Prospekt for obligasjonslån

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt for obligasjonslån"

Transkript

1 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 38

2 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers obligasjonslån på Oslo Børs. Finanstilsynet har kontrollert og godkjent Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens 7-7. Ny informasjon av vesentlig betydning for Selskapet eller dets datterselskaper kan bli kjent etter datering av Registreringsdokumentet, men før notering av obligasjonslån. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens Verken utgivelsen eller utleveringen av Registreringsdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Registreringsdokumentet eller at Selskapets eller dets datterselskapers forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret. Det er kun Selskapet og Tilrettelegger som er berettiget til å skaffe informasjon om forhold beskrevet i Registreringsdokumentet. Informasjon som er skaffet av enhver annen person har ikke relevans i forhold til Registreringsdokumentet og skal derfor ikke bli stolt på. Registreringsdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende Registreringsdokumentet skal bli løst ved norsk rett. Distribusjon av Registreringsdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Finanstilsynets kontroll og godkjennelse av Registreringsdokumentet innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere Registreringsdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handlig er påkrevd. Enhver person som mottar Registreringsdokumentet er pålagt av Selskapet og Tilrettelegger til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette Registreringsdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmoding om å kjøpe obligasjoner. Innholdet i Registreringsdokumentet er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske- og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopier av Registreringsdokumentet kan fåes ved henvendelse til Selskapet eller Tilretteleggeren. * Ord med stor forbokstav som benyttes i avsnittet Viktig informasjon skal ha betydning som beskrevet i avsnittet Definisjoner Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 2 av 38

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Risikofaktorer Definisjoner Ansvarlige Revisorer Opplysninger om utsteder Oversikt over forretningsområder Organisasjonsstruktur Fremtidsutsikter Styre, ledelse og tilsynsorganer Større aksjonærer Opplysninger om utsteders aktiva og passiva, finansielle stilling og resultater Opplysninger fra tredjepart, sakkyndig og interesseerklæringer Dokumentasjonsmateriale...31 Kryssreferanseliste...32 Vedtekter for Eidsiva Energi AS...33 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 3 av 38

4 1. Risikofaktorer Eidsiva Energi AS inngår i konsernet Eidsiva Energi AS. Risikofaktorer tilknyttet Eidsiva Energi AS er tilsvarende som konsernets risikofaktorer. Eidsivas virksomhet er i tillegg til operasjonell risiko også utsatt for sentrale risikoområder som regulatoriske, politiske, juridiske, konsesjonsmessige og finansielle forhold. Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko, og de mest vesentlige er ulike markedsrisiko fra kraftmarkedet, herunder valuta-, kraftpris- og volumrisiko. Gjennom låneporteføljen, inntektsrammen til nettvirksomheten og avkastningskravet til finansielle instrumenter som verdsettes til virkelig verdi, er også konsernet eksponert for renterisiko. Konsernet er i tillegg eksponert for kredittrisiko og likviditetsrisiko, men disse vurderes mindre vesentlige. Konsernet benytter finansielle derivater for å sikre seg mot visse risikoer. Oppfølging av de enkelte risikofaktorer er virksomhetsområdets ansvar, men overvåkes også på konsernnivå. Det er styrevedtatte risikostyringsstrategier for produksjonsvirksomheten, sluttbrukerselskapet og den sentrale finansavdelingen. Disse strategiene angir skriftlige retningslinjer for styring av markedsrisiko, likviditets- og kredittrisiko. Konsernets controlleravdeling følger opp virksomhetens risikostyring, og det er etablert administrative kontrollorganer for spesiell oppfølging av investeringsbeslutninger og utvikling av risikostyring. Intern revisjon gjennomføres årlig av ekstern samarbeidspartner. Markedsrisiko Volum risiko Konsernet er eksponert for volumrisiko gjennom sin vannkraftproduksjon og sluttbrukervirksomhet. Vannkraftproduksjonen skjer i 20 heleide og 24 deleide kraftverk. Dette gir en veldiversifisert anleggsportefølje, både med hensyn på meteorologi og hydrologi, og driftsmessige forhold. Av konsernets samlede produksjon er cirka 53 prosent magasinkraftverk, noe som gir en god reguleringsgrad. Konsernet har en middelproduksjon på cirka 3,5 TWh. Dersom produksjonsvolumet endres med ti prosent, ville dette medføre endrede driftsinntekter på 135 millioner kroner ved en pris på 42,5 øre/kwh. Sluttbrukervirksomheten er eksponert for volumrisiko i all vesentlighet knyttet til kunder med produktet fastpris. Kundene sikres finansielt basert på kundens forventede forbruksnivå og -profil. Faktisk forbruk kan avvike fra dette, og medfører volumrisiko for sluttbrukerselskapet. Selskapet priser denne volumrisikoen i sine produkter. Valutarisiko Konsernet opererer på den nordiske kraftbørsen, NASDAQ OMX, hvor all handel skjer i euro. Valutarisiko oppstår fra finansielle handelstransaksjoner, oppgjør av henholdsvis fysisk kraftsalg og - kjøp, samt fysiske kraftkontrakter som ikke kan defineres til eget bruk. Styrene i de respektive virksomhetsområder har vedtatt sikringsstrategier for å håndtere eksponeringen for valutarisiko. Det gjøres ingen sentral samordning av valutarisikoen. Konsernet søker allikevel å redusere den løpende kapitalbindingen i euro til et minimum ved hjelp av konserninterne vekslinger mellom sluttbruker- og produksjonsselskapet. For å styre valutarisikoen fra finansielle sikringstransaksjoner bruker virksomhetene i konsernet valutaterminkontrakter. Det er ingen endringer i konsernets risikoeksponering eller hvordan denne oppstår fra forrige årsregnskap. Det er heller ingen endringer i konsernets formål med, prinsipper for eller prosesser for å håndtere risiko og hvilke metoder som benyttes for å måle risiko. Ved kursnivåer som vurderer spesielt gunstige, kan vedtatte sikringsstrategier bli fraveket etter behandling i selskapets styre. Dersom norske kroner i forhold til euro svekket seg med ti prosent per 31. desember 2010, og alle andre variable konstante, ville dette ført til et høyere resultat etter skatt på ca 20 millioner kroner (2009: 17 millioner kroner høyere). Endringen skyldes hovedsakelig valutatap i forbindelse med inngåtte finansielle valutaterminkontrakter. Dette motvirkes av økt verdi på urealisert oppgjør fra finansielle kraftkontrakter og økt bokført verdi av utsatt Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 4 av 38

5 skattefordel knyttet til negativ grunnrenteinntekt. Endringen i egenkapitalen er lik endret resultat etter skatt da konsernet ikke har regnskapsposter som føres direkte mot egenkapitalen og som berøres av vekslingskursen mellom norske kroner og euro. Prisrisiko Konsernet er utsatt for prisrisiko knyttet til råvarepriser. Den vesentligste risikoeksponeringen kommer fra finansielle kraftkontrakter og salg av fysisk kraft i produksjonsvirksomheten, samt endringer i virkelig verdi av finansielle forpliktelser og eierandeler knyttet til erstatningskraft og øvrige kontrakter som verdsettes til virkelig verdi. Gitt konsernets middelproduksjon på 3,5 TWh ville en endring i kraftprisen på ti øre/kwh medføre endrede kraftsalgsinntekter fra produksjonsvirksomheten på 135 millioner kroner. Sluttbrukerselskapets finansielle kontrakter for sikring av fysiske kundekontrakter føres også til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Produksjonsog sluttbrukerselskapet benytter finansielle instrumenter for å styre prisrisikoen. Dersom kraftprisen i euro per 31. desember 2010 steg med 30 prosent på første års kontrakter og 15 prosent for kontrakter med lengre løpetid, og alle andre variable var konstante, ville dette ført til et redusert resultat etter skatt på cirka 33 millioner kroner (2009: reduksjon på 3 millioner kroner). Endringen skyldes hovedsakelig gevinst/-tap i forbindelse med inngåtte finansielle terminkontrakter, og endret virkelig verdi av finansielle forpliktelser og eierandeler knyttet til erstatningskraft og øvrige kontrakter hvor verdiendring føres over resultatet. Dette motvirkes til dels av økt bokført verdi av utsatt skattefordel knyttet til negativ grunnrenteinntekt. Endringen i egenkapitalen er lik endret resultat etter skatt da konsernet ikke har regnskapsposter som føres direkte mot egenkapitalen og som berøres av endringer i kraftprisen. Konsernet er også utsatt for prisrisiko ved at fysisk produksjon og kjøp av kraft avregnes etter områdeprisen for NO1, mens finansielle sikringer foretas i forhold til systemprisen. Det er ikke et likvid marked for å sikre denne risikoen med kontrakter for områdeprisforskjeller. I perioder hvor områdeprisene avviker betydelig fra systemprisen, vil dette medføre resultatkonsekvens for det fysiske volumet. Risiko fra finansielle instrumenter knyttet til sikring av områdeprisforskjell er ikke vesentlig. Renterisiko Konsernets eksponering for renterisiko kommer hovedsakelig fra tildelt inntektsramme for nettvirksomheten fra Norges Vassdrags- og Energi direktorat (NVE), låneporteføljen med tilhørende finansielle sikringsinstrumenter og ved beregning av virkelig verdi av eiendeler og forpliktelser ved hjelp av verdsettelsesmetoder. Inntektsrammen fastsettes av NVE for å sikre nettselskapene fornuftig avkastning på den investerte kapitalen. Avkastningen i inntektsrammen beregnes med utgangspunkt i rente på femårige statsobligasjoner. Driftsinntektene til nettselskapet i det enkelte regnskapsår tilsvarer selskapets tariffinntekter, mens endringer i inntektsrammen vil medføre endrede tariffinntekter over tid. Dersom rentenivået endret seg med ett prosentpoeng, ville inntektsrammen i nettselskapet endret seg med 20 millioner kroner etter skatt. Konsernets øvrige renterisiko er knyttet til langsiktige lån. Lån med flytende rente medfører en renterisiko for konsernets kontantstrøm. Fastrentelån utsetter konsernet for virkelig verdi renterisiko. Lånene føres i balansen til amortisert kost i henhold til IAS 39. Konsernet evaluerer renterisikoen samlet for låneporteføljen og inntektsrammen. Konsernets retningslinjer tilsier at netto renterisiko gitt ved endringer i resultatet før skatt ikke skal utgjøre mer enn millioner kroner årlig. Konsernet styrer sin renterisiko ved hjelp av rentebytteavtaler og inngåelse av fast rente lån. Konsernet har lån i norske kroner og euro. Finansielle eiendeler og forpliktelser som verdsettes til virkelig verdi ved hjelp av verdsettelsesmetoder, påvirkes av endringer i det langsiktige rentenivået via avkastningskravene til kontantstrømmen. Endringer i nullkupongrentekurvene for norske kroner og euro påvirker diskontering av kontantstrømmene som kommer fra oppgjør av derivater, og som føres i balansen til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Dersom rentenivået hadde vært ett prosentpoeng høyere for rentebytteavtaler og finansielle forpliktelser og eiendeler til virkelig verdi i norske kroner per 31. desember 2010 og alle andre variabler var konstant, ville dette ha redusert resultat etter skatt med 11 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 5 av 38

6 millioner kroner (2009: ingen effekt på resultat etter skatt). Redusert verdi av finansielle eiendeler knyttet til erstatningskraft og redusert verdi av negativ grunnrenteinntekt påvirker resultatet negativt. Egenkapitalen ville vært endret tilsvarende resultatendringen i det enkelte år. Kredittrisiko Kredittrisiko behandles i det enkelte datterselskap. Kredittrisiko oppstår i transaksjoner med kontantekvivalenter, derivater, innskudd i banker og finansinstitusjoner, i tillegg til transaksjoner med grossister og sluttkunder herunder kundefordringer og faste avtaler. Motparter ved derivat-kontrakter og finansplasseringer er begrenset til finansinstitusjoner med høy kredittverdighet eller markedsplasser. Konsernet har cirka kunder. Kundene representerer både privat- og bedriftsmarkedet. Antallet kunder, og segmenteringen av kundemassen, medfører at konsernets kredittrisiko reduseres. Det er ikke etablert formaliserte kredittgrenser per 31. desember Likviditetsrisiko Styring av likviditetsrisiko i konsernet innebærer å opprettholde en tilstrekkelig beholdning av likvide midler, og å ha finansieringsmuligheter i form av tilstrekkelige trekkrettigheter. Ledelsen overvåker konsernets likviditet gjennom rullerende prognoser basert på forventet kontantstrøm. Planlagte investeringer er forutsatt gjeldsfinansiert, men utviklingen i kraftpris kan medføre endret lånebehov Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 6 av 38

7 2. Definisjoner Med mindre annet fremgår av sammenhengen skal ord og uttrykk som benyttes i dette Registreringsdokumentet ha følgende betydning: Låntaker/Selskapet/ Eidsiva: Eidsiva-konsernet/ Eidsiva/konsernet: NOK: Eidsiva Energi AS. Selskapet og dets datterselskaper. Norske kroner. Prospekt: Registreringsdokumentet med tillegg av aktuelt Verdipapirdokument utarbeidet i sammenheng med tilbud om tegning eller kjøp av obligasjoner og/eller søknad om notering av obligasjonslån på Oslo Børs. Registreringsdokument: Tilrettelegger: Dette dokumentet. Gyldig i 12 måneder etter publisering. DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Markets. Verdipapirdokument: Dokument som beskriver obligasjonslån utarbeidet som en del av Prospekt. Det utarbeides nytt Verdipapirdokument for hvert nytt obligasjonslån som tas opp av Selskapet. VPS: Årsrapport 2010: Årsrapport 2009: Verdipapirsentralen. Selskapets årsrapport for 2010 slik denne foreligger på Selskapets årsrapport for 2009 slik denne foreligger på Kvartalsrapport 1. kvartal 2011: Selskapets kvartalsrapport for første kvartal 2011 slik denne foreligger på Kvartalsrapport 2. kvartal 2011: Selskapets kvartalsrapport for andre kvartal 2011 slik denne foreligger på Børsrapport 1. kvartal 2011: Børsrapport for første kvartal 2011 slik denne foreligger på Børsrapport 2. kvartal 2011: Børsrapport for andre kvartal 2011 slik denne foreligger på Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 7 av 38

8

9 4. Revisorer 4.1 Navn og adresse Selskapets revisor har for perioden det er gitt historisk finansiell informasjon i dette Registreringsdokumentet vært PricewaterhouseCoopers AS, postboks 1100, 2305 Hamar. Statsautorisert revisor Anders Grini har vært ansvarlig for revisjonsberetningen for Statsautorisert revisor Thomas Fraurud har vært ansvarlig for revisjonsberetningen for PricewaterhouseCoopers AS er medlem av Den norske Revisorforening. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 9 av 38

10 5. Opplysninger om utsteder 5.1 Utsteders historie og utvikling Selskapsnavn Selskapets registrerte navn er Eidsiva Energi AS, det kommersielle navnet er Eidsiva Energi Hjemsted og registreringsnummer Låntaker er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Utsteders registrerte forretningskontor er Eidsiva Energi AS, Postboks 4100, 2307 Hamar Registreringsdato Selskapet ble stiftet 24. mai Utsteders domisil og juridisk form Eidsiva Energi AS er morselskapet i konsernet og utfører hovedsakelig fellestjenester i konsernet. Alle administrative fellestjenester, herunder regnskap/økonomi, informasjon og kommunikasjon, kapitalforvaltning, IT, personal, HMS og administrative innkjøp utføres av morselskapet. Selskapet er underlagt norsk lovgiving, de mest relevante lover for Selskapets virksomhet er gitt ved: Aksjeloven Arbeidsmiljøloven Brann- og eksplosjonsvernloven Ekomloven Energiloven Forurensningsloven Lov om offentlige anskaffelser Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Naturgassloven Personopplysningsloven Plan- og bygningsloven Sikkerhetsloven Hovedkontorets postadresse er Eidsiva Energi AS, Postboks 4100, 2307 Hamar. Hovedkontorets besøksadresse er Eidsiva Energi AS, Vangsvegen 73, 2317 Hamar. Telefon Nærmere om utstederen Eidsiva er et vertikalt integrert, regionalt energikonsern som består av morselskapet Eidsiva Energi AS og seks selskapsorganiserte virksomhetsområder: Eidsiva Vannkraft AS Eidsiva Nett AS Eidsiva Anlegg AS Eidsiva Marked AS Eidsiva Bioenergi AS Eidsiva Vekst AS Eidsiva er et energiselskap med 10 avdelingskontorer i Hedmark og Oppland. Hovedkontoret ligger i Hamar, hvor også Eidsiva Nett, Eidsiva Anlegg og Eidsiva Marked har hovedadministrasjon. Eidsiva Vannkraft ledes fra Lillehammer, og Eidsiva Bioenergi og Eidsiva Vekst fra Gjøvik. Selskapet eies av 26 kommuner i de to fylkene, og Oppland og Hedmark fylkeskommuner. Eidsiva hadde 991 ansatte ved årsskiftet, 4,7 milliarder kroner i omsetning og 7,5 milliarder. Konsernets betydelige aktivitet i 2010 underbygger Eidsivas nasjonale posisjon innenfor fornybar energi. Trehørningen Energisentral i Hamar starter produksjon høsten 2011 og vil bli et landemerke Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 10 av 38

11 for ny fornybar energi i Innlandet. I tillegg er Eidsiva involvert i flere nye, potensielle vannkraftprosjekter enn på mange år. På mange måter representerer dette en ny æra for vannkraftutbyggingen i Oppland og Hedmark. Konsernet engasjerer seg også innen vindkraft som medeier i selskapet Austri Vind, sammen med Stange Energi, Gudbrandsdal Energi og Statskog. Formål og rolle Konsernets eiere har, via aksjonæravtale, et forpliktende langsiktig eierskap frem til 2026, med et finansielt, industrielt og regionalt formål med sitt eierskap: Finansielt skal konsernet oppnå langsiktig og god avkastning, og gi et forutsigbart årlig utbytte til eierne. Industrielt skal konsernet utvikle gode og samfunnsnyttige produkter og infrastruktur for kundene. Regionalt skal konsernet være en pådriver for vekst og utvikling i Innlandet Kunder og marked Eidsiva hadde ved årsskiftet cirka nett- og strømkunder. Satsingen på kunder har vært begrenset til Oppland og Hedmark, og markedsandelene vurderes som høye både på privat- og bedriftsmarkedet. Det har vært stor pågang på kundesenteret i Kongsvinger som følge av de økte strømprisene, og kapasiteten har til tider ikke vært tilstrekkelig. Det er i 2010 igangsatt et internt prosjekt med fokus på kundeservice for å forbedre kundeopplevelsen og å sikre bedre kundebehandling med tilfredsstillende svarprosent og responstid. Kundeundersøkelser viser at for mange kunder fortsatt har for dårlig kunnskap om hva nettleien faktisk dekker. Eidsiva har i 2010 gjennomført en annonsekampanje og lansert en reklamefilm for å bedre forståelsen for nettleien, og vil videreføre dette arbeidet i Kundene har økende bevissthet om eget energiforbruk, og funksjonalitet utover automatisk måleravlesning ved innføringen av AMS (Avanserte Måle og Styringssystemer) vil forsterke dette ytterligere. Konsernet er også aktivt engasjert i energieffektivisering. Energiråd Innlandet initierer og deltar i en rekke prosjekter i offentlig sektor og innen bedriftsmarkedet for å bidra til at virksomhetene skal realisere utarbeidede klimaplaner. Eidsiva er blant landets best kjente kraftleverandører. For å bedre merkevaren i Innlandet har Eidsiva etablert egen merkevareavdeling. Undersøkelser viser at aktiv støtte til idrett og kultur, næringsutvikling og konsernets regionale tilknytning verdsettes høyt hos kundene, og er viktige bidrag til merkevarebyggingen. Se punkt 7 Organisasjonsstruktur for en nærmere redegjørelse for konsernets oppbygging. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 11 av 38

12 6. Oversikt over forretningsområder 6.1 Hovedvirksomhet Eidsivakonsernet består av de seks virksomhetsområdene Vannkraft, Bioenergi, Nett, Anlegg, Marked og Vekst. I samarbeid med Hedmark og Oppland fylkeskommuner, eier Eidsiva også Energiråd Innlandet, som har fokus på informasjon og rådgivning om energieffektivisering. Eidsiva eier også 79,4 prosent av Eidsiva Bredbånd Eidsiva Vannkraft AS Eidsiva Vannkraft AS produserer hvert år 3,4 milliarder kilowattimer (TWh) fornybar vannkraft i 20 hel- og 24 deleide produksjonsanlegg, og drifter 44 vannkraftverk for produsenter i Hedmark og Oppland. Til sammen produserer de 44 kraftverkene mer enn sju TWh hvert år. Eidsiva Vannkrafts andel av denne kraftproduksjonen er på rundt 3,4 TWh, og selskapet er dermed en av Norges 10 største kraftprodusenter. Produksjonen fra disse kraftverkene representerer en svært stor verdiskaping til nytte både for eiere, vertskommuner og staten. Aggregatene ved Skjefstadfossen kraftverk i Glomma ble 100 år gamle i Kraftverkene Framruste og Øyberget i Øvre Otta ble satt i drift i Eidsiva Vannkraft ivaretar drift og vedlikehold av de fleste kraftverkene i Hedmark og Oppland. Dette er kraftverk av ulik alder, størrelse og kategori. Det er over tid bygd opp en organisasjon med meget god kompetanse og erfaring som gjør at en drifter kraftverkene på en kostnadseffektiv og god måte. Eidsiva er nå involvert i fire nye, store vannkraftprosjekter: Rosten, Nedre Otta og Kåja i Gudbrandsdalslågen og Tolga kraftverk i Glomma. Rosten kraftverk er under konsesjonsbehandling, mens konsesjonssøknaden for de tre andre prosjektene er under utarbeidelse og vil bli sendt konsesjonsmyndighetene i løpet av Konsernets investeringsprogram er ambisiøst, og flere store utbyggingsprosjekter er i gang. Blant annet utvidelse av Kongsvinger kraftverk med et nytt aggregat og byggingen av en ny kraftstasjon i Rendalen er store investeringsprosjekter. Oppfølgingen av de store prosjektene er sentralt. Utbygging av alle disse prosjektene vil medføre en investering på mer enn 3 milliarder kroner. I tillegg jobbes det med flere oppgraderings- og utvidelsesprosjekter i eksisterende kraftverk. Over en 10 års periode vil Eidsivas andel av investeringene utgjøre cirka 1,5 milliarder kroner, hvis alle prosjektene realiseres. Vannkraftverkene i Hedmark og Oppland har ulik alder, størrelse og konstruksjon. De eldste aggregatene (i Skjefstadfoss kraftverk i Glomma sør for Elverum) er nær 100 år gamle. Kraftverkene Framruste og Øyberget i Øvre Otta er nye. De ble satt i drift i En del av kraftverkene er elvekraftverk som produserer strøm av vannet som til enhver tid renner i elvene. Andre kraftverk har magasiner der vannet lagres. Disse kraftverkene produserer etter behov. Vannkraftvirksomheten er svært avgjørende for konsernets resultater og kontantstrøm. Selv om produksjonen i 2010 har vært 161 GWh lavere enn i 2009 kompenserer prisøkningen mer enn produksjonsfallet. Driftsresultatet for Eidsiva Vannkraft øker med 128 millioner kroner i forhold til i All kraftproduksjon selges i euro. Produksjonen i andre kvartal 2011 ble 736 GWh (593 GWh). Gjennomsnittlig spotpris (referert Oslo) var i andre kvartal ,1 øre/kwh (36,7 øre/kwh). Driftsinntektene i andre kvartal 2011 ble 334 millioner kroner (251 millioner kroner). Økningen i produsert volum og høyere kraftpris er hovedårsakene til høyere inntekter. Verdiutviklingen på prissikringskontraktene har vært positiv med 45 millioner kroner i andre kvartal 2011 (24 millioner kroner). Valutaposisjonene utviklet seg i kvartalet positivt med fire millioner Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 12 av 38

13 kroner (16 millioner kroner). Samlet er Andre tap/gevinster netto 49 millioner kroner (40 millioner kroner). Vannkraftvirksomheten fikk et positivt driftsresultat på 258 millioner kroner i andre kvartal 2011 (173 millioner kroner) Grafen under viser produksjonen i 2010 og 2011, inklusive andelen i Oppland Energi. Ca 190 mennesker arbeider med drift og vedlikehold av kraftverkene. En kraftsentral i Lillehammer fjernstyrer dammer og kraftverk. Administrasjonen holder til på Lillehammer Eidsiva Nett AS Eidsiva Nett overfører strøm til kunder i Hedmark og Oppland. Området har en samlet befolkning på ca personer Selskapet har leveringssikkerhet i fokus og bruker ca 250 millioner kroner hvert år på å fornye og utvide strømnettet og ca 350 millioner kroner til løpende drift, vedlikehold og beredskap. Eidsiva Netts oppgave er å bygge, drive, vedlikeholde og fornye et strømnett med en utstrekning på ca kilometer. Selskapet driver regional- og distribusjonsnett i Hedmark og Oppland, og har områdekonsesjon for distribusjon av strøm i 14 kommuner i Hedmark og fem kommuner i Oppland. Eidsiva Nett er i tillegg eier i Elverum Nett AS med 49 prosent. Eidsiva Nett ivaretar i hovedsak eier- og byggherrefunksjonene knyttet til Eidsivas nettvirksomhet. Dette omfatter forvaltning av eierskap, plan- og bestillerfunksjon for bygging og drift og vedlikehold av anlegg i både sentral-, regional- og distribusjonsnettet. Operativ utførelse av driftsog anleggsoppgavene i nettet forestås av Eidsiva Anlegg. Eidsiva Netts virksomhet drives i henhold til rammer gitt av offentlige myndigheter, hvor de viktigste er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Denne reguleringen omfatter blant annet økonomiske rammer for tariffering og inntekter, krav til drifts- og leveringssikkerhet og tekniske normer og retningslinjer. Nettvirksomhetens forsyningsområde strekker seg over et stort geografisk område, og er utfordrende med hensyn til opprettholdelse av høy leveringssikkerhet. Økt aktivitet innen re- og nyinvesteringer, gode drifts- og vedlikeholdsplaner og sterk fokus på beredskap, har i gjennomsnitt gitt en akseptabel avbruddstid for de fleste av kundene. Avbruddstiden er på tilnærmet samme nivå som i Virksomhetens investeringsnivå var tidenes høyeste i 2010 med 438 millioner kroner, hvorav 121 millioner kroner utgjorde infrastruktur innen bredbånd. Driftsinntektene ble 321 millioner kroner i andre kvartal 2011 (339 millioner kroner). Innkjøps- og varekostnadene er 108 millioner kroner i andre kvartal 2011 (121 millioner Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 13 av 38

14 kroner). Endringen skyldes reduksjon av tariffene i Sentralnettet. Avskrivninger er 60 millioner kroner i andre kvartal 2011 (55 millioner kroner). Andre driftskostnader er 95 millioner kroner (81 millioner kroner) og skyldes økning i kostnader til vedlikehold og feilretting. Driftsresultatet ble 49 millioner kroner i kvartalet (72 millioner kroner). Eidsiva Nett har 70 ansatte og består av fire seksjoner: Forvaltning, Nettutvikling, Drift og AMSprosjekt Eidsiva Anlegg AS Eidsiva Anleggs primære oppgave er å sørge for at kundene har stabil og sikker strømforsyning. Eidsiva Anlegg AS drifter og vedlikeholder Eidsivas regional- og distribusjonsnett. Selskapet prosjekterer og bygger nye anlegg i tillegg til å rehabilitere de eksisterende. Selskapets oppgaver omfatter også beredskaps- og vaktordninger, midlertidig strøm, kontroll av strømmålere, kabelpåvisning, nytilknytninger til nettet og beregning av anleggsbidrag. Eidsiva Anleggs største kunde er Eidsiva Nett AS, men selskapet tar også på seg oppdrag for eksterne kunder innenfor relevante områder som for eksempel bygging og drift av veilysanlegg og utbygging av bredbånd. Hovedmålet for Eidsiva Anlegg er økt effektivitet, økt kundefokus og å være en sikker arbeidsplass for de ansatte. For å lykkes i denne målsettingen er det viktig å drive kontinuerlig forbedringsarbeid, og hele tiden søke bedre arbeidsprosesser. Anleggsvirksomheten økte aktiviteten også i 2010, og bedret resultatet fra Økt aktivitet henger sammen med investeringsnivået i konsernets nettvirksomhet, som står for over 90 prosent av aktiviteten i selskapet. Faktureringsgraden i selskapet har vært på samme nivå som i Selskapet har i 2010 hatt økt fokus på mulighetene for vedlikehold og feilretting uten avbrudd i strømforsyningen, såkalt arbeid under spenning (AUS). Metoden gir færre avbrudd for konsernets kunder, og statistikk viser at dette er en arbeidsmetode med større sikkerhet for de ansatte. Driftsinntektene i andre kvartal 2011 ble 173 millioner kroner (165 millioner kroner). Økningen i driftsinntektene skyldes i hovedsak et større omfang av interne investerings og driftsoppdrag i forhold til andre kvartal 2010, og at oppnådde timepriser er noe høyere sammenlignet med andre kvartal Driftsresultatet i andre kvartal 2011 ble 12 millioner kroner (12 millioner kroner). Eidsiva Anlegg har 340 ansatte Eidsiva Marked AS Eidsiva Marked AS kjøper og selger kraft primært til kunder i Hedmark og Oppland. Selskapet har ansvar for Eidsivakonsernets kundeservice, blant annet med kundesenter lokalisert i Kongsvinger. Avdelingen fakturaservice foretar avregning, fakturering og innfordring for alle virksomheter i Eidsiva. Eidsiva Marked har også ansvaret for konsernets merkevarebygging og kundekommunikasjon. Selskapet har ca 50 ansatte og omsetter for ca 1 milliard kroner Eidsiva Marked har også ansvar for konsernets merkevarebygging og kundekommunikasjon. Med rundt 160 samarbeidsavtaler innen idrett og kultur, med hovedfokus på barn og unge, er du som kunde av Eidsiva også med på å støtte lokalsamfunnet der du bor. Avdelingen fakturaservice i Eidsiva Marked foretar avregning, fakturering og innfordring for alle virksomheter i Eidsiva. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 14 av 38

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 4. juli 2007 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 36 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET»

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET» årsregnskap innhold Årsberetning side 3 Regnskap Eidsiva Energi konsern side 9 Noter Eidsiva Energi konsern side 14 Regnskap Eidsiva Energi AS side 62 Noter Eidsiva Energi AS side 66 Uttalelse fra Bedriftsforsamlingen

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2012 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2012... side 3 Årsregnskap 2012 Eidsiva konsern... side 15 Årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS... side 70 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Registre. Tilrettelegger: 1 av 23

Registre. Tilrettelegger: 1 av 23 Prospekt for obligasjonslån Agder Energi AS Registre eringsdokument Tilrettelegger: Kristiansand/Oslo, 16. juni 2014 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av 23 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Eidsiva Nett. Drivkraft. Årsrapport 2012

Eidsiva Nett. Drivkraft. Årsrapport 2012 Eidsiva Nett Drivkraft Årsrapport 2012 1 Eidsiva Dette er Eidsiva Innhold Lavere kraftpriser på den nordiske børsen svekker kraftbransjens resultater i årene fremover. Vår utfordring er å drive så effektivt,

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Nøkkeltall... 2 Eidsiva Energi konsern Årsberetning... 4 Balanse... 21 Resultatregnskap... 22 Avstemming av konsernets egenkapital...

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Lyse Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 19. juni 2007 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 38 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har utelukkende

Detaljer

MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum!

MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum! EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL MIKKEL sandbeck.no Sammen med deg sørger vi for lyd til Festspillene i Elverum! Velg vår mest populære strømavtale InnlandsSpot og få konsertbillett! Alt henger sammen 1.

Detaljer

Årsrapport 2006 Del 1

Årsrapport 2006 Del 1 Årsrapport 2006 Del 1 Om Eidsiva Eidsiva Energi AS er et av Innlandets største industriselskap og Norges femte største energiselskap med 10 avdelingskontorer i Hedmark og Oppland. Hovedkontoret ligger

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 14. juni 2006 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 27 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har utelukkende blitt

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger Prospekt DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI Tilrettelegger Oslo, 19. november 2008 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 42 Viktig informasjon*

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån DnB NOR Bank ASA, prospekt av 26. oktober 2006 REGISTRERINGSDOKUMENT Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 DnB NOR

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har blitt utarbeidet i forbindelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

I det følgende kommenteres konsernets resultater, eksklusive resultateffekter knyttet til investeringen i REC.

I det følgende kommenteres konsernets resultater, eksklusive resultateffekter knyttet til investeringen i REC. Home / Styrets beretning Styrets beretning Hafslund har i 2010 vært preget av store investeringer og prosjekter. Et energigjenvinningsanlegg er ferdigstilt, Europas største pelletsfabrikk er bygd, og byggingen

Detaljer

www.ringeriks-kraft.no ÅRSRAPPORT 2005

www.ringeriks-kraft.no ÅRSRAPPORT 2005 www.ringeriks-kraft.no ÅRSRAPPORT 2005 Ringeriks-Kraft satser på «resultatorientert ledelse under felles verdier». Dette skapes gjennom målrettet arbeid både internt og eksternt. Vi tar et ansvar for å

Detaljer

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Nøkkeltall Millioner kroner 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 RESULTAT (eksklusive REC) Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 8 625 9 799 EBITDA

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Eidsiva Energi konsern Børsrapport Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

Energi Årsrapport 2014

Energi Årsrapport 2014 Energi Årsrapport 2014 2 E-CO Energi // Årsrapport 2014 Visjon og verdier VISJON Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi VI SKAL Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2006

Å r s r a p p o r t 2006 For miljøets skyld Å r s r a p p o r t 2006 www.ringeriks-kraft.no Rikeriks-Kraft produserer miljøvennlig fornybar energi. Det gjør vi for miljøets skyld og for deg som skal bo her. Innhold Verdiskapning

Detaljer

Kort om Hafslund 1. Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2. Forretningsområdene 3. Viktige hendelser i 2003 4

Kort om Hafslund 1. Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2. Forretningsområdene 3. Viktige hendelser i 2003 4 ÅRSRAPPORT 2003 Innholdsfortegnelse Kort om Hafslund 1 Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2 Forretningsområdene 3 Viktige hendelser i 2003 4 Konsernsjefen 5 Veien mot det nye

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

,, God alene best sammen

,, God alene best sammen Årsrapport 2008,, God alene best sammen om oss På talefot Hendelser 2008 Verdier HMS Organisasjonskart Nøkkeltall 01 Årsberetning Styrets beretning Styret 2008 02,, God alene best sammen Virksomheten Produksjon

Detaljer

HoVeDtaLL RESULTAT. Def. 2012 2011 2010

HoVeDtaLL RESULTAT. Def. 2012 2011 2010 årsrapport 2012 HoVeDtaLL RESULTAT Mill. kr % 2 800 2 400 2 000 1 600 1 200 800 400 0 35 30 25 20 15 10 5 0 2012 2011 2010 2012 2011 2010 ebitda Driftsresultat årsresultat Driftsmargin egenkapitalavkastning

Detaljer

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 I 2014 side 7 Hovedtall side 8 Fibersuksess i 10 år side 10 100 år med elektrisitet side

Detaljer

Året som gikk Sentrale hendelser 2012 side 14. Styrets beretning Konsernets virksomhet side 17

Året som gikk Sentrale hendelser 2012 side 14. Styrets beretning Konsernets virksomhet side 17 ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Fakta om NTE Kort om NTE side 4 Vår virksomhet side 5 Hovedtall side 7 Eierskap og virksomhetsstyring side 8 Konsernstyret side 8 Styrer i datterselskapene side 10 Konsernledelsen

Detaljer