Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 40/2012 Fredag 16. november 1. Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid 2. Måtte gi innsyn i forliksavtalen 3. Norges største anskaffelse av elbiler i gang 4. Satsar på innovasjon og kompetanse i bygginnkjøp 5. Innovasjon, sertifisering og håndheving 6. Avlyste etter at kontraktene var tildelt 7. Meiner regel-forenklinga er mislukka 8. Inga auke lenger i dansk tevlingsutsetjing Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid Norske myndigheter legger seg flate for EFTAs overvåkingsorgan i striden om busskonsesjonene i Aust-Agder. De vedgår brudd på prinsippene om åpenhet og ikke-diskriminering, og understreker at den aktuelle håndteringen av disse prinsippene i bussaken ikke er representative for Norges syn. Dette fremgår av et tilsvar til overvåkingsorganet, som nå skal avgjøre om det blir EFTA-domstolen eller lukking av saken som blir neste skritt. I Norges brev understrekes det sterkt hvilke betydelige konsekvenser det vil bli dersom det kommer pålegg om å avvikle kontraktene før tiden. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) konkluderte i sitt begrunnede svar (reasoned opinion) med mangelfull åpenhet i forbindelse med tildeling av rutebilkontrakter i Aust-Agder. Tilbake i 2007 og 2008 besluttet Aust-Agder fylkeskommune å inngå kontrakt med sju selskaper for passasjertransport med buss. Selskapene som fikk kontrakt, var de selskapene som sto for transporten under eksisterende kontrakter. De nye kontraktene skulle gjelde fram til utgangen av 2012 med en opsjon på ytterligere fire år maksimum. Allerede i 2010 benyttet fylkeskommunen opsjonen og inngikk kontrakter med selskapene for forlengelse fram til utgangen av henholdsvis 2014 og Ingen av forlengelsene ble konkurranseutsatt eller kunngjort i noen form. I sitt tilsvar til overvåkingsorganet erkjenner norske myndigheter brudd på regelverkets krav til åpenhet og ikke-diskriminering. I tillegg understrekes det at alle nye tjenestekonsesjonskontrakter for rutebiltransport i Aust-Agder vil bli konkurranseutsatt etter reglene når de nåværende kontraktene løper ut. Det betyr at de nye kontraktene pr. henholdsvis 1. januar 2015 og 1. januar 2017 vil ha vært gjennom de foreskrevne prosedyrene for slike konsesjonskontrakter. 1

2 Uklare regler Samtidig påpekes det at fylkeskommunens handlemåte hadde sammenheng med uklarheter knyttet til hvilke regler som gjaldt for inngåelse av konsesjonskontrakter. Noe eget regelverk for slike prosedyrer eksisterer ikke. Et forslag til slike regler er imidlertid under arbeid i EU-systemet i disse dager. De norske myndighetene presiserer at fremgangsmåten som Aust-Agder fylkeskommune valgte, ikke er representativ for deres oppfatning av hvorledes kravene til åpenhet og ikke-diskriminering skal praktiseres. I tilsvaret til overvåkingsorganet slår norske myndigheter fast at det ikke er noe som tilsier at de nåværende kontraktene må avvikles før de løper ut. Overvåkingsorganet blir minnet om at dette ikke dreier seg om kontrakter etter regelverket om offentlige innkjøp, og at overvåkingsorganet ikke foretar den nødvendige avgrensningen mellom tjenestekonsesjoner og tjenestekontrakter. Samtidig tilsier norsk kontraktsrett at brudd på regler om åpenhet og ikke-diskriminering ikke tilsier at en avtale er ugyldig. Ifølge norsk rett er kontrakter bindende selv om innkjøpsreglene ikke er fulgt. Således vil en avvikling av konsesjonene mest sannsynlig innebære et ulovlig kontraktbrudd. Busselskapene De fem busselskapene har i et møte gjort det klart at kontraktene er bindende og at fylkeskommunen ikke har anledning til å avvikle disse. I så tilfelle vil de motsette seg det, eventuelt gjennom påfølgende juridiske prosesser. Det kan også ende med, i verste fall, at fylkeskommunen får bindende avtaler med to busselskaper på samme rute dersom avtalene avvikles og nye kontrakter etableres. En eventuell økonomisk kompensasjon kan bli omfattende, fremgår det av brevet fra de norske myndighetene, bare den «tapte kontraktsverdien» fra 31. desember 2013 og ut kontraktsperioden løper opp i 350 millioner kroner. Norges største anskaffelse av elbiler i gang Oslo kommune gjennomfører nå Norges hittil største anskaffelse av elbiler. Det sier Espen Skistad, seniorrådgiver i Avdeling for Konserninnkjøp i Utviklings og kompetanseetaten i kommunen. Kommunens politiske ledelse byrådet har som mål at kommunens tjenestebiler innen år 2015 skal bruke teknologi som innebærer nullutslipp i bruksfasen. Rammeavtalen som nå skal inngås, skal gjelde fra 1. januar 2013 og omfatte kommunale tjenestebiler. Oslo kommune har kunngjort en åpen anbudskonkurranse om kjøp og leasing av elektriske tjenestebiler til alle kommunens virksomheter. Oslo leder allerede på verdensbasis med tanke på antall elbiler per innbygger, fremgår det av en melding på kommunens nettside. I juni 2012 var 1546 biler av totalt elbiler i Oslo, og det er etablert 400 ladestasjoner. Ytterligere 200 skal være etablert innen utgangen av Med elbiler reduseres ikke bare luftutslipp, men også støy i den lokale bytrafikken. Bruker sin innkjøpsmakt En rammeavtale for anskaffelse av elektriske tjenestebiler vil bidra til at kommunen når sitt mål om bruk av miljøteknologi for reduserte klimautslipp av kommunens bilpark. - Dette er et eksempel på at Oslo ligger helt i front når det gjelder å ta i bruk smart og miljøvennlig teknologi, og at kommunen bruker sin innkjøpsmakt aktivt og målrettet for 2

3 å fremme gode miljøvennlige løsninger, uttaler byråd Kirsten Vinje. Hun legger til at kommunene eier og leaser over tusen person- og varebiler og at alle skal erstattes av miljøvennlige alternativer i løpet av de neste årene. Bymiljøetaten og Bydel Østensjø testet to typer elbiler i 2011, og målet var å finne ut hvor godt bilene fungerte for kommunens tjenester. Testingen gikk utmerket, og bidro til beslutningen om bruk av teknologi som innebærer nullutslipp i bruksfasen, innen Anskaffelse av nye elektriske tjenestebiler skjer når nåværende leasingavtaler utløper. I tillegg vil kommunen bytte ut egne biler etter behov. Avtalen gjelder fra 2013 Den nye rammeavtalen omfatter både kjøp og såkalt operasjonell leasing av biler. Avtalen omfatter også tjenester for biladministrasjon i kommunens virksomheter. Oslo kommune tenker langsiktig på dette - og vil ha service i 5 år / km inkludert i prisen. Biladministrasjon er sentralt sammen med fleksibilitet i endring av modell og bilmerke. Konkurransen ble utlyst i første halvdel av oktober og har tilbudsfrist 26.november. Kontrakt blir inngått fra 1. januar Da er det denne rammeavtalen som gjelder for alle kommunens virksomheter, med unntak av biogassbiler (o.l. «miljøtilpassa drivstoff») og kjøretøyklasser som er utenfor anbudsområdet. Deretter blir det opp til virksomhetene å skifte ut eksisterende forurensende biler med elektriske biler fremforhandlet i avtalen. Inngikk forlik etter regelstridig kontraktstildeling Måtte gi innsyn i forliksavtalen Ski kommune inngikk forlik i stedet for å sitte på «tiltalebenken» i en rettsprosess i kjølvannet av en feilaktig kontraktstildeling. Et krav om innsyn i hva forliket gikk ut på, ble avvist av kommunen. Nå har imidlertid Fylkesmannen i Oslo og Akershus åpnet for innsyn. Kommunens hensyn til bl.a. forhandlingsstrategier og - posisjoner, tillitsforhold mellom partene i byggesaker og erstatningsomfang veide ikke tungt nok for fylkesmannen, som skriver at forliksavtalen mellom partene ikke inneholder stort andre elementer enn selve beløpet. Ski kommune arrangerte i sin tid en anbudskonkurranse om bygging av Langhushallen. Peab fikk kontrakten, mens Lønnheim Entreprenør AS klaget kommunen inn for KOFA for denne kontraktstildelingen. Ett år senere kom klagenemndas konklusjon. Den gikk ut på at Lønnheim Entreprenør AS skulle ha fått kontrakten. Blant annet pekte nemnda på at taket i tilbudet til kontraktvinneren var for flatt utfra minstekravet i kravspesifikasjonen. Med KOFAs beslutning i ryggen, gikk Lønnheim Entreprenør AS rettens vei for å få erstatning fra kommunen. Imidlertid ønsket ikke kommunen en rettsforfølgelse og inngikk forlik. Hvilket beløp kommunen måtte ut med, er det mange spekulasjoner om. Avisen Tidens Krav, som holder til i Kristiansund der Lønnheim Entreprenør AS har sitt hovedkontor, bad kommunen om innsyn i forliket. Det ble avvist og ny klage kom. Også denne ble avvist av kommunen, og dermed havnet klagen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 3

4 Grunnleggende forutsetning Som grunn for avvisningen av innsynskravet, har kommunen opplyst at den hvert år inngår en rekke kontrakter med entreprenører om ulike prosjekterings- og byggeoppdrag. En grunnleggende forutsetning i slike kontraktsforhold er at partene kan føle seg trygge på at enkelte opplysninger skjermes fra offentlighet i henhold til loven. Dette kan gjelde forretningshemmeligheter eller kommunens behov for å unnta opplysninger av hensyn til en forsvarlig økonomiforvaltning. Fylkesmannen bemerker at det ikke foreligger en pågående forhandlingssituasjon, da forhandlingene er avsluttet, forlik inngått og beløpet utbetalt. Innsyn i opplysningene kan derfor ikke, heter det, skade det offentliges interesser i en pågående forhandlingssituasjon. Strategi og tålegrense Unntaksvis kan det, fremholder imidlertid fylkesmannen, foreligge en situasjon som den herværende. Eventuelle erstatningskrav mot kommunen i forbindelse med inngåelse av kontrakter/innhenting av anbud vil variere avhengig av hva anbudet gjelder, pris og omfang, og kan derfor vanskelig sies å være sammenliknbare. Fylkesmannnen kan også vanskelig se at innsyn i opplysningen som etterspørres, vil kunne røpe hverken forhandlingsstrategier eller tålegrensen for hvor mye som kan betales. Fylkesmannen kan rett nok se at unntak fra offentlighet for visse opplysninger kan være nødvendig for å sikre tillitsforholdet mellom partene. I vurderingen av kravet om merinnsyn, har fylkesmannen lagt vekt på at det er stor allmenn interesse knyttet til det spørsmålet som opplysningene inneholder. Det er ved vurderingen særlig lagt vekt på at kommunen disponerer sine midler på vegne av fellesskapet, og at pressen og allmennhetene dermed kan ha et beskyttelsesverdig ønske om innsyn. Meroffentlighet skal praktiseres dersom det ikke foreligger et reelt og saklig begrunnet behov for å nekte offentligheten innsyn. Fylkesmannen kan således ikke se at det er påvist avgjørende grunner for ikke å praktisere meroffentlighet og er dermed kommet til at det gis innsyn. Satsar på innovasjon og kompetanse i bygginnkjøp Innovasjon og kompetanse. Det er ord som stendig vert nytta i den såkalla byggjemeldinga frå regjeringa, der innkjøp i bygg, anlegg og eigedomsforvalting vert nemnd. Regjeringa ønskjer at statlege byggherrar skal satse på innovasjon og på tidleg dialog med marknaden i innkjøpsstrategiane sine. Likeeins varslar regjeringa styrking av innkjøpskompetansen til offentlege aktørar innanfor byggsektoren. Totalt investerer det offentlege om lag 32 milliardar kroner årleg i nybygg og rehabilitering, og dei årlege offentlege utgiftene til forvalting, drift og vedlikehald kjem opp i ca. 25 milliardar kroner. Kommunar og fylkeskommunar står for to tredelar av dette. Dersom offentlege etatar kan redusere kostnadene til bygging, drift, forvalting og leige av bygg samtidig som dei held oppe eller aukar kvaliteten på bygget, kan dei frigjere midlar til andre føremål, slår regjeringa fast i Meld. St. 28 ( ) «Gode bygg for eit betre samfunn. Ein framtidsretta bygningspolitikk». Førebels dato for handsaming av meldinga i Stortinget er 11. desember

5 Innovasjon Her heiter det dessutan at det offentlege òg kan medverke til innovasjon hos leverandørane, og samarbeid mellom det offentlege, næringslivet og forsking kan medverke til å utvikle nye og framtidsretta løysingar. Forsking stadfestar at det er viktig å ha krevjande offentlege kundar som ynskjer nyskaping og innovasjon i byggjenæringa. Dialog med leverandørane i forkant av konkurranseutlysingar er viktig for innovasjon. NHO og KS har etablert eit program for leverandørutvikling der hovudføremålet er å stimulere til meir innovasjon i offentlege innkjøp. Regjeringa skriv i meldinga at det skal arbeidast for at statlege verksemder prioriterer innovasjon og tidleg dialog med marknaden i innkjøpsstrategiane sine. Kompetanse For å få til positive endringar er det viktig at offentlege kundar også etterspør kompetanse. Regjeringa vil styrkje innkjøpskompetansen til offentlege aktørar innanfor byggsektoren. Dei store, statlege og kommunale bygg- og eigedomsaktørane sit på mykje kompetanse som i større grad bør kome mindre, offentlege aktørar til gode. Utarbeiding av rettleiingar, kriteriesett for miljø og ei elektronisk, oppdatert dømesamling av «beste praksis» er òg ein del av røynslebasert læring. Regjeringa vil dessutan utvikle ei rettleiingsteneste for kommunale innkjøp innan bygg, anlegg og eigedomsforvaltning. Det gjeld til dømes rettleiing ved val av innkjøps- og gjennomføringsmodell (inkludert kontraktformer). Difi (Direktoratet for forvalting og IKT) har lansert nettstaden anskaffelser.no, med eit eige område for offentlege innkjøp knytte til bygg, anlegg og eigedom. Regjeringa vil vidareutvikle nettstaden anskaffelser.no. Nettstaden legg til rette for utveksling av røynsler og læring mellom offentlege innkjøparar, særleg retta mot mindre kommunar. Det finst fleire verktøy på marknaden for å rekne levetidskostnader. Difi har mellom anna utvikla eit eige gratis verktøy på nettet som gjev ein oversiktskalkyle av levetidskostnader i ein tidleg fase av byggjeprosjekt, TidligLCC (http://tidliglcc.difi.no/). Gjennom innkjøp i bygg- og eigedomsforvaltning kan offentlege oppdragsgjevarar bruke innkjøpsmakta si for å bidra til sosialt ansvar i leverandørkjeda og på norske byggjeplassar. Byggjemeldinga finn du her. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Innovasjon, sertifisering og håndheving Kom på årets siste nettverksmøte om sosialt ansvarlige innkjøp! Myndighetsutøvelse skal unntas fra innkjøpsregelverket, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har laget veiledning for leverandørutvikling og innovasjon, og KS inviterer til sertifiseringskurs. Norske kommunerevisorer understreker hvor viktig habilitet er for KOFA, og i Vest-Agder fylkeskommunen skal det gjennomføres forvaltningsrevisjon bl.a. av tjenestekjøp. EU arrangerer konferanse om håndheving og tilsyn, og i Danmark får klagere sjeldnere og sjeldnere medhold hos klageorganet. 5

6 Fortsatt ledige plasser på nettverksmøte om sosialt ansvarlige anskaffelser 22. november! Årets fjerde og siste nettverksmøte for i år tar opp hvordan du kan bruke kvalifikasjonskrav og -tildelingskriterier for sosialt ansvarlig produksjon i anskaffelsesprosessen. Anne Cathrine Jacobsen, juridisk rådgiver i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune, forteller om deres erfaringer med bruk av kvalifikasjonskrav for sosialt ansvarlig produksjon ved innkjøp av kaffemaskiner. Hun blir etterfulgt av seniorrådgiver Magne Paulsrud fra Initiativ for Etisk Handel, som snakker om hvorfor kvalifikasjonskrav for sosialt ansvarlig produksjon er nødvendig og hvordan de kan utformes. Så introduserer Jenny Ählström, seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og IKT, den nye veiledningen for bruk av tildelingskriterier for sosialt ansvarlig produksjon, før det åpnes for diskusjon. Nettverksmøtene er en gratis møteplass hvor offentlige innkjøpere kan lufte, lære om og diskutere aktuelle temaer om sosialt ansvarlig offentlige anskaffelser, og arrangeres som vanlig i Grev Wedels plass 9, 2. etasje, kl Her finner du programmet og dokumentasjon fra tidligere nettverksmøter i Påmelding til senest 20. november. Unntak for offentlig myndighetsutøvelse i anskaffelsesregelverket Kontrakter som innebærer offentlig myndighetsutøvelse, skal unntas fra regelverket om offentlige anskaffelser, melder regjeringen. Endringen er en presisering av gjeldende rett. På bakgrunn av EØS-avtalen, er det gjort unntak i anskaffelsesregelverket for kjøp av tjenester som innebærer utøvelse av offentlig myndighet. Unntaket gjelder blant annet plasseringer av barn på barnevernsinstitusjon, når institusjonen får store fullmakter til å anvende tvang. Difi-veiledning om innovasjon Nasjonalt program for leverandørutvikling har sammen med partnerskapet utviklet en metode for innovative offentlige anskaffelser. Mens programmet holder arbeidsbuer i metodikken for offentlige innkjøpere over det ganske land, har Difi lansert en utfyllende steg-for-steg versjon på sin nettside Under programmets toppmøte for offentlige innkjøpere i juni, lanserte Difi innovasjonssidene på Nå foreligger en skriftlig versjon basert på grunnarbeidet som er gjort i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Veiledningen følger i hovedsak samme struktur som Difis generelle veiledning for gjennomføring av anskaffelser. Last ned veiledningen her. KS Sertifiseringskurs offentlige anskaffelser 2013 KS Advokatene og KS Innkjøpsforum inviterer til nytt KS Sertifiseringskurs offentlige anskaffelser Sertifiseringskurset har til formål å bidra til et kunnskapsløft blant offentlige ansatte som har anskaffelser som sitt hovedarbeidsområde. Kurset har forelesninger, gruppeoppgaver og hjemmeoppgaver. Det foregår over 3 samlinger: 1. samling januar, 2. samling mars og 3. samling mai. Nærmere informasjon finner du her. Habilitet avgjørende for KOFA Når det gjelder habilitet og uavhengighet hos nemndsmedlemmer i KOFA, mener Norges Kommunerevisorforbund at det er viktig at advokater med praktisk erfaring er representert i nemnda. Det er avgjørende at habiliteten blir godt ivaretatt for å sikre høy tillit til KOFA, særlig når KOFA bare skal ha en rådgivende funksjon. Dette fremgår av en høringsuttalelse fra kommunerevisorene. Opplagte saker bør avgjøres av sekretariatet 6

7 med klagemulighet til nemndas leder, heter det ellers i uttalelsen, og klagenemnda kan settes med fem medlemmer i saker av prinsipiell betydning. Det er naturlig at nemndas leder sitter i slike saker. Forvaltningsrevisjon av innkjøp Flere områder av virksomheten i Vest-Agder fylkeskommune skal gjennomgå forvaltningsrevisjon i perioden 2012 til Det fremgår av den forvaltningsrevisjonsplanen som fylkestinget nylig har gitt sin tilslutning til. Blant områdene som skal gjennomgå slik revisjon, er praktiseringen av lov om offentlige anskaffelser og innkjøp av tjenester spesielt, melder nettstedet til fylkeskommunen. EU-konferanse om håndheving EU-kommisjonen organiserer en konferanse 26. november i Brussel om håndheving og tilsyn med regelverket for offentlige anskaffelser. Søkelyset rettes mot erfaringene med å benytte seg av EUs legale rammeverk for håndheving med særlig vekt på eventuelle brudd på kunngjøringsprosedyrene. Konferansen retter seg særlig mot representanter for og beslutningsfattere i lokale, regionale og nasjonale myndigheter som bidrar i bruken av eller formulerer innkjøpspolicy på håndhevingsområdet. Også praktiserende, slike som jurister, medlemmer av håndhevingsorganer og representanter for offentlige oppdragsgivere, kan ha nytte av å delta på konferansen, heter det. Færre danske klagere får medhold En gjennomgang som Dansk Industri har foretatt av antallet klagesaker for Klagenævnet for Udbud i 2011, viser at det blir flere og flere av de klagene som danskene kaller «sjikaneklager». Andelen klager der klageren får helt eller delvis får medhold, har falt fra 64 prosent av sakene i 2009 til 45 prosent av sakene i 2011, fremgår det av organisasjonens kartlegging. Det viser seg for øvrig at 46 prosent av klagene i 2011 gjaldt varekjøp, hvorav IT-kjøp utgjorde en firedel, 34 prosent dreide seg om tjenestekjøp og 19 prosent var bygg- og anleggssaker. Avlyste etter at kontraktene var tildelt En konkurranse kan også avlyses etter at tilbudsevalueringen er gjort og tilbyderne fått beskjed om hvem oppdragsgiveren vil gjøre kontrakt med. Ingen spesielle tungtveiende grunner trengs, bare avlysningen er saklig. Ingen tilbyder har nemlig krav på å få kontrakt. Det fremkommer av en kjennelse som Klagenævnet for Udbud i Danmark nylig har avgitt. To krav er imidlertid viktig ved en avlysning: Det må ikke være noen bakenforliggende motiver, og de grunnleggende prinsippene for anbudskonkurranser må etterleves. Det var Amgros I/S som på vegne av Kommunernes Landsforening (KL) skulle gjøre rammeavtaler for kjøp av høreapparater. I alt var det kunngjort 103 delrammeavtaler, og 10 virksomheter avgav tilbud innen fristen. Den anslåtte verdien på avtalene lå mellom 180 og 270 millioner kroner. Tilbyderne ble så orientert om hvilke leverandører oppdragsgiveren aktet å inngå avtale med, inklusive hvilken klagefrist som gjaldt. 7

8 Etter tilbudsevalueringen og tildeling av 96 av avtalene, innløp to klager med ulikt innhold til Klagenævnet for Udbud, som kom til at det var nødvendig å gjennomgå tilbudene en gang til. Formålet var å forvisse seg om at alle tilbyderne hadde levet opp til de fastsatte kravene i kravspesifikasjonen. Det førte til at bare to av tilbyderne fikk godkjent, hvorav en av klagerne var den ene. Konkurransen ble da annullert, i og med at oppdragsgiveren etter dette mente at konkurransen dermed var for lite effektiv. Annulleringen påklaget Også annulleringen av konkurransen ble klaget inn for Klagenævnet, ettersom klageren mente at de to tilbudene som var i pakt med kravspesifikasjonen, i seg selv representerte tilstrekkelig konkurranse. Klagenævnet fastslår i sin kjennelse (J.nr ) at det er anledning til å avlyse konkurransen så lenge annulleringen ikke er usaklig. Det er også i samsvar med hva Højesteret har fastslått. Imidlertid må ikke en annullering forfølge et bestemt formål som er i strid med likebehandlingsprinsippet eller som for øvrig må anses for å være usaklig. Grunnleggende prinsipper I sin kjennelse peker Klagenævnet på at det, etter EU-domstolens praksis, skal svært mye til før en oppdragsgiver kommer i konflikt med anskaffelsesreglene når han avlyser en konkurranse. Ved en avlysning må oppdragsgiveren bare ta hensyn til de grunnleggende prinsipper, slik som forbudet mot diskriminering på grunnlag av nasjonalitet, likebehandling osv. Etter anskaffelsesreglene er det dessuten ingen plikt til å inngå kontrakt, og ingen tilbyder kan således ha en berettiget forventning om å få tildelt en kontrakt, fastslår det danske klageorganet. Til grunn for Klagenævnets kjennelse lå også det forhold at oppdragsgiveren ikke fikk de ønskede resultater når det bare forelå to kvalifiserte tilbud. Det var en rekke prioriterte delavtaler som skulle gjøres, og det var etter det formålet konkurransen var tilrettelagt. Slik som situasjonen til slutt ble, kunne dette formålet ikke imøtekommes. Meiner regel-forenklinga er mislukka Representantar for lokale og regionale styresmakter i EU er misnøgde: EU-kommisjonen har mislukkast i å gjere reglane for offentlege innkjøp enklare. På fleire punkt legg direktiva seg dessutan opp i den interne organiseringa i medlemslanda når det gjeld tenester og administrasjon. Det er regionkomiteen i EU som seier dette i ei høyringsfråsegn. Dei nye reglane, heiter det, kjem til å auke dei administrative børene for lokale og regionale oppdragsgjevarar. Fleire av dei nye framlegga er dessutan vanskelege å skjøne og svært detaljerte. Attåt kjem ein del nye reglar, slik denne komiteen ser det. Regionkomiteen i EU har halde eit samla møte, der dei drøfta framlegget til nye innkjøpsdirektiv frå EU-kommisjonen. Framlegget er for tida til drøfting i Europaparlamentet, der det truleg vert avrøysting ein gong i desember. I høyringsfråsegna si peikar regionkomiteen mellom anna på at det noverande regelverket fører til talrike problem og juridiske prosessar som følgje av at det er så 8

9 mykje komplekst og uklart ved rammeverket for gjennomføring av offentlege innkjøp. Dette kan òg, heiter det, sjåast på som eit teikn på det ikkje er tru for at oppdragsgjevarar sjølve kan søkje gode løysingar på eige initiativ det vil seie utan eit komplisert regelverk som tvingar dei til å gjere det. Det er for lite merksemd på at det trengst eit regelverk for innkjøpsprosedyrar som gjev ein god handel for skattebetalarane. Merksemda er retta mot forma for innkjøpsprosedyrane, ikkje på resultatet. Dette må endrast, held regionkomiteen fram. Mykje detaljar Nokre av dei nye framlegga er dessutan vanskelege å skjøne og svært detaljerte. Attåt kjem ein del nye reglar. Detaljeringsnivået i dei nye direktivframlegga er det stikk motsette av det som var målet, nemleg å gjere innkjøpsreglane enklare. Dette vil føre med seg ei administrativ bør for oppdragsgjevarar som ikkje kan godtakast. Det gjeld særskilt for små oppdragsgjevarar på lokalt og regionalt nivå, går det fram av høyringsfråsegna. Ei løysing hadde vore å ha færre, enklare reglar og supplere dei med rettleiingar bygde på domsavseiingar i EU-domstolen. Såleis kunne tolking av reglane stendig vorte oppdaterte utan at nye direktiv trengst. Komiteen oppmodar EU-kommisjonen til å be Verdas handelsorganisasjon (WTO) om nye tingingar for å lyfte treskelverdiane. Kommisjonen grunngjev sitt framlegg om å halde desse grensene uendra i dei nye direktiva fordi det er etter WTO-avtalen. Representantane for dei regionale og lokale styresmaktene i EU er positive til bruk av elektroniske verktøy i innkjøp, men likar ikkje den stutte tidsfristen som er sett før slik bruk vert tvungen. Fristen er ikkje lang nok for dei små leverandørane, heiter det. Grip inn i interne tilhøve Kontrakttildeling til einingar og samarbeid som lokale eller regionale oppdragsgjevarar har naudsynt kontroll med for utøving av tenesteoppgåver på vegner av dei deltakande oppdragsgjevarane, må ut av regelverket. Dei rammene som står i direktivframlegga når det gjeld å unntaka slike einingar eller samarbeid er mykje for tronge, og dei vil ikkje verke i praksis. Såleis grip direktiva inn i den interne administrative organisering i medlemslanda. Regionkomiteen er ikkje blid for framlegget om ei nasjonal tilsynsordning som skal overvake praktiseringa av reglane. For det fyrste, heiter det, var ikkje eit slik framlegg med i høyingsdokumentet - «grønboka» - frå Kommisjonen som låg føre før direktivframlegga. Etter reglane må mellom anna lokale og regionale styresmakter få høve til å si meininga si om slike framlegg før dei kjem i direktiv. Framlegget til direktiv motverkar dessutan dei rettane som medlemsstatane har til sjølve å organisere sin eigen administrasjon. Komiteen er viss på at eksisterande strukturar og einingar på nasjonsnivå kan ta hand om denne tilsynsoppgåva. Inga auke lenger i dansk tevlingsutsetjing Auken i tevlingsutsetjinga i den offentlege sektoren i Danmark verkar å ha stogga opp. Rett nok aukar staten sin del, men kommunane står på staden kvil og i regionane går delen av oppgåver som er tevlingsutsett, attende. Det går fram av ein fersk rapport frå Dansk Industri. Tala i rapporten uroar Dansk 9

10 Industri, som vender seg til regjeringa med krav om konkrete initiativ og mål for det å nytte tevling for å fremje dei beste og mest effektive løysingane for bruken av offentlege budsjett. Rapporten frå Dansk Industri gjeld tevlingsutsetjing. Sjølv om rapporten heiter «DI`s OPS-redegjørelse 2012», femner utgreiinga ikkje berre om offentleg-privat samarbeid, slik vi nyttar omgrepet. I Danmark er eit offentleg-samarbeid også til dømes vanlege kontraktar der private leverandørar levrer varer eller tenester til det offentlege. Det går fram av rapporten at tevlingsutsetjinga i det offentlege auka med 0,2 prosentpoeng frå 2010 til Den gjennomsnittlege auken frå 2007 til 2010 har vore 0,5 prosentpoeng. Auken var særleg stor i 2007 da danskane gjennomførde reforma med færre kommunar og fylkeskommunar (amt). Då var auken på 1,1 prosentpoeng i åra frå 2008 har snittet vore 0,2 prosentpoeng. Nær 25 pst. er tevlingsutsett Samla er no 24,6 prosent av oppgåvene som vert dekte av dei offentlege driftsbudsjetta, tevlingsutsett. 25, 0 prosent er talet for kommunane, 20, 9 for regionane og 27,5 for staten. Til saman er oppgåver for nær 93 milliardar tevlingsutsatt, medan Dansk Industri meiner at oppgåver for nærare 377 milliardar kroner kan tevlingsutsetjast. Elles er det den statlege tevlingsutsetjinga som står for auken frå 2010 til 2011 kommunane og regionane har stort sett ikkje endra seg, går det fram av rapporten. Ikkje alle kommunane tevlingsutsett like mykje. Mellom dei ti kommunane som i 2011 stod øvst på lista over tevlingsutsetjing, vart gjennomsnittleg 32 prosent av oppgåvene over driftsbudsjetta tevlingsutsatt. For dei ti kommunane som sto nedst på den same lista, var gjennomsnittet 19,8 prosent. Kommunen heilt øvst på lista hadde i 2011 tevlingsutsatt 40 prosent av desse oppgåvene, medan kommunen nedst på lista stod for 16,9 prosent tevlingsutsetjing. På dei «ikke-borgernære» områda i kommunane ligg tevlingsutsetjinga på 44,5 prosent opp 0,8 prosentpoeng frå året før. Dette gjeld område som byutvikling, trafikk og infrastruktur. På dei andre områda, helse, sosial, skole og kultur, er det ein nedgang på 0,1 prosentpoeng får 2010 til 2010 frå 23,3 til 23,2 prosent. Mogeleg å spare 3,8 mrd Dersom gjennomsnittet for tevlingsutsetjinga i danske kommunar hadde vore på line med gjennomsnittet for dei ti på topp, kunne kommunane ha spart 3,8 milliardar kroner årleg, heiter det i rapporten. I regionane er tevlingsutsetjinga på veg ned. Sidan 2008 er det eit fall på om lag eitt prosentpoeng. Dersom alle regionane samla hadde tevlingsutsatt like mykje som den beste av regionane, har Dansk Industri rekna at over 400 millionar kroner kunne vert sparte. I statleg sektor er tevlingsutsetjinga auka med 5,1 prosentpoeng sidan Frå 2010 til 2011 auka delen av oppgåver som vart tevlingsutsett i staten, frå 26,4 til 27,5 prosent. Det er stor skilnad mellom ministeria. Integrationsministeriet ligg øvst på lista med ei tevlingsutsetjing på 61,7 prosent. Udenrigsministeriet har ei tevlingsutsetjing på berre 15,5 prosent. Dansk Industri skriv i rapporten at ulikskapane mellom departementa òg skuldast skilnaden i type oppgåver dei har. 10

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 36/2009 Fredag 30. oktober 1. Ventar ei klar betring i regeletterlevinga 2. Buss-kostnader

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 18/2011 Fredag 13. mai 1. E-verktøy åpner grensene følg med! 2. Tett markedsdialog skal

Detaljer

Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp

Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp Nyhetsbrev nr. 16/2008 Fredag 25. april 1. Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp 2. Riksrevisjonen har tru på e-handel og e-verktøy 3. Vil trygge anbudsunntak for de ideelle 4. Tiltak for høy

Detaljer

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 44/2012 Fredag 14. desember 1. Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011 2. Vil ha

Detaljer

Milliardverdier for samfunnet med e-faktura

Milliardverdier for samfunnet med e-faktura Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 1/2012 Fredag 6. januar 1. Milliardverdier for samfunnet med e-faktura 2. Skaper problemer

Detaljer

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 24/2011 Fredag 24.juni 1. Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp 2. Ble nektet

Detaljer

Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp

Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2012 Fredag 9. november 1. Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp 2. Toppnavn

Detaljer

Innkjøpsstrategi med innovasjonsstipend

Innkjøpsstrategi med innovasjonsstipend Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 08/2013 Fredag 22. februar 1. Innkjøpsstrategi med innovasjonsstipend 2. Oslo over til

Detaljer

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 17/2012 Fredag 4. mai 1. Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse 2. Gransker

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2014 Fredag 4. april 1. Finansiering for å fremme innovative kjøp 2. Til felts mot

Detaljer

Strakshjelp for korrekt regelbruk

Strakshjelp for korrekt regelbruk Nyhetsbrev nr. 19/2008 Fredag 16. mai 1. Strakshjelp for korrekt regelbruk 2. Stans i byggeprosjekt hva skjer så? 3. Fem gode råd for bedre regeletterlevelse 4. På barrikadene etter avfallsdom 5. Lederkurs,

Detaljer

Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle

Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 20/2013 Fredag 24. mai 1. Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle 2. Får kritikk

Detaljer

Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger:

Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger: Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 33/2008 Fredag 10. oktober 1. E-handelhjelp med rot i praktisk erfaring 2. Gunstig tidspunkt

Detaljer

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 43/2011 Fredag 16. desember 1. KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse 2. Offentlig

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 29/2010 Fredag 3. september 1. Smartere innkjøp gir bedre bygg 2. Vil skjerpe kontroll

Detaljer

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 6/2012 Fredag 10. februar 1. Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket 2. Doblet

Detaljer

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2010 Fredag 26. mars 1. Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp 2. Kutter saksbehandlingstid

Detaljer

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2008 Fredag 7. november 1. Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA 2. Helse

Detaljer

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2010 Fredag 18. juni 1. Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift 2. Smartere

Detaljer

Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer

Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 9/2014 Fredag 7. mars 1. Innovativ anskaffelse skal kutte vannlekkasjer 2. Ny strategiplan

Detaljer

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2013 Fredag 29. november 1. Åpner for mer konkurranse i helsesektoren 2. Omsorgskvalitet

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2011 Fredag 18. november 1. Regjeringen med nye våpen mot regelbrudd 2. Gradvis øker

Detaljer

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 25/2008 Fredag 27. juni 1. Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform 2. Bergen kommune

Detaljer

Kraftig vekst i bruken av e-faktura

Kraftig vekst i bruken av e-faktura Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2013 Fredag 23. august 1. Kraftig vekst i bruken av e-faktura 2. Må pålegges ved lov

Detaljer

Anskaffelseskonferansen 2011 Forslag til håndhevingsregler rett rundt hjørnet

Anskaffelseskonferansen 2011 Forslag til håndhevingsregler rett rundt hjørnet Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 38/2011 Fredag 11. november 1. Forslag til håndhevingsregler rett rundt hjørnet 2. Difi-satsing:

Detaljer

Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan

Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 32/2010 Fredag 24. september 1. Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan 2. Ny sanksjon

Detaljer

Nye miljøkriterier for offentlige bilkjøpere

Nye miljøkriterier for offentlige bilkjøpere Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 14/2010 Fredag 16. april 1. Nye miljøkriterier for offentlige bilkjøpere 2. Forsvaret

Detaljer

Kraftig KOFA-smekk for annen gang i år

Kraftig KOFA-smekk for annen gang i år Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 19/2010 Fredag 21. mai 1. Kraftig KOFA-smekk for annen gang i år 2. Sosial dumping, prestisjekontrakt

Detaljer

Milliardavtale med energikrav og e- auksjoner

Milliardavtale med energikrav og e- auksjoner Nyhetsbrev nr. 37/2007 Fredag 9. november 1. Milliardavtale med energikrav og e-auksjoner 2. Miljøkrav i kommuneinnkjøp lågt prioriterte 3. KOFA-seminar, spesialkurs og gassferjer 4. Framlegg om like vilkår

Detaljer