Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013"

Transkript

1 Lardal kommune Fra Svarstad Årsregnskap /2-2014

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 1 Regnskapsoversikter Regnskapsskjema 1A drift Regnskapsskjema 1B Fordelt til drift (fra regnskapsskjema 1A) Regnskapsskjema 2A investering Regnskapsskjema 2B - investering Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt Investering Anskaffelse og anvendelse av midler Balanseregnskapet 14 NOTER 15 Note nr Pliktige noter 1 Endring i arbeidskapital 16 2 Pensjonskostnad Garantier gitt av kommunen 19 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid 19 5 Aksjer og andeler i varig eie 20 6 Avsetninger og bruk av avsetninger 20 7 Kapitalkonto 24 Egne noter (ihht GKRS) 8 Regnskapsprinsipper 25 9 Organisering av kommunens virksomhet Spesifikasjon av vesentlige poster i driftsregnskapet Vesentlige transaksjoner Anleggsmidler Investeringer i nybygg og nyanlegg Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere Avdrag på gjeld Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig virksomhet Selvkosttjenester Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk Utlån Årsverk Nedskrivinger Vesentlige forpliktelser 35 VEDLEGG 36 Vedleggnr 1 Regnskap pr RE-enhet og tjeneste 37 2 Investeringsregnskap fordelt etter prosjekt 96 3 Balansen 99 4 Investeringsprosjekt 2013 medregnet tidligere år 106 Side 2

3 Innledning Årsresultatet for Lardal kommune legges frem som 2 separate dokumenter, Årsregnskapet og Årsberetning. Dette dokumentet viser kommunens årsregnskap. Dokumentet innleder med hovedoversikter og kommunens regnskap etterfulgt av noter. Til slutt i dokumentet vises kommunens drift, investering og balanseregnskap. Årsregnskap behandles i kontrollutvalget den 13. mai 2013 Årsregnskap legges frem til politisk behandling i de ulike utvalgene i mai og for behandling i Formannskapet 27. mai. Endelig vedtak i Kommunestyret 3. juni Svarstad 14/

4 REGNSKAPSOVERSIKTER 1.1 Regnskapsskjema 1A drift Regnskap 2013 Reg.budsjett 2012Oppr.bud Regnskap 2012 LN01 Skatt på inntekt og formue 1) , , , ,05 LN02 Ordinært rammetilskudd 1) , , , ,00 LN05 Andre generelle statstilskudd 3) , , , ,00 LN06 Sum frie disponible inntekter , , , ,05 LN07 Renteinntekter og utbytte 4) , , , ,98 LN08 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , , , ,51 LN09 Avdrag på lån , , , ,00 LN10 Netto finansinntekter/-utgifter , , , ,53 LN12 Til ubundne avsetninger , , , ,15 LN13 Til bundne avsetninger 5) ,14 0,00 0, ,81 LN14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr , ,00 0,00 0,00 LN15 Bruk av ubundne avsetninger , , , ,00 LN16 Bruk av bundne avsetninger 5) 0, ,00 0,00 0,00 LN17 Netto avsetninger , , , ,04 LN18 Overført investeringsbudsjettet , , , ,00 LN19 Til fordeling drift , , , ,56 LN20 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,79 LN21 Merforbruk/mindreforbruk = ,52 0,00 0, ,77 1) Skatt på inntekt og formue: Skatt på inntekt og formue ble kr ,60 høyere enn reg. budsjett, dvs. + 6,93%. Skatteinngangen for Lardal ble en økning på + 8,44 % i forhold til Skatteinngangen for landet 2013 hadde en vekst på 5,7 % i forhold til ) Rammetilskudd Rammetilskuddet ble lavere enn reg. budsjett med kr ,-, dvs. -3,40 %. 3) Generelle statstilskudd: Tilskuddene ble økt med kr ,-. 4) Renteinntekter/-utgifter og utbytte: Samlet merinntekt i forhold til reg. budsjett er på 4, ,71 mill kr. Endringen må sees i sammenheng med god utvikling i finansmarkedene, samt noe lavere lånerente enn forutsetningen i budsjettet. 5) Bundne avsetninger og bruk av slike avsetninger: Renter tillagt fond i ,14 4

5 1.2 Regnskapsskjema 1B Fordelt til drift (fra regnskapsskjema 1 A) Resultatenhet Regnskap 2013 Reg.budsjett 2012 Oppr.bud Regnskap Fellestjenester , , , ,50 15 NAV-kontor , , , ,01 20 Svarstad barnehage , , , ,75 21 Styrvoll Barnehage , , , ,36 22 Barneskolen , , , ,40 23 Ungdomskolen , , , ,78 40 HOV - felles , , , ,78 43 Familietjenester , , ,00 0,00 44 Hjemmetjenester Rehabilitering , , ,00 0,00 45 Sykehjemmet , , , ,87 70 Miljø, teknikk og næring , , , ,45 90 Reserverte bevilgninger , , , ,11 Sum fordelt inkl interne finansieringstransaksjoner , , , ,79 5

6 1.3 Regnskapsskjema 2A investering Regnskap 2013 Reg.budsjett 2013 Oppr.budsjett 2013 Regnskap 2012 Utgifter 100 Investeringer i anleggsmidler , , , , Utlån og forskutteringer , ,00 0, , Avdrag på lån , , , , Avsetninger 0,00 0,00 0, , Årets finansieringsbehov , , , ,84 Finansiert slik : 150 Bruk av lånemidler , , , , Inntekter fra salg av anleggsmidler , , , , Tilskudd til investeringer 0,00 0, ,00 0, Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , , , Andre inntekter , ,00 0, , Sum ekstern finansiering , , , , Overført fra driftsregnskapet , , , , Avsetninger , , , , Sum finansiering , , , , Udekket/udisponert = 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6

7 1.4 Regnskapsskjema 2B investering Konto Konto(T) Regnskap 2013 Reg.budsjett Oppr.Budsjett Avvik i kroner Lønn vedlikehold 7 722,21 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 1 088,83 0,00 0, , Prosjektering byggeledelse 8 820,00 0,00 0, , Rigg og drift 228,00 0,00 0,00-228, Sanitær-rørlegger , ,00 0, , moms-investering 0, ,00 0, , Tilrettelegging boligtomter og markedsføring , ,00 0, , Inventar/utstyr 5 928, ,00 0,00 71, moms-investering 1 482, ,00 0,00 517, Adressering - Veiskilt 7 411, ,00 0,00 589, Inventar/utstyr ,80 0,00 0, , Kontorutstyr/inventar/programvare , , , , Service-driftsavaler/reparasjon etc ,13 0,00 0, , moms-investering , , , , IKT oppgr Helse, velferd, omsorg , , , , Annonse, reklame, informasjon 0,00 0,00 0,00 0, Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, moms-investering 0,00 0,00 0,00 0, Kommuneplan arealdel - Driftsbudsjett ,00 0,00 0,00 0, Fast lønn , , , , Overtid 0,00 0,00 0,00 0, Lønn vedlikehold ,58 0,00 0, , Pensjonsinnskudd KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Post, banktjenester, telefon m.m 568,00 0,00 0,00-568, Skyss 4 884,30 0,00 0, , Nybygg 0, , , , Prosjektering byggeledelse ,60 0,00 0, , Rigg og drift ,20 0,00 0, , Malerarbeid ,80 0,00 0, , Ventilasjon ,00 0,00 0, , Elektro 1 522,40 0,00 0, , Styring, overvåkning, kommunikasjon ,15 0,00 0, , Konsulenttjenester ,00 0,00 0, , moms-investering , , , , Utbygging skolelokaler,samf.avd.gymsal , , , , Fast lønn , , , , Overtid 0,00 0,00 0,00 0, Lønn vedlikehold , ,00 0, , Pensjonsinnskudd KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Post, banktjenester, telefon m.m 3 634,00 0,00 0, , Skyss 2 612,25 0,00 0, ,25 7

8 Konto Konto(T) Regnskap 2013 Reg.budsjett Oppr.Budsjett Avvik i kroner Inventar/utstyr ,75 0,00 0, , Nybygg 0, , , , Prosjektering byggeledelse 1 000,00 0,00 0, , Rigg og drift ,80 0,00 0, , Grunnarbeider ,40 0,00 0, , Betongarbeider ,30 0,00 0, , Mur- og pussarbeider ,00 0,00 0, , Snekker- og tømmerarbeider ,30 0,00 0, , Blikkenslagerarbeid ,00 0,00 0, , Malerarbeid ,40 0,00 0, , Sanitær-rørlegger ,00 0,00 0, , Utvendig rør og rørdeler ,00 0,00 0, , Ventilasjon ,00 0,00 0, , Elektro ,00 0,00 0, , Styring, overvåkning, kommunikasjon 1 050,40 0,00 0, , Konsulenttjenester ,40 0,00 0, , moms-investering , , , , Ny Barnehage Svarstad , , , , Veier og landskapstilpasning 0,00 0,00 0,00 0, Snekker- og tømmerarbeider 0,00 0,00 0,00 0, moms-investering 0,00 0,00 0,00 0, Svarstad kirkegård 0,00 0,00 0,00 0, Overtid 0,00 0,00 0,00 0, Lønn vedlikehold , ,00 0,00 506, Arbeidsgiveravgift 4 581, ,00 0,00 418, Post, banktjenester, telefon m.m 1 852,66 0,00 0, , Skyss 1 919,70 0,00 0, , Prosjektering byggeledelse 3 780,00 0,00 0, , Rigg og drift 356,80 0,00 0,00-356, Snekker- og tømmerarbeider ,40 0,00 0, , Malerarbeid ,86 0,00 0, , Elektro , ,00 0, , Styring, overvåkning, kommunikasjon ,06 0,00 0, , moms-investering , ,00 0,00-76, Utskifting ovner kirker , ,00 0, , Overtid 0,00 0,00 0,00 0, Lønn vedlikehold 5 754,24 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 811,34 0,00 0,00-811, Veier og landskapstilpasning , , , , Grunn og betongarbieder ,40 0,00 0, , Grunnarbeider 7 901,60 0,00 0, , Snekker- og tømmerarbeider ,86 0,00 0, , Blikkenslagerarbeid 3 522,40 0,00 0, , Elektro ,40 0,00 0, , moms-investering , , , ,68 8

9 Konto Konto(T) Regnskap 2013 Reg.budsjett Oppr.Budsjett Avvik i kroner 4003 Kirkegårdsutvidelse , , , , Nybygg 0,00 0, ,00 0, moms-investering 0,00 0, ,00 0, Takrenner HCinng Styrvoll krk 0,00 0, ,00 0, Nybygg 0,00 0, ,00 0, moms-investering 0,00 0, ,00 0, Handikapinngang, Hem kirke 0,00 0, ,00 0, Overføringer til andre , , ,00 0, Tilskudd orgel, Hem kirke , , ,00 0, Konsulenttjenester , ,00 0,00 500, moms-investering , ,00 0,00-375, Utvikling av boligtomter , ,00 0,00 125, Lønn vedlikehold 0,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 0, Prosjektering byggeledelse 0,00 0,00 0,00 0, Rigg og drift 0,00 0,00 0,00 0, moms-investering 0,00 0,00 0,00 0, Utbygging Brenthaug 0,00 0,00 0,00 0, Grunnerverv , ,00 0,00-10, Næringstomter salg , ,00 0,00-10, Utvendig rør og rørdeler , ,00 0,00 135, Vannledning Naugfoss - Svarstad , ,00 0,00 135, Veier og landskapstilpasning , ,00 0,00 500, Utviklingskostnader næringsarealer Berganmoen , ,00 0,00 500, Fast lønn 0,00 0,00 0,00 0, Overtid 0,00 0,00 0,00 0, Lønn vedlikehold 893,39 0,00 0,00-893, Pensjonsinnskudd KLP 0,02 0,00 0,00-0, Arbeidsgiveravgift 125,96 0,00 0,00-125, Skyss 372,60 0,00 0,00-372, Vann Hvarnes - Steinsholt 1 391,97 0,00 0, , Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, moms-investering 0,00 0,00 0,00 0, Reguleringsplan gang/sykkelvei Solbergåsen 0,00 0,00 0,00 0, Veier og landskapstilpasning 0,00 0, ,00 0, Gang og sykkelsti Solbergåsen 0,00 0, ,00 0, Elektro ,00 0,00 0, , moms-investering ,00 0,00 0, , Skatepark ,00 0,00 0, ,00 Sum anskaffelse av anleggsmidler , , , ,94 Øvrige investeringsutgifter, ikke anleggsmidler Avdragsutgifter , , ,00 0, Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 9

10 Konto Konto(T) Regnskap 2013 Reg.budsjett Oppr.Budsjett Avvik i kroner , , ,00 0, Kjøp aksjer/andeler , ,00 0,00 870, Egenkapitalinnskudd KLP , ,00 0,00 870, Avdragsutgifter , , , , Avdragsutg. ekstraordinære ,74 0,00 0, , Utlån , ,00 0,00 940, Startlån , , , , , , , ,74 Sum finansieringsbehov , , , ,20 10

11 1.5 Hovedoversikt Drift Regnskap 2013 Reg.budsjett 2013 Oppr.budsjett 2013 Regnskap 2012 Driftsinntekter LN03 Brukerbetalinger , ,22 LN04 Andre salgs- og leieinntekter , ,69 LN05 Overføringer med krav til motytelser , ,36 LN06 Rammetilskudd fra staten , ,00 LN07 Andre statlige overføringer , ,00 LN08 Andre overføringer , ,00 LN09 Skatt på inntekt og formue , ,05 LN12 Sum driftsinntekter , ,32 Driftsutgifter LN14 Lønnsutgifter , ,87 LN15 Sosiale utgifter , ,38 LN16 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal t , ,62 LN17 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenestep , ,23 LN18 Overføringer , ,77 LN19 Avskrivninger , ,63 LN21 Sum driftsutgifter , ,50 LN23 Brutto driftsresultat , ,18 Finansinntekter LN25 Renteinntekter, utbytte og eieruttak , ,91 LN27 Sum eksterne finansinntekter , ,91 Finansutgifter LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter , ,51 LN30 Avdragsutgifter , ,00 LN32 Sum eksterne finansutgifter , ,51 LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner , ,60 LN35 Motpost avskrivninger , ,63 LN36 Netto driftsresultat , ,85 LN38 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb , ,00 LN39 Bruk av disposisjonsfond , ,19 LN40 Bruk av bundne fond , ,96 LN42 Sum bruk av avsetninger , ,15 LN44 Overført til investeringsregnskapet , ,00 LN46 Avsetninger disposisjonsfond , ,15 LN47 Avsetninger til bundne ford , ,08 LN49 Sum avsetninger , ,23 LN51 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk , ,77 11

12 1.6 Hovedoversikt Investering Regnskap 2013 Reg.budsjett 2013Oppr.budsjett 2013Regnskap 2012 Inntekter LN03 Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,00 LN04 Andre salgsinntekter , ,00 LN05 Overføringer med krav til motytelse 0, ,00 LN06 Statlige overføringer 0, ,00 LN09 Sum inntekter , ,00 Utgifter LN11 Lønnsutgifter , ,35 LN12 Sosiale utgifter , ,00 LN13 Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon , ,46 LN14 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 0, ,20 LN15 Overføringer , ,11 LN18 Sum utgifter , ,12 Finansieringstransaksjoner LN20 Avdragsutgifter , ,00 LN21 Utlån , ,00 LN22 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 LN24 Avsatt til ubundne investeringsfond 0, ,72 LN27 Sum finansieringstransaksjoner , ,72 LN28 Finansieringsbehov , ,84 Finansiering LN30 Bruk av lån , ,45 LN31 Mottatte avdrag på utlån , ,42 LN33 Bruk av tidligere års udisponert mindreforbruk 0, ,96 LN34 Overføringer fra driftsregnskapet , ,00 LN35 Bruk av disposisjonsfond , ,25 LN36 Bruk av ubundne investeringsfond , ,76 LN37 Bruk av bundne fond , ,00 LN39 Sum finansiering , ,84 LN40 Udekket/udisponert 0, ,00 12

13 1.7 Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap 2013 Reg.budsjett 2013 Oppr.budsjett 2013Regnskap 2012 Anskaffelse av midler LN02 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , ,32 LN03 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,00 LN04 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , ,78 LN05 Sum anskaffelse av midler , ,10 Anvendelse av midler LN08 Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , ,87 LN09 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,12 LN10 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , ,51 LN11 Sum anvendelse av midler , ,50 LN13 Anskafelse - anvendelse av midler , ,60 LN14 Endring i ubrukte lånemidler , ,45 LN15 Endring i arbeidskapital , , , ,15 LN21 Avsetninger , ,72 LN22 Bruk av avsetninger , ,12 LN24 Netto avsetninger , ,60 13

14 1.8 Balanseregnskapet Regnskap 2013 Regnskap 2012 Endring LN020 (A) ANNLEGGSMIDLER Kap , , ,29 LN030 Faste eiendommer og anlegg , , ,34 LN040 Utstyr, maskiner og transportmidler , , ,69 LN050 Utlån , , ,36 LN060 Aksjer og andeler , , ,00 LN062 Pensjonsmidler , , ,00 LN070 (B) OMLØPSMIDLER Kap , , ,87 LN080 Kortsiktige fordringer , , ,61 LN085 Premieavvik , , ,00 LN090 Aksjer og andeler , , ,57 LN110 Obligasjoner , , ,86 LN120 Kasse, bankinnskudd , , ,69 LN130 SUM EIENDELER (A + B) , , ,42 LN150 (C) EGENKAPITAL Kap , , ,42 LN160 Disposisjonsfond , , ,77 LN170 Bundne driftsfond , , ,47 LN180 Ubundne investeringsfond , , ,35 LN191 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) , ,00 0,00 LN192 Endring i regnskapsprisnsipp som påvirker AK (investering) , ,13 0,00 LN200 Regnskapsmessig mindreforbruk , , ,25 LN230 Kapitalkonto , , ,06 LN240 (D) GJELD , , ,84 LN250 Langsiktig gjeld Kap , , ,26 LN252 Pensjonsforpliktelser , , ,00 LN280 Andre lån , , ,26 LN290 Kortsiktig gjeld Kap , , ,42 LN310 Annen kortsiktig gjeld , , ,42 LN317 SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+D) , , ,42 LN320 (E) MEMORIAKONTI 0,00 0,00 0,00 LN340 Ubrukte lånemidler , , ,91 LN360 Motkonto for memoriakontiene , , ,91 LN361 SUM MEMORIAKONTI 0,00 0,00 0,00 LN370 BALANSENS NETTOSUM (A+B+C+D+E) 0,00 0,00 0,00 14

15 NOTER 15

16 NOTE 1: Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskap 2013 Regnskap 2012 SUM(600:670; Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 700:780;800:89 5) , ,32 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(600:670; 700:770;800:89 5) , ,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) , ,78 Sum anskaffelse av midler S , ,10 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel SUM(010:285;3 00:480) , ,87 SUM(010:285;3 00:480) , ,12 (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) , ,51 Sum anvendelse av midler , ,50 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,60 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) , ,45 Endring i arbeidskapital V , ,15 16

17 Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Regnskap 2013 Regnskap 2012 Omløpsmidler 2.1 Endring kortsiktige fordringer , ,05 Endring aksjer og andeler , ,54 Premieavvik , ,00 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner , ,13 Endring betalingsmidler , ,38 Endring omløpsmidler , ,02 Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,17 Premieavvik ,00 0,00 Endring arbeidskapital , ,15 17

18 NOTE 2: Pensjonskostnad 2012 Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) 2013 Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad påløpt pensjonsforpliktelse - forventet avkastning pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Oppbygging av adm.reserve - amortisering 0 Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Balanse (F 13-1 bokstav E) Pensjons-poster Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger SPK KLP Forventet avskastning på pensjonsmidler 4,35 % 5,00 % Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % Forventet årlig lønnsvekst 2,87 % 2,87 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2,87 % 2,87 % Forutsetninger for turn-over (F 13-5 bokstav G) : under 20 år 20% Andel som tar ut AFP : år 8% Uttak fra 62 år år 6% Sykepleiere - 33% år 6% - 0,4% pr år over 25 år Fellesordningen 65år aldersgr - 33% år 4% - 0,2% pr år over 30 år Fellesordningen 70år aldersgr - 45% år 1% - 0,1% pr år over 45 år Over 50 år 0% Estimatavvik Arbeidsgiveravgift Pensjonsmidler Pensjons-forpliktelser Netto Estimert bokført / - Estimatavvik pr IB faktiske pensjonsmidler ( ) Estimatavvik fra tidligere år Korrigert Estimatavvik Akkumulert estimatavvik

19 NOTE 3: Garantier gitt av kommunen NOTE Garantier gitt av kommunen nedkvittert per Garanti gitt til Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper Steinsholt Borettslag Sum garantier Garantier for ansattes lån Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper Samlet garantier ansatte 0 0 Herav garanti for adm. sjefen Garantier kommunale regnskapsenheter og foretak KF Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper Kommunalkreditt, IKA Kongsberg, lånenr 10026, andel 1,35% Samlet garanti Totalt garantibeløp alle garantier NOTE 4: samarbeid Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt Tekst Kommunens samlede fordringer Herav fordring på: Kommunens samlede gjeld Herav kortsiktig gjeld til: Herav langsiktig gjeld til: Lardal og Larvik kommune har inngått vertskommunesamarbeid vedr. utbygging og drift av Naugfoss Vannverk i Lardal kommune. Fordeling av utbyggingskostandene er fordelt etter en eierandel fastsatt i samarbeidsavtalen. Utbyggingskostander t.o.m er fordelt etter dette forholdstallet. I avtalen fremgår at endelig eierandel skal fastsettes etter målt vannuttak i en fastsatt driftstid. Dette medfører at nåværende fordeling av kostnader ikke er endelig. Det vises til kommunestyresak 95/12 : Naugfoss vannverk fordeling av utgifter, med følgende vedtak : KS-095/12 Vedtak: 1. Det foretas ikke flere inn-/utbetalinger i prosjekt Naugfoss vannverk før tre års måleperiode er avsluttet, ihht. pkt 5 i avtale om utbygging. 2. Prosjekt Naugfoss vannverk rapporteres i økonomirapporter med vannforbruk og %-fordeling mellom kommunene og skyldig beløp innarbeides i økonomiplan og selvkostberegninger fra

20 NOTE 5: Aksjer og andeler i varig eie Selskapets navn Balanseført verdi IKS Telemark kommunerevisjon Studentbyen på Sogn 1 Vestfold Festspillene Eierandel i selskapet Styrvoll/Eide vannverk 2 2 andeler Furuheim borettslag 2 leiligheter Eiertilskudd 2013 Vestviken 110-sentral IKS *) ,50 % Vesar AS aksjer Kommunal Landspensjonskasse IKA Kongsberg *) 1,25 % Gea Norvegica Geopark IKS *) 0,46 % Biblioteksentralen AS SUM *) årlig driftstilskudd 2 andeler Formannskapet har vedtatt følgende: FS-031/13 Vedtak: 1. Lardal kommune ønsker å opprettholde Vestfold Festspillene, enten i dagens form eller gjennom annen organisasjonsform. 2. Ordfører gis fullmakt til å representere og forplikte kommunen i den videre prosess dersom det ikke er mulig med en politisk behandling innenfor oppsatte frister. 20

21 NOTE 6: Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Regnskap 2013 Regnskap 2012 SUM(530:550) Avsetninger til fond , ,72 Bruk av avsetninger SUM(930:958) , ,12 Til avsetning senere år 980 0,00 0,00 Netto avsetninger , ,60 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra art/balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 IB , ,77 Avsetninger driftsregnskapet , ,15 Bruk av avsetninger driftsregnskapet , ,19 Bruk av avsetninger investeringsregnskapet , ,25 UB , ,67 UB viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. Kommunestyret har gjort vedtak om disponering av kr ,-. Vesentlige avsetninger til disposisjonsfondet (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Avsetning Regnskapssaken Ksak 025/13 Avsetning til disp.fond El.verkfond 884 Ksak 104/12 Bruk disp.fond pensjon Ksak 104/12 Bruk av generelt disp.fon -100 Ksak 104/12 Bruk disp.fond Naturskade -40 Ksak 45/13 Bruk disp.fond Bemannet bolig -721 Ksak 16/13 Bruk disp.fond Utvikling tomter investering

22 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 IB , ,87 Avsetninger , ,08 Bruk av avsetninger , ,96 UB , ,80 UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Avsetning fond vedr. rusmidler 300 Avsetning overskudd selvkost 2013 avløp 79 Avsetning viltfond fellingsavg. fakt. januar 50 Avsetning fond Huldrespelet 55 Bruk av fond God Oppvekst -56 Bruk av fond Studium -136 Oppretting feilføring 2012 selvkost vann -119 Dekkes av viltfond -50 Bruk av bundet fond gave Klokkergården -22 Ksak 11/13 Bruk av fond til Prosjekt

23 Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 IB , ,04 Avsetninger 548 0, ,72 Bruk av avsetninger , ,76 UB , ,00 UB viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Vesentlige bruk av ubundet investeringsfond(1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Bruk kap.fond ex.ord avdrag Bruk kap.fond P Svarstad bhg Bruk kap.fond P4003 Kirkegårdsutvidelse -743 Bruk kap.fond P4002 Ovner kirker -399 Bruk kap.fond P1011 Boligtomter -200 Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 IB ,00 0,00 Avsetninger 550 0,00 0,00 Bruk av avsetninger 950 0,00 Bruk av avsetninger 958 0,00 UB ,00 0,00 UB viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. Vesentlige avsetninger til bundet investeringsfond (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato 23

24 NOTE 7: Kapitalkonto KAPITALKONTO Balanse Balanse (underskudd i kapital) (kapital) Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: ,06 Salg av fast eiendom og anlegg 0,00 Aktivering av fast eiendom og anlegg ,44 Nedskrivninger fast eiendom 1,00 Oppskriving av fast eiendom 0,00 Avskriving av fast eiendom og anlegg ,98 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering av utstyr, maskiner og 0,00 transportmidler 0,00 Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Oppskriving av utstyr, maskiner og ,81 transportmidler 0,00 Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Kjøp av aksjer og andeler ,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer og andeler 0,00 Nedskrivning av aksjer og andeler ,00 Utlån formidlings/startlån ,00 Avdrag på formidlings/startlån ,54 Utlån sosial lån 0,00 Avdrag på sosial lån 0,00 Utlån egne midler 0,00 Avdrag på utlånte egne midler ,82 Avskrivning sosial utlån ,00 Oppskriving utlån 0,00 Avskrevet andre utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån ,74 Bruk av midler fra eksterne lån ,09 Urealisert kursgevinst utenlandslån 0,00 Urealisert kurstap utenlandslån 0,00 UB Pensjonsmidler (netto) ,00 UB Pensjonsforpliktelse (netto) ,00 Estimatavvik pensjonmidler ,00 Aga pensjonsforpliktelse ,00 Reversing nedskriving av fast eiendom 0,00 Estimatavvik pensjonforpliktelse ,00 Reversing nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 0, Balanse Balanse Kapitalkonto ,00 (underskudd i kapital) Avstemming ,00 Differanse 0,00 24

25 NOTE 8: Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper. All tilgang til bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet skal ikke gjøres. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Regnskapet er så langt som mulig ført etter anordningsprinsippet. Det vil si at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger for gjeldende år er bokført, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriaposter. Driftsregnskapet inneholder bokførte og påløpte renteutgifter og renteinntekter for regnskapsåret. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler. I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i handelsporteføjle, er omløpsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsespunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Anskaffelser med levetid på minst 3 år og verdi på minst kr føres i investeringsregnskapet. Klassifisering av gjeld. Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/likviditetslån jfr. Kl 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningen starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet/tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger(gebyrer, provisjoner m.v.), samt over- og underkurs er finansieringsutgifter og inntekter. Selvkostberegninger. Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger, beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar Mva-plikt og mva-kompensasjon. Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. 25

26 NOTE 9: Organisering av kommunens virksomhet Ny organisasjonsstruktur ble iverksatt 1/ Økonomisjef Stein Rismyhr i Lardal og Andebu har vært tildelt det regnskapsfaglige ansvaret for Lardal kommunes regnskap for Det vises til vedtak om samarbeid og samlokalisering av økonomifunksjonene i de to kommuner. Årsregnskapet til kommunen viser total oversikt over alle tjenester som tilbys. 26

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Lardal kommune. Årsregnskapet 2010

Lardal kommune. Årsregnskapet 2010 Lardal kommune Kjærrabrua krysser Lågen ved Kjærrafossen, som er berømt for sitt laksefiske. Broen er bygget i tre og stål og har et spenn på om lag 90 m. Den ble åpnet 2001. Årsregnskapet 2010 Pr 21/3-2011

Detaljer

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008 Holtålen kommune Regnskap 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 0 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 1 REGNSKAPSSKJEMA 1B - FORDELT TIL DRIFT... 2 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Årsregnskap 2013. Andebu kommune - i hjertet av Vestfold

Årsregnskap 2013. Andebu kommune - i hjertet av Vestfold Årsregnskap 2013 Andebu kommune - i hjertet av Vestfold Innhold REGNSKAPSOVERSIKTER... 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 4 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 5 BALANSEREGNSKAPET... 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFT...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP med noter 2016

ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP 2016 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2016 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016 BOGAFJELL Sokn Årsregnskap DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 268 451 1 227 300 1 376 867 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Andebu kommune - i hjertet av Vestfold

Årsregnskap 2014. Andebu kommune - i hjertet av Vestfold Årsregnskap 2014 Andebu kommune - i hjertet av Vestfold Innhold REGNSKAPSOVERSIKTER... 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 4 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 5 BALANSEREGNSKAPET... 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFT...

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 9 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital...

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer