Takst av aksjer - Invest Finans & Holding AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Takst av aksjer - Invest Finans & Holding AS"

Transkript

1 Takst av aksjer - 1 Kroner Modell/alternativ

2 Copyright : Kjell Skjong Sak: Organisasjons- og oppdragsnr: Arkivref: Firma: Utarb. dato/sign: År: Kjell Skjong 2005 FASTSETTELSE AV AKSJEVERDIER - BASERT PÅ ULIKE METODER OG ALTERNATIVER UTGANGSPUNKT OG PREMISSER FOR BEREGNINGEN I henhold til Deres anmodning utføres herved en verdsettelse av selskapets aksjer med bakgrunn i Forskrift nr. 87 (revidert nr. 50) fra Finansdept. Denne forskriften inneholdt hjemmel for oppregulering av inngangsverdi pr for aksjer i ikke børsnoterte selskaper. Dette var en overgangsordning i forbindelse med skattereformen; og det rettslige utgangspunkt var å søke å få skattefri verdistigning frem til tidspunktet for endring av reglene for gevinstbeskatning og tapsfradrag ved realisasjon av aksjer (kfr. fhv. regler om "selgende gruppe" og "aksjer utenfor næring" eid i mer enn 3 år). Dette fordret ulike metoder for beregning av reell (markeds)verdi i sammenheng med en konstruert salgs- el. opphørssituasjon. Premissene for de ulike alternative løsninger følger av redegjørelse nedenfor. For øvrig er det i modellen lagt til grunn reviderte rentesatser, diskonteringsfaktor og latent skatt! Diskonteringsfaktor settes til langsiktig obligasjonsrente siste 5 år (p.t. 6%) med et tillegg på 1%. Formelen for nåverdi av latent skatt er som følger: ((Realisasjon/avskr.pr. år i %) : (Diskonteringsfaktor + Realisasjon/avskr. pr. år i %) * Skattesats 28 %)). En tar ikke hensyn til latent skatt på evt. personinntekt iflg. delingsmodellen; i det dette er betinget av den skattemessige eierposisjon for h.h.v. selger og kjøper. En slik forutsetning gjør beregningen ytterligere komplisert, og må i tilfelle avtales særskilt. Hva angår realavkastningskrav etter skatt og "pay/earnings-verdi" er disse fastsatt av den som utfører beregningen - med utgangspunkt i en konkret vurdering av forretningsmessig og finansiell (kalkulert) risiko. Fremtidig inflasjon er likeledes estimert fra vår side. Ansettelse av verdier på eiendeler og gjeld, samt korigeringer m.h.t. normalresultat, skjer i samråd med Dem og med bakgrunn i eksterne bekreftelser (bl.a. avholdte takster på eiendom/utstyr) og opplysninger/beregninger internt med hensyn til øvrige mer/mindreverdier og krav til avkastning av kapital. PRINSIPPER FOR TAKSERING 1 SUBSTANSVERDI (VERDIJUSTERT EGENKAPITAL) Verdsettelse etter denne metoden anvendes normalt i de tilfeller hvor det er et marked som gjør at selskapets anleggsmidler kan selges uavhengig av virksomheten. Det er dessuten et vilkår at eiendelenes verdi ikke er avhengig av den virksomhet som utøves. Fremtidig usikkerhet om inntjeningsevne o.a. driftsrelaterte forhold som har betydning for resultatet er også et moment for å bruke substansverdi. Verdijustert egenkapital beregnes ved at selskapets kortsiktige og langsiktige gjeld fradras verdien på dets eiendeler. Merog mindreverdier i anleggsmidler og gjeld medtas som positiv el. negativ reserve, og det gjøres fradrag for latent skatt på selskapets hånd. En korigerer for ikke balanseførte langsiktige eiendeler og latente/påløpte gjeldsposter. Dessuten tar en hensyn til pensjonsforpliktelser el. fond som bidrar til å finansiere fremtidig premie. Også egenutviklet goodwill tas med i beregningen (dette var det ikke anledning til iflg. forskriften). Utgangspunktet for denne modellen er således å fastsette markedsrelaterte "going-concern"-verdier på de enkelte eiendeler, og redusere disse med reell gjeld og evt. latent skatt. Bakgrunnen for å ta hensyn til latent skatt ligger i det faktum at den som erverver eiendelene i sammenheng med (opp)kjøp av aksjer ikke får anledning til å legge merverdiene til grunn ved fastsettelse av skattemessige inngangsverdier. Dette har betydning for størrelsen på fremtidige avskrivinger og beregning av salgsgevinster ved realisasjon. Nåverdien av disse tapte fremtidige skattebesparelser utgjør derved den latente skatten. Det tas ikke hensyn til mer/mindreverdier i omløpsmidler uten at dette er avtalt med oppdragsgiver og forsvarlig dokumentert/godtgjort. Det vil i så fall presiseres herfra (med nødvendige forbehold). Substansverdivurderingen viser hvilke materielle ressurser som ligger bak avkastningsverdien. 2 LIKVIDASJONSVERDI Ved denne metoden verdsettes eiendeler ut fra den forutsetning at selskapet avvikles og at aktiva realiseres ved forsert salg i en opphørssituasjon. Modellen er mest aktuell i de tilfeller likvidasjon er vedtatt eller nær forestående, men kan også anvendes dersom det er grunn til å anta at den gir bedre uttrykk for selskapets omsetningsverdi enn hva som følger av de øvrige metoder. Likvidasjonsverdi er pr. definisjon den nettoverdi som ville blitt aksjonærene/eierne til del forutsatt at selskapet realiserer alle eiendeler, oppløser alle avsetninger, fonds og andre reserver, nedbetaler all gjeld (inkludert skatt) og opphører sin virksomhet. Det kontrolleres spesielt om forsert salg resulterer i mindreverdier eller om normale merverdier er realiserbare på kort sikt. En tar således hensyn til mer- og mindreverdier i både anleggs- og omløpsmidler.

3 3/4 ANDEL AV REGNSKAPSMESSIG EGENKAPITAL - SKATTEMESSIG NETTOFORMUE Dette er balansebaserte og matematiske metoder som tar utgangspunkt i nettoformue/egenkapital iflg. finans- og skatteregnskapet. En undersøker hvor vidt egenkapitalandel av midlertidige forskjeller/reserver er korrekt hva angår balanseføring og/eller motregning av utsatt skatte-forpliktelse og fordel. 5 AVKASTNINGSVERDI - P/E-FAKTOR I denne vurderingsmodellen beregnes aksjeverdier ved neddiskontering av fremtidige overskudd. Det tas utgangspunkt i inflasjonsjusterte normalresultater for et avgrenset (og representativt) tidsintervall/år. Disse blir i det flg. kapitalisert med et forutbestemt og nærmere begrunnet realavkastningskrav - i henhold til særskilt beregning. Normalresultatene forutsettes å være en tilnærmet kalkulert fremtidig netto kontantstrøm. Metoden er ikke underlagt konkrete begrensninger m.h.t. fastsettelse av normalresultater. Det er likevel viktig å være klar over at metoden er forbundet med ulike usikkerhetsmomenter; og dette forutsetter at oppdragsgiver gir tilstrekkelige opplysninger/informasjon om hvor vidt grunnlagsstørrelsene er nøkterne, evt. risiko- og vekstfaktorer m.v. Det er således nødvendig å få bekreftet om resultatene i bedriften er stabile, og at de gir uttrykk for dagens nivå på inntektsskapende investeringer. Dersom normalresultatene avviker fra en forventet kontantstrøm, f.eks. på grunn av at avskrivingene ikke gjenspeiler det gjennomsnittlige reinvesteringsbehov, må en korigere for dette. Likeså må eiendelenes og gjeldens markeds- "verdi" være reflektert i resultatene; dette betinger bl.a. korreksjon for ikke driftsrelaterte eiendeler (aksjer uten løpende avkastning, ubenyttet fast eiendom o.l.). I tillegg må en ta tilbørlig hensyn til eksterne (upåvirkelige) faktorer som rammebetingelser og konjunkturer. Den primære forutsetning er dog at de anvendte regnskapsmessige resultater korigeres slik at de gir uttrykk for de(t) reelle resultat(er). Det er i denne sammenheng naturlig å korigere for økning i eller oppløsning av skjulte reserver av enhver art. Dette kan f.eks. være forhold omkring utgiftsføring/aktivering, lønn (aktive) eiere kontra utbytte, for høge/lave avskrivinger på driftsmidler el. ureelle opp- el. nedskrivinger på varer, fordringer, kontrakter, garantiforpliktelser o.a. Endring i regnskapsmessige prinsipper og feilklassifikasjoner mellom ordinære og ekstraordinære poster (resultatelementer) de(t) enkelte år må hensyntas i den utstrekning de er vesentlige i forhold til konklusjoner og normalresultat(er). Utøvende takstmann/revisor vil vurdere vilkår/forutsetninger for de ulike korreksjoner - og dette vil presiseres i tilknytning til totalkonklusjon! "Pay/Earnings"-begrepet er en relativ målstørrelse for å beskrive forholdet mellom 100 og et definert realavkastningskrav etter skatt.., og dette er en faktor som brukes av finansanalytikere og børsen i tilknytning til kravspesifikasjon av avkastningsverdi på investert finanskapital (bl.a. ved å trekke paraleller til sammenlignbare virksomheter). De ovennevnte metoder er de som normalt anvendes i relasjon til taksering/verdsettelse av aksjer el. selskaper. Dersom det er ønskelig kan en også utføre slik beregning basert på andre inntjenings- eller balansebaserte modeller. Herunder kan nevnes "dividende/utbytte"-modellen, hvor aksjeverdien settes til nåverdien av fremtidig utbytte etter skatt - tillagt nåverdi av salgsvederlag minus skatt på gevinsten. "Price/cashflow"-metoden er en alternativ måte for å fastsette kontantsstrøm der denne fremkommer som resultat før ekstraordinære poster fradratt skatt og tillagt avskrivinger (og evt. korigert for avdrag langsiktig gjeld og netto endring i arbeidskapital). For øvrig er det også en balanseorientert metode hvor verdien settes ut fra "gjenanskaffelses-prinsippet". Når det gjelder egenutviklet goodwill (evt. badwill) er denne - som nevnt - integrert del av substansverdi-metoden (kfr. ovenfor). Påstand om og grunnlag for forretningsmessig immateriell foretaksverdi (utover verdien av eiendelene) redegjøres for i vedlegg. FØLGENDE FORUTSETNINGER OG REGNSKAPSSTØRRELSER ER LAGT TIL GRUNN I DE ULIKE BEREGNINGER Regnskapsdato og basisår: Totale bokførte eiendeler (inkl. utsatt skattefordel) pr ,00 Total bokført gjeld (inklusiv utsatt sk.forpliktelse) pr ,00 Bokført aksjekapital (inkl. evt.oppskriving ved fondsemisjon) ,00 Antall utstedte aksjer iflg. vedtekter/aksjeprotokoll 100 Lign.m. formuesverdi pr iflg. post 61 på side 4 i SA ,00 Antall år anvendt til beregning av normalresultat v/ avkastningsalternativ 4 Skal det listes ut hvordan latente skattesatser er utregnet (sett evt. "X") X

4 Dersom det skal tas med mer/mindreverdier på aksjer, KS-andeler o.a. verdipapirer i tilknytning til substansberegning må en fylle ut feltene nedenfor: Ekskl. RISK- siste år Nåverdi av latent Bokført verdi Evt.oppreg.verdi skatt ved 5 års AKSJER (inkl. over- Markedsverdi Markedsverdi Akkumulert inng. Beregnet gevinst tidshorisont Relativ eierandel Selskapets navn Antall Pålyd. el. underkurs) pr. stk. totalt verdi inkl. RISK tap v/ realisasjon 22 % Trading International ,00 Venlor Bygg AS ,00 *) Gr.fondsbevis DNB ,33 *) Eiend.forvaltning AS ,42 SUM-NIVÅ *) Det er stipulert substansiell merverdi på tomteareal/utb.prosjekt - og hensyntatt utv.omk. FOU *) Aksjene i fa. Venlor Bygg er tegnet ved en rettet emisjon i med en overkurs på kr Nåverdi av latent ANDEL I DELTAKERLIGNET SELSKAP (KS, ANS, DA) Over- eller skatt ved 3 års Andel Kontant- Overtakelse Andel av sk.m. underpris v/ erverv Gevinst/tap tidshorisont Selskapets navn Antall i % vederlag av andel gjeld verdier v/ realis. h.h.v. + og - ved realisasjon 24 % KS Sigal AS 14, ANS Bygg 23, ( ) ( ) 0 0 SUM-NIVÅ 0 38, PREMISSER FOR SUBSTANSVERDIBEREGNING Verdi takst I-alternativ Neddisk.faktor Reell (markeds)verdi Bokført verdi Herav andel ikke driftsrelatert el. sk.pliktig Neddiskontert nåber.nåverdi av "Going Concern" iflg. finansregnskap Reell verdi Bokført verdi verdi av latent skatt ANLEGGSMIDLER I BALANSEN Realis./avsk. latent skatt (evt.bokført) pr.kategori/totalt a Kontormaskiner inkl. datautstyr 30 % 23 % 0,00 0,00 0,00 b Ervervet forretningsverdi (goodwill) 30 % 23 % 0,00 c Vogntog, lastebiler, varebiler o.l. 25 % 22 % 0,00 0,00 0,00 d Maskiner/utstyr 20 % 21 % , , ,40 e Skip, fartøy 20 % 21 % 0,00 f Fly, helikopter 12 % 18 % 0,00 g Bygg og anlegg, lav sats G.nr. B.nr 5 % 12 % , , ,40 Bygg og anlegg, høg sats G.nr. B.nr. 10 % 16 % 0,00 h Forretningsbygg, lav sats G.nr. B.nr. 2 % 6 % 0,00 0,00 0,00 Forretningsbygg, høg sats G.nr. B.nr. 4 % 10 % 0,00 Bygg under oppføring (konkretiseres) 10 % 16 % 0,00 Tomter og grunnarealer G.nr. B.nr. - Ålesund 20 % , , ,60 Kommunal tilknytningsavgift veg, vann, kloakk 20 % 0,00 Boliger og velferdsinvesteringer, ikke avsk.bare 20 % 0,00 Immaterielle salgs- leie- og prod..rettigheter *) 10 % 16 % 0,00 0,00 0,00 *) Aktiverte utv.kostnader,patenter, sertifikater 20 % 21 % 0,00 0,00 Egenutviklet goodwill (kfr. særskilt beregning) 20 % 21 % 0,00 0,00 0,00 Pensjonspremiefond oppført i balansen? 50 % 24 % 0,00 Aksjer i andre selskaper iflg. oppsett ovenfor 20 % 22 % , ,00 0,00 0, ,40 Obligasjoner, fondsandeler o.a. verdipapirer 50 % 25 % 0,00 Andel deltak.lign.selskap (kfr. ovenfor) 33 % 24 % , ,20 Langsiktige fordringer, forskudd leverandører 25 % 22 % 0,00 0,00 Andre anl.midler - forskudd leige/leasing 20 % 0,00 0,00 0,00 SUM-NIVÅ FOR LANGSIKTIGE EIENDELER , ,00 0,00 0, ,00 Beregnet forretningsmessig merverdi er stiplulert med utgangspunkt i et avkastningskrav på 10 % av verdijustert egenkapital (før goodwillbetraktning). Gjennomsnittlig og vektet normalresultat de siste 3 år er dertil sammenholdt med det nominelle avkastningskrav, og resultat utover dette er kapitalisert med forrentningskrav på 10,28% - tilsvarende en P/E-faktor på 9,7). Konkret utregning: (( ( *0,10) * 9,7 = 0

5 PREMISSER FOR LIKVIDASJONSBEREGNING Neddisk.faktor %-andel av Beregnet Bokført verdi Mer/mindre- Neddiskontert nåber.nåverdi av substansverdier likvidasjonsverdi iflg. finansregnskap verdier ved verdi av latent skatt ANLEGGSMIDLER I BALANSEN Realis./avsk. latent skatt ovenfor ulike grupper opphør/salg pr.kategori/totalt a Kontormaskiner inkl. datautstyr 30 % 23 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 b Ervervet forretningsverdi (goodwill) 30 % 23 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 c Vogntog, lastebiler, varebiler o.l. 25 % 22 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 dmaskiner, personbil, inventar m.v. 20 % 21 % 75 % , , , ,89 eskip, fartøy 20 % 21 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 ffly, helikopter 12 % 18 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 g Bygg og anlegg, lav sats G.nr. B.nr 5 % 12 % 85 % , , , ,39 Bygg og anlegg, høg sats G.nr. B.nr. 10 % 16 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 h Forretningsbygg, lav sats G.nr. B.nr. 2 % 6 % 90 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Forretningsbygg, høg sats G.nr. B.nr. 4 % 10 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Bygg under oppføring (konkretiseres) 10 % 16 % 90 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Tomter og grunnarealer G.nr. B.nr. 20 % 80 % , , , ,48 Kommunal tilknytningsavgift veg, vann, kloakk 20 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Boliger og velferdsinvesteringer, ikke avsk.bare 20 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Immaterielle salgs-, leie- og produksj.rettigheter 10 % 16 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktiverte utviklingskostnader og patenter 20 % 21 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Egenutviklet goodwill basert på særskilt beregning 20 % 21 % 50 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensjonspremiefond oppført i balansen? 50 % 24 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Aksjer i andre selskaper iflg. vedlagt spesifikasjon 20 % 22 % 80 % , , , ,80 Obligasjoner, fondsandeler o.a. verdipapirer 50 % 25 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Andel deltak.lign.selskap (KS,DA,ANS) iflg.oppst. 33 % 24 % 80 % ,00 0, , ,00 Langsiktige fordringer og forskudd til leverandører 25 % 22 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre anleggsmidler spesifisert etter art 20 % 100 % 0,00 0,00 0,00 0,00 SUM-NIVÅ FOR LANGSIKTIGE EIENDELER , , , ,56 ØVRIGE POSTER FOR SUBSTANS- OG LIKVIDASJONSBEREGNINGER Verdi Konkretisering av art Latent skattesats Reserve Latent skatt Skjulte reserver i omløpsmidler Merverdi aksjer - ut fra børsverdi 20 % 0,00 Reserve i avsetning garantiansvar Ikke reelt latent ansvar og forpliktelser 20 % , ,00 Skjulte reserver i øvrig kortsiktig gjeld 20 % 0,00 Skjulte reserver i langsiktig gjeld 20 % 0,00 Pensjonspremiefond utenfor balansen Saldo fond inkl. overskuddsandel 20 % 0,00 Verdi av ikke bokførte omløpsmidler 20 % 0,00 Verdi ikke bokførte anleggsmidler NB! Takstverdi av leaset utstyr iflg. beregning 20 % , ,00 MERVERDIER I GJELD OG FORMUE, OG VERDIER UTENFOR BALANSEN , ,00 Leaset utstyr forutsettes aktivert med bakgrunn i "finansiell leasing", og innløsningsbeløp oppføres som gjeld (prinsippendring). Konkretisering av art Latent skattesats Mindreverdi N egativ latent skatt Overvurdering i omløpsmidler Latent tap vedr. foreldet/forfalt krav på kunde 20 % , ,00 Overvurdering i anleggsmidler Forskuddsleasing utg.f. p.g.a. endret forutsetning 20 % , ,20 Undervurdert kortsiktig gjeld Ikke medtatt påløpte, ikke forfalte renter 20 % 0,00 Undervurdert langsiktig gjeld 20 % 0,00 Pål. pensjonsforpliktelser, ikke bokført 20 % 0,00 Annen påløpt gjeld Innløsning restverdi respektive leasingkontrakter 20 % , ,00 LATENTE/PÅLØPTE MINDREVERDIER I DE ENKELTE BALANSEPOSTER , ,20 Latent Situasjonsbetingede vurderinger Konkretisering av art Latent skattesats Negativ reserve skattereduksjon Lign.messig fremførbart underskudd 20 % 0,00 Tilbakeført latent skatt på aksjer Realisasjon av aksjeposter er usannsynlig 20 % ,00 SUM NEGATIVE RESERVER OG LATENT SKATT HERAV 0, ,00

6 FASTSETTELSE PÅ GRUNNLAG AV SÆRSKILT TAKST ETTER ULIKE METODER ALTERNATIV 1 - SUBSTANSVERDI Bokført verdi av eiendeler Kortsiktig og langsiktig gjeld = Brutto egenkapital Merverdier og reserver i anleggsmidler og kort- og langsiktig gjeld Overvurderinger i anleggsmidler og undervurderinger i kort- og langsiktig gjeld /- Anleggsmidler/gjeld som ikke fremgår av balansen =Verdijustert egenkapital før latent skatt Latent skatt på merverdier og reserver nevnt ovenfor Negativ latent skatt på negative reserver (mindreverdier) Latent sk.reduksjon på lign.m.underskudd hvor fordel ikke motr.el.bal.ført = VERDIJUSTERT EGENKAPITAL - SUBSTANS :Fordelt på antall aksjer 100 = BEREGNET SUBSTANSVERDI PR. AKSJE ALTERNATIV 2 - LIKVIDASJONSVERDI Bokført verdi av eiendeler Kortsiktig og langsiktig gjeld = Brutto egenkapital Merverdier og reserver i omløpsmidler 0 + Merverdier og reserver i anleggsmidler og kort- og langsiktig gjeld Overvurderinger i anleggs- og omløpsmidler og undervurderinger i kort- og langsiktig gjeld /- Anleggs- og omløpsmidler/gjeld som ikke fremgår av balansen =Verdijustert egenkapital før latent skatt Latent skatt på merverdier og reserver av enhver art Negativ latent skatt på negative reserver (mindreverdier) Latent sk.red. på l..m.underskudd fordel ikke motr.el.bal. o.a = VERDIJUSTERT EGENKAPITAL - LIKVIDASJON :Fordelt på antall aksjer 100 = BEREGNET LIKVIDASJONSVERDI PR. AKSJE ALTERNATIV 3 - ANDEL REGNSKAPSMESSIG EGENKAPITAL Innbetalt aksjekapital (hensyntatt over- el. underkurs på ervervstidspunkt) Andel oppskriving ved fondsemisjon +Overkurs ved kapitalforhøyelse (tilført andel reservefond) +Tilbakeføringsfond +Fond for vurderingsforskjeller 0 +Oppskrivingsfond Annen egenkapital Ikke balanseført/motregnet utsatt skattefordel av underskudd -Udekket underskudd = BEREGNET REGNSKAPSMESSIG EGENKAPITAL :Fordelt på antall aksjer 100 = ANDEL AV REGNSKAPSMESSIG EGENKAPITAL - PR. AKSJE ALTERNATIV 4 - ANDEL AV SKATTEMESSIG NETTOFORMUE = SAMLET LIGNINGSMESSIG NETTOFORMUE :Fordelt på antall aksjer 100 = ANDEL AV SKATTEMESSIG NETTOFORMUE - PR. AKSJE

7 BEREGNING AV REALAVKASTNINGSKRAVET Risikofri nominell rente (p.t. 5 %) 6,25 + Forretningsmessig og finansiell risiko (0-15%) 11,50 = Nominell rente inkludert kalkulert risiko 17,75 - Skatt, 28 % 4,97 = Nominelt avkastningskrav etter skatt 12,78 - Fremtidig inflasjon (estimat) 2,50 = Realavkastningskrav etter skatt 10,28 Avrundet prosentsats 10,3 Beregnet P/E-verdi - ("Pay/Earnings") 9,7 ALTERNATIV 5 - AVKASTNINGSVERDI Årsomsetning pr Vekting SUM av år: 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 4 Resultat før ekstraordinære poster , , , ,00 - Kostnadsførte skatter , , , ,00 =Resultat f. eks.ord. poster etter skatt , , , ,00 0,00 + Eks.ord.omk. - utb.stans prosjekt *) 0, ,00 + Eks.ord.omk. - lavt dekningsbidrag prosjekt *) ,00 +/- Revurdering ang. kalk. reinvesteringsbehov *) 0,00 0,00 0,00 +/- Tilbakeføring bedr.øk. avskrivinger *) 0,00 0,00 0,00 +/- Endring lønn (aktive) eiere p.g.a. utbytte m.v. *) ( ,00) + Ikke aktiverte utviklingskostnader *) -Forskuddsleasing utg.f. p.g.a. endr.foruts. Kfr. vekting 0,00 - Pensjonspremie foreg. år - kfr. prinsippendring *) 0,00 0,00 +/- Kor. p.g.a. endret regnskapsprinsipp (utv.resp.år) *) +/- Reversering av ikke reelle opp- eller nedskrivinger *) +/- Andre poster som ikke skal influere på normalresultat 1) *) ( ,00) =Korigert resultat etter skatt , , , ,00 0,00 Oppindeksering iflg. konsumprisindeksen 0,00 % 2,10 % 4,55 % 6,05 % 8,45 % Inflasjonsjustert resultat etter skatt , , , ,52 0,00 1) Herunder også endring betalbar skatt av kor.poster *) Bruk fortegn på disse poster Relle renteinntekter av bankinnskudd o.a. likvid kapital ,00 - Fradrag for rente på bundne midler - anslag 0,00 = Netto renteinntekter på fri kapital ,00 : 0,05 - Rentesats før skatt; 5 % 0,05 = Kapitalgrunnlag for renter ,00 + Kontantbeholdning 0,00-4 % av siste års omsetning ,00 = Beregnet overlikviditet for siste år ,00 Gjennomsnittlig normalresultat Antall år: ,46-7 % rente av overlikviditet (jfr. ovenfor) 8 114,47 = Gjennomsnittlig resultat til kapitalisering ,99 Beregnet avkastningsverdi v/ Realavkastningskrav: 10, ,31 + Reell verdi på ikke driftsrelaterte eiendeler 0,00 - Latent skatt på merverdi av ikke driftsrelaterte eiendeler 0,00 + Overlikviditet siste år (forutsatt positiv) ,00 = SELSKAPETS SAMLEDE AVKASTNINGSVERDI ,31 : Delt på antall aksjer etter pålydende verdi 100,00 = BEREGNET VERDI PR. AKSJE BASERT PÅ AVKASTNING ,33

8 Totalt Pr. aksje 1 Substansverdi Likvidasjonsverdi Regnskapsmessig egenkapital Ligningsmessig nettoformue Avkastningsverdi Beregnede aksjeverdier - ulike metoder Kroner Konklusjoner Modell/alternativ Kommentarer og redegjørelse omkring de ovennevnte konklusjoner følger av vedlagt notat.

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS 01.03.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering

Detaljer

Eksempelbedriften AS KNYTTET TIL ETABLERING AV VERDIVURDERING AV. Org.nr: 987 654 321. Verdiberegningen er utført av: Lederkilden.

Eksempelbedriften AS KNYTTET TIL ETABLERING AV VERDIVURDERING AV. Org.nr: 987 654 321. Verdiberegningen er utført av: Lederkilden. Lim inn logo nendefor: VERDIVURDERING AV KNYTTET TIL ETABLERING AV Eksempelbedriften AS Org.nr: 987 654 321 Verdiberegningen er utført av: Lederkilden.no Verditidspunktet er satt til: 1. januar 2014 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,- 1 Oppgavesett 17 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 (osl17.doc) ajour v17 Oppgave a, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Trond Kristoffersen. Immaterielle eiendeler. Immaterielle eiendeler. Finansregnskap. Balansen. Immaterielle eiendeler 4. Egenkapital og gjeld

Trond Kristoffersen. Immaterielle eiendeler. Immaterielle eiendeler. Finansregnskap. Balansen. Immaterielle eiendeler 4. Egenkapital og gjeld Trond Kristoffersen Finansregnskap Anleggsmidler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital

Detaljer

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 2016

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 2016 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn Organisasjonsnummer

Detaljer

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2016 Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3.

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Med henvisning til børsmelding datert 21.2.2005 og 28.2.2005 vedrørende oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Osl27.doc v15 Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Oppgave 1. Spørsmål 1 Beregning av posten utsatt skatt i balansen pr. 01.01. X7: Regnskapsmessig verdi av anleggsmidlene pr. 01.01.

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour h 2012 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Regenics As Org.nr.:982 277 086 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Regenics AS er ett selskap i Oslo kommune. Formålet er å drive forskning og utvikling av teknologi for hudbehandling.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Eksamen våren 2015

Høgskolen i Hedmark. Eksamen våren 2015 @ Høgskolen i Hedmark 3REV12O Videregående Eksamen våren 2015 finansregnskap Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 4. mai 2015 Eksamenstid: ' 09.00 13.00 Sensurfrist: 27. mai 2015 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer