Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2"

Transkript

1 SINTEF FISKERI OG HAVBRUK Øyvind Knutsen November 2010 Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet på Rapport i prosjektet DINO, del av AP 2.2 Forenklede måter å finne strømprognoser for en lokalitet I prinsippet er det vanskelig å forutsi strøm i sjøen på et tilfeldig sted ettersom havet er turbulent, strømmer endrer seg hele tiden, vannmassene blir påvirket av vind, lufttrykk, tidevann, ferskvannstilførsel og horisontale tetthetsforskjeller. Vind og lufttrykk er tilgjengelig fra værmelding, men det er store lokale forskjeller i vinden som er i stor grad bestemt av lokal topografi. Tidevannet på et sted kan beregnes gitt at man har strømmålinger fra stedet over en periode av minst 28 dager. Ettersom tidevannet i stor grad er den dominerende faktoren i strømmen langs norskekysten, så kan man estimere strømningsforhold på en gitt lokalitet med utgangspunkt i tidevannets forutsigbarhet. Presisjonen til dette estimatet vil være avhengig av lokale strømningsforhold, der lave bakgrunnsstrøm kombinert med sterke tidevannsstrømmer vil være gunstig for strømmens forutsigbarhet. På tilsvarende måte vil sterkere generelle strømmer kombinert med svak tidevannsstrøm være ugunstig for forutsigbarheten. Ettersom vind generelt sett ikke er tilgjengelig med tilstrekkelig oppløsning og at i tillegg så er ikke de generelle ligningene for vindens påvirkning av havet gyldige tett på kysten, så tar vi ikke hensyn til den i estimeringen av strømmen. Dette er noe som eventuelt kan implementeres på et senere tidspunkt, når man kan få analysert data fra (ideelt sett flere) strømrigger som også har en vindmåler på bøyen. Vi tenker oss da en statistisk, lokal parametrisering av vinddrevet strøm på lokalitetene. Tidevannsstrømmen beregnes vha. harmonisk analyse av en tidsserie av strømdata. Dette gjøres ved bruk av en fritt tilgjengelig programpakke kalt T_tide. I denne programpakken finnes et annet program som med utgangspunkt i den harmoniske analysen av tidsserien, beregner en tidevannsstrøm basert på de harmoniske komponentene. Med dette får man en predikert tidevannsstrøm i nåtid og fremover i tid.

2 Ut fra Kattegat går en fersk overflatestrøm fra Østersjøen som fortsetter langs hele norskekysten som Den norske kyststrømmen. Ut fra Nordsjøen har strømmen vokst til omkring 1 Sverdrup pga. medrivning av vann underifra og fra siden, og strømmen fortsetter nordover over kontinentalsokkelen. Nord for Stad går den norske atlanterhavsstrømmen på utsiden langs med kyststrømmen. Figur 1 Hovedtrekkene i strømforholdene i kyststrømmen er vist som grønne piler. Fra Den norske kyststrømmen, For å få et mål på kyststrømmens styrke i en gitt posisjon, antar vi at den ikke har store svingninger på kort tidsskala (< 1 dag), slik at vi kan bruke et 25 timers glidende middel som et fornuftig estimat. I tillegg gjør vi noen empiriske tilpasninger med bl.a. å ta hensyn til trend i glidende middel og et avvik mellom observert og predikert strøm som fases ut med tiden. Disse tilpasningene gjøres fordi vi kommer nærmere strømdataene i nær fremtid (f.eks < 6 timer), mens ved prediksjon litt lengre frem i tid så er den enkle predikete strømmen basert på tidevannskomponentene og et glidende middel fra tidspunktet for prediksjoner det beste estimatet. I sum gir dette oss muligheten til å predikere strømstyrke og retning for noen timer frem i tid for utvalgte posisjoner langs kysten. I DINO fokuserer vi på området langs Trøndelagskysten, og har valgt ut fem posisjoner i Trondheimsleia i tillegg til posisjonen til strømriggen til ACE på Tristein. Se figuren under. Strømdataene er fra overflatelaget i modellen, som er 3 m tykt i dette oppsettet. I de tilfellene vi har testet metoden på strømmålinger, er de typisk fra 5 m dyp. I tillegg til den etablerte strømriggen til ACE på Tristein (øverste stjernen i Figur 2) så håper vi på å få satt ut en rekke med strømrigger i modellområdet. Disse inngår i en egen søknad til Forskningsrådet om infrastrukturmidler. Intensjonen er at disse skal overføre data i real time til SINTEF for å assimilere data inn i modellen. En tilleggsutnyttelse av disse dataene vil være å tilby oppdaterte strømmålinger på nett, og

3 da også med prognose (for eksempel 24 t) for strøm i fremtiden. Vi kan ikke forvente å få like lav error-vektor basert på målinger, ettersom det er dynamikk i naturen som ikke er inkludert/oppløst i modellen. Likevel har vi grunn til å anta at prinsippet om en dominerende tidevannsstrøm og en langsomt varierende kyststrøm er oppfylt, og dermed at vi kan gi fornuftige prognoser for strømmen. Figur 2 Dybdeforhold i modellområdet som inkluderer Trondheimsleia, Frohavet og innløpet til Trondheimsfjorden. Horisontal oppløsning er 160 m, og vi har simulert for år 2008 og Punkter som er plukket ut som lokalitet for forenklede bøyer er markert med en rød stjerne. De åpne grensene er nøstet i flere omganger til et modellområde som går fra Nordatlanteren til Beringshavet.

4 Figur 3 Eksempel på prediksjon av u- og v-hastighet med utgangspunkt i modellen. Til venstre i figurene er det data fra modell og til høyre er det prediksjoner (med unntak av den mørkeblå linjen som er modellert hastighet, dvs. fasit, og er tatt med for sammenligningsgrunnlag). Den grå linjen representerer en valgt nåtid. Lyseblå linje er strømestimat. Figur 4 Vi har eksperimentert med forskjellige algoritmer for kurvetilpasning i perioden 1-6 timer fremover i tid fra et gitt tidspunkt.

5 Figur 5 Eksempel på effekten av tidevannsanalysen. Den opprinnelige u- og v-hastigheten fra modellen viser et sterkt tidevannssignal. Når vi trekker fra resultatet av tidevannsanalysen får vi et signal der svingningene på den halvdaglige tidevannsfrekvensen i stor grad er borte. Den mer lavfrekvente variabiliteten antas å representere endringer i kyststrømmen. Et filformat for ut-data fra modellen for å kunne gjøres tilgjengelig for distribusjon (spesielt til Jeppesen for å ta inn i kart) er etablert. Et skript tar modelleringsfiler og skriver data til en ascii-fil som illustrert under. Filformat er utviklet i dialog med Jeppesen. # Station name: # Longitude: # Latitude: # Bottom depth: 112 m # Columns: year month day hour minute U(east) V(north) Temp Salt # U and V is in cm/s # SINMOD model area name: FroS. 160 m grid, 33 vertical layers, surf. layer 3 m # Data: Usikkerhet Som et mål på usikkerheten ved varslene bruker vi en error-vektor. Den er definert som den vektoren som går fra den predikerte strømvektoren til enden av den modellerte strømvektoren. I et koordinatsystem med u-hastighet langs x-aksen og v-hastighet langs y-aksen, er error-vektoren da simpelthen avstanden mellom endene til vektorene og den har samme

6 benevningen som u- og v-hastigheten. Usikkerheten i prediksjonene øker med tiden, og for en stasjon fikk vi følgende utvikling for gjennomsnittelig error-vektor for 1-12 timers prediksjon: Tallene er i m/s, og sier at i vektorrommet er det fra <3 til >5 cm/s feil i prediksjonene i forhold til modellen. Gjennomsnittet er basert på ca 700 prediksjoner, der det regnes ut en prediksjon per time. Dette eksempelet tilsvarer linje 2 i Figur 6. Figur 6 Gjennomsnittelig error-vektor for hver av de seks stasjonene som er vist på Figur 2. Usikkerheten og feilen i prognosen øker med tiden. Spriket mellom beste linje (6) og dårligste linje (1) illustrerer at metodens treffsikkerhet er varierende fra lokalitet til lokalitet. Figur 7 og 8 viser strømdata og prognoser, der data for 1-12 timer inn i fremtiden er tatt med i Figur 6 for å sammenligne med prognosen. Generelt så vil ikke modelldata være tilgjengelig for fremtiden slik at man må basere seg på bare prognosen, men mens vi simulerer i fortiden så har vi tilgang på modelldata også lenger frem enn et valgt nullpunkt for tiden. En operativ modell vil kjøres i real time og simulere fremover i tid, og da trenger man ikke å bruke en forenklet modell for å lage en prognose. I slike tilfeller vil prognosen være basert på den fulle modellen. Fordelen med det er at mer kompleksitet er tatt med, der spesielt vind antas å spille en viktig rolle.

7 Figur 7 Strømvektorer fra modell, prognose og tidligere prognose. Her er modelldata (blå) for hele perioden plottet for sammenligningsgrunnlag med prognosen (rød). Lyseblå piler er tidligere estimat som ble beregnet 3 timer før de er presentert, dvs. at de varsler strøm 3 timer frem i tid. Tallene under vektorene viser lengden av vektoren over i samme farge, dvs. strømstyrke i cm/s. Distribusjon Informasjon som gitt i Figur 8 må kunne distribueres til interessenter på en enkel og stabil måte. Primært skal informasjonen gjøres tilgjengelig i sjøkart i samarbeid med Jeppesen. Det kan selvsagt gjøres ved å sende ascii-filer til Jeppesen som lager en rutine for å generere plott som kan hentes inn i kart, men det er kanskje enda enklere om det gjøres fra SINTEF. En naturlig løsning vil være at for hver time som går, får vi inn data enten fra observasjoner eller fra en operativ modell. Ut i fra dette genereres et enkelt plott for hver lokalitet (eller observasjonspunkt) som automatisk legges ut på en nettside. Fra symboler i kartene er det en link til de respektive nettsidene der man kan velge om man vil laste ned data. Figuren under er på 15 kb som er lite nok til at det er billig å laste ned over mobilnett dersom annen nettforbindelse ikke er tilstede. Disse sidene kan det linkes til fra hjemmesiden til SFH og fra

8 Figur 8 Eksempel på hvordan en figur med modelldata/observasjon, prognose og tidligere prognose kan se ut. Konklusjon Vi har demonstrert at det er mulig å varsle strøm langs kysten innenfor en fornuftig feilmargin, basert på modellert strøm. Ettersom modeller blir bedre med tiden når informasjonsmengden øker, vil også nøyaktigheten til strømestimatet øke fordi utgangspunktet blir mer korrekt. Teknikken utviklet her kan brukes med data fra strømmålere som input i stedet for modell, og vi forventer å teste dette ut i 2011 med data fra bøyen på ACE. Om vi får mulighet til å sette ut flere bøyer vil vi ha store muligheter til å teste metoden og å gjøre prognoser for strøm på gitte lokaliteter tilgjengelige for allmennheten via internett. Rutinen kan enkelt implementeres for alle bøyer med strømmålere langs kysten, og dermed bidra til økt sikkerhet til sjøs.

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt

Notat. Innledning DNV. Nussir, att: Øystein Rushfeldt Akvaplan-niva AS Tromsø-kontoret (svaradresse) Rådgivning og forskning Framsenteret innen miljø og akvakultur 9296 Tromsø Org.nr: NO 937 375 158 MVA Tlf: 77 75 03 00 Skrevet av: Ole Anders Nøst www.akvaplan.niva.no

Detaljer

Klimaprojeksjoner frem til 2050

Klimaprojeksjoner frem til 2050 no. 4/2009 Klima Klimaprojeksjoner frem til 2050 Grunnlag for sårbarhetsanalyse i utvalgte kommuner Torill Engen-Skaugen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad Empirisk-statistisk nedskalert

Detaljer

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse FFI-rapport 2011/00940 Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. mai 2011 FFI-rapport 2011/00940 1185 P:

Detaljer

Vindkart for Norge O P P D R A G S R A P P O R T A

Vindkart for Norge O P P D R A G S R A P P O R T A Vindkart for Norge 9 2009 O P P D R A G S R A P P O R T A Vindkart for Norge Norges vassdrags- og energidirektorat 2009 Rapport nr 9/2009 Vindkart for Norge Oppdragsgiver: NVE Redaktør: Forfatter: Øyvind

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL SAMMENSTILL ANALYSER GJENNOMFØR KARAKTERISER SETT MÅL PLANLEGG 0.1 1998-04-02 Første versjon 0.5 1998-07-07 Innarbeidet kommentarer fra AKG og RC 1.0 1999-03-26 Innarbeidet kommentarer fra RC Risikostyrt

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Vedlegg D. Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler

Vedlegg D. Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler Vedlegg D Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler TA 3026 2013 Analyse av årsakene til utviklingen i klimagassutslipp fra personbiler (vedlegg D) Følgende vedlegg er en presentasjon av

Detaljer

Eksperter i Team TET4850 Smart Grid Prisregimets effekt på kraftnettet

Eksperter i Team TET4850 Smart Grid Prisregimets effekt på kraftnettet Eksperter i Team TET4850 Smart Grid Prisregimets effekt på kraftnettet Gruppe 4 Beate Norheim Brynjar Jacobsen Filip Andre Larsen Tomren Jonas Tøgersen Kjellstadli Kari Vingdal Silje Johannessen 30.04.1014

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

FFI/RAPPORT-2003/00480

FFI/RAPPORT-2003/00480 FFI RAPPORT ERFARINGER MED AVAL - Simuleringsprogram for sårbarhet og våpenvirkning HALSØR Marius FFI/RAPPORT-2003/00480 FFIBM/798/139 Godkjent Kjeller 29. september 2003 Stein Grinaker Forskningssjef

Detaljer

Innhold. I PDF: Klikk på den delen du ønsker å gå til. Side 2

Innhold. I PDF: Klikk på den delen du ønsker å gå til. Side 2 Analyseskolen Innhold I PDF: Klikk på den delen du ønsker å gå til Teknisk Analyse Side 3 Candlestick Side 4 Volum Side 7 Støtte/Motstand Side 9 Trender Side 11 Formasjoner Side 14 Glidende gjennomsnitt

Detaljer

En studie av sammenhengen mellom makroøkonomi og forsikring

En studie av sammenhengen mellom makroøkonomi og forsikring En studie av sammenhengen mellom makroøkonomi og forsikring Notatnr Forfattere SAMBA/41/07 Mathilde Wilhelmsen Xeni K. Dimakos Dato 6. november 2007 Norsk Regnesentral Norsk Regnesentral (NR) er en privat,

Detaljer

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett av Kristian Johansen Masteroppgave ved Institutt for informasjon- og medievitenskap Universitetet i Bergen Høst 2010 og Vår 2011 1 2 Forord Før jeg

Detaljer

System for nær sanntid ruteovervåkning

System for nær sanntid ruteovervåkning System for nær sanntid ruteovervåkning Fredrik Larsen Master i elektronikk Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Bjørn B. Larsen, IET Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk

Detaljer

Endringer i fortidens, dagens og framtidens havnivå med spesielt fokus på vestlandskysten

Endringer i fortidens, dagens og framtidens havnivå med spesielt fokus på vestlandskysten J. Even Ø. Nilsen, Helge Drange, Kristin Richter, Eystein Jansen og Atle Nesje : Endringer i fortidens, dagens og framtidens havnivå med spesielt fokus på vestlandskysten et prosjekt utført av Nansen senter

Detaljer

Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko

Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko 52 Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko Finansdepartementet har definert et klart mandat for Norges Banks forvaltning av Statens petroleumsfond. Et viktig styrings- og målingsredskap er en referanseportefølje

Detaljer

Pilotprosjekt. Map of Tromsø for Chess Olympiad Tromsø 2014

Pilotprosjekt. Map of Tromsø for Chess Olympiad Tromsø 2014 Pilotprosjekt Map of Tromsø for Chess Olympiad Tromsø 2014 1 Pilotprosjekt Map of Tromsø for Chess Olympiad Tromsø 2014 Enjoy Tromsø og pilotprosjektet Map of Tromsø for Chess Olympiad Tromsø 2014 er et

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning. Viktige marine dataserier. rapport nr.3

Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning. Viktige marine dataserier. rapport nr.3 Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning Viktige marine dataserier rapport nr.3 Lange tidsserier for miljøovervåking og forskning Rapport nr. 3 Viktige marine dataserier Det er utarbeidet tre

Detaljer

GPS logging av Hydrotekniske anlegg i landbruket.

GPS logging av Hydrotekniske anlegg i landbruket. GPS logging av Hydrotekniske anlegg i landbruket. Simen Bergseng AØL HØGSKOLEN I HEDMARK 2011 2 Innhold 1. FORORD... 4 NORSK SAMMENDRAG... 5 ENGELSK SAMMENDRAG (ABSTRACT)... 6 2. INNLEDNING... 7 2.1 BESKRIVELSE

Detaljer

AMS & Demand Response

AMS & Demand Response AMS & Demand Response Insentiver til forbrukerne for å oppnå ønskede virkninger med AMS Kim R. Klungland Veileder Ellen K. Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler Gruppe 3: Jeanette Bøe Sarah Lasselle Christopher Gebs Anders Thoresen Sandnes 2. mai

Detaljer

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 N O T A T Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet Sakstype: Beslutningssak Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 Ansvarlig/Adm. enhet Kommersiell utvikling

Detaljer

CRNA CRNA. Robusthet i norske mobilnett. Tilstandsrapport 2014, CRNA. Centre for Resilient Networks & Applications

CRNA CRNA. Robusthet i norske mobilnett. Tilstandsrapport 2014, CRNA. Centre for Resilient Networks & Applications Robusthet i norske mobilnett Tilstandsrapport 2014, CRNA CRNA CRNA Centre for Resilient Networks & Applications Centre for Resilient Networks & Applications Robusthet i norske mobilnett Tilstandsrapport

Detaljer

Endringer i inntektsregulering

Endringer i inntektsregulering 4 Endringer i inntektsregulering Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Tore Langset Roar Amundsveen, Tonje Merete Andresen, Erik Normann Drevdal, Hilde Marit Kvile, Geir

Detaljer

ElPred - den fremsynte appen

ElPred - den fremsynte appen ElPred - den fremsynte appen Eksperter i Team TET4850 Smart Grids Prosjektrapport Robert Versvik Stein-Olav Davidsen Magnus Solli Haukaas Håvard Skytt Michaelsen Egil Solberg NTNU Mai 2012 1 Forord Dette

Detaljer

Forelesning i konsumentteori

Forelesning i konsumentteori Forelesning i konsumentteori Drago Bergholt (Drago.Bergholt@bi.no) 1. Konsumentens problem 1.1 Nyttemaksimeringsproblemet Vi starter med en liten repetisjon. Betrakt to goder 1 og 2. Mer av et av godene

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. I hvilken grad kan en mashup-applikasjon utvide brukeropplevelsen av Norsk Nasjonal Biblioteks bildegalleri?

PROSJEKTRAPPORT. I hvilken grad kan en mashup-applikasjon utvide brukeropplevelsen av Norsk Nasjonal Biblioteks bildegalleri? PROSJEKTRAPPORT I hvilken grad kan en mashup-applikasjon utvide brukeropplevelsen av Norsk Nasjonal Biblioteks bildegalleri? Utført av: Øyvind Askedal MMT, Høgskolen i Gjøvik 1. desember 2009 Begrepsavklaring

Detaljer

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BETINGELSER... 4 HOVEDSIDEN... 5 VELG SPILLE OBJEKT... 6 SPILLETYPE... 6 SYSTEM... 6 BANE... 6 LØPSDATO...

Detaljer