PATOLOGISKE FUNN VED INFEKSJONER I GI-TRAKTUS. Peter Blom, Ahus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PATOLOGISKE FUNN VED INFEKSJONER I GI-TRAKTUS. Peter Blom, Ahus"

Transkript

1 PATOLOGISKE FUNN VED INFEKSJONER I GI-TRAKTUS Peter Blom, Ahus

2 Patologiens rolle Ikke overvurder patologiens rolle hva angår infeksjoner i GI-traktus. Serologi/dyrkning/molekylære metoder er viktigst Viktig: god kontakt med kliniker, gode kliniske opplysninger. Kontakt med mikrobiologisk avd. Tilgang til journal.

3 Candida ØSOFAGUS Herpes simplex

4 CANDIDAINFEKSJON Vanligste infeksjon i øsofagus Sekundærinfiserer ofte ulcera oppstått av andre årsaker. GI-traktus er hyppigste inngang for disseminert candidiasis. Kan ses som invasiv candidiasis med innvekst i muskellag og kar. C.albicans vanligst, men C. tropicalis og C. glabrata også aktuell, og gir omtrent samme manifestasjoner. Skopifunn: hvitlig belegg

5 Candidiasis i øsofagus

6 PAS-farge

7 Invasiv candidiasis hos kritisk syk intensivpas.(ulcus ventriculi perf.)

8 PAS

9 Invasiv candidiasis.pas-farge

10 HERPESINFEKSJON Hele GI-traktus, men desidert hyppigst i øsofagus. Oftest hos immunsvekkete pas., men også hos immunkompetente. Hos immunsvekkete ofte generalisert infeksjon, kan være livstruende. Hos immunkompetente oftest selvbegrensende. Lokale symptomer: dysfagi, brystsmerter, kvalme, oppkast, feber. Påvisning: rutinesnitt (kanten av evt. sår), immunhistokjemi, dyrkning, in situ hybridisering

11 Herpesøsofagitt

12 VENTRIKKEL Helicobacter p. viktigst. Se seksjon Ventrikkelens patologi Andre infeksjoner sjelden Bakteriell gastritt TBC

13 De aller fleste kroniske gastritter er relatert til HPinfeksjon. Typisk er bildet av kronisk aktiv gastritt med granulocytter. Ved HP-eradikasjon forsvinner granulocyttene raskt, mens den kroniske betennelsen persisterer lenge. HP også etiologisk faktor i utvikling av Carcinom og MALT-lymfomer

14 Tidlig stadium i HP-gastritt I denne fase økt G-prod. ved måltider og andre stimuli, gir økt HCL-produksjon. HP vesentlig i canalis.

15 Senere stadium av HP-gastritt Økende betennelse/atrofi gir tap av G-celler, gir redusert HCL-prod., HP migrerer proksimalt, gir corpusgastritt/atrofi.

16 Kronisk aktiv gastritt,hp-relatert

17

18

19 HELICOBACTER PYLORI Modifisert Giemsa Immunhistokjemi

20 De vanligste Infeksjoner i tynn-/tykktarm Virus Bakterier Sopp Parasitter E.coli Salmonella Stafylococcer( toksinprod.) Campylobakter Vibrio Yersinia Tbc Whipple MAC Candida Histoplasmose Protozoer( eks. giardia, microspora, cryptospora) Trematoder ( eks. schistosoma) Helminter Cestoder

21 Kasus 6 B Mann 47 år. Massiv diarre i 14 dager. Koloskopi uten funn. Snitt fra terminale ileum.

22 Casus 6

23

24

25 D: GIARDIASIS G.lamblia finnes over hele verden, vanligvis vannbåren smitte, men også ved person-person-kontakt. Enkelttilfelle eller epidemier. Det vi ser i snitt er trophozoitt-formen. Cysteformen kan overleve i kaldt vann i månedvis, også ved vanlige kloringsregimer. Symptomer: noen ggr. ingen oftest selvbegrensende diarre av og til langvarig diarre /malabsorpsjon/vekttap Påvisning: immunteknikker for G-antigener i avføring, påvisn. av cyster i avføring, duodenalaspirat, PCR, biopsi. DD: slimkladder fra overflateepitel. Ved betennelsesforandringer/ totteatrofi: cøliaki. Behandling: metronidazol( Flagyl) effektivt.

26 Diagnoseforslag kasus 6 Giardiasis 34 Parasittær kolitt 1 Ileitt 7 Normal 1

27 Cryptosporidiose Særlig aktuelt hos immunsviktpasienter (særlig HIV-smittete) Fekooral smitte. Påvises ved fecesundersøkelse, PCR, ELISAteknikker og av og til i biopsi. kan også gi diarre hos immunkompetente.

28 Cryptosporidiose

29 Cryptosporidiose i galleganger

30 WHIPPLES SYKDOM ( Tropheryma infeksjon) Særdeles sjelden. Hyppigst i mellom-europa og USA. : = 8 Bakteriens naturlige habitat er fortsatt relativt ukjent. Pas. som infiseres har antagelig en spesiell defekt i monocytt- /makrofagfunksjonen, spesifikk for akkurat denne bakterien. Klinikk: arthralgier, etter hvert diarre og vekttap. Affiserer tynntarm OG en rekke ekstraintestinale regioner. Mikro: ansamlinger av vakuoliserte makrofager med PAS-pos. bakteriedeler. Lipogranulomer. Diagnose: biopsi, PCR, serologisk test under utvikling. Behandling: langvarig AB (trimetoprim-sulfa)

31 PAS-farge WHIPPLES SYKDOM

32 MYCOBACTERIUM AVIUM COMPLEX M. avium og M. intracellulare kalles kollektivt M.A. Complex Bakteriene fins overalt (jord, vann, støv, mat) Disseminert MAC ses i praksis bare hos AIDS-pas. (relatert til lavt CD4+ T-lymfocytt-tall) Lokalisert pulmonal MAC av og til hos immunkompetente. Hos AIDS-pas. disseminert sykdom med hyppigst affeksjon av tynntarm ( særlig duodenum) Skopi: hvitlige flekker( minner om Whipple) Mikro: ansamlinger av ikke-vakuoliserte( i mots. til Whipple) makrofager med store mengder syrefaste staver

33 Ziehl-Nielsen MAC, Mycobact.avium complex

34 INFEKSIØS KOLITT HISTOLOGISKE FUNN Ofte minimale forandringer Bevart krypte-arkitektur Økte betennelsesceller i øvre del av mukosa, ofte granulocytter. Kryptitt med destruerte ( withered ) krypter og krypteabscesser Flekkvis inflammasjon.

35 Infeksiøs kolitt

36

37

38 Crohn Yersiniainfeksjon, TBC Sopp Schistosomiasis Fremmedlegemereaksjon Amøbiasis Granulomatøs betennelse

39 Yersiniose

40 Kasus 3 B Gutt 7 år. Koloskopert på grunn av angivelig blod per anum. Normale funn ved skopi.

41

42

43 Intestinal spirochetose

44 PAS Warthin-Starry

45 D: Intestinal spiroketose Demografi: hyppigst hos menn med homoseksuell praksis (m/u immunsvikt). Også i en mindre prosentdel heteroseksuelle. Skyldes overvekst av spiroketer. Geno-/fenotypisk distinkte nontreponema spiroketer. Sanns. tre typer: 1. Brachyspira alborgi 2. Serpulini jonessii 3. Serpulini pilosicoli. Klinikk: varierende, fra ingen til diarre, smerter, blødning. Skopi: ingen funn Diagnose: biopsi

46 Forts. spiroketose Behandling?? Usikker patogenisitet. Det krangles fortsatt. Flagyl fjerner bakteriene, men ofte ikke symptomene. Uklar behandlingsindikasjon.

47 Diagnoseforslag kasus 3 Spiroketose 30 Parasitt?/ amøber? 2 Allergisk kolitt 4 Angiektasi 1

48 CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFEKSJON C.d fins normalt i GI-traktus hos 3-5%, men øker dramatisk hos langtidsinstitusjonaliserte, særlig eldre, hyppigere jo lengre opphold, og ved bruk av antibiotica i institusjonen. C.d kan isoleres fra all slags inventar/utstyr i institusjoner. Etiologi: c.d er Gram pos. anaerob, toxinproduserende bacill. Antibioticabruk (særlig ampicillin, clindamycin, cephalosporiner) endrer økosystemet i tykktarm med overvekst av c.d. Klinikk: fra asymptomatisk via lett diarre til fulminant ( pseudomembranøs) kolitt. Ikke-fulminante former vanligst. Latenstid fra AB-bruk til symptomer noen dager - flere uker.

49 Forts clostridium difficile infeksjon. Makro : pseudomembranøs kolitt- gråhvite belegg/membraner innimellom intakt, relativt uaffisert slimhinne. Mikro: superfisiell mukosadestruksjon med karakteristiske vulkanaktige membraner ( med fibrin, slim,granulocytter og bakterier) Diagnose c.d- infeksjon: toxinpåvisning best dyrkning (anaerob) Ved pseudomembranøs kolitt: skopi/biopsi DD: iskemisk kolitt

50 Pseudomembranøs kolitt

51

52 Kasus1. B Mann 55 år. Diffuse plager, bl.a. fra GI-traktus. Blod per anum. Ved skopi diskrete forandringer i descendens og rectum. Snitt fra rectum.

53

54

55

56

57 D: Schistosomiasis i colonslimhinne (Bilharzia)

58 SCHISTOSOMIASIS Skyldes: trematode av genus Schistosoma Tre typer ansvarlig for nesten alle humane infeksjoner s.hematobium ( vesenlig Afrika og midt-østen) s. japonicum (vesentlig Kina) s. mansoni ( vesentlig Afrika) Endemisk i tropisk/subtropiske områder i nord-afrika. Asia og sør/mellom-amerika. Betydelig folkehelseproblem særlig i Afrika Alle typer s. har samme cyclus.

59 Schistosomas livssykus

60 Forts. schistosomiasis Klinikk: fra lette til alvorlige. Fra GI -traktus smerter/diarre. Urinblære: plateepitelcarcinom Skopi: kron. betennelse med evt. ulcerasjoner og polyppdannelser. Mikro: Eggene induserer lokal betennelse med granulomer. Diagnostisering : identifikasjon av egg i urin/feces. Beh.: Praziquantel

61 Diagnoseforslag kasus 1 Schistosomiasis 30 Parasittær sykdom (tricuriasis/echinococcus/oxuriasis) 4 Eosinofil betennelse 1 Kollagenøs kolitt 1

62 Kasus 12 B Mann 42 år. Intensivpasient med subaraknoidalblødning mai 05. I juni 05 påvist totalkolitt. Fått diverse antibiotica og Flagyl. Ny skopi viste svær diffus kolitt med ulcerasjoner. Snitt fra kolonslimhinne.

63

64 HSP Anti-CMV

65 D: Cytomegaloviruskolitt Påvist høyt antall CMV-antigener ved PCR av plasma. Oppfattet som CMV-kolitt hos kritisk syk pasient. Behandlet med Cymevene i 3 uker( antiviralt middel) Langsom bedring, komplisert med sepsis og pneumoni, over flere uker. Etter hvert ingen kolittsymptomer. Ny skopi ikke utført. Ingen symptomer senere.

66 CMV-infeksjon i GI-traktus Hos immunkompetente selvbegrensende sykdom Hos immunsupprimerte/svekkete ofte en alvorlig generalisert infeksjon. Nesten alltid reaktivering av latent infeksjon hos tidligere smittete ( 50-90% av voksen befolkning er seropositive) Hele GI-traktus kan affiseres, men særlig colon/rectum. Alle grader av affeksjon, fra minimal til svær ulcerende livstruende kolitt. Kan sekundæraffisere IBD-pas. ( særlig de med corticoid/immunsuppr.beh.) Gir ofte element av ischemi pga trombosering av småkar. Mikro:inklusjoner intracytoplasmatisk/intranukleært

67 Forts. CMV Diagnose: Biopsi inklusjoner, særlig i endotel og stromaceller, sjeldnere i epitel. Se særlig i evt. sårbunn. IMMUNHISTOKJEMI. Serologi, PCR, ISH, virusisolasjon/dyrkning

68 CMV-kolitt, op. på vital indik. Mann 35 år. Imurel/prednison pga autoimmun hepatitt

69

70 HSEF(rutinefarge) Anti-CMV

71 8680/08 CMV-infeksjon i ventrikkelulcus ( HIV-pos )

72 Diagnoseforslag kasus 12 CMV- infeksjon 19 Amøbekolitt 6 Iskemisk kolitt? 4 Pseudomembranøs kolitt/ab-assosiert kolitt 6 Granulasjonsvev 4

73 Amøbekolitt

74 AMØBEINFEKSJON Fins: hele verden, mest subtropisk/tropisk strøk. Symptomgivende amøbeinfeksjon skyldes alltid ENTAMOEBA HISTOLYTICA. Feco-oral smitte, vann eller matvarer (dårlig hygiene) E.H fins i to former: trophozoitt (som vi ser i biopsi) 12-60μ (med fagocytterte erytrocytter) og cysteform. Cysteformen motstår magesyre og klorering, slår seg til i ileocøkalregionen, omdannes der til invasiv trophozoitt. Symptomer: fra selvbegrensende diarre med minimale forandringer til svær ulcererende fulminant kolitt ant. avh. av faktorer hos vert og/eller parasitt. Lokalisert til colon vanligst, men kan noen ggr. gi ekstraintestinale manifestasjoner (leveramøbeabscess) Påvisning: biopsi, antigentest/påvisn. av cysteform (i avføring)

75 Mann 36, langvarig svær diarre etter ferie i India

76

77 Amøber DD:Ganglieceller

78 Actinomykose i colondivertikulitt

79 MARK Nematoder, cestoder etc sjelden i histopatologisk materoiale. Tenk på muligheten ved lokalisert eosinofili, fibrose, granulomer.

80 .

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt Siden 1947 har BCG-vaksinasjon av ungdom i alderen 12-14 år inngått i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. I løpet av disse 61 årene har forekomsten av tuberkulose sunket betydelig. Fra å være et av

Detaljer

Kattehelse råd og symptomer ved sykdom.

Kattehelse råd og symptomer ved sykdom. Kattehelse råd og symptomer ved sykdom. Jeg er en veterinær med lidenskap for katter, og er opptatt av å bedre vilkårene for dem. Min erfaring er at katter ofte kommer til veterinær sent i sykdomsforløpet,

Detaljer

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Thai/norsk

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Thai/norsk Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Thai/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange virus kan gi leverbetennelse, og de viktigste er hepatitt A-viruset, hepatitt

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2010 Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen 2 Utgitt av

Detaljer

Barnehager og smittevern

Barnehager og smittevern Barnehager og smittevern Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Det er spesielt de nye barna i barnehagen som blir syke. Undersøkelser har vist at forkjølelsessymptomer

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

2.9 Helsesituasjonen hos marin oppdrettsfisk

2.9 Helsesituasjonen hos marin oppdrettsfisk 2.9 Helsesituasjonen hos marin oppdrettsfisk Renate Johansen, Veterinærinstituttet Oslo Deformiteter på torsk og sykdommen atypisk furunkulose på kveite trekkes av mange frem som de største helseproblemene

Detaljer

Informasjon til foresatte med barn i barnehage.

Informasjon til foresatte med barn i barnehage. INNHOLD Informasjon til foresatte med barn i barnehage s 3 Feber s 4 Hoste s 4 Skarlagensfeber s 5 Kikhoste s 5 Brennkopper s 5 Tredagersfeber (4. barnesykdom) s 6 Vannkopper s 6 Meslinger kusma røde hunder

Detaljer

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Innhold Forord side 4 Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) side 5 Polio en akutt og epidemisk infeksjonssykdom side 7 Professor,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN. Helseinformasjon til foreldre med barn i skolen

EIGERSUND KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN. Helseinformasjon til foreldre med barn i skolen EIGERSUND KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN Helseinformasjon til foreldre med barn i skolen 0 Syke barn, når må de holdes hjemme fra skolen? Januar 2010 Helsestasjonstjenesten i Eigersund Skriveralmenningen

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Nasjonal Smittevern 11 veileder for håndhygiene Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Forord Infeksjoner som oppstår som følge av kontakt med helsetjenesten,

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Terapeutisk bruk av hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod

Terapeutisk bruk av hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod SMM-rapport Nr. 4/2003 Terapeutisk bruk av hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod Medisinsk metodevurdering basert på egen litteraturgranskning 3 Forord Senter for medisinsk metodevurdering (SMM)

Detaljer

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER Beskrevet i Det gamle testamentet, men fortsatt et problem Jan V. Bakke Olav Bjørseth Lene N. Johannessen Martinus Løvik Tore Syversen 11. oktober 2000 Denne rapport distribueres

Detaljer

Er du gravid? Venter dere barn?

Er du gravid? Venter dere barn? Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i norge Utarbeidet av jordmor Synne Holan IS-1396 norsk Forord Kvinner blir gravide, føder, ammer og steller barn nokså likt over hele verden,

Detaljer

Svimmelhet. Diagnostikk og behandling. Frederik K. Goplen

Svimmelhet. Diagnostikk og behandling. Frederik K. Goplen Svimmelhet Diagnostikk og behandling Frederik K. Goplen Kompetansesenter for vestibulære sykdommer Øre-nese-halsavdelingen Haukeland Universitetssykehus Innhold Forord 3 Del 1 Basiskunnskaper 5 Anatomi

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager 1 Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager ad modum manuell terapi Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene... 6 Formål

Detaljer

Drektighet og valping

Drektighet og valping Drektighet og valping En hund går drektig i ca 2 måneder. Det kan være vanskelig å si eksakt hvor lenge drektigheten varer, da befruktningen kan skje over en periode fra 2-10 dager. Man sier at drektigheten

Detaljer

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08)

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Public health development The HUNT Study, Norway HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Redaktører: Steinar

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 7-2000 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714

utredningsserie Statens helsetilsyn 7-2000 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714 utredningsserie 7-2000 Statens helsetilsyn ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER: RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som ønsker informasjon om hva kreft er. Hva er kreft?

Detaljer

Hvem fikk tuberkulose og var de generelt skrøpelige?

Hvem fikk tuberkulose og var de generelt skrøpelige? Av Knut Liestøl (Universitetet i Oslo), Steinar Tretli (Kreftregisteret), Aage Tverdal (Folkehelseinstituttet) og Jan Mæhlen (Ullevål universitetssykehus) Hvem fikk tuberkulose og var de generelt skrøpelige?

Detaljer

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre Rikshospitalet Til deg som er spurt om å gi en nyre INNHOLD TIL DEG... 1 INNLEDNING... 3 OM NYRER OG NYRESVIKT 3 TRANSPLANTASJON... 3 FORDELER VED Å FÅ NYRE FRA LEVENDE GIVER 4 FØLGER AV Å GI BORT EN NYRE...

Detaljer

Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen

Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen Innsikt gir utsikter Informasjonshåndbok fra RP-foreningen 1 INNHOLD DEL I HVA ER RETINITIS PIGMENTOSA (RP)? 1.1 Hva er retinitis pigmentosa (RP)?...7 1.2 Hvorfor degenererer fotoreseptorene?...8 1.3

Detaljer

ULLEVÅL ULLEVÅLNYTT. Lang kamp for å bli frisk. Tema: Bedre utsikter - kreft, aids og hjerte side 4-13. Behandler flere håndskader

ULLEVÅL ULLEVÅLNYTT. Lang kamp for å bli frisk. Tema: Bedre utsikter - kreft, aids og hjerte side 4-13. Behandler flere håndskader ULLEVÅLNYTT Ullevål universitetssykehus nr. 4, 2006 ULLEVÅL Lang kamp for å bli frisk Tema: Bedre utsikter - kreft, aids og hjerte side 4-13 Behandler flere håndskader side 3 Aktivitetsvekst ga underskudd

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer