Møteinnkalling Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Formannskapet"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl Tor Håkon Skomsvold fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus er invitert til å holde en halv times innledning om kommuneøkonomi og utfordringer fra kl Det settes av noe tid til spørsmål og diskusjon i etterkant av hans innlegg. TIL BEHANDLING: FSK-68/09 SKADEFORSIKRINGER - EGENANDELER MV. FSK-69/09 FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT - SALG OG UTLEVERING AV ALKOHOL MED HØYST 4,7 VOLUMPROSENT FSK-70/09 VIDEREUTVIKLING AV SKI KOMMUNES KLIMA- OG ENERGIPLAN FSK-71/09 RETNINGSLINJER FOR BARN- OG UNGES KOMMUNESTYRE (BUKS) FSK-72/09 KONTRA KULTURSKOLE - PRISNIVÅ OG FREMTIDIG DRIFTSMODELL FSK-73/09 FORSLAG TIL VERNEHJEMMEL I JORDLOVEN - UTTALELSE TIL HØRINGSFORSLAG Ski, Anne-Gunn Steen Røse varaordfører

2 Saksbehandler: Helge Falkenberg Arknr.: 260 Arkivsak: 09/679-7 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 68/ Kommunestyret / SKADEFORSIKRINGER - EGENANDELER MV. Forslag til vedtak: Kommunestyret tar informasjonen om økonomi knyttet til skadeforsikringer til orientering. Saksopplysninger: I forbindelse med behandlingen av 1. tertialmelding, K-sak 52/09 i møte , vedtok kommunestyret: Det legges frem en sak om Ski kommunes forsikringer. Saken skal bl.a. inneholde priser, egenandeler og benyttelsesfrekvens. Foruten pensjonsforsikringen - pensjonsordningen for Ski kommunes ansatte - har Ski kommune tegnet diverse andre personforsikringer og skadeforsikringer. Personforsikringene administreres av personalavdelingen. Skadeforsikringene administreres av virksomhet eiendom, i tillegg til barneulykke og fritidsulykke (dugnadsarbeid). Rådmannen har oppfattet kommunestyrets vedtak til å gjelde skadeforsikringene. Begrepsmessig omfattes ansvarsforsikring også av skadeforsikring. Ski kommunes gjeldende skadeforsikring dekker eiendom og eiendeler kjøretøyer ansvar For detaljer vises det til vedlagte dekningsspesifikasjoner slik de inngår i avtalen med skadeforsikringsselskap etter anbudet våren Anbudet forutsatte følgende varighet på oppdraget: i en rammeavtale med opsjon på år, dvs. at gjeldende forsikringsavtale kan gå t.o.m Følgende selskaper innga tilbud: KommuneForsikring NUF KLP Skadeforsikring AS Protector forsikring AS If Skadeforsikring NUF og AIG Europe var registrert som ev. tilbyder, men innga ikke tilbud. Side 2

3 Ut fra vekting basert på de fastsatte kriterier i konkurransegrunnlaget innstilte vår eksterne rådgiver, forsikringsmegler Willis AS, på at KommuneForsikring NUF (en del av Gjensidigegruppen) skulle antas. Premien i tilbudet fra KommuneForsikring viste kr lavere enn sum premie i selskapet der vi i siste periode hadde skadeforsikringene. Kommunestyret har bedt om priser, egenandeler og benyttelsesfrekvens på skadeforsikringene. Rådmannen har bedt forsikringsmegler Willis AS om en uttalelse i denne forbindelse. Det vises til Willis vedlagte notat av Vurdering: Rådmannens stående og stadige oppfordring til virksomhetsledere som har ansvar for forsikringsdekninger innen sin virksomhet med bevilgningsdekning i virksomhetsbudsjettet, er å ha oppmerksomhet på dekningsomfang, egenandeler og premie. Egenandelene mv. for tiden er i tråd med virksomhetsledernes prioriteringer og tilrådinger. Rådmannen har bedt forsikringsmegler om å justere ned egenandelen for ansvar - kriminalitet slik som påpekt av Willis i notatet. For øvrig går rådmannen ikke inn for noen endring i egenandeler/premier i den løpende avtaleperioden med KommuneForsikring. I tilknytning til fornyelsestilbud for vil rådmannen mars 2010 rutinemessig gå en runde med virksomhetslederne på dette og deretter konkludere mht. denne del av økonomien for forsikringsåret Willis AS har etablert et elektronisk kundenett som bl.a. *viser forsikringsbevis og dekninger *viser selskapets vilkår *viser oversikt over kjøretøyer og bygninger *angir hvordan vi går fram ved skade og som ledere og forsikringskontakter i virksomhetene har tilgang til fra midten av Fra vil rådmannen etablere ordninger for at skader som ikke er forsikringsmessige under egenandel registreres i aktuell modul i forsikringsmeglers kundenett for å etablere historikk/statistikk til bruk i situasjoner der f.eks. egenandeler framover ønskes vurdert med støtte i erfaringer. Økonomiske konsekvenser: Rådmannen viser til dokumentasjonen og alternativene som ligger i notatet fra Willis AS og vurderingen over. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen merknader. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef Side 3

4 Vedlegg som følger saken: a) Dekningsspesifikasjoner skadeforsikringer b) Forsikringsmegler Willis AS notat Vedlegg som ligger i saksmappen: ingen Side 4

5 Saksbehandler: Helge Vonheim Arknr.: U62 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 69/ Kommunestyret / FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT - SALG OG UTLEVERING AV ALKOHOL MED HØYST 4,7 VOLUMPROSENT Forslag til vedtak: Forslag datert til endring av forskrift om salgstider og utleveringstider ved omsetning av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i Ski kommune vedtas. Saksopplysninger: Ski formannskap fattet i møte bl.a. følgende vedtak: Forslag datert til endring av forskrift om salgstider og utleveringstider ved omsetning av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i Ski kommune legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet i rådhusets vestibyle, hovedbiblioteket og på kommunens nettsider. Forslaget kunngjøres i Østlandets Blad og sendes Ski næringsråd samt Follo politidistrikt til uttalelse. Ski kommune har hittil hatt bestemmelser om salgstider for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol på påske-, pinse- jul- og nyttårsaften. Salgstiden er i kommunens forskrift om salg av alkohol begrenset til kl.1500, mens mange daglivareforretninger har hatt åpent til kl Lov om helligdager og helligdagsfred 5 1.ledd, 1.pkt har følgende ordlyd: På helligdager skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, holde stengt. På jul-, påske og pinseaften skal de stenge kl Innehavere av dagligvarebutikker i Ski har henvendt seg til administrasjonen om dette med spørsmål om bestemmelsen kan endres slik at den blir slik som i våre nabokommuner med salg av alkoholholdig drikk til kl Forslaget til endring av gjeldende forskrift har vært kunngjort og lagt ut i samsvar med formannskapets vedtak. Det har ikke kommet noen uttalelse eller merknad til endringsforslaget. Vurdering: Bestemmelsen om salgstid til kl på påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften har bakgrunn i tidligere åpningstidslov hvor dagligvarebutikker måtte stenge kl i stedet for kl 1600 etter gjeldende lovgivning. Det ikke behov for en slik særbestemmelse i kommunens forskrift om salgstider for de 3 nevnte aftenene og heller ikke for nyttårsaften.. Økonomiske konsekvenser: Ingen for Ski kommune Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen Side 5

6 Konklusjon: Forslaget til endring av gjeldende forskrift vedtas. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan WillyMundal kommunalsjef Vedlegg som følger saken: Forslag datert til endring av forskrift om salgstider og utleveringstider ved omsetning av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i Ski kommune. Vedlegg som ligger i saksmappen: Gjeldende forskrift om salgstider og utleveringstider ved omsetning av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i Ski kommune. Dok.i F-sak 50/09 samt høringsdokumentene. Side 6

7 Saksbehandler: Anita Myrmæl Arknr.: K22 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for samfunn og miljø 44/ Formannskapet 70/ Kommunestyret / VIDEREUTVIKLING AV SKI KOMMUNES KLIMA- OG ENERGIPLAN Forslag til vedtak: MÅL 1. Direkte klimagassutslipp i Ski kommune som samfunn skal reduseres med 0,1 tonn pr person i perioden Ski kommune skal redusere CO 2 -utslipp fra kommunens bilpark og kjøring i tjeneste med 15 % fra 2008 til 2013 TRANSPORT 3.1 Det bevilges kr til forprosjekt om anlegg for fornybart, bærekraftig drivstoff på Drømtorp for kommunalteknisk virksomhet og videresalg til kunde Vedtak om kjøpe eller lease elbiler står ved lag, men kommunen avventer til det kommer bedre og tryggere nybiler på det norske markedet enn det er mulig å få tak i pr oktober Administrasjonen vurderer løpende utviklingen av hybridbiler og hvilke som kan være hensiktsmessige til kommunens behov når det gjelder utslipp av CO 2, pris og størrelse. ENERGI 4.1 Nye kommunale bygg og større ombygginger skal bygges etter lavenergistandard som medfører vesentlig lavere energiforbruk enn dagens krav. Vedtaket forutsetter at kommunen får forbildeprosjektstøtte fra Enova på minst 20% av merkostnaden ved å bygge etter denne standarden. 4.2 Oljekjeler i eksisterende kommunale bygg skal konverteres til å bruke CO 2 -nøytral, bærekraftig bio-olje. Uttesting starter vinteren Reduksjon av antall energikrevende pumpestasjoner og mer bruk av tuneller behandles i hovedplan for vann og avløp som forventes lagt fram for politisk behandling tidlig i Utredning om krav til fornybar energi ved salg av kommunal eiendom avventer utfallet av Kommunal- og regionaldepartementets forslag til skjerpet krav i teknisk forskrift etter planog bygningsloven og resultatene fra prosjektet Klimavennlig arealutvikling og boligbygging i Ås kommune. MILJØSERTIFISERING 6. Kommunale virksomheter som miljøsertifiserer seg gis et tilskudd på kr, og det settes av kr årlig til dette formålet i perioden 2010 til Side 7

8 Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok under behandlingen av klima- og energiplanen (KEP) i K-sak 92/ følgende pkt 3. og 6: Mål, indikatorer og kostnader/gevinster skal videreutvikles i løpet av Økonomi: Det bevilges kr til tiltak og videreutvikling i 2009, herunder bl.a. o beregne investeringer/gevinster for større tiltak som skal gjennomføres i perioden o videreutvikle mål og indikatorer o miljøsertifisere Rådhuset og starte miljøsertifisering av andre kommunale virksomheter o infomateriell ved kampanjer m.m. Utgiftene dekkes av økonomiplanfondet. Investeringsbehov, kostnader og økonomiske og miljømessige gevinster for større tiltak i kommunal virksomhet skal tallfestes nærmere i 2009 enn det som nå ligger i planen. Klima- og energiplanen behandles på grunnlag av dette på nytt med formål å vedta mer forpliktende mål og prioriteringer for kommunal virksomhet i perioden I dette saksframlegget foreslås endringer m.m. i enkelte mål og tiltak og med utdyping av økonomiske konsekvenser. Det orienteres kort om status for gjennomføring av utvalgte tiltak. Vi gjennomgår ikke status for alle tiltak i dette saksframlegget nå. Det kommer i Grønt regnskap 2009 som politisk orienteringssak våren Administrasjonen har ikke brukt tid og penger på å oppdatere KEP s Del 1 om bakgrunn og status nå mindre enn et år etter at den ble vedtatt, men har brukt tiden på gjennomføring og videreutvikling av tiltak. Vurdering: 1. Nytt overordnet utslippsmål: Kommunestyret vedtok som overordnet mål følgende: Direkte klimagassutslipp i Ski kommune som samfunn skal ikke overstige 1991-nivå på 3.00 tonn per person innen utgangen av Foreslås endret til: Direkte klimagassutslipp i Ski kommune som samfunn skal reduseres med 0,1 tonn pr person i perioden Begrunnelse: SSB har endret sitt beregningsgrunnlag slik at tidligere utslippstall fra 1991 og 2006 ikke tilsvarer tallene som kan hentes frem i dag. Rådmannen tilrår å endre det tidligere målet for Ski kommune som samfunn til et mål om reduksjon som i større grad gjenspeiler hvor stor andel av utslippene kommunen har innflytelse over. Kommunen har virkemidler for om lag 20% av utslippene, og av denne andelen har kommunen som bl.a. energi- og transportmål å redusere utslipp fra 10-15% fram til Endringene er følgende: År Ski kommunes mål 2013 Tidligere SSB-tall og 3,00 3, ,00 vedtak i KEP i Nye SSB-tall og forslag til nytt vedtak i KEP. 2,86 2,96 3,12 - Redusere utslipp med 0,1 tonn per person i forhold til Side 8

9 Rådmannen vil bl.a. legge det overordnete klimamålet til grunn for den lagsikte samfunnsog arealplanleggingen i kommuneplanrulleringen som nylig har startet. 2. Mål for kommunal virksomhet utslipp fra transport Kommunestyret vedtok som overordnet mål følgende: Redusere CO 2 -utslipp fra kommunens bilpark Foreslås konkretisert til: Redusere CO 2 -utslipp fra kommunens bilpark og kjøring i tjeneste med 15 % fra 2008 til 2013 Begrunnelse: Administrasjonen har funnet en forholdsvis enkel metode for å beregne utslipp fra kommunale kjøretøyer og biler i tjeneste ved å hente fram regnskapstall fra årsregnskapet, bruke en gjennomsnittpris på drivstoff og beregne ca forbruk på kommunens egne kjøretøyer og private biler brukt til tjenesteformål. I KEP i 2008 hadde vi bare et grovt anslag av forbruket og kunne derfor ikke sette konkret mål om utslippsreduksjon. Utslippet fra kommunale kjøretøyer var i 2008 om lag 1132,4 tonn. 15% reduksjon i utslipp vil medføre en utslippsreduksjon på 170,0 tonn CO 2 innen Beregningsgrunnlaget har vært følgende: Artskonto Regnskap 2008 Andel av totalkostnad 1610 Kr. ½-part diesel Bilgodtgjørelse ½-part bensin 1710 Drift av egne Kr. transportmidler Herav kommunalteknikk Herav andre virksomheter Kr Kr /3 farget diesel 2/3 blank diesel ½-part diesel ½-part Kr pr liter Liter diesel /bensin diesel kr 10,50* l bensin kr l 11,75* farget kr 6,69** blank kr 9,33** diesel kr 10,50* bensin kr 11,75* Kg C0 2 - utslipp*** kg kg l l l l kg kg kg bensin Sum l kg *Snittpris i 2008 fra Statoil Ski. ** Eksempelpris på solgt diesel fra egen pumpe på kommunalteknisk virksomhet. ***Utslippet ved forbrenning av diesel er 2,66 kilo CO 2 per liter, og fra bensin 2,32 kilo CO 2 per liter. De første årene vil vi ikke få store utslippsreduksjoner med tiltakene som ligger i KEP fordi de fleste er mer langsiktige som innkjøp av elbiler/hybridbiler, mulig overgang til biodiesel eller bioetanol og nye kjøretøyer med lavere utslipp. På sikt vil utslippene imidlertid kunne bli vesentlig redusert (se pkt. 3 nedenfor). Drivstofforbruket i Ski ligger nesten fem ganger høyere enn forbruket i Ås kommune når man sammenligner tall fra deres nylig vedtatte Klima- og energiplan. Selv om Ås har halvparten så mange innbyggere og 40% mindre areal enn Ski, er forskjellen så stor at Ski kommune vil se nærmere på årsakene. Side 9

10 3. Tiltak for å redusere utslipp fra kommunens kjøretøyer 3.1 Kommunestyret vedtok i KEP å Investere i moderne kjøretøyer etter nærmere utredning om kostnader og utslippsbesparelser. Bilparken på kommunalteknisk virksomhet er gammel med en snittalder på 20 år. Den består av 5-6 lastebiler, to gravemaskiner, to avskiltede biler og en rekke mindre kjøretøyer. Det er vedtatt å kjøpe ny gravemaskin, men dette tar noe tid pga. innkjøpsrutinene. Alle kjøretøyene er dieseldrevne. Kommunalteknikk eier egen dieselpumpe som også forsyner Brannvesenet, FolloRens avfallsbiler og Sivilforsvaret. Ambulansetjenesten er mulig fremtidig kunde. Administrasjonen og en konsulent innleid av Akershus fylkeskommune har hatt et møte for å vurdere hvilke tiltak som vil monne mest i utslippsreduksjoner. Konklusjonen ble at Ski kommune ved Kommunalteknisk virksomhet søker det nyopprettede Transnova om tilskudd til et forprosjekt med mål å utrede hvordan dagens dieselanlegg kan erstattes med anlegg for bærekraftig, fornybart drivstoff som for eksempel biodiesel eller bioetanol. Særlig er andre generasjons bioetanol basert på norsk trevirke miljømessig interessant. Første praktisk mulige søknadsfrist er februar Transnova gir prosjektstøtte på inntil 40%. Et forprosjekt til mulig kostnad kr krever at kommunen bidrar med kr Økonomiske konsekvenser i 2010 og forslag til vedtak: Det bevilges kr til forprosjekt om anlegg for fornybart, bærekraftig drivstoff på Drømtorp for kommunalteknisk virksomhet og videresalg til kunde Kommunestyret vedtok i KEP at Ved anskaffelse av nye kommunale biler bør elbiler og/eller hybridbiler kjøpes Elbiler Administrasjonen har skaffet oversikt over elbiler i det norske markedet. Det har også vært kontakt med elbil-produsenten Think som for tiden dessverre ikke kan levere nybiler. Småbilene Reva og Buddy er overbygde firehjulinger som nok ikke oppleves tilstrekkelig trygge å kjøre i per i dag. De nærmeste årene kommer flere bilprodusenter på markedet med nye elbiler som har lengre kjørelengde, er tryggere og har raskere lading enn de som kan skaffes i dag. For eksempel har administrasjonen prøvekjørt en prototyp av Mitsubishi I- Miev som kommer i Kommunen står på venteliste for eventuelt kjøp, men dette må vurderes når bilen settes i produksjon og kommunen får pris. Toyota, Peugeot, Renault og Smart lanserer også el-biler i 2011/2012. Et viktig aspekt er at det bør være forhandlere med verksted i rimelig nærhet som kan yte sørvis ved behov. Rådmannen tilrår at kommunen avventer å kjøpe eller lease elbil til tidligst i Økonomiske konsekvenser: Trolig ingen før i Forslag til vedtak: Vedtak om kjøpe eller lease elbiler står ved lag, men kommunen avventer til det kommer bedre og tryggere biler på det norske markedet enn det er mulig å få tak i pr oktober Hybridbiler Ski kommune har rammeavtale med Toyota Follo. De lanserte i september ny hybrid Prius med utslipp på 89g CO 2 pr km. Hjemmetjenesten, miljøarbeidertjenesten og IKT leaser i dag Toyota Yaris med utslipp på 127g CO 2 pr km ved blandet kjøring. Prius er en familiebil og i utgangspunktet større enn disse virksomhetene har behov for. Leasingprisen er også mye høyere. Det kan imidlertid være aktuelt å prøvekjøre Prius for enkelte virksomheter. Side 10

11 Høyere leasingpris vil i teorien spares noe inn ved reduserte drivstoffutgifter og miljøgevinst på nesten 40g CO 2 pr km. Pr i dag har ingen andre hybridbiler på det norske markedet lavere CO 2 -utslipp enn Prius, bl.a. ligger Honda insight på 101 g CO 2 pr km. Toyota har nylig lansert en ny, svært liten bensinbil, IQ, med utslipp på bare 99 g CO 2 pr km. Leasingprisen er bare 2/3 sammenlignet med Prius. IQ er derfor et mer hensiktsmessig alternativ økonomisk og i størrelse og nesten like bra på utslipp. Økonomiske konsekvenser: Vurderes løpende. Forslag til vedtak: Administrasjonen vurderer løpende utviklingen av hybridbiler og hvilke som kan være hensiktsmessige til kommunens behov når det gjelder utslipp av CO 2, pris og størrelse. 4. Energi i kommunale bygg 4.1 Kommunestyret vedtok i KEP å Redusere energiforbruket i kommunale bygg m.m. med minst 10% innen Virksomhet Eiendom kjøper denne høsten inn et nytt fagsystem for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) og lager tiltaksplan over hvor det har størst energibesparende effekt å sette inn tiltak. Kommunen har allerede redusert energiforbruket med 19% de ti siste årene, og det vil ikke kunne hentes inn svært store, nye energieffektiviseringsgevinster i eksisterende bygg. For å redusere energiforbruk i fremtiden kan kommunen bygge nye kommunale bygg med vesentelig lavere oppvarmingsbehov enn i dag. Lavenergihus og passivhus er betegelser på bygg som tilfredstiller energikrav utover de nyeste kravene til bygg i dag. Eksempel på krav til skolebygg: TEK 07* Lavenergihus Passivhus Totale energimål /energiramme Til rom- og ventilasjonsoppvarming I % Kjøling * Energirammer, dagens krav, teknisk forskrift TEK 07 sum netto energibehov (kwh/m2 oppvarmet BRA) SINTEF skriver på sine hjemmesider følgende: Både lavenergiboliger og passivhus er basert på filosofien om å redusere varmetapet fra boligen kraftig. Dette oppnås ved å ekstra/superisolere ytterkonstruksjonene, bruke vinduer og dører med meget lavt varmetap, bygge lufttett og ha et ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinning. Disse tiltakene, hvis riktig utført, fører til at oppvarmingsbehovet reduserer i moderate tilfeller ned til 1/3 (66 % reduksjon), og i ekstreme tilfeller helt ned til 1/10 (90 % reduksjon). Side 11

12 Fordeler og ulemper ved passivhus og lavenergihus: Passivhus Lavenergihus Svært lavt oppvarmingsbehov Lavt oppvarmingsbehov Svært lave energiutgifter og CO 2 - Lave energiutgifter og CO 2 -utslipp i hele utslipp i hele byggets levetid byggets levetid Strenge krav gir bygg av høy kvalitet Noe strengere krav gir bygg av noe høyere kvalitet Kan gi reduserte utvendige Kan gi noe reduserte utvendige vedlikeholdsvedlikeholds- og reparasjonsutgifter i og reparasjonsutgifter i framtida pga høyere framtida pga høyere kvalitet på kvalitet på materialer og konstruksjon materialer og konstruksjon F O R D E L E R Godt innemiljø pga balansert ventilasjon og ingen kalde vegg-, vindu- eller gulvflater Utløser forbildeprosjektstøtte fra Enova på inntil 40% av merkostnadene Kan gi omdømmegevinst ved at Ski ligger i forkant av utviklingen, er miljøbevisste og gjør det attraktivt å søke jobb hos oss Normalt, godt innemiljø Som passivhus Som passivhus U L E M P E R R Høyere investeringskostnader ( kr/m2) og stor prosjekt- /økonomisk risiko de første årene til det er mer erfaring i bransjen Krever noe lengre tid til planlegging og bygging pga ekstra krav til planlegging og kontroll Foreløpig få eksempler på større passivhusbygg i Norge, Mæla ungdomsskole i Skien og en del boliger Krever større kompetanse innen drift enn i dag Mest mulig kompakt bygningskropp kan sette arkitektoniske og bruksmessige begrensninger Noe høyere investeringskostnader (ca 1000 kr/m2). Ingen økt risiko i forhold til dagens byggtekniske krav Som passivhus men i mindre grad Eksempler finnes i Norge, se forbildeprosjekter på Enovas hjemmesider og hos Norske arkitekters landsforening avd. Ecobox Krever ikke økt kompetanse innen drift enn i dag Få begrensninger i byggutforming Mange europeiske land er kommet langt i å bygge denne typen hus som dramatisk reduserer energiforbruket. EU-parlamentet vedtok i april i år at alle bygg skal være 0- energibygninger fra 2019, dvs. at husene skal produsere like mye energi som de bruker, bl.a. vha. solvarmeanlegg og varmepumper. Kommunal- og regionaldepartementet har varslet krav om passivhusstandard i Norge fra Ekstra investeringskostnader for passivhus oppgis av Enova å være ca 1500 kr/m2. Med usikkerhetene som ligger i at denne standarden er ny i Norge, mener Virksomhet Eiendom at merprosjektkostandene kan komme opp i 3750 kr/m2. Enova gir imidlertid forbildeprosjektstøtte på inntil 40% av denne merkostnaden til passivhus og lavenergihus. Fremtidsrettede nybygg med lavt energibehov i Ski kommune er grep både for å spare kommunen for energiutgifter i fremtiden og miljøtiltak for å redusere energibruk og klimagassutslipp. - Den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt. Side 12

13 Eksempel Nye Siggerud skole og barnehage har en vedtatt kostnadsramme på 147,5 mill og et beregnet areal på 2400 (jf. KST-sak 44/09). Dersom skolen og barnehagen bygges etter lavenergi eller passivhusstandard blir teoretisk merkostnad og innsparinger følgende: TEK 07 Lavenergih us (1000 kr m2) Passivhus best case (1800 kr m2) Passivhus worst case (3750 kr m2) Prosjektkostnad pr kr/m Total kostnad mill kr Kostnad etter ENOVA støtte, 20% Kostnad etter ENOVA støtte, 40% Oppvarmingsbehov kwh/m2/år Totalt energiforbruk for m2, kr/år Inntjeningstid i forhold til TEK 07 Ca 25 år Ca 33 år Ca 66 år v/ 1 kr/kwh/år Inntjeningstid i forhold til TEK 07 Ca 19 år Ca 26 år Ca 52 år v/ 1 kr/kwh/år i 2009 forutsatt 20% ENOVA-støtte. Inntjeningstid i forhold til TEK 07 Ca 13 år Ca 19 år Ca 38 år v/ 1 kr/kwh/år i 2009, forutsatt 40% ENOVA-støtte. Beregningene er gjort av innleid konsulent fra ENSI (Energy saving international) Dette er bare et eksempel og Siggerud skole vil komme som egen sak på nyåret. Konklusjon Rådmannen tilrår at Ski kommune oppfører nye bygg i lavenergistandard allerede nå for å være i forkant med å redusere energibehovet, vise fram denne typen prosjekter for andre offentlige og private virksomheter, og utnytte forbildeprosjektstøtten fra Enova så lenge denne ordningen finnes. Passivhus kan være neste trinn, men her tilrår Rådmannen å vente til denne typen bygg er mer utprøvd i Norge. Usikkerheten om ekstrakostandene er pr i dag for stor og det er for liten erfaring med bygningstekniske løsninger som kan tilfredstille de strenge kravene. Økonomiske konsekvenser Ski kommune har i dag årlige energiutgifter på mill kr. til strøm, olje og fjernvarme. I fremtiden vil CO 2 -utslipp og kostnader fra dette forbruket kunne reduseres med minst 30-50% ved å bygge nye kommunale bygg som hhv lavenergi- eller passivhus. Investeringskostanden øker med 4% for lavenergihus og 6-14% for passivhus. Nedbetalingstiden for de ekstra investeringskostandene ved lavenergihus anslås til år avhengig av hvor mye støtte Enova gir. Etter nedbetalingstiden vil det bli vesentlige besparelser i oppvarmingsutgiftene. Det er grunn til å anta at energiprisene vil gå opp i framtida, bl.a vil det fra 2012 ikke kunne kjøpes billig, uprioritert kraft slik Ski kommune gjør i dag. Forslag til nytt vedtak: Nye kommunale bygg og større ombygginger skal bygges etter lavenergistandard som medfører vesentlig lavere energiforbruk enn dagens krav. Vedtaket forutsetter at kommunen får forbildeprosjektstøtte fra Enova på minst 20% av merkostanden ved å bygge etter denne standarden. Side 13

14 4.2 Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Kommunestyret vedtok i KEP som tiltak å vurdere utfasing av oljekjeler fra kommunale bygg men at dette skulle utredes nærmere i Eksisterende bygg Fyringsolje brukes i dag kun som ekstra energikilde eller backup på de kaldeste vinterdagene. I 2008 utgjorde andelen fyringsolje bare 2,3 % av det totale energiforbruket i kommunale bygg. Forbruket har de siste årene ligget på 75 tonn. Dette tilsvarer utslipp av 168 tonn CO 2 årlig*. Rådmannen mener det ikke er hensiktsmessig å fjerne eksisterende oljekjeler, men at kommunen erstatter dagens fossile fyringsolje med CO 2 -nøytral, bærekraftig bio-olje i disse kjelene så langt det er teknisk og økonomisk mulig. Prisen på bio-olje ligger i dag bare omlag 5% over vanlig fyringsolje som nå koster ca 6 kr pr liter. Det kreves trolig ikke større tekniske tilpasninger for å ende oljetype, kun justeringer i brennesystemet avhengig av kvaliteten på oljen. Virksomhet Eiendom ønsker å teste ut bruk av ulike typer bio-olje vinteren Særlig er olje fra restpodukter ellerslakteavfall miljømessig interessant. Det må inngås rammeavtale med ny leverandør fordi leverandøren kommunen bruker i dag ikke kan levere bio-olje. (*omregningsfaktorer 0,84 kg/liter lett fyringsolje og 2,663 kg CO 2 pr liter fyringsolje) Nye bygg Kommunal- og regionaldepartementet har hatt på høring en forskrift som foreslår forbud mot installering av oljekjeler i nye bygg. SAM vedtok på møte en høringsuttalelse som slutter seg til et slikt forbud i nye bygg. Forbudet og uttalelsen var basert på at oljekjeler fyres med fossil fyringsolje. Forutsatt at det fyres med bærekraftig bio-olje mener Rådmannen at det er hensiktsmessig å kunne installere oljekjeler som backup også i nye bygg. Økonomiske konsekvenser Overgang fra fossil fyringsolje til bærekraftig bio-olje medfører en økt kostnad på omlag 30 øre pr liter. Totalt kr pr år med dagens priser dersom all fossil olje byttes med bioolje. Forslag til vedtak: Oljekjeler i eksisterende kommunale bygg skal konverteres til å bruke CO 2 -nøytral, bærekraftig bio-olje. Uttesting starter vinteren Redusere antall kommunale, energikrevende pumpestasjoner Virksomhet kommunalteknikk har høsten 2009 startet arbeid med ny hovedplan for vann og avløp i Ski kommune. Klima- og energiplanens vedtatte mål og tiltak for å redusere energibruk ved kommunale pumpestasjoner vil bli innarbeidet i denne planen. Forslag til vedtak: Reduksjon av antall energikrevende pumpestasjoner og mer bruk av tuneller behandles i hovedplan for vann og avløp som forventes lagt fram for politisk behandling tidlig i Side 14

15 5. Krav om fornybar energi i Ski-samfunnet Kommunestyret vedtok i KEP følgende: Utrede i løpet av 2009 juridiske, økonomiske og miljømessige konsekvenser av krav om at utbyggere som kjøper kommunale tomter må legge til rette for fornybar energi. Akershus fylkeskommune har etter initiativ fra administrasjonen i Ski kommune startet et prosjekt for å utrede konsekvenser som beskrevet i vedtaket ovenfor. Utredningen er relevant også for andre Akershus-kommuner. Resultatene fra prosjektet vil imidlertid avvente resultatene fra to andre prosesser som nylig er satt i gang: Ås kommune har startet et større prosjekt om klimavennlig arealutvikling og boligbygging som blant annet skal utrede spørsmål om betalingsvillighet og økonomiske konsekvenser ved å stille miljøkrav, herunder fornybar energi. Prosjektet utføres av Rambøll med betydelig finansiering fra Grønne energikommuner. Foreløpige resultater av forventes å foreligge innen utgangen av Kommunal- og regionaldepartementet har nylig hatt på høring forskrift som foreslår krav om at utbygger tilrettelegger for 60% eller 80% fornybar energi ved nybygg over 500 m2, jf SAM sak I dag er kravet 40%. Dersom krav om tilrettelegging og bruk av 80% fornybar energi blir vedtatt, blir det slik vi ser det overflødig å utrede konsekvenser ved at Ski kommune stiller slik krav når det likevel blir forskriftsfestet. Forskriften forventes ifølge KRD å tre i kraft allerede Juridisk er det ingenting i veien for at Ski kommune kan stille krav om at kjøper av kommunal tomt tilrettelegger for fornybar energi utover 40% av varmebehovet i bygg allerede nå. Økonomiske konsekvenser: Foreløpig ingen. Forslag til vedtak: Utredning om krav til fornybar energi ved salg av kommunal eiendom avventer utfallet av Kommunal- og regionaldepartementets forslag til skjerpet krav i teknisk forskrift etter planog bygningsloven og resultatene fra prosjektet Klimavennlig arealutvikling og boligbygging i Ås kommune. 6. Miljøsertifisering av kommunale virksomheter Kommunestyret vedtok i KEP å miljøsertifisere minst 2/3 av kommunale virksomheter innen Pr oktober 2009 er bare 3 virksomheter sertifisert (Vevelstadåsen skole, Vevelstadåsen barnehage og Bøleråsen barnehage). Rådhuset med 11 virksomheter forventes å bli sertifisert innen utgangen av dette året, forutsatt at vi får godkjent tiltak for brannsikkerhet og har kapasitet til å ferdistille arbeidet med ny, miljøvennlig innkjøpsstrategi. For å inspirere skoler og barnehager til Grønt flagg-sertifisering ble det i september arrangert inspirasjonsseminar for rektorer, styrere og miljøkontakter. Virksomhetene trenger tid og kompetanse til å få gjort arbeidet. For å stimulere til dette, bør virksomhetene få et tilskudd slik at de kan leie inn miljøfyrtårnkonsulent eller vikar for ansatt som gjør arbeidet. Ekstern miljøfyrtårnkonsulent koster om lag kr pr sertifisering, og det foreslås et tilskudd på kr pr virksomhet, i første rekke skoler og barnehager og andre større virksomheter. Økonomiske konsekvenser Ca 30 skoler, barnehager og øvrige kommunale virksomheter/bygg (Rådhuset regnes som en virksomhet i sertifiseringssammenheng) x kr = kr fordelt på årene 2010, 2011, 2012 og 2013 = kr pr år. Side 15

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhushallen, Klasserommet OBS! Merk møtested!

Detaljer

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Revidert etter kommunestyrevedtak 13.10.2010 med unntak av FairTrade 1 SAK: Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Mål: Vedtak i kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

FORORD. Ordfører. Thore Vestby

FORORD. Ordfører. Thore Vestby MÅ10 1 INNHOLD FORORD... 3 KAP. 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 4 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 5 1.3 LESEVEILEDNING TIL PLANEN... 8 KAP. 2 DAGENS SITUASJON I FROGN KOMMUNE

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012

Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012 Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Organisering av arbeidet... 6 3 Bakgrunn...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 360 17. mars Endringer i plan- og bygningsloven Møte tysdag den 17. mars kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer