Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen"

Transkript

1 Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: Møtested: Steinkjer Rådhus Møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Jacob Br. Almlid, Anders H Haraldsen. Fravær: Sakliste: Koder: O; orientering, D; drøfting, A; anbefaling Politisk Styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen 13/22 Referat fra møtet i PSG (A) 13/23 Referat fra møtet i ASG (O) 13/24 Referat fra arbeidsgruppen for Næringsplan Inn-Trøndelag (O) 13/25 Søknad til reg. Næringsfond i forbindelse med Næringskonferanse i Verran. (A) 13/26 Søknad om støtte til utarbeidelse av felles strategisk næringsplan (A) 13/27 Søknad om støtte til forprosjekt Lensmyra Utviklingspark (A) 13/28 Prosjektet "Bærekraftig velferdspolitikk" (O) 13/29 Interkommunal samhandling om vekst og attføringsbedrifter framdriftsplan (D) 13/30 3-partsmøte Innhold, form og representasjon (D) 13/31 Eventuelt Vel møtt! Bjørn Skjelstad/s Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Side 1 av 24

2 13/22 Referat fra møtet i PSG (A) Referat fra møte i PSG for INVEST Møtedato Sted Referent Steinkjer Rådhus Anders H Haraldsen Deltagere Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Jacob Almli, Anders H Haraldsen Forfall Sak Frist Ansvar Godkjent. 13/22 Referat fra møtet i PSG /13 Referat fra møtet i ASG /24 Fordeling av Regionalt fond. 13/25 Bærekraftig velferdspolitikk rapport og videre arbeid 13/26 Søknad til Næringsfondet i forbindelse med Næringskonferanse i Verran /27 3-partsmøte Godkjent. 13/28 Eventuelt Ingen saker Fordeling Av fondet 2013 foretas etter nøkkel: mill går inn i regionalt fond. Kr til Verran og Steinkjer. Kr til Inderøy/Mosvik Arbeidsgruppen anbefaler prosjektets styringsgruppe å ta initiativ til at det søkes om ytterligere forskningsmidler til å gjennomføre et hovedprosjekt der utfordringen "Bærekraftig velferdspolitikk", basert på en partnerskapsmodell, utforskes i sin fulle bredde.det er ønskelig å kunne søke på Regionale forskningsmidler der søknadsfristen er For øvrig utsatt til ) Hypotese: Kan en gjennom en konsensusbasert dialog/partnerskapsfilosofi få mobilisert de lokale velferdsaktørene på en slik møte at velferdsproduksjonen (i større grad) utføres etter BEON/LEON-prinsippet". Ble tatt som orienteringssak. Går vanlig saksgang via ASG. Jobbes med innhold/forelesere. Møtet utsatt til Neste møte PSG Ikke bestemt Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Side 2 av 24

3 13/23 Referat fra møtet i ASG (O) Referat fra felles møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Steinkjer Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn Austheim, Steinkjer kommune Rolf Bosnes, TV Anders H Haraldsen SP-INVEST (Referent) Truls Eggen. Snåsa kommune (observatør) Liv Inger Masdal Sak Frist Ansvar Vedtatt 13/33 Referat fra ASG /34 Referat fra PSG /35 referat fra arbeidsgruppen for Næringsplan Inn- Trøndelag 13/36 Søknad til reg. Næringsfond i forbindelse med Næringskonferanse i Verran. 13/37 Søknad om støtte til utarbeidelse av felles strategisk næringsplan 13/38 Søknad om støtte til forprosjekt Lensmyra Utviklingspark 13/39 Inn- Trøndelagssamarbeid på 1.linjetjenester Tatt til orientering Fokus og struktur for planarbeidet sammenfaller med bestilling fra ASG/PSG. Det gjøres oppmerksom at kjøp av tjenester må gjøres i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. Bruken av ekspertgruppe oppfattes positivt. Næringskonferansen i Verran 2013 innvilges fra det Regionale Næringsfondet. Det anmodes om at sekretariatet innstiller i alle saker som legges fram for ASG/PSG. ASG ønsker også at sekretariatet ser på/oppdaterer vedtektene for tildelling fra fondet. Arbeidet med utarbeidelse av felles strategisk næringsplan innvilges fra det Regionale Næringsfondet. Det åpnes for at søker kan komme tilbake med søknad om ytterligere midler ved dokumenterte behov. Forprosjekt lensmyra Utviklngspark innvilges fra der Regionale Næringsfondet. Det settes ned en interkommunal arbeidsgruppe + TV med Anders Haraldsen som leder. Med utgangspunkt i saksframleggets muligheter utredes konkret hvilke Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Side 3 av 24

4 1.linjetjenester det er snakk om og hvorden dette kan løses på en kvalitetsmessig god måte. Mandat og organisering legges fram for ASG i neste møte. Gruppen bør ha som mål å legge fram en innstilling medio desember Det er en premiss at at den kommunale identiteten ivaretas. 13/40 3-partsmøte Dato for møtet settes til Lokaler er booket. Møtet vil ha fokus på kommunenes ansvar og muligheter for å inkludere flere av innbyggerne i arbeidslivet. Vekst/attføringsbedriftens rolle vil også bli tema. 13/41 Status i forhold til Styringsdokumentet for INN-Trøndelag /42 Etablering av krisesenter 13/43 Status mht. IKT Inn-Trøndelag Styringsdokumenetet og vedtak ASG i sak 13/6 prioriterer jobbing med følgende samhandlingsområder i 2013: - 1f sykefravær - 2a post/arkiv - 2b sentralbord - 4c Næring (strategi/areal) - 5 arbeidsmarkedsbedrifter I tillegg skal miljørette helsevern utredes sammen med det interkommunale samarbeidet på helse Alle områdene med unntak av sykefravær jobbes det konkret med. 1.linjetjenster (post/arkiv ++) forventes å levere sak til ASG/PSG medio desember 2013 Strategisk næringsplan forventes å foreligge som høringsutkast i uke 4/14 Arbeidsmarkedsbedriftene forventes å foreligge til politisk behandling i juni/14 Miljørettet helsevern er vedtatt i PSG og forventes å ligge til politisk behandling i løpet av høsten. Sykefravær er på forberedelsesstadiet innledes muligens på 3-partskonferansen Inn-trøndelagsregionen vil opptre samlet med hensyn på en eventuell lokalisering i regionen Det oppleves en positiv utvikling på området. Samtidig som det forventes av helpdesk utvikles videre med FAQ og fjernstyring som elementer. Det legeg sopp til et styremøte /44 - Eventuelt Utviklingsveiledere i Nord-Trøndelag arbeidsgiverkommune. Inderøy Kommune anmodes om å ta tak i denne saken Neste møte Verran. Det anmodes om å sette av dagen fra klokken da det i tillegg til ordinær sakliste må settes av tid til styremøter. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Side 4 av 24

5 13/24 Referat fra arbeidsgruppen for Næringsplan Inn-Trøndelag (O) Her er stikkordsmessig referat fra arbeidsmøte for regional næringsplan. Ber om at dette videreformidles til ASG/PSG. Ta gjerne kontakt hvis dette ble uklart. God helg! Astrid KORT REFERAT arbeidsmøte for strategisk næringsplan Inntrøndelagsregionen fredag 23. august kl på Næringstorget på Steinkjer. AGENDA: - Bestilling til analyse av regionen, frist m.m. o Konklusjon: Vi ønsker ikke en tradisjonell analyse av regionen, jamfør notat vedlagt. Vi ønsker et prosjekt der vi jobber med strategisk kommunikasjon knyttet til det som finnes av dokumenterte tall, og se på hvordan dette kan omformes til å kommunisere ut konkurransefortrinnet til regionen, dvs. fokus på kvaliteter som oppstår når en ser på Inntrøndelagsregionens fortrinn sammen. Vi må se på hvilke fortrinnene i de enkelte kommunene, sammenfalle dette med nasjonale og globale trender, og se på hva den positive summen blir for Inntrøndelag. I stedet for å springe etter det som er «umulig», så springer vi etter det som er mulig og forsterker dette. «Godfot teorien» felles selvtillitsbygging! Finne mulighetsrommet og hva som blir summen for kommunene og finne ut hva vi kan skape sammen. Viktig med et blikk utenfra. o SNS tar kontakt med First House og avklarer om det kan være et spennende/interessant prosjekt for dem, og om det er mulig å kjøpe denne tjenesten fra dem. - Møteplan for arbeidsgruppa o Fredag 20. september kl o Fredag 18. oktober kl ekspertgruppen møtes kl o Sette av hele mandag 4. november o Fredag 29. november kl o Fredag 13. desember kl o Fredag 10. januar 2013 kl ekspertgruppen møtes kl o Sende over høringsutkast til ASG/PSG uke 3/ o I tillegg vil prosjektledelsen orientere i ASG/PSG underveis, event. med arbeidsgruppen tilstede - Starte arbeidet med å sette sammen en ekspertgruppe (og planlegge bruk av denne) o Konklusjon: medlemmer i ekspertgruppen (advisory board) skal være 5-7 personer: en sentral næringslivsaktør fra Verran, Steinkjer, Inderøy og Snåsa. Lars, Halvard, Trygve og Bodil forespør aktuelle kandidater og melder tilbake til Astrid. Møtedatoer: Fredag 18. oktober kl , fredag 10. januar 2013 kl o Konklusjon: Ekspertgruppen skal være med og kvalitetssikre arbeidet og realitetsorientere dette i forhold til hva næringslivet faktisk er opptatt av. o Konklusjon: Det er ønskelig at NTFK tiltrer ASG/PSG når saker vedr. Inntrøndelag regional næringsplan skal behandles, og at vi møter ASG/PSG SAMLET når vi orienterer om framdriften i prosjektet. - Sette dato for kick-off med næringslivet og begynne planleggingen av innhold, sted m.m. o Konklusjon: det skal være ett kick-off for næringslivet i hele regionen. Dato: mandag 4. november kl , på Næringstorget i Steinkjer o Åpen invitasjon til næringslivet, i tillegg må vi invitere spesifikt til personer og næringsliv som vi mener er viktig å ha med. - Se på hva vi event. skal orientere ASG/PSG om på første møtet med dem. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Side 5 av 24

6 - Annet o Sender over referat fra dagens møte Astrid Vennlig hilsen - og med ønske om en åpen, lys og glad dag! Astrid Skogseth Fuglesang Steinkjer Næringsselskap seniorrådgiver Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Side 6 av 24

7 13/25 Søknad til reg. Næringsfond i forbindelse med Næringskonferanse i Verran. (A) Se vedlegg: 13/26 Søknad om støtte til utarbeidelse av felles strategisk næringsplan (A) Innhold Innledning... 8 Aktuelle utførere av analyse... 8 «Næringsanalyse Innherred» som er ført i pennen av Telemarksforskning Følgende tema er behandlet i denne analysen:... 8 «Utviklingsplan for Innherredsregionen »... 9 Satsingsområder... 9 Prosess og metodikk... 9 Regional analyse av attraktiviteten i Nord-Trøndelag for 2012 Telemarksforskning Inntrøndelagsregionens fortrinn? Vekst i regionen - arbeidsplasser Relativ vekst Næringsmessig sårbarhet Abeidsmarkedsintegrasjon Nærings NM Attraktivitetstbarometer Regional vekstkraft Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Side 7 av 24

8 Innledning Det er behov for en næringsanalyse av Inntrøndelagsregionen som grunnlag for å lage en strategiplan for regionen. Denne analysen skal vi bestille til aktuelle tilbydere/forskningsinstitusjoner. Jeg har gjennomgått følgende materiale for se om vi her kunne finne en ramme/et grunnlag for å lage en slik bestilling til en ny næringsanalyse for Inntrøndelagsregionen: - «Næringsanalyse Innherred», Telemarksforskning (2007) - «Utviklingsplan for Innherredsregionen » (2006) - «Regional analyse av attraktiviteten i Nord-Trøndelag», Telemarksforskning (2012) I «Næringsanalyse Innherred» fra 2006 er det mest relevant å se på hvilke temaer som er behandlet, da innholdet for øvrig er utdatert eller fulgt opp i den regionale analysen fra 2011 (utgitt 2012). I «Utviklingsplan for Innherredsregionen » er det mest relevant å merke seg hvilke satsingsområder som kommunene da valgte å satse på i en regional strategisk næringsplan, for å se om dette kan være med og danne et grunnlag for å bestille en analyse. I «Regional analyse av attraktiviteten i Nord-Trøndelag» har jeg trukket ut en del tema og kommentert disse i forhold til oppdraget med å tenke hvordan vi skal lete etter Inntrøndelagsregionens fortrinn i en slik næringsanalyse. Aktuelle utførere av analyse - Telemarksforskning - ipax - Nordlandsforskning - MENON «Næringsanalyse Innherred» som er ført i pennen av Telemarksforskning 2007 Omhandlet Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Verran. Bestilt av Steinkjer Næringsselskap og Innherred Vekst. Følgende tema er behandlet i denne analysen: - Befolkning - Attraktivitetsbarometeret for regioner - Sysselsetting - Næringsstruktur - Pendling - Nyetableringer Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Side 8 av 24

9 «Utviklingsplan for Innherredsregionen » Planen omhandlet Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Verran. Planen synes å være iverksatt 2006, blant annet med en handlingsplan for Innherred Vekst, men jeg har ikke funnet ut når den ble vedtatt formelt. Satsingsområder Utviklingsplanen samlet seg om fem satsingsområder, hvert område ble behandlet med SWOT og gitt en overordnet strategi. Målet var at den enkelte kommune skulle følg opp med handlingsplaner. - Energi - Jordbruk og næringsmiddelindustrien - Opplevelser, reiseliv og kultur - Skogbruk trearbeidende industri - Verksted mekanisk industri Prosess og metodikk Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Side 9 av 24

10 Regional analyse av attraktiviteten i Nord-Trøndelag for 2012 Telemarksforskning. Følgende tema er behandlet i denne analysen av Nord-Trøndelag. Vi må vurdere om det er tilvarende vi ønsker å bestille en analyse i forhold til for Inntrøndelagsregionen. - Befolkning - Arbeidsplasser - Næringsmessig sårbarhet - Nærings NM - Attraktivitetspyramiden - Regional vekstkraft Inntrøndelagsregionens fortrinn? Det er mulig å lese mye ut av denne rapporten, det er ferske tall fra 2011, rapporten er utgitt i I denne rapporten kan man hente ut informasjon om enkeltkommunene, hvordan Innherredsregionen er sett opp mot andre regioner i NT og hvordan NT kommer ut sammenlignet med nasjonale tall. Inntrøndelagsregionen er ikke en region eller et begrep som er definert inn her, så da må tallene sammenstilles på en ny måte. Jeg har videre i dette notatet trukket ut noen elementer om hvordan regionens fortrinn kan leses gjennom en analyse vi bestiller. En indikator i forhold til om vi er en foretrukket region, er en positiv befolkningsutvikling. I følge denne rapporten fra Telemarksforskning, består «Befolkningsutviklingen» av tre komponenter; fødselsoverskudd, netto innenlands flytting og netto innvandring. Det er muligens aktuelt å ta med befolkningsframskrivninger i vårt grunnlag for en ny regional, strategisk næringsplan? Eksempelvis leser vi i denne rapporten at Midtre Namdal og Innherred har en vekst fra 13 til 17 prosentpoeng fra 2012 til året 2040 i det de beskriver som hovedalternativet. Det betyr en vekst fra 8 til 22 prosent fra 1980 (2012). Hva vil være tilsvarende tall for Inntrøndelagsregionen være? Vider behandler rapporten «Attraktivitetspyramiden», den definerer tre typer attraktivitet som avgjørende for vekst: Attraktivitet for bedrifter i basisnæringer, attraktivitet for besøk og attraktivitet som bosted. Her leser jeg at Innherred og Midtre Namdal har hatt spesielt sterk vekst i besøksnæringene (Regional analyse 2012), hvordan kommer Inntrøndelagsregionen ut her i en eventuell ny analyse? Nord-Trøndelag har hatt forholdsvis lav bostedsattraktivitet. Rapporten beskriver hvordan Attraktivitetsbarometeret måler nettoflyttingen i forhold til arbeidsplassveksten, og viser at nettoflyttingen til Nord-Trøndelag har vært dårligere enn arbeidsplassveksten skulle tilsi. Fylket har vært spesielt lite attraktivt for innvandrere, både for innvandring direkte fra utlandet, og for tilflytting av personer med innvandrerbakgrunn fra andre fylker. (2012) Videre leser jeg i rapporten at «Basisscenariet for Nord-Trøndelag» har en vekst i befolkningen på 19,4 prosent fra til Dersom fylket oppnår en vekst i antall arbeidsplasser på linje med de beste fylkene, og en forbedring av bostedsattraktiviteten, vil veksten kunne økes til over 31 prosent i samme periode. Dersom Nord-Trøndelag i stedet får en svak arbeidsplassutvikling og en nedgang i bostedsattraktiviteten vil det fremdeles bli vekst, men da med bare 8,2 prosent. For de enkelte regionene er det større sprik mellom det mest optimistiske og det mest pessimistiske scenariet. Stjørdalsregionen vil få ganske bra vekst selv om de mislykkes både med arbeidsplassvekst og bostedsattraktivitet. De andre Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Side 10 av 24

11 regionene risikerer imidlertid nedgang dersom de har svak arbeidsplassvekst og nedgang i bostedsattraktivitet. Hvordan vi Inntrøndelagsregionen komme ut her? Flyttingen ut og inn av området vies spesiell oppmerksomhet i rapporten, og er antakelig den viktigste indikatoren for om en region har en positiv utvikling. Mye av problemstillingene knyttet til regional utvikling kan knyttes til å forklare nettoflyttingen mellom regioner. Her vil det være spesielt interessant å se på hvordan nettoflyttingen er innad i Inntrøndelagsregionen. Rapporten beskriver at Innherred har hatt jevn vekst, og har økt folketallet med nesten fem prosent. Midtre Namdal har hatt en vekst de siste fem årene, og har økt med 1,5 prosent siden Vekst i regionen - arbeidsplasser Når det gjelder vekst i forhold til arbeidsplasser, beskriver rapporten at Innherred har hatt en vekst på 12,9 prosent fra Dette er rett under landsgjennomsnittet på 13,3 prosent. Midtre Namdal har hatt en vekst på 11,6 prosent. Når det gjelder privat sektor, har Innherred har hatt en vekst på 14,8 prosent. Dette er 2,3 prosentpoeng sterkere enn landsgjennomsnittet. Dette vil være relevant å undersøke i forhold til Inntrøndelagsregionen. Relativ vekst Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Side 11 av 24

12 For å vurdere regioners vekst over tid, skriver rapporten om «relativ vekst» som en hensiktsmessig å se på, dvs. vekst utover landsgjennomsnittet. På den måten tar vi bort konjunkturene og kan sammenlikne årsveksten over en lengre periode. Progressivt gjennomsnitt er en praktisk måte å sammenlikne vekst over tid, ettersom vi både får med Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Side 12 av 24

13 veksten over en lengre tidsperiode og trenden i veksten. Midtre Namdal og Innherred er i gruppen med nest høyest vekst. Rapporten viser at Flatanger og Verran er de to kommunene i Nord-Trøndelag som har hatt sterkest vekst i næringslivet de siste årene. Begge har hatt variabel utvikling fra år til år, og utviklingen i Verran er unormal. I snitt har de to kommunene Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Side 13 av 24

14 hatt en vekst på 3,7 og 2,9 prosentpoeng over snittet, og blir rangert som nummer 10 og 20 i landet. Hvilke kommuner i Nord-Trøndelag har hatt best vekst i antall arbeidsplasser i næringslivet? I tabellen under viser rapporten relativ vekst for kommunene i årene etter 2000, og har rangert kommunene etter progressivt gjennomsnitt. Næringsmessig sårbarhet Den næringsmessige sårbarheten knytter seg til bransjesammensetningen i en region, og til arbeidsmarkedsintegrasjonen i en region. Dette er definert som risiko for å få en sterk nedgang i sysselsettingen. Hvordan måler vi slik næringsmessig sårbarhet? Og hva kan vi fortelle om utviklingen i regioner og kommuner med sterk grad av sårbarhet? Arbeidsmarkedsintegrasjonen har mye å si for om en region er sårbar eller robust, og er en indikator som også har mye å si for bostedsattraktivitet. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Side 14 av 24

15 Midtre Namdal og Innherred har hatt en vekst i næringslivet som er bedre enn forventet ut fra næringsstrukturen. Abeidsmarkedsintegrasjon Ekstern arbeidsmarkedsintegrasjon er et mål for hvor godt arbeidsmarkedet i en region er integrert med arbeidsmarkedet utenfor regionen. Den interne arbeidsmarkedsintegrasjonen er et mål for hvor godt arbeidsmarkedet i kommunene i en region er integrert med hverandre. Abeidsmarkedsintegrasjonen blir målt ved pendlingen, dess mer pendling mellom to kommuner, dess bedre er arbeidsmarkedet integrert. Arbeidsmarkedsintegrasjonen har betydning for den næringsmessige sårbarheten, fordi konsekvensene av bortfall av arbeidsplasser blir mye mindre i områder med høy arbeidsmarkedsintegrasjon. Høy arbeidsmarkedsintegrasjon gir robusthet for svingninger i antall arbeidsplasser, og er til fordel for næringslivet, som får et bredere rekrutteringsgrunnlag. Høy arbeidsmarkedsintegrasjon gir også høyere bostedsattraktivitet, fordi en har flere arbeidsplasser å velge blant når en bor i regionen. Innherred, Midtre og Indre Namdal har omtrent middels samlet arbeidsmarkedsintegrasjon. Innherred og Midtre Namdal er regioner med ganske sterk intern arbeidsmarkedsintegrasjon. I følge denne rapporten er det vanskelig, for ikke å si umulig, å kombinere en vekststrategi med økt robusthet. En region som har fått en sterk bransjevis spesialisering har nesten ikke noe valg, de må prioritere de delene av næringslivet der de er sterke for å få vekst. Hvordan vil dette være for Inntrøndelag som region? Den næringsmessige sårbarheten til en kommune er bestemt av tre indikatorer: 1. Hjørnesteinsbedriftens relative størrelse Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Side 15 av 24

16 2. Den største bransjens andel av sysselsettingen 3. Arbeidsmarkedsintegrasjonen Verran har høyest sårbarhet av kommunene i Nord-Trøndelag. Verran er nummer 37 med hensyn til sårbarhet av alle kommunene i landet. Hva betyr det for Inntrøndelag som region? Nærings NM Nærings NM beskrives i rapporten som utviklet for å måle hvordan næringslivet presterer i ulike områder i Norge. For å måle næringsutviklingen i en kommune undersøkes fire mål: Nyetableringer, lønnsomhet, vekst og næringslivets størrelse. Er det ønskelig med en tilsvarende undersøkelse for Inntrøndelagsregionen? Jeg mener t det ble signalisert i møtet med ASG og PSG at slike «nærings NM» hadde de ikke helt sansen for, men dette er vel gode områder å undersøke og er også mulige innsatsområder for Inntrøndelagsregionen? Midtre Namdal ble i denne rapporten rangert som nummer 10 i Nærings NM, etter å ha blitt nest best for vekst i Mindre Namdal ble også rangert som nummer 13 for 2010, og kommer Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Side 16 av 24

17 samlet på en 24. plass for siste ti år. Innherred gjorde det litt bedre enn middels for lønnsomhet, vekst og nyetableringer, og kom samlet på en 25. plass. Hvordan vil dette slå ut hvis vi analyserer Inntrøndelagsregionen på samme måte? Attraktivitetstbarometer Telemarksrapporten beskriver også en «Attraktivitetspyramide», denne pyramiden skiller rapporten mellom tre typer attraktivitet: Attraktivitet for bedrifter, for besøk og for bosetting. Attraktivitetsbarometeret er altså en modell som Telemarksforsking har utviklet for å analysere om flyttebalansen til et sted skyldes arbeidsplassvekst eller om flyttingen er forårsaket av stedets bostedsattraktivitet. Dette spørsmålet er interessant, fordi det peker på to ulike strategier for vekst: Næringsutvikling eller attraktivitetsutvikling, som er grunnleggende forskjellige. Kan det være aktuelt å bruke denne pyramiden og analysere Inntrøndelagsregionen på denne måten? Regional vekstkraft Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Side 17 av 24

18 Befolkningsframskrivingene til SSB viser hvordan ulike nasjonale forutsetninger vil påvirke befolkningsutviklingen regionalt, når historiske flyttemønstre framskrives. Hensikten er å se hvordan utviklingen i en kommune, region elle fylke vil påvirkes dersom en lykkes i å forsterke arbeidsplassveksten eller å forbedre bostedsattraktiviteten. De er dermed ute etter å se på hvilket rom det er for den enkelte kommune, region eller fylke til å påvirke egen utvikling. Materialet til å framskrive en slik befolkningsvekst med ulike faktorer for Verran, Steinkjer Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Side 18 av 24

19 og Inderøy er altså å finne i denne rapporten, men det kan være hensiktsmessig å etterspørre en analyse og sammenstilling spesifikt for Inntrøndelagsregionen for vårt formål fra en forskningsinstitusjon. Søknad Søknadsnr Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond 2013 Prosjektnavn Strategisk Næringsplan Inntrøndelagsregionen 2014 Kort beskrivelse Det skal utarbeides en strategisk næringsplan for Inntrøndelagsregionen. En felles, overordnet strategi som skal danne grunnlaget for kommunale handlingsplaner i Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer. Planen er tenkt igangsatt 2014 og virke i en femårsperiode. Prosjektbeskrivelse Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av næringsmedarbeiderne i Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer. Denne arbeidsgruppa har pekt på Steinkjer Næringsselskap (SNS) som prosjektleder for arbeidet, og har fått tilslutning til dette i framlegging for Politisk styringruppe (PSG) og administrativ styringsgruppe (ASG) den Arbeidsgruppen skal inviterer til involvering/medvirkning på den politiske bestillingen gitt av ASG/PSG. Det bestilles og utføres en analyse av status, trender og utviklingstrekk i Inntrøndelagsregionen. Arbeidsgruppa og prosjektledelsen skal organisere og analysere materialet som fremkommer i arbeidet og utarbeide et utkast til strategisk næringsplan - et høringsdokument. Arbeidsgruppa sitt arbeid avsluttes med oversendelsen av dette utkastet til formannskapene i de fire kommunene. Målet er likelydende vedtak i alle kommunene. Ved eventuelle endringsforslag, må prosjektledelsen ivareta dette. De tre kommunene er videre ansvarlig for høring og effektuering av planen. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Side 19 av 24

20 Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Inntrøndelagsregionen ved Steinkjer Næringsselskap Org.nr: Jakob Weidemannsgt STEINKJER Astrid Skogseth Fuglesang Jakob Weidemannsgt STEINKJER Astrid Skogseth Fuglesang Jakob Weidemannsgt STEINKJER Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Strategisk næringplan for Inntrøndelagsregionen skal følge opp styringsdokumentet for Inntrøndelagsregionen vedtatt i kommunestyrene i Verran, Inderøy og Steinkjer der det er pekt på 17 nye samarbeidsområder som skal utredes/gjennomføres. Prosjektmål * Det skal utarbeides en næringsanalyse for Inntrøndelagsregionen * Det skal lages en felles strategisk næringsplan for Inntrøndelagsregionen for perioden (fem år). Forankring Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen vedtok i sitt møte at fem av tiltakene prioriteres i Det vises til møtereferat og spesielt til sak 13/3 som har følgende ordlyd: «Disse områdene prioriteres i 2013: 1f sykefravær, 2a post/arkiv, 2b sentralbord, 4c Næring (strategi/areal) og 5 arbeidsmarkedsbedrifter.» Hvorav punkt 4c Næring (strategi/areal) er det som dette prosjektet har ansvaret for å følge opp. Prosjektorganisering Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av næringsmedarbeiderne i Inderøy, Verran, Steinkjer og Snåsa. Steinkjer Næringsselskap er utnevt til prosjektleder for arbeidet. Videre er det tenkt satt ned en ekspertgruppe som skal bistå arbeidsgruppen/prosjektledelsen i arbeidet. Arebeidet skal forøvrig involvere næringslivet og næringsforeningene i de fire kommunene gjennom en medvirkningsprosess. Samarbeidspartnere Samarbeidspartnere i prosjektet er blant annet: - Forskningsinstitusjon på næringsanalyse. - Samarbeidspartnere innen strategisk kommunikasjon. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Side 20 av 24

21 - Næringslivet i Inderøy, Verran, Steinkjer og Snåsa. - Næringsmedarbeiderne i Inderøy, Verran, Steinkjer og Snåsa. - PSG og ASG for Inntrøndelagsregionen, kommunene involverer egne politikere. - NTFK. Aktiviteter - Det bestilles og utføres en næringsanalyse av status, trender og utviklingstrekk i Inntrøndelagsregionen, der målet er å se på denne regionens utfordringer og konkurransefortrinn sett i forhold til fakta/tall for Nord-Trøndelag, nasjonalt og internasjonalt. - Det gjennomføres ett Kick-off med næringsaktører fra de fire kommunene. - Arbeidsgruppa organiserer en dynamisk ekspertgruppe som er hensiktsmessig for arbeidet. - Arbeidsgruppa skal organisere og analysere materialet som fremkommer i arbeidet. - Arbeidsgruppa/prosjektleder skal utarbeide utkast til strategisk næringsplan/høringsdokument. - Det gjennomføres statusmøter med ASG og PSG underveis i arbeidet. - Forslag til strategisk næringsplan oversendes formannskapene i de fire kommunene. - Arbeidsgruppa/prosjektledelsen sitt arbeid avsluttes med dette. De fire kommunene er videre ansvarlig for høring og effektuering av planen. Målgrupper Næringslivet i Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer Resultat En målrettet, overordnet og langsiktig strategi for videreutvikling av næringsarbeidet i Inntrøndelagsregionen. Effekter Sikre et robust næringsliv i Inntrøndelagsregionen (dvs. et næringsliv med god arbeidsmarkedsintegrasjon eksternt og internt i regionen, med variert bransjesammensetning og høy grad av prestasjon), som møter framtidas utfordinger og gir regional vekstkraft. Resultatene kan leses av gjennom at planen har sikret en variert næringsstruktur, skapt en prestasjons - og innovasjonskultur, høy sysselsetning, befolkningsvekst, trygge og attraktive arbeidsplasser, positiv innpendling og kommuner med bo og blilyst. Inntrøndelagsregionen får nasjonal oppmerksomhet gjennom positiv kommunikasjon knyttet til regionens konkurransefortrinn. Tids- og kostnadsplan Tidsplan - August 2013: Det bestilles og utføres en næringsanalyse av status, trender og utviklingstrekk i Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Side 21 av 24

22 Inntrøndelagsregionen, der målet er å se på denne regionens utfordringer og konkurransefortrinn sett i forhold til fakta/tall for Nord-Trøndelag, nasjonalt og internasjonalt. - September 2013: Statusmøte med ASG og PSG: september oktober 2013: Det gjennomføres ett Kick-off med næringsaktører fra de fire kommunene. - September 2013: Arbeidsgruppa organiserer en dynamisk ekspertgruppe som er hensiktsmessig for arbeidet. - Oktober - desember 2013: Arbeidsgruppa skal organisere og analysere materialet som fremkommer i arbeidet. - Desember januar 2014: Arbeidsgruppa/prosjektleder skal utarbeide utkast til strategisk næringsplan/høringsdokument. - Desember 2013: Statusmøte med ASG og PSG. - Januar 2014: Forslag til strategisk næringsplan oversendes formannskapene i de fire kommunene. - Arbeidsgruppa/prosjektledelsen sitt arbeid avsluttes med dette. De fire kommunene er videre ansvarlig for høring og effektuering av planen. Kostnadsplan Tittel SUM Eget arbeid - kommunene Gjennomføring av møter/prosesser Kjøp av konsulenttjenester (analyse/kom. strategi) Kjøp av program/verktøy, prosessmateriale kjøp av programmering/lay out o.l Prosjektledelse - prosessledelse Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM 0 Egeninnsats kommuene Inntrøndelag regionalt fond Snåsa kommune - Kommunalt Næringsfond Sum finansiering Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Side 22 av 24

23 Geografi 1723-Mosvik, 1724-Verran, 1729-Inderøy, 1702-Steinkjer Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Side 23 av 24

24 13/27 Søknad om støtte til forprosjekt Lensmyra Utviklingspark (A) Se vedlegg 13/28 Prosjektet "Bærekraftig velferdspolitikk" (O) Anders 13/29 Interkommunal samhandling om vekst og attføringsbedrifter framdriftsplan (D) Bjørn S 13/30 3-partsmøte Innhold, form og representasjon (D) Anders/Bjørn S 13/31 Eventuelt Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Side 24 av 24

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 26.06.13 Møtested: Steinkjer Rådhus Olve 3. etg Tidspunkt: Kl. 10.00 11.00 Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Jacob Br.

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 27.05.13 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen, Morten

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 30.09.2015 Møtested: Verran Rådhus møterom Fosdalen Tidspunkt: Kl. 09.00-12.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram,

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 26.05.14 Møtested: Snåsa - Samstadbua Tidspunkt: Kl. 12.30 15.00 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen,

Detaljer

Utfordringer for Namdalen

Utfordringer for Namdalen Utfordringer for Namdalen Næringsutvikling og attraktivitet 21. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 08.04.2016 Tidspunkt: 12:00-15:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 02.05.2016 Tidspunkt: 12:00-14:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen, 3.etasje Følgende medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk 2008 2005 2002 1999 1996 1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 1960 1957 1954 1951 2007 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk Befolkningsutvikling i

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Snåsa Tidspunkt: Kl. 10.00 13.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo,

Detaljer

Regional analyse for Sande. Sande 17. mars 2016

Regional analyse for Sande. Sande 17. mars 2016 Regional analyse for Sande Sande 17. mars 2016 Beskrivelse Analyse Scenarier Hva skaper attraktivitet 01.07.2016 2 Norge Sande Vestfold 130 Befolkningsutvikling Høy befolkningsvekst i Sande. 125 120 115

Detaljer

Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag

Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent 24.06.2015 Steinkjer Hilmar Aleksandersen Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Truls Eggen, Rådmann Snåsa Jacob Almlid, Rådmann Verran Jon

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi)

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søknad Søknadsnr. 2016-0031 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0031 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Kort beskrivelse Gjennom utvikling av en helt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 27.06.2016 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling, 4.etasje Følgende medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Gjøvikregionen. Oppdatert minirapport 1. november 2016

Gjøvikregionen. Oppdatert minirapport 1. november 2016 Gjøvikregionen Oppdatert minirapport 1. november 2016 Demografi 2000K1 2001K1 2002K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 k1 2016K1 Gjøvikregionen Norge Oppland 71 000 70 707 120 116,8 70 200 115 69 400

Detaljer

Utvikling, attraktivitet, vekstpotensial

Utvikling, attraktivitet, vekstpotensial Utvikling, attraktivitet, vekstpotensial Telemarksforskning har utviklet en modell for attraktivitet der «attraktivitetsbegrepet» er knyttet opp mot forhold som er unike ved steder, og som kan påvirkes

Detaljer

Grenland. Oppdatert minirapport 1. november 2016

Grenland. Oppdatert minirapport 1. november 2016 Grenland Oppdatert minirapport 1. november 2016 2000K1 2001K1 2002K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 k1 2016K1 Demografi Norge Grenland Telemark 122 000 121 495 120 116,8 120 200 115 118 400 110 116

Detaljer

Vinje Utvikling, attraktivitet og framtidsutsikter. 29. Februar 2015

Vinje Utvikling, attraktivitet og framtidsutsikter. 29. Februar 2015 Vinje Utvikling, attraktivitet og framtidsutsikter 29. Februar 2015 Bosted Vekst Arbeidsplassvekst Attraktivitetspyramiden 2013 2 Alle steder blir påvirket at ytre forhold, strukturelle trekk, som de ikke

Detaljer

Hva betyr bostedsattraktivitet for Nome. 17. Mars 2015

Hva betyr bostedsattraktivitet for Nome. 17. Mars 2015 Hva betyr bostedsattraktivitet for Nome 17. Mars 2015 Bosted Vekst Arbeidsplassvekst Attraktivitetspyramiden 2013 2 Alle steder blir påvirket at ytre forhold, strukturelle trekk, som de ikke kan gjøre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen MØTEPROTOKOLL Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 12.05.2017 Tidspunkt: 11:00-14:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen, 3.etasje Følgende medlemmer møtte: Navn Anders Lindstrøm

Detaljer

Møtedato Sted Referent. 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen

Møtedato Sted Referent. 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen Referat fra felles møte i ASG for Inn-Trøndelag Deltagere Møtedato Sted Referent 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn

Detaljer

Lolland. Minirapport 1. november 2016.

Lolland. Minirapport 1. november 2016. Lolland Minirapport 1. november 2016. 2000 2001 2015 2016 2000 2001 2015 2016 Demografi Lolland Danmark Region Sjælland 52 000 50 779 110 50 000 105 107,2 105,1 48 000 46 000 47 757 100 44 000 42 000 42

Detaljer

Østre Agder. Oppdatert minirapport 1. november 2016.

Østre Agder. Oppdatert minirapport 1. november 2016. Østre Agder Oppdatert minirapport 1. november 2016. Demografi 1999K4 2000K3 2001K2 2002K1 2002K4 K3 K2 K1 K4 K3 K2 K1 K4 K3 K2 K1 K4 K3 K2 K1 k4 K3 93 000 90 400 92 328 120 115 Østre Agder Norge Aust-Agder

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

Glåmdal. Oppdatert minirapport 1. november 2016

Glåmdal. Oppdatert minirapport 1. november 2016 Glåmdal Oppdatert minirapport 1. november 2016 Demografi 2000K1 2001K1 2002K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 k1 2016K1 Glåmdal Norge Hedmark 54 000 120 116,8 53 760 115 53 768 53 520 110 53 280 105

Detaljer

Befolkningsvekst i Bø. Spesielt viktig å ha netto innflytting

Befolkningsvekst i Bø. Spesielt viktig å ha netto innflytting 150 Befolkningsvekst i Bø. Spesielt viktig å ha netto innflytting. 100 50 0-50 -100 41 39 41 38 89 69 48 34 41 71 37 46 19 43 5 21 35 62-3 1 3 12 29 10 12-14 -15 9 16 29 24 12 12 14-6 -21-33 -78 Fødselsoverskudd

Detaljer

Attraktivitetspyramiden

Attraktivitetspyramiden Attraktivitetspyramiden Om Nes hva kjennetegner kommunen? Hvordan har utviklingen vært? Kommuneplanseminar Gran 31 mai 2012 Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 02.96.2015 Møtested: Snåsa Samstadgården (Snåsaprodukter) Tidspunkt: 12.00 15.30 Tilstede: Fravær: SAKSLISTE: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid,

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

Lister regional analyse. Flekkefjord 2. februar 2015 Knut Vareide

Lister regional analyse. Flekkefjord 2. februar 2015 Knut Vareide Lister regional analyse Flekkefjord 2. februar 2015 Knut Vareide Hva skaper vekst? Strukturelle forhold Tilflytting utover arbeidsplassvekst. Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst 2 Befolkningsvekst

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015

Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015 Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling

Detaljer

Moss/Rygge. Utvikling, attraktivitet og scenarier

Moss/Rygge. Utvikling, attraktivitet og scenarier Moss/Rygge Utvikling, attraktivitet og scenarier Knut Vareide på Høydakonferansen 1. September 2016 Hva kjennetegner utviklingen i Moss/Rygge? Hva har vært drivkreftene? Hva er et attraktiv sted? Har Moss/Rygge

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet?

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Møte Greater Stavanger Economic Development Gjesdal, 31. August 2011 Knut Vareide NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden 0 Stavangerregionen

Detaljer

Sigdal. Strategisk samling i Sigdal

Sigdal. Strategisk samling i Sigdal Sigdal Strategisk samling i Sigdal Bolk 1: Sigdals utvikling og status. Er Sigdal en attraktiv kommune? Hva er attraktivitet? Bolk 2: Målsettingen for Sigdal om 1,5 % vekst i folketallet. Hva må til for

Detaljer

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark. 1.Hva er attraktivitet 2.Hvordan går det med Telemark 3.Hva har drivkreftene vært? Er Telemark attraktivt for næringsliv og bosetting 4.Scenarier for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen

MØTEINNKALLING. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen MØTEINNKALLING Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 14.11.2016 Møtested: e-post, Tidspunkt: Saken sendes ut på e-post og det bes om tilbakemelding senest i løpet av 14.11.2016

Detaljer

Kristiansandregionen

Kristiansandregionen Kristiansandregionen Regional analyse befolkning, næringsutvikling og attraktivitet 19. Desember 2012 Kristiansand Knut Vareide Telemarksforsking har forsket på regional utvikling i en årrekke, og har

Detaljer

Glåmdal og Kongsvinger

Glåmdal og Kongsvinger Glåmdal og Kongsvinger Utvikling og utfordringer Kongsvinger 1. mars 2012 Knut Vareide Regioner som er analysert i 2011 NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Glåmdal er på delt sisteplass

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 27.03.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen 3. etg Tidspunkt: Kl. 11.15 13.15 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 27.03.2017 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Inderøy, Skarnsundet Følgende medlemmer møtte: Navn Jacob B Almlid Torunn Austheim

Detaljer

Bosted. Attraktivitetspyramiden. Vekst. Arbeidsplassvekst

Bosted. Attraktivitetspyramiden. Vekst. Arbeidsplassvekst Åmli Hva er attraktivitet? Hvordan har utviklingen vært i Åmli? Har Åmli vært attraktiv for næringsliv og bosetting? Hva er framtidsutsiktene for Åmli? Hvordan skal Åmli bli en attraktiv kommune de neste

Detaljer

Næringsanalyse for E39-regionen. Kommunene langs E39 i Sogn og Fjordane KNUT VAREIDE

Næringsanalyse for E39-regionen. Kommunene langs E39 i Sogn og Fjordane KNUT VAREIDE Næringsanalyse for E39-regionen Kommunene langs E39 i Sogn og Fjordane KNUT VAREIDE TF-notat nr. 34/2009 TF-notat Tittel: Næringsanalyse for E39-regionen TF-notat nr: 34 /2009 Forfatter(e): Knut Vareide

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

Høyanger. Knut Vareide. Om utviklingen i Høyanger. 17. Desember 2012 Øren Hotell

Høyanger. Knut Vareide. Om utviklingen i Høyanger. 17. Desember 2012 Øren Hotell Høyanger Om utviklingen i Høyanger 17. Desember 2012 Øren Hotell Knut Vareide Hvordan går det egentlig i Høyanger? Befolkningsutvikling Attraktivitet Hva er drivkreftene? Arbeidsplasser Hva er handlingsrommet?

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 26.06.14 Møtested: Steinkjer Rådhus møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 08.00 10.30 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad,

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Nord-Trøndelag

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Nord-Trøndelag Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Nord-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 30/2011 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

INNSPILL TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INNHERREDSREGIONEN. Strategisk del

INNSPILL TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INNHERREDSREGIONEN. Strategisk del INNSPILL TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INNHERREDSREGIONEN 2006 2009 Strategisk del Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Verran og Steinkjer INNLEDNING Strategisk næringsplanlegging

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen. Verran kommune Steinkjer kommune Inderøy kommune.

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen. Verran kommune Steinkjer kommune Inderøy kommune. MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 28.11.2016 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Steinkjer, Hilmar Aleksandersen Følgende medlemmer møtte: Navn Jacob B Almlid

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Etne og Vindafjord. 11 april 2013 Knut Vareide

Etne og Vindafjord. 11 april 2013 Knut Vareide Etne og Vindafjord 11 april 2013 Knut Vareide Hva kjennetegner et sted i framgang? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av det. 23.05.2013 2 Både Etne og Vindafjord har snudd utflytting til

Detaljer

Bosted. Regional analyse Nord-Trøndelag

Bosted. Regional analyse Nord-Trøndelag Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Nord-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 66/2012 Tittel: Regional analyse Nord-Trøndelag Undertittel: TF-notat nr: 66/2012 Forfatter(e): Knut

Detaljer

Nässjö. Oppdatert minirapport 1. november 2016.

Nässjö. Oppdatert minirapport 1. november 2016. Nässjö Oppdatert minirapport 1. november 2016. Demografi 2000 2001 2015 2016 2000 2001 2015 2016 Jönköpings län Nässjö Riket 30 600 30 451 114 30 400 30 200 112 110 111,2 30 000 108 29 800 106 106,3 29

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking.

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking. Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 2,5 49 000 Befolkningsutviklingen er kongen av alle indikatorer.

Detaljer

Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord. Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide

Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord. Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide Hvordan er veksten i SAS? Hvor høy vekst burde det være? Er SAS attraktiv?

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Om næringsanalyser og Attraktivitetspyramiden

Om næringsanalyser og Attraktivitetspyramiden Om næringsanalyser og Attraktivitetspyramiden For samordnet næringsapparat i Kongsbergregionen 19 november, Notodden Knut Vareide Telemarksforsking 1 NæringsNM Kongsbergregionen har framgang i NæringsNM,

Detaljer

Suksesskommunen Lyngdal

Suksesskommunen Lyngdal Suksesskommunen Lyngdal Hva er drivkreftene og hvordan stimulere til vekst i framtiden Åpent møte i Lyngdal 20 september 2011 Knut Vareide 0 NæringsNM 50 100 42 59 11 31 31 33 4 17 32 150 er utarbeidet

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking RV13- regionen Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO) Forskerprosjekt i

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0005 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Tynset og Røros som motorer i regional utvikling -

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 28.09.2015 Møtested: Verran Møterom Fosdalen Tidspunkt: 12.00 15.00 Tilstede: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Randi Tessem, Truls Eggen,

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 2 Nedgang i folketallet

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0026 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn By- og regionsprogrammet Vågan og Lødingen Kort beskrivelse

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.03.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Øivind Stenvik (for Dagfinn

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 31.03.14 Møtested: Steinkjer Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Morten Aakvik, Nanna Dyrendal,

Detaljer

Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018

Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018 Søknad Søknadsnr. 2014-0011 Søknadsår 2014 Arkivsak 2014-0011 Støtteordning Inntrøndelag lokalt fond Steinkjer Kommune Prosjektnavn Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018 Kort beskrivelse

Detaljer

Høy attraktivitet. Lav attraktivitet

Høy attraktivitet. Lav attraktivitet Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Gunstig struktur Basis Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 40 824 40 912 41 423

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

ByR programmet Inn-Trøndelag

ByR programmet Inn-Trøndelag ByR programmet Inn-Trøndelag Prosjektbeskrivelse Fase 1 12.06 2014 Målsettingene Utarbeide felles utviklingsstrategier for Inn-Trøndelag Utnytte potensialet som ligger i samskapt merverdi i alle deler

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?)

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) Næringskonferanse i regi av Sandefjord Næringsforum Rica Park Hotel Sandefjord 15. januar 2012 Knut Vareide Ny strategi for næringsutvikling

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 10.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen i 3.etg. Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søker Nornir AS Gyldig til dato 31.10.2017 Arkivsak 2016-0031 Tilsagnsnr 2016-0031

Detaljer

Tillit og vekst. Knut Vareide, Gardermoen 19. september Vekst i antall arbeidsplasser (Fokus på vekst i næringslivet)

Tillit og vekst. Knut Vareide, Gardermoen 19. september Vekst i antall arbeidsplasser (Fokus på vekst i næringslivet) Tillit og vekst Knut Vareide, Gardermoen 19. september 2016 Vekst: 1. Vekst i antall arbeidsplasser (Fokus på vekst i næringslivet) 2. Vekst i folketall (Fokus på nettoflytting) 1 Strukturelle forhold

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Er Bryne attraktiv? Bryne 13. november 2015

Er Bryne attraktiv? Bryne 13. november 2015 Er Bryne attraktiv? Bryne 13. november 2015 Attraktivitetsmodellen: I sin enkleste form Bosted Vekst Arbeidsplassvekst 11.02.2016 2 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Tilsagnsnr. Vurdering

Tilsagnsnr. Vurdering Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Delfinansiering ByRegionprogrammet Søker Steinkjer kommune Gyldig til dato - Arkivsak Status Sendt Tilsagnsnr Saksbehandler

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

Hvordan gjøre Glåmdalsregionen mer attraktiv. Kongsvinger 12. september Knut Vareide

Hvordan gjøre Glåmdalsregionen mer attraktiv. Kongsvinger 12. september Knut Vareide Hvordan gjøre Glåmdalsregionen mer attraktiv Kongsvinger 12. september Knut Vareide 54000 115,0 53800 53768 110,0 Norge Glåmdal 111,3 53600 105,0 53400 53316 100,0 99,0 53200 95,0 53000 2000K1 2001K1 2002K1

Detaljer

Regional analyse for Sogn

Regional analyse for Sogn Regional analyse for Sogn Arbeidsplasser, næringsliv, befolkning, attraktivitet, scenarier Knut Vareide, Sogndal 30. september Vekst: 1. Vekst i antall arbeidsplasser (Fokus på vekst i næringslivet) 2.

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Innherred Knut Vareide og Audun Thorstensen Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2007 Næringsanalyse Innherred 2 Næringsanalyse Innherred Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Regionrådet Kongsbergregionen 8 februar, Notodden Knut Vareide. Telemarksforsking.

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Regionrådet Kongsbergregionen 8 februar, Notodden Knut Vareide. Telemarksforsking. Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Regionrådet Kongsbergregionen 8 februar, Notodden Knut Vareide Rapportens struktur: Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

Sogndal. Utviklingen, drivkreftene og scenarier

Sogndal. Utviklingen, drivkreftene og scenarier Sogndal Utviklingen, drivkreftene og scenarier Tema: 1. Hva er attraktivitet? 2. Hvordan går det med Sogndal? 3. Hva har drivkreftene vært? Er Sogndal attraktivt for næringsliv og bosetting? 4. Scenarier

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Programmet hadde en økonomisk ramme på kr ,-. Finansiert 50/50 av INVEST og Innherred Samkommune.

Programmet hadde en økonomisk ramme på kr ,-. Finansiert 50/50 av INVEST og Innherred Samkommune. Prosjektplan - Innherredsprogrammet III 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Innherredsprogrammet, som et regionalt næringsutviklingssamarbeid for kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Snåsa (fra 2014)

Detaljer

Teksten settes her. med ny næringsplan!

Teksten settes her. med ny næringsplan! Teksten settes her med ny næringsplan! Agenda - Bakgrunnen - Prosessen - Resultater ett år etter - Hva har vi lært Bakgrunn for prosessen - Tiltak i kommuneplanens langsiktige del - Flere utdaterte planer

Detaljer

Attraktivitetbarometeret

Attraktivitetbarometeret Attraktivitetbarometeret Resultat for Steinkjer og Innherred Hva skjer når Steinkjer, Innherred settes inn i et attraktivitetsbarometer? Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Prosjekter og rapporter om attraktivitet:

Detaljer

Østfold: attraktivt og innovativ?

Østfold: attraktivt og innovativ? Østfold: attraktivt og innovativ? Knut Vareide telemarksforsking.no 1 Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? telemarksforsking.no 2 Det er en positiv sammenheng mellom

Detaljer