AVGIFTSPARKERING I LEIRVIK SENTRUM SAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVGIFTSPARKERING I LEIRVIK SENTRUM 2014 - SAK"

Transkript

1 Arkivref: 2014/ /2014 Saksh.: Sivert Haaland d vat n og avlaup KF Saksnr Utval Møtedato Styret for Stord vatn og avlaup KF Kommunestyret AVGIFTSPARKERING I LEIRVIK SENTRUM SAK Framlegg til innstilling - Alternativ 1: Stord kommunestyre vedtek at det skal vera maks tidsavgrensa opphaldstid for gratis parkering på fyljande kommunale parkeringsplassar i Leirvik sentrum: Framlegg til innstilling - Alternativ 2: Styret og administrasjonen i Stord vatn og avlaup KF (SVA) etter nært samarbeid med Rådmannen oppmodar kommunestyret å vurdere eit prosessleiande vedtak som fyljande: Saka som kommunestyret fatta den er svært omfattande og komplisert. Dette gjeld både juridisk og regulativ sett. Her er mange omsyn og spelereglar ein må ta med i vurderinga. SVA er av den meining at det framlagte ynskje om vidtgåande endring av parke-ingsordninga i Leirvik må vurderast i form av ei saksgang tilsvarande ei lokal forskriftsendring. Eit framlegg til revidert parkeringsordning må sendast på høyring til aktuelle partar før endeleg vedtak vert fatta. Endringa grip direkte inn i gjeldande forskrifter, kommuneplan og mange tidlegare fatta vedtak i Stord kommunestyre og underliggjande komitear. Saka har også stor politisk verdi. Kommunal kontroll med parkeringstilbodet vert normalt rekna som eit viktig styringsreiskap. Parkeringspolitikken må utformast slik at premissar og målsettingar i kommuneplanar og andre inngåtte avtalar vert gjennomført og at Leirvik sentrum står fram som eit attraktivt sentrum med tilgjenge for alle grupper ferdafolk dvs. gåande, syklande, folk som køyrer kollektivt sarrt bilistar. Styret og administrasjonen i SVA vurderer det som korrekt at nye vidtgåande tiltak som medfører store endringar i gjeldande parkeringsordning må vurderast i samråd med ekstern rådgjevar med kompetanse innan fagområde trafikk og parkering. Resultatet av eit slikt arbeid kan verta eit framlegg til revidert parkeringsordning for Leirvik sentrum. SVA ber kommunestyret vurdere om det framlagte vedtaket i kommunestyret skal vidare handsamast av administrasjonen i Stord kommune (med assistanse frå fagavdelinga VTP). Saka har stor verknad og konsekvens utover det som Stord vatn og avlaup KF har fått som sitt mandat innan tenesta VTP.

2 Dagleg leiar, Vedlegg Avgiftsparkering i Leirvik sentrum e-post frå Karsten Solberg Brev frå Vegdirektoratet til Stord kommune datert 17. juli Løyve til innføring av avgiftsparkering m.m. Parkering i sentrum- Vurdering av parkeringsordninga m.v datert april 2000 Rapport Parkeringsordning Leirvik sentrum datert mars 2011 KST 2000 Vedtak Parkering Leirvik sentrum Innleiing (bakgrunn for saka) Kommunestyret i Stord gjorde følgjande vedtak i sak PS 88/13 (Årsbudsjett 2014, økonomiplan ):" Kommunestyret ber om at parkering i øvre Sæ vert avgiftsfri med verknad frå Det skal vidare lagast ei sak om differensiert tidsavgrensa parkering i sentrum. Saka må leggast fram slik at politisk vedtak kan gjennomførast i god tid før Formålet er å innføra avgiftsfri parkering på kommunale parkeringspiassar sentrum frå " Styret og administrasjonen i SVA KF tolkar vedtaket frå kommunestyret som at all parkeringsavgift for dei kommunale parkeringsplassane skal i sin heilskap bort gjeldande frå og med Samt at alle kommunale parkeringsplasser i Leirvik sentrum med unntak for parkeringsplassane i øvre Sæ skal ha tidsavgrensa opphaldstid for gratis parkering. Samt at dei kommunale trafikkbetjentane skal sjå til og ha mandat til å gebyrbelegge dei som parkerer utover den tidsavgrensa opphaldstida kommunestyret har fatta vedtak på. Saksutgreiing (fakta, saksopplysningar) Tidlegare politiske saker Saka som kommunestyret fatta den er svært omfattande og komplisert. Dette gjeld både juridisk og regulativ sett. Her er mange omsyn og spelereglar ein må ta med i vurderinga. Administrasjonen vil med dette lista opp ulike tidlegare saker og vedtak: I inneverande år (17 juli 2014) er det 30 år sidan Vegdirektoratet gav Stord kommune positivt svar på søknad om å få overta handheving og overvaking av parkeringa i Leirvik sentrum. Dette var byrjinga på den noverande ordninga med avgiftsparkering. Parkeringskaos dvs. vanskar med å finna ledige parkeringsplassar og mykje feilparkering vart halde fram som noko av bakgrunnen for innføring av ordninga. Stord kommune ynskte gjennom dette vedtaket å styra etterspurnaden etter parkering, lengda av kvar enkelt parkering og føremålet med parkeringa. Frå har folketalet i kommunen auka monaleg. Parallelt med dette har trafikkbilete endra seg mykje. Pr var det i følgje SSB 4280 personbilar i Stord. Tek me med buss/varebil/lastebil var talet på bilar Talet på køyrety i kommunen var Tilsvarande tall pr var 8076 personbilar. Tek me med buss / varebil /lastebil var talet på bilar Talet på køyrety var Det skal nemnast at infrastrukturen i Leirvik ikkje er nemneverdig endra sidan I Bladet Sunnhordland si spalte «Sunnhordland for 25 år sidan» stod det tidleg i desember 2008 litt om den politiske handsaminga ved innføring av avgiftsparkering i Leirvik sentrum. I følgje avisa var det mest diskusjon om kor stor avgifta skulle vera. Formannskapet sitt framlegg gjekk ut på ein førebels avgiftssats på kr. 4 pr. time, altså ei krone pr. kvarter. Det står vidare om handsaminga i kommunestyret.»framlegget frå Høgre om å ta ei avgift på kr. 1,- pr. halve time vart vedteke med 24 mot 21 røyster» I april 2000 presenterte ei kommunal arbeidsgruppe ein prosjektrapport med nemninga: «Parkering i sentrum. Vurdering av parkeringsordninga og framlegg til organisering.» Denne rapporten vart handsama av kommunestyret i Stord som sak 0066/00. I vedtaket står det i punkt 4 følgjande: 2 av 7

3 «Kommunestyret vedtek at offentlege parkeringsplassar i sentrumskjernen som hovudregel skal vera avgiftsbelagde og at avgifta vert sett til kr. 5 pr. heile time.» Vidare står det at parkeringspolitikken skal ha som mål å gjera sentrum lett tilgjengeleg for handlande, reisande, besøkande og andre som har ærend i sentrum. I vedtaket står det og at parkeringsavgifter skal nyttast som eit verkemiddel til å effektivisera bruken av parkeringsplassane i sentrum. Når det gjeld inntektene av parkeringsavgifta så står det at desse skal nyttast til drift og vidare utbygging av parkeringsplassar og gode trafikale tilhøve i sentrum. Det står og at parkeringsinntektenekan brukast for å skapa positive haldningar til kollektivtrafikk og bruk av sykkel i Stord kommune. I sak PS 61/09 Parkeringsordninga i Stord kommune vart ordninga med avgiftsparkering drøfta med bakgrunn i tidlegare vedtak i saka. Komiteen for næring, miljø og kultur (NMK) tok innhaldet til orientering med 3 tilleggspunkt. I tilleggspunkt 2 vedtok komiteen følgjande: "Det vert nedsett ei gruppe som utgreier parkering i sentrum i framtida. Dette med tanke på godkjende planar for meir forretningsdrift noko som fordrar betre parkeringstilhøve". I sak PS 12/10 Parkeringsordning Leirvik sentrum godkjente NMK komiteen opplegg for utgreiing av parkeringsordning i sentrum slik det gjekk fram av premissane i saka, og komiteen peika ut Sigbjørn Framnes som sitt medlem i gruppa. Gruppa var elles samansett som følgjer: Kjell Nesbø, leiar og sekretær, Harald Oddvar Sæbø (Veg, trafikk og parkering), Olav Eide (Stord kommunale eigedom KF), John Heine Fadnes (Borggata Futurum) og Grete Brunæs (Leirvik sentrumsforrening). Gruppa sitt mandat vedteke i sak PS 12 /10 hadde følgjande ordlyd: " Greia ut parkering i sentrum med tanke på godkjente planar for meir forretningsdrift i sentrum, og sjå på korleis parkeringsordninga skal organiserast, og trekkja opp grensesnitt mellom kommunen og private aktørar, slik at rammevilkåra vert mest mogeleg like, og at ny parkeringsordning vert effektiv og brukarvenleg. Det skal og gjerast ei vurdering om krav og normer for parkering i Stord kommune skal reviderast." Rapporten vart tatt til orientering av NMK komiteen , sak PS 8/11. Kommunestyret i Stord vedtok i sak PS 19/11 Ekstraordinær budsjettrevisjon 2011 mellom anna å innføra avgiftsparkering i Sæ og i parkeringshuset v/ Turnhallen samt å utvida avgiftstidene i sentrum. Dette vart gjort gjeldande frå I sak PS 19/11 vart det og gjort vedtak om å innføra avgiftsparkering bak rådhuset. Dette vart stadfesta av formannskapet i sak PS 42/11 og ordninga vart sett i kraft frå I vedtak gjort av NMK komiteen , sak RS 56/11 står det følgjande: «Komiteen for næring, miljø og kultur vedtek å bestilla evaluering av parkeringsordning og effektar og konsekvensar for samfunn og næringsliv. Som ein del av evalueringa ber komiteen om at administrasjonen også ser på løysing for etterskotsbetaling samt tidsavgrensingar for fri parkering. Komiteen ber også om at saka kjem til behandling i komiteen til neste møte.» Denne saka PS 37/11- Parkeringsordninga i Stord kommune Status etter endringar vart handsama og vedteke i NMK komiteen I samband med handsaming av rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan (pkt ) vart det vedteke å innføra gratis parkering fyrste time på torget og ved teknisk bygg frå I kommunestyresak , sak PS 77/11 vart det vedteke nye parkeringsnormer i kommunen. I kommunestyresak , sak PS 67/12 vart det vedteke nye reglar for frikjøp av parkeringsplassar. Dette handlar om at kommunen kan samtykka i at det i staden for biloppstillingsplassar på eigen grunn, eller på fellesareal vert innbetalt ein sum pr. manglande plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. I sak PS 67 / 12 vart det vedteke at denne summen skulle vera kr ,- for Leirvik sentrum og Sagvåg sentrum. 3 av 7

4 Gjeldande avtalar med samarbeidspartnarar: Dei seinareåraer det etablert fleire offentlege / private samarbeidsprosjekt innan parkering i Leirvik sentrum t.d. parkeringsdekket ved Bytunet. Her ligg det føre ein samarbeidsavtale mellom Stord kommune og Bytunet v/ Arnold Holmedal. Frå før har kommunen ein driftsavtale med Forretningsbygg AS (Amfi Stord). I følgje ny avtale inngått mellom Stord kommune og Forretningsbygg AS signert skal sistnemnde firma utvida sin parkeringsbygning ved Amfi Stord og i samband med realiseringa av dette prosjektet vil det verta slutt på den kommunale avgiftsparkeringa ved kulturhuset. I avtalen vert borlfall av ca. 90 kommunale avgiftsplassar kompensert med at Forretningsbygg AS betalar Stord kommune ein årleg sum på ,- i 25 år, som 1. januar kvart år vert regulert med endringa i SSB sin byggekostnadsindeks for boligblokk. I gjeldande avtale datert mellom Stord kommune og Forretningsbygg AS om parkeringshandheving på Amfisenteret Stord vert det i punkt 1 vist til at vedtak i kommunestyret , sak 0066/00 " Parkering i Leirvik sentrum" skal vera retningsgjevande for parkeringspolitikken på Amfisenteret Stord. Det står vidare at avtalen legg til grunn at Stord kommune pliktar å avgiftsbeleggja dei fleste parkeringsplassane i Leirvik sentrum. I underetasjen til Bandadalen burettslag er det og etablert offentleg parkering basert på ein samarbeidsavtale mellom Stord kommune og Brattestø AS. Det same gjeld i underetasjen til Backertunet kor det er etablert ei offentleg parkeringsordning med 32 plasser. Denne ordninga bygger på ein såkalla OPS avtale mellom Stord kommune og Brattestø AS. Den årlege husleiga som kommunen må betala for dette garasjeanlegget er i dag på ca. kr Denne vert regulert årleg etter konsumprisindeks. Leigetida er her 20 år frå 01.juli 2007 med rett for leigetakar til å lengja denne ytterlegare med 3 år om gangen. Generell vurdering Det å regulera tilgangen på parkeringsplassar og kostnaden med å parkera er eitt av dei viktigaste verkemidlane kommunen har for å få folk til å velja alternative måtar å ta seg fram på. Dette i motsetnad til gratis parkering som er ein "invitasjon" til meir bruk av bil. Korte reiser som kan gjennomførast til fots, med sykkel eller kollektivt vert gjerne i større grad gjennomført med bil når folk veit dei har det gode at dei kan nytta seg av ein gratis parkeringsplass. Lik mange andre mindre byar i Noreg har Stord no høg bilbruk og låg kollektiv del. Etterspurnaden etter parkering vil normalt verta redusert når det må betalast avgift. Kva er så skrive i avtalar og planar om tema kommunal avgiftsparkering? I kommunedelplan for Leirvik «Vitalisering av regionssenteret «står det på s. 25 under trafikk følgjande: «Det er eit mål å redusera biltrafikken i sentrumskjernen, både gjennomgangstrafikk og parkeringstrafikk. I denne samanheng vil miljøgate i sentrum, utvikling av parkeringsanlegg under gateplan med tilkomst direkte frå Rv 544 samt forlenging av gågate ned Torgbakken vera tiltak som reduserer unødig køyring i sentrum.» På s.28 under avsnitt om parkering står det følgjande: «Det er eit mål for kommunen å leggja til rette for parkering på brukarane sine premissar på ein slik måte at det samstundes fremjar sentrumsutviklinga. Det er samstundes eit mål å redusera biltrafikken i sentrum. Kort avstand til parkeringsplassar frå riksvegen vil såleis avgrensa unødig køyring på leit etter parkering.» I kommunedelplan for Stord kommune er mange av dei ovafor nemnde målsetningane teke med under delmål samferdsel, delmål klima og energi m.m. På s.28 under "Dette kan me gjera " står det nemnd realisering av parkeringsanlegg under torget, vurdera privat / offentleg parkeringsselskap samt utgreia løysingar for parkeringsordninga i sentrum t.d. soneparkering, differensierte avgifter». I Noreg har Stortinget gjennom det nasjonale programmet Klimakur vedtatt målsettingar om sterk reduksjon i utslepp av klimagassen karbondioksyd innan Dette er og mål som er tatt med i regionale og kommunale planar for energi og klima jf. side. 31 i gjeldande kommuneplan for Stord 4 av 7

5 kommune under målsetjing kor det står at Stord kommune skal redusera klimagassutsleppa i tråd med Kyoto avtalen sine mål for Noreg og skapa eit meir energieffektivt lokalsamfunn. Vegtrafikken i landet vårt er ei vesentleg kjelda med omsyn til utslepp av karbondioksyd. Det er difor i hovudsak tre grupper tiltak Stortinget no meinar må gjennomførast. Dette er: Tiltak som reduserer biltrafikken, tiltak som styrker kollektivtrafikken, tiltak for auka gang og sykkelbruk. I 2013 vart Stord etter søknad valt ut som ein av to sykkelbyar i fylket. Det vart skrive avtale med Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune. Dette gjeld eit fireårig forpliktande samarbeid, kor målet er å få så mange som råd er til å skifta frå bil til sykkel. Støttespelarar til sykkelbyprosjekta er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som vil ha fleire gang og sykkelvegar i Noreg. Grunngjevinga er at meir fysisk aktivitet og mindre ureining og trafikkstøy kan betra folkehelsa. Stord kommune har og slutta seg til Hordaland fylkeskommune sitt pilotprosjekt "Gangbar tettstad ". Prosjektet bygger på målsetjingar om å fremja miljøvenlege transportformer i fylket og at talet på reiser til fots skal aukast i heile Hordaland. Transportøkonomisk instittutt (TØI) er eit nasjonalt senter for samferdselsforsking med stor kompetanse om tema parkering. TØI har nokre prinsipp for parkering i sentrumsområde som instituttet tilrår vert lagt til grunn i bysentrum /tettstader kor kommunen gjennom avtalar og kommuneplanar ynskjer å stimulera til mindre bruk av bil og meir sykkelbruk, gange og kollektivtransport: "Sykkelparkering må få tilstrekkeleg plass i sentrum og plasserast nær viktige målepunkt. Plass til sykkel må prioriterast på kostnad av bilplassar. Langtidsparkering (i hovudsak arbeidsreise) bør ikkje leggja beslag på sentrale parkeringsplassar på kostnad av besøksparkering. Om arbeidsreiseparkering - Arbeidsgjevarar bør ikkje tilby sine tilsette gratis parkering. Eit slikt tilbod stimulerer til bruk av bil og legg beslag på store areal. Grunnlaget for kollektivtransport vert og undergrave. Kommunane og andre offentlege arbeidsgjevarar bør stå fram som førebilete for andre. Parkering på overflata i sentrumsområda bør avgrensast. Kommunane kan utvikla sine sentrumsområde med sikte på at bilparkering i større grad skal skje utanfor sentrum. Større anlegg ved viktige tilkomstvegar gjev grunnlag for ein betre organisering av tilbodet. Parkering i sentrum og i sentrum si randsone bør regulerast og avgiftsbeleggjast. Avgiftsnivået kan tilpassast tilbod og etterspurnad i kvart enkelt tilfelle. All parkering (offentleg og privat) i sentrum bør sjåast i samanheng. Kommunen bør ikkje lenger krevja at parkering vert løyst i tilknyting til kvart enkelt utbyggingsprosjekt. Det må fastsetjast eit minimumskrav som grunnlag for innbetaling av frikjøpssum som skal medverka til finansieringa av større, felles parkeringsanlegg i sentrum si randsone. Om parkeringsbehov - Etterspurnad etter parkering og det reelle behovet er to forskjellige ting. Me unnatak av rørslehemma sitt behov og sykkelparkering bør etterspurnaden etter parkering berre unntaksvis etterkomast. Det er ei utfordring å bestemma kor stort behovet skal reknast å vera. Om tilgjenge - Sjølv om parkeringsplassane vert lagt utanom sentrum med akseptabel gangsavstand til målepunkter, inneber ikkje dette vesentlege dårlegare tilgjenge. Meir gangtrafikk i eit handelsområde kan stimulera folkeliv og omsetnad. Tilgjenge med andre transportmidlar (sykkel, buss) kan også betrast. Plassar for rørslehemma må lokaliserast der kor det er behov." 5 av 7

6 Dei momenta som TØI har vist til kan vera nyttige innspel å ta med seg i dette arbeidet. Det er vidare vårt syn at eit slikt revideringsarbeid bør utførast av ekstern ekspertise innan fagfeltet trafikk og parkering. Når det ligg føre framlegg til ny revidert parkeringsløysing /reglement for Leirvik sentrum så bør dette sendast på høyring før endeleg vedtak vert fatta. Aktuelle høyringsinstansar er Hordaland og Sunnhordland politidistrikt, Leirvik sentrumsforening, Stord næringsråd, Brattestø AS, Bytunet v/ Arnold Holmedal, Amfi Stord, Stord- Fitjar landbruks og miljøkontor m.v. Heimel Stord veg, trafikk og parkering som er underlagt Stord vatn og avlaup KF har det operative ansvaret for kommunen sine parkeringstenester og skal fokusera på trafikktryggleik, framkome og miljø. Det er ei målsetting for parkeringspolitikken at det alltid skal vera tilgang på ledige parkeringsplassar i Leirvik. Avgiftsparkeringa er heimla i forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr. Det å handheva myndeoppgåve innan parkering er og delegert frå politiet til kommunen. Heimelen er vegtrafikkloven og det heiter at kommunen skal handheva reglane i heile kommunen heile døgeret. Trafikkbetjentane har og fått ansvar for å vera "søppelpoliti"etter politivedtektene. Økonomiske konsekvensar Det er nemnd tidlegare at gjeldande avtale mellom Stord kommune og Forretningsbygg AS om drift av avgiftsparkering på Amfi Stord legg til grunn at Stord kommune pliktar å avgiftsbeleggja dei fleste parkeringsplassane i Leirvik sentrum. Kompensasjonsavtalen med Forretningsbygg AS knyta til fjerning av avgiftsparkering ved kulturhuset / oppføring av nytt parkeringshus byggjer og på borlfall av kommunale parkeringsinntekter. For å freista få ei oversikt om kommunestyret sitt vedtak om innføring avgiftsfri parkering i Leirvik sentrum kan få økonomiske konsekvensar i høve inngåtte avtalar mellom Stord kommune og Forretningsbygg AS, har administrasjonen bede advokat Solberg vurdere fyljande: Vil vedtaket få konsekvens for gjeldande samarbeidsavtale mellom SK og Forretningsbygg AS? Kan Stord kommune mista Forretningsbygg AS si årlege utbetalinga av kompensasjonen for bortfallet av kommunen sine parkeringsplassar ved Stord kulturhus? Svaret frå advokat Solberg ligg som vedlegg til saka. Dei kommunale parkeringsinntektene er særs velkomne midlar til finansiering av fagfeltet veg, trafikk og parkering. Tala for 2013 var ca. kr ,-. Dei variable kostnadane som vert borte ved ei nedlegging av avgiftsparkeringa er løn, samt variable driftskostnader. Dette utgjer ca. kr ,-.i lønskostnader, Samt kr ,- i klagehandsaming (administrasjonen vil få mindre inntekter som må kompenserast) Samt diverse kostnader (bankgebyr, datasystem, automatar) til innkrevjing på ca. kr , Slik at kr ,- er nettobidraget frå parkering til drift av kommunale vegar m.v. I tillegg ligg det kostnader for Stord kommune som parkering har løyst. I 3 år framover har me leasing utgifter på 5 automatar, ca. kr ,- pr. år. Samarbeidsavtalen med Brattestø AS med husleige for garasjeanlegget i Backertunet utgjer ca. kr ,- som vert justert årleg etter konsumprisindeks. Leigetida er her 20 år frå 01.juli Vårt overslag syner at ei nedlegging av noverande avgiftsordning for parkering gjer at drifta må kompenserast med ca. kr ,- årleg dei fyrste 3 åra og deretter ca. kr ,- fram til bindingstida i avtalen med Brattestø AS er over dvs, i år av 7

7 Utover dette skal det og nemnast at Stord kommune v/ veg og parkeringsmynde har ein avtale med Leirvik Taxi AS om utleige av 8 stk. parkeringsplassar i Osen, Leirvik. Denne avtalen gjevi dag ca.kr ,- i årleg inntekt. Saksgang Rådmannen i Stord kommune har fått denne saka til uttale i 14 dagar før styret handsamar saka. Dette i samsvar med Kommunelova 72. pkt. 2. Rådmannen sine kommentarar blei lagt fram for styret då styret handsama sak Konklusjon Styret og administrasjonen med bakgrunn i tinginga frå kommunestyret innstiller saka slik den ligg føre. Men oppmodar kommunestyret etter nært samarbeid med Rådmannen at saka skal vidare til grundig utgreiing og ber kommunestyret vurdere eit prosessleiande vedtak som fyljande: Saka som kommunestyret fatta den er svært omfattande og komplisert. Dette gjeld både juridisk og regulativ sett. Her er mange omsyn og spelereglar ein må ta med i vurderinga. Stord vatn og avlaup KF (SVA) er av den meining at det framlagte ynskje om vidtgåande endring av parkeringsordninga i Leirvik må vurderast i form av ei saksgang tilsvarande ei lokal forskriftsendring. Eit framlegg til revidert parkeringsordning må sendast på høyring til aktuelle partar før endeleg vedtak vert fatta. Endringa grip direkte inn i gjeldande forskrifter, kommuneplan og mange tidlegare fatta vedtak i Stord kommunestyre og underliggjande komitear. Saka har også stor politisk verdi. Kommunal kontroll med parkeringstilbodet vert normalt rekna som eit viktig styringsreiskap. Parkeringspolitikken må ufformast slik at premissar og målsettingar i kommuneplanar og andre inngåtte avtalar vert gjennomført og at Leirvik sentrum står fram som eit attraktivt sentrum med tilgjenge for alle grupper ferdafolk dvs. gåande, syklande, folk som køyrer kollektivt samt bilistar. Styret og administrasjonen i SVA vurderer det som korrekt at nye vidtgåande tiltak som medfører store endringar i gjeldande parkeringsordning må vurderast i samråd med ekstern rådgjevar med kompetanse innan fagområde trafikk og parkering. Resultatet av eit slikt arbeid kan verta eit framlegg til revidert parkeringsordning for Leirvik sentrum. Styret i SVA meiner at det framlagte vedtaket i kommunestyret vert vidare handsama av administrasjonen i Stord kommune. Saka har stor verknad og konsekvens utover det som Stord vatn og avlaup KF har fått som sitt mandat innan tenesta VTP 7 av 7

8 Saksprotokoll frå Stord vatn og avlaup KF Innstilling: Stord kommunestyret vedtek aiternativ 2 shk det ligg føre. Handsaming Samrøystes tilrådd

9 Side 1 av 4 Fra: Karsten Solberg < Sendt: 11. april :09 Til: Sivert Haaland Kopi: Harald Oddvar Sæbø Emne: Avtaler mellom Forretningsbygg AS og Stord kommune om parkering m.v. 1. Innledning. Jeg viser til ditt e-brev til meg av , til mitt e-brev til deg av , til ditt e-brev til meg av og til Harald Oddvar Sæbø sine e-brevforsendelser til meg om denne saken av 08 og Jeg viser også til telefonsamtale med Harald Oddvar om saken Parkeringsavtalen mellom Stord kommune og Forretningsbygg AS av Det fremgår av e-brev fra Solveig Oksholm Hunhammer i Amfi Drift AS til Harald Oddvar Sæbø av at partene er enige om at parkeringsavtalen mellom kommunen og Forretningsbygg AS som ble inngått i 2000, «bortfaller fra 1. juli 2014 med henvisning til pkt 5 og dialog rundt temaet gjennom tid.» videresendte Harald Oddvar dette e-brevet til rådmann Magnus Mjør og deg med følgende påtegning: «Til Dykkar informasjon.» skrev Harald Oddvar e-brev til Solveig Oksholm Hunhammer hvor innholdet er «Eg stiller meg bak det du skriv i din e-post til meg datert kl » Jeg legger etter dette til grunn at parkeringsavtalen mellom de to nevnte partene fra 2000 blir terminert Det fremgår ikke noe i dokumentene som Harald Oddvar har sendt til meg om at Forretningsbygg AS har krevd erstatning i tilknytning til at avtalen fra 2000 ble terminert, eller at selskapet har tatt forbehold om å fremme et slikt krav. I den nevnte telefonsamtalen mellom Harald Oddvar og meg fremkom det heller ingen opplysninger om at Forretningsbygg AS har fremmet, eller kommer til å fremme, noe erstatningskrav mot Stord kommune. Ettersom Stord kommune selv heller ikke har tatt forbehold om å fremme noe erstatningskrav mot Forretningsbygg AS i forbindelse med terminering av parkeringsavtalen fra 2000 legger jeg til grunn at ingen av kontraktspartene har noe slikt krav mot den andre kontraktsparten. Også når det dernest gjelder spørsmålet om kommunestyret sitt budsjettvedtak om parkering av har noen betydning for padenes rettigheter og forpliktelser i avtalen mellom Forretningsbygg AS og Stord kommune fra 2013 er det ovenfor nevnte e-brevet fra Solveig Oksholm Hunhammer relevant. I tillegg til det som ovenfor er sitert fremgår det av det nevnte e-brevet av bl. a. at «Avtalen vil uansett bortfalle fra 1. mai 2014 dersom det blir vedtatt at det ikke skal foreligge p-avgift i sentrum slik som det har kommet forslag til vedtak om». Ettersom partene i parkeringsavtalen fra 2000 som nevnt er enige om at den avtalen skal termineres ved månedsskiftet juni/juli 2014 er det unødvendig å ta standpunkt til om denne avtalen uten videre ville opphørt dersom kommunestyret sitt parkeringsvedtak av på det tidspunkt blir gjennomført. Med utgangspunkt i ordlyden i avtalen fra 2000, spesielt den siste setningen i avtalens pkt. 1 om at «Avtalen legg til grunn at Stord kommune forpliktar seg til å avgiftsbeleggja dei fleste parkeringsplassane i Leirvik sentrum.» kan det som Solveig Oksholm Hunhammer har anført på dette punktet være riktig. file:// /ephortepdfconvert/ephortesk/250777_fix.htm

10 Side 2 av 4 3. Parkeringsanleggsavtalen mellom Stord kommune og Forretningsbygg AS av Det som Hunhammer har skrevet om opphør av avtalen fra 2000, uavhengig av partenes avtale i 2014, er imidlertid som nevnt sannsynligvis også relevant for Forretningsbygg AS sin antatte holdning til avtalen fra Dette fordi også dette temaet, så vidt jeg forstår, ble tatt opp må møtet mellom Harald Oddvar og Solveig Oksholm Hunhammer , som det er vist til i e-brevet av På dette møtet deltok også Hans Martin Haavik, som er daglig leder på Amfi Stord. Spørsmålet i den sammenheng er om det nevnte kommunestyrevedtaket representerer en bristende forutsetning for Forretningsbygg AS sin forpliktelse til å betale et årlig indeksregulert vederlag på i utgangspunktet kr ,- for bortfall av avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser i tilknytning til det ca. 4 da. store arealet ved Stord kulturhus som Stord kommune solgte til Forretningsbygg AS i I tillegg til vederlaget for arealet som ble solgt, som ble solgt til omsetningsverdi i henhold til innhentet verditakst, har Forretningsbygg AS både påtatt seg den nevnte årlige betalingen for kommunen sine tapte parkeringsinntekter på arealet som kommunen har avstått og en del andre forpliktelser. Forretningsbygg AS har både forpliktet seg til å betale kr ,- til Stord kommune som vederlag til kommunen for kommunen sitt arbeid og kommunen sine kostnader med tilpasning av terrenget mellom den nye kjørevegen som Forretningsbygg AS skulle opparbeide og kulturhusbygningen, samt andre tiltak i tilknytning til gjennomføringen av selskapet sitt parkeringsprosjekt, hvor selskapets eksisterende parkeringsanlegg skulle utvides. I avtalen fra 2013 er relasjonen til de kommunale parkeringsplassene formulert annerledes enn i 2000-avtalen. De kommunale parkeringsplassene er i 2013-avtalen både nevnt innledningsvis i avtalen, og i pkt. 3 i avtalen. Den innledende teksten til avtalen fra 2013 er slik: «Det er i dag inngått slik avtale mellom Stord kommune og Forretningsbygg AS i forbindelse med at Forretningsbygg AS ønsker å utvide sin parkeringsbygning på Leirvik på Stord på et tilstøtende område som Stord kommune eier, og i forbindelse med at realiseringen av et slikt prosjekt medfører bortfall av avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser på Stord kommune sin eiendom ved Stord kulturhus:» Det som står om kommunale parkeringsplasser i avtalens pkt. 3 er: «Endelig er det en forutsetning for gjennomføring av denne avtalen at alle parkeringsplassene i den nye parkeringsbygningen skal være offentlige parkeringsplasser, som skal være tilgjengelige fram til minimum kl alle dager i uken, og at Stord kommune får erstattet bortfallet av offentlige parkeringsplasser på kulturhustomten. Erstatningen for bortfallet av de nevnte parkeringsplassene skal skje ved at Forretningsbygg AS, eller den som til enhver tid måtte ha grunnbokshjemmelen til den den aktuelle parsellen av gnr. 38, bnr. 186, betaler et årlig beløp på i utgangspunktet kr ,- i 25 år, som første januar hvert år blir regulert med endringen i SSB sin byggekostnadsindeks for boligblokk. Forfallstidspunktet for det første årlige beløpet er når den nye parkeringsbygningen er ferdig oppført. Deretter skal forfallstidspunktet være andre januar hvert av de påfølgende 24 årene.» 4. Spørsmålet om Forretningsbygg AS kan kreve revisjon av parkeringsanleggsavtalen fra file:// /ephortepdfconvert/ephortesk/250777_fix.htm

11 Side 3 av 4 Dersom det ovenfor nevnte parkeringsvedtaket blir realisert, er det juridiske spørsmålet om Forretningsbygg AS har rett til å få avtalen fra 2013 revidert. De rettsreglene som regulerer dette er de ulovfestede reglene om bristende forutsetninger og avtalelovens 36, slik denne bestemmelsen er etter lovendringen i Det er antatt at de ulovfestede reglene om bristende forutsetninger ikke anses opphevet ved vedtakelsen av den nye avtalelovens 36, men at de to regelsettene må anses for å bestå side om side. Ettersom det imidlertid er slik at avtalelovens 36 sannsynligvis gir grunnlag for revisjon i videre omfang enn det som forutsetningslæren gir grunnlag for, er spørsmålet om Forretningsbygg AS i den forliggende situasjonen, i medhold av avtalelovens 36 kan påberope seg at avtalen fra 2013 skal endres på det punktet som gjelder den årlige betalingen av vederlag for bortfall av avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser ved Stord kulturhus. Avtalelovens 36 har slik ordlyd: «En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Det samme gjelder ensidig bindende disposisjoner. Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, partenes stilling og forholdene ved avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig. Reglene i første og annet ledd gjelder tilsvarende når det ville virke urimelig å gjøre gjeldende handelsbruk eller annen kontraktrettslig sedvane.» Dersom Stord kommune etter ca. 30 år med avgiftsparkering i sentrum av Leirvik fra innfører gratis parkering der, med tidsavgrensninger på dels 1 time, og dels 2 timer, slik jeg oppfatter administrasjonen vil innstille på, vil det kunne ha betydning for hvor store parkeringsinntekter Forretningsbygg AS vil kunne oppebære i sitt nye parkeringsanlegg. Avgiftsfrie kommunale parkeringsplasser i sentrum av Leirvik kan medføre at de parkeringsinntektene som Forretningsbygg AS nå har, og for framtiden måtte påregne å få, vil bli redusert. Den type politisk vedtak som kommunestyret fattet om parkering i tilknytning til budsjettet for 2014 kan som kjent endres for senere år og budsjetterminer, herunder også fra og med budsjetterminen Av den grunn vet man ikke, i tillegg til usikkerheten knyttet til om Forretningsbygg AS sine parkeringsinntekter blir redusert, og i så fall hvor mye, hvor lenge de kommunale parkeringsplassene i sentrum av Leirvik forblir avgiftsfrie. Avtalen som ble inngått i 2013 er en forretningsmessig avtale, som er inngått på Forretningsbygg AS sitt initiativ, uten at kommunen sin naboeiendom var lyst ut til salgs på det åpne marked. Det er på det rene at utgangspunktet er at terskelen for lempning i henhold til avtalelovens 36 jevnt over er høyere enn ellers hvor det er tale om forretningsmessige forhold. Prinsippet om at avtaler inngås for egen risiko gjelder fortsatt. Det er videre på det rene at terskelen for lemping i henhold til avtalelovens 36 også ligger høyere for urimelighet som skyldes etterfølgende omstendigheter enn når urimeligheten forelå allerede ved avtalens inngåelse. Endelig er det relevant for den rettslige vurderingen at andre elementer i avtalen fra 2013 synes å være gunstige for Forretningsbygg AS. Grunnprisen på kr. 800 pr. kvm, synes å være lav, selv om den er basert på innhentet verditakst. Min konklusjon er at Forretningsbygg AS ikke alene som følge av det nevnte budsjettvedtaket og den eventuelle realiseringen av det har krav på revisjon av avtalen file:// /ephortepdfconvert/ephortesk/250777_fix.htm

12 Side 4 av 4 fra Det kan ikke utelukkes at Forretningsbygg AS noen gang i framtiden har krav på at avtalepunktet som gjelder kompensasjon for bortfall av avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser blir revidert. I så fall må imidlertid Forretningsbygg AS dokumentere at selskapet sine parkeringsinntekter i sitt parkeringsanlegg i tilknytning til Stord Amfi er redusert i betydelig grad over et langt lengre tidsrom enn 1 år, og at avtalen fra 2013, også om man tar hensyn til det som ellers der er avtalt, er blitt så urimelig i avtalelovens forstand at selskapet har krav på at den blir revidert. Med vennlig hilsen RASMUSSEN & BROCH ANS Karsten Solberg Tlf: Fax: Mail: ks rblaw.no Web: Denne melding med tilhørende vedlegg er kun ment for adressaten. Dokumentet kan inneholde opplysninger undergitt taushetsplikt. Dersom De ikke er adressaten, må enhver utskrift, kopiering eller videreformidling av opplysninger unngås. Har De mottatt meldingen ved en feiltakelse, bes De vennligst gi oss beskjed pr. telefon, og slette meldingen. file:// /ephoftepdfconvert/ephortesk/250777fix.htm

13 Stord kommune Teknisk etat 5400 STORD Deres ref. 2230/ /SM STATENS VEGVESEN -, itdbrreytoratet % 1. i I I < i I, ).., N.. )..., ;... ' 4.: :1. '..... I 1C-1 7. I Sakstiehandle; Dagfnn Mo Vår ref. Ark ar. Dato 5017/84 Vegtraf juli 1984 DM/VÅ, INWFØRING AV AVGIFTSPARKERING OG SØKNAD OM Å FÅ OVERTA HANDHEVING OG OVERVAKING AV PARKERINGA I LEIRVIK SENTRUM Vi viser til Dykkar brev av 21. mai 1984 med. vedlegg. Vegdirektoratet har teke til etterretning at Stord kommune vil innføre avgiftsparkering og Vi bed om nærare beskjed riår ordninga tek til å gjelde. Når det gjeld reserverte parkeringsplassar, vil vi minne om at dette Lkkje kan gjerast p. ferdselsopen offentleg veg men at vegen først må leggast ned etter reglane i veglova. Av vedlegga går det fram at Stord kommunestyre i møte 15. desember 1983 har vedteke å søkje Vegdirektoratet am å innføre kommunal handheving av "Forskrifter om gebyr for visse parkeringsovertredelser m.v." av 1G.% mars 1973 med seinare endringar, seinast 19. mars Hordaland politikammer har i brev av 11. mai 1984 fremma sitt syn, men har berre uttalt seg om planen for avgiftsparkering utan å nemne ordnihga med parkeringsgebyr. Dette forhold må Stord kommune få heilt klargjort, og dessutan at politiet vil gi den nødvendige opplæring for handheving av ordninga med parkeringsbebyr sjå elles pkt. 1 nedanfor. På denne bakgrunn fastset Vegdirektoratet'at Stord kommune kan utøve slik mynde som etter vegtrafikklovas 31 a) og 37 er lagt til politiet, og overta politiets oppgåver etter forskriftenes 4-8. Vårt vedtak har heimel i vegtrafikklovas 31 a) siste ledd, jfr. Samferdselsdepartementets mynde etter 9 i forskriftene av 16. mars 1973 som er delegert til Veg-. direktoratet 17. juli 1981 og 30. mars Stord kommune si handheving skal elles skje etter vegtrafikklova og ovannemnde forskrifter på følgjande Postadreeee Kontoradressa Telefon Telex Telefait Egne kontoradresser og telefon Postboks 6390 Etterstad la BruevdelIngen Vegiaboretoriet ner gt (4171 1ff n 712: n5 17 Greesayebenai Gaustadalieen 25

14 - OIREXTORATET 2 1. Kommunal handheving kan utøvast innanfor det eller dei område av Stord kommune som kommunen og politiet til kvar tid er einige om. 2. Kommunen skal handheve ordninga også utanom ordinær arbeidstid i den grad det er nødvendig for å få ei effektiv handheving. 3. Parkeringsgebyr som blir ilagt både av kommunen oq politiet, tilfell kommunen. Også ved politiets ilegging skal kommunen sine blankettar nyttast. 4. Kommunen står for innkreving a:zr parkeringsgebyr, herunder gebyr som er ilagt av politiet. 5? Kommunen står for all klagebehandling m.m. etter fårskriftenes 6. Kommunen syt for trykking, lagerhald og distribusjon av blankettar til eige og politiets bruk. Av omsyn til likskap på landsbasis, skal gebyrblankettane så langt råd er, utformast mest mogleg lik Vegdirektoratets blankett som følgjer vedlagt. Direktoratet imøteser melding om når gebyrordninga blir sett i verk. Gjenpart av dette brev er sendt Justisdepartementet, Hordaland politikammer og Hordaland vegkontor. Trafikkjuridisk Med hilsen kontor A ne Ol S r y kontorspef 11%. Da T nn Mo

15 Parkeringsordning Leirvik sentrum RAPPORT PARKERINGSORDNING LEIRVIK SENTRUM TORDkO'fl1t Del av nedre Borggata mot Torget Foto: Inger Helene Kjeka 1 Stord kommune Mars 2011

16 Parkeringsordning Leirvik sentrum Innhaldsliste SAMANDRAG 4 1. INNLEIING 6 2. NOSITUASJONEN 7 3. PARKERINGSREGULERING OG AVGIFTER Heimel for avgiftsparkering Avgift som reguleringsmiddel Kort- og langtidsparkering Kortidsparkering og regulering av pris Kortidsparkering og regulering med pris og maksimaltid Langtidsparkering Innkrevingssystem P-anlegg Opne P-plassar og mindre anlegg Avgiftsticler PARKERINGSNORM Generelt Parkeringsnorm 5. FRIKJØP OG AVTALAR Føremål med frikjøpsordninga Storleik på frikjøpsbeløp Utbyggingsavtalar ORGANISERING AV KOMMUNEN SI PARKERINGSVERKSEMD Kommunen sine grunnleggjande interesser Formelle rammer Overordna rammer Vegtrafikkiovgjevinga Privatrettsleg parkeringsverksemd Andre rammer Kommunale rammer Kommunen sin parkeringspolitikk 13 2 Stord kom mune Mars 2011

17 Parkeringsordning Leirvik sentrum Eigarstrategi Kommunen sine roliar, integritet I forvaltninga THhøve til kommunen si myndeutøving kontra kommersiell verksemd Verksemda sine eigne forvaltningsvedtak Samarbeide med andre Offentleg drift Drift for private Etablering av parkeringsaniegg Organiseringsmodellar Forvaltningseining/eigenregi Skatt ved aksjeselskap Organisering, drift av P-anlegg Eiga og byggja P-anlegg Framtidige parkeringsanlegg Utbyggingsplanar i Leirvik sentrum Aktuelle parkeringsanlegg Parkeringsanlegg under Torget Parkeringsanlegg ved Amfi/Kulturhuset Nye parkeringspiassar i sentrum Konklusjon 18 Stord kommune Mars 2011

18 Parkeringsordning Leirvik sentrum SAMANDRAG AvgiftsparkerIng med helmel I vegtrafikklova skal etablerast på ein slik måte at det tek i vare lova si hensikt/mål. Dette er trafikale og miljømessige mål, ikkje økonomiske. I framtida kan ein rekna med at attraktive P-plassar på og ved gata vert eit minimumsgode I Leirvik sentrum etter kvart som P-plassar vert erstatta av nye bygg. Auka utbygging aukar også etterspørselen etter den mest effektive korttldsparkeringa, slik at reguleringstrongen vil auka framover. Stord kommune har i dag ikkje avgiftsbelagd langtidsparkeringane til dømes i Sæ. Dersom det vert lagt opp til avglftsbetaling også for langtidsplassane, vil det vera gunstig og leggja opp til mest mogeleg lik avgiftsprofil for alle P-plassane del 2 første timane. Ein oppnår då eit likt avgiftsnivå for all korttidsparkering, samstundes som ein tek i vare ein elgen avgiftsprofil for langtidsparkeringa. Avgiftsparkering som ein del av parkeringsreguleringa på gategrunn med heimel i vegtrafikklova er I utgangspunktet eit tratikkregulerande tiltak. I vedtektsform kan kommunestyret fastsetja at utbyggjarar i staden for å etablera naudsynt tal på parkeringsplassar, kan betala inn eln sum til kommunen (frikjøp), som overtek ansvaret for å stilla til rådvelde parkeringsplassar. Utbyggjarar kan ikkje krevja frikjøp, og kommunen kan i prinsippet Ikkje påleggja frikjøp. Det er viktig for Stord kommune å oppretthalda og vidare utvikla Leirvik sentrum som eit handel og kultur tyngdepunkt I regionen. For etablering av parkeringsplassar I Stord kommune legg prosjektgruppa til grunn parkeringsnorm som vert vedteke I kommuneplanen. Prosjektgruppa stiller seg open for bruk av frikjøpsordning. Dersom det vert aktuelt med frikjøpsordning, må storleiken på ein eventuelt frikjøpssum utgreiast særskilt, og lokale vedtekter må tlipassast dagens og framtldas sltuasjon I sentrum. Ved einskilde større utbyggingar meiner prosjektgruppa at det både frå kommunen og utbyggjar sl side kan vera aktuelt å fastsetja parkeringsvhkår gjennom utbyggingsavtalar. Gruppa er kjent med at kommunestyret I løpet av første halvdel av 2011 skal gjera prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtalar i Stord kommune. Prosjektgruppa konstaterer at offentleg parkeringsverksemd etter dagens regelverk utøvast av personell tilsett i kommunen eller i selskap eigd av kommunen. må For kommunen sine etablerte parkeringsanlegg tilrår gruppa at parkeringsverksemda med offentleg rettsleg handheving og avgiftsparkering på offentlege trafikkareal, vert liggjande i basisorganisasjonen som no. I samband med nye private og offentlege byggprosjekt der det skal etablerast parkeringsplassar, tilrår gruppa at kommunen etablerer parkeringsanlegg i samarbeide med private interesser. Ved utbygging av nye parkeringsprosjekt rår gruppa tll at kommunen deltek som mlnoritets elgar, med eigarskap av få plassar, eller som hovudaktør med mogeleg innslag av privat elgarskap. Dette vert avgjort I kvart elnskild tilfelle. Stord kommune Mars 2011

19 Parkeringsordning Leirvik sentrum Prosjektgruppa rår til at det vert oppretta eit parkeringsselskap organisert som aksjeselskap (AS) som skal stå føre utbygging og eventuelt drift av parkeringsanlegg Stord kommune. Modellen for eit slik selskap med fordeling av eigarskap, aksjekapital og vedtekter må utgreiast nærare. Prosjektgruppa ber om at utbyggingsprosjekt på Torget får høg prioritet. Gruppa rår til at det vert arbeidd med planar for eit 2. etasjes parkeringshus I Sæ med ein etasje under bakkenivå. Prosjektgruppa rår til at nye parkeringsanlegg I sentrum vert etablert under bakkeplan. Fastsetjing av avgiftstider er ikkje med I denne rapporten og må takast opp som eiga sak med slik målsetjing: Parkeringsavgiftene I Leirvik sentrum må liggja på eit nivå som gir den regulerande effekten som vert kravd for at målet om god sirkulasjon påkorttidsplassane og overføring frå bil til kollektiv og gong/sykkel vert oppnådd for langtidsparkeringane. Det vert tilrådd å ha færrast mogelege varlantar av avglftssatsar. Eksempel organisasjonsmodell e Se. 5 Stord kommune Mars 2011

20 Parkeringsordning Leirvik sentrum 1. INNLEIING Komité for næring, miljø og kultur tok Innhaidet i PS 61/09 - Parkeringsordninga i Stord kommune - til orientering med 3 tilleggspunkt. I tilleggspunkt 2 vedtok komiteen følgjande: "Det vert nedsett ei gruppe som utgreier parkering I sentrum i framtida. Dette med tanke på godkjende planar for meir forretningsdritt noko som og fordrar betre parkeringstilhøve".administrasjonen skal leggja fram tilbakemelding ti1 møteijanuar I PS 12/10 - Parkeringsordning Leirvik sentrum - godkjente komlté for næring, miljø og kultur (NMK) opplegg for utgreling av parkeringsordning i sentrum slik det gjekk fram av premissane I saka, og komiteen peika ut Sigbjørn Framnes som komiteen sitt medlem 1 g ru ppa. Strategisk leiing pelka ut KjeH Nesbø. Frå elning frå veg, trafikk og park Haraid Oddvar Sæbø, Olav Eide representerer Stord kommunale eigedom KF. Borggata Futurum ved John Heine Fadnes og LeirvIk sentrumsforening ved Grete Burnæs. Gruppa konstituerte seg sjølv og valde Kjell Nesbø til leiar og sekretær. Gruppa sitt mandat vedteke i sak PS 12/10 lyder slik: "Greia ut parkering i sentrum med tanke på godkjente planar for meir forretningsdrift sentrum, og slå på korleis parkeringsordninga skal organiserast, og trekkja opp grensesnitt mellom kommunen og private aktørar, slik at rammevilkåra vert mest mogeleg like, og at ny parkeringsordning vert effektiv og brukarvenleg. Det skal og gjerast ei vurdering om krav og normer for parkering i Stord kommune skal reviderast." Gruppa har hatt 5 møter. I eit av møta orienterte plansjef/einingslelar RBO Ove Kvalnes gruppa om planar som er på gong i Leirvik sentrum, og kva dokument som er gjeldande, og kva dokument som er under revisjon, samt status kommuneplan for Stord kommune. For å få fram opplysningar om parkeringsordningar andre stadar, har det vore kontakt med personar som arbeider med parkering i andre byar. Det er tidiegare utarbeidd fleire rapportar, saksutgrelingar og skriv vedkomande parkering 1 sentrum: Vurdering av parkeringsordninga og framlegg til organisering frå april Kommunestyresak 66/00 Skriv frå sentrumsforeningen til Stord kommune datert Skriv til sentrumsforeningen frå Stord kommune datert Skriv frå sentrumsforeningen til Stord kommune datert Sak i NMK (61/09) På sentralt har det over lang til vore arbeidd med endringar av parkeringsopplegget, noko som kan f betydning for utforming av parkeringsordninga i Stord kommune. Stord kommune Mars 2011

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet OLHE Avgjerd av: Saksh.: Olav Helleve Frikjøpsordning for parkering. Arkiv: N-135 Objekt:

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Erlend Iversen Samferdselavdelinga, Hordaland fylkeskommune Dagens tekst: Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit forslag til strategi for

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Stord kommune Møteprotokoll

Stord kommune Møteprotokoll 1 Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

2 Kommunale møte Reglementet gjeld møte i kommunestyre, formannskap, forvaltningsutval og administrasjonsutval, heretter kalla folkevalde organ.

2 Kommunale møte Reglementet gjeld møte i kommunestyre, formannskap, forvaltningsutval og administrasjonsutval, heretter kalla folkevalde organ. ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE I LÆRDAL KOMMUNE 1 Folkevald opplæring/ informasjon Tidleg i kvar valperiode skal det haldast kurs for medlemmer av kommunestyre ("folkevald opplæring") i dei grunnleggande

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

1. gongs behandling Skiltplan

1. gongs behandling Skiltplan Arkiv: K1-231, K2-Q50 Arkivsak ID: 2017001751-2 Journalpost ID: 2017019011 Sakshandsamar.: Anton Langeland Dato: 21.11.2017 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Utviklingskomite 06.12.2017

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Arkivref: 2008/2372-6629/2009 / D11 Saksh.: Kjell Nesbø Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Framlegg til vedtak:

Detaljer

UTTALE - UTKAST TIL LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING (PARKERINGSLOVA)

UTTALE - UTKAST TIL LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING (PARKERINGSLOVA) HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201206342-2 Arkivnr. 104 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 22.08.2012 28.08.2012 UTTALE - UTKAST TIL LOV OM

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Kommunestyret Eldrerådet 08.12.2014 014/14 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 08.12.2014 013/14 Formannskapet 11.12.2014 108/14 Sakshandsamar

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 25.03.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:30 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100,

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200811709-6 Arkivnr. 8323 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 01.04.2009 22.04.2009-23.04.2009 SØKNAD OM

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Høyringsnotat om endringar i yrkestransportlova (heving av aldersgrensa for kjøresetel o.a.) 1. HEVING AV ALDERSGRENSA FOR KJØRESETEL

Høyringsnotat om endringar i yrkestransportlova (heving av aldersgrensa for kjøresetel o.a.) 1. HEVING AV ALDERSGRENSA FOR KJØRESETEL Notat Høyringsnotat om endringar i yrkestransportlova (heving av aldersgrensa for kjøresetel o.a.) 1. HEVING AV ALDERSGRENSA FOR KJØRESETEL For å kunne køyre bil/buss i persontransport som er løyvepliktig

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 25.09.2017 2017/399-23396/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 GØTZ AS Sæ 132 5417 STORD SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.06.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 16/12 30/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Ingunn Hestnes Arkivsak: 2017/1414 Løpenr.: 8482/2017. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/65 Ulstein formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Ingunn Hestnes Arkivsak: 2017/1414 Løpenr.: 8482/2017. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/65 Ulstein formannskap ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ingunn Hestnes Arkivsak: 2017/1414 Løpenr.: 8482/2017 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/65 Ulstein formannskap 27.06.2017 NY REVISJON AV REGLEMENT FOR HANDEL UTANOM

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116 Bykle kommune Rådmannsstaben SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151 4662 KRISTIANSAND S Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/616-18 Hanne Heieraas Evju, 37938500 L12 23.04.2015

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Sal av aksjar og rettar i AS Strandgaten 196

Sal av aksjar og rettar i AS Strandgaten 196 EIGEDOMSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5926-10 Saksbehandlar: Guro Klyve Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 21.09.2016 Fylkestinget 04.10.2016 Sal av aksjar og rettar i AS Strandgaten 196

Detaljer

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld:

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld: MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Rådgjevarar Kunnskapsdepartementet Dato: 22.12.2009 Vår ref. 09/776-3/N-210/AMS Dykkar ref. Høyringsfråsegn frå Masfjorden kommune Viser til vedlagt utskrift av vedtak KS-084/09

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 16.12.2010 Møtetid: Kl. 16:00 18:00 Møtestad: Ullensvang Gjesteheim Saksnr.: 023/10-029/10 Forfall meldt frå følgjande medl. Bergljot Maria Veivåg Marie

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Meløy kommune ordførar rådmann 8150 Ørnes 03.12.2014 BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS) arbeider med denne saka på oppdrag frå Foreldrerådet (FAU) ved Neverdal skule

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE vedtatt i Kommunestyret den 17.12.2014 i medhald av Lov av 16. mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer