MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen kl. 08.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08."

Transkript

1 LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen kl Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: (08:00 Formannskapsmøte) 08:15 Enkel bevertning 08:30 Møte settes Velkommen ved ordfører og rådmann 09:00 Statsbudsjettet orientering ved Controller Kirsti Nesbakken 09:20 Budsjettforslag Drift Rettighetsutløst Sentrale føringer, for eksempel fra statsbudsjettet Øvrige Oppsummert, slik er rådmannens forslag 09:50 Høringsuttalelser orientering ved rådgiver Politikk og samfunn Anne Grønvold 10:00 Pause 10:15 Budsjettforslag Investeringer Dette er inne i rådmannens foreløpige forslag Dette kom ikke med jmf kommunedelplanene 10:30 Arbeid i plangruppene 11:30 Lunsj 12:00 Plenumsdiskusjoner 13:45 Oppsummering Videre føringer for rådmannens arbeide Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

2 LUNNER KOMMUNE 14:00 Pause 14:15 Presentasjon av prosjektet utvidelse Eventyrskogen bhg 14:30 Andre saker til kommunestyret Sak 72/10 Referatsaker Sak 73/10 Budsjettjusteringer per 2.tertial 2010 Sak 74/10 Resultatrapportering per 2.tertial 2010 Orientering om sak 75/10 og 76/10 ved Utviklingsutvalgets leder Eva Berg Sak 75/10 23/58 Søknad om fradeling av grunneiendom, tomt rundt eks.hytte Sak 76/10 87/30 Bruk av del av eiendommen til stall/smådyrpensjonat Sak 77/10 Høring forslag til endringer i kommuneloven Sak 78/10 Høring Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for (Høring Sykehuset Innlandet HF) Roa, Jenny Eide Hemstad Fagleder Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

3 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sak 72/10 Sak 73/10 Sak 74/10 Sak 75/10 Sak 76/10 Sak 77/10 Sak 78/10 Referater - kommunestyret 2010 Budsjettjusteringer per 2 tertial 2010 Resultatrapportering per 2 tertial /58 Søknad om fradeling av grunneiendom, tomt rundt eks. hytte Dispensasjon fra kommuneplan for Lunner /30 Bruk av del av eiendommen til stall/smådyrpensjonat Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Høring - forslag til endringer i kommuneloven Høring - Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for Sykehuset innlandet HF

4 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/74-15 MØTEBOK Ark.: MPROT Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 72/10 Kommunestyret Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, Fagleder REFERATER - KOMMUNESTYRET 2010 Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

5 Ref.nr.: 40/10 Møteprotokoll Kommunestyremøte (tidligere utsendt) 41/10 Møteprotokoll Eldrerådet (vedlagt) 42/10 Oppfølging av politiske vedtak(deles ut i møtet) 43/10 Handlingsprogram for store idrettsanlegg i Oppland høringsuttalelse fra regionrådet for Hadeland. 44/10 Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 5

6 Arkivsaksnr.: 10/ MØTEBOK Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 73/10 Kommunestyret Ark.: Saksbehandler: Kirsti Nesbakken, Controller, leder økonomi BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2010 Lovhjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 2 tertial vedtas i tråd med saksutredningens konklusjon. 2. Det delegeres til rådmannen å budsjettjustere mellom funksjoner vedrørende endringer i pensjon og avskrivninger. 3. Låneopptak for Lunner kommune i 2010 økes med kr , hvorav kr er innenfor selvkost. Lånet kan tas opp i Detaljer låneopptak: a. Prosjekt 923 Utvidelse/opprustning Harestua RA utvidelse med kr iht. k-sak 62/10. b. Prosjekt 933 Schiongsvingen utvidelse med kr iht. saksutredningen. c. Prosjekt 032 LBS utbedring av tak Skøienhallen, nytt prosjekt, med kr iht. saksutredningen. d. Prosjekt 033 Nyetablering pumpestasjon Bellmannjordet/Rosshov, nytt prosjekt, med kr iht. saksutredningen. Side 6

7 Saksutredning: FAKTA: Budsjettjustering drift Det vises til egen sak vedrørende rapportering per 2 tertial Budsjettjusteringer per 2 tertial er vurdert på bakgrunn av denne rapporteringen og det behov vi har for å skape balanse mellomdriftsnivået og økonomiske ressurser. De foreslåtte budsjettjusteringer er også kommentert i rapportering per 2 tertial. Innenfor området folkevalgte ligger det an til et merforbruk på ca kr 300 knyttet til møtegodtgjørelser, tjenestefrikjøp samt skyss- og kostgodtgjørelse. Driftstilskudd Lygna skisenter lå i opprinnelig budsjett 2010 som en videreføring fra Det ble ved en feil tatt ut av budsjettet i 1 tertial budsjettkorrigering under forutsetning av at dette var en engangsutgift i Dette er en permanent utgift og må således ligge i budsjettet hvert år. I forbindelse med netto lavere kostnader på prosjekter i investeringsregnskapet, nedjusteres prognose på momskompensasjon investeringer med kr 264. Overførsel fra drift til investering knyttet til dette kan reduseres tilsvarende. Harestuaportalen gis årlig driftstilskudd på kr 35 via selskapet Innovasjon Hadeland AS. Det er i tillegg en overføring til investeringsregnskapet til kjøp av aksjer i dette selskapet på kr 20. Vi mottar kompensasjonstilskudd på renter fra Husbanken knyttet til omsorgsboliger og kirken. Prognose på slikt tilskudd er oppjustert med kr 330. KLP og SPK har rekalkulert våre pensjonsutgifter, og ny prognose er kr 692 lavere enn budsjettert. Avskrivninger økes med kr 1,5 mill. Det vil bli en tilsvarende økt inntekt på funksjon 880, slik at dette ikke belaster kommunens bunnlinje. Estimat for tilskudd til ressurskrevende brukere er nedjustert med kr 304 i forhold til prognosen per 1 tertial. Eiendomsskatt er kr 170 høyere enn budsjettert. Prognose på netto finansutgifter reduseres med kr 589. Dette skyldes i hovedsak rekalkulering av minimumsavdraget. Netto renteutgifter er nedjustert med kr 150, og vi mottar et ikke budsjettert utbytte på kr 174 fra Gjensidige forsikring. Utbytte fra Hadeland Energi er kr 35 lavere enn budsjettert. Side 7

8 Nærmiljøanlegg skolene kr 109. Dette er midler som i utgangspunktet er avsatt til nærmiljøanlegg ved de nedlagte grendeskolene. Disse skolene er i dag overført nye eiere og bruken av nærmiljøanleggene er enten opphørt i sin opprinnelige form, eller idrettslag ivaretar bruken. Da Lunner kommune bruker svært lite midler til slike formål, anbefales det at pengene avsettes på fond i De bør vurderes brukt på tiltak utarbeidet i Teknisk plan til lignende formål, evt. brukes til å finansiere temakart i samarbeid med de andre Hadelandskommunene og regionrådet. Tilført reservert tilleggsbevilgning kr 1,1 mill fremkommer av positiv netto mellom de øvrige budsjettjusteringene. Rettighetsutløst spesialundervisning Voksenopplæringen er tilført kr 42. Dette finansieres delvis ved økte overføringer fra Gran ifbm. det interkommunale samarbeidet. Innenfor området til Familie og oppvekst er det en utfordring knyttet til økte utbetalinger økonomisk sosialhjelp. Prognose kr 300. Samtidig er det lavere kostnader enn forventet knyttet til avregning etableringskostnader NAV i samme størrelsesorden. Budsjettjustering investering Prosjekt 001/002 Konvertering av vannbåren varme ved LOS og HAS Viser til notat i Kommunestyret 17. juni 2010 der det fremkommer at kommunen, etter anbefaling fra innleid konsulent og kontakt med Bioreg Hadeland, har valgt ikke å bygge biorenseanlegg i egen regi. Videre at det etter anbudsrunde, viste seg at budsjetterte kostnader ved konvertering til vannbåren varme, var satt for lavt. En Enova-rapport underbygger dette ved å peke på at det er store forskjeller i installasjonskostnader i Norge. Ny entreprisekostnad eks biorenseanlegg dekkes innenfor opprinnelig vedtak i K-sak 55/09 og 56/09. Det anbefales derfor ikke at rammen reduseres med lånebeløp, som i flg. ovennevnte notat var på kr 159, men at eventuelt mindreforbruk omdisponeres eller tilbakeføres fond når faktiske kostnader på prosjektet er kjent. Løsningen er fortsatt selvfinansierende. Dersom hele rammen benyttes, vil det være selvfinansierende fra sjette år, i stedet for fra fjerde år som fremkom av notatet. I budsjettjusteringssaken 2. tertial foreslås å korrigere tilskudd og mva-kompensasjon i samsvar med endrede forutsetninger på prosjektet. Det er gjort en omfordeling av rammene på prosjekt 001 og 002 for å få rammene til å samsvare noenlunde med entreprise. Deler av entreprisekostnaden er imidlertid kun oppgitt samlet for de to prosjektene, slik at disse må sees i sammenheng. Prosjekt 933 Schoingsvingen Viser til notat til Kommunestyret 9.september 2010 der det fremkommer at prosjekt 933 Schoingsvingen vil få en overskridelse. Prosjektet har en ramme på kr 400 og skal dekke kommunens utgifter til å legge ned det kommunale vann- og avløpsnettet. Vegvesenet har etter at de startet arbeidet, varslet at kostnadene vil beløpe seg til kr 660 for denne VA-delen, dvs. et merforbruk på kr 260. Merforbruket er i budsjettjusteringssaken 2. tertial foreslått finansiert ved bruk av lån. Kostnader knyttet til fortau og veilys på strekningen tas med ved budsjettet Side 8

9 Nytt prosjekt 031 Innovasjon Hadeland AS Lunner kommune er blitt aksjonær i Innovasjon Hadeland AS. Lunner kommune har kjøpt en aksjepost på 20 % for kr 20. Dette skal føres i investeringsregnskapet. Dette foreslås finansiert ved overføring fra driftsregnskapet. Jfr punkt om Harestua portalen under budsjettendringer drift. Nytt prosjekt 032 Lunner barneskole, utbedring av tak Skøienhallen Viser til notat til kommunestyret hhv 17. juni og 9. september angående behov for utbedring av tak på Skøienhallen pga isdannelse, samt forslag på å løse dette. I revurdert løsningsforslag, etter innhenting av råd fra faglig ekspertise, er det foreslått en luftet løsning med ny platetekning som vil gi et sikrere og mer varig resultat. Det er utarbeidet et detaljert budsjett for arbeidet med en sluttsum på kr 890 inkl. mva. Prosjektet er foreslått finansiert med lån på kr 750 og mva-kompensasjon på kr 140 som følge av prosjektet. Er ikke omtalt i 2 tertialrapporteringen da det er et nytt prosjekt. Nytt prosjekt 033 Nyetablering av pumpestasjon Bellmannjordet/Rosshov Det har oppstått behov for finansiering av nyetablering av pumpestasjon Bellmannjordet/Rosshov på kr 1 500, jf orientering som ble gitt i kommunestyret 30. september. Etter gjennomgang med revisjonen har det vist seg at det er mer riktig å regnskapsføre sanering av eksisterende ledninger på drift i stedet for på investering. Dette vil også gi lavere gebyrer for innbyggerne, da det blir lavere kapitalkostnader. For 2010 er det budsjettert med kr til dette i investeringsregnskapet, se prosjekt 021. Det foreslås å omdisponere kr 750 fra prosjekt 021 til nytt prosjekt 033. Nyetablering av pumpestasjon Bellmannjordet/Rosshov. Resterende beløp kr 750 foreslås finansiert ved bruk av lån. Er ikke omtalt i 2 tertial rapporteringen da det er et nytt prosjekt. VURDERING/DRØFTING: Budsjettjustering drift og investering Budsjettjusteringssaken legges frem for formannskapet i balanse. Side 9

10 KONKLUSJON: BUDSJETTJUSTERING drift 2 tertial 2010 Utgift Inntekt Art Ansv Tjen Tekst Økning Reduksjon Reduksjon Økning Møtegodtgjørelse folkevalgte Møtegodtgjørelse folkevalgte Tjenestefrikjøp folkevalgte Skyss og kost folkevalgte Driftstilskudd Lygna skisenter, årlig, feil tbf 1 tertial Redusert inv mva pga lavere prosjektkostnad Redusert inv mva pga lavere prosjektkostnad Inv mva nytt prosjekt - Skøienhallen Overføring av inv mva til inv regnsk Tilskudd til Harestua portalen Kjøp av aksjer Harestua portalen, ovf til inv regnsk Kompensasjonstilskudd Kompensasjonstilskudd Kompensasjonstilskudd Nye estimater fra KLP div Nye estimater fra KLP Nye estimater fra SPK div Nye estimater fra SPK Nye estimater pensjon AA div Nye estimater pensjon AA Endrede avskrivninger div Endrede avskrivninger Nytt estimat tilskudd ressurskrevende brukere Eiendomsskatt Utbytte Gjensidige Utbytte HE Justert rente lån Minimumsavdrag rekalkulert Justert rente innskudd Nærmiljøanlegg skolene Avsetning til fond Tilført reservert tilleggsbevilgning div VO, spesialundervisning Økt innt pga samarb mellom Gran og Lunner på nytt fagfelt Økt innt pga samarb mellom Gran og Lunner på nytt fagfelt Side 10

11 Avregning etabl kosn NAV lavere enn forventet Avregning etabl kosn NAV lavere enn forventet Økte utbetalinger økonomisk sosialhjelp Sum Netto 0 BUDSJETTJUSTERING investering 2 tertial 2010 Utgift Inntekt Ktoart Ansv Tjen Prosj Tekst i dokument Økning Red Red Økning Konvertering til vannbåren varme HAS Redusert tilskudd, konvertering vannbåren varme HAS Justering lån, konvertering vannbåren varme HAS Justering mva-komp, konvertering vannbåren varme HAS Redusert ramme konvertering vannbåren varme LUS Redusert tilskudd konvertering vannbåren varme LUS Justering lån konvertering vannbåren varme LUS Justering mva-komp, konvertering vannbåren varme LUS Schoinsvingen, finansiering av merforbruk VA Schoinsvingen, finansiering av merforbruk VA Schoinsvingen, finansiering av merforbruk VA Schoinsvingen, finansiering av merforbruk VA Aksjekapital Innovasjon Hadeland AS Overføring fra drift til aksjekapital Innovasjon Hadeland AS Lunner barneskole, utbedring tak Skøienhallen Bruk av lån, Lunner barneskole, utbedring tak Skøienhallen Bruk av mva-komp, Lunner barneskole, utbedring tak Skøienhallen Nyetablering av pumpestasjon Bellmannjordet Bruk av lån, nyetablering av pumpestasjon Bellmannjordet Overføring til nytt prosjekt Overføring til nytt prosjekt Overføring til nytt prosjekt Overføring til nytt prosjekt Justering økonomisk ramme Harestua renseanlegg, jf K-sak 62/ Bruk lån, justering øk ramme Harestua renseanlegg, jf K-sak 62/ Side 11

12 LUNNER KOMMUNE DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rådmannen Revisjonen Kontrollutvalget Kjersti Vatshelle Myhre Kirsti Nesbakken Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

13 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/ MØTEBOK Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 74/10 Kommunestyret Ark.: Saksbehandler: Kirsti Nesbakken, Controller, leder økonomi RESULTATRAPPORTERING PER 2 TERTIAL 2010 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Resultatrapportering per 2 tertial 2010 tas til etterretning. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

14 Saksutredning: FAKTA: Det vises til resultatrapport for 2 tertial 2010 som ble delt ut i kommunestyremøte Rådmannens innstilling er at kommunestyret tar rapporten til etterretning. Det blir opp til de politiske organer å komme med eventuelle merknader. DOKUMENT I SAKEN: Delt ut i kommunestyremøte : Resultatrapportering per 2 tertial Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Revisjonen Kontrollutvalget Kjersti Vatshelle Myhre Kirsti Nesbakken Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 14

15 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 08/ Ark.: GNR 23/58, 81, 117 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 75/10 Kommunestyret /10 Utviklingsutvalget Saksbehandler: Ingun Bjørgli Juul-Hansen, Miljøvernkonsulent 23/58 SØKNAD OM FRADELING AV GRUNNEIENDOM, TOMT RUNDT EKS. HYTTE DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN FOR LUNNER Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven av 2008 kap. 19 (dispensasjon) Klageadgang: Plan- og bygningsloven av , jfr. forvaltningsloven kap. VI ved avslag UTVIKLINGSUTVALGETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE: Lunner kommune er positiv til å innvilge søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for deling og oppretting av ny grunneiendom på 1300 m2. De særlige grunner som foreligger for å gi dispensasjon er at fradelingen ikke vil gi endrede forhold på stedet. Arronderingsmessig og i forhold til landskap og estetikk, er det naturlig å fravike maksimal tomtestørrelse på 1000 m2. Tiltaket får ikke negative konsekvenser for naturmangfoldet. Dispensasjon blir gitt på følgende vilkår: - Dersom det ved tiltak i marka blir funnet automatisk fredede kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. kulturminneloven 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. - Tiltaket må ikke forverre forurensingssituasjonen i Belteren/Mylla. Eiendommen knyttes til offentlig vann- og avløpsnett som måtte komme i nærheten mot fastsatt avgift. - Nye hytter skal ikke plasseres nærmere Belteren enn eksisterende hytter. - Eksisterende adkomstveg og parkering skal benyttes også av ny eiendom. Dette skal sikres gjennom tinglysing av heftelse på hovedbølet. - Dersom tiltaket ikke er satt i gang senest 3 år etter at denne tillatelsen er gitt, bortfaller tillatelsen, jf. plan- og bygningsloven Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles for lengre tid enn 2 år Saken sendes på regional høring i hht. kravene i plan- og bygningsloven kap. 19 før endelig dispensasjonsvedtak kan fattes. Har ikke regionale myndigheter innvendinger, fattes vedtak om dispensasjon administrativt. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

16 Sammendrag: Lunner kommune har mottatt søknad om deling av en stor fritidseiendom med to hytter beliggende ved Belteren på Mylla. Rådmannen er innstilt på å innvilge søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for omsøkt tomtestørrelse på 1300m2, da det er arronderingsmessige og topografiske forhold som ligger til grunn for behovet for å fravike kommuneplanens maksimalstørrelse på 1000m2 på nye fritidseiendommer. Kommunen vurderer deling til ikke å ha negativ innvirkning på naturmiljøet. 1. FAKTABESKRIVELSE 1.1 Bakgrunn Lunner kommune mottok den søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fra Sivilarkitekt MNAL Rolf Sanne på vegne av Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS) om fradeling av en tomt på 1300 m2 fra eiendommen 23/58. Kartet til høyre viser eiendommens plassering i kommunen Nedenfor vises eiendommens plassering på kommuneplankart og ortofoto. 1.2 Planstatus i området og rettslig grunnlag Eiendommen 23/58 ligger i et byggeområde for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Eiendommen er på totalt 6386 m2 og er bebygget med hovedhytte, mindre hytte og båthus. Ettersom ny tomt vil ha en størrelse som overstiger maksimalgrensen på 1000 m2 i bestemmelser til kommuneplanen kap , må søknaden behandles som en dispensasjonssak i henhold til plan- og bygningsloven Bestemmelser til kommuneplanens arealdel ( ) sier følgende i 1.1.3: Det tillates kun en fritidsbolig pr. eiendom. Ved fradeling av ny tomt rundt eksisterende fritidsbolig (fradeling til uendret bruk) eller fradeling av tilleggsarealer til eksisterende bebygd eiendom, skal totalt tomteareal være maksimalt 1000 m2. Fradeling av nye tomter uten eksisterende fritidsbolig tillates ikke. Side 16

17 1.3 Dispensasjon fra kommuneplanen Etter 19-1 i plan- og bygningsloven, krever dispensasjon grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i 1-8. Vedtak i dispensasjonssak er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det innebærer at det foreligger plikt til å begrunne vedtak om å gi eller å avslå søknad om dispensasjon og at det er klageadgang på vedtaket. Det skjønn kommunene skal utøve når de vurderer om dispensasjon skal gis er underlagt omfattende begrensninger. Kommunen skal derfor gi en utfyllende begrunnelse for vedtak om dispensasjon. Dispensasjon kan gis varig eller midlertidig. En dispensasjon endrer ikke en plan, men gi tillatelse til å fravike planen for det aktuelle tilfelle søknaden gjelder. Avvik fr arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. Kommunen kan sette vilkår for dispensasjon. Vilkårene må ha som formål å ivareta de hensyn som fremgår av 1-1, Lovens formål og 3-1 Oppgaver og hensyn i planleggingen etter loven. Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. Vurderingen av om lovens vilkår for å kunne dispensere er et rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene. Forvaltningslovens regel om å vektlegge det kommunale selvstyret kommer i betraktning kun ved interesseavveiningen om dispensasjon skal gis når lovens formelle vilkår for å gi dispensasjon er oppfylt. Den kommer til anvendelse på samme måte ved behandlingen av klager og domstolskontroll. Vurderingen av omsøkte tiltak i forhold til lovens kriterier vil være følgende punkter: - om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, - om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, - om det legges (tilstrekkelig) vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø sikkerhet og tilgjengelighet, - om det legges vekt på foreliggende nasjonale eller regionale rammer og mål. Side 17

18 - om negativ uttalelse fra statlig eller regional fagmyndighet tillegges tilstrekkelig vekt. - om det dispenseres fra saksbehandlingsregler. Hvis vurderingen etter første, andre og siste strekpunkt konkluderer med at lovens vilkår ikke er oppfylt vil dispensasjon ikke kunne gis. Tredje og fjerde strekpunkt vil først og fremst avære aktuelle skjønnsmomenter i vurderingene etter første og andre strekpunkt. Det gjelder for så vidt også femte strekpunkt, men dette punktet vil være en ramme og påminnelse overfor kommunene, og et grunnlag for vedkommende myndighet og klageorganet i forbindelse med en ev. klagesituasjon dersom kommunen likevel fatter vedtak i strid med uttalelse fra fagorgan. Hvis konklusjonen etter vurdering i forhold til foregående kriterier er at det rettslig sett er anledning til å gi dispensasjon så må i tilfelle kommunen foreta en vudering om de finner grunn til å gi dispensasjon. Det forutsettes at kommunen må he en saklig grunn for å dispensere (og som i tilfelle ikke kan avbøtes gjennom dispensasjonsvilkår). Dette kan for eksempel være at de vil se saken i større sammenheng, eller at det har vært mange nok dispensasjoner i området og at det ev. bør utarbeides ny plan før det gis tillatelse til flere tiltak. Ved dispensasjon fra bestemmelser i lov, vedtekt eller forskrift skal det legges vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Dette vil særlig gjelde i byggesaker, men når det gjelder Universell utforming tilgjengelighet for alle - er det viktig at planbestemmelser som sikrer dette ikke undergraves gjennom dispensasjoner. Dispensasjoner må derfor ikke innebære løsninger til nevneverdig skade for slike hensyn. Bestemmelsen åpner for at det i saker hvor det foreligger helt spesielle sosialmedisinske, personlige og menneskelige hensyn, kan slike hensyn tillegges vekt. Det understrekes at slike hensyn normalt ikke har avgjørende vekt i dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Statlige og regionale rammer og mål skal legges til grunn for vurderingen og interesseavveiningen i saker som gjelder dispensasjon fra planer. Det er et hovedprinsipp i loven at kommunens myndighetsutøvelse og vedtak må ligge innenfor statlige og regionale rammer og mål, og det gjelder også dispensasjonssaker. Der det foreligger statlige og regionale rammer og mål for arealpolitikken, skal disse legges til grunn for dispensasjonsvurderingen i den enkelte sak. Forbudet i 1 8 mot bygging i 100 metersbeltet langs sjøen veier tungt. Det skal svært mye til før dispensasjon kan gis til bygging her, spesielt i områder med stort utbyggingspress. Det kan i forbindelse med kommune- eller fylkesplanleggingen være gitt retningslinjer som differensierer hensynene ut fra konkrete vurderinger av strandsonen. Slike retningslinjer bør legges til grunn for vurderingen av dispensasjonssøknader. Tilsvarende vil gjelde for vassdrag og viktige jordbruksarealer. Ved behov for utbygging i slike områder, vil det likevel gjennomgående være behov for å kreve arealplanbehandling. Kommunen bør ikke gi dispensasjon i strid med uttalelse fra statlig eller regional myndighet. Det forutsettes at en «negativ uttalelse» i denne sammenhengen for det første gir klart uttrykk for at myndigheten motsetter seg dispensasjonen. Videre bør det henvises til det mandat myndigheten er gitt og de statlige føringene som myndigheten er ansvarlig for å følge opp i forhold til tiltaket eller området, og angis hvilke konkrete forhold i søknaden som strider mot disse. Dersom slik dispensasjon likevel gis, kan statlig eller regional myndighet benytte sin rett til å fremme klage dersom det er behov for å endre eller oppheve et dispensasjonsvedtak. Side 18

19 Bestemmelsen har sammenheng med plikten til å forelegge søknader for disse myndighetene før dispensasjon gis, jf Dispensasjonshøring til regionale myndigheter er ikke gjennomført pr. d.d., men må gjennomføres i forkant av et evt. positivt dispensasjonsvedtak. 1.4 Søkers begrunnelse for dispensasjon 1.5 Nabomerknader Naboer er varslet ved rekommandert sending datert i hht. reglene i plan- og bygningsloven. Fristen for å komme med merknader er gått ut. Kommunen er ikke kjent med at det foreligger klage fra naboer. Side 19

20 2. FAGLIGE VURDERINGER 2.1 Forurensing En vannkvalitetsundersøkelse fra 2006 (NIVA-rapport ) viser at Viggern, Belteren og Mylla er noe overgjødslet samtidig som Mylla også er noe påvirket av næringssalttilførsler ut over det naturgitte, en klar økning siden tilsvarende undersøkelse i Det står følgende i rapporten: Det er viktig å hindre en overbelastning med næringsstoffer til Mylla som kan skape store økologiske problemer samt redusere verdien av innsjøen som drikkevannskilde og rekreasjonsobjekt. En slik overbelastning vil kunne gjøre varig skade ved at det blir svært vanskelig (og kostbart) å gjenopprette en mer naturlig tilstand med moderate algemengder og et system i økologisk balanse. Fortetting med hytter bør ikke skje før kommunalt avløpsnett er etablert i området. 2.2 Friluftsliv, landskaps- og estetiske hensyn Tiltaket vil ikke påvirke disse hensyn nevneverdig da tomta er bebygget. Det er imidlertid viktig at bebyggelsen ikke legges nærmere vannet enn tilfellet er i dag og at den legges lavest mulig i terrenget. 2.3 Kulturminner Kommunen er ikke kjent med at det finnes automatisk fredede kulturminner eller nyere tids kulturminner på eiendommen. Vurdering av om tiltaket er i konflikt med automatisk fredede kulturminner må gjøres av Oppland fylkeskommune i forbindelse med en evt. dispensasjonshøring. 2.4 Naturinteresser/biologisk mangfold Kommunen er ikke kjent med at tiltaket berører områder som er viktig for ivaretakelse av biologisk mangfold jf. naturmangfoldloven og forskrifter til denne. 2.5 Landbruksinteresser Tiltaket berører ikke landbruksinteresser. 3. VURDERING AV OM DISPENSASJONSKRITERIENE I LOVEN ER OPPFYLT 3.1 Om hensyn bak bestemmelser og lovens formål er vesentlig tilsidesatt Kommunen skal vurdere om hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I lovens formålsparagraf heter det at loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Hensikten med arealbruken i kommuneplanen er å legge til rette for en rasjonell arealforvaltning til fordel for samfunnet og den enkelte. I dette tilfellet innebærer formålet fradeling til uendret bruk og tiltaket utløser ikke behov for andre inngrep som veg og lignende. Tiltaket vil ikke endre eiendommens bruk som fritidseiendom. 3.2 Om fordelene er klart større enn ulempene Kommunen skal vurdere om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større Side 20

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1963-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 05.05.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 21.09.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 56/06 Sak 57/06 Sak 58/06 Sak 59/06 Sak 60/06 Sak 61/06 Sak

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 76/12 Sak 77/12 Sak 78/12 Sak 79/12 Sak 80/12 Sak 81/12

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtested: Studiesenteret Møtetid: 12:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtested: Studiesenteret Møtetid: 12:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtested: Studiesenteret Møtetid: 12:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 54/15 15/230 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014 LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer