AVGIFTSPARKERING I LEIRVIK SENTRUM SAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVGIFTSPARKERING I LEIRVIK SENTRUM 2014 - SAK"

Transkript

1 Arkivref: 2014/ /2014 Saksh.: Sivert Haaland d vat n og avlaup KF Saksnr Utval Møtedato Styret for Stord vatn og avlaup KF Kommunestyret AVGIFTSPARKERING I LEIRVIK SENTRUM SAK Framlegg til innstilling - Alternativ 1: Stord kommunestyre vedtek at det skal vera maks tidsavgrensa opphaldstid for gratis parkering på fyljande kommunale parkeringsplassar i Leirvik sentrum: Framlegg til innstilling - Alternativ 2: Styret og administrasjonen i Stord vatn og avlaup KF (SVA) etter nært samarbeid med Rådmannen oppmodar kommunestyret å vurdere eit prosessleiande vedtak som fyljande: Saka som kommunestyret fatta den er svært omfattande og komplisert. Dette gjeld både juridisk og regulativ sett. Her er mange omsyn og spelereglar ein må ta med i vurderinga. SVA er av den meining at det framlagte ynskje om vidtgåande endring av parke-ingsordninga i Leirvik må vurderast i form av ei saksgang tilsvarande ei lokal forskriftsendring. Eit framlegg til revidert parkeringsordning må sendast på høyring til aktuelle partar før endeleg vedtak vert fatta. Endringa grip direkte inn i gjeldande forskrifter, kommuneplan og mange tidlegare fatta vedtak i Stord kommunestyre og underliggjande komitear. Saka har også stor politisk verdi. Kommunal kontroll med parkeringstilbodet vert normalt rekna som eit viktig styringsreiskap. Parkeringspolitikken må utformast slik at premissar og målsettingar i kommuneplanar og andre inngåtte avtalar vert gjennomført og at Leirvik sentrum står fram som eit attraktivt sentrum med tilgjenge for alle grupper ferdafolk dvs. gåande, syklande, folk som køyrer kollektivt sarrt bilistar. Styret og administrasjonen i SVA vurderer det som korrekt at nye vidtgåande tiltak som medfører store endringar i gjeldande parkeringsordning må vurderast i samråd med ekstern rådgjevar med kompetanse innan fagområde trafikk og parkering. Resultatet av eit slikt arbeid kan verta eit framlegg til revidert parkeringsordning for Leirvik sentrum. SVA ber kommunestyret vurdere om det framlagte vedtaket i kommunestyret skal vidare handsamast av administrasjonen i Stord kommune (med assistanse frå fagavdelinga VTP). Saka har stor verknad og konsekvens utover det som Stord vatn og avlaup KF har fått som sitt mandat innan tenesta VTP.

2 Dagleg leiar, Vedlegg Avgiftsparkering i Leirvik sentrum e-post frå Karsten Solberg Brev frå Vegdirektoratet til Stord kommune datert 17. juli Løyve til innføring av avgiftsparkering m.m. Parkering i sentrum- Vurdering av parkeringsordninga m.v datert april 2000 Rapport Parkeringsordning Leirvik sentrum datert mars 2011 KST 2000 Vedtak Parkering Leirvik sentrum Innleiing (bakgrunn for saka) Kommunestyret i Stord gjorde følgjande vedtak i sak PS 88/13 (Årsbudsjett 2014, økonomiplan ):" Kommunestyret ber om at parkering i øvre Sæ vert avgiftsfri med verknad frå Det skal vidare lagast ei sak om differensiert tidsavgrensa parkering i sentrum. Saka må leggast fram slik at politisk vedtak kan gjennomførast i god tid før Formålet er å innføra avgiftsfri parkering på kommunale parkeringspiassar sentrum frå " Styret og administrasjonen i SVA KF tolkar vedtaket frå kommunestyret som at all parkeringsavgift for dei kommunale parkeringsplassane skal i sin heilskap bort gjeldande frå og med Samt at alle kommunale parkeringsplasser i Leirvik sentrum med unntak for parkeringsplassane i øvre Sæ skal ha tidsavgrensa opphaldstid for gratis parkering. Samt at dei kommunale trafikkbetjentane skal sjå til og ha mandat til å gebyrbelegge dei som parkerer utover den tidsavgrensa opphaldstida kommunestyret har fatta vedtak på. Saksutgreiing (fakta, saksopplysningar) Tidlegare politiske saker Saka som kommunestyret fatta den er svært omfattande og komplisert. Dette gjeld både juridisk og regulativ sett. Her er mange omsyn og spelereglar ein må ta med i vurderinga. Administrasjonen vil med dette lista opp ulike tidlegare saker og vedtak: I inneverande år (17 juli 2014) er det 30 år sidan Vegdirektoratet gav Stord kommune positivt svar på søknad om å få overta handheving og overvaking av parkeringa i Leirvik sentrum. Dette var byrjinga på den noverande ordninga med avgiftsparkering. Parkeringskaos dvs. vanskar med å finna ledige parkeringsplassar og mykje feilparkering vart halde fram som noko av bakgrunnen for innføring av ordninga. Stord kommune ynskte gjennom dette vedtaket å styra etterspurnaden etter parkering, lengda av kvar enkelt parkering og føremålet med parkeringa. Frå har folketalet i kommunen auka monaleg. Parallelt med dette har trafikkbilete endra seg mykje. Pr var det i følgje SSB 4280 personbilar i Stord. Tek me med buss/varebil/lastebil var talet på bilar Talet på køyrety i kommunen var Tilsvarande tall pr var 8076 personbilar. Tek me med buss / varebil /lastebil var talet på bilar Talet på køyrety var Det skal nemnast at infrastrukturen i Leirvik ikkje er nemneverdig endra sidan I Bladet Sunnhordland si spalte «Sunnhordland for 25 år sidan» stod det tidleg i desember 2008 litt om den politiske handsaminga ved innføring av avgiftsparkering i Leirvik sentrum. I følgje avisa var det mest diskusjon om kor stor avgifta skulle vera. Formannskapet sitt framlegg gjekk ut på ein førebels avgiftssats på kr. 4 pr. time, altså ei krone pr. kvarter. Det står vidare om handsaminga i kommunestyret.»framlegget frå Høgre om å ta ei avgift på kr. 1,- pr. halve time vart vedteke med 24 mot 21 røyster» I april 2000 presenterte ei kommunal arbeidsgruppe ein prosjektrapport med nemninga: «Parkering i sentrum. Vurdering av parkeringsordninga og framlegg til organisering.» Denne rapporten vart handsama av kommunestyret i Stord som sak 0066/00. I vedtaket står det i punkt 4 følgjande: 2 av 7

3 «Kommunestyret vedtek at offentlege parkeringsplassar i sentrumskjernen som hovudregel skal vera avgiftsbelagde og at avgifta vert sett til kr. 5 pr. heile time.» Vidare står det at parkeringspolitikken skal ha som mål å gjera sentrum lett tilgjengeleg for handlande, reisande, besøkande og andre som har ærend i sentrum. I vedtaket står det og at parkeringsavgifter skal nyttast som eit verkemiddel til å effektivisera bruken av parkeringsplassane i sentrum. Når det gjeld inntektene av parkeringsavgifta så står det at desse skal nyttast til drift og vidare utbygging av parkeringsplassar og gode trafikale tilhøve i sentrum. Det står og at parkeringsinntektenekan brukast for å skapa positive haldningar til kollektivtrafikk og bruk av sykkel i Stord kommune. I sak PS 61/09 Parkeringsordninga i Stord kommune vart ordninga med avgiftsparkering drøfta med bakgrunn i tidlegare vedtak i saka. Komiteen for næring, miljø og kultur (NMK) tok innhaldet til orientering med 3 tilleggspunkt. I tilleggspunkt 2 vedtok komiteen følgjande: "Det vert nedsett ei gruppe som utgreier parkering i sentrum i framtida. Dette med tanke på godkjende planar for meir forretningsdrift noko som fordrar betre parkeringstilhøve". I sak PS 12/10 Parkeringsordning Leirvik sentrum godkjente NMK komiteen opplegg for utgreiing av parkeringsordning i sentrum slik det gjekk fram av premissane i saka, og komiteen peika ut Sigbjørn Framnes som sitt medlem i gruppa. Gruppa var elles samansett som følgjer: Kjell Nesbø, leiar og sekretær, Harald Oddvar Sæbø (Veg, trafikk og parkering), Olav Eide (Stord kommunale eigedom KF), John Heine Fadnes (Borggata Futurum) og Grete Brunæs (Leirvik sentrumsforrening). Gruppa sitt mandat vedteke i sak PS 12 /10 hadde følgjande ordlyd: " Greia ut parkering i sentrum med tanke på godkjente planar for meir forretningsdrift i sentrum, og sjå på korleis parkeringsordninga skal organiserast, og trekkja opp grensesnitt mellom kommunen og private aktørar, slik at rammevilkåra vert mest mogeleg like, og at ny parkeringsordning vert effektiv og brukarvenleg. Det skal og gjerast ei vurdering om krav og normer for parkering i Stord kommune skal reviderast." Rapporten vart tatt til orientering av NMK komiteen , sak PS 8/11. Kommunestyret i Stord vedtok i sak PS 19/11 Ekstraordinær budsjettrevisjon 2011 mellom anna å innføra avgiftsparkering i Sæ og i parkeringshuset v/ Turnhallen samt å utvida avgiftstidene i sentrum. Dette vart gjort gjeldande frå I sak PS 19/11 vart det og gjort vedtak om å innføra avgiftsparkering bak rådhuset. Dette vart stadfesta av formannskapet i sak PS 42/11 og ordninga vart sett i kraft frå I vedtak gjort av NMK komiteen , sak RS 56/11 står det følgjande: «Komiteen for næring, miljø og kultur vedtek å bestilla evaluering av parkeringsordning og effektar og konsekvensar for samfunn og næringsliv. Som ein del av evalueringa ber komiteen om at administrasjonen også ser på løysing for etterskotsbetaling samt tidsavgrensingar for fri parkering. Komiteen ber også om at saka kjem til behandling i komiteen til neste møte.» Denne saka PS 37/11- Parkeringsordninga i Stord kommune Status etter endringar vart handsama og vedteke i NMK komiteen I samband med handsaming av rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan (pkt ) vart det vedteke å innføra gratis parkering fyrste time på torget og ved teknisk bygg frå I kommunestyresak , sak PS 77/11 vart det vedteke nye parkeringsnormer i kommunen. I kommunestyresak , sak PS 67/12 vart det vedteke nye reglar for frikjøp av parkeringsplassar. Dette handlar om at kommunen kan samtykka i at det i staden for biloppstillingsplassar på eigen grunn, eller på fellesareal vert innbetalt ein sum pr. manglande plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. I sak PS 67 / 12 vart det vedteke at denne summen skulle vera kr ,- for Leirvik sentrum og Sagvåg sentrum. 3 av 7

4 Gjeldande avtalar med samarbeidspartnarar: Dei seinareåraer det etablert fleire offentlege / private samarbeidsprosjekt innan parkering i Leirvik sentrum t.d. parkeringsdekket ved Bytunet. Her ligg det føre ein samarbeidsavtale mellom Stord kommune og Bytunet v/ Arnold Holmedal. Frå før har kommunen ein driftsavtale med Forretningsbygg AS (Amfi Stord). I følgje ny avtale inngått mellom Stord kommune og Forretningsbygg AS signert skal sistnemnde firma utvida sin parkeringsbygning ved Amfi Stord og i samband med realiseringa av dette prosjektet vil det verta slutt på den kommunale avgiftsparkeringa ved kulturhuset. I avtalen vert borlfall av ca. 90 kommunale avgiftsplassar kompensert med at Forretningsbygg AS betalar Stord kommune ein årleg sum på ,- i 25 år, som 1. januar kvart år vert regulert med endringa i SSB sin byggekostnadsindeks for boligblokk. I gjeldande avtale datert mellom Stord kommune og Forretningsbygg AS om parkeringshandheving på Amfisenteret Stord vert det i punkt 1 vist til at vedtak i kommunestyret , sak 0066/00 " Parkering i Leirvik sentrum" skal vera retningsgjevande for parkeringspolitikken på Amfisenteret Stord. Det står vidare at avtalen legg til grunn at Stord kommune pliktar å avgiftsbeleggja dei fleste parkeringsplassane i Leirvik sentrum. I underetasjen til Bandadalen burettslag er det og etablert offentleg parkering basert på ein samarbeidsavtale mellom Stord kommune og Brattestø AS. Det same gjeld i underetasjen til Backertunet kor det er etablert ei offentleg parkeringsordning med 32 plasser. Denne ordninga bygger på ein såkalla OPS avtale mellom Stord kommune og Brattestø AS. Den årlege husleiga som kommunen må betala for dette garasjeanlegget er i dag på ca. kr Denne vert regulert årleg etter konsumprisindeks. Leigetida er her 20 år frå 01.juli 2007 med rett for leigetakar til å lengja denne ytterlegare med 3 år om gangen. Generell vurdering Det å regulera tilgangen på parkeringsplassar og kostnaden med å parkera er eitt av dei viktigaste verkemidlane kommunen har for å få folk til å velja alternative måtar å ta seg fram på. Dette i motsetnad til gratis parkering som er ein "invitasjon" til meir bruk av bil. Korte reiser som kan gjennomførast til fots, med sykkel eller kollektivt vert gjerne i større grad gjennomført med bil når folk veit dei har det gode at dei kan nytta seg av ein gratis parkeringsplass. Lik mange andre mindre byar i Noreg har Stord no høg bilbruk og låg kollektiv del. Etterspurnaden etter parkering vil normalt verta redusert når det må betalast avgift. Kva er så skrive i avtalar og planar om tema kommunal avgiftsparkering? I kommunedelplan for Leirvik «Vitalisering av regionssenteret «står det på s. 25 under trafikk følgjande: «Det er eit mål å redusera biltrafikken i sentrumskjernen, både gjennomgangstrafikk og parkeringstrafikk. I denne samanheng vil miljøgate i sentrum, utvikling av parkeringsanlegg under gateplan med tilkomst direkte frå Rv 544 samt forlenging av gågate ned Torgbakken vera tiltak som reduserer unødig køyring i sentrum.» På s.28 under avsnitt om parkering står det følgjande: «Det er eit mål for kommunen å leggja til rette for parkering på brukarane sine premissar på ein slik måte at det samstundes fremjar sentrumsutviklinga. Det er samstundes eit mål å redusera biltrafikken i sentrum. Kort avstand til parkeringsplassar frå riksvegen vil såleis avgrensa unødig køyring på leit etter parkering.» I kommunedelplan for Stord kommune er mange av dei ovafor nemnde målsetningane teke med under delmål samferdsel, delmål klima og energi m.m. På s.28 under "Dette kan me gjera " står det nemnd realisering av parkeringsanlegg under torget, vurdera privat / offentleg parkeringsselskap samt utgreia løysingar for parkeringsordninga i sentrum t.d. soneparkering, differensierte avgifter». I Noreg har Stortinget gjennom det nasjonale programmet Klimakur vedtatt målsettingar om sterk reduksjon i utslepp av klimagassen karbondioksyd innan Dette er og mål som er tatt med i regionale og kommunale planar for energi og klima jf. side. 31 i gjeldande kommuneplan for Stord 4 av 7

5 kommune under målsetjing kor det står at Stord kommune skal redusera klimagassutsleppa i tråd med Kyoto avtalen sine mål for Noreg og skapa eit meir energieffektivt lokalsamfunn. Vegtrafikken i landet vårt er ei vesentleg kjelda med omsyn til utslepp av karbondioksyd. Det er difor i hovudsak tre grupper tiltak Stortinget no meinar må gjennomførast. Dette er: Tiltak som reduserer biltrafikken, tiltak som styrker kollektivtrafikken, tiltak for auka gang og sykkelbruk. I 2013 vart Stord etter søknad valt ut som ein av to sykkelbyar i fylket. Det vart skrive avtale med Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune. Dette gjeld eit fireårig forpliktande samarbeid, kor målet er å få så mange som råd er til å skifta frå bil til sykkel. Støttespelarar til sykkelbyprosjekta er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som vil ha fleire gang og sykkelvegar i Noreg. Grunngjevinga er at meir fysisk aktivitet og mindre ureining og trafikkstøy kan betra folkehelsa. Stord kommune har og slutta seg til Hordaland fylkeskommune sitt pilotprosjekt "Gangbar tettstad ". Prosjektet bygger på målsetjingar om å fremja miljøvenlege transportformer i fylket og at talet på reiser til fots skal aukast i heile Hordaland. Transportøkonomisk instittutt (TØI) er eit nasjonalt senter for samferdselsforsking med stor kompetanse om tema parkering. TØI har nokre prinsipp for parkering i sentrumsområde som instituttet tilrår vert lagt til grunn i bysentrum /tettstader kor kommunen gjennom avtalar og kommuneplanar ynskjer å stimulera til mindre bruk av bil og meir sykkelbruk, gange og kollektivtransport: "Sykkelparkering må få tilstrekkeleg plass i sentrum og plasserast nær viktige målepunkt. Plass til sykkel må prioriterast på kostnad av bilplassar. Langtidsparkering (i hovudsak arbeidsreise) bør ikkje leggja beslag på sentrale parkeringsplassar på kostnad av besøksparkering. Om arbeidsreiseparkering - Arbeidsgjevarar bør ikkje tilby sine tilsette gratis parkering. Eit slikt tilbod stimulerer til bruk av bil og legg beslag på store areal. Grunnlaget for kollektivtransport vert og undergrave. Kommunane og andre offentlege arbeidsgjevarar bør stå fram som førebilete for andre. Parkering på overflata i sentrumsområda bør avgrensast. Kommunane kan utvikla sine sentrumsområde med sikte på at bilparkering i større grad skal skje utanfor sentrum. Større anlegg ved viktige tilkomstvegar gjev grunnlag for ein betre organisering av tilbodet. Parkering i sentrum og i sentrum si randsone bør regulerast og avgiftsbeleggjast. Avgiftsnivået kan tilpassast tilbod og etterspurnad i kvart enkelt tilfelle. All parkering (offentleg og privat) i sentrum bør sjåast i samanheng. Kommunen bør ikkje lenger krevja at parkering vert løyst i tilknyting til kvart enkelt utbyggingsprosjekt. Det må fastsetjast eit minimumskrav som grunnlag for innbetaling av frikjøpssum som skal medverka til finansieringa av større, felles parkeringsanlegg i sentrum si randsone. Om parkeringsbehov - Etterspurnad etter parkering og det reelle behovet er to forskjellige ting. Me unnatak av rørslehemma sitt behov og sykkelparkering bør etterspurnaden etter parkering berre unntaksvis etterkomast. Det er ei utfordring å bestemma kor stort behovet skal reknast å vera. Om tilgjenge - Sjølv om parkeringsplassane vert lagt utanom sentrum med akseptabel gangsavstand til målepunkter, inneber ikkje dette vesentlege dårlegare tilgjenge. Meir gangtrafikk i eit handelsområde kan stimulera folkeliv og omsetnad. Tilgjenge med andre transportmidlar (sykkel, buss) kan også betrast. Plassar for rørslehemma må lokaliserast der kor det er behov." 5 av 7

6 Dei momenta som TØI har vist til kan vera nyttige innspel å ta med seg i dette arbeidet. Det er vidare vårt syn at eit slikt revideringsarbeid bør utførast av ekstern ekspertise innan fagfeltet trafikk og parkering. Når det ligg føre framlegg til ny revidert parkeringsløysing /reglement for Leirvik sentrum så bør dette sendast på høyring før endeleg vedtak vert fatta. Aktuelle høyringsinstansar er Hordaland og Sunnhordland politidistrikt, Leirvik sentrumsforening, Stord næringsråd, Brattestø AS, Bytunet v/ Arnold Holmedal, Amfi Stord, Stord- Fitjar landbruks og miljøkontor m.v. Heimel Stord veg, trafikk og parkering som er underlagt Stord vatn og avlaup KF har det operative ansvaret for kommunen sine parkeringstenester og skal fokusera på trafikktryggleik, framkome og miljø. Det er ei målsetting for parkeringspolitikken at det alltid skal vera tilgang på ledige parkeringsplassar i Leirvik. Avgiftsparkeringa er heimla i forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr. Det å handheva myndeoppgåve innan parkering er og delegert frå politiet til kommunen. Heimelen er vegtrafikkloven og det heiter at kommunen skal handheva reglane i heile kommunen heile døgeret. Trafikkbetjentane har og fått ansvar for å vera "søppelpoliti"etter politivedtektene. Økonomiske konsekvensar Det er nemnd tidlegare at gjeldande avtale mellom Stord kommune og Forretningsbygg AS om drift av avgiftsparkering på Amfi Stord legg til grunn at Stord kommune pliktar å avgiftsbeleggja dei fleste parkeringsplassane i Leirvik sentrum. Kompensasjonsavtalen med Forretningsbygg AS knyta til fjerning av avgiftsparkering ved kulturhuset / oppføring av nytt parkeringshus byggjer og på borlfall av kommunale parkeringsinntekter. For å freista få ei oversikt om kommunestyret sitt vedtak om innføring avgiftsfri parkering i Leirvik sentrum kan få økonomiske konsekvensar i høve inngåtte avtalar mellom Stord kommune og Forretningsbygg AS, har administrasjonen bede advokat Solberg vurdere fyljande: Vil vedtaket få konsekvens for gjeldande samarbeidsavtale mellom SK og Forretningsbygg AS? Kan Stord kommune mista Forretningsbygg AS si årlege utbetalinga av kompensasjonen for bortfallet av kommunen sine parkeringsplassar ved Stord kulturhus? Svaret frå advokat Solberg ligg som vedlegg til saka. Dei kommunale parkeringsinntektene er særs velkomne midlar til finansiering av fagfeltet veg, trafikk og parkering. Tala for 2013 var ca. kr ,-. Dei variable kostnadane som vert borte ved ei nedlegging av avgiftsparkeringa er løn, samt variable driftskostnader. Dette utgjer ca. kr ,-.i lønskostnader, Samt kr ,- i klagehandsaming (administrasjonen vil få mindre inntekter som må kompenserast) Samt diverse kostnader (bankgebyr, datasystem, automatar) til innkrevjing på ca. kr , Slik at kr ,- er nettobidraget frå parkering til drift av kommunale vegar m.v. I tillegg ligg det kostnader for Stord kommune som parkering har løyst. I 3 år framover har me leasing utgifter på 5 automatar, ca. kr ,- pr. år. Samarbeidsavtalen med Brattestø AS med husleige for garasjeanlegget i Backertunet utgjer ca. kr ,- som vert justert årleg etter konsumprisindeks. Leigetida er her 20 år frå 01.juli Vårt overslag syner at ei nedlegging av noverande avgiftsordning for parkering gjer at drifta må kompenserast med ca. kr ,- årleg dei fyrste 3 åra og deretter ca. kr ,- fram til bindingstida i avtalen med Brattestø AS er over dvs, i år av 7

7 Utover dette skal det og nemnast at Stord kommune v/ veg og parkeringsmynde har ein avtale med Leirvik Taxi AS om utleige av 8 stk. parkeringsplassar i Osen, Leirvik. Denne avtalen gjevi dag ca.kr ,- i årleg inntekt. Saksgang Rådmannen i Stord kommune har fått denne saka til uttale i 14 dagar før styret handsamar saka. Dette i samsvar med Kommunelova 72. pkt. 2. Rådmannen sine kommentarar blei lagt fram for styret då styret handsama sak Konklusjon Styret og administrasjonen med bakgrunn i tinginga frå kommunestyret innstiller saka slik den ligg føre. Men oppmodar kommunestyret etter nært samarbeid med Rådmannen at saka skal vidare til grundig utgreiing og ber kommunestyret vurdere eit prosessleiande vedtak som fyljande: Saka som kommunestyret fatta den er svært omfattande og komplisert. Dette gjeld både juridisk og regulativ sett. Her er mange omsyn og spelereglar ein må ta med i vurderinga. Stord vatn og avlaup KF (SVA) er av den meining at det framlagte ynskje om vidtgåande endring av parkeringsordninga i Leirvik må vurderast i form av ei saksgang tilsvarande ei lokal forskriftsendring. Eit framlegg til revidert parkeringsordning må sendast på høyring til aktuelle partar før endeleg vedtak vert fatta. Endringa grip direkte inn i gjeldande forskrifter, kommuneplan og mange tidlegare fatta vedtak i Stord kommunestyre og underliggjande komitear. Saka har også stor politisk verdi. Kommunal kontroll med parkeringstilbodet vert normalt rekna som eit viktig styringsreiskap. Parkeringspolitikken må ufformast slik at premissar og målsettingar i kommuneplanar og andre inngåtte avtalar vert gjennomført og at Leirvik sentrum står fram som eit attraktivt sentrum med tilgjenge for alle grupper ferdafolk dvs. gåande, syklande, folk som køyrer kollektivt samt bilistar. Styret og administrasjonen i SVA vurderer det som korrekt at nye vidtgåande tiltak som medfører store endringar i gjeldande parkeringsordning må vurderast i samråd med ekstern rådgjevar med kompetanse innan fagområde trafikk og parkering. Resultatet av eit slikt arbeid kan verta eit framlegg til revidert parkeringsordning for Leirvik sentrum. Styret i SVA meiner at det framlagte vedtaket i kommunestyret vert vidare handsama av administrasjonen i Stord kommune. Saka har stor verknad og konsekvens utover det som Stord vatn og avlaup KF har fått som sitt mandat innan tenesta VTP 7 av 7

8 Saksprotokoll frå Stord vatn og avlaup KF Innstilling: Stord kommunestyret vedtek aiternativ 2 shk det ligg føre. Handsaming Samrøystes tilrådd

9 Side 1 av 4 Fra: Karsten Solberg < Sendt: 11. april :09 Til: Sivert Haaland Kopi: Harald Oddvar Sæbø Emne: Avtaler mellom Forretningsbygg AS og Stord kommune om parkering m.v. 1. Innledning. Jeg viser til ditt e-brev til meg av , til mitt e-brev til deg av , til ditt e-brev til meg av og til Harald Oddvar Sæbø sine e-brevforsendelser til meg om denne saken av 08 og Jeg viser også til telefonsamtale med Harald Oddvar om saken Parkeringsavtalen mellom Stord kommune og Forretningsbygg AS av Det fremgår av e-brev fra Solveig Oksholm Hunhammer i Amfi Drift AS til Harald Oddvar Sæbø av at partene er enige om at parkeringsavtalen mellom kommunen og Forretningsbygg AS som ble inngått i 2000, «bortfaller fra 1. juli 2014 med henvisning til pkt 5 og dialog rundt temaet gjennom tid.» videresendte Harald Oddvar dette e-brevet til rådmann Magnus Mjør og deg med følgende påtegning: «Til Dykkar informasjon.» skrev Harald Oddvar e-brev til Solveig Oksholm Hunhammer hvor innholdet er «Eg stiller meg bak det du skriv i din e-post til meg datert kl » Jeg legger etter dette til grunn at parkeringsavtalen mellom de to nevnte partene fra 2000 blir terminert Det fremgår ikke noe i dokumentene som Harald Oddvar har sendt til meg om at Forretningsbygg AS har krevd erstatning i tilknytning til at avtalen fra 2000 ble terminert, eller at selskapet har tatt forbehold om å fremme et slikt krav. I den nevnte telefonsamtalen mellom Harald Oddvar og meg fremkom det heller ingen opplysninger om at Forretningsbygg AS har fremmet, eller kommer til å fremme, noe erstatningskrav mot Stord kommune. Ettersom Stord kommune selv heller ikke har tatt forbehold om å fremme noe erstatningskrav mot Forretningsbygg AS i forbindelse med terminering av parkeringsavtalen fra 2000 legger jeg til grunn at ingen av kontraktspartene har noe slikt krav mot den andre kontraktsparten. Også når det dernest gjelder spørsmålet om kommunestyret sitt budsjettvedtak om parkering av har noen betydning for padenes rettigheter og forpliktelser i avtalen mellom Forretningsbygg AS og Stord kommune fra 2013 er det ovenfor nevnte e-brevet fra Solveig Oksholm Hunhammer relevant. I tillegg til det som ovenfor er sitert fremgår det av det nevnte e-brevet av bl. a. at «Avtalen vil uansett bortfalle fra 1. mai 2014 dersom det blir vedtatt at det ikke skal foreligge p-avgift i sentrum slik som det har kommet forslag til vedtak om». Ettersom partene i parkeringsavtalen fra 2000 som nevnt er enige om at den avtalen skal termineres ved månedsskiftet juni/juli 2014 er det unødvendig å ta standpunkt til om denne avtalen uten videre ville opphørt dersom kommunestyret sitt parkeringsvedtak av på det tidspunkt blir gjennomført. Med utgangspunkt i ordlyden i avtalen fra 2000, spesielt den siste setningen i avtalens pkt. 1 om at «Avtalen legg til grunn at Stord kommune forpliktar seg til å avgiftsbeleggja dei fleste parkeringsplassane i Leirvik sentrum.» kan det som Solveig Oksholm Hunhammer har anført på dette punktet være riktig. file:// /ephortepdfconvert/ephortesk/250777_fix.htm

10 Side 2 av 4 3. Parkeringsanleggsavtalen mellom Stord kommune og Forretningsbygg AS av Det som Hunhammer har skrevet om opphør av avtalen fra 2000, uavhengig av partenes avtale i 2014, er imidlertid som nevnt sannsynligvis også relevant for Forretningsbygg AS sin antatte holdning til avtalen fra Dette fordi også dette temaet, så vidt jeg forstår, ble tatt opp må møtet mellom Harald Oddvar og Solveig Oksholm Hunhammer , som det er vist til i e-brevet av På dette møtet deltok også Hans Martin Haavik, som er daglig leder på Amfi Stord. Spørsmålet i den sammenheng er om det nevnte kommunestyrevedtaket representerer en bristende forutsetning for Forretningsbygg AS sin forpliktelse til å betale et årlig indeksregulert vederlag på i utgangspunktet kr ,- for bortfall av avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser i tilknytning til det ca. 4 da. store arealet ved Stord kulturhus som Stord kommune solgte til Forretningsbygg AS i I tillegg til vederlaget for arealet som ble solgt, som ble solgt til omsetningsverdi i henhold til innhentet verditakst, har Forretningsbygg AS både påtatt seg den nevnte årlige betalingen for kommunen sine tapte parkeringsinntekter på arealet som kommunen har avstått og en del andre forpliktelser. Forretningsbygg AS har både forpliktet seg til å betale kr ,- til Stord kommune som vederlag til kommunen for kommunen sitt arbeid og kommunen sine kostnader med tilpasning av terrenget mellom den nye kjørevegen som Forretningsbygg AS skulle opparbeide og kulturhusbygningen, samt andre tiltak i tilknytning til gjennomføringen av selskapet sitt parkeringsprosjekt, hvor selskapets eksisterende parkeringsanlegg skulle utvides. I avtalen fra 2013 er relasjonen til de kommunale parkeringsplassene formulert annerledes enn i 2000-avtalen. De kommunale parkeringsplassene er i 2013-avtalen både nevnt innledningsvis i avtalen, og i pkt. 3 i avtalen. Den innledende teksten til avtalen fra 2013 er slik: «Det er i dag inngått slik avtale mellom Stord kommune og Forretningsbygg AS i forbindelse med at Forretningsbygg AS ønsker å utvide sin parkeringsbygning på Leirvik på Stord på et tilstøtende område som Stord kommune eier, og i forbindelse med at realiseringen av et slikt prosjekt medfører bortfall av avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser på Stord kommune sin eiendom ved Stord kulturhus:» Det som står om kommunale parkeringsplasser i avtalens pkt. 3 er: «Endelig er det en forutsetning for gjennomføring av denne avtalen at alle parkeringsplassene i den nye parkeringsbygningen skal være offentlige parkeringsplasser, som skal være tilgjengelige fram til minimum kl alle dager i uken, og at Stord kommune får erstattet bortfallet av offentlige parkeringsplasser på kulturhustomten. Erstatningen for bortfallet av de nevnte parkeringsplassene skal skje ved at Forretningsbygg AS, eller den som til enhver tid måtte ha grunnbokshjemmelen til den den aktuelle parsellen av gnr. 38, bnr. 186, betaler et årlig beløp på i utgangspunktet kr ,- i 25 år, som første januar hvert år blir regulert med endringen i SSB sin byggekostnadsindeks for boligblokk. Forfallstidspunktet for det første årlige beløpet er når den nye parkeringsbygningen er ferdig oppført. Deretter skal forfallstidspunktet være andre januar hvert av de påfølgende 24 årene.» 4. Spørsmålet om Forretningsbygg AS kan kreve revisjon av parkeringsanleggsavtalen fra file:// /ephortepdfconvert/ephortesk/250777_fix.htm

11 Side 3 av 4 Dersom det ovenfor nevnte parkeringsvedtaket blir realisert, er det juridiske spørsmålet om Forretningsbygg AS har rett til å få avtalen fra 2013 revidert. De rettsreglene som regulerer dette er de ulovfestede reglene om bristende forutsetninger og avtalelovens 36, slik denne bestemmelsen er etter lovendringen i Det er antatt at de ulovfestede reglene om bristende forutsetninger ikke anses opphevet ved vedtakelsen av den nye avtalelovens 36, men at de to regelsettene må anses for å bestå side om side. Ettersom det imidlertid er slik at avtalelovens 36 sannsynligvis gir grunnlag for revisjon i videre omfang enn det som forutsetningslæren gir grunnlag for, er spørsmålet om Forretningsbygg AS i den forliggende situasjonen, i medhold av avtalelovens 36 kan påberope seg at avtalen fra 2013 skal endres på det punktet som gjelder den årlige betalingen av vederlag for bortfall av avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser ved Stord kulturhus. Avtalelovens 36 har slik ordlyd: «En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Det samme gjelder ensidig bindende disposisjoner. Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, partenes stilling og forholdene ved avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig. Reglene i første og annet ledd gjelder tilsvarende når det ville virke urimelig å gjøre gjeldende handelsbruk eller annen kontraktrettslig sedvane.» Dersom Stord kommune etter ca. 30 år med avgiftsparkering i sentrum av Leirvik fra innfører gratis parkering der, med tidsavgrensninger på dels 1 time, og dels 2 timer, slik jeg oppfatter administrasjonen vil innstille på, vil det kunne ha betydning for hvor store parkeringsinntekter Forretningsbygg AS vil kunne oppebære i sitt nye parkeringsanlegg. Avgiftsfrie kommunale parkeringsplasser i sentrum av Leirvik kan medføre at de parkeringsinntektene som Forretningsbygg AS nå har, og for framtiden måtte påregne å få, vil bli redusert. Den type politisk vedtak som kommunestyret fattet om parkering i tilknytning til budsjettet for 2014 kan som kjent endres for senere år og budsjetterminer, herunder også fra og med budsjetterminen Av den grunn vet man ikke, i tillegg til usikkerheten knyttet til om Forretningsbygg AS sine parkeringsinntekter blir redusert, og i så fall hvor mye, hvor lenge de kommunale parkeringsplassene i sentrum av Leirvik forblir avgiftsfrie. Avtalen som ble inngått i 2013 er en forretningsmessig avtale, som er inngått på Forretningsbygg AS sitt initiativ, uten at kommunen sin naboeiendom var lyst ut til salgs på det åpne marked. Det er på det rene at utgangspunktet er at terskelen for lempning i henhold til avtalelovens 36 jevnt over er høyere enn ellers hvor det er tale om forretningsmessige forhold. Prinsippet om at avtaler inngås for egen risiko gjelder fortsatt. Det er videre på det rene at terskelen for lemping i henhold til avtalelovens 36 også ligger høyere for urimelighet som skyldes etterfølgende omstendigheter enn når urimeligheten forelå allerede ved avtalens inngåelse. Endelig er det relevant for den rettslige vurderingen at andre elementer i avtalen fra 2013 synes å være gunstige for Forretningsbygg AS. Grunnprisen på kr. 800 pr. kvm, synes å være lav, selv om den er basert på innhentet verditakst. Min konklusjon er at Forretningsbygg AS ikke alene som følge av det nevnte budsjettvedtaket og den eventuelle realiseringen av det har krav på revisjon av avtalen file:// /ephortepdfconvert/ephortesk/250777_fix.htm

12 Side 4 av 4 fra Det kan ikke utelukkes at Forretningsbygg AS noen gang i framtiden har krav på at avtalepunktet som gjelder kompensasjon for bortfall av avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser blir revidert. I så fall må imidlertid Forretningsbygg AS dokumentere at selskapet sine parkeringsinntekter i sitt parkeringsanlegg i tilknytning til Stord Amfi er redusert i betydelig grad over et langt lengre tidsrom enn 1 år, og at avtalen fra 2013, også om man tar hensyn til det som ellers der er avtalt, er blitt så urimelig i avtalelovens forstand at selskapet har krav på at den blir revidert. Med vennlig hilsen RASMUSSEN & BROCH ANS Karsten Solberg Tlf: Fax: Mail: ks rblaw.no Web: Denne melding med tilhørende vedlegg er kun ment for adressaten. Dokumentet kan inneholde opplysninger undergitt taushetsplikt. Dersom De ikke er adressaten, må enhver utskrift, kopiering eller videreformidling av opplysninger unngås. Har De mottatt meldingen ved en feiltakelse, bes De vennligst gi oss beskjed pr. telefon, og slette meldingen. file:// /ephoftepdfconvert/ephortesk/250777fix.htm

13 Stord kommune Teknisk etat 5400 STORD Deres ref. 2230/ /SM STATENS VEGVESEN -, itdbrreytoratet % 1. i I I < i I, ).., N.. )..., ;... ' 4.: :1. '..... I 1C-1 7. I Sakstiehandle; Dagfnn Mo Vår ref. Ark ar. Dato 5017/84 Vegtraf juli 1984 DM/VÅ, INWFØRING AV AVGIFTSPARKERING OG SØKNAD OM Å FÅ OVERTA HANDHEVING OG OVERVAKING AV PARKERINGA I LEIRVIK SENTRUM Vi viser til Dykkar brev av 21. mai 1984 med. vedlegg. Vegdirektoratet har teke til etterretning at Stord kommune vil innføre avgiftsparkering og Vi bed om nærare beskjed riår ordninga tek til å gjelde. Når det gjeld reserverte parkeringsplassar, vil vi minne om at dette Lkkje kan gjerast p. ferdselsopen offentleg veg men at vegen først må leggast ned etter reglane i veglova. Av vedlegga går det fram at Stord kommunestyre i møte 15. desember 1983 har vedteke å søkje Vegdirektoratet am å innføre kommunal handheving av "Forskrifter om gebyr for visse parkeringsovertredelser m.v." av 1G.% mars 1973 med seinare endringar, seinast 19. mars Hordaland politikammer har i brev av 11. mai 1984 fremma sitt syn, men har berre uttalt seg om planen for avgiftsparkering utan å nemne ordnihga med parkeringsgebyr. Dette forhold må Stord kommune få heilt klargjort, og dessutan at politiet vil gi den nødvendige opplæring for handheving av ordninga med parkeringsbebyr sjå elles pkt. 1 nedanfor. På denne bakgrunn fastset Vegdirektoratet'at Stord kommune kan utøve slik mynde som etter vegtrafikklovas 31 a) og 37 er lagt til politiet, og overta politiets oppgåver etter forskriftenes 4-8. Vårt vedtak har heimel i vegtrafikklovas 31 a) siste ledd, jfr. Samferdselsdepartementets mynde etter 9 i forskriftene av 16. mars 1973 som er delegert til Veg-. direktoratet 17. juli 1981 og 30. mars Stord kommune si handheving skal elles skje etter vegtrafikklova og ovannemnde forskrifter på følgjande Postadreeee Kontoradressa Telefon Telex Telefait Egne kontoradresser og telefon Postboks 6390 Etterstad la BruevdelIngen Vegiaboretoriet ner gt (4171 1ff n 712: n5 17 Greesayebenai Gaustadalieen 25

14 - OIREXTORATET 2 1. Kommunal handheving kan utøvast innanfor det eller dei område av Stord kommune som kommunen og politiet til kvar tid er einige om. 2. Kommunen skal handheve ordninga også utanom ordinær arbeidstid i den grad det er nødvendig for å få ei effektiv handheving. 3. Parkeringsgebyr som blir ilagt både av kommunen oq politiet, tilfell kommunen. Også ved politiets ilegging skal kommunen sine blankettar nyttast. 4. Kommunen står for innkreving a:zr parkeringsgebyr, herunder gebyr som er ilagt av politiet. 5? Kommunen står for all klagebehandling m.m. etter fårskriftenes 6. Kommunen syt for trykking, lagerhald og distribusjon av blankettar til eige og politiets bruk. Av omsyn til likskap på landsbasis, skal gebyrblankettane så langt råd er, utformast mest mogleg lik Vegdirektoratets blankett som følgjer vedlagt. Direktoratet imøteser melding om når gebyrordninga blir sett i verk. Gjenpart av dette brev er sendt Justisdepartementet, Hordaland politikammer og Hordaland vegkontor. Trafikkjuridisk Med hilsen kontor A ne Ol S r y kontorspef 11%. Da T nn Mo

15 Parkeringsordning Leirvik sentrum RAPPORT PARKERINGSORDNING LEIRVIK SENTRUM TORDkO'fl1t Del av nedre Borggata mot Torget Foto: Inger Helene Kjeka 1 Stord kommune Mars 2011

16 Parkeringsordning Leirvik sentrum Innhaldsliste SAMANDRAG 4 1. INNLEIING 6 2. NOSITUASJONEN 7 3. PARKERINGSREGULERING OG AVGIFTER Heimel for avgiftsparkering Avgift som reguleringsmiddel Kort- og langtidsparkering Kortidsparkering og regulering av pris Kortidsparkering og regulering med pris og maksimaltid Langtidsparkering Innkrevingssystem P-anlegg Opne P-plassar og mindre anlegg Avgiftsticler PARKERINGSNORM Generelt Parkeringsnorm 5. FRIKJØP OG AVTALAR Føremål med frikjøpsordninga Storleik på frikjøpsbeløp Utbyggingsavtalar ORGANISERING AV KOMMUNEN SI PARKERINGSVERKSEMD Kommunen sine grunnleggjande interesser Formelle rammer Overordna rammer Vegtrafikkiovgjevinga Privatrettsleg parkeringsverksemd Andre rammer Kommunale rammer Kommunen sin parkeringspolitikk 13 2 Stord kom mune Mars 2011

17 Parkeringsordning Leirvik sentrum Eigarstrategi Kommunen sine roliar, integritet I forvaltninga THhøve til kommunen si myndeutøving kontra kommersiell verksemd Verksemda sine eigne forvaltningsvedtak Samarbeide med andre Offentleg drift Drift for private Etablering av parkeringsaniegg Organiseringsmodellar Forvaltningseining/eigenregi Skatt ved aksjeselskap Organisering, drift av P-anlegg Eiga og byggja P-anlegg Framtidige parkeringsanlegg Utbyggingsplanar i Leirvik sentrum Aktuelle parkeringsanlegg Parkeringsanlegg under Torget Parkeringsanlegg ved Amfi/Kulturhuset Nye parkeringspiassar i sentrum Konklusjon 18 Stord kommune Mars 2011

18 Parkeringsordning Leirvik sentrum SAMANDRAG AvgiftsparkerIng med helmel I vegtrafikklova skal etablerast på ein slik måte at det tek i vare lova si hensikt/mål. Dette er trafikale og miljømessige mål, ikkje økonomiske. I framtida kan ein rekna med at attraktive P-plassar på og ved gata vert eit minimumsgode I Leirvik sentrum etter kvart som P-plassar vert erstatta av nye bygg. Auka utbygging aukar også etterspørselen etter den mest effektive korttldsparkeringa, slik at reguleringstrongen vil auka framover. Stord kommune har i dag ikkje avgiftsbelagd langtidsparkeringane til dømes i Sæ. Dersom det vert lagt opp til avglftsbetaling også for langtidsplassane, vil det vera gunstig og leggja opp til mest mogeleg lik avgiftsprofil for alle P-plassane del 2 første timane. Ein oppnår då eit likt avgiftsnivå for all korttidsparkering, samstundes som ein tek i vare ein elgen avgiftsprofil for langtidsparkeringa. Avgiftsparkering som ein del av parkeringsreguleringa på gategrunn med heimel i vegtrafikklova er I utgangspunktet eit tratikkregulerande tiltak. I vedtektsform kan kommunestyret fastsetja at utbyggjarar i staden for å etablera naudsynt tal på parkeringsplassar, kan betala inn eln sum til kommunen (frikjøp), som overtek ansvaret for å stilla til rådvelde parkeringsplassar. Utbyggjarar kan ikkje krevja frikjøp, og kommunen kan i prinsippet Ikkje påleggja frikjøp. Det er viktig for Stord kommune å oppretthalda og vidare utvikla Leirvik sentrum som eit handel og kultur tyngdepunkt I regionen. For etablering av parkeringsplassar I Stord kommune legg prosjektgruppa til grunn parkeringsnorm som vert vedteke I kommuneplanen. Prosjektgruppa stiller seg open for bruk av frikjøpsordning. Dersom det vert aktuelt med frikjøpsordning, må storleiken på ein eventuelt frikjøpssum utgreiast særskilt, og lokale vedtekter må tlipassast dagens og framtldas sltuasjon I sentrum. Ved einskilde større utbyggingar meiner prosjektgruppa at det både frå kommunen og utbyggjar sl side kan vera aktuelt å fastsetja parkeringsvhkår gjennom utbyggingsavtalar. Gruppa er kjent med at kommunestyret I løpet av første halvdel av 2011 skal gjera prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtalar i Stord kommune. Prosjektgruppa konstaterer at offentleg parkeringsverksemd etter dagens regelverk utøvast av personell tilsett i kommunen eller i selskap eigd av kommunen. må For kommunen sine etablerte parkeringsanlegg tilrår gruppa at parkeringsverksemda med offentleg rettsleg handheving og avgiftsparkering på offentlege trafikkareal, vert liggjande i basisorganisasjonen som no. I samband med nye private og offentlege byggprosjekt der det skal etablerast parkeringsplassar, tilrår gruppa at kommunen etablerer parkeringsanlegg i samarbeide med private interesser. Ved utbygging av nye parkeringsprosjekt rår gruppa tll at kommunen deltek som mlnoritets elgar, med eigarskap av få plassar, eller som hovudaktør med mogeleg innslag av privat elgarskap. Dette vert avgjort I kvart elnskild tilfelle. Stord kommune Mars 2011

19 Parkeringsordning Leirvik sentrum Prosjektgruppa rår til at det vert oppretta eit parkeringsselskap organisert som aksjeselskap (AS) som skal stå føre utbygging og eventuelt drift av parkeringsanlegg Stord kommune. Modellen for eit slik selskap med fordeling av eigarskap, aksjekapital og vedtekter må utgreiast nærare. Prosjektgruppa ber om at utbyggingsprosjekt på Torget får høg prioritet. Gruppa rår til at det vert arbeidd med planar for eit 2. etasjes parkeringshus I Sæ med ein etasje under bakkenivå. Prosjektgruppa rår til at nye parkeringsanlegg I sentrum vert etablert under bakkeplan. Fastsetjing av avgiftstider er ikkje med I denne rapporten og må takast opp som eiga sak med slik målsetjing: Parkeringsavgiftene I Leirvik sentrum må liggja på eit nivå som gir den regulerande effekten som vert kravd for at målet om god sirkulasjon påkorttidsplassane og overføring frå bil til kollektiv og gong/sykkel vert oppnådd for langtidsparkeringane. Det vert tilrådd å ha færrast mogelege varlantar av avglftssatsar. Eksempel organisasjonsmodell e Se. 5 Stord kommune Mars 2011

20 Parkeringsordning Leirvik sentrum 1. INNLEIING Komité for næring, miljø og kultur tok Innhaidet i PS 61/09 - Parkeringsordninga i Stord kommune - til orientering med 3 tilleggspunkt. I tilleggspunkt 2 vedtok komiteen følgjande: "Det vert nedsett ei gruppe som utgreier parkering I sentrum i framtida. Dette med tanke på godkjende planar for meir forretningsdritt noko som og fordrar betre parkeringstilhøve".administrasjonen skal leggja fram tilbakemelding ti1 møteijanuar I PS 12/10 - Parkeringsordning Leirvik sentrum - godkjente komlté for næring, miljø og kultur (NMK) opplegg for utgreling av parkeringsordning i sentrum slik det gjekk fram av premissane I saka, og komiteen peika ut Sigbjørn Framnes som komiteen sitt medlem 1 g ru ppa. Strategisk leiing pelka ut KjeH Nesbø. Frå elning frå veg, trafikk og park Haraid Oddvar Sæbø, Olav Eide representerer Stord kommunale eigedom KF. Borggata Futurum ved John Heine Fadnes og LeirvIk sentrumsforening ved Grete Burnæs. Gruppa konstituerte seg sjølv og valde Kjell Nesbø til leiar og sekretær. Gruppa sitt mandat vedteke i sak PS 12/10 lyder slik: "Greia ut parkering i sentrum med tanke på godkjente planar for meir forretningsdrift sentrum, og slå på korleis parkeringsordninga skal organiserast, og trekkja opp grensesnitt mellom kommunen og private aktørar, slik at rammevilkåra vert mest mogeleg like, og at ny parkeringsordning vert effektiv og brukarvenleg. Det skal og gjerast ei vurdering om krav og normer for parkering i Stord kommune skal reviderast." Gruppa har hatt 5 møter. I eit av møta orienterte plansjef/einingslelar RBO Ove Kvalnes gruppa om planar som er på gong i Leirvik sentrum, og kva dokument som er gjeldande, og kva dokument som er under revisjon, samt status kommuneplan for Stord kommune. For å få fram opplysningar om parkeringsordningar andre stadar, har det vore kontakt med personar som arbeider med parkering i andre byar. Det er tidiegare utarbeidd fleire rapportar, saksutgrelingar og skriv vedkomande parkering 1 sentrum: Vurdering av parkeringsordninga og framlegg til organisering frå april Kommunestyresak 66/00 Skriv frå sentrumsforeningen til Stord kommune datert Skriv til sentrumsforeningen frå Stord kommune datert Skriv frå sentrumsforeningen til Stord kommune datert Sak i NMK (61/09) På sentralt har det over lang til vore arbeidd med endringar av parkeringsopplegget, noko som kan f betydning for utforming av parkeringsordninga i Stord kommune. Stord kommune Mars 2011

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Side 1 Side 2 Side 3 Austrheim kommune Side 4 KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 8. november 2013 Stad: Kommunehuset Kl.: 11.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Februar 2010 Rev.23/9.-10

Februar 2010 Rev.23/9.-10 Februar 2010 Rev.23/9.-10 2 Innhold 1. Generelt, bakgrunn og begrensninger... 4 1.1 Bakgrunn for arbeid med parkeringsplan / mandat / bestilling... 4 1.1.1. Kommunestyrets bestilling i sak PS 08/207...

Detaljer

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2011 Fylkeskommunal eigarskap i selskap www.sfj.no Føreord Dette er no fjerde gong at Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram melding om fylkeskommunen sin eigarskap i selskap. Denne eigarmeldinga

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar J Å Kvinnherad eldreråd Kvinnherad kommune Lindås kommune Masfjorden kommune Meland fellesråd Meland kommune Modalen kommune NTF-Hordaland v/irene Ness

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014 Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet 1 FORORD Nordhordlandspakken AS er eigd av Regionrådet Nordhordland IKS,

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Barrierar og hindringar for heilskaplege sektoroverskridande samarbeid

Barrierar og hindringar for heilskaplege sektoroverskridande samarbeid Barrierar og hindringar for heilskaplege sektoroverskridande samarbeid - nye tiltak på klimaområdet Underlagsnotat knytt til kommunane sitt handlingsrom og kvantifisering av tiltak Rolv Lea og Rune Opheim,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr.

Innst. S. nr. 192. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. Innst. S. nr. 192 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. 18 (2002-2003) Innstilling fra samferdselskomiteen om situasjonen i den norske

Detaljer