Å R S R A P P O R T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R A P P O R T 2 0 0 2"

Transkript

1 Å R S R A P P O R T

2 Å R S R A P P O R T

3 Det er nødvendig å konsolidere stillingen. Vi må skalere virksomheten til et nivå vi behersker både teknisk og finansielt. En tøffere start enn ventet Kjersti Kleven, fungerende styreleder Konsernideen ble unnfanget våren 2001 med konstituerende generalforsamling i slutten av mai. Formaliteter og organisasjonen kom på plass utover høsten, og det ble lagt mye vekt på å komme hurtig i gang er vårt første hele år med drift, men det har ikke blitt som forventet. Vi visste hva vi gikk til med porteføljen av kontrakter innen spesialtank, og disse har hatt og har svake resultater og begrenset mulighet for oppside. Vi hadde imidlertid forventninger til den relativt store porteføljen av kontrakter på serviceskip til oljeindustrien samt til hurtigrutekontrakten. Noen av disse innfridde forventningene, noen gjorde det ikke. Våre analyser konkluderer med at det ikke er kontraktene det er noe spesielt med. Vi mener at alle er tatt til en riktig pris. Imidlertid har vi avdekket både styrke og svakheter i vår evne til å gjennomføre. Den planlagte emisjonen ble gjennomført ved at eksisterende aksjonærer tegnet seg for kr 32 mill. i tillegg til å yte et ansvarlig lån på kr 25 mill. Dette tilførte selskapet ny kapital med kr 57 mill. i tillegg til kr 17 mill i resultat, totalt kr 74 mill. Imidlertid krevde økt produksjonsvolum i 2002 kr 172 mill. i likviditet, og i perioder har likviditeten vert anstrengt. Dette medfører at vi nå må redusere aktivitetsnivået til den finansielle løfteevne vi har, og til et nivå som gir en tilfredsstillende soliditet med den etablerte egenkapital. I løpet av året har vi igangsatt et omfattende organisasjonsutviklingsprosjekt. Jeg vil fremheve at dette arbeidet trolig er noe av det viktigste vi nå gjør. En rekke aktiviteter er i gangsatt, ut fra bedriftenes ulike behov. Det gledelige er at vi allerede kan spore resultater av arbeidet som har pågått. Timeutgangen på sammenlignbare operasjoner har blitt redusert betydelig, sykefraværet er redusert og viser nedadgående tendens, turnover er redusert og ikke minst H-verdien er redusert. Kleven Verft står foran større utfordringer enn de andre. Verftets ledelse, konsernledelsen og vi i styret tar inn over oss at mange av problemene kunne vært unngått om vi hadde klart å håndtere prosjektene bedre. Styret har blitt holdt løpende orientert om utviklingen, og vi er presentert for årsakssammenhenger og tiltak som iverksettes. En omstillingsprosess er igangsatt. Den høye kostnadsutviklingen i Norge de senere år har gjort at enkelte av våre prosesser nå ikke lenger er forsvarlige å utføre til tross for vår høye effektivitet. Skal vi bli i stand til å konkurrere om nye kontrakter, må vi være innstilt på å flytte deler av vår produksjon ut til partnere i land med lavere kostnadsnivå enn vårt. Dette blir krevende oppgaver å gjennomføre i året vi er begynt på. Likeledes vil en tilpassing av eksisterende bedrifter bli krevende, både den fysiske reorganiseringen og den bemanningsreduksjonen det vil medføre. Det har vært et vanskelig år. Jeg ønsker likevel å avslutte med å trekke fram positive sider ved bedriftene våre som vi skal bygge videre på. Myklebust Verft har imponert oss dette året og har fått resultat av god prosjektstyring. Kleven Florø har snudd utviklingen og organisasjonen jobber godt. Kleven Verft har vist en dugnadsånd som nå vil være en stor ressurs for bedriften. 3

4 Begivenheter 2002 Begivenheter 2002 Januar - Mars For verftene startet året med en ordresituasjon som ville gi full sysselsetting i Verftene hadde i ordre kjemikalieskip, juicetankere, passasjerfartøy og fiske- og offshorefartøy. Det bli ikke levert noen skip i denne perioden, men verftene var inne i en meget hektisk sluttfase av tre meget krevende prosjekt; hurtigruten på Kleven Verft, juicetankern på Kleven Florø og et offshorefartøy på Myklebust Verft. 2 offshorekontrakter blir satt i ordre. April - Juni I april blir det levert fire skip fra verftene i konsernet. Kleven Verft leverer MS Finnmarken til OVDS, rederiets nyeste og mest luksuriøse hurtigrute. Kleven Florø leverer MV Carlos Fischer til Victoria Shipping Int. Corp., verdens største spesialtankskip for frakt av fruktsaft, og den første for transport av fersk appelsin juice. I tillegg leverer Myklebust Verft MS Skandi Rona til District Offshore ASA (DOF), et avansert offshore supply fartøy som er det første fartøy med diesel elektrisk framdrift som er levert fra verftet. I juni leverer Kleven Florø MT Bow Chain til Nordic Leasing Limited. Kleven Verft avvikler driften på avdelingen på Rovde i Vanylven kommune. Juli - September Arbeidet har fortsatt i 3. kvartal med å tilpasse Kleven Verfts organisasjon til bedre å løse oppgaver med styring og gjennomføring av prosjekt, samt å effektivisere og ansvarliggjøre organisasjonen for øvrig. Omlegging fra skrogbygging til utrustning ved Kleven Verft krever også stor innsats rundt kompetanseutvikling. Det er igangsatt et arbeid i konsernet med målsetting å redusere kostnadsveksten. Ved alle verftene er det spesielt satt fokus på organisering av arbeidet på en mer optimal måte for å redusere overtidskostnadene. Kleven Verft leverer bygg nr 295, Havila Tampen, en UT-745 E til Solstad AS. Oktober - Desember Året ble avsluttet med en krevende innsats for ferdigstillelse av offshorefartøyene MS Normand Flipper og MS Skandi Sotra som ble levert i begynnelsen av januar Skroget til juicebåten ankom Kleven Florø etter et dramatisk slep fra Romania. Skroget ble levert i tide med tilfredsstillende kvalitet, men det kunne lett gått galt med storm utenfor kysten av Portugal. Men skroget kom på plass og arbeidet med utrustningen kom i gang. Per Kristian Furø startet som adm.dir ved Myklebust Verft AS. 4

5 Året 2002 Det må være samsvar mellom det vi sier og det vi gjør det vi påtar oss av forpliktelser og det vi faktisk leverer.. Steinar S. Kulen, Konsernsjef Markedsmessig var 2002 et vanskelig år. Interessen for store kjemikalietankere var brukbar i første del av året, med bakgrunn i at skipene som var kontrahert i Polen ble kansellert da verftet gikk konkurs. Imidlertid, verftet ble startet igjen med staten som eier, og det ble kontrahert store kjemikalietankere til priser under vår selvkost. Dette har gjort det vanskelig for oss å sikre nye kontrakter på denne type tonnasje. Markedet for serviceskip til oljeindustrien har vært preget av en økende etterspørselen etter tonnasje, mens det har vært sterk nedgang i aktiviteten i Nordsjøen. Samtidig har det vært mange skip i ordre på spekulasjon. Det er kontrahert få skip i Europa i To av de kontrakter som er plassert har vi oppnådd, begge bygges ved Myklebust Verft. Det er et fortsatt behov for flere nye offshorefartøy, men vi kan nok forvente at markedet må absorbere de skip som er under bygging, før vesentlig ny kontraheringsaktivitet igjen skjer. Ordresituasjonen er vår største utfordring. Ved inngangen til 2002 var ordrereserven kr 3,0 milliard. Ved utgangen av året var ordrereserven på kr 1,2 milliard. Vi har i 2002 levert 5 skip (2 tankere, 1 hurtigrute og 2 offshorefartøy). Driftsinntektene ble på vel kr 2,5 milliard grunnet et høyt byggeprogram ved alle tre verftene. Inntektene på Myklebust Verft Året vi har lagt bak oss ble på vel kr 400 million slik bedriften har hatt de siste årene. Ved Kleven Florø utgjorde omsetningen vel kr 1,1 milliard, mens Kleven Verft kom ut med knappe kr 1,0 milliard. Beskjeftigelsen fremover er tilfredsstillende for Myklebust Verft med tilnærmet full sysselsetting ut året. Vi har noe ledig kapasitet i mai og juni for reparasjonsoppdrag. Ved Kleven Florø skal vi levere to tankere i år. Vi er alt begynt nedbemanningen for å tilpasse kapasiteten til ordreboken. Ved Kleven Verft skal vi levere to offshorefartøy før vi tar ferie, og har ingen ordrer etter det. Ved levering av verftets Bnr. 303 i april, vil bemanningsreduksjonen starte for å tilpasse kapasiteten til arbeidsmengden. Så litt om det enkelte verft: Kleven Florø: Verftet sliter med gamle tapskontrakter på kjemikalitankere, mens de andre kontraktene er tilfredsstillende. En positiv utvikling i styringen og gjennomføringen av prosjektene bedret timeutgangen og økonomien i prosjektene. Verftet er inne i en positiv driftsutvikling! Vi oppnådde et overskudd på kr 18 mill. i Kleven Verft: Verftet har slitt med gjennomføringen av flere prosjekter i 2002, og de har gitt et lite tilfredstillende resultat. Verftet har sviktet på flere områder. Tapene i 2002 er hovedsakelig forårsaket av egne feil i tillegg til forsinkelser på to av verftets bortsatte skrog, og til dels mangelfulle leveranser fra enkelte underleverandører. Vi har ikke maktet den enorme veksten som har vært i verftet de siste to år, i tilegg til at vi har påtatt oss svært krevende prosjekter i en periode med omstilling av produksjonen. Dette er beklagelig, men en kjensgjerning. Resultatet ble svakt og et underskudd på kr 31 mill. er ikke tilfredsstillende. Myklebust Verft: Vi har hatt en god gjennomføring av byggeoppdragene og oppnådd en positiv resultatutvikling. Vi har oppnådd et internt fokus på styring og kontroll som sammen med en besluttsom og dyktig gjennomføring har gitt oss den positive utviklingen. Et overskudd på kr 35 mill. er vi fornøyd med. Resultatene for de andre mindre selskapene ble som forventet. Konsernets resultat på kr 17 mill. er ikke tilfredsstillende. Det er en overordnet oppgave å reetablere tillit hos eiere, banker og enkelte kunder. Utfordringene vi står overfor ved inngangen til 2003 vil kreve en ekstraordinær innsats av oss alle. 5

6 Årsberetning Årsberetning Kleven Maritime AS Organisering Konsernet Kleven Maritime ble etablert i januar Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet. Kleven Maritime AS eier direkte eller indirekte 100% av selskapene Kleven Florø AS, Myklebust Verft AS, Kleven Verft AS, Kleven Florø Consult AS, Kleven Industrier AS, Myklebust Prosjekt AS og Kleven Prosjekt AS. Konsernets virksomhet Konsernet Kleven Maritime driver virksomhet innenfor skipsdesign, skipsteknisk rådgivning, nybygging, reparasjon og ombygging av skip i Florø, Førde, Ulsteinvik og Gursken. Byggingen av stålseksjoner ved Kleven Verfts avdeling på Rovde i Vanylven kommune ble avviklet i løpet av Konsernets hovedkontor er i Ulsteinvik. Pr var det ansatt 1008 personer i konsernet, tilsvarende 993 årsverk. Det ble i 2002 levert følgende nybygg fra verftene: Verft Byggenr. Type Kjøper Kleven Florø 143 Kjemikalietanker Nordic Leasing Limited Kleven Florø 147 Juice carrier Victoria Shipping Int. Corp. Kleven Verft 292 Cruise-ferge OVDS AS Kleven Verft 295 Platform Supply Vessel Havila Supply Ships AS Myklebust Verft 31 Platform Supply Vessel Rona Maritime Ltd. Ordresituasjonen Verftene i Kleven Maritime har følgende kontrakter: Verft Byggenr Type Levering Kleven Florø 141 Kjemikalietankskip Februar -03 Kleven Florø 148 Juice Carrier August -03 Kleven Florø 144 Kjemikalietankskip November -03 Kleven Verft 296 PSV Februar -03 Kleven Verft 303 MPSV April -03 Kleven Verft 301 MPSV Juni -03 Myklebust Verft 33 PSV Januar -03 Myklebust Verft 36 ROV Survey Vessel Mai -03 Myklebust Verft 37 PSV Desember -03 Samlet kontraktsverdi pr utgjør NOK mill. mens ordrereserven utgjør på samme tidspunkt NOK mill. Markedssituasjonen Vi har hatt en høy kostnadsutvikling i Norge over år og spesielt har denne vært drevet av høye lønnstillegg. Som et resultat av bl.a. dette har vi også fått et høyt rentenivå som har medført en styrking av kronen gjennom hele Dette har medført at vår konkurranseposisjon er blitt sterkt svekket gjennom året. Som et mottiltak mot påstått subsidiering av Koreanske verft, har EU innført en ny skipsstøtteordning. Denne ser ut til å falle på plass også i Norge. Dette betyr 6 % verftsstøtte på Containerskip og Kjemikalie-/produkttankere. Innen markedet for spesialtanskip er det blitt kontrahert nybygg også i 2002, men til et prisnivå hvor vi ikke har vært konkurransedyktige. Det er forventet en moderat vekst i fraktmarkedet, og vi står overfor en utskifting av tonnasje som gjør at vi kan forvente kontraheringer innen dette segmentet også i årene som kommer. Nykontraheringen i markedet for serviceskip til oljeindustrien og spesielt Nordsjø-tonnasje har vært lav i Aktiviteten innen utvikling og produksjon av nye oljefelt har i Nordsjøen og USA blitt redusert, mens vi på verdensbasis samlet sett har hatt en liten økning. Det har medført høy utnyttelsesgrad på servicefartøyene gjennom året og økt forflyttning av fartøyene. Mange fartøy, kontrahert innen utløpet av 2000 da verftsstøtten falt bort, kommer nå ut i markedet og presser ratene både på kort og litt lenger sikt. Dette har medført at nykontraheringen i løpet av 2002 har vært liten og denne situasjonen vil trolig vedvare i Konkurransene på de få prosjektene er stor mellom verftene. For å kunne opprettholde produksjonsvolumene sine må oljeselskapene øke aktiviteten innen utvikling av nye felt og sammen med oljeselskapenes fokus på ny tonnasje til service av sine opperasjoner, vil det medføre utskiftning av eldre fartøy, og styrket kontraheringsaktivitet. I markedet for arbeidsbåter og fiskefartøy kontraheres det jevnt og trutt, men innen tonnasje som er mindre enn det vi er konkurransedyktige på. Prisutviklingen innen både reker og filet er slik at det neppe blir særlig kontraheringsaktivitet innen de større fartøytypene i nærmeste fremtid. Vi arbeider for å bedre vår konkurranseposisjon gjennom utvikling av nye design, styrking av vår evne til å gjennomføre krevende prosjekter samt reduksjon av innkjøpskostnader og kostnader knyttet til gjennomføring av prosjektene. Med hjelp fra myndighente til å få redusert rentene og en normalisering av kroneverdien mot Euro og US dollar, så bør vi igjen være konkurransedyktige innen våre skipstyper. Fortsatt drift Bedriftene i Kleven Maritime har inngått kontrakter som gir sysselsetting i størstedelen av Noen av verftenes nybyggingsprosjekter vil gi et økonomisk tap og dette er det tatt høyde for i resultatregnskapet for 2002 og tidligere. Dette har medført at 2002-resultatet for konsernet Kleven Maritime er lite tilfredsstillende. Det vises til omtale under avsnittet Årsregnskapet nedenfor. Kleven Maritime AS gjennomførte en emisjon i løpet av 2. halvår 2002, noe som økte konsernets egenkapital med ca. NOK 32 mill. I tillegg ble arbeidskapitalen i konsernet styrket ved at aksjonærene har ytt ett ansvarlig lån. Det arbeides aktivt med sikte på inngåelse av nye kontrakter for levering i Markeds-/salgsaktiviteten er styrket i løpet av året og den planlegges ytterligere styrket i enkelte av bedriftene. I hele konsernet ble det i 2002 satt i gang en prosess med sikte på å redusere konsernets kostnader. I Kleven Florø AS og Kleven Verft AS ble også startet en prosess med sikte på en reduksjon av antall ansatte. Dette har bl.a. sammenheng med en bevisstgjøring omkring hva verftene selv skal utføre og hva som skal kjøpes fra eksterne leverandører. Denne prosessen vil fullføres i løpet av 1. halvår Selv om en i deler av 2003 vil måtte ty til midlertidige bemanningsreduksjoner utover permanent reduksjon av bemanningen, så bekrefter styret at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Arbeidsmiljø Ett av konsernets satsingsområder er organisasjonsutvikling, og det er ansatt fast en prosjektleder for flere prosjekter som er i gangsatt både på konsernnivå og i de enkelte bedrifter. I alle styringsgrupper og arbeidsgrupper er både ledelsen og de ansatte representert. Arbeidsmiljøet i konsernets bedrifter har i 2002 vært godt. Selskapene har hatt full sysselsetting i største delen av Periodevis har deler av arbeidsstokken vært permittert p.g.a. manglende oppdrag og at enkelte prosjekter 6

7 Årsberetning har blitt forskjøvet i tid. Bedriftenes arbeidsmiljøutvalg har i samarbeid med verneombud, tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten tatt hånd om arbeidsmiljøet på en tilfredsstillende måte. Det totale sykefraværet i konsernets bedrifter i 2002 utgjorde 7,6 %. Dette er en reduksjon i forhold til år 2001 på 0,8 prosentpoeng og er en forsterkning av nedgangen fra 2000 til Det ble i 2002 registrert 504 fraværsdager som følge av personskader ved bedriftene. For dette året ble det totalt registrert 87 mindre personskader. Dette er en gledelig nedgang fra 2001 da det ble registrert henholdsvis 1047 fraværsdager som følge av personskader samt 131 mindre personskader. Det er i konsernet i 2002 ikke registrert ulykker med større skader på personer eller materiell. Ytre miljø Verftene i Kleven Maritime driver i hovedsak nybygging av skip. Denne virksomheten medfører begrenset fare for forurensning. Det legges stor vekt på å redusere støy og støv fra virksomhetene slik at ulempene for naboer blir minst mulig. Det ytre miljøet har blitt ivaretatt på en tilfredsstillende måte og det har ikke vært behov for spesiell tiltak. Avfallsstoff som malingsprodukt og brenneslagg blir levert som spesialavfall. Blåsesand er godkjent brukt som dekkmasse ved grovavfallsplass. Utslipp fra syrevasking er analysert og de utslipp som blir foretatt er i henhold til godkjennelse fra SFT. Aksjonærforhold Kleven Maritime AS gjennomførte i 2002 en emisjon hvor det ble tegnet ny aksjekapital til en verdi av NOK 31,7 mill. Kleven Maritime AS har 22 aksjonærer. Det har i 2002 ikke vært omsetning av aksjene i selskapet. Andre forhold I årsberetningen for 2001 ble det redegjort for et krav fra skatteoppkreveren i en Østlandskommune overfor Myklebust Verft AS på kr. 12,8 mill. Forholdet var knyttet opp til manglende innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift for perioden fra en leverandør til selskapet. Kravet ble i 2002 frafalt. Kleven Verft AS er pr involvert i en tvistesak med selskapet Hotech AS i Horten vedrørende sluttoppgjøret for innredningsoppdrag på Bnr. 292 ved Kleven Verft AS, M/S Finnmarken. Hotech AS har krevd tilleggsbetaling utover kontraktsfestet beløp. Kleven Verft AS har avvist dette kravet og har på sin side krevd dekning for merkostnader påført verftet ved at sluttføringen av innredningsarbeidet er mangelfullt fra Hotech AS sin side. Hotech AS ble av en underleverandør begjært konkurs og Horten Skifterett tok begjæringen til følge i konkursslutning datert Tvistesaken mellom Kleven Verft AS og Hotech AS sitt konkursbo vil bli søkt løst gjennom de løsningsmekanismer som kontrakten foreskriver. Kleven Verft AS har vurdert saken slik at det ikke er grunn for å gjøre tapsavsetninger for kravet i regnskapet. Årsregnskapet Morselskapet Kleven Maritime AS sitt regnskap for 2002 er gjort opp med et underskudd før skattekostnad på tkr. Etter skattekostnad utgjør årsunderskuddet tkr. Driftsoverskuddet for Konsernet Kleven Maritime utgjør tkr. Resultatet før skattekostnad utgjør tkr. mens resultatet etter skattekostnad utgjør tkr. Dette resultatet er lite tilfredsstillende. Datterselskapet Kleven Verft AS sitt årsregnskap har innbakt i seg konsekvensene av forsinket og mangelfull levering av 2 skrog fra skrogverftet i Romania, bl.a. dagmulkter. I tillegg har mangelfull levering fra underleverandører knyttet til 2 andre prosjekter påført Kleven Verft AS betydelige tap. Pr utgjør konsernets arbeidskapital tkr. Konsernets egenkapital utgjør på samme tidspunkt tkr. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjør tkr. hvorav endring i utført, ikke fakturert produksjon utgjør tkr. Kontanter og kontantekvivalenter utgjør pr tkr. Resultatoverføring Årsresultatene i de enkelte selskap i konsernet er disponert i de respektive selskap. Styret foreslår at årets underskudd i morselskapet Kleven Maritime AS føres mot annen egenkapital med 673 tkr. overkursfondet med tkr. udekket tap med tkr. Egenkapitalen utgjør tkr., av dette utgjør fri egenkapital 0 tkr. Ulsteinvik, John M. Kleven Styreleder Bjørn Bjåstad Palmar Gjerde Kjersti Kleven Styrets nestleder Frede Uldbæk Jostein Bjørnset Sylvi Ragnhild Harnes Audun Grønnevik Steinar Kulen Adm.dir. 7

8 Resultatregnskap Resultatregnskap (beløp i kr) Kleven Maritime AS Konsern Note Note Driftsinntekter Salgsinntekt 1, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad 7, Avskrivning 9, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsunderskudd Driftsoverskudd Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad 1, Annen finanskostnad Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Netto finansinntekter Ordinært underskudd før skattekostnad Netto finanskostnader Ordinært overskudd før skattekostnad Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årets konsernresultat Årets Underskudd Overføringer: Overført annen egenkapital Overført overkursfond Overført udekket tap Sum overføringer 8

9 Balanse Balanse pr. 31. desember (beløp i kr) Kleven Maritime AS Konsern Note Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner, o.l Sum varige driftsmidler Finansielle eiendeler Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i datterselskap Investering i andre aksjer ,8 Lån til foretak i samme konsern ,8 Andre fordringer 8, Sum finansielle eiendeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Varer Fordringer Kundefordringer Utført, ikke fakturert produksjon 1, ,8 Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital ,11 Aksjekapital 18, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 14, ,8 Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Forskuddsfakturert produksjon Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

10 Kontantstrømsanalyse Kleven Maritime AS KONTANTSTRØMOPPSTILLING (BELØP I KR) Ordinært resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Utbetalinger ved utlån Utbetaling ved økning av egenkapital i datterselskaper Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Innbetalinger av egenkapital Tilført egenkapital ved fusjon Bto. fusjonskostnader ført direkte mot egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

11 Noter Kleven Maritime AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2002 (BELØP I KR) NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskaper og tilknyttede selskaper er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Dersom virkelig verdi av selskapene er lavere enn balanseført verdi og verdifallet ikke forventes å være forbigående foretas nedskrivning til virkelig verdi. Eiendelen i balansen er vist under finansielle eiendeler. Eventuelt mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som finansinntekt. Det vises til eget konsernregnskap. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på opptjeningstidspunktet Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie og bruk i virksomheten. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres i balansen til pålydende etter fradrag for eventuell avsetning til forventet tap. Pr er fordringene oppført til pålydende, da de ikke er vurdert som usikre. Varige driftsmidler/immaterielle eiendeler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger 15 tkr. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning for konserledelsen. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. NOTE 2 - LØNN, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.V. Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader (innskuddsbasert pensjon) Andre personalkostnader Sum Gjennomsnittlig antall ansatte 4 3 Godtgjørelser Adm.dir Styret 478 Revisor Revisjonshonoraret, ekskl. mva, for 2002 utgjør 39,8 tkr. I tillegg kommer godtgjørelse for andre tjenester med 69 tkr. 11

12 Noter Kleven Maritime AS NOTE 3 - VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner, o.l. Anskaffelseskost Tilgang 83 Anskaffelseskost Akk. avskr./nedskr Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger 222 Økonomisk levetid Avskrivningsplan Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner, o.l. 3-7 år Lineær Selskapet driver sin virksomhet i fra leide lokaler. Årlig leie er avtalt til 175 tkr. I tillegg leier selskapet en varebil. Årlig leie er avtalt til 40 tkr. NOTE 4 - DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP M.V. Firma Anskaffelses Forretnings- Eier- Stemme- Egenkapital Årsresultat tidspunkt kontor andel andel Kleven Florø AS Florø 100% 100% Kleven Florø Consult AS (datterdatterselskap) Florø 100% 100% Kleven Verft AS Ulstein 100% 100% Kleven Prosjekt AS (datterdatterselskap) Ulstein 100% 100% Myklebust Verft AS Sande 100% 100% Myklebust Prosjekt AS (datterdatterselskap) Sande 100% 100% 62-2 Kleven Industrier AS Ulstein 100% 100% Viking Reisebyrå AS (dattertilknyttet selskap) Ulstein 50% 50% Skipssystemer AS (dattertilknyttet selskap) Sande 45% 45% Egenkapital og resultat for Viking Reisebyrå AS og Skipssystemer AS er basert på foreløpig regnskap for NOTE 5 - FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR Lån til foretak i samme konsern Av lån til foretak i samme konsern utgjør kr 23,5 mill ansvarlig lån til datterselskap. Avtalt rentebetingelser er NIBOR + margin på 5%. Utlånet skal innfries senest i NOTE 6 - GJELD MED FORFALL SENERE ENN FEM ÅR Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Øvre langsiktig gjeld Opplysninger om konvertible lån, obligasjonslån og lån fra kredittinstitusjoner: Snittrente Lånebeløp i NOK Ansvarlig lån fra Kleven Invest AS 12,22% Lån fra konserselskaper 8,50% Sum Avdragsprofil: Deretter Sum Det ansvarlige lånet fra Kleven Invest AS skal innløses senest i Avtalt rentebetingelser er NIBOR + margin på 5%. Det er ikke stilt sikkerhet for lånet. For lån fra konsernselskaper er det foreløpig ikke avtalt avdragsprofil. 12

13 Noter Kleven Maritime AS NOTE 7 - PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført Ovennevnte garantiforpliktelser vedrører morselskapsgarantier/selvskyldnerkausjoner knyttet til lånerammer og garantier/ garantirammer stilt av kredittinstitusjoner overfor datterselskaper. I tillegg har selskapet stilt fullførelsesgaranti overfor kunder til datterselskap vedrørende to byggeprosjekt. Selskapet er sammen med andre konsernselskaper fellesregistrert i merverdiavgiftsregisteret og er således solidarisk ansvarlig for eventuell skyldig merverdiavgift. NOTE 8 - MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V. Kundefordringer Foretak i samme konsern Andre fordringer Foretak i samme konsern Annen langsiktig gjeld Foretak i samme konsern Kortsiktig gjeld Foretak i samme konsern NOTE 9 - SKATT Årets skattekostnad fremkommer slik: Endring i utsatt skatt Årets totale skattekostnad på ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Fusjonskostnader ført direkte mot egenkapitalen Skattemessig tap ved konvertering av fusjonsfordringer til aksjer i datterselskaper Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28 %, som utgjør sum betalbar skatt på årets resultat 0 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som utlignes: Driftsmidler Underskudd til fremføring Andre midlertidige forskjeller Sum Utsatt skattefordel Fremføringsperioden for de ligningsmessige underskuddene utløper i 2010 med kr 0,23 mill og i 2011 med kr 10,21 mill og i 2012 med kr 8,67 mill. NOTE 10 - EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Udekket tap Sum Egenkapital Årets endring av egenkapital Kapitalutvidelse Årets resultat Egenkapital

14 Noter Kleven Maritime AS NOTE 11 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapitalen i Kleven Maritime AS pr består av en aksjeklasse: Antall Pålydende Balanseført A-aksjer kr 9, Eierstruktur Aksjonær i Kleven Maritime AS pr var: A-aksjer Eierandel Stemme andel John Kleven AS (representert i styret ved John Kleven) ,9% 13,9% Hamy AS (representert i styret ved Bjørn Bjåstad) ,7% 12,7% Soltun Invest AS ,5% 12,5% Hareid Elektriske AS (representert i styret ved Bjørn Bjåstad) ,2% 12,2% Florø Invest AS (representert i styret ved Jostein Bjørnset) ,8% 8,8% Magnar Kleven AS ,3% 8,3% A. Kleven Eiendom AS ,2% 6,2% Sydvestor Vekst AS (representert i styret ved Frede Uldbæk) ,5% 5,5% Harvest Elektro AS (representert i styret ved Bjørn Bjåstad) ,1% 5,1% Gjerde Invest AS (representert i styret ved Palmar Gjerde) ,6% 2,6% John Kleven (styreformann) ,5% 2,5% Rena AS ,5% 2,5% Johanna Flåskjer ,7% 1,7% Håkon Longva ,4% 1,4% Kulen AS (ved administrerende direktør Steinar Kulen) ,2% 1,2% Jostein Myklebust ,6% 0,6% Hildegunn Eiksund ,6% 0,6% Vik Eigedom AS ,5% 0,5% Erling Myklebust ,5% 0,5% Jarle Gjerde ,3% 0,3% Odd Borgund ,2% 0,2% Inger Myklebust ,1% 0,1% Totalt antall aksjer ,0% 100,0% NOTE 12 - BUNDNE BANKINNSKUDD I posten bankinnskudd er inkludert bundne skattetrekksmidler med 524 tkr. 31. desember mars 2003 John Kleven Styreformann Kjersti Kleven Styrets nestleder Bjørn Bjåstad Styremedlem Frede Klinkby Uldbæk Styremedlem Jostein Bjørnset Styremedlem Palmar Martin Gjerde Styremedlem Sylvi Ragnhild Harnes Styremedlem Audun Grønnevik Styremedlem Steinar Kulen Adm.direktør 14

15 Kontantstrømsanalyse Konsern KONTANTSTRØMOPPSTILLING KONSERN (BELØP I KR) Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjeller mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Endring utført, ikke fakturert produksjon Endring i andre tidsavgrensninger Mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 59 0 Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Mottatt utbytte/tilbakebetaling av kapital fra andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Tilbakebetaling av utlån Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalinger av egenkapital Bto. fusjonskostnader ført direkte mot egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

16 Noter Konsern NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 2002 (I 1000 KRONER) NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsernregnskapet Konsernregnskapet viser virksomheten til morselskapet Kleven Maritime AS som en økonomisk enhet, basert på regnskapsprinsipper som beskrevet nedenfor. Selskapenes interne omsetning og mellomværende er eliminert i konsernregnskapet. Eventuelle gevinster oppstått ved transaksjoner mellom selskaper i konsernet er eliminert. Selskaper hvor Kleven Maritime AS har bestemmende innflytelse blir konsolidert inn i konsernregnskapet i sin helhet. Kleven Maritime AS eier ingen datterselskap som ikke er heleide. Aksjene i datterselskapene er eliminert etter oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at anskaffelseskost for aksjene henføres til datterselskapenes eiendeler og gjeld som tas inn i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Anskaffelseskost utover eller mindre enn hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som henholdsvis goodwill og negativ goodwill. Tilknyttede selskaper er ikke konsolidert inn i konsernregnskapet. Aksjer i tilknyttede selskap og øvrige anleggsaksjer Aksjer i tilknyttede selskap og øvrige anleggsaksjer er vurdert til historisk kostpris, dvs. kostmetoden. Eventuelt mottatt utbytte fra selskapene resultatføres som finansinntekter. Salgsinntekter Inntektsføring knyttet til anleggskontrakter skjer i henhold til prinsipp om løpende avregning. Driftsinntekter forøvrig inntektsføres på leveringstidspunktet. Forskning og utvikling Kostnader knyttet til forskning og utvikling utgiftsføres i sin helhet når de påløper. Produktutvikling skjer i nært samarbeid med kundene. De fleste prosjekter innehar element av produktutvikling. Det er derfor vanskelig å måle andel av produktutvikling i hvert enkelt prosjekt eller pr. år.. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie og bruk i virksomheten. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke eventuelle tap. Utført, ikke fakturert produksjon/forskuddsfakturert produksjon Anleggskontrakter (skip i arbeid) bokføres i regnskapet i samsvar med prinsipp om løpende avregning. Det vil si at andel resultat inntektsføres i takt med prosjektenes fullførelsesgrad. Fullførelsesgraden er beregnet som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad, eller som anvendt timeforbruk i prosent av totalt forventet timeforbruk. Dersom vurdering av et prosjekt viser at det vil gi tap, avsettes hele det forventede tapet uavhengig av fullføringsgraden. Prosjektene vurderes hver for seg. Prosjekt med netto utført, ikke fakturert produksjon, er oppført som fordring, og prosjekt hvor forskudd fra kunder overstiger utført produksjon er oppført som gjeld. Utført produksjon er klassifisert som driftsinntekter i resultatregnskapet. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt eller til sikret kurs i henhold til terminkontrakter. Varige driftsmidler/immaterielle eiendeler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger 15 tkr. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Negativ goodwill er knyttet til kjøp av virksomhet. Den negative goodwillen inntektsføres i takt med veiet gjennomsnitt av avskrivbare eiendelers rest-levetid på oppkjøpstidspunktet. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Konsernets pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er knytt til AFP-ordningen (usikret ordning) og til en kollektiv sikret pensjonsordning. Alle selskaper i konsernet (som har ansatte) er med i førstnevnte ordning, mens ett selskap i konsernet er med i den sist nevnte ordning. Beregning av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler bygger på økonomiske og aktuarmessige forutsetninger som redegjort for i egen note. Netto pensjonskostnader klassifiseres under lønnskostnader i resultatregnskapet. I balansen presenteres pensjonsmidler under andre langsiktige fordringer og netto pensjonsforpliktelser under posten avsetning for forpliktelser. I beløpet for netto pensjonsforpliktelser inngår arbeidsgiveravgift. Noen selskaper i konsernet har innskuddsbasert pensjonsordning. Bidrag til denne ordningen kostnadsføres når de påløper. 16

17 Noter Konsern Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. Offentlig tilskudd Tilskudd til bygging av skip blir inntektsført under driftsinntekter etter prinsippet om løpende avregning. Tilskuddet utgjør 9 % av brutto kontraktspris. Ved bygging av noen type skip, som f.eks. fiskebåter til EØS-området, mottar verftene ikke tilskudd. Tilskuddsordningen er opphørt for kontrakter inngått etter , men er nå innført igjen for visse type skip med 6% sats for kontrakter inngått i perioden Garantier og reklamasjoner Garantiarbeider/reklamasjoner knyttet til avsluttede salg vurderes til antatt kostnad for slikt arbeid. Estimatet beregnes hovedsakelig med utgangspunkt i historisk tall for garantireparasjoner. Avsetningen er medtatt under «Annen kortsiktig gjeld». Klassifisering av prosjektrenter Finansieringskostnader (etter fradrag av eventuelle renteinntekter på forskudd fra kunder) knyttet til anleggskontraker (skip under bygging) er i resultatregnskapet omklassifisert fra finansposter til driftskostnader. I beløp utgjør dette for 2002 og 2001 henholdsvis kr 65,7 mill og kr 54 mill. Sammenligningstallene er omklassifisert tilsvarende. NOTE 2 - DATTERSELSKAPER Følgende datter- og datterdatterselskaper inngår i konsernet: Kleven Florø AS, 6902 Florø (kjøpt ) Kleven Florø Consult AS, 6902 Florø (kjøpt ) Kleven Verft AS, 6065 Ulsteinvik (tilgang ved fusjon ) Kleven Prosjekt AS, 6065 Ulsteinvik (tilgang ved fusjon ) Myklebust Verft AS, 6082 Gursken (tilgang ved fusjon ) Myklebust Prosjekt AS, 6082 Gursken (tilgang ved fusjon ) Kleven Industrier AS, 6065 Ulsteinvik (tilgang ved fusjon ) Kleven Maritime AS eier alle datter- og datterdatterselskaper 100%, og har tilsvarende stemmeandel. NOTE 3 FINANSIELL MARKEDSRISIKO, TERMINKONTRAKTER, RENTERISISIKO, M.M Konsernet er eksponert for valutakursendringer i forbindelse med inngåelse av kontrakter med kunder og leverandører. Ved inngåelse av kjøps- eller salgskontrakter i valuta, vil konsernet derfor normalt inngå terminkontrakter for tilsvarende beløp for å sikre seg mot kalkyleavvik som følge av valutasvingninger. Konsernet hadde pr ingen andre vesentlige terminkontrakter. Konsernet har ikke valutalån. På tilsvarende måte vil konsernet normalt inngå rentesikringsavtaler for å sikre seg mot kalkyleavvik som følge av rentesvingninger. Konsernet har inngått en 3 års renteswap-avtale (frem til desember 2004) med kredittinstitusjon vedrørende byggelån og langsiktige lån som sikrer et rentenivå eksklusiv margin på 6,49%. Avtalen er på kr. 480 mill. for 2003 og kr. 380 mill. for I tillegg er det inngått en renteswap-avtale på kr. 100 mill. for 2003 og 2004 som sikrer et rentenivå eksklusiv margin på NIBOR minus 0,45%, dog minimum 6,25% med tillegg av margin. Renteswap-avtalene utgjør et større beløp enn byggelån og langsiktige lån for siste delen av rentesikringsperioden målt mot eksisterende kontraktsmasse pr Det forventes at det vil bli inngått ytterligere kontrakter for gjennomføring i 2004 som gjør at renteswap-avtalene blir fullt utnyttet. Dersom den ubenyttede andel av renteswap-avtalene skulle ha blitt innløst pr ville dette ha medført en kostnad på kr. 3 mill NOTE 4 - SALGSINNTEKTER Pr. Virksomhetsområde Skipsbyggingsvirksomhet Sum Geografisk fordeling Norge EØS-området Sum

18 Noter Konsern NOTE 5 - ANLEGGSKONTRAKTER Utført produksjon Forskudd fra kunder Utført, ikke fakturert produksjon Forskudd fra kunder Utført produksjon Forskuddsfakturert produksjon NOTE 6 - VARER Råvarer og innkjøpte halvfabrikater Sum NOTE 7 LØNN, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.V Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Tilbakeført pensjonsforpliktelse pga. endra pensjonsordning, ref. note Refusjon personalkostnader Andre personalkostnader Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Godtgjørelser Lønn Administrerende direktør i Kleven Maritime AS Samlede styrehonorar i konsernet 540 Konsernets samlede utlån til ansatte pr er tkr, herav lederlån på tkr. Adm.direktør har ikke lån i konsernet. Avtalt rentesats er fra 0 % til 6%. Nedbetalingstid fra 3 til ca. 15 år. Det er ikke stilt sikkerhet for lånene. Revisor Revisjonshonoraret, ekskl. mva, for 2002 utgjør 491 tkr. I tillegg kommer andre tjenester med 170 tkr. 18

19 Noter Konsern NOTE 8 - PENSJONSKOSTNADER OG FORPLIKTELSER Konsernets pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er knytt til AFP-ordningen (usikret ordning) og til en kollektiv sikret pensjonsordning. Alle datterselskaper i konsernet (som har ansatte) er med i førstnevnte ordning, mens ett selskap i konsernet er med i den sistnevnte ordning. Et selskap i konsernet gikk ut av den kollektive sikrede pensjonsordningen pr , og erstattet den med en innskuddsbasert ordning. Bortfall av pensjonsforpliktelsen knytt til den opphørte ordningen er resultatført som angitt nedenfor. Pr er det totalt to selskaper som har innskuddsbasert pensjonsordning. Ytterligere to selskaper går inn i denne ordningen fra Pensjonskostnader angitt nedenfor er eksklusiv innskuddsbasert pensjon Årets opptjente pensjonsrettigheter Rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter Avkastning på pensjonsmidler Amortisering Tibakeført pga avvikling av pensjonsordning Netto pensjonskostnad Midler > Midler < forpliktelser forpliktelser Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Arbeidsgiveravgift Ikke resultatført virkning av estimatavvik Forskuddsbetalt pensjon/netto pensjonsforplikt.(-) Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 7,00% Forventet lønnsregulering 3,30% Forventet pensjonsregulering 2,50% Forventet G-regulering 2,75% Forventet avkastning på fondsmidler 8,00% Uttakstilbøyelighet 40-80% NOTE 9 - VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter,bygninger Maskiner Driftsløsøre, inventar, og annen fast eiendom og anlegg kontormaskiner, o.l Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akk. avskr./nedskr Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 5-10 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Konsernet har leieavtaler på driftsløsøre. Disse er ikke balanseført da leieavtalene i henhold til god regnskapsskikk ikke er å anse som finansiell leasing. De årlige leieforpliktelsene er 432 tkr for 2003, 133 tkr for 2004, 73 tkr for 2005, 31 tkr for 2006 og 0 tkr i

20 Noter Konsern NOTE 10 - IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill (+)/Negativ goodwill (-) Ansk.kost og Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 16 år Avskrivningsplan Lineær Den negative goodwillen inntektsføres i takt med veiet gjennomsnitt av avskrivbare eiendelers rest-levetid på oppkjøpstidspunktet. NOTE 11 - TILKNYTTET SELSKAP, M.V. Firma Anskaffelses Forretnings- Eierandel Stemmeandel tidspunkt kontor Viking Reisebyrå AS Ulstein 50% 50% Skipssystemer AS Sande 45% 45% Opplysninger om egenkapital og resultat ifølge siste årsregnskap I januar 2003 har konsernet økt sin eierandel i skipssystemer AS til 67% gjennom en rettet emisjon med en tkr. Firma Egenkapital Resultat Viking Reisebyrå AS Skipssystemer AS Egenkapital og resultat for Viking Reisebyrå AS og Skipssystemer AS er basert på foreløpig regnskap. Inntektsført beløp i resultatregnskapet under posten Inntekt på investering i tilknyttet selskap er mottatt utbytte. NOTE 12 - AKSJER I ANDRE FORETAK M.V. Anleggsmidler Eierandel Anskaffelses Bokført kost verdi Eidesvik MPSV AS 10,715% Andre selskap Sum NOTE 13 - FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR Andre langsiktige fordringer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Kleven Maritime - for utvikling og bygging av spesialskip

Kleven Maritime - for utvikling og bygging av spesialskip Årsrapport 2001 Årsrapport 2001 Etableringen av konsernet Kleven Maritime Kleven Maritime - for utvikling og bygging av spesialskip «Gjennom et lokalt initiativ og industrielt eierskap vil vi legge til

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Wireless Reading Systems Holding ASA RESULTATREGNSKAP 30.06.04 Note 30.06.2004 31.12.2003 Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer