ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM ÅRSBUDSJETT 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014"

Transkript

1 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtatt i kommunestyret

2 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL DEL HANDLINGSPROGRAMMET... 4 ANSVARSOMRÅDE 1 SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESFUNKSJONER... 4 ANSVARSOMRÅDE 2 OPPVEKST... 9 ANSVARSOMRÅDE 3 HELSE, SOSIAL OG OMSORG ANSVARSOMRÅDE 4 NÆRING, LANDBRUK OG KULTUR ANSVARSOMRÅDE 5 TEKNIKK OG MILJØ ENDRINGER I BUNDEN DRIFT ANSVARSOMRÅDE 1- SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESFUNKSJONER ANSVARSOMRÅDE 2 OPPVEKST ANSVARSOMRÅDE 3 HELSE, SOSIAL OG OMSORG ANSVARSOMRÅDE 4 NÆRING, LANDBRUK OG KULTUR ANSVARSOMRÅDE 5 TEKNIKK OG MILJØ DRIFTSTILTAK ANSVARSOMRÅDE 1- SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESFUNKSJONER ANSVARSOMRÅDE 2 OPPVEKST ANSVARSOMRÅDE 3 HELSE, SOSIAL OG OMSORG ANSVARSOMRÅDE 4 NÆRING, LANDBRUK OG KULTUR ANSVARSOMRÅDE 5 TEKNIKK OG MILJØ INVESTERINGSTILTAK ANSVARSOMRÅDE 1- SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESFUNKSJONER ANSVARSOMRÅDE 5 TEKNIKK OG MILJØ FINANSIERING AV INVESTERINGER ØKONOMIPLANFORUTSETNINGER GENERELLE FORUTSETNINGER INNTEKTSFORUTSETNINGER NØKKELTALL FONDSMIDLER EKSTERN GJELD ØKONOMISKE OVERSIKTER Budsjettskjema 1A - drift Budsjettskjema 1B til fordeling drift Budsjettskjema 2A - investering Budsjettskjema 2B ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING ØKONOMIPLAN PR ANSVAR DRIFT ØKONOMIPLAN PR ANSVAR INVESTERING

3 1 GENERELL DEL I. INNLEDNING Perioden vi er inne i vil være preget av viktige strategivalg og store krav til utvikling i kommunen. Tema kommunestruktur settes nå på dagsorden på en langt mer direkte og aktuell måte enn tidligere. Kommunen må ta helt sentrale avgjørelser om hvordan vi skal forholde oss i de prosessene som kommer. Næringsutvikling og utvikling for øvrig henger nøye sammen med tema kommunestruktur. De valgene vi tar her kan bli avgjørende for lokalsamfunnets videre utvikling. Disse temaene vil blir tatt opp til drøfting i samfunnsdelen i kommuneplanen. Denne vil bli sluttbehandlet i II. ØKONOMI Vår økonomiske situasjon blir vesentlig mer presset i 2014 enn i Det var ventet ut fra vårt inntektsbilde og kjente utgiftsøkninger. Langt flere forslag til tiltak fra tjenesteområdene er tatt ut for 2014 enn for Uten justeringer på driftssida fortsetter denne utviklingen inn i Vi har ikke grunnlag for å vurdere kraftinntektene på noen ny måte for Likevel er det grunn til å følge med særskilt på eventuelle endringer i eiendomsskatten. Endring i regler kan få store konsekvenser for eiendomsskattegrunnlaget. Investeringsutgiftene har blitt svært høye med bygging av hall. Kapitalutgiftene kan øke over tid med økt rentenivå. Vårt disposisjonsfond er på et nivå der det absolutt ikke bør bli lavere. Det er derfor grunn til å understreke at det nå ikke er plass for nye store investeringer uten at det vil gå sterkt ut over drifta på tjenesteområdene. Vi har et stort behov for å fokusere på næring og utvikling av lokalsamfunnet. En prioritering av nye store investeringer vil uvilkårlig få negative konsekvenser for disponible driftsmidler til en slik satsing. III. PLANLEGGING En samlet planstrategi for vårt planarbeid og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt. Samfunnsdelen i kommuneplanen er under utarbeidelse. Næringsplanen er inne i sluttbehandlingen. Dette er sentrale grunnlagsdokumenter for videre utvikling av Tydal kommune. Planprosessene kommer i en tid med stadig mer krevende utfordringer innen kommunestruktur og interkommunalt samarbeid. Det bør innen relativt kort tid drøftes strategier og prosesser for hvordan kommunen skal håndtere utfordringene.

4 IV. INTERKOMMUNALT SAMARBEID Samarbeidet i Værnesregionen får stadig større omfang. Et stort prosjekt innen plan, miljø, byggesak og landbruk er under oppstart. Det samme er en utredning om felles næringsadministrasjon i kommunen. Kommunens aktive og positive holdning til å delta i samarbeidsprosjektene står fast. Det blir nødvendig å se samarbeidet mer og mer opp mot vårt samlede planarbeid, jfr foran om samfunnsdelen i kommuneplanen og trykket på en ny kommunestruktur. 2 HANDLINGSPROGRAMMET ANSVARSOMRÅDE 1 SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESFUNKSJONER I. Status Det interkommunale samarbeidet blir stadig mer en integrert del av vårt arbeid, og det stiller stadig krav til deltakelse fra mange i de ledende posisjoner i kommunen. Ledergruppa er utvidet og består nå av i alt syv (rådmannen, næring og kultursjef, helse og omsorgsjef, økonomisjef, personalrådgiver, teknisk sjef og service- og oppvekstsjef). Ledergruppa har møter stort sett hver uke. Kommuneplanlegger er plassert under ansvarsområde 1. En viktig arena for ledergruppa er de månedlige tjenesteledermøtene. Her legges en sentral del av grunnlaget for en helhetlig organisasjon. II. Mål Generelle mål ( ): - Opprettholde fokus på kompetanseutvikling og lederutvikling i ledergruppa. - Kvalitetssikring gjennom CAF-arbeid, internkontroll i Værnesregionen, personvern og andre aktuelle opplegg for kvalitetssikring. - Den viktigste strategien for å opprettholde og utvikle gode kommunale tjenester i bygda er et aktivt engasjement i Værnesregionen. - Fortsatt være aktive pådrivere for lærlingeordninger i privat sektor og offentlig forvaltning. 4

5 Konkrete mål (2014 og eventuelt senere i perioden): - Få på plass plan for kompetanseutvikling. - Jobbe aktivt med kommunens planarbeid. - Videreutvikle turistinformasjonen. - Arbeide aktivt med utvikling av kommunen. - Løpende effektivitetsvurdering med utgangspunkt i at utgiftene øker i perioden. III. Rullering av planer Kommuneplan: Kommuneplanens samfunnsdel er planlagt ferdigstilt første del av Plan for kompetanseutvikling: Planen har ikke vært fulgt opp godt nok de senere år. Vi arbeider fremdeles med å få den på plass. Handlingsprogram HMS: Rulleres hvert år med utgangspunkt i vernerunder og bedriftshelsetjenestens arbeid. Administrativ beredskapsplan: Plan oppdatert i Katastrofeplanen er innarbeidet i denne. ROS-analyse: Vil bli rullert i løpet av høsten IKT I. Status Tydal kommune har et godt og stabilt nettverk med relativt lite driftsstans. Vi har etablert et interkommunalt samarbeid med Selbu, Frosta, Meråker og Stjørdal Værnesregionen IT. Det er investert i en serverpark som er lokalisert på Stjørdal rådhus. Drifts- og investeringskostnader fordeles etter en nøkkelfaktor som er 40 % fast og 60 % etter folketall. Samarbeidet i Værnesregionen har etter hvert utviklet seg til å omfatte mange løsninger. Vi samarbeider i dag på felles fagsystem for barnevern, lønn/økonomi/regnskap, Notus turnusplan, sak/arkivsystem, sosialsystem, omsorgssystem, fagsystem for helsestasjon,fagsystem for PPT.og barnehage- og skoleadministrativt system med flere. 5

6 Det er full integrasjon mellom kommunene i Værnesregionen. Alle kommunene er samlet i et felles nettverk. Dette medfører at du har full tilgang til alle tjenester på tvers av kommunegrensene samme hvilken kommune du sitter og jobber i. Samarbeid er viktig for IKT-utvikling i kommunenorge. Spesielt gjelder dette små utkantkommuner som har begrensede ressurser både innen økonomi og personell. Det er tvilsomt om vi lokalt vil se noen innsparing på IKT, men samarbeidet medfører at vi kan imøtekomme samfunnets stigende krav uten alt for store kostnader. Det er helt klart at vi hver for oss ville fått helt andre utgifter for å kunne imøtekomme disse kravene. Gjennom samarbeidet i Værnesregionen har Tydal kommune fått gode og oppdaterte løsninger innenfor de fleste fagområder. Dette er noe som kommer både de ansatte og innbyggerne til gode. Store deler av driftsramma for ansvarsområde 1025 går til å dekke vedlikehold av eksisterende programvare og linjeleie. Dette er kostnader vi ikke rår over og som øker fra år til år. Videre mål 2014 Værnesregionen: Generelle mål ( ): Værnesregionen IT skal bidra til at kommunene får økt kompetanse og redusert sårbarhet. Enheten skal legge til rette for at kommunene utnytter og utvikler eksisterende og nye digitale verktøy. Dette for å oppnå effektiviseringsgevinster og bedre ressursutnyttelse. Enheten har som mål å framstå som dyktig, pålitelig og serviceinnstilt. Enheten skal levere stabil og sikker drift. Konkrete mål (2014 og eventuelt senere i perioden): Videreutvikle sikker pålogging for innbyggere, ved bruk av den nasjonale ID-porten Etablere «SvarUT», en nasjonal standard for digital forsendelse av post til innbyggere/næringsliv. Innføre løsning for elektronisk dokumentutveksling (EDU) mellom offentlige instanser, som oppdateres direkte i arkivsystemet / NOARK-standard. Innføre beredskapsvakt-ordning utover ordinær arbeidstid Fortsatt jobbe for felles innkjøpsavtaler på IT-utstyr, print/kopi og telefoni i VR. Videreutvikle IT-Hjelpa for bedre service til brukerne. Få på plass styringssystem for mobile enheter / nettbrett. Forbedre løsning for overvåking av serverrom, nettverk og servere. Videreutvikle mobilitet i hjemmetjenesten med bruk av nettbrett, samt til rapportering i institusjoner. Innføre velferdsteknologi i VR som kommuniserer direkte med elektronisk pasientjournal (EPJ) med varsling på bærbare enheter samt oppdragsfordeling til personell. Ta i bruk elektroniske meldinger fra sykehus til kommunehelsetjenesten. 6

7 OFFENTLIG SERVICEKONTOR I. Status Det stilles til stadighet nye krav til endringskompetanse i servicekontoret. Dette gjelder spesielt kommunikasjon og digitale medier. Forventningene fra omverdenen er også store når det gjelder et høyt servicenivå. II. Mål Generelle mål ( ): Servicekontoret skal yte god service til eksterne og interne kunder. Konkrete mål (2014 og eventuelt senere i perioden): Videreutvikling av Tydal kommunes hjemmeside, spesielt med tanke på å utvikle en fornuftig løsning for turistinformasjon. Det vil bli noen utfordringer rundt at to ansatte har signalisert pensjonering i løpet av Det gir utfordringer i videreføring av oppgaver, samt å finne gode løsninger for å rekruttere riktig kompetanse. NAV/ØKONOMISK SOSIALHJELP I. Status NAV Tydal har som en overordnet målsetting å utvikle kvalitativt gode tjenester til innbyggernes beste. Resultat av brukerundersøkelsen som ble offentliggjort i januar viste svært positive resultat for NAV Tydal også denne gang. Fokusområdet for NAV, lokalt som nasjonalt er arbeid først. Dette innebærer prioritering av oppgaver knyttet til områdene dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, økonomisk sosialhjelp/ kvalifiseringsstønad eller individstønad. Sentralt står arbeidsmarkedsarbeid med oppfølging av arbeidsgivere, samt oppgaver og oppfølging av de som omfattes av kravet om eller retten til en eller annen form for aktivitet og/ eller arbeidsmarkedstiltak. En stor utfordring i forhold til dette er at arbeidsmarkedet i Tydal i liten grad etterspør arbeidskraft. Vi kan ikke tilby arbeidsrettede tiltak som på sikt vil føre til arbeid. Kommunikasjonstilbudet i Tydal, setter ytterligere begrensninger i hva vi kan tilby av tiltak og hvor. Siden siste kvartal 2012 og fram til i dag opplever vi en økende grad av søknader om økonomisk sosialhjelp. Dette har medført nær en fordobling av utbetaling sett i forhold til tidligere år. Hovedsakelig dreier det seg om supplerende stønad. Det antas at det vil være noe økt behov også neste år, men ikke i samme grad som første del av Et særskilt tiltak innen økonomisk sosialhjelp med tanke på å bekjempe fattigdom er kvalifiseringsprogrammet. Hittil i år har ingen blitt innvilget deltakelse. Kvalifiseringsprogrammet, har som hovedmål å øke muligheten for arbeid. Det stilles bl.a 7

8 krav om at deltakerne skal ha et arbeidsrettet tiltak(skole/utdanning, aktivitet eller arbeid) og samtidig aktivt søke arbeid. I forbindelse med nytt rundskriv- veileder til Lov om sosiale tjenester, gjennomføres det en opplæring av alle NAV ansatte i fylket. Opplæringen startet i 2012 og vil vare ut Moderniseringsprogrammet i NAV, dvs at det gis mulighet for elektronisk innsyn i egne saker innføres nå gradvis over en 6 årsperiode i NAV. Kommunale saker omfattes ikke av dette, men det vil være trolig at brukere også vil etterspørre innsyn i sine aktuelle kommunale saker i økende grad etterhvert. I lys av en spesiell hendelse ved NAV Oslo, Grorud i sommer har det blitt et sterkt fokus på sikkerhet, ved landets Nav kontorer. NAV kontor har blant annet blitt stengt på grunn av manglende rømningsveier. Rømningsvei ved NAV Tydal er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Annen utfordring som har vært gjentagende siden 2008 er bemanningssituasjonen. Et mulig samarbeid mellom NAV Tydal og NAV Selbu ble utredet, men ble lagt til side i påvente av utredning av samarbeid med NAV Værnesregionen. Et slikt samarbeid vil være positivt. II. Mål Generelle mål ( ): Målsettingene for NAV Tydal er knyttet til overordnet målsetting og visjonen om gir folk muligheter, og er i samsvar med intensjonene og målsettingene for NAV generelt og gjeldende lovverk: Arbeid først Pålitelig forvaltning Aktive brukere Kunnskapsrik samfunnsaktør Løsningsdyktig organisasjon Disse målsetningene skal sikres gjennom vårt daglige arbeid i egen kommune og i samarbeid med våre samarbeidsparter, kommunal og statlig forvaltning, og skal foregå på alle nivå (individ, tjeneste og system) og være i samspill med omgivelsenes krav og påvirkning. Konkrete mål (2014 og eventuelt senere i perioden): 1301 og 1302 NAV Utvikling av kvalitativt gode tjenester fordrer å sette standard på innholdet i tjenestene, samt se på øvrige faktorer som direkte og indirekte kan bidra til bedre tjenester. De konkrete mål må sees i sammenheng med de overordnede målsettinger. Særlig vektlegges 8

9 fokusområdet Arbeid først også sett i sammenheng med økonomisk sosialhjelp ansvar ) Styrke ferdighetene i veiledning og samhandling med bruker 2) Legge til rette for medvirkning og tydeliggjøre brukerens eget ansvar 3) Øke kunnskapen om hva som virker gjennom bruk/ gjennomføring av systematiske og representative arbeidsmetoder og virkemidler. Styrke erfaringsdeling og læring 4) Videreutvikle og formidle kunnskapen vår om tilstanden på arbeids- og velferdsområdet 5) Aktiv deltaker i utredningsarbeidet NAV Værnesregionen Sikkerhet: 1) Rømningsvei fullføres slik at avvik kan lukkes 2) Montere varslingsanlegg, lage prosedyre for mottak av varsling, samt gjennomføre øvelse. III. Rullering av planer Kommuneplanlegger har blitt tildelt ansvaret for rullering av kommunal rusplan. NAV Tydal har rullert egen sikkerhets- og beredskapsplan i 2013 og gjennomført beredskapsøvelse. ANSVARSOMRÅDE 2 OPPVEKST BIBLIOTEK I. Status Tydal kommune har et godt besøkt bibliotek med et godt tilbud av medier. Bibliotekar i 60 % stilling ble ansatt før sommerferien og starter i stillingen Biblioteket er utvidet med 10 % stillingsandel med ekstrahjelp. Biblioteket vil fra og med høsten 2013 ligge under ansvarsområde 2 oppvekst. II. Mål Generelle mål ( ): Samarbeidet med skolen om felles skole- og folkebibliotek fungerer godt og kan utvikles videre. Konkrete mål (2014 og eventuelt senere i perioden): Nye åpningstider ble innført sommeren 2013, og det er et mål at de nye tidene blir kjent for enda flere. Biblioteket har nå åpent to ettermiddager pr uke, og utvidelse av åpningstiden på fredager kan bidra til økt utlån. 9

10 GRUNNSKOLEN I. Status Tydal barne- og ungdomsskole har på grunn av gode rammebetingelser store muligheter til å gi et godt undervisningstilbud til elevene. Forholdsvis stor voksentetthet gir rom for tett oppfølging av den enkelte elev. Vi har også dette skoleåret en liten nedgang i elevtallet. Med tanke på god utnyttelse av ressursene arbeides det med organisering, gruppesammensetning og faglig opplegg. Fra og med skoleåret 2013/14 innfører skolen i Tydal valgfag for hele ungdomstrinnet. Timetallet for elevene er dermed utvidet med 30 minutter pr uke. Elevene har dette skoleåret valgt følgende tre fag: - Fysisk aktivitet og helse - Medier og informasjon - Teknologi i praksis «Det er mitt valg» er et undervisningsopplegg om klassemiljøutvikling og forebyggende arbeid i grunnskolen. Hele personalet ved skolen har deltatt på skolering, og programmet brukes i det sosialpedagogiske arbeidet. Ordningen med varmt skolemåltid er under utprøving høsten 2013, og planene for videreføring er klare. For første gang på flere år har vi tilsatt lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Lærlingen skal arbeide ett år i skolen og ett år i barnehagen. Elever med samisk tilhørighet har muligheten til opplæring i sørsamisk språk og kultur. Det gir tilbud om voksenopplæring for fremmedspråklige. I tillegg ønsker skolen å være en aktiv samarbeidspartner i lokalsamfunnet. Vi ønsker å samarbeide med andre kommunale enheter, næringslivet og frivillige organisasjoner. Det er viktig å opprettholde det gode tjenestenivået også i årene framover ved at skolen får rammevilkår som gjør dette mulig. Prognose for elevtall ved Tydal barne- og ungdomsskole fram til 2020 År: SUM 2013/ / / / / /

11 2019/ I. Mål Generelle mål : Skolens visjon: På skolen vår har vi elever med tro på seg selv og håp for framtida. For å oppnå dette legger vi vekt på: God faglig og sosial utvikling hos elevene. God faglig utvikling hos personalet. Det settes av ressurser slik at 1 lærer pr skoleår kan ta videreutdanning gjennom statlige støtteordninger som «Kompetanse for kvalitet støttes.» Lokalsamfunnet som ressurs og arena for læring. Konkrete mål for skoleåret : Lesing som grunnleggende ferdighet integreres i opplæringen i alle fag. For å oppnå dette legger vi vekt på: Delta i skolebasert kompetanseutvikling med støtte fra fagmiljøet ved lærerutdanninga, NTNU Systematisk arbeid med av utviklingsarbeidet. Tydal barne- og ungdomsskole skal være en systematisk lærende organisasjon som utvikler skolen i samsvar med framtidige krav til en god skole. For å oppnå dette legger vi vekt på: Tydelig ledelse, gode informasjonsrutiner og inkludering av alle i personalet. Utvikling av felles holdninger og synliggjøring av at vi er en 1-10-skole. II. Rullering av planer Planer som rulleres hvert år: 1. Utviklingsplanen som legger langsiktige strategier for videre arbeid. Mål: Å skape langsiktighet og kontinuitet i utviklingsarbeidet 2. Virksomhetsplanen som inneholder standard og tiltak for det enkelte skoleår Mål: Planen skal fastsette konkrete tiltak for det aktuelle året og skal bidra til at skolen nærmer seg de langsiktige målene 3. Kompetanseutviklingsplanen Mål: Å være et verktøy for opplæring og kompetanseutvikling som gjør personalet i stand til å iverksette tiltakene i virksomhetsplanen 4. IKT-planen Mål: Å angi hvilke digitale verktøy skolen trenger for å oppfylle målene i utviklings- og virksomhetsplanen 5. Årshjul - aktiviteter Mål: Planen skal si hvordan trinnene arbeider gjennom skoleåret med ulike aktiviteter 6. Årshjul planer, satsingsområder, møter, frister mm Planer som rulleres hvert tredje år: 1. Beredskapsplanen 11

12 Mål: Skal forebygge og forhindre at elever og ansatte får varige fysiske og psykiske skader av alvorlige hendelser som berører skolen 2. Handlingsplanen for sosiale ferdigheter inkludert skolens lokale mobbeplan Mål: Planen skal forebygge og være et verktøy for å styrke elevenes sosiale læringsmiljø, jf 9-a i Opplæringsloven KULTURSKOLEN I. Status Kulturskolen er fysisk og administrativt en del av tjenestetilbudet ved skolen. Alle kommuner er pålagt å ha et kulturskoletilbud. Omfanget av tilbudet er ikke fastsatt i Opplæringsloven. Tydal kulturskole har 44 elevplasser skoleåret 2013/2014. I år har kulturskolen fem lærere og tilbyr opplæring i ni ulike tilbud. Nytt tilbud dette skoleåret er Kulturskoletimen, et tilbud bestemt av Regjeringen til elever på småtrinnet. I Tydal blir tilbudet gitt til elever i 2. og 3. klasse. I tillegg til lek- og rytmeaktiviteter får de anledning til å prøve ut ulike instrument. Det kan gjøre det lettere for elevene å velge instrument dersom de ønsker å fortsette i kulturskolen når de kommer i 4. klasse. II. Mål Generelle mål ( ): I henhold til vedtektene er hovedmålet å gi barn og unge et tilbud om planmessig opplæring i musikk og andre kulturelle uttrykksformer for dermed å styrke interessen for aktiv kulturutfoldelse. Konkrete mål (2014): 1. Spesiell satsing: Utvikle et samarbeidsprosjekt med mellomtrinnet i grunnskolen som skal munne ut i en forestilling. 2. Utvikle samarbeid med lokale aktører om ulike kulturaktiviteter 3. Videreutvikle dagens opplæringstilbud og satse på flere små opptredener og oppdrag. 4. Oppmuntre til og forberede elevene på deltakelse i UKM III. Rullering av planer Plan som rulleres hvert år: 1. Virksomhetsplan med tiltak og aktivitetsplan Plan som rulleres hvert 3. år: 1. Rammeplan for lokale tiltak i samarbeid mellom kulturskolen og Den Kulturelle Skolesekken SKOLEFRITIDSORDNING I. Status SFO er hjemlet i Opplæringsloven (2001) 13-7, hvor alle kommuner pålegges å gi et slikt tilbud, men uten å definere kapasiteten i eller tilgjengeligheten til dem: 12

13 "Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1-7 årstrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet." Gjennom virksomhetens egne plandokumenter er tilbudet profilert og tilpasset i forhold til brukernes behov og rammebetingelser. SFO har 5 ulike tilbud før og etter skoletid på elevenes skoledager. I tillegg tilbyr SFO et frivillig gratistilbud med leketime under tilsyn i skoletida. 17 barn benytter seg av SFO-tilbudet i år. I Tydal gis det ikke tilbud om skolefritidsordning i grunnskolens fri- og feriedager. II. Mål Generelle mål ( ): I de lokale vedtektene for SFO står det om hovedmål for tilbudet: SFO skal gi barna tilsyn og omsorg, læring gjennom leik, allsidige aktiviteter og sosial læring i samspill med andre barn, personalet, foresatte og nærmiljøet. Konkrete mål (2014 og eventuelt senere i perioden): 1. Justere bemanning og arbeidsområder i samarbeid med grunnskolen og kulturskolen 2. Ansvarliggjøre elevene i forhold til bruk, håndtering og rydding av utstyr 3. Utvikle nye aktivitetstilbud innenfor SFO-tida 4. Tilbudet om skolefritidsordning bør utvides til å delvis gjelde i grunnskolens fri og feriedager. Et tilbud med åpning i vinterferie og høstferie samt 1 uke etter skoleslutt og 1 uke før skolestart bes utredet av administrasjonen. Det avsettes til utvidet tilbud SFO. III. Rullering av planer Plan som rulleres hvert år: 1. Aktivitetsplanen for SFO BARNEHAGEN I Status Tydal kommunale barnehagen er med i en felles kommunal satsing på kvalitet gjennom Caf og har et høyt fokus på god tjenesteyting og kvalitet på eget område. Gauldal og Nea regionene samarbeider om ekstern vurdering i intern barnehagevurdering. Tydal barnehage skal ha si andre vurdering høsten

14 Barnehagen samarbeider med kommunene i Nea-regionene om kompetanseheving, kvalitetsutvikling og det kommunale tilsynet. Barnehagen samarbeider i tillegg med en rekke andre instanser. Det har kommet nye føringer fra statlig hold, den siste store var St.melding nr 24 Framtidens barnehage. Den peker på noen sentrale føringer om hva en barnehage skal være. Hva slags kompetanse det skal satses på, og at barnehageforskningen skal styrkes. I tillegg skal alle barnehager sikres en høy og likeverdig kvalitet. Fra mai 2013 byttet vi PPT tjeneste fra Selbu/Tydal PPT til PPT i Værnesregionen. Pr. i dag har 33 barn plass i barnehagen, en økning fra forrige år på 2 barn. Barnehagen har 2 avdelinger, Trollstuggu (3-5 år) 23 barn og Soria Moria (0-3 år)10 barn. Barnehagen har ett hovedopptak, det er 1.mars hvert år. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. 12 a i barnehageloven. Dette kan Tydal kommune innfri, og har i henhold til definisjonen full barnehagedekning. Barn som søker etter hovedopptak kan ikke regne med å få plass eller få den plasstørrelsen de ønsker. Bemanningen utgjør pr. dags dato 8,2 årsverk, hvorav ett årsverk ikke er besatt. Det skal avgjøres i løpet av høsten 2013 hvordan dette skal besettes. Tydal kommune innfrir kravet om pedagogisk bemanning som er gitt med hjemmel i barnehageloven. I fjor så det ut for at barnetallet tilsa en nedgang. Dette er ikke tilfellet lenger. Barnetallet kommer til å øke, og barnehagen må avhengig av barnetallet vurdere bemanningsbehov. Oversikt over barnekullene: Barn født: 2008: 6 barn (skolestartere høsten 2014) barn (skolestartere høsten 2015) barn (skolestartere høsten 2016) barn (skolestartere høsten 2017) barn (skolestartere høsten 2018) barn (skolestartere høsten 2019), forventet barnetall. II. Mål Generelle mål ( ): Barnehagens visjon: VÅR BARNEHAGE SKAL VÆRE BEST MULIG FOR HVER ENKELT 14

15 Generelle mål ( ): Finne innhold til de ulike fagområdene i rammeplanen for barnehager. Konkrete mål (2014 og eventuelt senere i perioden): Arbeide med bolker i årsplanen - systematisk arbeid med kvalitet og innholdet. Opprettholde full barnehagedekning og ett godt faglig innhold. Utenom hovedopptaket innføres rullerende opptak. Barn som søker på rullerende opptak skal være sikret et tilbud i barnehagen. Gjennomføre møteplanen og morgenmøter for å organisere dagene best mulig, samtidig som en må ha ett kortsiktig og langsiktig mål for arbeidet. III. Rullering av planer Årsplanen rulleres hver høst, godkjennes av SUB. Beredskapsplan hvert 3 år. ANSVARSOMRÅDE 3 HELSE, SOSIAL OG OMSORG I. Status Helse, sosial og omsorgstjenesten er organisert i tre forskjellige tjenesteområder. Helsetjenesten består fra 2013 av rehabiliteringstjenesten, psykisk helsearbeid, helsestasjon, jordmortjeneste, legetjeneste og frisklivssentral. Omsorgstjenesten omfatter institusjon med kjøkken, vaskeri og hjemmetjenester. Sosialtjenesten er organisert sammen med NAV kontoret i Tydal og kommenteres under dette. Barnevern, legevakt, forvaltningskontor og distriktsmedisinsk senter med interkommunal frisklivssentral drives gjennom Værnesregionen og reguleres av inngåtte avtaler om samarbeid gjennom vertskommune med politisk nemd. Samhandlingsreformen har hittil ikke gitt store utfordringer for tjenestene i kommunen. Det merkes en økning i antall korttidsopphold ved Tydal sykehjem, som følge av hurtigere utskrivning fra sykehus. Dette har ikke bydd på kapasitetsmessige eller kompetansemessige utfordringer så langt, men gjør at eventuelle innsparinger og vakanser blir vanskeligere å gjennomføre. Tydal bruker fortsatt felles plasser ved DMS i liten grad, det gjelder også øyeblikkelig-hjelp plassene som ble etablert desember Dette tilbudet blir lovpålagt fra 2016 og er til da fullfinansiert ved tilskuddsmidler. DMS bidrar likevel til å sikre et godt tilbud for innbyggerne, og vil kunne bli mer brukt etter hvert. Medfinansiering ved bruk av spesialisthelsetjenesten ligger samlet innenfor det som er forventet og det som kommunen får overført til dette. Det er etablert et fagråd innen helse i Værnesregionen, der etatsjefer og kommuneoverleger i de 4 samarbeidskommunene deltar. Samhandlingsleder er sekretær. Dette er et rådgivende 15

16 organ overfor AU (rådmannsutvalget), og fagrådet har faste møter i forkant av AU-møtene. Fagrådet har i tillegg startet opp med samlinger for tjenesteledere/enhetsledere innen helse og omsorg i kommunene. Her blir det informert om sentrale føringer og om utviklingen innen samarbeidsområdene i Værnesregionen. Mulig samarbeid og samordning på tvers av kommunegrensene drøftes. To prosjekt er under utredning for eventuelt samarbeid, dette er felles kommuneoverlege og samarbeid om rehabilitering. Oppgavefordelinga mellom spesialisthelsetjeneste og kommuner innen rehabilitering er ennå ikke helt avklart, men det er klart at kommunene vil få mer ansvar også innen dette feltet. For å kunne gi innbyggerne et fortsatt godt tilbud er det derfor være riktig å vurdere et eventuelt samarbeid i Værnesregionen- også på dette området. Lokal frisklivssentral er drevet som et prosjekt med ansettelse i engasjement i 10% stilling. Denne er kontaktledd mot Værnesregionen Frisklivssentral, og sikrer lokal oppfølging og lokale tiltak. Folkehelsekoordinatorfunksjonen er også tillagt denne stillingen, og er viktig for koordinering og tverrsektorielt arbeid innen folkehelse. Sluttrapport fra prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving ble oversendt prosjektledelsen i KS i juni. Fokuset på etikk og etisk refleksjon vil bli videreført som fast del av ordinær drift. Arbeid med kvalitet på elektronisk pasientjournal, meldingsutveksling og prosedyrer vil fortsatt være viktige satsningsområder innen hele helse- og omsorgstjenesten. Det vil også fortsatt måtte arbeides med rutiner og arenaer for samhandling og samarbeid mellom de ulike tjenesteområdene og med andre sektorer, for å sikre gode og koordinerte tjenester. II. Mål Generelle mål ( ): Helse, sosial og omsorgstjenesten skal gjennom arbeid i egen kommune og gjennom samarbeidet i Værnesregionen arbeide for en faglig og kvalitetsmessig utvikling innenfor alle tjenester, slik at brukerne i størst mulig grad får et individuelt tilpasset tilbud med fokus på medvirkning, egen mestring og et meningsfylt liv. Arbeide for best mulig ressursutnyttelse og en bærekraftig utvikling av det samlede tjenestetilbudet innenfor helse, sosial og omsorgstjenesten i kommunen. Sikre godt tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid rundt aktuelle brukergrupper, gjennom utvikling av rutiner og arenaer for samhandling. Konkrete mål (2014 og eventuelt senere i perioden): 3111 Barnevern Sikre en god barneverntjeneste gjennom samarbeid om barnevern i Værnesregionen Barneverntjeneste. -Sikre gode koordinerte tjenester gjennom å videreutvikle samarbeid og rutiner for samhandling mellom øvrige kommunale tjenester og barneverntjenesten. 16

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... 20 ANSVARSOMRÅDE 1 POLITISK STYRING OG FELLESFUNKSJONER... 28 1001

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015 14/1142 28 145 Handlingsplan for perioden 20152018 Årsbudsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 86/14 i møte 09.12.2014 Innhold I INNLEDNING... 5 Mål og resultatstyringsprosessen i Hemne kommune...

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012 11/1033 36 145 Handlingsplan for perioden 20122015 Årsbudsjett 2012 Foto O. L. Steinveg Vedtatt av kommunestyret i sak 96/11 i møte 13.12.2011 Innholdsfortegnelse... 9... 10... 11... 13... 17... 18...

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Innholdsfortegnelse: Saksframlegg til F-sak 80/13 - side 2 Saksprotokoll F-sak 80/13 den 11.06.13 - side 5 Saksprotokoll F-sak 103/13 den 20.08.13 - side 6 Saksprotokoll K-sak 47/13

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010 Årsrapport for Frosta kommune 2009 2 Innhold FORORD... 5 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 7 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 8 1.2 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012 KONSEKVENSJUSTERT

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012 KONSEKVENSJUSTERT 11/1033 19 145 Handlingsplan for perioden 20122015 Årsbudsjett 2012 KONSEKVENSJUSTERT Innholdsfortegnelse...3...4...5...6... 10... 11... 24... 33... 45... 72... 81... 82... 85... 86... 92... 93... 95...

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 08:00 12:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune - Økonomiplan 2013 2016. Budsjett 2013 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Vedtak i Kommunestyret

Detaljer

1. Tertial. FOTO, OMSLAG Larvik kommune. ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com. PAPIR Multidesign. DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

1. Tertial. FOTO, OMSLAG Larvik kommune. ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com. PAPIR Multidesign. DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune 1. Tertial 2015 1. Tertial 2015 FOTO, OMSLAG Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune TRYKKERI Arbeid og Kvalifisering, Larvik

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 3. Kommunen som organisasjon... 15 4. Områdene... 20 4.1 Sentral stab...

Detaljer

Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede

Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Handlings- og økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Dokksfløydammen, skjeggklokke og Dokkadelta. Forslag til

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer