Energipolitisk tale ved landstariffkonferansen for energi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energipolitisk tale ved landstariffkonferansen for energi"

Transkript

1 Energipolitisk tale ved landstariffkonferansen for energi Trondheim Landstariffkonferansene har blitt en arena som ikke bare drøfter tariffstrategi og tariffkrav, men også politikk. Jeg er i den anledning invitert til å si noen ord i tilknytning til det siste. Dere representerer den bransjen som produserer landets viktigst vare kraft, og landets viktigste infrastruktur - strømnettet. Men dere representerer også den bransjen som kanskje er mest utskjelt. Strømprisene er noe som opptar folk flest fordi, til motsetning til for eksempel det å eie bil, er vi alle avhengig av strøm og strømregninga er derved en vesentlig del av husholdningenes budsjett. Stortinget endret energiloven i 1990 etter forslag fra daværende olje- og energiminister Eivind Reiten. Fra da av ble strøm definert som en hvilken som helst annen vare som omsettes i markedet. Begrunnelsen var at konkurranse ville føre til billigere strøm industrien ønsket dette velkommen, godt støttet av NKIF (Norsk kjemisk industriarbeiderforbund). Flere industribedrifter sa opp statlige kontrakter for i stedet å shoppe på det nye strømmarkedet. NEKF (Norsk elektriker- og kraftstasjonsforbund) var fremst til å advare mot en slik markedstenkning og hevdet at omleggingen på sikt ikke ville føre til lavere priser, men en tilpassing til europeisk nivå. I ettertid har vi også hatt kampen om eierskapet til vannkrafta. De samme kreftene som ivret for fritt marked i 1990 slåss for å løse opp hjemfallsregimet og det offentlige eierskapet igjen med begrunnelsen om at de skulle sikre seg billig strøm eller var det at de ser verdien av vannkrafta og ønsket seg å omsette denne sjøl til høyest mulig pris? Jeg bare spør? Vel, dere vet jo at det var vi, og ikke dem, som vant den kampen og jeg sier det igjen at kampen om hjemfall og vår påvirkning av det som ble resultatet er forbundets viktigste næringspolitiske seier noensinne! Det siste tilskuddet i kampen mot kraftselskapene er interesseorganisasjonen Vår Strøm som ble stiftet i mai i år. Initiativtaker er Industri Energi og daglig leder er IEs energipolitiske rådgiver Are Tomasgård formålet med organisasjonen er, som de uttaler; å bekjempe kraftbransjens uheldige sosiale og næringsfiendtlige virkninger! Det er ikke småtteri. At IE og Tomasgård er på denne linja, og at det ikke er vanskelig å få med seg folk som synes strømregninga er drøy, kan jeg forstå, men at også Fagforbundet tilslutter seg dette, deres nestleder Geir Mosti er styremedlem, det er derimot vanskeligere å forstå. Disse kreftene som er så bekymret for strømprisene, hvorfor er de ikke like bekymret for andre energikostnader. Prisen på bensin og diesel er jo mangedoblet av produksjonskost. Deres retorikk angående uheldige sosiale og næringsfiendtlige virkninger er vel like aktuell her. Jeg er sikker på at de kan få medlemmene i Vår Strøm til å inkludere også dette i konseptet, da vil de kunne få flere medlemmer ifra lastebilnæringen etc. 1

2 Vel, jeg og forbundet skal ikke fly bransjens eiere og bedriftledernes ærend, men vi må kunne stå opp og tale bransjens sak når det blir presentert så mye sludder fra folk som egentlig bare rir særinteresser. Jeg mener dere kan være jævlig stolte av at deres arbeidsplasser er kjernen i leveransen av landets viktigste infrastruktur og vare. Uten deres innsats blir det mørkt, kaldt og tyst! Det er nå drøye 8 måneder siden vi avsluttet vårt 3. ordinære landsmøte og vi er i full gang med å omsette landsmøtets vedtak i den praktiske hverdag. På landsmøtets åpningsdag kunne vi innkassere en seier ved at det da ble klart at vi fikk gjennomslag for våre hovedprinsipper mht. kompetanseforskriften. Dette var et resultat av et langsiktig politisk arbeid som hele organisasjonen har stått bak. Nettselskapene har fått frist til 1. juli 2013 til å oppfylle kravene om egenbemanning. Vi vet at enkelte selskaper vil utnytte denne lange fristen ved at de ikke vil gjøre noe umiddelbart, også at de vil trenere og sabotere myndighetenes pålegg. Vi skal sørge for at de ikke lykkes med det og blant annet derfor har vi nedsatt et utvalg som skal overvåke at forskriften blir respektert og at våre medlemmer innehar den rette kompetansen om forskriften. Dette har konferansen for øvrig som eget punkt på dagsorden. Som nevnt innledningsvis er kraftbransjen utsatt for mye negativ omtale. Forbundet akter ikke å sitte rolig og se på dette. Vi ønsker å komme med en motmelding eller fakta om hvilken betydning bransjen har. I første omgang ønsker vi å dokumentere samfunnseffektene av kommunalt/fylkeskommunalt eide og andelseide kraft- og nettselskaper. Til å hjelpe oss med dette har vi engasjert Trøndelag Forskning og Utvikling. Prosjektet har en kostnadsramme på kroner og er et samarbeid mellom forbundet og KS Bedrift. Litt om prosjektets innhold: Kommunalt og fylkeskommunalt eide kraft- og nettselskaper har effekt på utviklingen i sine lokalsamfunn på mange ulike vis: sentral infrastruktur og tjenester for kunder investeringer i ny næringsvirksomhet arbeidsplasser for lokalbefolkningen kjøp av varer og tjenester hos underleverandører skatt/avgift til berørte kommuner/fylkeskommuner sponsing av arrangement og aktivitet innen idrett/kultur utbytte og andre inntekter for eiere Størrelsen på effektene og hva som påvirker disse, finnes det begrenset kunnskap om. Det finnes en rapport fra TNS Gallup i 2008 om husholdningskundenes synspunkter på ulike forhold ved mindre energiselskaper og opp mot større, nasjonale selskaper. Regionale effekter på sysselsetting av store regionale, vertikalt integrerte energiselskaper som Lyse Energi og Nord-Trøndelag E-verk finnes det anslag på gjennom arbeider utført av hhv. Asplan Viak og Trøndelag Forskning og Utvikling. Når det gjelder mindre energiselskaper finnes det kunnskap om lokale konsekvenser ved salg i en rapport fra PricewaterhouseCoopers fra I likhet med de mange rapportene som ble utarbeidet i forbindelse med vurderinger av konkrete salg av offentlig, eide 2

3 energiselskaper i perioden rundt årtusenskiftet, går denne rapporten lite inn på størrelsen på lokale effekter ved eventuelle salg. I en rapport fra Nord-Trøndelagsforskning (Sand og Bjørnstad 2004) ble det sett nærmere på sysselsettingseffekter og eierforhold ved 8 ulike energiselskaper, hvorav de aller fleste var relativt store selskaper. Av andre rapporter og dokumentasjon kan nevnes en etter hvert betydelig mengde litteratur om samfunnsansvarlig drift og mulige positive virkninger på lønnsomheten i bedrifter på lang sikt. Her finnes det imidlertid ikke analyser som har sett nærmere på slike effekter for mindre kraft- og energiselskaper. Totalt sett er det lav kunnskap om konkrete effekter av lokale og regionale energiselskap. Kontrakten mellom partene KS Bedrift/EL & IT Forbundet og Trøndelag Forskning og Utvikling er klar for underskrivning og det skal leveres sluttrapport i løpet av mars Regjeringens energiutvalg OED har også satt ned et energiutvalg som skal se 50 år fram i tid. Forbundet har over lengre tid presset på for at myndighetene skal utarbeide en helhetlig energimelding og vi er derfor fornøyd med at det nå er nedsatt et slikt utvalg med et omfattende mandat. Energiutvalget har bedt organisasjonene komme med innspill til utvalget stilt to spørsmål: Hva kan utvalget bidra med i energidebatten? Hva ser din organisasjon som de viktigste utfordringene for den norske energiforsyningen fram mot 2050, og hvordan bør vi møte disse utfordringene? Jeg skal referere et utdrag av vårt innspill: Forbundet har i lang tid arbeidet for en helhetlig gjennomgang av energipolitikken, med særlig vekt på utfordringene i kraftforsyningen. Utgangspunktet for vårt krav om en utredning var det vi oppfattet som manglende helhetstenkning på dette feltet. Dette har skapt spillerom for særinteresser og sterke enkeltaktører. Vi mener industriens angrep på hjemfallsinstituttet, de permanente dragningene rundt industrikraftregimet, industrietableringer uten at krafttilgang var sikret, forsøket på å fusjonere Statnett med Svenska Kraftnett og kampen mot overføringslinjer og kabler til utlandet er eksempler på dette. Særinteresser skal høres, men det må også fellesinteressene, og disse har blitt for dårlig ivaretatt. Vi håper Energiutvalget vil bidra til en mer helhetlig og mindre fragmentert energipolitikk. Etter to tiår med fokus på marked og markedsdesign i kraftforsyningen, er det på høy tid å se på helheten og vektlegge bransjens industrielle virksomhet sterkere. Eksempelvis har det vært brukt mye ressurser på å finne fram til gode modeller for regulering av nettselskapers inntekter for å unngå monopolprofitter. Det tok uforholdsmessig lang tid før myndighetene oppdaget at selskapenes ensidige fokus på kostnadsreduksjoner hadde ført til nærmest stans i nettutbygging og massivt kompetansetap i nettselskapene. EL & IT Forbundet håper utvalget vil legge til rette for at de industrielle debattene knyttet til kraftforsyningen kan bli løftet fram, og at begeistringen for markedsløsninger ikke får råde grunnen i for sterk grad. Innføringen av marked i kraftforsyningen har nok gitt enkelte gevinster, men har også medført ulemper 3

4 For det tredje forventer EL & IT Forbundet at utvalget ser kraftforsyningen som mer enn infrastruktur. Næringen er livsviktig infrastruktur, men i tillegg en næring på linje med petroleumsindustrien, fiskeindustrien eller kraftkrevende industri. Kraftforsyningen har mange sysselsatte med høy kompetanse, næringen har betydelig regionale ringvirkninger, betydelige offentlige inntekter i form av skatter og solid utbytte til eierne. Skattelegging av kraftforsyningen for å redusere kostnadene og øke avkastning og utbytte i andre næringer, eller myndighetspress for lave priser til forbrukere som i utgangspunktet har stor forhandlingsmakt, vil føre til at bransjen blir dårligere i stand til å være en aktiv medspiller i de store endringene som kommer på dette feltet. Alternativt tas tapte inntekter inn fra vanlige forbrukere. Om ikke kraftforsyningen leverer resultater som gir grunnlag for investeringer og akseptable inntekter til eierne, vil viktige samfunnsoppgaver bli vanskeligere å løse. Går vi tilbake til NOU 1998:11, som skulle se fram mot 2020, ser vi at utredningen på noen områder har truffet godt, på andre kanskje ikke så bra. Å se 40 år fram i tid og si noe fornuftig om de viktigste utfordringene fram mot 2050 er vanskeligere enn å se 20 år fram, slik man forsøkte å gjøre med NOU 1998:11. Sett fra vårt ståsted, med de kunnskaper vi har i dag, vil vi trekke fram følgende utfordringer som må løses i årene som kommer: Nettutbygging vil stå sentralt, nærmest uansett løsning myndighetene velger i de nærmest to tiårene. EUs fornybardirektiv og grønne sertifikater vil være viktige drivere for økt nettutbygging og smartere nett framtida er el og it. Overføringskapasiteten mellom ulike landsdeler må bygges ut. Flaskehalsene i dagens sentralnett må fjernes for å oppnå like priser nasjonalt og pågående klimaendringer fordrer forsterking av nettet. For å legge til rette for nødvendig nettutbygging må flere ting på plass: Det viktigste vil være kompetente fagfolk, kapital for investeringer, en regulering som legger til rette for nettutvikling og raskere konsesjonsbehandling. Nettet er viktig infrastruktur og skal være offentlig eid, på alle nivåer på land. Argumentasjonen for dette finner man blant annet i NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst. Riktignok argumenteres det her bare for at sentralnettet skal være i offentlig eie, men argumentene til utvalget er gyldige også for regional- og lokalnett. Kravet om offentlig eierskap gjelder også for kabling til framtidig offshore vindkraft. Dagens regulering av nettselskapene oppmuntrer til å kvitte seg med fagfolk, i en tid hvor behovet for fagfolk er voksende. Vi er avhengige av utenlandsk arbeidskraft for å kunne bygge linjer, og kan bli avhengig av utenlandsk arbeidskraft også for å vedlikeholde og reparere linje, om ikke situasjonen endres radikalt. Dagens kraftselskaper har nødvendig økonomiske muskler for å kunne stå for utbygging av nødvendig infrastruktur de kommende årene. Men det er viktig at inntektene til bransjen ikke strupes, overføres til andre bransjer og at monopolreguleringen gjør utbygging av infrastruktur lønnsom. Myndighetene har en viktig rolle å spille når det gjelder å legge til rette for nødvendig utvikling av infrastruktur på alle nivåer. Energiutvalget skal se på nasjonal og regional kraftbalanse og hvordan man kan legge grunnlaget for like, stabile og forutsigbare strømpriser i hele landet. I dag har vi nasjonal kraftbalanse (overskudd de fleste år og underskudd i tørrår), mens enkelte regioner har kraftunderskudd. Prisen på kraft varierer til tider betydelig regionalt (prisområder). Det er også betydelige variasjoner i nettleien til sluttforbrukerne. Det er vanskelig å tenke seg både marked og fullstendig stabile priser på kraft, men EL & IT Forbundet mener det er gjort for lite for å hindre store prishopp. Regulering av vannmagasin, for å sikre kraftoppdekning i tørrår, har vært utredet og avvist. Utredningen som ble gjort, er etter vårt skjønn farget av generell motvilje mot å regulere markeder ikke ulikt argumentene som ble brukt av aktørene i finansmarkedet både før og etter finanskrisen. 4

5 Om regulering ville ført til en noe høyere pris, ville man kunne unngå de høye prisene forbrukerne må betale i tørrår. I så fall kunne dette vært sett på som en nødvendig og god kollektiv forsikring mot uakseptable prishopp. Dette spørsmålet bør derfor utredes på ny. Et annet spørsmål som blant annet påvirker prisen på kraft, er byggingen av utenlandskabler og bygging av ny vindkraft nasjonalt. Økt kapasitet på kabelforbindelsene til Europa er nødvendig om planene om utbygging av fornybar energi skal realiseres. Men eventuelle konsekvenser for priser og forsyningssikkerhet, og myndighetenes muligheter til å styre transporten i disse kablene, må utredes. For å redusere behovet for økt eksportkapasitet av elektrisk kraft fra ny fornybar produksjon, vil være å erstatte forbruk av fossile energikilder med elektrisitet. Områder som peker seg ut er transportsektoren og petroleumsvirksomheten. Det vil gi både klimagevinster og sikre bedre kontroll over kraftoppdekning og prisdannelse. EL & IT Forbundet er tilfreds med den såkalte konsolideringsmodellen som ble vedtatt av Stortinget i forrige periode, med ett unnta; Konsolideringsmodellen åpner for utleie av kraftverk i 15 år, uten begrensninger på antall leieperioder. Loven med forskrifter undergraver konsolideringsmodellen fordi den åpner or futleie på evig tid, og kravene som stilles til konsesjonshaver er så svake at det kan hindre eier i å ta tilbake kraftverket etter endt leieperiode. Utvalget bør se på utleiebestemmelsene på nytt og foreslå innstramninger, enten med hensyn til antall utleieperioder eller krav til utleier. Menneskeskapte klimaendringer angår i særlig grad produksjon og forbruk av energi. Norge må dekke større del av vårt energibehov fra fornybare energikilder. Det betyr også at vi må legge føringer for hvilke energibærere vi skal ta i bruk for produksjon av kraft i Norge. Alternativet er at forpliktelser når det gjelder fornybar energi vil øke. Ordningen med grønne sertifikater har vært viktig å få på plass. Nå gjenstår det å få kortet ned på tiden som medgår til konsesjonsbehandling (særlig i OED). Det må også på plass bedre økonomisk incitament for kommuner som er aktuelle for lokalisering av vindkraftverk. Et tredje element som må på plass, er bedre vilkår for FoU-virksomhet. Det må stilles større midler til disposisjon for forskning og utvikling på fornybare energikilder og energisparing enn hva som gjøres i dag, og det må skje en effektiv samordning av denne forskningen. Så skal jeg skifte tema og si litt om arbeidslivet. Angrep på den norske modellen Da de rødgrønne overtok i 2005, hadde Bondevik II-regjeringen, sammen med FrP, med knappest mulig flertall i Stortinget presset gjennom en arbeidslivslov til erstatning for AML. Loven, som sidestilte arbeidsgivernes behov for beskyttelse med arbeidstakernes beskyttelsesbehov, bærer høyeresidas signaler. Denne loven viser hvor langt høyresiden er villige til å gå for å legge forholdene til rette for uhemmet kapitalakkumulasjon. Loven åpnet blant annet for uhemmet bruk av midlertidige ansettelser, fjernet partforholdet til fordel for individuelle forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og åpnet for dramatisk forlengelse av arbeidsdagen. Samtlige arbeidstakerorganisasjoner gikk mot denne loven, vel vitende om at ble den vedtatt ville det få katastrofale konsekvenser for arbeidstakernes helse og for vår kollektive makt på arbeidsplassene. Norsk arbeidsliv er bra på mange områder. Det skyldes sterke fagforeninger, godt lovverk og kompetente arbeidstakere. Og det skyldes regjeringer som har respektert arbeidstakerne og hatt sans for den norske modellen, med trepartssamarbeid, godt lov- og avtaleverk og en relativt sjenerøs velferdsstat. 5

6 Dette kan vi ikke ta for gitt. Vi ser at globalisering og markedsliberalisme utfordrer den norske modellen på flere vis. Fri kapitalbevegelse gjør at enkelte kapitalister er mindre interessert i samarbeid med fagbevegelsen og myndighetene. Angrepene på velferdsstaten ligger så å si i markedsliberalismens natur. Velferdsstaten styrker arbeidstakernes og fagbevegelsens posisjon, og påfører kapitalen kortsiktige tap. Og siden markedsliberalismen oppfordrer til kortsiktighet, er de fleste kapitalister kortsiktige. Derfor ser de heller ikke at velferdsstaten er en god løsning, ikke bare for arbeidstakerne, men også for bedriftene og samfunnet som helhet. Jeg frykter vi vil oppleve voksende motvilje fra arbeidsgivernes side til å videreføre den norske modellen. Den kan i alle fall ikke tas for gitt. De fleste arbeidstakere opplever ett eller flere arbeidsmiljøproblemer. At norsk arbeidsliv er rimelig godt, betyr ikke at vi kan legge oss på årene og si at vi har nådd veis ende med hensyn til reguleringer av arbeidslivet. Arbeidslivslovmeldinga Vi må styrke arbeidstakernes makt over eget arbeid og egen bedrift. Det gir både bedre arbeidshelse, bedre produktivitet og større trivsel. Og det gir mer robuste bedrifter i en urolig tid. Arbeidslivsmeldingen som nettopp er lagt fram er viktig på mange vis. Vi er skuffet over at ikke flere av forslagene til fagbevegelsens representanter i utredningen om medbestemmelse og medinnflytelse er fulgt opp. Vi er også usikre på hvordan de ulike spørsmålene som behandles i meldingen følges opp. Men vi mener også at meldingen gir et godt grunnlag for å bygge ut arbeidstakernes kollektive makt og styrke arbeidstakernes helse. Mye avhenger av hvordan fagbevegelsen lokalt og sentralt posisjonerer seg framover. Selv om det er mange løse tråder i meldingen, er det mulig å bruke den for å vinne fram med flere arbeidslivsreformer i årene som kommer. Men mye avhenger av at vi unngår en høyredominert regjering i Fagbevegelsen må prioriterer arbeidsliv- og arbeidsmiljøspørsmål høyt. Liv og helse er vanskelig å verdsette i kroner og øre, det vet vi alle. Det er viktig å sørge for at våre medlemmer får en rimelig andel av verdiskapningen i bedriftene, og at lønnsnivået ikke sakker akterut i forhold til andre lønnstakergrupper. Men det er minst like viktig å arbeide for at vi har trygge og gode arbeidsplasser med rom for å styre eget arbeid og ha innflytelse over strategiske og mer kortsiktige beslutninger som treffes i bedriften. For oss er HMS mer enn AML. Forsvar og utvikling av AML, et sterkt tilsyn med tilstrekkelig fullmakter til å håndheve loven er vesentlige forutsetninger for å sikre trygge og gode arbeidsplasser. Våre kollektive og individuelle muligheter for å påvirke beslutninger om veivalg og organisering av bedriftene er minst like viktig. Makt og innflytelse over arbeidsplassene springer dels ut av AML, dels er det en forutsetning for at bestemmelsene i AML følges, og at helse, miljø og sikkerhet blir en del av bedriftenes beslutningsgrunnlag. Derfor har forbundet gått ut med krav om utsettende veto, kollektiv søksmålsrett, styrking av representasjonsreglene for deltakelse i bedriftenes styre, lavere terskelverdier for valg av verneombud og AMU og generell styrking av verneombudenes stilling i bedriftene. Vi har 6

7 også engasjert oss sterkt for å sikre kompetanse og faste ansettelser for alle arbeidstakere. Vikarbransjen og sosial dumping Sosial dumping er ikke nytt, men i kjølvannet av EUs indre marked og utvidelsene av EU ble problemet akutt. Vi mener ikke regjeringen har gjort tilstrekkelig for å unngå sosial dumping, men i store og det hele har den vært en alliert for fagbevegelsen. Mange av tiltakene som har blitt gjennomført har styrket fagbevegelsen og bidratt til at utenlandske arbeidstakere har fått bedre arbeidsbetingelser. Men mye er fortsatt ugjort, også på dette feltet. En av de sakene vi ikke kan vente med er vikarbyrådirektivet. Vårt landsmøte uttalte at vi krever at Norge ikke implementerer direktivet og nylig har Felleforbundet gjort det samme. Hvis vi skal klare å snu regjeringen (les Arbeiderpartiet) i denne saken må det handles raskt: Det må ytes et press i alle ledd både lokalt og sentralt. Forbundet tilslutter seg derfor den tillyste fanemarkeringa utenfor Stortinget 5. desember. I utgangspunktet kan det virke som direktivet er bra for oss når det slår fast at vikarer ikke skal forskjellsbehandles i forhold til fast ansatte i innleiende bedrift. Men, dette utgangspunktet blir snudd når direktivet slår fast at vikarbyråer skal likestilles med andre selskaper og at det ikke er tillatt med lover eller tariffavtaler som er til hinder for byråene. NHO vil hilse dette velkommen og har mer enn antydet at dagens bestemmelser i AML er diskriminerende og må bort. EL & IT Forbundet har bestemmelser i flere av våre tariffavtaler som setter begrensninger for bedriftene mht. bruk av innleie. Også disse bestemmelsene vil NHO til livs og ønsker derfor den gratishjelpen som direktivet vil gi dem. Skjer dette, er vi redd for at bemanningsbransjen vil bli en kraftig vekstbransje. Dette er hovedgrunnen til at vi er imot direktivet. Denne saken må løses nå ved at den sittende regjering nedlegger veto! Avslutningsvis skal jeg ta en liten oppsummering av høstens kommune- og fylkestingsvalg. Kjempe for våre folkevalgte LO kommer med en evalueringsrapport om høstens valgkamp, ferdig ved årsskifte. LOsekretariatet får framlagt en rammeplan på slutten av året som skal omhandle valget 2013 via kongressen Det tragiske og brutale angrepet på norsk venstreside 22. juli rammet oss sterkt. Det politiske attentatet førte også til at årets valgkamp kom sent i gang og ble annerledes enn forventet. Ingen av partiene på venstresiden, heller ikke regjeringen, tjente noe på attentatet. Men, kanskje ble det en barriere mot at FrP fikk kjøre en valgkamp i kjent stil. Fagbevegelsen sentralt og lokalt engasjerte seg i valgkampen, spesielt vil jeg trekke frem Fagforbundet som gjorde en formidabel innsats. Mye av valgkampen dreide seg om utdannings-/ skolepolitikk, helse og omsorg, spesielt alderdomsomsorgen. 7

8 Dessverre druknet vårens og sommerens avsløringer rundt vikarbyråene i valgkampen. Spesielt fagbevegelsens må ta mye av skylden for det. Jeg syntes ikke våre argumenter ble framført godt nok eller fikk gjennomslag i media. Men også regjeringen sviktet i oppfølgingen av denne saken. Ungdom og eldre er svært viktige felter i politikken og det er bra at dette hadde fokus i valgkampen, slik bør det også være i Men, det vi også bør få fram på en mye sterkere måte er de 40 åra av våre liv hvor vi er i arbeid. Politikerne, spesielt de vi vil støtte, må prioritere dette på en mye bedre måte og vi må gi dem de sakene som vi ønsker de skal løse. Høyre ble valgets store vinner, dernest kom Arbeiderpartiet som gjorde sitt beste kommuneog fylkestingsvalg på 24 år. og FrP ble en av valgets store tapere. Men, på grunn av at SV og Sp gjorde historisk dårlige valg, gikk de R/G partiene samlet sett tilbake og tapte dermed mange posisjoner i kommuner og fylker. Hadde det vært stortingsvalg ville de R/G tapt stortingsflertallet og det ville vært duket for en H/FrP-regjering. At Høyre skulle bli valgvinner etter finanskrisen og dens følger for velferd og sysselsetting i Europa, lå ikke i kortene. Det avslører kanskje manglende hukommelse hos velgerne. Men også her bærer vi i fagbevegelsen og den politiske venstresida et stort ansvar. Krisa ble godt håndtert av regjeringen, men ble ikke brukt til å starte en debatt om markedsliberalismens begrensninger og skyggesider. Vi klarte heller ikke å få i gang tenkningen rundt en mer radikal økonomisk politikk. Dermed mistet vi muligheten for å oppnå et strategisk overtak på høyresida og meisle ut et tydelig politisk prosjekt som kunne mobilisert velgerne. Vi må snarest begynne arbeidet med å utvikle en strategi for hvorledes valget i 2013 skal vinnes. Det samme valgresultatet i 2013 ville gitt en mandatfordeling med 81 til de R/G og 88 til de borgelige det er altså minst 4 mandater til vi må hanke inn for at de R/G skal fortsette i regjering også etter 2013 dette er ikke umulig og dette skal vi klare! EU/EØS Folk i Norge har i to folkeavstemninger slått fast at Norge ikke skal være medlem i den Europeiske union. Utviklingen i unionen har klart bekreftet at dette var et riktig valg av folket. EUs politikk, basert på en sterk markedsliberalisme med fri flyt av varer, tjenester, arbeid og kapital og en felles valuta har bidratt til at Europa i dag er i dyp krise. I land etter land legges byrdene for å komme ut av krisa over på vanlige folk. Resultatet er massearbeidsløshet og dramatiske kutt i offentlige tjenester og velferdsordninger. Krisa blir brukt til å forrykke forholdet mellom arbeid og kapital i EU-landene. EØS EØS-avtalen er, sammen med en rekke andre avtaler, Norges regulerte forhold til EU. Denne avtalen har i dag en langt større innvirkning på norsk arbeids- og samfunnsliv enn forutsatt på tidspunktet den ble inngått. Gjennom stadig nye direktiver, dommer og forordninger bindes Norge til beslutninger i EU. Handlingsrommet for nasjonal politikkutvikling og beslutninger blir stadig mindre. 8

9 Utviklingen innenfor arbeidsliv og arbeidsrett er det særlig grunn til å være bekymret for. EUdomstolen har flere ganger vist at hensynet til fri flyt av varer, arbeid, tjenester og kapital gis forrang foran hensynet til kampen mot sosial dumping, for trygge ansettelser, faglige rettigheter og ILO-konvensjoner. Også offentlig styring og offentlig eierskap trues av utviklingen i EU. EØS-avtalen gir Norge mulighet til å reservere seg mot direktiver, men denne retten har aldri vært brukt. Det er på tide at den norske regjeringen viser at Norge har mulighet til en annen utvikling enn utviklingen i EU gjennom å bruke reservasjonsretten. EL & IT Forbundet er fornøyd med at det nå er igangsatt en bred utredning om erfaringene med EØS-avtalen. Men, det er en vesentlig mangel med denne utredningen at alternativene ikke belyses. Forbundet bidrar derfor til en egen utredning om slike alternativ. En bred utredning og evaluering må også belyse om det finnes andre og mindre inngripende måter å ordne Norges forhold til EU på. Både regjeringens utredning og EØS-utredningen som vi er en del av, vil foreligge tidlig neste år. Med bakgrunn i disse skal vi ha en bred debatt i egen organisasjon som skal ende opp i en behandling i landsstyret i juni EU og EØS er viktig å debattere, men den aller viktigste debatten og kampen vi har foran oss er hvorledes vi skal vinne valget i 2013 og at de R/G faktisk får tillitt for en ny periode. Taper vi og de borgelige kommer til makta så inneholder disse partienes programmer bestemmelser om å innføre alle de negative sidene i EU direktivene som vi kjemper imot + mer til. Derfor blir må valget i 2013 bli fagbevegelsen prioritet nummer 1. Takk for oppmerksomheten. 9

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen 1 KONTROLLERES MOT FRAMFØRING Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen Kjære landsmøte, dirigenter Gratulerer med landsmøtet, og takk for

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Politisk regnskap. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Politisk regnskap. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Politisk regnskap #organisertarbeidsliv Politisk beretning for landsmøteperioden 2011-2015 NOTATER: Dirigent, landsmøte Forbundets årsmeldinger er i henhold til

Detaljer

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INNHOLD Sterkere sammen Innledning.......................................................... 3 Arbeidslivs- og velferdspolitisk uttalelse...............................

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler 13. september 2012 9 1. Handlingsprogram og medlemsfordeler Handlingsprogram og medlemsfordeler er utredet av følgende arbeidsgruppe: Håvard Sivertsen, Postkom Cathrine Ertsås, Postkom Helge Haukeland,

Detaljer

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds 3. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Oslo 5. 8.9.2012 Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Velkommen Landsmøtedelegater, gjester og tilhørere. Kjære

Detaljer

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Fafo-rapport 2008:07 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-616-6

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Innst. S. nr. 181. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.meld. nr. 18 (2003-2004)

Innst. S. nr. 181. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.meld. nr. 18 (2003-2004) Innst. S. nr. 181 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen St.meld. nr. 18 (2003-2004) Innstilling fra energikomiteen om forsyningssikkerheten for strøm mv. Til Stortinget SAMMENDRAG

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

RAPPORT 2: 2013. Roar Eilertsen. EU og arbeidslivet. Hva vil Håndhevingsdirektivet bety?

RAPPORT 2: 2013. Roar Eilertsen. EU og arbeidslivet. Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? RAPPORT 2: 2013 Roar Eilertsen EU og arbeidslivet Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? Forbund, fagforeninger og klubber som har støttet utredning. En stor takk til alle: Forbundet Industri&Energi, El og

Detaljer

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Foto: Colourbox.com Tema: Arbeid - - - Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Arbeid til alle - Om årsaker, virkninger og

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 2 Forslagsnr: 7000 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje

Detaljer

Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng

Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng Institutt for samfunns- og markedsfag Norges fiskerihøgskole

Detaljer

Uttalelser og diverse forslag

Uttalelser og diverse forslag LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 05-463 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus...

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 NESTLEDER N HAR ORDET Innhold Ledern har ordet... 2 Redaktøren har ordet... 3 Tema: Paragraf 1... 4 Samtal med Vidar Holm... 5 Hvordan EØS griper inn... 9 Otis direktøren i Trondheim...15

Detaljer