2013 odvin oto: Helge SkF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013 odvin oto: Helge SkF"

Transkript

1 Foto: Helge Skodvin 2013

2 VÅRE NØKKELTALL i mill nok Inntekt 367,9 393,2 388,8 Lønnskostnad 264,5 264,5 259,4 Avskriving 1,8 1,3 1,5 Driftskostnad 111,0 128,2 125,7 DRIFTSRESULTAT -9,4-0,9 2,2 Finansresultat 8,5 7,9 5,1 Resultat ekstraordinære poster ÅRSRESULTAT -0,9 7,0 7,3 Anleggsmidler 34,1 24,8 30,4 Omløpsmidler 228,4 262,4 278,2 SUM EIENDELER 262,5 287,2 308,6 Egenkapital 113,7 114,6 107,6 Kortsiktig gjeld 148,8 172,6 201,0 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 262,5 287,2 308,6 Resultatgrad -0,2 % 1,8 % 1,9 % Driftsresultatgrad -2,6 % -0,2 % 0,6 % Egenkapitalrentabilitet -0,8 % 6,2 % 6,8 % Egenkapitalprosent 43,3 % 39,9 % 34,9 % 2 Uni Research 2013

3 DETTE ER UNI RESEARCH Uni Research CIPR (Centre for Integrated Petroleum Research) utfører anvendt forskning for økt oljeutvinning og sikker CO 2 lagring. Uni Research Miljø studerer menneskelig innvirkning på naturressurser og utfører forskning som skal bidra til å sikre en bærekraftig industriell utvikling. Uni Research Computing utfører forskning basert på avansert datateknologi og matematisk modellering. Uni Research Rokkansenteret utfører forskning innenfor et vidt felt av samfunns- og kulturforskning. Uni Research Helse utfører forskning og formidling innen fagområder som har betydning for helse, livsstil og arbeid. Uni Research Sars Centre utfører grunnforskning på levende marine organismer ved bruk av avanserte molekylærbiologiske metoder. Uni Research Klima forsker på klima i fortid, nåtid og fremtid. Uni Research

4 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTER 1 Driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader m.m Ordinære avskrivninger , 3 Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt Realisert avkastning investeringsfond Annen finansinntekt Verdiendring på markedsbaserte finansielle omløpsmidler Rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat Årsresultat Uni Research 2013

5 Balanse pr. 31. desember EIENDELER NOTER Anleggsmidler Varige driftsmidler 4 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 8 Overdekning pensjonsforpliktelse Aksjer i tilknyttet selskap Andre aksjer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 9 Kundefordringer Ikke fakturert inntekt Aksjefond Obligasjonsfond Rentefond Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Uni Research

6 Balanse pr. 31. desember EGENKAPITAL OG GJELD NOTER Egenkapital Innskutt egenkapital 5 Aksjekapital ( aksjer à kr 1.000) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld 9 Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Forskuddsbetalt fra oppdragsgivere/ikke opptjent inntekt Mellomregning UiB Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Uni Research 2013

7 Kontantstrømoppstilling KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i konsernmellomværender (UiB) Endring periodisering prosjekter Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger til investeringer av finansielle anleggsmidler pensjonskostnad uten kontanteffekt Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter o.l Beholdning av bankinnskudd, kontanter o.l. pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter o.l. pr Uni Research

8 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Inntekter og kostnader Inntekter i forskningsprosjektene vurderes etter fremdrift. Kostnader føres etter regnskapsprinsippet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Investeringer i datterselskap og tilknyttede selskap er vurdert til anskaffelseskost. Prosjekter i arbeid Prosjekter i arbeid vurderes etter fullført kontraktsmetode. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Ikke prosjektorienterte anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og effekt av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Planendringer fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Skatter Uni Research AS er ikke skattepliktig. 8 Uni Research 2013

9 NOTE 2 LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.M. Lønnskostnad Lønn og honorar Folketrygd Pensjonskostnader inkl. AFP Refusjon syke- og fødselspenger Andre ytelser, inkl. personforsikring Sum Gjennomsnittlig årsverk Ytelser til ledende personer Adm. direktør Styret Lønn og honorar Pensjonskostnader 12 % Annen godtgjørelse 0 0 Kostnader til revisor: Lovpålagt revisjon Bistand med utarbeidelse av regnskap, noter og kontanstrøm Andre attestasjonstjenester Andre tjenester utenfor revisjonen Sum NOTE 3 ANNEN DRIFTSKOSTNAD Spesifisering av andre driftskostnader: Annen driftskostnad Kjøp av mindre utstyr og driftsmateriell Kjøp av tjenester (inkl. stipendiater fra UiB) Reiser og kurs etc Andre driftskostnader, driftsmateriell, husleie etc Sum Uni Research

10 NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre etc. Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Økonomisk levetid Avskrivningsplan 3-5 år Lineær NOTE 5 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapitalen i selskapet består pr av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Bokført A-aksjer Sum Eierstruktur De største aksjonærene i selskapet pr var: Navn A-aksjer Eierandel Stemmeandel Universitetet i Bergen ,0 % 85,0 % Stiftelsen Unifob ,0 % 15,0 % Totalt antall aksjer ,0 % 100,0 % NOTE 6 EGENKAPITAL Annen Aksjekapital Overkurs-fond egenkapital Sum egenkapital Egenkapital Årets endring i egenkapital Årets resultat Egenkapital Uni Research 2013

11 NOTE 7 AKSJER I TILKNYTTET SELSKAP OG ANDRE AKSJER Aksjer i tilknyttet selskap Ansk. tidspunkt Konsolidert Forr.kontor Eierandel Stemmeandel Anleggsmidler CMR - Christian Michelsens Research AS Des Nei Bergen 35,0 % 35,0 % Selskapets resultat i 2012 Selskapets EK pr Ansk. kost Balanseført verdi CMR - Christian Michelsens Research AS Andre aksjer Selskap Eierandel Ansk.kost Balanseført verdi BerGenBio AS 1,85% Aksjefond Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Realisert gevinst/tap Danske Invest Global Emerging Markets Danske Invest Norske Aksjer Institusjon Fondsfinans Spar KLP Aksje Global Indeks I KLP Aksje Norge Indeks Landsdowne Dev. Markets Long Only I Aberdeen Global Responible Danske Invest Sustainability Equity Fund Pareto Verdi Storebrand Delphi Global Storebrand Optima Norge Warren Wicklund Norge Sum Obligasjonsfond Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Realisert gevinst/tap Nordea Obligasjon II Nordea Obligasjon III PIMCO Global Investment Grade Templeton Global Bond Fund Sum Uni Research

12 Rentefond Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Realisert gevinst/tap Holberg Likviditet Nordea Likviditet III Nordea Likviditet Pensjon Sum Sum markedsverdi fonds Sum verdiendring markedsbaserte investeringer Realisert gevinst/avkastning fondsandeler i året (bokført som renteinntekter) NOTE 8 PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG FORPLIKTELSER Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 453 aktive og 28 pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er fondet gjennom et forsikringsselskap. I tillegg har selskapet en AFP-ordning som er usikret. Denne finansieres over selskapets drift og er udekket Nåverdi av årets pensjonsordning Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Resultatført estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Sikrede (kollektive) Usikrede (AFP) Sum Opptjente pensjonsforpliktelser Avsatt til dekning av underfinansiering av AFP-ordning Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift Forskuddsbetalt pensjon (netto pensjonsforpliktelser) Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,00% 3,90% Forventet lønnsregulering 3,50% 3,25% Forventet pensjonsøkning 3,50% 3,25% Forventet G-regulering 3,50% 3,75% Forventet avkastning på fondsmidler 4,40% 4,80% Forventet uttakshyppighet i AFP 10,00% 10,00% Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. 12 Uni Research 2013

13 NOTE 9 MELLOMVÆRENDE MED TILKNYTTEDE SELSKAPER MV. Kundefordringer Universitetet i Bergen Stiftelsen Unifob 0 0 Sum Andre fordringer Universitetet i Bergen 0 0 Stiftelsen Unifob 0 0 Sum 0 0 Leverandørgjeld Universitetet i Bergen Stiftelsen Unifob 0 0 Sum Annen kortsiktig gjeld Universitetet i Bergen Stiftelsen Unifob 0 0 Sum NOTE 10 BANKINNSKUDD I posten bankinnskudd, kontanter o.l. inngår bundne skattetrekksmidler med kr Beløpet dekker skyldig skattetrekk pr NOTE 11 DRIFTSRESULTAT Selskapet har valgt å satse på utvikling av nye teknologier som medfører at en del ansatte har arbeidet uten prosjektinntekt. Dette har vært en styrt og strategisk kostnadsbruk i størrelsesorden 11 millioner kroner. Uni Research

14 ÅRSBERETNING 2013 Uni Research AS er et ikke-kommersielt uavhengig forskningsinstitutt, organisert som et aksjeselskap. Selskapet har syv fagavdelinger og driver forskning og utvikling innen helse, matematisk modellering, marin molekylærbiologi, miljø, klima, energi og samfunn. Vår kjernevirksomhet er forskning for offentlige kunder og næringsliv. Universitetet i Bergen (UiB) er selskapets viktigste samarbeidspartner. Vi samarbeider med UiB om prosjekter, sentersatsinger og forskerrekruttering. Selskapet tilsatte ny administrerende direktør i 2013, Aina M. Berg. Berg tiltrådte stillingen 19. august. Hun tok over etter Arne Sivert Svindland, som ledet Uni Research fra og frem til Styret hadde i den forbindelse en markering der Svindland ble takket for sin store innsats for Uni Research i disse årene. Eierforhold Uni Research AS ble stiftet , da under navnet Unifob AS. Navnet ble endret i Selskapet eies med 85 prosent av UiB og 15 prosent av Stiftelsen universitetsforskning Bergen (Unifob). Faglig kvalitet Vi har som ambisjon at Uni Research skal være anerkjent som et av Norges største og viktigste forskningsselskap. Vi skal drive forskning som holder høyt internasjonalt nivå. Uni Research var partner i to Sentre for fremragende forskning, klimaforskning (Bjerknessenteret) og petroleumsforskning (Centre for Integrated Petroleum Research, CIPR) frem til prosjektperioden løp ut ved utgangen av I løpet av de ti årene sentrene var aktive har vi sammen med våre partnere bygd opp store og internasjonalt ledende miljøer på disse feltene. I løpet av 2013 er videre finansiering av viktige deler av klimaforskningen sikret, og vi har startet utvikling av et nytt fagfelt, klimaservice, sammen med norske partnere. Våre klimaforskere hadde god prosjektilgang i 2013; de fikk rundt en tredel (MNOK 50) av de tildelte midlene i Norklima-programmet i Norges forskningsråd, og de fikk sammen med UiB et ERC (European Research Council) prosjekt med et totalbudsjett på godt over MNOK 50. Vår petroleumsforskning omfatter både forskning og teknologiutvikling. Videre finansiering er sikret blant annet gjennom sterkere innslag av industriprosjekter. I følge bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass er tre av de tjueseks viktigste teknologioverføringene fra oljebransjen de siste årene utviklet i Uni Research. Uni Research Sars-senteret utfører grunnforskning på levende marine organismer ved bruk av avanserte molekylærbiologiske metoder. Sars-senteret er partner i Det europeiske molekylærbiologiske laboratorium (EMBL) og driver grunnforskning på topp internasjonalt nivå. Senteret fikk i 2013 blant annet publisert artikler i Nature og Science. For Sars-senterets vedkommende løp inneværende finansieringsperiode ut i I løpet av 2013 har vi derfor arbeidet Nye prosjekter på offshore vind i med å sikre videre finansiering, noe som er en betingelse for fortsatt partnerskap med EMBL. Vi har lyktes med å sikre slik finansiering. Parallelt med dette har det vært arbeidet med en overføring av senteret til Universitetet i Bergen. Overføring vil antagelig skje i løpet av Uni Research er partner i tre forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), offshore vind, CO 2 -lagring og vannkraft. Vi deltar i disse sentrene med vår kompetanse innenfor matematisk modellering, miljøforskning og samfunns-forskning. Selv om sistnevnte del er relativt liten, er det interessant og viktig at denne type forskning kan knyttes opp til FME ene. I 2013 hadde vi god prosjekttilgang innen offshore vind, der Uni Research Computing fikk flere prosjekter, hovedsakelig innen matematisk modellering. Også innen samfunns- og helseforskningen har vi hatt god prosjekttilgang og publiseringsrate. Uni Research Rokkansenteret har blant annet fått et fireårig forskningsprogram sammen med Institutt for samfunnsforskning om frivillighet, mens Uni Research Helse har levert rapporter og publikasjoner om blant annet unges søvnvaner og en evaluering Tunikatforskning ga innovasjonspris. av NAV-tiltaket Senter for jobbmestring det eneste tiltaket som er evaluert gjennom et randomisert-kontrollert forskningsdesign. 14 Uni Research 2013

15 Fagutvikling En viktig bestanddel av det å drive forskning på høyt internasjonalt nivå, er evnen til å omsette nye og kreative forskningsideer til faktisk forskning. Det er derfor en prioritert oppgave for Uni Research å utvikle nye fagfelt eller spesialiteter. I 2013 har vi arbeidet med flere nye ideer. Lengst kommet er de to feltene anvendt bioteknologi og musikkterapi. Særlig satsingen på anvendt bioteknologi har begynt å bære frukter. Vi har fått viktige prosjekter på feltet, ikke minst innen temaer med et stort kommersielt potensiale, blant annet Forskningsrådsprosjektet EnZymeD, EU-prosjektet MIRACLES og prosjekter knyttet til vår forskning på tunikater. Den bioteknologiske forskningen skjer i to forsker-grupper. Forskergruppen som arbeider med tunikater, ledet av Christofer Troedsson, fikk en innovasjons-pris på NOK under årets GROW-konferanse, mens den andre gruppen, ledet av Hans Kleivdal, fikk SPIR-prisen under Fornybarkonferansen. Vår portefølje innen feltet er ved utgangen av 2013 på totalt MNOK 26,3, og vi forventer flere prosjekter i 2014, blant annet Uni Research Rokkansenteret har innen medisinske applikasjoner. forsket på NAV-reformen. Kommunikasjon og vitenskapelig publisering Uni Research formidler resultatene av sin virksomhet på mange ulike måter: gjennom vitenskapelige publikasjoner, rapporter, konferanse-innlegg, avisartikler, intervjuer, TV- og radioprogrammer og andre kanaler. Vi ser kommunikasjon av vår kunnskap som en sentral oppgave for selskapet. En viktig del av det å drive forskning på samfunnsrelevante felt, er en forpliktelse til å kommunisere resultatene av forskningen til resten av samfunnet. Vi har lagt økende vekt på denne oppgaven de siste årene og begynner etter hvert å se fruktene av arbeidet. I 2013 ble kommunikasjonsstaben på hovedkontoret styrket med en journaliststilling. Det er et mål for Uni Researchs forskning å holde høyt internasjonalt nivå. 75 % av våre forskere har doktorgrad, og vi publiserer i anerkjente referee-baserte tidsskrifter. I 2013 er det totale antall publiseringer i Norsk vitenskapsindeks (NVI) 358 publikasjoner, som gir 217,5 publikasjonspoeng. Samfunnsrelevans Uni Research har som ambisjon å drive forskning på områder som er viktige for samfunnet. De fleste områdene vi arbeider på griper da også inn i de spørsmålene som står sentralt i politikk, samfunn og næringsliv i Norge og internasjonalt. Eksempler på dette er vår forskning på klimamodeller og klimaprediksjon, vår forskning på økt oljeutvinning, vår forskning på oppdrett og villfisk og vår forskning på nye og miljøvennlige energiformer. Innen helsefagene er vår forskning på sykefravær, stress og helse, musikk-terapi og barn og unges psykiske helse eksempler på det samme. Innen samfunnsfagene bidrar blant annet vår forskning på helseøkonomi, frivillighet og det store evalueringsprosjektet av NAV-reformen til å belyse viktige samfunns spørsmål. Vi mener at integritet, uavhengighet og kvalitet er de grunnleggende forutsetningene for god forskning og for forskningsresultatenes legitimitet. Disse verdiene er den grunnvoll som Uni Researchs virksomhet skal bygge på. Når vi driver forskning på temaer som står midt i samfunnsdebatten, blir betydningen av disse elementene meget tydelig. Det er ikke alltid like enkelt å representere forskerrollen i et til tider opphetet debattklima. Eksemplene fra debatten rundt klimaforskning, petroleumsforskning og oppdrettsnæringen viser dette tydelig. Skal forskerens stemme bli hørt i slike sammenhenger, må han/hun være dyktig i sitt fag, ha mot til å stå for sine resultater og besitte den integritet som kreves for å bli respektert for sin kompetanse og for sine resultater. Forutsetningen for å lykkes med dette er at idealene er en integrert del av selskapskulturen. Uni Research har med unntak av en mindre bevilgning til Uni Research Rokkansenteret ingen basisbevilgning, slik forskningsinstitutter ellers har. Selv om enkelte av våre aktiviteter har en langsiktig finansiering, betyr dette at miljøene har et sterkt press på seg for å skaffe finansiering til sin virksomhet. Ikke minst er denne situasjonen krevende når det gjelder å holde på og videreutvikle vår akademiske profil. Det er derfor en sentral prioritering for oss å komme i posisjon for en basisfinansiering på linje med våre kolleger i instituttsektoren. Det har vært lagt ned et betydelig arbeid for å sikre basisfinansiering i 2013, overfor Norges forskningsråd, det politiske miljø regionalt og nasjonalt og overfor Kunnskapsdepartementet. I dette arbeidet har vi blant annet hatt god hjelp av NHO Hordaland og Bergen Næringsråd. Søknad om kvalifisering for slik basisfinansiering ble sendt Norges forskningsråd i desember. Vi regner med svar på søknaden i løpet av Forskningen vår er organisert i prosjekter. Vi har til enhver tid gående om lag 600 prosjekter. Dette krever en effektiv og høykompetent administrasjon og godt samarbeid mellom forsker og administrator. Tilbakemeldinger og evalueringer viser at det har vi. Vår prosjektportefølje er slik sammensatt: 31% finansiering fra Norges Forskningsråd, 47% fra andre offentlige bidrags- og oppdragsmidler. Videre har 16% av prosjektporteføljen privat finansiering og 6% av midlene kommer fra internasjonale kilder, for en stor del gjennom EU-prosjekter. Uni Research

16 Ansatte Uni Research skal være en attraktiv arbeidsplass for ambisiøse medarbeidere med gode utviklingsmuligheter og et godt arbeidsmiljø. I 2012 gjennomførte vi en arbeidsmiljøundersøkelse for alle ansatte, og undersøkelsen vil bli gjentatt i Undersøkelsene er lagt opp som et samarbeid mellom flere forskningsinstitutter av vår type. Undersøkelsene følges opp på den enkelte avdeling, og resultatene brukes til videreutvikling av selskapet som en attraktiv arbeidsplass og til å bygge organisasjonen. Et trygt og godt arbeidsmiljø er en forutsetning for å skape god forskning. I Uni Research skal HMS være en naturlig del av all prosjektplanlegging og gjennomføring. I 2013 har vi arbeidet videre med å utvikle og systematisere sikkerhetskulturen i selskapet. Vi arbeider parallelt med å forebygge ulykker, miljø og helseskader og opprette nødvendig beredskap. I 2012 ble det utarbeidet ny beredskapsplan for selskapet. Implementering med øvelser er satt i gang og vil fortsette inn i Planen blir fortløpende oppdatert og endret i tråd med de erfaringer vi gjør i forbindelse med øvelsene. Kompetanseutvikling I Uni Research legger vi stor vekt på å ta vare på og utvikle de medarbeiderne vi har, samtidig som vi arbeider for å sikre fremtidig rekruttering. I 2013 har vi sluttført det tredje utviklingsprogrammet i forskningsledelse med om lag 20 deltagere Utviklingsprogrammet går over halvannet år med 6 to-dagers samlinger. Den systematiseringen av kompetanseutviklingen i selskapet som startet i 2011 gjennom opprettelsen av «Uni-skolen» har vist seg meget vellykket. Internasjonal profil Uni Research hadde i 2013 rundt 460 ansatte som utgjorde 360 årsverk. Vi er et internasjonalt forskningsinstitutt hvor rundt 150 medarbeidere har annen språk- og kulturbakgrunn enn norsk. Det er til enhver tid mellom 40 og 50 nasjoner fra hele verden representert i selskapet. Kjønnsbalanse Det er et mål for Uni Research å øke andelen kvinner blant forskere og ledere. Kjønnsfordelingen i Uni Research er vist nedenfor: Kjønnsfordeling i selskapet: 46 % kvinner og 54 % menn I styret: 44 % kvinner og 56 % menn Fordeling mellom kvinner og menn blant lederne i selskapet: Ledergruppen: 50 % kvinner og 50 % menn Forskningsledere: 25 % kvinner og 75 % menn Administrative ledere: 78 % kvinner og 22 % menn Fordeling mellom kvinner og menn i forskerstillinger: 38 % kvinner og 62 % menn. Vi har fortsatt arbeidet med risikovurdering med spesielt fokus på laboratorie-arbeid. Det er utarbeidet nye rutiner med tydelig ansvarsfordeling og krav til, og maler for, risikovurdering. Det er gjennomført befaringer på laboratorier med funn som er blitt fulgt opp. I 2013 ble det meldt om til sammen ni HMS hendelser. En av disse hendelsene var ulykke. Selskapet arbeider fortsatt med å få opp antallet meldinger om Klimaforsker Svein Østerhus avvik og nesten-ulykker, slik at bildet av HMS situasjonen blir mest mulig korrekt. Sykefraværsprosenten (legemeldt og egenmeldt fravær) for 2013 var 3,06 %; tilsvarende tall for 2012 var 2,86 %. Selskapets mål er å beholde de gode nærværstallene gjennom godt og systematisk arbeid med inkluderende arbeidsliv, oppfølging av sykmeldte og HMS. Ytre Miljø Uni Researchs bidrag til miljøforskningen er betydelig. To avdelinger - Uni Research Klima og Uni Research Miljø - har naturvitenskapelig miljøforskning som hovedaktivitet. Utover dette er miljøforskning i stor grad flerfaglig og involverer en rekke forskningsgrupper. Et godt eksempel er forskning innen fornybar energi der fem avdelinger deltar aktivt. Uni Research ønsker å vise samfunnsansvar og arbeide seriøst med miljø også når det gjelder egen drift. Styret for selskapet har derfor vedtatt at selskapet skal sertifiseres som Miljøfyrtårn. Fem av syv avdelinger samt hovedkontoret er nå miljøsertifisert. Helse, miljø og sikkerhet Uni Research skal sikre god forskning i et sunt og godt arbeidsmiljø, gjennom aktiviteter som ivaretar de ansattes fysiske og psykiske helse, samt ytre miljø. Regnskap 2013 Selskapet hadde i 2013 en samlet driftsinntekt på MNOK 368 og et driftsunderskudd på 9,4 millioner. Selskapet har kostnader på 7,5 millioner i «nye satsinger» det vil si kostnader til arbeid på 16 Uni Research 2013

17 forsknings-felt vi ønsker å bygge opp, men som ikke har inndekning i utviklingsfasen. Disse utviklingskostnadene velger vi ikke å aktivere, men å kostnadsføre direkte idet de oppstår. Vi har valgt å videreføre forskergrupper innen klimaforskning i påvente av nye prosjekt tilførsler. Dette belaster driftsresultatet med ytterligere 3,5 millioner, men selskapet har sett på dette som et viktig, og vellykket, strategisk valg for å beholde høy kompetanse i selskapet. Selskapet har en god likviditet. Vi har fått en tilfredsstillende avkastning på investeringene i aksje-, obligasjons- og rentefond. Totalt utgjorde netto finansresultat 8,5 millioner som ga et årsunderskudd på 0,9 millioner. Selskapets regnskap er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Årets resultat er disponert mot sum egenkapital og gir et rettvisende bilde. Utsiktene fremover Selskapets forskning holder høyt nivå. Utfordringen fremover er å opprettholde dette nivået. Et kjernepunkt i denne sammenheng er å sikre langsiktig finansiering som ikke er bundet opp mot konkrete oppdrag. Et sentralt element her er å arbeide for at selskapet skal komme helt og fullt inn i ordningen med basisfinansiering. En særlig utfordring har vært å skaffe langsiktig finansiering for å erstatte de utgående SFF-bevilgningene. Dette arbeidet har hatt høy prioritet, og har i det store og hele vært vellykket. Høy kvalitet fordrer dessuten at vi kontinuerlig arbeider fram nye forskningsideer og nye spesialiteter. Også her er det viktig at vi har tilgang til langsiktig, «fri» finansiering, slik at dette kan gjøres uten å være avhengig av et usikkert projektmarked. Regjeringens forskningsmelding behandlet i liten grad instituttsektorens rolle i norsk forskning, samt relasjonen til universitetsog høyskolesektoren slik det var forventet. Forslaget om å etablere en 10-årsplan for norsk forskning er imidlertid viktig og riktig. I løpet av 2013 ble retningslinjene for basisfinansiering justert. Gjennom denne justeringen er instituttsektorens rolle klarere definert enn tidligere, og systemet med basisfinansiering er blitt mer prediktabelt. Arbeidet med å profilere Uni Research som selskap begynner å bære frukter, men det gjenstår et betydelig arbeid før vi er der vi ønsker å være. Det er også en utfordring å utvikle personalpolitikken og den interne kompetanseutviklingen videre. Uni Research har økonomisk styrke til å møte de utfordringer vi ser fremover. Det vil imidlertid være nødvendig å utnytte de økonomiske ressursene effektivt og målrettet dersom vi skal nå de målene vi har satt oss. Uni Research

Dette er Uni Research

Dette er Uni Research 2012 Dette er Uni Research Uni Research styre Adm. direktør Hovedkontor Uni CIPR Uni Computing Uni Helse Uni Klima Uni Miljø Uni Rokkansenteret Uni Sars Centre Uni CIPR (Centre for Integrated Petroleum

Detaljer

Foto:: Marit Hommedal

Foto:: Marit Hommedal Foto:: Marit Hommedal Regnskap 2014 VÅRE NØKKELTALL 2014 2013 2012 i mill nok Inntekt 397,9 367,9 393,2 Lønnskostnad 283,7 264,5 264,5 Avskriving 1,8 1,8 1,3 Driftskostnad 112,8 111,0 128,2 DRIFTSRESULTAT

Detaljer

Universitetets forvaltning av sine eierinteresser i aksjeselskap

Universitetets forvaltning av sine eierinteresser i aksjeselskap Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 97 Sak nr.: 2013/61 Mcte: 30.10 2014 Universitetets forvaltning av sine eierinteresser i aksjeselskap Universitetet i Bergen gir Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Styresak: 42a113 Sak nr.:

Styresak: 42a113 Sak nr.: Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 42a113 Sak nr.: 6555 Møte: 20.6.2013 Arsrapport 2012 for Uni Research AS Bakgrunn Unifob AS ble opprettet som aksjeselskap i 2003, ved utskilling

Detaljer

Styrets beretning 1999

Styrets beretning 1999 Styrets beretning STIFTELSEN UNIVERSITETSFORSKNING BERGEN å r s m e l d i n g Strategiske utfordringer Styret gjennomførte i en omfattende gjennomgang av Stiftelsen for å skape et forskningsselskap som

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 36/13 Sak nr.: ' Møte: 20.06.2013

Arkivkode: Styresak: 36/13 Sak nr.: ' Møte: 20.06.2013 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 36/13 Sak nr.: ' Møte: 20.06.2013 Konsernregnskap 2012 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) ber om at institusjoner som eier selskaper per

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012 NOFIMA AS ÅRSMELDING 212 NOFIMA Nofima ÅRSBERETNING FOR 212 Nofima ble etablert 1. juni 27 som et resultat av en sammenslåing av fire norske næringsrettede forskningsinstitutt innen marin- og landbasert

Detaljer

Teknologi for et bedre samfunn

Teknologi for et bedre samfunn Teknologi for et bedre samfunn Innhold Dette er Unni M. Steinsmo: Forskning som skaper verdier Årsberetning Regnskap Noter til regnskapet Byggforsk IKT Materialer og kjemi Teknologi og samfunn Energi AS

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Årsberetning 2010 / Report from the board of directors 2010

Årsberetning 2010 / Report from the board of directors 2010 Årsberetning 2010 / Report from the board of directors 2010 Norsk Regnesentral (NR) er et forskningsinstitutt med fagområdene statistiskmatematisk modellering og informasjons og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Norsk institutt for naturforskning. Arsmelding. Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Norsk institutt for naturforskning. Arsmelding. Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Norsk institutt for naturforskning Arsmelding 2011 Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Forventninger Vi venter på at NINA-bygget på Gløshaugen ved NTNU skal bli ferdig ved årsskiftet 2012/13.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT Løypa er satt... Vi har igangsatt flere spennende prosjekter og tiltak som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte....nå er det bare å fullføre 2012 med stil Innhold Adm. direktør

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

Årsrapport 2014. Teknologi for et bedre samfunn

Årsrapport 2014. Teknologi for et bedre samfunn Årsrapport 2014 Teknologi for et bedre samfunn Omstilling krever forskning og kunnskap Vi lever i en tid med stor omstilling. Forskning, kunnskap og innovasjon er avgjørende for å lykkes. Globalisering,

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon Det Norske Myntverket AS Postboks 53

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2003 Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge Presentasjon av virksomheten Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF.

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Årsrapport 2010 Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009

Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 i Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2009 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap organisasjonsdrift og konsern

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Tettere på markedet Årsrapport 2005

Tettere på markedet Årsrapport 2005 Tettere på markedet Årsrapport 2005 Nøkkeltall Nøkkeltall Russland Danmark Nederland Tyskland Polen Ukraina Kina Japan De største markedene for pelagisk fisk i 2005 Nøkkeltall Russland Japan Ukraina Kina

Detaljer