Entusiasme Tydelighet Initiativ. For Nord-Norge. Presentasjon av foreløpig årsregnskap for 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Entusiasme Tydelighet Initiativ. For Nord-Norge. Presentasjon av foreløpig årsregnskap for 2003"

Transkript

1 Entusiasme Tydelighet Initiativ For Nord-Norge Presentasjon av foreløpig årsregnskap for 2003

2 Visjon SpareBank 1 Nord-Norge skal være et kundeorientert, lønnsomt og ledende finanskonsern for Nord-Norge i Nord-Norge.

3 Forretningside SpareBank 1 Nord-Norge vil være en lønnsom og ledende totalleverandør av finansielle produkter og tjenester i det nordnorske marked. Målgrupper er privatpersoner, næringsliv, lag og foreninger, samt offentlig virksomhet. Konkurransefortrinn skal skapes gjennom nære kunderelasjoner. SpareBank 1 Nord-Norge vil være en attraktiv arbeidsplass med en organisasjonskultur preget av verdistyring, initiativ og kontinuerlig læring. Virksomheten skal være basert på strenge krav til redelighet og forretningsetikk. SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig, grunnfondsbevisbasert finanskonsern med nordnorsk forankring.

4 Organiseringen av finanskonsernet Konsern Morbank Fiskerikreditt AS Kredittforetak Eierandel 100% SpareBank 1 Gruppen Finanskonsern Eierandel 14% SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Leasing/factoring Eierandel 100% Tromsø Bodø Sandnessjøen Hammerfest Eiendomsdrift AS Eiendomsforvaltning Eierandel 100% SpareBank 1 Nord-Norge Securities ASA Verdipapirforetak Eierandel 65 % EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100% Tromsø Harstad Bodø Alta Hammerfest

5 Svalbard SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 Oslo Total forvaltning: ca 210 mrd. Totalt antall kontorer: ca 290 Totalt antall ansatte: ca 4700 Totalt antall kunder: ca 1,6 mill. (hvorav koll. Forsikringskunder - LO) Antall nettkunder: ca Per Samarbeidende Sparebanker: SpareBank 1 Vestfold SpareBank 1 Ringerike SpareBank 1 Moss SpareBank 1 Hallingdal SpareBank 1 Gran SpareBank 1 Gudbrandsdal SpareBank 1 Jevnaker Lunner SpareBank 1 Nordvest SpareBank 1 Kongsberg Halden SpareBank 1 GS-banken Modum Sparebank Sparebanken Grenland Lom og Skjåk Sparebank Nøtterø Sparebank Andre distributører: Sparebanken Vest

6 SpareBank 1 Gruppen AS Bank 1 Oslo (100%) SpareBank 1 Skadeforsikring (100%) SpareBank 1 Livsforsikring (100%) SpareBank 1 Fondsforsikring (100%) Eiendoms- Megler 1 (Kjede) Odin Forvaltning (100%) First Securities (33,3%) SpareBank 1 Aktiv Forvaltning (100%) SpareBank 1 Bilplan (100%) Eiere SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Midt-Norge Sparebanken Vest Samarbeidende Sparebanker LO og fagforbund Förenings- Sparbanken 14,08% 14,08% 14,08% 8,67% 14,08% 10% 25%

7 Nøkkeltall Nord-Norge: Antall innb.: Rating A3 (Moody s) og A- (Fitch Ipca) Forvalt.kapital 41 mrd Utlån 37 mrd Innskudd 22 mrd Antall kontor 93 Antall kunder Person ( ) Næring Lag/foreninger Forsikring

8 Strategi og Balansert målekort

9 VÅRT STRATEGISKE KART FINANSIELLE MÅL KUNDELØFTE KVALITET I FORRETNINGS- PROSESSER PRODUKTER Enkelhet og kvalitet Alt på ett sted Konk.dyktig totalpris Partner i forretningsutvikling Markedsposisjon + RELASJONER Nærhet Personlig rådgiver Lokal forankring Den nærmeste kundepartner Lønnsomhet = MERKEVERDI Høy kvalitet i prosesser Effektivitet En effektiv distributør Eierpolicy Soliditet En aktiv samfunnspartner V I S J O N ORGANISASJON OG LÆRING Kompetanse og læring Ledelsesutvikling Fleksibel organisering Bedre aldersprofil Intern kommunikasjon V E R D I G R U N N L A G

10 LEDELSE BASERT PÅ VERDIER VISJON Initiativ Entusiasme Tydelighet Verdiene er limet mellom hva vi ønsker å være, hva vi faktisk er, og hvordan kundene oppfatter oss. Lederne har et særlig ansvar for å synliggjøre verdiene i handling. PROFIL KULTUR

11 Balansert Målekort for SpareBank 1 Nord-Norge

12 LEDELSE TYDELIGHET - ANSVARLIGGJØRING For å sikre felles forståelse, måloppnåelse og avklare forventninger gjennomføres det: Individuell oppfølging Ukentlig individuell oppfølging av hver enkelt ansatt: resultater og kvalitet gjensidig forventningsavklaring Forpliktende opplæringsplan Gjennomføring av sertifiseringsprogram innenfor alle sentrale produkt- og fagområder Utviklingssamtale min. 2 ganger pr år

13 Våre overordnede økonomiske mål Soliditet Lønnsomhet Markedsandel Effektivitet

14 Våre overordnede økonomiske mål Soliditet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en kapitaldekning på 12%, hvorav kjernekapitalen utgjør 9%. Kjernekapitalen skal ved kvartalsrapportering utgjøre minimum 8% inkludert 50% av årets overskudd. Lønnsomhet SpareBank 1 Nord-Norge skal ha en egenkapitalavkastning som avspeiler den risiko som ligger i virksomheten og det generelle rentenivået. Målet er en avkastning etter skatt som er minimum 6% over avkastning på langsiktig statsobligasjon.

15 OM KJERNEKAPITAL/ ANSVARLIG KAPITAL - MORBANK % av vektet balanse Myndighet Bankens mål Kjernekapital 5,3 (7,0) 9,0 9,26 Ansvarlig kapital 2,7 3,0 2,98 Sum kapitaldekning 8,0 12,0 12,24

16 Kapitaldekning (BELØP I MILL. KRONER) MORBANKEN KONSERN Kjernekapital Tilleggskapital utover kjernekapitalen Fradragsposter: Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Kapitaldekningsreserve Netto ansvarlig kapital Totalt risikovektet volum ,66 % 11,29 % 12,24 % Kapitaldekning i % 11,82 % 9,99 % 10,58 % 8,25 % 8,02 % 9,26 % Kjernekapitaldekning i % 9,03 % 7,87 % 8,44 %

17 Våre overordnede økonomiske mål Soliditet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en kapitaldekning på 12%, hvorav kjernekapitalen utgjør 9%. Kjernekapitalen skal ved kvartalsrapportering utgjøre minimum 8% inkludert 50% av årets overskudd. Lønnsomhet SpareBank 1 Nord-Norge skal ha en egenkapitalavkastning som avspeiler den risiko som ligger i virksomheten og det generelle rentenivået. Målet er en avkastning etter skatt som er minimum 6% over avkastning på langsiktig statsobligasjon.

18 Hovedtrekk 2003 Driftsresultat før skatt 273 mill kroner (2002: 158 mill kroner) Økte avsetninger til tap 318 mill kroner(2002: 245 mill kroner) Reduksjon i bemanningen med 107 årsverk Betydelig vekst i sparing Innskuddene økte med mill kroner Salg av andre spareprodukter 358 mill kroner Sterk utlånsvekst i personmarkedet, 15,5 % i forhold til 2002 Sterk resultatforbedring i SpareBank1 Gruppen AS Egenkapitalavkastning etter skatt på 9,04 % Overskudd pr. grunnfondsbevis kr 14,01 Forslag til kontantutbytte kr 14,00 pr grunnfondsbevis

19 Avkastning 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Direkte avkastning på grunnfondsbevis Grunnfondsbevisbrøk (31.12.) Egenkapitalrentabilitet etter skatt ,1 % 9,8 % 10,9 % 8,6 % 7,8 % 7,6 % 53,0 % 50,6 % 47,8 % 45,5 % 43,9 % 41,7 % 9,84 % 16,72 % 19,22% 9,36% 2,76% 9,04 %

20 Hovedtall balanse (Beløp i mill kroner) BALANSE Endring kr Endring % Forvaltningskapital ,95% Brutto utlån ,81% Innskudd fra kunder ,35%

21 Konsernets innskuddsportefølje fordelt på marked 11 % % P-marked N-marked 32 % 57 % O-marked 31 % 57 % (Mill.kroner) Endring Endring i % P-marked ,02 % N-marked ,44 % O-marked ,30 % SUM ,35 %

22 Resultatregnskap - konsern (Beløp i mill kroner) Endring Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ,64 % 2,79 % Sum andre driftsinntekter ,93 % 0,48 % Sum netto inntekter ,57 % 3,27 % Sum driftskostnader ,07 % 2,17 % Resultat før tap og nedskrvninger ,50 % 1,10 % Tap på utlån, garantier m.v ,81 % 0,67 % Netto tap og nedskrivninger ,81 % 0,67 % Resultat før skattekostnader ,69 % 0,43 % Skatt på ordinært resultat ,16 % 0,26 % Minoritetsinteresser ,00 % 0,00 % Resultat av ordinær drift etter skatt ,54 % 0,17 %

23 Resultatutvikling konsern Sammenlignet med 2002 er hovedårsaken til resultatendringen: Økning i netto renteinntekter + 17 mill kr Økning andre inntekter + 31 mill kr Netto gevinst/avkastning og verdiendring verdipapirer + 5 mill kr Andel underskudd i SpareBank 1 Gruppen mill kr Økning kostnader - 21 mill kr Økning netto tap på utlån - 73 mill kr

24 Resultatutvikling konsern NOK mill KV.01 1.KV.02 2.KV.02 3.KV.02 4.KV.02 1.KV.03 2.KV.03 3.KV.03 4.KV.03 Resultat før tap Resultat etter tap 4.KV.01 1.KV.02 2.KV.02 3.KV.02 4.KV.02 1.KV.03 2.KV.03 3.KV.03 4.KV.03 Resultat før tap Resultat etter tap

25 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter - Konsern Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 3,13 % 2,96 % 2,72 % 2,79 % 2,64 %

26 Basisdrift* - konsern *Korrigert for resultat SpareBank 1 Gruppen og nto.gev/tap verdipapirer Regnskap Korr. Basisdrift Regnskap Korr. Basisdrift Netto renteinnt.og lignende SpareBank1Gruppen Netto gev./tap VP og Odin Pengemarkedsfond Netto gev./tap valuta Øvrige driftsinntekter Sum andre driftsinnt Netto inntekter Sum kostnader Driftsres.før tap og skatt Tap på utlån og gar Driftsresultat før skatt

27 Andre driftsinntekter - Konsern NOK mill KV.02 2.KV.02 3.KV.02 4.KV.02 1.KV.03 2.KV.03 3.KV.03 4.KV.03 Verdipapirer Valuta Innt.tilkn.selsk. Andre driftsinntekter 1.KV.02 2.KV.02 3.KV.02 4.KV.02 1.KV.03 2.KV.03 3.KV.03 4.KV.03 Verdipapirer Valuta Innt.tilkn.selsk Andre driftsinntekter

28 Inntekter fra valuta og verdipapirer Netto resultat på 49 mill. kroner pr er et resultat av: Inntekter valuta, renteinstrumenter etc. Utbytte Netto realisert/urealisert gevinst/tap og negativ verdiendring verdipapirer + 36 mill.kr + 3 mill.kr + 10 mill.kr

29 Datterselskaper Overskudd etter skatt Sparebank1 Finans Nord-Norge AS AS Fiskerikreditt Eiendomsdrift AS Eiendomsmegler 1 Nord Norge AS Sparebank1 NN Securities AS (65%) Mynten AS ANS Bygginvestor I (52,36%) TOTALT

30 Markedsandel SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en markedsandel i Nord-Norge på minimum 30% innenfor alle produktområder innen Produktområder omfatter kreditt, sparing, forsikring og betalingstjenester Effektivitet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål at kostnadene skal utgjøre max 55% av inntektene i Derfra er målet å redusere kostnadsandelen frem mot 2005, slik at en effektivitet på linje med de beste bankene oppnås.

31 Konsernets driftskostnader 900 4,00 % ,00 % 2,00 % 1,00 % Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 0,00 % Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 2,52 % 2,59 % 2,18 % 2,17 % 2,07 %

32 Driftskostnader Konsernets driftskostnader for 2003 er 814 mill kroner, en økning med 21 mill. kr sammenlignet med Økningen skyldes avsetning av 14 mill kroner til omstillingstiltak knyttet til nedbemanningen og økte pensjonskostnader med 4 mill kroner. Banken har i 2003 redusert bemanningen med 107 årsverk og solgt 8 bankbygg Kostnadsprosent 57,94 66,30 Kostnadsprosent basisdrift 59,90 67,66 Driftskostnader i % av gj.sn. forvaltn.kap. 2,07 % 2,17%

33 En mer effektiv bank Vi vil prioritere følgende fremover: Effektivisere ikke-kritiske funksjoner som i dag utføres i distribusjonsnettet. Effektivisere tjenestetilbudet i de ulike distribusjonskanalene, med særlig vekt på å utvikle Kundeservicesenteret og nye betjeningsformer på de mindre stedene. Finne den best mulige balansen mellom hvilke oppgaver som løses i SpareBank 1- alliansen og hvilke som bør løses hos oss. Foreta nødvendige tilpasninger av bemanningsnivå og kapasitet underveis, for å optimalisere infrastruktur og effektivitet i stab og distribusjonsnett.

34 Utvikling antall årsverk i konsernet Morbank Konsern

35 Markedsandel SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en markedsandel i Nord-Norge på minimum 30% innenfor alle produktområder innen Produktområder omfatter kreditt, sparing, forsikring og betalingstjenester Effektivitet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål at kostnadene skal utgjøre max 55% av inntektene i Derfra er målet å redusere kostnadsandelen frem mot 2005, slik at en effektivitet på linje med de beste bankene oppnås.

36 Markedsandeler personkunder Antall SNN-kunder i % av innbyggere 42,6 42,4 42, ,8 41,6 41,4 41, ,8 40,6 40,

37 Markedsandeler utlån og innskudd personmarked SNN andel av antatt totalmarked (inkl.statsbanker som husbanken, lånekassen) 35 % 32,3 % 32,5 % 32,80 % 29 % 25,80 % ,7 % 23,4 % 22 % 15 % Utlån Innskudd

38 Markedsandeler plassering 35 % 31,10 % 30 % 28,0 % 25 % 20 % 15 % 24,1 % 13,6 % 16,1 % 19,70 % 17,7 % 21,80 % % 11,1 % 5 % 0 % Aksjefond Unit Linked Livrente/IPA

39 Markedsandeler skadeforsikring Gjelder personmarked (sum hus og bil) 23 % 22 % 22,2 % 21 % 20 % 19,9 % 20,6 % % 18 % 17 % 16 % 15 %

40 Nysalg 2003

41 NYSALG AKSJEFOND kv kv kv kv kv kv kv kv kr

42 NYE SPAREAVTALER I AKSJEFOND kv kv kv kv kv kv kv kv Antall

43 NYSALG SKADEFORSIKRING kv kv kv kv kv kv kv kv KR Antall Premievolum Antall dekninger

44 Oppsummering nysalg Salget i spare- og plasseringsmarkedet er økt med 95 % målt mot 2002 (volum) Salg av Unit Linked har økt med 65 millioner Salg av aksjefond har økt med 109 millioner Økt salg og styrket posisjon også innen forsikringsområdet Salg av skadeforsikring økte med 7,4 % (9,6 mill) Salg av personforsikring økte med 4,9 % (0,65 mill)

45 NettBank og Betalingsformidling 2003

46 FORDELING AV GIROTRANSER Man giro BrevGiro TeleGiro NettGiro BedriftsNett

47 KUNDEHENVENDELSER I NETTBANK - TOTALT

48 Oppsummering, Betalingsformidling 2003 Nettbank har overtatt som viktigste betalingskanal. Antall aktive NettBank kunder økt med 35,5 % i NettBank er den prefererte kanal ved betalinger, utgjør 32% av totalt antall girobetalinger. Kraftig økning i antall henvendelser i NettBank, 75 % siden % økning i antall aksjeordrer sammenlignet med Redusert bruk av minibank færre minibanktransaksjoner de 3 siste kvartal 2003 sammenlignet med samme periode 2002 I samme periode er omsetningen redusert med 37,2 mill. kr. (tall for 1. kvartal 2002 foreligger ikke pga. omlegging til nytt system) Siste del av 2003 tenderer til noe redusert bruk fra fremmede kunder.

49 Fremtidsutsikter

50 Markedsmessige fremtidsutsikter Næringsliv Bedrede konjunkturutsikter, lav rente, svekket kronekurs, og høyere vekst forventes å gi positiv effekt i 2004, også for eksportnæringene. Den pågående strukturendringen av fiskerinæringen vil fortsette i 2004, og vil for noen områder være smertefull. Privatmarkedet Det generelle bilde tilsier fortsatt høy vekst og en generelt god privatøkonomi. Enkeltområder kan rammes som konsekvens av driftsstans/nedleggelse av nøkkelbedrifter. Offentlig sektor Fortsatt stor offentlig sektor, men reduseres relativt sterkt spesielt i distriktskommunene. Dette forsterker behovet for omstilling.

51 Interne fremtidsutsikter Kundefokus Utnytte potensialet i eksisterende kundemasse og innenfor nye markedsområder Øke markedsandelen spesielt innenfor sparing og forsikring Risikofokus Forbedring av risikostyringssystemene både med hensyn til kompetanse og til systemløsninger. Etablerer eget risk management-miljø i banken. Fokus på kvalitet og effektivitet Nye kredittprosesser vil bli tatt i bruk for å forbedre kvalitet og redusere risiko Nye markedsriktige distribusjonsløsninger utprøves for å være i takt med kundebehovene

52 NORD-NORGE Næringsfordeling (etter antall sysselsatte) 10 % 7 % 1 % 6 % 40 % 10 % 26 % Offentlig sektor Re ise liv Primærnæringene, inkl. fiskeindustri Ene rgi Priv at tje ne ste y ting Bergverk og industri Bygg og anlegg

53 Kredittområdet

54 Hovedmål for kredittområdet i SpareBank 1 Nord-Norge Utlånsporteføljen må ha en lønnsomhet som tilfredsstiller de overordnede lønnsomhetsmål og som avspeiler risikoen i porteføljen. Porteføljens totale risiko i et 6 års perspektiv må ikke overskride: * årlig tapsnivå tilsvarende 0,50 % av brutto utlån * personmarked 0,10 % tap på brutto utlån * næringsmarked 1,00 % tap på brutto utlån Utlån til næringskunder skal ikke overstige 44 % av bankens totale utlån Andelen av næringsengasjement med høy risiko (klasse 4 og 5) skal holdes innenfor en ramme på 17 % av lån til næringskunder

55 Kredittpolicy Særskilte behandlingsrutiner (fullmakter) for: Fisk og fiskerelaterte næringene Finansiering av immaterielle rettigheter Finansiering av næringseiendommer Øvre volumsgrenser for marint oppdrett, fiskefartøy og fiskeindustri Utøvelse av kredittfullmakter på armlengdes avstand

56 Kredittområdet: strategi Satsning innenfor vekstområdene i personmarkedet Satsning innenfor mindre bedriftskunder Ikke inntak av nye store kunder Redusert konsentrasjon innenfor spesielt risikoutsatte bransjer Systematisk sammenheng mellom risiko og pris både i person og bedriftskundemarkedet.

57 Kredittområdet: prosesser og prising Innføring av nye kredittprosesser for både person og bedriftskunder i løpet av 1.halvår 2004: Objektive scoringsmodeller Prismodeller basert på risikojustert avkastning både i person- og i bedriftsmarkedet Spesialisert kompetanse for håndtering av komplekse kredittsaker Bedre styringsrapporter for kontroll av kredittrisiko (felles kompetansesenter for SpareBank 1 bankene)

58 Konsernets utlånsportefølje fordelt på marked 1 % % 44 % 55 % P-marked N-marked O-marked 41 % 58 % (Mill.kroner) Endring Endring i % P-marked ,49 % N-marked ,13 % O-marked ,43 % SUM ,81 %

59 Konsernets utlånsportefølje N-marked fordelt på næring (Beløp i mill kroner) Endring Jord- og skogbruk Fiskefartøy Fiskeoppdrett Utvinning av råolje og naturgass Bergverksdrift Fiskeindustri Industri eks. fiskeindustri Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel Hotell og restaurant Utenriks sjøfart og rørtransport Transport ellers og kommunikasjon Finans og forsikring Borettslag Øvrig eiendom Forretningsmessig tjenesteyting Øvrige næringer Forsikring, verdipapirfond og andre fin. foretak SUM BRANSJEFORDELING

60 Netto tap på utlån og garantier - Konsern NOK mill KV.01 1.KV.02 2.KV.02 3.KV.02 4.KV.02 1.KV.03 2.KV.03 3.KV.03 4.KV.03 Spesifisert Uspesifisert 4.KV.01 1.KV.02 2.KV.02 3.KV.02 4.KV.02 1.KV.03 2.KV.03 3.KV.03 4.KV.03 Spesifisert Uspesifisert

61 Konsernets spesifiserte tap fordelt på marked NOK mill P-marked N-marked P-marked N-marked

62 Netto tapsutsatte engasjement - Konsern NOK mill ,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % Mill kroner Pst. av brutto utlån 0,00 % Mill kroner Pst. av brutto utlån 1,14 % 1,32 % 2,14 % 1,75 % Netto tapsutsatte engasjementer pr inkluderer to engasjementer som utgjør 220 mill. kroner med spesifiserte tapsavsetninger på 146 mill. kroner, hvor inngåtte avtaler om refinansiering/salg av eiendeler/aktiva er delvis gjennomført. Dette medfører en ytterligere reduksjon i netto tapsutsatte engasjementer med ca. 75 mill. kroner, når avtalene er gjennomført.

63 Konsern - nøkkeltall utlån Netto tap på utlån i % av brutto utlån 0,86 % 0,73 % 0,45 % 0,35 % 0,37 % Tapsavsetninger i % av brutto utlån 2,24 % 2,02 % 1,70 % 1,44 % 1,29 % Spesifiserte tapsavsetninger i % av utlån 1,36 % 1,06 % 0,79 % 0,62 % 0,53 % Uspesifiserte tapsavsetninger i % av utlån 0,87 % 0,96 % 0,91 % 0,82 % 0,76 % Totale tapsutsatte eng. i % av utlån 3,11 % 3,20 % 2,11 % 1,76 % 1,61 % Netto tapsutsatte eng. i % av utlån 1,75 % 2,13 % 1,32 % 1,14 % 1,08 %

64 Risikoutvikling (Utlån - konsern) Endring (mill.) NOK andel NOK andel NOK andel Lav risiko* ,7 % ,9 % ,2 % Normal risiko ,8 % ,2 % 297-0,6 % Høy risiko ,3 % ,8 % 455 0,5 % Tapsutsatte ,2 % ,1 % 73-0,1 % Sum ,0 % ,0 % ,0 % Gruppen lav risiko inneholder personmarked, offentlig marked og næringsmarked med lav risiko Risikoklassifisering: Kun basert på regnskap NB:Sikkerheter inngår ikke i klassifiseringsmodellen. Egenkapital 50% Cash-Flow 33% Arbeidskapital 17%

65 Snittrente (Næring) pr risikoklasse ,00 % ,51 % 8,29 % 8,44 % 9,15 % 9,55 % 9,00 % 8,00 % Volum nedbetalingslån* ,55 % 4,64 % 4,74 % 5,95 % 6,16 % 7,00 % 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % Snittrente ,00 % Nedbetlån des 2002 Nedbetlån des 2003 Snittrte des 2002 Snittrte des 2003 * Nedbetalingslån er ordinære nedbetalingslån (eks. valutalån, fastrente, tapsmerkede, ansvarlige lån etc.)

66 Eierpolitikk

67 Utbyttepolitikk * SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å skape overskudd som gir grunnlag for konkurransedyktig avkastning på bankens egenkapital. * Utbytte til grunnfondsbeviseierne vil avhenge av årsoverskuddet. Banken tar sikte på at utbytte og avkastning til utjevningsfond til sammen skal avspeile grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital- * Banken vil i fordelingen mellom kontantutbytte og avsetning til utjevningsfond, søke å prioritere en høy andel kontantutbytte. Dog vil banken i en slik fordeling ta hensyn til bankens egenkapitalsituasjon. * Banken vil foreta avsetninger til/overføre fra utjevningsfondet, ut fra årsoverskuddet og gjeldende lover og forskrifter.

68 Omsetning NONG

69 Kursutvikling grunnfondsbevis NONG

70 Eierstrukturen på grunnfondsbeviseierne % ,18 37, ,09 33,35 25,07 25,36 10,67 13, største eierne 20 største eierne nordnorske eiere utenlandske eiere

71 De 20 største grunnfondsbeviseierne EIERE ANTALL ANDEL AV GR.FOND TOTAL GR.FOND.KAP. Swedbank klientkonto ,74 % Folketrygdfondet ,40 % Wenaas Holding AS ,90 % Tine Pensjonskasse ,89 % Framo Development AS ,75 % Tonsenhagen Forretningssenter AS ,54 % Troms Fylkes Dampskibsselskap AS ,33 % SpareBank 1 Rogaland ,28 % Haugaland Kraft AS ,16 % Rasmussen Holding AS ,09 % JP Morgan Chase Bank ,96 % Bergen Kommunale Pensjonskasse ,91 % SIS Sega Intersettle ,79 % Ringerikes Sparebank ,78 % Troms Kraft AS ,70 % Warrenwicklund Utbyt ,69 % National Financial S.Citibank N.A ,68 % Olsen, Fred & Co's Pensjonskasse ,64 % Holla Sparebank ,58 % Meltzers Høyskolefond ,53 % SUM ,35%

72 De 20 største nordnorske grunnfondsbeviseierne EIERE ANTALL ANDEL AV GR.FOND TOTAL GR.FOND.KAP. Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA, Tromsø ,32% Rasmussen Holding AS, Napp ,09% Troms Kraft AS, Tromsø ,70% OVDS ASA, Narvik ,50% Norges Råfisklag, Tromsø ,46% Karl Ditlefsen, Tromsø ,44% Bodø Kommune, Bodø ,44% Eriksen Eiendom AS, Bardufoss ,34% Asbjørn Hansen, Tromsø ,33% Norinnova AS, Tromsø ,28% Bj. Rasch-Tellefsen AS, Harstad ,26% Stein Harald Enoksen, Gryllefjord ,23% Hagbart Kræmer AS, Tromsø ,23% Gullsmed Kristiansen AS, Tromsø ,23% Hemming Andersen, Tromsø ,21% Sørensen Invest AS, Harstad ,20% AS Ferdighus, Sørreisa ,19% O.A.Ovesen AS, Sørreisa ,19% Knut Larsen, Rotsund ,18% Kåre Pedersen, Rotsund ,18% SUM ,00%

73 Overskuddsdeling 2003 OVERSKUDD 210 MILL. 100% GFB-EIERE 92 MILL. 43,91 % BANKEN 118 MILL. 56,09 % KONTANTUTBYTTE 92 MILL. 44 % UTJEVNINGSFOND 0 MILL. 0 % SPAREBANKENS FOND 103 MILL. 49 % GAVEFOND 15 MILL. 7 %

74

Entusiasme Tydelighet Initiativ. For Nord-Norge. Presentasjon av regnskapet for 3. kvartal 2003

Entusiasme Tydelighet Initiativ. For Nord-Norge. Presentasjon av regnskapet for 3. kvartal 2003 Entusiasme Tydelighet Initiativ For Nord-Norge Presentasjon av regnskapet for 3. kvartal 2003 Visjon SpareBank 1 Nord-Norge skal være et kundeorientert, lønnsomt og ledende finanskonsern for Nord-Norge

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAPET PR 30.06.2004

PRESENTASJON AV REGNSKAPET PR 30.06.2004 PRESENTASJON AV REGNSKAPET PR 30.06.2004 Visjon SpareBank 1 Nord-Norge skal være et kundeorientert, lønnsomt og ledende finanskonsern for Nord-Norge i Nord-Norge. Forretningside SpareBank 1 Nord-Norge

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAPET PR 30.09.2004

PRESENTASJON AV REGNSKAPET PR 30.09.2004 PRESENTASJON AV REGNSKAPET PR 30.09.2004 Visjon SpareBank 1 Nord-Norge skal være et kundeorientert, lønnsomt og ledende finanskonsern for Nord-Norge i Nord-Norge. Forretningside SpareBank 1 Nord-Norge

Detaljer

PRESENTASJON AV ÅRSREGNSKAP FOR 2002

PRESENTASJON AV ÅRSREGNSKAP FOR 2002 PRESENTASJON AV ÅRSREGNSKAP FOR 2002 Visjon SpareBank 1 Nord-Norge skal være et kundeorientert, lønnsomt og ledende finanskonsern for Nord-Norge i Nord-Norge. Forretningside SpareBank 1 Nord-Norge vil

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 2.KVARTAL 2002

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 2.KVARTAL 2002 PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 2.KVARTAL 2002 Visjon SpareBank 1 Nord-Norge skal være et kundeorientert, lønnsomt og ledende finanskonsern for Nord-Norge i Nord-Norge. Forretningside SpareBank 1 Nord-Norge

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 Innhold Bilde 3-25 Finansregnskapet 1. Kvartal 2003 Bilde 26-36 Kredittrisiko Bilde 37-45 Salg av finansielle produkter Bilde 46-48 Fremtidsutsikter Bilde

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 3.KVARTAL 2002

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 3.KVARTAL 2002 PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 3.KVARTAL 2002 Visjon SpareBank 1 Nord-Norge skal være et kundeorientert, lønnsomt og ledende finanskonsern for Nord-Norge i Nord-Norge. Forretningside SpareBank 1 Nord-Norge

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1.KVARTAL 2002

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1.KVARTAL 2002 PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1.KVARTAL 2002 Visjon SpareBank 1 Nord-Norge skal være et kundeorientert, lønnsomt og ledende finanskonsern for Nord-Norge i Nord-Norge. Forretningside SpareBank 1 Nord-Norge

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år.

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram regnskapet pr. 1. kvartal 2003. Resultatet er påvirket av lavkonjunkturene

Detaljer

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001.

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. SpareBank 1 Nord-Norge med 317 mill kr i resultat før skatt God underliggende bankdrift En landsdelens bank for sparing Innskuddene økte med 1 112

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007 Regnskap 2. kvartal 2007 Tromsø/Oslo 7. august 2007 1 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,5 mrd God lønnsomhet Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon

Detaljer

Navn på presentasjonen PRESENTASJON AV FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2004, OSLO

Navn på presentasjonen PRESENTASJON AV FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2004, OSLO Navn på presentasjonen PRESENTASJON AV FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2004, OSLO 9.2.2005 Strategi Vår strategiske tenkning Resultater Resultater på påkort og og lang lang sikt. sikt. (Finansielle (Finansielle

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 SpareBank1 Nord-Norge offentliggjør i dag driftsresultatet etter ni måneders drift, dvs pr 3. kvartal 2002. Tallene

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 SpareBank1 Nord-Norge legger i dag fram driftsresultatet for 1. kvartal i år. Konsernet viser god resultatutvikling,

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 128 mill kroner i overskudd for 1. halvår 2003

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 128 mill kroner i overskudd for 1. halvår 2003 Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med 128 mill kroner i overskudd for 1. halvår 2003 SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram regnskapet pr. 30.06.03. Konsernet har et overskudd på 128 mill kroner etter

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET * God bankdrift, resultat 316 mill kroner før skatt (207 mill kroner pr. 3. kvartal 98) * Økte driftskostnader som følge av lønnsoppgjøret i 1998 og betydelige

Detaljer

Pressemelding. Foreløpig regnskap for 2003

Pressemelding. Foreløpig regnskap for 2003 Pressemelding Foreløpig regnskap for 2003 SpareBank 1 Nord-Norge i 2003: Overskudd på 273 mill kroner, god bankdrift, men økte tap. SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram foreløpig regnskap for 2003

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE

SPAREBANKEN NORD-NORGE SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL 2001 - ET SpareBank 1 Nord-Norge styrker sin posisjon i sparemarkedet Økning av innskudd og fondsplasseringer på 3,5 mrd kroner siste 12 måneder * Resultat før skatt på

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAP 2. KVARTAL 2005, TROMSØ, OSLO 9.8.2005

PRESENTASJON AV REGNSKAP 2. KVARTAL 2005, TROMSØ, OSLO 9.8.2005 PRESENTASJON AV REGNSKAP 2. KVARTAL 2005, TROMSØ, OSLO 9.8.2005 Strategi Vår strategiske tenkning Resultater Resultater på påkort og og lang lang sikt. sikt. (Finansielle (Finansielle størrelser) størrelser)

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap

Detaljer

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere.

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med nytt godt resultat på 439 mill kroner pr 3. kvartal 2000. Banken har 30.000 aktive nettbankbrukere Fondsavdelingen blir eget ASA SpareBank 1 Nord-Norge legger i

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 1. KVARTAL KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 1. KVARTAL KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 1. KVARTAL 2000 - ET * God bankdrift, resultat 101 mill kroner før skatt (143 mill kroner pr. 1. kvartal 1999) * Gevinster i verdipapirmarkedet redusert med 92 mill kroner i forhold

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 143 mill i resultat for 1. kvartal 1999

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 143 mill i resultat for 1. kvartal 1999 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 143 mill i resultat for 1. kvartal 1999 SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap for 1. kvartal i år. Konsernet hadde et ordinært driftsresultat

Detaljer

PRESENTASJON AV FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2005 TROMSØ, BODØ, OSLO,

PRESENTASJON AV FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2005 TROMSØ, BODØ, OSLO, PRESENTASJON AV FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2005 TROMSØ, BODØ, OSLO, 7.2.2006 SpareBank 1 Nord-Norge landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 48,9 mrd Meget god lønnsomhet Positiv utvikling i kundetilfredshet

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 Hovedtrekk 1999 Godt resultat fra stabil bankdrift og børsoppgang 400 mill kroner i resultat før skatt positiv utvikling i aksjemarkedet har gitt betydelige gevinster gevinst

Detaljer

1,34 % av brutto utlån. Dette er en økning på 46 millioner kroner i forhold til i fjor. Samlede tapsavsetninger utgjør 1,49 % av brutto utlån.

1,34 % av brutto utlån. Dette er en økning på 46 millioner kroner i forhold til i fjor. Samlede tapsavsetninger utgjør 1,49 % av brutto utlån. PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 271 millioner kroner i overskudd pr 3. kvartal 2001 God basisdrift, negativ utvikling i verdipapirmarkedene påvirker resultatet SpareBank1 Nord-Norge legger i dag

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Pressemelding. Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge

Pressemelding. Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge Pressemelding Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge Regnskapet viser et overskudd før skatt på 601 millioner kroner, mot 510 millioner for samme periode i fjor. Stram

Detaljer

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter God resultatutvikling SR-Bank konsernet oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 232,2 mill. kroner, mot 183,2 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultatøkningen er en følge av økte driftsinntekter,

Detaljer

Stiftet 1857. PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory www.westsoft.no

Stiftet 1857. PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory www.westsoft.no Nøtterø Sparebank Stiftet 1857 Disposisjon Historie Geografisk primærområde Vår visjon Nøkkeltall Produkter SpareBank 1 Bankens historie Etablert i 1857 hos kirkesanger Davidsen på Elgestad Entreprenør:

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram foreløpig regnskap for 2000.

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram foreløpig regnskap for 2000. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med 504 mill kroner i resultat for 2000 Høy innskuddsvekst Millionbeløp til utdanningsinstitusjoner i Bodø og Tromsø SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram foreløpig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Pressemelding. NONG Endelig behandling av årsregnskap 2006

Pressemelding. NONG Endelig behandling av årsregnskap 2006 Pressemelding NONG Endelig behandling av årsregnskap 2006 Hovedstyret i Sparebanken Nord-Norge har i styremøte 20.2.2007 foretatt sin endelige behandling av årsregnskapet for 2006. Sammenlignet med det

Detaljer

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig:

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig: P R E S S E M E L D I NG Godt resultat gjennom god bankdrift og betydelige kursgevinster Konsernresultat etter 3. kvartal på 413 mill kr (121 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende drift på 528

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1998

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1998 FORELØPIG REGNSKAP FOR 1998 Hovedtrekk 1998 Godt resultat for konsernet Sparebank 1 Nord-Norge i 1998 * 260,5 mill kroner i resultat før skatt Kontrollert vekst - i henhold til styrets risikostrategi Kontrollert

Detaljer

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene ÅRSREGNSKAP 2000 HOVEDPUNKTER 2000 Økt egenkapitalrentabilitet over risikofri rente Årsoverskudd på 188 millioner kroner, en forbedring på 22 millioner kroner fra 1999 Sterk innskuddsvekst Bedret vekst

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen Kapitalmarkedsdag 25. februar 2014 Adm. banksjef Per Halvorsen God vekst og effektiv bankdrift ga et godt årsresultat i 2013 Resultat før skatt ble på 221,5 millioner kroner mot 168,7 millioner kroner

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal - God markedsutvikling - Stabil renteutvikling - Fortsatt god vekst *

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1998

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1998 Hovedtrekk 1998 PRESSEMELDING Betydelig vekst i salg og driftsresultat 420 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 15% og 2.282 mill. kroner i økte innskudd

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2003

Kvartalsrapport per 30. juni 2003 Kvartalsrapport per 30. juni 2003 Godt resultat 1. halvår. God bankdrift og vesentlig bidrag fra verdipapirene. Konsernresultat 1. halvår på 277 mill kr (195 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende

Detaljer

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Bjørn Rune Rindal Stedfortredende adm. banksjef Andrea Søfting Banksjef Økonomi/ Finans God vekst og lønnsom drift Den anbefalte og ledende banken

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Foreløpig regnskap for 2016 Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Lønnsomhet Resultat etter skatt 93,1 mill. kr. Rentenetto på 1,96 % Cost/income på 47,3 % EK-avkastning 14,0 % Kvalitet

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

1. kvartal 2002. Denne versjon: 25.04.2002 12:19

1. kvartal 2002. Denne versjon: 25.04.2002 12:19 1. kvartal 2002 Denne versjon: 25.04.2002 12:19 1. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 127 mill kr, en bedring på 38 mill kr ift. samme tid i fjor Rentenetto på 213 mill kr, 19 mill kr bedre enn tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2008. Oslo, 30. april 2008

Regnskap 1. kvartal 2008. Oslo, 30. april 2008 Regnskap 1. kvartal 2008 Oslo, 30. april 2008 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,8 mrd God basisdrift Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets bank Resultatvekst på 8% til 111 mill. kroner i 1. kvartal Opprettholder høy EK-avkastning på 19,2% Betydelig vekst

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009 Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 12. februar 2010 1 1 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med beste kvartalsresultat noensinne, 227 mill kroner i overskudd før skatt

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med beste kvartalsresultat noensinne, 227 mill kroner i overskudd før skatt Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med beste kvartalsresultat noensinne, 227 mill kroner i overskudd før skatt SpareBank 1 Nord-Norge presenterer i dag resultatet pr. 1. kvartal 2006 som er det største

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med 168 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram regnskapet for 1. kvartal 2005. Konsernet har et overskudd etter tap, men

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 1. kvartal 2002

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 1. kvartal 2002 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal 2002 1 Innhold Side Side Hovedtrekk og nøkkeltall Kapitaldekning 25 - Hovedtrekk 3 Sparekapital 26 - Hovedtall 4 -Odin aksjefond 27-28 -Nøkkeltall

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 God underliggende bankdrift. Konsernets resultat er likevel preget av urealiserte tap på verdipapirer. Hovedtrekk (samme periode 2007): Svakt resultat.

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Hovedtrekk 1. halvår 2001 Resultat før skatt på 195 mill kr Økning i rentenetto på 11 mill kr fra 1. til 2. kvartal Utlånsvekst 5,7 % 1. halvår, siste 12 måneder 15 %

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA

KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA TREDJE KVARTAL 24 1 2 KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA BNbank er en forretningsbank som har spesialisert seg på pantelån og innskudd på sparekonti, og datterselskapet BNkreditt er landets største

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 4. kvartal 2001

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 4. kvartal 2001 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 4. kvartal 21 1 Innhold Side Side Presentasjonsmateriell Tilleggsinformasjon - Hoved- og nøkkeltall 3-6 - Grafisk utvikling 35-38 - Resultat og balanse

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer