Å R S R A P P O R T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R A P P O R T 2 0 0 2"

Transkript

1 Å R S R A P P O R T

2 Å R S R A P P O R T

3 Det er nødvendig å konsolidere stillingen. Vi må skalere virksomheten til et nivå vi behersker både teknisk og finansielt. En tøffere start enn ventet Kjersti Kleven, fungerende styreleder Konsernideen ble unnfanget våren 2001 med konstituerende generalforsamling i slutten av mai. Formaliteter og organisasjonen kom på plass utover høsten, og det ble lagt mye vekt på å komme hurtig i gang er vårt første hele år med drift, men det har ikke blitt som forventet. Vi visste hva vi gikk til med porteføljen av kontrakter innen spesialtank, og disse har hatt og har svake resultater og begrenset mulighet for oppside. Vi hadde imidlertid forventninger til den relativt store porteføljen av kontrakter på serviceskip til oljeindustrien samt til hurtigrutekontrakten. Noen av disse innfridde forventningene, noen gjorde det ikke. Våre analyser konkluderer med at det ikke er kontraktene det er noe spesielt med. Vi mener at alle er tatt til en riktig pris. Imidlertid har vi avdekket både styrke og svakheter i vår evne til å gjennomføre. Den planlagte emisjonen ble gjennomført ved at eksisterende aksjonærer tegnet seg for kr 32 mill. i tillegg til å yte et ansvarlig lån på kr 25 mill. Dette tilførte selskapet ny kapital med kr 57 mill. i tillegg til kr 17 mill i resultat, totalt kr 74 mill. Imidlertid krevde økt produksjonsvolum i 2002 kr 172 mill. i likviditet, og i perioder har likviditeten vert anstrengt. Dette medfører at vi nå må redusere aktivitetsnivået til den finansielle løfteevne vi har, og til et nivå som gir en tilfredsstillende soliditet med den etablerte egenkapital. I løpet av året har vi igangsatt et omfattende organisasjonsutviklingsprosjekt. Jeg vil fremheve at dette arbeidet trolig er noe av det viktigste vi nå gjør. En rekke aktiviteter er i gangsatt, ut fra bedriftenes ulike behov. Det gledelige er at vi allerede kan spore resultater av arbeidet som har pågått. Timeutgangen på sammenlignbare operasjoner har blitt redusert betydelig, sykefraværet er redusert og viser nedadgående tendens, turnover er redusert og ikke minst H-verdien er redusert. Kleven Verft står foran større utfordringer enn de andre. Verftets ledelse, konsernledelsen og vi i styret tar inn over oss at mange av problemene kunne vært unngått om vi hadde klart å håndtere prosjektene bedre. Styret har blitt holdt løpende orientert om utviklingen, og vi er presentert for årsakssammenhenger og tiltak som iverksettes. En omstillingsprosess er igangsatt. Den høye kostnadsutviklingen i Norge de senere år har gjort at enkelte av våre prosesser nå ikke lenger er forsvarlige å utføre til tross for vår høye effektivitet. Skal vi bli i stand til å konkurrere om nye kontrakter, må vi være innstilt på å flytte deler av vår produksjon ut til partnere i land med lavere kostnadsnivå enn vårt. Dette blir krevende oppgaver å gjennomføre i året vi er begynt på. Likeledes vil en tilpassing av eksisterende bedrifter bli krevende, både den fysiske reorganiseringen og den bemanningsreduksjonen det vil medføre. Det har vært et vanskelig år. Jeg ønsker likevel å avslutte med å trekke fram positive sider ved bedriftene våre som vi skal bygge videre på. Myklebust Verft har imponert oss dette året og har fått resultat av god prosjektstyring. Kleven Florø har snudd utviklingen og organisasjonen jobber godt. Kleven Verft har vist en dugnadsånd som nå vil være en stor ressurs for bedriften. 3

4 Begivenheter 2002 Begivenheter 2002 Januar - Mars For verftene startet året med en ordresituasjon som ville gi full sysselsetting i Verftene hadde i ordre kjemikalieskip, juicetankere, passasjerfartøy og fiske- og offshorefartøy. Det bli ikke levert noen skip i denne perioden, men verftene var inne i en meget hektisk sluttfase av tre meget krevende prosjekt; hurtigruten på Kleven Verft, juicetankern på Kleven Florø og et offshorefartøy på Myklebust Verft. 2 offshorekontrakter blir satt i ordre. April - Juni I april blir det levert fire skip fra verftene i konsernet. Kleven Verft leverer MS Finnmarken til OVDS, rederiets nyeste og mest luksuriøse hurtigrute. Kleven Florø leverer MV Carlos Fischer til Victoria Shipping Int. Corp., verdens største spesialtankskip for frakt av fruktsaft, og den første for transport av fersk appelsin juice. I tillegg leverer Myklebust Verft MS Skandi Rona til District Offshore ASA (DOF), et avansert offshore supply fartøy som er det første fartøy med diesel elektrisk framdrift som er levert fra verftet. I juni leverer Kleven Florø MT Bow Chain til Nordic Leasing Limited. Kleven Verft avvikler driften på avdelingen på Rovde i Vanylven kommune. Juli - September Arbeidet har fortsatt i 3. kvartal med å tilpasse Kleven Verfts organisasjon til bedre å løse oppgaver med styring og gjennomføring av prosjekt, samt å effektivisere og ansvarliggjøre organisasjonen for øvrig. Omlegging fra skrogbygging til utrustning ved Kleven Verft krever også stor innsats rundt kompetanseutvikling. Det er igangsatt et arbeid i konsernet med målsetting å redusere kostnadsveksten. Ved alle verftene er det spesielt satt fokus på organisering av arbeidet på en mer optimal måte for å redusere overtidskostnadene. Kleven Verft leverer bygg nr 295, Havila Tampen, en UT-745 E til Solstad AS. Oktober - Desember Året ble avsluttet med en krevende innsats for ferdigstillelse av offshorefartøyene MS Normand Flipper og MS Skandi Sotra som ble levert i begynnelsen av januar Skroget til juicebåten ankom Kleven Florø etter et dramatisk slep fra Romania. Skroget ble levert i tide med tilfredsstillende kvalitet, men det kunne lett gått galt med storm utenfor kysten av Portugal. Men skroget kom på plass og arbeidet med utrustningen kom i gang. Per Kristian Furø startet som adm.dir ved Myklebust Verft AS. 4

5 Året 2002 Det må være samsvar mellom det vi sier og det vi gjør det vi påtar oss av forpliktelser og det vi faktisk leverer.. Steinar S. Kulen, Konsernsjef Markedsmessig var 2002 et vanskelig år. Interessen for store kjemikalietankere var brukbar i første del av året, med bakgrunn i at skipene som var kontrahert i Polen ble kansellert da verftet gikk konkurs. Imidlertid, verftet ble startet igjen med staten som eier, og det ble kontrahert store kjemikalietankere til priser under vår selvkost. Dette har gjort det vanskelig for oss å sikre nye kontrakter på denne type tonnasje. Markedet for serviceskip til oljeindustrien har vært preget av en økende etterspørselen etter tonnasje, mens det har vært sterk nedgang i aktiviteten i Nordsjøen. Samtidig har det vært mange skip i ordre på spekulasjon. Det er kontrahert få skip i Europa i To av de kontrakter som er plassert har vi oppnådd, begge bygges ved Myklebust Verft. Det er et fortsatt behov for flere nye offshorefartøy, men vi kan nok forvente at markedet må absorbere de skip som er under bygging, før vesentlig ny kontraheringsaktivitet igjen skjer. Ordresituasjonen er vår største utfordring. Ved inngangen til 2002 var ordrereserven kr 3,0 milliard. Ved utgangen av året var ordrereserven på kr 1,2 milliard. Vi har i 2002 levert 5 skip (2 tankere, 1 hurtigrute og 2 offshorefartøy). Driftsinntektene ble på vel kr 2,5 milliard grunnet et høyt byggeprogram ved alle tre verftene. Inntektene på Myklebust Verft Året vi har lagt bak oss ble på vel kr 400 million slik bedriften har hatt de siste årene. Ved Kleven Florø utgjorde omsetningen vel kr 1,1 milliard, mens Kleven Verft kom ut med knappe kr 1,0 milliard. Beskjeftigelsen fremover er tilfredsstillende for Myklebust Verft med tilnærmet full sysselsetting ut året. Vi har noe ledig kapasitet i mai og juni for reparasjonsoppdrag. Ved Kleven Florø skal vi levere to tankere i år. Vi er alt begynt nedbemanningen for å tilpasse kapasiteten til ordreboken. Ved Kleven Verft skal vi levere to offshorefartøy før vi tar ferie, og har ingen ordrer etter det. Ved levering av verftets Bnr. 303 i april, vil bemanningsreduksjonen starte for å tilpasse kapasiteten til arbeidsmengden. Så litt om det enkelte verft: Kleven Florø: Verftet sliter med gamle tapskontrakter på kjemikalitankere, mens de andre kontraktene er tilfredsstillende. En positiv utvikling i styringen og gjennomføringen av prosjektene bedret timeutgangen og økonomien i prosjektene. Verftet er inne i en positiv driftsutvikling! Vi oppnådde et overskudd på kr 18 mill. i Kleven Verft: Verftet har slitt med gjennomføringen av flere prosjekter i 2002, og de har gitt et lite tilfredstillende resultat. Verftet har sviktet på flere områder. Tapene i 2002 er hovedsakelig forårsaket av egne feil i tillegg til forsinkelser på to av verftets bortsatte skrog, og til dels mangelfulle leveranser fra enkelte underleverandører. Vi har ikke maktet den enorme veksten som har vært i verftet de siste to år, i tilegg til at vi har påtatt oss svært krevende prosjekter i en periode med omstilling av produksjonen. Dette er beklagelig, men en kjensgjerning. Resultatet ble svakt og et underskudd på kr 31 mill. er ikke tilfredsstillende. Myklebust Verft: Vi har hatt en god gjennomføring av byggeoppdragene og oppnådd en positiv resultatutvikling. Vi har oppnådd et internt fokus på styring og kontroll som sammen med en besluttsom og dyktig gjennomføring har gitt oss den positive utviklingen. Et overskudd på kr 35 mill. er vi fornøyd med. Resultatene for de andre mindre selskapene ble som forventet. Konsernets resultat på kr 17 mill. er ikke tilfredsstillende. Det er en overordnet oppgave å reetablere tillit hos eiere, banker og enkelte kunder. Utfordringene vi står overfor ved inngangen til 2003 vil kreve en ekstraordinær innsats av oss alle. 5

6 Årsberetning Årsberetning Kleven Maritime AS Organisering Konsernet Kleven Maritime ble etablert i januar Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet. Kleven Maritime AS eier direkte eller indirekte 100% av selskapene Kleven Florø AS, Myklebust Verft AS, Kleven Verft AS, Kleven Florø Consult AS, Kleven Industrier AS, Myklebust Prosjekt AS og Kleven Prosjekt AS. Konsernets virksomhet Konsernet Kleven Maritime driver virksomhet innenfor skipsdesign, skipsteknisk rådgivning, nybygging, reparasjon og ombygging av skip i Florø, Førde, Ulsteinvik og Gursken. Byggingen av stålseksjoner ved Kleven Verfts avdeling på Rovde i Vanylven kommune ble avviklet i løpet av Konsernets hovedkontor er i Ulsteinvik. Pr var det ansatt 1008 personer i konsernet, tilsvarende 993 årsverk. Det ble i 2002 levert følgende nybygg fra verftene: Verft Byggenr. Type Kjøper Kleven Florø 143 Kjemikalietanker Nordic Leasing Limited Kleven Florø 147 Juice carrier Victoria Shipping Int. Corp. Kleven Verft 292 Cruise-ferge OVDS AS Kleven Verft 295 Platform Supply Vessel Havila Supply Ships AS Myklebust Verft 31 Platform Supply Vessel Rona Maritime Ltd. Ordresituasjonen Verftene i Kleven Maritime har følgende kontrakter: Verft Byggenr Type Levering Kleven Florø 141 Kjemikalietankskip Februar -03 Kleven Florø 148 Juice Carrier August -03 Kleven Florø 144 Kjemikalietankskip November -03 Kleven Verft 296 PSV Februar -03 Kleven Verft 303 MPSV April -03 Kleven Verft 301 MPSV Juni -03 Myklebust Verft 33 PSV Januar -03 Myklebust Verft 36 ROV Survey Vessel Mai -03 Myklebust Verft 37 PSV Desember -03 Samlet kontraktsverdi pr utgjør NOK mill. mens ordrereserven utgjør på samme tidspunkt NOK mill. Markedssituasjonen Vi har hatt en høy kostnadsutvikling i Norge over år og spesielt har denne vært drevet av høye lønnstillegg. Som et resultat av bl.a. dette har vi også fått et høyt rentenivå som har medført en styrking av kronen gjennom hele Dette har medført at vår konkurranseposisjon er blitt sterkt svekket gjennom året. Som et mottiltak mot påstått subsidiering av Koreanske verft, har EU innført en ny skipsstøtteordning. Denne ser ut til å falle på plass også i Norge. Dette betyr 6 % verftsstøtte på Containerskip og Kjemikalie-/produkttankere. Innen markedet for spesialtanskip er det blitt kontrahert nybygg også i 2002, men til et prisnivå hvor vi ikke har vært konkurransedyktige. Det er forventet en moderat vekst i fraktmarkedet, og vi står overfor en utskifting av tonnasje som gjør at vi kan forvente kontraheringer innen dette segmentet også i årene som kommer. Nykontraheringen i markedet for serviceskip til oljeindustrien og spesielt Nordsjø-tonnasje har vært lav i Aktiviteten innen utvikling og produksjon av nye oljefelt har i Nordsjøen og USA blitt redusert, mens vi på verdensbasis samlet sett har hatt en liten økning. Det har medført høy utnyttelsesgrad på servicefartøyene gjennom året og økt forflyttning av fartøyene. Mange fartøy, kontrahert innen utløpet av 2000 da verftsstøtten falt bort, kommer nå ut i markedet og presser ratene både på kort og litt lenger sikt. Dette har medført at nykontraheringen i løpet av 2002 har vært liten og denne situasjonen vil trolig vedvare i Konkurransene på de få prosjektene er stor mellom verftene. For å kunne opprettholde produksjonsvolumene sine må oljeselskapene øke aktiviteten innen utvikling av nye felt og sammen med oljeselskapenes fokus på ny tonnasje til service av sine opperasjoner, vil det medføre utskiftning av eldre fartøy, og styrket kontraheringsaktivitet. I markedet for arbeidsbåter og fiskefartøy kontraheres det jevnt og trutt, men innen tonnasje som er mindre enn det vi er konkurransedyktige på. Prisutviklingen innen både reker og filet er slik at det neppe blir særlig kontraheringsaktivitet innen de større fartøytypene i nærmeste fremtid. Vi arbeider for å bedre vår konkurranseposisjon gjennom utvikling av nye design, styrking av vår evne til å gjennomføre krevende prosjekter samt reduksjon av innkjøpskostnader og kostnader knyttet til gjennomføring av prosjektene. Med hjelp fra myndighente til å få redusert rentene og en normalisering av kroneverdien mot Euro og US dollar, så bør vi igjen være konkurransedyktige innen våre skipstyper. Fortsatt drift Bedriftene i Kleven Maritime har inngått kontrakter som gir sysselsetting i størstedelen av Noen av verftenes nybyggingsprosjekter vil gi et økonomisk tap og dette er det tatt høyde for i resultatregnskapet for 2002 og tidligere. Dette har medført at 2002-resultatet for konsernet Kleven Maritime er lite tilfredsstillende. Det vises til omtale under avsnittet Årsregnskapet nedenfor. Kleven Maritime AS gjennomførte en emisjon i løpet av 2. halvår 2002, noe som økte konsernets egenkapital med ca. NOK 32 mill. I tillegg ble arbeidskapitalen i konsernet styrket ved at aksjonærene har ytt ett ansvarlig lån. Det arbeides aktivt med sikte på inngåelse av nye kontrakter for levering i Markeds-/salgsaktiviteten er styrket i løpet av året og den planlegges ytterligere styrket i enkelte av bedriftene. I hele konsernet ble det i 2002 satt i gang en prosess med sikte på å redusere konsernets kostnader. I Kleven Florø AS og Kleven Verft AS ble også startet en prosess med sikte på en reduksjon av antall ansatte. Dette har bl.a. sammenheng med en bevisstgjøring omkring hva verftene selv skal utføre og hva som skal kjøpes fra eksterne leverandører. Denne prosessen vil fullføres i løpet av 1. halvår Selv om en i deler av 2003 vil måtte ty til midlertidige bemanningsreduksjoner utover permanent reduksjon av bemanningen, så bekrefter styret at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Arbeidsmiljø Ett av konsernets satsingsområder er organisasjonsutvikling, og det er ansatt fast en prosjektleder for flere prosjekter som er i gangsatt både på konsernnivå og i de enkelte bedrifter. I alle styringsgrupper og arbeidsgrupper er både ledelsen og de ansatte representert. Arbeidsmiljøet i konsernets bedrifter har i 2002 vært godt. Selskapene har hatt full sysselsetting i største delen av Periodevis har deler av arbeidsstokken vært permittert p.g.a. manglende oppdrag og at enkelte prosjekter 6

7 Årsberetning har blitt forskjøvet i tid. Bedriftenes arbeidsmiljøutvalg har i samarbeid med verneombud, tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten tatt hånd om arbeidsmiljøet på en tilfredsstillende måte. Det totale sykefraværet i konsernets bedrifter i 2002 utgjorde 7,6 %. Dette er en reduksjon i forhold til år 2001 på 0,8 prosentpoeng og er en forsterkning av nedgangen fra 2000 til Det ble i 2002 registrert 504 fraværsdager som følge av personskader ved bedriftene. For dette året ble det totalt registrert 87 mindre personskader. Dette er en gledelig nedgang fra 2001 da det ble registrert henholdsvis 1047 fraværsdager som følge av personskader samt 131 mindre personskader. Det er i konsernet i 2002 ikke registrert ulykker med større skader på personer eller materiell. Ytre miljø Verftene i Kleven Maritime driver i hovedsak nybygging av skip. Denne virksomheten medfører begrenset fare for forurensning. Det legges stor vekt på å redusere støy og støv fra virksomhetene slik at ulempene for naboer blir minst mulig. Det ytre miljøet har blitt ivaretatt på en tilfredsstillende måte og det har ikke vært behov for spesiell tiltak. Avfallsstoff som malingsprodukt og brenneslagg blir levert som spesialavfall. Blåsesand er godkjent brukt som dekkmasse ved grovavfallsplass. Utslipp fra syrevasking er analysert og de utslipp som blir foretatt er i henhold til godkjennelse fra SFT. Aksjonærforhold Kleven Maritime AS gjennomførte i 2002 en emisjon hvor det ble tegnet ny aksjekapital til en verdi av NOK 31,7 mill. Kleven Maritime AS har 22 aksjonærer. Det har i 2002 ikke vært omsetning av aksjene i selskapet. Andre forhold I årsberetningen for 2001 ble det redegjort for et krav fra skatteoppkreveren i en Østlandskommune overfor Myklebust Verft AS på kr. 12,8 mill. Forholdet var knyttet opp til manglende innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift for perioden fra en leverandør til selskapet. Kravet ble i 2002 frafalt. Kleven Verft AS er pr involvert i en tvistesak med selskapet Hotech AS i Horten vedrørende sluttoppgjøret for innredningsoppdrag på Bnr. 292 ved Kleven Verft AS, M/S Finnmarken. Hotech AS har krevd tilleggsbetaling utover kontraktsfestet beløp. Kleven Verft AS har avvist dette kravet og har på sin side krevd dekning for merkostnader påført verftet ved at sluttføringen av innredningsarbeidet er mangelfullt fra Hotech AS sin side. Hotech AS ble av en underleverandør begjært konkurs og Horten Skifterett tok begjæringen til følge i konkursslutning datert Tvistesaken mellom Kleven Verft AS og Hotech AS sitt konkursbo vil bli søkt løst gjennom de løsningsmekanismer som kontrakten foreskriver. Kleven Verft AS har vurdert saken slik at det ikke er grunn for å gjøre tapsavsetninger for kravet i regnskapet. Årsregnskapet Morselskapet Kleven Maritime AS sitt regnskap for 2002 er gjort opp med et underskudd før skattekostnad på tkr. Etter skattekostnad utgjør årsunderskuddet tkr. Driftsoverskuddet for Konsernet Kleven Maritime utgjør tkr. Resultatet før skattekostnad utgjør tkr. mens resultatet etter skattekostnad utgjør tkr. Dette resultatet er lite tilfredsstillende. Datterselskapet Kleven Verft AS sitt årsregnskap har innbakt i seg konsekvensene av forsinket og mangelfull levering av 2 skrog fra skrogverftet i Romania, bl.a. dagmulkter. I tillegg har mangelfull levering fra underleverandører knyttet til 2 andre prosjekter påført Kleven Verft AS betydelige tap. Pr utgjør konsernets arbeidskapital tkr. Konsernets egenkapital utgjør på samme tidspunkt tkr. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjør tkr. hvorav endring i utført, ikke fakturert produksjon utgjør tkr. Kontanter og kontantekvivalenter utgjør pr tkr. Resultatoverføring Årsresultatene i de enkelte selskap i konsernet er disponert i de respektive selskap. Styret foreslår at årets underskudd i morselskapet Kleven Maritime AS føres mot annen egenkapital med 673 tkr. overkursfondet med tkr. udekket tap med tkr. Egenkapitalen utgjør tkr., av dette utgjør fri egenkapital 0 tkr. Ulsteinvik, John M. Kleven Styreleder Bjørn Bjåstad Palmar Gjerde Kjersti Kleven Styrets nestleder Frede Uldbæk Jostein Bjørnset Sylvi Ragnhild Harnes Audun Grønnevik Steinar Kulen Adm.dir. 7

8 Resultatregnskap Resultatregnskap (beløp i kr) Kleven Maritime AS Konsern Note Note Driftsinntekter Salgsinntekt 1, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad 7, Avskrivning 9, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsunderskudd Driftsoverskudd Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad 1, Annen finanskostnad Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Netto finansinntekter Ordinært underskudd før skattekostnad Netto finanskostnader Ordinært overskudd før skattekostnad Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årets konsernresultat Årets Underskudd Overføringer: Overført annen egenkapital Overført overkursfond Overført udekket tap Sum overføringer 8

9 Balanse Balanse pr. 31. desember (beløp i kr) Kleven Maritime AS Konsern Note Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner, o.l Sum varige driftsmidler Finansielle eiendeler Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i datterselskap Investering i andre aksjer ,8 Lån til foretak i samme konsern ,8 Andre fordringer 8, Sum finansielle eiendeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Varer Fordringer Kundefordringer Utført, ikke fakturert produksjon 1, ,8 Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital ,11 Aksjekapital 18, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 14, ,8 Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Forskuddsfakturert produksjon Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

10 Kontantstrømsanalyse Kleven Maritime AS KONTANTSTRØMOPPSTILLING (BELØP I KR) Ordinært resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Utbetalinger ved utlån Utbetaling ved økning av egenkapital i datterselskaper Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Innbetalinger av egenkapital Tilført egenkapital ved fusjon Bto. fusjonskostnader ført direkte mot egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

11 Noter Kleven Maritime AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2002 (BELØP I KR) NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskaper og tilknyttede selskaper er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Dersom virkelig verdi av selskapene er lavere enn balanseført verdi og verdifallet ikke forventes å være forbigående foretas nedskrivning til virkelig verdi. Eiendelen i balansen er vist under finansielle eiendeler. Eventuelt mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som finansinntekt. Det vises til eget konsernregnskap. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på opptjeningstidspunktet Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie og bruk i virksomheten. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres i balansen til pålydende etter fradrag for eventuell avsetning til forventet tap. Pr er fordringene oppført til pålydende, da de ikke er vurdert som usikre. Varige driftsmidler/immaterielle eiendeler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger 15 tkr. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning for konserledelsen. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. NOTE 2 - LØNN, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.V. Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader (innskuddsbasert pensjon) Andre personalkostnader Sum Gjennomsnittlig antall ansatte 4 3 Godtgjørelser Adm.dir Styret 478 Revisor Revisjonshonoraret, ekskl. mva, for 2002 utgjør 39,8 tkr. I tillegg kommer godtgjørelse for andre tjenester med 69 tkr. 11

12 Noter Kleven Maritime AS NOTE 3 - VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner, o.l. Anskaffelseskost Tilgang 83 Anskaffelseskost Akk. avskr./nedskr Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger 222 Økonomisk levetid Avskrivningsplan Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner, o.l. 3-7 år Lineær Selskapet driver sin virksomhet i fra leide lokaler. Årlig leie er avtalt til 175 tkr. I tillegg leier selskapet en varebil. Årlig leie er avtalt til 40 tkr. NOTE 4 - DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP M.V. Firma Anskaffelses Forretnings- Eier- Stemme- Egenkapital Årsresultat tidspunkt kontor andel andel Kleven Florø AS Florø 100% 100% Kleven Florø Consult AS (datterdatterselskap) Florø 100% 100% Kleven Verft AS Ulstein 100% 100% Kleven Prosjekt AS (datterdatterselskap) Ulstein 100% 100% Myklebust Verft AS Sande 100% 100% Myklebust Prosjekt AS (datterdatterselskap) Sande 100% 100% 62-2 Kleven Industrier AS Ulstein 100% 100% Viking Reisebyrå AS (dattertilknyttet selskap) Ulstein 50% 50% Skipssystemer AS (dattertilknyttet selskap) Sande 45% 45% Egenkapital og resultat for Viking Reisebyrå AS og Skipssystemer AS er basert på foreløpig regnskap for NOTE 5 - FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR Lån til foretak i samme konsern Av lån til foretak i samme konsern utgjør kr 23,5 mill ansvarlig lån til datterselskap. Avtalt rentebetingelser er NIBOR + margin på 5%. Utlånet skal innfries senest i NOTE 6 - GJELD MED FORFALL SENERE ENN FEM ÅR Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Øvre langsiktig gjeld Opplysninger om konvertible lån, obligasjonslån og lån fra kredittinstitusjoner: Snittrente Lånebeløp i NOK Ansvarlig lån fra Kleven Invest AS 12,22% Lån fra konserselskaper 8,50% Sum Avdragsprofil: Deretter Sum Det ansvarlige lånet fra Kleven Invest AS skal innløses senest i Avtalt rentebetingelser er NIBOR + margin på 5%. Det er ikke stilt sikkerhet for lånet. For lån fra konsernselskaper er det foreløpig ikke avtalt avdragsprofil. 12

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49 Årsrapport 03 Innhold Adm.direktør har ordet 4 Avinors lufthavner 5 Årsberetning 7 Hovedtall for konsernet 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 19 Revisjonsberetning 31 Sikker

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2001

Årsberetning og regnskap 2001 Årsberetning og regnskap 2001 Innhold Huntonit ferdigmalte veggplater Innledning ved adm. direktør 3 Konsernets formål, strategi og vedtekter 5 Finansielle hovedtall 6 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap

Detaljer

Om Bravida. Elektro Komplette løsninger for belysning, energiforsyning, varme, alarm og sikkerhetssystemer.

Om Bravida. Elektro Komplette løsninger for belysning, energiforsyning, varme, alarm og sikkerhetssystemer. Årsrapport 2004 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2004 5 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Revisors beretning 36 Bedriftforsamlingens

Detaljer

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning Innhold 2 Innhold 3 Fakta og nøkkeltall 4 Analytisk informasjon 5 Torp Computing Group ASA 6 Itegra AS 8 MPX.no AS 10 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Regnskapsprinsipper 17 Noter

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT Løypa er satt... Vi har igangsatt flere spennende prosjekter og tiltak som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte....nå er det bare å fullføre 2012 med stil Innhold Adm. direktør

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer