Takst av aksjer - Invest Finans & Holding AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Takst av aksjer - Invest Finans & Holding AS"

Transkript

1 Takst av aksjer - 1 Kroner Modell/alternativ

2 Copyright : Kjell Skjong Sak: Organisasjons- og oppdragsnr: Arkivref: Firma: Utarb. dato/sign: År: Kjell Skjong 2005 FASTSETTELSE AV AKSJEVERDIER - BASERT PÅ ULIKE METODER OG ALTERNATIVER UTGANGSPUNKT OG PREMISSER FOR BEREGNINGEN I henhold til Deres anmodning utføres herved en verdsettelse av selskapets aksjer med bakgrunn i Forskrift nr. 87 (revidert nr. 50) fra Finansdept. Denne forskriften inneholdt hjemmel for oppregulering av inngangsverdi pr for aksjer i ikke børsnoterte selskaper. Dette var en overgangsordning i forbindelse med skattereformen; og det rettslige utgangspunkt var å søke å få skattefri verdistigning frem til tidspunktet for endring av reglene for gevinstbeskatning og tapsfradrag ved realisasjon av aksjer (kfr. fhv. regler om "selgende gruppe" og "aksjer utenfor næring" eid i mer enn 3 år). Dette fordret ulike metoder for beregning av reell (markeds)verdi i sammenheng med en konstruert salgs- el. opphørssituasjon. Premissene for de ulike alternative løsninger følger av redegjørelse nedenfor. For øvrig er det i modellen lagt til grunn reviderte rentesatser, diskonteringsfaktor og latent skatt! Diskonteringsfaktor settes til langsiktig obligasjonsrente siste 5 år (p.t. 6%) med et tillegg på 1%. Formelen for nåverdi av latent skatt er som følger: ((Realisasjon/avskr.pr. år i %) : (Diskonteringsfaktor + Realisasjon/avskr. pr. år i %) * Skattesats 28 %)). En tar ikke hensyn til latent skatt på evt. personinntekt iflg. delingsmodellen; i det dette er betinget av den skattemessige eierposisjon for h.h.v. selger og kjøper. En slik forutsetning gjør beregningen ytterligere komplisert, og må i tilfelle avtales særskilt. Hva angår realavkastningskrav etter skatt og "pay/earnings-verdi" er disse fastsatt av den som utfører beregningen - med utgangspunkt i en konkret vurdering av forretningsmessig og finansiell (kalkulert) risiko. Fremtidig inflasjon er likeledes estimert fra vår side. Ansettelse av verdier på eiendeler og gjeld, samt korigeringer m.h.t. normalresultat, skjer i samråd med Dem og med bakgrunn i eksterne bekreftelser (bl.a. avholdte takster på eiendom/utstyr) og opplysninger/beregninger internt med hensyn til øvrige mer/mindreverdier og krav til avkastning av kapital. PRINSIPPER FOR TAKSERING 1 SUBSTANSVERDI (VERDIJUSTERT EGENKAPITAL) Verdsettelse etter denne metoden anvendes normalt i de tilfeller hvor det er et marked som gjør at selskapets anleggsmidler kan selges uavhengig av virksomheten. Det er dessuten et vilkår at eiendelenes verdi ikke er avhengig av den virksomhet som utøves. Fremtidig usikkerhet om inntjeningsevne o.a. driftsrelaterte forhold som har betydning for resultatet er også et moment for å bruke substansverdi. Verdijustert egenkapital beregnes ved at selskapets kortsiktige og langsiktige gjeld fradras verdien på dets eiendeler. Merog mindreverdier i anleggsmidler og gjeld medtas som positiv el. negativ reserve, og det gjøres fradrag for latent skatt på selskapets hånd. En korigerer for ikke balanseførte langsiktige eiendeler og latente/påløpte gjeldsposter. Dessuten tar en hensyn til pensjonsforpliktelser el. fond som bidrar til å finansiere fremtidig premie. Også egenutviklet goodwill tas med i beregningen (dette var det ikke anledning til iflg. forskriften). Utgangspunktet for denne modellen er således å fastsette markedsrelaterte "going-concern"-verdier på de enkelte eiendeler, og redusere disse med reell gjeld og evt. latent skatt. Bakgrunnen for å ta hensyn til latent skatt ligger i det faktum at den som erverver eiendelene i sammenheng med (opp)kjøp av aksjer ikke får anledning til å legge merverdiene til grunn ved fastsettelse av skattemessige inngangsverdier. Dette har betydning for størrelsen på fremtidige avskrivinger og beregning av salgsgevinster ved realisasjon. Nåverdien av disse tapte fremtidige skattebesparelser utgjør derved den latente skatten. Det tas ikke hensyn til mer/mindreverdier i omløpsmidler uten at dette er avtalt med oppdragsgiver og forsvarlig dokumentert/godtgjort. Det vil i så fall presiseres herfra (med nødvendige forbehold). Substansverdivurderingen viser hvilke materielle ressurser som ligger bak avkastningsverdien. 2 LIKVIDASJONSVERDI Ved denne metoden verdsettes eiendeler ut fra den forutsetning at selskapet avvikles og at aktiva realiseres ved forsert salg i en opphørssituasjon. Modellen er mest aktuell i de tilfeller likvidasjon er vedtatt eller nær forestående, men kan også anvendes dersom det er grunn til å anta at den gir bedre uttrykk for selskapets omsetningsverdi enn hva som følger av de øvrige metoder. Likvidasjonsverdi er pr. definisjon den nettoverdi som ville blitt aksjonærene/eierne til del forutsatt at selskapet realiserer alle eiendeler, oppløser alle avsetninger, fonds og andre reserver, nedbetaler all gjeld (inkludert skatt) og opphører sin virksomhet. Det kontrolleres spesielt om forsert salg resulterer i mindreverdier eller om normale merverdier er realiserbare på kort sikt. En tar således hensyn til mer- og mindreverdier i både anleggs- og omløpsmidler.

3 3/4 ANDEL AV REGNSKAPSMESSIG EGENKAPITAL - SKATTEMESSIG NETTOFORMUE Dette er balansebaserte og matematiske metoder som tar utgangspunkt i nettoformue/egenkapital iflg. finans- og skatteregnskapet. En undersøker hvor vidt egenkapitalandel av midlertidige forskjeller/reserver er korrekt hva angår balanseføring og/eller motregning av utsatt skatte-forpliktelse og fordel. 5 AVKASTNINGSVERDI - P/E-FAKTOR I denne vurderingsmodellen beregnes aksjeverdier ved neddiskontering av fremtidige overskudd. Det tas utgangspunkt i inflasjonsjusterte normalresultater for et avgrenset (og representativt) tidsintervall/år. Disse blir i det flg. kapitalisert med et forutbestemt og nærmere begrunnet realavkastningskrav - i henhold til særskilt beregning. Normalresultatene forutsettes å være en tilnærmet kalkulert fremtidig netto kontantstrøm. Metoden er ikke underlagt konkrete begrensninger m.h.t. fastsettelse av normalresultater. Det er likevel viktig å være klar over at metoden er forbundet med ulike usikkerhetsmomenter; og dette forutsetter at oppdragsgiver gir tilstrekkelige opplysninger/informasjon om hvor vidt grunnlagsstørrelsene er nøkterne, evt. risiko- og vekstfaktorer m.v. Det er således nødvendig å få bekreftet om resultatene i bedriften er stabile, og at de gir uttrykk for dagens nivå på inntektsskapende investeringer. Dersom normalresultatene avviker fra en forventet kontantstrøm, f.eks. på grunn av at avskrivingene ikke gjenspeiler det gjennomsnittlige reinvesteringsbehov, må en korigere for dette. Likeså må eiendelenes og gjeldens markeds- "verdi" være reflektert i resultatene; dette betinger bl.a. korreksjon for ikke driftsrelaterte eiendeler (aksjer uten løpende avkastning, ubenyttet fast eiendom o.l.). I tillegg må en ta tilbørlig hensyn til eksterne (upåvirkelige) faktorer som rammebetingelser og konjunkturer. Den primære forutsetning er dog at de anvendte regnskapsmessige resultater korigeres slik at de gir uttrykk for de(t) reelle resultat(er). Det er i denne sammenheng naturlig å korigere for økning i eller oppløsning av skjulte reserver av enhver art. Dette kan f.eks. være forhold omkring utgiftsføring/aktivering, lønn (aktive) eiere kontra utbytte, for høge/lave avskrivinger på driftsmidler el. ureelle opp- el. nedskrivinger på varer, fordringer, kontrakter, garantiforpliktelser o.a. Endring i regnskapsmessige prinsipper og feilklassifikasjoner mellom ordinære og ekstraordinære poster (resultatelementer) de(t) enkelte år må hensyntas i den utstrekning de er vesentlige i forhold til konklusjoner og normalresultat(er). Utøvende takstmann/revisor vil vurdere vilkår/forutsetninger for de ulike korreksjoner - og dette vil presiseres i tilknytning til totalkonklusjon! "Pay/Earnings"-begrepet er en relativ målstørrelse for å beskrive forholdet mellom 100 og et definert realavkastningskrav etter skatt.., og dette er en faktor som brukes av finansanalytikere og børsen i tilknytning til kravspesifikasjon av avkastningsverdi på investert finanskapital (bl.a. ved å trekke paraleller til sammenlignbare virksomheter). De ovennevnte metoder er de som normalt anvendes i relasjon til taksering/verdsettelse av aksjer el. selskaper. Dersom det er ønskelig kan en også utføre slik beregning basert på andre inntjenings- eller balansebaserte modeller. Herunder kan nevnes "dividende/utbytte"-modellen, hvor aksjeverdien settes til nåverdien av fremtidig utbytte etter skatt - tillagt nåverdi av salgsvederlag minus skatt på gevinsten. "Price/cashflow"-metoden er en alternativ måte for å fastsette kontantsstrøm der denne fremkommer som resultat før ekstraordinære poster fradratt skatt og tillagt avskrivinger (og evt. korigert for avdrag langsiktig gjeld og netto endring i arbeidskapital). For øvrig er det også en balanseorientert metode hvor verdien settes ut fra "gjenanskaffelses-prinsippet". Når det gjelder egenutviklet goodwill (evt. badwill) er denne - som nevnt - integrert del av substansverdi-metoden (kfr. ovenfor). Påstand om og grunnlag for forretningsmessig immateriell foretaksverdi (utover verdien av eiendelene) redegjøres for i vedlegg. FØLGENDE FORUTSETNINGER OG REGNSKAPSSTØRRELSER ER LAGT TIL GRUNN I DE ULIKE BEREGNINGER Regnskapsdato og basisår: Totale bokførte eiendeler (inkl. utsatt skattefordel) pr ,00 Total bokført gjeld (inklusiv utsatt sk.forpliktelse) pr ,00 Bokført aksjekapital (inkl. evt.oppskriving ved fondsemisjon) ,00 Antall utstedte aksjer iflg. vedtekter/aksjeprotokoll 100 Lign.m. formuesverdi pr iflg. post 61 på side 4 i SA ,00 Antall år anvendt til beregning av normalresultat v/ avkastningsalternativ 4 Skal det listes ut hvordan latente skattesatser er utregnet (sett evt. "X") X

4 Dersom det skal tas med mer/mindreverdier på aksjer, KS-andeler o.a. verdipapirer i tilknytning til substansberegning må en fylle ut feltene nedenfor: Ekskl. RISK- siste år Nåverdi av latent Bokført verdi Evt.oppreg.verdi skatt ved 5 års AKSJER (inkl. over- Markedsverdi Markedsverdi Akkumulert inng. Beregnet gevinst tidshorisont Relativ eierandel Selskapets navn Antall Pålyd. el. underkurs) pr. stk. totalt verdi inkl. RISK tap v/ realisasjon 22 % Trading International ,00 Venlor Bygg AS ,00 *) Gr.fondsbevis DNB ,33 *) Eiend.forvaltning AS ,42 SUM-NIVÅ *) Det er stipulert substansiell merverdi på tomteareal/utb.prosjekt - og hensyntatt utv.omk. FOU *) Aksjene i fa. Venlor Bygg er tegnet ved en rettet emisjon i med en overkurs på kr Nåverdi av latent ANDEL I DELTAKERLIGNET SELSKAP (KS, ANS, DA) Over- eller skatt ved 3 års Andel Kontant- Overtakelse Andel av sk.m. underpris v/ erverv Gevinst/tap tidshorisont Selskapets navn Antall i % vederlag av andel gjeld verdier v/ realis. h.h.v. + og - ved realisasjon 24 % KS Sigal AS 14, ANS Bygg 23, ( ) ( ) 0 0 SUM-NIVÅ 0 38, PREMISSER FOR SUBSTANSVERDIBEREGNING Verdi takst I-alternativ Neddisk.faktor Reell (markeds)verdi Bokført verdi Herav andel ikke driftsrelatert el. sk.pliktig Neddiskontert nåber.nåverdi av "Going Concern" iflg. finansregnskap Reell verdi Bokført verdi verdi av latent skatt ANLEGGSMIDLER I BALANSEN Realis./avsk. latent skatt (evt.bokført) pr.kategori/totalt a Kontormaskiner inkl. datautstyr 30 % 23 % 0,00 0,00 0,00 b Ervervet forretningsverdi (goodwill) 30 % 23 % 0,00 c Vogntog, lastebiler, varebiler o.l. 25 % 22 % 0,00 0,00 0,00 d Maskiner/utstyr 20 % 21 % , , ,40 e Skip, fartøy 20 % 21 % 0,00 f Fly, helikopter 12 % 18 % 0,00 g Bygg og anlegg, lav sats G.nr. B.nr 5 % 12 % , , ,40 Bygg og anlegg, høg sats G.nr. B.nr. 10 % 16 % 0,00 h Forretningsbygg, lav sats G.nr. B.nr. 2 % 6 % 0,00 0,00 0,00 Forretningsbygg, høg sats G.nr. B.nr. 4 % 10 % 0,00 Bygg under oppføring (konkretiseres) 10 % 16 % 0,00 Tomter og grunnarealer G.nr. B.nr. - Ålesund 20 % , , ,60 Kommunal tilknytningsavgift veg, vann, kloakk 20 % 0,00 Boliger og velferdsinvesteringer, ikke avsk.bare 20 % 0,00 Immaterielle salgs- leie- og prod..rettigheter *) 10 % 16 % 0,00 0,00 0,00 *) Aktiverte utv.kostnader,patenter, sertifikater 20 % 21 % 0,00 0,00 Egenutviklet goodwill (kfr. særskilt beregning) 20 % 21 % 0,00 0,00 0,00 Pensjonspremiefond oppført i balansen? 50 % 24 % 0,00 Aksjer i andre selskaper iflg. oppsett ovenfor 20 % 22 % , ,00 0,00 0, ,40 Obligasjoner, fondsandeler o.a. verdipapirer 50 % 25 % 0,00 Andel deltak.lign.selskap (kfr. ovenfor) 33 % 24 % , ,20 Langsiktige fordringer, forskudd leverandører 25 % 22 % 0,00 0,00 Andre anl.midler - forskudd leige/leasing 20 % 0,00 0,00 0,00 SUM-NIVÅ FOR LANGSIKTIGE EIENDELER , ,00 0,00 0, ,00 Beregnet forretningsmessig merverdi er stiplulert med utgangspunkt i et avkastningskrav på 10 % av verdijustert egenkapital (før goodwillbetraktning). Gjennomsnittlig og vektet normalresultat de siste 3 år er dertil sammenholdt med det nominelle avkastningskrav, og resultat utover dette er kapitalisert med forrentningskrav på 10,28% - tilsvarende en P/E-faktor på 9,7). Konkret utregning: (( ( *0,10) * 9,7 = 0

5 PREMISSER FOR LIKVIDASJONSBEREGNING Neddisk.faktor %-andel av Beregnet Bokført verdi Mer/mindre- Neddiskontert nåber.nåverdi av substansverdier likvidasjonsverdi iflg. finansregnskap verdier ved verdi av latent skatt ANLEGGSMIDLER I BALANSEN Realis./avsk. latent skatt ovenfor ulike grupper opphør/salg pr.kategori/totalt a Kontormaskiner inkl. datautstyr 30 % 23 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 b Ervervet forretningsverdi (goodwill) 30 % 23 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 c Vogntog, lastebiler, varebiler o.l. 25 % 22 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 dmaskiner, personbil, inventar m.v. 20 % 21 % 75 % , , , ,89 eskip, fartøy 20 % 21 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 ffly, helikopter 12 % 18 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 g Bygg og anlegg, lav sats G.nr. B.nr 5 % 12 % 85 % , , , ,39 Bygg og anlegg, høg sats G.nr. B.nr. 10 % 16 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 h Forretningsbygg, lav sats G.nr. B.nr. 2 % 6 % 90 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Forretningsbygg, høg sats G.nr. B.nr. 4 % 10 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Bygg under oppføring (konkretiseres) 10 % 16 % 90 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Tomter og grunnarealer G.nr. B.nr. 20 % 80 % , , , ,48 Kommunal tilknytningsavgift veg, vann, kloakk 20 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Boliger og velferdsinvesteringer, ikke avsk.bare 20 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Immaterielle salgs-, leie- og produksj.rettigheter 10 % 16 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktiverte utviklingskostnader og patenter 20 % 21 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Egenutviklet goodwill basert på særskilt beregning 20 % 21 % 50 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensjonspremiefond oppført i balansen? 50 % 24 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Aksjer i andre selskaper iflg. vedlagt spesifikasjon 20 % 22 % 80 % , , , ,80 Obligasjoner, fondsandeler o.a. verdipapirer 50 % 25 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Andel deltak.lign.selskap (KS,DA,ANS) iflg.oppst. 33 % 24 % 80 % ,00 0, , ,00 Langsiktige fordringer og forskudd til leverandører 25 % 22 % 75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre anleggsmidler spesifisert etter art 20 % 100 % 0,00 0,00 0,00 0,00 SUM-NIVÅ FOR LANGSIKTIGE EIENDELER , , , ,56 ØVRIGE POSTER FOR SUBSTANS- OG LIKVIDASJONSBEREGNINGER Verdi Konkretisering av art Latent skattesats Reserve Latent skatt Skjulte reserver i omløpsmidler Merverdi aksjer - ut fra børsverdi 20 % 0,00 Reserve i avsetning garantiansvar Ikke reelt latent ansvar og forpliktelser 20 % , ,00 Skjulte reserver i øvrig kortsiktig gjeld 20 % 0,00 Skjulte reserver i langsiktig gjeld 20 % 0,00 Pensjonspremiefond utenfor balansen Saldo fond inkl. overskuddsandel 20 % 0,00 Verdi av ikke bokførte omløpsmidler 20 % 0,00 Verdi ikke bokførte anleggsmidler NB! Takstverdi av leaset utstyr iflg. beregning 20 % , ,00 MERVERDIER I GJELD OG FORMUE, OG VERDIER UTENFOR BALANSEN , ,00 Leaset utstyr forutsettes aktivert med bakgrunn i "finansiell leasing", og innløsningsbeløp oppføres som gjeld (prinsippendring). Konkretisering av art Latent skattesats Mindreverdi N egativ latent skatt Overvurdering i omløpsmidler Latent tap vedr. foreldet/forfalt krav på kunde 20 % , ,00 Overvurdering i anleggsmidler Forskuddsleasing utg.f. p.g.a. endret forutsetning 20 % , ,20 Undervurdert kortsiktig gjeld Ikke medtatt påløpte, ikke forfalte renter 20 % 0,00 Undervurdert langsiktig gjeld 20 % 0,00 Pål. pensjonsforpliktelser, ikke bokført 20 % 0,00 Annen påløpt gjeld Innløsning restverdi respektive leasingkontrakter 20 % , ,00 LATENTE/PÅLØPTE MINDREVERDIER I DE ENKELTE BALANSEPOSTER , ,20 Latent Situasjonsbetingede vurderinger Konkretisering av art Latent skattesats Negativ reserve skattereduksjon Lign.messig fremførbart underskudd 20 % 0,00 Tilbakeført latent skatt på aksjer Realisasjon av aksjeposter er usannsynlig 20 % ,00 SUM NEGATIVE RESERVER OG LATENT SKATT HERAV 0, ,00

6 FASTSETTELSE PÅ GRUNNLAG AV SÆRSKILT TAKST ETTER ULIKE METODER ALTERNATIV 1 - SUBSTANSVERDI Bokført verdi av eiendeler Kortsiktig og langsiktig gjeld = Brutto egenkapital Merverdier og reserver i anleggsmidler og kort- og langsiktig gjeld Overvurderinger i anleggsmidler og undervurderinger i kort- og langsiktig gjeld /- Anleggsmidler/gjeld som ikke fremgår av balansen =Verdijustert egenkapital før latent skatt Latent skatt på merverdier og reserver nevnt ovenfor Negativ latent skatt på negative reserver (mindreverdier) Latent sk.reduksjon på lign.m.underskudd hvor fordel ikke motr.el.bal.ført = VERDIJUSTERT EGENKAPITAL - SUBSTANS :Fordelt på antall aksjer 100 = BEREGNET SUBSTANSVERDI PR. AKSJE ALTERNATIV 2 - LIKVIDASJONSVERDI Bokført verdi av eiendeler Kortsiktig og langsiktig gjeld = Brutto egenkapital Merverdier og reserver i omløpsmidler 0 + Merverdier og reserver i anleggsmidler og kort- og langsiktig gjeld Overvurderinger i anleggs- og omløpsmidler og undervurderinger i kort- og langsiktig gjeld /- Anleggs- og omløpsmidler/gjeld som ikke fremgår av balansen =Verdijustert egenkapital før latent skatt Latent skatt på merverdier og reserver av enhver art Negativ latent skatt på negative reserver (mindreverdier) Latent sk.red. på l..m.underskudd fordel ikke motr.el.bal. o.a = VERDIJUSTERT EGENKAPITAL - LIKVIDASJON :Fordelt på antall aksjer 100 = BEREGNET LIKVIDASJONSVERDI PR. AKSJE ALTERNATIV 3 - ANDEL REGNSKAPSMESSIG EGENKAPITAL Innbetalt aksjekapital (hensyntatt over- el. underkurs på ervervstidspunkt) Andel oppskriving ved fondsemisjon +Overkurs ved kapitalforhøyelse (tilført andel reservefond) +Tilbakeføringsfond +Fond for vurderingsforskjeller 0 +Oppskrivingsfond Annen egenkapital Ikke balanseført/motregnet utsatt skattefordel av underskudd -Udekket underskudd = BEREGNET REGNSKAPSMESSIG EGENKAPITAL :Fordelt på antall aksjer 100 = ANDEL AV REGNSKAPSMESSIG EGENKAPITAL - PR. AKSJE ALTERNATIV 4 - ANDEL AV SKATTEMESSIG NETTOFORMUE = SAMLET LIGNINGSMESSIG NETTOFORMUE :Fordelt på antall aksjer 100 = ANDEL AV SKATTEMESSIG NETTOFORMUE - PR. AKSJE

7 BEREGNING AV REALAVKASTNINGSKRAVET Risikofri nominell rente (p.t. 5 %) 6,25 + Forretningsmessig og finansiell risiko (0-15%) 11,50 = Nominell rente inkludert kalkulert risiko 17,75 - Skatt, 28 % 4,97 = Nominelt avkastningskrav etter skatt 12,78 - Fremtidig inflasjon (estimat) 2,50 = Realavkastningskrav etter skatt 10,28 Avrundet prosentsats 10,3 Beregnet P/E-verdi - ("Pay/Earnings") 9,7 ALTERNATIV 5 - AVKASTNINGSVERDI Årsomsetning pr Vekting SUM av år: 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 4 Resultat før ekstraordinære poster , , , ,00 - Kostnadsførte skatter , , , ,00 =Resultat f. eks.ord. poster etter skatt , , , ,00 0,00 + Eks.ord.omk. - utb.stans prosjekt *) 0, ,00 + Eks.ord.omk. - lavt dekningsbidrag prosjekt *) ,00 +/- Revurdering ang. kalk. reinvesteringsbehov *) 0,00 0,00 0,00 +/- Tilbakeføring bedr.øk. avskrivinger *) 0,00 0,00 0,00 +/- Endring lønn (aktive) eiere p.g.a. utbytte m.v. *) ( ,00) + Ikke aktiverte utviklingskostnader *) -Forskuddsleasing utg.f. p.g.a. endr.foruts. Kfr. vekting 0,00 - Pensjonspremie foreg. år - kfr. prinsippendring *) 0,00 0,00 +/- Kor. p.g.a. endret regnskapsprinsipp (utv.resp.år) *) +/- Reversering av ikke reelle opp- eller nedskrivinger *) +/- Andre poster som ikke skal influere på normalresultat 1) *) ( ,00) =Korigert resultat etter skatt , , , ,00 0,00 Oppindeksering iflg. konsumprisindeksen 0,00 % 2,10 % 4,55 % 6,05 % 8,45 % Inflasjonsjustert resultat etter skatt , , , ,52 0,00 1) Herunder også endring betalbar skatt av kor.poster *) Bruk fortegn på disse poster Relle renteinntekter av bankinnskudd o.a. likvid kapital ,00 - Fradrag for rente på bundne midler - anslag 0,00 = Netto renteinntekter på fri kapital ,00 : 0,05 - Rentesats før skatt; 5 % 0,05 = Kapitalgrunnlag for renter ,00 + Kontantbeholdning 0,00-4 % av siste års omsetning ,00 = Beregnet overlikviditet for siste år ,00 Gjennomsnittlig normalresultat Antall år: ,46-7 % rente av overlikviditet (jfr. ovenfor) 8 114,47 = Gjennomsnittlig resultat til kapitalisering ,99 Beregnet avkastningsverdi v/ Realavkastningskrav: 10, ,31 + Reell verdi på ikke driftsrelaterte eiendeler 0,00 - Latent skatt på merverdi av ikke driftsrelaterte eiendeler 0,00 + Overlikviditet siste år (forutsatt positiv) ,00 = SELSKAPETS SAMLEDE AVKASTNINGSVERDI ,31 : Delt på antall aksjer etter pålydende verdi 100,00 = BEREGNET VERDI PR. AKSJE BASERT PÅ AVKASTNING ,33

8 Totalt Pr. aksje 1 Substansverdi Likvidasjonsverdi Regnskapsmessig egenkapital Ligningsmessig nettoformue Avkastningsverdi Beregnede aksjeverdier - ulike metoder Kroner Konklusjoner Modell/alternativ Kommentarer og redegjørelse omkring de ovennevnte konklusjoner følger av vedlagt notat.

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003 Resultatregnskap Invest Finans & Holding AS Note 24 23 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter 22 487 683 19 531 935 Annen driftsinntekt 79 536 SUM DRIFTSINNTEKTER 22 567 219 19 531 935 Varekostnader

Detaljer

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS 01.03.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap Norsk RegnskapsStandard 17 (November 1999, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, november 2006, august 2007, oktober 2009 og mars 2010. Endelig desember 2011) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv.

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND

GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND Årsregnskap 2010 4633 KRISTIANSAND Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Høyåshei 45 4812 KONGSHAVN Org.nr. 884460522 Utarbeidet

Detaljer

Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde.

Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde. Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 1 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Nordic Property AS (Selskapet) ble stiftet 20. juni 2006, og 2010 var selskapets fjerde

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Balanseført verdi av hele varebeholdningen pr. 31.12.04: Produkt A 305 000 Produkt B 23 215 Utslagsvasker 475 000 Sum balanseført verdi 1 303 215

Balanseført verdi av hele varebeholdningen pr. 31.12.04: Produkt A 305 000 Produkt B 23 215 Utslagsvasker 475 000 Sum balanseført verdi 1 303 215 Løsninger RE V2005 Deloppgave 1 a) Varelageret skal føres opp iht. laveste verdis prinsipp, jf. RL 5-2 og NRS 1 Varer, hvilket innebærer at den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi skal benyttes.

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Regnskapsanalyse. Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2005

Regnskapsanalyse. Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2005 Regnskapsanalyse Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2005 Utarbeidet av LO Innspill kan gis til LOs Næringspolitiske avdeling v/ Fanny Voldnes e-post: fanny.voldnes@lo.no

Detaljer

Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007

Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007 Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007 1. Regnskapsprinsipper 1.A Generelle regnskapsprinsipper 1.B Periodiseringer 1.C Valuta 1.D Finansielle instrumenter 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

IFRS - Endring av regnskapsprinsipper

IFRS - Endring av regnskapsprinsipper IFRS - Endring av regnskapsprinsipper Klepp Sparebank (Overgangsdokument) Omarbeidede 2010 (urevidert) 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. De viktigste virkningene sammendrag... 3 3. Omarbeidelse av regnskapstall

Detaljer

REGNSKAPSPRINSIPPER. IFRS 13 Måling av virkelig verdi

REGNSKAPSPRINSIPPER. IFRS 13 Måling av virkelig verdi 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Kontantstrømoppstilling

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Kontantstrømoppstilling Foreløpig Norsk RegnskapsStandard (Oktober 1995, revidert juni 2008 1 og desember 2011 2 ) 1. Innledning Denne standard omhandler utarbeidelse og presentasjon av kontantstrømoppstilling. en skal, sammen

Detaljer

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95 Innhold og Prospekt 95 Presentasjon av BNbank... 2 Styrets beretning... 6 Resultatregnskap... 10 Balanse... 11 Kontantstrømanalyse... 12 Noter til regnskapet... 13 5-års oversikt over regnskaps-/nøkkeltall...

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Nedskrivning av anleggsmidler. (Oktober 2002, revidert august 2007 og september 2009)

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Nedskrivning av anleggsmidler. (Oktober 2002, revidert august 2007 og september 2009) Foreløpig Norsk RegnskapsStandard (Oktober 2002, revidert august 2007 og september 2009) 1. Innledning Denne standarden omhandler nedskrivning av anleggsmidler. Alle varige driftsmidler og immaterielle

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer