ÅRSBERETNING FORENINGEN Nordstrand IDRETTSFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING

2 NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING 25. mars 2015 kl i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å signere protokoll 5. Behandling av Foreningens, samt undergruppenes, årsberetning Behandle foreningens regnskap for 2014 i revidert stand 7. Fastsettelse av medlemskontingent Behandle budsjett for Innkomne forslag Endring av NIFs lover Endring av NIFs internreglement 10. Hedersbevisninger 11. Valg 2

3 Årsberetning Foreningen 2014 Årsberetning Fotball 2014 Årsberetning Triathlon 2014 Årsberetning Håndball 2014 HOVEDSTYRETS BERETNING Nordstrand Idrettsforening hadde i løpet av 2014 totalt 1836 medlemmer, og av disse var 1551 aktive under 20 år. Våre undergrupper i foreningen var Allsport, Triatlon, Fotball og Håndball samt at foreningen eier selskapet Nordstrandhallen AS. Det har da skjedd endringer i løpet av 2014 og de er forklart nærmere under avsnittet «Året 2014». Som arena for vår aktivitet har vi fire kunstgressbaner for fotball, hvorav to holdes vinteråpne med aktivitet hele året. Nordstrandhallen benyttes av våre håndballspillere, men den har som kjent ikke stor nok kapasitet så vi leier og låner det vi kan oppdrive av gymsaler og baner i nærområdet. I 2014 hadde vi følgende ansatte i Nordstrand Idrettsforening: Daglig leder Ole Magnus Skisland, Mette Blomqvist (administrativt Håndball), Kurt Ove Hanssen (Bane/anlegg, sluttet 1. mars 2014), Per Inge Jacobsen (Sportslig leder Fotball / Hovedtrener Alaget), Stig Aaserud (administrativt Fotball), Stig Steive (administrativt Fotball) og Håkon Arnesen (Vaktmesterassistent). Stillingsprosentene for flere av stillingene har variert gjennom året, men ved utgangen av 2014 hadde vi 3,5 årsverk. Det er lavt sykefravær hos de ansatte og det er ikke rapportert om skader eller ulykker i En stor takk til våre ansatte for et flott arbeid gjennom hele året, der de balanserer sine variable arbeidsoppgaver på en meget tilfredsstillende måte. Nordstrand Idrettsforening har hundrevis av frivillige som gjør det mulig å opprettholde det flotte tilbudet vi har for våre aktive medlemmer. De er trenere, hjelpetrenere, foreldrekontakter, kioskvakter, hallansvarlige, billettvakter, cupkomiteer, sponsoransvarlige, dommere, anleggsansvarlige, lagledere og mange, mange andre viktige funksjoner. Blant de frivillige finner vi foreningens undergrupper og deres egne styrer der de avholder Årsmøter i perioden før Generalforsamling. Det er også i 2014 lagt ned et fantastisk godt arbeid i disse gruppene, og det anbefales at deres Årsberetninger leses for å se både aktiviteten som bedrives, hvem som sitter i styrer og hva som er gjort i TUSEN TAKK til alle dere frivillige, for det dere gjør for å opprettholde og utvikle Nordstrand Idrettsforenings Visjon og Verdier. Vår visjon: Flest mulig, lengst mulig, best mulig ble høsten 2014 grepet fatt i som eget tema for en samling av ansatte og frivillige. Det ble i forkant av samlingen sendt ut en rekke spørsmål til våre medlemmer, og med dette som bidrag, sammen med gode forslag blant deltagerne, utvidet vi vår visjon med tilhørende verdier. Arbeidet ble sluttført i februar 2015, og resultatet blir presentert på vår Generalforsamling. «Les om gruppenes aktiviteter i deres egne årsberetninger» 3

4 Nordstrand Idrettsforenings Hovedstyre (som også er frivillige) har hatt følgende medlemmer siden Generalforsamlingen 26. mars 2014, men med endringer som beskrevet i parentesene. Robert Hagen Styreleder Tron Mathisen Nestleder Bente Pettersen Styremedlem (Frem til 1/614) David Aarstein Styremedlem Frode Kjeldsen Styremedlem Christian Johansen Styremedlem (Frem til 1/1214) Carina Amundsen Styremedlem Thor Einar Andersen Styremedlem, leder Fotballgruppen Jan Knoph Styremedlem, leder Håndballgruppen Espen Erikstad Styremedlem, leder Allsport Magne Jakobsen Styremedlem, Leder NDE (Frem til 1/614) Kristine Wessel Varamedlem Anders Bakken Varamedlem ÅRET 2014 Overskudd I 2013 hadde foreningen et overskudd på ,, som gjorde at vi fikk tilbake en positiv egenkapital. Vi har i 2014 et overskudd på kr , noe som ytterlige trygger foreningens fremtidige mål. I disse resultattallene har vi avskriving av anlegg med kr , og ettergivelse av gjeld til NDE på kr , som ble utlånt i Samlet sett så øker vi altså arbeidskapitalen med mer enn hva resultatet viser, og vi hadde en arbeidskapital ved årsskifte på i overkant av , mot , i fjor. Det er absolutt ingenting som taler mot videre drift, slik vi skal opplyse om i dette dokument. NHE/NDE Det ble på ekstraordinær Generalforsamling 18. juni 2014 vedtatt at NDE AS som selskap skulle nedlegges og det skulle stiftes et nytt idrettslag for elitelaget damer håndball med navn Nordstrand Håndball Elite (NHE). Årsaken var at Hovedstyret i Nordstrand IF er blitt gjort oppmerksom på at organisasjonsformen ikke tilfredsstilte Norges Idrettsforbunds og Norges håndballforbunds krav om organiseringsform. Det som ikke var tilfredsstillende er at Nordstrand Damer Elite var organisert i et aksjeselskap, og dette må opphøre. Organisasjonsformen er nå at NIF er et allianseidrettslag i allianse med idrettslaget NHE, som da har eget organisasjonsnummer. Dette innebærer at NHE har ansvar for egen økonomi. Det er inngått egen partneravtale mellom NIF med undergruppe NHB (Nordstrand Håndball Bredde) og NHE som gir føringer for økonomisk støtte, sponsorsamarbeid, arenafordeling osv. NHE skal fortsatt bruke logoen og fargene til NIF, og det offisielle lagsnavnet er NIF. Nordstrandhallen Nordstrandhallen har vært drevet som et eget selskap utenfor NIF, blant annet som Nordstrandhallen AL og de siste årene som Nordstrandhallen BA (NHBA). Selskapsformen BA ble av myndighetene besluttet nedlagt og Nordstrandhallen BA ble nedlagt 30/ Kontantbeholdning og balanse fra NHBA ble da overført til NIF, og medførte en økning i eiendelene for NIF på kr ,. Dette gir da også en økning i egenkapitalen med tilsvarende beløp, og er tenkt avskrevet med tilsvarende fordelt på to år. Den eksisterende Nordstrandhallen er eid av Nordstrand Idrettsforening, men driften av eksisterende og ny hall skal ligge i Nordstrandhallen AS. Byggingen av ny hall skal også skje i selskapet Nordstrandhallen AS. Ny Nordstrandhall Det har også i 2014 vært jobbet mye med planene om å bygge ny Nordstrandhall, og her er litt informasjon rundt dette. Nordstrandhallen skal fortsatt være en privat hall som bygges og driftes av NIF eller en av foreningens selskaper. En hall slik vi trenger den har en estimert kostnad på et hundre millioner kroner, og for å gjennomføre dette er vi avhengig av at Oslo kommune gir sine bidrag. Vi har søkt kommunen at de er en garantist for lånet vi trenger for bygging av hallen, samt at de gir oss et årlig driftstilskudd for deldekning av kostnadene. I tillegg vil vi også søke om et engangstilskudd når vi har en nærmere avklaring. Slike søknader er i utgangspunktet ikke mulig å behandle for Oslo kommune da Bystyret tidligere har vedtak som hindrer det. Vi har derfor i tillegg til søknadene bedt de endre prinsippene for samarbeid vedrørende bygging av private idrettsanlegg. Etter mange møter og mye korrespondanse ba Bystyret i desember 2014 om at Byrådet skulle legge frem en sak vedrørende de endringene som vi i NIF har bedt om, og da senest i mai Vi føler vi er veldig nærme en løsning som gjør det mulig å realisere vårt behov for ny hall, som skal være et samlingssted for alle våre medlemmer. 4

5 Årsberetning Foreningen 2014 Fotballarena Det er også for vår utendørsarena lagt ned mye arbeid for å planlegge og påvirke nødvendig utbedring. Fotballgruppen har i 2014 planlagt undervarme på Store kunst, bygging av tribuner, utbedring av Minikunst og arbeidet for at det blir lagt nytt kunstgress på Store kunst. Arbeidet vil fortsette i 2015, og når planen er godkjent og gjennomførbare så vil det presenteres nærmere for våre medlemmer. Økonomien vår er sammensatt, og vi får noe offentlige tilskudd. De årlige tilskuddene varierer fra år til år og er ikke forutsigbare. Årsberetning Det våre medlemmer Fotball som 2014 bidrar med mesteparten av våre inntekter gjennom medlemskontingent og treningsavgifter. I tillegg har vi sponsorer, og de frivilliges innsats rundt cuper, seriespill, kioskvakter og annet inntektsbringende arbeid. Det er med stor takk til alle disse at vi nå er en forening med trygg nok økonomi til å satse på arenaer og sportslig aktivitet med tilrettelagt og høy kvalitet. Årsberetning Triathlon 2014 Oslo, den 12/32015 Årsberetning Håndball 2014 Robert Hagen /s/ Tron Mathisen /s/ Frode Kjeldsen /s/ Leder Nestleder Styremedlem Carina Amundsen /s/ David Aarstein Kristine Wessel /s/ Styremedlem Styremedlem Varamedlem Jan Knoph /s/ Thor Einar Andersen /s/ Espen Erikstad /s/ Leder Håndball Leder Fotball Leder Allsport 5

6 ÅRSREGNSKAP Resultatregnskap 2014 for Nordstrand Idrettsforening Note Resultatregnskap Budsjett DRIFSTINNTEKTER Salgsinntekt 1* Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt DRIFTSKOSTNADER Varekostnad 1* Lønnskostnad 2* Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 3* Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansresultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført til annen egenkapital Sum overføringer

7 Årsberetning Foreningen 2014 Balanse pr for Nordstrand Idrettsforening Balanse EIENDELER Anleggsmidler Tomter, bygninger og annen eiendom 3* Aksje og verdipapir, tilknyttede selskap 4* Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager 1* Kundefordringer Andre fordringer 1*, 8* Forskuddsbetalte kostnader Bankinnskudd/Kontanter o.l. 5* Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årsberetning Fotball 2014 Årsberetning Triathlon 2014 Årsberetning Håndball 2014 EGENKAPITAL OG GJELD Annen Egenkapital 6* Årets resultat Sum egenkapital Langsiktig gjeld Lån fra undergrupper 8* Pantelån 7* Lån fra datterselskap/nærstående 8* Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk 5* Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 12. mars 2015 Oslo, 12. mars 2015 Robert Hagen /s/ Tron Mathisen /s/ David Aarstein styreleder NIF nestleder NIF styremedlem Robert Hagen /s/ Tron Mathisen /s/ David Aarstein styreleder NIF nestleder NIF styremedlem Carina Amundsen /s/ Frode Kjeldsen /s/ Jan Knoph /s/ styremedlem styremedlem styremedlem, leder håndball Carina Amundsen /s/ Frode Kjeldsen /s/ Jan Knoph /s/ Kristine Wessel /s/ Espen Erikstad /s/ Thor Einar Andersen /s/ styremedlem Styremedlem styremedlem, leder allsport styremedlem, leder fotball håndball Ole Magnus Skisland /s/ daglig leder Kristine Wessel /s/ Espen Erikstad /s/ Thor Einar Andersen /s/ styremedlem styremedlem, leder allsport styremedlem, leder fotball Ole Magnus Skisland /s/ daglig leder 7

8 NOTER TIL REGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper Nordstrand IF er underlagt bestemmelsene i regnskapsloven ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Videre skal Regnskaps og revisjonsbestemelser for Norges idrettsforbund og Olympiske Komité følges så langt disse ikke er i konflikt med regnskapsloven. Driftsinntekter Salgsinntekter inntektsføres i det året de er opptjent. Kontingentinntekter og treningsavgifter inntektsføres når pengene innbetales og ikke ved utfakturering. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer oppføres til pålydende. Avsetning tap på fordringer gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Kundefordringer som er oppført gjelder alle faktureringer med unntak av medlems og treningsavgifter. Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld inkluderer avsatte kostnader til ikke mottatte fakturaer. Skatt og avgift Organisasjonen er en allmennyttig organisasjon i skattemessig forstand, og er derfor ikke skattepliktig for sin virksomhet. Handball og hovedlaget har omsetning som faller inn under merverdiavgiftslovens bestemmelser. Interne transaksjoner Det gjøres oppmerksom på at det er innteksført baneleie på kr (avd. bane/anlegg) hvor det samme beløpet er kostnadsført som leie (avd. fotball). Denne transaksjonen fører til at sum inntekter og sum kostnader øker, men har ingen resultateffekt. Note 2 Lønnskostnader, ytelser til ledende personer og revisor Lønnskostnader År 2014 År 2013 Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Nordstrand IF har sysselsatt i gjennomsnitt 3,5 årsverk i 2014 med tillegg av all frivillig innsats. Lønn til daglig leder utgjorde i 2014 kr Det er ikke utbetalt styrehonorar eller annen godtgjørelse til styremedlemmene i 2014 Totale kostnader til revisor i 2014 var kr ,75 som i hovedsak gjaldt revisjonen for regnskapsåret 2013, men også interrimsrevisjonen høsten Foreningen er pliktig til å ha pensjonsordning ihht. Lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har opprettet en ordning for ansatte som tilfredsstiller kravene i loven. 8

9 Note 6 Egenkapital Årsberetning Foreningen 2014 Note 3 Tomter, bygninger og andre eiendeler Klubbhus på Ljan Bokført verdi Avskrivning Bokført verdi Prinsipp for avskrivning av klubbhuset er endret med virkning fra der avskrivning er beregnet til gjenværende levetid, som er beregnet til 20 år. Årsberetning Fotball 2014 "Nytt" Klubbhus, NIF (eget bygg ved hallen) Bokført verdi Nedskrevet som følge av at bygget ble revet i Bokført verdi ,00 Årsberetning Triathlon 2014 Kunstgressbane Anskaffelseskost Tidligere års avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivning Bokført verdi Prinsipp for avskrivning av kunstgressbanen er endret med virkning fra der avskrivning er beregnet til gjenværende levetid, som er beregnet til 10 år. Årsberetning Håndball 2014 Gulvvaskemaskin Anskaffelseskost i år Årets avskrivninger Bokført verdi Avskrivning skjer linært over forventet levetid som er satt til 10 år. Maskinen var tidligere eiet av Nordstrandhallen BA, men ble overført til NIF som følge av avviklingen av BA. Nordstrandhallen Overtatt fra Nordstrandhallen BA til bokført verdi i regnskapet til BA ,00 Det er ikke foretatt avskrivinger i 2014, men hallen vil bli avskrevet til kr 0 i restverdi pr med lik del i årene 2015 og Årsaken til dette er planer om bygging av ny idrettshall som medfører at dagens hall må rives. Note 4 Aksje og verdipapir, tilknyttede selskap Nordstrand IF var eier med 100% av Nordstrandhallen BA, tidligere Nordstrandhallen A/L. Selskapet er i løpet av 2014 innlemmet i regnskapet til Nordstrand IF, og egenkapitalen i tidligere Nordstrandhallen BA inngår nå i sin helhet innlemmet i egenkapitalen til NIF med kr Regnskapet for dette selskapet er ved regnskapsavleggelsen til NIF ikke ferdigstilt for 2014, men regnskapstallene ser ut til å bli som følger (NB, ikke revidert pr ): Nordstrandhallen AS År 2014 Egenkapital pr (negativ) Resultat år 2014 (underskudd): Verdien av aksjene i Nordstrandhallen AS er oppført til historisk anskaffelseskost. Nordstrand IF var frem til desember 2014 eier av Nordstrand Damer Elite AS (NDE AS) med 100% av aksjene. Selskapet utøvet elitesatsing for damer senior elite. I løpet av periden er denne virksomheten etablert i et nytt selskap som heter Nordstrand Håndball Elite Idrettslag. Dette er et frittstående idrettslag som drives økonomisk uavhengig av Nordstrand Idrettsforening. Aksjene ble overdratt til kr 0 pr Note 5 Bundne midler Av foreningens innestående midler i bank er kr innestående på egen skattetrekkskonto. Tilhørende skatteforpliktelse utgjorde pr til sammen kr

10 Nordstrandhallen AS År 2014 Egenkapital pr (negativ) Resultat år 2014 (underskudd): Verdien av aksjene i Nordstrandhallen AS er oppført til historisk anskaffelseskost. NOTER TIL REGNSKAPET Nordstrand IF var frem til desember 2014 eier av Nordstrand Damer Elite AS (NDE AS) med 100% av aksjene. Selskapet utøvet elitesatsing for damer senior elite. I løpet av periden er denne virksomheten etablert i et nytt selskap som heter Nordstrand Håndball Elite Idrettslag. Dette er et frittstående idrettslag som drives økonomisk uavhengig av Nordstrand Idrettsforening. Aksjene ble overdratt til kr 0 pr Note 5 Note 6 Bundne midler Av foreningens innestående midler i bank er kr innestående på egen skattetrekkskonto. Tilhørende skatteforpliktelse utgjorde pr til sammen kr Egenkapital Egenkapital Tilført egenkapital etter overtagelse av Nordstrandhallen BA Periodens resultat Egenkapital Note 7 Pantelån Lån Nedbetalt i år Saldo pr Lånet ble tatt opp i år 2011 med kr Lånet er sikret med pant i klubbhuset på Ljan, G.nr 185 og bruksnummer 94 med kr Lånet er tatt opp som et serielån i 2011, og har en løpetid på 20 år. Innfrielsesdato er Lånet har pr en rentesats på 4,75% Note 8 Mellomværende med tilknyttede selskap og andre nærstående Fordring Av "Andre kortsiktige fordringer" utgjør fordring mot Nordstrand Damer Elite AS NIF har i perioden ettergitt og betalt kostnader for elitesatsing til senior damer med til sammen kr ,00 NIF har en fordring mot Nordstrand Håndball Elite Idrettslag på kr NIF har en fordring mot Nordstrandhallen AS på kr Gjeld Gjeld til NIF fra fotballgruppa er balanseført med kr Gjeld til NIF fra håndballgruppa er balanseført med kr Sum gjeld tilknyttede selskap og nærstående Begge postene gjelder innestående lagskasser for håndball og fotball. Note 9 Note 10 Antall medlemmer Idrettslaget hadde pr til sammen medlemmer. Resultat pr. gruppe (se egen flik i regnearket) Noten anses å dekke oppsplittingskravet av inntekter og kostnader ihht. Regnskapsloven. For avdeling nr 7 "Nordstrandhallen", viser oversikten aktiviteten kun for årets siste måned. 10

11 Årsberetning Foreningen 2014 Årsberetning Fotball 2014 Årsberetning Triathlon 2014 Årsberetning Håndball

12 RESULTATREGNSKAP PR GRUPPE (Note 10) 2: Fotball 3: Håndball 6: HS 8: Allsport 9: Bane 11: Triathlon 12: Østmarkr. 7: Hallen SUM INNTEKTER 3002 Salg utstyr i gruppene u/mva , , Sponsor klubb m/mva , , , Sponsor lag/lagskasser m/ mva , , , Sponsor lag/lagskasser u/ mva , , Leieinntekter 8 100, , , , , Leie squashbane 8 300, , Parkering , , Kioskinntekter foreldredrevet, automat/kaffe , , , Billettinntekter , , , Medlemskontingent , , Treningsavgift , , , , , Lagsdugnad Håndball , , Hummel/NIF Cup Håndball , , Tusse/Tivoli/Nisse Cup Håndball , , NIF Cup Fotball , , Arrangement , , , , Håndball/Fotballskole , , , Utfakturert utstyr spillere/lag 250,00 250, Offentlige tilskudd , , , , , , Norsk Tipping grasrot , , Andre inntekter , , , , , ,88 Sum driftsinntekter , , , , , , , ,47 KOSTNADER Varekostnad 4010 Sponsorkost. klubb/gruppe m mva 1 620, , Lagskasse , , , Fremmedytelse , , , Innkjøp kiosk foreldredrevet , , , Utøvere/lag ved aktivit , , , , , Hummel/NIF Cup Håndball 4 214, , , Kostnader Tusse/Tivoli/Nisse Cup Håndball , , NIF Cup Fotball , , Arrangement kostnader , , , , , Håndball/Fotballskole , , Kostnader utstyr utøvere/lag , , , , Overganger, bøte, etc,utøvere/lag ,00 600, , Andre dommerkostnader , , , Støtte utøvere/lag/ elite , , , , ,50 Sum varekostnad , , , , , , , ,44 Personalkostnad 5000 Lønn , , , , , , Lønn u feriepenge, timebasert ,67 400, , , , Bonus , , Dommergodt. oppg.pl , , , Feriepenger , , , , , , Fri telefon 8 426, , , , Koll. Pensjonsforsikring 237,00 237, , , Trekkpl. naturalytelser 1 194, , Motkonto for gruppe , , , , Motokonto koll. pensjonsforsikring 237,00 237, , , Godtgjørelse til dommere , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , ,60 169, , Arb.giv.avg. pål. feriep , , , , , , Innberetningspliktige pensjonskostnader , , Lunsj, Overtid, møtemat 9 946, , , Refusjon sykepenger 6 660, , , Motkonto ref. sykepenger 6 660, , Overført lønn til Hall , ,81 12

13 5295 Motokonto koll. pensjonsforsikring 237,00 237, , , Godtgjørelse til dommere , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , ,60 169, , Arb.giv.avg. pål. feriep , , , , , , Innberetningspliktige pensjonskostnader 2: Fotball 3: Håndball 6: HS ,20 8: Allsport 9: Bane 11: Triathlon 12: Østmarkr. 7: Hallen SUM ,20 INNTEKTER 5520 Lunsj, Overtid, møtemat 9 946, , ,86 13 Årsberetning Foreningen Salg utstyr i gruppene u/mva , , Refusjon sykepenger 6 660, , , Sponsor klubb m/mva Motkonto ref. sykepenger , , , , , Sponsor lag/lagskasser m/ mva Overført lønn til Hall , , , , , Sponsor lag/lagskasser u/ mva Overført lønn til lagskasse , , , , Leieinntekter Sosiale kostnader 8 100, , , , , ,00 740, , , , Leie squashbane Yrkesskadeforsikring 7 654, , , , Parkering Sum personalkostnader , , , , , , , , , ANDRE DRIFTSKOSTNADER Kioskinntekter foreldredrevet, automat/kaffe , , ,10 Årsberetning Fotball Billettinntekter , , ,00 Avskrivninger 3900 Medlemskontingent , , Avskrivning klubbhus , , Treningsavgift , , , , , Avskrivning kunstgressbane , , Lagsdugnad Håndball , ,00 Sum av og nedskrivninger , , , Hummel/NIF Cup Håndball , , Leie hall, bane, etc , , , , Tusse/Tivoli/Nisse Cup Håndball , , Renovasjon, vann, avløp mv/ Kommunale , , , NIF Cup Fotball , , Lys, varme , , , , , Arrangement , , , , Renhold,, renovasjon , , Håndball/Fotballskole , , , Vakthold , , Utfakturert utstyr spillere/lag 250,00 250, Andre leiekostnader 312,50 312,50 625, Offentlige tilskudd , , , , , , Alarm og vakt, overvåkning 4 375, , Norsk Tipping grasrot , , Innkjøp reparasjoner småanskaffelser ,00 359, , , , Andre inntekter , , , , , , Drift Hus/NIF Shop , ,25 Sum driftsinntekter , , , , , , , , Drift/rep garderober Niffen 544,00 544,00 Årsberetning Triathlon 2014 Årsberetning Håndball Leasing traktor KOSTNADER , , Rep, vedlikeh., utstyr bane/anlegg Varekostnad 2 501, , , , Banedrift, inkl. vinterdrift , , Sponsorkost. klubb/gruppe m mva 1 620, , Innkjøp utstyr kontor; telefon, småanskaffelser 1 326, , Lagskasse , , , Honorar revisor , , , Fremmedytelse , , , Honorar regnskap , , , Innkjøp kiosk foreldredrevet , , , Honorar juridisk bistand , , , Utøvere/lag ved aktivit , , , , , Kontorrekvisita , , Hummel/NIF Cup Håndball 4 214, , , Data/TV, hardware, software, konsulent , , , Kostnader Tusse/Tivoli/Nisse Cup Håndball , , Leasing/leie kontor/ andre maskiner , , , , NIF Cup Fotball , , Møter, kurs, oppdatering, mv , , , , , Arrangement kostnader , , , , , Medlemsmøter, subsidiert medl. avg., utmerkelser, etc , , , , Håndball/Fotballskole , , Telefon, internet, fiber, etc , , , , Kostnader utstyr utøvere/lag , , , , Porto 15, , , , Overganger, bøte, etc,utøvere/lag ,00 600, , Andre kontor/driftskostnader 6 414, , Andre dommerkostnader , , , Drivstoff Støtte utøvere/lag/ elite 4 436, , , , , , , , Leasing varebil , , ,00 Sum varekostnad , , , , , , , , Bomring, parkering, annen kostnad bil , , , ,90 Personalkostnad 7101 Passasjertillegg , , , Lønn , , , , , , Bilgodtgjørelse , , , Lønn u feriepenge, timebasert ,67 400, , , , Reisekostnader ansatte mot regning , , , Bonus , , Diett , , Dommergodt. oppg.pl , , , Forsikringspremier , , , , , Feriepenger , , , , , , øredifferanser 4,60 4, Fri telefon 8 426, , , , Bank og kortgebyrer 100, , ,38 31,00 1, , Koll. Pensjonsforsikring 237,00 237, , , Tap på fordringer , , , , Trekkpl. naturalytelser 1 194, , Andre kostander , , ,53 500, , Motkonto for gruppe , , , ,00 Sum andre driftskostnader , , , , , ,00 1, , , Motokonto koll. pensjonsforsikring 237,00 237, , ,00 Sum driftskostnader , , , , , , , , , Godtgjørelse til dommere , , , ,39 DRIFTSRESULTAT 5410 Arbeidsgiveravgift , , , , , , , , , , , , ,10 169, , , Renteinntekter, Arb.giv.avg. pål. feriep , , , , , ,60 17,03 20, , , Sum finansinntekter Innberetningspliktige pensjonskostnader 4 848, ,20 17,03 20, , , Rentekostnad 297, , , Lunsj, Overtid, møtemat 9 946, , , Sum finanskostnader Refusjon sykepenger 297, , , , , , Sum finansposter Motkonto ref. sykepenger 297, , ,93 17,03 20, , , Overført lønn til Hall , ,81 Årsresultat , , , , , , , , , Overført lønn til lagskasse , , Sosiale kostnader 5 845, , ,00 740, , Yrkesskadeforsikring 7 654, ,00 Sum personalkostnader , , , , , , ,70 ANDRE DRIFTSKOSTNADER

14 REVISJONSBERETNING 14

15 Årsberetning Foreningen 2014 Årsberetning Fotball 2014 Årsberetning Triathlon 2014 Årsberetning Håndball

16 RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2014 I henhold til Norges Idrettsforbunds lover og regler skal Nordstrand IFs kontrollkomité påse at: idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om idrettslaget har økonomisk kontroll internt årsregnskapet og delårsrapporter gir et riktig bilde av idrettslagets drift Komiteen har blitt regelmessig orientert om idrettslagets økonomiske situasjon gjennom deltagelse i møter for gruppene og Hovedstyret. Idrettslaget har vært eksponert for to økonomiske risikofaktorer: Ikkeforutsigbart tilskudd til Nordstrand Damer Elite (NDE) og usikkerhet knyttet til hall. Fra og med er Nordstrand IF etablert som et Allianseidrettslag og Nordstrand Håndball Elite (NHE) er utskilt som eget selskap. NHE er nå et eget selskap som står ansvarlig for egne økonomiske disposisjoner, men fortsatt med et tilskudd til driften fra NIF basert på Generalforsamlingens disposisjoner. På denne måten har NIF redusert sin økonomiske risiko og får en bedre økonomisk forutsigbarhet. Egenkapitalen har også økt gjennom den regulære driften. Alle gruppene har gått i pluss og gitt en økning i egenkapital på ,. Dette betyr at NIFs egenkapital pr er på kr ,. Økningen i egenkapitalen kan synes høy for et idrettslag, men store investeringer i anlegg er forventet de neste 3 årene både for håndball og fotballgruppen. Kontrollkomiteen følger med på arbeidet for å oppnå byggestart på ny hall med garderober for både håndball og fotball, samt planlagt rehabilitering av kunstgresset på Niffen og forhåpentligvis en rehabilitering av banen på Hallagern. Kontrollkomiteens konklusjon er at Idrettslagets styre, daglig ledelse, regnskapsfirma og nye revisjonsfirma ser ut til å ha meget god kontroll med det økonomiske, og komiteen kan anbefale de avgitte regnskap. Kjersti R. Aase /s/ (leder) Oslo Øystein Siggerud /s/ Hallen har vært organisert som et BA noe som ikke er i henhold til dagens lovgiving, og er fra 2014 nedlagt og innlemmet i NIF, og dermed i samsvarer med norsk lov. I forbindelse med denne transaksjonen ble kr , overført til NIFs balanse som Egenkapital, og dette vil bli avskrevet i henhold til regnskapsloven. 16

17 Årsberetning Foreningen 2014 Årsberetning Fotball 2014 Årsberetning Triathlon 2014 Årsberetning Håndball

18 EN STOR TAKK FOR AT DERE BIDRAR FOR IDRETTSLAGET VÅRT 18

19 Årsberetning Foreningen 2014 Årsberetning Fotball 2014 Årsberetning Triathlon 2014 Årsberetning Håndball

20 Flest mulig lengst mulig best mulig Nordstrand IDRETTSFORENING nordstrandif.no 20

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

ÅRSBERETNING 2015 NORDSTRANS IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING 2015 NORDSTRANS IDRETTSFORENING 2015 NORDSTRANS IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 31. mars 2016 kl. 20.00 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen 2.

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2013

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2013 ÅRSBERETNING FORENINGEN 2013 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING 26. mars 2014 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen 2.

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

ÅRSBERETNING 2016 NORDSTRAND IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING 2016 NORDSTRAND IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING 2016 NORDSTRAND IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING 29. mars 2017 kl. 19.30 i Brakka på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen 2. Godkjenning av

Detaljer

Oslostudentenes Idrettsklubb Noter, år 2015

Oslostudentenes Idrettsklubb Noter, år 2015 Oslostudentenes Idrettsklubb Noter, år 2015 Noter til regnskapet Note 1 Note 2 Regnskapsprinsipper OSI er underlagt bestemmelsene i regnskapsloven ved utarbeidelsen av årsregnskapet. For idrettslag som

Detaljer

ÅRSBERETNING 2016 NORDSTRAND IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING 2016 NORDSTRAND IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING 2016 NORDSTRAND IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING 29. mars 2017 kl. 19.30 i Brakka på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen 2. Godkjenning av

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat BOA -- Billedkunstnerne i Oslo og Akershus Årsregnskap 2016 Org.nr.: 943 765 707 RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 Driftsinntekter Kontingenter 172 700 184 525 Driftstilskudd Oslo kommune 350 000 300 000

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2010

SFK LYN. Årsregnskap 2010 SFK LYN Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note Medlemsinntekter 9 126 571 100 801 Salg U.S Kiosk 5 278 207 6 735 326 Overføring fra samarbeidende

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2015 Solstua Barnehage AS Organisasjonsnr. NO 914 419 867 Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2015 15.09.2014 31.12.2014 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 603 120 178 287

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski Organisasjonsnr. 889312572 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsor -og salgsinntekter 1 903 987 1 341 457 Offentlige

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer