Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013"

Transkript

1 Lardal kommune Fra Svarstad Årsregnskap /2-2014

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 1 Regnskapsoversikter Regnskapsskjema 1A drift Regnskapsskjema 1B Fordelt til drift (fra regnskapsskjema 1A) Regnskapsskjema 2A investering Regnskapsskjema 2B - investering Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt Investering Anskaffelse og anvendelse av midler Balanseregnskapet 14 NOTER 15 Note nr Pliktige noter 1 Endring i arbeidskapital 16 2 Pensjonskostnad Garantier gitt av kommunen 19 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid 19 5 Aksjer og andeler i varig eie 20 6 Avsetninger og bruk av avsetninger 20 7 Kapitalkonto 24 Egne noter (ihht GKRS) 8 Regnskapsprinsipper 25 9 Organisering av kommunens virksomhet Spesifikasjon av vesentlige poster i driftsregnskapet Vesentlige transaksjoner Anleggsmidler Investeringer i nybygg og nyanlegg Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere Avdrag på gjeld Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig virksomhet Selvkosttjenester Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk Utlån Årsverk Nedskrivinger Vesentlige forpliktelser 35 VEDLEGG 36 Vedleggnr 1 Regnskap pr RE-enhet og tjeneste 37 2 Investeringsregnskap fordelt etter prosjekt 96 3 Balansen 99 4 Investeringsprosjekt 2013 medregnet tidligere år 106 Side 2

3 Innledning Årsresultatet for Lardal kommune legges frem som 2 separate dokumenter, Årsregnskapet og Årsberetning. Dette dokumentet viser kommunens årsregnskap. Dokumentet innleder med hovedoversikter og kommunens regnskap etterfulgt av noter. Til slutt i dokumentet vises kommunens drift, investering og balanseregnskap. Årsregnskap behandles i kontrollutvalget den 13. mai 2013 Årsregnskap legges frem til politisk behandling i de ulike utvalgene i mai og for behandling i Formannskapet 27. mai. Endelig vedtak i Kommunestyret 3. juni Svarstad 14/

4 REGNSKAPSOVERSIKTER 1.1 Regnskapsskjema 1A drift Regnskap 2013 Reg.budsjett 2012Oppr.bud Regnskap 2012 LN01 Skatt på inntekt og formue 1) , , , ,05 LN02 Ordinært rammetilskudd 1) , , , ,00 LN05 Andre generelle statstilskudd 3) , , , ,00 LN06 Sum frie disponible inntekter , , , ,05 LN07 Renteinntekter og utbytte 4) , , , ,98 LN08 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , , , ,51 LN09 Avdrag på lån , , , ,00 LN10 Netto finansinntekter/-utgifter , , , ,53 LN12 Til ubundne avsetninger , , , ,15 LN13 Til bundne avsetninger 5) ,14 0,00 0, ,81 LN14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr , ,00 0,00 0,00 LN15 Bruk av ubundne avsetninger , , , ,00 LN16 Bruk av bundne avsetninger 5) 0, ,00 0,00 0,00 LN17 Netto avsetninger , , , ,04 LN18 Overført investeringsbudsjettet , , , ,00 LN19 Til fordeling drift , , , ,56 LN20 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,79 LN21 Merforbruk/mindreforbruk = ,52 0,00 0, ,77 1) Skatt på inntekt og formue: Skatt på inntekt og formue ble kr ,60 høyere enn reg. budsjett, dvs. + 6,93%. Skatteinngangen for Lardal ble en økning på + 8,44 % i forhold til Skatteinngangen for landet 2013 hadde en vekst på 5,7 % i forhold til ) Rammetilskudd Rammetilskuddet ble lavere enn reg. budsjett med kr ,-, dvs. -3,40 %. 3) Generelle statstilskudd: Tilskuddene ble økt med kr ,-. 4) Renteinntekter/-utgifter og utbytte: Samlet merinntekt i forhold til reg. budsjett er på 4, ,71 mill kr. Endringen må sees i sammenheng med god utvikling i finansmarkedene, samt noe lavere lånerente enn forutsetningen i budsjettet. 5) Bundne avsetninger og bruk av slike avsetninger: Renter tillagt fond i ,14 4

5 1.2 Regnskapsskjema 1B Fordelt til drift (fra regnskapsskjema 1 A) Resultatenhet Regnskap 2013 Reg.budsjett 2012 Oppr.bud Regnskap Fellestjenester , , , ,50 15 NAV-kontor , , , ,01 20 Svarstad barnehage , , , ,75 21 Styrvoll Barnehage , , , ,36 22 Barneskolen , , , ,40 23 Ungdomskolen , , , ,78 40 HOV - felles , , , ,78 43 Familietjenester , , ,00 0,00 44 Hjemmetjenester Rehabilitering , , ,00 0,00 45 Sykehjemmet , , , ,87 70 Miljø, teknikk og næring , , , ,45 90 Reserverte bevilgninger , , , ,11 Sum fordelt inkl interne finansieringstransaksjoner , , , ,79 5

6 1.3 Regnskapsskjema 2A investering Regnskap 2013 Reg.budsjett 2013 Oppr.budsjett 2013 Regnskap 2012 Utgifter 100 Investeringer i anleggsmidler , , , , Utlån og forskutteringer , ,00 0, , Avdrag på lån , , , , Avsetninger 0,00 0,00 0, , Årets finansieringsbehov , , , ,84 Finansiert slik : 150 Bruk av lånemidler , , , , Inntekter fra salg av anleggsmidler , , , , Tilskudd til investeringer 0,00 0, ,00 0, Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , , , Andre inntekter , ,00 0, , Sum ekstern finansiering , , , , Overført fra driftsregnskapet , , , , Avsetninger , , , , Sum finansiering , , , , Udekket/udisponert = 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6

7 1.4 Regnskapsskjema 2B investering Konto Konto(T) Regnskap 2013 Reg.budsjett Oppr.Budsjett Avvik i kroner Lønn vedlikehold 7 722,21 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 1 088,83 0,00 0, , Prosjektering byggeledelse 8 820,00 0,00 0, , Rigg og drift 228,00 0,00 0,00-228, Sanitær-rørlegger , ,00 0, , moms-investering 0, ,00 0, , Tilrettelegging boligtomter og markedsføring , ,00 0, , Inventar/utstyr 5 928, ,00 0,00 71, moms-investering 1 482, ,00 0,00 517, Adressering - Veiskilt 7 411, ,00 0,00 589, Inventar/utstyr ,80 0,00 0, , Kontorutstyr/inventar/programvare , , , , Service-driftsavaler/reparasjon etc ,13 0,00 0, , moms-investering , , , , IKT oppgr Helse, velferd, omsorg , , , , Annonse, reklame, informasjon 0,00 0,00 0,00 0, Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, moms-investering 0,00 0,00 0,00 0, Kommuneplan arealdel - Driftsbudsjett ,00 0,00 0,00 0, Fast lønn , , , , Overtid 0,00 0,00 0,00 0, Lønn vedlikehold ,58 0,00 0, , Pensjonsinnskudd KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Post, banktjenester, telefon m.m 568,00 0,00 0,00-568, Skyss 4 884,30 0,00 0, , Nybygg 0, , , , Prosjektering byggeledelse ,60 0,00 0, , Rigg og drift ,20 0,00 0, , Malerarbeid ,80 0,00 0, , Ventilasjon ,00 0,00 0, , Elektro 1 522,40 0,00 0, , Styring, overvåkning, kommunikasjon ,15 0,00 0, , Konsulenttjenester ,00 0,00 0, , moms-investering , , , , Utbygging skolelokaler,samf.avd.gymsal , , , , Fast lønn , , , , Overtid 0,00 0,00 0,00 0, Lønn vedlikehold , ,00 0, , Pensjonsinnskudd KLP , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Post, banktjenester, telefon m.m 3 634,00 0,00 0, , Skyss 2 612,25 0,00 0, ,25 7

8 Konto Konto(T) Regnskap 2013 Reg.budsjett Oppr.Budsjett Avvik i kroner Inventar/utstyr ,75 0,00 0, , Nybygg 0, , , , Prosjektering byggeledelse 1 000,00 0,00 0, , Rigg og drift ,80 0,00 0, , Grunnarbeider ,40 0,00 0, , Betongarbeider ,30 0,00 0, , Mur- og pussarbeider ,00 0,00 0, , Snekker- og tømmerarbeider ,30 0,00 0, , Blikkenslagerarbeid ,00 0,00 0, , Malerarbeid ,40 0,00 0, , Sanitær-rørlegger ,00 0,00 0, , Utvendig rør og rørdeler ,00 0,00 0, , Ventilasjon ,00 0,00 0, , Elektro ,00 0,00 0, , Styring, overvåkning, kommunikasjon 1 050,40 0,00 0, , Konsulenttjenester ,40 0,00 0, , moms-investering , , , , Ny Barnehage Svarstad , , , , Veier og landskapstilpasning 0,00 0,00 0,00 0, Snekker- og tømmerarbeider 0,00 0,00 0,00 0, moms-investering 0,00 0,00 0,00 0, Svarstad kirkegård 0,00 0,00 0,00 0, Overtid 0,00 0,00 0,00 0, Lønn vedlikehold , ,00 0,00 506, Arbeidsgiveravgift 4 581, ,00 0,00 418, Post, banktjenester, telefon m.m 1 852,66 0,00 0, , Skyss 1 919,70 0,00 0, , Prosjektering byggeledelse 3 780,00 0,00 0, , Rigg og drift 356,80 0,00 0,00-356, Snekker- og tømmerarbeider ,40 0,00 0, , Malerarbeid ,86 0,00 0, , Elektro , ,00 0, , Styring, overvåkning, kommunikasjon ,06 0,00 0, , moms-investering , ,00 0,00-76, Utskifting ovner kirker , ,00 0, , Overtid 0,00 0,00 0,00 0, Lønn vedlikehold 5 754,24 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 811,34 0,00 0,00-811, Veier og landskapstilpasning , , , , Grunn og betongarbieder ,40 0,00 0, , Grunnarbeider 7 901,60 0,00 0, , Snekker- og tømmerarbeider ,86 0,00 0, , Blikkenslagerarbeid 3 522,40 0,00 0, , Elektro ,40 0,00 0, , moms-investering , , , ,68 8

9 Konto Konto(T) Regnskap 2013 Reg.budsjett Oppr.Budsjett Avvik i kroner 4003 Kirkegårdsutvidelse , , , , Nybygg 0,00 0, ,00 0, moms-investering 0,00 0, ,00 0, Takrenner HCinng Styrvoll krk 0,00 0, ,00 0, Nybygg 0,00 0, ,00 0, moms-investering 0,00 0, ,00 0, Handikapinngang, Hem kirke 0,00 0, ,00 0, Overføringer til andre , , ,00 0, Tilskudd orgel, Hem kirke , , ,00 0, Konsulenttjenester , ,00 0,00 500, moms-investering , ,00 0,00-375, Utvikling av boligtomter , ,00 0,00 125, Lønn vedlikehold 0,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 0,00 0, Prosjektering byggeledelse 0,00 0,00 0,00 0, Rigg og drift 0,00 0,00 0,00 0, moms-investering 0,00 0,00 0,00 0, Utbygging Brenthaug 0,00 0,00 0,00 0, Grunnerverv , ,00 0,00-10, Næringstomter salg , ,00 0,00-10, Utvendig rør og rørdeler , ,00 0,00 135, Vannledning Naugfoss - Svarstad , ,00 0,00 135, Veier og landskapstilpasning , ,00 0,00 500, Utviklingskostnader næringsarealer Berganmoen , ,00 0,00 500, Fast lønn 0,00 0,00 0,00 0, Overtid 0,00 0,00 0,00 0, Lønn vedlikehold 893,39 0,00 0,00-893, Pensjonsinnskudd KLP 0,02 0,00 0,00-0, Arbeidsgiveravgift 125,96 0,00 0,00-125, Skyss 372,60 0,00 0,00-372, Vann Hvarnes - Steinsholt 1 391,97 0,00 0, , Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0, moms-investering 0,00 0,00 0,00 0, Reguleringsplan gang/sykkelvei Solbergåsen 0,00 0,00 0,00 0, Veier og landskapstilpasning 0,00 0, ,00 0, Gang og sykkelsti Solbergåsen 0,00 0, ,00 0, Elektro ,00 0,00 0, , moms-investering ,00 0,00 0, , Skatepark ,00 0,00 0, ,00 Sum anskaffelse av anleggsmidler , , , ,94 Øvrige investeringsutgifter, ikke anleggsmidler Avdragsutgifter , , ,00 0, Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 9

10 Konto Konto(T) Regnskap 2013 Reg.budsjett Oppr.Budsjett Avvik i kroner , , ,00 0, Kjøp aksjer/andeler , ,00 0,00 870, Egenkapitalinnskudd KLP , ,00 0,00 870, Avdragsutgifter , , , , Avdragsutg. ekstraordinære ,74 0,00 0, , Utlån , ,00 0,00 940, Startlån , , , , , , , ,74 Sum finansieringsbehov , , , ,20 10

11 1.5 Hovedoversikt Drift Regnskap 2013 Reg.budsjett 2013 Oppr.budsjett 2013 Regnskap 2012 Driftsinntekter LN03 Brukerbetalinger , ,22 LN04 Andre salgs- og leieinntekter , ,69 LN05 Overføringer med krav til motytelser , ,36 LN06 Rammetilskudd fra staten , ,00 LN07 Andre statlige overføringer , ,00 LN08 Andre overføringer , ,00 LN09 Skatt på inntekt og formue , ,05 LN12 Sum driftsinntekter , ,32 Driftsutgifter LN14 Lønnsutgifter , ,87 LN15 Sosiale utgifter , ,38 LN16 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal t , ,62 LN17 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenestep , ,23 LN18 Overføringer , ,77 LN19 Avskrivninger , ,63 LN21 Sum driftsutgifter , ,50 LN23 Brutto driftsresultat , ,18 Finansinntekter LN25 Renteinntekter, utbytte og eieruttak , ,91 LN27 Sum eksterne finansinntekter , ,91 Finansutgifter LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter , ,51 LN30 Avdragsutgifter , ,00 LN32 Sum eksterne finansutgifter , ,51 LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner , ,60 LN35 Motpost avskrivninger , ,63 LN36 Netto driftsresultat , ,85 LN38 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb , ,00 LN39 Bruk av disposisjonsfond , ,19 LN40 Bruk av bundne fond , ,96 LN42 Sum bruk av avsetninger , ,15 LN44 Overført til investeringsregnskapet , ,00 LN46 Avsetninger disposisjonsfond , ,15 LN47 Avsetninger til bundne ford , ,08 LN49 Sum avsetninger , ,23 LN51 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk , ,77 11

12 1.6 Hovedoversikt Investering Regnskap 2013 Reg.budsjett 2013Oppr.budsjett 2013Regnskap 2012 Inntekter LN03 Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,00 LN04 Andre salgsinntekter , ,00 LN05 Overføringer med krav til motytelse 0, ,00 LN06 Statlige overføringer 0, ,00 LN09 Sum inntekter , ,00 Utgifter LN11 Lønnsutgifter , ,35 LN12 Sosiale utgifter , ,00 LN13 Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon , ,46 LN14 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 0, ,20 LN15 Overføringer , ,11 LN18 Sum utgifter , ,12 Finansieringstransaksjoner LN20 Avdragsutgifter , ,00 LN21 Utlån , ,00 LN22 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 LN24 Avsatt til ubundne investeringsfond 0, ,72 LN27 Sum finansieringstransaksjoner , ,72 LN28 Finansieringsbehov , ,84 Finansiering LN30 Bruk av lån , ,45 LN31 Mottatte avdrag på utlån , ,42 LN33 Bruk av tidligere års udisponert mindreforbruk 0, ,96 LN34 Overføringer fra driftsregnskapet , ,00 LN35 Bruk av disposisjonsfond , ,25 LN36 Bruk av ubundne investeringsfond , ,76 LN37 Bruk av bundne fond , ,00 LN39 Sum finansiering , ,84 LN40 Udekket/udisponert 0, ,00 12

13 1.7 Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap 2013 Reg.budsjett 2013 Oppr.budsjett 2013Regnskap 2012 Anskaffelse av midler LN02 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , ,32 LN03 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,00 LN04 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , ,78 LN05 Sum anskaffelse av midler , ,10 Anvendelse av midler LN08 Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , ,87 LN09 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,12 LN10 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , ,51 LN11 Sum anvendelse av midler , ,50 LN13 Anskafelse - anvendelse av midler , ,60 LN14 Endring i ubrukte lånemidler , ,45 LN15 Endring i arbeidskapital , , , ,15 LN21 Avsetninger , ,72 LN22 Bruk av avsetninger , ,12 LN24 Netto avsetninger , ,60 13

14 1.8 Balanseregnskapet Regnskap 2013 Regnskap 2012 Endring LN020 (A) ANNLEGGSMIDLER Kap , , ,29 LN030 Faste eiendommer og anlegg , , ,34 LN040 Utstyr, maskiner og transportmidler , , ,69 LN050 Utlån , , ,36 LN060 Aksjer og andeler , , ,00 LN062 Pensjonsmidler , , ,00 LN070 (B) OMLØPSMIDLER Kap , , ,87 LN080 Kortsiktige fordringer , , ,61 LN085 Premieavvik , , ,00 LN090 Aksjer og andeler , , ,57 LN110 Obligasjoner , , ,86 LN120 Kasse, bankinnskudd , , ,69 LN130 SUM EIENDELER (A + B) , , ,42 LN150 (C) EGENKAPITAL Kap , , ,42 LN160 Disposisjonsfond , , ,77 LN170 Bundne driftsfond , , ,47 LN180 Ubundne investeringsfond , , ,35 LN191 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) , ,00 0,00 LN192 Endring i regnskapsprisnsipp som påvirker AK (investering) , ,13 0,00 LN200 Regnskapsmessig mindreforbruk , , ,25 LN230 Kapitalkonto , , ,06 LN240 (D) GJELD , , ,84 LN250 Langsiktig gjeld Kap , , ,26 LN252 Pensjonsforpliktelser , , ,00 LN280 Andre lån , , ,26 LN290 Kortsiktig gjeld Kap , , ,42 LN310 Annen kortsiktig gjeld , , ,42 LN317 SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+D) , , ,42 LN320 (E) MEMORIAKONTI 0,00 0,00 0,00 LN340 Ubrukte lånemidler , , ,91 LN360 Motkonto for memoriakontiene , , ,91 LN361 SUM MEMORIAKONTI 0,00 0,00 0,00 LN370 BALANSENS NETTOSUM (A+B+C+D+E) 0,00 0,00 0,00 14

15 NOTER 15

16 NOTE 1: Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskap 2013 Regnskap 2012 SUM(600:670; Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 700:780;800:89 5) , ,32 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(600:670; 700:770;800:89 5) , ,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) , ,78 Sum anskaffelse av midler S , ,10 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel SUM(010:285;3 00:480) , ,87 SUM(010:285;3 00:480) , ,12 (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) , ,51 Sum anvendelse av midler , ,50 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,60 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) , ,45 Endring i arbeidskapital V , ,15 16

17 Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Regnskap 2013 Regnskap 2012 Omløpsmidler 2.1 Endring kortsiktige fordringer , ,05 Endring aksjer og andeler , ,54 Premieavvik , ,00 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner , ,13 Endring betalingsmidler , ,38 Endring omløpsmidler , ,02 Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,17 Premieavvik ,00 0,00 Endring arbeidskapital , ,15 17

18 NOTE 2: Pensjonskostnad 2012 Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) 2013 Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad påløpt pensjonsforpliktelse - forventet avkastning pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Oppbygging av adm.reserve - amortisering 0 Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Balanse (F 13-1 bokstav E) Pensjons-poster Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger SPK KLP Forventet avskastning på pensjonsmidler 4,35 % 5,00 % Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % Forventet årlig lønnsvekst 2,87 % 2,87 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2,87 % 2,87 % Forutsetninger for turn-over (F 13-5 bokstav G) : under 20 år 20% Andel som tar ut AFP : år 8% Uttak fra 62 år år 6% Sykepleiere - 33% år 6% - 0,4% pr år over 25 år Fellesordningen 65år aldersgr - 33% år 4% - 0,2% pr år over 30 år Fellesordningen 70år aldersgr - 45% år 1% - 0,1% pr år over 45 år Over 50 år 0% Estimatavvik Arbeidsgiveravgift Pensjonsmidler Pensjons-forpliktelser Netto Estimert bokført / - Estimatavvik pr IB faktiske pensjonsmidler ( ) Estimatavvik fra tidligere år Korrigert Estimatavvik Akkumulert estimatavvik

19 NOTE 3: Garantier gitt av kommunen NOTE Garantier gitt av kommunen nedkvittert per Garanti gitt til Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper Steinsholt Borettslag Sum garantier Garantier for ansattes lån Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper Samlet garantier ansatte 0 0 Herav garanti for adm. sjefen Garantier kommunale regnskapsenheter og foretak KF Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper Kommunalkreditt, IKA Kongsberg, lånenr 10026, andel 1,35% Samlet garanti Totalt garantibeløp alle garantier NOTE 4: samarbeid Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt Tekst Kommunens samlede fordringer Herav fordring på: Kommunens samlede gjeld Herav kortsiktig gjeld til: Herav langsiktig gjeld til: Lardal og Larvik kommune har inngått vertskommunesamarbeid vedr. utbygging og drift av Naugfoss Vannverk i Lardal kommune. Fordeling av utbyggingskostandene er fordelt etter en eierandel fastsatt i samarbeidsavtalen. Utbyggingskostander t.o.m er fordelt etter dette forholdstallet. I avtalen fremgår at endelig eierandel skal fastsettes etter målt vannuttak i en fastsatt driftstid. Dette medfører at nåværende fordeling av kostnader ikke er endelig. Det vises til kommunestyresak 95/12 : Naugfoss vannverk fordeling av utgifter, med følgende vedtak : KS-095/12 Vedtak: 1. Det foretas ikke flere inn-/utbetalinger i prosjekt Naugfoss vannverk før tre års måleperiode er avsluttet, ihht. pkt 5 i avtale om utbygging. 2. Prosjekt Naugfoss vannverk rapporteres i økonomirapporter med vannforbruk og %-fordeling mellom kommunene og skyldig beløp innarbeides i økonomiplan og selvkostberegninger fra

20 NOTE 5: Aksjer og andeler i varig eie Selskapets navn Balanseført verdi IKS Telemark kommunerevisjon Studentbyen på Sogn 1 Vestfold Festspillene Eierandel i selskapet Styrvoll/Eide vannverk 2 2 andeler Furuheim borettslag 2 leiligheter Eiertilskudd 2013 Vestviken 110-sentral IKS *) ,50 % Vesar AS aksjer Kommunal Landspensjonskasse IKA Kongsberg *) 1,25 % Gea Norvegica Geopark IKS *) 0,46 % Biblioteksentralen AS SUM *) årlig driftstilskudd 2 andeler Formannskapet har vedtatt følgende: FS-031/13 Vedtak: 1. Lardal kommune ønsker å opprettholde Vestfold Festspillene, enten i dagens form eller gjennom annen organisasjonsform. 2. Ordfører gis fullmakt til å representere og forplikte kommunen i den videre prosess dersom det ikke er mulig med en politisk behandling innenfor oppsatte frister. 20

21 NOTE 6: Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Regnskap 2013 Regnskap 2012 SUM(530:550) Avsetninger til fond , ,72 Bruk av avsetninger SUM(930:958) , ,12 Til avsetning senere år 980 0,00 0,00 Netto avsetninger , ,60 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra art/balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 IB , ,77 Avsetninger driftsregnskapet , ,15 Bruk av avsetninger driftsregnskapet , ,19 Bruk av avsetninger investeringsregnskapet , ,25 UB , ,67 UB viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. Kommunestyret har gjort vedtak om disponering av kr ,-. Vesentlige avsetninger til disposisjonsfondet (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Avsetning Regnskapssaken Ksak 025/13 Avsetning til disp.fond El.verkfond 884 Ksak 104/12 Bruk disp.fond pensjon Ksak 104/12 Bruk av generelt disp.fon -100 Ksak 104/12 Bruk disp.fond Naturskade -40 Ksak 45/13 Bruk disp.fond Bemannet bolig -721 Ksak 16/13 Bruk disp.fond Utvikling tomter investering

22 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 IB , ,87 Avsetninger , ,08 Bruk av avsetninger , ,96 UB , ,80 UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Avsetning fond vedr. rusmidler 300 Avsetning overskudd selvkost 2013 avløp 79 Avsetning viltfond fellingsavg. fakt. januar 50 Avsetning fond Huldrespelet 55 Bruk av fond God Oppvekst -56 Bruk av fond Studium -136 Oppretting feilføring 2012 selvkost vann -119 Dekkes av viltfond -50 Bruk av bundet fond gave Klokkergården -22 Ksak 11/13 Bruk av fond til Prosjekt

23 Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 IB , ,04 Avsetninger 548 0, ,72 Bruk av avsetninger , ,76 UB , ,00 UB viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Vesentlige bruk av ubundet investeringsfond(1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Bruk kap.fond ex.ord avdrag Bruk kap.fond P Svarstad bhg Bruk kap.fond P4003 Kirkegårdsutvidelse -743 Bruk kap.fond P4002 Ovner kirker -399 Bruk kap.fond P1011 Boligtomter -200 Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 IB ,00 0,00 Avsetninger 550 0,00 0,00 Bruk av avsetninger 950 0,00 Bruk av avsetninger 958 0,00 UB ,00 0,00 UB viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. Vesentlige avsetninger til bundet investeringsfond (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato 23

24 NOTE 7: Kapitalkonto KAPITALKONTO Balanse Balanse (underskudd i kapital) (kapital) Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: ,06 Salg av fast eiendom og anlegg 0,00 Aktivering av fast eiendom og anlegg ,44 Nedskrivninger fast eiendom 1,00 Oppskriving av fast eiendom 0,00 Avskriving av fast eiendom og anlegg ,98 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering av utstyr, maskiner og 0,00 transportmidler 0,00 Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Oppskriving av utstyr, maskiner og ,81 transportmidler 0,00 Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Kjøp av aksjer og andeler ,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer og andeler 0,00 Nedskrivning av aksjer og andeler ,00 Utlån formidlings/startlån ,00 Avdrag på formidlings/startlån ,54 Utlån sosial lån 0,00 Avdrag på sosial lån 0,00 Utlån egne midler 0,00 Avdrag på utlånte egne midler ,82 Avskrivning sosial utlån ,00 Oppskriving utlån 0,00 Avskrevet andre utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån ,74 Bruk av midler fra eksterne lån ,09 Urealisert kursgevinst utenlandslån 0,00 Urealisert kurstap utenlandslån 0,00 UB Pensjonsmidler (netto) ,00 UB Pensjonsforpliktelse (netto) ,00 Estimatavvik pensjonmidler ,00 Aga pensjonsforpliktelse ,00 Reversing nedskriving av fast eiendom 0,00 Estimatavvik pensjonforpliktelse ,00 Reversing nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 0, Balanse Balanse Kapitalkonto ,00 (underskudd i kapital) Avstemming ,00 Differanse 0,00 24

25 NOTE 8: Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper. All tilgang til bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet skal ikke gjøres. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Regnskapet er så langt som mulig ført etter anordningsprinsippet. Det vil si at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger for gjeldende år er bokført, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriaposter. Driftsregnskapet inneholder bokførte og påløpte renteutgifter og renteinntekter for regnskapsåret. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler. I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i handelsporteføjle, er omløpsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsespunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Anskaffelser med levetid på minst 3 år og verdi på minst kr føres i investeringsregnskapet. Klassifisering av gjeld. Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/likviditetslån jfr. Kl 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningen starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet/tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger(gebyrer, provisjoner m.v.), samt over- og underkurs er finansieringsutgifter og inntekter. Selvkostberegninger. Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger, beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar Mva-plikt og mva-kompensasjon. Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. 25

26 NOTE 9: Organisering av kommunens virksomhet Ny organisasjonsstruktur ble iverksatt 1/ Økonomisjef Stein Rismyhr i Lardal og Andebu har vært tildelt det regnskapsfaglige ansvaret for Lardal kommunes regnskap for Det vises til vedtak om samarbeid og samlokalisering av økonomifunksjonene i de to kommuner. Årsregnskapet til kommunen viser total oversikt over alle tjenester som tilbys. 26

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Lardal kommune. Årsregnskapet 2010

Lardal kommune. Årsregnskapet 2010 Lardal kommune Kjærrabrua krysser Lågen ved Kjærrafossen, som er berømt for sitt laksefiske. Broen er bygget i tre og stål og har et spenn på om lag 90 m. Den ble åpnet 2001. Årsregnskapet 2010 Pr 21/3-2011

Detaljer

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008 Holtålen kommune Regnskap 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 0 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 1 REGNSKAPSSKJEMA 1B - FORDELT TIL DRIFT... 2 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Årsregnskap 2013. Andebu kommune - i hjertet av Vestfold

Årsregnskap 2013. Andebu kommune - i hjertet av Vestfold Årsregnskap 2013 Andebu kommune - i hjertet av Vestfold Innhold REGNSKAPSOVERSIKTER... 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 4 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 5 BALANSEREGNSKAPET... 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFT...

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 9 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital...

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsregnskap 2014. Andebu kommune - i hjertet av Vestfold

Årsregnskap 2014. Andebu kommune - i hjertet av Vestfold Årsregnskap 2014 Andebu kommune - i hjertet av Vestfold Innhold REGNSKAPSOVERSIKTER... 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 4 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 5 BALANSEREGNSKAPET... 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFT...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 5. september 2008, kl. 09.00 ved rådhuset i Ballangen. Merk tidspunkt! Sakskart Sak 14/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016

Handlingsprogram 2013-2016 med Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 Side 1 av 10 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 12/5998 Handlingsprogram 2013-2016 med Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 Utvalg Møtedato

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

ÅRSRE GN SKAP 201 4 MED N OTE R

ÅRSRE GN SKAP 201 4 MED N OTE R Smølakommune - øyi et havav muligheter ÅRSRE GN SKAP 201 4 MED N OTE R INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 OBLIGATORISKE OVERSIKTER... 3 Driftsregnskapet... 3 sskjema 1A - drift... 4 sskjema 1B

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer