SG Finans AS We support. You succeed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SG Finans AS We support. You succeed."

Transkript

1 Årsrapport 21 SG Finans AS We support. You succeed.

2 Hovedkontoret til Société Générale i Paris. Bilde øverst på omslagssiden er tatt i anledning 1-årsjubiléet til Société Générale Equipment Finance (SGEF) i mai 211. Fra venstre Anders Holmgren (VD, SG Finans Sverige), Jenny Aras, Gunnar Skagerlind og Pär Jansson. Bilde til høyre, styreformann Jean-Marc Mignerey gratulerer Carsten Thorne med selskapets beste resultat siden starten i 25.

3 Innhold 5 5 innledning 5 en skandinavisk aktør 6 HOVEDTALL 7 7 STYRETS ÅRSBERETNING 8 SELSKAPSFORHOLD 8 VIRKSOMHETEN 8 UTVIKLING AV SELSKAPET 8 MARKEDSFORHOLD 9 RESULTATER 1 RISIKOforhold 11 ORGANISASJON 11 FREMTIDSUTSIKTER ORGANISASJON og ledelse 12 VISJON OG VERDIER 12 VAREMERKER OG PROFIL 13 SG finans as organisering og ledelse 14 sg equipment finance SG finans as 15 SG Finans NORGE 16 SG Finans Danmark 17 SG Finans sverige ÅRSREGNSKAP 19 RESULTATREGNSKAP 2 eiendeler 21 Gjeld og egenkapital 22 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 23 endringer egenkapital 24 NOTEoversikt 45 REVISORS BERETNING 45 KONTrollkomitéens uttalelse 46 TILLITSVALGTE OG LEDELSE 47 ADRESSER

4 "Kundefokus, Kompetanse, Team Spirit og Entusiasme hos ansatte har ført til at selskapet i 21 leverte sitt beste resultat siden starten i 25. Resultatet gjør SG Finans til en av de tre største bidragsyterne til et samlet resultat i Société Générale Equipment Finance (SGEF), Europas ledende selskap innen utstyrsfinansiering." Carsten Thorne Administrerende direktør SG Finans AS

5 årsrapport 21 innledning 4 5 En skandinavisk aktør SG Finans har over tid fremstått som det ledende finansieringsselskapet i Norge når det gjelder næringslivets behov for finansiering av utstyr, driftsmidler og kredittadministrative tjenester. Leasingfinansiering er fortsatt selskapets ryggrad, og selskapet har styrket og opprettholdt sin markedsposisjon i Norge. I 21 og 22 etablerte SG Finans virksomhet i Danmark og Sverige. Resultater og aktivitet i begge land har vist sterk fremgang i 21. På denne bakgrunn har SG Finans i 21 ytterligere styrket sin posisjon som en viktig skandinavisk finansaktør. 21, som 29, har vært preget av redusert investeringsvilje og en usikker konjunktursituasjon. Til tross for dette fremviser selskapet sitt beste resultat noensinne. Skandinavisk næringsliv er heller ikke i noen særstilling i Europeisk sammenheng, og 211 vil derfor fortsatt preges av konkurser og høye kredittap. Likevel forventes en bedret tapssituasjon i forhold til 21. En styrket organisasjon I takt med markeder som endrer seg, har også SG Finans måttet tilpasse seg nye landskap som krever nye idéer og fornyet tro på fremtiden. Société Générale har satt seg ambisiøse mål for årene som kommer, og det forventes at vi som en av de sterkeste drivkreftene i Europas ledende leasingselskap skal bidra til fortsatt lønnsom vekst. Selskapet har derfor i 21 iverksatt en rekke forbedringsprosjekter med fokus både på kunde- og leverandørsiden, men først og fremst når det gjelder interne forbedringsområder. Kundefokus, kompetanse, team spirit og entusiasme Hos ansatte er ovennevnte en forutsetning for at vi i fortsettelsen skal være en viktig finansiell samarbeidspartner for skandinavisk næringsliv. Organisasjonen er godt rigget til å møte utfordringene i årene som kommer, og erfarne medarbeidere vil sammen med nye krefter som har kommet til i 21, gjøre sitt ytterste for at næringslivet skal få den finansielle drahjelp de også i 211 vil måtte ha behov for. Jeg takker kunder og samarbeidspartnere for tilliten de nok en gang har vist oss ved å velge SG Finans som samarbeidspartner. Samtidig skal alle tillitsvalgte og ansatte ha honnør for godt utført arbeid og innsats i 21. Carsten Thorne

6 Hovedtall Resultat Netto inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap Resultat før skatt Brutto utlån NORGe Equipment Transport Factoring Øvrig Sum Norge SVERIGE/DANMARK Equipment Danmark Equipment Sverige Sum Danmark/Sverige Sum brutto utlån Risikovektet balanse Sum ansvarlig kapital Kapitaldekning ,2 % ,2 %

7 årsrapport 21 STYRETS ÅRSBERETNING 6 7 Styrets årsberetning Etter en periode med stor usikkerhet internasjonalt lå det meste til rette for at 21 skulle bli et vendepunkt for skandinavisk næringsliv. Indikatorene pekte i retning av økt stabilitet og bedre inntjening for bedriftene. Forbruksvekst og husholdningenes solide økonomi skulle normalt gi grunnlag for økt investeringsvilje og dermed økning i bedriftenes etterspørsel etter finansiering av driftsmidler. Samtidig påvirket usikkerheten knyttet til underskuddene i flere EU-land også utviklingen i Skandinavia. I ettertid ser vi at utviklingen i Skandinavia har vært ujevn, der Sverige har hatt en markant fremgang mens nyinvesteringene i Norge fortsatt er på et lavere nivå enn før finanskrisen. SG Finans AS har kommet godt gjennom 21 sett under ett. Til tross for utfordringer med fortsatt høye kredittap og relativt lav etterspørsel etter ny finansiering, særskilt i Norge, leverer selskapet sitt beste resultat noensinne. Dette har vært mulig ved å opprettholde rentemargin og andre inntekter, kombinert med sterk fokus på kostnadskontroll. SG Finans AS har styrket sin posisjon i det skandinaviske markedet, med god fremgang i både Danmark og Sverige. En sterk eier i ryggen sikrer selskapet fortsatt tilgang til likviditet for å opprettholde og befeste SG Finans AS sin posisjon som en viktig, og langsiktig, samarbeidspartner for skandinavisk næringsliv. Danmark og Sverige. Med et noe redusert nysalgsvolum og fortsatt høye kredittap falt også utlånsvolumet gjennom året. Samlet gikk utlånsvolumet ned med,4 % i forhold til starten på året. Filialen i Danmark fikk en vekst i utlånsvolumet ved et kjøp av en portefølje av leasing og avbetalingskontrakter for i overkant av MDKK 5 i 21. Filialen i Sverige viste sterk vekst i nysalget og dermed også utlånsvolumene. SG Finans står styrket i Skandinavia, i en periode der vi har sett at flere internasjonale aktører har redusert sin aktivitet eller avviklet sin virksomhet i det skandinaviske markedet. Tilgang til kapital og likviditet har ikke vært en begrensning for SG Finans, og selskapet har opprettholdt sin strategi om å utvikle og bevare langsiktige relasjoner til kunder og samarbeidspartnere i det lokale markedet. Finanskrisen og økt usikkerhet har medført en betydelig endring i viljen til å ta risiko og dermed prisingen av kredittrisiko. Etter en betydelig økning i kredittpriser, som kom til uttrykk med økte fundingkostnader for banker og en kraftig endring i prisbildet for bedriftene, har bedriftenes investeringsvilje og etterspørsel etter kreditt dempet seg. Nysalgsvolumet falt således videre i Norge i 21, mens både nysalgsvolumet i Danmark og særskilt i Sverige viser sterk vekst fra 29. Selskapet opprettholder sin markedsledende posisjon i Norge og vinner markedsandeler i Société Générale etablerte i 21 en ambisiøs plan, Ambition SG 215, for videreutvikling av Gruppen. SG Finans AS har i tett samarbeid med øvrige enheter i Société Générale Equipment Finance bidratt i en rekke interne forbedringsprosjekter med fokus på markedet, kunder og intern organisering og prosesser. Selskapet har også i 21 gjennomført en rekke interne forbedringsprosjekter, med fokus på kunder og leverandørers behov, samt intern effektivitet, risikostyring og kvalitet. Et særdeles viktig område har vært tilpasninger til regulatoriske krav, med

8 styrking av rutiner og kontroller for avdekking og forhindring av hvitvasking, samt videre utrulling av interne modeller for vurdering av kredittrisiko og objektsrisiko. Til tross for et stramt arbeidsmarked med konkurranse om høyt kvalifiserte medarbeidere, har organisasjonen taklet situasjonen på en god måte. En sterk kunde- og markedsorientering preger organisasjonen, og takket være kompetente og innsatsvillige medarbeidere samt gode relasjoner med kunder og samarbeidspartnere, leverte selskapet i 21 det beste resultatet noensinne (tall for SG Finans AS). Resultatet før skatt ble på MNOK 45,3. Totale utlån ved årets utgang utgjorde NOK 3,4 mrd. Dette utgjør en nedgang i utlånsvolumet med,4 % i løpet av året. SELSKAPSFORHOLD SG Finans AS er et heleid selskap av Société Générale Group. Selskapet er en del av virksomhetsområdet SG Equipment Finance, Europas ledende aktør innenfor equipment leasing. Factoring er et viktig satsningsområde. Société Générale er et ledende finanskonsern i eurosonen med hovedkontor i Paris. I Société Générale Group var det ved årsskiftet 157. ansatte fra 128 nasjonaliteter. VIRKSOMHETEN SG Finans AS skal med lokalt nærvær og et europeisk nettverk tilfredsstille skandinavisk næringslivs behov for kapitalkrevende utstyr, likviditet og administrative tjenester. Selskapet er et skandinavisk finansieringsselskap, og virksomheten drives gjennom et bredt og landsdekkende distribusjonsapparat med 16 region- og salgskontorer i Norge samt 5 kontorer i Sverige og 2 i Danmark. Hovedkontoret er på Lysaker. 375 personer var ansatt i selskapet ved årsskiftet. Dette tilsvarer en netto tilvekst med 17 ansatte i løpet av året. Virksomheten i SG Finans AS forurenser ikke det ytre miljø, derimot vil enkelte leasinggjenstander kunne virke forurensende i sin virksomhet. UTVIKLING AV SELSKAPET 21 har vært nok et begivenhetsrikt år, dog markert i stor grad av den økonomiske situasjon som har preget næringslivet i Skandinavia. Etter flere år med kontinuerlig vekst i totale utlån og antall kontrakter, snudde utviklingen i 29 og samlede utlån ble redusert også i 21, om enn begrenset til en nedgang på,4 % i løpet av året. En direkte årsak er lavere investeringer for næringslivet, og dermed lavere etterspørsel etter kapitalvarer, innen de fleste sektorer i Norge. Selskapet etablerte ny finansiering for totalt NOK 9, mrd i 21, noe som er en nedgang på 2 % i forhold til 29. Sterk vekst i Danmark og Sverige bidrar til bedret balanse i den skandinaviske utlånsporteføljen. Virksomhetene i Danmark og Sverige representerer ved utgangen av 21 ca. 25 % av totale utlån, eller over en tredjedel av nyfinansieringen i Skandinavia. I Danmark er det også gjennomført et porteføljekjøp på i overkant av MDKK 5 og det er inngått nye samarbeid med leverandører som gir den danske organisasjonen et bredere grunnlag for ny finansiering. SG Finans opprettholder posisjonen som ledende innen equipment leasing i Norge, og styrker sin markedsandel i både Sverige og Danmark. Selskapet er også markedsleder i Norge på ordinær factoring. Det er en målsetting å kontinuerlig videreutvikle produkter og systemer på begge produktområder. Som en viktig del av selskapets fokus på relasjonsbyggende aktiviteter, har det også i 21 blitt gjennomført en rekke markedstiltak og arrangementer. Målsettingen med disse aktivitetene har i første rekke vært å styrke relasjonene med selskapets viktigste kunder og samarbeidspartnere. Videre er det et mål å videreutvikle den skandinaviske bedriftskulturen samt å styrke selskapets merkevarer, SG Equipment Finance og SG Factoring. MARKEDSFORHOLD De norske finansieringsselskapene har i flere år hatt en god vekst som følge av utviklingen i norsk økonomi, men utviklingen har siden 28 snudd som følge av konjunkturendringene. Dette har også fått følger for SG Finans. En tiltagende knapphet og økt pris på likviditet har tvunget frem en endring i prisbildet. Ved inngangen til 211 er konjunkturutsiktene for Skandinavisk næringsliv betydelig bedret, men fortsatt er utviklingen og takten ujevn på tvers av bransjer og også mellom de skandinaviske landene. SG Finans har en meget sterk markedsposisjon innenfor sine produktområder i det norske markedet. Basert på tall

9 årsrapport 21 STYRETS ÅRSBERETNING 8 9 fra Finansieringsselskapenes Forening pr , er selskapets markedsandeler: Equipment leasing 3,2 % Factoring (ordinær) 4, % SG Finans opprettholder dermed sin markedsledende posisjon i Norge innen begge produktområder. Selskapet har også styrket sin posisjon i Sverige og Danmark med økte markedsandeler, og SG Finans er dermed et av Skandinavias ledende finansieringsselskaper.. RESULTATER For 21 ble resultatet før skatt for SG Finans AS MNOK 45,3 mot MNOK 244,3 foregående år. Selskapets inntekter utgjorde i 21 samlet MNOK 1.19,4 mot MNOK 1.144,5 i 29. Økningen i inntekter er i all hovedsak knyttet til økte marginer på utlån, samt positiv utvikling av andre inntekter. Driftskostnader utgjorde MNOK 488,9 mot MNOK 44,1 foregående år. Personalkostnader utgjør ca. 57 % av samlede kostnader i 21, som er på samme nivå som foregående år. I forbindelse med pensjonsreformen i Norge er selskapets AFP ordning for ansatte i Norge, erstattet med ny fellesordning for ansatte i bank og finans. Tidligere balanseført forpliktelse for selskapets AFP ordning er tilbakeført, og det er inntektsført en engangseffekt på MNOK 22,. Også i 21 har antallet konkurser vært høyt. Dette har medført at selskapets totale tap på utlån fortsatt ligger høyt, om enn på et betydelig lavere nivå enn i 29. Ved utgangen av året er totale utlånstap på MNOK 251,1. Dette er en reduksjon med MNOK 29 eller 45 % fra 29 da totale utlånstap endte på MNOK 46,1. Målt mot gjennomsnittlige utlån var tapene på,92 % i forhold til 1,58 % i 29. Dette er en sterk forbedring, men fortsatt på et høyt nivå i forhold til historiske tap og selskapets mål for risikoprofilen i porteføljene. Tapene har vært høyere i de danske og norske porteføljene, mens tapene i Sverige har vært på et lavere nivå. De samlede nedskrivninger for kredittrisiko utgjorde ved årsskiftet MNOK 26,6 tilsvarende,86 % av brutto utlån. Dette er en reduksjon med MNOK 11,1 i løpet av året. Ved utgangen av 29 utgjorde til sammenligning samlede nedskrivninger for kredittrisiko MNOK 371,6 eller 1,22 % av brutto utlån. Samlet brutto tapsutsatte engasjementer er MNOK 839,5 mot MNOK 984,1 foregående år. Dette representerer 2,8 % av brutto utlån, som er en nedgang fra 3,2 % i 29. Med bakgrunn i et fortsatt høyt nivå i antall konkurser i Norge og Danmark, må usikkerheten knyttet til fremtidige tap fremdeles antas å være større enn normalt. Styret vurderer nedskrivningene for kredittap som et tilfredsstillende estimat av forventede tap i porteføljen ved utgangen av 21. I siste halvdel av 21 og ved inngangen til 211 ser vi gryende tegn til bedring, men fortsatt er antallet konkurser på et høyt nivå og vi forventer i 211 lavere kredittap enn de foregående to årene, dog på et høyere nivå enn vårt langsiktige mål for gjennomsnittlige tap over en 5 års periode. Overtatte eiendeler som følge av misligholdte leasing- og lånekontrakter er ved årsskiftet MNOK 171,2 fordelt på 434 kontrakter. Dette er en nedgang med MNOK 75,4 i løpet av året. Det er omsatt overtatte eiendeler for MNOK 56,2 i løpet av året, som er en reduksjon fra 29 da det ble omsatt for MNOK 7,1. Selskapet har oppnådd akseptable priser i 21, og markedet for annenhåndsutstyr har vist generelle tegn på bedring i forhold til året før. Totale utlån har gått ned fra NOK 3,6 mrd. til NOK 3,4 mrd. Dette er en nedgang på,4 % i løpet av året. Virksomhetene i Sverige og Danmark har hatt god vekst og andelen utlån i Sverige og Danmark økte fra 18 % av selskapets totale utlån ved utgangen av 29 til 25 % ved slutten av 21. Selskapets egenkapital var MNOK 3.236,7 inklusive årets resultat ved utgangen av 21. Ansvarlig kapital for beregning av kapitaldekningen utgjorde MNOK 2.97,9 pr , gitt antagelse om utbetaling av utbytte. Kapitaldekningen ved utgangen av 21 var 11,2 %, som er omtrent på samme nivå som ved utgangen av 29. Ansvarlig kapital består i sin helhet av kjernekapital. Selskapet søkte i 29 om godkjennelse for å benytte interne metoder for beregning av kapitalkravet for kredittrisiko for et antall porteføljer samt avansert metode for beregning av kapitalkravet for operasjonell risiko. Søknaden ble utvidet i

10 21 med et antall porteføljer og er enda ikke ferdig behandlet. I 21 er beregningen av kapitalbehov og kapitaldekning foretatt etter kapitaldekningsdirektivets standardmetode for kredittrisiko og grunnleggende metode for operasjonell risiko. Total risikovektet balanse var MNOK 24.54,5 ved utgangen av 21 og kapitalkravet for kredittrisiko var MNOK 1.963,2. Kapitalkravet for operasjonell risiko var MNOK 147,. Selskapet inngår ikke markedsrisiko og kapitaldekningskravet for markedsrisiko var null. Samlet kapitalkrav var dermed MNOK 2.11,3. Kapitaldekningen er tilfredsstillende i forhold til myndighetenes minimumskrav og selskapets interne krav og retningslinjer til egen soliditet og kapitaldekning. Som del av selskapets kapitalstyring foretas stresstester av relevante risikoer og vurdering av endring i kapitalbehovet under ulike stress-scenarier. Kapitaldekningen er vurdert som tilfreds-stillende også hensyntatt utfallet av gjennomførte stresstester. Fri egenkapital etter gjennomførte stresstester og krav om tilleggskapital (pilar 2 krav) er MNOK 634,5 hensyntatt antatt utbetaling av utbytte, mot MNOK 643, ved utgangen av 29. Resultatet etter skatt er MNOK 311,2 for selskapet. Dette foreslås utbetalt som utbytte. Styret mener at det fremlagte regnskapet gir et rettvisende uttrykk for selskapets økonomiske stilling. Utover det som fremgår av årsregnskapet, har det ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som har vesentlig betydning for det avlagte årsregnskapet. Med de foreliggende resultater konstaterer styret at det er grunnlag for fortsatt drift, og dette er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet for 21.. RISIKOFORHOLD Selskapets prinsipper for risikostyring er presentert mer detaljert i note 18 Risikoforhold. Siden siste halvdel av 27 har kapitalmarkedene vært preget av finanskrise, tillitssvikt og sterk innstramming av likviditeten i interbankmarkedet samt økning i innlånskostnader grunnet generell økning i kredittspreader. Interbankmarkedet har i 21 fungert mer stabilt, men fortsatt markert av usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen i enkelte EU land. SG Finans AS henter sin finansiering ( funding ) fra morselskapet, og vi har i hele perioden opprettholdt en tett kontakt med morselskapet. Samlet kan vi konstatere at selskapet til enhver tid har hatt tilgang til tilfredsstillende funding og likviditet. Et sentralt element i selskapets håndtering av finanskrisen har vært muligheten til å innarbeide økte finansieringskostnader i prisingen av utlån. Selskapet er underlagt interne og eksterne krav til tilfredsstillende kapitaldekning. De interne retningslinjer pålegger selskapet til enhver tid å tilfredsstille interne krav som er strengere enn lokale regulatoriske minimumskrav. Som del av vår policy og prosedyrer for kapitalstyring, har vi gjennomført vurdering av kapitalsituasjonen og kapitaltilstrekkelighet under gitte stresstester av ulike scenarioer og relevante risikotyper. Dette er gjennomført i tråd med regulatoriske krav til interne prosesser for vurdering av kapitaldekning (Internal Capital Adequacy Assessment Process eller ICAAP). Analysen viser at selskapets kapitaldekning og soliditet er tilfredsstillende i forhold til forventet videre vekst og etter de gjennomførte stresstester. I 27 og 28 implementerte selskapet de sentrale elementer i Société Générale Gruppens metodikk og prosedyrer for styring av operasjonell risiko. Selskapet har innført overvåking og rapportering av nøkkelindikatorer for operasjonell risiko og scenario-analyse av ulike krisescenarioer. I tillegg videreføres hendelses- og tapsrapportering samt konsernets rammeverk for egenevaluering og rapportering av risiko og kontroller. SG Finans tilfredsstiller dermed Société Générale Gruppens krav til anvendelse av avansert metode (AMA iht Basel II regelverket) for beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko. Selskapet har søkt om godkjennelse for å benytte avansert metode i kapitaldekningsberegning og rapportering til tilsynsmyndigheter og i offentlig rapportering. Som del av Société Générale, har selskapet arbeidet i tråd med konsernets prinsipper og rammeverk for intern kontroll og god virksomhetsstyring (corporate governance). Det foretas regelmessige vurderinger av sentrale risikoer og effektiviteten av interne kontroller. Resultatene av disse vurderingene er tilfredsstillende.

11 årsrapport 21 STYRETS ÅRSBERETNING 1 11 ORGANISASJON Ved årsskiftet var det ansatt til sammen 375 personer i selskapet, hvorav 34 personer i den norske virksomheten, 41 i Sverige og 3 i Danmark. Styret ønsker alle nyansatte i løpet av året velkommen til SG Finans AS. SG Finans er opptatt av at medarbeiderne opplever at det er likestilling mellom kjønnene. Arbeidet med å legge til rette for dette er nedfelt i selskapets strategiplan. Videre er det i SG Finans etablert funksjoner og rutiner som skal sikre at det ikke foregår noen form for diskriminering i selskapet. Dette ivaretas gjennom selskapets Lønns- og Ansettelsesråd samt Arbeidsmiljøutvalg (begge bestående av representanter fra de tillitsvalgte og selskapets ledelse), anonym varslingsfunksjon for ansatte, regelmessige medarbeidersamtaler samt personaltilfredshetsundersøkelser hvor eventuell diskriminering skal avdekkes og bekjempes. Som IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv) har SG Finans AS i handlingsplanen for selskapets IA-arbeid utarbeidet konkrete tiltak for å unngå diskriminering av medarbeidere med nedsatt fysisk funksjonsevne i forbindelse med nyrekruttering. Selskapets lokaler er også tilrettelagt for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Gjennom ovennevnte funksjoner og tiltak vurderes selskapets rutiner i forhold til diskrimineringsog tilgjengelighetsloven som tilfredsstillende. FREMTIDSUTSIKTER Verdensøkonomien har bedret seg betraktelig i 21, og ved inngangen til 211 ser konjunkturutsiktene bedre ut for Skandinavia enn på noen år. Like fullt må vi forvente et fortsatt høyt antall konkurser og dermed kredittap over langsiktig snitt. For SG Finans vil utviklingen i 211 stort sett følge den samme utviklingen som resten av bransjen. Særskilt vil utviklingen i bedriftenes investeringsvilje og etterspørsel etter finansiering av driftsmidler være viktig for å snu trenden. For SG Finans er det viktig at våre kunder og samarbeidspartnere opplever at selskapet har demonstrert vilje og evne til å være en langsiktig støttespiller for finansering av kapitalkrevende utstyr og driftsmidler. Vårt fokus vil fortsatt være å vedlikeholde og videreutvikle de gode relasjonene til våre kunder, samarbeidspartnere, samt å etablere nye langsiktige relasjoner. Organisasjonen er godt rigget til å møte utfordringene. Virksomheten har medarbeidere med høy kompetanse og erfaring, og organisasjonen har både evne og vilje til omstilling og endring. Lysaker 31. mars 211 Etter en periode med et stramt arbeidsmarked med høy etterspørsel etter medarbeidere med kompetanse innen finansbransjen, er turnover i 21 redusert ned til et tilfredsstillende nivå. Sykefraværet er også redusert i forhold til 29, og er på et akseptabelt nivå med totalt dager sykefravær. Dette tilsvarer 4,6 % sykefravær. Styret er ikke kjent med at det har skjedd personskader på arbeidsplassen i 21. Arbeidsmiljøet i SG Finans vurderes som godt. Dette ble også bekreftet i selskapets personaltilfredshetsundersøkelse. Selskapet har arbeidsmiljøutvalg og samarbeidsutvalg. Lovbestemte møter er avholdt. Det har i 21 vært gjennomført ulike kultur- og kompetansebyggende tiltak, både i sentral og lokal regi (i regioner og filialer). Det har også blitt lagt vekt på å fortsette bygging av en felles skandinavisk kultur, samtidig som fordelene ved å være i et av Europas største bankkonsern markedsføres aktivt overfor de ansatte. Tilhørigheten til Société Générale blir også aktivt markedsført i rekrutteringssammenheng. Jean-Marc Mignerey Styrets formann Jacques Bensen Tommy Pedersen Carsten Thorne Administrerende direktør Gérard Pignatel Kjell Vegard Opheim

12 Organisasjon 21 SG Finans AS en skandinavisk aktør i Société Générale Group SG Finans AS er et heleid selskap av Société Générale Group. Selskapet drives gjennom 15 region- og salgskontorer i Norge, 5 kontorer i Sverige og 2 i Danmark. Selskapet har totalt 375 ansatte, og hovedkontoret ligger på Lysaker utenfor Oslo. Visjonen bygger på følgende verdigrunnlag: salgs- og relasjonsfokus kunnskap entusiasme og lagånd Selskapet er en del av virksomhetsområdet SG Equipment Finance i Société Générale Group, som samlet er Europas ledende aktør innenfor equipment leasing. Société Générale er blant de ledende tilbydere av finansielle tjenester i eurosonen. Konsernet har 157 ansatte og er representert i 83 land. Visjon og verdier SG Finans skal oppleves som en ledende nordisk aktør hvor verdier skapes gjennom samspill og kunnskap. Varemerker og profil Kjernevirksomheten i Norge, Sverige og Danmark er equipment finance (hovedsakelig leasing) og factoring (foreløpig kun i Norge). Produktområdene markedsføres under varemerkene SG Equipment Finance og SG Factoring. SG Equipment Finance benyttes som logo på selskapsnivå. Dette er i tråd med profilen for den samlede leasing- og factoringvirksomheten i de andre finansieringsselskapene i SG Group som også markedsføres under samme merkevare. Adm. direktør Carsten Thorne Group coordinator Kjell Brevik HR/Personal Maria Ulla Intern revisjon Carl Gunnar Lunde Kreditt Armand Taillandier Rådgiver Kreditt Odd Sørensen Økonomi Hans Einar Herzog IT Sverre Edin Region Oslo/Akershus og Sør Arne Hodnefjell Forretningsområde Leasing Finn Mathisen Forretningsområde Factoring Jan Juliussen Sverige Anders Holmgren Region Østlandet Finn Kristiansen Danmark Lars Rasmussen Region Vest Espen Brochmann Region Nord Stig-Are Eriksen

13 årsrapport 21 Organisasjon og ledelse SG Finans AS Organisering og ledelse Virksomheten i SG Finans er organisert i regioner både i Norge, Sverige og Danmark. Viktige områder som understøtter distribusjonen av selskapets produkter og tjenester er kreditt, finans, IT samt avdelingene for salg- og forretningsutvikling equipment (SOFE) og salg- og forretningsutvikling factoring (SOFF). Bak fra venstre: Hans Einar Herzog, Espen Brochmann, Sverre Edin Anders Holmgren, Kjell Brevik, Lars Rasmussen, Finn Mathisen, Stig-Are Eriksen Jan Juliussen, Arne Hodnefjell, Maria Ulla, Finn Kristiansen Carsten Thorne Odd Sørensen og Armand Taillandier var ikke tilstede da bildet ble tatt.

14 SG Equipment Finance in 21: Ready for the rebound of the leasing industry SG Equipment Finance, a Worldwide and European market leader which operates in 25 countries around the globe, confirms its resilience in a contrasted economic environment. Leaseurope* has not yet released the European market figures for 21 but, according to Local European Associations first impressions, the overall market trend shows a slight growth. The countries that were heavily impacted by the crisis performed better than the others. SG Equipment Finance succeeded in reinforcing its leadership thanks to its strong business model, the high quality of services delivered to vendors and clients and its operational efficiency. In 21, SG Equipment Finance generated new business of 8,6 billion, which was evenly spread across its main industry sectors. The value of its managed assets reached more than 23 billion at the end of 21. With sustained success in the Vendor finance business, the establishment of key relationships and the sound growth in emerging markets like Brazil, China and Russia and historically high earnings in 21, SG Equipment Finance demonstrated that it could perform well even in a contrasted economic environment. With its subsidiary PEMA, SG Equipment Finance offers full service rental for trucks and trailers in 9 countries. With a total rented fleet of almost 13. vehicles at the end of 21, PEMA is the third independent European player in the industry. In 21, there was a strong increase of the business (+22%) due to demand in the transport sector and we expect an even stronger growth in 211. SG Equipment Finance was able to rely on the solid support of Societe Generale to pursue its business strategy and support all its partners and customers despite the scarcity of funding in the market. In 211, SG Equipment Finance will continue to focus on profitable growth in a gradually improving environment. Societe Generale is the twelfth largest European bank in terms of market capitalisation (as of end of 21). The Group employs 157, people in 83 countries. It reported a Group net income of 3.9 billion confirming the Group s rebound for the 21 financial year and has a sound core capital ratio (Tier 1 ratio of 1,6 per cent under Basel II and a Core Tier 1 of 8,5 per cent). Societe Generale is one of the leading providers of Specialized Financial Services & Insurance. In this business it has a workforce of more than 3, employees based in 45 countries worldwide. Within the Group, Specialized Financial Services & Insurance includes the following businesses: ALD Automotive: Car leasing and Fleet management Societe Generale Consumer Finance: Consumer Finance SG Equipment Finance: Equipment and Vendor Finance Societe Generale Insurance: Life & Non-Life Insurance New business by country in 21 (SGEF/FIN): Germany: 28 % France: 28% Central & Eastern Europe: 18% Scandinavia: 13% Italy: 8% Other countries: 5% *Leaseurope: European Federation of Leasing Company Associations market.

15 årsrapport 21 SG FINANs AS SG Finans Norge Nyinvesteringene i Norge var i 21 fortsatt på et lavere nivå enn før finanskrisen. Som for de fleste land viser tallene for norsk virksomhet fortsatt lav etterspørsel etter finansiering samt høye kredittap. Til tross for dette har norsk virksomhet en solid resultatfremgang sammenlignet med 29. Den norske virksomheten er selve ryggraden i selskapet, og organisasjonsstrukturen med 5 selvstendige regioner er grunnlaget for de nære og gode relasjoner som er etablert med norske bedrifter. Opprettholdelse av denne strukturen er vesentlig for fortsatt suksess. På kapitalvaresiden har SG Finans styrket sin posisjon i Norge. Samarbeidet med store og viktige kapitalvareleverandører ivaretas av avdeling SOFE sentralt (Salg og Forretningsutvikling Equipment leasing). Samarbeidet omfatter både nasjonale og internasjonale kapitalvareleverandører innenfor transport, industri og IKT. Interessen for factoring i Norge er også noe økende, spesielt i bransjer med høy veksttakt hvor bedriftene har behov for økt likviditet. Parallelt med videreutviklingen på produktområdet i Norge, er det en målsetting å legge til rette for implementering av factoringvirksomhet i Sverige og Danmark. Resultatene på produktområdet for 21 viser at verdiskapningen i norsk virksomhet fordeler seg jevnt over det ganske land, og SG Finans Norge har opprettholdt sin markedsledende posisjon på leasing til tross for et fallende nysalgsvolum gjennom året. De samlede utlån ble redusert som følge av lavere kredittetterspørsel gjennom året. Når det gjelder konkurransebildet i Norge på equipment leasing utstyrsfinansiering, er dette tilnærmet uendret i forhold til året før. SG Finans er markedsleder med 3,2 % markedsandel på leasing totalt. Med en markedsandel på 4 % opprettholder selskapet sin markedsledende posisjon når det gjelder ordinær factoring. Produktområdet factoring representerer en viktig del av den totale virksomheten i Norge, og den desentrale organiseringen av salgs- og driftsfunksjonene bidrar til høy kundetilfredshet.

16 SG Finans Danmark Vi har gennem 21 øget aktiviteterne i den danske enhed, og der er opnået et tilfredsstillende positivt resultat, som overgår forventningerne ved årets begyndelse. Samtidig er vor markedsposition styrket og markedsandel øget. Denne udvikling er på trods af, at dansk økonomi er svag i forhold til øvrige skandinaviske økonomier. Afmatningen aftog som forventet i 21, men erhvervslivet har fortsat haft svære vilkår, hvilket førte til et rekordhøjt antal konkurser - 13% flere end i 29, og der har været fortsat fald i erhvervsinvesteringer. Erhvervsleasingmarkedet for driftsmidler har ligeledes været under yderligere fald og inden for SG Finans fokusområder vurderes det samlede leasingmarked for driftsmidler at være faldet med 14% i forhold til 29 og leasingmarkedet er næsten halveret siden 28. I Danmark har vi dog haft tilfredsstillende fremgang og derved styrket vores markedsposition. Vi har opretholdt stort fokus på vækst og etableret mange nye samarbejder. Der er i 21 ligeledes opkøbt portefølje og etableret strategisk samarbejde med internationale producenter og leverandører af driftsmidler. Dette betyder, at vi i Danmark har øget vores kundemasse, forretningsomfang og udlånsbalance betydeligt. Omkostninger til tab og hensættelser på kunder er reduceret væsentligt i forhold til 29. Niveauet er imidlertid stadig højt, og forventes fortsat at falde. Fremgangen for SG Finans Danmark er baseret på vores lokale tilstedeværelse og kompetence, stærke bagland samt vores kunders og samarbejdspartneres positive oplevelse og tilfredshed. Gennemførte kunde- og medarbejdertilfredshedsanalyser har også i 21 bekræftet høj tilfredshed og dermed godt grundlag for videre vækst. Det er vores oplevelse, at de senere års negative økonomiske udvikling i Danmark har medført strategiændring hos flere finansielle aktører på leasingområdet, og i et vist omfang har reduceret leasingselskabers tilgang til markedet. Gennem skarp fokusering på vores Lars Rasmussen samarbejde med leverandører og høj service overfor kunder og samarbejdspartnere, vil vi, med vores stærke finansielle bagland, stigende markedsposition og som uafhængig af danske banker, udnytte vores styrke til fortsat vækst. Som følge af det øgede forretningsomfang, lavere tab, samt god omkostningskontrol har den danske enhed realiseret tilfredsstillende positivt resultat, som overstiger forventningerne ved begyndelsen til 21. Vor danske enhed vil således have en stigende betydning for SG Finans samlede resultat og balanceudvikling i 211.

17 årsrapport 21 SG FINANs AS SG Finans Sverige Under första halvåret 21 bestod effekterna av finanskrisen, med brist på likviditet och en mer restriktiv kreditpolicy hos marknadens aktörer. Under andra halvåret förändrades situationen till en mer normal marknad, dock med fortsatta oro på den europeiska finansmarknaden som väsentligt påverkat räntenivåer och likviditetspåslag. Tack vare vår stabila ägare har vi under året liksom under 29 kunnat erbjuda både tillgång på likviditet och konkurrenskraftiga villkor, vilket medfört att vår position på marknaden ytterligare förstärkts. Nyförsäljningen på den totala finansbolagsmarknaden under 21 blev genom ett starkt andra halvåret i nivå med föregående år. Vi ökade vår nyförsäljning med 4 % jämfört med 29, varmed vår marknadsandel steg från 5 % till 7 %. Under året har vi etablerat ett antal nya samarbeten med både nationella och internationella leverantörer. Kreditförlustnivån har liksom för marknaden i stort, minskat betydligt och uppvisar nu mer normala nivåer. Tack vare ett stort fokus och förstärkning av denna del i affärsprocessen, har vi idag god kontroll på detta. även 21 mycket goda resultat, vilket stärker vår tro på lokal närvaro, kompetenta medarbetare samt hög aktivitet. Den goda utvecklingen av affärsvolymen under 21 och vår ökade marknadsandel gör att vi med tillförsikt ser fram emot 211. En stigande investeringsvilja, ökad kännedom om SG Finans och motiverade medarbetare, kommer att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling. Anders Holmgren Uppdelningen av vår säljorganisation i tre regioner som skedde under slutet av 28, fortsätter att vara en framgångsfaktor. Genom den regionala närvaron har vi lyckats kombinera närhet till våra samarbetspartners och kunder med styrkan av att tillhöra ett av Europas ledande finansbolag, med fördelar som globalt nätverk och stor kompetens inom många områden. Personalomsättningen har liksom tidigare år varit låg och stort fokus läggs på att vidareutveckla medarbetarna och ledarskapet. Viss nyrekrytering har under året skett för att möta den ökade affärsvolymen. Kundundersökningar gav

18 Lysaker (hovedkontor)

19 årsrapport 21 årsregnskap Resultatregnskap 21 Renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Sum rentekostnader og lignende kostnader Noter Netto renteinntekter Sum provisjonsinntekter og lignende inntekter Sum provisjonskostnader og lignende kostnader Netto provisjonsinntekter Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi Netto verdiendring og gevinst på valuta Andre driftsinntekter Netto inntekt fra finansieringsvirksomhet Lønn, honorarer og andre personalkostnader Andre driftskostnader 6, Driftsresultat før tap Tap på utlån Driftsresultat Skatter Årsresultat Utvidet resultat: Omregningsdifferanser Årets totalresultat Totalresultatet tilordnes: Aksjonærene i morselskapet Årets totalresultat

20 Eiendeler Eiendeler Kontanter, innskudd i sentralbanker Innskudd i finansinstitusjoner Utlån til finansinstitusjoner Finansielle derivater Noter 13,21,22 21,22,25 1, Utlån til kunder Nedbetalingslån Fordringer factoring Utlån factoring Leiefinansieringsavtaler (finansiell leasing) Sum utlån før netto nedskrivning for kredittrisiko Netto nedskrivning for kredittrisiko Netto utlån til kunder 11 8,19 18,21,22, ( ) Overtatte eiendeler Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Immaterielle eiendeler Maskiner, inventar og transportmidler Andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter og forskuddsbetalte kostnader Sum eiendeler

Delårsregnskap 30. september 2012. SG Finans AS

Delårsregnskap 30. september 2012. SG Finans AS Delårsregnskap 30. september 2012 SG Finans AS INNHOLD 3 Styrets beretning 5 Delårsregnskap 5 Resultatregnskap 6 Eiendeler 6 Gjeld og egenkapital 7 Endringer i egenkapitalen 8 Kontantstrømanalyse 7 Noter

Detaljer

SG FINANS AS 2013 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL

SG FINANS AS 2013 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL SG FINANS AS 2013 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL INNHOLD 3 Styrets beretning 5 Delårsregnskap 5 Resultatregnskap 6 Eiendeler 6 Gjeld og egenkapital 7 Endringer i egenkapitalen 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter

Detaljer

Delårsregnskap 30. juni 2012. SG Finans AS

Delårsregnskap 30. juni 2012. SG Finans AS Delårsregnskap 30. juni 2012 SG Finans AS INNHOLD 1 Styrets beretning 3 Delårsregnskap 3 Resultatregnskap 4 Eiendeler 4 Gjeld og egenkapital 5 Endringer i egenkapitalen 6 Kontantstrømanalyse 7 Noter 7

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012 Delårsberetning 31. mars 2012 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011 Delårsberetning 30. september 2011 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673 Verdibanken ASA 2. kvartal 2014 1 Oppsummering Verdibanken ASA har ved utgangen av 2. kvartal 2014 et resultat før tap på TNOK 6.336 som er TNOK 5.280 høyere enn samme tid i fjor. Bokførte tap på utlån

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår 2014 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096 Verdibanken ASA 2015 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt pr 31.03.2015 viser et underskudd på TNOK 2.992, mot et overskudd på TNOK 3.339 for tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes økte

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS Styrets beretning tredje kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

SG Finans AS We support. You succeed.

SG Finans AS We support. You succeed. 29 Årsrapport SG Finans AS We support. You succeed. årsrapport 29 innledning xx Lysaker (hovedkontor) Bildene på omslagssiden er fra selskapets medarbeiderkonferanse som fant sted i januar 21. På konferansen

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 1. kvartal 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Halvår 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. halvår 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet i

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

SG FINANS AS 2013 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

SG FINANS AS 2013 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL SG FINANS AS 2013 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 1 INNHOLD STYRETS BERETNING 3 DELÅRSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 5 EIENDELER 6 GJELD OG EGENKAPITAL 6 ENDRINGER I EGENKAPITAL 7 KONTANTSTRØMANALYSE 8 NOTER 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1 (8) Styrets beretning tredje kvartal 2014 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Innskudd 31.03.13 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 (TNOK) 1.332.668 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.797

Innskudd 31.03.13 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 (TNOK) 1.332.668 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.797 Verdibanken ASA 2014 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt per 31.03.2014 viser et overskudd på TNOK 3.339, mot et underskudd på TNOK 598 for tilsvarende periode i fjor. Dette innebærer en resultatforbedring

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor TREDJE KVARTAL 2011 RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011 Netto utlån har økt med 21,6 % fra utgangen av tredje kvartal 2010 Misligholdt utlånsvolum er redusert med MNOK 37,2, tilsvarende 22,2 % av misligholdt utlånsvolum

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Utlån 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 30.09.14 (TNOK) 1.308.515 1.279.568 1.244.910 1.192.319 1.135.274

Utlån 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 30.09.14 (TNOK) 1.308.515 1.279.568 1.244.910 1.192.319 1.135.274 Verdibanken ASA 3. kvartal 2014 1 3. kvartal 2014 I 3. kvartal har det skjedd store endringer i bankens eiersammensetning der flere av bankens tidligere største aksjonærer har solgt sine eierposter, samtidig

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 3. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS Kvartalsregnskap Pr. 31.03.08 Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal BNkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall... 6 Resultatregnskap...7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Erklæring i henhold

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer