MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat"

Transkript

1 MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du tar i bruk aggregatet. Vi har gjort alt vi kan for å sikre at informasjonen i denne bruksanvisningen er så presis som mulig. Vi forbeholder oss retten til å endre produktet uten forvarsel. Vennligst sørg for at bruksanvisningen er tilgjengelig for alle brukere så lenge aggregatet fremdeles er i bruk.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE SIKKERHETSPROSEDYRER KOMPONENTER KLARGJØRING AV AGGREGATET FØR BRUK START AV AGGREGAT BRUK AV AGGREGAT STOPP AV AGGREGAT VEDLIKEHOLD OG TILSYN PROSEDYRER FOR LAGRING OG FRAKT FEILSØKING TEKNISKE DATA KOBLINGSSKJEMA DELESKISSE DELELISTE

3 1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER Vennligst gjør deg kjent med følgende varselssymboler og sikkerhetsord: Dette varselssymbolet brukes sammen med teksten (FARE, RISIKO, eller ADVARSEL) for å varsle deg om mulige faremomenter. Vennligst vær oppmerksom på disse varselssymbolene både i bruksanvisningen og på aggregatet. FARE: Indikerer faremomenter som vil resultere i alvorlige skader eller til og med fare for liv dersom sikkerhetsinstruksene ikke blir fulgt. RISIKO: Indikerer stor fare for alvorlige skader eller fare for liv dersom sikkerhetsinstruksene ikke blir fulgt. ADVARSEL: Indikerer en mulighet for personskader eller skader på utstyret dersom sikkerhetsinstruksene ikke blir fulgt. FARE: Dette aggregatet produserer giftig eksosgass ved bruk. Eksosgassen er uten lukt eller farge, så selv om du ikke ser eller lukter noenting, kan det være eksosgass i luften. Hvis du puster inn denne giftige gassen kan det medføre hodepine, svimmelhet, tretthet, og til slutt dødsfall. Aggregatet må KUN brukes utendørs, på godt ventilerte steder. Sørg for at det alltid er minst 1 meters klaring på alle sider av aggregatet for riktig ventilasjon. RISIKO: Dette aggregatet kan avgi svært brennbar og eksplosiv bensindamp, som kan forårsake alvorlige brannskader og dødsfall. Åpen flamme i nærheten kan forårsake en eksplosjon selv uten direkte kontakt med bensindampen. Bruk aldri aggregatet i nærheten av åpen ild. Røyk aldri i nærheten av aggregatet. Aggregatet må kun kjøres på et fast, jevnt underlag. Slå alltid av aggregatet før du fyller på drivstoff. La aggregatet kjøle seg ned i minst 2 minutter før du skrur av bensinlokket. Løsne lokket langsomt for å slippe ut trykket i tanken. Fyll ikke for mye drivstoff på tanken. Bensin kan utvide seg ved bruk. Fyll aldri tanken helt opp. Tørk alltid opp evnt. bensinsøl før du starter aggregatet. Tøm alltid bensintanken før du transporterer aggregatet, eller setter det til lagring. Før transport, still drivstoffventilen til OFF og koble fra tennpluggen. 3

4 RISIKO: Dette aggregatet produserer 230V vekselspenning, som kan forårsake farlige elektriske støt. Aggregatet må ALLTID jordes før bruk (se avsnittet Jording av aggregat i seksjonen om KLARGJØRING AV AGGREGAT FØR BRUK.) Aggregatet må kun kobles til elektriske apparater, enten direkte eller via en skjøteledning. Det må ALDRI kobles til strømnettet uten hjelp fra en kvalifisert elektriker. Slike koblinger må gjøres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for bruk av elektrisk utstyr. Feilkobling kan forårsake at strømmen slår tilbake, og kan sette personell ved e-verket i fare. Bruk om nødvendig en ledningsmontert jordfeilbryter. Det finnes skjøteledninger utstyrt med jordfeilbrytere. Må ikke brukes i regn eller fuktige omgivelser. Berør aldri åpne ledninger eller kontakter. La aldri barn eller ukvalifiserte personer bruke aggregatet. RISIKO: Dette aggregatet avgir sterk varme ved bruk. I nærheten av eksosrøret kan temperaturen overstige 65 o C. Berør aldri varme overflater. Legg merke til varselsmerker på aggregatet som indikerer hvilke deler av maskinen som blir svært varme. La aggregatet kjøle seg ned i flere minutter etter bruk før du berører motoren eller andre deler som blir varme ved bruk. ADVARSEL: Feil bruk kan føre til skader på aggregatet, og forkorte dets levetid. Bruk aggregatet kun slik det er ment brukt. Kjør aggregatet kun på tørt, fast og jevnt underlag. La aggregatet gå i flere minutter før du kobler til elektriske apparater. Apparater som ikke virker må straks slås av og kobles fra aggregatet. Overskrid aldri aggregatets watt-kapasitet ved å koble til flere elektriske apparater enn aggregatet tåler. Slå aldri på elektriske apparater før etter at de er koblet til aggregatet. Slå alltid av alle tilkoblede elektriske apparater før du slår av aggregatet. 4

5 I tillegg til disse å lese disse advarslene og sikkerhetsinstruksene, må du gjøre deg kjent med varselsmerkene på selve aggregatet. 5

6 2. KOMPONENTER (1) Drivstoffmåler - Viser hvor mye drivstoff det er i tanken. (2) Bensinlokk - Åpnes for påfyll av drivstoff. (3) Startsnor - Trekk i denne snoren for å starte motoren. (4) Timemåler - viser driftstid/frekvens/ minner om påfyll av olje (5) Startbryter - Starter og stopper motor (6) Jordterminal - Koble jordingskabel her for å jorde aggregatet. (7) Smart gassbryter - Brukes til å styre motoren i kjøremodus. (Se seksjon 2.2 under) (8) Indikatorlamper - Viser utgående strøm, alarm for overbelastning, lavt oljenivå. (9) Sikring - Trykknapper som beskytter aggregatet mot elektrisk overbelastning. (10) 230V kontakt IP44 - For å koble til elektriske apparater som kjører 230 Volt, 50 Hz, 1-fase, vekselstrøm. (11) Eksosanlegg - Reduserer motorstøy. (12) Tennplugg (13) Oljelokk med oljemåler - Brukes for sjekk og påfyll av motorolje. (14) Chokespake - Brukes ved oppstart. (15) Luftfilter - et avtagbart, rensbart, skumelement som renser forbrenningsluft som suges inn i motoren. (16) Drivstoffkran - Fører bensin til motoren. 2.2 SMART Gassbryter Denne bryteren styrer motoren under drift. Hvis den elektriske belastningen er 2,1kW, still SMART-gassbryteren til PÅ, og motoren kjøres på lav hastighet for å gi lavere støy. Hvis den elektriske belastningen er større enn > 2,1kW, eller belastningen er en elektromotor, stilles SMART-gassbryteren til AV. MERK: Hvis motoren vibrerer kraftig, still SMART-gassbryteren til AV. 6

7 3. KLARGJØRING AV AGGREGATET FØR BRUK Når du skal ta aggregatet i bruk for første gang, er det noen steg du må følge for å klargjøre aggregatet for bruk: Steg 1 - Montering av håndtak Monter håndtaket på rammen før bruk på følgende måte: 1) Håndtakene finnes på bunnen av esken etter at du har tatt ut aggregatet. 2) Skru fast håndtakene på rammen som vist på figur 1. Figur 1 Steg 2 - Påfyll av olje Aggregatet må påfylles motorolje. Når aggregatet pakkes ut, finnes det ingen olje i veivhuset. Du må fylle på riktig mengde olje før du begynner å bruke aggregatet. Denne mengden, som tilsvarer oljekapasiteten i motorens veivhus, finner du på Figur 2. Bruk også denne mengden ved senere oljeskift. Modell 3000HI Motoroljekapasitet 6 dl Figur 2- Motoroljekapasitet For generell bruk anbefaler vi SAE 10/30W eller SAE 15/40W 4-takts motorolje. Følg disse stegene ved påfyll av olje: 1. Pass på at aggregatet står på et plant underlag. 2. Fjern aggregatets bakdeksel. (se Figur 3) 3. Skru av oljelokket fom vist i Figur Bruk en trakt, og fyll korrekt mengde olje, som vist i Figur 2, inn i veivhuset. Veivhuset er fullt når oljenivået stiger til den nedre leppen på åpningen du tømmer oljen inn i (se Figur 5). 5. Skru på plass oljelokket. 7

8 Figur 3 - Fjern bakdekselet Figur 4 - Skru av oljelokket Figur 5 - Påfyll av olje Steg 3 - Påfyll av bensin RISIKO: Bensin og bensindamp er svært brannfarlig. Fyll aldri tanken i nærheten av åpen ild. Fyll ikke på for mye. Tørk alltid bort alt olje- eller bensinsøl. For å sikre god ytelse, må det kun brukes fersk, blyfri 95 oktan bensin. Gjør følgende for å fylle bensin: 1. Pass på at aggregatet står på jevnt underlag. 2. Skru av bensinlokket og legg det til side (MERK: bensinlokket kan være hardt å skru av.) 3. Fyll forsiktig blyfri bensin på tanken. Pass på at du ikke fyller på for mye. Sjekk Figur 6 for å se aggregatets bensinkapasitet. Drivstoffmåleren på toppen av aggregatet indikerer hvor mye bensin det er i aggregatets bensintank. MERK: Bensin utvider seg. Fyll aldri bensintanken helt opp. 4. Sett på plass drivstofflokket og tørk bort alt bensinsøl med en tørr klut. VIKTIG: Bruk ALDRI en blanding av olje og bensin. Bruk aldri gammel bensin. Unngå å få skitt eller vann i bensintanken. 8

9 Bensin forringes i tanken, slik at aggregatet kan bli vanskelig å starte i fremtiden. Aggregatet må aldri lagres over lengre tid med bensin på tanken. Steg 4 - Jording av aggregat Modell Bensinkapasitet 3000HI 14 L Figur 6- Bensintankens kapasitet RISIKO: Dersom aggregatet ikke er korrekt jordet er det fare for elektrisk støt. Du jorder aggregatet ved å feste en jordingskabel til jordingsmutteren (se Figur 7.) Jordingskabelen bør ha et tverrsnitt på min. 4 mm2 (kobberkabel) Den andre enden av jordingskabelen kobles til et jordspyd av messing eller kobber som du stikker i bakken. Vennligst ta kontakt med en elektriker dersom du har spørsmål om jording. Figur 7 - Plassering av jordingsmutter Påfølgende bruk og klargjøring av aggregatet VIKTIG: Når du leser dette bør du på forhånd være kjent med prosedyrene beskrevet i første del av denne seksjonen, som dekker første gangs bruk av aggregatet. Hvis du ikke har lest denne delen av bruksanvisningen enda, må du lese den nå. Steg 1 - Sjekk oljenivå Aggregatet stoppes automatisk av når oljenivået er for lavt, for å hindre at det blir ødelagt. Du bør imidlertid alltid sjekke oljenivået før bruk for å forsikre deg om at det er tilstrekkelig med olje i motorens veivhus. For å sjekke oljenivå: 1. Pass på at aggregatet står på et jevnt underlag. 2. Skru av oljelokket (se Figur 13.) 3. Bruk en tørr klut til å tørke oljen av målepinnen på innsiden av oljelokket. 4. Stikk målepinnen helt inn og trekk den ut igjen. Det skal nå være olje på målepinnen. Hvis det ikke er olje på målepinnen, eller bare i enden, må du fylle på olje til motorens veivhus er fullt. (Se Påfyll av olje i seksjonen Vedlikehold og tilsyn.) 5. Husk å skru på plass oljelokket etter at du har sjekket oljenivået. 9

10 MERK: Du finner aggregatets oljekapasitet i bruksanvisningen under Tekniske data. Steg 2 - Sjekk bensinnivå Før du starter aggregatet, sjekk alltid om det er nok bensin på tanken. Drivstoffmåleren på toppen av aggregatet viser nivået i bensintanken. Fyll på med bensin om nødvendig. (Se Påfyll av bensin under Vedlikehold og tilsyn.) RISIKO: Bensin og bensindamp er svært brannfarlig. Fyll aldri bensin i nærheten av åpen ild. La alltid motoren kjøle seg ned i flere minutter før du fyller på mer bensin. Fyll ikke på for mye bensin. (Sjekk Tekniske data for å finne bensintankens kapasitet.) Tørk alltid opp alt bensinsøl. VIKTIG: Bruk kun blyfri bensin med oktan 87 eller høyere. Bruk aldri gammel bensin; bensin er ferskvare. Bruk aldri en blanding av bensin og olje. Unngå at det kommer skitt eller vann inn i bensintanken. Aggregatet må ikke lagres over lengre tid med bensin på tanken. Steg 3 - Jording av aggregatet RISIKO: Dersom aggregatet ikke er korrekt jordet er det fare for elektrisk støt. Du må jorde aggregatet ved å feste en jordingskabel til jordingsmutteren (se Figur 7.) Jordingskabelen bør ha et tverrsnitt på min. 4 mm2 (kobberkabel). Den andre enden av jordingskabelen kobles til et jordspyd av messing eller kobber som du stikker i bakken. Vennligst ta kontakt med en elektriker dersom du har spørsmål om jording. 10

11 4. START AV AGGREGAT Før du starter aggregatet, vær sikker på at du har lest og utført alle stegene i seksjonen Klargjøring av aggregatet før bruk i denne bruksanvisningen. ADVARSEL: Koble vekk alle elektriske belastninger fra aggregatet før start. For å starte aggregatet, gjør følgende: 1. Sørg for at ingen elektriske apparater er koblet til aggregatet. Slike apparater kan gjøre det vanskelig å starte motoren. 2. Sjekk at aggregatet er korrekt jordet (se Jording av aggregat.) 3. Vri bensinkranen til PÅ (se Figur 8). 4. Flytt Choke-spaken til LUKKET (se Figur 9). 5. Still motorbryteren til PÅ. 6. Trekk forsiktig i startsnoren til du merker motstand (se Figur 10), gi deretter et kraftig rykk for å starte motoren. Før startsnoren langsomt tilbake på plass; slipp aldri startsnoren før den har returnert inn i starthuset. 7. Hvis motoren ikke starter, juster Choke-spakens posisjon og gjenta steg 6. MERK: Hvis motoren ikke starter etter gjentatte forsøk, sjekk seksjonen Feilsøking i denne bruksanvisningen før du prøver igjen. Kontakt forhandler om problemet vedvarer. 8. Når motoren har startet, og har kjørt i omtrent 1 minutt, skyv Choke-spaken halvveis tilbake mot ÅPEN. Vent ytterligere 30 sekunder, og skyv Choke-spaken hele veien tilbake til ÅPEN. 9. La aggregatet gå i flere minutter før du forsøker å koble til elektriske apparater. Figur 8 - Drivstoffventil stilt til ON Figur 9 - Choke-spaken stilt til CLOSED (se side 9 forchokens plassering.) Figur 10 - Trekk i startsnoren 11

12 5. BRUK AV AGGREGAT Etter at du har latt motoren gå i flere minutter,kan du koble elektriske apparater og verktøy til aggregatet. ADVARSEL: Gjør deg kjent med klistremerkene på panelet før du kobler til elektriske apparater. Du kan koble til elektriske apparater og elektroverktøy som bruker vekselstrøm, i henhold til apparatenes effektkrav. Figur 11 viser denne aggregatmodellens nominelle og maksimale effekt. Nominell effekt anviser den maksimale effekt (målt i Watt) aggragetet kan levere over en lengre periode. Maksimal effekt anviser den maksimale effekt aggregatet kan levere over en kort periode. Mange elektriske apparater, som f.eks. kjøleskap, krever kort tilførsel med høyere effekt, i tillegg til sin nominelle effekt, for å starte og stoppe motoren. Aggregatets maksimale effekt dekker disse ekstra effektbehovene. Modell Nominell (løpende) effekt Maksimal effekt 3000HI 2800W 3000W Figur 11 - Aggregatets effekt Det samlede behovet for løpende effekt for alle elektriske apparater som er koblet til aggregatet må aldri overstige aggregatets nominelle effekt. For å beregne det samlede behovet for effekt for de elektriske apparatene du ønsker å koble til, finn hvert apparats nominelle (løpende) effekt. Denne verdien skal være oppgitt et sted på selve apparatet eller i apparatets bruksanvisning. Når du har funnet ut hvilken nominell effekt hvert apparat krever, legg sammen disse tallene for å finne samlet nominell effekt du ønsker å trekke fra aggregatet. Hvis dette tallet overstiger aggregatets nominelle effekt, må du IKKE koble til alle disse apparatene. Du kan kun koble til et antall elektriske apparater som krever en samlet nominell effekt som er mindre enn eller lik aggregatets nominelle effekt. ADVARSEL - Aggregatet kan kun kjøre med maksimal effekt i en kort periode. Koble til elektriske apparater som krever nominell (løpende) effekt mindre enn eller lik aggregatets nominelle effekt. Koble aldri til elektriske apparater som krever en nominell effekt tilsvarende aggregatets maksimale effekt. 5.1 Bruk av aggregatet 1.Start motoren og pass på at den grønne indikatorlampen for utgående strøm tennes og at ingen andre lamper lyser rødt. 2. Pass på at apparatet du skal koble til er slått av før du kobler det til aggregatet. 12

13 5.2 Indikatorlamper for utgående strøm, overbelastningsalarm og alarm for oljenivå Indikatorlampen for utgående strøm vil lyse grønt under normale arbeidsforhold. Hvis aggregatet er overbelastet, eller hvis det er en kortslutning i et tilkoblet apparat, vil den grønne indikatorlampen slukkes, den røde indikatorlampen for overbelastningsalarm vil tennes, og strømmen til det tilkoblede apparatet vil kuttes. Stopp motoren hvis overbelastningsindikatoren lyser rødt, og sjekk årsaken til overbelastningen. Sjekk motorens oljenivå hvis den røde indikatorlampen for lavt oljenivå lyser. MERK: Før du kobler et elektrisk apparat til aggregatet, sjekk at apparatet er i orden, og at dets elektriske krav ikke overstiger det aggregatet kan levere. Plugg deretter strømkabelen fra apparatet til aggregatet, og start motoren. Når en elektrisk motor er startet, kan både den røde indikatorlampen for overbelastning og den grønne for utgående strøm tennes samtidig. Dette er normalt dersom den røde indikatorlampen slukker etter omtrent 4 sekunder. Hvis den røde indikatorlampen ikke slukker, ta kontakt med din forhandler. 5.3 Varselsystem for lavt oljenivå Varselsystemet for lavt oljenivå er designet for å unngå skade på motoren på grunn av for lite olje i motorens veivhus. Varselsystemet vil aktiveres, og automatisk slå av motoren dersom oljenivået er i ferd med å synke under sikkert nivå. Når varselsystemet er aktivert, vil den røde indikatorlampen for lavt oljenivå blinke hvis du forsøker å starte motoren igjen, og motoren vil ikke la seg starte. FYLL PÅ OLJE! 6. STOPP AV AGGREGAT For å stoppe aggregatet: 1. Slå av og koble fra alle tilkoblede elektriske apparater og verktøy. 2. La aggregatet gå i noen minutter uten noen elektriske apparater er tilkoblet. Dette hjelper til å stabilisere temperaturen i aggregatet. 3. Still motorbryteren til AV. 4. Vri drivstoffventilen til AV. RISIKO: La aggregatet kjøle seg ned i flere minutter før du berører deler som blir varme når aggregatet er i drift. ADVARSEL: Hvis du lar aggregatet stå i lengre tid med bensin på tanken uten at det blir brukt, kan det bli vanskelig å starte aggregatet. Aggregatet må aldri stå ubrukt i lengre perioder med bensin på tanken. 13

14 7. VEDLIKEHOLD OG TILSYN Korrekt vedlikehold av aggregatet ditt med jevne mellomrom vil forlenge aggregatets levetid. Husk å utføre vedlikehold og tilsyn i henhold til vedlikeholdsplanen i Figur 12. ADVARSEL: Vedlikehold må ikke utføres mens aggregatet er i drift. Anbefalt vedlikeholdsplan Hver gang Hver måned (20 timer) Hver 3. måned (50 t) Hver 6. måned (100 t) Hvert år (300 t) Motorolje Sjekk nivå x Skift x Luftfilter Sjekk x Rengjør x Bensinfilterkopp Rengjør x Tennplugg Sjekk/Rengjør x Bensintank Sjekk bensinnivå x Rengjør x Figur 12 - Anbefalt vedlikeholdsplan Rengjøring av aggregat Forsøk å alltid oppbevare aggregatet på et tørt og kjølig sted. Hvis aggregatet ditt blir skittent rengjøres, kan du rengjøre utvendig med en eller flere av følgende: - en fuktig klut - en myk børste - en støvsuger Aggregatet må aldri rengjøres med vann fra en bøtte eller spyles. Vann kan trenge inn i aggregatets mekaniske og elektriske deler og forårsake kortslutning eller rust. Sjekk av oljenivå Aggregatet stenges automatisk av når oljenivået er for lavt, for å hindre at det blir ødelagt. Du bør imidlertid alltid sjekke oljenivået før bruk for å forsikre deg om at det er tilstrekkelig med olje i aggregatets veivhus. For å sjekke oljenivå: 1. Pass på at aggregatet står på et horisontalt underlag. 2. Skru av oljelokket (se Figur 13.) 3. Bruk en tørr klut til å tørke oljen av målepinnen på innsiden av oljelokket. 4. Stikk målepinnen helt inn og trekk den ut igjen. Det skal nå være olje på målepinnen. Hvis det ikke er olje på målepinnen, eller bare i enden, må du fylle på olje til motorens veivhus er fullt. (Se Påfyll av olje i denne delen av bruksanvisningen.) 5. Husk å skru på plass oljelokket etter at du har sjekket oljenivået. 14

15 Figur 13 - Sjekk oljenivå Skifte/Påfylling av olje Du bør sjekke aggregatets oljenivå som anvist i vedlikeholdsplanen i Figur 12. Når oljenivået er lavt må du fylle på olje til det er nok olje i motoren. Oljekapasiteten i aggregatets motor er anvist i Figur 14. Modell 3000HI Motoroljekapasitet 6 dl Figur 14 - Motoroljekapasitet Skift motorolje iht. vedlikeholdsplan Figur 12. I så fall kan du tappe olje fra aggregatet i henhold til følgende steg: 1. Plasser en beholder under aggregatets oljetømmeplugg for å samle opp olje som tappes ut. 2. Fjern bakdekselet på aggregatet. 3. Bruk en 10mm sekskantnøkkel til å skru ut oljetømmepluggen, som er plassert på veivhuset under oljelokket (se Figur 15). Vent til all oljen er drenert fra veivhuset. 4. Skru på plass tømmepluggen og stram med en 10mm sekskantnøkkel. For å fylle olje på veivhuset, utfør følgende steg: 1. Pass på at aggregatet står på et horisontalt underlag. 2. Skru av oljelokket (se Figur 13.) 3. Bruk en trakt, og fyll motorolje inn i veivhuset. Vi anbefaler SAE 10/30W eller SAE 15/40W 4-takts motorolje for generell bruk. Veivhuset er fullt når oljenivået stiger til den nedre leppen på åpningen du tømmer oljen inn i (se Figur 16). Figur 15 - Tapping av olje 15 Figur 16 - Påfyll av olje

16 MERK: Brukt motorolje er spesialavfall og skal leveres til ditt lokale avfallmottak. Vedlikehold av luftfilter Jevnlig vedlikehold av luftfilteret sørger for god luftgjennomstrømning til forgasseren. Sjekk med jevne mellomrom at det ikke er for mye skitt i luftfilteret. 1. Skru ut de 4 boltene i luftfilterdekselet og ta av dekselet (se Figur 17.) 2. Ta ut skumelementet fra luftfilteret. 3. Tørk vekk skitt og smuss fra innsiden av luftfilteret. 4. Vask skumelementet med såpevann. La elementene tørke. 5. Når filterelementene har tørket, dypp dem i motorolje. Klem ut overflødig olje. 6. Sett skumelementet tilbake i luftfilteret, og skru fast dekselet igjen. Figur 17 - Fjerning av luftfilterdekselet. Vedlikehold av tennplugg Tennpluggen er viktig for at motoren skal fungere. En god tennplugg må være hel, ren for avleiringer, med korrekt åpning. Sjekk tennpluggen som følger: 1. Trekk av tennplugghetten. 2. Fjern aggregatets bakdeksel. 3. Skru løs tennpluggen fra aggregatet ved hjelp av den medfølgende tennpluggnøkkelen. (Se Figur 18). 4. Sjekk tennpluggen. Hvis den har sprekker eller skår, må den erstattes med ny tennplugg. Vi anbefaler at du bruker en tennplugg av type F6RTC, som f.eks. en NGK BPR6ES. 5. Mål tennpluggåpningen (se Figur 19). Åpningen skal være mellom 0,7 og 0,8 mm. 6. Hvis du ikke trenger å bytte tennpluggen, kan du bruke en messingbørste til å fjerne skitt fra tennpluggens base, og deretter justere tennpluggåpningen. 7. Skru tennpluggen tilbake på plass på aggregatet med tennpluggnøkkelen. Sett på plass aggregatets bakdeksel og tennplugghetten. 16

17 Figur 18 - Demontering av tennplugg Figur 19 - Måling av tennpluggåpning Tømming av bensintanken Før du setter aggregatet til lagring for lengre perioder, bør du tømme bensintanken. For å tømme aggregatet for bensin: 1. Vri drivstoffventilen til AV. 2. Fjern bensinfilterkoppen. 3. Tøm all bensin ut av bensinfilterkoppen. 4. Plasser en beholder under aggregatet for å samle opp bensinen, og vri drivstoffventilen til PÅ. Tapp ut all bensin fra aggregatet. 5. Vri drivstoffventilen til AV. 6. Sett på plass bensinfilterkoppen. 7. Lagre bensinen du har tappet ut på et egnet sted. ADVARSEL: Bensin bør ikke tas vare på til neste år. 8. PROSEDYRER FOR LAGRING OG FRAKT ADVARSEL: Dekk aldri over aggregatet mens motoren enda er varm. Når du skal transportere aggregatet, eller lagre det over en lengre periode: Tøm bensintanken (se Tømming av bensintanken under Vedlikehold og tilsyn.) Koble fra tennpluggen. Ikke dekk til ventilasjonsåpningene. Oppbevar aggregatet på et tørt og kjølig sted. 17

18 9. FEILSØKING Hvis motoren ikke starter, sjekk følgende: Bensin på tanken? NEI Fyll bensin JA NEI Er motorbryteren stilt til 'PÅ'? Vri bryteren til 'PÅ' JA Er drivstoffventil 'PÅ'? NEI Vri kran til 'PÅ' JA Er det nok olje i motoren? NEI Fyll på olje JA NEI Ingen gnist Ta kontakt med Virker tennpluggen? Bytt plugg forhandler RISIKO Pass på at det ikke er bensinsøl rundt tennpluggen. Bensinsøl kan antennes. Sjekk om bensin når forgasser. Sjekk tennplugg: 1) Fjern tennplugghetten og skrubb vekk all skitt fra området rundt tennpluggen. 2) Fjern tennpluggen og plasser tennpluggen i tennplugghetten. 3) Still elektroden på tennpluggsiden av topplokket til jord. 4) Start motoren, gnister skal nå hoppe over åpningen. Hvis motoren fortsatt ikke vil starte, ta kontakt med din forhandler. Sjekk: 1) Vri drivstoffventilen til 'AV' og løsne bensinfilterkoppen. 2) Når du vrir drivstoffventilen til 'PÅ' skal bensin renne ut av tømmeåpningen. Hvis aggregatet ikke leverer strøm, sjekk: Lyser indikatorlampen grønt? JA NEI Lyser overbelastningslampen rødt? Sjekk om tilkoblede elektriske apparater eller verktøy fungerer som de skal. 18 JA NEI NEI Kontakt din forhandler Kontakt din forhandler

19 10. TEKNISKE DATA Aggregat Modell 3000HI Nominell frekvens 50Hz Nominell spenning 230V Nominell strøm 12,2A Nominell hastighet 3750 r/min Nominell utgående effekt 2,8kVA (kw) Maksimal utgående effekt 3,0kVA (kw) Motor Modell 168FD Motortype OHV Slagvolum (Slag x bor) 196cc Kompresjonsratio 8.5:1 Effekt[kW/(r/min)] 2,8kW Hastighet 3750 r/min Tenningstype TCI Tennplugg F6TC Starttype Rekylstarter Drivstoff 90 # Drivstoff-forbruk 385 g/kwt Oljetype 10/30 eller 15/40 Kapasitet drivstofftank 14 liter Kontinuerlig kjøretid med nominell effekt 6 timer Støygrad ved 4 meter (dba/) 96 Dimensjoner (Lengde x Bredde x Høyde) 455 x 456 x 465 mm Nettovekt 33 kg 19

20 11. WIRNG DIAGRAM 20

21 12. OVERSIKTSDIAGRAM 21

22

23 NORSK BEKREFTELSE OM EU-OVERENSSTEMMELSE Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industriveien 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at produktet Produkt... Strømaggregat Modell HI 09 er i overensstemmelse med gjeldende normer og direktiv. Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever strømaggregatet ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August Trondheim, Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om strømaggregatet skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC Røykenveien 70-1386 Asker - tlf. 66753000 - faks 66753001 www.kcl.no Takk for at du valgte et Loncin

Detaljer

BRUKSANVISNING. INVERTER GENERATOR LC3500io

BRUKSANVISNING. INVERTER GENERATOR LC3500io BRUKSANVISNING INVERTER GENERATOR LC3500io Les bruksanvisningen før strømaggregatet tas i bruk Røykenveien 70 1386 Asker tlf. 66753000 www.kcl.no INNLEDNING Takk for at du valgte LONCIN LC3500io inverter

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser Parafin/Dieseldrevne byggtørker Modell: PT-45-KFA-EU, PT-70T-KFA-EU, PT-125T-KFA-EU, PT-175T-KFA-EU, PT-215T-KFA-EU Sørg for at du har lest og forstått alle instruksene

Detaljer

0158432no 009 0908. Stamper. BS 60-4 BS 60-4s INSTRUKSJONSBOK

0158432no 009 0908. Stamper. BS 60-4 BS 60-4s INSTRUKSJONSBOK 0158432no 009 0908 Stamper BS 60-4 BS 60-4s INSTRUKSJONSBOK 0 1 5 8 4 3 2 N O BS 60-4 Innholdsfortegnelse 1. Forord 5 2. Sikkerhetsinformasjon 6 2.1 Driftssikkerhet... 7 2.2 Sikkerhet for motor... 8 2.3

Detaljer

propandrevne byggtørkere

propandrevne byggtørkere Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser propandrevne byggtørkere Modell: PT-40-GFA-A, PT-50V-GFA-A, PT-100V-GFA-A, PT-150V-GFA-A GK art no: 450200/450201/450202 Sørg for at du har lest og forstått alle

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA trimmer/ryddesag. Denne instruksjonsboken dekker

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA VANNPUMPE WX10 INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA vannpumpe. Denne instruksjonsboken

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

www.wackergroup.com 0158434no 001 0504 Stamper BS 60-2 BS 70-2 INSTRUKSJONSBOK

www.wackergroup.com 0158434no 001 0504 Stamper BS 60-2 BS 70-2 INSTRUKSJONSBOK www.wackergroup.com 0158434no 001 0504 Stamper BS 60-2 BS 70-2 INSTRUKSJONSBOK 0 1 5 8 4 3 4 N O BS 60/BS 70-2 Innholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Sikkerhetsinformasjon 4 2.1 Driftssikkerhet... 5 2.2 Sikkerhet

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA GRESSTRIMMER UMS425LN INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA gresstrimmer. Denne instruksjonsboken

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Colibri II+ 545123474 12/15/06

Colibri II+ 545123474 12/15/06 Colibri II+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Detaljer

Bruksanvisning Svenska. Brukerhåndbok. Ohjekirja Suomi. Brugerhåndbog Dansk. Manual do Operador

Bruksanvisning Svenska. Brukerhåndbok. Ohjekirja Suomi. Brugerhåndbog Dansk. Manual do Operador J O N S E R E D S E R V I C E Bruksanvisning Svenska Brukerhåndbok Norsk Ohjekirja Suomi Brugerhåndbog Dansk Manual do Operador Português ΕΛΛΗΝΙΚΛ Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

EXCELLENT S EXCELLENT S H COMET S COMET S H COMET SE PRO 19 S H

EXCELLENT S EXCELLENT S H COMET S COMET S H COMET SE PRO 19 S H SE - Bruksanvisning "#$%&'()*$+,-.#/(0%#(%(&'($()&&,/(1$)23$45,#16$%(('3677'1$%((/($8-$ /(0"(8',$*/#.%('(9 DK - Brugsanvisning :#$+,-&#/(0%#(%(&'($)*3;&&'7%&1$%&'(('*$)&$4),#16$%(83)78'1

Detaljer