om overgangsprosessen mot voksenlivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "om overgangsprosessen mot voksenlivet"

Transkript

1 om overgangsprosessen mot voksenlivet

2 Unge med funksjonsnedsettelse blir voksne Det er aldri for tidlig å begynne å tenke på framtiden. Aller senest ved årsalderen trengs en systematisk og langsiktig satsing på å lære en ung person med funksjonsnedsettelse å føre ordet selv, ha et øye med helsen, kunne be om hjelp og ta eget ansvar. Heftene vil hjelpe igjennom den prosessen for foreldre og andre viktige personer rundt den unge personen. Foreldre må innse at de ofte ikke har innsikt i hva ungdommene trenger for billedlig talt å kunne stå på egne bein. De unges øvrige voksennettverk bør også forstå og vite mer om prosessen fram mot voksenlivet. De unge trenger å kjenne til sine rettigheter, vite hvordan de skal instruere andre om hvilken hjelp de vil ha, og vurdere hva de selv kan og makter. Foreldre trenger å innse at den usynlige hjelpende hånden en dag ikke finnes i hverdagen lenger, og at den unge kanskje ikke innser dette når hun/han flytter til eget bosted. Det bør skje en gradvis tilvenning. om overgangsprosessen mot voksenlivet Veiledning for foreldre og andre viktige voksne er laget for å fungere som et verktøy som er utviklet for å støtte prosessen fram mot å bli voksen for unge med funksjonsnedsettelse. Materialet totalt består av dette veiledningsheftet, fem temahefter, pluss en tidslinje og en sjekkliste. Materialet Growing up Ready er opprinnelig laget ved Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital i Toronto, Canada. RBU i Sverige har oversatt og lagt til rette for svenske forhold. Deretter har Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen oversatt og lagt til rette for norske forhold. Vingegruppa i foreningen har bestått av Eli Skattebu, Marit Nylund, May-Heidi Sandvik og oversettere. Alt materialet kan bestilles hos Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen, En referansegruppe har lest, kommentert og korrigert manus. Den har bestått av: TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sykehuset Østfold HF/voksenhabiliteringstjenesten CP-foreningen OI-foreningen Foto: Bastian Fjelnset Veiledning til foreldre og andre viktige voksne Arbeidet er gjort med økonomisk støtte fra Extra stiftelsen Oversetter: Astrid Skår Design/layout: Hilde Byrmo Trykkeri: Spectra Offset AS

3 Hvorfor trenger man overgangstenking? Overgang fra tenåring til voksenliv Unge mennesker med funksjonsnedsettelse vokser opp og forlater foreldrehjemmet men er de klare til å møte framtiden? Har de lært det de trenger for å kunne leve på egenhånd? Mange voksne omsorgspersoner har innsett at de ikke har utrustet de unge med nødvendig verktøy for å klare livet i voksenverdenen. Unge personer med omfattende funksjonsnedsettelse utgjør en særskilt gruppe. Store vansker kan møte en oppvoksende ung person med medfødt funksjonsnedsettelse. Det er f.eks. betydelige forskjeller mellom barnehabilitering og den voksenmedisinske verden, der den første er familieorientert og den andre individorientert. En velfungerende overgang til voksenlivet trengs å samordnes og omfatte de medisinske, sosiale, psykologiske og kognitive aspekter som kjennetegner ulike diagnoser generelt og individet spesielt. Foreldre er spesielt viktig å få med på laget. Tidslinjen Tidslinjen viser aldersadekvate aktiviteter som hvert barn kan forventes å klare ifølge et skjema. I kolonnene for 0 11 år retter teksten seg mot foreldre, mens teksten i kolonnene år vender seg direkte mot ungdommene. Tidslinjen er skrevet på en generell måte slik at alle i prinsippet kan ta til seg materialet uavhengig av om man har en funksjonsnedsettelse eller ei. Den er skrevet for å være lettlest, slik at f.eks. en tiåring kan forstå teksten og budskapet. Se Tidslinjen som en pekepinn og prøv å se hvor det aktuelle barnet befinner seg. Tidslinjen gir mulighet til innsikt og motivasjon for barn og foreldre og kan bidra til å øke barnets kapasitet. Men husk også på at hvert barn er et individ med ulik utvikling. En vellykket overgang starter tidlig er realistisk og positiv omfatter forhåpninger og gir håp

4 Delt lederskap Barnet skal etter hvert bli mer delaktig i sitt eget liv, med støtte fra foreldre og andre hjelpere. Det er når personen kjenner at hun/han har kontroll over sitt liv at selvtilliten blir utviklet. Modell for delt lederskap Helsepersonell Foreldre Den unge Hovedansvar Gir omsorg Tar imot omsorg Støtte til familien Ansvarlig Deltar Konsultasjon Veileder Ansvarlig Ressurs Konsultasjon Veileder Hvordan du skal lese tabellen ovenfor: Lengst oppe i venstre hjørnet, fra venstre til høyre, er barnet ungt, helsepersonellet har hovedansvaret for barnets behandling, foreldrene gir omsorgen og barnet tar imot. Lengst nede i høyre hjørne (les fra høyre til venstre) veileder den unge sine omgivelser, foreldrene er konsultasjonspersoner og helsepersonellet er ressurser. Gjennom denne prosessen får barnet suksessivt kontroll over sitt liv, med hjelp av foreldre og helsepersonell. Alle som nevnes i tabellen ovenfor kan forklare hvor de selv og andre befinner seg. Dette gir rom for å diskutere den aktuelle sitasjonen og sette mål innenfor mulighetens ramme. Hvor på skissen er dere nå? Plasser inn helsepersonell, foreldre og den unge! Lær barnet kontroll over eget liv Det er viktig å terpe inn tidlige vaner og tenke ut måter som gjør at den unge kan begynne å ta større ansvar for sitt liv. Det handler om å kunne instruere andre om sine behov og be om hjelp når det trengs. Den unge kan se seg selv som en dirigent foran et orkester der musikerne spiller sammen etter dirigentens anvisninger, men uten å være dominerende. Hvordan begynner man? Start tidlig, gjerne allerede på skolen. Gjennom å se sine behov. Gjennom å lære seg å velge. Gjennom å begynne å ta mer ansvar. Samarbeid med andre som skal hjelpe til. Hva trenger den unge å kjenne til? Hvordan ens egen kropp fungerer. Hvor nyttig det er å ha rutiner. Hjelpemidler og medisiner. Hvor personlige gjenstander finnes. Hvilke rettigheter har man? Søk på nettsteder etter ulike lovbestemte rettigheter for funksjonshemmede. Hvordan kommunisere med barnet/den unge Gi barnet/den unge klare og tydelige beskjeder. Behandle andre med respekt. Vær fleksibel. Inngå kompromisser. Bruk humor i passelig dose.

5 En kalender for livet Kalendre er en nødvendig støtte for å holde styr på det daglige livet. De er effektive hjelpemidler. Bruk en kalender som ditt barn kan håndtere, f.eks. på telefonen. Tenk over hvordan ditt barn sammen med deg eller noen annen kan ha nytte av den eller et annet liknende hjelpemidler. Det kan være nyttig å spare på kalendrene gjennom flere år. For en ung voksen person med funksjonsnedsettelse er det viktig å ha tilgang til sin egen historie, ikke minst den medisinske. Du som er forelder kan fra tidlige år hjelpe til gjennom å skrive ned viktige data og hendelser. Man glemmer fort det som har vært, og man er ikke nøyaktig nok når det gjelder hukommelse. Det voksne barnet kan i visse situasjoner trenge å vite når og hvordan inngrep og operasjoner ble utført, hvilke vaksinasjonssprøyter som er gitt, eventuelle allergiske reaksjoner på visse legemidler og annet.

6 Planlegg for forandring! Det utgjør en forskjell Å greie seg på skolen, ha det gøy med kamerater og ha en meningsfull fritid er avhengig av at man har en god helse og lykkes i å holde seg frisk. Det gjelder for alle, med eller uten funksjonsnedsettelse. Den beste måten å opprettholde en god helse på, er å forstå sin kropp og sine behov, og delta i avgjørelser som må tas rundt egen helse og omsorg. Å ta ansvar for egen helse er en viktig del av det å bli voksen. Å planlegge for overgangen til helse- og pleieomsorgen for voksne kan gi kunnskaper for hele livet og øvelse i hvordan man kan ta del i andre områder (hjemmetjeneste, assistanse, sysselsetting) for voksne. Spør legen En måte å våge å ta et steg på veien mot selvstendighet i kontakt med leger, er å skrive opp spørsmål i forveien. Det kan man gjerne gjøre sammen med foreldre eller andre i voksennettverket. Man kan også rollespille som øvelse foran besøket. Spørsmålene kan være: Er det spesielle ting ved min diagnose jeg bør passe på? Hva innebærer det at du som lege har taushetsplikt? Spørsmål om prøver og resultater. Spørsmål om medisin og behandling. Hvilke bivirkninger har medisinene mine? Kan jeg ha møter med deg uten at mine foreldre er med? Sjekklisten for temaheftene Sjekklisten er utarbeidet for å oppmuntre til samtaler om det å bli voksen, å ta valg og delta aktivt i livet. Den kan kobles til temaheftene og er inndelt i de samme fem temaene. Oppmuntre barnet til å bruke sjekklisten for å sette opp mål. Hvilke instanser, ressurser og strategier kan være til hjelp? Integrer personlige mål i en individuell plan i overensstemmelse med rettighetssenter eller i en habiliteringsplan. Eller opprett en egen personlig handlingsplan. Det handler om at barnet suksessivt skal bli mer delaktig i sitt eget liv, med hjelp fra foreldre og av helsepersonell. Den er konstruert for å oppmuntre til planlegging for framtiden. Den er skrevet i første person (f.eks. Jeg forbereder måltider...). Men man skal fokusere på aktiviteten det er spørsmål om, fundere over om det er noe her som du tror at ditt barn kan greie å gjøre. Hvis ikke, kan du tenke over hvordan spørsmålet skal håndteres i stedet i framtiden. Du kan omformulere spørsmålene slik at de passer til deres situasjon og deres mål. Forestill deg f.eks. at den unge sier: "Jeg lurer på hvor jeg skal bo i framtiden." Vær kreativ som forelder når du reflekterer! Gjør det gjerne sammen med din sønn eller datter. En bra måte for mange å ta vare på informasjon fra legebesøket, er å ta opp samtalen på telefonen. Eller man kan be om en skriftlig sammenfatning. Etter hvert som den unge blir eldre, kan helseomsorgen måtte endres. Kontroll av syn, hørsel, blodtrykk, hjerte- og karsykdommer, mammografi m.m. er ting man som voksen må ta hensyn til. Rett helseomsorg hjelper den unge til å holde seg frisk lenge! Jo mer man vet om sin kropp, jo mer makt får man over hvordan man kjenner seg!

7 Temaheftene Når sjekklisten er ufylt, er det tid for å se i de fem temaheftene. De er oppdelt i tema på samme måte som sjekklisten. Tanken er at materialet skal rettes mot ungdommer på ungdomsskolestadiet og oppover, og tolkes ut fra den unges utviklingsnivå. Materialet kan brukes i grupper, parvis eller individuelt. Det kan brukes i samarbeid med habiliteringstjenesten, på skolen eller i fritiden. Viktig i denne sammenheng er at en veileder finnes tilgjengelig ved gjennomgang og oppfølging. Å begynne med hefte nummer en Alt om deg selv er en bra start. Noen spørsmål kan fungere som en påminnelse for foreldrene om å planlegge framover innenfor visse oppgaver og temaer, f.eks. å planlegge for overføring fra det barnemedisinske systemet til et system for voksne. Noen spørsmål er kanskje ennå ikke aktuelle for enkelte personer og familier. Da legger man helt enkelt de spørsmålene til side til en situasjon lenger fram i tid. Personer med yrker som lærere, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sykepleiere kan også med fordel bruke sjekklisten i overgangsarbeidet med de unge. #1 #2 Alt om deg selv #3 Hjemme Lær å kjenne deg selv Din funksjonsnedsettelse og dine medisinske behov Ta kontrollen over ditt liv Ta vare på deg selv Lær deg å stelle et hjem Lær deg om utstyr og hjelpemidler Tenk på hvordan du vil bo i framtiden #1 Alt om deg selv 1 På skolen #4 Ditt nærmiljø Ta kontroll over skolehverdagen Lær å kjenne dine sterke sider, interesser og behov Planlegg for livet etter videregående #2 Hjemme 1 #5 Hvordan du tar deg fram til ulike steder Gå ut og ha det gøy Begynn å lære deg om økonomi Ta ansvar for deg selv #3 På skolen 1 Vennskap og relasjoner #4 Ditt nærmiljø 1 Gode venner og bra relasjoner Lær deg å føre ordet selv Ulike måter å kommunisere på Lær deg om vennskap, kjærlighet og sex #5 Vennskap og relasjoner 1

8 Likemannsordningen Likemannsordningen er gjennomført i de fleste interesseorganisasjoner. Det går kort og godt ut på at "like hjelper like". Likemannen er en person som har opplevd mye av det samme som deg. Det er et medmenneske som det kan være godt å søke råd hos, eller bare snakke. Likemannen må skrive under på taushetsplikt, så det du sier vil ikke komme videre. FFO uttaler på sin nettside at likemannsarbeid er hjelp til selvhjelp til mennesker i samme situasjon som en selv. Likemannsarbeid er en organisert samhandling, og eies av brukernes egne organisasjoner. Kontakt din egen forening og se på likemannstilbudet der. Det er kunnskap og erfaringsutveksling. I tillegg skal likemannen ha kjennskap til offentlig forvaltning, hvem man kan kontakte i ulike situasjoner osv. Mange organisasjoner tilbyr kurs i det å være likemann, også for unge brukere. Hvis du føler at du har noe å bidra med til yngre i samme situasjon som deg, burde du ta et slikt kurs. Det kan også være med på å bane veien for et mer selvstendig liv, at man får "ansvar" for en yngre person. Spørsmål å tenke igjennom Hvordan ser du på den unges mulighet til selvstendighet? På hvilket nivå befinner den unge seg når det gjelder selvstendig å utføre og planlegge handlinger? Hvilke ferdigheter trenger hun/han å tilegne seg for å bli mer selvstendig? Kan hun/han føre ordet selv? Hva trengs for at den unge skal ha god helse? Kan hun/han selv dosere eventuelle medisiner? Finnes det helsespørsmål som den unge kan ta mer selvstendig ansvar for? Hva tenker du om den unges framtid som voksen? Har hun/han egne framtidsdrømmer som handler om bosted og arbeid? Hva kan du gjøre i dag for å virkeliggjøre framtidsdrømmene? Sett drømmer og visjoner i forhold til realistiske mål og planer. Tenk på at skoletiden er en tid i livet der man også lærer å bygge opp relasjoner og sosialt nettverk. Gi rimelig plass for både drømmer og realisme, men øk realismen med den unges stigende alder. Tenk på at du som forelder eller hjelper kan påvirke den unge gjennom de forberedelser du gjør. Diskuter med henne/ham hva som er virkelige behov og prøv å ordlegge hva du kan hjelpe til med. Å tenke på Bruk et språk som den unge forstår når du svarer på spørsmål. Ha tålmodighet og gi den unge valgmuligheter i så stor utstrekning som mulig. Det kan handle om å velge gul saft eller rød, blåbær- eller jordbærsyltetøy eller ulike smaker på iskrem. Lær den unge å ta ansvar og samarbeide med andre i nettverket.

9 Hvordan sirkler/kurs kan arrangeres for foreldre Avgjørende for om overgangsprosessen skal lykkes, er at foreldre er med på laget. Utdanning for foreldre bør tilbys før man setter fokus på ungdommen, det vil si når barnet er i årsalderen. Foreldre trenger å treffe andre foreldre, ha møtesteder med anledning til å diskutere med hverandre og utveksle erfaringer. Det er ikke bare habiliteringstjenesten som kan ordne kurser for overgang. Foreninger og lokallag i de ulike interesseorganisasjoner kan i samarbeid med studieforeninger arrangere sirkler. Ulike foreninger kan gå sammen og lage spesialtilpassede kurs. For at overgangsarbeid skal lykkes, må foreldre støtte det langsiktige, planlagte arbeidet med de unges overgang til voksenlivet. Til en sirkel kan 8 10 personer som treffes 5 6 ganger være passe. Hvert treff kan f.eks. vare 2 x 45 minutter pluss en pause. Det kan også arrangeres som et helgekurs. Det kan være greit at hvert tilfelle starter med en oppvarmingsøvelse og avsluttes med en vurderingsøvelse. En sirkel kan gjennomføres på flere måter. Nedenfor ser du ett eksempel. Selvsagt er forutsetningene ulike, alt etter barnets funksjonsnedsettelse og foreldrenes ulike vilkår. Hvilke ressurspersoner som er tilgjengelige spiller også en rolle. Og barnets alder har betydning. Tredje sammenkomsten Gjennomgang av Sjekklisten. Diskuter innholdet og hvordan det kan anvendes på de enkelte barn og ungdommer. Fjerde sammenkomsten Studer de fem temaheftene. Gå gjennom de to første denne kurskvelden. Diskuter. Femte sammenkomsten Fortsett med temaheftene 3, 4 og 5. Sjette sammenkomsten A) Bruk en del av tiden på det dere har gått gjennom til nå. B) Hva har vi lært? Hva var viktigst for hver og en? Hvordan skal vi opptre hjemme og i samfunnet? Første sammenkomsten Presenter og gå gjennom "Veiledning til foreldre og andre viktige voksne". Sett opp en grov struktur i forveien for kursene, men la deltakerne ha innflytelse på hvor fokus skal ligge i innholdet. Andre sammenkomsten Gå gjennom den normale utviklingen hos barn og unge og studer Tidslinjen. Et forslag kan være å innby en sakkyndig person på barns allmenne utvikling. Diskuter ut fra de spørsmål som stilles av deltakerne.

10

Alt om deg selv. Gi meg vinger som bærer. Lær å kjenne deg selv Din funksjonsnedsettelse og dine medisinske behov Ta kontrollen over ditt liv

Alt om deg selv. Gi meg vinger som bærer. Lær å kjenne deg selv Din funksjonsnedsettelse og dine medisinske behov Ta kontrollen over ditt liv #1 Gi meg vinger som bærer Alt om deg selv Lær å kjenne deg selv Din funksjonsnedsettelse og dine medisinske behov Ta kontrollen over ditt liv 1 #1 Gi meg vinger som bærer Alt om deg selv Hvordan du bruker

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Likemannsarbeid for attføring og arbeid

Likemannsarbeid for attføring og arbeid IS-1737 Veileder Likemannsarbeid for attføring og arbeid Heftets tittel: Likemannsarbeid for attføring og arbeid Utgitt: 09/2009. Opplag: 3000 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

FRI TI D? FUNKSJONSHEMMET UNGDO M OG FRITID. F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r. Senter for sjeldne sykdommer

FRI TI D? FUNKSJONSHEMMET UNGDO M OG FRITID. F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r. Senter for sjeldne sykdommer Senter for sjeldne sykdommer og syndromer F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r Senter for sjeldne sykdommer og synd ro m e r, SSSS, er en avdeling på Rikshospitalet. Frambu

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer