Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 40/2012 Fredag 16. november 1. Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid 2. Måtte gi innsyn i forliksavtalen 3. Norges største anskaffelse av elbiler i gang 4. Satsar på innovasjon og kompetanse i bygginnkjøp 5. Innovasjon, sertifisering og håndheving 6. Avlyste etter at kontraktene var tildelt 7. Meiner regel-forenklinga er mislukka 8. Inga auke lenger i dansk tevlingsutsetjing Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid Norske myndigheter legger seg flate for EFTAs overvåkingsorgan i striden om busskonsesjonene i Aust-Agder. De vedgår brudd på prinsippene om åpenhet og ikke-diskriminering, og understreker at den aktuelle håndteringen av disse prinsippene i bussaken ikke er representative for Norges syn. Dette fremgår av et tilsvar til overvåkingsorganet, som nå skal avgjøre om det blir EFTA-domstolen eller lukking av saken som blir neste skritt. I Norges brev understrekes det sterkt hvilke betydelige konsekvenser det vil bli dersom det kommer pålegg om å avvikle kontraktene før tiden. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) konkluderte i sitt begrunnede svar (reasoned opinion) med mangelfull åpenhet i forbindelse med tildeling av rutebilkontrakter i Aust-Agder. Tilbake i 2007 og 2008 besluttet Aust-Agder fylkeskommune å inngå kontrakt med sju selskaper for passasjertransport med buss. Selskapene som fikk kontrakt, var de selskapene som sto for transporten under eksisterende kontrakter. De nye kontraktene skulle gjelde fram til utgangen av 2012 med en opsjon på ytterligere fire år maksimum. Allerede i 2010 benyttet fylkeskommunen opsjonen og inngikk kontrakter med selskapene for forlengelse fram til utgangen av henholdsvis 2014 og Ingen av forlengelsene ble konkurranseutsatt eller kunngjort i noen form. I sitt tilsvar til overvåkingsorganet erkjenner norske myndigheter brudd på regelverkets krav til åpenhet og ikke-diskriminering. I tillegg understrekes det at alle nye tjenestekonsesjonskontrakter for rutebiltransport i Aust-Agder vil bli konkurranseutsatt etter reglene når de nåværende kontraktene løper ut. Det betyr at de nye kontraktene pr. henholdsvis 1. januar 2015 og 1. januar 2017 vil ha vært gjennom de foreskrevne prosedyrene for slike konsesjonskontrakter. 1

2 Uklare regler Samtidig påpekes det at fylkeskommunens handlemåte hadde sammenheng med uklarheter knyttet til hvilke regler som gjaldt for inngåelse av konsesjonskontrakter. Noe eget regelverk for slike prosedyrer eksisterer ikke. Et forslag til slike regler er imidlertid under arbeid i EU-systemet i disse dager. De norske myndighetene presiserer at fremgangsmåten som Aust-Agder fylkeskommune valgte, ikke er representativ for deres oppfatning av hvorledes kravene til åpenhet og ikke-diskriminering skal praktiseres. I tilsvaret til overvåkingsorganet slår norske myndigheter fast at det ikke er noe som tilsier at de nåværende kontraktene må avvikles før de løper ut. Overvåkingsorganet blir minnet om at dette ikke dreier seg om kontrakter etter regelverket om offentlige innkjøp, og at overvåkingsorganet ikke foretar den nødvendige avgrensningen mellom tjenestekonsesjoner og tjenestekontrakter. Samtidig tilsier norsk kontraktsrett at brudd på regler om åpenhet og ikke-diskriminering ikke tilsier at en avtale er ugyldig. Ifølge norsk rett er kontrakter bindende selv om innkjøpsreglene ikke er fulgt. Således vil en avvikling av konsesjonene mest sannsynlig innebære et ulovlig kontraktbrudd. Busselskapene De fem busselskapene har i et møte gjort det klart at kontraktene er bindende og at fylkeskommunen ikke har anledning til å avvikle disse. I så tilfelle vil de motsette seg det, eventuelt gjennom påfølgende juridiske prosesser. Det kan også ende med, i verste fall, at fylkeskommunen får bindende avtaler med to busselskaper på samme rute dersom avtalene avvikles og nye kontrakter etableres. En eventuell økonomisk kompensasjon kan bli omfattende, fremgår det av brevet fra de norske myndighetene, bare den «tapte kontraktsverdien» fra 31. desember 2013 og ut kontraktsperioden løper opp i 350 millioner kroner. Norges største anskaffelse av elbiler i gang Oslo kommune gjennomfører nå Norges hittil største anskaffelse av elbiler. Det sier Espen Skistad, seniorrådgiver i Avdeling for Konserninnkjøp i Utviklings og kompetanseetaten i kommunen. Kommunens politiske ledelse byrådet har som mål at kommunens tjenestebiler innen år 2015 skal bruke teknologi som innebærer nullutslipp i bruksfasen. Rammeavtalen som nå skal inngås, skal gjelde fra 1. januar 2013 og omfatte kommunale tjenestebiler. Oslo kommune har kunngjort en åpen anbudskonkurranse om kjøp og leasing av elektriske tjenestebiler til alle kommunens virksomheter. Oslo leder allerede på verdensbasis med tanke på antall elbiler per innbygger, fremgår det av en melding på kommunens nettside. I juni 2012 var 1546 biler av totalt elbiler i Oslo, og det er etablert 400 ladestasjoner. Ytterligere 200 skal være etablert innen utgangen av Med elbiler reduseres ikke bare luftutslipp, men også støy i den lokale bytrafikken. Bruker sin innkjøpsmakt En rammeavtale for anskaffelse av elektriske tjenestebiler vil bidra til at kommunen når sitt mål om bruk av miljøteknologi for reduserte klimautslipp av kommunens bilpark. - Dette er et eksempel på at Oslo ligger helt i front når det gjelder å ta i bruk smart og miljøvennlig teknologi, og at kommunen bruker sin innkjøpsmakt aktivt og målrettet for 2

3 å fremme gode miljøvennlige løsninger, uttaler byråd Kirsten Vinje. Hun legger til at kommunene eier og leaser over tusen person- og varebiler og at alle skal erstattes av miljøvennlige alternativer i løpet av de neste årene. Bymiljøetaten og Bydel Østensjø testet to typer elbiler i 2011, og målet var å finne ut hvor godt bilene fungerte for kommunens tjenester. Testingen gikk utmerket, og bidro til beslutningen om bruk av teknologi som innebærer nullutslipp i bruksfasen, innen Anskaffelse av nye elektriske tjenestebiler skjer når nåværende leasingavtaler utløper. I tillegg vil kommunen bytte ut egne biler etter behov. Avtalen gjelder fra 2013 Den nye rammeavtalen omfatter både kjøp og såkalt operasjonell leasing av biler. Avtalen omfatter også tjenester for biladministrasjon i kommunens virksomheter. Oslo kommune tenker langsiktig på dette - og vil ha service i 5 år / km inkludert i prisen. Biladministrasjon er sentralt sammen med fleksibilitet i endring av modell og bilmerke. Konkurransen ble utlyst i første halvdel av oktober og har tilbudsfrist 26.november. Kontrakt blir inngått fra 1. januar Da er det denne rammeavtalen som gjelder for alle kommunens virksomheter, med unntak av biogassbiler (o.l. «miljøtilpassa drivstoff») og kjøretøyklasser som er utenfor anbudsområdet. Deretter blir det opp til virksomhetene å skifte ut eksisterende forurensende biler med elektriske biler fremforhandlet i avtalen. Inngikk forlik etter regelstridig kontraktstildeling Måtte gi innsyn i forliksavtalen Ski kommune inngikk forlik i stedet for å sitte på «tiltalebenken» i en rettsprosess i kjølvannet av en feilaktig kontraktstildeling. Et krav om innsyn i hva forliket gikk ut på, ble avvist av kommunen. Nå har imidlertid Fylkesmannen i Oslo og Akershus åpnet for innsyn. Kommunens hensyn til bl.a. forhandlingsstrategier og - posisjoner, tillitsforhold mellom partene i byggesaker og erstatningsomfang veide ikke tungt nok for fylkesmannen, som skriver at forliksavtalen mellom partene ikke inneholder stort andre elementer enn selve beløpet. Ski kommune arrangerte i sin tid en anbudskonkurranse om bygging av Langhushallen. Peab fikk kontrakten, mens Lønnheim Entreprenør AS klaget kommunen inn for KOFA for denne kontraktstildelingen. Ett år senere kom klagenemndas konklusjon. Den gikk ut på at Lønnheim Entreprenør AS skulle ha fått kontrakten. Blant annet pekte nemnda på at taket i tilbudet til kontraktvinneren var for flatt utfra minstekravet i kravspesifikasjonen. Med KOFAs beslutning i ryggen, gikk Lønnheim Entreprenør AS rettens vei for å få erstatning fra kommunen. Imidlertid ønsket ikke kommunen en rettsforfølgelse og inngikk forlik. Hvilket beløp kommunen måtte ut med, er det mange spekulasjoner om. Avisen Tidens Krav, som holder til i Kristiansund der Lønnheim Entreprenør AS har sitt hovedkontor, bad kommunen om innsyn i forliket. Det ble avvist og ny klage kom. Også denne ble avvist av kommunen, og dermed havnet klagen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 3

4 Grunnleggende forutsetning Som grunn for avvisningen av innsynskravet, har kommunen opplyst at den hvert år inngår en rekke kontrakter med entreprenører om ulike prosjekterings- og byggeoppdrag. En grunnleggende forutsetning i slike kontraktsforhold er at partene kan føle seg trygge på at enkelte opplysninger skjermes fra offentlighet i henhold til loven. Dette kan gjelde forretningshemmeligheter eller kommunens behov for å unnta opplysninger av hensyn til en forsvarlig økonomiforvaltning. Fylkesmannen bemerker at det ikke foreligger en pågående forhandlingssituasjon, da forhandlingene er avsluttet, forlik inngått og beløpet utbetalt. Innsyn i opplysningene kan derfor ikke, heter det, skade det offentliges interesser i en pågående forhandlingssituasjon. Strategi og tålegrense Unntaksvis kan det, fremholder imidlertid fylkesmannen, foreligge en situasjon som den herværende. Eventuelle erstatningskrav mot kommunen i forbindelse med inngåelse av kontrakter/innhenting av anbud vil variere avhengig av hva anbudet gjelder, pris og omfang, og kan derfor vanskelig sies å være sammenliknbare. Fylkesmannnen kan også vanskelig se at innsyn i opplysningen som etterspørres, vil kunne røpe hverken forhandlingsstrategier eller tålegrensen for hvor mye som kan betales. Fylkesmannen kan rett nok se at unntak fra offentlighet for visse opplysninger kan være nødvendig for å sikre tillitsforholdet mellom partene. I vurderingen av kravet om merinnsyn, har fylkesmannen lagt vekt på at det er stor allmenn interesse knyttet til det spørsmålet som opplysningene inneholder. Det er ved vurderingen særlig lagt vekt på at kommunen disponerer sine midler på vegne av fellesskapet, og at pressen og allmennhetene dermed kan ha et beskyttelsesverdig ønske om innsyn. Meroffentlighet skal praktiseres dersom det ikke foreligger et reelt og saklig begrunnet behov for å nekte offentligheten innsyn. Fylkesmannen kan således ikke se at det er påvist avgjørende grunner for ikke å praktisere meroffentlighet og er dermed kommet til at det gis innsyn. Satsar på innovasjon og kompetanse i bygginnkjøp Innovasjon og kompetanse. Det er ord som stendig vert nytta i den såkalla byggjemeldinga frå regjeringa, der innkjøp i bygg, anlegg og eigedomsforvalting vert nemnd. Regjeringa ønskjer at statlege byggherrar skal satse på innovasjon og på tidleg dialog med marknaden i innkjøpsstrategiane sine. Likeeins varslar regjeringa styrking av innkjøpskompetansen til offentlege aktørar innanfor byggsektoren. Totalt investerer det offentlege om lag 32 milliardar kroner årleg i nybygg og rehabilitering, og dei årlege offentlege utgiftene til forvalting, drift og vedlikehald kjem opp i ca. 25 milliardar kroner. Kommunar og fylkeskommunar står for to tredelar av dette. Dersom offentlege etatar kan redusere kostnadene til bygging, drift, forvalting og leige av bygg samtidig som dei held oppe eller aukar kvaliteten på bygget, kan dei frigjere midlar til andre føremål, slår regjeringa fast i Meld. St. 28 ( ) «Gode bygg for eit betre samfunn. Ein framtidsretta bygningspolitikk». Førebels dato for handsaming av meldinga i Stortinget er 11. desember

5 Innovasjon Her heiter det dessutan at det offentlege òg kan medverke til innovasjon hos leverandørane, og samarbeid mellom det offentlege, næringslivet og forsking kan medverke til å utvikle nye og framtidsretta løysingar. Forsking stadfestar at det er viktig å ha krevjande offentlege kundar som ynskjer nyskaping og innovasjon i byggjenæringa. Dialog med leverandørane i forkant av konkurranseutlysingar er viktig for innovasjon. NHO og KS har etablert eit program for leverandørutvikling der hovudføremålet er å stimulere til meir innovasjon i offentlege innkjøp. Regjeringa skriv i meldinga at det skal arbeidast for at statlege verksemder prioriterer innovasjon og tidleg dialog med marknaden i innkjøpsstrategiane sine. Kompetanse For å få til positive endringar er det viktig at offentlege kundar også etterspør kompetanse. Regjeringa vil styrkje innkjøpskompetansen til offentlege aktørar innanfor byggsektoren. Dei store, statlege og kommunale bygg- og eigedomsaktørane sit på mykje kompetanse som i større grad bør kome mindre, offentlege aktørar til gode. Utarbeiding av rettleiingar, kriteriesett for miljø og ei elektronisk, oppdatert dømesamling av «beste praksis» er òg ein del av røynslebasert læring. Regjeringa vil dessutan utvikle ei rettleiingsteneste for kommunale innkjøp innan bygg, anlegg og eigedomsforvaltning. Det gjeld til dømes rettleiing ved val av innkjøps- og gjennomføringsmodell (inkludert kontraktformer). Difi (Direktoratet for forvalting og IKT) har lansert nettstaden anskaffelser.no, med eit eige område for offentlege innkjøp knytte til bygg, anlegg og eigedom. Regjeringa vil vidareutvikle nettstaden anskaffelser.no. Nettstaden legg til rette for utveksling av røynsler og læring mellom offentlege innkjøparar, særleg retta mot mindre kommunar. Det finst fleire verktøy på marknaden for å rekne levetidskostnader. Difi har mellom anna utvikla eit eige gratis verktøy på nettet som gjev ein oversiktskalkyle av levetidskostnader i ein tidleg fase av byggjeprosjekt, TidligLCC (http://tidliglcc.difi.no/). Gjennom innkjøp i bygg- og eigedomsforvaltning kan offentlege oppdragsgjevarar bruke innkjøpsmakta si for å bidra til sosialt ansvar i leverandørkjeda og på norske byggjeplassar. Byggjemeldinga finn du her. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Innovasjon, sertifisering og håndheving Kom på årets siste nettverksmøte om sosialt ansvarlige innkjøp! Myndighetsutøvelse skal unntas fra innkjøpsregelverket, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har laget veiledning for leverandørutvikling og innovasjon, og KS inviterer til sertifiseringskurs. Norske kommunerevisorer understreker hvor viktig habilitet er for KOFA, og i Vest-Agder fylkeskommunen skal det gjennomføres forvaltningsrevisjon bl.a. av tjenestekjøp. EU arrangerer konferanse om håndheving og tilsyn, og i Danmark får klagere sjeldnere og sjeldnere medhold hos klageorganet. 5

6 Fortsatt ledige plasser på nettverksmøte om sosialt ansvarlige anskaffelser 22. november! Årets fjerde og siste nettverksmøte for i år tar opp hvordan du kan bruke kvalifikasjonskrav og -tildelingskriterier for sosialt ansvarlig produksjon i anskaffelsesprosessen. Anne Cathrine Jacobsen, juridisk rådgiver i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune, forteller om deres erfaringer med bruk av kvalifikasjonskrav for sosialt ansvarlig produksjon ved innkjøp av kaffemaskiner. Hun blir etterfulgt av seniorrådgiver Magne Paulsrud fra Initiativ for Etisk Handel, som snakker om hvorfor kvalifikasjonskrav for sosialt ansvarlig produksjon er nødvendig og hvordan de kan utformes. Så introduserer Jenny Ählström, seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og IKT, den nye veiledningen for bruk av tildelingskriterier for sosialt ansvarlig produksjon, før det åpnes for diskusjon. Nettverksmøtene er en gratis møteplass hvor offentlige innkjøpere kan lufte, lære om og diskutere aktuelle temaer om sosialt ansvarlig offentlige anskaffelser, og arrangeres som vanlig i Grev Wedels plass 9, 2. etasje, kl Her finner du programmet og dokumentasjon fra tidligere nettverksmøter i Påmelding til senest 20. november. Unntak for offentlig myndighetsutøvelse i anskaffelsesregelverket Kontrakter som innebærer offentlig myndighetsutøvelse, skal unntas fra regelverket om offentlige anskaffelser, melder regjeringen. Endringen er en presisering av gjeldende rett. På bakgrunn av EØS-avtalen, er det gjort unntak i anskaffelsesregelverket for kjøp av tjenester som innebærer utøvelse av offentlig myndighet. Unntaket gjelder blant annet plasseringer av barn på barnevernsinstitusjon, når institusjonen får store fullmakter til å anvende tvang. Difi-veiledning om innovasjon Nasjonalt program for leverandørutvikling har sammen med partnerskapet utviklet en metode for innovative offentlige anskaffelser. Mens programmet holder arbeidsbuer i metodikken for offentlige innkjøpere over det ganske land, har Difi lansert en utfyllende steg-for-steg versjon på sin nettside Under programmets toppmøte for offentlige innkjøpere i juni, lanserte Difi innovasjonssidene på Nå foreligger en skriftlig versjon basert på grunnarbeidet som er gjort i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Veiledningen følger i hovedsak samme struktur som Difis generelle veiledning for gjennomføring av anskaffelser. Last ned veiledningen her. KS Sertifiseringskurs offentlige anskaffelser 2013 KS Advokatene og KS Innkjøpsforum inviterer til nytt KS Sertifiseringskurs offentlige anskaffelser Sertifiseringskurset har til formål å bidra til et kunnskapsløft blant offentlige ansatte som har anskaffelser som sitt hovedarbeidsområde. Kurset har forelesninger, gruppeoppgaver og hjemmeoppgaver. Det foregår over 3 samlinger: 1. samling januar, 2. samling mars og 3. samling mai. Nærmere informasjon finner du her. Habilitet avgjørende for KOFA Når det gjelder habilitet og uavhengighet hos nemndsmedlemmer i KOFA, mener Norges Kommunerevisorforbund at det er viktig at advokater med praktisk erfaring er representert i nemnda. Det er avgjørende at habiliteten blir godt ivaretatt for å sikre høy tillit til KOFA, særlig når KOFA bare skal ha en rådgivende funksjon. Dette fremgår av en høringsuttalelse fra kommunerevisorene. Opplagte saker bør avgjøres av sekretariatet 6

7 med klagemulighet til nemndas leder, heter det ellers i uttalelsen, og klagenemnda kan settes med fem medlemmer i saker av prinsipiell betydning. Det er naturlig at nemndas leder sitter i slike saker. Forvaltningsrevisjon av innkjøp Flere områder av virksomheten i Vest-Agder fylkeskommune skal gjennomgå forvaltningsrevisjon i perioden 2012 til Det fremgår av den forvaltningsrevisjonsplanen som fylkestinget nylig har gitt sin tilslutning til. Blant områdene som skal gjennomgå slik revisjon, er praktiseringen av lov om offentlige anskaffelser og innkjøp av tjenester spesielt, melder nettstedet til fylkeskommunen. EU-konferanse om håndheving EU-kommisjonen organiserer en konferanse 26. november i Brussel om håndheving og tilsyn med regelverket for offentlige anskaffelser. Søkelyset rettes mot erfaringene med å benytte seg av EUs legale rammeverk for håndheving med særlig vekt på eventuelle brudd på kunngjøringsprosedyrene. Konferansen retter seg særlig mot representanter for og beslutningsfattere i lokale, regionale og nasjonale myndigheter som bidrar i bruken av eller formulerer innkjøpspolicy på håndhevingsområdet. Også praktiserende, slike som jurister, medlemmer av håndhevingsorganer og representanter for offentlige oppdragsgivere, kan ha nytte av å delta på konferansen, heter det. Færre danske klagere får medhold En gjennomgang som Dansk Industri har foretatt av antallet klagesaker for Klagenævnet for Udbud i 2011, viser at det blir flere og flere av de klagene som danskene kaller «sjikaneklager». Andelen klager der klageren får helt eller delvis får medhold, har falt fra 64 prosent av sakene i 2009 til 45 prosent av sakene i 2011, fremgår det av organisasjonens kartlegging. Det viser seg for øvrig at 46 prosent av klagene i 2011 gjaldt varekjøp, hvorav IT-kjøp utgjorde en firedel, 34 prosent dreide seg om tjenestekjøp og 19 prosent var bygg- og anleggssaker. Avlyste etter at kontraktene var tildelt En konkurranse kan også avlyses etter at tilbudsevalueringen er gjort og tilbyderne fått beskjed om hvem oppdragsgiveren vil gjøre kontrakt med. Ingen spesielle tungtveiende grunner trengs, bare avlysningen er saklig. Ingen tilbyder har nemlig krav på å få kontrakt. Det fremkommer av en kjennelse som Klagenævnet for Udbud i Danmark nylig har avgitt. To krav er imidlertid viktig ved en avlysning: Det må ikke være noen bakenforliggende motiver, og de grunnleggende prinsippene for anbudskonkurranser må etterleves. Det var Amgros I/S som på vegne av Kommunernes Landsforening (KL) skulle gjøre rammeavtaler for kjøp av høreapparater. I alt var det kunngjort 103 delrammeavtaler, og 10 virksomheter avgav tilbud innen fristen. Den anslåtte verdien på avtalene lå mellom 180 og 270 millioner kroner. Tilbyderne ble så orientert om hvilke leverandører oppdragsgiveren aktet å inngå avtale med, inklusive hvilken klagefrist som gjaldt. 7

8 Etter tilbudsevalueringen og tildeling av 96 av avtalene, innløp to klager med ulikt innhold til Klagenævnet for Udbud, som kom til at det var nødvendig å gjennomgå tilbudene en gang til. Formålet var å forvisse seg om at alle tilbyderne hadde levet opp til de fastsatte kravene i kravspesifikasjonen. Det førte til at bare to av tilbyderne fikk godkjent, hvorav en av klagerne var den ene. Konkurransen ble da annullert, i og med at oppdragsgiveren etter dette mente at konkurransen dermed var for lite effektiv. Annulleringen påklaget Også annulleringen av konkurransen ble klaget inn for Klagenævnet, ettersom klageren mente at de to tilbudene som var i pakt med kravspesifikasjonen, i seg selv representerte tilstrekkelig konkurranse. Klagenævnet fastslår i sin kjennelse (J.nr ) at det er anledning til å avlyse konkurransen så lenge annulleringen ikke er usaklig. Det er også i samsvar med hva Højesteret har fastslått. Imidlertid må ikke en annullering forfølge et bestemt formål som er i strid med likebehandlingsprinsippet eller som for øvrig må anses for å være usaklig. Grunnleggende prinsipper I sin kjennelse peker Klagenævnet på at det, etter EU-domstolens praksis, skal svært mye til før en oppdragsgiver kommer i konflikt med anskaffelsesreglene når han avlyser en konkurranse. Ved en avlysning må oppdragsgiveren bare ta hensyn til de grunnleggende prinsipper, slik som forbudet mot diskriminering på grunnlag av nasjonalitet, likebehandling osv. Etter anskaffelsesreglene er det dessuten ingen plikt til å inngå kontrakt, og ingen tilbyder kan således ha en berettiget forventning om å få tildelt en kontrakt, fastslår det danske klageorganet. Til grunn for Klagenævnets kjennelse lå også det forhold at oppdragsgiveren ikke fikk de ønskede resultater når det bare forelå to kvalifiserte tilbud. Det var en rekke prioriterte delavtaler som skulle gjøres, og det var etter det formålet konkurransen var tilrettelagt. Slik som situasjonen til slutt ble, kunne dette formålet ikke imøtekommes. Meiner regel-forenklinga er mislukka Representantar for lokale og regionale styresmakter i EU er misnøgde: EU-kommisjonen har mislukkast i å gjere reglane for offentlege innkjøp enklare. På fleire punkt legg direktiva seg dessutan opp i den interne organiseringa i medlemslanda når det gjeld tenester og administrasjon. Det er regionkomiteen i EU som seier dette i ei høyringsfråsegn. Dei nye reglane, heiter det, kjem til å auke dei administrative børene for lokale og regionale oppdragsgjevarar. Fleire av dei nye framlegga er dessutan vanskelege å skjøne og svært detaljerte. Attåt kjem ein del nye reglar, slik denne komiteen ser det. Regionkomiteen i EU har halde eit samla møte, der dei drøfta framlegget til nye innkjøpsdirektiv frå EU-kommisjonen. Framlegget er for tida til drøfting i Europaparlamentet, der det truleg vert avrøysting ein gong i desember. I høyringsfråsegna si peikar regionkomiteen mellom anna på at det noverande regelverket fører til talrike problem og juridiske prosessar som følgje av at det er så 8

9 mykje komplekst og uklart ved rammeverket for gjennomføring av offentlege innkjøp. Dette kan òg, heiter det, sjåast på som eit teikn på det ikkje er tru for at oppdragsgjevarar sjølve kan søkje gode løysingar på eige initiativ det vil seie utan eit komplisert regelverk som tvingar dei til å gjere det. Det er for lite merksemd på at det trengst eit regelverk for innkjøpsprosedyrar som gjev ein god handel for skattebetalarane. Merksemda er retta mot forma for innkjøpsprosedyrane, ikkje på resultatet. Dette må endrast, held regionkomiteen fram. Mykje detaljar Nokre av dei nye framlegga er dessutan vanskelege å skjøne og svært detaljerte. Attåt kjem ein del nye reglar. Detaljeringsnivået i dei nye direktivframlegga er det stikk motsette av det som var målet, nemleg å gjere innkjøpsreglane enklare. Dette vil føre med seg ei administrativ bør for oppdragsgjevarar som ikkje kan godtakast. Det gjeld særskilt for små oppdragsgjevarar på lokalt og regionalt nivå, går det fram av høyringsfråsegna. Ei løysing hadde vore å ha færre, enklare reglar og supplere dei med rettleiingar bygde på domsavseiingar i EU-domstolen. Såleis kunne tolking av reglane stendig vorte oppdaterte utan at nye direktiv trengst. Komiteen oppmodar EU-kommisjonen til å be Verdas handelsorganisasjon (WTO) om nye tingingar for å lyfte treskelverdiane. Kommisjonen grunngjev sitt framlegg om å halde desse grensene uendra i dei nye direktiva fordi det er etter WTO-avtalen. Representantane for dei regionale og lokale styresmaktene i EU er positive til bruk av elektroniske verktøy i innkjøp, men likar ikkje den stutte tidsfristen som er sett før slik bruk vert tvungen. Fristen er ikkje lang nok for dei små leverandørane, heiter det. Grip inn i interne tilhøve Kontrakttildeling til einingar og samarbeid som lokale eller regionale oppdragsgjevarar har naudsynt kontroll med for utøving av tenesteoppgåver på vegner av dei deltakande oppdragsgjevarane, må ut av regelverket. Dei rammene som står i direktivframlegga når det gjeld å unntaka slike einingar eller samarbeid er mykje for tronge, og dei vil ikkje verke i praksis. Såleis grip direktiva inn i den interne administrative organisering i medlemslanda. Regionkomiteen er ikkje blid for framlegget om ei nasjonal tilsynsordning som skal overvake praktiseringa av reglane. For det fyrste, heiter det, var ikkje eit slik framlegg med i høyingsdokumentet - «grønboka» - frå Kommisjonen som låg føre før direktivframlegga. Etter reglane må mellom anna lokale og regionale styresmakter få høve til å si meininga si om slike framlegg før dei kjem i direktiv. Framlegget til direktiv motverkar dessutan dei rettane som medlemsstatane har til sjølve å organisere sin eigen administrasjon. Komiteen er viss på at eksisterande strukturar og einingar på nasjonsnivå kan ta hand om denne tilsynsoppgåva. Inga auke lenger i dansk tevlingsutsetjing Auken i tevlingsutsetjinga i den offentlege sektoren i Danmark verkar å ha stogga opp. Rett nok aukar staten sin del, men kommunane står på staden kvil og i regionane går delen av oppgåver som er tevlingsutsett, attende. Det går fram av ein fersk rapport frå Dansk Industri. Tala i rapporten uroar Dansk 9

10 Industri, som vender seg til regjeringa med krav om konkrete initiativ og mål for det å nytte tevling for å fremje dei beste og mest effektive løysingane for bruken av offentlege budsjett. Rapporten frå Dansk Industri gjeld tevlingsutsetjing. Sjølv om rapporten heiter «DI`s OPS-redegjørelse 2012», femner utgreiinga ikkje berre om offentleg-privat samarbeid, slik vi nyttar omgrepet. I Danmark er eit offentleg-samarbeid også til dømes vanlege kontraktar der private leverandørar levrer varer eller tenester til det offentlege. Det går fram av rapporten at tevlingsutsetjinga i det offentlege auka med 0,2 prosentpoeng frå 2010 til Den gjennomsnittlege auken frå 2007 til 2010 har vore 0,5 prosentpoeng. Auken var særleg stor i 2007 da danskane gjennomførde reforma med færre kommunar og fylkeskommunar (amt). Då var auken på 1,1 prosentpoeng i åra frå 2008 har snittet vore 0,2 prosentpoeng. Nær 25 pst. er tevlingsutsett Samla er no 24,6 prosent av oppgåvene som vert dekte av dei offentlege driftsbudsjetta, tevlingsutsett. 25, 0 prosent er talet for kommunane, 20, 9 for regionane og 27,5 for staten. Til saman er oppgåver for nær 93 milliardar tevlingsutsatt, medan Dansk Industri meiner at oppgåver for nærare 377 milliardar kroner kan tevlingsutsetjast. Elles er det den statlege tevlingsutsetjinga som står for auken frå 2010 til 2011 kommunane og regionane har stort sett ikkje endra seg, går det fram av rapporten. Ikkje alle kommunane tevlingsutsett like mykje. Mellom dei ti kommunane som i 2011 stod øvst på lista over tevlingsutsetjing, vart gjennomsnittleg 32 prosent av oppgåvene over driftsbudsjetta tevlingsutsatt. For dei ti kommunane som sto nedst på den same lista, var gjennomsnittet 19,8 prosent. Kommunen heilt øvst på lista hadde i 2011 tevlingsutsatt 40 prosent av desse oppgåvene, medan kommunen nedst på lista stod for 16,9 prosent tevlingsutsetjing. På dei «ikke-borgernære» områda i kommunane ligg tevlingsutsetjinga på 44,5 prosent opp 0,8 prosentpoeng frå året før. Dette gjeld område som byutvikling, trafikk og infrastruktur. På dei andre områda, helse, sosial, skole og kultur, er det ein nedgang på 0,1 prosentpoeng får 2010 til 2010 frå 23,3 til 23,2 prosent. Mogeleg å spare 3,8 mrd Dersom gjennomsnittet for tevlingsutsetjinga i danske kommunar hadde vore på line med gjennomsnittet for dei ti på topp, kunne kommunane ha spart 3,8 milliardar kroner årleg, heiter det i rapporten. I regionane er tevlingsutsetjinga på veg ned. Sidan 2008 er det eit fall på om lag eitt prosentpoeng. Dersom alle regionane samla hadde tevlingsutsatt like mykje som den beste av regionane, har Dansk Industri rekna at over 400 millionar kroner kunne vert sparte. I statleg sektor er tevlingsutsetjinga auka med 5,1 prosentpoeng sidan Frå 2010 til 2011 auka delen av oppgåver som vart tevlingsutsett i staten, frå 26,4 til 27,5 prosent. Det er stor skilnad mellom ministeria. Integrationsministeriet ligg øvst på lista med ei tevlingsutsetjing på 61,7 prosent. Udenrigsministeriet har ei tevlingsutsetjing på berre 15,5 prosent. Dansk Industri skriv i rapporten at ulikskapane mellom departementa òg skuldast skilnaden i type oppgåver dei har. 10

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

\lijr$t! \t(~ ) FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling. Saksbehandler: Eva Kjøllesdal

\lijr$t! \t(~ ) FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling. Saksbehandler: Eva Kjøllesdal \lijr$t! \t(~ ) W FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Ski kommune Postboks 3010 1402 Ski Deres ref.: 09/825 Deres dato: 25.09.2012 Vår ref.: 2012/19521-5 FM-) Saksbehandler: Eva Kjøllesdal

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Kluge Advokatfirma DA Att: Advokat Steinulf Tungesvik Postboks 394 Sentrum 5805 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2011/103 11.07.2011 Avvisning av klage

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken Klagenemnda for offentlige anskaffelser Nyhetsbrev fra KOFA Det er nå ett år siden endringene i anskaffelsesregelverket trådte i kraft. Gebyrmyndigheten ble overført til domstolene og klagegebyret økte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Røyseth Maskin AS Eikelia 6817 NAUSTDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2014/0023-9 27.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemndas

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser CustomPublish AS Møllergata 24 0179 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0204-6 01.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet DEN NORSKE KYRKJA KM 5.1/06 Kyrkjemøtet Saksorientering Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet Samandrag Mandatet og retningslinjene for protokollkomiteen vart vedtekne av høvesvis

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 8. mai 2006 i sak 2005/296. Kåre Hagen Byggelederfirma AS

Klagenemndas avgjørelse 8. mai 2006 i sak 2005/296. Kåre Hagen Byggelederfirma AS Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for byggeledelse. Totalentreprenør var valgt etter en forutgående konkurranse. Innklagedes konsulent i totalentreprisekonkurransen var tilbyder i konkurransen

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10505-6 Saksbehandlar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Samandrag Fylkestinget

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE 1 Oversyn Deloitte gjennomførte ein forvaltningsrevisjon av innkjøp i Kvinnherad kommune i november 2015. Med grunnlag i rapporten frå revisjonen, har Kvinnherad

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200600403 Dato: 08.02.2006 Vedtak etter konkurranselova 21 om å tillate Prior Norge BA si vert

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør, omgjøring av tildelingsbeslutning, avlysning av konkurranse Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Regelverket om offentlige anskaffelser er av vesentlig betydning for leverandører innen helsesektoren, ettersom det offentlige er en sentral kunde

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming Samnanger kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Samnanger kommune. Rapporten

Detaljer

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av to ordinære statlige mottak for asylsøkere. Klagenemnda fant at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om IKTutstyr og tilhørende tjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde plikt

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark»

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» Tilbodsfrist: 9.mai 2014 Tilbodet vert å sende på e-post til Statens naturoppsyn postmottak@miljodir.no

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2015

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2015 Rapport om målbruk i offentleg teneste 21 1 Innhald Om rapporten... 3 Forklaring til statistikken... 3 Resultat frå underliggjande organ... 4 Nettsider... 4 Figur 1 Nynorskdel på statlege nettsider, i

Detaljer

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp Promitek AS Bragerhaugen 16 3012 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200204991-3 17.03.2003 Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Fitjar kommune 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Fitjar kommune. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for kurs beregnet på langtidsledige, mottakere av sosialhjelp og personer

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2008

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2008 SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2008 Organisasjon: Kommunane Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes har sidan 1996 hatt ei interkommunal

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av kontrakt om snøbrøyting. Klagenemnda fant at innklagede har brutt forskriften

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Arntzen de Besche Advokatfirma AS Postboks 2734 Solli 0204 OSLO Norge Deres ref.: Vår ref.: 2015/0132-6 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 15.01.2016 Avvisning

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Litt om DIFI - Opprettet 1. januar 2008 Ca 240 ansatte, fordelt i Leikanger og Oslo Driver med omfattande kurs- og

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015 Velkommen Nytt i anskaffelsesregelverket Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Sommerendringene Andre endringer Håndhevelse og Kofas kompetanse Status nye

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av 10 nye kommunale omsorgsboliger, og hvor tilbyderne også skulle skaffe tomt i nærheten av et eksisterende

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Pro Pipe Norway AS Att. Jon Vørts Arnegårdsbakken 25 3511 HØNEFOSS Deres referanse Vår referanse Dato 2009/169 13.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Fagdag offentlige anskaffelser

Fagdag offentlige anskaffelser 1 Fagdag offentlige anskaffelser Effektiv håndhevelse klagebehandling mv. Partner/advokat Arne Oftedal www.svw.no 2 Hvordan håndtere situasjonen dersom man ikke vinner Klage behandling og bruk av KOFA

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehager Krav til sakshandsaming Vaksdal kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Vaksdal kommune. Rapporten

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Adv. Trygve Olavson Laake. Prosessfullmektig: adv. firma Larhammer & Aarseth ANS. Adv.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Adv. Trygve Olavson Laake. Prosessfullmektig: adv. firma Larhammer & Aarseth ANS. Adv. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 15. mai 2003 i sak 2003/65 Klager: Selmer Skanska AS Prosessfullmektig: adv. firm. Schjødt AS Adv. Trygve Olavson Laake Pb. 2444 Solli 0201

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane LOV 2012-06-22 nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane DATO: LOV-2012-06-22-44 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Entro AS Att. Jorun Eggen Postboks 6064 Sluppen 7434 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse Dato 2011/180 12.09. 2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser til mottatt høringsbrev av

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser til mottatt høringsbrev av Vår dato Vår referanse 15.6.2015 15/00313-2 Deres dato Deres referanse Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Bente Hagelien Høringsbrev - Forslag om endring av lov

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2012/2177-34 Ikke fordelt til saksbehandler Saksgang Saksnr Utval Møtedato Kommunestyret Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav:

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav: Innklagede hadde kunngjort en konkurranse med forhandling vedrørende anskaffelse av et boligforvaltningssystem. To leverandører som ikke var kvalifisert, ble likevel invitert til forhandlinger, og kontrakt

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser EBA Advokatene MNA Postboks 5485 Majorstuen 0305 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0070-10 08.09.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en begrenset anbudskonkurranse, der det var oppgitt at fem leverandører ville bli valgt ut til å levere tilbud, foretok innklagede utvelgelsen ved å trekke lodd

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge.

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for tiltak beregnet på langtidsledige med behov for veiledning og bistand

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om levering av formingsmateriell til skole, skolefritidsordning og barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av et automatisert blodkultursystem. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravene til forutberegnelighet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Enit Nord AS Stormyrveien 10 8008 Bodø Deres referanse Vår referanse Dato 2010/161 09.07.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage

Detaljer