SG Finans AS We support. You succeed.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SG Finans AS We support. You succeed."

Transkript

1 Årsrapport 21 SG Finans AS We support. You succeed.

2 Hovedkontoret til Société Générale i Paris. Bilde øverst på omslagssiden er tatt i anledning 1-årsjubiléet til Société Générale Equipment Finance (SGEF) i mai 211. Fra venstre Anders Holmgren (VD, SG Finans Sverige), Jenny Aras, Gunnar Skagerlind og Pär Jansson. Bilde til høyre, styreformann Jean-Marc Mignerey gratulerer Carsten Thorne med selskapets beste resultat siden starten i 25.

3 Innhold 5 5 innledning 5 en skandinavisk aktør 6 HOVEDTALL 7 7 STYRETS ÅRSBERETNING 8 SELSKAPSFORHOLD 8 VIRKSOMHETEN 8 UTVIKLING AV SELSKAPET 8 MARKEDSFORHOLD 9 RESULTATER 1 RISIKOforhold 11 ORGANISASJON 11 FREMTIDSUTSIKTER ORGANISASJON og ledelse 12 VISJON OG VERDIER 12 VAREMERKER OG PROFIL 13 SG finans as organisering og ledelse 14 sg equipment finance SG finans as 15 SG Finans NORGE 16 SG Finans Danmark 17 SG Finans sverige ÅRSREGNSKAP 19 RESULTATREGNSKAP 2 eiendeler 21 Gjeld og egenkapital 22 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 23 endringer egenkapital 24 NOTEoversikt 45 REVISORS BERETNING 45 KONTrollkomitéens uttalelse 46 TILLITSVALGTE OG LEDELSE 47 ADRESSER

4 "Kundefokus, Kompetanse, Team Spirit og Entusiasme hos ansatte har ført til at selskapet i 21 leverte sitt beste resultat siden starten i 25. Resultatet gjør SG Finans til en av de tre største bidragsyterne til et samlet resultat i Société Générale Equipment Finance (SGEF), Europas ledende selskap innen utstyrsfinansiering." Carsten Thorne Administrerende direktør SG Finans AS

5 årsrapport 21 innledning 4 5 En skandinavisk aktør SG Finans har over tid fremstått som det ledende finansieringsselskapet i Norge når det gjelder næringslivets behov for finansiering av utstyr, driftsmidler og kredittadministrative tjenester. Leasingfinansiering er fortsatt selskapets ryggrad, og selskapet har styrket og opprettholdt sin markedsposisjon i Norge. I 21 og 22 etablerte SG Finans virksomhet i Danmark og Sverige. Resultater og aktivitet i begge land har vist sterk fremgang i 21. På denne bakgrunn har SG Finans i 21 ytterligere styrket sin posisjon som en viktig skandinavisk finansaktør. 21, som 29, har vært preget av redusert investeringsvilje og en usikker konjunktursituasjon. Til tross for dette fremviser selskapet sitt beste resultat noensinne. Skandinavisk næringsliv er heller ikke i noen særstilling i Europeisk sammenheng, og 211 vil derfor fortsatt preges av konkurser og høye kredittap. Likevel forventes en bedret tapssituasjon i forhold til 21. En styrket organisasjon I takt med markeder som endrer seg, har også SG Finans måttet tilpasse seg nye landskap som krever nye idéer og fornyet tro på fremtiden. Société Générale har satt seg ambisiøse mål for årene som kommer, og det forventes at vi som en av de sterkeste drivkreftene i Europas ledende leasingselskap skal bidra til fortsatt lønnsom vekst. Selskapet har derfor i 21 iverksatt en rekke forbedringsprosjekter med fokus både på kunde- og leverandørsiden, men først og fremst når det gjelder interne forbedringsområder. Kundefokus, kompetanse, team spirit og entusiasme Hos ansatte er ovennevnte en forutsetning for at vi i fortsettelsen skal være en viktig finansiell samarbeidspartner for skandinavisk næringsliv. Organisasjonen er godt rigget til å møte utfordringene i årene som kommer, og erfarne medarbeidere vil sammen med nye krefter som har kommet til i 21, gjøre sitt ytterste for at næringslivet skal få den finansielle drahjelp de også i 211 vil måtte ha behov for. Jeg takker kunder og samarbeidspartnere for tilliten de nok en gang har vist oss ved å velge SG Finans som samarbeidspartner. Samtidig skal alle tillitsvalgte og ansatte ha honnør for godt utført arbeid og innsats i 21. Carsten Thorne

6 Hovedtall Resultat Netto inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap Resultat før skatt Brutto utlån NORGe Equipment Transport Factoring Øvrig Sum Norge SVERIGE/DANMARK Equipment Danmark Equipment Sverige Sum Danmark/Sverige Sum brutto utlån Risikovektet balanse Sum ansvarlig kapital Kapitaldekning ,2 % ,2 %

7 årsrapport 21 STYRETS ÅRSBERETNING 6 7 Styrets årsberetning Etter en periode med stor usikkerhet internasjonalt lå det meste til rette for at 21 skulle bli et vendepunkt for skandinavisk næringsliv. Indikatorene pekte i retning av økt stabilitet og bedre inntjening for bedriftene. Forbruksvekst og husholdningenes solide økonomi skulle normalt gi grunnlag for økt investeringsvilje og dermed økning i bedriftenes etterspørsel etter finansiering av driftsmidler. Samtidig påvirket usikkerheten knyttet til underskuddene i flere EU-land også utviklingen i Skandinavia. I ettertid ser vi at utviklingen i Skandinavia har vært ujevn, der Sverige har hatt en markant fremgang mens nyinvesteringene i Norge fortsatt er på et lavere nivå enn før finanskrisen. SG Finans AS har kommet godt gjennom 21 sett under ett. Til tross for utfordringer med fortsatt høye kredittap og relativt lav etterspørsel etter ny finansiering, særskilt i Norge, leverer selskapet sitt beste resultat noensinne. Dette har vært mulig ved å opprettholde rentemargin og andre inntekter, kombinert med sterk fokus på kostnadskontroll. SG Finans AS har styrket sin posisjon i det skandinaviske markedet, med god fremgang i både Danmark og Sverige. En sterk eier i ryggen sikrer selskapet fortsatt tilgang til likviditet for å opprettholde og befeste SG Finans AS sin posisjon som en viktig, og langsiktig, samarbeidspartner for skandinavisk næringsliv. Danmark og Sverige. Med et noe redusert nysalgsvolum og fortsatt høye kredittap falt også utlånsvolumet gjennom året. Samlet gikk utlånsvolumet ned med,4 % i forhold til starten på året. Filialen i Danmark fikk en vekst i utlånsvolumet ved et kjøp av en portefølje av leasing og avbetalingskontrakter for i overkant av MDKK 5 i 21. Filialen i Sverige viste sterk vekst i nysalget og dermed også utlånsvolumene. SG Finans står styrket i Skandinavia, i en periode der vi har sett at flere internasjonale aktører har redusert sin aktivitet eller avviklet sin virksomhet i det skandinaviske markedet. Tilgang til kapital og likviditet har ikke vært en begrensning for SG Finans, og selskapet har opprettholdt sin strategi om å utvikle og bevare langsiktige relasjoner til kunder og samarbeidspartnere i det lokale markedet. Finanskrisen og økt usikkerhet har medført en betydelig endring i viljen til å ta risiko og dermed prisingen av kredittrisiko. Etter en betydelig økning i kredittpriser, som kom til uttrykk med økte fundingkostnader for banker og en kraftig endring i prisbildet for bedriftene, har bedriftenes investeringsvilje og etterspørsel etter kreditt dempet seg. Nysalgsvolumet falt således videre i Norge i 21, mens både nysalgsvolumet i Danmark og særskilt i Sverige viser sterk vekst fra 29. Selskapet opprettholder sin markedsledende posisjon i Norge og vinner markedsandeler i Société Générale etablerte i 21 en ambisiøs plan, Ambition SG 215, for videreutvikling av Gruppen. SG Finans AS har i tett samarbeid med øvrige enheter i Société Générale Equipment Finance bidratt i en rekke interne forbedringsprosjekter med fokus på markedet, kunder og intern organisering og prosesser. Selskapet har også i 21 gjennomført en rekke interne forbedringsprosjekter, med fokus på kunder og leverandørers behov, samt intern effektivitet, risikostyring og kvalitet. Et særdeles viktig område har vært tilpasninger til regulatoriske krav, med

8 styrking av rutiner og kontroller for avdekking og forhindring av hvitvasking, samt videre utrulling av interne modeller for vurdering av kredittrisiko og objektsrisiko. Til tross for et stramt arbeidsmarked med konkurranse om høyt kvalifiserte medarbeidere, har organisasjonen taklet situasjonen på en god måte. En sterk kunde- og markedsorientering preger organisasjonen, og takket være kompetente og innsatsvillige medarbeidere samt gode relasjoner med kunder og samarbeidspartnere, leverte selskapet i 21 det beste resultatet noensinne (tall for SG Finans AS). Resultatet før skatt ble på MNOK 45,3. Totale utlån ved årets utgang utgjorde NOK 3,4 mrd. Dette utgjør en nedgang i utlånsvolumet med,4 % i løpet av året. SELSKAPSFORHOLD SG Finans AS er et heleid selskap av Société Générale Group. Selskapet er en del av virksomhetsområdet SG Equipment Finance, Europas ledende aktør innenfor equipment leasing. Factoring er et viktig satsningsområde. Société Générale er et ledende finanskonsern i eurosonen med hovedkontor i Paris. I Société Générale Group var det ved årsskiftet 157. ansatte fra 128 nasjonaliteter. VIRKSOMHETEN SG Finans AS skal med lokalt nærvær og et europeisk nettverk tilfredsstille skandinavisk næringslivs behov for kapitalkrevende utstyr, likviditet og administrative tjenester. Selskapet er et skandinavisk finansieringsselskap, og virksomheten drives gjennom et bredt og landsdekkende distribusjonsapparat med 16 region- og salgskontorer i Norge samt 5 kontorer i Sverige og 2 i Danmark. Hovedkontoret er på Lysaker. 375 personer var ansatt i selskapet ved årsskiftet. Dette tilsvarer en netto tilvekst med 17 ansatte i løpet av året. Virksomheten i SG Finans AS forurenser ikke det ytre miljø, derimot vil enkelte leasinggjenstander kunne virke forurensende i sin virksomhet. UTVIKLING AV SELSKAPET 21 har vært nok et begivenhetsrikt år, dog markert i stor grad av den økonomiske situasjon som har preget næringslivet i Skandinavia. Etter flere år med kontinuerlig vekst i totale utlån og antall kontrakter, snudde utviklingen i 29 og samlede utlån ble redusert også i 21, om enn begrenset til en nedgang på,4 % i løpet av året. En direkte årsak er lavere investeringer for næringslivet, og dermed lavere etterspørsel etter kapitalvarer, innen de fleste sektorer i Norge. Selskapet etablerte ny finansiering for totalt NOK 9, mrd i 21, noe som er en nedgang på 2 % i forhold til 29. Sterk vekst i Danmark og Sverige bidrar til bedret balanse i den skandinaviske utlånsporteføljen. Virksomhetene i Danmark og Sverige representerer ved utgangen av 21 ca. 25 % av totale utlån, eller over en tredjedel av nyfinansieringen i Skandinavia. I Danmark er det også gjennomført et porteføljekjøp på i overkant av MDKK 5 og det er inngått nye samarbeid med leverandører som gir den danske organisasjonen et bredere grunnlag for ny finansiering. SG Finans opprettholder posisjonen som ledende innen equipment leasing i Norge, og styrker sin markedsandel i både Sverige og Danmark. Selskapet er også markedsleder i Norge på ordinær factoring. Det er en målsetting å kontinuerlig videreutvikle produkter og systemer på begge produktområder. Som en viktig del av selskapets fokus på relasjonsbyggende aktiviteter, har det også i 21 blitt gjennomført en rekke markedstiltak og arrangementer. Målsettingen med disse aktivitetene har i første rekke vært å styrke relasjonene med selskapets viktigste kunder og samarbeidspartnere. Videre er det et mål å videreutvikle den skandinaviske bedriftskulturen samt å styrke selskapets merkevarer, SG Equipment Finance og SG Factoring. MARKEDSFORHOLD De norske finansieringsselskapene har i flere år hatt en god vekst som følge av utviklingen i norsk økonomi, men utviklingen har siden 28 snudd som følge av konjunkturendringene. Dette har også fått følger for SG Finans. En tiltagende knapphet og økt pris på likviditet har tvunget frem en endring i prisbildet. Ved inngangen til 211 er konjunkturutsiktene for Skandinavisk næringsliv betydelig bedret, men fortsatt er utviklingen og takten ujevn på tvers av bransjer og også mellom de skandinaviske landene. SG Finans har en meget sterk markedsposisjon innenfor sine produktområder i det norske markedet. Basert på tall

9 årsrapport 21 STYRETS ÅRSBERETNING 8 9 fra Finansieringsselskapenes Forening pr , er selskapets markedsandeler: Equipment leasing 3,2 % Factoring (ordinær) 4, % SG Finans opprettholder dermed sin markedsledende posisjon i Norge innen begge produktområder. Selskapet har også styrket sin posisjon i Sverige og Danmark med økte markedsandeler, og SG Finans er dermed et av Skandinavias ledende finansieringsselskaper.. RESULTATER For 21 ble resultatet før skatt for SG Finans AS MNOK 45,3 mot MNOK 244,3 foregående år. Selskapets inntekter utgjorde i 21 samlet MNOK 1.19,4 mot MNOK 1.144,5 i 29. Økningen i inntekter er i all hovedsak knyttet til økte marginer på utlån, samt positiv utvikling av andre inntekter. Driftskostnader utgjorde MNOK 488,9 mot MNOK 44,1 foregående år. Personalkostnader utgjør ca. 57 % av samlede kostnader i 21, som er på samme nivå som foregående år. I forbindelse med pensjonsreformen i Norge er selskapets AFP ordning for ansatte i Norge, erstattet med ny fellesordning for ansatte i bank og finans. Tidligere balanseført forpliktelse for selskapets AFP ordning er tilbakeført, og det er inntektsført en engangseffekt på MNOK 22,. Også i 21 har antallet konkurser vært høyt. Dette har medført at selskapets totale tap på utlån fortsatt ligger høyt, om enn på et betydelig lavere nivå enn i 29. Ved utgangen av året er totale utlånstap på MNOK 251,1. Dette er en reduksjon med MNOK 29 eller 45 % fra 29 da totale utlånstap endte på MNOK 46,1. Målt mot gjennomsnittlige utlån var tapene på,92 % i forhold til 1,58 % i 29. Dette er en sterk forbedring, men fortsatt på et høyt nivå i forhold til historiske tap og selskapets mål for risikoprofilen i porteføljene. Tapene har vært høyere i de danske og norske porteføljene, mens tapene i Sverige har vært på et lavere nivå. De samlede nedskrivninger for kredittrisiko utgjorde ved årsskiftet MNOK 26,6 tilsvarende,86 % av brutto utlån. Dette er en reduksjon med MNOK 11,1 i løpet av året. Ved utgangen av 29 utgjorde til sammenligning samlede nedskrivninger for kredittrisiko MNOK 371,6 eller 1,22 % av brutto utlån. Samlet brutto tapsutsatte engasjementer er MNOK 839,5 mot MNOK 984,1 foregående år. Dette representerer 2,8 % av brutto utlån, som er en nedgang fra 3,2 % i 29. Med bakgrunn i et fortsatt høyt nivå i antall konkurser i Norge og Danmark, må usikkerheten knyttet til fremtidige tap fremdeles antas å være større enn normalt. Styret vurderer nedskrivningene for kredittap som et tilfredsstillende estimat av forventede tap i porteføljen ved utgangen av 21. I siste halvdel av 21 og ved inngangen til 211 ser vi gryende tegn til bedring, men fortsatt er antallet konkurser på et høyt nivå og vi forventer i 211 lavere kredittap enn de foregående to årene, dog på et høyere nivå enn vårt langsiktige mål for gjennomsnittlige tap over en 5 års periode. Overtatte eiendeler som følge av misligholdte leasing- og lånekontrakter er ved årsskiftet MNOK 171,2 fordelt på 434 kontrakter. Dette er en nedgang med MNOK 75,4 i løpet av året. Det er omsatt overtatte eiendeler for MNOK 56,2 i løpet av året, som er en reduksjon fra 29 da det ble omsatt for MNOK 7,1. Selskapet har oppnådd akseptable priser i 21, og markedet for annenhåndsutstyr har vist generelle tegn på bedring i forhold til året før. Totale utlån har gått ned fra NOK 3,6 mrd. til NOK 3,4 mrd. Dette er en nedgang på,4 % i løpet av året. Virksomhetene i Sverige og Danmark har hatt god vekst og andelen utlån i Sverige og Danmark økte fra 18 % av selskapets totale utlån ved utgangen av 29 til 25 % ved slutten av 21. Selskapets egenkapital var MNOK 3.236,7 inklusive årets resultat ved utgangen av 21. Ansvarlig kapital for beregning av kapitaldekningen utgjorde MNOK 2.97,9 pr , gitt antagelse om utbetaling av utbytte. Kapitaldekningen ved utgangen av 21 var 11,2 %, som er omtrent på samme nivå som ved utgangen av 29. Ansvarlig kapital består i sin helhet av kjernekapital. Selskapet søkte i 29 om godkjennelse for å benytte interne metoder for beregning av kapitalkravet for kredittrisiko for et antall porteføljer samt avansert metode for beregning av kapitalkravet for operasjonell risiko. Søknaden ble utvidet i

10 21 med et antall porteføljer og er enda ikke ferdig behandlet. I 21 er beregningen av kapitalbehov og kapitaldekning foretatt etter kapitaldekningsdirektivets standardmetode for kredittrisiko og grunnleggende metode for operasjonell risiko. Total risikovektet balanse var MNOK 24.54,5 ved utgangen av 21 og kapitalkravet for kredittrisiko var MNOK 1.963,2. Kapitalkravet for operasjonell risiko var MNOK 147,. Selskapet inngår ikke markedsrisiko og kapitaldekningskravet for markedsrisiko var null. Samlet kapitalkrav var dermed MNOK 2.11,3. Kapitaldekningen er tilfredsstillende i forhold til myndighetenes minimumskrav og selskapets interne krav og retningslinjer til egen soliditet og kapitaldekning. Som del av selskapets kapitalstyring foretas stresstester av relevante risikoer og vurdering av endring i kapitalbehovet under ulike stress-scenarier. Kapitaldekningen er vurdert som tilfreds-stillende også hensyntatt utfallet av gjennomførte stresstester. Fri egenkapital etter gjennomførte stresstester og krav om tilleggskapital (pilar 2 krav) er MNOK 634,5 hensyntatt antatt utbetaling av utbytte, mot MNOK 643, ved utgangen av 29. Resultatet etter skatt er MNOK 311,2 for selskapet. Dette foreslås utbetalt som utbytte. Styret mener at det fremlagte regnskapet gir et rettvisende uttrykk for selskapets økonomiske stilling. Utover det som fremgår av årsregnskapet, har det ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som har vesentlig betydning for det avlagte årsregnskapet. Med de foreliggende resultater konstaterer styret at det er grunnlag for fortsatt drift, og dette er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet for 21.. RISIKOFORHOLD Selskapets prinsipper for risikostyring er presentert mer detaljert i note 18 Risikoforhold. Siden siste halvdel av 27 har kapitalmarkedene vært preget av finanskrise, tillitssvikt og sterk innstramming av likviditeten i interbankmarkedet samt økning i innlånskostnader grunnet generell økning i kredittspreader. Interbankmarkedet har i 21 fungert mer stabilt, men fortsatt markert av usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen i enkelte EU land. SG Finans AS henter sin finansiering ( funding ) fra morselskapet, og vi har i hele perioden opprettholdt en tett kontakt med morselskapet. Samlet kan vi konstatere at selskapet til enhver tid har hatt tilgang til tilfredsstillende funding og likviditet. Et sentralt element i selskapets håndtering av finanskrisen har vært muligheten til å innarbeide økte finansieringskostnader i prisingen av utlån. Selskapet er underlagt interne og eksterne krav til tilfredsstillende kapitaldekning. De interne retningslinjer pålegger selskapet til enhver tid å tilfredsstille interne krav som er strengere enn lokale regulatoriske minimumskrav. Som del av vår policy og prosedyrer for kapitalstyring, har vi gjennomført vurdering av kapitalsituasjonen og kapitaltilstrekkelighet under gitte stresstester av ulike scenarioer og relevante risikotyper. Dette er gjennomført i tråd med regulatoriske krav til interne prosesser for vurdering av kapitaldekning (Internal Capital Adequacy Assessment Process eller ICAAP). Analysen viser at selskapets kapitaldekning og soliditet er tilfredsstillende i forhold til forventet videre vekst og etter de gjennomførte stresstester. I 27 og 28 implementerte selskapet de sentrale elementer i Société Générale Gruppens metodikk og prosedyrer for styring av operasjonell risiko. Selskapet har innført overvåking og rapportering av nøkkelindikatorer for operasjonell risiko og scenario-analyse av ulike krisescenarioer. I tillegg videreføres hendelses- og tapsrapportering samt konsernets rammeverk for egenevaluering og rapportering av risiko og kontroller. SG Finans tilfredsstiller dermed Société Générale Gruppens krav til anvendelse av avansert metode (AMA iht Basel II regelverket) for beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko. Selskapet har søkt om godkjennelse for å benytte avansert metode i kapitaldekningsberegning og rapportering til tilsynsmyndigheter og i offentlig rapportering. Som del av Société Générale, har selskapet arbeidet i tråd med konsernets prinsipper og rammeverk for intern kontroll og god virksomhetsstyring (corporate governance). Det foretas regelmessige vurderinger av sentrale risikoer og effektiviteten av interne kontroller. Resultatene av disse vurderingene er tilfredsstillende.

11 årsrapport 21 STYRETS ÅRSBERETNING 1 11 ORGANISASJON Ved årsskiftet var det ansatt til sammen 375 personer i selskapet, hvorav 34 personer i den norske virksomheten, 41 i Sverige og 3 i Danmark. Styret ønsker alle nyansatte i løpet av året velkommen til SG Finans AS. SG Finans er opptatt av at medarbeiderne opplever at det er likestilling mellom kjønnene. Arbeidet med å legge til rette for dette er nedfelt i selskapets strategiplan. Videre er det i SG Finans etablert funksjoner og rutiner som skal sikre at det ikke foregår noen form for diskriminering i selskapet. Dette ivaretas gjennom selskapets Lønns- og Ansettelsesråd samt Arbeidsmiljøutvalg (begge bestående av representanter fra de tillitsvalgte og selskapets ledelse), anonym varslingsfunksjon for ansatte, regelmessige medarbeidersamtaler samt personaltilfredshetsundersøkelser hvor eventuell diskriminering skal avdekkes og bekjempes. Som IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv) har SG Finans AS i handlingsplanen for selskapets IA-arbeid utarbeidet konkrete tiltak for å unngå diskriminering av medarbeidere med nedsatt fysisk funksjonsevne i forbindelse med nyrekruttering. Selskapets lokaler er også tilrettelagt for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Gjennom ovennevnte funksjoner og tiltak vurderes selskapets rutiner i forhold til diskrimineringsog tilgjengelighetsloven som tilfredsstillende. FREMTIDSUTSIKTER Verdensøkonomien har bedret seg betraktelig i 21, og ved inngangen til 211 ser konjunkturutsiktene bedre ut for Skandinavia enn på noen år. Like fullt må vi forvente et fortsatt høyt antall konkurser og dermed kredittap over langsiktig snitt. For SG Finans vil utviklingen i 211 stort sett følge den samme utviklingen som resten av bransjen. Særskilt vil utviklingen i bedriftenes investeringsvilje og etterspørsel etter finansiering av driftsmidler være viktig for å snu trenden. For SG Finans er det viktig at våre kunder og samarbeidspartnere opplever at selskapet har demonstrert vilje og evne til å være en langsiktig støttespiller for finansering av kapitalkrevende utstyr og driftsmidler. Vårt fokus vil fortsatt være å vedlikeholde og videreutvikle de gode relasjonene til våre kunder, samarbeidspartnere, samt å etablere nye langsiktige relasjoner. Organisasjonen er godt rigget til å møte utfordringene. Virksomheten har medarbeidere med høy kompetanse og erfaring, og organisasjonen har både evne og vilje til omstilling og endring. Lysaker 31. mars 211 Etter en periode med et stramt arbeidsmarked med høy etterspørsel etter medarbeidere med kompetanse innen finansbransjen, er turnover i 21 redusert ned til et tilfredsstillende nivå. Sykefraværet er også redusert i forhold til 29, og er på et akseptabelt nivå med totalt dager sykefravær. Dette tilsvarer 4,6 % sykefravær. Styret er ikke kjent med at det har skjedd personskader på arbeidsplassen i 21. Arbeidsmiljøet i SG Finans vurderes som godt. Dette ble også bekreftet i selskapets personaltilfredshetsundersøkelse. Selskapet har arbeidsmiljøutvalg og samarbeidsutvalg. Lovbestemte møter er avholdt. Det har i 21 vært gjennomført ulike kultur- og kompetansebyggende tiltak, både i sentral og lokal regi (i regioner og filialer). Det har også blitt lagt vekt på å fortsette bygging av en felles skandinavisk kultur, samtidig som fordelene ved å være i et av Europas største bankkonsern markedsføres aktivt overfor de ansatte. Tilhørigheten til Société Générale blir også aktivt markedsført i rekrutteringssammenheng. Jean-Marc Mignerey Styrets formann Jacques Bensen Tommy Pedersen Carsten Thorne Administrerende direktør Gérard Pignatel Kjell Vegard Opheim

12 Organisasjon 21 SG Finans AS en skandinavisk aktør i Société Générale Group SG Finans AS er et heleid selskap av Société Générale Group. Selskapet drives gjennom 15 region- og salgskontorer i Norge, 5 kontorer i Sverige og 2 i Danmark. Selskapet har totalt 375 ansatte, og hovedkontoret ligger på Lysaker utenfor Oslo. Visjonen bygger på følgende verdigrunnlag: salgs- og relasjonsfokus kunnskap entusiasme og lagånd Selskapet er en del av virksomhetsområdet SG Equipment Finance i Société Générale Group, som samlet er Europas ledende aktør innenfor equipment leasing. Société Générale er blant de ledende tilbydere av finansielle tjenester i eurosonen. Konsernet har 157 ansatte og er representert i 83 land. Visjon og verdier SG Finans skal oppleves som en ledende nordisk aktør hvor verdier skapes gjennom samspill og kunnskap. Varemerker og profil Kjernevirksomheten i Norge, Sverige og Danmark er equipment finance (hovedsakelig leasing) og factoring (foreløpig kun i Norge). Produktområdene markedsføres under varemerkene SG Equipment Finance og SG Factoring. SG Equipment Finance benyttes som logo på selskapsnivå. Dette er i tråd med profilen for den samlede leasing- og factoringvirksomheten i de andre finansieringsselskapene i SG Group som også markedsføres under samme merkevare. Adm. direktør Carsten Thorne Group coordinator Kjell Brevik HR/Personal Maria Ulla Intern revisjon Carl Gunnar Lunde Kreditt Armand Taillandier Rådgiver Kreditt Odd Sørensen Økonomi Hans Einar Herzog IT Sverre Edin Region Oslo/Akershus og Sør Arne Hodnefjell Forretningsområde Leasing Finn Mathisen Forretningsområde Factoring Jan Juliussen Sverige Anders Holmgren Region Østlandet Finn Kristiansen Danmark Lars Rasmussen Region Vest Espen Brochmann Region Nord Stig-Are Eriksen

13 årsrapport 21 Organisasjon og ledelse SG Finans AS Organisering og ledelse Virksomheten i SG Finans er organisert i regioner både i Norge, Sverige og Danmark. Viktige områder som understøtter distribusjonen av selskapets produkter og tjenester er kreditt, finans, IT samt avdelingene for salg- og forretningsutvikling equipment (SOFE) og salg- og forretningsutvikling factoring (SOFF). Bak fra venstre: Hans Einar Herzog, Espen Brochmann, Sverre Edin Anders Holmgren, Kjell Brevik, Lars Rasmussen, Finn Mathisen, Stig-Are Eriksen Jan Juliussen, Arne Hodnefjell, Maria Ulla, Finn Kristiansen Carsten Thorne Odd Sørensen og Armand Taillandier var ikke tilstede da bildet ble tatt.

14 SG Equipment Finance in 21: Ready for the rebound of the leasing industry SG Equipment Finance, a Worldwide and European market leader which operates in 25 countries around the globe, confirms its resilience in a contrasted economic environment. Leaseurope* has not yet released the European market figures for 21 but, according to Local European Associations first impressions, the overall market trend shows a slight growth. The countries that were heavily impacted by the crisis performed better than the others. SG Equipment Finance succeeded in reinforcing its leadership thanks to its strong business model, the high quality of services delivered to vendors and clients and its operational efficiency. In 21, SG Equipment Finance generated new business of 8,6 billion, which was evenly spread across its main industry sectors. The value of its managed assets reached more than 23 billion at the end of 21. With sustained success in the Vendor finance business, the establishment of key relationships and the sound growth in emerging markets like Brazil, China and Russia and historically high earnings in 21, SG Equipment Finance demonstrated that it could perform well even in a contrasted economic environment. With its subsidiary PEMA, SG Equipment Finance offers full service rental for trucks and trailers in 9 countries. With a total rented fleet of almost 13. vehicles at the end of 21, PEMA is the third independent European player in the industry. In 21, there was a strong increase of the business (+22%) due to demand in the transport sector and we expect an even stronger growth in 211. SG Equipment Finance was able to rely on the solid support of Societe Generale to pursue its business strategy and support all its partners and customers despite the scarcity of funding in the market. In 211, SG Equipment Finance will continue to focus on profitable growth in a gradually improving environment. Societe Generale is the twelfth largest European bank in terms of market capitalisation (as of end of 21). The Group employs 157, people in 83 countries. It reported a Group net income of 3.9 billion confirming the Group s rebound for the 21 financial year and has a sound core capital ratio (Tier 1 ratio of 1,6 per cent under Basel II and a Core Tier 1 of 8,5 per cent). Societe Generale is one of the leading providers of Specialized Financial Services & Insurance. In this business it has a workforce of more than 3, employees based in 45 countries worldwide. Within the Group, Specialized Financial Services & Insurance includes the following businesses: ALD Automotive: Car leasing and Fleet management Societe Generale Consumer Finance: Consumer Finance SG Equipment Finance: Equipment and Vendor Finance Societe Generale Insurance: Life & Non-Life Insurance New business by country in 21 (SGEF/FIN): Germany: 28 % France: 28% Central & Eastern Europe: 18% Scandinavia: 13% Italy: 8% Other countries: 5% *Leaseurope: European Federation of Leasing Company Associations market.

15 årsrapport 21 SG FINANs AS SG Finans Norge Nyinvesteringene i Norge var i 21 fortsatt på et lavere nivå enn før finanskrisen. Som for de fleste land viser tallene for norsk virksomhet fortsatt lav etterspørsel etter finansiering samt høye kredittap. Til tross for dette har norsk virksomhet en solid resultatfremgang sammenlignet med 29. Den norske virksomheten er selve ryggraden i selskapet, og organisasjonsstrukturen med 5 selvstendige regioner er grunnlaget for de nære og gode relasjoner som er etablert med norske bedrifter. Opprettholdelse av denne strukturen er vesentlig for fortsatt suksess. På kapitalvaresiden har SG Finans styrket sin posisjon i Norge. Samarbeidet med store og viktige kapitalvareleverandører ivaretas av avdeling SOFE sentralt (Salg og Forretningsutvikling Equipment leasing). Samarbeidet omfatter både nasjonale og internasjonale kapitalvareleverandører innenfor transport, industri og IKT. Interessen for factoring i Norge er også noe økende, spesielt i bransjer med høy veksttakt hvor bedriftene har behov for økt likviditet. Parallelt med videreutviklingen på produktområdet i Norge, er det en målsetting å legge til rette for implementering av factoringvirksomhet i Sverige og Danmark. Resultatene på produktområdet for 21 viser at verdiskapningen i norsk virksomhet fordeler seg jevnt over det ganske land, og SG Finans Norge har opprettholdt sin markedsledende posisjon på leasing til tross for et fallende nysalgsvolum gjennom året. De samlede utlån ble redusert som følge av lavere kredittetterspørsel gjennom året. Når det gjelder konkurransebildet i Norge på equipment leasing utstyrsfinansiering, er dette tilnærmet uendret i forhold til året før. SG Finans er markedsleder med 3,2 % markedsandel på leasing totalt. Med en markedsandel på 4 % opprettholder selskapet sin markedsledende posisjon når det gjelder ordinær factoring. Produktområdet factoring representerer en viktig del av den totale virksomheten i Norge, og den desentrale organiseringen av salgs- og driftsfunksjonene bidrar til høy kundetilfredshet.

16 SG Finans Danmark Vi har gennem 21 øget aktiviteterne i den danske enhed, og der er opnået et tilfredsstillende positivt resultat, som overgår forventningerne ved årets begyndelse. Samtidig er vor markedsposition styrket og markedsandel øget. Denne udvikling er på trods af, at dansk økonomi er svag i forhold til øvrige skandinaviske økonomier. Afmatningen aftog som forventet i 21, men erhvervslivet har fortsat haft svære vilkår, hvilket førte til et rekordhøjt antal konkurser - 13% flere end i 29, og der har været fortsat fald i erhvervsinvesteringer. Erhvervsleasingmarkedet for driftsmidler har ligeledes været under yderligere fald og inden for SG Finans fokusområder vurderes det samlede leasingmarked for driftsmidler at være faldet med 14% i forhold til 29 og leasingmarkedet er næsten halveret siden 28. I Danmark har vi dog haft tilfredsstillende fremgang og derved styrket vores markedsposition. Vi har opretholdt stort fokus på vækst og etableret mange nye samarbejder. Der er i 21 ligeledes opkøbt portefølje og etableret strategisk samarbejde med internationale producenter og leverandører af driftsmidler. Dette betyder, at vi i Danmark har øget vores kundemasse, forretningsomfang og udlånsbalance betydeligt. Omkostninger til tab og hensættelser på kunder er reduceret væsentligt i forhold til 29. Niveauet er imidlertid stadig højt, og forventes fortsat at falde. Fremgangen for SG Finans Danmark er baseret på vores lokale tilstedeværelse og kompetence, stærke bagland samt vores kunders og samarbejdspartneres positive oplevelse og tilfredshed. Gennemførte kunde- og medarbejdertilfredshedsanalyser har også i 21 bekræftet høj tilfredshed og dermed godt grundlag for videre vækst. Det er vores oplevelse, at de senere års negative økonomiske udvikling i Danmark har medført strategiændring hos flere finansielle aktører på leasingområdet, og i et vist omfang har reduceret leasingselskabers tilgang til markedet. Gennem skarp fokusering på vores Lars Rasmussen samarbejde med leverandører og høj service overfor kunder og samarbejdspartnere, vil vi, med vores stærke finansielle bagland, stigende markedsposition og som uafhængig af danske banker, udnytte vores styrke til fortsat vækst. Som følge af det øgede forretningsomfang, lavere tab, samt god omkostningskontrol har den danske enhed realiseret tilfredsstillende positivt resultat, som overstiger forventningerne ved begyndelsen til 21. Vor danske enhed vil således have en stigende betydning for SG Finans samlede resultat og balanceudvikling i 211.

17 årsrapport 21 SG FINANs AS SG Finans Sverige Under första halvåret 21 bestod effekterna av finanskrisen, med brist på likviditet och en mer restriktiv kreditpolicy hos marknadens aktörer. Under andra halvåret förändrades situationen till en mer normal marknad, dock med fortsatta oro på den europeiska finansmarknaden som väsentligt påverkat räntenivåer och likviditetspåslag. Tack vare vår stabila ägare har vi under året liksom under 29 kunnat erbjuda både tillgång på likviditet och konkurrenskraftiga villkor, vilket medfört att vår position på marknaden ytterligare förstärkts. Nyförsäljningen på den totala finansbolagsmarknaden under 21 blev genom ett starkt andra halvåret i nivå med föregående år. Vi ökade vår nyförsäljning med 4 % jämfört med 29, varmed vår marknadsandel steg från 5 % till 7 %. Under året har vi etablerat ett antal nya samarbeten med både nationella och internationella leverantörer. Kreditförlustnivån har liksom för marknaden i stort, minskat betydligt och uppvisar nu mer normala nivåer. Tack vare ett stort fokus och förstärkning av denna del i affärsprocessen, har vi idag god kontroll på detta. även 21 mycket goda resultat, vilket stärker vår tro på lokal närvaro, kompetenta medarbetare samt hög aktivitet. Den goda utvecklingen av affärsvolymen under 21 och vår ökade marknadsandel gör att vi med tillförsikt ser fram emot 211. En stigande investeringsvilja, ökad kännedom om SG Finans och motiverade medarbetare, kommer att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling. Anders Holmgren Uppdelningen av vår säljorganisation i tre regioner som skedde under slutet av 28, fortsätter att vara en framgångsfaktor. Genom den regionala närvaron har vi lyckats kombinera närhet till våra samarbetspartners och kunder med styrkan av att tillhöra ett av Europas ledande finansbolag, med fördelar som globalt nätverk och stor kompetens inom många områden. Personalomsättningen har liksom tidigare år varit låg och stort fokus läggs på att vidareutveckla medarbetarna och ledarskapet. Viss nyrekrytering har under året skett för att möta den ökade affärsvolymen. Kundundersökningar gav

18 Lysaker (hovedkontor)

19 årsrapport 21 årsregnskap Resultatregnskap 21 Renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Sum rentekostnader og lignende kostnader Noter Netto renteinntekter Sum provisjonsinntekter og lignende inntekter Sum provisjonskostnader og lignende kostnader Netto provisjonsinntekter Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi Netto verdiendring og gevinst på valuta Andre driftsinntekter Netto inntekt fra finansieringsvirksomhet Lønn, honorarer og andre personalkostnader Andre driftskostnader 6, Driftsresultat før tap Tap på utlån Driftsresultat Skatter Årsresultat Utvidet resultat: Omregningsdifferanser Årets totalresultat Totalresultatet tilordnes: Aksjonærene i morselskapet Årets totalresultat

20 Eiendeler Eiendeler Kontanter, innskudd i sentralbanker Innskudd i finansinstitusjoner Utlån til finansinstitusjoner Finansielle derivater Noter 13,21,22 21,22,25 1, Utlån til kunder Nedbetalingslån Fordringer factoring Utlån factoring Leiefinansieringsavtaler (finansiell leasing) Sum utlån før netto nedskrivning for kredittrisiko Netto nedskrivning for kredittrisiko Netto utlån til kunder 11 8,19 18,21,22, ( ) Overtatte eiendeler Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Immaterielle eiendeler Maskiner, inventar og transportmidler Andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter og forskuddsbetalte kostnader Sum eiendeler

SG Finans AS We support. You succeed.

SG Finans AS We support. You succeed. 29 Årsrapport SG Finans AS We support. You succeed. årsrapport 29 innledning xx Lysaker (hovedkontor) Bildene på omslagssiden er fra selskapets medarbeiderkonferanse som fant sted i januar 21. På konferansen

Detaljer

SG Finans AS We support. You succeed.

SG Finans AS We support. You succeed. Årsrapport 211 SG Finans AS We support. You succeed. Marie-Christine Ducholet tok over etter Jean-Marc Mignerey som styreleder i SG Finans fra september 211. Innhold 5 5 innledning 5 verdier og prestasjonskultur

Detaljer

SG FINANS AS 2013 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL

SG FINANS AS 2013 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL SG FINANS AS 2013 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL INNHOLD 3 Styrets beretning 5 Delårsregnskap 5 Resultatregnskap 6 Eiendeler 6 Gjeld og egenkapital 7 Endringer i egenkapitalen 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter

Detaljer

Delårsregnskap 30. september 2012. SG Finans AS

Delårsregnskap 30. september 2012. SG Finans AS Delårsregnskap 30. september 2012 SG Finans AS INNHOLD 3 Styrets beretning 5 Delårsregnskap 5 Resultatregnskap 6 Eiendeler 6 Gjeld og egenkapital 7 Endringer i egenkapitalen 8 Kontantstrømanalyse 7 Noter

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET. 04 Årsberetning. 08 Resultatregnskap 10 Balanse 12 Kontantstrømanalyse

ÅRSBERETNING 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET. 04 Årsberetning. 08 Resultatregnskap 10 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 2014 ÅRSRAPPORT 02 ÅRSBERETNING 2014 04 Årsberetning ÅRSREGNSKAP 2014 08 Resultatregnskap 10 Balanse 12 Kontantstrømanalyse NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 13 Note 1 Regnskapsprinsipper 14 Note 2 Finansiell risikostyring

Detaljer

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 ÅRSRAPPORT/ 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Delårsregnskap 30. juni 2012. SG Finans AS

Delårsregnskap 30. juni 2012. SG Finans AS Delårsregnskap 30. juni 2012 SG Finans AS INNHOLD 1 Styrets beretning 3 Delårsregnskap 3 Resultatregnskap 4 Eiendeler 4 Gjeld og egenkapital 5 Endringer i egenkapitalen 6 Kontantstrømanalyse 7 Noter 7

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

Årsberetning 2013 3. Årsregnskap 2013 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2013 3. Årsregnskap 2013 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2013 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2013 3 Årsregnskap 2013 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13 Pareto Bank årsrapport 2010 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13 Note 1

Detaljer

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2012 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2012 3 Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 BRAGE FINANS AS

ÅRSRAPPORT 2014 BRAGE FINANS AS 1 Innhold... 4... 5... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 33... 35 2 Adm. Direktør Jack Iversen 2014 et år med god vekst og solide resultater Fjoråret var et år der Brage Finans fortsatte den positive utviklingen

Detaljer

Noter til regnskapet. Årsrapport 2012

Noter til regnskapet. Årsrapport 2012 Noter til regnskapet Note 1 3 Generell informasjon 2 4 Regnskapsprinsipper IFRS 3 11 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper 4 13 Segmentinformasjon 5 16 Kapitaldekning

Detaljer

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern gjensidige.no/banken Årsrapport 2009 Gjensidige Bank konsern Innhold SIDE INNHOLD 3 Årsberetning 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Andre resultatkomponenter 11 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 7 Balanse pr. 31.12... 8 Endring i egenkapital i 2013 og 2014... 9 Kontantstrømoppstilling...10

Detaljer

Årsrapport. BN Boligkreditt AS

Årsrapport. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2010 BN Boligkreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

Holla og Lunde Sparebank

Holla og Lunde Sparebank Holla og Lunde Sparebank Styrets årsberetning for 2010 Holla og Lunde Sparebank er en lokal og selvstendig sparebank med forankring i Midt-Telemark. Banken er godt posisjonert for lønnsom vekst gjennom

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Ole Jørgen Gangsøy Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

KLP Banken AS årsrapport 2010

KLP Banken AS årsrapport 2010 KLP Banken AS årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 KLP BANKEN AS Innhold Styrets beretning 5 Regnskap KLP Banken konsern Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Egenkapitaloppstilling 13

Detaljer

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2 3. dr i f t s år År s r appor t2011 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 8 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling... 10 Endring egenkapital... 10 Noter

Detaljer

Årsrapport. BN Kreditt AS

Årsrapport. BN Kreditt AS Årsrapport 2010 BN Kreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer