Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013"

Transkript

1 Lardal kommune Fra Svarstad Årsregnskap /2-2014

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 1 Regnskapsoversikter Regnskapsskjema 1A drift Regnskapsskjema 1B Fordelt til drift (fra regnskapsskjema 1A) Regnskapsskjema 2A investering Regnskapsskjema 2B - investering Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt Investering Anskaffelse og anvendelse av midler Balanseregnskapet 14 NOTER 15 Note nr Pliktige noter 1 Endring i arbeidskapital 16 2 Pensjonskostnad Garantier gitt av kommunen 19 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid 19 5 Aksjer og andeler i varig eie 20 6 Avsetninger og bruk av avsetninger 20 7 Kapitalkonto 24 Egne noter (ihht GKRS) 8 Regnskapsprinsipper 25 9 Organisering av kommunens virksomhet Spesifikasjon av vesentlige poster i driftsregnskapet Vesentlige transaksjoner Anleggsmidler Investeringer i nybygg og nyanlegg Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere Avdrag på gjeld Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig virksomhet Selvkosttjenester Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk Utlån Årsverk Nedskrivinger Vesentlige forpliktelser 35 VEDLEGG 36 Vedleggnr 1 Regnskap pr RE-enhet og tjeneste 37 2 Investeringsregnskap fordelt etter prosjekt 96 3 Balansen 99 4 Investeringsprosjekt 2013 medregnet tidligere år 106 Side 2

3 Innledning Årsresultatet for Lardal kommune legges frem som 2 separate dokumenter, Årsregnskapet og Årsberetning. Dette dokumentet viser kommunens årsregnskap. Dokumentet innleder med hovedoversikter og kommunens regnskap etterfulgt av noter. Til slutt i dokumentet vises kommunens drift, investering og balanseregnskap. Årsregnskap behandles i kontrollutvalget den 13. mai 2013 Årsregnskap legges frem til politisk behandling i de ulike utvalgene i mai og for behandling i Formannskapet 27. mai. Endelig vedtak i Kommunestyret 3. juni Svarstad 14/

4 REGNSKAPSOVERSIKTER 1.1 Regnskapsskjema 1A drift Regnskap 2013 Reg.budsjett 2012Oppr.bud Regnskap 2012 LN01 Skatt på inntekt og formue 1) , , , ,05 LN02 Ordinært rammetilskudd 1) , , , ,00 LN05 Andre generelle statstilskudd 3) , , , ,00 LN06 Sum frie disponible inntekter , , , ,05 LN07 Renteinntekter og utbytte 4) , , , ,98 LN08 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , , , ,51 LN09 Avdrag på lån , , , ,00 LN10 Netto finansinntekter/-utgifter , , , ,53 LN12 Til ubundne avsetninger , , , ,15 LN13 Til bundne avsetninger 5) ,14 0,00 0, ,81 LN14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr , ,00 0,00 0,00 LN15 Bruk av ubundne avsetninger , , , ,00 LN16 Bruk av bundne avsetninger 5) 0, ,00 0,00 0,00 LN17 Netto avsetninger , , , ,04 LN18 Overført investeringsbudsjettet , , , ,00 LN19 Til fordeling drift , , , ,56 LN20 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,79 LN21 Merforbruk/mindreforbruk = ,52 0,00 0, ,77 1) Skatt på inntekt og formue: Skatt på inntekt og formue ble kr ,60 høyere enn reg. budsjett, dvs. + 6,93%. Skatteinngangen for Lardal ble en økning på + 8,44 % i forhold til Skatteinngangen for landet 2013 hadde en vekst på 5,7 % i forhold til ) Rammetilskudd Rammetilskuddet ble lavere enn reg. budsjett med kr ,-, dvs. -3,40 %. 3) Generelle statstilskudd: Tilskuddene ble økt med kr ,-. 4) Renteinntekter/-utgifter og utbytte: Samlet merinntekt i forhold til reg. budsjett er på 4, ,71 mill kr. Endringen må sees i sammenheng med god utvikling i finansmarkedene, samt noe lavere lånerente enn forutsetningen i budsjettet. 5) Bundne avsetninger og bruk av slike avsetninger: Renter tillagt fond i ,14 4

5 1.2 Regnskapsskjema 1B Fordelt til drift (fra regnskapsskjema 1 A) Resultatenhet Regnskap 2013 Reg.budsjett 2012 Oppr.bud Regnskap Fellestjenester , , , ,50 15 NAV-kontor , , , ,01 20 Svarstad barnehage , , , ,75 21 Styrvoll Barnehage , , , ,36 22 Barneskolen , , , ,40 23 Ungdomskolen , , , ,78 40 HOV - felles , , , ,78 43 Familietjenester , , ,00 0,00 44 Hjemmetjenester Rehabilitering , , ,00 0,00 45 Sykehjemmet , , , ,87 70 Miljø, teknikk og næring , , , ,45 90 Reserverte bevilgninger , , , ,11 Sum fordelt inkl interne finansieringstransaksjoner , , , ,79 5

6 1.3 Regnskapsskjema 2A investering Regnskap 2013 Reg.budsjett 2013 Oppr.budsjett 2013 Regnskap 2012 Utgifter 100 Investeringer i anleggsmidler , , , , Utlån og forskutteringer , ,00 0, , Avdrag på lån , , , , Avsetninger 0,00 0,00 0, , Årets finansieringsbehov , , , ,84 Finansiert slik : 150 Bruk av lånemidler , , , , Inntekter fra salg av anleggsmidler , , , , Tilskudd til investeringer 0,00 0, ,00 0, Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , , , Andre inntekter , ,00 0, , Sum ekstern finansiering , , , , Overført fra driftsregnskapet , , , , Avsetninger , , , , Sum finansiering , , , , Udekket/udisponert = 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6

7 1.4 Regnskapsskjema 2B investering Konto Konto(T) Regnskap 2013 Reg.budsjett Oppr.Budsjett Avvik i kroner Lønn vedlikehold 7 722,21 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 1 088,83 0,00 0, , Prosjektering byggeledelse 8 820,00 0,00 0, , Rigg og drift 228,00 0,00 0,00-228, Sanitær-rørlegger , ,00 0, , moms-investering 0, ,00 0, , Tilrettelegging boligtomter og markedsføring , ,00 0, , Inventar/utstyr 5 928, ,00 0,00 71, moms-investering 1 482, ,00 0,00 517, Adressering - Veiskilt 7 411, ,00 0,00 589, Inventar/utstyr ,80 0,00 0, , Kontorutstyr/inventar/programvare , , , , Service-driftsavaler/reparasjon etc ,13 0,00 0, , moms-investering , , , , IKT oppgr Helse, velferd, omsorg , , , , Annonse, reklame, informasjon 0,00 0,00 0,00 0, Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, moms-investering 0,00 0,00 0,00 0, Kommuneplan arealdel - Driftsbudsjett ,00 0,00 0,00 0, Fast lønn , , , , Overtid 0,00 0,00 0,00 0, Lønn vedlikehold ,58 0,00 0, , Pensjonsinnskudd KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Post, banktjenester, telefon m.m 568,00 0,00 0,00-568, Skyss 4 884,30 0,00 0, , Nybygg 0, , , , Prosjektering byggeledelse ,60 0,00 0, , Rigg og drift ,20 0,00 0, , Malerarbeid ,80 0,00 0, , Ventilasjon ,00 0,00 0, , Elektro 1 522,40 0,00 0, , Styring, overvåkning, kommunikasjon ,15 0,00 0, , Konsulenttjenester ,00 0,00 0, , moms-investering , , , , Utbygging skolelokaler,samf.avd.gymsal , , , , Fast lønn , , , , Overtid 0,00 0,00 0,00 0, Lønn vedlikehold , ,00 0, , Pensjonsinnskudd KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Post, banktjenester, telefon m.m 3 634,00 0,00 0, , Skyss 2 612,25 0,00 0, ,25 7

8 Konto Konto(T) Regnskap 2013 Reg.budsjett Oppr.Budsjett Avvik i kroner Inventar/utstyr ,75 0,00 0, , Nybygg 0, , , , Prosjektering byggeledelse 1 000,00 0,00 0, , Rigg og drift ,80 0,00 0, , Grunnarbeider ,40 0,00 0, , Betongarbeider ,30 0,00 0, , Mur- og pussarbeider ,00 0,00 0, , Snekker- og tømmerarbeider ,30 0,00 0, , Blikkenslagerarbeid ,00 0,00 0, , Malerarbeid ,40 0,00 0, , Sanitær-rørlegger ,00 0,00 0, , Utvendig rør og rørdeler ,00 0,00 0, , Ventilasjon ,00 0,00 0, , Elektro ,00 0,00 0, , Styring, overvåkning, kommunikasjon 1 050,40 0,00 0, , Konsulenttjenester ,40 0,00 0, , moms-investering , , , , Ny Barnehage Svarstad , , , , Veier og landskapstilpasning 0,00 0,00 0,00 0, Snekker- og tømmerarbeider 0,00 0,00 0,00 0, moms-investering 0,00 0,00 0,00 0, Svarstad kirkegård 0,00 0,00 0,00 0, Overtid 0,00 0,00 0,00 0, Lønn vedlikehold , ,00 0,00 506, Arbeidsgiveravgift 4 581, ,00 0,00 418, Post, banktjenester, telefon m.m 1 852,66 0,00 0, , Skyss 1 919,70 0,00 0, , Prosjektering byggeledelse 3 780,00 0,00 0, , Rigg og drift 356,80 0,00 0,00-356, Snekker- og tømmerarbeider ,40 0,00 0, , Malerarbeid ,86 0,00 0, , Elektro , ,00 0, , Styring, overvåkning, kommunikasjon ,06 0,00 0, , moms-investering , ,00 0,00-76, Utskifting ovner kirker , ,00 0, , Overtid 0,00 0,00 0,00 0, Lønn vedlikehold 5 754,24 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 811,34 0,00 0,00-811, Veier og landskapstilpasning , , , , Grunn og betongarbieder ,40 0,00 0, , Grunnarbeider 7 901,60 0,00 0, , Snekker- og tømmerarbeider ,86 0,00 0, , Blikkenslagerarbeid 3 522,40 0,00 0, , Elektro ,40 0,00 0, , moms-investering , , , ,68 8

9 Konto Konto(T) Regnskap 2013 Reg.budsjett Oppr.Budsjett Avvik i kroner 4003 Kirkegårdsutvidelse , , , , Nybygg 0,00 0, ,00 0, moms-investering 0,00 0, ,00 0, Takrenner HCinng Styrvoll krk 0,00 0, ,00 0, Nybygg 0,00 0, ,00 0, moms-investering 0,00 0, ,00 0, Handikapinngang, Hem kirke 0,00 0, ,00 0, Overføringer til andre , , ,00 0, Tilskudd orgel, Hem kirke , , ,00 0, Konsulenttjenester , ,00 0,00 500, moms-investering , ,00 0,00-375, Utvikling av boligtomter , ,00 0,00 125, Lønn vedlikehold 0,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 0, Prosjektering byggeledelse 0,00 0,00 0,00 0, Rigg og drift 0,00 0,00 0,00 0, moms-investering 0,00 0,00 0,00 0, Utbygging Brenthaug 0,00 0,00 0,00 0, Grunnerverv , ,00 0,00-10, Næringstomter salg , ,00 0,00-10, Utvendig rør og rørdeler , ,00 0,00 135, Vannledning Naugfoss - Svarstad , ,00 0,00 135, Veier og landskapstilpasning , ,00 0,00 500, Utviklingskostnader næringsarealer Berganmoen , ,00 0,00 500, Fast lønn 0,00 0,00 0,00 0, Overtid 0,00 0,00 0,00 0, Lønn vedlikehold 893,39 0,00 0,00-893, Pensjonsinnskudd KLP 0,02 0,00 0,00-0, Arbeidsgiveravgift 125,96 0,00 0,00-125, Skyss 372,60 0,00 0,00-372, Vann Hvarnes - Steinsholt 1 391,97 0,00 0, , Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, moms-investering 0,00 0,00 0,00 0, Reguleringsplan gang/sykkelvei Solbergåsen 0,00 0,00 0,00 0, Veier og landskapstilpasning 0,00 0, ,00 0, Gang og sykkelsti Solbergåsen 0,00 0, ,00 0, Elektro ,00 0,00 0, , moms-investering ,00 0,00 0, , Skatepark ,00 0,00 0, ,00 Sum anskaffelse av anleggsmidler , , , ,94 Øvrige investeringsutgifter, ikke anleggsmidler Avdragsutgifter , , ,00 0, Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 9

10 Konto Konto(T) Regnskap 2013 Reg.budsjett Oppr.Budsjett Avvik i kroner , , ,00 0, Kjøp aksjer/andeler , ,00 0,00 870, Egenkapitalinnskudd KLP , ,00 0,00 870, Avdragsutgifter , , , , Avdragsutg. ekstraordinære ,74 0,00 0, , Utlån , ,00 0,00 940, Startlån , , , , , , , ,74 Sum finansieringsbehov , , , ,20 10

11 1.5 Hovedoversikt Drift Regnskap 2013 Reg.budsjett 2013 Oppr.budsjett 2013 Regnskap 2012 Driftsinntekter LN03 Brukerbetalinger , ,22 LN04 Andre salgs- og leieinntekter , ,69 LN05 Overføringer med krav til motytelser , ,36 LN06 Rammetilskudd fra staten , ,00 LN07 Andre statlige overføringer , ,00 LN08 Andre overføringer , ,00 LN09 Skatt på inntekt og formue , ,05 LN12 Sum driftsinntekter , ,32 Driftsutgifter LN14 Lønnsutgifter , ,87 LN15 Sosiale utgifter , ,38 LN16 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal t , ,62 LN17 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenestep , ,23 LN18 Overføringer , ,77 LN19 Avskrivninger , ,63 LN21 Sum driftsutgifter , ,50 LN23 Brutto driftsresultat , ,18 Finansinntekter LN25 Renteinntekter, utbytte og eieruttak , ,91 LN27 Sum eksterne finansinntekter , ,91 Finansutgifter LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter , ,51 LN30 Avdragsutgifter , ,00 LN32 Sum eksterne finansutgifter , ,51 LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner , ,60 LN35 Motpost avskrivninger , ,63 LN36 Netto driftsresultat , ,85 LN38 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb , ,00 LN39 Bruk av disposisjonsfond , ,19 LN40 Bruk av bundne fond , ,96 LN42 Sum bruk av avsetninger , ,15 LN44 Overført til investeringsregnskapet , ,00 LN46 Avsetninger disposisjonsfond , ,15 LN47 Avsetninger til bundne ford , ,08 LN49 Sum avsetninger , ,23 LN51 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk , ,77 11

12 1.6 Hovedoversikt Investering Regnskap 2013 Reg.budsjett 2013Oppr.budsjett 2013Regnskap 2012 Inntekter LN03 Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,00 LN04 Andre salgsinntekter , ,00 LN05 Overføringer med krav til motytelse 0, ,00 LN06 Statlige overføringer 0, ,00 LN09 Sum inntekter , ,00 Utgifter LN11 Lønnsutgifter , ,35 LN12 Sosiale utgifter , ,00 LN13 Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon , ,46 LN14 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 0, ,20 LN15 Overføringer , ,11 LN18 Sum utgifter , ,12 Finansieringstransaksjoner LN20 Avdragsutgifter , ,00 LN21 Utlån , ,00 LN22 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 LN24 Avsatt til ubundne investeringsfond 0, ,72 LN27 Sum finansieringstransaksjoner , ,72 LN28 Finansieringsbehov , ,84 Finansiering LN30 Bruk av lån , ,45 LN31 Mottatte avdrag på utlån , ,42 LN33 Bruk av tidligere års udisponert mindreforbruk 0, ,96 LN34 Overføringer fra driftsregnskapet , ,00 LN35 Bruk av disposisjonsfond , ,25 LN36 Bruk av ubundne investeringsfond , ,76 LN37 Bruk av bundne fond , ,00 LN39 Sum finansiering , ,84 LN40 Udekket/udisponert 0, ,00 12

13 1.7 Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap 2013 Reg.budsjett 2013 Oppr.budsjett 2013Regnskap 2012 Anskaffelse av midler LN02 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , ,32 LN03 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,00 LN04 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , ,78 LN05 Sum anskaffelse av midler , ,10 Anvendelse av midler LN08 Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , ,87 LN09 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,12 LN10 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , ,51 LN11 Sum anvendelse av midler , ,50 LN13 Anskafelse - anvendelse av midler , ,60 LN14 Endring i ubrukte lånemidler , ,45 LN15 Endring i arbeidskapital , , , ,15 LN21 Avsetninger , ,72 LN22 Bruk av avsetninger , ,12 LN24 Netto avsetninger , ,60 13

14 1.8 Balanseregnskapet Regnskap 2013 Regnskap 2012 Endring LN020 (A) ANNLEGGSMIDLER Kap , , ,29 LN030 Faste eiendommer og anlegg , , ,34 LN040 Utstyr, maskiner og transportmidler , , ,69 LN050 Utlån , , ,36 LN060 Aksjer og andeler , , ,00 LN062 Pensjonsmidler , , ,00 LN070 (B) OMLØPSMIDLER Kap , , ,87 LN080 Kortsiktige fordringer , , ,61 LN085 Premieavvik , , ,00 LN090 Aksjer og andeler , , ,57 LN110 Obligasjoner , , ,86 LN120 Kasse, bankinnskudd , , ,69 LN130 SUM EIENDELER (A + B) , , ,42 LN150 (C) EGENKAPITAL Kap , , ,42 LN160 Disposisjonsfond , , ,77 LN170 Bundne driftsfond , , ,47 LN180 Ubundne investeringsfond , , ,35 LN191 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) , ,00 0,00 LN192 Endring i regnskapsprisnsipp som påvirker AK (investering) , ,13 0,00 LN200 Regnskapsmessig mindreforbruk , , ,25 LN230 Kapitalkonto , , ,06 LN240 (D) GJELD , , ,84 LN250 Langsiktig gjeld Kap , , ,26 LN252 Pensjonsforpliktelser , , ,00 LN280 Andre lån , , ,26 LN290 Kortsiktig gjeld Kap , , ,42 LN310 Annen kortsiktig gjeld , , ,42 LN317 SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+D) , , ,42 LN320 (E) MEMORIAKONTI 0,00 0,00 0,00 LN340 Ubrukte lånemidler , , ,91 LN360 Motkonto for memoriakontiene , , ,91 LN361 SUM MEMORIAKONTI 0,00 0,00 0,00 LN370 BALANSENS NETTOSUM (A+B+C+D+E) 0,00 0,00 0,00 14

15 NOTER 15

16 NOTE 1: Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskap 2013 Regnskap 2012 SUM(600:670; Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 700:780;800:89 5) , ,32 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(600:670; 700:770;800:89 5) , ,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) , ,78 Sum anskaffelse av midler S , ,10 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel SUM(010:285;3 00:480) , ,87 SUM(010:285;3 00:480) , ,12 (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) , ,51 Sum anvendelse av midler , ,50 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,60 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) , ,45 Endring i arbeidskapital V , ,15 16

17 Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Regnskap 2013 Regnskap 2012 Omløpsmidler 2.1 Endring kortsiktige fordringer , ,05 Endring aksjer og andeler , ,54 Premieavvik , ,00 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner , ,13 Endring betalingsmidler , ,38 Endring omløpsmidler , ,02 Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,17 Premieavvik ,00 0,00 Endring arbeidskapital , ,15 17

18 NOTE 2: Pensjonskostnad 2012 Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) 2013 Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad påløpt pensjonsforpliktelse - forventet avkastning pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Oppbygging av adm.reserve - amortisering 0 Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Balanse (F 13-1 bokstav E) Pensjons-poster Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger SPK KLP Forventet avskastning på pensjonsmidler 4,35 % 5,00 % Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % Forventet årlig lønnsvekst 2,87 % 2,87 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2,87 % 2,87 % Forutsetninger for turn-over (F 13-5 bokstav G) : under 20 år 20% Andel som tar ut AFP : år 8% Uttak fra 62 år år 6% Sykepleiere - 33% år 6% - 0,4% pr år over 25 år Fellesordningen 65år aldersgr - 33% år 4% - 0,2% pr år over 30 år Fellesordningen 70år aldersgr - 45% år 1% - 0,1% pr år over 45 år Over 50 år 0% Estimatavvik Arbeidsgiveravgift Pensjonsmidler Pensjons-forpliktelser Netto Estimert bokført / - Estimatavvik pr IB faktiske pensjonsmidler ( ) Estimatavvik fra tidligere år Korrigert Estimatavvik Akkumulert estimatavvik

19 NOTE 3: Garantier gitt av kommunen NOTE Garantier gitt av kommunen nedkvittert per Garanti gitt til Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper Steinsholt Borettslag Sum garantier Garantier for ansattes lån Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper Samlet garantier ansatte 0 0 Herav garanti for adm. sjefen Garantier kommunale regnskapsenheter og foretak KF Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper Kommunalkreditt, IKA Kongsberg, lånenr 10026, andel 1,35% Samlet garanti Totalt garantibeløp alle garantier NOTE 4: samarbeid Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt Tekst Kommunens samlede fordringer Herav fordring på: Kommunens samlede gjeld Herav kortsiktig gjeld til: Herav langsiktig gjeld til: Lardal og Larvik kommune har inngått vertskommunesamarbeid vedr. utbygging og drift av Naugfoss Vannverk i Lardal kommune. Fordeling av utbyggingskostandene er fordelt etter en eierandel fastsatt i samarbeidsavtalen. Utbyggingskostander t.o.m er fordelt etter dette forholdstallet. I avtalen fremgår at endelig eierandel skal fastsettes etter målt vannuttak i en fastsatt driftstid. Dette medfører at nåværende fordeling av kostnader ikke er endelig. Det vises til kommunestyresak 95/12 : Naugfoss vannverk fordeling av utgifter, med følgende vedtak : KS-095/12 Vedtak: 1. Det foretas ikke flere inn-/utbetalinger i prosjekt Naugfoss vannverk før tre års måleperiode er avsluttet, ihht. pkt 5 i avtale om utbygging. 2. Prosjekt Naugfoss vannverk rapporteres i økonomirapporter med vannforbruk og %-fordeling mellom kommunene og skyldig beløp innarbeides i økonomiplan og selvkostberegninger fra

20 NOTE 5: Aksjer og andeler i varig eie Selskapets navn Balanseført verdi IKS Telemark kommunerevisjon Studentbyen på Sogn 1 Vestfold Festspillene Eierandel i selskapet Styrvoll/Eide vannverk 2 2 andeler Furuheim borettslag 2 leiligheter Eiertilskudd 2013 Vestviken 110-sentral IKS *) ,50 % Vesar AS aksjer Kommunal Landspensjonskasse IKA Kongsberg *) 1,25 % Gea Norvegica Geopark IKS *) 0,46 % Biblioteksentralen AS SUM *) årlig driftstilskudd 2 andeler Formannskapet har vedtatt følgende: FS-031/13 Vedtak: 1. Lardal kommune ønsker å opprettholde Vestfold Festspillene, enten i dagens form eller gjennom annen organisasjonsform. 2. Ordfører gis fullmakt til å representere og forplikte kommunen i den videre prosess dersom det ikke er mulig med en politisk behandling innenfor oppsatte frister. 20

21 NOTE 6: Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Regnskap 2013 Regnskap 2012 SUM(530:550) Avsetninger til fond , ,72 Bruk av avsetninger SUM(930:958) , ,12 Til avsetning senere år 980 0,00 0,00 Netto avsetninger , ,60 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra art/balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 IB , ,77 Avsetninger driftsregnskapet , ,15 Bruk av avsetninger driftsregnskapet , ,19 Bruk av avsetninger investeringsregnskapet , ,25 UB , ,67 UB viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. Kommunestyret har gjort vedtak om disponering av kr ,-. Vesentlige avsetninger til disposisjonsfondet (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Avsetning Regnskapssaken Ksak 025/13 Avsetning til disp.fond El.verkfond 884 Ksak 104/12 Bruk disp.fond pensjon Ksak 104/12 Bruk av generelt disp.fon -100 Ksak 104/12 Bruk disp.fond Naturskade -40 Ksak 45/13 Bruk disp.fond Bemannet bolig -721 Ksak 16/13 Bruk disp.fond Utvikling tomter investering

22 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 IB , ,87 Avsetninger , ,08 Bruk av avsetninger , ,96 UB , ,80 UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Avsetning fond vedr. rusmidler 300 Avsetning overskudd selvkost 2013 avløp 79 Avsetning viltfond fellingsavg. fakt. januar 50 Avsetning fond Huldrespelet 55 Bruk av fond God Oppvekst -56 Bruk av fond Studium -136 Oppretting feilføring 2012 selvkost vann -119 Dekkes av viltfond -50 Bruk av bundet fond gave Klokkergården -22 Ksak 11/13 Bruk av fond til Prosjekt

23 Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 IB , ,04 Avsetninger 548 0, ,72 Bruk av avsetninger , ,76 UB , ,00 UB viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Vesentlige bruk av ubundet investeringsfond(1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Bruk kap.fond ex.ord avdrag Bruk kap.fond P Svarstad bhg Bruk kap.fond P4003 Kirkegårdsutvidelse -743 Bruk kap.fond P4002 Ovner kirker -399 Bruk kap.fond P1011 Boligtomter -200 Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 IB ,00 0,00 Avsetninger 550 0,00 0,00 Bruk av avsetninger 950 0,00 Bruk av avsetninger 958 0,00 UB ,00 0,00 UB viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. Vesentlige avsetninger til bundet investeringsfond (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato 23

24 NOTE 7: Kapitalkonto KAPITALKONTO Balanse Balanse (underskudd i kapital) (kapital) Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: ,06 Salg av fast eiendom og anlegg 0,00 Aktivering av fast eiendom og anlegg ,44 Nedskrivninger fast eiendom 1,00 Oppskriving av fast eiendom 0,00 Avskriving av fast eiendom og anlegg ,98 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering av utstyr, maskiner og 0,00 transportmidler 0,00 Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Oppskriving av utstyr, maskiner og ,81 transportmidler 0,00 Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Kjøp av aksjer og andeler ,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer og andeler 0,00 Nedskrivning av aksjer og andeler ,00 Utlån formidlings/startlån ,00 Avdrag på formidlings/startlån ,54 Utlån sosial lån 0,00 Avdrag på sosial lån 0,00 Utlån egne midler 0,00 Avdrag på utlånte egne midler ,82 Avskrivning sosial utlån ,00 Oppskriving utlån 0,00 Avskrevet andre utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån ,74 Bruk av midler fra eksterne lån ,09 Urealisert kursgevinst utenlandslån 0,00 Urealisert kurstap utenlandslån 0,00 UB Pensjonsmidler (netto) ,00 UB Pensjonsforpliktelse (netto) ,00 Estimatavvik pensjonmidler ,00 Aga pensjonsforpliktelse ,00 Reversing nedskriving av fast eiendom 0,00 Estimatavvik pensjonforpliktelse ,00 Reversing nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 0, Balanse Balanse Kapitalkonto ,00 (underskudd i kapital) Avstemming ,00 Differanse 0,00 24

25 NOTE 8: Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper. All tilgang til bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet skal ikke gjøres. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Regnskapet er så langt som mulig ført etter anordningsprinsippet. Det vil si at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger for gjeldende år er bokført, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriaposter. Driftsregnskapet inneholder bokførte og påløpte renteutgifter og renteinntekter for regnskapsåret. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler. I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i handelsporteføjle, er omløpsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsespunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Anskaffelser med levetid på minst 3 år og verdi på minst kr føres i investeringsregnskapet. Klassifisering av gjeld. Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/likviditetslån jfr. Kl 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningen starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet/tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger(gebyrer, provisjoner m.v.), samt over- og underkurs er finansieringsutgifter og inntekter. Selvkostberegninger. Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger, beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar Mva-plikt og mva-kompensasjon. Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. 25

26 NOTE 9: Organisering av kommunens virksomhet Ny organisasjonsstruktur ble iverksatt 1/ Økonomisjef Stein Rismyhr i Lardal og Andebu har vært tildelt det regnskapsfaglige ansvaret for Lardal kommunes regnskap for Det vises til vedtak om samarbeid og samlokalisering av økonomifunksjonene i de to kommuner. Årsregnskapet til kommunen viser total oversikt over alle tjenester som tilbys. 26

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2013 1 Økonomiske oversikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Balanseregnskapet Driftsregnskapet

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2011 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2011 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2011 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2011 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune Årsregnskap Eidsvoll kommune INNHOLD: Økonomisk oversikt drift Side 3 Økonomisk oversikt investering Side 4 Hovedoversikt balanse Side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Side 6 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet

Detaljer

Regnskap. Tana kommune

Regnskap. Tana kommune Regnskap Tana kommune 2011 Vedtatt i kommunestyret den 21.6.12 Sak nr: 51/2012 Innholdsregister Innhold Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18734/2014 2014/1911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/57 Formannskapet 23.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Detaljer