MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat"

Transkript

1 MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du tar i bruk aggregatet. Vi har gjort alt vi kan for å sikre at informasjonen i denne bruksanvisningen er så presis som mulig. Vi forbeholder oss retten til å endre produktet uten forvarsel. Vennligst sørg for at bruksanvisningen er tilgjengelig for alle brukere så lenge aggregatet fremdeles er i bruk.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE SIKKERHETSPROSEDYRER KOMPONENTER KLARGJØRING AV AGGREGATET FØR BRUK START AV AGGREGAT BRUK AV AGGREGAT STOPP AV AGGREGAT VEDLIKEHOLD OG TILSYN PROSEDYRER FOR LAGRING OG FRAKT FEILSØKING TEKNISKE DATA KOBLINGSSKJEMA DELESKISSE DELELISTE

3 1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER Vennligst gjør deg kjent med følgende varselssymboler og sikkerhetsord: Dette varselssymbolet brukes sammen med teksten (FARE, RISIKO, eller ADVARSEL) for å varsle deg om mulige faremomenter. Vennligst vær oppmerksom på disse varselssymbolene både i bruksanvisningen og på aggregatet. FARE: Indikerer faremomenter som vil resultere i alvorlige skader eller til og med fare for liv dersom sikkerhetsinstruksene ikke blir fulgt. RISIKO: Indikerer stor fare for alvorlige skader eller fare for liv dersom sikkerhetsinstruksene ikke blir fulgt. ADVARSEL: Indikerer en mulighet for personskader eller skader på utstyret dersom sikkerhetsinstruksene ikke blir fulgt. FARE: Dette aggregatet produserer giftig eksosgass ved bruk. Eksosgassen er uten lukt eller farge, så selv om du ikke ser eller lukter noenting, kan det være eksosgass i luften. Hvis du puster inn denne giftige gassen kan det medføre hodepine, svimmelhet, tretthet, og til slutt dødsfall. Aggregatet må KUN brukes utendørs, på godt ventilerte steder. Sørg for at det alltid er minst 1 meters klaring på alle sider av aggregatet for riktig ventilasjon. RISIKO: Dette aggregatet kan avgi svært brennbar og eksplosiv bensindamp, som kan forårsake alvorlige brannskader og dødsfall. Åpen flamme i nærheten kan forårsake en eksplosjon selv uten direkte kontakt med bensindampen. Bruk aldri aggregatet i nærheten av åpen ild. Røyk aldri i nærheten av aggregatet. Aggregatet må kun kjøres på et fast, jevnt underlag. Slå alltid av aggregatet før du fyller på drivstoff. La aggregatet kjøle seg ned i minst 2 minutter før du skrur av bensinlokket. Løsne lokket langsomt for å slippe ut trykket i tanken. Fyll ikke for mye drivstoff på tanken. Bensin kan utvide seg ved bruk. Fyll aldri tanken helt opp. Tørk alltid opp evnt. bensinsøl før du starter aggregatet. Tøm alltid bensintanken før du transporterer aggregatet, eller setter det til lagring. Før transport, still drivstoffventilen til OFF og koble fra tennpluggen. 3

4 RISIKO: Dette aggregatet produserer 230V vekselspenning, som kan forårsake farlige elektriske støt. Aggregatet må ALLTID jordes før bruk (se avsnittet Jording av aggregat i seksjonen om KLARGJØRING AV AGGREGAT FØR BRUK.) Aggregatet må kun kobles til elektriske apparater, enten direkte eller via en skjøteledning. Det må ALDRI kobles til strømnettet uten hjelp fra en kvalifisert elektriker. Slike koblinger må gjøres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for bruk av elektrisk utstyr. Feilkobling kan forårsake at strømmen slår tilbake, og kan sette personell ved e-verket i fare. Bruk om nødvendig en ledningsmontert jordfeilbryter. Det finnes skjøteledninger utstyrt med jordfeilbrytere. Må ikke brukes i regn eller fuktige omgivelser. Berør aldri åpne ledninger eller kontakter. La aldri barn eller ukvalifiserte personer bruke aggregatet. RISIKO: Dette aggregatet avgir sterk varme ved bruk. I nærheten av eksosrøret kan temperaturen overstige 65 o C. Berør aldri varme overflater. Legg merke til varselsmerker på aggregatet som indikerer hvilke deler av maskinen som blir svært varme. La aggregatet kjøle seg ned i flere minutter etter bruk før du berører motoren eller andre deler som blir varme ved bruk. ADVARSEL: Feil bruk kan føre til skader på aggregatet, og forkorte dets levetid. Bruk aggregatet kun slik det er ment brukt. Kjør aggregatet kun på tørt, fast og jevnt underlag. La aggregatet gå i flere minutter før du kobler til elektriske apparater. Apparater som ikke virker må straks slås av og kobles fra aggregatet. Overskrid aldri aggregatets watt-kapasitet ved å koble til flere elektriske apparater enn aggregatet tåler. Slå aldri på elektriske apparater før etter at de er koblet til aggregatet. Slå alltid av alle tilkoblede elektriske apparater før du slår av aggregatet. 4

5 I tillegg til disse å lese disse advarslene og sikkerhetsinstruksene, må du gjøre deg kjent med varselsmerkene på selve aggregatet. 5

6 2. KOMPONENTER (1) Drivstoffmåler - Viser hvor mye drivstoff det er i tanken. (2) Bensinlokk - Åpnes for påfyll av drivstoff. (3) Startsnor - Trekk i denne snoren for å starte motoren. (4) Timemåler - viser driftstid/frekvens/ minner om påfyll av olje (5) Startbryter - Starter og stopper motor (6) Jordterminal - Koble jordingskabel her for å jorde aggregatet. (7) Smart gassbryter - Brukes til å styre motoren i kjøremodus. (Se seksjon 2.2 under) (8) Indikatorlamper - Viser utgående strøm, alarm for overbelastning, lavt oljenivå. (9) Sikring - Trykknapper som beskytter aggregatet mot elektrisk overbelastning. (10) 230V kontakt IP44 - For å koble til elektriske apparater som kjører 230 Volt, 50 Hz, 1-fase, vekselstrøm. (11) Eksosanlegg - Reduserer motorstøy. (12) Tennplugg (13) Oljelokk med oljemåler - Brukes for sjekk og påfyll av motorolje. (14) Chokespake - Brukes ved oppstart. (15) Luftfilter - et avtagbart, rensbart, skumelement som renser forbrenningsluft som suges inn i motoren. (16) Drivstoffkran - Fører bensin til motoren. 2.2 SMART Gassbryter Denne bryteren styrer motoren under drift. Hvis den elektriske belastningen er 2,1kW, still SMART-gassbryteren til PÅ, og motoren kjøres på lav hastighet for å gi lavere støy. Hvis den elektriske belastningen er større enn > 2,1kW, eller belastningen er en elektromotor, stilles SMART-gassbryteren til AV. MERK: Hvis motoren vibrerer kraftig, still SMART-gassbryteren til AV. 6

7 3. KLARGJØRING AV AGGREGATET FØR BRUK Når du skal ta aggregatet i bruk for første gang, er det noen steg du må følge for å klargjøre aggregatet for bruk: Steg 1 - Montering av håndtak Monter håndtaket på rammen før bruk på følgende måte: 1) Håndtakene finnes på bunnen av esken etter at du har tatt ut aggregatet. 2) Skru fast håndtakene på rammen som vist på figur 1. Figur 1 Steg 2 - Påfyll av olje Aggregatet må påfylles motorolje. Når aggregatet pakkes ut, finnes det ingen olje i veivhuset. Du må fylle på riktig mengde olje før du begynner å bruke aggregatet. Denne mengden, som tilsvarer oljekapasiteten i motorens veivhus, finner du på Figur 2. Bruk også denne mengden ved senere oljeskift. Modell 3000HI Motoroljekapasitet 6 dl Figur 2- Motoroljekapasitet For generell bruk anbefaler vi SAE 10/30W eller SAE 15/40W 4-takts motorolje. Følg disse stegene ved påfyll av olje: 1. Pass på at aggregatet står på et plant underlag. 2. Fjern aggregatets bakdeksel. (se Figur 3) 3. Skru av oljelokket fom vist i Figur Bruk en trakt, og fyll korrekt mengde olje, som vist i Figur 2, inn i veivhuset. Veivhuset er fullt når oljenivået stiger til den nedre leppen på åpningen du tømmer oljen inn i (se Figur 5). 5. Skru på plass oljelokket. 7

8 Figur 3 - Fjern bakdekselet Figur 4 - Skru av oljelokket Figur 5 - Påfyll av olje Steg 3 - Påfyll av bensin RISIKO: Bensin og bensindamp er svært brannfarlig. Fyll aldri tanken i nærheten av åpen ild. Fyll ikke på for mye. Tørk alltid bort alt olje- eller bensinsøl. For å sikre god ytelse, må det kun brukes fersk, blyfri 95 oktan bensin. Gjør følgende for å fylle bensin: 1. Pass på at aggregatet står på jevnt underlag. 2. Skru av bensinlokket og legg det til side (MERK: bensinlokket kan være hardt å skru av.) 3. Fyll forsiktig blyfri bensin på tanken. Pass på at du ikke fyller på for mye. Sjekk Figur 6 for å se aggregatets bensinkapasitet. Drivstoffmåleren på toppen av aggregatet indikerer hvor mye bensin det er i aggregatets bensintank. MERK: Bensin utvider seg. Fyll aldri bensintanken helt opp. 4. Sett på plass drivstofflokket og tørk bort alt bensinsøl med en tørr klut. VIKTIG: Bruk ALDRI en blanding av olje og bensin. Bruk aldri gammel bensin. Unngå å få skitt eller vann i bensintanken. 8

9 Bensin forringes i tanken, slik at aggregatet kan bli vanskelig å starte i fremtiden. Aggregatet må aldri lagres over lengre tid med bensin på tanken. Steg 4 - Jording av aggregat Modell Bensinkapasitet 3000HI 14 L Figur 6- Bensintankens kapasitet RISIKO: Dersom aggregatet ikke er korrekt jordet er det fare for elektrisk støt. Du jorder aggregatet ved å feste en jordingskabel til jordingsmutteren (se Figur 7.) Jordingskabelen bør ha et tverrsnitt på min. 4 mm2 (kobberkabel) Den andre enden av jordingskabelen kobles til et jordspyd av messing eller kobber som du stikker i bakken. Vennligst ta kontakt med en elektriker dersom du har spørsmål om jording. Figur 7 - Plassering av jordingsmutter Påfølgende bruk og klargjøring av aggregatet VIKTIG: Når du leser dette bør du på forhånd være kjent med prosedyrene beskrevet i første del av denne seksjonen, som dekker første gangs bruk av aggregatet. Hvis du ikke har lest denne delen av bruksanvisningen enda, må du lese den nå. Steg 1 - Sjekk oljenivå Aggregatet stoppes automatisk av når oljenivået er for lavt, for å hindre at det blir ødelagt. Du bør imidlertid alltid sjekke oljenivået før bruk for å forsikre deg om at det er tilstrekkelig med olje i motorens veivhus. For å sjekke oljenivå: 1. Pass på at aggregatet står på et jevnt underlag. 2. Skru av oljelokket (se Figur 13.) 3. Bruk en tørr klut til å tørke oljen av målepinnen på innsiden av oljelokket. 4. Stikk målepinnen helt inn og trekk den ut igjen. Det skal nå være olje på målepinnen. Hvis det ikke er olje på målepinnen, eller bare i enden, må du fylle på olje til motorens veivhus er fullt. (Se Påfyll av olje i seksjonen Vedlikehold og tilsyn.) 5. Husk å skru på plass oljelokket etter at du har sjekket oljenivået. 9

10 MERK: Du finner aggregatets oljekapasitet i bruksanvisningen under Tekniske data. Steg 2 - Sjekk bensinnivå Før du starter aggregatet, sjekk alltid om det er nok bensin på tanken. Drivstoffmåleren på toppen av aggregatet viser nivået i bensintanken. Fyll på med bensin om nødvendig. (Se Påfyll av bensin under Vedlikehold og tilsyn.) RISIKO: Bensin og bensindamp er svært brannfarlig. Fyll aldri bensin i nærheten av åpen ild. La alltid motoren kjøle seg ned i flere minutter før du fyller på mer bensin. Fyll ikke på for mye bensin. (Sjekk Tekniske data for å finne bensintankens kapasitet.) Tørk alltid opp alt bensinsøl. VIKTIG: Bruk kun blyfri bensin med oktan 87 eller høyere. Bruk aldri gammel bensin; bensin er ferskvare. Bruk aldri en blanding av bensin og olje. Unngå at det kommer skitt eller vann inn i bensintanken. Aggregatet må ikke lagres over lengre tid med bensin på tanken. Steg 3 - Jording av aggregatet RISIKO: Dersom aggregatet ikke er korrekt jordet er det fare for elektrisk støt. Du må jorde aggregatet ved å feste en jordingskabel til jordingsmutteren (se Figur 7.) Jordingskabelen bør ha et tverrsnitt på min. 4 mm2 (kobberkabel). Den andre enden av jordingskabelen kobles til et jordspyd av messing eller kobber som du stikker i bakken. Vennligst ta kontakt med en elektriker dersom du har spørsmål om jording. 10

11 4. START AV AGGREGAT Før du starter aggregatet, vær sikker på at du har lest og utført alle stegene i seksjonen Klargjøring av aggregatet før bruk i denne bruksanvisningen. ADVARSEL: Koble vekk alle elektriske belastninger fra aggregatet før start. For å starte aggregatet, gjør følgende: 1. Sørg for at ingen elektriske apparater er koblet til aggregatet. Slike apparater kan gjøre det vanskelig å starte motoren. 2. Sjekk at aggregatet er korrekt jordet (se Jording av aggregat.) 3. Vri bensinkranen til PÅ (se Figur 8). 4. Flytt Choke-spaken til LUKKET (se Figur 9). 5. Still motorbryteren til PÅ. 6. Trekk forsiktig i startsnoren til du merker motstand (se Figur 10), gi deretter et kraftig rykk for å starte motoren. Før startsnoren langsomt tilbake på plass; slipp aldri startsnoren før den har returnert inn i starthuset. 7. Hvis motoren ikke starter, juster Choke-spakens posisjon og gjenta steg 6. MERK: Hvis motoren ikke starter etter gjentatte forsøk, sjekk seksjonen Feilsøking i denne bruksanvisningen før du prøver igjen. Kontakt forhandler om problemet vedvarer. 8. Når motoren har startet, og har kjørt i omtrent 1 minutt, skyv Choke-spaken halvveis tilbake mot ÅPEN. Vent ytterligere 30 sekunder, og skyv Choke-spaken hele veien tilbake til ÅPEN. 9. La aggregatet gå i flere minutter før du forsøker å koble til elektriske apparater. Figur 8 - Drivstoffventil stilt til ON Figur 9 - Choke-spaken stilt til CLOSED (se side 9 forchokens plassering.) Figur 10 - Trekk i startsnoren 11

12 5. BRUK AV AGGREGAT Etter at du har latt motoren gå i flere minutter,kan du koble elektriske apparater og verktøy til aggregatet. ADVARSEL: Gjør deg kjent med klistremerkene på panelet før du kobler til elektriske apparater. Du kan koble til elektriske apparater og elektroverktøy som bruker vekselstrøm, i henhold til apparatenes effektkrav. Figur 11 viser denne aggregatmodellens nominelle og maksimale effekt. Nominell effekt anviser den maksimale effekt (målt i Watt) aggragetet kan levere over en lengre periode. Maksimal effekt anviser den maksimale effekt aggregatet kan levere over en kort periode. Mange elektriske apparater, som f.eks. kjøleskap, krever kort tilførsel med høyere effekt, i tillegg til sin nominelle effekt, for å starte og stoppe motoren. Aggregatets maksimale effekt dekker disse ekstra effektbehovene. Modell Nominell (løpende) effekt Maksimal effekt 3000HI 2800W 3000W Figur 11 - Aggregatets effekt Det samlede behovet for løpende effekt for alle elektriske apparater som er koblet til aggregatet må aldri overstige aggregatets nominelle effekt. For å beregne det samlede behovet for effekt for de elektriske apparatene du ønsker å koble til, finn hvert apparats nominelle (løpende) effekt. Denne verdien skal være oppgitt et sted på selve apparatet eller i apparatets bruksanvisning. Når du har funnet ut hvilken nominell effekt hvert apparat krever, legg sammen disse tallene for å finne samlet nominell effekt du ønsker å trekke fra aggregatet. Hvis dette tallet overstiger aggregatets nominelle effekt, må du IKKE koble til alle disse apparatene. Du kan kun koble til et antall elektriske apparater som krever en samlet nominell effekt som er mindre enn eller lik aggregatets nominelle effekt. ADVARSEL - Aggregatet kan kun kjøre med maksimal effekt i en kort periode. Koble til elektriske apparater som krever nominell (løpende) effekt mindre enn eller lik aggregatets nominelle effekt. Koble aldri til elektriske apparater som krever en nominell effekt tilsvarende aggregatets maksimale effekt. 5.1 Bruk av aggregatet 1.Start motoren og pass på at den grønne indikatorlampen for utgående strøm tennes og at ingen andre lamper lyser rødt. 2. Pass på at apparatet du skal koble til er slått av før du kobler det til aggregatet. 12

13 5.2 Indikatorlamper for utgående strøm, overbelastningsalarm og alarm for oljenivå Indikatorlampen for utgående strøm vil lyse grønt under normale arbeidsforhold. Hvis aggregatet er overbelastet, eller hvis det er en kortslutning i et tilkoblet apparat, vil den grønne indikatorlampen slukkes, den røde indikatorlampen for overbelastningsalarm vil tennes, og strømmen til det tilkoblede apparatet vil kuttes. Stopp motoren hvis overbelastningsindikatoren lyser rødt, og sjekk årsaken til overbelastningen. Sjekk motorens oljenivå hvis den røde indikatorlampen for lavt oljenivå lyser. MERK: Før du kobler et elektrisk apparat til aggregatet, sjekk at apparatet er i orden, og at dets elektriske krav ikke overstiger det aggregatet kan levere. Plugg deretter strømkabelen fra apparatet til aggregatet, og start motoren. Når en elektrisk motor er startet, kan både den røde indikatorlampen for overbelastning og den grønne for utgående strøm tennes samtidig. Dette er normalt dersom den røde indikatorlampen slukker etter omtrent 4 sekunder. Hvis den røde indikatorlampen ikke slukker, ta kontakt med din forhandler. 5.3 Varselsystem for lavt oljenivå Varselsystemet for lavt oljenivå er designet for å unngå skade på motoren på grunn av for lite olje i motorens veivhus. Varselsystemet vil aktiveres, og automatisk slå av motoren dersom oljenivået er i ferd med å synke under sikkert nivå. Når varselsystemet er aktivert, vil den røde indikatorlampen for lavt oljenivå blinke hvis du forsøker å starte motoren igjen, og motoren vil ikke la seg starte. FYLL PÅ OLJE! 6. STOPP AV AGGREGAT For å stoppe aggregatet: 1. Slå av og koble fra alle tilkoblede elektriske apparater og verktøy. 2. La aggregatet gå i noen minutter uten noen elektriske apparater er tilkoblet. Dette hjelper til å stabilisere temperaturen i aggregatet. 3. Still motorbryteren til AV. 4. Vri drivstoffventilen til AV. RISIKO: La aggregatet kjøle seg ned i flere minutter før du berører deler som blir varme når aggregatet er i drift. ADVARSEL: Hvis du lar aggregatet stå i lengre tid med bensin på tanken uten at det blir brukt, kan det bli vanskelig å starte aggregatet. Aggregatet må aldri stå ubrukt i lengre perioder med bensin på tanken. 13

14 7. VEDLIKEHOLD OG TILSYN Korrekt vedlikehold av aggregatet ditt med jevne mellomrom vil forlenge aggregatets levetid. Husk å utføre vedlikehold og tilsyn i henhold til vedlikeholdsplanen i Figur 12. ADVARSEL: Vedlikehold må ikke utføres mens aggregatet er i drift. Anbefalt vedlikeholdsplan Hver gang Hver måned (20 timer) Hver 3. måned (50 t) Hver 6. måned (100 t) Hvert år (300 t) Motorolje Sjekk nivå x Skift x Luftfilter Sjekk x Rengjør x Bensinfilterkopp Rengjør x Tennplugg Sjekk/Rengjør x Bensintank Sjekk bensinnivå x Rengjør x Figur 12 - Anbefalt vedlikeholdsplan Rengjøring av aggregat Forsøk å alltid oppbevare aggregatet på et tørt og kjølig sted. Hvis aggregatet ditt blir skittent rengjøres, kan du rengjøre utvendig med en eller flere av følgende: - en fuktig klut - en myk børste - en støvsuger Aggregatet må aldri rengjøres med vann fra en bøtte eller spyles. Vann kan trenge inn i aggregatets mekaniske og elektriske deler og forårsake kortslutning eller rust. Sjekk av oljenivå Aggregatet stenges automatisk av når oljenivået er for lavt, for å hindre at det blir ødelagt. Du bør imidlertid alltid sjekke oljenivået før bruk for å forsikre deg om at det er tilstrekkelig med olje i aggregatets veivhus. For å sjekke oljenivå: 1. Pass på at aggregatet står på et horisontalt underlag. 2. Skru av oljelokket (se Figur 13.) 3. Bruk en tørr klut til å tørke oljen av målepinnen på innsiden av oljelokket. 4. Stikk målepinnen helt inn og trekk den ut igjen. Det skal nå være olje på målepinnen. Hvis det ikke er olje på målepinnen, eller bare i enden, må du fylle på olje til motorens veivhus er fullt. (Se Påfyll av olje i denne delen av bruksanvisningen.) 5. Husk å skru på plass oljelokket etter at du har sjekket oljenivået. 14

15 Figur 13 - Sjekk oljenivå Skifte/Påfylling av olje Du bør sjekke aggregatets oljenivå som anvist i vedlikeholdsplanen i Figur 12. Når oljenivået er lavt må du fylle på olje til det er nok olje i motoren. Oljekapasiteten i aggregatets motor er anvist i Figur 14. Modell 3000HI Motoroljekapasitet 6 dl Figur 14 - Motoroljekapasitet Skift motorolje iht. vedlikeholdsplan Figur 12. I så fall kan du tappe olje fra aggregatet i henhold til følgende steg: 1. Plasser en beholder under aggregatets oljetømmeplugg for å samle opp olje som tappes ut. 2. Fjern bakdekselet på aggregatet. 3. Bruk en 10mm sekskantnøkkel til å skru ut oljetømmepluggen, som er plassert på veivhuset under oljelokket (se Figur 15). Vent til all oljen er drenert fra veivhuset. 4. Skru på plass tømmepluggen og stram med en 10mm sekskantnøkkel. For å fylle olje på veivhuset, utfør følgende steg: 1. Pass på at aggregatet står på et horisontalt underlag. 2. Skru av oljelokket (se Figur 13.) 3. Bruk en trakt, og fyll motorolje inn i veivhuset. Vi anbefaler SAE 10/30W eller SAE 15/40W 4-takts motorolje for generell bruk. Veivhuset er fullt når oljenivået stiger til den nedre leppen på åpningen du tømmer oljen inn i (se Figur 16). Figur 15 - Tapping av olje 15 Figur 16 - Påfyll av olje

16 MERK: Brukt motorolje er spesialavfall og skal leveres til ditt lokale avfallmottak. Vedlikehold av luftfilter Jevnlig vedlikehold av luftfilteret sørger for god luftgjennomstrømning til forgasseren. Sjekk med jevne mellomrom at det ikke er for mye skitt i luftfilteret. 1. Skru ut de 4 boltene i luftfilterdekselet og ta av dekselet (se Figur 17.) 2. Ta ut skumelementet fra luftfilteret. 3. Tørk vekk skitt og smuss fra innsiden av luftfilteret. 4. Vask skumelementet med såpevann. La elementene tørke. 5. Når filterelementene har tørket, dypp dem i motorolje. Klem ut overflødig olje. 6. Sett skumelementet tilbake i luftfilteret, og skru fast dekselet igjen. Figur 17 - Fjerning av luftfilterdekselet. Vedlikehold av tennplugg Tennpluggen er viktig for at motoren skal fungere. En god tennplugg må være hel, ren for avleiringer, med korrekt åpning. Sjekk tennpluggen som følger: 1. Trekk av tennplugghetten. 2. Fjern aggregatets bakdeksel. 3. Skru løs tennpluggen fra aggregatet ved hjelp av den medfølgende tennpluggnøkkelen. (Se Figur 18). 4. Sjekk tennpluggen. Hvis den har sprekker eller skår, må den erstattes med ny tennplugg. Vi anbefaler at du bruker en tennplugg av type F6RTC, som f.eks. en NGK BPR6ES. 5. Mål tennpluggåpningen (se Figur 19). Åpningen skal være mellom 0,7 og 0,8 mm. 6. Hvis du ikke trenger å bytte tennpluggen, kan du bruke en messingbørste til å fjerne skitt fra tennpluggens base, og deretter justere tennpluggåpningen. 7. Skru tennpluggen tilbake på plass på aggregatet med tennpluggnøkkelen. Sett på plass aggregatets bakdeksel og tennplugghetten. 16

17 Figur 18 - Demontering av tennplugg Figur 19 - Måling av tennpluggåpning Tømming av bensintanken Før du setter aggregatet til lagring for lengre perioder, bør du tømme bensintanken. For å tømme aggregatet for bensin: 1. Vri drivstoffventilen til AV. 2. Fjern bensinfilterkoppen. 3. Tøm all bensin ut av bensinfilterkoppen. 4. Plasser en beholder under aggregatet for å samle opp bensinen, og vri drivstoffventilen til PÅ. Tapp ut all bensin fra aggregatet. 5. Vri drivstoffventilen til AV. 6. Sett på plass bensinfilterkoppen. 7. Lagre bensinen du har tappet ut på et egnet sted. ADVARSEL: Bensin bør ikke tas vare på til neste år. 8. PROSEDYRER FOR LAGRING OG FRAKT ADVARSEL: Dekk aldri over aggregatet mens motoren enda er varm. Når du skal transportere aggregatet, eller lagre det over en lengre periode: Tøm bensintanken (se Tømming av bensintanken under Vedlikehold og tilsyn.) Koble fra tennpluggen. Ikke dekk til ventilasjonsåpningene. Oppbevar aggregatet på et tørt og kjølig sted. 17

18 9. FEILSØKING Hvis motoren ikke starter, sjekk følgende: Bensin på tanken? NEI Fyll bensin JA NEI Er motorbryteren stilt til 'PÅ'? Vri bryteren til 'PÅ' JA Er drivstoffventil 'PÅ'? NEI Vri kran til 'PÅ' JA Er det nok olje i motoren? NEI Fyll på olje JA NEI Ingen gnist Ta kontakt med Virker tennpluggen? Bytt plugg forhandler RISIKO Pass på at det ikke er bensinsøl rundt tennpluggen. Bensinsøl kan antennes. Sjekk om bensin når forgasser. Sjekk tennplugg: 1) Fjern tennplugghetten og skrubb vekk all skitt fra området rundt tennpluggen. 2) Fjern tennpluggen og plasser tennpluggen i tennplugghetten. 3) Still elektroden på tennpluggsiden av topplokket til jord. 4) Start motoren, gnister skal nå hoppe over åpningen. Hvis motoren fortsatt ikke vil starte, ta kontakt med din forhandler. Sjekk: 1) Vri drivstoffventilen til 'AV' og løsne bensinfilterkoppen. 2) Når du vrir drivstoffventilen til 'PÅ' skal bensin renne ut av tømmeåpningen. Hvis aggregatet ikke leverer strøm, sjekk: Lyser indikatorlampen grønt? JA NEI Lyser overbelastningslampen rødt? Sjekk om tilkoblede elektriske apparater eller verktøy fungerer som de skal. 18 JA NEI NEI Kontakt din forhandler Kontakt din forhandler

19 10. TEKNISKE DATA Aggregat Modell 3000HI Nominell frekvens 50Hz Nominell spenning 230V Nominell strøm 12,2A Nominell hastighet 3750 r/min Nominell utgående effekt 2,8kVA (kw) Maksimal utgående effekt 3,0kVA (kw) Motor Modell 168FD Motortype OHV Slagvolum (Slag x bor) 196cc Kompresjonsratio 8.5:1 Effekt[kW/(r/min)] 2,8kW Hastighet 3750 r/min Tenningstype TCI Tennplugg F6TC Starttype Rekylstarter Drivstoff 90 # Drivstoff-forbruk 385 g/kwt Oljetype 10/30 eller 15/40 Kapasitet drivstofftank 14 liter Kontinuerlig kjøretid med nominell effekt 6 timer Støygrad ved 4 meter (dba/) 96 Dimensjoner (Lengde x Bredde x Høyde) 455 x 456 x 465 mm Nettovekt 33 kg 19

20 11. WIRNG DIAGRAM 20

21 12. OVERSIKTSDIAGRAM 21

22

23 NORSK BEKREFTELSE OM EU-OVERENSSTEMMELSE Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industriveien 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at produktet Produkt... Strømaggregat Modell HI 09 er i overensstemmelse med gjeldende normer og direktiv. Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever strømaggregatet ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August Trondheim, Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om strømaggregatet skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no

Bruksanvisning aggregat

Bruksanvisning aggregat Bruksanvisning aggregat Introduksjon Gratulerer med det nye strømaggregatet ditt! Denne bruksanvisningen vil gi deg en god forklaring på bruk og vedlikehold av aggregatet. Dersom du har spørsmål om produktet,

Detaljer

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W Bruksanvisning Strømaggregat 950 i 800 W Sikkerhetsinformasjon Må kun brukes i godt ventilerte rom eller utendørs, da eksos fra aggregatet er farlig å puste inn. Skru alltid av aggregatet ved påfylling

Detaljer

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 540265/66 1 2 Illustrasjon og forklaring av piktogrammer 1. Advarsel! 2. Trekk ut strømmen straks hvis ledningen er skadet eller kuttet. 3. Må ikke utsettes

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Innhold 1. Generelle forsiktighetsregler 2. Inkluderte komponenter 3. Bruksområder 4. Miljøbeskyttelse 5. Montering 6. Før oppstart 7. Bruk

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 og EP6500ET/25 VIKTIG Å VITE Før du tar aggregatet i bruk må du lese denne manualen. For at aggregatet skal sikres lang levetid og funksjonere best mulig,

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS Introduksjon. Plasma er en gass som er blitt oppvarmet til en ekstremt høy temperatur og ionisert så den blir elektrisk ledende. Plasmabuekutte-prosessen benytter denne plasmaen

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

CONTACT GRILL CG 5040

CONTACT GRILL CG 5040 CONTACT GRILL CG 5040 2 N O P A M L K I G F E D C B J Q H 3 DEUTSCH 05-12 SVENSKA 48-54 ENGLISH 13-19 55-61 FRANÇAIS 20-26 NEDERLANDS 62-68 ESPAÑOL 27-33 ITALIANO 69-75 TÜRKÇE 34-40 PORTUGUÊS 76-82 NORSK

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Norsk VEDKAPPSAG. Bruksanvisning

Norsk VEDKAPPSAG. Bruksanvisning Manual 530192 26-06-07 11:44 Side 1 VEDKAPPSAG Bruksanvisning WS600AWN / WS600AWS 1 Vnr. 530192/530193 BRUKSANVISNING FOR SAG Kjære kunde: Dette er en maskin av god kvalitet, med pålitelig kapasitet. Av

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Hårtrimmersett Bruksanvisning

Hårtrimmersett Bruksanvisning Hårtrimmersett Bruksanvisning Moreda hårtrimmersett 3 ulike trimmehoder med diamantslipte blader: - Standard - Ekstra smal - Ekstra vid - Trådløs oppladbar maskin - Turbomotor - Lys ved opplading - 5 posisjoner

Detaljer

Manual Phoen 110 byggtørker

Manual Phoen 110 byggtørker Phoen 110 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. MAGNETVENTIL 5. DRIVSTOFFPUMPE 6. VIFTEMOTOR 7. VIFTE

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

"Ride-On" BRUKSANVISNING

Ride-On BRUKSANVISNING "Ride-On" BRUKSANVISNING ADVARSEL: Fare for kvelning. Inneholder små deler. Egner seg ikke for barn undet 3 år. INNHOLD OM "RASTAR BABY" SPESIFIKASJONER DELER MONTERING SETTE I/BYTTE BATTERI BATTERI -

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

SPRØYTEAGGREGAT WJR1525/WJR2525 INSTRUKSJONSBOK

SPRØYTEAGGREGAT WJR1525/WJR2525 INSTRUKSJONSBOK SPRØYTEAGGREGAT WJR1525/WJR2525 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 Kjære kunde - gratulerer med valget av et HONDA sprøyteaggregat. Denne instruksjonsboken dekker alt du bør vite

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

PRO 7 HT PRO 7 HT. Maks effekt tre-fas: Kont effekt en-fas: Effekt faktor: 1. Motor produsent: Motor modell: GX 390

PRO 7 HT PRO 7 HT. Maks effekt tre-fas: Kont effekt en-fas: Effekt faktor: 1. Motor produsent: Motor modell: GX 390 PRO - PROFFESIONAL SERIES Honda GX 390 er en meget støysvak og lettstartet motor. Dette er egenskaper som gjør at mange prosdusenter velger Honda som drivkilde i sine aggregater. Vår modell er utstyrt

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Prod.nr. NP1000 Denne strømforsyningsenheten er et nytt miljøvennlig produkt som omgjør naturkraft sollys og vind til strøm. Produktet

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

Byggtørkere EC22 EC32 EC55 EC85 GE36 GE46

Byggtørkere EC22 EC32 EC55 EC85 GE36 GE46 FUNKSJONSDIAGRAM FORBRENNINGSKAMMER 2 BRENNER 3 DYSE 4 MAGNETVENTIL 5 PUMPE 6 MOTOR 7 VIFTE 8 DRIVSTOFFILTER 9 DRIVSTOFFKRETS 0 HÅNDTAK HJUL 2 DRIVSTOFFTANK 3 RESETKNAPP MED VARSELLAMPE 4 AV/PÅ BRYTER

Detaljer

"Ride-On" BRUKSANVISNING

Ride-On BRUKSANVISNING "Ride-On" BRUKSANVISNING ADVARSEL: Fare for kvelning. Inneholder små deler. Egner seg ikke for barn undet 3 år. INNHOLD 3 OM "RASTAR BABY" 4 SPESIFIKASJONER DELER 4, 5 MONTERING 6 8 SETTE I/BYTTE BATTERI

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer