JULEINFORMASJONSHILSEN DES. 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JULEINFORMASJONSHILSEN DES. 2012"

Transkript

1 JULEINFORMASJONSHILSEN DES From all of us to all of You! For NHO Mat og Landbruk har 2012 vært et begivenhetsrikt år. Det er fortsatt under ett år siden NHO Mat og Bio og Landbrukets Arbeidsgiverforening valgte å slå seg sammen for å samle 830 medlemsbedrifter som sysselsetter over ansatte innen matindustri- og landbrukssektoren. I vårt første år har styret sammen med administrasjonen arbeidet med å meisle ut landsforeningens strategier og arbeidsområder. Dette har for alle vært både spennende og utfordrende. Styrets klare vilje til å ta det beste fra begge organisasjonen for å bygge noe helt nytt, kombinert med to kulturer med stort ønske om samarbeid og resultatoppnåelse, har vært avgjørende for en rask etablering av den nye landsforeningen. Den første større oppgaven vi fikk til eksamen var gjennomføringen av årets lønnsoppgjør. På våre områder var klimaet i tarifforhandlingen totalt sett gode, da begge parter ser utfordringene innen vår sektor i forhold til utviklingen av den todelte nasjonale økonomien. Dette medførte at vi relativt raskt kom til enighet på alle våre områder har vært et hektisk år for det næringspolitiske arbeidet. Vi startet med den nye Landbruks- og matmeldingen til Regjeringen, før diskusjoner om blant annet matmakt og tollregimer har farget kalenderne våre. På matområdet har oppfølgingen av melding til Stortinget om EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU vårt viktig, samtidig som vi har arbeidet med de stadige revisjonene av Hygieneregelverket i EU/EØS. Totalt sett er vi fornøyd, da NHO Mat og Landbruk registrer gjennomslag for flere av våre standpunkt. NHO Mat og Landbruk har gjort et bevisst valg ved å forsterke arbeidet med kompetanse hos våre medlemsbedrifter. Ikke bare er arbeidet med FEED og Velg Skog videreført med uforminsket styrke, NHO Mat og Landbruk har også valgt å posisjonere seg i lederrollen i både Faglig råd for Naturbruk og Faglig råd for Restaurant- og Matfag. For sektoren totalt sett, er det få ting som betyr mer for langsiktig konkurransekraft og økt produktivitet enn kunnskapen hos medarbeiderne i våre medlemsbedrifter. Gjennom hele 2013 har det vært stort pågang av henvendelser til våre eksperter innen arbeidsrett. Samtidig som de har bistått medlemmene i enkeltsaker, har NHO Mat og Landbruk et klart mål gjennom publikasjoner og kurs å videreutvikle medlemmenes arbeidsrettslige. God kunnskap virker konfliktforebyggende og søkes råd, løses enkeltsaker på en best mulig måte for alle parter. Etter en jul sammen med familie og venner er alle vi i NHO Mat og Landbruk klar for å ta fatt på nye utfordringer i Samtidig ønsker vi å ønske alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en fredfull jul og et godt nytt år! 1

2 - NOEN FAKTA: NHO Mat og Landbruk har 830 medlemsbedrifter og årsverk, hvilket betyr at vi er den 8. største av NHOs 21 landsforeninger. Vi har medlemmer innen næringsmiddelindustrien, avløsernæringen, service og rådgivning, skogbruk, gartnere, dyreklinikker, golf mv. NHO Mat og Landbruk har 17 ansatte, hvorav 5 advokater og 3 prosjektansatte. Telefon/fax: /75 Postadresse: Postboks 5469 Majorstuen, 0305 Oslo Besøksadresse: Middelthuns gate 27 E-postadresse: Faglig organisering men hvem gjør egentlig hva i NHO ML? Fra venstre: Niko, André, Anne-Grethe, Hjørdis, Jorunn, Petter, Anne, Gaute, Jorunn V.D., Caroline, Einar, Camilla, Cecilie og Espen. 2

3 Administrasjon Gaute Lenvik Adm. direktør Tlf.: E-post: Jorunn Syversen Økonomiansvarlig Telefon: E-post: Jorunn holder i det meste som har med administrasjon, økonomi og ikke minst medlemsinformasjon. Næringspolitikk og Samfunnskontakt Bjørn Eidem Direktør næringspolitikk og samfunnskontakt Tlf: E-post: Bjørn tiltrer som leder for dette området etter nyttår. Jorunn Vormeland Dalen Fagsjef mat og miljø Tlf: Hjemmekontor: E-post: Arbeider med offentlige rammebetingelser; regelverksutvikling, tilsyn og forvaltning, avgifter/gebyrer, klima-/miljøspørsmål og FoU. André Monsrud Fagsjef næringspolitikk Tlf: E-post: Arbeider med nærings- og handelspolitiske spørsmål generelt. Det omfatter blant annet å ivareta medlemmenes interesser ift de årlige jordbruksoppgjørene, problemstillinger som avklares ift statsbudsjettet, endringer av lover, forskrifter og tilskuddsordninger samt internasjonale spørsmål som har eller kan ha påvirkning på våre medlemmers rammevilkår. Arbeidet kan bestå i å gi råd til hvordan man kan gå frem, hvem man bør kontakte osv., evt. å utarbeide konkrete høringsinnspill for et medlem eller en bransje. 3

4 Arbeidsrett og HMS Camilla Schrader Roander Direktør arbeidsliv/hms Tlf: E-post: Camilla har ansvaret for husets advokater og de oppgaver som følger med dette innenfor rådgivning, kursing og prosedyre. Hun deltar også på den kollektive siden med råd og aktiv innsats under tarifforhandlingene. Caroline Weedon Heide Advokat Tlf: E-post: Caroline gir arbeidsrettslig og tariffrettslig råd og bistand til medlemmer, utarbeider standarder og maler og holder kurs og foredrag. Hun deltar også aktivt i NHO Mat og Landbruks tarifforhandlinger. Anne Løken Advokat Telefon: E-post: Anne svarer medlemmene på arbeidsrettslige spørsmål, bistår i forhandlinger, prosederer saker for retten, og yter generell medlemsservice. Christel Kirkøen Advokatfullmektig Telefon: E-post: Christel arbeider med rådgivning til arbeidsgivere om arbeidsrettslige spørsmål generelt og HMS/IA spesielt. Tariff og Kompetanse Nikolai Astrup Westlie Direktør tariff/kompetanse Telefon: E-post: Niko er ansvarlig for den kollektive arbeidsretten og bruker det meste av tiden på spørsmål knyttet til avtalearbeid, så vel sentralt som lokalt. Videre er han advokat og bistår således også medlemmene med spørsmål på det arbeidsrettslige området. Han er også stedfortreder for adm.dir. Hjørdis Berg Rådgiver Telefon: E-post: Hjørdis er ansvarlig for lønnsstatistikk, pensjon og personforsikring. Hun bistår også medlemmene med spørsmål innenfor overenskomstene og LO-NHO ordningene. 4

5 Einar Brændshøi Rådgiver Telefon: E-post: Einar arbeider med drift og vedlikehold av overenskomstene. Dette vis a vis medlemsbedrifter, egen overbygning (NHO) og overenskomstmotpart. Likeledes forhandlingsutvalgene, samt øvrige nedsatte utvalg i tariffperioden. Han bistår også medlemsbedrifter med tvisteløsning og forståelse av overenskomstene. Espen Lynghaug Spesialrådgiver Utdanning og Kompetanse Tlf: E-post: Espen har hovedansvar for rekruttering og utdanning, han kan gi råd om fagbrev og lærlinger, aktuelle etter- og videreutdanningstilbud, og tilskuddsordninger til disse. Petter Nilsen Fagsjef jord-/skogbruk Telefon: E-post: Petter arbeider spesielt med kompetanse rettet mot utdanningsprogrammet "Naturbruk". Han er også leder for Faglig Råd for Naturbruk. Petter svarer på spørsmål vedrørende Naturbruksoverenskomsten og Jordbruks- og gartnerioverenskomsten. Videre har han også sekretærfunksjonen for Skogbrukets Landsforening og Skogbrukets HMS-utvalg. Anne-Grete Haugen Prosjektleder "FEED" Matindustriens kompetanseprosjekt Tlf: E-post: Cecilie Hänninen Fagsjef "FEED" Matindustriens kompetanseprosjekt Tlf: E-post: Benthe Løvenskiold Kveseth Prosjektleder "Velg skog" Telefon: E-post: Gjennom prosjektet "Velg Skog" skal Benthe blant annet sørge for: økt rekruttering til skogbruk på videregående skoler, høyskoler og universitet at utdanningsinstitusjonene tilbyr rett kompetanse i skogfagundervisningen et godt omdømme for skognæringen 5

6 Kompetanse Kompetanse gir konkurransekraft, og NHO Mat og landbruk har i sitt første driftsår hatt høy aktivitet på det utdanningspolitiske området. Av større saker på kompetanseområdet i år kan nevnes arbeidet med den nye samfunnskontrakten, og evalueringen av Kunnskapsløftet. NHO er en viktig part i den fornyede samfunnskontrakten for flere læreplasser som ble signert i april i år. Målet med kontrakten er å øke kvalitet og status i yrkesfagene, og øke antall læreplasser med 20% innen For å nå målet må det legges opp til systematisk erfaringsutveksling, vurderinger av hvilke tiltak som virker best, og igangsetting av nye tiltak når det er nødvendig. Som en aktiv part i fagopplæringen er NHO Mat og Landbruk involvert i dette arbeidet. Kunnskapsløftet er nå ferdig evaluert, med til dels knusende kritikk av reformens betydning for fag- og yrkesopplæringen. Landsforeningen har deltatt i utformingen av NHOs forslag til ny struktur i fagopplæringen, og har gitt flere innspill til den varslede Stortingsmeldingen om utdanning, som er ventet i april Landsforeningen har god kontakt med den politiske ledelsen i Kunnskapsdepartementet. Tariff og Kompetanse henger tett sammen, og med den nye organiseringen i foreningen hvor disse to områder er plassert sammen, er utgangspunktet godt for god samhandling på disse to viktige områdene. Landskonferansen som vi gjennomførte i oktober er et viktig møtested for skoler, bedrifter og forvaltning innen fag- og yrkesopplæringen. Konferansen blir evaluert og videreført i De to rekrutterings- og kompetanseprosjektene Feed og Velg Skog har gjennomført flere utadrettede og kompetansehevende aktiviteter i år, og begge videreføres i Landsforeningen innehar også ledervervet i de to Faglige rådene som er mest aktuelle på våre fagområder Naturbruk, og Restaurant- og Matfag. Matindustriens verdikjedeseminar 5. desember deltagere var onsdag 5. desember samlet på Radisson Blu Scandinavia for å drøfte utfordringer og fremtiden for norsk matindustri. Sentralt på seminaret var den gjensidige avhengigheten gjennom verdikjeden, og viktigheten av volum i alle ledd for både å opprettholde en norsk foredlingsindustri og en norskeid varehandel. Etter åpning av Gaute Lenvik, adm. dir. i NHO Mat og Landbruk, var første innleder kultur- og debattredaktør Knut Olav Åmås fra Aftenposten. Han tok utgangspunkt i sin kommentar fra i våres- "Den norske matbløffen", og reaksjonene som har kommet på den. Konsernsjef i Tine, Hanne Refsholt, snakket om de utfordringene Tine har stått ovenfor det siste året, med særlig fokus på den mye omtalte smørkrisen. Samtidig kommenterte hun de ulike rollene Tine har, og hvilke utfordringer dette kan medføre. Kjør debatt! 6

7 Norgesgruppen var nestemann ut og viste til at de ønsker mer norsk kjøtt, spesielt storfekjøtt, og at verdikjeden i dag går glipp av store verdier da en ikke greier å forsyne det norske markedet med det forbrukerne etterspør. De mente det var rom for både større volum, og mulighet for å ta en høyere pris i markedet. Norgesgruppen var enig i at verdikjeden har felles interesser, og inviterte til ytterligere samarbeid mellom ulike aktører. Ståle Gausen, fra Grilstad, kommenterte både utfordringene med å sikre råvaretilførslene og kom med konkrete forslag til ulike grep som bør vurderes. Videre viste også til den strukturrasjonaliseringen som har vært, og ulike samarbeidsprosjekter og strategiske allianser som har utviklet seg de siste årene, i kjøttbransjen. Etter dette var det korte innlegg fra Frank Bakke-Jensen (H), Torgeir Trældal (Frp), Terje Lien-Aasland(Ap) og landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum før dagen ble avsluttet med en debatt, der politikernes ideer måtte bryne seg på næringslivets behov, og kommentatorenes skråblikk. Fra venstre: Gaute Lenvik, Trygve Slagsvold Vedum og Erik Yggeseth Matpolitikk Regjeringen har avgitt melding til Stortinget om EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU (Meld. St. nr. 5). Det meste av regelverket på mat- og veterinærområdet utvikles i EU og legger derfor sterke føringer på norsk matindustris rammevilkår. NHO Mat og Landbruk har avgitt høringsuttalelse der vi poengterer nødvendigheten av å etablere en arena der matindustrien gis mulighet til innspill, både når policy utvikles, og gjennom resten av prosessen der mer tekniske detaljer fastsettes. Utenriksdepartementet gir uttrykk for at arbeidet og prosessene rundt regelverksutvikling på EØSområdet skal forbedres. Hygieneregelverket i EU/EØS er under stadig revisjon. NHO Mat og Landbruk gir fortløpende innspill til Mattilsynets representanter i Kommisjonens arbeidsgrupper på området. I desember har det kommet et nytt og særdeles krevende regelverk om ernærings- og helsepåstander. Animalia og NHO Mat og Landbruk arrangerte kurs for medlemmene om dette, og det var stor oppslutning om kurset. Det er også på trappene nytt regelverk om opprinnelsesmerking av matvarer og ingredienser. Næringen har sterke innsigelser til detaljeringsgraden i det foreslåtte regelverket. 7

8 Ny portal for matindustrien Feed har utviklet en studie-, yrkes- og karrierportal: jobbimatbransjen.no Målgruppen er ungdom år. På jobbimatbransjen.no finnes blant annet intervjuer med ansatte i bransjen, yrkeseksempler og studiemuligheter. Portalen skal være et verktøy for aktører som jobber med rekruttering til matbransjen. Rekrutteringskampanje "Superkokkene" Vi oppfordrer alle medlemsbedrifter til å sjekke ut den pågående rekrutteringskampanjen på Facebook. Julegran fra Løvenskiold Skog/Skogbrukets Landsforening Julestemningen inntok NHO-fellesskapet den 29. november, da Adm. Direktør i NHO Kristin Skogen Lund stod for tenning av julegrana utenfor Næringslivets Hus. Gløgg og julekaker, samt julesanger sunget av NHO-koret "Samsang" bidro til en hyggelig førjulsramme rundt det hele. I år var det andre år på rad det ble tent juletre foran Næringslivets Hus. Initiativet kom, i år som i fjor, fra Skogbrukets Landsforening (SL) og giver av treet har begge årene vært Løvenskiold Skog. Vi retter en stor takk til begge for den flotte julegrana. På bildet: Styreleder i SL Gudbrand Kvaal, Adm. Direktør i NHO Kristin Skogen Lund og Adm.Direktør i NHO Mat og Landbruk Gaute Lenvik. 8

9 Serviceerklæring i NHO ML NHO Mat og Landbruk vil fra 1. jan legge ut sin serviceerklæring. Denne følger imidlertid også som spesialbilag til denne julehilsen. Da er julelektyren sikret! Espens og Kristins julemathjørne Espen Lynghaug er landsforeningens ekspert innen utdanning og kompetanse. Men han er også utdannet Pølsemaker og matfaglærer, har i en årrekke vært med på "ribbevakten", nødtelefonen for julemat, og han deler gjerne sine gode tips vedrørende juleribba. I forkant: Ikke gå etter den magreste ribba, Et litt godt spekklag gir lettere sprø svor. Magre ribber og sprø svor er en dårlig kombinasjon, sier han. Gni ribba godt inn med salt og pepper ett til tre døgn i forkant. Forvarm ovnen til 230 C. Legg ribba i langpanna med svoren opp, hell på et par desiliter vann og dekk med folie. Sett langpanna midt i ovnen og damp i ca. 45 minutter. Nå "blåser" ribba seg litt opp og svoren spriker. Fjern folien og reduser temperaturen til 200 C. Sett ribben tilbake midt i ovnen og stek videre i ca /2 time for tynnribbe, ca /2 time for familieribbe. Uansett om ribben veier lite eller mye, er steketiden like lang. Dette kommer av at tykkelsen er den samme om ribba er lett eller tung. La ribben hvile i 20 minutter før du skjærer i den. Om svoren ikke blir sprø nok, kan du gjøre følgende mot slutten av steketiden: Sett panna høyere i ovnen og øk temperaturen til 250 C, eller bruk ovnens grill. Sett deg foran ovnen og følg nøye med, for dette går raskt. Tips! Ribba kan stekes tidlig på julaften eller dagen før. Skjær den i serveringsstykker etter at den er avkjølt. Legg ribbestykkene i langpanne sammen med medisterkaker, pølser, svisker og epler, og varm opp like før servering. 200 C i ca. 30 minutter. * Kunnskapsminister Kristin Halvorsen er glad i å lage julematen selv. Ingen jul uten hennes hjemmelagde sylte. Når vi spør om hun har noen tips, svarer hun at det er viktig å bruke rikelig med gelatin så sylta holder godt sammen. Et annet råd er å oppbevare den ferdige sylta i en tynn saltlake med 1 dl. Salt til 1 liter vann. Da holder sylta seg frisk og fin i kjøleskapet til over nyttår. Espen Lynghaug Kristin Halvorsen 9

10 Tegneserier og julehefter.. Intet julehefte med respekt for seg selv uten en tegneserie eller to. Vi har i år valgt den enkle varianten les; stjålet på egenhånd: begge relativt fremoverlente i sin fremferd! *** 10

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Årsmelding 2012. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Årsmelding 2012. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Årsmelding 2012 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Styrets beretning Norkorn har de siste årene funnet sin plass i NHO Mat og Landbruk. Året 2012 har derfor ikke vært preget

Detaljer

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon 1 NHO Mat og Bios virksomhetsidé: En landsforening som er medlemmenes viktigste redskap for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser og utviklingsmuligheter

Detaljer

Årsmelding 2010. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Årsmelding 2010. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Årsmelding 2010 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Styrets beretning Etter flere år med mye fokus på samordning av foreningens aktiviteter i forhold til NHO Mat og Bio,

Detaljer

Årsmelding 2009. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer

Årsmelding 2009. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Årsmelding 2009 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Braskereidfoss Mølle Østmøllene Ørje Styrets beretning Året 2009 markerte en viktig milepæl i Norkorns 87 år lange historie. Norkorns årsmøte

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2008. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2008 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Visjon og handling... 3 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 18 Strategiske allianser, nettverkskontakter

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN - for byggenæringen i Norge 2012 juni 01 Innledning Gjennom Reform-94 ble fagutdanningen samlet i brede programmer. Dette ble videre utviklet gjennom

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram Generalforsamling Fredag 17. april 2015 101. driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2014» Regnskap for 2014» Budsjettforslag for 2015 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

Felles nordisk slag for golf Innhold Stein Aasgaard: Rød-grønn arbeidstakerpolitikk... 2 Obligatorisk tjenestepensjons-

Felles nordisk slag for golf Innhold Stein Aasgaard: Rød-grønn arbeidstakerpolitikk... 2 Obligatorisk tjenestepensjons- Aktuelt Felles nordisk slag for golf side 13 Medlemsblad for Landbrukets Arbeidsgiverforening Ansvarlig: Trond W. Nygren Redaktør: Petter Nilsen Nr. 3 desember 2005 Årg. 11 Stein Aasgaard: - LA skal være

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013-2014

STYRETS BERETNING 2013-2014 STYRETS BERETNING 2013-2014 STYRETS BERETNING 2013-2014 37 Styret i KLF og KS i perioden 2013-2015 Styrets medlemmer: Are Verås - Prima AS, Guro Kolbu Christensen - Orkla Foods Norge AS avd Vossafår, Ståle

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 God fart i 2011 2011 var første hele driftsår i Næringslivets Hus. Flyttingen fra Bilbransjens hus markerer ikke bare bytte av

Detaljer

Aktuelt. Strømprisene truer drivhusnæringen. Framtidig organisering av avløserlaga tilsier at alle bør bli medlem av LA. Nr. 1 mars 2003 Årg.

Aktuelt. Strømprisene truer drivhusnæringen. Framtidig organisering av avløserlaga tilsier at alle bør bli medlem av LA. Nr. 1 mars 2003 Årg. Strømprisene truer drivhusnæringen Vinterens strømpriser har ført til permitteringer i flere gartnerier. LA-Aktuelt har besøkt Narve Huseby Wiker som driver drivhusproduksjon av agurker. Sammenlignet med

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer Norges Bilbransjeforbund Sammen om felles utfordringer Årsmelding 2013 0 Sammen om felles utfordringer 2013 har mer enn noe annet handlet om å samle bransjen. Sammen om felles utfordringer. Konsekvensen

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2004. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2004. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2004 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Lønsam moderasjon... 3 Tilbakeblikk med tilfredshet... 4 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 18 Strategiske

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer