Regnskap Regnskap mars 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2010. Regnskap 2010. 15. mars 2011"

Transkript

1 Regnskap mars

2 Innholdsfortegnelse Regnskap 2010 Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Driftsregnskap... 4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet... 6 Økonomisk oversikt - Investering... 7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 9 Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet Balanseregnskapet Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering Note 1 Endring i arbeidskapital Note 2 Pensjon Note 3 Kommunens garantiansvar Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid Note 5 Aksjer og andeler i varig eie Note 6 Avsetning og bruk av fond Note 7 Selvkost Note 8 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor Note 9 Anleggsmidler Note 10 Leasing Note 11 Langsiktig gjeld og avdrag Note 12 Kapitalkonto

3 Innledning Frogn kommunes årsregnskap er avlagt i henhold til forskrifter i medhold av kommunelovens kapittel 8 om årsregnskap og årsberetning og i henhold til god kommunal regnskapskikk. Årsregnskapet består av følgende deler: Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanseregnskap Obligatoriske økonomiske oversikter Pliktige budsjettopplysninger Noter Driftsregnskapet består av løpende inntekter og innbetalinger i året, planlagt bruk av løpende inntekter og innbetalinger avsatt tidligere år, bruk av inntekter, innbetalinger og avsetninger som nevnt. Investeringsregnskapet viser bruk av lånemidler, inntekter og innbetalinger som ikke er å anse som løpende, samt bruk av slike inntekter og innbetalinger avsatt tidligere år. I tillegg kommer utlån, forskutteringer og tiltak av investeringsmessig karakter som kommunestyret har vedtatt skal inndekkes ved inntekter og innbetalinger som nevnt over. Balanseregnskapet viser status for kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret. 3

4 Driftsregnskap Tall i 1000 kroner Note Regnskap 2010 Regulert budsjett 2010 Regnskap 2010 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

5 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2010 Regulert budsjett 2010 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap 2009 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindre forbruk

6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regulert budsjett Opprinnelig Netto driftsutgifter pr. Enhet Regnskap budsjett 2010 Regnskap 2009 Til fordeling fra regnskapsskjema 1A Rådmannsgruppen/fellespott Borgerkontakt og tjenester IKT Økonomi Personal, organisasjon og politiske tjenester Samfunnsutvikling Barnehager og skolefaglige tjenester Dal skole og barnehage Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole Heer skole Seiersten skole Sogsti skole Helse Sosial- og barnevernstjenester Pleie og omsorg i institusjon Hjemmebaserte tjenester Rehabilitering Kultur og fritid Teknisk drift og forvaltning Vann, avløp og renovasjon NAV Sosial Generelle inntekter og utgifter Sum fordelt

7 Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1000 kroner Regnskap 2010 Regulert budsjett 2010 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap 2009 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter

8 Tall i 1000 kroner Regnskap 2010 Regnskap 2010 Regulert budsjett 2010 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap 2009 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert

9 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2010 Regulert budsjett 2010 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap 2009 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert

10 Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet Tall i 1000 kroner Budsjett 2010 Budsjett totalt Regnskap 2010 Regnskap totalt Ubrukt Kostn. avvik 10 Merknad, kommentar 8001 IKT-løsninger Nei Det vises til vedtatt HP og strategier/tiltak Interne systemer Kjøp og salg av arealer Ja Løpende kostnader ved salg. Dekkes delvis av refusjon saksomkostninger kr Kjøp og salg og boliger Nei Boligmassen tilpasses fortløpende etter behov. Kjøp av 1 flyktningbolig i EDB i grunnskolen Nei Det vises til vedtatt IKT-strategi for grunnskolen vedtatt i OOK Salg av tomter Brevik Ja Kostnader til arkeologiske utgravinger. Formannskapet har vedtatt ny regulering der fornminner ikke berøres. Pr. 1. mars 2011 er planarbeidet ikke igangsatt Diverse grunnerverv Nei Benyttes ved behov til mindre erverv Flygel Drøbak kirke Nei Finansiert utelukkende med tilskudd Opprettelse NAV Ja Lokalene ferdig og tatt i bruk av NAV. Rådhuset tilpasses for å gi plass for alle kommunalt ansatte etter ombyggingen. Sluttavregning gjenstår. Det er holdt tilbake kroner i sluttoppgjøret som følge av 8207 Ny Sogsti skole Nei manglende leveranse Ballbinge Heer Nei Istedenfor ballbinge, planlegges istandsetting av balløkker. Sluttføres sommeren Kunstgressbane Dyrløkke Nei Sluttført Utvidelse Elleflaten barnehage Ja Ferdig februar Det er stilt krav til utbetaling av garanti (entreprenør gikk konkurs) på 1,8 mill kroner. Uavklart utfall i saken, sluttdokumentasjon for krav er innsendt Utvidelse Ullerud barnehage Ja Ferdig Miljørettet helsevern Nei Div. miljøtiltak på skoler og barnehager Sykehjem Ullerud Nei Sluttavregning utført Murhus Ullerud Nei Utvendig vedlikehold blir sluttført mars/april Det fremmes egen sak om innvendig rehabilitering Ombygning Traneveien Ja Arbeidene bli sluttført Innvilget tilskudd utover det som var planlagt på 2,3 mill kroner fra Husbanken. Tilskuddet forutsatte økt standard på deler av ombyggingen. Dette er en av årsakene til overskridelse Bokollektiv demente Nei Innflytting april Bygg B, Ullerud Nei Formannskapet har i sak 02/10 bevilget kr til utarbeidelse av skisseprosjekt for bygg B. Bevilgningen er tatt av bevilgning til prosjekt 8316, murhus Ullerud 8333 Bolig mindreårige flyktninger Nei Dekkes av prosjekt Ferdig Drøbak kino Ja Gjennomføres i Ny flerbrukshus Nei Fremmet sak til behandling vår Svømmehall Nei Fremmet sak til behandling vår 2011 om gjennomføringsmodell.

11 Tall i 1000 kroner Budsjett 2010 Budsjett totalt Regnskap 2010 Regnskap totalt Ubrukt Regnskap Frogn kirkegård Nei Behov for bevilgning bør vurderes Seiersten Idrettspark Nei Arbeid med reguleringsplan stilt i bero. Kostn. avvik 11 Merknad, kommentar 8517 Adkomst Gylteholmen Nei Prosjektet gjelder adkomst til Gylteholmen og antas ferdig HP, idrett og friluft Nei Gjennomføres i henhold til plan Kunstgress Nei Byggearbeider i gang og sluttføres juli Lyd og lysanlegg underhuset Nei Dekkes av tilskudd og av kultur Torkilstranda Friluftsområde Nei Frogn kommune har mottatt statlige friluftsmidler til utvikling av Torkildstranda friluftsområde. Midlene kan overføres, men det forventes at det sendes inn en statusrapport i tråd med det opprinnelige tildelingsbrevet fra fylkeskommunen. Dette innebærer at det må gis en status per utgangen av 2010, som viser at prosjektet er igangsatt og vil bli fullført i Lydanlegg Fraunar Nei Utført Lydutstyr Fame Nei Dekket av tilskudd Standardheving kommunal bygg Nei Utføres i henhold til opprustning/vedlikeholdsplan ENOVA - tilskuddspakke Nei Arbeidet sluttført Landanlegg Gyltholmen Nei Det er søkt om eksterne midler for å sluttføre prosjektet Biler, maskiner TDF Ja Finansiert delvis ved salg av maskiner og med bevilgning Samarbeid med Oscarsborgs venner. Utgiftene dekkes av Forsvarsdepartementet, 8613 Flomlys Oscarsborg Nei fylkeskommunen og private innsamlede midler Varebil - Samfunnsutvikling Ja Kjøp gjennomført Infrastruktur Husvik Nei Sluttføres Høydebasseng Heer Nei Byggstart april Drøbak Gjestehavn Nei Havnedel under sluttføring. Landanlegg ferdig sommeren Trafikksikringstiltak Nei Tiltak i henhold til plan Hovedplan vann Nei Gjennomføres i henhold til hovedplan vann og kloakk Hovedplan kloakk Nei Gjennomføres i henhold til hovedplan vann og kloakk KLP egenkapitalinnskudd Ja Som eier må kommunen hvert år skyte inn egenkapital Samleprosjekt Nei Til avslutning gamle prosjekter. Kolonnen bevilget totalt viser hva som er bevilget over hele prosjektets levetid. Beløpet kan avvike fra vedtatt totalkostnad i prosjektet Kolonnen brukt totalt viser hva som er regnskapsført på prosjektet pr Det er som hovedregel påløpt høyere kostnader enn det som er regnskapsført Kolonnen ubrukt viser differansen mellom bevilget og brukt. Kolonnen kostnadsavvik (Kostn.avvik) viser hvorvidt det anslås at det vil bli kostnadsoverkridelser i forhold til bevilget beløp.

12 Balanseregnskapet Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2010 Regnskap 2009 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler Utlån Aksjer og andeler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Prinsippendringer Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik 0 0 Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti

13 Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk gir ut kommunale regnskapsstandarder (GKRS). Pensjoner Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntektseller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen over de neste 15 årene. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. Omløpsmidler Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi pr Kommunen har ved utgangen av 2010 ikke verdipapirer som klassifiseres som handelsportefølje Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Anleggsmidler Kommunens anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med anbefaling til kommunal regnskapsskikk nr 2. Dvs. at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. Fram til og med 2005 fulgte kommunen prinsippet om full avskriving i investeringsåret. Fra 2006 startes avskrivningene i året etter investeringsåret. All leasing er behandlet som operasjonell leasing. Organisering av kommunens virksomhet Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, med unntak av de tjenester som er organisert i følgende IKS, AS og administrative samarbeid. 13

14 ORGANISASJONSFORM/ SELSKAP DELTAKENDE KOMMUNER/ EIERE VERTS- KOMMUNE Regnskap 2010 ADRESSE REGIONRÅD Follorådet Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås og Akershus fylkeskommune Sekretariatet holder til i Oppegård. Ingen vertskommune Postboks 510, 1411 Kolbotn AKSJESELSKAPER Follo Futura AS Alarmsentral Brann Øst AS Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og Ås kommuner, Akershus fylkeskommune, samt Ås, Ski, Frogn og Vestby Rotary Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Eidsberg, Rakkestad, Marker, Aremark, Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås. Ås Boks 112, 1431 Ås Moss Postboks 716, 1509 Moss INTERKOMMUNALE SELSKAPER (IKS) Follo legevakt IKS Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Enebakk og Oppegård Follo Ren IKS Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås Ski Vardåsveien 3, 1400 Ski Ås Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro Follo Kvalifiseringssenter IKS Frogn, Ski og Vestby Ski Postboks 3010, 1402 Ski Krisesenteret i Follo IKS Incestsenteret i Follo IKS Søndre Follo Brann- og redningsvesen IKS Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås Ås Langbakken 9, 1430 Ås Ås Langbakken 9, 1430 Ås Frogn, Ås og Nesodden. Ås Postboks 1079 City, 1442 Drøbak SELSKAPER ORGANISERT ETTER KOMMUNELOVENS Follo distriktsrevisjon Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Ås og Nesodden Ski Postboks 3010, 1402 Ski Follo barnevernvakt IKS Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås Ski Follo Politikommer, postboks 3390, 1402 Ski 14

15 FIKS (Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat) Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og Ås Regnskap 2010 Ås Postboks 195, 1431 Ås kemneren i Follo Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og Ås Oppegård Postboks 510, 1411 Kolbotn SAMARBEIDSAVTALE Landbrukskontoret i Follo Vestby, Ås, Ski, Frogn, Nesodden og Oppegård Ås Postboks Ås Follo barne- og ungdomsskole Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Frogn Ski Ski Tolketjenesten i Follo (TiF) Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Ski Postboks 3010, 1402 Ski Kompetansehjulet Follo (KHF) Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås Ski Finstadtunet, Delerudbakken 7, 1400 Ski Søndre Follo Renseanlegg IKS Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Follo Byggetilsyn Ås, Vestby (Frogn og Nesodden samarbeidsavtale) Hurum, Røyken, Asker, Bærum, Oslo, Oppegård, Ski, Ås, Nesodden og Frogn kommune. Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Ås Vestby Haugerveien 175, 1540 Vestby Oslo ivaretar det daglige arbeid Postboks 4735 Sofienberg, 0506 Oslo Ski Postboks 3010, 1402 Ski Follo Overformynderi Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Ås Ås Postboks 195, 1431 Ås IKT- Follo Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Ås, Vestby og Nesodden Oppegård Postboks 510, 1411 Kolbotn I tillegg er det etablert en rekke administrative samarbeidsgrupper og nettverk på leder- og faglig nivå. I enkelte av disse møter (fast og/eller etter behov) representanter fra Akershus fylkeskommune og regionalt. Søndre Follo Brann og Redningsvesen IKS, hvor Frogn kommune er vertskommune, avlegger selvstendige regnskaper som ikke inngår i kommunens drifts- og investeringsregnskap. Mer informasjon om samarbeid i Folloregionen kan du finne her: 15

16 Note 1 Endring i arbeidskapital Tall i 1000 kroner Balanseregnskapet : Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Drifts- og investeringsregnskapet: Anskaffelse av midler: Inntekter driftsregnskap inkl motpost avskrivn Inntekter investeringsregnskap Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler: Utgifter driftsregnskap Utgifter investeringsregnskap Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon) Endring arbeidskapital i drifts- og inv.regnsk Endring arbeidskapital i balansen Differanse 0 16

17 Note 2 Pensjon Generelt om pensjonsordningene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP), Storebrand og Statens pensjonskasse (SPK). Ordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidige ytelser innen pensjon blir utregnet ut fra tallet på opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto utførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. Framtidige premier vil påvirkes av risikomessig over- eller underskudd på nåværende og tidligere ansatte både i kommunen og i andre kommuner som inngår i ordningen. Premien vil også være påvirket av avkastning, lønnsvekst og utvikling i folketrygdens grunnbeløp. Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for år er ikke forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner. Alle påløpte pensjonsforpliktelser er ikke med i regnskapet Kommunal regnskapspraksis medfører at årets påløpte pensjonsforpliktelse for kommunen til framtidig egenandel av avtalefestet pensjon (AFP) på medarbeidere som tar ut AFP fra fylte 62 år og fram til fylte 65 år, ikke er utgiftsført i driftsregnskapet for Etter gjeldende lov og forskrift for kommunalt regnskap skal alle påløpte betalingsforpliktelser (utgifter) utgiftsføres når forpliktelsen påløper, dvs i dette tilfelle når den ansatte arbeider, og ikke på det tidspunkt den ansatte har gått av med pensjon. Denne påløpte betalingsforpliktelsen som forfaller frem i tid, skulle ha blitt klassifisert som langsiktig gjeldsforpliktelse. Dette er imidlertid ikke kommunal regnskapspraksis, og vil først bli gjennomført fra det tidspunkt dette presiseres fra departementet eller God kommunal regnskapsskikk. Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntektsføres- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen over de neste 15 år, da Frogn kommune har valgt 15 års amortiseringstid på premieavviket. Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. 17

18 Nærmere om regnskapstallene Tall i 1000 kroner PENSJONSORDNING KLP Storebrand SPK SUM Arb.avg. PENSJONSKOSTNAD Netto pensj.kostn (inkl.adm.) iht.aktuar Årets pensjonspremie (jf aktuarberegn.) =Årets premieavvik Årets betalte pensjonspremie iht.regnsk Årets premieavvik (se spes.nedenfor) Resultatført 1/15 av tidl.års premieavvik = Pensjonskostnad i regnskapet PENSJONSORDNING KLP Storebrand SPK SUM Arb.avg. AKKUMULERT PREMIEAVVIK Akkumulert /- Premieavvik for året /+ Resultatført 1/15 av tidl.års premieavvik = Akkumulert premieavvik Herav oppført under omløpsmidler: Herav oppført under kortsiktig gjeld: ESTIMATAVVIK MIDLER OG FORPLIKTELSER Pensjons midler Pensjons forpliktelse Pensjons midler Pensjons forpliktelse Pensjons midler Pensjons forpliktelse Pensjons midler Pensjons forpliktelse Faktisk (akt.beregn.full amort) Iht regnskap pr året før Netto forpliktelse = Gjenstående amortisering / estimatavvik pr Balanseført pensjonsforpliktelse Arbeidsg.avg.av nto pensj.forpl ) Estiimatavvik pr for fjoråret Akk.estimatavvik pr fra tidl.år Amortisert 1/15 av estimatavvik = Gjenst.estimatavvik pr ) Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er også en langsiktig forpliktelse. Gjenstående amortisering / estimatavvik er forskjellen mellom fullstendig aktuarberegnet pensjonsforpliktelse og regnskapsført saldo iht forskrift. Netto pensjonsforpliktelse viser at en del av pensjonsforpliktelsen ikke er innbetalt eller regnskapsført. 18

19 FORUTSETNINGER KLP Storebrand SPK 2009 Forventet avskastn.pensjonsmidler ( 13-5 F) 6,00 % 6,00 % 5,35 % 7,00 % Diskonteringsrente ( 13-5 E) 5,00 % 5,00 % 5,00 % 6,00 % Forventet årlig lønnsvekst ( 13-5 B) 3,35 % 3,35 % 3,35 % 4,23 % Forventet årlig G- og pensjonsreg. ( 13-5 D) 3,35 % 3,35 % 3,35 % 4,23 % Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 3,35 % Forventet dødelighet og uførhet Forutsetninger for turn-over: Som forsikr.tekn. forutsetninger Som forsikr.tekn. forutsetninger under 20 år 20 % 20 % 3 % ingen endring år 8 % 8 % 3 % ingen endring år 6 % 6 % 3 % ingen endring år 6% -0,4% pr år over 25 6% -0,4% pr år over 25 3 % ingen endring år 4% -0,2% pr år over 30 4% -0,2% pr år over 30 3 % ingen endring år 1% -0,1% pr år over 45 1% -0,1% pr år over 45 3 % ingen endring Over 50 år 0 % 0 % 0 % ingen endring ingen endring Forventet uttak AFP sykepleiere 33 % ingen endring AFP-uttak pr aldresgruppe: 62 år 20 % 50 % ingen endring 63 år 10 % 50 % ingen endring 64 år 10 % 50 % ingen endring 65 år 10 % 50 % ingen endring 66 år 10 % 50 % ingen endring 19

20 Note 3 Kommunens garantiansvar Tall i kroner Gitt overfor - navn Adresse Merknad Beløp pr Beløp pr Utløper dato Follo Futura AS Brekkeveien 43, Ås Foreldregr v/seiersten barnepark Belsjøveien 6, Drøbak Stiftelsen LIV / Krisesenteret i Follo Langbakken 9, Ås Drøbak Montessori stiftelse Drøbak Drøbak Montessori stiftelse Drøbak Bjerkeveien barnehage Bjerkeveien 4, Drøbak Drøbak Montessori stiftelse Drøbak Humpetitten Familiebarnehage Drøbak Tertitten Barnehage BA Pb 1055 City, Drøbak Sogstieika Barnehage Drøbak Folkvang og Rødsholtet andelslag Drøbak DFI (Sak 08/2021, Snøproduksjonsannlegg) Drøbak Drøbaksund seilforening Drøbak Ikke benyttet Sum garantiansvar Oversikten omfatter alle garantier kommunen har gitt, inkl for Kirkelig Fellesråd og øvrige regnskapsenheter i kommunen som kommunale foretak, interkommunale foretak, interkommunale samarbeid, ansatte, sosialklienter etc. Ås kommune kunngjorde den 20. januar 2009 en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en rammeavtale for kjøp av møbler og inventar til kontorer, skoler og barnehager. Varigheten på rammeavtalen var satt til 3 år med 1 år opsjon og gjaldt levering til Ås, Vestby, Frogn, Nesodden og Ski kommune. Saken er innklaget til KOFA (Klageorgan for offentlige anskaffelser). Erstatning kan beløpe seg til i størrelsesorden 0,2 mill kroner til 1,4 mill kroner avhengig av utfallet av saken. 20

21 Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid Tall i kroner Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld Langsiktige poster Utlån Drøbak Vaskeri AS Sum langsiktige poster

22 Note 5 Aksjer og andeler i varig eie Tall i kroner Selskapets navn Eierandel i selskapet Markedsverdi Tilgang/ Avgang Balanseført verdi KLP egenkapitalinnskudd Follo Ren IKS Ukjent Haukåsen Brl. 11/142 * 8 andeler Ukjent Drøbak Vaskeri AS 15 aksjer Ukjent Follo Futura A/S 447 aksjer Ukjent Filmparken AS Medlemsinnskudd Viken Skog BA Tillegg andelskapital Viken Skog BA Andelskapital Viken Skog BA Bjerklund brl, 1,4,5, 8, 9,13 6 andeler Ukjent Tamburbakken brl Ukjent Åsgård brl., Valhallvn 2E Ukjent Lensmannssvingen Brl, andel nr andel Ukjent Lensmannssvingen Brl. andel nr andel Ukjent Lensmannssvingen Brl. andel nr andel Ukjent Lensmannssvingen Brl. andel nr andel Ukjent Lensmannssvingen Brl. andel nr andel Ukjent Lensmannssvingen Brl. andel nr 54 1 andel Ukjent Lensmannsvingen Brl. andel nr 55 1 andel Ukjent Lensmannsvingen Brl andel nr 56 1 andel Ukjent Brl Niels Carlsensgt. 17 Ukjent Storgaten brl. Ukjent Storgaten brl. Ukjent A/S Finnegården, nr. 5 2 aksjer Ukjent A/S Finnegården, nr. 9 2 aksjer Ukjent A/S Finnegården, nr aksjer Ukjent Brl Niels Carlsensgt. 17 Ukjent A/L Karlsrud Brl nr. 20 Ukjent A/L Karlsrud Brl nr. 43 Ukjent Ullerudåsen brl., A nr 2 Ukjent Ullerudåsen brl., A nr 3 Ukjent Ullerudåsen brl., nr. 8 Ukjent Ullerudåsen brl., A nr 13 Ukjent Ullerudåsen brl., A nr 14 Ukjent Ullerudåsen brl., B nr. 3 Ukjent Ullerudåsen brl., B nr 23 Ukjent Ullerudåsen brl., C nr 60 Ukjent Eldreprosj. Drøbak sentr. Ukjent A/S Villa Parr, nr. 1 B Ukjent A/S Bilfergen Drøbak/Hurum 21A & 325 B Ukjent Oslofjorden vekstsenter 46 aksjer Ukjent Biblioteksentralen AL 3 aksjer, Ukjent Alarmsentral Brann Øst AS aksjer Ukjent Mohagen sykehjem Ukjent 1 1 Folkvang Samf.hus A/L Ukjent 1 1 A/L Follo B.B.L. Ukjent 1 1 Sum

23 Note 6 Avsetning og bruk av fond Tall i 1000 kroner Bundne driftsfond - kap Beholdning pr Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet Avsetning til bundne driftsfond Beholdning pr Ubundne investeringsfond - kap Beholdning pr Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet Avsetning til ubundne investeringsfond 924 Beholdning pr Bundne investeringsfond - kap Beholdning pr Avsetning til bundne investeringfond Beholdning pr Disposisjonsfond - kap Beholdning pr Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet Avsetning til disposisjonsfond Beholdning pr Samlet avsetning og bruk av fond i året Beholdning pr Avsetninger Bruk av avsetninger Beholdning pr i henhold til regnskap

24 Note 7 Selvkost Regnskap 2010 Etterkalkyle for de kommunale betalingstjenestene vann, avløp, renovasjon, slamtømming, feiing, private planer, byggesak og kart og oppmåling i Frogn kommune er utført i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140, Kommunal- og regionaldepartementet, januar 2003). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes inn gjennom de gebyrene som abonnentene eller brukerne betaler. Kommunen har dermed ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å sikre dette må kommunen etterskuddsvis utarbeide et selvkostregnskap som viser resultatet for det enkelte gebyrområdet. Selvkostregnskapet opererer med enkelte prinsipper som er forskjellig fra kommunens ordinære driftsregnskap og vil således ikke være direkte sammenlignbare. I grunnlaget for selvkost inngår driftsutgifter, kalkulatoriske kapitalkostnader (avskrivninger og rentekostnader), samt fordelte administrasjonsutgifter (både drift og kapital). Figuren til høyre illustrerer dette. Alle Tjenestens driftskostnader driftsutgiftene for tjenesten med unntak av finansielle (KOSTRA-) avskrivninger er med i grunnlaget. Retningslinjene beskriver egne regler for beregning av selvkostavskrivninger så disse må beregnes utenfor kommunens regnskap og vil som oftest avvike noe i forhold til de finansielle avskrivningene. Retningslinjene fastsetter videre hvilke Fordelte administrative driftskostnader Tjenestens kalk. kapitalkostnader Tjenestens gebyrinntekter Ø vrige inntekter administrative oppgaver og funksjoner som er Fordelte relevant å fordele til selvkostregnskapet, samt adm. kalk. Renteinntekter kapitalkostnader fra selvkostfond hvilke fordelingsnøkler som bør benyttes. Disse utgiftene blir ikke fordelt regnskapsmessig og vi vil derfor også her Skjematisk fremstilling av selvkostelementene oppleve et avvik mellom kommunens regnskap og selvkostregnskapet. Overskudd Avsettes selvkostfond Av figuren ser man at tjenestens resultat i kommunens driftsregnskap aldri vil tilsvare tjenestens selvkostresultat og at det i kommunens regnskap således alltid vil fremstå som om kommunen tjener penger på tjenesten selv om dette ikke er tilfelle. I tillegg til de ovenfor nevnte ulikhetene så er kalkulatoriske renter, også kalt alternativkostnad, den størrelsesmessig sett viktigste årsaken til dette. Disse rentene, som ikke har en parallell i kommunens driftregnskap, skal reflektere alternativavkastningen kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. En viktig begrensning i kommunens handlingsrom i forhold til å fastsette gebyrene er at avsatt overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårs-periode (analogt for underskudd). Dette betyr at hvis kommunen har fondsmidler som er eldre enn fire år så må disse i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2010 i sin helhet være disponert innen Det er videre en rekke faktorer som kommunen ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets kalkylerente (3-årige statsobligasjonsrenter + 1 prosentpoeng, fastsettes etterskuddsvis av Norges Bank), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger til = i kommunens regnskap = i selvkostregnskapet 24

25 intern og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere). Dette fører til at det ikke alltid er like problemfritt å treffe med budsjettet. Under vises årets etterkalkyle for vann, avløp, renovasjon og slamtømming: Tall i kroner Vann og avløp gikk med overskudd i 2010, mens renovasjon og slamtømming gikk med underskudd. Overskuddene og underskuddene motregnes tidligere akkumulerte underskudd. Slamtømming er skilt ut fra avløp som egen selvkosttjeneste fra og med 2010 og har således intet selvkostfond ved inngangen til

26 Under vises årets etterkalkyle for feiing, private planer, byggesak og kart og oppmåling: Tall i kroner Feiing gikk med et overskudd i 2010 som motregnes tidligere akkumulerte underskudd. Private planer, byggesak og kart og oppmåling gikk med underskudd. Disse gebyrområdene er, i likhet med vann, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing, vedtatt å prises til selvkost og underskuddene vil bli motregnet fremtidige gebyrinntekter. 26

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008

NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008 NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008 ÅRSREGNSKAP 2007 - INNHOLD: Side Regnskap: 3 Driftsregnskap 4 Balanse 5 Regnskapsskjema 1A Drift 6 Regnskapsskjema 1B Drift 7 Endring i arbeidskapital 8 Anskaffelse

Detaljer

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013 KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP Avlagt av rådmannen 27.2.2014 Revidert av Telemark kommunerevisjon IKS Uttalelse fra Kontrollutvalget 22.4.2014 Til behandling i kommunestyret 8. mai 2014 Side 1. Underskriftsblad

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2009 2009 2009 2008 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -23.380.207-32.693.930-10.000.000-16.247.660

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak NAMSOS KOMMUNE Kommunestyrets vedtak ÅRSREGNSKAP 2013- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av

Detaljer

Regnskap 2014. Avlagt

Regnskap 2014. Avlagt Regnskap Avlagt Side 2 av 50 INNHOLDSFORTEGNELSE: REGNSKAPSPRINSIPPER mv.... 5 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 5 Organisering av kommunens virksomhet... 7 OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 8 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 1 2 REVISJONSBERETNING 2014 3 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer