Halvårsrapport 2016 Storebrand Livsforsikring AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport 2016 Storebrand Livsforsikring AS"

Transkript

1 Første 1kvartal 2016 Andre 2kvartal 2016 Fjerde 4kvartal 2016 Tredje 3kvartal 2016 Halvårsrapport 2016 Storebrand Livsforsikring AS

2 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern 3 Sparing 5 Forsikring 6 Garantert pensjon 7 Øvrig 9 Balanse, soliditet og kapitalforhold 10 Fremtidsutsikter 12 REGNSKAP/NOTER Totalresultat Storebrand Livsforsikring Konsern. 14 Balanse Storebrand Livsforsikring Konsern 16 Oppstilling over endring i egenkapitalen Storebrand Livsforsikring Konsern 18 Kontantstrømoppstilling 19 Totalresultat Storebrand Livsforsikring AS 20 Balanse Storebrand Livsforsikring AS 22 Oppstilling over endring i egenkapitalen Storebrand Livsforsikring AS 24 Noter. 25 Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende direktør. 36 Revisors uttalelse 37 Viktig opplysning Dette dokumentet kan inneholde uttalelser om fremtidige forhold. Forhold av denne art er forbundet med en rekke risiko- og usikkerhetsmomenter ettersom de relaterer seg til fremtidige hendelser og omstendigheter, som kan være utenfor Storebrand-konsernets kontroll. På bakgrunn av dette kan Storebrand-konsernets fremtidige finansielle posisjon, prestasjoner og resultater i vesentlig grad avvike fra de planer, mål og forventninger angitt i slike uttalelser om fremtidige forhold. Viktige faktorer som kan forårsake et slikt avvik for Storebrand-konsernet omfatter, men er ikke begrenset til: (i) makroøkonomisk utvikling, (ii) endring i konkurranseklima, (iii) endring i regulatoriske rammebetingelser og andre statlige reguleringer og (iv) markedsrelatert risiko som endringer i aksjemarkeder, renter, valutakurser og utviklingen i finansielle markeder generelt. Storebrand-konsernet tar ikke ansvar for å oppdatere noen av uttalelsene om fremtidige forhold i dette dokumentet eller uttalelser om fremtidige forhold som foretas i enhver annen form. 2 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS

3 Storebrand Livsforsikring Konsern Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet Storebrand ASA. For informasjon om Storebrandkonsernets resultat per vises det til Storebrand Konserns delårsrapport. RESULTAT STOREBRAND LIVSFORSIKRING KONSERN Hele året (NOK mill.) 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Fee og administrasjonsinntekter Risikoresultat liv og pensjon Forsikringspremie f.e.r Erstatninger f.e.r Administrasjonskostnader Finansresultat Resultat før overskuddsdeling Netto overskuddsdeling Resultat før amortisering og oppreservering langt liv Oppreservering langt liv Resultat før amortisering Resultat før amortisering ble NOK 568 mill. (486 mill.) i 2. kvartal 2016 og NOK 865 mill. (1 006 mill.) hittil i år. Tall i parentes viser utviklingen i tilsvarende periode året før. Fee og administrasjonsinntektene er i 2. kvartal redusert med 12 % sammenlignet med samme kvartal i fjor og 8 % hittil i år. Justert for solgt virksomhet er reduksjonen i inntektene på 8 % for 2. kvartal og 4 % hittil i år. Inntektene reduseres innenfor garanterte pensjonsprodukter i langsiktig avgang, og lavere inntekter i Sverige. Premiene for ikke-garantert sparing er NOK 3,5 mrd. i 2. kvartal, en økning på 16 % fra samme periode i fjor. Administrasjonskostnadene var i kvartalet NOK 537 mill. (638 mill.). Styrking av konkurransekraften gjennom fortsatt effektivisering er en prioritert oppgave. Kostnadene er i 2. kvartal påvirket oppløsning av pensjonsforpliktelser på NOK 65 mill. Volumveksten innenfor segmentene Sparing og Forsikring har ført til at en større del av kostnader allokeres til disse segmentene. Kostnadene i segmentet Garantert pensjon er tilsvarende redusert. RESULTAT STOREBRAND LIVSFORSIKRING KONSERN PER SEGMENT Hele året (NOK mill.) 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Sparing Forsikring Garantert pensjon Øvrig Resultat før amortisering og oppreservering langt liv Oppreservering langt liv Resultat før amortisering Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 3

4 Segmentet Sparing fikk et resultat i 2. kvartal på NOK 87 mill. (107 mill.) og NOK 199 mill. (192 mill.) hittil i år. Resultatet er positivt påvirket av oppløsning av pensjonsforpliktelser. For øvrig er resultatet redusert som følge av økte salgs- og distribusjonskostnader. Segmentet Forsikring leverte et resultat i kvartalet på NOK 97 mill. (149 mill.) og NOK 168 mill. (297 mill.) hittil i år. Det samlende risikoresultatet gir en skadeprosent i 2. kvartal på 78% (72%) og en combined ratio på 91% (86%). Resultatet er positivt påvirket av oppløsning av pensjonsforpliktelser, korrigert for dette er combined ratio 94% i kvartalet. Skattekostnaden i 1. halvår er estimert basert på en forventet effektiv skattesats for året Den effektive skattesatsen påvirkes av at konsernet driver virksomhet i land med ulik skattesats fra Norge (25 %), og varierer fra kvartal til kvartal avhengig av de enkelte juridiske enhetenes bidrag til konsernresultatet. Skattesatsen er beregnet til å ligge mellom % for året. Gjennomførte salg av eiendom i årets første halvår har medført at skatteøkende midlertidige forskjeller knyttet til disse eiendommene er reversert, noe som reduserer skattekostnaden per 30. juni. For mer informasjon om beregningen av skattekostnaden i kvartalet, se note 8 til regnskapet. Segmentet Garantert pensjon fikk et resultat på NOK 237 mill. (183 mill.) og NOK 252 mil. (419 mill.) hittil i år. Resultatet er positivt påvirket av oppløsning av pensjonsforpliktelser, endret kostnadsallkoering og et sterkt finansresultat i den svenske virksomheten. I segmentet Øvrig inngår avkastningen i selskapsporteføljene som er preget av sterk avkastning i selskapsporteføljene. KAPITALFORHOLD OG SKATT Solvens II-regelverket ble innført 1. januar Storebrand benytter standardmodell for beregning av Solvens II. Reduserte renter i Norge og en vridning i rentekurven påvirker Solvens II-marginen negativt. Det kan komme endringer i regelverk, metoder og tolkninger som kan påvirke Solvens II-marginen fremover. OPPRESERVERING FOR ØKT FORVENTET LEVEALDER I 4. kvartal 2015 besluttet Storebrand å belaste det gjenværende estimerte direkte resultatbidraget til økt forventet levealder. Den resterende reservestyringen ventes dekket av avkastningssoverskudd og bortfall av overskuddsdeling. MARKED OG SALGSUTVIKLING Det er godt salg av spareprodukter, lån og forsikringsprodukter. Storebrand lykkes med salg av privatmarkedsprodukter til ansatte med tjenestepensjon i Storebrand. I Norge er Storebrand markedsleder innenfor innskuddsordninger med 34 % markedsandel av brutto forfalt premie 1). SPP er femte største aktør i segmentet øvrig tjenestepensjon, med en markedsandel på 11 % målt etter premieinntekter fra fondsforsikring. 1) Premieinntekter pr. første kvartal Kilder: Finans Norge og Svensk Försäkring 4 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS

5 Sparing Økt volum gir økte inntekter Sparing består av produkter som omfatter sparing til pensjon, uten eksplisitte rentegarantier. I området inngår innskuddspensjon og tilsvarende fondsbaserte produkter i Norge og Sverige. SPARING Hele året (NOK mill.) 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Fee og administrasjonsinntekter Risikoresultat liv og pensjon Administrasjonskostnader Resultat før overskuddsdeling Netto overskuddsdeling 1 Resultat før amortisering RESULTAT Sparing oppnådde et resultat på NOK 87 mill. (107 mill.) i 2. kvartal og NOK 199 mill. (192 mill.) hittil i år. Totale fee- og administrasjonsinntekter har i 2. kvartal 2016 redusert med 6,4 % fra sammenlignet med samme kvartal året før og 1,5 % hittil i år. Hensyntatt salget av Storebrand Eiendom er økningen på 4,2 % for 2. kvartal og 8 % hittil i år. Inntektsveksten drives av kundenes konvertering fra ytelses- til innskuddsbaserte pensjonsordninger i kombinasjon med nysalg og økte sparesatser. Kostnadene er positivt påvirket av oppløsning av pensjonsforpliktelser men negativt påvirket av av økte salgs- og distribusjonskostnader. BALANSE OG MARKEDSUTVIKLING Premiene for ikke-garantert sparing er NOK 3,5 mrd. i 2. kvartal, en økning på 16 % fra samme periode i fjor. Samlede reserver innenfor fondsforsikring har steget med 9 % siste år og utgjør NOK 128 mrd. ved utgangen av kvartalet. Midler til forvaltning i Unit Linked i Norge har økt med NOK 8,7 mrd. (18 %) fra 2. kvartal Veksten er drevet av premieinnbetalinger på eksisterende kontrakter, avkastning og konvertering fra ytelsesordninger. I Norge er Storebrand markedsleder innenfor innskuddsordninger med 34 % markedsandel av brutto forfalt premie. I det svenske markedet er SPP femte største aktør innenfor segmentet øvrig tjenestepensjon, med en markedsandel på 11 % målt etter premieinntekter fra fondsforsikring og depotforsikring. Urolige aksjemarkeder i starten av året har bidratt til at veksttakten har avtatt noe, og fra 2. kvartal 2015 er det en økning i kundenes midler på SEK 2 mrd (3 %). NØKKELTALL SPARING (NOK mill.) 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Unit Linked-reserver Unit Linked-premier Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 5

6 Forsikring Svekkede resultater innenfor død og uføre I Forsikring inngår personrisikoprodukter til det norske og svenske privatmarkedet og personalforsikring og pensjonsrelaterte forsikringer i det norske og svenske bedriftsmarkedet. FORSIKRING Hele året (NOK mill.) 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Forsikringspremie f.e.r Erstatninger f.e.r Administrasjonskostnader Finansresultat Resultat før amortisering RESULTAT Forsikring har i 2. kvartal et resultat før amortisering på NOK 97 mill. (149 mill.) og NOK 168 mill. (297 mill.) hittil i år. I 2. kvartal ble combined ratio 91 % (86 %). Justert for positv kostnadseffekt er combined ratio 94 % i kvartalet. Premieinntektene økte med 2 % i kvartalet og er redusert med 2 % hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det samlede risikoresultatet gir en skadeprosent på 78 % (72 %) i 2. kvartal. Svakt risikoresultat innenfor død og uføre preger det samlede risikoresultatet i perioden. Kollektiv uførepensjon leverer for perioden et tilfredsstillende resultat for kvartalet, men preges av lave premieinntekter og har et svakt resultat hittil i år. Markedet for innskuddspensjon er svært konkurranseutsatt og pris på uførepensjon er en viktig konkurranseparameter. Det jobbes fortsatt med tiltak for å styrke lønnsomheten inkludert reprising av ulønnsomme kunder. Sterkt uføreresultat, drevet av lavt antall meldte skader og avviklingsgevinster gir et godt resultat for forsikring i Sverige. I tråd med plan har økte volumer og vekstambisjoner ført til høyere allokerte kostnader for forsikringsområdet. I kvartalet er det positive engangseffekter knyttet til endringer i pensjonsordning. Kostnadsprosenten utgjør 13 % (14 %) i 2. kvartal. Investeringsporteføljen til Forsikring i Norge utgjør NOK 5,2 mrd., som i hovedsak er plassert i rentepapirer med kort og mellomlang durasjon. Finansinntektene er i kvartalet tilfredsstillenende. BALANSE OG MARKEDSUTVIKLING Premieinntektene for egen regning var NOK 693 mill. (709 mill.) i 2. kvartal og NOK 1381 mill. (1354 mill.) hittil i år. For risikodekningene tilknyttet innskuddspensjon i Norge er veksten drevet av konvertering fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjon. Det nye regelverket for uførepensjon som trådte i kraft , har medført redusert premievolum. FORSIKRINGSPREMIER (ÅRLIG) (NOK mill.) 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Person liv * Gruppeliv ** Pensjonsrelatert uføreforsikring *** Bestandspremie * Individuell livs- og ulykkesforsikring ** Gruppe ulykkes-, yrkesskadeforsikring *** ITP risikopremie Norge og uførerisiko Sverige NØKKELTALL 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Skadeprosent 78 % 79 % 89 % 76 % 72 % Kostnadsprosent 13 % 16 % 16 % 14 % 14 % Combined ratio 91 % 94 % 105 % 89 % 86 % 6 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS

7 Garantert pensjon Inntektsreduksjon i tråd med bestandsutvikling. Overskuddsdelingsresultat i kvartalet drevet av god avkastning. Garantert pensjon består av produkter som omfatter langsiktig sparing til pensjon, hvor kundene har en garantert avkastning eller ytelse på sparemidlene. I området inngår ytelsespensjon i Norge og Sverige, fripoliser og individuell kapital og pensjonsforsikring. GARANTERT PENSJON (NOK mill.) 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Året 2015 Fee- og administrasjonsinntekter Risikoresultat liv og pensjon Driftskostnader Finansresultat Resultat før overskuddsdeling og utlånstap Netto overskuddsdeling og utlånstap Resultat før amortisering og oppreservering langt liv Oppreservering langt liv RESULTAT Fee- og administrasjonsinntektene utvikler seg i tråd med at en stor del av bestanden er moden og i langsiktig avgang. Inntektene var NOK 383 mill. (457 mill.) i 2. kvartal og NOK 787 mill. (889 mill.) hittil i år, tilsvarende en reduksjon hittil i år på 11 % sammenlignet med fjoråret. Driftskostnadene er i 2. kvartal og hittil i år lavere enn tidligere kvartaler, drevet av positiv uføreeffekt på NOK 39 millioner og lavere salgs- og distribusjonskostnader. Risikoresultatet ble minus NOK 10 mill. (47 mill.) i 2. kvartal og minus NOK 6 mill. (63 mill.) hittil i år. I den norske virksomheten preges risikoresultatet av reservestyrking med bakgrunn i innføring av ny kollektiv uførepensjon og den generelle uføreutviklingen i bestanden. Risikoresultatet i den svenske virksomheten er lavere i 2. kvartal som følge av svakere langt liv resultat. Resultat fra overskuddsdelingen er generert i den svenske virksometen og utgjør NOK 57 mill. i 2. kvartal (minus 40 mill.) og minus NOK 65 mill. (24 mill.) hittil i år. Overskuddsdelingsresultatet består i hovedsak av oppløsning av egenkapitalavsetting på kontrakter uten tilstrekkelige kundemidler (LKT) samt avkastningsdeling. Den gode utviklingen i kreditt- og eiendomsporteføljen samt utviklingen i lange renter medførte redusert LKT-avsetning og god avkastningsdeling i 2. kvartal. I den norske virksomheten prioriteres buffer- og reservebygging fremfor overskuddsdeling mellom kunder og eiere. Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 7

8 BALANSE OG MARKEDSUTVIKLING De fleste produktene er lukket for nysalg og kundenes valg av overgang fra garanterte til ikke-garanterte produkter er i tråd med konsernets strategi. Kundereserver for garantert pensjon utgjorde pr. 2. kvartal NOK 266 mrd. som er på samme nivå som forrige kvartal og ved inngangen til året. Samlede premieinntekter for garantert pensjon (eksklusiv flytting) var NOK 1,3 mrd. (1,6 mrd.) i 2. kvartal, noe som tilsvarer en reduksjon på 20 %. Hittil i år er reduksjonen på 18 %. Ekstern fraflytting fra garantert pensjon var NOK 2,8 mrd. (6,5 mrd.) i hittil i år. I den norske virksomheten er fripoliser den eneste garanterte porteføljen i vekst og utgjør pr. 2. kvartal NOK 112,1 mrd., en økning på NOK 8,3 mrd. i hittil i år, noe som tilsvarer 8,0 %. Fra og med 4. kvartal 2014 ble kundene tilbudt å konvertere fra tradisjonelle fripoliser til fripoliser med investeringsvalg. Fripoliser med investeringsvalg, som inngår i segmentet Sparing, utgjør pr. 2. kvartal NOK 4,9 mrd. Reservene for ytelsespensjon utgjør NOK 49,2 mrd. ved utgangen av 2. kvartal, en nedgang på NOK 6,7 mrd. siden årsskiftet. Garanterte porteføljer i den svenske virksomheten utgjør SEK 90,6 mrd. pr. 2. kvartal som tilsvarer en økning på SEK 3,2 mrd. hittil i år. NØKKELTALL GARANTERT PENSJON (NOK mill.) 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Garanterte reserver Garanterte reserver i % av totale reserver 67,5 % 68,0 % 67,6 % 68,9 % 68,8 % Overføring av garanterte reserver Bufferkapital i % av kundefond SBL 6,3 % 5,9 % 5,8 % 5,4 % 5,7 % Bufferkapital i % av kundefond SPP 6,3 % 6,6 % 7,6 % 11,1 % 12,4 % 8 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS

9 Øvrig Under kategorien Øvrig rapporteres resultatet i selskapsporteføljene og mindre datterselskap i Storebrand Livsforsikring og SPP. I tillegg inngår blant annet resultatet knyttet til virksomheten BenCo. ØVRIG RESULTAT Hele året (NOK mill.) 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Fee og administrasjonsinntekter Risikoresultat liv og pensjon Administrasjonskostnader Finansresultat Resultat før overskuddsdeling Netto overskuddsdeling Resultat før amortisering Fee- og administrasjoninntektene er knyttet til BenCos virksomhet som er i langsiktig avgang. kvartalsvis. Selskapsporteføljene i det norske og svenske livselskapet utgjorde NOK 20,7 mrd. ved utgangen av 1. halvår. Finansresultatet i segment Øvrig inkluderer selskapsporteføljene i SPP og Storebrand Livsforsikring samt netto resultat for datterselskap. Storebrand Livsforsikring konsern er finansiert gjennom en kombinasjon av egenkapital og ansvarlig lån. Med rentenivået per. utgangen av 1. halvår 2016 forventes det om lag NOK 90 mill. i rentekostnader Investeringene er i første rekke i rentebærende papirer i Norge og Sverige med kort løpetid. I kvartalet fikk den norske selskapsporteføljen en avkastning på 0,8 %. Den svenske selskapsporteføljen gav en samlet avkastning på 0,4 % for den svenske virksomheten i kvartalet. Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 9

10 Balanse, soliditet og kapitalforhold Kontinuerlig overvåking og aktiv risikostyring er et kjerneområde i Storebrands virksomhet. Risiko og soliditet følges både opp på konsernnivå og i de juridiske selskapene. Regulatoriske krav til soliditet og risikostyring følger i stor grad juridiske enheter. Avsnittet er derfor delt inn i juridiske enheter. STOREBRAND LIVSFORSIKRING KONSERN Soliditetskapitalen 1) utgjorde NOK 61,4 mrd. ved utgangen av 1. halvår 2016, en økning på NOK 0,9 mrd. i 2. kvartal og 0,4 mrd. hittil i år i hovedsak som følge av reduserte kundebuffere i svensk virksomhet og økte kundebuffere i norsk virksomhet. ALLOKERING GARANTERTE KUNDEMIDLER Annet 3 % 2 % 2 % 11 % 11 % 12 % Eiendom 1 % 12 % 1 % 11 % STORBRAND LIVSFORSIKRING AS Kursreguleringsfondet er i 2. kvartal økt med NOK 0,5 mrd. og 0,7 mrd. hittil i år og utgjør NOK 5,2 mrd. ved utgangen av 1. halvår Tilleggsavsetningene er i kvartalet økt med 0,1 mrd. og er uendret hittil i år. Tilleggsavsetningene utgjør NOK 5,2 mrd. ved utgangen av 1. halvår Oververdi på anleggsobligasjoner som vurderes til amortisert kost er økt med NOK 0,4 mrd. i 2. kvartal og 1,8 mrd. i 1. halvår og utgjør NOK 12,4 mrd. per 1. halvår. Økningen skyldes rentenedgang. Oververdi på obligasjoner til amortisert kost er ikke innregnet i regnskapet. Obligasjoner til amortisert kost Pengemarked Obligasjoner Aksjer 47 % 49 % 51 % 49 % 49 % 9 % 7 % 5 % 10 % 8 % 23 % 22 % 22 % 26 % 29% 7 % % % % % SOLVENS II Det nye europeiske soliditetsregelverket Solvens II trådte i kraft 1.januar 2016, og gjelder for alle forsikringsselskaper i EØS. Regulatorisk minimumsnivå er 100 %. Storebrand Livsforsikring AS har en solvensmargin etter overgangsregler på 212 % per 1. halvår 2016 (uten overgangsregler er solvensmarginen beregnet til 147 %). Storebrand Livsforsikring Konsern har ikke lenger krav om å rapportere solvensmargin, kravet på konsolidert nivå gjelder Storebrand Konsern som rapporterer en solvensmargin på 172 % (uten overgangsregler er solvensmarginen beregnet til 122 %). Kundemidler er økt med NOK 3,9 mrd. i 2. kvartal og 5,7 mrd. hittil i år som følge av positiv avkastning. Kundemidler utgjorde NOK 235 mrd. ved utgangen av 1. halvår Kundemidler innenfor ikkegarantert Sparing er økt med NOK 2,8 mrd. i 2. kvartal og 4,2 mrd. hittil i år. Garanterte kundemidler er økt med NOK 1,1 mrd. i 2. kvartal og 1,5 mrd. hittil i år. KUNDEBUFFERE 5,7 % 5,4 % 5,8 % 5,9 % 6,3 % 3,0 % 2,7 % 2,7 % 2,8 % 3,2 % 2,7 % 2,7 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % Kursreserver i % av kundefonds med garanti Tilleggsavsetninger i % av kundefonds med garanti 1) Består av egenkapital, ansvarlig lånekapital, kursreguleringsfond, risikoutjevningsfond, kursreserver obligasjoner til amortisert kost, tilleggsavsetning, villkorad återbäring og opptjent resultat. 10 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS

11 SPP KUNDEBUFFERE ALLOKERING GARANTERTE KUNDEMIDLER SPP Alternative investments 6% 6% 7% 7% 7% 12,4 % 11,1 % Bonds 83% 86% 87% 89% 88% 7,6 % 6,6 % 6,3 % Equities 11% 8% 7% 5% 5% Bufferkapital i % av kundefond med garanti Bufferkapitalen utgjorde NOK 5,3 mrd. (9,3 mrd.) per 1. halvår. Nedgangen skyldes lavere renter. Totalt forvaltet kapital i SPP er NOK 154 mrd. Det tilsvarer en reduksjon på 1,3 % sammenliknet med 1. kvartal For kundemidler innenfor ikke-garantert sparing var forvaltet kapital NOK 69,8 mrd. per 2. kvartal som tilsvarer en reduksjon på 0,5 % sammenliknet med 1. kvartal Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 11

12 Fremtidsutsikter RESULTATUTVIKLING Storebrand er markedsleder innenfor salg av pensjonsløsninger til norske bedrifter. Innskuddspensjonsordninger er den dominerende løsningen for pensjonssparing i Norge. Markedet for innskuddspensjon er i vekst og stadig flere bedrifter velger å øke sparingen til pensjon for de ansatte. Storebrand har også en sterk utfordrerrolle innenfor salg av pensjonsløsninger til svenske bedrifter. Det forventes fortsatt vekst innenfor segmentet Sparing. Mange bedrifter velger å konvertere gamle ytelsesordninger til innskuddsordninger som medfører utstedelse av fripoliser som reduserer inntjeningen i konsernet. En del bedrifter velger å videreføre ytelsesordningene for eldre arbeidstakere og avviklingen av disse ordningene vil derfor skje gradvis over noe lengre tid. Segmentet Garantert pensjon er i en langsiktig avvikling. Salg og rådgivning mot personkunder som sparer til pensjon i Storebrand er et viktig satsingsområde fremover. Dette bidrar til forventet vekst innenfor segmentet Sparing og Forsikring. Det er målsatt at samlede nominelle kostnader skal være lavere i 2018 sammenlignet med nivået ved utgangen av Storebrand vil fortsatt gjøre utvalgte investeringer i vekst. Partnerskapet med Cognizant forventes å gi reduserte kostnader for konsernet de neste årene. Cognizant vil også bidra med innovasjon og digital utvikling som vil gi bedre og mer effektiv kundebetjening. Det er marginpress innenfor segmentene Sparing og Forsikring. Kostnadsreduksjoner og tilpasninger i virksomheten vil derfor legge et godt grunnlag for lønnsom vekst fremover. MARKEDSUTVIKLING Etter folkeavstemmingen om fortsatt EU-medlemskap i Storbritannia den 23. juni, har vi sett store bevegelser i finansmarkedet. Det brede fallet i aksjemarkedet og utgangen i kredittmarkedet i dagene etter folkeavstemmingen ble i stor grad reversert før kvartalsskiftet. Enkelte sektorer, særlig knyttet til utviklingen i de innenlandske markedene i Storbritannia, har fortsatt en svak utvikling. Storebrand har liten eksponering mot disse markedene. Den største effekten av Brexit har vært fallet i europeiske rentenivået. Dette har konsekvenser for garanterte pensjonsporteføljer, men motvirkes av bygging av bufferkapital og tilpasninger i investeringsporteføljen. Rente- og kredittmarkedene er sterkt påvirket av pengepolitikken i Europa. Den europeiske sentralbanken kjøper foretaksobligasjoner i stor utstrekning. I andre kvartal ble det også kjøpt obligasjoner utstedt av europeiske forsikringsselskaper. Dette har medført en inngang i kredittpåslagene for denne typen gjeld. Finanssektoren preges også av en svak kapitalisering av enkelte europeiske banker i kombinasjon med svekkede kredittporteføljer. Tiltak for å avhjelpe svak økonomisk vekst i Europa og fortsatt økende monetær stimulans vil trolig medføre fortsatt lave renter fremover. RISIKO Utvikling i rentenivå vurderes som en vesentlig risikofaktor som kan påvirke konsernets resultat. Storebrand har tilpasset seg det lave rentenivået gjennom bygging av bufferkapital, risikoreduksjoner på investeringssiden og endringer i produktene. Over tid vil nivået på den årlige rentegarantien reduseres. På lang sikt vil et vedvarende lavt rentenivå være en risiko for at produkter med høye rentegarantier går med underskudd og det er derfor viktig å kunne levere en avkastning som overgår rentegarantien i produktene. Storebrand har derfor tilpasset aktivasiden ved å bygge en robust portefølje med obligasjoner til amortisert kost for å oppnå den garanterte renten. Utviklingen i eiendoms- og aksjemarkedene vurderes også som en vesentlig risikofaktor som påvirker konsernets resultat. HØRING ULTIMATE FORWARD RATE I SOLVENS II EIOPA gjennomfører en høring om metodikk for fastsettelse av den langsiktige likevektsrenten (Ultimate Forward Rate, UFR) som sammen med markedsrenter brukes for å fastsette diskonteringsrentene i Solvens II. UFR utgjør summen av en forventet realrente (felles for alle valutaer) og en forventet inflasjon (valutaspesifikk). Det foreslås endringer som i sum innebærer at UFR for NOK reduseres fra 4,2 % til 3,7 %. Det foreslås at denne reduksjonen skal fases inn med maks 20 basispunkter årlig, slik at nivået først vil bli 3,7 % fra juni Hvis forslaget blir vedtatt vil dette føre til en lavere solvensmargin for Storebrand. Effekten vil være avhengig av rentenivå. EIOPA har foreslått bruk av buckets for forventet inflasjon, som for Norges del vil innebære avrunding av inflasjonskomponenten ned fra 2,5 % ned til 2 %. Dersom et landspesifikt inflasjonsmål ble lagt til grunn ville dette øke UFR for NOK med 0,5 pst sammenlignet med det foreliggende forslaget. 12 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS

13 Høringsfristen er 18. juli EIOPA vil deretter ta endelig stilling til metodikk for fastsettelse av UFR. UTREDNING AV TJENESTEPENSJON I PRIVAT SEKTOR I forbindelse med lønnsoppgjøret i privat sektor har regjeringen forpliktet seg til å gjennomføre en tjenestepensjonsutredning i samarbeid med partene i arbeidslivet. Utredningsarbeidet vil omfatte: Om arbeidstaker bør få adgang til å opprette en personlig pensjonskonto hos en pensjonsleverandør valgt av arbeidstaker Arbeidstakers adgang til å foreta individuell tilleggssparing Spørsmål knyttet til håndtering av pensjon ved jobbskifte Fra hvilken alder og inntekt opptjeningen bør starte, samt varighet på ansettelsesforholdet for å få opptjening Det videre arbeidet med utredningen vil bli avklart av regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet. Storebrand har pekt på at en ordning med individuelle pensjonskonti kan innføres med utgangspunkt i eksisterende pensjonskonti i innskuddspensjonsordninger. SKATT I forbindelse med Stortingets behandling av skattereformen ble det fattet følgende vedtak om skattlegging av finansforetak: Det innføres en finansskatt fra Dette er en skatt på merverdien i finansiell tjenesteyting, og sees i lys av at sektoren er unntatt fra merverdiavgift. Det konkrete forslaget vil fremmes av regjeringen i statsbudsjettet for 2017 i oktober. SOLVENS Det nye europeiske soliditetsregelverket Solvens II trådte i kraft 1.januar 2016, og gjelder for alle forsikringsselskaper i EØS. Storebrand rapporterer en solvensgrad etter de nye reglene på 172 % (uten overgangsregler er solvensmarginen beregnet til 122 %). Regulatorisk minimumsnivå er 100 %. Solvensnivået viser at konsernet er robust for et lavt rentenivå over en lengre periode. Investeringsstrategien er tilpasset utviklingen i forsikringsforpliktelsene. Avkastningen er forventet å overstige risikofri rente og bidrar til økt solvens over tid. Utviklingen i rentenivå, kredittpåslag, eiendoms- og aksjeverdier påvirker solvensmarginen. Det er ventet en gradvis forbedring i den underliggende solvensmarginen i årene som kommer. Dette skyldes i hovedsak avslutningen av reservestyrkning for økt levealder og forventet resultatskapning i konsernet. Lysaker, 13. juli 2016 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 13

14 Storebrand Livsforsikring Konsern Totalresultat 2. kvartal (NOK mill.) Året 2015 Teknisk regnskap for livsforsikring Forfalte premier, brutto Avgitte gjenforsikringspremier Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Premieinntekter for egen regning Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Renteinntekt og utbytte med videre på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Renteinntekt og utbytte med videre på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Utbetalte erstatninger brutto Gjenforsikringsandel av utbetalte erstatninger Endring i erstatningsavsetninger brutto Overført premiereserve med videre til andre selskaper Erstatninger for egen regning Til/fra premiereserve, brutto Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond Endring i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Til/fra tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten Endring villkorad återbäring Overføring av tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond fra andre selskaper Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Endring i premiereserve Endring i andre avsetninger Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - særskilt investeringsportefølje Overskudd på avkastningsresultatet Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene -53 Annen tilordning av overskudd Ufordelte overskuddsmidler Midler tilordnet forsikringskontraktene Forvaltningskostnader Salgskostnader Fortsetter neste side 14 Kvartalsrapport Storebrand Livsforsikring AS

15 Storebrand Livsforsikring Konsern Totalresultat forts. 2. kvartal (NOK mill.) Året 2015 Endring i forskuddsbetalte direkte salgskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader (inklusive provisjoner for mottatt gjenforsikring) Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap Ikke-teknisk regnskap Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Renteinntekt og utbytte med videre på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter Forvaltningskostnader Andre kostnader Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnad RESULTAT FØR ANDRE RESULTATKOMPONENTER Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger - ytelser til ansatte Endring verdireguleringsreserve egne bygg Gevinst/tap kontantstrømssikring Justering av forsikringsforpliktelser Skatt på andre resultatkomponenter Sum resultatkomponenter som ikke senere kan reklassifiseres over resultatet Valutakursdifferanser fra utenlandsk virksomhet Sum resultatkomponenter som senere kan reklassifiseres over resultatet Sum andre resultatkomponenter TOTALRESULTAT Resultat kan henføres til: Andel av resultat til aksjonær Andel av resultat til minoritet Totalresultat kan henføres til: Andel av totalresultatet til aksjonær Andel av totalresultatet til minoritet Kvartalsrapport Storebrand Livsforsikring AS 15

16 Storebrand Livsforsikring Konsern Balanse (NOK mill.) Eiendeler Eiendeler i selskapsporteføljen Goodwill Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Investeringseiendommer Eierbenyttet eiendom 73 Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Utlån Obligasjoner til amortisert kost Aksjer og andeler til virkelig verdi Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning til virkelig verdi Finansielle derivater til virkelig verdi Andre finansielle eiendeler Sum investeringer Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Fordringer i forbindelse med direkte forretninger Fordringer i forbindelse med gjenforsikringsforretninger 7 11 Fordringer med konsernselskaper Andre fordringer Sum fordringer Anlegg og utstyr Kasse, bank Eiendeler ved skatt Andre eiendeler betegnet etter sin art Sum andre eiendeler Aktiverte salgskostnader Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler i selskapsporteføljen Eienddeler i kundeporteføljene Investeringseiendommer Eierbenyttet eiendom Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Obligasjoner holdt til forfall Obligasjoner til amortisert kost Utlån Aksjer og andeler til virkelig verdi Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning til virkelig verdi Finansielle derivater til virkelig verdi Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i kollektivporteføljen Investeringseiendommer Eierbenyttet eiendom Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Fortsetter neste side 16 Kvartalsrapport Storebrand Livsforsikring AS

17 Storebrand Livsforsikring Konsern Balanse forts. (NOK mill.) Aksjer og andeler til virkelig verdi Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning til virkelig verdi Finansielle derivater til virkelig verdi Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i investeringsvalgporteføljen Sum eiendeler i kundeporteføljene SUM EIENDELER Egenkapital og forpliktelser Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Minoritetens andel av egenkapitalen Sum opptjent egenkapital Evigvarende ansvarlig lånekapital Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital Fondsobligasjoner Sum ansvarlig lånekapital mv Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Erstatningsavsetning Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Villkorad återbäring Ufordelte overskuddsmidler til forsikringskontraktene Andre tekniske avsetninger Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring kontraktsfastsatte forpliktelser Premiereserve Erstatningsavsetning Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring særskilt investeringsportefølje Pensjonsforpliktelser Forpliktelser ved skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Finansielle derivater Forpliktelser til konsernselskaper Andre forpliktelser Sum forpliktelser Fortsetter neste side Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Kvartalsrapport Storebrand Livsforsikring AS 17

18 Storebrand Livsforsikring Konsern Oppstilling over endring i egenkapital Majoritetens andel av egenkapitalen Risiko- (NOK mill.) Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital utjevnings- fond Annen egenkapital Minoritet Total egenkapital Egenkapital Resultat før andre resultatkomponenter Sum øvrige resultatkomponenter Totalresultat for perioden Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Avgitt konsernbidrag/utbytte Kjøp av minoritet Andre 1 Egenkapital Resultat før andre resultatkomponenter Sum øvrige resultatkomponenter Totalresultat for perioden Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Avgitt konsernbidrag/utbytte Fraregning minoritet Andre Egenkapital Resultat før andre resultatkomponenter Sum øvrige resultatkomponenter Totalresultat for perioden Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Avgitt konsernbidrag/utbytte -5-5 Fraregning minoritet Egenkapital Kvartalsrapport Storebrand Livsforsikring AS

19 Storebrand Livsforsikring Kontantstrømoppstilling 1. januar juni Storebrand Livsforsikring Konsern Storebrand Livsforsikring AS (NOK mill.) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Netto innbetalinger forsikring Netto utbetalte erstatninger og forsikringsytelser Netto inn-/utbetalinger ved flytting Utbetalinger til drift Netto inn-/utbetalinger vedrørende andre operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra drift før finansielle eiendeler Netto inn-/utbetalinger på utlån kunder Netto inn-/utbetalinger vedrørende verdipapirer Netto inn-/utbetalinger vedrørende eiendomsinvesteringer Netto endring bankinnskudd forsikringskunder Netto kontantstrøm fra finansielle eiendeler Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 99 Netto inn/utbetalinger ved kjøp/salg av datterselskaper Netto inn/utbetalinger ved kjøp/salg av tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Netto inn/utbetalinger ved salg/kjøp av driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 997 Innbetaling av ansvarlig lånekapital Utbetalinger ved tilbakebetaling av ansvarlig lånekapital Utbetaling av renter på ansvarlig lånekapital Utbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm i perioden herav netto kontantstrøm i perioden før finansielle eiendeler Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens start Beholdning av kontanter/kontantekvivalenter ved periodeslutt Kvartalsrapport Storebrand Livsforsikring AS 19

20 Storebrand Livsforsikring AS Totalresultat 2. kvartal (NOK mill.) Året 2015 Teknisk regnskap for livsforsikring Forfalte premier, brutto Avgitte gjenforsikringspremier Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Premieinntekter for egen regning Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak herav inntekter fra eiendomsselskaper Renteinntekt og utbytte med videre på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak herav inntekter fra eiendomsselskaper Renteinntekt og utbytte med videre på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Utbetalte erstatninger brutto Gjenforsikringsandel av utbetalte erstatninger Endring i erstatningsavsetninger brutto Overført premiereserve med videre til andre selskaper Erstatninger for egen regning Til/fra premiereserve, brutto Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond Endring i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Til/fra tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten Overføring av tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond fra andre selskaper Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Endring i premiereserve Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - særskilt investeringsportefølje Overskudd på avkastningsresultatet -329 Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene -53 Ufordelte overskuddsmidler Midler tilordnet forsikringskontraktene Forvaltningskostnader Salgskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader (inklusive provisjoner for mottatt gjenforsikring) Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap Fortsetter neste side 20 Kvartalsrapport Storebrand Livsforsikring AS

21 Storebrand Livsforsikring AS Totalresultat forts. 2. kvartal (NOK mill.) Året 2015 Ikke-teknisk regnskap Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak herav inntekter fra eiendomsselskaper Renteinntekt og utbytte med videre på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter Forvaltningskostnader Andre kostnader Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnad RESULTAT FØR ANDRE RESULTATKOMPONENTER Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger - ytelser til ansatte -145 Gevinst/tap kontantstrømssikring Skatt på andre resultatkomponenter Sum resultatkomponenter som ikke senere kan reklassifiseres over resultatet Valutakursdifferanser fra utenlandsk virksomhet Sum resultatkomponenter som senere kan reklassifiseres over resultatet Sum andre resultatkomponenter TOTALRESULTAT Kvartalsrapport Storebrand Livsforsikring AS 21

22 Storebrand Livsforsikring AS Balanse (NOK mill.) Eiendeler Eiendeler i selskapsporteføljen Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak herav investeringer inklusive fordringer på eiendomsselskaper Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Utlån Obligasjoner til amortisert kost Aksjer og andeler til virkelig verdi Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning til virkelig verdi Finansielle derivater til virkelig verdi Andre finansielle eiendeler Sum investeringer Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Fordringer i forbindelse med direkte forretninger Fordringer i forbindelse med gjenforsikringsforretninger 7 11 Fordringer med konsernselskaper Andre fordringer Sum fordringer Anlegg og utstyr Kasse, bank Eiendeler ved skatt Sum andre eiendeler Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler i selskapsporteføljen Eiendeler i kundeporteføljene Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak herav investeringer inklusive fordringer på eiendomsselskaper Obligasjoner holdt til forfall Obligasjoner til amortisert kost Utlån Aksjer og andeler til virkelig verdi Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning til virkelig verdi Finansielle derivater til virkelig verdi Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i kollektivporteføljen Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak herav investeringer inklusive fordringer på eiendomsselskaper Aksjer og andeler til virkelig verdi Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning til virkelig verdi Finansielle derivater til virkelig verdi Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i investeringsvalgporteføljen Sum eiendeler i kundeporteføljene SUM EIENDELER Fortsetter neste side 22 Kvartalsrapport Storebrand Livsforsikring AS

Kvartalsrapport 2016 Storebrand Livsforsikring AS

Kvartalsrapport 2016 Storebrand Livsforsikring AS Første 1kvartal 2016 Andre 2kvartal 2016 Fjerde 4kvartal 2016 Tredje 3kvartal 2016 Kvartalsrapport 2016 Storebrand Livsforsikring AS Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Livsforsikring

Detaljer

Andre. 4kvartal. Første. 3kvartal. Fjerde. Tredje. 2kvartal. 1kvartal. Halvårsrapport 2017 Storebrand Livsforsikring AS (urevidert)

Andre. 4kvartal. Første. 3kvartal. Fjerde. Tredje. 2kvartal. 1kvartal. Halvårsrapport 2017 Storebrand Livsforsikring AS (urevidert) Første 1kvartal 2017 Andre 2kvartal 2017 Fjerde 4kvartal 2017 Tredje 3kvartal 2017 Halvårsrapport 2017 Storebrand Livsforsikring AS (urevidert) Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Livsforsikring

Detaljer

1Første. Andre kvartal. 3kvartal Tredje. 3Kvartal. Fjerde 4kvartal. Tredje. 2kvartal. Kvartalsrapport 2016 Storebrand Livsforsikring AS

1Første. Andre kvartal. 3kvartal Tredje. 3Kvartal. Fjerde 4kvartal. Tredje. 2kvartal. Kvartalsrapport 2016 Storebrand Livsforsikring AS 1Første Andre kvartal 2kvartal 2016 2016 Fjerde 4kvartal 2016 Tredje 3Kvartal Tredje 3kvartal 2016 2016 Kvartalsrapport 2016 Storebrand Livsforsikring AS Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand

Detaljer

Første. Andre. 4kvartal. 3kvartal. Fjerde. Tredje. 2kvartal. 1kvartal. Kvartalsrapport 2017 Storebrand Livsforsikring AS (urevidert)

Første. Andre. 4kvartal. 3kvartal. Fjerde. Tredje. 2kvartal. 1kvartal. Kvartalsrapport 2017 Storebrand Livsforsikring AS (urevidert) Første 1kvartal 2017 Andre 2kvartal 2017 Fjerde 4kvartal 2017 Tredje 3kvartal 2017 Kvartalsrapport 2017 Storebrand Livsforsikring AS (urevidert) Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS (urevidert)

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS (urevidert) 1Første Andre kvartal 2kvartal 2015 2015 4Fjerde Tredje kvartal 3kvartal 2015 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS (urevidert) Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Andre. Første 1kvartal. 4kvartal. Fjerde. 3kvartal. 4Fjerde. Tredje. 2kvartal. Kvartalsrapport 2016 Storebrand Livsforsikring AS (urevidert)

Andre. Første 1kvartal. 4kvartal. Fjerde. 3kvartal. 4Fjerde. Tredje. 2kvartal. Kvartalsrapport 2016 Storebrand Livsforsikring AS (urevidert) Første 1kvartal 2016 Andre 2kvartal 2016 4Fjerde Fjerde Tredje 4kvartal 3kvartal 2015 2016 2016 Kvartalsrapport 2016 Storebrand Livsforsikring AS (urevidert) Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Livsforsikring

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS 1Første Andre kvartal 2kvartal 2015 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Livsforsikring

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Livsforsikring

Kvartalsrapport. Storebrand Livsforsikring Kvartalsrapport Storebrand Livsforsikring 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 3. kvartal 2014 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETS- OMRÅDER Storebrand Livsforsikring

Detaljer

Halvårsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS Første 1kvartal 2015 Andre 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Halvårsrapport 2015 Storebrand Livsforsikring AS Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Livsforsikring

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Livsforsikring (urevidert)

Kvartalsrapport. Storebrand Livsforsikring (urevidert) Kvartalsrapport Storebrand Livsforsikring (urevidert) 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 4. kvartal 2014 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETS- OMRÅDER Storebrand Livsforsikring

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) Selskapet har i første halvår 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) I 2017 tegner selskapet forsikringer på egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil konsernet fremdeles ha hoveddelen

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Delårsregnskap Q Nordnet Livsforsikring AS

Delårsregnskap Q Nordnet Livsforsikring AS Delårsregnskap Q4 2016 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 2. kvartal 2014 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2014 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

Halvårsrapport 2016 Storebrand Konsern

Halvårsrapport 2016 Storebrand Konsern Første 1kvartal 2016 Andre 2kvartal 2016 Fjerde 4kvartal 2016 Tredje 3kvartal 2016 Halvårsrapport 2016 Storebrand Konsern Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETSOMRÅDER Storebrand Konsern 3 Sparing 6 Forsikring

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) Watercircles Forsikring ASA Selskapet har i første kvartal 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige,

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q2 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q3 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Pensjonskasser 17. januar 2017 Gjelder f.o.m. årsrapporteringen for 2016 PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Livsforsikring

Kvartalsrapport. Storebrand Livsforsikring Kvartalsrapport Storebrand Livsforsikring 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 3. kvartal 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet TREDJE KVARTALSRAPPORT 2016 3 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Livsforsikring (urevidert)

Kvartalsrapport. Storebrand Livsforsikring (urevidert) Kvartalsrapport Storebrand Livsforsikring (urevidert) 4. kvartal 2013 Kvartalsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 4. kvartal 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert)

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS - et selskap i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) 5 DNB SKADEFORSIKRING AS 1. KVARTAL 2014 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 STYREST BERETNING 1. KVARTAL

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet FØRSTE KVARTALSRAPPORT 2016 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 353,7 millioner kroner etter andre kvartal 2014, mot 289,0

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert)

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert) Q2 DNB FORSIKRING AS et selskap i DNB-konsernet Rapport for 2. kvartal 2015 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS 2.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2015 REDEGJØRELSE

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 289,0 millioner kroner etter andre kvartal 2013, mot 226,8

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 250 299 190 215 430 423 374 943 411 - Avgitte gjenforsikringspremier -124 106 805-81

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Resultatrapport per 1. kvartal 2017

Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

ANDRE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

ANDRE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet ANDRE KVARTALSRAPPORT 2016 2 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 2. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert)

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL - 2017 STYRETS BERETNING 1.KVARTAL 2017 - DNB FORSIKRING AS REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert)

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert) Q3 DNB FORSIKRING AS et selskap i DNB-konsernet Rapport for 3. kvartal 2015 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS 3.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2015 REDEGJØRELSE

Detaljer