Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 40/2012 Fredag 16. november 1. Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid 2. Måtte gi innsyn i forliksavtalen 3. Norges største anskaffelse av elbiler i gang 4. Satsar på innovasjon og kompetanse i bygginnkjøp 5. Innovasjon, sertifisering og håndheving 6. Avlyste etter at kontraktene var tildelt 7. Meiner regel-forenklinga er mislukka 8. Inga auke lenger i dansk tevlingsutsetjing Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid Norske myndigheter legger seg flate for EFTAs overvåkingsorgan i striden om busskonsesjonene i Aust-Agder. De vedgår brudd på prinsippene om åpenhet og ikke-diskriminering, og understreker at den aktuelle håndteringen av disse prinsippene i bussaken ikke er representative for Norges syn. Dette fremgår av et tilsvar til overvåkingsorganet, som nå skal avgjøre om det blir EFTA-domstolen eller lukking av saken som blir neste skritt. I Norges brev understrekes det sterkt hvilke betydelige konsekvenser det vil bli dersom det kommer pålegg om å avvikle kontraktene før tiden. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) konkluderte i sitt begrunnede svar (reasoned opinion) med mangelfull åpenhet i forbindelse med tildeling av rutebilkontrakter i Aust-Agder. Tilbake i 2007 og 2008 besluttet Aust-Agder fylkeskommune å inngå kontrakt med sju selskaper for passasjertransport med buss. Selskapene som fikk kontrakt, var de selskapene som sto for transporten under eksisterende kontrakter. De nye kontraktene skulle gjelde fram til utgangen av 2012 med en opsjon på ytterligere fire år maksimum. Allerede i 2010 benyttet fylkeskommunen opsjonen og inngikk kontrakter med selskapene for forlengelse fram til utgangen av henholdsvis 2014 og Ingen av forlengelsene ble konkurranseutsatt eller kunngjort i noen form. I sitt tilsvar til overvåkingsorganet erkjenner norske myndigheter brudd på regelverkets krav til åpenhet og ikke-diskriminering. I tillegg understrekes det at alle nye tjenestekonsesjonskontrakter for rutebiltransport i Aust-Agder vil bli konkurranseutsatt etter reglene når de nåværende kontraktene løper ut. Det betyr at de nye kontraktene pr. henholdsvis 1. januar 2015 og 1. januar 2017 vil ha vært gjennom de foreskrevne prosedyrene for slike konsesjonskontrakter. 1

2 Uklare regler Samtidig påpekes det at fylkeskommunens handlemåte hadde sammenheng med uklarheter knyttet til hvilke regler som gjaldt for inngåelse av konsesjonskontrakter. Noe eget regelverk for slike prosedyrer eksisterer ikke. Et forslag til slike regler er imidlertid under arbeid i EU-systemet i disse dager. De norske myndighetene presiserer at fremgangsmåten som Aust-Agder fylkeskommune valgte, ikke er representativ for deres oppfatning av hvorledes kravene til åpenhet og ikke-diskriminering skal praktiseres. I tilsvaret til overvåkingsorganet slår norske myndigheter fast at det ikke er noe som tilsier at de nåværende kontraktene må avvikles før de løper ut. Overvåkingsorganet blir minnet om at dette ikke dreier seg om kontrakter etter regelverket om offentlige innkjøp, og at overvåkingsorganet ikke foretar den nødvendige avgrensningen mellom tjenestekonsesjoner og tjenestekontrakter. Samtidig tilsier norsk kontraktsrett at brudd på regler om åpenhet og ikke-diskriminering ikke tilsier at en avtale er ugyldig. Ifølge norsk rett er kontrakter bindende selv om innkjøpsreglene ikke er fulgt. Således vil en avvikling av konsesjonene mest sannsynlig innebære et ulovlig kontraktbrudd. Busselskapene De fem busselskapene har i et møte gjort det klart at kontraktene er bindende og at fylkeskommunen ikke har anledning til å avvikle disse. I så tilfelle vil de motsette seg det, eventuelt gjennom påfølgende juridiske prosesser. Det kan også ende med, i verste fall, at fylkeskommunen får bindende avtaler med to busselskaper på samme rute dersom avtalene avvikles og nye kontrakter etableres. En eventuell økonomisk kompensasjon kan bli omfattende, fremgår det av brevet fra de norske myndighetene, bare den «tapte kontraktsverdien» fra 31. desember 2013 og ut kontraktsperioden løper opp i 350 millioner kroner. Norges største anskaffelse av elbiler i gang Oslo kommune gjennomfører nå Norges hittil største anskaffelse av elbiler. Det sier Espen Skistad, seniorrådgiver i Avdeling for Konserninnkjøp i Utviklings og kompetanseetaten i kommunen. Kommunens politiske ledelse byrådet har som mål at kommunens tjenestebiler innen år 2015 skal bruke teknologi som innebærer nullutslipp i bruksfasen. Rammeavtalen som nå skal inngås, skal gjelde fra 1. januar 2013 og omfatte kommunale tjenestebiler. Oslo kommune har kunngjort en åpen anbudskonkurranse om kjøp og leasing av elektriske tjenestebiler til alle kommunens virksomheter. Oslo leder allerede på verdensbasis med tanke på antall elbiler per innbygger, fremgår det av en melding på kommunens nettside. I juni 2012 var 1546 biler av totalt elbiler i Oslo, og det er etablert 400 ladestasjoner. Ytterligere 200 skal være etablert innen utgangen av Med elbiler reduseres ikke bare luftutslipp, men også støy i den lokale bytrafikken. Bruker sin innkjøpsmakt En rammeavtale for anskaffelse av elektriske tjenestebiler vil bidra til at kommunen når sitt mål om bruk av miljøteknologi for reduserte klimautslipp av kommunens bilpark. - Dette er et eksempel på at Oslo ligger helt i front når det gjelder å ta i bruk smart og miljøvennlig teknologi, og at kommunen bruker sin innkjøpsmakt aktivt og målrettet for 2

3 å fremme gode miljøvennlige løsninger, uttaler byråd Kirsten Vinje. Hun legger til at kommunene eier og leaser over tusen person- og varebiler og at alle skal erstattes av miljøvennlige alternativer i løpet av de neste årene. Bymiljøetaten og Bydel Østensjø testet to typer elbiler i 2011, og målet var å finne ut hvor godt bilene fungerte for kommunens tjenester. Testingen gikk utmerket, og bidro til beslutningen om bruk av teknologi som innebærer nullutslipp i bruksfasen, innen Anskaffelse av nye elektriske tjenestebiler skjer når nåværende leasingavtaler utløper. I tillegg vil kommunen bytte ut egne biler etter behov. Avtalen gjelder fra 2013 Den nye rammeavtalen omfatter både kjøp og såkalt operasjonell leasing av biler. Avtalen omfatter også tjenester for biladministrasjon i kommunens virksomheter. Oslo kommune tenker langsiktig på dette - og vil ha service i 5 år / km inkludert i prisen. Biladministrasjon er sentralt sammen med fleksibilitet i endring av modell og bilmerke. Konkurransen ble utlyst i første halvdel av oktober og har tilbudsfrist 26.november. Kontrakt blir inngått fra 1. januar Da er det denne rammeavtalen som gjelder for alle kommunens virksomheter, med unntak av biogassbiler (o.l. «miljøtilpassa drivstoff») og kjøretøyklasser som er utenfor anbudsområdet. Deretter blir det opp til virksomhetene å skifte ut eksisterende forurensende biler med elektriske biler fremforhandlet i avtalen. Inngikk forlik etter regelstridig kontraktstildeling Måtte gi innsyn i forliksavtalen Ski kommune inngikk forlik i stedet for å sitte på «tiltalebenken» i en rettsprosess i kjølvannet av en feilaktig kontraktstildeling. Et krav om innsyn i hva forliket gikk ut på, ble avvist av kommunen. Nå har imidlertid Fylkesmannen i Oslo og Akershus åpnet for innsyn. Kommunens hensyn til bl.a. forhandlingsstrategier og - posisjoner, tillitsforhold mellom partene i byggesaker og erstatningsomfang veide ikke tungt nok for fylkesmannen, som skriver at forliksavtalen mellom partene ikke inneholder stort andre elementer enn selve beløpet. Ski kommune arrangerte i sin tid en anbudskonkurranse om bygging av Langhushallen. Peab fikk kontrakten, mens Lønnheim Entreprenør AS klaget kommunen inn for KOFA for denne kontraktstildelingen. Ett år senere kom klagenemndas konklusjon. Den gikk ut på at Lønnheim Entreprenør AS skulle ha fått kontrakten. Blant annet pekte nemnda på at taket i tilbudet til kontraktvinneren var for flatt utfra minstekravet i kravspesifikasjonen. Med KOFAs beslutning i ryggen, gikk Lønnheim Entreprenør AS rettens vei for å få erstatning fra kommunen. Imidlertid ønsket ikke kommunen en rettsforfølgelse og inngikk forlik. Hvilket beløp kommunen måtte ut med, er det mange spekulasjoner om. Avisen Tidens Krav, som holder til i Kristiansund der Lønnheim Entreprenør AS har sitt hovedkontor, bad kommunen om innsyn i forliket. Det ble avvist og ny klage kom. Også denne ble avvist av kommunen, og dermed havnet klagen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 3

4 Grunnleggende forutsetning Som grunn for avvisningen av innsynskravet, har kommunen opplyst at den hvert år inngår en rekke kontrakter med entreprenører om ulike prosjekterings- og byggeoppdrag. En grunnleggende forutsetning i slike kontraktsforhold er at partene kan føle seg trygge på at enkelte opplysninger skjermes fra offentlighet i henhold til loven. Dette kan gjelde forretningshemmeligheter eller kommunens behov for å unnta opplysninger av hensyn til en forsvarlig økonomiforvaltning. Fylkesmannen bemerker at det ikke foreligger en pågående forhandlingssituasjon, da forhandlingene er avsluttet, forlik inngått og beløpet utbetalt. Innsyn i opplysningene kan derfor ikke, heter det, skade det offentliges interesser i en pågående forhandlingssituasjon. Strategi og tålegrense Unntaksvis kan det, fremholder imidlertid fylkesmannen, foreligge en situasjon som den herværende. Eventuelle erstatningskrav mot kommunen i forbindelse med inngåelse av kontrakter/innhenting av anbud vil variere avhengig av hva anbudet gjelder, pris og omfang, og kan derfor vanskelig sies å være sammenliknbare. Fylkesmannnen kan også vanskelig se at innsyn i opplysningen som etterspørres, vil kunne røpe hverken forhandlingsstrategier eller tålegrensen for hvor mye som kan betales. Fylkesmannen kan rett nok se at unntak fra offentlighet for visse opplysninger kan være nødvendig for å sikre tillitsforholdet mellom partene. I vurderingen av kravet om merinnsyn, har fylkesmannen lagt vekt på at det er stor allmenn interesse knyttet til det spørsmålet som opplysningene inneholder. Det er ved vurderingen særlig lagt vekt på at kommunen disponerer sine midler på vegne av fellesskapet, og at pressen og allmennhetene dermed kan ha et beskyttelsesverdig ønske om innsyn. Meroffentlighet skal praktiseres dersom det ikke foreligger et reelt og saklig begrunnet behov for å nekte offentligheten innsyn. Fylkesmannen kan således ikke se at det er påvist avgjørende grunner for ikke å praktisere meroffentlighet og er dermed kommet til at det gis innsyn. Satsar på innovasjon og kompetanse i bygginnkjøp Innovasjon og kompetanse. Det er ord som stendig vert nytta i den såkalla byggjemeldinga frå regjeringa, der innkjøp i bygg, anlegg og eigedomsforvalting vert nemnd. Regjeringa ønskjer at statlege byggherrar skal satse på innovasjon og på tidleg dialog med marknaden i innkjøpsstrategiane sine. Likeeins varslar regjeringa styrking av innkjøpskompetansen til offentlege aktørar innanfor byggsektoren. Totalt investerer det offentlege om lag 32 milliardar kroner årleg i nybygg og rehabilitering, og dei årlege offentlege utgiftene til forvalting, drift og vedlikehald kjem opp i ca. 25 milliardar kroner. Kommunar og fylkeskommunar står for to tredelar av dette. Dersom offentlege etatar kan redusere kostnadene til bygging, drift, forvalting og leige av bygg samtidig som dei held oppe eller aukar kvaliteten på bygget, kan dei frigjere midlar til andre føremål, slår regjeringa fast i Meld. St. 28 ( ) «Gode bygg for eit betre samfunn. Ein framtidsretta bygningspolitikk». Førebels dato for handsaming av meldinga i Stortinget er 11. desember

5 Innovasjon Her heiter det dessutan at det offentlege òg kan medverke til innovasjon hos leverandørane, og samarbeid mellom det offentlege, næringslivet og forsking kan medverke til å utvikle nye og framtidsretta løysingar. Forsking stadfestar at det er viktig å ha krevjande offentlege kundar som ynskjer nyskaping og innovasjon i byggjenæringa. Dialog med leverandørane i forkant av konkurranseutlysingar er viktig for innovasjon. NHO og KS har etablert eit program for leverandørutvikling der hovudføremålet er å stimulere til meir innovasjon i offentlege innkjøp. Regjeringa skriv i meldinga at det skal arbeidast for at statlege verksemder prioriterer innovasjon og tidleg dialog med marknaden i innkjøpsstrategiane sine. Kompetanse For å få til positive endringar er det viktig at offentlege kundar også etterspør kompetanse. Regjeringa vil styrkje innkjøpskompetansen til offentlege aktørar innanfor byggsektoren. Dei store, statlege og kommunale bygg- og eigedomsaktørane sit på mykje kompetanse som i større grad bør kome mindre, offentlege aktørar til gode. Utarbeiding av rettleiingar, kriteriesett for miljø og ei elektronisk, oppdatert dømesamling av «beste praksis» er òg ein del av røynslebasert læring. Regjeringa vil dessutan utvikle ei rettleiingsteneste for kommunale innkjøp innan bygg, anlegg og eigedomsforvaltning. Det gjeld til dømes rettleiing ved val av innkjøps- og gjennomføringsmodell (inkludert kontraktformer). Difi (Direktoratet for forvalting og IKT) har lansert nettstaden anskaffelser.no, med eit eige område for offentlege innkjøp knytte til bygg, anlegg og eigedom. Regjeringa vil vidareutvikle nettstaden anskaffelser.no. Nettstaden legg til rette for utveksling av røynsler og læring mellom offentlege innkjøparar, særleg retta mot mindre kommunar. Det finst fleire verktøy på marknaden for å rekne levetidskostnader. Difi har mellom anna utvikla eit eige gratis verktøy på nettet som gjev ein oversiktskalkyle av levetidskostnader i ein tidleg fase av byggjeprosjekt, TidligLCC (http://tidliglcc.difi.no/). Gjennom innkjøp i bygg- og eigedomsforvaltning kan offentlege oppdragsgjevarar bruke innkjøpsmakta si for å bidra til sosialt ansvar i leverandørkjeda og på norske byggjeplassar. Byggjemeldinga finn du her. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Innovasjon, sertifisering og håndheving Kom på årets siste nettverksmøte om sosialt ansvarlige innkjøp! Myndighetsutøvelse skal unntas fra innkjøpsregelverket, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har laget veiledning for leverandørutvikling og innovasjon, og KS inviterer til sertifiseringskurs. Norske kommunerevisorer understreker hvor viktig habilitet er for KOFA, og i Vest-Agder fylkeskommunen skal det gjennomføres forvaltningsrevisjon bl.a. av tjenestekjøp. EU arrangerer konferanse om håndheving og tilsyn, og i Danmark får klagere sjeldnere og sjeldnere medhold hos klageorganet. 5

6 Fortsatt ledige plasser på nettverksmøte om sosialt ansvarlige anskaffelser 22. november! Årets fjerde og siste nettverksmøte for i år tar opp hvordan du kan bruke kvalifikasjonskrav og -tildelingskriterier for sosialt ansvarlig produksjon i anskaffelsesprosessen. Anne Cathrine Jacobsen, juridisk rådgiver i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune, forteller om deres erfaringer med bruk av kvalifikasjonskrav for sosialt ansvarlig produksjon ved innkjøp av kaffemaskiner. Hun blir etterfulgt av seniorrådgiver Magne Paulsrud fra Initiativ for Etisk Handel, som snakker om hvorfor kvalifikasjonskrav for sosialt ansvarlig produksjon er nødvendig og hvordan de kan utformes. Så introduserer Jenny Ählström, seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og IKT, den nye veiledningen for bruk av tildelingskriterier for sosialt ansvarlig produksjon, før det åpnes for diskusjon. Nettverksmøtene er en gratis møteplass hvor offentlige innkjøpere kan lufte, lære om og diskutere aktuelle temaer om sosialt ansvarlig offentlige anskaffelser, og arrangeres som vanlig i Grev Wedels plass 9, 2. etasje, kl Her finner du programmet og dokumentasjon fra tidligere nettverksmøter i Påmelding til senest 20. november. Unntak for offentlig myndighetsutøvelse i anskaffelsesregelverket Kontrakter som innebærer offentlig myndighetsutøvelse, skal unntas fra regelverket om offentlige anskaffelser, melder regjeringen. Endringen er en presisering av gjeldende rett. På bakgrunn av EØS-avtalen, er det gjort unntak i anskaffelsesregelverket for kjøp av tjenester som innebærer utøvelse av offentlig myndighet. Unntaket gjelder blant annet plasseringer av barn på barnevernsinstitusjon, når institusjonen får store fullmakter til å anvende tvang. Difi-veiledning om innovasjon Nasjonalt program for leverandørutvikling har sammen med partnerskapet utviklet en metode for innovative offentlige anskaffelser. Mens programmet holder arbeidsbuer i metodikken for offentlige innkjøpere over det ganske land, har Difi lansert en utfyllende steg-for-steg versjon på sin nettside Under programmets toppmøte for offentlige innkjøpere i juni, lanserte Difi innovasjonssidene på Nå foreligger en skriftlig versjon basert på grunnarbeidet som er gjort i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Veiledningen følger i hovedsak samme struktur som Difis generelle veiledning for gjennomføring av anskaffelser. Last ned veiledningen her. KS Sertifiseringskurs offentlige anskaffelser 2013 KS Advokatene og KS Innkjøpsforum inviterer til nytt KS Sertifiseringskurs offentlige anskaffelser Sertifiseringskurset har til formål å bidra til et kunnskapsløft blant offentlige ansatte som har anskaffelser som sitt hovedarbeidsområde. Kurset har forelesninger, gruppeoppgaver og hjemmeoppgaver. Det foregår over 3 samlinger: 1. samling januar, 2. samling mars og 3. samling mai. Nærmere informasjon finner du her. Habilitet avgjørende for KOFA Når det gjelder habilitet og uavhengighet hos nemndsmedlemmer i KOFA, mener Norges Kommunerevisorforbund at det er viktig at advokater med praktisk erfaring er representert i nemnda. Det er avgjørende at habiliteten blir godt ivaretatt for å sikre høy tillit til KOFA, særlig når KOFA bare skal ha en rådgivende funksjon. Dette fremgår av en høringsuttalelse fra kommunerevisorene. Opplagte saker bør avgjøres av sekretariatet 6

7 med klagemulighet til nemndas leder, heter det ellers i uttalelsen, og klagenemnda kan settes med fem medlemmer i saker av prinsipiell betydning. Det er naturlig at nemndas leder sitter i slike saker. Forvaltningsrevisjon av innkjøp Flere områder av virksomheten i Vest-Agder fylkeskommune skal gjennomgå forvaltningsrevisjon i perioden 2012 til Det fremgår av den forvaltningsrevisjonsplanen som fylkestinget nylig har gitt sin tilslutning til. Blant områdene som skal gjennomgå slik revisjon, er praktiseringen av lov om offentlige anskaffelser og innkjøp av tjenester spesielt, melder nettstedet til fylkeskommunen. EU-konferanse om håndheving EU-kommisjonen organiserer en konferanse 26. november i Brussel om håndheving og tilsyn med regelverket for offentlige anskaffelser. Søkelyset rettes mot erfaringene med å benytte seg av EUs legale rammeverk for håndheving med særlig vekt på eventuelle brudd på kunngjøringsprosedyrene. Konferansen retter seg særlig mot representanter for og beslutningsfattere i lokale, regionale og nasjonale myndigheter som bidrar i bruken av eller formulerer innkjøpspolicy på håndhevingsområdet. Også praktiserende, slike som jurister, medlemmer av håndhevingsorganer og representanter for offentlige oppdragsgivere, kan ha nytte av å delta på konferansen, heter det. Færre danske klagere får medhold En gjennomgang som Dansk Industri har foretatt av antallet klagesaker for Klagenævnet for Udbud i 2011, viser at det blir flere og flere av de klagene som danskene kaller «sjikaneklager». Andelen klager der klageren får helt eller delvis får medhold, har falt fra 64 prosent av sakene i 2009 til 45 prosent av sakene i 2011, fremgår det av organisasjonens kartlegging. Det viser seg for øvrig at 46 prosent av klagene i 2011 gjaldt varekjøp, hvorav IT-kjøp utgjorde en firedel, 34 prosent dreide seg om tjenestekjøp og 19 prosent var bygg- og anleggssaker. Avlyste etter at kontraktene var tildelt En konkurranse kan også avlyses etter at tilbudsevalueringen er gjort og tilbyderne fått beskjed om hvem oppdragsgiveren vil gjøre kontrakt med. Ingen spesielle tungtveiende grunner trengs, bare avlysningen er saklig. Ingen tilbyder har nemlig krav på å få kontrakt. Det fremkommer av en kjennelse som Klagenævnet for Udbud i Danmark nylig har avgitt. To krav er imidlertid viktig ved en avlysning: Det må ikke være noen bakenforliggende motiver, og de grunnleggende prinsippene for anbudskonkurranser må etterleves. Det var Amgros I/S som på vegne av Kommunernes Landsforening (KL) skulle gjøre rammeavtaler for kjøp av høreapparater. I alt var det kunngjort 103 delrammeavtaler, og 10 virksomheter avgav tilbud innen fristen. Den anslåtte verdien på avtalene lå mellom 180 og 270 millioner kroner. Tilbyderne ble så orientert om hvilke leverandører oppdragsgiveren aktet å inngå avtale med, inklusive hvilken klagefrist som gjaldt. 7

8 Etter tilbudsevalueringen og tildeling av 96 av avtalene, innløp to klager med ulikt innhold til Klagenævnet for Udbud, som kom til at det var nødvendig å gjennomgå tilbudene en gang til. Formålet var å forvisse seg om at alle tilbyderne hadde levet opp til de fastsatte kravene i kravspesifikasjonen. Det førte til at bare to av tilbyderne fikk godkjent, hvorav en av klagerne var den ene. Konkurransen ble da annullert, i og med at oppdragsgiveren etter dette mente at konkurransen dermed var for lite effektiv. Annulleringen påklaget Også annulleringen av konkurransen ble klaget inn for Klagenævnet, ettersom klageren mente at de to tilbudene som var i pakt med kravspesifikasjonen, i seg selv representerte tilstrekkelig konkurranse. Klagenævnet fastslår i sin kjennelse (J.nr ) at det er anledning til å avlyse konkurransen så lenge annulleringen ikke er usaklig. Det er også i samsvar med hva Højesteret har fastslått. Imidlertid må ikke en annullering forfølge et bestemt formål som er i strid med likebehandlingsprinsippet eller som for øvrig må anses for å være usaklig. Grunnleggende prinsipper I sin kjennelse peker Klagenævnet på at det, etter EU-domstolens praksis, skal svært mye til før en oppdragsgiver kommer i konflikt med anskaffelsesreglene når han avlyser en konkurranse. Ved en avlysning må oppdragsgiveren bare ta hensyn til de grunnleggende prinsipper, slik som forbudet mot diskriminering på grunnlag av nasjonalitet, likebehandling osv. Etter anskaffelsesreglene er det dessuten ingen plikt til å inngå kontrakt, og ingen tilbyder kan således ha en berettiget forventning om å få tildelt en kontrakt, fastslår det danske klageorganet. Til grunn for Klagenævnets kjennelse lå også det forhold at oppdragsgiveren ikke fikk de ønskede resultater når det bare forelå to kvalifiserte tilbud. Det var en rekke prioriterte delavtaler som skulle gjøres, og det var etter det formålet konkurransen var tilrettelagt. Slik som situasjonen til slutt ble, kunne dette formålet ikke imøtekommes. Meiner regel-forenklinga er mislukka Representantar for lokale og regionale styresmakter i EU er misnøgde: EU-kommisjonen har mislukkast i å gjere reglane for offentlege innkjøp enklare. På fleire punkt legg direktiva seg dessutan opp i den interne organiseringa i medlemslanda når det gjeld tenester og administrasjon. Det er regionkomiteen i EU som seier dette i ei høyringsfråsegn. Dei nye reglane, heiter det, kjem til å auke dei administrative børene for lokale og regionale oppdragsgjevarar. Fleire av dei nye framlegga er dessutan vanskelege å skjøne og svært detaljerte. Attåt kjem ein del nye reglar, slik denne komiteen ser det. Regionkomiteen i EU har halde eit samla møte, der dei drøfta framlegget til nye innkjøpsdirektiv frå EU-kommisjonen. Framlegget er for tida til drøfting i Europaparlamentet, der det truleg vert avrøysting ein gong i desember. I høyringsfråsegna si peikar regionkomiteen mellom anna på at det noverande regelverket fører til talrike problem og juridiske prosessar som følgje av at det er så 8

9 mykje komplekst og uklart ved rammeverket for gjennomføring av offentlege innkjøp. Dette kan òg, heiter det, sjåast på som eit teikn på det ikkje er tru for at oppdragsgjevarar sjølve kan søkje gode løysingar på eige initiativ det vil seie utan eit komplisert regelverk som tvingar dei til å gjere det. Det er for lite merksemd på at det trengst eit regelverk for innkjøpsprosedyrar som gjev ein god handel for skattebetalarane. Merksemda er retta mot forma for innkjøpsprosedyrane, ikkje på resultatet. Dette må endrast, held regionkomiteen fram. Mykje detaljar Nokre av dei nye framlegga er dessutan vanskelege å skjøne og svært detaljerte. Attåt kjem ein del nye reglar. Detaljeringsnivået i dei nye direktivframlegga er det stikk motsette av det som var målet, nemleg å gjere innkjøpsreglane enklare. Dette vil føre med seg ei administrativ bør for oppdragsgjevarar som ikkje kan godtakast. Det gjeld særskilt for små oppdragsgjevarar på lokalt og regionalt nivå, går det fram av høyringsfråsegna. Ei løysing hadde vore å ha færre, enklare reglar og supplere dei med rettleiingar bygde på domsavseiingar i EU-domstolen. Såleis kunne tolking av reglane stendig vorte oppdaterte utan at nye direktiv trengst. Komiteen oppmodar EU-kommisjonen til å be Verdas handelsorganisasjon (WTO) om nye tingingar for å lyfte treskelverdiane. Kommisjonen grunngjev sitt framlegg om å halde desse grensene uendra i dei nye direktiva fordi det er etter WTO-avtalen. Representantane for dei regionale og lokale styresmaktene i EU er positive til bruk av elektroniske verktøy i innkjøp, men likar ikkje den stutte tidsfristen som er sett før slik bruk vert tvungen. Fristen er ikkje lang nok for dei små leverandørane, heiter det. Grip inn i interne tilhøve Kontrakttildeling til einingar og samarbeid som lokale eller regionale oppdragsgjevarar har naudsynt kontroll med for utøving av tenesteoppgåver på vegner av dei deltakande oppdragsgjevarane, må ut av regelverket. Dei rammene som står i direktivframlegga når det gjeld å unntaka slike einingar eller samarbeid er mykje for tronge, og dei vil ikkje verke i praksis. Såleis grip direktiva inn i den interne administrative organisering i medlemslanda. Regionkomiteen er ikkje blid for framlegget om ei nasjonal tilsynsordning som skal overvake praktiseringa av reglane. For det fyrste, heiter det, var ikkje eit slik framlegg med i høyingsdokumentet - «grønboka» - frå Kommisjonen som låg føre før direktivframlegga. Etter reglane må mellom anna lokale og regionale styresmakter få høve til å si meininga si om slike framlegg før dei kjem i direktiv. Framlegget til direktiv motverkar dessutan dei rettane som medlemsstatane har til sjølve å organisere sin eigen administrasjon. Komiteen er viss på at eksisterande strukturar og einingar på nasjonsnivå kan ta hand om denne tilsynsoppgåva. Inga auke lenger i dansk tevlingsutsetjing Auken i tevlingsutsetjinga i den offentlege sektoren i Danmark verkar å ha stogga opp. Rett nok aukar staten sin del, men kommunane står på staden kvil og i regionane går delen av oppgåver som er tevlingsutsett, attende. Det går fram av ein fersk rapport frå Dansk Industri. Tala i rapporten uroar Dansk 9

10 Industri, som vender seg til regjeringa med krav om konkrete initiativ og mål for det å nytte tevling for å fremje dei beste og mest effektive løysingane for bruken av offentlege budsjett. Rapporten frå Dansk Industri gjeld tevlingsutsetjing. Sjølv om rapporten heiter «DI`s OPS-redegjørelse 2012», femner utgreiinga ikkje berre om offentleg-privat samarbeid, slik vi nyttar omgrepet. I Danmark er eit offentleg-samarbeid også til dømes vanlege kontraktar der private leverandørar levrer varer eller tenester til det offentlege. Det går fram av rapporten at tevlingsutsetjinga i det offentlege auka med 0,2 prosentpoeng frå 2010 til Den gjennomsnittlege auken frå 2007 til 2010 har vore 0,5 prosentpoeng. Auken var særleg stor i 2007 da danskane gjennomførde reforma med færre kommunar og fylkeskommunar (amt). Då var auken på 1,1 prosentpoeng i åra frå 2008 har snittet vore 0,2 prosentpoeng. Nær 25 pst. er tevlingsutsett Samla er no 24,6 prosent av oppgåvene som vert dekte av dei offentlege driftsbudsjetta, tevlingsutsett. 25, 0 prosent er talet for kommunane, 20, 9 for regionane og 27,5 for staten. Til saman er oppgåver for nær 93 milliardar tevlingsutsatt, medan Dansk Industri meiner at oppgåver for nærare 377 milliardar kroner kan tevlingsutsetjast. Elles er det den statlege tevlingsutsetjinga som står for auken frå 2010 til 2011 kommunane og regionane har stort sett ikkje endra seg, går det fram av rapporten. Ikkje alle kommunane tevlingsutsett like mykje. Mellom dei ti kommunane som i 2011 stod øvst på lista over tevlingsutsetjing, vart gjennomsnittleg 32 prosent av oppgåvene over driftsbudsjetta tevlingsutsatt. For dei ti kommunane som sto nedst på den same lista, var gjennomsnittet 19,8 prosent. Kommunen heilt øvst på lista hadde i 2011 tevlingsutsatt 40 prosent av desse oppgåvene, medan kommunen nedst på lista stod for 16,9 prosent tevlingsutsetjing. På dei «ikke-borgernære» områda i kommunane ligg tevlingsutsetjinga på 44,5 prosent opp 0,8 prosentpoeng frå året før. Dette gjeld område som byutvikling, trafikk og infrastruktur. På dei andre områda, helse, sosial, skole og kultur, er det ein nedgang på 0,1 prosentpoeng får 2010 til 2010 frå 23,3 til 23,2 prosent. Mogeleg å spare 3,8 mrd Dersom gjennomsnittet for tevlingsutsetjinga i danske kommunar hadde vore på line med gjennomsnittet for dei ti på topp, kunne kommunane ha spart 3,8 milliardar kroner årleg, heiter det i rapporten. I regionane er tevlingsutsetjinga på veg ned. Sidan 2008 er det eit fall på om lag eitt prosentpoeng. Dersom alle regionane samla hadde tevlingsutsatt like mykje som den beste av regionane, har Dansk Industri rekna at over 400 millionar kroner kunne vert sparte. I statleg sektor er tevlingsutsetjinga auka med 5,1 prosentpoeng sidan Frå 2010 til 2011 auka delen av oppgåver som vart tevlingsutsett i staten, frå 26,4 til 27,5 prosent. Det er stor skilnad mellom ministeria. Integrationsministeriet ligg øvst på lista med ei tevlingsutsetjing på 61,7 prosent. Udenrigsministeriet har ei tevlingsutsetjing på berre 15,5 prosent. Dansk Industri skriv i rapporten at ulikskapane mellom departementa òg skuldast skilnaden i type oppgåver dei har. 10

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Kluge Advokatfirma DA Att: Advokat Steinulf Tungesvik Postboks 394 Sentrum 5805 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2011/103 11.07.2011 Avvisning av klage

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Røyseth Maskin AS Eikelia 6817 NAUSTDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2014/0023-9 27.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemndas

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken Klagenemnda for offentlige anskaffelser Nyhetsbrev fra KOFA Det er nå ett år siden endringene i anskaffelsesregelverket trådte i kraft. Gebyrmyndigheten ble overført til domstolene og klagegebyret økte

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Regelverket om offentlige anskaffelser er av vesentlig betydning for leverandører innen helsesektoren, ettersom det offentlige er en sentral kunde

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om IKTutstyr og tilhørende tjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde plikt

Detaljer

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av to ordinære statlige mottak for asylsøkere. Klagenemnda fant at

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser CustomPublish AS Møllergata 24 0179 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0204-6 01.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015 Velkommen Nytt i anskaffelsesregelverket Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Sommerendringene Andre endringer Håndhevelse og Kofas kompetanse Status nye

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Litt om DIFI - Opprettet 1. januar 2008 Ca 240 ansatte, fordelt i Leikanger og Oslo Driver med omfattande kurs- og

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark»

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» Tilbodsfrist: 9.mai 2014 Tilbodet vert å sende på e-post til Statens naturoppsyn postmottak@miljodir.no

Detaljer

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge.

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for tiltak beregnet på langtidsledige med behov for veiledning og bistand

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Enit Nord AS Stormyrveien 10 8008 Bodø Deres referanse Vår referanse Dato 2010/161 09.07.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av 10 nye kommunale omsorgsboliger, og hvor tilbyderne også skulle skaffe tomt i nærheten av et eksisterende

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Reinertsen AS v/ advokat Frode Henning Antonsen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1234 Pirsenteret 7492 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Konstali Helsenor AS Bryggegata 9 0250 OSLO Svein Konstali Deres ref.: Vår ref.: 2015/0088-17 Saksbehandler: Linn Håland Vetaas Dato: 14.09.2015 Avvisningsbeslutning

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 3. april 2006 i sak 2005/87. Alf Brekken & Sønner AS. Klagenemndas medlemmer: Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen, Siri Teigum.

Klagenemndas avgjørelse 3. april 2006 i sak 2005/87. Alf Brekken & Sønner AS. Klagenemndas medlemmer: Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen, Siri Teigum. Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for utbygging av Sørarnøy havn. Fjerning av større steiner i mudremassene skulle prises separat, men det var ikke opplyst hvordan prisen skulle oppgis,

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser EBA Advokatene MNA Postboks 5485 Majorstuen 0305 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0070-10 08.09.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav:

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav: Innklagede hadde kunngjort en konkurranse med forhandling vedrørende anskaffelse av et boligforvaltningssystem. To leverandører som ikke var kvalifisert, ble likevel invitert til forhandlinger, og kontrakt

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker JSI Jobbkompetanse AS Skippergata 121-123 4327 SANDNES Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0030-9 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 25.04.2016 Avvisning av

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om levering av formingsmateriell til skole, skolefritidsordning og barnehage. Klagenemnda

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for kjøp av annonsetjenester. Klagenemnda fant at innkiagede hadde brutt kravene til likebehandling ogforutberegnelighet

Detaljer

E-faktura fra 1. juli så enkelt er det!

E-faktura fra 1. juli så enkelt er det! Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 19/2012 Fredag 18. mai 1. Nær tidobling av KOFA-klagegebyr fra 1. juli 2. E-faktura fra

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Entro AS Att. Jorun Eggen Postboks 6064 Sluppen 7434 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse Dato 2011/180 12.09. 2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 29. august 2005 i sak 2005/194. Klager: Sterner AquaTech AS. Innklaget: Askøy kommune

Klagenemndas avgjørelse 29. august 2005 i sak 2005/194. Klager: Sterner AquaTech AS. Innklaget: Askøy kommune Klager var en av to alternative underleverandør av UV-anlegg i en konkurranse med forhandling om leveranse og montering av rør og maskin- og prosesstekniske installasjoner i et vannbehandlingsanlegg. Klager

Detaljer

Innsamling og behandling av kloakkslam for VØR.

Innsamling og behandling av kloakkslam for VØR. Innsamling og behandling av kloakkslam for VØR. Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39704128.aspx Ekstern anbuds ID 2013-298822/JUN200329 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Webstep AS Lars Hillesgate 20 A 5008 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2010/47 16.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 16. 27. april 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 16. 27. april 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 16 27. april 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Det er ikke noe krav å utforme en individuell begrunnelse til hver leverandør. Det er nok å sende ut en likelydende begrunnelse

Detaljer

«Ikke still spørsmål du ikke er sikker du vil like svaret på»

«Ikke still spørsmål du ikke er sikker du vil like svaret på» «Ikke still spørsmål du ikke er sikker du vil like svaret på» Innlegg på Evalueringskonferansen 2014 Juridisk fakultet, Bergen 19. September 2015 Oppdraget fra Stortinget og departementets forståelse av

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygging av omsorgsboliger på Evenshaugen. Konkurransen var delt opp i flere entrepriser det kunne gis deltilbud

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 30. 25. august 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 30. 25. august 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 30 25. august 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: En rekke forhold ved selve tilbudet kan føre til avvisning, og i så fall skal oppdragsgiveren snarest mulig gi skriftlig

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 www.offentligeanskaffelser.no www.innkjøpsforum.no KURSOVERSIKT kjøp Internasjonale KR, kjøp Internasjonale Alle kurs: Bygg- og anleggsanskaffelser Bygg- og anleggsanskaffelser

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer