KREDITTILSYNET Dato: 29. oktober FORSLAG TIL HØRINGSNOTAT KONKURRANSEN I MARKEDET FOR FRIPOLISER UTKAST TIL REGELVERKSENDRINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KREDITTILSYNET Dato: 29. oktober 2007. FORSLAG TIL HØRINGSNOTAT KONKURRANSEN I MARKEDET FOR FRIPOLISER UTKAST TIL REGELVERKSENDRINGER"

Transkript

1 KREDITTILSYNET Dato: 29. oktober FORSLAG TIL HØRINGSNOTAT KONKURRANSEN I MARKEDET FOR FRIPOLISER UTKAST TIL REGELVERKSENDRINGER 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for forslaget 1.1. Finansdepartementets brev av 4. juli Silvers brev til Finansdepartementet av 12. juni Konkurransen i fripolisemarkedet 3. Tiltak for å øke kundemobiliteten og konkurransen 3.1. Innledning 3.2. Eneretten til å utstede fripoliser 3.3. Oppsigelsesfristen 3.4. Flyttegebyr 4. Oppsummering og avsluttende bemerkninger Vedlegg: Forslag til endringer i regelverk Brev fra Silver Personforsikring til Finansdepartementet av 12. juni

3 1. Bakgrunn for utkastet 1.1. Finansdepartementets brev av 4. juli 2007 Silver Pensjonsforsikrings AS (Silver) tok i brev av 12. juni 2007 til Finansdepartementet til orde for en styrking av konkurransen i markedet for fripoliser. Finansdepartementet ba Kredittilsynet i brev av 4. juli 2007 om å utarbeide et utkast til høringsnotat hvor Silvers forslag blir vurdert, samt at Kredittilsynet også ble bedt om å vurdere eventuelle andre tiltak som kan bidra til å bedre mobiliteten og styrke konkurransen for inngåtte livsforsikringskontrakter. Kredittilsynet ble også bedt om å vedlegge eventuelle utkast til konkrete regelverksendringer Silvers brev til Finansdepartementet av 12. juni 2007 For å bedre konkurransen i fripolisemarkedet foreslår Silver konkret tre forslag/regelverksendringer: - Fjerne eneretten til å utstede fripoliser. - Korte ned oppsigelsesfristen fra to måneder til to uker. - Fjerning av dagens flyttegebyr. 2. Konkurransen i fripolisemarkedet Dagens flytteregelverk er basert på grunnleggende kundehensyn som kontoføring, god informasjon og flytterett. Det er i utgangspunktet relativt enkelt og billig å flytte en fripolise fra en aktør til en annen. Den høye markedskonsentrasjonen 1 og den lave kundemobiliteten 2 kan imidlertid tyde på at markedet for fripoliser er statisk og preget av fravær av virksom konkurranse. Det er grunn til å tro at det er en lav produktkunnskap 3 blant fripolisekundene, hvilket gjør det vanskelig for den enkelte kunde å bidra til at det blir konkurranse mellom livsforsikringsselskapene. 4 Det er i dag i realiteten kun fem aktører i det norske fripolisemarkedet og med unntak av Silvers etablering i 2005 har det ikke forekommet nyetablering i løpet av de siste 18 årene. 5 Dette i seg selv kan være problematisk for konkurranseforholdene i markedet, da det kan hevdes at en slik markedsstruktur ikke i særlig grad legger til rette for konkurranse mellom de etablerte aktørene. Når det gjelder den tilsvarende markedskonsentrasjonen for tjenestepensjon for private bedrifter, har Fornyings- og administrasjonsdepartementet uttalt at 1 De tre største aktørene på fripolisemarkedet har en samlet markedsandel på 96 prosent. Storebrand og Vital har alene en markedsandel på 88 prosent. 2 Det følger av FNHs antallsstatistikk at ca 0,6 prosent av individuelle livs- og pensjonsforsikringsavtaler og fripoliser ble flyttet i Silver gjennomførte i 2005 en markedsundersøkelse blant fripolisekundene. 63 prosent av de spurte visste ikke hva en fripolise var og blant innehaverne av fripoliser svarte 43 prosent det samme. 4 Se blant annet side 2 i Konkurransetilsynets høringsuttalelse til Kredittilsynet av 16. mars 2007, vedr. premieendring ved fornyelse av forsikringsavtalen. 5 Se Konkurransetilsynets høringsuttalelese til Finansdepartementet i forbindelse med NOU 2004:1 modernisert folketrygd, side 8. 3

4 økt konkurranse i markedet ( ) vil påvirke priser, kvalitet og variasjon i tjenestetilbudet positivt og at dette kommer bedrifter og arbeidstakere til gode. 6 Norske livsforsikringsselskaper forvaltet ved utgangen av 2005 til sammen ca. 516 mrd. kroner, fordelt med ca 143 mrd. kroner på individuelle livs- og pensjonsforsikringsavtaler og ca. 373 mrd. kroner på kollektive tjenestepensjonsavtaler, herunder ca. 70 mrd. kroner i fripoliser. Aktørene i fripolisemarkedet forvalter således betydelige pensjonsbeløp på vegne av norske fripoliseinnehavere. Generelt gjelder at svekket konkurranse fører til at aktørene driver med for høye kostnader, tilbyr redusert servicegrad eller suboptimal investeringsallokering. 7 Ovennevnte beskrivelse av konkurransen i fripolisemarkedet taler for at det er behov for å innføre tiltak som kan bidra til å øke konkurransen i markedet. Det er allment akseptert at kundemobilitet kan fungere som en motvekt til misbruk av markedsmakt og svekket konkurranse, 8 og at selv en relativt beskjeden økning i kundemobiliteten vil kunne komme kundene til gode i form av en merkbar reduksjon i selskapenes profittmarginer. 9 Økt kundemobilitet vil også kunne redusere etableringsbarrierene fordi det gjør nyetableringer mindre risikofylt, som igjen vil kunne gjøre noe med markedskonsentrasjonene. 3. Tiltak for å øke kundemobiliteten og konkurransen 3.1. Innledning Fripoliser utstedes blant annet når en arbeidstaker fratrer sin stilling i foretak med kollektiv pensjonsordning. Videre utstedes fripoliser også når en ytelsesbasert kollektiv pensjonsordning avvikles eller lukkes og erstattes av en innskuddsordning. Fripoliser kan for eksempel også utstedes ved deling og sammenslåing av foretak og ved endring av pensjonsplanen. Det er grunn til å anta at ytelsesbaserte ordninger i økende utstrekning vil bli erstattet av innskuddsbaserte ordninger. Strukturendringer i norsk økonomi og knapphet på arbeidskraft og dertil større mobilitet blant arbeidstakerne, sannsynliggjør en langt større produksjon av fripoliser enn det vi har sett og ser i dag. Pensjonene til arbeidstakerne vil i økende grad bli bestemt av hvor effektivt høy avkastning/lave administrasjonskostnader forsikringsselskapene forvalter fripolisekapitalen. Virksom konkurranse i fripolisemarkedet er således av stor betydning for arbeidstakerne og bedriftene. Flyttereglene er ment å fremme konkurransen i markedet Eneretten til å utstede fripoliser 6 Se Fornyings- og administrasjonsdepartementets høringsuttalelse til Finansdepartementet av 16. mai 2006, vedr. utkast til forskrifter til ny forsikringslov. 7 Se Ot.prp. nr. 74, , side 25, 85 og 87. Se også Konkurransetilsynets høringsuttalelse til Finansdepartementet vedr. NOU 2004: 1 modernisert folketrygd. 8 Se for eksempel Konkurransetilsynets skriftserie 1/2003 og rapport fra de nordiske konkurransemyndighetene om bankmarkedet av 23. august 2006 Competition in Nordic Retail Banking. 9 Se SEC (2007) 106 av 31. januar 2007 s

5 Retten til å flytte fripoliser er slått fast i forsikringslovens første ledd: Den som har rett til pensjonsrettigheter knyttet til en fripolise eller pensjonskapitalbevis, kan flytte kontrakten til en annen pensjonsinnretning. Reglene er en videreføring av de tidligere flyttereglene som gjaldt etter den nå opphevede forsikringsvirksomhetsloven av 1988 og bygger på et allment akseptert prinsipp om flytteretten innen forsikrings- og pensjonsområdet. 10 Lov om foretakspensjon 4-7 andre ledd fastsetter at en fripolise i henhold til foretakspensjonsforsikring skal utstedes av livsforsikringsselskapet som har tegnet forsikringen. Et foretak med en pensjonskasse står friere. Er pensjonsordningen i en pensjonskasse, følger det av lov om foretakspensjon 4-8 første ledd at pensjonskassen kan inngå avtale med livsforsikringsselskap om utstedelse av fripoliser. Regelen i 4-7 andre ledd gir med andre ord det livsforsikringsselskapet som har tegnet forsikringen enerett på utstedelse av fripoliser som har sitt grunnlag i forsikringen. I realiteten kan fripoliseinnehaveren flytte fripolisen sin til et annet selskap dagen etter denne er utstedt, men de forholdene som er diskutert i punkt 2 kan tilsi at dette i liten grad skjer. I Ot.prp. nr. 47 ( ) Lov om foretakspensjon, side 268, heter det om 4-7: Første ledd viderefører 1968-reglene 13 nr 3 første punktum og lovfester livsforsikringsselskapenes praksis med å utstede fripoliser til sikring av rettigheter opparbeidet av arbeidstakere som ikke lenger er medlemmer av kollektive pensjonsforsikringer eller pensjonskasser. ( ) Annet ledd fastsetter at fripolise i henhold til foretakspensjonsforsikring skal utstedes av livsforsikringsselskapet. I de tilfeller pensjonsordningen er en pensjonskasse, skal fripolise utstedes etter de særlige reglene i lovforslaget reglene, som det henvises til, er forskrift av 28. juni 1968 nr. 3 om private tjenestepensjonsordninger i henhold til den daværende 44 første ledd bokstav k i skatteloven. Lovfestingen av ordningen om fripoliser var begrunnet i hensynet til å sikre rettighetene til ansatte som sluttet i foretaket. Livsforsikringsselskapene som forsikret ordningen hadde ved arbeidstakers uttreden av pensjonsordningen en plikt til å utstede fripolisen. Ved overgang fra ytelsesbasert foretakspensjonsordning til innskuddsbasert foretakspensjonsordning kan foretaket i utgangspunktet velge om lukking av foretakspensjonsordningen og utstedelse av fripoliser skal finne sted i det selskapet som skal overta innskuddspensjonsordningen, eller om oppdraget skal deles slik at selskapet som forsikrer foretakspensjonsordningen står for utstedelse av fripoliser og et annet selskap overtar innskuddspensjonsordningen. Utstedelse av fripoliser i et annet selskap enn det som forsikrer foretakspensjonsordningen kan skje dersom ordningen først flyttes til et annet selskap med etterfølgende lukking og utstedelse av fripoliser der. Flyttingen medfører kostnader for forsikringstaker i form av flyttegebyr og tilbakeholdelse av 25 prosent av kursreguleringsfondet i det avgivende 10 Se NOU 2003:11, Del II, kapittel 4 Konkurranse i kollektiv livsforsikring Utredning nr. 10 fra Banklovkommisjonen. 5

6 selskapet som resultat. Disse kostnadene vil angivelig øke fra og med 1. januar 2008, ettersom livsforsikringsselskapene da vil få adgang til å holde tilbake den forholdsmessige del av kursreguleringsfondet som utgjør inntil to prosent av kontraktens premiereserve. Dette gjelder ikke for individuelle kontrakter, herunder fripoliser og pensjonskapitalbevis, hvor hele kontraktens andel av kursreguleringsfondet skal tilskrives kontrakten ved flytting. Silver har på denne bakgrunn tatt til orde for at enten må eneretten oppheves gjennom endring av lov om foretakspensjon 4-7 andre ledd; alternativt må flyttereglene effektiviseres slik at ordninger kan flyttes uten tap av andel av kursreguleringsfondet, dvs. at forskrift til forsikringsloven (livsforsikring mv.) 11-2 tredje ledd må endres. I dag er det slik at eneretten til å utstede fripoliser binder bedriften til ett forsikringsselskaps prisnivå og administrative rutiner for utstedelse av og forvaltning av fripoliser, hvilket også vil si at medlemmene ikke kan benytte arbeidsgiverens forhandlingsstyrke og profesjonalitet til å sikre best mulige betingelser for sine fripoliser. En konkurranseutsetting av retten til å utstede fripoliser vil gi foretaket mulighet til å orientere seg i markedet med sikte på å etablere en utløsningsavtale hos en leverandør som er konkurransedyktige på nivå på administrasjonsreserven. Dette gjelder ikke for pensjonskasser, jf lov om foretakspensjon 4-8 første ledd. Begrunnelsen for at man ikke har samme regler for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser er ressurs- og kompetansesituasjonene i pensjonskassene, som gjerne er mindre enn livsforsikringsselskapene. Dette er altså ikke en forskjell som er konkurransemessig begrunnet. I og med at pensjonskasser og livsforsikringsselskaper i praksis er underlagt de samme rammebetingelser hva gjelder regler for premieberegning, forsikringstekniske avsetninger, overskuddsfordeling, fordeling av kostnader osv. står ikke forsikringsmessige hensyn i veien for at et foretak med foretakspensjonsordning kan inngå utløsningsavtale med et annet livsforsikringsselskap enn det selskap som har forsikret foretakspensjonsordningen. Forsikringsloven løser imidlertid bare delvis de forsikringstekniske spørsmål som kan oppstå dersom lov om foretakspensjon 4-7 andre ledd endres i tråd ovennevnte. For fastsettelsen av premiereserven som skal overføres til det selskapet som skal utstede fripolisene er det nødvendig å ha samme løsning som for pensjonskassene, nemlig at premiereserven skal beregnes etter det mottagende selskapets beregningsgrunnlag. Eventuell underdekning vil kunne dekkes som angitt i forsikringslovens tredje ledd, nemlig ved tilførsel fra premiefond, ved utnyttelse av tilleggsavsetninger eller ved overføring fra foretaket. Det er da naturlig å tro at foretaket av foretningsmessige grunner ikke vil velge løsninger som eksponerer foretaket for betydelig overføringer. For administrasjonsavsetninger er spørsmålet løst i forskriftens 2-7. Ved opphør vil foretaket ha en plikt til å skyte inn midler slik at fripolisen blir tilordnet den nødvendige administrasjonsreserve i samsvar med den tariff selskapet har fastsatt for dette. Fra og med 1. januar 2008 vil håndteringen av livsforsikringsselskapenes administrasjonsresultat for fripoliser endres. Etter gjeldende lovgivning vil et negativt administrasjonsresultat (de henførbare driftskostnadene vil overstige administrasjonsbidraget) for fripoliser belastes fripoliseinnehaverne etterskuddsvis i form av redusert godskrevet avkastning, eller eventuelt redusert godskrevet risikooverskudd. Så lenge rente-, risiko- og 6

7 administrasjonsresultatet er positivt har et negativt administrasjonsresultat ingen betydning for livsforsikringsselskapets egenkapital. Etter ny lovgivning vil et slikt negativt administrasjonsresultat måtte belastes livsforsikringsselskapets egenkapital. Livsforsikringsselskapenes administrasjonsresultater har gjennomgående vært negative i en årrekke, og hvis en lignende trend skulle fortsette etter at ny lovgivning har trådt i kraft, vil selskapene ha et økonomisk motiv for å øke administrasjonsbidraget eller å redusere de henførbare driftskostnadene knyttet til fripolisen. Dersom eneretten til å utstede fripoliser oppheves og foretaket på eget initiativ søker i markedet etter den beste leverandøren vil man kunne komme i en situasjon der det livsforsikringsselskapet som ved oppsigelsen administrerer ordningen er den beste leverandøren, eventuelt at foretaket etter et søk i markedet ikke finner et livsforsikringsselskap som vil overta fripolisene. I en slik situasjon vil det være viktig at man sikrer rettighetshaverne fripoliser på den måten at det opprinnelige livsforsikringsselskapet er pliktig til å utstede fripoliser. Retten til å tegne en individuell livsforsikring etter opphør er regulert av forsikringsavtaleloven 19-7, jfr. lov om foretakspensjon kapittel 4. Det følger av forsikringsavtaleloven 19-7 at medlemmene, når en kollektiv livsforsikring opphører, hver for seg har en rett til å fortsette forsikringsforholdet (tegne fortsettelsesforsikring) med individuell premieberegning uten å gi nye helseopplysninger. Samme rett har et medlem som av annen grunn enn alder trer ut av den gruppen som forsikringen omfatter. Kredittilsynet mener dette er en så viktig rettighet for medlemmet at det bør reguleres i lov at det livsforsikringsselskapet som skal utstede fripolisene også plikter å tegne fortsettelsesforsikring, da uten innhenting av nye helseopplysninger. Under disse forutsetningene mener Kredittilsynet at eneretten til å utstede fripoliser etter 4-7 andre ledd bør kunne oppheves, da dette vil føre til at foretaket ikke er bundet til å benytte et livsforsikringsselskap og dettes administrasjonsrutiner og prisnivå ved utstedelse av fripoliser, hvilket igjen kan gi økt konkurranse mellom livsforsikringsselskapene Oppsigelsesfristen Som nevnt over kan en fripoliseinnehaver til enhver tid flytte en fripolise fra en leverandør til en annen, jf. forsikringsloven Siktemålet med flyttereglene var å skape konkurransen i forsikringsmarkedet. 11 De nærmere reglene for hvordan en flytting av en fripolise skal skje følger av forsikringsloven En flytting av en fripolise initieres gjennom oversendelse av oppsigelse og en gyldig oppsigelse igangsetter fristene for overføring av fripolisen. Oppsigelsesfristens maksimallengde er to måneder fra oppsigelse er mottatt, jfr , jfr første ledd, første punktum. Denne fristen er den samme for alle livsforsikringer. Med mindre noe annet er avtalt skal fripolisens midler senest ved oppsigelsesfristens utløp overføres den pensjonsinnretningen kunden har valgt, jfr , jfr første ledd. I henhold til 11-13, jfr tredje ledd overtar pensjonsinnretningen som fripolisen flyttes til ansvaret for fripolisen den dag oppsigelsesfristen utløper, uavhengig av om fripolisen rent faktisk er overført. Dersom ikke fripolisen overføres innen oppsigelsesfristen, skal den tilføres avkastning også for tiden etter utløpet av oppgjørsfristen og frem til dato for overføring til 11 Se NOU 1986:5 Konkurransen på finansmarkedet, s. 162 og Ot.prp. nr. 42. ( ) s. 126 flg. 7

8 mottagende pensjonsinnretning. Av beregningstekniske grunner fastsetter 11-9 at selskapene skal benytte en standardavkastning lik renten på folioinnskudd i Norges Bank tillagt to prosentenheter, men mindre selskapene avtaler en høyere avkastning. Flytteretten er ment å fremme konkurransen i markedet. Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om oppsigelses- og oppgjørsfristene har en innelåsende effekt, hvilket igjen vil kunne ha en konkurransehemmende effekt. Oppsigelsesfristene eksisterer for å ivareta hensynet og interessene til det avgivende selskapet. Fristene gir også selskapene adgang til å foreta redningsaksjoner i den hensikt å ikke miste kunden. Det kan hevdes at dette i seg selv har en konkurransemessig fordel for det eksisterende selskapet. På den andre siden kan det hevdes at det faktum at det avgivende selskapet har muligheten til prøve å beholde kunden i seg selv er konkurransefremmende, selv om det i utgangspunktet borger for en lavere kundemobilitet. Man ser også eksempler på at livsforsikringsselskapene bruker lang tid på å flytte fripoliser og overføre midlene fra eget selskap til andre, også utover den fristen som faktisk følger av lovens 11-5 første ledd og I utgangspunktet skal det da beregnes forsinkelsesrenter. Enkelte livsforsikringsselskaper operer i dag med en praksis der oppsigelsesfristen regnes fra den 1. i den påfølgende måneden etter at selskapet mottok oppsigelsen. Grunnen til dette er at livsforsikringsselskapene ikke foretar beregninger løpende gjennom hele måneden, men at dette foretas ved månedsslutt. Dette kan tale for at fristen bør beregnes fra den 1. i den påfølgende måned etter oppsigelsen. Dagens regler om oppgjørsfrist er fastsatt med hensyn til det avgivende selskap, som skal ha rimelig tid til å realisere nødvendige eierandeler. Det kan stilles spørsmål ved om dette hensynet nødvendiggjør en flyttefrist på to måneder for fripoliser, individuelle forsikringer og pensjonskapitalbevis. I 2005 utgjorde de tradisjonelle livsforsikringsselskapenes samlede premie- og finansinntekter ca. 120 mrd. kroner 12, hvilket skulle tyde på at selskapene ikke burde ha særlige problemer med å på kort sikt kunne bygge opp en likviditetsreserve med tanke på å møte likviditetsbehovet knyttet til flytting og individuelle livs- og pensjonsforsikringsavtaler og fripoliser. I forbindelse med en oppsigelse av en individuell livs- eller pensjonsforsikringsavtale må det foretas en nøyaktig beregning av avtalens tilhørende midler, som for eksempel for en fripolise omfatter en rekke forsikringstekniske størrelser som netto premiereserve, administrasjonsreserve, opparbeidede overskuddsmidler i løpet av året, tilleggsavsetninger og andel av kursreguleringsfondet. Dette kan synes som en komplisert øvelse, men 7-10 pålegger imidlertid selskapene å opprette og føre konto for hver enkelt forsikring som skal inneholde regnskap og forsikringsteknisk status per 31. desember hvert år. Fripoliseinnehaveren skal ha utskrift av kontoen hver år. En forsikringstaker kan i medhold av forsikringsavtaleloven 3-6 si opp en løpende forsikring dersom forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre særlige grunner, eller for flytting av forsikringen til et annet selskap. Forsikringstakeren skal varsle selskapet med en frist på minst en måned. Ved flytting skal det i varslet opplyses om hvilket selskap forsikringen flyttes til og om tidspunktet for flyttingen. Bestemmelsen ble opprinnelig foreslått av Banklovkommisjonen i NOU 2002: 21, se side 23 hvor det fremkommer at: 12 Kilde: FNHs regnskapsstatistikk for

9 selskapene er leverandører i et massemarked og at selskapene ikke har et stort beskyttelsesbehov mot oppsigelse av enkeltavtaler. Den sterkeste konsentrasjonen av aktører på leverandørsiden trekker også i retning av en forholdsvis kort oppsigelsesfrist. En frist på en måned vil være tilstrekkelig for selskapet til å beregne premierefusjonsbeløpet. Med tanke på at livsforsikringsselskapene har utviklet maskinelle beregningsrutiner og ITsystemer kan det hevdes at oppsigelsesfristen i forbindelse med oppsigelse av en fripoliseavtale i alle fall ikke bør være lengre enn én måned. Etter verdipapirfondsloven 6-9 skal en andelseier få sine andeler innløst i kontanter, med mindre annet følger av avtale om pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven eller individuell pensjonsavtale etter skatteloven inngått mellom andelseier og forvaltningsselskapet, senest to uker etter at kravet om innløsning er fremsatt ovenfor forvaltningsselskapet. Formkravene til forvaltningsselskapene kan ikke sies å være vesensforskjellige fra formkravene til livsforsikringsselskapene (skriftelighet, eventuelt e-post så lenge det er benyttet en betryggende måte for autentisering av avsender). Livsforsikringsselskapenes relativt likvide investeringsporteføljer og maskinelle rutiner kan tale for at selskapene i utgangspunktet ikke bør ha lengre tid til flytting av en fripolise enn forvaltningsselskapene trenger for å gjøre opp en verdipapirkonto. Under henvisning til disse betraktinger taler mye for at gjeldende oppsigelsesfrister for så vidt angår fripoliser kan reduseres og at den kan ha en innelåsende effekt og derfor virke konkurransehemmende. Det kan derfor være naturlig å fastsette oppsigelsesfristen lik den man operer med i skadeforsikring, altså til en måned. Når det gjelder oppsigelsesfristen for kollektive ordninger mener Kredittilsynet at denne ikke bør forandres på samme måte som ved flytting av fripoliser. For kollektive ordninger er det for det første store mengder informasjon knyttet til hver enkelt person i ordningen som skal overføres. For det andre vil det for kollektive ordninger også være snakk om helt andre beløp til overføring enn hva det er snakk om for fripoliser, slik at selskapenes likviditetssituasjon kan bli utsatt dersom selskapene innenfor en frist på en måned må overføre midlene. Kredittilsynet foreslår derfor at oppsigelsesfristen for kollektive ordninger holdes uforandret. Av disse årsaker mener Kredittilsynet også at tomånedersfristen for oppgjør etter utløpet av oppsigelsesfristen når pensjonsordningens midler overstiger 300 mill. kroner, bør opprettholdes i sin nåværende form. Ved overføring av midler etter utløpet av oppsigelsesfristen skal det svares avkastning av midlene fra utløpet av oppsigelsesfristen og frem til den dag midlene blir overført. Avkastningen beregnes etter renten på folioinnskudd i Norges Bank tillagt to prosentenheter, med mindre en høyere rente avtales mellom pensjonsinnretningene. Da det kan synes som at livsforsikringsselskapene i dag ikke alltid klarer å overholde disse fristene, og Kredittilsynet foreslår derfor at avkastningen som skal beregnes ved oversittelse av fristen for overføring bør beregnes etter lov av 17. desember 1976 om renter ved forsinket betaling m.m., slik at det får større konsekvenser for selskapene å ikke overholde fristene enn i dag. Når det gjelder gruppelivsforsikringer (kollektive ettårige livsforsikringskontrakter) kan det synes som at disse faller inn under forsikringsloven 11-1 første ledd bokstav g, og dermed er omfattet av flyttereglene i kapittel 11. Kredittilsynet legger til grunn at oppsigelsesfristen for disse avtalene også bør settes til én måned. 9

10 3.4. Flyttegebyr Etter forsikringslovens 11-5 fjerde ledd skal fripoliseinnehaverne betale et flyttegebyr til dekning av kostnader som pensjonsinnretningen har ved å avslutte kontrakten og overføre tilhørende midler til en annen pensjonsinnretning. Bestemmelsen lyder som følger: Foretaket skal betale et flyttegebyr til dekning av kostnader som pensjonsinnretningen har ved å avslutte kontrakten og overføre pensjonsordningens midler til annen pensjonsinnretning. Departementet kan gi nærmere regler om flyttegebyr. Bestemmelsen er gjort gjeldende for flytting av fripoliser, pensjonskapitalbevis og individuelle pensjonsavtaler, jf. forsikringslovens og Det fremgår av forarbeidene at flyttegebyret ikke skal belastes foretaket som sådan, men fripoliseinnehaverne. 13 Det følger videre av forskrift for maksimalsatser for flyttegebyr mv. 14 at gebyret ikke kan settes høyere enn 200 kroner ved flytting av individuell pensjonsavtale, og at pensjonsinnretningen ikke kan kreve dekning av kostnader knyttet til overføringen utover dette flyttegebyret. Bakgrunnen for disse begrensningene på gebyret er ønsket om ikke å legge hindringer i veien for en effektiv flytterett. 15 Videre skulle flyttegebyret være rimelig og ved fastsettelsen av gebyret skulle det tas hensyn til de kostnader som skal være dekket gjennom premiens kostnadsdel. Finansdepartementet uttaler i Ot.prp. nr. 11 ( ) side 150 at: [f]lytting og adgang til flytting kan også bedre konkurransen og derigjennom være en fordel for samtlige forsikringstakere, også de som ikke flytter. Departementet er derfor enig med Banklovkommisjonen i at selskapet ikke skal kunne få fortjeneste på kunder som velger å flytte. På den annen side påløper det også kostnader i selskapet ved avvikling av forsikringskontrakt, overføring av midler osv. Et spørsmål som må vurderes er derfor om disse kostnadene skal dekkes av den enkelte forsikringstaker som flytter sin kontrakt eller om disse kostnadene skal dekkes av selskapet. Selv om ulike hensyn gjør seg gjeldende, foreslår departementet at kostnader knyttet til flytting dekkes av den som flytter. Det fremgår altså av forarbeidene, og det må anses som allment akseptert, at flyttegebyret er ansett å kunne hindre kundemobilitet, men at Finansdepartementet og Banklovkommisjonen tidligere har vurdert at begrensningene i flyttegebyrets størrelse var tilstrekkelig for å forhindre for store negative virkninger på konkurransen. I NOU 2002: 21 Oppsigelse mv. av forsikringsavtaler, utredet Banklovkommisjonen på oppdrag fra Justis- og politidepartementet, spørsmålet om skadeforsikringstakere burde gis en videre adgang til å si opp forsikringsavtalen. Herunder ble spørsmålet om selskapet skulle kunne kreve flyttegebyr vurdert. Flertallet kom, i motsetning til mindretallet, 16 til at selskapene burde ha en anledning til kreve flyttegebyr, men dette var et synspunkt som ble 13 Se Ot.prp. nr. 11 ( ) side Se forskrift av 18. desember 2003 nr om maksimalsats for flyttegebyr mv. Denne forskriften erstattes 1. januar 2008 av forskrift av 30. juni 2006 nr. 869 (Forskrift til forsikringsloven (livsforsikring mv.). 15 Se Ot.prp. nr. 11 ( ) side Se NOU 2002: 21 Oppsigelse mv. av forsikringsavtaler, s

11 tilbakevist av en rekke høringsinstanser 17 og Justis- og politidepartementet støttet Banklovkommisjonens mindretall hva gjaldt flyttegebyr. 18 En bestemmelse som presiserer at skadeforsikringsselskapene ikke kan kreve gebyr for kostnader ved at forsikringen opphører i forsikringstiden, ble etter dette inntatt i forsikringsavtaleloven 3-9 tredje ledd og 12-5 tredje ledd. Det kan hevdes at de samme bør gjelde på fripolisemarkedet. Videre er det opplyst at de sentrale aktørene i fripolisemarkedet ikke krever gebyr ved flytting av slike avtaler. Dette skulle tilsi at en lovfesting av slik praksis ikke er problematisk. Videre er det slik at flyttegebyret har stått stille i nærmere 20 år. Verdien av det opprinnelig fastsatte flyttegebyret er således blitt betydelig redusert. 19 Det er også grunn til å tro at de faktiske kostnadene knyttet til flyttingen langt overstiger fakturaens beløp på 200 kroner. Hvorvidt flyttegebyret skal tillates, må veies opp mot behovet for økt konkurranse i markedet. Det kan stilles spørsmål ved om det er en tilstrekkelig konkurranse i fripolisemarkedet. Det fremgår over at å fjerne flyttegebyret kan ha konkurranseskjerpende effekter, hvilket vil komme alle forsikringstakerne til gode, og all den tid de fleste selskap i dag ikke krever et slikt gebyr ved flytting av fripolisen taler mye for at retten til å kreve flyttegebyr oppheves. Imidlertid kan gebyret for flytting ha den effekt at fripoliseinnehaveren ikke umotivert går til det skritt å flytte fripolisen. Samtidig kan det hevdes at det å flytte et komplisert produkt som en livsforsikringskontrakt/fripolise i seg selv krever en viss gjennomtenkning, hvilket muligens er årsaken til at man ikke ser mye umotivert flytting i dette markedet. Videre er det grunn til å se nærmere på regelen i forsikringsavtalelovens 12-5 tredje ledd om at det ikke er tillatt å kreve gebyrer for kostnader ved at forsikringen opphører i forsikringstiden og flyttereglene (da særlig reglene om retten til å kreve flyttegebyr) i forsikringslovens kapittel 11. Forarbeidene til forsikringsavtalelovens regler om flytterett mv. i skadeforsikring (FAL del A) og personforsikring (FAL del B) er forslag til regler fra Banklovkommisjonen i NOU 2002: 21 og Ot.prp. nr. 29 ( ) om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler mv. (automatisk fornyelse og flytting av forsikringer mv.). Banklovkommisjonens forslag synes ikke å omfatte regler som berører flytting i livsforsikring. Flytteretten i livsforsikring er regulert i forsikringslovens kapittel 11 med tilhørende forskrift. Det følger imidlertid av lovforslaget i proposisjonen og forsikringsavtaleloven 12-5 tredje ledd at selskapet ikke kan kreve gebyr for kostnader ved at forsikringen opphører i forsikringstiden. Bestemmelsen er etter ordlyden ikke avgrenset til å gjelde personforsikringer som ikke er livsforsikringer. Det fremgår på den annen side ikke av proposisjonen at det er tilsiktet at den også gjelder livsforsikringsavtaler, dvs. avtaler hvor kostnadsbelastning ved avbrudd og flytting er regulert i forsikringsloven. I forsikringsloven er det i tillegg til kapittel 11 om flytting, gitt regler i lovens 9-3 tredje ledd og forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsloven 2-6, 6-4 og 11-3 som åpner for at selskapet innen gitte rammer kan kreve gebyr ved opphør som skyldes avbrudd eller flytting. Det kan m.a.o. synes å foreligge en motstrid her mellom avtaleloven og forsikringsloven. Kredittilsynet er likevel 17 Se Ot.prp. nr. 29 ( ) side Motsatt gikk en rekke høringsinstanser imot opphevelsen av flyttegebyret, se Se Ot.prp. nr. 29 ( ) side Se Ot.prp. nr. 29 ( ) side Pengeverdien i 2007 av 200 kroner i 1989 utgjør noe i underkant av 300 kroner. 11

12 av den oppfatning at forsikringsloven i denne situasjonen er en særlov i forhold til forsikringsavtaleloven og derfor vil gå foran. Kredittilsynet vil i tillegg peke på at både forsikringsavtaleloven og reglene om begrensning i adgang til å ta flyttegebyrer som hovedregel også vil gjelde for utenlandske livsforsikringsselskaper og pensjonsforetak med hovedsete i andre EØS stater. Det vises til lov om lovvalg i forsikring av 27. november 1992, forskrift 22. september 1995 (filialforskriften) og forskrift av 30. juni 2006 om livsforsikring. Etter Kredittilsynets oppfatning bør det heller ikke fastsettes regler som ikke gjøres og kan gjøres gjeldende for utenlandske selskapers virksomhet på det norske marked. Etter forsikringsavtalelovens ordlyd synes 12-5 tredje ledd å forby både kostnader som følger direkte av at forsikringen enten flyttes eller omdannes til fripolise og gebyrer som skal dekke ubetalte etablerings- eller kontraktsslutningskostnader ved opphøret, dvs. kostnader som skulle vært betalt/avskrevet over forsikringstiden. Kredittilsynet reiser derfor spørsmål ved om forsikringsavtaleloven her er forenlig med EØS regelverket og viser til avgjørelse i EFTA-domstolen der det norske kravet om at livsforsikringsselskapers kontraktsslutningskostnader skal betales senest ved første premiebetaling, ikke ble ansett å oppfylle kravene til allmenne hensyn all den tid formålet med regelen kunne oppnås gjennom informasjonspliktregler. Det vises til at domstolen i domspremissene (punkt 44) gir utrykk for at det er restriksjoner som innebærer at livsforsikringsavtaler med kontraktsvilkår hvor kontraktsslutningskostnadene fordeles over en lengre periode, som ikke er forenlig med artikkel 36 i det konsoliderte livsforsikringsdirektiv. Det vises videre til Kredittilsynets høringsuttalelse av 18. januar 2007 til Finansdepartementets utkast til endring av filialforskriften. Domstolens avgjørelse var basert på EF domstolens doktrine om allmenne hensyn. Hvorvidt regler som forbyr eller begrenser selskapets kostnader i forbindelse med selve flyttingen strider mot EØS avtalen og doktrinen om allmenne hensyn vil bero på skjønn. På bakgrunn av ovennevnte anbefaler Kredittilsynet å ikke fjerne adgangen til å kreve flyttegebyr. Dersom man imidlertid kommer til at retten til å kreve flyttegebyr skal oppheves, bør dette ikke gjelde for kollektive avtaler, men kun for flytting av individuelle avtaler. 4. Oppsummering og avsluttende bemerkninger Kredittilsynet er av den oppfatning at konkurransesituasjonen i fripolisemarkedet kan skjerpes, og at eksisterende regler ikke i tilstrekkelig grad bidrar til en virksom konkurranse til fordel for fripoliseinnehaverne. Ved å foreta endringer i tråd med hva som fremkommer i punkt 3 ovenfor mener Kredittilsynet at mobiliteten blant fripolisekundene vil kunne øke og dette igjen vil kunne føre til at konkurransesituasjonen i fripolisemarkedet vil bedres. Når det gjelder oppsigelsesfristen er det noe usikkert om denne er med på å hindre mobiliteten og konkurransen i fripolisemarkedet, men dette kan ikke utelukkes. Når det for tilsvarende produkter (verdipapirfond) opereres med en langt kortere frist for oppgjør og man for skadeforsikring (hvor man også må beregne premierefusjonsbeløpet) operer med en frist på en måned, samt at det kan hende at oppsigelsesfristen brukes av selskapene for å hindre flytting (mobilitet), hvilket igjen er konkurransehemmende taler mye for å korte ned fristen til for eksempel en måned. 12

13 Flyttegebyret ikke har vært oppjustert på nesten 20 år og det er grunn til å tro at kostnadene forbundet med en flytting langt overstiger gebyrets størrelse. Det foreligger heller ikke adgang til å kreve flyttegebyr ved oppsigelse av skadeforsikringsprodukter. Selv om det videre er alminnelig antatt at et flyttegebyr kan ha innelåsende effekter, samt at en økt flytting og bedret konkurranse vil kunne komme alle fripoliseinnehaverne til gode finner Kredittilsynet å ikke kunne støtte en opphevelse av regelen som gir selskapet adgang til å kreve flyttegebyr. Dersom flyttegebyret likevel oppheves, bør dette ikke gjelde for kollektive avtaler, men kun ved flytting av individuelle avtaler. 13

Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger

Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger Vedtatt av 1 Bransjestyre liv og pensjon i FNH/ FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 18.06.2004 Ikrafttredelse og 18.06.2004

Detaljer

Besl. O. nr. 45. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 45. Jf. Innst. O. nr. 44 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( )

Besl. O. nr. 45. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 45. Jf. Innst. O. nr. 44 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( ) Besl. O. nr. 45 (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 45 Jf. Innst. O. nr. 44 (2003-2004) og Ot.prp. nr. 11 (2003-2004) År 2003 den 15. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

Lov om individuell pensjonsordning

Lov om individuell pensjonsordning Lov om individuell pensjonsordning DATO: LOV-2008-06-27-62 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 s 1078 IKRAFTTREDELSE: 2008-06-27, 2008-12-31 ENDRER: LOV-1999-03-26-14, LOV-2000-03-24-16,

Detaljer

Deres ref.: 05/2474 Vår ref.: 2006/876-6 Saksbeh.: Raymond Solberg Dato: 10.07.2006 FM CW MAB RASO 543.2

Deres ref.: 05/2474 Vår ref.: 2006/876-6 Saksbeh.: Raymond Solberg Dato: 10.07.2006 FM CW MAB RASO 543.2 Finansdepartementet Camilla Wasserfall Postboks 8008 Dep 0030 Oslo FINANSDEPARTEMENTET Saksnr. 12. JUL. 2006 Arkivnr. Deres ref.: 05/2474 Vår ref.: 2006/876-6 Saksbeh.: Raymond Solberg Dato: 10.07.2006

Detaljer

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Foreningen for tekniske systemintegratorer Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Gjeldene fra 1. januar iverksettes fra 1. juli 2006 1. Hva er en tjenestepensjon? En ordning med tjenestepensjon

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. oktober 2017 24.10.2017 nr. 1656 Forskrift om

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring

Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring Kredittilsynet 23. juni 2009 Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring 1. Innledning Kredittilsynet foreslår nye bestemmelser om gjennomføringen

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Akademikernes høringsuttalelse til NOU 2012:3 Fripoliser og kapitalkrav

Akademikernes høringsuttalelse til NOU 2012:3 Fripoliser og kapitalkrav Finansdepartementet Dato: 24.4.2012 Akademikernes høringsuttalelse til NOU 2012:3 Fripoliser og kapitalkrav Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet av 26.1.2012 om høring på NOU 2012:3 Fripoliser

Detaljer

Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om utvidet forbud mot produktpakker i finansnæringen

Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om utvidet forbud mot produktpakker i finansnæringen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 05/2315 fm gk Vår ref.: 2005/972 MAB-M2 JOAA 544.0 Saksbeh.: Dato: 19. september 2005 Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om

Detaljer

Finanskomiteen. Dato: 22.11.2012

Finanskomiteen. Dato: 22.11.2012 Finanskomiteen Dato: 22.11.2012 Innspill til behandling av Prop. 11 L (2012-2013) Endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven LO, Unio, YS og Akademikerne viser til Prop.

Detaljer

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004)

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) Besl. O. nr. 5 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5 Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) År 2004 den 28. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

Vår ref. Dato. Høring - NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav (utredning nr. 25 fra Banklovkommisjonen)

Vår ref. Dato. Høring - NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav (utredning nr. 25 fra Banklovkommisjonen) Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 1 cr'-3-1- (t Deres ref. 12/185 KSj Vår ref. Dato 8.5.2012 Høring - NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav (utredning nr. 25 fra Banklovkommisjonen) Det vises

Detaljer

Utdrag fra høringsuttalelsen fra Den Norske Aktuarforening på NOU 2012:13

Utdrag fra høringsuttalelsen fra Den Norske Aktuarforening på NOU 2012:13 Vedlegg Utdrag fra høringsuttalelsen fra Den Norske Aktuarforening på NOU 2012:13 1. Premiefritak Regelverket knyttet til premiefritak er dårlig beskrevet. Det mangler regler om karenstid før utbetaling

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP

Offentlig tjenestepensjon i KLP Offentlig tjenestepensjon i KLP Tilleggsavtale om forvaltning av midler i investeringsportefølje AVTALE mellom Bergen kommune forsikringstakernummer 01201 001 (i det følgende kalt Forsikringstaker) organisasjonsnummer

Detaljer

Høring NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III og Finanstilsynets høringsnotat 8. januar 2013

Høring NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III og Finanstilsynets høringsnotat 8. januar 2013 Akademikerne Fridtjof Nansens plass 6 0160 Oslo Deres brev: Deres ref: Vår ref: ANK xx. april 2013 Høring NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III og Finanstilsynets høringsnotat 8. januar 2013

Detaljer

Høring vedr. ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg

Høring vedr. ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 17.01.2014 Vår ref.: 13-1703/SKP/TM Deres ref.: 12/185 Høring vedr. ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg Vi viser til høringsbrev

Detaljer

Saksbehandler: Dir. tlf.: Dato: HØRING - UTKAST TIL ENDRING AV FILIALFORSKRIFTEN - KONTRAKTSSLUTNINGSKONSTNADER I LIVSFORSIKRING

Saksbehandler: Dir. tlf.: Dato: HØRING - UTKAST TIL ENDRING AV FILIALFORSKRIFTEN - KONTRAKTSSLUTNINGSKONSTNADER I LIVSFORSIKRING Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Ør. Saksbehandler: Dir. tlf.: Wiborg 229399 11 Vår referanse: 06/12445 Deres referanse: 05/4847 FM TMe Arkivkode: 540.12 Dato: 18.01.2007 T-1 - Tt The Financial

Detaljer

Lovvedtak 29. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L ( ), jf. Prop. 6 L ( )

Lovvedtak 29. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L ( ), jf. Prop. 6 L ( ) Lovvedtak 29 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L (2010 2011), jf. Prop. 6 L (2010 2011) I Stortingets møte 9. desember 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

0030 OSLO Dato: Deres ref: 17/693 SL KAaS/HKT

0030 OSLO Dato: Deres ref: 17/693 SL KAaS/HKT Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 31.08.2017 Deres ref: 17/693 SL KAaS/HKT Høring forskriftsbestemmelser om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon Det vises

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2015-249 23.6.2015 SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Fra ytelses- til innskuddspensjon sykmeldt ved omdanning LOF 2-8, 4-11, 4-12

Detaljer

Aktuelle saker - Finanstilsynet orienterer. NHO - Jubileumskonferansen 11. november 2014 Runa Kristiane Sæther

Aktuelle saker - Finanstilsynet orienterer. NHO - Jubileumskonferansen 11. november 2014 Runa Kristiane Sæther Aktuelle saker - Finanstilsynet orienterer NHO - Jubileumskonferansen 11. november 2014 Runa Kristiane Sæther Innhold 1. Litt om K2013 Bruk av kundeoverskudd til oppreservering Fellesbrev fra Finanstilsynet

Detaljer

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Lov om endring av lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon I 3-7. Arbeidstakere med permisjon (1) Arbeidstaker som har permisjon

Detaljer

Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn. Pensjonsforum, 14. juni 2013. Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet

Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn. Pensjonsforum, 14. juni 2013. Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn Pensjonsforum, 14. juni 2013 Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet Innhold Sentrale rammebetingelser: Nytt dødelighetsgrunnlag (K2013)

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

16.PAI203 Saksnr. Q(, 856-2c\ Arkivnr.

16.PAI203 Saksnr. Q(, 856-2c\ Arkivnr. FINANSDEPARTEMENTET Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo 16.PAI203 Saksnr. Q(, 856-2c\ Arkivnr. Oslo, 15. mai 2006 Høring - utkast til forskrifter til ny forsikringslov mv. Silver Pensjonsforsikring

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

\?\/ 23.1-3q. Høring NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II. 1. Innledning FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY

\?\/ 23.1-3q. Høring NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II. 1. Innledning FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY \?\/ 23.1-3q FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo 1. oktober 2012 SAKSBEHANDLER: Brun -Gulbrandsen VAR REFERANSE: 12/7445 DERES REFERANSE:

Detaljer

Status aktuar og kapitalforvaltning

Status aktuar og kapitalforvaltning Status aktuar og kapitalforvaltning 28.03.2012 Rapportering av stresstester Pålegg om rapporteringen av stresstester kom ved forskriftsendring i desember 2011. Pensjonskasser som har over to mrd. kroner

Detaljer

NOU 2013: 3 Pensjonsloven og folketrygdreformen III. Tekniske merknader. Vedlegg 1. 1 Forholdet til forsikringsvirksomhetsloven.

NOU 2013: 3 Pensjonsloven og folketrygdreformen III. Tekniske merknader. Vedlegg 1. 1 Forholdet til forsikringsvirksomhetsloven. [Skriv inn tekst] Vedlegg 1 Tekniske merknader NOU 2013: 3 Pensjonsloven og folketrygdreformen III 1 Forholdet til forsikringsvirksomhetsloven Nedenfor kommenteres uklarheter knyttet til hvordan forsikringsvirksomhetsloven

Detaljer

LOF 3-8 FORHOLDET TIL ANSATTE I ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTER MV

LOF 3-8 FORHOLDET TIL ANSATTE I ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTER MV Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Ragnhild Wiborg Dir. tlf.: 22 93 99 11 Vår referanse: 06/7960 Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 543.12 Dato: 26.10.2006 LOF 3-8 FORHOLDET TIL ANSATTE

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon Vilkår for foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon Gjelder fra 01.03.2010 Innhold A. Oversikt over foretakspensjonsordningen 4 B. Vilkår for foretakspensjon Pensjonsopptjening 5 C. Alderspensjon

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

Høring NOU 2013: 12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Høring NOU 2013: 12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VAR REFERANSE 14/3020 DERES REFERANSE 13/2824 DATO 09.04.2014 Høring NOU 2013: 12 Uførepensjon

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: 12/185 KSJ Sak nr: 12/

Deres ref. Vår ref. Dato: 12/185 KSJ Sak nr: 12/ r forbrukerombudet Finansdepartement Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Sendt pr. e-post til: ostmottak fin.de.no Deres ref. Vår ref. Dato: 12/185 KSJ Sak nr: 12/262-3 24.04.2012 Saksbehandler: Morten Grandal

Detaljer

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonsforum, 10. mai 2010 Ved Lise Ljungmann Haugen Banklovkommisjonens hovedsekretær 1 Pensjonslovene og folketrygden - mandat

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: Telefax:

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: Telefax: Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2977* - 30.3.1998 PENSJON - Informasjon om oppsparing i forsikringstiden - FAL

Detaljer

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012.

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012. VEDTEKTER FOR A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE Vedtatt 29.11.2007 og godkjent av Finanstilsynet Sist revidert 19.09.2014. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet

Detaljer

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon)

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Forsikringsvilkår for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Vilkår av 1.1. 2016 Erstatter vilkår for foretakspensjon av 1.1.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Lover og regler som gjelder for

Detaljer

i F1NANSDEPARfEMENTET , 2 7. JUL Høring - Pensjonslovene og folketrygdreformen

i F1NANSDEPARfEMENTET , 2 7. JUL Høring - Pensjonslovene og folketrygdreformen FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo i F1NANSDEPARfEMENTET, 2 7. JUL. 2013 --' "r- 6, mo-i- Arkivnr. -41 23. juli 2010 SAKSBEHANDLER:

Detaljer

Oslo 30 oktober 2008 Høring Tiltak for å bedre konkurransen i markedet for fripoliser og pensjonskapitalbevis

Oslo 30 oktober 2008 Høring Tiltak for å bedre konkurransen i markedet for fripoliser og pensjonskapitalbevis Til Finansdepartementet Sendt som e-post den 31 oktober 2008 Oslo 30 oktober 2008 Høring Tiltak for å bedre konkurransen i markedet for fripoliser og pensjonskapitalbevis Denne uttalelsen er avgitt av

Detaljer

Høring utkast til forskrifter til ny forsikringslov mv.

Høring utkast til forskrifter til ny forsikringslov mv. Norske Pensjonskassers Forening Finansdepartementet PB 8008 Dep., 0030 Oslo Oslo, 15. mai 2006 Deres ref.: 06/1856 FM KSj Høring utkast til forskrifter til ny forsikringslov mv. 1. Generelle synspunkter

Detaljer

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/12 USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER 1. Pensjonssystemet for ansatte i privat sektor 2. Mer om fripoliser 3. Vanskelig framtid for

Detaljer

Nye virksomhetsregler for norske livsforsikringsselskaper

Nye virksomhetsregler for norske livsforsikringsselskaper NFT 3/2005 Nye virksomhetsregler for norske livsforsikringsselskaper av Fredrik Haugen De nye virksomhetsreglene for norske livsforsikringsselskaper som ble vedtatt høsten 2004, innebærer i første rekke

Detaljer

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring. Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring. Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001 Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001 A. INNLEDNING Den kollektive pensjonsforsikringen Kollektiv pensjonsforsikring er en pensjonsforsikring

Detaljer

Innst. O. nr. 39. Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov om foretakspensjon m.v. Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) (2000-2001)

Innst. O. nr. 39. Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov om foretakspensjon m.v. Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) (2000-2001) Innst. O. nr. 39 (2000-2001) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov om foretakspensjon m.v. Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) Til Odelstinget 1. INNLEDNING. STORTINGETS BEHAND- LING AV FORSLAG

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Overgang til ny uførepensjon tolkning og behov for avklaring

Overgang til ny uførepensjon tolkning og behov for avklaring Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0107 OSLO Dato: 19.10.2016 Deres ref: Overgang til ny uførepensjon tolkning og behov for avklaring Aktuarkonsulenters forum (AKF) har ved flere anledninger drøftet

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak Saksnr. 11/5424 12.04.2013 Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak 1 INNLEDNING Ved behandlingen av budsjettet

Detaljer

Høring av utkast til endringer i verdipapirfondloven - Fusjon av verdipapirfond

Høring av utkast til endringer i verdipapirfondloven - Fusjon av verdipapirfond Høring av utkast til endringer i verdipapirfondloven - Fusjon av verdipapirfond Side 1 1. BAKGRUNN Verdipapirfondloven (Lov 12. juni 1981 nr. 52) gir ikke adgang til fusjon av verdipapirfond. Finansdepartementets

Detaljer

FINANSDEPARTEMENTET 1 :214. tb ' 1V1. Høringsuttalelse pensjonslovene og folketrygdreformen

FINANSDEPARTEMENTET 1 :214. tb ' 1V1. Høringsuttalelse pensjonslovene og folketrygdreformen Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO FINANSDEPARTEMENTET 1 :214 2 tb ' 1V1 Arkivnr. :3 a FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon Dato: 08.07.2010 Vår ref.: 10-411 ET/LPA Deres ref.: 10/1904

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2015 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Årlige pensjonsbeløp... 4 3.1 Sikrede årlige pensjonsbeløp...

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON Redusert pensjon ved skifte av selskap. Forsikrede (f. 1931) fikk i forsikringsbevis av 1992 opplyst at livsvarig alderspensjon fra

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 107 ( ) og Ot.prp. nr. 72 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 107 ( ) og Ot.prp. nr. 72 ( ) Besl. O. nr. 124 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 124 Jf. Innst. O. nr. 107 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2008 2009) År 2009 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Omdanning av foretakspensjoner. Sven Iver Steen Partner, leder av forretningsområdet Arbeidsliv og pensjon

Omdanning av foretakspensjoner. Sven Iver Steen Partner, leder av forretningsområdet Arbeidsliv og pensjon Omdanning av foretakspensjoner Sven Iver Steen Partner, leder av forretningsområdet Arbeidsliv og pensjon Arntzen de Besche 14.11.2014 OMDANNING AV FORETAKSPENSJONSORDNINGER? Fra foretakspensjon til innskuddspensjon

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Oppsigelse fra forsikringstakerens og forsikringsselskapets side.

Oppsigelse fra forsikringstakerens og forsikringsselskapets side. Oppsigelse fra forsikringstakerens og forsikringsselskapets side. Kandidatnummer: 364 Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 27.november 2006 Til sammen 17292 ord 28.11.2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)

Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Dato LOV 2013 12 13 106 Departement Finansdepartementet Sist endret Publisert I 2013 hefte 17 Ikrafttredelse 01.01.2014 Endrer Kunngjort 13.12.2013 kl. 15.15

Detaljer

Innst. O. nr. 4. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen

Innst. O. nr. 4. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Innst. O. nr. 4 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i forsikringsvirksomhetsloven m.m. (livsforsikringsvirksomhet)

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand LIVSTATISTIKK - 2/10 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 4. kvartal 2009 29.04.2010 Endret 28.05.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK 2.

Detaljer

Livsforsikringsreformen 2008

Livsforsikringsreformen 2008 Erling Selvig Livsforsikringsreformen 2008 Om et nytt lov- og risikoregime for livsforsikring UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord 5 1 Livsforsikringsreformen 2008 13 1.1 Et nytt lov- og risikoregime 13

Detaljer

Høring - N : 3 Fripoliser og kapitalkrav

Høring - N : 3 Fripoliser og kapitalkrav Finansdepartementet ostmottak fin.de.no Deres ref.: 12/185 KSj Oslo, 25.04.2012 Høring - N011 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav 1. Fripoliser med investeringsvalg I NOU 2012: 13 foreslår Banklovkommisjonen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. INDIVIDUELL ALDERSPENSJON - Spørsmål om hva som er avtalt; selskapsrepresentants eventuelle stillingsfullmakt ved nytegning/-overføring av pensjonsforsikring.

Detaljer

Ot.prp. nr. 5 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 5 (2001-2002) Ot.prp. nr. 5 (2001-2002) Om lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området Tilråding fra Finansdepartementet av

Detaljer

Flytting pensjonskapitalbevis

Flytting pensjonskapitalbevis Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Flytting pensjonskapitalbevis

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015)

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) LIVSTATISTIKK Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto forfalt premie for livsforsikring... 3 3. Nytegnet premie... 4 4. Forsikringsforpliktelser...

Detaljer

Høringsnotat - Enkelte endringer i reglene om offentlig administrasjon av forsikringsforetak

Høringsnotat - Enkelte endringer i reglene om offentlig administrasjon av forsikringsforetak Sak:16/1505 19.08.2016 Høringsnotat - Enkelte endringer i reglene om offentlig administrasjon av forsikringsforetak Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Typer av forsikringsavtaler pengekrav i boet... 3 3 Beregning

Detaljer

ORKLA FINANSDEPARTEMENTET

ORKLA FINANSDEPARTEMENTET FINANSDEPARTEMENTET 1 G. MAI 204 Finansdepartem t Deres ref. Sakstyr. 06/1856 FM KSj Fra Postboks 8008 D p 0030 Oslo Arkivtyr. Vår ref. Dato TAa/AHå 15. mai 2006 Forskrifter til n forsikrin sløv mv. -

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Høringsnotat utkast til forskrifter om uførepensjon etter tjenestepensjonsloven mv.

Høringsnotat utkast til forskrifter om uførepensjon etter tjenestepensjonsloven mv. Finanstilsynet Dato: 28.09.2015 Høringsnotat utkast til forskrifter om uførepensjon etter tjenestepensjonsloven mv. 1. Bakgrunn Foretak i privat sektor kan utforme sine tjenestepensjonsordninger slik at

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Ot.prp. nr. 11 ( ) Om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet mv. (kommunale pensjonsordninger mv.

Ot.prp. nr. 11 ( ) Om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet mv. (kommunale pensjonsordninger mv. Ot.prp. nr. 11 (2003 2004) Om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet mv. (kommunale pensjonsordninger mv.) Innhold 0 Proposisjonens hovedinnhold... 7 5.1.1 Alminnelige synspunkter...

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om beregning av arbeidsgiverandel m.m.

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om beregning av arbeidsgiverandel m.m. HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i forskrift om beregning av arbeidsgiverandel m.m. 1 1 Innledning Kort historikk Statens pensjonskasse ble opprettet i 1917 etter det såkalte kapitaldekningsprinsippet.

Detaljer

Fellesadministrasjon og fellespensjonskasser

Fellesadministrasjon og fellespensjonskasser Fellesadministrasjon og fellespensjonskasser Sven Iver Steen Partner Arntzen de Besche 15.05.2014 ETT ELLER FLERE FORETAK I SAMME KASSE Utgangspunkt: En pensjonskasse pr foretak/kommune Konsernpensjonskasse:

Detaljer

1 0 4. NOV. 2308 -Ks nr.

1 0 4. NOV. 2308 -Ks nr. Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO FINANSDEPARTEIYIENTET 1 0 4. NOV. 2308 -Ks nr. Arldvnr. - 4 0 'l c

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon

Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet 1. Innhold 1. Bakgrunn og mandat for utredningen 2. Kort oversikt over pensjonsmarkedet 3. Gjeldende

Detaljer

04. FEB Saksnr.

04. FEB Saksnr. FINANSDEPARTEMENTET Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo 04. FEB. 2008 Saksnr. 'i-l SC'I - l( Dato: 31.01.2008 Vår ref.: 2007/00768 - LPA/SR Deres ref.: 07/2501 FM TMe Høringsuttalelse - NOU

Detaljer

Høringsnotat - Forskriftsbestemmelser om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Høringsnotat - Forskriftsbestemmelser om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon Sak:17/693 04.07.2017 Høringsnotat - Forskriftsbestemmelser om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Vurdering av vilkår knyttet til ordningen... 4

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til. - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og

HØRINGSNOTAT. Forslag til. - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og - ny forskrift om pensjonsgrunnlag i pensjonsordning for apotekvirksomhet ved midlertidig

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2016 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 Har du byttet fripolisen din til en fripolise med investeringsvalg?...

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om foretakspensjon. Del I Innledende bestemmelser

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring

Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Vilkår for kollektiv pensjonsforsikring Ytelsesbasert pensjonsforsikring. Dette heftet inneholder reglene for ytelsesbasert pensjonsforsikring etter lov om foretakspensjon av 24. mars 2000 nr. 16. Her

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

Erfaringer med ny forsikringsvirksomhetslov. Individuelle forsikringer Prising og produkter. Anvarshavende aktuar SpareBank 1 Livsforsikring

Erfaringer med ny forsikringsvirksomhetslov. Individuelle forsikringer Prising og produkter. Anvarshavende aktuar SpareBank 1 Livsforsikring Erfaringer med ny forsikringsvirksomhetslov Individuelle forsikringer Prising og produkter Seminar Den Norske Aktuarforening 13.11.08 Anvarshavende aktuar SpareBank 1 Livsforsikring Magne Nilsen Hva skal

Detaljer