeksjonsforebygging endrer seg. Mål: Infeksjonskontrollprogrammet skal redusere risikoen for at sykehusinfeksjoner oppstår hos pasienter og personell, eller spres mellom disse. 4. Plan for smittevern Vedtatt i kommunestyret og godkjent av fylkeslegen november Denne planen inneholder egen del om influensapandemi og tuberkuloseprogram. Denne planen oppdateres etter som forutsetninger og kunnskap endres, senest høsten Mål: Smittevernarbeidet skal sikre befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at sykdommene overføres i befolkningen, samt å motvirke at slike sykdommer føres inn i eller ut av kommunen. Planen skal omfatte de tiltak og tjenester kommunen har for å forebygge smittsomme sykdommer og motvirke at de blir overført, både i det daglige rutinearbeid og i beredskapssituasjoner. Planen skal sikre at lovens krav til kommunens smittevern oppfylles og at tiltak og ressurser samordnes. 5. Plan for svangerskaps- og barselomsorg Vedtatt i utvalg for helse, oppvekst og kultur

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtatt i kommunestyret 12.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL DEL... 3 2 HANDLINGSPROGRAMMET... 4 ANSVARSOMRÅDE 1 SENTRALE STYRINGSORGANER

Detaljer

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM ÅRSBUDSJETT 2013

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM ÅRSBUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016 ÅRSBUDSJETT 2013 Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 Innhold 1 GENERELL DEL... 3 2 HANDLINGSPROGRAMMET... 6 ANSVARSOMRÅDE1- SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESFUNKSJONER...

Detaljer

2.1. Driftstiltak Ansv. Område 2. Oppvekst 6. Ansv Etterutdanning lærere kr ,- hvert år i øk.perioden

2.1. Driftstiltak Ansv. Område 2. Oppvekst 6. Ansv Etterutdanning lærere kr ,- hvert år i øk.perioden Behandling i Formannskapet - 18.11.2013 Forslag fra Lars Græsli (A/SV): (forslagene er nummerert fra 1-11, og det ble gjort votering over hvert forslag) Handlingsprogrammet ansvarsomr. 1 II Generelle mål

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre Planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune 2015 2026 Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre 19.06.14 1 Innhold OM PLANARBEIDET... 2 MÅL FOR PLANARBEIDET... 3 FOKUSOMRÅDER

Detaljer

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune 2015 2018 God på SFO Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fokusområder... 5 2.1 Leik... 6 2.2 Nærmiljøet... 7 2.3

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE

UTVIKLINGSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE Forord Utviklingsplanen er et ledelsesverktøy som skal bidra til å sikre at Malvik kommune jobber mot felles mål. Resultater krever samspill og samstemthet. Utviklingsplanen

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/10209-7 G73 DRAMMEN 21.11.2007 SAMORDNET HELSE OG OMSORGSPLANLEGGING Innledning Alt planarbeid

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune 2013-2018 2 Formelle krav til kvalitet og innhold SFO i opplæringsloven Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven 13-7. Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/00443-031 H &25 DRAMMEN 23.11.2004 ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

SEKTORPLAN FOR OPPVEKST

SEKTORPLAN FOR OPPVEKST SEKTORPLAN FOR OPPVEKST Visjon: Hoved: God oppvekst felles ansvar Sektorens hoved er å skape et godt oppvekstmiljø hvor barn og unge får muligheter til å utvikle sine evner. I nært samarbeid med foreldre

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE

VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE VISJON OG MÅL FOR VELFERDSTEKNOLOGI -PROGRAMMET I FROGN KOMMUNE Frogn kommune skal ta i bruk velferdsteknologi som et supplement til ordinær helse- og omsorgstjeneste Rådmannen i Frogn kommune 29.09.2017

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Forhandlet 30.05.2012 Side 1 Delavtale 10 fremforhandlet 30.05.2012 Søgne kommune

Detaljer

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune Barnehage og skole Temamøte 21.mars 2013 Samfunnsmandat Barnehager og skoler Utvikler kunnskap, dugleik og holdningar så barn og unge kan meistre liva sine delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Viktige

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester Hvaler kommune

Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester Hvaler kommune Versjon 03. 07.01.2013 Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune 1 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 4 1. Innledning... 4 1.2 Sammendrag...

Detaljer

Helsedirektoratets rolle

Helsedirektoratets rolle Nasjonale føringer og suksesskriterier for gode koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering Konferanser høsten 2010 avdelingsdirektør Bente Moe og seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes Avd minoritetshelse

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2012/123-23 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF, Rusbehandling

Detaljer

Presentasjon helse- og omsorgskomité

Presentasjon helse- og omsorgskomité Presentasjon helse- og omsorgskomité 12.04.12 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Omsorgsplan 2010-2020 Risør kommune Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Forventninger til planen Omsorgsplan

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. mot Livskvalitet og vekst. Kommunedelplan oppvekst - mot Trude Nøst, kommunalsjef

Levanger kommune Rådmannen. mot Livskvalitet og vekst. Kommunedelplan oppvekst - mot Trude Nøst, kommunalsjef Kommunedelplan oppvekst mot 2020 Visjon: Livskvalitet og vekst 1 Plansystemet Levanger kommune Nasjonale føringer Regionalt planverk Kommunalt plansystem Hjelpedokumenter KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Visjon

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2030, Levanger kommune Mestring for alle vedtatt 19.11.14, sak 54/14 Kortversjon Vektelegge mer tverrfaglig samhandling Organiseringen etter OU 2012 Fra geografisk organisering

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan Selbu kommune Samfunnsdelen i kommuneplan 2005 2016 2 Innholdsfortegnelse Side Forord 3-4 Visjon og verdier 5 Kommunal tjenesteproduksjon 6 Stedsutvikling og boligtilbud 7 Næringsutvikling 8 Oppvekstmiljø

Detaljer

Kommunedelplan. Helse-, omsorgsog sosialtjenestene

Kommunedelplan. Helse-, omsorgsog sosialtjenestene Kommunedelplan Helse-, omsorgsog sosialtjenestene 2018 2027 2 Planprogram Kommunedelplan Helse-, omsorgsog sosialtjenestene 2018 2027 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse,

Detaljer

Bakgrunn Klæbu kommune

Bakgrunn Klæbu kommune Bakgrunn Klæbu kommune Opprettelse av FYSAK koordinator. Vedtak i kommunestyret desember 2011 50% stilling fra mai/juni 2012 Handlingsplan politisk godkjent februar Valg av strategi Fikk følgende utfordring:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

RESULTATENHET HELSE OG OMSORG I NES KOMMUNE.

RESULTATENHET HELSE OG OMSORG I NES KOMMUNE. VIRKSOMHETSPLAN FOR 2017 RESULTATENHET HELSE OG OMSORG I NES KOMMUNE. Randi Karin Rustand Planperiode: 01.01.17 31.12.17 Sist rullert: Januar 2017 - evaluering i slutten av juni Ny plan januar 2018 1.

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder 2016 (1) Planarbeid og regional utvikling Innlemme folkehelseperspektivet i kommunale og regionale planer Gi innspill til kommunale og regionale planer om tema som

Detaljer

KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR

KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR HANDLINGSPLAN Foto: Mattias Jansson Vedtatt av Tydal kommunestyre 22.03.2012 INNLEDNING Kommunedelplan for kultur er utarbeidet i eget strategidokument for perioden 2026. Denne

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/ Averøy kommune Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2011/238-5 Saksbehandler: Knut Mostad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/2013 11.11.2013 Averøy formannskap 153/2013 26.11.2013 Averøy kommunestyre

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Innherred samkommune. Samhandlingsreformen Frosta, Levanger og Verdal

Innherred samkommune. Samhandlingsreformen Frosta, Levanger og Verdal Innherred samkommune Samhandlingsreformen Frosta, Levanger og Verdal 1 2 Hva preger helsetjenesten i kommunene? 1.Allerede ganske stor: En omsetning på 75 tusen millioner 2.120 000 betalte årsverk, vel

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE. 1.1 Parter. 1.2 Formål

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE. 1.1 Parter. 1.2 Formål Tjenesteavtale mellom kommune og St. Olavs Hospital om tjenester innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og barselsomsorg. Tjenesteavtalen omfatter samarbeidet mellom St. Olav Hospital og kommunen i hele

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF. Vedtatt samarbeidsavtale mellom partene, er styrende for denne avtalen.

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF. Vedtatt samarbeidsavtale mellom partene, er styrende for denne avtalen. Revidert 10.12. RETNINGSLINJE MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OM TJENESTER INNEN SVANGERSKAPSOMSORG, FØDSELSHJELP OG BARSELSOMSORG. RETNINGSLINJEN OMFATTER SAMARBEIDET MELLOM PARTENE

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Bakgrunn: Ny lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), som trådde i kraft 1.1.2012, gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelsen.

Detaljer

FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE

FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE HVEM ER VI og HVA KAN VI BLI? Innbyggere areal kystlinje Flekkefjord 9096 482 km2 77 km Kvinesdal 5981 887 km2 37 km Farsund 9705 263 km2 237 km LISTER kommune 24782 1632 km2 351

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Bakgrunn for reformen 1) Vi har for liten innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i Norge 2) Pasientenes behov for helhetlige og koordinerte tjenester besvares ikke godt nok

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer