ÅRSBERETNING FORENINGEN Nordstrand IDRETTSFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING

2 NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING 25. mars 2015 kl i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å signere protokoll 5. Behandling av Foreningens, samt undergruppenes, årsberetning Behandle foreningens regnskap for 2014 i revidert stand 7. Fastsettelse av medlemskontingent Behandle budsjett for Innkomne forslag Endring av NIFs lover Endring av NIFs internreglement 10. Hedersbevisninger 11. Valg 2

3 Årsberetning Foreningen 2014 Årsberetning Fotball 2014 Årsberetning Triathlon 2014 Årsberetning Håndball 2014 HOVEDSTYRETS BERETNING Nordstrand Idrettsforening hadde i løpet av 2014 totalt 1836 medlemmer, og av disse var 1551 aktive under 20 år. Våre undergrupper i foreningen var Allsport, Triatlon, Fotball og Håndball samt at foreningen eier selskapet Nordstrandhallen AS. Det har da skjedd endringer i løpet av 2014 og de er forklart nærmere under avsnittet «Året 2014». Som arena for vår aktivitet har vi fire kunstgressbaner for fotball, hvorav to holdes vinteråpne med aktivitet hele året. Nordstrandhallen benyttes av våre håndballspillere, men den har som kjent ikke stor nok kapasitet så vi leier og låner det vi kan oppdrive av gymsaler og baner i nærområdet. I 2014 hadde vi følgende ansatte i Nordstrand Idrettsforening: Daglig leder Ole Magnus Skisland, Mette Blomqvist (administrativt Håndball), Kurt Ove Hanssen (Bane/anlegg, sluttet 1. mars 2014), Per Inge Jacobsen (Sportslig leder Fotball / Hovedtrener Alaget), Stig Aaserud (administrativt Fotball), Stig Steive (administrativt Fotball) og Håkon Arnesen (Vaktmesterassistent). Stillingsprosentene for flere av stillingene har variert gjennom året, men ved utgangen av 2014 hadde vi 3,5 årsverk. Det er lavt sykefravær hos de ansatte og det er ikke rapportert om skader eller ulykker i En stor takk til våre ansatte for et flott arbeid gjennom hele året, der de balanserer sine variable arbeidsoppgaver på en meget tilfredsstillende måte. Nordstrand Idrettsforening har hundrevis av frivillige som gjør det mulig å opprettholde det flotte tilbudet vi har for våre aktive medlemmer. De er trenere, hjelpetrenere, foreldrekontakter, kioskvakter, hallansvarlige, billettvakter, cupkomiteer, sponsoransvarlige, dommere, anleggsansvarlige, lagledere og mange, mange andre viktige funksjoner. Blant de frivillige finner vi foreningens undergrupper og deres egne styrer der de avholder Årsmøter i perioden før Generalforsamling. Det er også i 2014 lagt ned et fantastisk godt arbeid i disse gruppene, og det anbefales at deres Årsberetninger leses for å se både aktiviteten som bedrives, hvem som sitter i styrer og hva som er gjort i TUSEN TAKK til alle dere frivillige, for det dere gjør for å opprettholde og utvikle Nordstrand Idrettsforenings Visjon og Verdier. Vår visjon: Flest mulig, lengst mulig, best mulig ble høsten 2014 grepet fatt i som eget tema for en samling av ansatte og frivillige. Det ble i forkant av samlingen sendt ut en rekke spørsmål til våre medlemmer, og med dette som bidrag, sammen med gode forslag blant deltagerne, utvidet vi vår visjon med tilhørende verdier. Arbeidet ble sluttført i februar 2015, og resultatet blir presentert på vår Generalforsamling. «Les om gruppenes aktiviteter i deres egne årsberetninger» 3

4 Nordstrand Idrettsforenings Hovedstyre (som også er frivillige) har hatt følgende medlemmer siden Generalforsamlingen 26. mars 2014, men med endringer som beskrevet i parentesene. Robert Hagen Styreleder Tron Mathisen Nestleder Bente Pettersen Styremedlem (Frem til 1/614) David Aarstein Styremedlem Frode Kjeldsen Styremedlem Christian Johansen Styremedlem (Frem til 1/1214) Carina Amundsen Styremedlem Thor Einar Andersen Styremedlem, leder Fotballgruppen Jan Knoph Styremedlem, leder Håndballgruppen Espen Erikstad Styremedlem, leder Allsport Magne Jakobsen Styremedlem, Leder NDE (Frem til 1/614) Kristine Wessel Varamedlem Anders Bakken Varamedlem ÅRET 2014 Overskudd I 2013 hadde foreningen et overskudd på ,, som gjorde at vi fikk tilbake en positiv egenkapital. Vi har i 2014 et overskudd på kr , noe som ytterlige trygger foreningens fremtidige mål. I disse resultattallene har vi avskriving av anlegg med kr , og ettergivelse av gjeld til NDE på kr , som ble utlånt i Samlet sett så øker vi altså arbeidskapitalen med mer enn hva resultatet viser, og vi hadde en arbeidskapital ved årsskifte på i overkant av , mot , i fjor. Det er absolutt ingenting som taler mot videre drift, slik vi skal opplyse om i dette dokument. NHE/NDE Det ble på ekstraordinær Generalforsamling 18. juni 2014 vedtatt at NDE AS som selskap skulle nedlegges og det skulle stiftes et nytt idrettslag for elitelaget damer håndball med navn Nordstrand Håndball Elite (NHE). Årsaken var at Hovedstyret i Nordstrand IF er blitt gjort oppmerksom på at organisasjonsformen ikke tilfredsstilte Norges Idrettsforbunds og Norges håndballforbunds krav om organiseringsform. Det som ikke var tilfredsstillende er at Nordstrand Damer Elite var organisert i et aksjeselskap, og dette må opphøre. Organisasjonsformen er nå at NIF er et allianseidrettslag i allianse med idrettslaget NHE, som da har eget organisasjonsnummer. Dette innebærer at NHE har ansvar for egen økonomi. Det er inngått egen partneravtale mellom NIF med undergruppe NHB (Nordstrand Håndball Bredde) og NHE som gir føringer for økonomisk støtte, sponsorsamarbeid, arenafordeling osv. NHE skal fortsatt bruke logoen og fargene til NIF, og det offisielle lagsnavnet er NIF. Nordstrandhallen Nordstrandhallen har vært drevet som et eget selskap utenfor NIF, blant annet som Nordstrandhallen AL og de siste årene som Nordstrandhallen BA (NHBA). Selskapsformen BA ble av myndighetene besluttet nedlagt og Nordstrandhallen BA ble nedlagt 30/ Kontantbeholdning og balanse fra NHBA ble da overført til NIF, og medførte en økning i eiendelene for NIF på kr ,. Dette gir da også en økning i egenkapitalen med tilsvarende beløp, og er tenkt avskrevet med tilsvarende fordelt på to år. Den eksisterende Nordstrandhallen er eid av Nordstrand Idrettsforening, men driften av eksisterende og ny hall skal ligge i Nordstrandhallen AS. Byggingen av ny hall skal også skje i selskapet Nordstrandhallen AS. Ny Nordstrandhall Det har også i 2014 vært jobbet mye med planene om å bygge ny Nordstrandhall, og her er litt informasjon rundt dette. Nordstrandhallen skal fortsatt være en privat hall som bygges og driftes av NIF eller en av foreningens selskaper. En hall slik vi trenger den har en estimert kostnad på et hundre millioner kroner, og for å gjennomføre dette er vi avhengig av at Oslo kommune gir sine bidrag. Vi har søkt kommunen at de er en garantist for lånet vi trenger for bygging av hallen, samt at de gir oss et årlig driftstilskudd for deldekning av kostnadene. I tillegg vil vi også søke om et engangstilskudd når vi har en nærmere avklaring. Slike søknader er i utgangspunktet ikke mulig å behandle for Oslo kommune da Bystyret tidligere har vedtak som hindrer det. Vi har derfor i tillegg til søknadene bedt de endre prinsippene for samarbeid vedrørende bygging av private idrettsanlegg. Etter mange møter og mye korrespondanse ba Bystyret i desember 2014 om at Byrådet skulle legge frem en sak vedrørende de endringene som vi i NIF har bedt om, og da senest i mai Vi føler vi er veldig nærme en løsning som gjør det mulig å realisere vårt behov for ny hall, som skal være et samlingssted for alle våre medlemmer. 4

5 Årsberetning Foreningen 2014 Fotballarena Det er også for vår utendørsarena lagt ned mye arbeid for å planlegge og påvirke nødvendig utbedring. Fotballgruppen har i 2014 planlagt undervarme på Store kunst, bygging av tribuner, utbedring av Minikunst og arbeidet for at det blir lagt nytt kunstgress på Store kunst. Arbeidet vil fortsette i 2015, og når planen er godkjent og gjennomførbare så vil det presenteres nærmere for våre medlemmer. Økonomien vår er sammensatt, og vi får noe offentlige tilskudd. De årlige tilskuddene varierer fra år til år og er ikke forutsigbare. Årsberetning Det våre medlemmer Fotball som 2014 bidrar med mesteparten av våre inntekter gjennom medlemskontingent og treningsavgifter. I tillegg har vi sponsorer, og de frivilliges innsats rundt cuper, seriespill, kioskvakter og annet inntektsbringende arbeid. Det er med stor takk til alle disse at vi nå er en forening med trygg nok økonomi til å satse på arenaer og sportslig aktivitet med tilrettelagt og høy kvalitet. Årsberetning Triathlon 2014 Oslo, den 12/32015 Årsberetning Håndball 2014 Robert Hagen /s/ Tron Mathisen /s/ Frode Kjeldsen /s/ Leder Nestleder Styremedlem Carina Amundsen /s/ David Aarstein Kristine Wessel /s/ Styremedlem Styremedlem Varamedlem Jan Knoph /s/ Thor Einar Andersen /s/ Espen Erikstad /s/ Leder Håndball Leder Fotball Leder Allsport 5

6 ÅRSREGNSKAP Resultatregnskap 2014 for Nordstrand Idrettsforening Note Resultatregnskap Budsjett DRIFSTINNTEKTER Salgsinntekt 1* Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt DRIFTSKOSTNADER Varekostnad 1* Lønnskostnad 2* Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 3* Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansresultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført til annen egenkapital Sum overføringer

7 Årsberetning Foreningen 2014 Balanse pr for Nordstrand Idrettsforening Balanse EIENDELER Anleggsmidler Tomter, bygninger og annen eiendom 3* Aksje og verdipapir, tilknyttede selskap 4* Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager 1* Kundefordringer Andre fordringer 1*, 8* Forskuddsbetalte kostnader Bankinnskudd/Kontanter o.l. 5* Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årsberetning Fotball 2014 Årsberetning Triathlon 2014 Årsberetning Håndball 2014 EGENKAPITAL OG GJELD Annen Egenkapital 6* Årets resultat Sum egenkapital Langsiktig gjeld Lån fra undergrupper 8* Pantelån 7* Lån fra datterselskap/nærstående 8* Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk 5* Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 12. mars 2015 Oslo, 12. mars 2015 Robert Hagen /s/ Tron Mathisen /s/ David Aarstein styreleder NIF nestleder NIF styremedlem Robert Hagen /s/ Tron Mathisen /s/ David Aarstein styreleder NIF nestleder NIF styremedlem Carina Amundsen /s/ Frode Kjeldsen /s/ Jan Knoph /s/ styremedlem styremedlem styremedlem, leder håndball Carina Amundsen /s/ Frode Kjeldsen /s/ Jan Knoph /s/ Kristine Wessel /s/ Espen Erikstad /s/ Thor Einar Andersen /s/ styremedlem Styremedlem styremedlem, leder allsport styremedlem, leder fotball håndball Ole Magnus Skisland /s/ daglig leder Kristine Wessel /s/ Espen Erikstad /s/ Thor Einar Andersen /s/ styremedlem styremedlem, leder allsport styremedlem, leder fotball Ole Magnus Skisland /s/ daglig leder 7

8 NOTER TIL REGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper Nordstrand IF er underlagt bestemmelsene i regnskapsloven ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Videre skal Regnskaps og revisjonsbestemelser for Norges idrettsforbund og Olympiske Komité følges så langt disse ikke er i konflikt med regnskapsloven. Driftsinntekter Salgsinntekter inntektsføres i det året de er opptjent. Kontingentinntekter og treningsavgifter inntektsføres når pengene innbetales og ikke ved utfakturering. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer oppføres til pålydende. Avsetning tap på fordringer gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Kundefordringer som er oppført gjelder alle faktureringer med unntak av medlems og treningsavgifter. Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld inkluderer avsatte kostnader til ikke mottatte fakturaer. Skatt og avgift Organisasjonen er en allmennyttig organisasjon i skattemessig forstand, og er derfor ikke skattepliktig for sin virksomhet. Handball og hovedlaget har omsetning som faller inn under merverdiavgiftslovens bestemmelser. Interne transaksjoner Det gjøres oppmerksom på at det er innteksført baneleie på kr (avd. bane/anlegg) hvor det samme beløpet er kostnadsført som leie (avd. fotball). Denne transaksjonen fører til at sum inntekter og sum kostnader øker, men har ingen resultateffekt. Note 2 Lønnskostnader, ytelser til ledende personer og revisor Lønnskostnader År 2014 År 2013 Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Nordstrand IF har sysselsatt i gjennomsnitt 3,5 årsverk i 2014 med tillegg av all frivillig innsats. Lønn til daglig leder utgjorde i 2014 kr Det er ikke utbetalt styrehonorar eller annen godtgjørelse til styremedlemmene i 2014 Totale kostnader til revisor i 2014 var kr ,75 som i hovedsak gjaldt revisjonen for regnskapsåret 2013, men også interrimsrevisjonen høsten Foreningen er pliktig til å ha pensjonsordning ihht. Lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har opprettet en ordning for ansatte som tilfredsstiller kravene i loven. 8

9 Note 6 Egenkapital Årsberetning Foreningen 2014 Note 3 Tomter, bygninger og andre eiendeler Klubbhus på Ljan Bokført verdi Avskrivning Bokført verdi Prinsipp for avskrivning av klubbhuset er endret med virkning fra der avskrivning er beregnet til gjenværende levetid, som er beregnet til 20 år. Årsberetning Fotball 2014 "Nytt" Klubbhus, NIF (eget bygg ved hallen) Bokført verdi Nedskrevet som følge av at bygget ble revet i Bokført verdi ,00 Årsberetning Triathlon 2014 Kunstgressbane Anskaffelseskost Tidligere års avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivning Bokført verdi Prinsipp for avskrivning av kunstgressbanen er endret med virkning fra der avskrivning er beregnet til gjenværende levetid, som er beregnet til 10 år. Årsberetning Håndball 2014 Gulvvaskemaskin Anskaffelseskost i år Årets avskrivninger Bokført verdi Avskrivning skjer linært over forventet levetid som er satt til 10 år. Maskinen var tidligere eiet av Nordstrandhallen BA, men ble overført til NIF som følge av avviklingen av BA. Nordstrandhallen Overtatt fra Nordstrandhallen BA til bokført verdi i regnskapet til BA ,00 Det er ikke foretatt avskrivinger i 2014, men hallen vil bli avskrevet til kr 0 i restverdi pr med lik del i årene 2015 og Årsaken til dette er planer om bygging av ny idrettshall som medfører at dagens hall må rives. Note 4 Aksje og verdipapir, tilknyttede selskap Nordstrand IF var eier med 100% av Nordstrandhallen BA, tidligere Nordstrandhallen A/L. Selskapet er i løpet av 2014 innlemmet i regnskapet til Nordstrand IF, og egenkapitalen i tidligere Nordstrandhallen BA inngår nå i sin helhet innlemmet i egenkapitalen til NIF med kr Regnskapet for dette selskapet er ved regnskapsavleggelsen til NIF ikke ferdigstilt for 2014, men regnskapstallene ser ut til å bli som følger (NB, ikke revidert pr ): Nordstrandhallen AS År 2014 Egenkapital pr (negativ) Resultat år 2014 (underskudd): Verdien av aksjene i Nordstrandhallen AS er oppført til historisk anskaffelseskost. Nordstrand IF var frem til desember 2014 eier av Nordstrand Damer Elite AS (NDE AS) med 100% av aksjene. Selskapet utøvet elitesatsing for damer senior elite. I løpet av periden er denne virksomheten etablert i et nytt selskap som heter Nordstrand Håndball Elite Idrettslag. Dette er et frittstående idrettslag som drives økonomisk uavhengig av Nordstrand Idrettsforening. Aksjene ble overdratt til kr 0 pr Note 5 Bundne midler Av foreningens innestående midler i bank er kr innestående på egen skattetrekkskonto. Tilhørende skatteforpliktelse utgjorde pr til sammen kr

10 Nordstrandhallen AS År 2014 Egenkapital pr (negativ) Resultat år 2014 (underskudd): Verdien av aksjene i Nordstrandhallen AS er oppført til historisk anskaffelseskost. NOTER TIL REGNSKAPET Nordstrand IF var frem til desember 2014 eier av Nordstrand Damer Elite AS (NDE AS) med 100% av aksjene. Selskapet utøvet elitesatsing for damer senior elite. I løpet av periden er denne virksomheten etablert i et nytt selskap som heter Nordstrand Håndball Elite Idrettslag. Dette er et frittstående idrettslag som drives økonomisk uavhengig av Nordstrand Idrettsforening. Aksjene ble overdratt til kr 0 pr Note 5 Note 6 Bundne midler Av foreningens innestående midler i bank er kr innestående på egen skattetrekkskonto. Tilhørende skatteforpliktelse utgjorde pr til sammen kr Egenkapital Egenkapital Tilført egenkapital etter overtagelse av Nordstrandhallen BA Periodens resultat Egenkapital Note 7 Pantelån Lån Nedbetalt i år Saldo pr Lånet ble tatt opp i år 2011 med kr Lånet er sikret med pant i klubbhuset på Ljan, G.nr 185 og bruksnummer 94 med kr Lånet er tatt opp som et serielån i 2011, og har en løpetid på 20 år. Innfrielsesdato er Lånet har pr en rentesats på 4,75% Note 8 Mellomværende med tilknyttede selskap og andre nærstående Fordring Av "Andre kortsiktige fordringer" utgjør fordring mot Nordstrand Damer Elite AS NIF har i perioden ettergitt og betalt kostnader for elitesatsing til senior damer med til sammen kr ,00 NIF har en fordring mot Nordstrand Håndball Elite Idrettslag på kr NIF har en fordring mot Nordstrandhallen AS på kr Gjeld Gjeld til NIF fra fotballgruppa er balanseført med kr Gjeld til NIF fra håndballgruppa er balanseført med kr Sum gjeld tilknyttede selskap og nærstående Begge postene gjelder innestående lagskasser for håndball og fotball. Note 9 Note 10 Antall medlemmer Idrettslaget hadde pr til sammen medlemmer. Resultat pr. gruppe (se egen flik i regnearket) Noten anses å dekke oppsplittingskravet av inntekter og kostnader ihht. Regnskapsloven. For avdeling nr 7 "Nordstrandhallen", viser oversikten aktiviteten kun for årets siste måned. 10

11 Årsberetning Foreningen 2014 Årsberetning Fotball 2014 Årsberetning Triathlon 2014 Årsberetning Håndball

12 RESULTATREGNSKAP PR GRUPPE (Note 10) 2: Fotball 3: Håndball 6: HS 8: Allsport 9: Bane 11: Triathlon 12: Østmarkr. 7: Hallen SUM INNTEKTER 3002 Salg utstyr i gruppene u/mva , , Sponsor klubb m/mva , , , Sponsor lag/lagskasser m/ mva , , , Sponsor lag/lagskasser u/ mva , , Leieinntekter 8 100, , , , , Leie squashbane 8 300, , Parkering , , Kioskinntekter foreldredrevet, automat/kaffe , , , Billettinntekter , , , Medlemskontingent , , Treningsavgift , , , , , Lagsdugnad Håndball , , Hummel/NIF Cup Håndball , , Tusse/Tivoli/Nisse Cup Håndball , , NIF Cup Fotball , , Arrangement , , , , Håndball/Fotballskole , , , Utfakturert utstyr spillere/lag 250,00 250, Offentlige tilskudd , , , , , , Norsk Tipping grasrot , , Andre inntekter , , , , , ,88 Sum driftsinntekter , , , , , , , ,47 KOSTNADER Varekostnad 4010 Sponsorkost. klubb/gruppe m mva 1 620, , Lagskasse , , , Fremmedytelse , , , Innkjøp kiosk foreldredrevet , , , Utøvere/lag ved aktivit , , , , , Hummel/NIF Cup Håndball 4 214, , , Kostnader Tusse/Tivoli/Nisse Cup Håndball , , NIF Cup Fotball , , Arrangement kostnader , , , , , Håndball/Fotballskole , , Kostnader utstyr utøvere/lag , , , , Overganger, bøte, etc,utøvere/lag ,00 600, , Andre dommerkostnader , , , Støtte utøvere/lag/ elite , , , , ,50 Sum varekostnad , , , , , , , ,44 Personalkostnad 5000 Lønn , , , , , , Lønn u feriepenge, timebasert ,67 400, , , , Bonus , , Dommergodt. oppg.pl , , , Feriepenger , , , , , , Fri telefon 8 426, , , , Koll. Pensjonsforsikring 237,00 237, , , Trekkpl. naturalytelser 1 194, , Motkonto for gruppe , , , , Motokonto koll. pensjonsforsikring 237,00 237, , , Godtgjørelse til dommere , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , ,60 169, , Arb.giv.avg. pål. feriep , , , , , , Innberetningspliktige pensjonskostnader , , Lunsj, Overtid, møtemat 9 946, , , Refusjon sykepenger 6 660, , , Motkonto ref. sykepenger 6 660, , Overført lønn til Hall , ,81 12

13 5295 Motokonto koll. pensjonsforsikring 237,00 237, , , Godtgjørelse til dommere , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , ,60 169, , Arb.giv.avg. pål. feriep , , , , , , Innberetningspliktige pensjonskostnader 2: Fotball 3: Håndball 6: HS ,20 8: Allsport 9: Bane 11: Triathlon 12: Østmarkr. 7: Hallen SUM ,20 INNTEKTER 5520 Lunsj, Overtid, møtemat 9 946, , ,86 13 Årsberetning Foreningen Salg utstyr i gruppene u/mva , , Refusjon sykepenger 6 660, , , Sponsor klubb m/mva Motkonto ref. sykepenger , , , , , Sponsor lag/lagskasser m/ mva Overført lønn til Hall , , , , , Sponsor lag/lagskasser u/ mva Overført lønn til lagskasse , , , , Leieinntekter Sosiale kostnader 8 100, , , , , ,00 740, , , , Leie squashbane Yrkesskadeforsikring 7 654, , , , Parkering Sum personalkostnader , , , , , , , , , ANDRE DRIFTSKOSTNADER Kioskinntekter foreldredrevet, automat/kaffe , , ,10 Årsberetning Fotball Billettinntekter , , ,00 Avskrivninger 3900 Medlemskontingent , , Avskrivning klubbhus , , Treningsavgift , , , , , Avskrivning kunstgressbane , , Lagsdugnad Håndball , ,00 Sum av og nedskrivninger , , , Hummel/NIF Cup Håndball , , Leie hall, bane, etc , , , , Tusse/Tivoli/Nisse Cup Håndball , , Renovasjon, vann, avløp mv/ Kommunale , , , NIF Cup Fotball , , Lys, varme , , , , , Arrangement , , , , Renhold,, renovasjon , , Håndball/Fotballskole , , , Vakthold , , Utfakturert utstyr spillere/lag 250,00 250, Andre leiekostnader 312,50 312,50 625, Offentlige tilskudd , , , , , , Alarm og vakt, overvåkning 4 375, , Norsk Tipping grasrot , , Innkjøp reparasjoner småanskaffelser ,00 359, , , , Andre inntekter , , , , , , Drift Hus/NIF Shop , ,25 Sum driftsinntekter , , , , , , , , Drift/rep garderober Niffen 544,00 544,00 Årsberetning Triathlon 2014 Årsberetning Håndball Leasing traktor KOSTNADER , , Rep, vedlikeh., utstyr bane/anlegg Varekostnad 2 501, , , , Banedrift, inkl. vinterdrift , , Sponsorkost. klubb/gruppe m mva 1 620, , Innkjøp utstyr kontor; telefon, småanskaffelser 1 326, , Lagskasse , , , Honorar revisor , , , Fremmedytelse , , , Honorar regnskap , , , Innkjøp kiosk foreldredrevet , , , Honorar juridisk bistand , , , Utøvere/lag ved aktivit , , , , , Kontorrekvisita , , Hummel/NIF Cup Håndball 4 214, , , Data/TV, hardware, software, konsulent , , , Kostnader Tusse/Tivoli/Nisse Cup Håndball , , Leasing/leie kontor/ andre maskiner , , , , NIF Cup Fotball , , Møter, kurs, oppdatering, mv , , , , , Arrangement kostnader , , , , , Medlemsmøter, subsidiert medl. avg., utmerkelser, etc , , , , Håndball/Fotballskole , , Telefon, internet, fiber, etc , , , , Kostnader utstyr utøvere/lag , , , , Porto 15, , , , Overganger, bøte, etc,utøvere/lag ,00 600, , Andre kontor/driftskostnader 6 414, , Andre dommerkostnader , , , Drivstoff Støtte utøvere/lag/ elite 4 436, , , , , , , , Leasing varebil , , ,00 Sum varekostnad , , , , , , , , Bomring, parkering, annen kostnad bil , , , ,90 Personalkostnad 7101 Passasjertillegg , , , Lønn , , , , , , Bilgodtgjørelse , , , Lønn u feriepenge, timebasert ,67 400, , , , Reisekostnader ansatte mot regning , , , Bonus , , Diett , , Dommergodt. oppg.pl , , , Forsikringspremier , , , , , Feriepenger , , , , , , øredifferanser 4,60 4, Fri telefon 8 426, , , , Bank og kortgebyrer 100, , ,38 31,00 1, , Koll. Pensjonsforsikring 237,00 237, , , Tap på fordringer , , , , Trekkpl. naturalytelser 1 194, , Andre kostander , , ,53 500, , Motkonto for gruppe , , , ,00 Sum andre driftskostnader , , , , , ,00 1, , , Motokonto koll. pensjonsforsikring 237,00 237, , ,00 Sum driftskostnader , , , , , , , , , Godtgjørelse til dommere , , , ,39 DRIFTSRESULTAT 5410 Arbeidsgiveravgift , , , , , , , , , , , , ,10 169, , , Renteinntekter, Arb.giv.avg. pål. feriep , , , , , ,60 17,03 20, , , Sum finansinntekter Innberetningspliktige pensjonskostnader 4 848, ,20 17,03 20, , , Rentekostnad 297, , , Lunsj, Overtid, møtemat 9 946, , , Sum finanskostnader Refusjon sykepenger 297, , , , , , Sum finansposter Motkonto ref. sykepenger 297, , ,93 17,03 20, , , Overført lønn til Hall , ,81 Årsresultat , , , , , , , , , Overført lønn til lagskasse , , Sosiale kostnader 5 845, , ,00 740, , Yrkesskadeforsikring 7 654, ,00 Sum personalkostnader , , , , , , ,70 ANDRE DRIFTSKOSTNADER

14 REVISJONSBERETNING 14

15 Årsberetning Foreningen 2014 Årsberetning Fotball 2014 Årsberetning Triathlon 2014 Årsberetning Håndball

16 RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2014 I henhold til Norges Idrettsforbunds lover og regler skal Nordstrand IFs kontrollkomité påse at: idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om idrettslaget har økonomisk kontroll internt årsregnskapet og delårsrapporter gir et riktig bilde av idrettslagets drift Komiteen har blitt regelmessig orientert om idrettslagets økonomiske situasjon gjennom deltagelse i møter for gruppene og Hovedstyret. Idrettslaget har vært eksponert for to økonomiske risikofaktorer: Ikkeforutsigbart tilskudd til Nordstrand Damer Elite (NDE) og usikkerhet knyttet til hall. Fra og med er Nordstrand IF etablert som et Allianseidrettslag og Nordstrand Håndball Elite (NHE) er utskilt som eget selskap. NHE er nå et eget selskap som står ansvarlig for egne økonomiske disposisjoner, men fortsatt med et tilskudd til driften fra NIF basert på Generalforsamlingens disposisjoner. På denne måten har NIF redusert sin økonomiske risiko og får en bedre økonomisk forutsigbarhet. Egenkapitalen har også økt gjennom den regulære driften. Alle gruppene har gått i pluss og gitt en økning i egenkapital på ,. Dette betyr at NIFs egenkapital pr er på kr ,. Økningen i egenkapitalen kan synes høy for et idrettslag, men store investeringer i anlegg er forventet de neste 3 årene både for håndball og fotballgruppen. Kontrollkomiteen følger med på arbeidet for å oppnå byggestart på ny hall med garderober for både håndball og fotball, samt planlagt rehabilitering av kunstgresset på Niffen og forhåpentligvis en rehabilitering av banen på Hallagern. Kontrollkomiteens konklusjon er at Idrettslagets styre, daglig ledelse, regnskapsfirma og nye revisjonsfirma ser ut til å ha meget god kontroll med det økonomiske, og komiteen kan anbefale de avgitte regnskap. Kjersti R. Aase /s/ (leder) Oslo Øystein Siggerud /s/ Hallen har vært organisert som et BA noe som ikke er i henhold til dagens lovgiving, og er fra 2014 nedlagt og innlemmet i NIF, og dermed i samsvarer med norsk lov. I forbindelse med denne transaksjonen ble kr , overført til NIFs balanse som Egenkapital, og dette vil bli avskrevet i henhold til regnskapsloven. 16

17 Årsberetning Foreningen 2014 Årsberetning Fotball 2014 Årsberetning Triathlon 2014 Årsberetning Håndball

18 EN STOR TAKK FOR AT DERE BIDRAR FOR IDRETTSLAGET VÅRT 18

19 Årsberetning Foreningen 2014 Årsberetning Fotball 2014 Årsberetning Triathlon 2014 Årsberetning Håndball

20 Flest mulig lengst mulig best mulig Nordstrand IDRETTSFORENING nordstrandif.no 20

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Til beboerne i Tveita Borettslag

Til beboerne i Tveita Borettslag 1 Tveita Borettslag Til beboerne i Tveita Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Manglerudvangen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag Årsmelding 205 Ammerudlia borettslag Ammerudlia Borettslag Til andelseierne i Ammerudlia Borettslag Velkommen til generalforsamling Tirsdag 5. mai kl. 8.00 i Aulaen i 2. etasje på Ammerud skole, Ammerudveien

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag

Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag 1 Lindebergskogen Borettslag Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag 1 Manglerudvangen Borettslag Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer